27.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 27/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7456 — Imerys/S&B Minerals)

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 27/07)

1.

Op 16 januari 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 en na een verwijzing in het kader van artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Imerys SA (Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over S&B Minerals Finance SCA („S&B Group”, Griekenland) (uitgezonderd haar Griekse bauxietactiviteiten) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Imerys SA: multinationale mijnbouwonderneming die actief is in vier bedrijfssectoren: i) energieoplossingen en specialiteiten, ii) filtratie en hoogwaardige additieven, iii) keramische materialen, en iv) harde mineralen;

—   S&B Group: winning en verwerking van industriële mineralen voor een brede waaier aan sectoren, namelijk metallurgie, gieterij, bouw en speciale productsegmenten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7456 — Imerys/S&B Minerals, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).