2005R0396 — LT — 26.10.2012 — 010.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 396/2005

2005 m. vasario 21 d.

dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 070, 16.3.2005, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

 M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 178/2006 2006 m. vasario 1 d.

  L 29

3

2.2.2006

►M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 149/2008 2008 m. sausio 29 d.

  L 58

1

1.3.2008

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 260/2008 2008 m. kovo 18 d.

  L 76

31

19.3.2008

►M4

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 299/2008 2008 m. kovo 11 d.

  L 97

67

9.4.2008

►M5

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 839/2008 2008 m. liepos 31 d.

  L 234

1

30.8.2008

►M6

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 256/2009 2009 m. kovo 23 d.

  L 81

3

27.3.2009

►M7

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 822/2009 2009 m. rugpjūčio 27 d.

  L 239

5

10.9.2009

►M8

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1050/2009 2009 m. spalio 28 d.

  L 290

7

6.11.2009

►M9

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1097/2009 2009 m. lapkričio 16 d.

  L 301

6

17.11.2009

►M10

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 304/2010 2010 m. balandžio 9 d.

  L 94

1

15.4.2010

►M11

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 459/2010 2010 m. gegužės 27 d.

  L 129

3

28.5.2010

►M12

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 600/2010 2010 m. liepos 8 d.

  L 174

18

9.7.2010

►M13

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 750/2010 2010 m. liepos 7 d.

  L 220

1

21.8.2010

►M14

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 765/2010 2010 m. rugpjūčio 25 d.

  L 226

1

28.8.2010

►M15

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 893/2010 2010 m. spalio 8 d.

  L 266

10

9.10.2010

►M16

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 310/2011 2011 m. kovo 28 d.

  L 86

1

1.4.2011

 M17

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 460/2011 2011 m. gegužės 12 d.

  L 124

23

13.5.2011

►M18

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 508/2011 2011 m. gegužės 24 d.

  L 137

3

25.5.2011

►M19

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 520/2011 2011 m. gegužės 25 d.

  L 140

2

27.5.2011

►M20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 524/2011 2011 m. gegužės 26 d.

  L 142

1

28.5.2011

►M21

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 559/2011 2011 m. birželio 7 d.

  L 152

1

11.6.2011

►M22

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 812/2011 2011 m. rugpjūčio 10 d.

  L 208

1

13.8.2011

►M23

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 813/2011 2011 m. rugpjūčio 11 d.

  L 208

23

13.8.2011

►M24

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 978/2011 2011 m. spalio 3 d.

  L 258

12

4.10.2011

►M25

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 270/2012 2012 m. kovo 26 d.

  L 89

5

27.3.2012

►M26

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 322/2012 2012 m. balandžio 16 d.

  L 105

1

17.4.2012

►M27

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 441/2012 2012 m. gegužės 24 d.

  L 135

4

25.5.2012

►M28

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 473/2012 2012 m. birželio 4 d.

  L 144

25

5.6.2012

►M29

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 556/2012 2012 m. birželio 26 d.

  L 166

67

27.6.2012

►M30

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 592/2012 2012 m. liepos 4 d.

  L 176

1

6.7.2012

►M31

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 897/2012 2012 m. spalio 1 d.

  L 266

1

2.10.2012

►M32

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 899/2012 2012 m. rugsėjo 21 d.

  L 273

1

6.10.2012


pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 240, 9.9.2008, p. 9  (149/2008)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 208, 12.8.2009, p. 39  (256/2009)

 C3

Klaidų ištaisymas, OL L 307, 21.11.2009, p. 9  (1097/2009)

►C4

Klaidų ištaisymas, OL L 338, 19.12.2009, p. 105  (1050/2009)

►C5

Klaidų ištaisymas, OL L 060, 10.3.2010, p. 26  (822/2009)
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 396/2005

2005 m. vasario 21 d.

dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB

(tekstas svarbus EEE)EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ( 1 ),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ( 2 ),

kadangi:

(1)

1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 76/895/EEB dėl vaisiuose ir daržovėse bei ant jų išlikusių pesticidų likučių didžiausių koncentracijų nustatymo ( 3 ), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo ( 4 ), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo ( 5 ) ir 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės maisto produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo ( 6 ), buvo keletą kartų iš esmės pakeistos. Šios direktyvos aiškumo ir supaprastinimo tikslais turėtų būti panaikintos ir pakeistos bendru aktu.

(2)

Šis reglamentas tiesiogiai susijęs su visuomenės sveikata ir yra svarbus vidaus rinkos veikimui. Pesticidams nustatytų nacionalinių didžiausių likučių kiekių skirtumai gali sudaryti kliūtis prekybai Sutarties I priede nurodytais produktais ir iš jų gautais produktais tarp valstybių narių ir prekybai tarp trečiųjų šalių ir Bendrijos. Todėl, vadovaujantis laisvo prekių judėjimo, vienodų konkurencijos sąlygų tarp valstybių narių, taip pat aukšto lygio vartotojų apsaugos interesais, didžiausius likučių kiekius (DLK) augalinės ir gyvūninės kilmės produktams tikslinga nustatyti Bendrijos lygiu, atsižvelgiant į gerą žemės ūkio praktiką.

(3)

DLK nustatančio reglamento nereikia perkelti į valstybių narių nacionalinę teisę. Todėl jis yra tinkamiausia teisinė priemonė nustatyti pesticidų DLK augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose, kadangi jo tikslūs reikalavimai turėtų būti taikomi tuo pačiu metu ir tuo pačiu būdu visoje Bendrijoje ir tai leistų efektyviau naudoti nacionalinius išteklius.

(4)

Augalinių ir gyvūninių produktų gamyba ir vartojimas Bendrijoje yra labai svarbūs. Augalininkystės derlių nuolat veikia kenksmingi organizmai. Labai svarbu apsaugoti augalus ir augalinius produktus nuo šių organizmų, kad nesumažėtų derlius arba išauginti produktai nebūtų pažeisti ir užtikrinti geresnę išaugintų produktų kokybę bei didelį žemės ūkio produktyvumą. Šiuo tikslu galima naudoti įvairius metodus, įskaitant necheminius metodus, atsparių rūšių auginimą, žemės ūkio kultūrų rotaciją, piktžolių ravėjimą mechaniniu būdu, biologinę kontrolę ir cheminius metodus, pavyzdžiui, augalų apsaugos produktų naudojimą.

(5)

Veikliųjų medžiagų naudojimas augalų apsaugos produktuose yra vienas dažniausiai taikomų augalų ir augalinių produktų apsaugos nuo kenksmingų organizmų būdų. Tačiau dėl šių medžiagų naudojimo gali atsirasti jų likučių apdorotuose produktuose, gyvūnuose, šeriamuose šiais produktais, ir šiomis medžiagomis paveiktų bičių pagamintame meduje. Kadangi pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į į rinką ( 7 ) visuomenės sveikata turėtų būti svarbesnė už augalų apsaugos interesus, reikia užtikrinti, kad tokių likučių nebūtų tiek, kad jie keltų nepriimtiną riziką žmonėms ir tam tikrais atvejais gyvūnams. Reikėtų nustatyti žemiausią realiai įmanomą kiekvieno pesticido DLK ribą atitinkamai pagal gerą žemės ūkio praktiką siekiant apsaugoti pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, vaikus ir dar negimusius kūdikius.

(6)

Taip pat svarbu tęsti metodikos, kaip reikėtų atsižvelgti į kaupiamuosius ir sinergetinius efektus, kūrimo darbus. Atsižvelgiant į aktyviųjų medžiagų derinių poveikį žmogui ir jų kaupiamąjį bei galimą bendrąjį ir sinergetinį poveikį žmogaus sveikatai, DLK turėtų nustatyti pasikonsultavus su Europos maisto saugos tarnyba (toliau — Tarnyba), įsteigta 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras ( 8 ).

(7)

Direktyva 91/414/EEB numato, kad valstybės narės, išduodamos leidimus, nurodo, kad augalų apsaugos produktai turi būti tinkamai naudojami. Tinkamas naudojimas apima geros žemės ūkio praktikos bei integruotos kontrolės principų taikymą. Kai DLK, kurie atsiranda pagal Direktyvą 91/414/EEB pesticidą naudojant taip, kaip suteiktas leidimas, kelia riziką vartotojui, toks naudojimas turėtų būti patikslintas, siekiant sumažinti pesticidų likučių kiekius. Bendrija turėtų skatinti naudoti metodus ar produktus, palankius naudojamų pesticidų rizikos ir kiekio mažinimui iki jų naudojimą tokiais kiekiais, kurių reikia veiksmingai kenkėjų kontrolei užtikrinti.

(8)

Dalis veikliųjų medžiagų yra uždraustos pagal 1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų ( 9 ). Be to, daugelis kitų veikliųjų medžiagų šiuo metu nėra leidžiamos pagal Direktyvą 91/414/EEB. Augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose esantys veikliųjų medžiagų likučiai, atsirandantys dėl neleidžiamo naudojimo ar aplinkos užterštumo arba dėl naudojimo trečiosiose šalyse, turėtų būti atidžiai kontroliuojami ir stebimi.

(9)

Pagrindinės taisyklės, susijusios su maistui ir pašarams skirtais teisės aktais, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 178/2002.

(10)

Be šių pagrindinių taisyklių, siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir prekybą su trečiosiomis šalimis, reikalingos specialios taisyklės dėl žmonių vartojimui ar gyvūnų pašarams skirtų šviežių, perdirbtų ir (arba) sudėtinių augalinių ir gyvūninių produktų, kuriuose gali būti pesticidų likučių, tuo pačiu užtikrinant aukšto lygio žmonių ir gyvūnų sveikatos bei vartotojų interesų apsaugą. Tokios taisyklės turėtų apimti specialių DLK kiekvienam pesticidui maisto ir pašarų produktuose nustatymą ir šiuos DLK pagrindžiančių duomenų kokybę.

(11)

Nepaisant to, kad Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatyti bendrųjų maistui skirtų teisės aktų principai taikomi tik maistui skirtų gyvūnų pašarams, atsižvelgiant į tai, kad sunku išskirti produktus, naudojamus maistui neskirtų gyvūnų pašarams ir siekiant palengvinti šio reglamento nuostatų kontrolę ir vykdymą, tikslinga tas nuostatas taip pat taikyti pašarams, nenaudojamiems maistui skirtiems gyvūnams šerti. Tačiau šis reglamentas neturėtų būti kliūtimi pesticidų įvertinimui būtiniems tyrimams.

(12)

Direktyva 91/414/EEB nustato pagrindines taisykles dėl augalų apsaugos produktų naudojimo ir pateikimo į rinką. Svarbiausia, kad šių produktų naudojimas neturėtų kenksmingo poveikio žmonėms ar gyvūnams. Dėl augalų apsaugos produktų naudojimo atsirandantys pesticidų likučiai gali turėti kenksmingą poveikį vartotojų sveikatai. Todėl nustatant taisykles dėl DLK žmonėms skirtiems produktams, tikslinga jas susieti su augalų apsaugos produktų naudojimo taisyklėmis, nustatytomis Direktyvoje 91/414/EEB. Taip pat ta direktyva turi būti patikslinta atsižvelgiant į Bendrijos DLK nustatymo procedūrą pagal šį reglamentą. Pagal tą direktyvą valstybė narė gali būti paskirta veikliosios medžiagos įvertinimo ataskaitos rengėja. Tikslinga naudoti tos valstybės narės patirtį dėl šio reglamento.

(13)

Tikslinga priimti specialias pesticidų likučių kontrolės taisykles, papildant bendrąsias Bendrijos nuostatas dėl maisto ir pašarų kontrolės.

(14)

Svarstant pesticidų DLK reikėtų pripažinti, kad mažai vartotojų žino apie pesticidų keliamą riziką. Būtų naudinga išsamiai išaiškinti šią riziką visuomenei.

(15)

Valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę skelbti įmonių, kurių gaminiuose pesticidų likučiai viršija didžiausias leistinas ribas, pavadinimus.

(16)

Specialios taisyklės dėl gyvūnų pašarų, įskaitant pašarų pardavimą, sandėliavimą ir gyvūnų šėrimą, nustatytos 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose ( 10 ). Kai kurių produktų atveju neįmanoma nustatyti, ar jie bus paverčiami maistu ar gyvūnų pašarais. Todėl pesticidų likučiai tokiuose produktuose neturėtų būti pavojingi produktus vartojant žmonėms ir atitinkamais atvejais gyvūnams. Dėl to, be specialių gyvūnų maitinimo taisyklių, tiems produktams tikslinga taikyti ir šiame reglamente nustatytas taisykles.

(17)

Bendrijos lygiu būtina apibrėžti tam tikras sąlygas, naudojamas nustatant, kontroliuojant ir pateikiant ataskaitas apie DLK kontroles gyvūninės ir augalinės kilmės produktams. Svarbu, kad valstybės narės taikytų reikiamas sankcijas pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių ( 11 ).

(18)

Direktyva 76/895/EEB numato, kad valstybės narės gali leisti didesnes DLK vertes, nei šiuo metu leidžiama Bendrijos lygiu. Ta galimybė turėtų būti panaikinta, kadangi vidaus rinkos požiūriu ji gali sudaryti kliūtis prekybai Bendrijoje.

