30.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 84/46


Endast FN/ECE-texterna i original har bindande folkrättslig verkan. Dessa föreskrifters status och dagen för deras ikraftträdande bör kontrolleras i den senaste versionen av FN/ECE:s statusdokument TRANS/WP.29/343 som finns på:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Föreskrifter nr 75 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) – Enhetliga bestämmelser om typgodkännande av pneumatiska däck för motorcyklar och mopeder

Inbegripet all giltig text till och med:

Supplement 13 till föreskrifternas ursprungliga lydelse – Dag för ikraftträdande: 24 oktober 2009

INNEHÅLL

FÖRESKRIFTER

1.

Tillämpningsområde

2.

Definitioner

3.

Märkningar – Exempel på de märkningar som ska finnas på de däcktyper som släpps ut på marknaden efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter

4.

Ansökan om typgodkännande

5.

Typgodkännande

6.

Krav

7.

Ändringar av typen av pneumatiska däck och utökning av typgodkännande

8.

Produktionsöverensstämmelse

9.

Påföljd vid bristande produktionsöverensstämmelse

10.

Definitivt nedlagd tillverkning

11.

Namn och adresser till de tekniska tjänster som ansvarar för typgodkännandeprovningarna samt till de administrativa myndigheterna

BILAGOR

Bilaga 1 –

Meddelande avseende beviljat typgodkännande, utökat typgodkännande, ej beviljat typgodkännande, återkallat typgodkännande eller definitivt nedlagd tillverkning i fråga om en typ av däck för motorcyklar och mopeder enligt föreskrifter nr 75

Bilaga 2 –

Typgodkännandemärkets utformning

Bilaga 3 –

Däckmärkningarnas utformning

Bilaga 4 –

Belastningsindex/motsvarande största massa

Bilaga 5 –

Dimensionsbeteckning och mått

Bilaga 6 –

Metod för mätning av pneumatiska däck

Bilaga 7 –

Förfarande för belastnings-/hastighetsprovningar

Bilaga 8 –

Däckets belastningskapacitet vid olika hastigheter

Bilaga 9 –

Provningsförfarande för däckets dynamiska utvidgning

1.   TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa föreskrifter gäller för nya pneumatiska däck för fordon i kategorierna L1, L2, L3, L4 och L5.

De gäller dock inte däcktyper konstruerade endast för terrängbruk och märkta ”NHS” (not for highway service - inte för landsvägsbruk) eller endast för tävlingar.

2.   DEFINITIONER

I dessa föreskrifter avses med:

2.1   typ av pneumatiskt däck: en kategori av pneumatiska däck som inte skiljer sig åt sinsemellan i sådana viktiga avseenden som

2.2   struktur på ett pneumatiskt däck: däckstommens tekniska egenskaper. Följande strukturer på pneumatiska däck kan särskilt noteras:

2.2.1   diagonal eller korsskikt: en däckstruktur där kordlagren går ända fram till vulstarna och är lagda i olika vinklar betydligt mindre än 90° mot slitbanans centrumlinje (1).

2.2.2   gördel: en däckstruktur av diagonal- (korsskikts-) typ där stommen är omgiven av en gördel som består av två eller fler skikt föga töjbart kordmaterial som ligger i alternerande vinklar nära stommen.

2.2.3   radial: däckstruktur där kordlagren går ända fram till vulstarna och ligger i stort sett i 90° vinkel mot slitbanans centrumlinje och där stommen förstärkts genom en föga töjbar omgivande gördel (1).

2.2.4   förstärkt däck: ett pneumatiskt däcks struktur där stommen är motståndskraftigare än på ett motsvarande standarddäck.

2.3   vulst: den del av däcket som har sådan form och struktur att den passar fälgen och håller däcket kvar på denna (2).

2.4   kord: de trådar som utgör väven i det pneumatiska däckets skiktstruktur (2).

2.5   skikt: ett lager av gummitäckta parallella kordtrådar (2).

2.6   stomme: den del av ett pneumatiskt däck annan än slitbanan och däcksidorna som bär tyngden då däcket är luftfyllt (2).

2.7   slitbana: den del av ett pneumatiskt däck som kommer i kontakt med marken, skyddar stommen mot mekanisk skada och bidrar till fäste mot marken (2).

2.8   däcksida: den del av ett pneumatiskt däck som ligger mellan slitbanan och det område som är avsett att täckas av fälgflänsen (2).

2.9   slitbanefåra: mellanrummet mellan två bredvid varandra liggande räfflor eller lameller i slitbanemönstret (2).

2.10   huvudfåror: de breda fåror som finns i slitbanans mittparti.

2.11   däckbredd (S): det rätlinjiga avståndet mellan sidornas ytterkanter på ett luftfyllt pneumatiskt däck, frånsett upphöjningar som utgörs av märkningar, dekoration, skyddsband eller räfflor (2).

2.12   total bredd: det kortaste avståndet mellan däcksidornas ytterkanter på ett pumpat pneumatiskt däck, inklusive märkning, dekoration, skyddsband eller räfflor (2), i fråga om däck där slitbanan är bredare än däckbredden, motsvarar den totala bredden slitbanans bredd.

2.13   däckhöjd (H): det avstånd som är lika med hälften av differensen mellan däckets ytterdiameter och fälgens nominella diameter (2).

2.14   nominellt profilförhållande (Ra): hundra gånger det värde som erhålls när man dividerar däckhöjden (H) med den nominella däckbredden (S1), och bägge måtten uttrycks i samma enheter.

2.15   ytterdiameter (D): den totala diametern för ett luftfyllt nytt pneumatiskt däck (2).

2.16   däckets dimensionsbeteckning: en beteckning som visar

2.16.3.1

Millimetervärdena för symbolen ”d” när de uttrycks i koder är följande:

(i mm)

Symbolen ”d” uttryckt med en eller två siffror enligt den nominella fälgdiametern

Värdet ”d”

4

102

5

127

6

152

7

178

8

203

9

229

10

254

11

279

12

305

13

330

14

356

15

381

16

406

17

432

18

457

19

483

20

508

21

533

22

559

23

584

2.17   nominell fälgdiameter (d): diametern på den fälg på vilken däcket är avsett att monteras (2).

2.18   fälg: den fasta punkten för däck och slang eller för ett slanglöst däck på vilken vulsten är fäst (2).

2.18.1   konfiguration av däck-fälg-montering: den fälgtyp på vilken däcket är avsett att monteras. I fråga om icke-standardfälgar kommer det att anges med en symbol på däcket.

2.19   teoretisk fälg: den tänkta fälg vars bredd skulle vara lika med x gånger den nominella däckbredden. Värdet på x ska anges av däcktillverkaren.

2.20   mätfälg: den fälg på vilken ett däck ska monteras för storleksmätningar.

2.21   provningsfälg: den fälg på vilken ett däck ska monteras för provning.

2.22   spaltning: bortbrytning av gummistycken från däckets slitbana.

2.23   kordseparering: delning av kordtrådarna från gummibeläggningen.

2.24   skiktseparering: delning av intill varandra liggande skikt.

2.25   slitbaneseparering: lösgörning av slitbanan från stommen.

2.26   belastningsindex: ett tal som anger den största tillåtna belastning som däcket kan bära vid den hastighet som däckets hastighetssymbol anger enligt tillverkarens användningsvillkor. Förteckningen över dessa index och motsvarande belastning återfinns i bilaga 4.

2.27   tabell över däckets belastningskapacitet vid olika hastigheter: den tabell i bilaga 8 som med hänvisning till belastningsindex och index för bärförmåga vid nominell hastighet, anger förändring i belastningen av ett däck som används vid andra hastigheter än de som motsvarar dem som anges av den nominella hastighetskategorin.

