5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 786/2007

2007 m. liepos 4 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-mananazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-mananazės EC 3.2.1.78 (Hemicell) preparatą, gautą iš Bacillus lentus (ATCC 55045), kaip pašarų priedą mėsiniams viščiukams, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2006 m. lapkričio 21 d. nuomonėje padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-mananazės EC 3.2.1.78 preparatas, gautas iš Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell), neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (2). Ji taip pat padarė išvadą, kad tas preparatas nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Tarnybos nuomonėje rekomenduojamos atitinkamos naudotojų saugos priemonės. Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003.

(5)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl fermentinio preparato Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mananazė) kaip mėsiniams viščiukams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003. Priimta 2006 m. lapkričio 21 d. EFSA leidinys (2006) 412, 1–12.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetas/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnumas yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a3

ChemGen Corp., atstovaujama Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mananazė

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Priedo sudėtis:

Endo-1,4-beta-mananazės, gautos iš Bacillus lentus (ATCC 55045), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

skysto pavidalo:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Endo-1,4-beta-mananazė, gauta iš Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analizės metodas (2)

Redukuojančių cukrų bandymas, siekiant nustatyti endo-1,4-beta-mananazę, taikant kolorimetrinę reakciją su dinitrosalicilo rūgšties reagentu redukuojančių cukrų išeigos nustatymui.

Mėsiniai viščiukai

79 200 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Tvarkant produktą naudojami apsauginiai akiniai ir kvėpavimo apsauga.

3.

Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra daug galaktomananų turinčios hemiceliuliozės (pvz., soja, kukurūzai)

2017 m. liepos 25 d.


(1)  Vieno vieneto aktyvumas apibrėžiamas kaip fermento kiekis, kuris pagamina 0,72 mikrogramus redukuojančių cukrų (manozės ekvivalentai) per minutę iš manano turinčio substrato (saldžiosios ceratonijos derva), esant 7,5 pH ir 40 °C.

(2)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/