(19)

Pesticidų DLK nustatymas reikalauja ilgai trunkančio techninio nagrinėjimo ir apima galimos rizikos vartotojams įvertinimą. Todėl negalima iš karto nustatyti DLK šiuo metu Direktyva 76/895/EEB reglamentuojamiems pesticidų likučiams arba pesticidams, kuriems dar nenustatyti Bendrijos DLK.

(20)

Bendrijos lygiu tikslinga nustatyti minimalius reikalavimus duomenims, naudojamiems nustatant pesticidų DLK.

(21)

Ypatingomis aplinkybėmis ir ypač pesticidams, kuriems neišduotas leidimas ir kurių gali būti aplinkoje, tikslinga nustatant DLK leisti naudoti stebėsenos duomenis.

(22)

Pesticidų DLK turėtų būti nuolat stebimi ir keičiami, atsižvelgiant į naują informaciją ir duomenis. Kai leidžiamais augalų apsaugos produktų naudojimo atvejais neatsiranda toks pesticidų likučių kiekis, kurį būtų galima aptikti, reikėtų nustatyti DLK, atitinkančius apatinį analizinio nustatymo lygį. Pesticidams, kurių naudojimas nėra leidžiamas Bendrijos lygiu, turėtų būti nustatyti atitinkami žemi DLK lygiai, siekiant apsaugoti vartotoją nuo pesticidų, kuriems neduotas leidimas, likučių ar pernelyg didelio pesticidų likučių kiekio pasisavinimo. Siekiant palengvinti pesticidų likučių kontrolę, produktuose ar produktų grupėse, kurie nurodyti I priede, ir kuriems II ir III prieduose nenustatyti DLK, esantiems pesticidų likučiams turi būti nustatyta numatytoji vertė, išskyrus kai atitinkama veiklioji medžiaga yra įrašyta į IV priedą. Tikslinga nustatyti tokią numatytąją vertę – 0,01 mg/kg ir numatyti galimybę ją nustatyti skirtingo lygio į V priedą įtrauktoms veikliosioms medžiagoms, atsižvelgiant į turimus įprastus analizės metodus ir (arba) vartotojų apsaugą.

(23)

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 nustato padarinių likvidavimo priemonių, taikomų Bendrijos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuojamam maistui ir pašarams, procedūras. Šios procedūros leidžia Komisijai imtis tokių priemonių, kai maistas gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kai šio pavojaus konkrečios valstybės (valstybių) narės (narių) taikytomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma. Tikslinga, kad šias priemones ir jų poveikį žmonėms, o tam tikrais atvejais ir gyvūnams, įvertintų Tarnyba.

(24)

Poveikis vartotojams per visą gyvenimą ir atitinkamais atvejais ūmus poveikis pesticidų likučiais per maisto produktus turėtų būti įvertintas pagal Bendrijos metodikas ir nusistovėjusią praktiką, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas.

(25)

Per Pasaulio prekybos organizaciją turėtų būti konsultuojamasi su Bendrijos prekybos partneriais dėl siūlomų DLK ir į jų pastabas turėtų būti atsižvelgiama prieš priimant DLK. Nustatant Bendrijos DLK, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tarptautiniu lygiu Codex Alimentarius komisijos nustatytus DLK, atsižvelgiant į atitinkamą gerą žemės ūkio praktiką.

(26)

Ne Bendrijoje pagamintam maistui ir pašarams, teisėtai gali būti taikomos skirtingos žemės ūkio praktikos, susijusios su augalų apsaugos produktų naudojimu, dėl kurių kartais atsiranda pesticidų likučių, besiskiriančių nuo tų, kurie atsiranda teisėto naudojimo Bendrijoje atveju. Todėl tikslinga importuojamiems produktams nustatyti DLK, atsižvelgiant į tokius naudojimo atvejus ir dėl to atsirandančius likučius, kai produkto saugumas gali būti įrodytas, naudojant tuos pačius kriterijus kaip ir vidaus produktams.

(27)

Būtina, kad Tarnyba vertintų DLK paraiškas ir valstybių narių parengtas įvertinimo ataskaitas, atsižvelgiant į įvairaus pobūdžio toksikologinį poveikį, pvz., imunotoksiškumą, vidaus sekrecijos liaukų sutrikimus ir toksiškumo poveikį vystymuisi, siekiant nustatyti susijusias rizikas vartotojams ir tam tikrais atvejais gyvūnams.

(28)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų vykdomos. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(29)

Bendrijos suderintos sistemos dėl DLK plėtojimas sąlygoja gairių, duomenų bazių ir kitos veiklos plėtrą ir su tuo susijusias išlaidas. Todėl tikslinga, kad Bendrija tam tikrais atvejais prisidėtų prie šių išlaidų.

(30)

Sprendimų dėl DLK veikliosioms medžiagoms ir sprendimų dėl šių medžiagų pagal Direktyvą 91/414/EEB priėmimo laiko koordinavimas būtų gera administracinė praktika techniniu požiūriu. Iki šio reglamento įsigaliojimo dienos pagal tą direktyvą neturi būti priimami sprendimai dėl veikliųjų medžiagų, kurioms dar nenustatyti Bendrijos DLK.

(31)

Todėl yra būtina priimti atskiras taisykles, numatančias laikinus, bet privalomus suderintus DLK, siekiant, kad DLK būtų nustatyti palaipsniui, priimant sprendimus dėl atskirų veikliųjų medžiagų, įvertintų pagal Direktyvą 91/414/EEB. Nustatant laikinuosius suderintus DLK, visų pirma reikėtų remtis esamais valstybių narių nustatytais nacionaliniais DLK ir laikytis juos nustatant taikytų nacionalinių priemonių, jeigu nacionaliniai DLK nekelia nepriimtinos rizikos vartotojams.

(32)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įrašius esamas veikliąsias medžiagas, valstybės narės per ketverius metus nuo įrašymo dienos privalo iš naujo įvertinti kiekvieną augalų apsaugos produktą, kuriame yra šių veikliųjų medžiagų. Siekiant užtikrinti leidimų suteikimo tęstinumą, atitinkami DLK turėtų būti išlaikyti ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui ir pabaigus naują įvertinimą jie taptų galutiniais, jeigu būtų pagrįsti Direktyvos 91/414/EEB III priedą atitinkančiais dokumentais, arba būtų nustatyti numatytosios vertės lygio, jeigu nebūtų pagrįsti tokias dokumentais.

(33)

Šis reglamentas nustato DLK, skirtus pesticidų likučių maiste ir pašaruose kontrolei. Todėl tikslinga, kad valstybės narės priimtų nacionalines programas, skirtas kontroliuoti šiuos likučius. Nacionalinių kontrolės programų rezultatai turėtų būti pateikti Komisijai, Tarnybai ir kitoms valstybėms narėms ir įtraukti į Bendrijos metinę ataskaitą.

(34)

Siekdamos užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami, valstybės narės pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004 kasmet internete turėtų skelbti nacionalinės likučių stebėsenos rezultatus, pateikiant visus individualius duomenis, įskaitant surinkimo vietą bei mažmenininkų, didmenininkų ir (arba) gamintojų pavadinimus.

(35)

Remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką ( 12 ), turėtų būti priimtos šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės.

(36)

Vadovaujantis proporcingumo principu, siekiant pagrindinių prekybos palengvinimo tikslų, tuo pačiu metu apsaugant vartotoją, būtina ir tikslinga nustatyti taisykles dėl DLK augalinės ir gyvūninės kilmės produktams. Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečios pastraipos, šis reglamentas nenumato daugiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

Vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais, ypač būtinybe užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, šiame reglamente nustatytos suderintos Bendrijos nuostatos dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Šis reglamentas taikomas I priede nurodytiems augalinės ir gyvūninės kilmės produktams ar jų dalims, naudojamiems kaip šviežias, perdirbtas ir (arba) sudėtinis maistas ar pašarai, kuriuose ar ant kurių gali būti pesticidų likučių.

2.  Šis reglamentas netaikomas I priede nurodytiems produktams, jei iš atitinkamos informacijos galima nustatyti, kad jie yra skirti:

a) kitiems nei maistas ar pašarai produktams gaminti; arba

b) sėti ar sodinti; arba

c) nacionalinės teisės leidžiamai veiklai, skirtai veikliųjų medžiagų tyrimams.

3.  Pagal šį reglamentą pesticidams nustatyti didžiausi likučių kiekiai netaikomi I priede nurodytiems produktams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias šalis ir apdorotiems prieš eksportą, kai iš atitinkamos informacijos buvo nustatyta, kad trečioji šalis, kuri yra paskirties šalis, reikalauja ar sutinka su šiuo konkrečiu apdorojimu, kad į jos teritoriją nebūtų įvežti kenksmingi organizmai.

4.  Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Direktyvų 98/8/EB ( 13 ), 2002/32/EB ir Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 ( 14 ).

3 straipsnis

Apibrėžimai

1.  Šiame reglamente taikomi Reglamente (EB) Nr. 178/2002 ir Direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 ir 4 punktuose pateikti apibrėžimai.

2.  Taip pat vartojami šie apibrėžimai:

a) „gera žemės ūkio praktika“ (GŽŪP) – tai nacionaliniu lygiu rekomenduotas, leistas ar registruotas augalų apsaugos produktų saugus naudojimas esamomis sąlygomis visuose maisto ir pašarų gamybos, sandėliavimo, transportavimo, platinimo ir perdirbimo etapuose. Pagal Direktyvą 91/414/EEB tai taip pat apima integruotos kenkėjų kontrolės tam tikroje klimato zonoje principų taikymą, minimalių pesticidų kiekių naudojimą ir DLK arba laikinųjų DLK nustatymą žemiausiu lygiu, kuris padeda pasiekti norimą rezultatą;

b) „kritinė GŽŪP“ – tai GŽŪP, kai yra daugiau nei viena GŽŪP, taikoma veikliosios medžiagos/produkto deriniui, ir tai lemia aukščiausią priimtiną pesticidų likučių apdorotuose augaluose lygį ir yra pagrindas nustatyti DLK;

c) „pesticidų likučiai“ – tai likučiai, įskaitant veikliąsias medžiagas, metabolitus ir (arba) veikliųjų medžiagų, šiuo metu ar anksčiau naudotų Direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtuose augalų apsaugos produktuose, irimo ar reakcijos produktai, kurių yra šio reglamento I priede nurodytuose produktuose ar ant jų, įskaitant visų pirma tuos, kurie gali atsirasti dėl veikliųjų medžiagų naudojimo augalų apsaugoje, veterinarinėje medicinoje ir jų naudojimo kaip biocidus;

d) „didžiausias likučių kiekis“ (DLK) – tai pagal įstatymus leidžiamas pesticidų likučių koncentracijos maiste ar pašaruose ar ant jų aukščiausias lygis, nustatytas pagal esamą reglamentą ir pagrįstas gera žemės ūkio praktika ir mažiausiu poveikiu vartotojams, būtinas apsaugoti pažeidžiamus vartotojus;

e) „CXL“ – tai Codex Alimentarius komisijos nustatytas DLK;

f) „nustatymo ribos“ (NR) – tai pagrįsta mažiausia likučių koncentracija, kuri gali būti išmatuota ir apie kurią gali būti pranešta naudojantis įteisintais kontrolės metodais, vykdant įprastinę kontrolę;

g) „leistinas importo nuokrypis“ – tai importuojamiems produktams nustatytas DLK siekiant patenkinti tarptautinės prekybos poreikius, kai:

 Bendrijoje neleidžiamas veikliosios medžiagos naudojimas augalų apsaugos produkte tam tikram produktui dėl kitų priežasčių nei visuomenės sveikata specialiam produktui ir specialiam naudojimui, arba

 kitoks lygis yra tinkamas dėl to, kad esamas Bendrijos DLK buvo nustatytas dėl kitų priežasčių nei visuomenės sveikata specialiam produktui ir specialiam naudojimui;

h) „kompetencijos tikrinimo testas“ – tai lyginamasis tyrimas, kurio metu keletas laboratorijų atlieka identiškų mėginių analizę ir tai leidžia įvertinti kiekvienos laboratorijos atliekamos analizės kokybę;

i) „ūmi referencinė dozė“ – tai kūno svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį galima suvartoti per trumpą laikotarpį, paprastai per vieną dieną, be pastebimo pavojaus vartotojui, vadovaujantis tinkamų studijų duomenimis ir atsižvelgiant į pažeidžiamas gyventojų grupes (pvz., vaikus ir dar negimusius kūdikius);

j) „leistina paros norma“ – tai kūno svoriui apskaičiuotas medžiagos kiekis maiste, kurį galima suvartoti kasdien per visą gyvenimą be pastebimo pavojaus vartotojui, vadovaujantis visais įvertinimo metu žinomais faktais, atsižvelgiant į pažeidžiamas gyventojų grupes (pvz., vaikus ir dar negimusius kūdikius).

4 straipsnis

Produktų grupių, kurioms taikomi suderinti DLK, sąrašas

▼M4

1.  2 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, produktų grupės ir (arba) jų dalys, kuriems taikomi suderinti DLK, nustatomi ir nurodomi I priede. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinama pagal 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. I priedas apima visus produktus, kuriems nustatyti DLK, taip pat ir kitus produktus, kuriems tikslinga taikyti suderintus DLK, ypač atsižvelgiant į jų svarbą vartotojų racione ar prekyboje. Produktai grupuojami taip, kad DLK, kiek įmanoma, būtų galima nustatyti panašiems ar susijusiems produktams.

▼B

2.  I priedas pirmą kartą parengiamas per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo ir prireikus peržiūrimas, ypač valstybės narės prašymu.