2.28   hastighetskategori:

2.28.1

hastigheterna, uttryckta genom symbolerna för hastighetskategori enligt tabellen i punkt 2.28.2.

2.28.2

Hastighetskategorierna anges i nedanstående tabell:

(i km/tim)

Symbol för hastighetskategori

Motsvarande hastighet

B

50

F

80

G

90

J

100

K

110

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

2.28.3

Däck som är avsedda för hastigheter över 240 km/tim kännetecknas av bokstaven ”V” eller ”Z” (se punkt 2.33.3) placerad inom däckets dimensionsbeteckning framför uppgiften om däckstruktur (se punkt 3.1.3).

2.29   vinterdäck: däck vars slitbanemönster och struktur i första hand är avsedda att i modd och nysnö eller smältande snö uppnå bättre prestanda än ett standarddäck erbjuder. Ett vinterdäcks slitbanemönster består i allmänhet av fåror (räfflor) och/eller fasta element med större inbördes avstånd än på ett standarddäck.

2.30   MST: universaldäck, som är lämpliga för både landsvägsbruk och terrängkörning.

2.31   mopeddäck: däck som är avsett för mopeder (kategorierna L1 och L2).

2.32   motorcykeldäck: däck som i första hand är avsett för motorcyklar (kategorierna L3, L4 och L5). De kan dock också användas på mopeder (kategorierna L1 och L2) och lätta släpvagnar (kategori 01).

2.33   maximibelastningsvärde: den största massa som ett däck beräknas kunna bära.

Högsta hastighet:… km/tim (5)

Maximibelastningsvärde (%)

Symbol för hastighetskategori V

Symbol för hastighetskategori W (4)

210

100

100

220

95

100

230

90

100

240

85

100

250

(80) (3)

95

260

(75) (3)

85

270

(70) (3)

75

För hastigheter mellan 270 km/tim och den högsta hastighet som tillåts av däcktillverkaren tillämpas en linjär interpolering av maximibelastningsvärdet.

3.   MÄRKNINGAR

3.1

Pneumatiska däck som lämnas in för typgodkännande ska på minst en däcksida vara försedda med följande märkningar:

3.1.1

Handelsbeteckningen eller varumärket.

3.1.2

Däckets dimensionsbeteckning enligt definitionen i punkt 2.16 i dessa föreskrifter.

3.1.3

Följande uppgifter om däckstrukturen:

3.1.3.1

På diagonal-(korsskikts-) däck, symbolen ”-” eller bokstaven ”D”.

3.1.3.2

På gördeldäck bokstaven ”B” placerad framför fälgdiametermärkningen och dessutom kan orden ”BIAS-BELTED” läggas till.

3.1.3.3

På radialskiktsdäck bokstaven ”R” placerad framför fälgdiametermärkningen och dessutom kan ordet ”RADIAL” läggas till.

3.1.4

Uppgift om däckets hastighetskategori med den symbol som visas i punkt 2.28.2 ovan.

3.1.5

Belastningsindex enligt definitionen i punkt 2.26 ovan.

3.1.6

Ordet ”TUBELESS” om däcket är avsett att användas utan innerslang.

3.1.7

Ordet ”REINFORCED” eller ordet ”REINF” om däcket är ett förstärkt däck.

3.1.8

Däcket måste också märkas med tillverkningsdatum i form av en kombination av fyra siffror, där de två första anger tillverkningsveckan och de två sista tillverkningsåret. Det räcker om den märkningen bara finns på en av däcksidorna.

3.1.9

Bokstäverna ”M + S” eller ”M.S” eller ”M & S” i fråga om vinterdäck. Bokstäverna ”DP” (Dual Purpose) är godkänt som alternativ.

3.1.10

Bokstäverna ”MST” i fråga om universaldäck.

3.1.11

Ordet ”MOPED” (alternativt ”CYCLOMOTEUR” eller ”CICLOMOTORE”) i fråga om mopeddäck.

3.1.12

Identifiering av konfigurationen av däck-fälg-montering, om den avviker från standardkonfigurationen, omedelbart efter fälgdiametermärkningen i punkt 2.16.3 i dessa föreskrifter.

I fråga om däck som är avsedda att monteras på fälgar med en diameter motsvarande kod 13 (330 mm) eller högre, ska bokstäverna vara ”M/C”. Det kravet gäller dock inte däckstorlekarna i tabellerna i bilaga 5 i dessa föreskrifter.

3.1.13

Däck som är avsedda för hastigheter över 240 km/tim måste märkas med bokstavskoden ”V” eller ”Z” (se punkt 2.33.3) framför uppgifterna om däckstrukturen (se punkt 3.1.3).

3.1.14

Däck som är avsedda för hastigheter över 240 km/tim (eller respektive 270 km/tim) måste inom parentes vara försedda med märkningen för det belastningsindex (se punkt 3.1.5) som är tillämpligt för hastigheten 210 km/tim (eller respektive 240 km/tim) och en symbol för referenshastighetskategori (se punkt 3.1.4) enligt följande:

”V” då det gäller däck som kännetecknas av bokstavskoden ”V” inom storleksangivelsen.

”W” då det gäller däck som kännetecknas av bokstavskoden ”Z” inom storleksangivelsen.

3.2

Däcken ska ha tillräckligt utrymme för det typgodkännandemärke som visas i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

3.3

I bilaga 3 till dessa föreskrifter finns ett exempel på däckmärkningar.

3.4

De märkningar som avses i punkt 3.1 och den typgodkännandemärkning som fastställs i punkt 5.4 i dessa föreskrifter ska pressas i eller på däcken. De ska vara lätta att se.

4.   ANSÖKAN OM TYPGODKÄNNANDE

4.1

Ansökan om typgodkännande av en typ av pneumatiska däck ska inlämnas av innehavaren av handelsbeteckningen eller varumärket eller av dennes godkända ombud. Ansökan ska innehålla följande:

4.1.1

Dimensionsbeteckning för däcket enligt definitionen i punkt 2.16 i dessa föreskrifter.

4.1.2

Handelsbeteckningen eller varumärket.

4.1.3

Användningskategori (normal, särskild, vinterdäck, mopeddäck).

4.1.4

Struktur: diagonal (korsskikt), gördel eller radial.

4.1.5

Hastighetskategori.

4.1.6

Däckets belastningsindex.

4.1.7

Om däcket är avsett att användas med eller utan slang.

4.1.8

Om däcket är ”normalt” eller ”förstärkt”.

4.1.9

Antalet skikt i däck för motorcykelavledningar (se tabell 5 i bilaga 5 till dessa föreskrifter) (6).

4.1.10

Mått: total däcksbredd och total diameter.

4.1.11

Fälgar som däcket kan monteras på.

4.1.12

Mätfälg och provfälg.

4.1.13

Prov- och mättryck.

4.1.14

Faktorn ”X” i enlighet med punkt 2.19 ovan.

4.1.15

Den högsta hastighet som tillåts av däcktillverkaren och den bärförmåga som beräknas för denna högsta hastighet i fråga om däck kännetecknade med bokstavskoden ”V” inom däckets dimensionsbeteckning och som är avsedda för hastigheter över 240 km/tim eller för däck kännetecknade med bokstavskoden ”Z” inom däckets dimensionsbeteckning och som är avsedda för hastigheter över 270 km/tim.

