16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/21


Vispārējās tiesas 2014. gada 12. decembra rīkojums – CR/Parlaments un Padome

(Lieta T-342/14 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Atalgojums - Ģimenes pabalsti - Apgādājamā bērna pabalsts - Nepamatotu maksājumu atgūšana - Iebilde par Civildienesta noteikumu 85. panta 2. punkta prettiesiskumu - Tiesiskā noteiktība - Samērīgums - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

(2015/C 056/30)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CR (Malling, Francija) (pārstāvis – A. Salerno, avocat)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – V. Montebello-Demogeot un E. Taneva) un Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – sākotnēji M. Bauer un A. Bisch, vēlāk M. Bauer un E. Rebasti)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. marta spriedumu lietā F-128/12 CR/Parlaments (Krājums – CDL, EU:F:2014:38), ar ko tiek lūgts šo spriedumu atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

CR sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus šajā instancē;

3)

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 212, 7.7.2014.