5 straipsnis

Veikliųjų medžiagų, kurioms nereikia nustatyti DLK, sąrašo nustatymas

▼M4

1.  Pagal Direktyvą 91/414/EEB įvertintų augalų apsaugos priemonių veikliosios medžiagos, kurioms nereikia nustatyti DLK, apibrėžiamos ir įrašomos į šio reglamento IV priedą, atsižvelgiant į šių veikliųjų medžiagų naudojimą ir 14 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktuose nurodytus dalykus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

2.  IV priedas pirmą kartą parengiamas per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.II SKYRIUS

PARAIŠKŲ DĖL DLK TVARKA1 SKIRSNIS

Paraiškų dėl DLK pateikimas

6 straipsnis

Paraiškos

1.  Kai valstybė narė numato leisti naudoti ar laikinai leisti naudoti augalų apsaugos produktą pagal Direktyvą 91/414/EEB, ta valstybė narė įvertina, ar dėl tokio naudojimo reikia pakeisti šio reglamento II ar III prieduose nustatytą DLK, ar būtina nustatyti naują DLK, arba veikliąją medžiagą įtraukti į IV priedą. Prireikus ji reikalauja, kad leidimo prašanti šalis pateiktų paraišką pagal 7 straipsnį.

2.  Visos šalys, pateikusios pakankamus teisėto intereso įrodymus sveikatos srityje, įskaitant I priede nurodytas visuomenines organizacijas bei komercinių interesų turinčias šalis, pvz., produktų gamintojus, augintojus, importuotojus ir pramonininkus taip pat gali pateikti paraišką valstybei narei pagal 7 straipsnį.

3.  Kai valstybė narė mano, kad būtina nustatyti, pakeisti ar išbraukti DLK, ta valstybė narė taip pat gali parengti ir įvertinti paraišką nustatyti, pakeisti ar išbraukti DLK pagal 7 straipsnį.

4.  Paraiškos dėl leistino importo nuokrypio pateikiamos ataskaitą rengiančioms valstybėms narėms, paskirtoms pagal Direktyvą 91/414/EEB arba, jeigu nepaskirta tokia ataskaitų rengėja, paraiškos pateikiamos pareiškėjo prašymu šio reglamento 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisijos paskirtoms valstybėms narėms. Tokios paraiškos pateikiamos vadovaujantis šio reglamento 7 straipsniu.

7 straipsnis

Paraiškoms dėl DLK taikomi reikalavimai

1.  Paraiškoje dėl DLK pareiškėjas pateikia šią informaciją ir dokumentus:

a) pareiškėjo vardą, pavardę ir adresą;

b) informaciją apie paraiškos dokumentus, įskaitant:

i) paraiškos santrauką;

ii) pagrindinius svarbius argumentus;

iii) dokumentų rodyklę;

iv) konkrečiam veikliosios medžiagos naudojimo būdui taikomos atitinkamos GŽŪP kopiją;

c) prieinamoje mokslinėje literatūroje pateiktų atitinkamų susirūpinimą keliančių klausimų apie augalų apsaugos produktą ir (arba) jo likučius išsamią peržiūrą;

d) duomenis, nurodytus Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose, susijusiuose su duomenų, skirtų pesticidų DLK nustatymui, reikalavimais, įskaitant atitinkamais atvejais toksikologinius duomenis ir duomenis dėl įprastų analizės metodų, naudojamų kontrolės laboratorijose, taip pat augalų ir gyvūnų metabolizmo duomenis.

Tačiau kai atitinkami duomenys yra viešai prieinami, ypač kai veiklioji medžiaga jau buvo įvertinta pagal Direktyvą 91/414/EEB arba kai yra nustatytas CXL, ir kai tokius duomenis pateikia pareiškėjas, valstybė narė, vertindama paraišką, taip pat gali naudotis ta informacija. Tokiais atvejais įvertinimo ataskaitoje pateikiamas tokių duomenų naudojimo ar nenaudojimo pagrindimas.

2.  Vertinimą atliekanti valstybė narė atitinkamais atvejais be pagal straipsnio 1 dalį reikalaujamos informacijos gali prašyti pareiškėją pateikti papildomą informaciją per valstybės narės nustatytą terminą. Šis terminas jokiais atvejais negali viršyti dvejų metų.

8 straipsnis

Paraiškų įvertinimas

1.  Valstybė narė, kuriai pagal 6 straipsnį pateikta 7 straipsnio reikalavimus atitinkanti paraiška, nedelsiant jos nuorašą pateikia Tarnybai bei Komisijai ir nedelsdama parengia įvertinimo ataskaitą.

▼M4

2.  Pieteikumus novērtē saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kas paredzēti Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas un atļauju izsniegšanas vienotajos principos, kuri izklāstīti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, vai saskaņā ar īpašiem novērtēšanas principiem, kas jānosaka ar Komisijas regulu. Minēto regulu, kas paredzēta, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 45. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

▼B

3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies ir atitinkamų valstybių narių susitarimu, paraiškos dėl tos veikliosios medžiagos įvertinimą gali atlikti pagal Direktyvą 91/414/EEB paskirta ataskaitą rengianti valstybė narė.

4.  Kai įvertindama paraišką valstybė narė patiria sunkumų arba siekiant išvengti darbo dubliavimo, 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta, kuri valstybė narė įvertins konkrečias paraiškas.

9 straipsnis

Įvertintų paraiškų pateikimas Komisijai ir Tarnybai

1.  Pabaigusi įvertinimo ataskaitą, valstybė narė ją pateikia Komisijai. Komisija nedelsdama informuoja valstybes nares ir paraišką, įvertinimo ataskaitą bei patvirtinančius dokumentus pateikia Tarnybai.

2.  Tarnyba nedelsdama raštu praneša pareiškėjui, įvertinimą atlikusiai valstybei narei ir Komisijai apie paraiškos gavimą. Patvirtinimo pranešime nurodoma paraiškos ir pridedamų dokumentų gavimo data.2 SKIRSNIS

Paraiškų dėl DLK svarstymas Tarnyboje

10 straipsnis

Tarnybos nuomonė dėl paraiškų dėl DLK

1.  Tarnyba įvertina paraiškas ir įvertinimo ataskaitas ir pateikia pagrįstą nuomonę, ypač dėl vartotojui ir atitinkamais atvejais gyvūnams keliamos rizikos, susijusios su DLK nustatymu, pakeitimu ar išbraukimu. Toje nuomonėje pateikiami:

a) įvertinimas, ar paraiškoje siūlomas įprastinės kontrolės analizės metodas yra tinkamas numatytiems kontrolės tikslams;

b) numatoma NR pesticido/produkto deriniui;

c) leistinos paros normos ar ūmios referencinės dozės viršijimo, pakeitus DLK, rizikos įvertinimas; įtaka suvartojimui, atsirandanti dėl likučių ant produkto, kuriam buvo prašoma nustatyti DLK;

d) bet kurie kiti rizikos įvertinimui svarbūs elementai.

2.  Tarnyba išsiunčia savo pagrįstą nuomonę pareiškėjui, Komisijai ir valstybėms narėms. Pagrįstoje nuomonėje aiškiai apibrėžiamas kiekvienos priimtos išvados pagrindas.

3.  Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 39 straipsnio, Tarnyba savo pagrįstą nuomonę skelbia viešai.

11 straipsnis

Tarnybos pagrįstos nuomonės dėl DLK pateikimo terminai

1.  Tarnyba, kaip numatyta 10 straipsnyje, savo pagrįstą nuomonę pateikia kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo paraiškos gavimo dienos.

Išimtiniais atvejais, kai reikalingi išsamesni vertinimai, šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nustatytas terminas gali būti pratęstas iki šešių mėnesių nuo galiojančios paraiškos gavimo.

2.  Kai Tarnyba prašo papildomos informacijos, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra sustabdomas iki tol, kol ta informacijas bus pateikta. Tokiam sustabdymui taikomas 13 straipsnis.

12 straipsnis

Esamų DLK įvertinimas Tarnyboje

1.  Per 12 mėnesių nuo veikliosios medžiagos įtraukimo arba neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą dienos, įsigaliojus šiam reglamentui, Tarnyba pateikia pagrįstą nuomonę, visų pirma pagrįstą pagal Direktyvą 91/414/EEB parengta įvertinimo ataskaita, Komisijai ir valstybėms narėms šiais klausimais:

a) dėl esamų DLK šiai veikliajai medžiagai, nustatytų šio reglamento II ar III prieduose;

b) dėl būtinumo tai veikliajai medžiagai nustatyti naujus DLK ar jos įtraukimo į šio reglamento IV priedą;

c) dėl šio reglamento 20 straipsnio 2 dalyje minimų konkrečių perdirbimo veiksnių, kurių tai veikliajai medžiagai gali prireikti;

d) dėl DLK, kuriuos Komisija gali svarstyti įtraukti į šio reglamento II ir (arba) III priedus, ir dėl tų su ta veikliąja medžiaga susijusių DLK, kurie gali būti išbraukti.

2.  Medžiagoms, iki šio reglamento įsigaliojimo dienos įrašytoms į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pagrįsta nuomonė pateikiama per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

13 straipsnis

Administracinė peržiūra

Bet kurį priimtą sprendimą ar neveikimą, susijusį su šiuo reglamentu Tarnybai suteiktų įgaliojimų vykdymu, gali peržiūrėti Komisija savo iniciatyva arba reaguodama į valstybės narės ar kiekvieno tiesiogiai ir individualiai suinteresuoto asmens prašymą.

Šiuo tikslu prašymas Komisijai pateikiamas per du mėnesius nuo tos dienos, kai suinteresuota šalis sužinojo apie atitinkamą veiksmą ar neveikimą.

Komisija per du mėnesius priima sprendimą, kuriuo prireikus reikalaujama, kad Tarnyba per nustatytą terminą panaikintų savo sprendimą ar atitaisytų savo neveikimą.3 SKIRSNIS

DLK nustatymas, pakeitimas ar išbraukimas

14 straipsnis

Sprendimai dėl paraiškų dėl DLK

▼M4

1.  Gavusi Tarnybos nuomonę ir atsižvelgusi į ją, Komisija nedelsdama ir ne vėliau kaip per tris mėnesius parengia vieną iš šių teisės aktų:

a) reglamentą dėl DLK nustatymo, pakeitimo ar išbraukimo. Tas reglamentas, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamas pagal 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali taikyti 45 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą, siekdama užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą;

b) sprendimą, kuriuo paraiška atmetama, ir kuris priimamas pagal 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

▼B

2.  Dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų aktų atsižvelgiama į:

a) turimus mokslo ir techninius duomenis;

b) galinčius būti pesticidų likučius, atsirandančius iš kitokių šaltinių nei dabartinis veikliosios medžiagos naudojimas augalų apsaugai, ir žinomus jų kaupiamuosius ir sinergetinius efektus, kai esama tokio poveikio apskaičiavimo metodų;

c) bet kurios potencialios rizikos stipriai veikiamiems ir labai pažeidžiamiems vartotojams ir atitinkamais atvejais gyvūnams įvertinimo rezultatus;

d) bet kokių įvertinimų rezultatus ir sprendimus pakeisti augalų apsaugos produktų naudojimą;

e) CXL ar taikomą trečiojoje šalyje GŽŪP, skirtą veikliosios medžiagos teisėtam naudojimui toje šalyje;

f) kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus veiksnius.

3.  Komisija bet kuriuo metu gali prašyti pareiškėjo ar Tarnybos pateikti papildomą informaciją. Komisijos gauta visa papildoma informacija turi būti prieinama valstybėms narėms ir Tarnybai.

15 straipsnis

Naujų ar pakeistų DLK įtraukimas į II ir III priedus

1.  14 straipsnio 1 dalyje nurodytame reglamente:

a) nustatomi nauji ar pakeisti DLK ir įrašomi į šio reglamento II priedą, kai veikliosios medžiagos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą; arba

b) kai veikliosios medžiagos neįtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir kai jos neįtrauktos į šio reglamento II priedą, nustatomi ar pakeičiami laikinieji DLK ir įrašomi į šio reglamento III priedą; arba

c) 16 straipsnyje minėtais atvejais, nustatomi laikinieji DLK ir įrašomi į šio reglamento III priedą.

▼M4

2.  Kai nustatomas laikinasis DLK, kaip numatyta 1 dalies b punkte, jis reglamentu išbraukiamas iš III priedo per vienerius metus nuo atitinkamos veikliosios medžiagos įtraukimo arba neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Tas reglamentas, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, priimamas pagal 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių, siekdama užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Komisija gali taikyti 45 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

Tačiau vienos ar daugiau valstybių narių prašymu laikinasis DLK gali būti išlaikytas papildomus metus, kol bus patvirtinta, kad imtasi visų mokslinių tyrimų, būtinų pagrindžiant paraišką dėl DLK nustatymo. Tuo atveju, kai toks patvirtinimas pateikiamas, laikinasis DLK išlaikomas dar dvejus metus, su sąlyga, kad nenustatyta jokių nepriimtinų grėsmių vartotojų saugumui.

