18.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 337/2


Sdělení Komise, kterým se mění doba použitelnosti sdělení Komise – Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

2011/C 337/02

I.   Úvod

Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby („rámec“) byl přijat v roce 2005 a měl být použitelný po dobu šesti let ode dne 29. listopadu 2005. Platnost rámce má tudíž skončit ke dni 29. listopadu 2011.

Komise v současnosti připravuje ucelený přezkum pravidel státní podpory týkajících se vyrovnávacích plateb za služby obecného hospodářského zájmu. V září 2011 byly zveřejněny návrhy nového souboru právních předpisů včetně návrhu na změnu rámce.

Komise se rozhodla prodloužit dobu použitelnosti rámce až do vstupu nového rámce v platnost s cílem poskytnout dostatek času na konzultace o nových pravidlech a zamezit právní nejistotě v přechodném období mezi skončením platnosti rámce a vstupem nového souboru právních předpisů v platnost.

II.   Změna rámce z roku 2005

Následující změna sdělení Komise – Rámec Společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby – se použije ode dne 29. listopadu 2011:

odstavec 25 se nahrazuje tímto:

„Tento rámec se použije do dne vstupu v platnost nového rámce pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, jak je uvedeno ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. března 2011.“