18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/2


Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa obdobie uplatňovania oznámenia Komisie – Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

2011/C 337/02

I.   Úvod

Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (ďalej len „rámec“) bol prijatý v roku 2005 a mal sa uplatňovať počas šiestich rokov od 29. novembra 2005. Obdobie uplatňovania rámca sa preto končí 29. novembra 2011.

Komisia v súčasnosti pripravuje komplexné preskúmanie pravidiel štátnej pomoci, pokiaľ ide o náhradu za služby všeobecného hospodárskeho záujmu. V septembri 2011 boli uverejnené návrhy týkajúce sa nového balíka právnych predpisov vrátane návrhu revízie rámca.

Komisia rozhodla predĺžiť obdobie uplatňovania rámca až do nadobudnutia platnosti nového rámca s cieľom poskytnúť dostatočný čas na konzultácie o nových pravidlách a zabrániť právnej neistote počas obdobia medzi skončením obdobia uplatňovania rámca a nadobudnutím účinnosti nového balíka právnych predpisov.

II.   Zmena a doplnenie rámca z roku 2005

Táto zmena a doplnenie oznámenia Komisie – Rámec Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme – sa uplatňujú od 29. novembra 2011:

Odsek 25 sa nahrádza takto:

„Tento rámec sa uplatňuje do nadobudnutia platnosti nového rámca pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme, ako sa uvádza v Oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 23. marca 2011.“