27.1.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 27/6


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7456 – Imerys/S&B Minerals)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 27/07)

1.

W dniu 16 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Imerys SA (Francja) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad przedsiębiorstwem S&B Minerals Finance SCA („S&B Group”, Grecja) (z wyjątkiem jego działalności w zakresie boksytu) w drodze zakupu akcji.

2.

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

—   w przypadku przedsiębiorstwa Imerys SA: międzynarodowe przedsiębiorstwo górnicze działające w czterech obszarach: (i) rozwiązania energetyczne i specjalizacje, (ii) filtracja i dodatki uszlachetniające, (iii) materiały ceramiczne oraz (iv) minerały o wysokiej odporności,

—   w przypadku S&B Group: wydobycie i przetwórstwo minerałów przemysłowych dla szerokiej gamy sektorów, przede wszystkim dla przemysłu metalurgicznego, odlewniczego, sektora budowlanego i innych specjalistycznych sektorów.

3.

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7456 – Imerys/S&B Minerals, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).