▼B

16 straipsnis

Laikinųjų DLK nustatymo tam tikromis aplinkybėmis tvarka

1.  14 straipsnio 1 dalyje nurodytame reglamente taip pat gali būti nustatyti laikinieji DLK, įtraukti į III priedą šiomis aplinkybėmis:

a) išimtiniais atvejais, ypač kai pesticidų likučių gali atsirasti dėl aplinkos ar kitokio užterštumo arba dėl augalų apsaugos produktų naudojimo pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 4 dalį; arba

b) kai atitinkami produktai yra tik nedidelė vartotojų raciono dalis ir nesudaro didžiosios atitinkamų vartotojų pogrupių ir atitinkamais atvejais gyvūnų raciono dalies; arba

c) medui; arba

d) vaistažolių užpilams; arba

e) kai sprendimu veikliosios medžiagos neįtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą arba iš jo išbraukti nustatyti esminiai augalų apsaugos produktų naudojimo būdai; arba

f) kai į I priedą įtraukiami nauji produktai, produktų grupės ir (arba) produktų dalys, ir viena arba kelios valstybės narės to reikalauja, siekiant pradėti mokslinius tyrimus, būtinus sudaryti sąlygas įvykdyti ir įvertinti DLK, jei nėra nustatyta, kad vartotojų saugumui kyla nepriimtina rizika.

2.  Įtraukiant laikinuosius DLK, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, remiamasi Tarnybos nuomone, stebėsenos duomenimis ir įvertinimu, įrodančiu, kad nesama nepriimtinos rizikos vartotojams ar gyvūnams.

Laikinųjų DLK, nurodytų šio straipsnio 1 dalies a, b, c ir d punktuose, tolesnis galiojimas iš naujo įvertinamas bent kartą kas 10 metų ir bet kurie tokie DLK atitinkamai pakeičiami ar išbraukiami.

Šio straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti DLK iš naujo įvertinami pasibaigus laikotarpiui, kuriuo buvo leistas esminis naudojimo būdas. Šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodyti DLK iš naujo įvertinami pabaigus ir įvertinus mokslinius tyrimus, tačiau ne vėliau kaip per 4 metus nuo jų įtraukimo į III priedą.

17 straipsnis

DLK pakeitimai, panaikinus leidimą augalų apsaugos produktams

II ar III priedai gali būti iš dalies keičiami neprašant Tarnybos nuomonės, kai, panaikinus esamą leidimą augalų apsaugos produktui, prireikia išbraukti DLK.III SKYRIUS

AUGALINĖS IR GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAMS TAIKOMI DLK

▼M4

18 straipsnis

DLK laikymasis

1.  I priede nurodytuose produktuose, juos pateikus į rinką kaip maistą ar pašarus ar jais šeriant gyvūnus, negali būti jokių pesticidų likučių, viršijančių:

a) II ir III prieduose šiems produktams nustatytus DLK;

b) 0,01 mg/kg – produktams, kuriems II ar III prieduose nenustatyti konkretūs DLK, ar į IV priedą neįrašytoms veikliosioms medžiagoms, išskyrus jei veikliajai medžiagai nustatytos skirtingos numatytosios vertės, tuo pat metu atsižvelgiant į turimus įprastus analizės metodus. Tokios numatytosios vertės išvardijamos V priede. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinama pagal 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių, siekdama užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Komisija gali taikyti 45 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

2.  Valstybės narės negali uždrausti arba trukdyti jų teritorijose išleisti į rinką ar šerti maistui skirtiems gyvūnams I priede nurodytus produktus dėl to, kad šie turi pesticidų likučių, jeigu:

a) tokie produktai atitinka 1 dalį ir 20 straipsnį; arba

b) veiklioji medžiaga įtraukta į IV priedą.

3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, į I priedą įtrauktam produktui valstybės narės gali leisti, po derliaus nuėmimo apdorojus fumigantu savo teritorijoje, veikliosios medžiagos likučių kiekį, viršijantį II ir III prieduose nustatytas ribas, kai šios veikliosios medžiagos/produkto deriniai įrašyti į VII priedą, jeigu:

a) tokie produktai neskirti suvartoti nedelsiant;

b) yra atitinkama kontrolės sistema, užtikrinanti, kad tais atvejais, kai tokie produktai bus tiekiami galutiniam naudotojui ar vartotojui tiesiogiai, nepateks jam tol, kol likučiai viršys II ar III prieduose nurodytus didžiausius kiekius;

c) kitos valstybės narės ir Komisija buvo informuotos apie priimtas priemones.

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas ir apibrėžiančios į VII priedą įrašytas veikliąsias medžiagas ir (arba) produkto derinius, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.  Išimtinėmis aplinkybėmis, ypač ir toliau naudojant augalų apsaugos produktus pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 4 dalį ar vykdant Direktyvos 2000/29/EB ( 15 ) nustatytus įpareigojimus, valstybė narė gali leisti pateikti į rinką ir (arba) jos teritorijoje šerti gyvūnams apdorotą maistą ar pašarus, neatitinkančius šio straipsnio 1 dalies, jeigu toks maistas ar pašarai nekelia nepriimtinos rizikos. Apie tokius leidimus nedelsiant pranešama kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir Tarnybai, kartu su atitinkamu rizikos įvertinimu, kad būtų nedelsiant išnagrinėjama, siekiant konkrečiam laikotarpiui nustatyti laikinuosius DLK ar imtis kitų būtinų priemonių tokių produktų atžvilgiu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamų skubos priežasčių, siekdama užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Komisija gali taikyti 45 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

▼B

19 straipsnis

Draudimas dėl perdirbtų ir (arba) sudėtinių produktų

Siekiant pateikti į rinką kaip maistą ar pašarus ar šerti gyvūnams I priede nurodytus produktus, neatitinkančius 18 straipsnio 1 dalies ar 20 straipsnio reikalavimų, draudžiama juos perdirbti ir (arba) maišyti, siekiant juos atskiesti, su tais pačiais ar kitais produktais.

20 straipsnis

Perdirbtiems ir (arba) sudėtiniams produktams taikomi DLK

1.  Kai perdirbtam ir (arba) sudėtiniam maistui ar pašarams II ar III prieduose nėra nustatyti DLK, taikomi 18 straipsnio 1 dalyje I priede nurodytam atitinkamam produktui nustatyti DLK, atsižvelgiant į perdirbimo ir (arba) maišymo sukeliamus pesticidų likučių pokyčius.

▼M4

2.  Specialūs koncentracijos ar atskiedimo veiksniai tam tikroms perdirbimo ir (arba) maišymo operacijoms ar tam tikriems perdirbtiems (arba) sudėtiniams produktams gali būti įtraukti į VI priede pateiktą sąrašą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinama pagal 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼BIV SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL ESAMŲ DLK ĮTRAUKIMO Į ŠĮ REGLAMENTĄ

21 straipsnis

DLK nustatymas pirmą kartą

▼M4

1.  I priede nurodytiems produktams DLK pirmą kartą nustatomi ir įrašomi į II priedą, įtraukiant pagal Direktyvas 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB nustatytus DLK, atsižvelgiant į šio reglamento 14 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

2.  II priedas parengiamas per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo.

22 straipsnis

Laikinųjų DLK nustatymas pirmą kartą

▼M4

1.  Veikliosioms medžiagoms, dėl kurių įtraukimo ar neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą dar nepriimtas sprendimas, laikinieji DLK pirmą kartą nustatomi ir įrašomi į šio reglamento III priedą, išskyrus atvejus, kai jie jau įrašyti į II priedą, atsižvelgiant į valstybių narių pateiktą informaciją, atitinkamais atvejais – į 24 straipsnyje nurodytą pagrįstą nuomonę, taip pat į 14 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksnius ir šiuos DLK:

a) Direktyvos 76/895/EEB priede likusius DLK; ir

b) iki tol nesuderintus nacionalinius DLK.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

2.  III priedas parengiamas per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo, laikantis 23, 24 ir 25 straipsnių.

23 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija dėl nacionalinių DLK

Jei veiklioji medžiaga dar neįtraukta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir jei valstybė narė ne vėliau kaip iki šio reglamento I priedo įsigaliojimo dienos šio reglamento I priede nurodytam produktui nustatė tos veikliosios medžiagos nacionalinį DLK, arba nusprendė, kad tai veikliajai medžiagai nereikia nustatyti DLK, atitinkama valstybė narė, tokia forma ir iki dienos, kuri turi būti nustatyta 45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, praneša Komisijai apie nacionalinį DLK ar apie tai, kad veikliajai medžiagai nereikia nustatyti DLK, o atitinkamais atvejais ir Komisijos reikalavimu:

a) GŽŪP;

b) duomenų apie prižiūrimus bandymus santrauką ir (arba) stebėsenos duomenis tais atvejais, kai valstybėje narėje taikoma kritinė GŽŪP ir kai turima šių duomenų;

c) leistiną paros normą ir atitinkamais atvejais ūmią referencinę dozę, naudotą atliekant nacionalinį rizikos įvertinimą, bei įvertinimo rezultatus.

24 straipsnis

Tarnybos nuomonė apie duomenis, pagrindžiančius nacionalinius DLK

1.  Tarnyba pateikia Komisijai pagrįstą nuomonę apie galimą pavojų vartotojo sveikatai, atsirandantį dėl:

a) laikinųjų DLK, kurie gali būti įtraukti į III priedą;

b) veikliųjų medžiagų, kurios gali būti įtrauktos į IV priedą.

2.  Rengdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrįstą nuomonę, Tarnyba atsižvelgia į turimas mokslines ir technines žinias, ypač į pagal 23 straipsnio reikalavimus valstybių narių pateiktą informaciją.

25 straipsnis

Laikinųjų DLK nustatymas

Atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę, jei tokios nuomonės reikia, laikinieji DLK 23 straipsnyje nurodytoms medžiagoms gali būti nustatyti ir įtraukti į III priedą pagal 22 straipsnio 1 dalį arba atitinkamai veiklioji medžiaga gali būti įtraukta į IV priedą pagal 5 straipsnio 1 dalį. Nustatoma žemiausia laikinųjų DLK riba, kurios gali laikytis visos valstybės narės, remdamosi gera žemės ūkio praktika.V SKYRIUS

OFICIALI KONTROLĖ, ATASKAITOS IR SANKCIJOS DLK OFICIALI KONTROLĖ1 SKIRSNIS

DLK oficiali kontrolė

26 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.  Nepažeidžiant Direktyvos 96/23/EB ( 16 ), valstybės narės pagal atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas dėl maisto ir pašarų oficialios kontrolės vykdo pesticidų likučių oficialią kontrolę, skirtą užtikrinti šio reglamento laikymąsi.

2.  Tokia pesticidų likučių kontrolė visų pirma apima mėginių paėmimą ir tolesnę mėginių analizę, pesticidų buvimo ir jų atitinkamų likučių kiekio nustatymą. Tokia kontrolė taip pat vykdoma produktų tiekimo vartotojui vietoje.

27 straipsnis

Mėginių ėmimas

1.  Siekiant užtikrinti, kad rezultatai reprezentuotų rinką, kiekviena valstybė narė paima pakankamą mėginių kiekį bei įvairovę, atsižvelgdama į ankstesnių kontrolės programų rezultatus. Tokie mėginiai imami kuo arčiau, kiek tai yra pagrįsta, tiekimo vietos, kad vėliau būtų galima taikyti vykdymo veiksmus.

▼M4

2.  Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant ir nustatančios mėginių ėmimo metodus, naudojamus pesticidų likučių produktuose kontrolei, išskyrus numatytus Direktyvoje 2002/63/EB ( 17 ), tvirtinamos pagal šio reglamento 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

28 straipsnis

Analizės metodai

1.  Pesticidų likučių analizės metodai turi atitikti atitinkamose Bendrijos teisės normose dėl maisto ir pašarų oficialios kontrolės nustatytus kriterijus.

2.  Analizės metodams, naudojamiems nustatant pesticidų likučius, 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtos techninės gairės, reguliuojančios konkrečius patvirtinimo kriterijus ir kokybės kontrolės procedūras.

3.  Visos laboratorijos, atliekančios mėginių analizę, skirtą pesticidų likučių oficialiai kontrolei, dalyvauja Komisijos organizuojamuose Bendrijos kompetencijos tikrinimo testuose, susijusiuose su pesticidų likučiais.2 SKIRSNIS

Bendrijos kontrolės programa

29 straipsnis

Bendrijos kontrolės programa

1.  Komisija, siekdama įvertinti poveikį vartotojui ir esamų teisės aktų taikymą, parengia koordinuotą daugiametę Bendrijos kontrolės programą, kurioje nustatomi į nacionalines kontrolės programas įtrauktini konkretūs mėginiai, ir atsižvelgiama į nustatytas problemas, susijusias su šiame reglamente nustatytų DLK laikymusi.

2.  Bendrijos kontrolės programa priimama ir kasmet atnaujinama 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Bendrijos kontrolės programos projektas pateikiamas 45 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.3 SKIRSNIS

Nacionalinės kontrolės programos

30 straipsnis

Pesticidų likučių nacionalinės kontrolės programos

1.  Valstybės narės parengia daugiametes pesticidų likučių nacionalinės kontrolės programas. Savo daugiametes programas jos atnaujina kasmet.

Šios programos pagrįstos rizikos veiksniu ir skirtos visų pirma įvertinti poveikį vartotojui ir esamų teisės aktų laikymąsi. Jose nurodoma bent jau ši informacija:

a) produktai, kurių mėginiai turi būti paimti;

b) paimamų mėginių skaičius ir vykdytina analizė;

c) pesticidai, kurie turi būti analizuojami;

d) šių programų rengimo kriterijai, įskaitant:

i) atrinktini pesticido – produkto deriniai;

ii) mėginių, paimtų iš vietinių ir nevietinių produktų, atitinkamas skaičius;

iii) produktų suvartojimo kiekis, išreikštas kaip nacionalinio raciono dalis;

iv) Bendrijos kontrolės programa; ir

v) ankstesnių kontrolės programų rezultatai.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas atnaujintas pesticidų likučių nacionalines kontrolės programas valstybės narės pateikia Komisijai ir Tarnybai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos.

