European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/351

9.2.2024

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/351

ze dne 17. ledna 2024,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/403, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová veterinární/úřední osvědčení, vzorová prohlášení a vzorová úřední prohlášení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a c) a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 (3) stanoví vzorová osvědčení ve formě veterinárních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a prohlášení mimo jiné pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie, které spadají do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 (4) a (EU) 2020/692 (5).

(2)

Články 14 až 25 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a úřední prohlášení, která mají být použita pro vstup určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie, musí odpovídat vzorům stanoveným v příloze II kapitolách 1 až 68 a v příloze III kapitolách 1 a 2 uvedeného prováděcího nařízení. V zájmu jasnosti a právní jednotnosti je nezbytné sladit znění všech uvedených vzorů.

(3)

Článek 14 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení, která mají být použita pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie, musí v závislosti na dotčeném typu přemístění odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Je nezbytné sladit seskupení uvedených vzorů v závislosti na dotčených druzích zvířat.

(4)

Článek 15 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení a prohlášení doprovázející uvedená osvědčení, která mají být použita pro vstup určitých kategorií koňovitých do Unie nebo pro jejich tranzit přes území Unie, musí v závislosti na dotčeném typu přemístění odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze II uvedeného nařízení a zmíněných v uvedeném článku. Kapitoly 14 a 15 uvedené přílohy stanoví vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro tranzit koňovitých neurčených k porážce přes území Unie (vzor „EQUI-TRANSIT-X“), resp. vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro tranzit koňovitých určených k porážce přes území Unie (vzor „EQUI-TRANSIT-Y“). Kapitoly 14 a 15 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měly být zrušeny, jelikož v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 nebyly stanoveny žádné zvláštní požadavky na tranzit koňovitých přes území Unie. Tento tranzit by měl splňovat požadavky na vstup koňovitých do Unie. Při vstupu do Unie by zásilky koňovitých, v jejichž případě není Unie konečným místem určení, měly být doprovázeny osvědčením odpovídajícím vzoru „EQUI-X“ stanovenému v příloze II kapitole 12 prováděcího nařízení (EU) 2021/403. Je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit článek 15 prováděcího nařízení (EU) 2021/403. V důsledku toho by mělo být rovněž sladěno číslování vzorů stanovených v příloze II a uvedených v článku 15 zmíněného prováděcího nařízení.

(5)

Články 14 a 16 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení, která mají být použita pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie, musí odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze II kapitolách 1 až 12 a 19 až 22 uvedeného prováděcího nařízení. Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 (6) byl změněn článek 21 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. V souladu s uvedenou změnou mohou do Unie vstoupit kopytníci jiní než koňovití, kteří jsou identifikováni pomocí fyzického prostředku identifikace, na němž je uveden kód vyvážející země odlišný od kódu odpovídajícího normě ISO 3166. Uvedená změna by měla být zohledněna v poznámkách k části I zmíněných vzorů.

(6)

Články 20 a 24 prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví, že veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení, která mají být použita pro vstup zárodečných produktů určitých kategorií kopytníků do Unie, musí odpovídat jednomu ze vzorů stanovených v příloze II kapitolách 39 až 68 uvedeného prováděcího nařízení. Je nezbytné odpovídajícím způsobem sladit uvedené články a názvy uvedených vzorů.

(7)

Směrnice Rady 96/23/ES (7) byla zrušena a ustanovení týkající se vstupu do Unie podle článku 29 uvedené směrnice byla začleněna do nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 (8). Rozhodnutí Komise 2011/163/EU (9) bylo zrušeno a jeho příloha byla začleněna do prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/405 (10). Je proto nezbytné změnit odkazy na uvedenou směrnici a uvedené rozhodnutí ve všech vzorech stanovených v příloze II kapitolách 1 až 68 prováděcího nařízení (EU) 2021/403.

