ELi elurikkuse strateegia aastani 2030

 

KOKKUVÕTE:

Teatis — ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 Toome looduse oma ellu tagasi

MIS ON STRATEEGIA EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Elurikkuse taastamiseks on strateegias sätestatud mitmed eesmärgid ja kohustused, mis tuleb saavutada hiljemalt 2030. aastaks järgmises neljas põhivaldkonnas.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Elurikkus – planeedi elu, sealhulgas geenide, liikide ja ökosüsteemide mitmekesisus.
Loodusmets – mets, olenemata selle vanusest, mida pole kunagi raiutud ja mis on arenenud looduslike häiringute tagajärjel ja looduslike protsesside käigus.
Põlismets – metsaosa, millel on välja kujunenud struktuur ja liigid, mida tavaliselt seostatakse seda tüüpi põlismetsaga.
Kaaspüük – tahtmatult püütud soovimatud kala- ja mereliigid.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – ELi elurikkuse strateegia aastani 2030 – Toome looduse oma ellu tagasi (COM(2020) 380 final, 20.5.2020)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks (COM(2020) 381 final, 20.5.2020)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa roheline kokkulepe (COM(2019) 640 final, 11.12.2019)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 COM(2011) 244 final, 3.5.2011)

Viimati muudetud: 14.09.2020