3.  Valstybės narės dalyvauja Bendrijos kontrolės programoje, kaip numatyta 29 straipsnyje. Likučių stebėsenos nacionaliniu lygmeniu rezultatus jos kasmet skelbia internete. Kai DLK viršijami, valstybės narės gali nurodyti atitinkamų mažmenininkų, didmenininkų ir (arba) gamintojų pavadinimus.4 SKIRSNIS

Valstybių narių teikiama informacija ir metinės ataskaitos

31 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

1.  Valstybė narė iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisijai, Tarnybai ir kitoms valstybėms narėms pateikia šią informaciją apie ankstesnius kalendorinius metus:

a) oficialių kontrolių rezultatus, kaip numatyta 26 straipsnio 1 dalyje;

b) 30 straipsnyje nurodytoje nacionalinėje kontrolės programoje taikomas NR ir pagal 29 straipsnyje nurodytą Bendrijos kontrolės programą taikomas NR;

c) informaciją apie analizę vykdančių laboratorijų dalyvavimą 28 straipsnio 3 dalyje nurodytuose Bendrijos kompetencijos tikrinimo testuose ir kituose kompetencijos tikrinimo testuose, susijusiuose su pesticido – produkto deriniais, kurių mėginių ėmimas nustatytas nacionalinėje kontrolės programoje;

d) informaciją apie analizę vykdančių laboratorijų, dalyvaujančių a punkte nurodytoje kontrolėje, akreditavimą;

e) kai tai leidžia nacionalinė teisė, informaciją apie taikytas vykdymo priemones.

2.  Pasikonsultavus su Tarnyba, 45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtos įgyvendinimo priemonės dėl valstybių narių pateikiamos informacijos.

32 straipsnis

Metinė ataskaita dėl pesticidų likučių

1.  Remdamasi valstybių narių pagal 31 straipsnio 1 dalį pateikta informacija, Tarnyba parengia metinę ataskaitą dėl pesticidų likučių.

2.  Metinėje ataskaitoje Tarnyba įtraukia informaciją bent jau šiais klausimais:

a) 26 straipsnio 2 dalyje numatytos kontrolės rezultatų analizę;

b) paaiškinimą apie galimas DLK viršijimo priežastis, kartu pateikiant atitinkamas pastabas apie rizikos valdymo galimybes;

c) dėl pesticidų likučių kylančios ūmios ir lėtinės rizikos vartotojo sveikatai analizę;

d) pesticidų likučių daromo poveikio vartotojui įvertinimą, pagrįstą pagal a punktą pateikta informacija ir bet kuria kita susijusia turima informacija, įskaitant pagal Direktyvą 96/23/EB pateiktas ataskaitas.

3.  Jei valstybė narė nepateikia informacijos pagal 31 straipsnį, Tarnyba, rengdama metinę ataskaitą, gali nekreipti dėmesio į su ta valstybe nare susijusią informaciją.

4  45 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali būti nustatyta metinės ataskaitos forma.

5.  Tarnyba pateikia metinę ataskaitą Komisijai iki kiekvienų metų vasario mėnesio paskutinės dienos.

6.  Metinėje ataskaitoje gali būti pateikiama nuomonė dėl pesticidų, kurie turi būti įtraukti į būsimas programas.

7.  Tarnyba metinę ataskaitą bei visas Komisijos ar valstybių narių pastabas skelbia viešai.

33 straipsnis

Metinės ataskaitos dėl pesticidų likučių pateikimas Komitetui

Komisija 45 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui nedelsdama pateikia metinę ataskaitą dėl pesticidų likučių, kad būtų galima atlikti peržiūrą ir teikti rekomendacijas dėl bet kokių būtinų priemonių, kurių reikia imtis II ir III prieduose nustatytų DLK pažeidimų atžvilgiu.5 SKIRSNIS

SANKCIJOS

34 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus ir imasi visų priemonių, užtikrinančių, kad jos būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir bet kokius vėlesnius jų pakeitimus.VI SKYRIUS

PADARINIŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

35 straipsnis

Padarinių likvidavimo priemonės

Jeigu, gavus naujos informacijos arba iš naujo įvertinus turimą informaciją, šio reglamento reglamentuojamų pesticidų likučių DLK gali kelti pavojų žmonių arba gyvūnų sveikatai ir dėl to nedelsiant reikia imtis veiksmų, taikomi Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 ir 54 straipsniai. Šviežios produkcijos atveju terminas, per kurį Komisija turi priimti sprendimą, sutrumpinamas iki septynių dienų.VII SKYRIUS

SUDERINTUS PESTICIDŲ DLK PAREMIANČIOS PRIEMONĖS

36 straipsnis

Suderintus pesticidų DLK paremiančios priemonės

1.  Bendrijos lygiu nustatomos suderintus pesticidų DLK paremiančios priemonės, įskaitant:

a) konsoliduotą duomenų bazę apie Bendrijos teisės aktus dėl pesticidų likučiams nustatytų DLK, kad tokia informacija būtų viešai prieinama;

b) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytus Bendrijos kompetencijos tikrinimo testus;

c) tyrimus ir kitas priemones, būtinas rengiant ir plėtojant pesticidų likučių teisės aktus ir technines gaires, kuriomis ypač siekiama tobulinti ir naudoti bendrojo, kaupiamojo ir sinergetinio poveikio apskaičiavimo metodus;

d) tyrimus, reikalingus įvertinant pesticidų likučių poveikį vartotojams ir gyvūnams;

e) tyrimus, būtinus remti kontrolės laboratorijas, kai analizės metodais neįmanoma kontroliuoti nustatytų DLK.

2.  45 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimtos reikalingos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių įgyvendinimo nuostatos.

37 straipsnis

Bendrijos pagalba suderintus pesticidų DLK paremiančioms priemonėms

1.  Bendrija gali teikti finansinę pagalbą iki 100 % 36 straipsnyje nustatytų priemonių išlaidų.

2.  Asignavimai skiriami kiekvienais finansiniais metais pagal biudžetinę procedūrą.VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ DĖL DLK KOORDINAVIMAS

38 straipsnis

Nacionalinių institucijų paskyrimas

Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelias nacionalines institucijas, kurios pagal šį reglamentą koordinuoja bendradarbiavimą su Komisija, Tarnyba, kitomis valstybėmis narėmis, gamintojais, pramonininkais ir augintojais. Kai valstybė narė paskiria ne vieną instituciją, ji nurodo, kuri iš paskirtų institucijų bus institucija pasiteirauti.

Nacionalinės institucijos užduotis gali deleguoti kitoms įstaigoms.

Kiekviena valstybė narė Komisijai ir Tarnybai praneša paskirtųjų nacionalinių institucijų pavadinimus ir adresus.

39 straipsnis

Tarnybos vykdomas informacijos dėl DLK koordinavimas

Tarnyba:

a) užtikrina koordinavimą su veikliajai medžiagai pagal Direktyvą 91/414/EEB paskirta ataskaitą rengiančia valstybe nare;

b) užtikrina koordinavimą su valstybėmis narėmis ir Komisija dėl DLK klausimų, ypač siekiant įvykdyti 41 straipsnio reikalavimus.

40 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

Tarnybai prašant, valstybės narės jai pateikia visą turimą informaciją, reikalingą įvertinant DLK saugumą.

41 straipsnis

Tarnybos duomenų bazė apie DLK

Nepažeidžiant taikytinų Bendrijos ir nacionalinės teisės nuostatų dėl galimybės naudotis dokumentais, Tarnyba sukuria ir tvarko Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms prieinamą duomenų bazę, kurioje pateikiama atitinkama mokslinė informacija ir GŽŪP, susijusi su II, III, IV ir VII prieduose nustatytais DLK, veikliosiomis medžiagomis ir perdirbimo veiksniais. Visų pirma joje pateikiama informacija apie suvartojimo su maistu įvertinimus, perdirbimo veiksnius ir toksikologinius parametrus.

42 straipsnis

Valstybės narės ir mokesčiai

1.  Valstybės narės, nustatydamos mokestį ar rinkliavą, gali susigrąžinti patirtas darbo išlaidas, susijusias su DLK nustatymu, pakeitimu ar išbraukimu ar kitu darbu, vykdant šio reglamento įpareigojimus.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytas mokestis ar rinkliava:

a) būtų nustatoma skaidriu būdu; ir

b) atitiktų realias vykdyto darbo išlaidas.

Gali būti naudojama fiksuotų mokesčių sistema, pagrįsta šio straipsnio 1 dalyje nurodyto darbo vidutinėmis išlaidomis.IX SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS

43 straipsnis

Tarnybos mokslinė nuomonė

Komisija ar valstybės narės gali prašyti Tarnybos mokslinės nuomonės dėl visų priemonių, susijusių su rizikos įvertinimu pagal šį reglamentą. Komisija gali nustatyti terminą tokiai nuomonei pateikti.

44 straipsnis

Tarnybos nuomonių patvirtinimo tvarka

1.  Kai Tarnybos nuomonėms pagal šį reglamentą pateikti reikia tik mokslinio ar techninio darbo, taikant nusistovėjusius mokslinius ar techninius principus, tos nuomonės, išskyrus, jei Komisija ar valstybė narė prieštarauja, gali būti Tarnybos pateikiamos nesikonsultuojant su Reglamento (EB) Nr. 178/2002 28 straipsnyje nurodytu mokslo komitetu ar mokslinėmis kolegijomis.

2.  Šio straipsnio 1 dalies taikymo atvejus nustato įgyvendinimo taisyklės pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 29 straipsnio 6 dalies a punktą.

▼M4

45 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1.  Komisijai padeda Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnį.

2.  Kai yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.  Kai yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

4.  Kai yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies b punktas bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b bei e punktuose nustatyti laikotarpiai yra atitinkamai du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

5.  Kai yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

46 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.  Įgyvendinimo priemonės, skirtos užtikrinti šio reglamento vienodą taikymą, techninių gairių dokumentai, padedantys taikyti šį reglamentą, ir išsamios taisyklės, susijusios su moksliniais duomenimis, reikalingais nustatant DLK, patvirtinami arba gali būti iš dalies pakeisti pagal 45 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę.

2.  Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas ir susijusios su 23 straipsnyje, 29 straipsnio 2 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 31 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio 5 dalyje nurodytų datų nustatymu arba keitimu, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į Tarnybos nuomonę.

▼B

47 straipsnis

Šio reglamento įgyvendinimo ataskaita

Ne vėliau kaip per 10 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jo įgyvendinimo ataskaitą ir atitinkamus pasiūlymus.X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Teisės aktų panaikinimas ir pakeitimas

1.  Nuo 50 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos dienos Direktyvos 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB panaikinamos.

2.  Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f) atitinkamais atvejais DLK žemės ūkio produktams, paveiktuose duodant leidimą nurodytu naudojimo būdu, buvo nustatyti ar pakeisti pagal Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 ( 18 ).

▼M4

49 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.  III skyriaus reikalavimai netaikomi iki 50 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos teisėtai pagamintiems ar į Bendriją importuotiems produktams.