(8)

Kapitoly 4, 4a a 5 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup ovcí a koz do Unie (vzor „OV/CAP-X“), vstup ovcí a koz určených k porážce do Unie (vzor „OV/CAP-Y“) a vstup ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska použitelné do 31. prosince 2024 (vzor „OV/CAP-X-NI“). Změna bodu 1 přílohy X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119, která se týká doby pobytu nekastrovaných beranů v zařízení původu, pokud jde o epididymitidu beranů (Brucella ovis), by měla být zohledněna v bodech II.2.12 a II.2.13 uvedených vzorů.

(9)

Změna bodů 2.1 a 2.2 přílohy XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedená nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 týkající se sladění terminologie použité v těchto ustanoveních s pojmem „zařízení chráněné před vektory“ by měla být zohledněna v bodech II.3, II.4 a II.5 kapitoly 12 (vzor „EQUI-X“) a v bodě II.3 kapitoly 13 (vzor „EQUI-Y“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403. Kromě toho by bod II.3.2 vzoru „EQUI-X“ týkající se veterinárních požadavků souvisejících s morem koní a izolací koňovitých v zařízeních chráněných před vektory nacházejících se ve třetích zemích zařazených do sanitární skupiny F měl být uveden do souladu s ustanoveními bodu 2.1 přílohy XI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(10)

Kapitola 17 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI) (vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-COMP“). FEI informovala Komisi o změnách názvů konkrétních jezdeckých akcí uvedených ve vzoru „EQUI-RE-ENTRY-90-COMP“. Je proto nezbytné změnit vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-COMP“ tak, aby odrážel nezbytné změny oznámené FEI. Výše uvedené změny by měly být rovněž zohledněny v příslušném vzorovém prohlášení.

(11)

Kapitola 18 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru (vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“). Bahrajn a Saúdská Arábie požádaly o zařazení dostihů Bahrain Turf Series a Saudi Cup do vzoru „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“. Kromě toho Bahrajn požádal o účast na mezinárodních setkáních ve skupinách nebo kategoriích, aby se evidovaní koně pocházející z Unie mohli účastnit dostihů Bahrain Turf Series a poté dostihů ve Spojených arabských emirátech, a to během období nejvýše 90 dnů od opuštění území a až do návratu do Unie. Bahrajn a Saúdská Arábie poskytly nezbytné záruky, a zejména záruky toho, že evidovaní koně pocházející z Unie nebudou po celou dobu dočasného vývozu v kontaktu s jinými zvířaty s nižším nákazovým statusem a že možnost přímého kontaktu evidovaných koní pocházejících z Unie s jinými zvířaty je omezena na dobu dotčených dostihů. Kromě toho Bahrajn poskytl informace o ujednání se Spojenými arabskými emiráty týkajícím se veterinárních požadavků na vstup evidovaných koní pocházejících z Unie do Spojených arabských emirátů z Bahrajnu, které prokazuje, že uvedené požadavky jsou přinejmenším stejně přísné jako požadavky stanovené ve vzoru „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“. Je proto vhodné žádostem Bahrajnu a Saúdské Arábie vyhovět. Vzor „EQUI-RE-ENTRY-90-RACE“ by měl být odpovídajícím způsobem změněn. Výše uvedené změny by měly být rovněž zohledněny v příslušném vzorovém prohlášení.

(12)

Bod II.2.2 vzorových veterinárních osvědčení a veterinárních/úředních osvědčení stanovených v kapitolách 12, 13, 16, 17 a 18 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 týkající se nákaz podléhajících povinnému hlášení v zemi nebo území odeslání by měl být zrušen, jelikož uvedené hlášení je jedním z předpokladů, které musí příslušné orgány třetích zemí nebo území či jejich oblastí splnit, aby byl vstup koňovitých do Unie povolen. Proto není nutné, aby toto hlášení osvědčovali jednotliví úřední veterinární lékaři třetích zemí nebo území či jejich oblastí.