4.2

Ansökan om typgodkännande ska åtföljas av en ritning eller ett representativt fotografi, båda i tre exemplar, som visar däcktypens slitbanemönster, och en ritning av en genomskärning på det luftfyllda däcket monterat på mätfälgen där de relevanta dimensionerna för däcktypen framgår (se punkterna 6.1.1 och 6.1.2). Den ska även åtföljas av en provningsrapport från ett godkänt provlaboratorium eller av ett eller två provexemplar av däcktypen enligt vad den behöriga myndigheten bestämmer. Ritningarna eller fotografierna av däcksidan och dess slitbana ska lämnas in så snart tillverkningen inletts, dock senast ett år efter dagen för utfärdandet av typgodkännandet.

4.3

Om en däcktillverkare ansöker om typgodkännande av en däckserie, behöver inte belastnings-hastighetsprovning utföras på alla däcktyper i serien. Ett urval av värsta fall får göras enligt vad typgodkännandemyndigheten bestämmer.

5.   TYPGODKÄNNANDE

5.1

Om det pneumatiska däck som lämnats in för typgodkännande i enlighet med dessa föreskrifter uppfyller kraven i punkt 6 ska det typgodkännas.

5.2

Varje godkänd typ ska tilldelas ett typgodkännandenummer. De första två siffrorna (för närvarande 00 för föreskrifterna i deras ursprungliga version) ska ange den ändringsserie som innehåller de senaste större tekniska ändringar som gjorts i föreskrifterna vid tidpunkten för typgodkännandets utfärdande. Den avtalspart som tilldelat ett nummer på detta sätt, får inte tilldela en annan typ av pneumatiskt däck samma nummer.

5.3

Meddelande om beviljat typgodkännande, utökat typgodkännande, indraget typgodkännande eller avslag på ansökan om typgodkännande av en typ av pneumatiskt däck enligt dessa föreskrifter ska lämnas till de avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

5.3.1

I fråga om däck avsedda för hastigheter över 240 km/tim, anges högsta tillåtna hastighet och relevant belastningsvärde i punkt 10 i bilaga 1.

5.4

Förutom den märkning som föreskrivs i punkt 3.1, ska det i det utrymme som avses i punkt 3.2 på varje däck som överensstämmer med en typ av däck som typgodkänts enligt dessa föreskrifter på ett väl synligt ställe anbringas ett internationellt typgodkännandemärke som består av:

5.4.1

En cirkel som omger bokstaven ”E” följd av numret för det land som beviljat typgodkännandet (7).

5.4.2

Numret på dessa föreskrifter, följt av bokstaven ”R”, ett tankstreck och typgodkännandenumret.

5.5

Typgodkännandemärket ska vara lätt läsbart och outplånligt.

5.6

I bilaga 2 till dessa föreskrifter ges ett exempel på typgodkännandemärkets utformning.

6.   KRAV

6.1   Däckmått

6.1.1   Däckbredden

6.1.1.1

Däckbredden erhålls med hjälp av följande formel:

S = S1 + K (A – A1)

där

S

är däckbredden uttryckt i mm uppmätt på mätfälgen,

S1

är den nominella däckbredden (i mm) som den anges på däcksidan i den föreskrivna däckbeskrivningen,

A

är bredden (uttryckt i mm) på mätfälgen enligt tillverkarens anvisningar,

A1

är bredden (uttryckt i mm) på den teoretiska fälgen;

A1

ska vara lika med S1 multiplicerat med faktorn X enligt tillverkarens anvisningar,

K

ska vara lika med 0,4.

6.1.1.2

För däcktyper vars dimensionsbeteckning anges i den första spalten i tabellerna i bilaga 5 till dessa föreskrifter får dock däckbredden vara den som anges bredvid däckbeteckningen i tabellerna.

6.1.2   Däckets ytterdiameter

6.1.2.1

Däckets ytterdiameter erhålls med hjälp av följande formel:

D = d + 2H

där

D

är ytterdiametern i mm,

d

är det överenskomna tal som definieras i punkt 2.16.3 ovan, i mm

H

är den nominella däckhöjden i mm som är lika med:

H = S1 × 0,01 Ra

där

S1

är den nominella däckbredden i mm, och

Ra

är det nominella profilförhållandet,

allt enligt däckbeteckningen på däcksidan i enlighet med punkt 3.4 ovan.

6.1.2.2

För däcktyper vars dimensionsbeteckning anges i den första spalten i tabellerna i bilaga 5 till dessa föreskrifter får dock den yttre diametern vara den som anges bredvid däckbeteckningen i tabellerna.

6.1.3   Mätmetod för pneumatiska däck

Pneumatiska däck ska mätas i enlighet med bilaga 6 till dessa föreskrifter.

6.1.4   Specifikationer för däckbredd

6.1.4.1

Däckets totala bredd kan vara mindre än den däckbredd (S) som bestämts i enlighet med punkt 6.1.1.

6.1.4.2

Totalbredden får överskrida det värdet upp till värdet i bilaga 5, eller med följande procentsatser i fråga om storlekar som inte omfattas av bilaga 5:

6.1.4.2.1

I fråga om normala däck och vinterdäck:

a)

fälgdiameterkod 13 och större: + 10 %,

b)

fälgdiameterkoder upp till och med 12: + 8 %.

6.1.4.2.2

I fråga om specialdäck som är avsedda för begränsad användning på väg och som är märkta MST: 25 %.

6.1.5   Specifikationer för däckets ytterdiameter

6.1.5.1

Däckets ytterdiameter får inte överskrida värdena Dmin och Dmax som anges i bilaga 5.

6.1.5.2

I fråga om däckstorlekar i bilaga 5 får däckets ytterdiameter inte överskrida värdena Dmin och Dmax, som erhålls genom följande formler:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

där

H och d är såsom definieras i punkt 6.1.2.1 och a och b är såsom definieras i punkterna 6.1.5.2.1 respektive 6.1.5.2.2:

6.1.5.2.1

Däck för normalt landsvägsbruk och vinterdäck a

Fälgdiamater kod 13 och större

:

0,97

Fälgdiameterkoder upp till och med 12

:

0,93

Specialdäck

:

1,00

6.1.5.2.2

Däck för normalt landsvägsbruk b

Fälgdiamaterkod 13 och större

:

1,07

Fälgdiameterkoder upp till och med 12

:

1,10

Vinterdäck och specialdäck

:

1,12

6.2   Belastnings-/hastighetsprovning

6.2.1

Det pneumatiska däcket ska genomgå en belastnings-/hastighetsprovning enligt förfarandet i bilaga 7 till dessa föreskrifter.

6.2.1.1

Då ansökan gäller däck som kännetecknas av bokstavskoden ”V” inom dimensionsbeteckningen och som är avsedda för hastigheter över 240 km/tim, eller däck som kännetecknas av bokstavskoden ”Z” inom storleksangivelsen och som är avsedda för hastigheter över 270 km/tim (se punkt 4.1.15), görs den ovannämnda belastnings-/hastighetsprovningen på ett däck vid de belastnings- och hastighetsförhållanden som anges inom parentes på däckets sidoyta (se punkt 3.1.14). En ytterligare belastnings-/hastighetsprovning måste göras på ett andra däck av samma typ vid de belastnings- och hastighetsförhållanden som eventuellt har angetts som högsta värden av tillverkaren (se punkt 4.1.15).

6.2.2

Ett däck som efter belastnings-/hastighetsprovningen inte uppvisar någon slitbaneseparering, skiktseparering, kordseparering, spaltning eller kordbrott ska anses ha klarat provningen.