Tačiau gali būti imamasi atitinkamų priemonių dėl šių produktų, siekiant užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tvirtinamos pagal 45 straipsnio 5 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.  Kai tai būtina siekiant užtikrinti normalų produktų pardavimą, perdirbimą ir vartojimą, gali būti nustatomos kitos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl tam tikrų 15, 16, 21, 22 ir 25 straipsniuose numatytų DLK įgyvendinimo. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, nepažeidžiant įpareigojimo užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, tvirtinamos taikant 45 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

▼B

50 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

II, III ir V skyriai taikomi po 6 mėnesių nuo paskutinio iš reglamentų, nustatančių I, II, III ir IV priedus, paskelbimo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M12
I PRIEDAS2 straipsnio 1 dalyje nurodyti augaliniai ir gyvūniniai produktai

Kodinis numeris (1)

Grupės, kurioms taikoma DLK

Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai

Mokslinis pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikoma ta pati DLK, pavyzdžiai

Produktų dalys, kurioms taikoma DLK

0100000

1.  ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 
 
 
 

0110000

i)  Citrusiniai vaisiai

 
 
 

Visas produktas

0110010

 

Greipfrutai

Citrus paradisi

Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji greipfrutai (angl. sweeties), tangelai (išskyrus mineolas) ir kiti hibridai

 

0110020

 

Apelsinai

Citrus sinensis

Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai

 

0110030

 

Citrinos

Citrus limon

Citronai, tikrosios citrinos

 

0110040

 

Žaliosios citrinos

Citrus aurantifolia

 
 

0110050

 

Mandarinai

Citrus reticulata

Klementinai, tikrieji mandarinai, mineolos ir kiti hibridai

 

0110990

 

Kita (3)

 
 
 

0120000

ii)  Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 
 
 

Visas produktas pašalinus kevalus (išskyrus kaštainius)

0120010

 

Migdolai

Prunus dulcis

 
 

0120020

 

Brazilinių bertoletijų riešutai

Bertholletia excelsa

 
 

0120030

 

Anakardžių riešutai

Anacardium occidentale

 
 

0120040

 

Kaštainiai

Castanea sativa

 
 

0120050

 

Kokosai

Cocos nucifera

 
 

0120060

 

Lazdynų riešutai

Corylus avellana

Didieji riešutai

 

0120070

 

Makadamijos

Macadamia ternifolia

 
 

0120080

 

Karijos

Carya illinoensis

 
 

0120090

 

Pinijos

Pinus pinea

 
 

0120100

 

Pistacijos

Pistachia vera

 
 

0120110

 

Graikiniai riešutai

Juglans regia

 
 

0120990

 

Kita (3)

 
 
 

0130000

iii)  Sėklavaisiai

 
 
 

Visas produktas pašalinus kotelius

0130010

 

Obuoliai

Malus domesticus

Miškinių obelų obuoliai

 

0130020

 

Kriaušės

Pyrus communis

Japoninės kriaušės

 

0130030

 

Svarainiai

Cydonia oblonga

 
 

0130040

 

Šliandros (4)

Mespilus germanica

 
 

0130050

 

Lokvos (4)

Eriobotrya japonica

 
 

0130990

 

Kita (3)

 
 
 

0140000

iv)  Kaulavaisiai

 
 
 

Visas produktas pašalinus kotelius

0140010

 

Abrikosai

Prunus armeniaca

 
 

0140020

 

Vyšnios

Prunus cerasus, Prunus avium

Trešnės, vyšnios

 

0140030

 

Persikai

Prunus persica

Nektarinai ir panašūs hibridai

 

0140040

 

Slyvos

Prunus domestica

Naminės slyvos, renklodai, mirabelės, dygiosios slyvos

 

0140990

 

Kita (3)

 
 
 

0150000

v)  Uogos ir smulkūs vaisiai

 
 
 

Visas produktas pašalinus viršūnėles ir (arba) skroteles bei kotelius, išskyrus serbentus: vaisiai su koteliais

0151000

a)  Valgomosios vynuogės ir vyninės vynuogės

 
 
 
 

0151010

 

Valgomosios vynuogės

Vitis vinifera

 
 

0151020

 

Vyninės vynuogės

Vitis vinifera

 
 

0152000

b)  Braškės ir žemuogės

 

Fragaria spp.

 
 

0153000

c)  Uogos, augančios ant stiebų

 
 
 
 

0153010

 

Raukšlėtosios gervuogės

Rubus fruticosus

 
 

0153020

 

Paprastosios gervuogės

Rubus ceasius

Ilgavaisės gervuogės ir tekšės

 

0153030

 

Avietės

Rubus idaeus

Raudondyglės avietės, šiaurinės katuogės (Rubus arcticus), nektarinės gervuogės (Rubus arcticus x idaeus)

 

0153990

 

Kita (3)

 
 
 

0154000

d)  Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 
 
 
 

0154010

 

Šilauogės

Vaccinium spp. išskyrus V. macrocarpon ir V.vitis-idaea

Mėlynės

 

0154020

 

Spanguolės

Vaccinium macrocarpon ir V.vitis-idaea

Bruknės (paprastosios bruknės)

 

0154030

 

Serbentai (raudonieji, juodieji ir baltieji)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 
 

0154040

 

Agrastai

Ribes uva-crispa

Įskaitant kitų uogų veislių hibridus

 

0154050

 

Erškėtuogės

Rosa canina

 
 

0154060

 

Šilkmedžių uogos (4)

Morus spp.

Žemuoginiai arbutai

 

0154070

 

Gudobelių vaisiai (4) (pietinės gudobelės)

Crataegus azarolus

Kivių uogos (Actinidia arguta)

 

0154080

 

Šeivamedžių uogos (4)

Sambucus nigra

Juodavaisių aronijų, šermukšnių, dygliuotųjų šaltalankių, gudobelių, šermukšnių ir kitų medžių uogos

 

0154990

 

Kita (3)

 
 
 

0160000

vi)  Kiti vaisiai

 
 
 

Visas produktas pašalinus kotelius arba skroteles (ananasai)

0161000

a)  Valgoma luoba

 
 
 
 

0161010

 

Datulės

Phoenix dactylifera

 
 

0161020

 

Figos

Ficus carica

 
 

0161030

 

Valgomosios alyvuogės

Olea europaea

 
 

0161040

 

Kinkanai (4)

Fortunella species

Japoniniai kinkanai, apvalieji kinkanai, puscitrinės (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karambolos (4)

Averrhoa carambola

Agurkinės karambolos

 

0161060

 

Persimonai (4)

Diospyros kaki

 
 

0161070

 

Gvazdikmedžių vaisiai (4) (slyviniai gvazdikmedžiai)

Syzygium cumini

Surinaminis gvazdikmedis, malajinis gvazdikmedis, rausvasis gvazdikmedis, brazilinė eugenija, surinaminė eugenija (eugenijos Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Kita (3)

 
 
 

0162000

b)  Nevalgoma luoba, smulkūs

 
 
 
 

0162010

 

Kiviai

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 
 

0162020

 

Ličiai

Litchi chinensis

Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai, mangostaninės garcinijos

 

0162030

 

Kvapiosios pasifloros

Passiflora edulis

 
 

0162040

 

Opuncijos (4)

Opuntia ficus-indica

 
 

0162050

 

Gelčiai (4)

Chrysophyllum cainito

 
 

0162060

 

Virgininių juodmedžių vaisiai (4) (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Dvipiesčių juodmedžių, baltųjų kazimierūnių, žaliųjų kazimierūnių, siauralapių sargečių (geltonųjų kazimierūnių) ir marmeladinių sargečių vaisiai

 

0162990

 

Kita (3)

 
 
 

0163000

c)  Nevalgoma luoba, stambūs

 
 
 
 

0163010

 

Avokadai

Persea americana

 
 

0163020

 

Bananai

Musa x paradisica

Mažieji bananai, tikrieji bananai

 

0163030

 

Mangai

Mangifera indica

 
 

0163040

 

Papajos

Carica papaya

 
 

0163050

 

Granatai

Punica granatum

 
 

0163060

 

Peruvinės anonos (4)

Annona cherimola

Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos (anonos), baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae

 

0163070

 

Gvajavos (4)

Psidium guajava

Raudonvaisių kertuočių vaisiai arba drakonvaisiai (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananasai

Ananas comosus

 
 

0163090

 

Duonvaisiai (4)

Artocarpus altilis

Stambieji duonvaisiai

 

0163100

 

Durijai (4)

Durio zibethinus

 
 

0163110

 

Dygliuotosios anonos (4)

Annona muricata

 
 

0163990

 

Kita (3)

 
 
 

0200000

2.  ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 
 
 
 

0210000

i)  Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 
 
 

Visas produktas pašalinus bulvienojus (jeigu yra) ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0211000

a)  Bulvės

 

Tuber form Solanum spp.

 
 

0212000

b)  Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 
 
 
 

0212010

 

Maniokai

Manihot esculenta

Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos

 

0212020

 

Valgomieji batatai

Ipomoea batatas

 
 

0212030

 

Dioskorėjos

Dioscorea sp.

Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės

 

0212040

 

Marantos (4)

Maranta arundinacea

 
 

0212990

 

Kita (3) (4)

 
 
 

0213000

c)  Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 
 
 
 

0213010

 

Burokėliai

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 
 

0213020

 

Morkos

Daucus carota

 
 

0213030

 

Gumbiniai salierai

Apium graveolens var. rapaceum

 
 

0213040

 

Krienai

Armoracia rusticana

Skudučių šaknys, vaistinių gelsvių šaknys, gencijonų šaknys

 

0213050

 

Topinambai

Helianthus tuberosus

 
 

0213060

 

Pastarnokai

Pastinaca sativa

 
 

0213070

 

Petražolių šaknys

Petroselinum crispum

 
 

0213080

 

Ridikai

Raphanus sativus var. saitvus

Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios mažosios rūšys, valgomosios viksvuolės Cyperus esculentus

 

0213090

 

Gelteklės

Tragopogon porrifolius

Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai

 

0213100

 

Griežčiai

Brassica napus var. napobrassica

 
 

0213110

 

Ropės

Brassica rapa

 
 

0213990

 

Kita (3)

 
 
 

0220000

ii)  Svogūninės daržovės

 
 
 

Visas produktas pašalinus lengvai šalinamus lukštus ir žemes (sausas) arba šaknis ir žemes (drėgnas)

0220010

 

Valgomieji česnakai

Allium sativum

 
 

0220020

 

Svogūnai

Allium cepa

Sidabriniai svogūnai

 

0220030

 

Valgomieji svogūnėliai

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 
 

0220040

 

Svogūnlaiškiai

Allium cepa

Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys

 

0220990

 

Kita (3)

 
 
 

0230000

iii)  Vaisinės daržovės

 
 
 

Visas produktas pašalinus stiebus (išaižytų cukrinių kukurūzų ir dumplūnių be taurėlapių atveju)

0231000

a)  Bulvinių šeimos

 
 
 
 

0231010

 

Pomidorai

Lycopersicum esculentum

Vyšniniai pomidorai, stambiavaisės basovijos, Physalis, ožerškiai (Lycium barbarum ir L. chinense)

 

0231020

 

Pipirai

Capsicum annuum, var. grossum ir var. longum

Aštriosios paprikos

 

0231030

 

Baklažanai (paprastieji baklažanai)

Solanum melongena

Kiauliauogės

 

0231040

 

Valgomosios ybiškės

Hibiscus esculentus

 
 

0231990

 

Kita (3)

 
 
 

0232000

b)  Moliūginiai (valgoma luoba)

 
 
 
 

0232010

 

Agurkai

Cucumis sativus

 
 

0232020

 

Agurkėliai

Cucumis sativus

 
 

0232030

 

Cukinijos

Cucurbita pepo var. melopepo

Paprastųjų aguročių kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai)

 

0232990

 

Kita (3)

 
 
 

0233000

c)  Moliūginiai (nevalgoma luoba)

 
 
 
 

0233010

 

Melionai

Cucumis melo

Raguotieji melionai

 

0233020

 

Moliūgai

Cucurbita maxima

Didieji moliūgai

 

0233030

 

Arbūzai

Citrullus lanatus

 
 

0233990

 

Kita (3)

 
 
 

0234000

d)  Saldieji kukurūzai

 

Zea mays var. sacharata

 

Grūdai ir burbuolės be išaižų

0239000

e)  Kitos vaisinės daržovės

 
 
 
 

0240000

iv)  Kopūstinės daržovės

 
 
 
 

0241000

a)  Žiedinės kopūstinės daržovės

 
 
 

Tik žiedynai

0241010

 

Brokoliai

Brassica oleracea

Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedžiai bastučiai

 

0241020

 

Žiediniai kopūstai

Brassica oleracea var. botrytis

 
 

0241990

 

Kita (3)

 
 
 

0242000

b)  Gūžinės kopūstinės daržovės

 
 
 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0242010

 

Briuselio kopūstai

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tik galvos

0242020

 

Gūžiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. capitata

Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai

 

0242990

 

Kita (3)

 
 
 

0243000

c)  Lapinės kopūstinės daržovės

 
 
 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0243010

 

Kininiai bastučiai

Brassica rapa subspecies pekinensis group

Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi, choi sum), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai)

 

0243020

 

Lapiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. Acephalea

Garbanotieji kopūstai, lapiniai kopūstai, portugaliniai lapiniai kopūstai, portugaliniai gūžiniai kopūstai

 

0243990

 

Kita (3)

 
 
 

0244000

d)  Ropiniai kopūstai

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir žemes (jei yra)

0250000

v)  Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 
 
 

Visas produktas pašalinus šaknis, pažeistus išorinius lapus ir žemes (jei yra)

0251000

a)  Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 
 
 
 

0251010

 

Sultenės

Valerianella locusta

Italinės sultenės

 

0251020

 

Salotos

Lactuca sativa

Gūžinės salotos, Lollo rosso (pjaustomosios salotos), romaninės salotos

 

0251030

 

Salotinės trūkažolės

Cichorium endiva

Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbanotosios trūkažolės, cukraus galvos

 

0251040

 

Pipirnės (4)

Lepidium sativum

 
 

0251050

 

Ankstyvosios barborytės (4)

Barbarea verna

 
 

0251060

 

Sėjamosios gražgarstės (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Mūriniai šatreiniai

 

0251070

 

Raukšlėtieji bastučiai (4)

Brassica juncea var. rugosa

 
 

0251080

 

Brassica spp. (4) daržovių lapai ir daigai

Brassica spp.

Mizuna, žirnių ir ridikų lapai ir kitų kopūstinių kultūrų jauni lapai (derlius imamas susiformavus iki 8 tikrųjų lapų)

 

0251990

 

Kita (3)

 
 
 

0252000

b)  Špinatai ir panašūs (lapai)

 
 
 
 

0252010

 

Špinatai

Spinacia oleracea

Naujosios Zelandijos špinatai, aliejiniai burnočiai

 

0252020

 

Paprastosios portulakos (4)

Portulaca oleracea

Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės, druskės Salsola soda

 

0252030

 

Mangoldai

Beta vulgaris

Burokėlių lapai

 

0252990

 

Kita (3)

 
 
 

0253000

c)  Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (4)

 

Vitis vinifera

 
 

0254000

d)  Rėžiukai

 

Nasturtium officinale

 
 

0255000

e)  Salotinės cikorijos

 

Cichorium intybus. var. Foliosum

 
 

0256000

f)  Prieskoninės žolės

 
 
 
 

0256010

 

Daržiniai builiai

Anthriscus cerefolium

 
 

0256020

 

Laiškiniai česnakai

Allium schoenoprasum

 
 

0256030

 

Salierų lapai

Apium graveolens var. seccalinum

Pankolių lapai, blakinių kalendų lapai, paprastųjų krapų lapai, paprastųjų kmynų lapai, vaistinių gelsvių, vaistinių šventagaršvių, kvapiųjų garduoklių ir kitų Apiacea lapai

 

0256040

 

Petražolės

Petroselinum crispum

 
 

0256050

 

Vaistiniai šalavijai (4)

Salvia officinalis

Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai

 

0256060

 

Kvapieji rozmarinai (4)

Rosmarinus officinalis

 
 

0256070

 

Čiobreliai (4)

Thymus spp.