(13)

Kapitola 38 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární osvědčení pro vstup psů, koček a fretek do Unie (vzor „CANIS-FELIS-FERRETS“). Změny článku 73 a přílohy XXI bodu 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119, pokud jde o povinnost schválení pro útulky, pokud jsou zásilky psů, koček a fretek odesílány do Unie, a časový rámec, během něhož má být provedeno ošetření proti infestaci měchožilem bublinatým (Echinoccocus multilocularis), by měly být zohledněny v bodě II.2 a v poznámce pod čarou 10 v poznámkách k části II uvedeného vzoru.

(14)

Kapitoly 39 (vzor „BOV-SEM-A-ENTRY“), 42 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 48 (vzor „OV/CAP-SEM-A-ENTRY“) a 50 (vzor „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorová veterinární osvědčení pro vstup zásilek určitých zárodečných produktů pocházejících ze zvířat z řad skotu, ovcí a koz do Unie. V uvedených vzorech by měly být zohledněny změny čl. 2 bodu 12, části 5 přílohy II a části 1 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 provedené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/647 (11), pokud jde o definici týmů pro odběr embryí, sezónní nepřítomnost infekce virem epizootického hemoragického onemocnění (EHDV) a přidávání antibiotik do spermatu.

(15)

Kapitoly 39 (vzor „BOV-SEM-A-ENTRY“), 42 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 46 (vzor „BOV-GP-PROCESSING-ENTRY“), 47 (vzor „BOV-GP-STORAGE-ENTRY“), 48 (vzor „OV/CAP-SEM-A-ENTRY“), 50 (vzor „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 52 (vzor „OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY“), 53 (vzor „OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY“), 54 (vzor „POR-SEM-A-ENTRY“), 56 (vzor „POR-OOCYTES-EMB-ENTRY“), 57 (vzor „POR-GP-PROCESSING-ENTRY“) a 58 (vzor „POR-GP-STORAGE-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měly být změněny, aby odrážely změny článku 79 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119, pokud jde o očkování proti slintavce a kulhavce.

(16)

Bod II.6 kapitol 42 (vzor „BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“) a 50 (vzor „OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měl být upraven tak, aby lépe odrážel a prováděl požadavky stanovené v částech 1 a 5 přílohy II a v části 1 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, pokud jde o sperma používané k produkci embryí.

(17)

Body II.2.5 a II.2.6 kapitoly 48 (vzor „OV/CAP-SEM-A-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měly být změněny tak, aby odrážely změny bodu 1 přílohy X nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119, které se týkají doby pobytu nekastrovaných beranů v zařízení původu, pokud jde o epididymitidu beranů (Brucella ovis).

(18)

Kapitola 54 přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie (vzor „POR-SEM-A-ENTRY“). V uvedeném vzorovém veterinárním osvědčení by měly být zohledněny změny části 2 přílohy II a části 1 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/647, které se týkají vyšetření prasat chovaných ve střediscích pro odběr spermatu na klasický mor prasat a přidávání antibiotik do spermatu.

(19)

Kapitoly 56 (vzor „POR-OOCYTES-EMB-ENTRY“) a 63 (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měly být změněny tak, aby odrážely změny čl. 2 bodu 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/647, pokud jde o definici týmů pro odběr embryí, a aby lépe odrážely a prováděly požadavky stanovené v částech 1 a 5 přílohy II a části 1 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, pokud jde o sperma používané k produkci embryí.

(20)

Kapitoly 59 (vzor „EQUI-SEM-A-ENTRY“), 63 (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 66 (vzor „EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY“) a 67 (vzor „EQUI-GP-STORAGE-ENTRY“) stanoví vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zásilek zárodečných produktů koňovitých do Unie. Bod II.1.2 uvedených vzorů týkající se nákaz podléhajících povinnému hlášení v zemi nebo území odeslání by měl být zrušen, jelikož uvedené hlášení je jedním z předpokladů, které musí příslušné orgány třetích zemí nebo území či jejich oblastí splnit, aby byl vstup zárodečných produktů koňovitých do Unie povolen. Proto není nutné, aby toto hlášení osvědčovali jednotliví úřední veterinární lékaři třetích zemí nebo území či jejich oblastí.