6.2.3

Däckets ytterdiameter, uppmätt minst sex timmar efter belastnings-/hastighetsprovningen, får inte avvika med mer än ± 3,5 % från den ytterdiameter som uppmätts före provningen.

6.2.4

Däckets totala bredd mätt vid slutet av belastnings-/hastighetsprovningen får inte överskrida det värde som fastställs enligt punkt 6.1.4.2.

6.3   Däcks dynamiska utvidgning

De däck som anges i punkt 1.1 i bilaga 9 till dessa föreskrifter, och som godkänts i belastnings-/hastighetsprovningen i enlighet med punkt 6.2, ska lämnas in för provning av den dynamiska utvidgningen i enlighet med förfarandet i bilaga 9.

7.   ÄNDRINGAR AV TYPEN AV PNEUMATISKA DÄCK OCH UTÖKNING AV TYPGODKÄNNANDE

7.1

Alla ändringar av typen av pneumatiska däck ska anmälas till den myndighet som godkänt typen av det pneumatiska däcket. Myndigheten kan då antingen

7.1.1

göra bedömningen att ändringarna troligen inte har någon märkbar negativ inverkan och att däcket fortfarande uppfyller ställda krav, eller

7.1.2

kräva ytterligare en provningsrapport från den tekniska tjänst som ansvarar för provningarna.

7.1.3

Att slitbanemönstret ändras innebär inte att provet i punkt 6.2 måste upprepas.

7.1.4

Utökning av typgodkännande för däck avsedda för hastigheter över 240 km/tim för däck som kännetecknas av bokstavskoden ”V” inom storleksangivelsen (eller 270 km/tim för däck som kännetecknas av bokstavskoden ”Z” inom storleksangivelsen), med avsikt att få intyg för olika högsta hastigheter och/eller -belastningar, tillåts förutsatt att ett nytt provutlåtande i fråga om den nya högsta hastigheten och det nya belastningsvärdet tillhandahålls av den tekniska tjänst som ansvarar för provningen.

Sådana nya belastnings-/hastighetsvärden måste anges i punkt 9 till bilaga I.

7.2

Ett meddelande om typgodkännande eller om avslag på ansökan om typgodkännande, med uppgift om ändringarna, ska lämnas till de avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter på det sätt som anges i punkt 5.3 ovan.

7.3

Den behöriga myndighet som utfärdar utökning av typgodkännande ska tilldela varje meddelandeformulär som upprättas för en sådan utökning ett serienummer.

8.   PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

Produktionsöverensstämmelsen ska bedömas enligt det förfarande som fastställts i avtalet, tillägg 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/version 2), med följande krav:

8.1

Däck som är typgodkända enligt dessa föreskrifter ska tillverkas så att de överensstämmer med den typ som godkänts genom att de uppfyller kraven i punkt 6 ovan.

8.2

Den myndighet som beviljat typgodkännande kan när som helst kontrollera de metoder för kontroll av produktionsöverensstämmelse som tillämpas vid varje tillverkningsställe. Kontrollen av tillverkningsställen ska i normalfall ske vartannat år.

9.   PÅFÖLJD VID BRISTANDE PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

9.1

Ett typgodkännande som beviljats för en typ av däck i enlighet med dessa föreskrifter kan återkallas om kravet i punkt 8.1 ovan inte uppfylls eller om de däck som tagits från serien inte har klarat de prov som föreskrivs i den punkten.

9.2

Om en avtalsslutande part som tillämpar dessa föreskrifter återkallar ett typgodkännande som den tidigare beviljat ska den genast underrätta de övriga avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter om detta med hjälp av ett meddelandeformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

10.   DEFINITIVT NEDLAGD TILLVERKNING

Om innehavaren av ett typgodkännande helt upphör med tillverkningen av en typ av däck som godkänts enligt dessa föreskrifter, ska denne underrätta den myndighet som beviljat typgodkännandet. Då myndigheten mottar meddelandet i fråga ska den upplysa de övriga parter i 1958 års överenskommelse som tillämpar dessa föreskrifter om detta med hjälp av ett meddelandeformulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

11.   NAMN OCH ADRESSER TILL DE TEKNISKA TJÄNSTER SOM ANSVARAR FÖR TYPGODKÄNNANDEPROVNINGARNA SAMT TILL DE ADMINISTRATIVA MYNDIGHETERNA

11.1

De avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter ska till FN:s sekretariat rapportera namn och adresser till de tekniska tjänster som ansvarar för utförandet av typgodkännandeprovningarna liksom till de administrativa myndigheter som beviljar typgodkännande och till vilka intyg ska skickas om typgodkännande eller utökning av typgodkännande eller avslag på ansökan eller återkallande av typgodkännande, som utfärdats i annat land.

11.2

De avtalsslutande parter som tillämpar dessa föreskrifter får använda däckfabrikanternas laboratorier och får som godkända provningslaboratorier utse dem av dessa som är belägna på deras eget territorium eller på en annan avtalsslutande parts territorium, förutsatt att den senares behöriga myndighet lämnat ett preliminärt medgivande för detta förfarande.

11.3

Om en avtalspart tillämpar punkt 11.2 ovan kan den om den så önskar låta sig representeras vid provningarna av en eller flera personer som den själv valt ut.


(1)  Gäller även föreskrifter nr 54.

(2)  Se den förklarande figuren i tillägget.

(3)  Gäller bara däck som kännetecknas av bokstaven ”V” inom storleksangivelsen och upp till den högsta hastighet som tillverkaren angett.

(4)  Gäller även däck som kännetecknas av bokstaven ”Z” inom storleksangivelsen.

(5)  För mellanliggande hastigheter tillåts linjära interpoleringar av maximibelastningsvärdet.

(6)  Från och med dagen för ikraftträdande av supplement 8 till dessa föreskrifter, bör inga nya typgodkännanden för dessa däck utfärdas i enlighet med föreskrifter nr 75. Dessa däck ingår nu i föreskrifter nr 54.

(7)  1 för Tyskland, 2 för Frankrike, 3 för Italien, 4 för Nederländerna, 5 för Sverige, 6 för Belgien, 7 för Ungern, 8 för Tjeckien, 9 för Spanien, 10 för Serbien, 11 för Förenade kungariket, 12 för Österrike, 13 för Luxemburg, 14 för Schweiz, 15 (vakant), 16 för Norge, 17 för Finland, 18 för Danmark, 19 för Rumänien, 20 för Polen, 21 för Portugal, 22 för Ryssland, 23 för Grekland, 24 för Irland, 25 för Kroatien, 26 för Slovenien, 27 för Slovakien, 28 för Vitryssland, 29 för Estland, 30 (vakant), 31 för Bosnien och Hercegovina, 32 för Lettland, 33 (vakant), 34 för Bulgarien, 35 (vakant), 36 för Litauen, 37 för Turkiet, 38 (vakant), 39 för Azerbajdzjan, 40 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 41 (vakant), 42 för Europeiska unionen (godkännanden beviljas av dess medlemsstater med användning av respektive ECE-symbol), 43 för Japan, 44 (vakant), 45 för Australien, 46 för Ukraina, 47 för Sydafrika, 48 för Nya Zeeland, 49 för Cypern, 50 för Malta, 51 för Sydkorea, 52 för Malaysia, 53 för Thailand, 54 och 55 (vakanta), 56 för Montenegro, 57 (vakant) och 58 för Tunisien. Följande nummer ska tilldelas övriga länder i den ordning de ratificerar eller ansluter sig till överenskommelsen om antagandet av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon, utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsedda fordon samt villkoren för ömsesidigt erkännande av de typgodkännanden som beviljats på grundval av dessa föreskrifter, varefter de nummer som tilldelats på detta sätt ska meddelas de avtalsslutande parterna av Förenta nationernas generalsekreterare.


