15.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 273/38


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 11 października 2013 r.

uznająca część Unii za wolną od warrozy u pszczół i ustanawiająca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewnątrzunijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego od warrozy

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 6599)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/503/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 15 ust. 2,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Dyrektywą 92/65/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Unii zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczegółowych aktach prawa Unii, o których mowa w załączniku F do tej dyrektywy.

(2)

Warroza u pszczół ujęta jest w wykazie zawartym w załączniku B do dyrektywy 92/65/EWG. Chorobę tę wywołują ektopasożytnicze roztocza gatunku Varroa, a jej występowanie odnotowano na całym świecie.

(3)

W art. 15 dyrektywy 92/65/EWG przewidziano, że państwo członkowskie, które uzna, że całość lub część jego terytorium jest wolna od jednej z chorób wymienionych w załączniku B do tej dyrektywy, przedstawia Komisji odpowiednią dokumentację, która stanowi podstawę do podjęcia decyzji.

(4)

Warroza rozprzestrzenia się poprzez przenoszenie czerwia oraz bezpośredni kontakt między porażonymi dorosłymi osobnikami. Ta druga droga rozprzestrzeniania się możliwa jest jedynie w obrębie zasięgu lotu pszczoły. W związku z tym za wolne od tej choroby uznane mogą być jedynie terytoria, na obszarze których można kontrolować przenoszenie uli pszczelich oraz czerwia pszczelego i które są izolowane geograficznie w stopniu wystarczającym, by zapobiec migracji pszczół z zewnątrz. Ponadto właściwe organy muszą wykazać na podstawie wyników rozszerzonego nadzoru, że dany region jest istotnie wolny od warrozy, a aby utrzymać uzyskany status, że wprowadzanie żywych pszczół i żywego czerwia podlega ścisłej kontroli.

(5)

Finlandia zwróciła się do Komisji o uznanie Wysp Alandzkich za część swojego terytorium wolną od warrozy. W art. 355 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje się, że postanowienia Traktatu stosuje się do Wysp Alandzkich, zgodnie z postanowieniami protokołu nr 2 do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

(6)

Wyspy Alandzkie stanowią grupę wysp położoną między Zatoką Botnicką a Morzem Bałtyckim i są z geograficznego punktu widzenia wystarczająco odseparowane od obszarów potencjalnie zakażonych warrozą.

(7)

Warroza podlega na Wyspach Alandzkich obowiązkowi zgłoszenia, a z pozostałej części Finlandii nie można przenieść na Wyspy Alandzkie plastrów z czerwiem zasklepionym oraz wylęgłych, dorosłych, żywych pszczół miodnych. Władze fińskie od szeregu lat obserwują populacje pszczół na tych wyspach. Na podstawie tego nadzoru Finlandia jest w stanie potwierdzić, że choroba ta nie występuje na Wyspach Alandzkich. W związku z tym tę część terytorium Finlandii można uznać za wolną od tej choroby.

(8)

Należy zatem określić dodatkowe gwarancje wymagane w handlu, uwzględniając przy tym środki, które Finlandia już wprowadziła w prawodawstwie krajowym.

(9)

Aby umożliwić stworzenie wzorów świadectw zdrowia dla przenoszenia żywych pszczół w obrębie Unii między terytoriami Unii wolnymi od warrozy należy ustanowić dodatkowy certyfikat w świadectwie zdrowia zawartym w części 2 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG. Ponadto lokalnej jednostce weterynaryjnej obszarów wolnych od warrozy należy przydzielić kod TRACES zgodnie z decyzją Komisji 2009/821/WE (2).

(10)

Wprowadzanie żywych pszczół do Unii dozwolone jest jedynie na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 206/2010 (3). Aby chronić status obszaru wolnego od warrozy posiadany przez terytoria uznane za wolne od tej choroby, oprócz wymagań przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu należy zakazać wprowadzania do Unii przesyłek zawierających matki pszczele i towarzyszące im robotnice, jeśli deklarowanym miejscem przeznaczenia takich przesyłek jest terytorium wolne od warrozy.

(11)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie lub ich terytoria wymienione w kolumnie trzeciej tabeli zawartej w załączniku uznaje się za wolne od warrozy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku zapewniają spełnienie następujących warunków na obszarze terytoriów wymienionych w kolumnie trzeciej tabeli zawartej w załączniku:

a)

warroza podlega obowiązkowi zgłoszenia na mocy przepisów krajowych;

b)

prowadzony jest regularny nadzór w celu potwierdzenia nieobecności ektopasożytniczych roztoczy gatunku Varroa.

2.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku przekazują Komisji co rok, do dnia 31 maja sprawozdanie na temat rezultatów nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b).

3.   Państwa członkowskie wymienione w załączniku powiadamiają bezzwłocznie Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wykryciu ektopasożytniczych roztoczy gatunku Varroa na obszarze terytoriów wymienionych w kolumnie trzeciej tabeli zawartej w załączniku.

Artykuł 3

1.   Zakazuje się wprowadzania przesyłek towarów wymienionych w kolumnie piątej tabeli zawartej w załączniku na terytoria wymienione w kolumnie trzeciej tej tabeli.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 zezwala się na wprowadzanie przesyłek towarów wymienionych w kolumnie piątej tabeli zawartej w załączniku na terytoria wymienione w kolumnie trzeciej tej tabeli, o ile spełnione są następujące warunki:

a)

towary pochodzą z innego państwa członkowskiego lub jego terytorium, uznanych za wolne od warrozy na podstawie art. 15 ust. 2 dyrektywy 92/65/EWG;

b)

przesyłkom towarzyszy świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze świadectwem zdrowia określonym w części 2 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG, w którym w części II.2 dodaje się następującą informację:

„towary wymienione w kolumnie piątej tabeli zawartej w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2013/503/UE, pochodzące z państw członkowskich lub ich części, które są uznane za wolne od warrozy na podstawie art. 15 ust. 2 dyrektywy 92/65/EWG i w których w przeciągu ostatnich 30 dni nie odnotowano przypadku warrozy.”;

c)

podjęto wszelkie środki ostrożności dla uniknięcia skażenia przesyłki warrozą podczas transportu.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie nie zezwalają na wprowadzanie do Unii przesyłek pszczół, o których mowa w art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 206/2010, jeśli miejscem przeznaczenia podanym w rubryce I.9, I.10 lub I.12 świadectwa zdrowia towarzyszącego takiej przesyłce jest terytorium wymienione w kolumnie trzeciej tabeli zawartej w załączniku.

2.   Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 i pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących zdrowia określonych w rozporządzeniu (UE) nr 206/2010 państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do Unii przesyłek, o których mowa w ust. 1, o ile ich miejsce przeznaczenia zmieniono na terytorium niewymienione w kolumnie trzeciej tabeli zawartej w załączniku.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Decyzja Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Państwa członkowskie lub ich terytoria uznane za wolne od warrozy

1

2

3

4

5

Kod ISO

Państwo członkowskie

Terytorium uznane za wolne od warrozy

Kod TRACES

Lokalna jednostka weterynaryjna

Towary objęte zakazem wprowadzania na terytoria wymienione w kolumnie trzeciej

FI

Finlandia

Wyspy Alandzkie

FI00300 AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

Plastry z czerwiem zasklepionym oraz wylęgłe, dorosłe, żywe pszczoły miodne