4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/23


A Tribunale Ordinario di Palermo (Olaszország) által 2009. április 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Todaro Nunziatina & C. snc kontra Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

(C-138/09. sz. ügy)

2009/C 153/43

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Ordinario di Palermo

Az alapeljárás felei

Felperes: Todaro Nunziatina & C. snc

Alperes: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Tekintettel arra, hogy a Regione Sicilia által az 1991. május 15-i 27. tartományi törvény 10. cikkével bevezetett támogatási rendszer (azonosítási szám: NN 91/A/95) legalább 2 évtől legfeljebb 5 évig tartó időszakra rendelkezett a támogatási mechanizmusról (2 év a képzési és munkaszerződéssel való felvétel vonatkozásában, majd legfeljebb 3 év a képzési és munkaszerződés határozatlan időre szóló szerződéssé alakításának esetén), az Európai Közösségek Bizottsága 1995. november 14-i 95/C 343/11 határozatával, amellyel e támogatási rendszer alkalmazását jóváhagyta, szándéka szerint

a kedvezmények ilyen több szempontú, időbeli és pénzügyi alapú variabilitását (2 év+ 3 év) tette lehetővé, vagy

a támogatások nyújtását — csakis és egymást kölcsönösen kizárva — a munkavállalók képzési és munkaszerződéssel történő felvétele tekintetében (ezen szerződések két éves időtartama folyamán) vagy az előzőleg képzési és munkaszerződéssel felvett munkavállalók szerződésének határozatlan idejűvé történő átalakítása tekintetében (az átalakítástól számított három éves időtartamra) tartotta jóváhagyhatónak?

2)

Az 1997-es költségvetési évet mint a 27/91 tartományi törvény 10. cikke által bevezetett rendszert az Európai Közösségek Bizottságának az azt jóváhagyó 1995. november 14-i 95/C 343/11 határozatában az állami támogatás alkalmazása tekintetében megjelölt határidőt akként kell-e értelmezni, hogy az:

a következő években mindenképpen (a jóváhagyott támogatások fent említett, különböző értelmezéseinek függvényében) kifizetni tervezett támogatások költségeinek kezdeti előirányzatára vonatkozik, vagy pedig

a támogatás illetékes tartományi szervek által történő tényleges kifizetésének végső határideje?

3)

A munkavállalónak a 27/91 tartományi törvény 10. cikkével összhangban képzési és munkaszerződéssel, példának okáért 1996. január 1-jén, vagyis az 1995. november 14-i 95/C 343/11 határozatban az alkalmazás tekintetében meghatározott határidőn belül történő felvétele esetén tehát a Regione Sicilia a szóban forgó támogatási rendszert konkrétan alkalmazhatta-e (és alkalmaznia kellett-e azt) minden jóváhagyott év (vagyis 2+3 év) vonatkozásában, így akkor is, amikor a jóváhagyott rendszer alkalmazása az említett példa szerint a támogatás 2001. december 31-ig (1996+5 év = 2001) történő tényleges kifizetését eredményezte?

4)

Az Európai Közösségek Bizottsága a 2002. október 16-i 2003/195/EK határozattal, amelynek 1. cikke így szól: „a Regione Sicilia 1997. május 27-i 16. törvénye 11. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási rendszer, amelyet Olaszország végre kíván hajtani, összeegyeztethetetlen a közös piaccal. Következésképpen ez a rendszer nem hajtható végre”,

arra irányult, hogy megtagadja a 16/97 tartományi törvény 11. cikke által bevezetett „új” rendszer jóváhagyását, mert azt olyan „autonóm” rendszernek tekintette, amelynek célja a támogatási rendszer 27/91 tartományi törvény 10. cikke által bevezetett alkalmazási időszakának az 1996. december 31-i határidőn túli meghosszabbítása a munkavállalók 1997-es és 1998-as év folyamán történt felvételével és/vagy szerződéseik átalakításával kapcsolatos kiadások bevonásával, vagy pedig

az említett határozat arra irányult, hogy ténylegesen megakadályozza, hogy a Regione pénzügyi forrásokhoz jusson, lehetetlenné téve ezáltal a 27/91 tartományi törvény 10. cikke által bevezetett állami támogatás tényleges kifizetését az olyan munkavállalók tekintetében is, akik felvételére vagy akik szerződésének átalakítására 1996. december 31-ét megelőzően került sor?

5)

Amennyiben a Bizottság határozatát a 4. kérdés első franciabekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni, e határozat összeegyeztethető-e a Szerződés 87. cikkének azon értelmezésével, amelyet a Bizottság az 1999. május 11-i 2000/128/EK határozatban (amely az olasz állam törvényeiről szól, különös tekintettel azokra, amelyek a 2002-es, jogellenességet megállapító határozat indokolásában szerepelnek) és (a Regione Siciliana törvényeiről szóló) a 2003. május 13-i 2003/739/EK határozatban a képzési és munkaszerződésekre vonatkozó társadalombiztosítási és egyéb járulékok fizetésének terhe alóli mentesítéssel kapcsolatos, hasonló esetek tárgyában alkalmazott?

6)

Amennyiben a Bizottság határozatát a 4. kérdés második franciabekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni, miként értelmezendő a támogatási eszközök jóváhagyásáról szóló korábbi határozat, tekintettel a „további” jelzőnek tulajdonítható kettős jelentésre: a Bizottság határozatában meghatározott költségvetéshez képest vagy a Regione által csupán az 1996-os költségvetés vonatkozásban előirányzott finanszírozáshoz képest „további”?

7)

Végső soron a Bizottság álláspontja szerint mely támogatás tekinthető jogszerűnek és mely jogellenesnek?

8)

A jelen jogvitában részt vevő melyik félre (a vállalkozásra vagy a tartományi minisztériumra) hárul a bizonyítási teher a tekintetben, hogy a Bizottság által meghatározott költségvetést nem lépték túl?

9)

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vállalkozások a jogszerű és folyósítható támogatások késedelmes kifizetése folytán törvényi kamatra jogosultak, e kamatokat tekintetbe kell-e venni annak meghatározása során, hogy az 1995. október 14-i 95/C 343/11 határozattal eredetileg jóváhagyott költségvetést túllépték-e?

10)

Amennyiben e kamatokat a költségvetés túllépésének meghatározása során tekintetbe kell venni, milyen mértékű kamattal kell számolni?