(21)

Kapitola 59 (vzor „EQUI-SEM-A-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měla být změněna tak, aby odrážela změny části 1 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/647, pokud jde o přidávání antibiotik do spermatu.

(22)

Kapitoly 63 (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY“), 64 (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY“) a 65 (vzor „EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 by měly být změněny tak, aby se vyjasnilo, že vyšetření na nakažlivou chudokrevnost koní zahrnuje pouze jeden odběr vzorků krve v souladu s přílohou II částí 4 kapitolou II bodem 2 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686.

(23)

Kapitola 68 (vzor „GP-CONFINED-ENTRY“) přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 stanoví vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřeném zařízení, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Body II.1.1 a II.1.2 uvedeného vzoru by měly být změněny tak, aby odrážely změny článku 117 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedené nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2023/119, pokud jde o seznamy schválených třetích zemí, území nebo jejich oblastí a seznam schválených uzavřených zařízení původu.

(24)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/403 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(25)

Německé znění přílohy II prováděcího nařízení (EU) 2021/403 obsahuje nepodstatné chyby, včetně chybných odkazů, drobných opomenutí, jakož i terminologických, gramatických a pravopisných chyb, které by měly být z důvodů účelnosti a zjednodušení opraveny zároveň se změnami provedenými tímto nařízením v uvedeném prováděcím nařízení, jelikož toto nařízení nahrazuje přílohu II uvedeného prováděcího nařízení v celém rozsahu. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(26)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, pokud jde o vstup zásilek, na něž se vztahují změny provedené tímto nařízením v přílohách II a III prováděcího nařízení (EU) 2021/403, do Unie, mělo by být během přechodného období za určitých podmínek nadále povoleno používat veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a úřední prohlášení vydaná v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými tímto nařízením.

(27)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/403 se mění takto:

1)

články 14 až 17 se nahrazují tímto:

„Článek 14

Vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých kategorií kopytníků do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BOV-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 1 pro skot;

b)

vzor BOV-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 2 pro skot určený k porážce;

c)

vzor BOV-X-TRANSIT-RU vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 3 pro skot určený pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy;

d)

vzor OV/CAP-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 4 pro ovce a kozy;

e)

vzor OV/CAP-X-NI vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 4a pro vstup ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska použitelným do 31. prosince 2024;

f)

vzor OV/CAP-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 5 pro ovce a kozy určené k porážce;

g)

vzor ENTRY-EVENTS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 6 pro některé kopytníky, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie;

h)

vzor SUI-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 7 pro prasata a zvířata čeledi Tayassuidae;

i)

vzor SUI-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 8 pro prasata určená k porážce;

j)

vzor RUM vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 9 pro zvířata čeledí Antilocapridae, Bovidae (jiná než skot, ovce a kozy), Giraffidae, MoschidaeTragulidae;

k)

vzor RHINO vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 10 pro zvířata čeledí Tapiridae, RhinocerotidaeElephantidae;

l)

vzor HIPPO vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 11 pro zvířata čeledi Hippopotamidae;

m)

vzor CAM-CER vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 12 pro velbloudovité a jelenovité.

Článek 15

Vzorová veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro vstup určitých kategorií koňovitých do Unie

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) tohoto prováděcího nařízení a prohlášení doprovázející veterinární osvědčení nebo veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 3 písm. c) bodě ii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, která mají být použita pro vstup určitých kategorií koňovitých do Unie, musí v závislosti na dotčeném typu přemístění odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor EQUI-X vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 13 pro vstup koňovitých do Unie;

b)

vzor EQUI-Y vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 14 pro vstup koňovitých určených k porážce do Unie;

c)

vzor EQUI-RE-ENTRY-30 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 15 pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů;

d)

vzor EQUI-RE-ENTRY-90-COMP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 16 pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI);

e)

vzor EQUI-RE-ENTRY-90-RACE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 17 pro zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích ve Spojených arabských emirátech, Austrálii, Bahrajnu, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Kataru, Saúdské Arábii, Singapuru nebo Spojených státech.

