4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/14


A Bíróság (nyolcadik tanács) 2009. április 30-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-256/08. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/83/EK irányelv - A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeire vonatkozó minimumszabályok - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

2009/C 153/27

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. O’Reilly és M. Condou-Durande meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: S. Ossowski meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek (HL L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 31. kötet, 455. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága — mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelvnek — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 197., 2008.8.2.