Tillägg

FÖRKLARANDE FIGUR

(se punkt 2 i dessa föreskrifter)

Image


BILAGA 1

MEDDELANDE

(största format: A4 (210 x 297 mm))

Image


BILAGA 2

TYPGODKÄNNANDEMÄRKETS UTFORMNING

Image


BILAGA 3

DÄCKMÄRKNINGARNAS UTFORMNING

Exempel på de märkningar som ska finnas på de däcktyper som släpps ut på marknaden efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter

Image

Dessa märkningar definierar ett pneumatiskt däck

med en nominell däckbredd på 100,

med ett nominellt profilförhållande på 80,

som är ett gördeldäck,

med en nominell fälgdiameter på 457 mm för vilken koden är 18,

med en belastningskapacitet på 206 kg, vilket motsvarar belastningsindex 53 i bilaga 4 till dessa föreskrifter,

i hastighetskategori S (högsta hastighet 180 km/tim),

som ska monteras utan innerslang (”tubeless”),

som är ett vinterdäck tillverkat under vecka 25 år 2003.

De märkningar som utgör däckbeteckningen ska placeras och ordnas enligt följande:

a)

Dimensionsbeteckningen med uppgift om den nominella däckbredden, det nominella profilförhållandet, typen av struktursymbol (i tillämpliga fall) och den nominella fälgdiametern ska placeras enligt ovanstående exempel: 100/80Bl8.

b)

Belastningsindexet och symbolen för hastighetskategori ska placeras nära däckets storleksangivelse. De kan stå antingen efter, över eller under storleksangivelsen.

c)

Märkningarna ”TUBELESS” och ”REINFORCED” eller ”REINF” och ”M + S” och ”MST” och/eller ”MOPED” (eller CYCLOMOTEUR eller CICLOMOTORE) får befinna sig en bit bort från däckets storleksangivelse.

d)

Då det gäller däck avsedda för hastigheter över 240 km/tim, måste den tillämpliga bokstavskoden ”V” eller ”Z” finnas framför strukturmärkningen (t.ex. 140/60ZR18). Referensbelastningsindexet och symbolen för hastighetskategori måste, om det är tillämpligt, sättas inom parentes (se punkt 3.1.14).


BILAGA 4

BELASTNINGSINDEX/MOTSVARANDE STÖRSTA MASSA

A

=

Belastningsindex

B

=

Största motsvarande massa (kg)


A

B

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600


BILAGA 5

DIMENSIONSBETECKNING OCH MÅTT

Tabell 1

Motorcykeldäck

Fälgdiameterkod 12 och lägre

Däckdimension

Mätfälgens bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

2.50 – 8

 

328

338

352

 

 

2.50 – 9

 

354

364

378

 

 

2.50 – 10

1.50

379

389

403

65

70

2.50 – 12

 

430

440

451

 

 

2.75 – 8

 

338

348

363

 

 

2.75 – 9

1.75

364

374

383

71

77

2.75 – 10

 

389

399

408

 

 

2.75 – 12

 

440

450

462

 

 

3.00 – 4

 

241

251

264

 

 

3.00 – 5

 

266

276

291

 

 

3.00 – 6

 

291

301

314

 

 

3.00 – 7

 

317

327

342

 

 

3.00 – 8

2.10

352

362

378

80

86

3.00 – 9

 

378

388

401

 

 

3.00 – 10

 

403

413

422

 

 

3.00 – 12

 

454

464

473

 

 

3.25 – 8

 

362

372

386

 

 

3.25 – 9

 

388

398

412

 

 

3.25 – 10

2.50

414

424

441

88

95

3.25 – 12

 

465

475

492

 

 

3.50 – 4

 

264

274

291

 

 

3.50 – 5

 

289

299

316

 

 

3.50 – 6

 

314

324

341

 

 

3.50 – 7

2.50

340

350

367

92

99

3.50 – 8

 

376

386

397

 

 

3.50 – 9

 

402

412

430

 

 

3.50 – 10

 

427

437

448

 

 

3.50 – 12

 

478

488

506

 

 

4.00 – 5

 

314

326

346

 

 

4.00 – 6

 

339

351

368

 

 

4.00 – 7

2.50

365

377

394

105

113

4.00 – 8

 

401

415

427

 

 

4.00 – 10

 

452

466

478

 

 

4,00 – 12

 

505

517

538

 

 

4.50 – 6

 

364

376

398

 

 

4.50 – 7

 

390

402

424

 

 

4.50 – 8

 

430

442

464

 

 

4.50 – 9

3.00

456

468

490

120

130

4.50 – 10

 

481

493

515

 

 

4.50 – 12

 

532

544

568

 

 

5.00 – 8

 

453

465

481

 

 

5.00 – 10

3.50

504

516

532

134

145

5.00 – 12

 

555

567

583

 

 

6.00 – 6

4.00

424

436

464

 

 

6.00 – 7

 

450

462

490

154

166

6.00 – 8

 

494

506

534

 

 

6,00 – 9

 

520

532

562

 

 


Tabell 1a

Mopeddäck

Fälgdiameterkod 12 och lägre

Däckdimension

Mätfälgens bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm) (1)

 

 

D.min

D

D.max (1)

 

 

2 – 12

1.35

413

417

426

55

59

2–1/2 – 12

1.50

425

431

441

62

67

2–1/2 – 8

1.75

339

345

356

70

76

2–1/2 – 9

1.75

365

371

382

70

76

2–3/4 – 9

1.75

375

381

393

73

79

3 – 10

2.10

412

418

431

84

91

3 – 12

2.10

463

469

482

84

91


Tabell 2

Motorcykeldäck

Normal däckstorlek

Däckdimension

Mätfälgens Bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max (2)

D.max (3)

 

 (2)

 (3)

1 3/4 – 19

1.20

582

589

597

605

50

54

58

2 – 14

 

461

468

477

484

 

 

 

2 – 15

 

486

493

501

509

 

 

 

2 – 16

 

511

518

526

534

 

 

 

2 – 17

 

537

544

552

560

 

 

 

2 – 18

1.35

562

569

577

585

55

58

63

2 – 19

 

588

595

603

611

 

 

 

2 – 20

 

613

620

628

636

 

 

 

2 – 21

 

638

645

653

661

 

 

 

2 - 22

 

663

670

680

686

 

 

 

2 1/4 – 14

 

474

482

492

500

 

 

 

2 1/4 – 15

 

499

507

517

525

 

 

 

2 1/4 – 16

 

524

532

540

550

 

 

 

2 1/4 – 17

 

550

558

566

576

 

 

 

2 1/4 – 18

1.50

575

583

591

601

62

66

71

2 1/4 – 19

 

601

609

617

627

 

 

 

2 1/4 – 20

 

626

634

642

652

 

 

 

2 1/4 – 21

 

651

659

667

677

 

 

 

2 1/4 – 22

 

677

685

695

703

 

 

 

2 1/2 – 14

 

489

498

508

520

 

 

 

2 1/2 – 15

 

514

523

533

545

 

 

 

2 1/2 – 16

 

539

548

558

570

 

 

 

2 1/2 – 17

 

565

574

584

596

 

 

 

2 1/2 – 18

1.60

590

599

609

621

68

72

78

2 1/2 – 19

 

616

625

635

647

 

 

 

2 1/2 – 20

 

641

650

660

672

 

 

 

2 1/2 – 21

 

666

675

685

697

 

 

 

2 1/2 – 22

 