Článek 16

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup kopytníků určených pro uzavřené zařízení do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup kopytníků určených pro uzavřené zařízení do Unie, musí v závislosti na dotčeném druhu odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor CONFINED-RUM vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II oddíle 2 kapitole 18 pro zvířata uvedená v oddíle 1 zmíněné kapitoly, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena;

b)

vzor CONFINED-SUI vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II oddíle 2 kapitole 19 pro zvířata uvedená v oddíle 1 zmíněné kapitoly, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena;

c)

vzor CONFINED-TRE vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II oddíle 2 kapitole 20 pro zvířata uvedená v oddíle 1 zmíněné kapitoly, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena;

d)

vzor CONFINED-HIPPO vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 21 pro zvířata čeledi Hippopotamidae, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena.

Článek 17

Vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení pro vstup určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů do Unie

Veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých kategorií ptáků a jejich zárodečných produktů do Unie, musí v závislosti na dotčených kategoriích ptáků a jejich zárodečných produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BPP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 22 pro plemennou drůbež jinou než ptáci nadřádu běžci a užitkovou drůbež jinou než ptáci nadřádu běžci;

b)

vzor BPR vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 23 pro plemenné ptáky nadřádu běžci nebo užitkové ptáky nadřádu běžci;

c)

vzor DOC vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 24 pro jednodenní kuřata jiná než ptáků nadřádu běžci;

d)

vzor DOR vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 25 pro jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci;

e)

vzor HEP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 26 pro násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

f)

vzor HER vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 27 pro násadová vejce ptáků nadřádu běžci;

g)

vzor SPF vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 28 pro vejce prostá specifikovaných patogenních původců;

h)

vzor SP vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 29 pro drůbež určenou k porážce jinou než ptáci nadřádu běžci;

i)

vzor SR vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 30 pro ptáky nadřádu běžci určené k porážce;

j)

vzor POU-LT20 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 31 pro méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

k)

vzor HE-LT20 vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 32 pro méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci;

l)

vzor CAPTIVE-BIRDS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 33 pro ptáky chované v zajetí jiné než poštovní holuby, kteří jsou po vstupu do Unie okamžitě vypuštěni;

m)

vzor RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE vyhotovený v souladu s přílohou II kapitolou 34 pro poštovní holuby, kteří jsou po vstupu do Unie okamžitě vypuštěni;

n)

vzor HE-CAPTIVE-BIRDS vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 35 pro násadová vejce ptáků chovaných v zajetí.“;

2)

články 20 až 24 se nahrazují tímto:

„Článek 20

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů skotu do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů skotu do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor BOV-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 39 pro zásilky spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor BOV-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 40 pro zásilky zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor BOV-SEM-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 41 pro zásilky zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS před 1. lednem 2005, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 42 pro zásilky oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 43 pro zásilky zásob embryí skotu získaných in vivo odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr embryí, který embrya odebral;

f)

vzor BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 44 pro zásilky zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval;

g)

vzor BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 45 pro zásilky zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející třetí země nebo území, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval;

h)

vzor BOV-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 46 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice 93/60/EHS před 1. lednem 2005,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející třetí země nebo území;

i)

vzor BOV-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 47 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice 93/60/EHS před 1. lednem 2005,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející třetí země nebo území.

Článek 21

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů ovcí a koz do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor OV/CAP-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 48 pro zásilky spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor OV/CAP-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 49 pro zásilky zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 50 pro zásilky oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

d)

vzor OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 51 pro zásilky oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

e)

vzor OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 52 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže a odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021;

f)

vzor OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 53 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže a odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021.

