16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 56/28


Prasība, kas celta 2014. gada 30. decembrī – GHC/Komisija

(Lieta T-847/14)

(2015/C 056/39)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Hamburga, Vācija) (pārstāvis – D. Lang, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 31. oktobra Īstenošanas lēmumu C(2014) 7920, kā arī prasītājai par 2015. gadu fluorogļūdeņražu laišanai tirgū piemērojamo kvotu, ciktāl prasītājai ir noteikta maza atsauces vērtība un pārāk maza kvota 2015. gadam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpta Regula (ES) Nr. 517/2014 (1)

Šajā saistībā prasītāja apgalvo, ka atbildētāja prasītājai ir noteikusi pārāk mazu atsauces vērtību un ir piešķīrusi 2015. gadam pārāk mazu kvotu. Tā apgalvo, ka Komisija savos aprēķinos ir ņēmusi vērā krājumu dinamiku atsauces gadā.

Prasītāja norāda, ka Regulas Nr. 517/2014 teksts, izstrādes vēsture, sistēma, kā arī jēga un mērķis neattaisno krājumu dinamikas ņemšanu vērā.

Šajā prasības pamatā prasītāja apgalvo, ka ikgadējā krājumu dinamika nav piemērota, lai importētāji un eksportētāji, kuri nav ražotāji, noteiktu faktisko tirgū laisto daudzumu, bet gan tas tiek sagrozīts prasītājai par sliktu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips, kāds tas ir noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pantam.

Šajā saistībā prasītāja apgalvo, ka ikgadējās krājumu dinamikas atsauces gadā ņemšanas vērā dēļ tai ir nepamatoti nodarīts kaitējums salīdzinājumā ar importētājiem, kuri ir pārdevuši savus krājumus atsauces gadā un tos nav uzglabājuši pēc gada beigām.

Vēl prasītāja – kā importētāja – esot ticis nepamatoti kaitēts arī salīdzinājumā ar ražotājiem, jo ikgadējās krājumu dinamikas ņemšana vērā ražotājiem der, lai atspoguļotu attiecīgo faktisko tirgū laisto daudzumu, bet šie dati ir sagrozīts prasītājai par sliktu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots pienākums norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296. pantam.

Šajā saistībā prasītāja it īpaši apgalvo, ka attiecīgais lēmums neatbilst prasībām par pamatojuma norādīšanu, it īpaši neesot redzams, no kā sastāv attiecīgās prasītājai norādītās CO2-ekvivalenta tonnas.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 195. lpp.).