692

701

711

723

 

 

 

2 3/4 – 14

 

499

508

518

530

 

 

 

2 3/4 – 15

 

524

533

545

555

 

 

 

2 3/4 – 16

 

549

558

568

580

 

 

 

2 3/4 – 17

 

575

584

594

606

 

 

 

2 3/4 – 18

1.85

600

609

621

631

75

80

86

2 3/4 – 19

 

626

635

645

657

 

 

 

2 3/4 – 20

 

651

660

670

682

 

 

 

2 3/4 – 21

 

676

685

695

707

 

 

 

2 3/4 – 22

 

702

711

721

733

 

 

 

3 – 16

 

560

570

582

594

 

 

 

3 – 17

 

586

596

608

620

 

 

 

3 – 18

1.85

611

621

633

645

81

86

93

3 – 19

 

637

647

659

671

 

 

 

3 1/4 – 16

 

575

586

598

614

 

 

 

3 1/4 – 17

 

601

612

624

640

 

 

 

3 1/4 – 18

2.15

626

637

651

665

89

94

102

3 1/4 – 19

 

652

663

675

691

 

 

 


Tabell 3

Motorcykeldäck

Normala däckstorlekar

Däckdimension

Mätfälgens bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max (4)

D.max (5)

 

 (6)

 (7)

 (8)

2.00 – 14

 

460

466

478

 

 

 

 

 

2.00 – 15

 

485

491

503

 

 

 

 

 

2.00 – 16

 

510

516

528

 

 

 

 

 

2.00 – 17

1.20

536

542

554

 

52

57

60

65

2.00 – 18

 

561

567

579

 

 

 

 

 

2.00 – 19

 

587

593

605

 

 

 

 

 

2.25 – 14

 

474

480

492

496

 

 

 

 

2.25 – 15

 

499

505

517

521

 

 

 

 

2.25 – 16

 

524

530

542

546

 

 

 

 

2.25 – 17

1.60

550

556

568

572

61

67

70

75

2.25 - 18

 

575

581

593

597

 

 

 

 

2.25 – 19

 

601

607

619

623

 

 

 

 

2.50 – 14

 

486

492

506

508

 

 

 

 

2.50 – 15

 

511

517

531

533

 

 

 

 

2.50 – 16

 

536

542

556

558

 

 

 

 

2.50 – 17

1.60

562

568

582

584

65

72

75

79

2.50 – 18

 

587

593

607

609

 

 

 

 

2.50 – 19

 

613

619

633

635

 

 

 

 

2.50 – 21

 

663

669

683

685

 

 

 

 

2.75 – 14

 

505

512

524

530

 

 

 

 

2.75 – 15

 

530

537

549

555

 

 

 

 

2.75 – 16

 

555

562

574

580

 

 

 

 

2.75 – 17

1.85

581

588

600

606

75

83

86

91

2.75 – 18

 

606

613

625

631

 

 

 

 

2.75 – 19

 

632

639

651

657

 

 

 

 

2.75 – 21

 

682

689

701

707

 

 

 

 

3.00 – 14

 

519

526

540

546

 

 

 

 

3.00 – 15

 

546

551

565

571

 

 

 

 

3.00 – 16

 

569

576

590

596

 

 

 

 

3.00 – 17

1.85

595

602

616

622

80

88

92

97

3.00 – 18

 

618

627

641

647

 

 

 

 

3.00 – 19

 

644

653

667

673

 

 

 

 

3.00 – 21

 

694

703

717

723

 

 

 

 

3.00 – 23

 

747

754

768

774

 

 

 

 

3.25 – 14

 

531

538

552

560

 

 

 

 

3.25 – 15

 

556

563

577

585

 

 

 

 

3.25 – 16

 

581

588

602

610

 

 

 

 

3.25 – 17

2.15

607

614

628

636

89

98

102

108

3.25 – 18

 

630

639

653

661

 

 

 

 

3.25 – 19

 

656

665

679

687

 

 

 

 

3.25 – 21

 

708

715

729

737

 

 

 

 

3.50 – 14

 

539

548

564

572

 

 

 

 

3.50 – 15

 

564

573

589

597

 

 

 

 

3.50 – 16

 

591

598

614

622

 

 

 

 

3.50 – 17

2.15

617

624

640

648

93

102

107

113

3.50 – 18

 

640

649

665

673

 

 

 

 

3.50 – 19

 

666

675

691

699

 

 

 

 

3.50 – 21

 

716

725

741

749

 

 

 

 

3.75 – 16

 

601

610

626

634

 

 

 

 

3.75 – 17

 

627

636

652

660

 

 

 

 

3.75 – 18

2.15

652

661

677

685

99

109

114

121

3.75 – 19

 

678

687

703

711

 

 

 

 

4.00 – 16

 

611

620

638

646

 

 

 

 

4.00 – 17

 

637

646

664

672

 

 

 

 

4.00 – 18

2.50

662

671

689

697

108

119

124

130

4.00 – 19

 

688

697

715

723

 

 

 

 

4.25 – 16

 

623

632

650

660

 

 

 

 

4.25 – 17

 

649

658

676

686

 

 

 

 

4.25 – 18

2.50

674

683

701

711

112

123

129

137

4.25 – 19

 

700

709

727

737

 

 

 

 

4.50 – 16

 

631

640

658

668

 

 

 

 

4.50 – 17

 

657

666

684

694

 

 

 

 

4.50 – 18

2.75

684

691

709

719

123

135

141

142

4.50 – 19

 

707

717

734

745

 

 

 

 

5.00 – 16

 

657

666

686

698

 

 

 

 

5.00 – 17

 

683

692

710

724

 

 

 

 

5.00 – 18

3.00

708

717

735

749

129

142

148

157

5.00 – 19

 

734

743

761

775

 

 

 

 


Tabell 4

Motorcykeldäck

Små däckstorlekar

Däckdimension

Mätfälgens Bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max (9)

D.max (10)

 

 (11)

 (12)

 (13)

3.60 – 18

 

605

615

628

633

 

 

 

 

 

2.15

 

 

 

 

93

102

108

113

3.60 – 19

 

631

641

653

658

 

 

 

 

4.10 – 18

 

629

641

654

663

 

 

 

 

 

2.50

 

 

 

 

108

119

124

130

4.10 – 19

 

655

667

679

688

 

 

 

 

5.10 – 16

 

615

625

643

651

 

 

 

 

5.10 – 17

3.00

641

651

670

677

129

142

150

157

5.10 – 18

 

666

676

694

702

 

 

 

 

4.25/85 – 18

2.50

649

659

673

683

112

123

129

137

4.60 – 16

 

594

604

619

628

 

 

 

 

4.60 – 17

2.75

619

630

642

654

117

129

136

142

4.60 – 18

 

644

654

670

678

 

 

 

 

6.10 – 16

4.00

646

658

678

688

168

185

195

203


Tabell 5

Däck för motorcykelavledningar  (14)

Däckdimension

Mätfälgens Bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

3.00 – 8C

 

359

369

379

 

 

3.00 –10C

2.10

410

420

430

80

86

3.00 –12C

 

459

471

479

 

 

3.50 – 8C

 

376

386

401

 

 

3.50 – 10C

2.50

427

437

452

92

99

3.50 – 12C

 

478

488

503

 

 

4.00 – 8C

 

405

415

427

 

 

4.00 – 10C

3.00

456

466

478

108

117

4.00 – 12C

 

507

517

529

 

 

4.50 – 8C

 

429

439

453

 

 

4.50 – 10C

3.50

480

490

504

125

135

4.50 – 12C

 