Článek 22

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů prasat do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů prasat do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor POR-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 54 pro zásilky spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor POR-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 55 pro zásilky zásob spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor POR-OOCYTES-EMB-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 56 pro zásilky oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

d)

vzor POR-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 57 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021;

e)

vzor POR-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 58 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021.

Článek 23

Vzorová veterinární osvědčení pro vstup určitých typů zárodečných produktů koňovitých do Unie

Veterinární osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), která mají být použita pro vstup určitých typů zárodečných produktů koňovitých do Unie, musí v závislosti na typu dotčených produktů odpovídat jednomu z těchto vzorů:

a)

vzor EQUI-SEM-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 59 pro zásilky spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

b)

vzor EQUI-SEM-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 60 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

c)

vzor EQUI-SEM-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 61 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

d)

vzor EQUI-SEM-D-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 62 pro zásilky zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno;

e)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 63 pro zásilky oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

f)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 64 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

g)

vzor EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 65 pro zásilky zásob oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval;

h)

vzor EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 66 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014;

i)

vzor EQUI-GP-STORAGE-ENTRY vyhotovený v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 67 pro zásilky zárodečných produktů uvedené níže, odeslané po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014.

Článek 24

Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zárodečných produktů určitých kategorií suchozemských zvířat do Unie

Veterinární osvědčení uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), které má být použito pro vstup zásilek spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřených zařízeních, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie, musí odpovídat vzoru GP-CONFINED-ENTRY vyhotovenému v souladu se vzorem stanoveným v příloze II kapitole 68.“;

3)

přílohy II a III se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 15. listopadu 2024 je nadále povolen vstup do Unie pro zásilky určitých druhů a kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární osvědčení, veterinární/úřední osvědčení a prohlášení a úřední prohlášení vydaná v souladu se vzory stanovenými v kapitolách 1 až 68 přílohy II a kapitolách 1 a 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2021/403 ve znění platném před změnami provedenými v uvedeném prováděcím nařízení tímto nařízením, pokud daná osvědčení a prohlášení byla vydána nejpozději dne 15. srpna 2024.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. ledna 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)   Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/403 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií suchozemských zvířat a jejich zárodečných produktů do Unie a jejich přemísťování mezi členskými státy a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/470/EU (Úř. věst. L 113, 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/686/oj).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 16, 18.1.2023, s. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/119/oj).

(7)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/23/oj).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292 ze dne 6. září 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek zvířat určených k produkci potravin a určitého zboží určeného k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 304, 24.11.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

(9)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

(11)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/647 ze dne 13. ledna 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Úř. věst. L 81, 21.3.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/647/oj).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Příloha II obsahuje tato vzorová veterinární osvědčení a veterinární/úřední osvědčení a prohlášení pro vstup do Unie a tranzit přes území Unie:

Vzor

Kopytníci

BOV-X

Kapitola 1: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup skotu do Unie

BOV-Y

Kapitola 2: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup skotu určeného k porážce do Unie

BOV-X-TRANSIT-RU

Kapitola 3: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup skotu, který je určen pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy, do Unie

OV/CAP-X

Kapitola 4: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup ovcí a koz do Unie

OV/CAP-X-NI

Kapitola 4a: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup ovcí a koz z Velké Británie do Severního Irska použitelné do 31. prosince 2024

OV/CAP-Y

Kapitola 5: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup ovcí a koz určených k porážce do Unie

ENTRY-EVENTS

Kapitola 6: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup do Unie v případě některých kopytníků, kteří pocházejí z Unie, jsou přemístěni do třetí země nebo území za účelem účasti na akcích, výstavách a přehlídkách a poté jsou přemístěni nazpět do Unie

SUI-X

Kapitola 7: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup prasat a zvířat čeledi Tayassuidae do Unie

SUI-Y

Kapitola 8: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup prasat určených k porážce do Unie

RUM

Kapitola 9: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup zvířat čeledí Antilocapridae, Bovidae (jiných než skot, ovce a kozy), Giraffidae, MoschidaeTragulidae do Unie

RHINO

Kapitola 10: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zvířat čeledí Tapiridae, RhinocerotidaeElephantidae do Unie

HIPPO

Kapitola 11: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zvířat čeledi Hippopotamidae do Unie

CAM-CER

Kapitola 12: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup velbloudovitých a jelenovitých do Unie

Koňovití

EQUI-X

Kapitola 13: Vzorové veterinární/úřední osvědčení a vzorové prohlášení pro vstup koňovitých do Unie

EQUI-Y

Kapitola 14: Vzorové veterinární/úřední osvědčení a vzorové prohlášení pro vstup koňovitých určených k porážce do Unie

EQUI-RE-ENTRY-30

Kapitola 15: Vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 30 dnů

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

Kapitola 16: Vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích organizovaných pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale – FEI)

EQUI- RE-ENTRY-90-RACE

Kapitola 17: Vzorové veterinární osvědčení a vzorové prohlášení pro zpětný dovoz evidovaných dostihových koní do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu nepřesahující 90 dnů za účelem účasti na specifických dostizích ve Spojených arabských emirátech, Austrálii, Bahrajnu, Kanadě, Hongkongu, Japonsku, Kataru, Singapuru, Saúdské Arábii nebo Spojených státech

Kopytníci určení pro uzavřené zařízení

CONFINED-RUM

Kapitola 18: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 18 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie

CONFINED-SUI

Kapitola 19: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 19 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie

CONFINED-TRE

Kapitola 20: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zvířat uvedených na seznamu v příloze II kapitole 20 oddíle 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/403, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie

CONFINED-HIPPO

Kapitola 21: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zvířat čeledi Hippopotamidae, která pocházejí z uzavřeného zařízení a jsou pro ně určena, do Unie

Ptáci a jejich zárodečné produkty

BPP

Kapitola 22: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup plemenné drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci a užitkové drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie

BPR

Kapitola 23: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup plemenných ptáků nadřádu běžci a užitkových ptáků nadřádu běžci do Unie

DOC

Kapitola 24: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup jednodenních kuřat jiných než ptáků nadřádu běžci do Unie

DOR

Kapitola 25: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup jednodenních kuřat ptáků nadřádu běžci do Unie

HEP

Kapitola 26: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie

HER

Kapitola 27: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup násadových vajec ptáků nadřádu běžci do Unie

SPF

Kapitola 28: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup vajec prostých specifikovaných patogenních původců do Unie

SP

Kapitola 29: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci určené k porážce do Unie

SR

Kapitola 30: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup ptáků nadřádu běžci určených k porážce do Unie

POU-LT20

Kapitola 31: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie

HE-LT20

Kapitola 32: Vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie

CAPTIVE-BIRDS, OTHER THAN RACING PIGEONS

Kapitola 33: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup ptáků chovaných v zajetí jiných než poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie

RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE

Kapitola 34: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup poštovních holubů, kteří jsou po vstupu okamžitě vypuštěni, do Unie

HE-CAPTIVE-BIRDS

Kapitola 35: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup násadových vajec ptáků chovaných v zajetí do Unie

Včely

QUE

Kapitola 36: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup včelích matek do Unie

BBEE

Kapitola 37: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup čmeláků do Unie

Psi, kočky a fretky

CANIS-FELIS-FERRETS

Kapitola 38: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup psů, koček a fretek do Unie

Zárodečné produkty skotu

BOV-SEM-A-ENTRY

Kapitola 39: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

BOV-SEM-B-ENTRY

Kapitola 40: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

BOV-SEM-C-ENTRY

Kapitola 41: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS před 1. lednem 2005, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Kapitola 42: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek oocytů a embryí skotu odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

Kapitola 43: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob embryí skotu získaných in vivo, odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr embryí, který embrya odebral, do Unie

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

Kapitola 44: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice Rady 88/407/EHS, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval, do Unie

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

Kapitola 45: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob embryí skotu vyprodukovaných in vitro, vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející třetí země nebo území, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro produkci embryí, který embrya vyprodukoval, do Unie

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

Kapitola 46: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS před 1. lednem 2005,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu získaných in vivo odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející třetí země nebo území

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Kapitola 47: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:

sperma skotu odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 2003/43/ES po 31. prosinci 2004 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu skotu odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 88/407/EHS ve znění směrnice Rady 93/60/EHS před 1. lednem 2005,

oocyty a embrya skotu odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby embryí skotu získaných in vivo odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 89/556/EHS před 21. dubnem 2021,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu splňujícího požadavky směrnice 88/407/EHS,

zásoby embryí skotu vyprodukovaných in vitro vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 89/556/EHS před 21. dubnem 2021, jež byla počata za použití spermatu pocházejícího ze středisek pro odběr nebo skladování spermatu schválených příslušným orgánem vyvážející třetí země nebo území

Zárodečné produkty ovcí a koz

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

Kapitola 48: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

Kapitola 49: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Kapitola 50: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Kapitola 51: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

Kapitola 52: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Kapitola 53: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:

sperma ovcí a koz odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu ovcí a koz odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya ovcí a koz odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí ovcí a koz odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 21. dubnem 2021

Zárodečné produkty prasat

POR-SEM-A-ENTRY

Kapitola 54: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

POR-SEM-B-ENTRY

Kapitola 55: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

Kapitola 56: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek oocytů a embryí prasat odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

Kapitola 57: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021,

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Kapitola 58: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:

sperma prasat odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021;

zásoby spermatu prasat odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 90/429/EHS před 21. dubnem 2021;

oocyty a embrya prasat odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021

Zárodečné produkty koňovitých

EQUI-SEM-A-ENTRY

Kapitola 59: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

EQUI-SEM-B-ENTRY

Kapitola 60: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

EQUI-SEM-C-ENTRY

Kapitola 61: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

EQUI-SEM-D-ENTRY

Kapitola 62: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS před 1. zářím 2010, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 ze střediska pro odběr spermatu, kde bylo sperma odebráno, do Unie

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Kapitola 63: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek oocytů a embryí koňovitých, odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021, které byly odeslány týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Kapitola 64: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých, odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

Kapitola 65: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zásob oocytů a embryí koňovitých, odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014, které byly odeslány po 20. dubnu 2021 týmem pro odběr nebo produkci embryí, který oocyty nebo embrya odebral nebo vyprodukoval, do Unie

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

Kapitola 66: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze zařízení pro zpracování zárodečných produktů, do Unie:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Kapitola 67: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek zárodečných produktů uvedených níže, odeslaných po 20. dubnu 2021 ze střediska pro skladování zárodečných produktů, do Unie:

sperma koňovitých odebrané, zpracované a skladované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí Rady 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014,

zásoby spermatu koňovitých odebraného, zpracovaného a skladovaného v souladu se směrnicí 92/65/EHS před 1. zářím 2010,

oocyty a embrya koňovitých odebrané nebo vyprodukované, zpracované a skladované v souladu s nařízením (EU) 2016/429 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 po 20. dubnu 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných nebo vyprodukovaných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 30. září 2014 a před 21. dubnem 2021,

zásoby oocytů a embryí koňovitých odebraných, zpracovaných a skladovaných v souladu se směrnicí 92/65/EHS po 31. srpnu 2010 a před 1. říjnem 2014

Zárodečné produkty určitých kategorií suchozemských zvířat

GP-CONFINED-ENTRY

Kapitola 68: Vzorové veterinární osvědčení pro vstup zásilek spermatu, oocytů a embryí suchozemských zvířat držených v uzavřených zařízeních, které byly odebrány nebo vyprodukovány, zpracovány a skladovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie

KAPITOLA 1

VZOROVÉ VETERINÁRNÍ/ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ PRO VSTUP SKOTU DO UNIE (VZOR „BOV-X“)

Image 1

Image 2

Image 3