Raudonėliai, paprastieji raudonėliai

 

0256080

 

Bazilikai (4)

Ocimum basilicum

Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės

 

0256090

 

Kilniojo lauro lapai (4) (laurel)

Laurus nobilis

 
 

0256100

 

Vaistiniai kiečiai (4)

Artemisia dracunculus

Vaistiniai izopai

 

0256990

 

Kita (3)

 

Valgomosios gėlės

 

0260000

vi)  Ankštinės daržovės (šviežios)

 
 
 

Visas produktas

0260010

 

Pupelės (su ankštimis)

Phaseolus vulgaris

Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės

 

0260020

 

Pupelės (be ankščių)

Phaseolus vulgaris

Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės

 

0260030

 

Žirniai (su ankštimis)

Pisum sativum

Cukriniai žirniai

 

0260040

 

Žirniai (be ankščių)

Pisum sativum

Žirniai, pelėžirniai

 

0260050

 

Lęšiai (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 
 

0260990

 

Kita (3)

 
 
 

0270000

vii)  Stiebinės daržovės (šviežios)

 
 
 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0270010

 

Smidrai

Asparagus officinalis

 
 

0270020

 

Ispanijos artišokai

Cynara cardunculus

 
 

0270030

 

Salierai

Apium graveolens var. dulce

 
 

0270040

 

Pankoliai

Foeniculum vulgare

 
 

0270050

 

Artišokai

Cynara scolymus

 

Visas žiedynas, įskaitant žiedsostį

0270060

 

Daržinis poras

Allium porrum

 
 

0270070

 

Rabarbarai

Rheum x hybridum

 

Kotai pašalinus šaknis ir lapus

0270080

 

Bambukų ūgliai (4)

Bambusa vulgaris

 
 

0270090

 

Palmių šerdys (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 
 

0270990

 

Kita (3)

 
 
 

0280000

viii)  Grybai

 
 
 

Visas produktas pašalinus žemes arba auginimo substratą

0280010

 

Išauginti grybai

 

Pievagrybiai (4), gluosninės kreivabudės, Shiitake grybai (4)

 

0280020

 

Miško grybai (4)

 

Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai

 

0280990

 

Kita (3)

 
 
 

0290000

ix)  Jūros dumbliai (4)

 
 
 

Visas produktas pašalinus pažeistus lapus

0300000

3.  ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

 
 
 

Sausos sėklos

0300010

 

Pupelės

Phaseolus vulgaris

Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės

 

0300020

 

Lęšiai

Lens culinaris syn. L. esculenta

 
 

0300030

 

Žirniai

Pisum sativum

Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai

 

0300040

 

Lubinai (4)

Lupinus spp.

 
 

0300990

 

Kita (3)

 
 
 

0400000

4.  ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 
 
 

Visas produktas pašalinus žievelę, kauliukus ir luobelę (jei galima)

0401000

i)  Aliejinių kultūrų sėklos

 
 
 
 

0401010

 

Sėmenys

Linum usitatissimum

 
 

0401020

 

Žemės riešutai

Arachis hypogaea

 
 

Arachis hypogaea

 

Aguonų sėklos

Papaver somniferum

 
 

0401040

 

Sezamų sėklos

Sesamum indicum syn. S. orientale

 
 

0401050

 

Saulėgrąžų sėklos

Helianthus annuus

 
 

0401060

 

Rapsų sėklos

Brassica napus

Brassica rapa, A genomas, rapsukai

 

0401070

 

Sojų pupelės

Glycine max

 
 

0401080

 

Garstyčių sėklos

Brassica nigra

 
 

0401090

 

Medvilnės sėklos

Gossypium spp.

 

Su pūkeliais

0401100

 

Moliūgų sėklos (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Kitos cucurbitacea sėklos

 

0401110

 

Dažiniai dygminai (4)

Carthamus tinctorius

 
 

0401120

 

Agurklės (4)

Borago officinalis

 
 

0401130

 

Sėjamosios judros (4)

Camelina sativa

 
 

0401140

 

Kanapių sėklos (4)

Cannabis sativa

 
 

0401150

 

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

Ricinus communis

 
 

0401990

 

Kita (3)

 
 
 

0402000

ii)  Aliejiniai vaisiai

 
 
 
 

0402010

 

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės (4)

Olea europaea

 

Visas vaisius pašalinus kotelius (jei yra) ir žemes (jei yra)

0402020

 

Gvinėjinių alyvpalmių riešutai (4)

Elaeis guineensis

 
 

0402030

 

Gvinėjinių alyvpalmių vaisiai (4)

Elaeis guineensis

 
 

0402040

 

Tikrųjų kapokmedžių vaisiai (4)

Ceiba pentandra

 
 

0402990

 

Kita (3)

 
 
 

0500000

5.  JAVAI

 
 
 

Sveiki grūdai

0500010

 

Miežiai

Hordeum spp.

 
 

0500020

 

Grikiai

Fagopyrum esculentum

Burnotiniai, bolivinės balandos

 

0500030

 

Kukurūzai

Zea mays

 
 

0500040

 

Soros (4)

Panicum spp.

Italinės šerytės, abisininės posmilgės

 

0500050

 

Avižos

Avena sativa

 
 

0500060

 

Ryžiai

Oryza sativa

 
 

0500070

 

Rugiai

Secale cereale

 
 

050080

 

Dvispalviai sorgai (4)

Sorghum bicolor

 
 

050090

 

Kviečiai

Triticum aestivum, T. durum

Speltos, kvietrugiai

 

0500990

 

Kita (3)

 
 
 

0600000

6.  ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

 
 
 
 

0610000

i)  Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

Arbata

Camellia sinensis

 

Visas produktas

0620000

ii)  Kavos pupelės (4)

 
 
 

Žalios pupelės

0630000

iii)  Žolelių užpilai (4) (džiovinti)

 
 
 
 

0631000

a)  Gėlės

 
 
 

Visas produktas pašalinus kotus ir pažeistus lapus

0631010

 

Ramunėlių žiedai

Matricaria recutita,

Chamaemelum nobile

 
 

0631020

 

Jamaikinių kinrožių žiedai

Hibiscus sabdariffa

 
 

0631030

 

Rožių žiedlapiai

Rosa spec.

 
 

0631040

 

Jazminų žiedai

Jasminum officinal

Šeivamedžių žiedai (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Liepų žiedai

Tillia cordata

 
 

0631990

 

Kita (3)

 
 
 

0632000

b)  Lapai

 
 
 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0632010

 

Braškių lapai

Fragaria spp.

 
 

0632020

 

Siauralapių raipsteglių lapai

Aspalathus spec.

Ginkmedžių lapai

 

0632030

 

Paragvajinių bugienių lapai

Ilex paraguariensis

 
 

0632990

 

Kita (3)

 
 
 

0633000

c)  Šaknys

 
 
 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0633010

 

Valerijonų šaknys

Valeriana officinalis

 
 

0633020

 

Ženšenių šaknys

Panax ginseng

 
 

0633990

 

Kita (3)

 
 
 

0639000

d)  Kiti žolelių užpilai

 
 
 
 

0640000

iv)  Kakavos pupelės (4) (fermentuotos arba džiovintos)

 

Theobroma cacao

 

Išlukštentos pupelės

0650000

v)  Saldžiavaisiai pupmedžiai (4) (saldžiosios ceratonijos)

 

Ceratonia siliqua

 

Visas produktas pašalinus kotelius arba skroteles

0700000

7.  APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

 

Humulus lupulus

 

Džiovinti spurgai

0800000

8.  PRIESKONIAI (4)

 
 
 

Visas produktas, sausas

0810000

i)  Sėklos

 
 
 
 

0810010

 

Anyžiai

Pimpinella anisum

 
 

0810020

 

Persiniai gumbakmyniai

Nigella sativa

 
 

0810030

 

Salierų sėklos

Apium graveolens

Salierų sėklos

 

0810040

 

Blakinių kalendrų sėklos

Coriandrum sativum

 
 

0810050

 

Kmynų sėklos

Cuminum cyminum

 
 

0810060

 

Krapų sėklos

Anathum graveolens

 
 

0810070

 

Pankolių sėklos

Foeniculum vulgare

 
 

0810080

 

Vaistinių ožragių sėklos

Trigonella foenum-graecum

 
 

0810090

 

Muskatai

Myristica fragans

 
 

0810990

 

Kita (3)

 
 
 

0820000

ii)  Vaisiai ir uogos

 
 
 
 

0820010

 

Kvapieji pipirai

Pimenta dioica

 
 

0820030

 

Pipirinės uosrūtės

Zanthooxylum piperitum

 
 

0820040

 

Kmynai

Carum carvi

 
 

0820050

 

Kardamonai

Elettaria cardamomum

 
 

0820110

 

Kadagių uogos

Juniperus communis

 
 

0820120

 

Pipirai (juodieji ir baltieji)

Piper nigrum

Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai

 

0820130

 

Vanilės ankštys

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 
 

0820140

 

Tamarindai

Tamarindus indica

 
 

0820990

 

Kita (3)

 
 
 

0830000

iii)  Žievė

 
 
 
 

0830010

 

Cinamonai

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kininiai cinamonai

 

0830990

 

Kita (3)

 
 
 

0840000

iv)  Šaknys arba šakniastiebiai

 
 
 
 

0840010

 

Paprastieji saldymedžiai

Glycyrrhiza glabra

 
 

0840020

 

Imbieras

Zingiber officinale

 
 

0840030

 

Daržinės ciberžolės

Curcuma spp.

 
 

0840040

 

Krienai

Armoracia rusticana

 
 

0840990

 

Kita (3)

 
 
 

0850000

v)  Pumpurai

 
 
 
 

0850010

 

Gvazdikėliai

Syzygium aromaticum

 
 

0850020

 

Kaparėliai

Capparis spinosa

 
 

0850990

 

Kita (3)

 
 
 

0860000

vi)  Žiedų purkos

 
 
 
 

0860010

 

Krokai

Crocus sativus

 
 

0860990

 

Kita (3)

 
 
 

0870000

vii)  Kevalai

 
 
 
 

0870010

 

Muskatai

Myristica fragrans

 
 

0870990

 

Kita (3)

 
 
 

0900000

9.  CUKRINIAI AUGALAI (4)

 
 
 
 

0900010

 

Cukriniai runkeliai (šaknys)

Beta vulgaris

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0900020

 

Cukranendrės

Saccharum officinarum

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0900030

 

Paprastosios trūkažolės (4) šaknys

Cichorium intybus

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0900990

 

Kita (3)

 
 
 

1000000

10.  GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 
 
 
 

1010000

i)  Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūninės kilmės riebalai švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrimu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 
 
 

Visas produktas arba tik riebalai (5)

1011000

a)  Kiaulės

 

Sus scrofa

 
 

1011010

 

Mėsa

 
 
 

1011020

 

Riebalai be liesos mėsos

 
 
 

1011030

 

Kepenys

 
 
 

1011040

 

Inkstai

 
 
 

1011050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1011990

 

Kita (3)

 
 
 

1012000

b)  Galvijai

 

Bos spec.

 
 

1012010

 

Mėsa

 
 
 

1012020

 

Riebalų kiekis

 
 
 

1012030

 

Kepenys

 
 
 

1012040

 

Inkstai

 
 
 

1012050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1012990

 

Kita (3)

 
 
 

1013000

c)  Avys

 

Ovis aries

 
 

1013010

 

Mėsa

 
 
 

1013020

 

Riebalų kiekis

 
 
 

1013030

 

Kepenys

 
 
 

1013040

 

Inkstai

 
 
 

1013050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1013990

 

Kita (3)

 
 
 

1014000

d)  Ožkos

 

Capra hircus

 
 

1014010

 

Mėsa

 
 
 

1014020

 

Riebalų kiekis

 
 
 

1014030

 

Kepenys

 
 
 

1014040

 

Inkstai

 
 
 

1014050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1014990

 

Kita (3)

 
 
 

1015000

e)  Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 

Equus spec.