531

541

555

 

 

5.00 – 8C

 

455

465

481

 

 

5.00 – 10C

3.50

506

516

532

134

145

5.00 – 12C

 

555

567

581

 

 


Tabell 6

Motorcykeldäck

Lågtrycksstorlekar

Däckdimension

Mätfälgens Bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

5.4 – 10

 

474

481

487

 

 

5.4 – 12

 

525

532

547

 

 

5.4 – 14

4.00

575

582

598

135

143

5.4 – 16

 

626

633

649

 

 

6.7 – 10

 

532

541

561

 

 

6.7 – 12

5.00

583

592

612

170

180

6.7 – 14

 

633

642

662

 

 


Tabell 7

Motorcykeldäck

Storlekar och dimensioner på amerikanska däck

Däckdimension

Mätfälgens Bredd

(kod)

Total diameter

(mm)

Däckbredd

(mm)

Största totala bredd

(mm)

 

 

D.min

D

D.max

 

 

MH90 – 21

1.85

682

686

700

80

89

MJ90 – 18

2.15

620

625

640

 

 

 

 

 

 

 

89

99

MJ90 – 19

2.15

645

650

665

 

 

ML90 – 18

2.15

629

634

650

 

 

 

 

 

 

 

93

103

ML90 – 19

2.15

654

659

675

 

 

MM90 – 19

2.15

663

669

685

95

106

MN90 – 18

2.15

656

662

681

104

116

MP90 – 18

2.15

667

673

692

108

120

MR90 – 18

2.15

680

687

708

114

127

MS90 – 17

2.50

660

667

688

121

134

MT90 – 16

3.00

642

650

672

 

 

 

 

 

 

 

130

144

MT90 – 17

3.00

668

675

697

 

 

MU90 – 15M/C

3.50

634

642

665

 

 

 

 

 

 

 

142

158

MU90 – 16

3.50

659

667

690

 

 

MV90 – 15M/C

3.50

643

651

675

150

172

MP85 – 18

2.15

654

660

679

108

120

MR85 – 16

2.15

617

623

643

114

127

MS85 – 18

2.50

675

682

702

121

134

MT85 – 18

3.00

681

688

709

130

144

MU85 – 16M/C

3.50

650

658

681

142

158

MV85 – 15M/C

3.50

627

635

658

150

172


(1)  För normalt landsvägsbruk.

(2)  För normalt landsvägsbruk.

(3)  Specialdäck och vinterdäck.

(4)  Däck för normalt landsvägsbruk.

(5)  Specialdäck och vinterdäck.

(6)  Däck för normalt landsvägsbruk upp till och med hastighetskategori P.

(7)  Däck för normalt landsvägsbruk över hastighetskategori P och vinterdäck.

(8)  Specialdäck.

(9)  Däck för normalt landsvägsbruk.

(10)  Specialdäck och vinterdäck.

(11)  Däck för normalt landsvägsbruk upp till och med hastighetskategori P.

(12)  Däck för normalt landsvägsbruk över hastighetskategori P och vinterdäck.

(13)  Specialdäck.

(14)  Från och med dagen för ikraftträdande av supplement 8 till dessa föreskrifter, bör inga nya typgodkännanden för dessa däck utfärdas i enlighet med föreskrifter nr 75. Dessa däck ingår nu i tabell A, del I, bilaga 5 till föreskrifter nr 54.


BILAGA 6

METOD FÖR MÄTNING AV PNEUMATISKA DÄCK

1.

Däcket monteras på den mätfälg som anges av tillverkaren i enlighet med punkt 4.1.12 i dessa föreskrifter och pumpas till ett tryck som tillverkaren angivit.

Alternativt kan däcktrycket specificeras enligt följande:

Däcktyp

Hastighetskategori

Tryck

 

 

bar

kPa

Standardäck

F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S

2,25

225

T, U, H, V, W

2,80

280

Förstärkt däck

F till P

 

 

 

Q, R, S, T, U, H, V

3,30

330

Motorcykelavledningar (1)

4PR

F till M

3,50

350

 

6PR

4,00

400

 

8PR

4,50

450

Mopeddäck

Standardäck

B

2,25

225

Förstärkt däck

B

2,80

280

Andra däcktyper ska vara pumpade till det lufttryck som angivits av däcktillverkaren.

2.

Det däck som monterats på fälgen ska konditioneras till den omgivande laboratorietemperaturen under minst 24 timmar.

3.

Justera trycket på nytt till det värde som anges i punkt 1.

4.

Den totala bredden mäts med hjälp av en kalibertolk vid sex punkter som befinner sig på lika stort avstånd från varandra, varvid skyddsbandens eller räfflornas tjocklek beaktas. Det högsta värdet vid den mätningen fastställs som den totala bredden.

5.

Ytterdiametern fastställs genom att man mäter den största omkretsen och dividerar det uppmätta värdet med π (3,1416).


(1)  Från och med dagen för ikraftträdande av supplement 8 till dessa föreskrifter, bör inga nya typgodkännanden för dessa däck utfärdas i enlighet med föreskrifter nr 75. Dessa däck ingår nu i föreskrifter nr 54.


BILAGA 7

FÖRFARANDE FÖR BELASTNINGS-/HASTIGHETSPROVNINGAR

1.   PREPARERING AV DÄCKET

1.1

Ett nytt däck monteras på den mätfälg som anges av tillverkaren i enlighet med punkt 4.1.12 i dessa föreskrifter.

1.2

Pumpa däcket till lämpligt tryck enligt nedanstående tabell:

Provtryck (i bar)

Däcksdimension

Hastighetskategori

Däcktryck

bar

kPa

Standardäck

F, G, J, K

2,50

250

L, M, N, P

2,50

250

Q, R, S

3,00

300

T, U, H, V,

3,50

350

Förstärkt däck

F, G, J, K, L, M, N, P

3,30

330

Q, R, S, T, U, H, V

3,90

390

Motorcykelavledningar (1)

4PR

F, G, J, K, L, M

3,70

370

6PR

4,50

450

8PR

5,20

520

Mopeddäck

Standardäck

B

2,50

250

Förstärkt däck

B

3,00

300

I fråga om hastigheter över 240 km/tim, är provtrycket 3,20 bar (320 kPa).

Andra däcktyper ska vara pumpade till det lufttryck som angivits av tillverkaren.

1.3

Tillverkaren kan, om skäl anges, begära att det används ett tryck under provningen som avviker från det som anges i punkt 1.2 ovan. I så fall ska däcket pumpas till det trycket.

1.4

Konditionera däck-hjulenheten vid provrumstemperaturen i minst 3 timmar.

1.5

Justera däcktrycket på nytt till det värde som anges i punkt 1.2 eller 1.3 ovan.

2.   PROVNINGSFÖRFARANDE

2.1

Montera däck-hjulenheten på en provningsaxel och pressa enheten mot yttersidan av en jämn provningstrumma med en diameter på 1,70 m ± 1 % eller 2,0 m ± 1 %.

2.2

Anbringa på provningsaxeln en belastning som motsvarar 65 % av

2.2.1

det maximibelastningsvärde som är lika med belastningsindex för däck med hastighetssymbolerna upp till och med H,

2.2.2

det maximibelastningsvärde som är knutet till en högsta hastighet av 240 km/tim för däck med hastighetssymbolen ”V” (se punkt 2.33.3),

2.2.3

det maximibelastningsvärde som är knutet till en högsta hastighet av 270 km/tim för däck med hastighetssymbolen ”W” (se punkt 2.33.3),

2.2.4

det maximibelastningsvärde som är knutet till den högsta hastighet som anges av däcktillverkaren för däck avsedda för hastigheter över 240 km/tim (eller 270 km/tim, om det är tillämpligt) (se punkt 6.2.1.1).

2.2.5

För mopeddäck (hastighetskategori, symbol B) ska provbelastningen vara 65 % på en provningstrumma med en diameter på 1,7 meter och 67 % på en provningstrumma med diametern 2,0 meter.

2.3

Däcktrycket får inte korrigeras och provningbelastningen måste hållas konstant under provningen.

2.4

Under provningen måste temperaturen i provningsrummet ligga mellan 20 °C och 30 °C, eller högre om tillverkaren tillåter det.

2.5

Provningen ska utföras utan avbrott i enlighet med följande:

2.5.1

Tjugo minuter för ökning från noll till inledande provningshastighet.

2.5.2

Inledande provningshastighet: 30 km/tim lägre än hastigheten som motsvarar symbolen för hastighetskategori på däcket (se punkt 2.28.2) om en provningstrumma med diametern 2,0 meter används, eller 40 km/tim lägre om en provningstrumma med diametern 1,7 meter används.

2.5.2.1

Den högsta hastighet som används för den andra provningen då det gäller däck avsedda för hastigheter över 240 km/tim för däck kännetecknade av bokstavskoden ”V” inom storleksangivelsen (eller 270 km/tim för däck kännetecknade av bokstavskoden ”Z” inom storleksangivelsen) är den högsta hastighet som angetts av däcktillverkaren (se punkt 4.1.15).

2.5.3

Hastighetsintervall på 10 km/tim.

2.5.4

Provningslängd för varje intervall: 10 minuter.

2.5.5

Total provningstid: 1 timme.

2.5.6

Högsta provningshastighet: högsta nominella hastighet för däcket om provningen utförs med en provningstrumma med diametern 2,0 meter, högsta nominella hastighet för däcket minus 10 km/tim om provningen utförs med en provningstrumma med diametern 1,7 meter.

2.5.7

I fråga om mopeddäck (symbol B för hastighetskategori) är provningshastigheten 50 km/tim, hastighetsökningen från 0 km/tim till 50 km/tim ska ta 10 minuter, provningslängden vid varje intervall ska vara 30 minuter och den totala provningstiden ska vara 40 minuter.

2.6

Då en andra provning utförs för att bedöma topprestation för däck avsedda för hastigheter över 240 km/tim ska provförfarandet dock vara följande:

2.6.1

Tjugo minuter för ökning från noll till inledande provningshastighet.

2.6.2

Tjugo minuter vid inledande provningshastighet.

2.6.3

Tio minuter för ökning till högsta provningshastighet.

2.6.4

Fem minuter vid högsta provningshastighet.

3.   MOTSVARANDE PROVNINGAR

Om annan metod än ovanstående används, ska det kunna visas att den är likvärdig.


(1)  Från och med dagen för ikraftträdande av supplement 8 till dessa föreskrifter, bör inga nya typgodkännanden för dessa däck utfärdas i enlighet med föreskrifter nr 75. Dessa däck ingår nu i föreskrifter nr 54.


BILAGA 8

DÄCKETS BELASTNINGSKAPACITET VID OLIKA HASTIGHETER

Image


BILAGA 9

PROVNINGSFÖRFARANDE FÖR DÄCKETS DYNAMISKA UTVIDGNING

1.   SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1   Detta provningsförfarande gäller däck som nämns i punkt 3.4.1 och 4.1 nedan.

1.2   Det används för att fastställa däckets högsta utvidgning som sker genom påverkan av centrifugalkrafter vid högsta tillåtna hastighet.

2.   BESKRIVNING AV PROVNINGSFÖRFARANDET

2.1   Vid mätning vid däckfoten måste provningsaxelns och -fälgens radiala ojämnhet vara mindre än ± 0,5 mm och ojämnheten i sidled mindre än ± 0,5 mm.

2.2   Ytterkonturanordning

Varje anordning (projektionsraster, kamera, strålkastare eller annat) som möjliggör noggrann skissering av genomskärningens konturer eller fastställande av en omgivande kurva, i räta vinklar mot däckets mittlinje vid de punkter där de största förvrängningarna av slitbanan finns.

Anordningen bör minimera eventuella förvrängningar och ge ett konstant (känt) förhållande (K) mellan den uppritade konturen och de faktiska däckdimensionerna.

Anordningen ska göra det möjligt att bestämma förhållandet mellan däckkonturen och hjulaxeln.

2.3   Slitbanans perifera hastighet, mätt med stroboskop, får inte avvika med mer än 2 % från motsvarande högsta hastighet för däcket.

2.4   Om ett annat provningsförfarande används, måste det visas att det motsvarar det aktuella förfarandet.

3.   PROVNINGENS UTFÖRANDE

3.1   Under provningen måste temperaturen i provningsrummet ligga mellan 20 °C och 30 °C, eller högre om däcktillverkaren tillåter det.

3.2   De däck som ska provas ska ha genomgått belastnings- och hastighetsprovningen i enlighet med bilaga 7 i dessa föreskrifter utan att uppvisa några defekter.

3.3   Det däck som ska provas ska monteras på ett hjul vars fälg överensstämmer med gällande norm.

3.4   Däckets lufttryck (provtryck) ska justeras till de värden som anges i punkt 3.4.1 nedan.

3.4.1

Korsskiktsdäck, gördeldäck:

Hastighetskategori

Däckkonstruktion

Provningstryck

 

 

bar

kPa

P/Q/R/S

standard

2,5

250

T och högre

standard

2,9

290

3.5   Däck-hjulenheten ska förvaras vid provrummets temperatur i minst tre timmar.

3.6   Därefter ska lufttrycket justeras till det värde som anges i punkt 3.4.

3.7   Montera däck-fälgenheten på provningsaxeln och se till att enheten kan rotera fritt. Däcket kan roteras antingen genom en motor som verkar på däckaxeln eller genom att däcket pressas mot en provningstrumma.

3.8   Öka hastigheten på enheten så att däckets högsta hastighet har uppnåtts inom fem minuter.

3.9   Positionera ytterkonturanordningen och se till att den är lodrät mot rullriktningen för däckets slitbana.

3.10   Kontrollera att slitbaneytans perifera hastighet ligger inom 2 % av däckets högsta hastighet. Se till att utrustningen håller konstant hastighet i minst fem minuter. Avbilda därefter däckets tvärsnitt där störst deformation skett, eller kontrollera att däcket inte överskrider den omgivande kurvan.

4.   UTVÄRDERING

4.1   Den begränsande kurva (omgivande kurva) som specificerats för den monterade däck-hjulenheten framgår av nedanstående exempel.

Omgivande kurva för utvidgning vid påverkan av centrifugalkrafter

Image

Följande gränsvärden har fastställts för den omgivande kurvan i enlighet med punkterna 6.1.4 och 6.1.5:

Hastighetskategori

H dyn (mm)

 

Användningskategori:

normal

Användningskategori:

vinterdäck och specialdäck

P/Q/R/S

H × 1,10

H × 1,15

T/U/H

H × 1,13

H × 1,18

Över 210 km/tim

H × 1,16

4.1.1

Den omgivande kurvans huvuddimensioner måste, i nödvändiga fall, justeras med beaktande av det konstanta förhållandet K (se punkt 2.2 ovan).

4.2   Den däckkontur som avbildas vid högsta hastighet får inte gå utanför den omgivande kurvan i fråga om däckaxlarna.

4.3   Däcket provas inte ytterligare.