16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/19


Vispārējās tiesas 2014. gada 26. novembra rīkojums – Léon Van Parys/Komisija

(Lieta T-171/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Muitas savienība - Komisijas vēstule, ar kuru informē par termiņa apturēšanu pieteikuma izskatīšanai par muitas nodokļu atbrīvojumu - Prasība nospriest - Vispārējās tiesas kompetences neesamība - Intereses celt prasību neesamība - Acīmredzama nepieņemamība)

(2015/C 056/26)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Firma Léon Van Parys (Antverpene, Beļģija) (pārstāvji – P. Vlaemminck, B. Van Vooren un R. Verbeke, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Caeiros, B. R. Killmann un M. van Beek)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas 2014. gada 24. janvāra vēstuli, ar ko prasītāju informēja par termiņa apturēšanu pieteikuma izskatīšanai par muitas nodokļu atbrīvojumu, kas paredzēts Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 1. lpp.), 907. pantā, un, otrkārt, prasība nospriest, ka Regulas (EEK) Nr. 2454/93 909. pants radīja tajā paredzētās sekas attiecībā uz prasītāju pēc Vispārējās tiesas 2013. gada 19. marta sprieduma lietā T-324/10 Firma Van Parys/Komisija (Krājums, EU:T:2013:136)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Firma Léon Van Parys sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.