 
 

1015010

 

Mėsa

 
 
 

1015020

 

Riebalų kiekis

 
 
 

1015030

 

Kepenys

 
 
 

1015040

 

Inkstai

 
 
 

1015050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1015990

 

Kita (3)

 
 
 

1016000

f)  Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balandžių mėsa

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 
 

1016010

 

Mėsa

 
 
 

1016020

 

Riebalų kiekis

 
 
 

1016030

 

Kepenys

 
 
 

1016040

 

Inkstai

 
 
 

1016050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1016990

 

Kita (3)

 
 
 

1017000

g)  Kiti ūkiuose auginami gyvūnai

 
 

Triušiai, kengūros, medžiojamieji paukščiai ir žvėrys

 

1017010

 

Mėsa

 
 
 

1017020

 

Riebalų kiekis

 
 
 

1017030

 

Kepenys

 
 
 

1017040

 

Inkstai

 
 
 

1017050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 
 
 

1017990

 

Kita (3)

 
 
 

1020000

ii)  Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

 
 
 

Visas produktas arba tik riebalai (6)

1020010

 

Galvijai

 
 
 

1020020

 

Avys

 
 
 

1020030

 

Ožkos

 
 
 

1020040

 

Arkliai

 
 
 

1020990

 

Kita (3)

 
 
 

1030000

iii)  Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti; kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

 
 
 

Visas produktas arba tik riebalai (7)

1030010

 

Vištiena

 
 
 

1030020

 

Antiena

 
 
 

1030030

 

Žąsiena

 
 
 

1030040

 

Putpelės

 
 
 

1030990

 

Kita (3)

 
 
 

1040000

iv)  Medus

 

Apis melifera, Melipona spec.

Bičių pienelis, žiedadulkės

 

1050000

v)  Varliagyviai ir ropliai

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Varlių šlaunelės, krokodilai

 

1060000

vi)  Sraigės

 

Helix spec.

 

Visas produktas be kiauto

1070000

vii)  Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 
 
 
 

1100000

11.  ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI, KIAUKUTINIAI, MOLIUSKAI IR KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 
 
 
 

1200000

12.  PASĖLIAI NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 
 
 
 

(1)   Šiame priede nustatomas kodinis numeris, skirtas klasifikacijai pagal šį ir kitus Reglamento (EB) Nr. 396/2005 susijusius priedus nustatyti.

(2)   Stulpelyje „Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikoma DLK, pavyzdžiai“ nurodomas mokslinis pavadinimas, jei tai įmanoma ir reikalinga. Kur galima, remiamasi Tarptautine nomenklatūros sistema.

(3)   Žodis „Kita“ taikomas bet kuriems tiesiogiai nepaminėtiems produktams, žymimiems likusiais kodais stulpelyje „Grupės, kurioms taikoma DLK“.

(4)   II ir III priede nurodyta DLK taikoma tik produktams, naudojamiems maistui. Produktų dalims, naudojamoms tik kaip pašarų komponentai, bus taikoma atskira DLK.

(5)   Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžtį) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama mėsos (įskaitant riebalus), mėsos gaminių, subproduktų ir gyvūninių riebalų mg/kg. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3) DLK yra išreiškiama mėsoje, mėsos gaminiuose, subproduktuose ir gyvūniniuose riebaluose esančių riebalų mg/kg. Maisto produktų, kurių sudėtyje yra 10 % arba mažiau riebalų, atveju likučiai yra susiję su visa maisto produkto su kaulu mase. Tokiais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija yra viena dešimtoji vertės, susijusios su riebalų kiekiu, tačiau koncentracija neturi būti mažesnė nei 0,01 mg/kg. Pastaroji nuostata netaikoma, kai DLK sutampa su aptikimo riba (LOD).

(6)   Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama pieno ir pieno produktų mg/kg. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3), DLK yra išreiškiama karvės pieno ir nenugriebto karvės pieno mg/kg. Nustatant likučiu žaliame ir nenugriebtame karvės piene, skaičiuoti reikėtų pagal 4 % masės riebalų kiekį. Likučiai kitų gyvulių žaliame ir nenugriebtame piene išreiškiami pagal riebalų kiekį. Kitiems išvardytiems maisto produktams, kurių riebalų kiekis mažesnis nei 2 % masės, didžiausia leidžiamoji koncentracija laikoma koncentracija, lygi pusei koncentracijos vertės, nustatytos žaliam ir nenugriebtam pienui; jei riebalų kiekis sudaro 2 % masės arba daugiau, didžiausia leidžiamoji koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Tokiais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija yra 25 kartus didesnė už nustatytąją žaliam ir nenugriebtam pienui. Tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(7)   Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama kiaušinių be lukštų mg/kg, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių atveju. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3), DLK taip pat išreiškiama šviežių kiaušinių be lukštų mg/kg, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių atveju. Tačiau jei kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose riebalų kiekis didesnis nei 10 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Šiuo atveju didžiausia leidžiamoji koncentracija yra 10 kartų didesnė už didžiausią leidžiamąją koncentraciją šviežiuose kiaušiniuose. Tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(8)   Kol atskiri produktai nėra identifikuoti ir išvardyti, DLK netaikoma.

▼M2
II PRIEDAS

Anksčiau direktyvose 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB apibrėžti DLK, nurodyti 21 straipsnio 1 dalyjePesticidų likučiai ir didžiausias leistinas likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas didžiausias DLK, grupės ir pavyzdžiai ()

1,1-dichloro-2,2-bis(4-etilfenil)etanas ()

1,2-dibrometanas (etileno dibromidas) ()

1,2-dichloretanas (etileno dichloridas) ()

1-metilciklopropenas

2,4 DB

2,4,5-T ()

2,4-D (2,4-D ir jo esterių suma, išreikšta kaip 2,4-D)

►M18  Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta-8,9 izomerų suma) ()  ◄

►M5  Acefatas ◄

►M24  Acetamipridas ()  ◄

►M31  Acibenzolar-S-metilas (acibenzolar-S-metilo ir acibenzolar rūgšties suma (CGA 210007), išreikšta kaip acibenzolar-S-metilas) ◄

►M16  Aldikarbas (aldikarbo, jo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip aldikarbas) ◄

►M5  Aldrinas ir dieldrinas (aldrinas ir dieldrinas kartu, išreikšti kaip dieldrinas ()  ◄

Amitrazas (amitrazas, įskaitant metabolitus, kuriuose yra 2,4-dimetilanilino dalis, išreikšta kaip amitrazas)

Amitrolas

Anglies disulfidas (žr. ditiokarbamatai)

Anglies tetrachloridas

Aramitas ()

►M5  Atrazinas ()  ◄

Azimsulfuronas

Azociklotinas ir ciheksatinas (azociklotino ir ciheksatino suma, išreikšta kaip ciheksatinas)

►M25  Azoksistrobinas ◄

Barbanas ()

►M19  Benalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius, įskaitant benalaksilą-M (izomerų suma) ◄

Benfurakarbas

►M25  Bentazonas (bentazono ir konjuguotojo 6-OH ir 8-OH-bendazono suma, išreikšta kaip bendazonas) ()  ◄

►M30  Bifenazatas ◄

►M27  Bifentrinas ()  ◄

Binapakrilas ()

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

0100000

1.  ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 
 

►M5  0,02 (1)  ◄

 
 

0,02 (1)

►M5  0,01 (1)  ◄

0,05 (1)

 
 
 

0,01 (1)

►M5  0,05 (1)  ◄

0,02 (1)

 
 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 

0,05 (1)

0110000

i)  Citrusiniai vaisiai

 
 
 
 
 
 

1

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  1 ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

►M16  0,02 (1)  ◄

 
 

0,01

 
 
 
 
 

0,2

►M25  15 ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,1 ◄

 

0110010

Greipfrutai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110020

Apelsinai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110030

Citrinos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110040

Žaliosios citrinos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110050

Mandarinai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0120000

ii)  Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,01 (1)  ◄

 

►M16  0,05 (1)  ◄

 
 

0,01

 
 
 
 
 

0,1 (1)

►M11   ►M8  0,1 (1)  ◄  ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0120010

Migdolai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120020

Bertoletijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120030

Anakardžiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120040

Kaštainiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120050

Kokosai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120060

Lazdyno riešutai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,1 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120070

Makadamijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120080

Karijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120090

Pinijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120100

Pistacijos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  1 ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120110

Graikiniai riešutai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0120990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,1 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0130000

iii)  Sėklavaisiai

 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,7  ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

►M16  0,02 (1)  ◄

 
 

0,01

 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,3 ◄

 

0130010

Obuoliai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,2

 
 
 
 
 
 
 
 

0130020

Kriaušės

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,1

 
 
 
 
 
 
 
 

0130030

Svarainiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0130040

Šliandros

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0130050

Lokvos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0130990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0140000

iv)  Kaulavaisiai

 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

0,01 (1)

 
 

►M13   ►M5  0,02 ◄ ►M5   (1)  ◄  ◄

►M16  0,02 (1)  ◄

 
 

0,01

 
 
 
 
 
 

►M25  2 ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,2 ◄

 

0140010

Abrikosai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,02  ◄

 

►M24  0,1 ◄

►M31  0,2 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0140020

Vyšnios

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,5 ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0140030

Persikai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,02  ◄

 

►M24  0,1 ◄

►M31  0,2 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0140040

Slyvos

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,03  ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3

 
 
 
 
 
 
 
 

0140990

Kita

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,01 (1)  ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0150000

v)  Uogos ir smulkūs vaisiai

 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 

►M13  0,01 (1)  ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

►M16  0,02 (1)  ◄

 
 

0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0151000

a)  Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,2  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  2 ◄

 

►M19  0,3  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,2 ◄

 

0151010

Valgomosios vynuogės

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 
 
 
 
 
 
 

0151020

Vynuogės vynui gaminti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3

 
 
 
 
 
 
 
 

0152000

b)  Braškės (žemuogės)

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,1 ◄

 

►M24  0,5  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

►M25  10 ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  2 ◄

►M27  0,5 ◄

 

0153000

c)  Uogos, augančios ant stiebų

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

►M25  5 ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  7  ◄

 
 

0153010

Raukšlėtosios gervuogės

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,1 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M11   ►M8  3 ◄  ◄

 
 
 
 
 

►M27  1  ◄

 

0153020

Paprastosios gervuogės

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M11   ►M8  0,05 (1)  ◄  ◄

 
 
 
 
 

►M27  1  ◄

 

0153030

Avietės

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,1 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M11   ►M8  3 ◄  ◄

 
 
 
 
 

►M27  1  ◄

 

0153990

Kita

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M11   ►M8  0,05 (1)  ◄  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0154000

d)  Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

►M11   ►M8  0,05 (1)  ◄  ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

 
 

0154010

Amerikiniai vaivorai

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  1,5  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  5 ◄

 
 
 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0154020

Spanguolės

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,5 ◄

 
 
 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  5 ◄

 
 
 
 

►M30  0,7  ◄

►M27  0,5 ◄

 

0154040

Agrastai

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  5 ◄

 
 
 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0154050

Erškėtuogės

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0154060

Šilkmedžio uogos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0154080

Šeivamedžio uogos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0154990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  5 ◄

 
 
 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0160000

vi)  Kiti vaisiai

 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 

►M13  0,01 (1)  ◄

 

►M16  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 

0,05 (1)

 
 

►M19  0,05 (1)  ◄

 
 

►M30  0,01 (1)  ◄

 
 

0161000

a)  Valgoma luoba

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0161010

Datulės

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 

0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0161020

Figos

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,03  ◄

 
 
 
 

0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0161030

Valgomosios alyvuogės

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 

0,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0161040

Kinkanai

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 

0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0161050

Karambolos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0161060

Persimonai

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0161990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 

0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0162000

b)  Nevalgoma luoba, smulkūs

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,01 (1)  ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 

0,01

 
 
 
 
 
 

►M8   ►M6  0,05 (1)  ◄  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0162010

Kiviai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0162020

Ličiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0162030

Kvapiosios pasifloros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  4 ◄

 
 
 
 
 
 
 

0162040

Opuncijos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0162050

Gelčiai

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0162060

Virgininiai persimonai

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0162990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0163000

c)  Nevalgoma luoba, stambūs

 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M24  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 

0,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0163010

Avokadai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0163020

Bananai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,1 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  2 ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,1 ◄

 

0163030

Mangai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,5 ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,7 ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,3 ◄

 

0163040

Papajos

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,05 ◄

 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,3 ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,5 ◄

 

0163050

Granatai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0163060

Peruvinės anonos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0163070

Gvajavos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0163080

Ananasai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0163090

Duonvaisiai

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0163100

Durijai

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0163110

Dygliuotosios anonos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0163990

Kita

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 
 

►M31  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M25  0,05 (1)  ◄

 
 
 
 
 

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0200000

2.  ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

►M5  0,02 (1)  ◄

 
 
 

►M5  0,01 (1)  ◄

0,05 (1)

0,01

 
 

0,01 (1)

 

0,02 (1)

 
 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 
 
 

0,05 (1)

0210000

i)  Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 
 
 
 
 
 
 

►M18  0,01 (1)  ◄

 

►M24  0,01 (1)  ◄

►M31  0,02 (1)  ◄

►M16  0,02 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 

►M5  0,05 (1)  ◄

 

0,05 (1)

►M25  1 ◄

 

►M19  0,05 (1)  ◄

 

►M25  0,1 (1)  ◄

►M30  0,01 (1)  ◄

►M27  0,05 (1)  ◄

 

0211000

a)  Bulvės

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M5  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 

►M11   ►M8  0,05 (1)  ◄  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0212000

b)  Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►M5  0,01 (1)  ◄

 
 
 
 
 
 
 
 

►M11   ►M8  0,05 (1)  ◄  ◄

 
 
 
 
 
 
 

0212010

Manijokai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0212020

Valgomieji batatai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0212030

Diaskorėjos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

►M13   (2)  ◄

►M31   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

 (2)

►M25   (2)  ◄

 (2)

►M5   (2)  ◄

 (2)

►M25   (2)  ◄

►M30   (2)  ◄

►M27   (2)  ◄

 (2)

0212990

Kita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0213000

c)  Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius