1994L0062 — CS — 20.04.2009 — 004.001


Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

ze dne 20. prosince 1994

o obalech a obalových odpadech

(Úř. věst. L 365, 31.12.1994, p.10)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  No

page

date

 M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. září 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/12/ES ze dne 11. února 2004,

  L 47

26

18.2.2004

►M3

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/20/ES ze dne 9. března 2005,

  L 70

17

16.3.2005

►M4

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009

  L 87

109

31.3.2009
▼B

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 94/62/ES

ze dne 20. prosince 1994

o obalech a obalových odpadechEVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise ( 1 ),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ( 2 ),

v souladu s postupem stanoveným v článku 189b Smlouvy ( 3 ),

vzhledem k tomu, že je třeba harmonizovat odlišná vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady s cílem jednak zabránit jakýmkoli jejich účinkům na životní prostředí nebo tyto účinky omezit, a tím dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a jednak zabezpečit fungování vnitřního trhu, vyloučit překážky, které brání obchodu, a zabránit narušování a omezování hospodářské soutěže v rámci Společenství;

vzhledem k tomu, že nejlepším způsobem, jak předcházet vzniku obalového odpadu, je omezit celkový objem obalů;

vzhledem k tomu, že v souvislosti s cíli této směrnice je důležité respektovat obecnou zásadu, že opatření k ochraně životního prostředí, která byla přijata v jednom členském státě, nesmějí nepříznivě ovlivnit schopnost ostatních členských států naplňovat cíle této směrnice;

vzhledem k tomu, že omezování množství odpadu je významné z hlediska udržitelného rozvoje, který je výslovným požadavkem Smlouvy o Evropské unii;

vzhledem k tomu, že tato směrnice by se měla vztahovat na všechny druhy obalů, které přicházejí na trh, a na veškerý obalový odpad; že by proto měla být zrušena směrnice Rady 85/339/EHS ze dne 27. června 1985 o obalech tekutin k lidské spotřebě ( 4 );

vzhledem k tomu, že obaly mají podstatnou společenskou a hospodářskou funkci, a proto by měla být opatření obsažená v této směrnici používána, aniž by byly dotčeny jiné příslušné právní požadavky, jimiž se řídí jakost a přeprava obalů nebo baleného zboží;

vzhledem k tomu, že podle strategie Společenství v oblasti nakládání s odpady, kterou stanovilo usnesení Rady ze dne 7. května 1990 o politice nakládání s odpady ( 5 ) a směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech ( 6 ), by měla být prvořadou prioritou nakládání s obaly a obalovými odpady prevence vzniku obalových odpadů a další hlavní zásadou opakované použití obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, jimiž se omezí jeho množství určené ke konečnému odstranění;

vzhledem k tomu, že dokud nebude dosaženo dalšího vědeckotechnického pokroku v oblasti procesů využití, je třeba z hlediska vlivu na životní prostředí pokládat za výhodnější opakované použití a recyklaci; že je tedy nezbytné, aby byl v členských státech zaveden systém zabezpečující zpětný odběr použitých obalů nebo obalových odpadů; že je třeba co nejdříve provést posouzení životního cyklu, aby bylo možné jednoznačně odůvodnit hierarchii mezi opakovaně použitelným, recyklovatelným a využitelným obalem;

vzhledem k tomu, že prevenci vzniku obalových odpadů je třeba provádět pomocí vhodných opatření, včetně iniciativ rozvíjených v členských státech v souladu s cíli této směrnice;

vzhledem k tomu, že v souladu se Smlouvou mohou členské státy podporovat systémy opakovaného použití obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí, s cílem zhodnotit přínos těchto systémů vzhledem k ochraně životního prostředí;

vzhledem k tomu, že z hlediska životního prostředí je třeba pokládat recyklaci za důležitou složku využití se zvláštním zřetelem ke snižování spotřeby energie a primárních surovin, jakož i rozsahu konečného odstraňování odpadu;

vzhledem k tomu, že jedním z efektivních způsobů využití obalových odpadů je energetické využití;

vzhledem k tomu, že cíle vytyčované členskými státy v oblasti využití a recyklace obalového odpadu je třeba usměrnit do určitého rámce tak, aby se respektovaly odlišné poměry v členských státech a zároveň se vyloučilo vytváření překážek obchodu a narušování hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že má-li být ve střednědobém výhledu dosaženo určitých výsledků a má-li být hospodářským subjektům, spotřebitelům a orgánům veřejné moci poskytnuta dlouhodobější perspektiva, je třeba stanovit pro dosažení výše uvedených cílů střednědobý termín a dlouhodobý termín pro cíle, které budou určeny v pozdějším stádiu s předpokladem podstatného zvýšení těchto cílů;

vzhledem k tomu, že by Evropský parlament a Rada měly na základě zpráv Komise zkoumat praktické zkušenosti, které získaly členské státy při naplňování výše uvedených cílů, jakož i výsledky vědeckého výzkumu a vyhodnocovacích metod, např. ekologických bilancí;

vzhledem k tomu, že členským státům, které již zavedly nebo budou zavádět programy, jejichž cíle přesahují stanovený rámec, je třeba povolit uskutečňování těchto cílů v zájmu vysoké úrovně ochrany životního prostředí pod podmínkou, že tato opatření nenaruší vnitřní trh a nebudou bránit ostatním členským státům v naplňování této směrnice; že by taková opatření měla být po náležitém ověření schválena Komisí;

vzhledem k tomu, že na druhé straně může být některým členským státům s ohledem na jejich zvláštní podmínky povoleno přijmout méně náročné cíle za předpokladu, že ve stanoveném obvyklém termínu dosáhnou určitého minimálního cíle v oblasti využití a že obvyklých cílů dosáhnou v pozdějším termínu;

vzhledem k tomu, že nakládání s obaly a obalovými odpady vyžaduje, aby členské státy vytvořily systémy vracení, sběru a využití; že tyto systémy by měly být otevřeny účasti všech zúčastněných stran a měly by být koncipovány tak, aby v souladu se Smlouvou nevedly k diskriminaci dovážených výrobků a ke vzniku překážek obchodu nebo k narušování hospodářské soutěže a aby zaručovaly co nejúplnější vracení obalů a obalových odpadů;

vzhledem k tomu, že otázku značení obalů v rámci Společenství je třeba dále zkoumat, Společenství by však o ní mělo rozhodnout v blízké budoucnosti;

vzhledem k tomu, že s cílem minimalizovat účinky obalů a obalového odpadu na životní prostředí a zabránit překážkám obchodu a narušování hospodářské soutěže je rovněž nezbytné stanovit základní požadavky upravující složení a vlastnosti obalů z hlediska jejich opakovaného použití a využití (včetně recyklace);

vzhledem k tomu, že přítomnost škodlivých kovů a jiných látek v obalech je třeba s ohledem na jejich vliv na životní prostředí omezit (zejména s ohledem na jejich pravděpodobnou přítomnost v emisích nebo popelu v případě spalování obalového odpadu nebo ve výluzích v případě skládkování obalového odpadu); že je přitom důležité, aby se jako první krok při snižování toxicity obalového odpadu zabránilo používání škodlivých těžkých kovů v obalech a zajistilo se, že takové látky nebudou uvolňovány do životního prostředí, přičemž ve zvláštních případech by Komise obvyklým postupem mohla stanovit příslušné výjimky;

vzhledem k tomu, že má-li se dosáhnout vysoké úrovně recyklace, aniž by osobám zaměstnaným při shromažďování a zpracování obalového odpadu vznikaly nějaké zdravotní problémy nebo problémy týkající se bezpečnosti, je nutné, aby byl tento odpad u svého zdroje tříděn;

vzhledem k tomu, že požadavky na výrobu obalů se nemohou vztahovat na obaly použité pro určitý výrobek před dnem vstupu této směrnice v platnost; že se rovněž požaduje stanovení přechodného období při uvádění obalů na trh;

vzhledem k tomu, že při určování termínu provádění ustanovení týkajících se uvádění obalů, které splňují všechny základní požadavky, na trh, je třeba brát v úvahu skutečnost, že příslušný normalizační subjekt připravuje evropské normy; že by však ustanovení vnitrostátních norem týkající se prostředků prokazování shody, měla mít okamžitou účinnost;

vzhledem k tomu, že je třeba podpořit vypracování evropských norem zahrnujících základní požadavky a další s tím spojené otázky;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená touto směrnicí předpokládají vybudování kapacit pro využití a recyklaci a možnost odbytu recyklovaných obalových materiálů;

vzhledem k tomu, že použití recyklovaného materiálu na obaly nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, které se týkají hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele;

vzhledem k tomu, že k monitorování provádění cílů této směrnice, jsou nezbytné údaje o obalech a obalových odpadech z celého Společenství;

vzhledem k tomu, že je důležité, aby si všichni, kteří se zabývají výrobou, použitím, dovozem a distribucí obalů a balených výrobků, více uvědomovali rozsah, v jakém se obaly stávají odpadem, a podle zásady „znečišťovatel platí“ přijali za tento odpad odpovědnost; že při vývoji a zavádění opatření stanovených touto směrnicí by všude, kde je to vhodné, měla být uplatňována a vyžadována úzká spolupráce všech partnerů v duchu společně sdílené odpovědnosti;

vzhledem k tomu, že klíčová úloha v nakládání s obaly a obalovými odpady připadá spotřebitelům, kteří proto musí být náležitě informováni, aby mohli přizpůsobit své chování a postoje;

vzhledem k tomu, že k účinnému provádění této směrnice přispěje, jestliže do plánů nakládání s odpady požadovaných podle směrnice 75/442/EHS bude zařazena zvláštní kapitola o nakládání s obaly a obalovým odpadem;

vzhledem k tomu, že v zájmu snazšího naplňování cílů této směrnice může být pro Společenství a jeho členské státy vhodné používat ekonomické nástroje v souladu se Smlouvou tak, aby se zabránilo novým formám protekcionismu;

vzhledem k tomu, že aniž je dotčena směrnice Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů ( 7 ), by členské státy měly Komisi oznámit návrhy jakýchkoli zamýšlených opatření před jejich přijetím, aby bylo možné ověřit jejich soulad s touto směrnicí;

vzhledem k tomu, že přizpůsobování identifikačního systému obalů a formátů, které souvisejí s databázovým systémem, vědeckotechnickému pokroku zabezpečí Komise postupem založeným na činnosti příslušného poradního výboru;

vzhledem k tomu, že v případě potřeby budou stejným postupem stanovena zvláštní opatření k řešení jakýchkoli obtíží, které se vyskytnou při provádění této směrnice,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:Článek 1

Účel

1.  Účelem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady, aby se jednak zabránilo jakýmkoli jejich vlivům na životní prostředí všech členských států i třetích zemí anebo aby se tyto účinky zmenšily, a tím se dosáhlo vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a jednak aby se zabezpečilo fungování vnitřního trhu, zabránilo se překážkám obchodu a omezování a narušování hospodářské soutěže v rámci Společenství.

2.  Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž první prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími doplňujícími hlavními zásadami je opakované používání obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, jimiž se omezí množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na veškeré obaly, které jsou ve Společenství uváděny na trh, a na veškeré obalové odpady, ať již jsou užívány nebo uvolňovány na úrovni průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, kanceláří, služeb, domácností nebo na jakékoli jiné úrovni, bez ohledu na použitý materiál.

2.  Tato směrnice bude uplatňována, aniž jsou dotčeny stávající požadavky na jakost obalů týkající se například bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny balených výrobků, nebo stávající požadavky na přepravu nebo ustanovení směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech ( 8 ).

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1. „obaly“ veškeré výrobky zhotovené z jakéhokoli materiálu jakékoli povahy, které mají být použity k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce a k prezentaci zboží, od surovin až po hotové výrobky, od výrobce až po uživatele nebo spotřebitele. Za obaly se rovněž pokládají „nevratné předměty“ používané k týmž účelům.

„Obaly“ zahrnují pouze:

a) prodejní obaly neboli primární obaly, tj. obaly určené k tomu, aby tvořily v místě nákupu prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele;

b) skupinové obaly neboli sekundární obaly, tj. obaly určené k tomu, aby v místě nákupu tvořily skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána konečnému uživateli nebo spotřebiteli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje; mohou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti;

c) přepravní obaly neboli terciární obaly, tj. obaly, které jsou určeny k usnadnění manipulace s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a k usnadnění jejich přepravy, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození. Za přepravní obaly se nepokládají silniční, železniční, lodní a letecké kontejnery.

Definice „obalu“ se dále zakládá na kritériích stanovených níže. Předměty uvedené v příloze I uvádějí názorné příklady použití těchto kritérií.

i) Předměty se považují za obal, odpovídají-li, aniž jsou dotčeny jiné funkce, které by mohl obal také plnit, výše uvedené definici, je-li tento předmět nedílnou součástí výrobku, je zapotřebí k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po celou dobu jeho životnosti a všechny části jsou určeny pro společné užívání, společnou spotřebu nebo společné odstranění.

ii) Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, a „jednorázové“ předměty prodávané, plněné nebo navržené a určené k plnění v místě prodeje se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

iii) Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšeny přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal, nejsouli nedílnou součástí tohoto výrobku a nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

Komise případně posoudí názorné příklady pro definici obalu uvedené v příloze I a podle potřeby je reviduje. Přednostně se zabývá těmito předměty: pouzdry na CD a videokazety, květináči, trubicemi a válci, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, podkladovým papírem samolepicích štítků a balicím papírem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3;

2. „obalovými odpady“ jakékoli obaly nebo obalové materiály, na které se vztahuje definice odpadu podle směrnice 75/442/EHS, s výjimkou odpadů vznikajících při výrobě;

3. „nakládáním s obalovým odpadem“ nakládání s odpady podle definice ve směrnici 75/442/EHS;

4. „prevencí“ snižování množství a škodlivosti pro životní prostředí

 materiálů a látek obsažených v obalech a v obalovém odpadu,

 obalů a obalového odpadu na úrovni výrobního procesu a ve stadiích marketingu, distribuce, používání a odstraňování,

zejména vývojem „čistých“ výrobků a technologií;

5. „opakovaným použitím“ jakákoli operace, při které se obaly, vytvořené a navržené tak, aby během své životnosti vykonaly určitý minimální počet obrátek nebo cyklů, znovu plní nebo používají k témuž účelu, pro nějž byly vytvořeny, s podporou nebo bez podpory pomocných výrobků dostupných na trhu, které opětovné plnění obalů umožňují; jakmile se opakovaně používané obaly přestanou opakovaně používat, stávají se obalovým odpadem;

6. „využitím“ kterékoli z použitelných uplatnění uvedených v části B přílohy II směrnice 75/442/EHS;

7. „recyklací“ přepracování odpadních materiálů v určitém výrobním procesu, aby sloužily původnímu účelu nebo jiným účelům, včetně organické recyklace, s výjimkou energetického využití;

8. „energetickým využitím“ použití hořlavého obalového odpadu jako prostředku k výrobě energie přímým spálením, společně s dalším odpadem nebo bez něj, avšak s využitím získaného tepla;

9. „organickou recyklací“ aerobní zpracování (kompostování) nebo anaerobní zpracování (biometanizace) biologicky rozložitelných složek obalových odpadů za kontrolovaných podmínek a s použitím mikroorganismů za vzniku stabilizovaných organických zbytků nebo metanu. Skládkování se za formu organické recyklace nepokládá;

10. „odstraněním“ kterékoli z použitelných uplatnění uvedených v části A přílohy II směrnice 75/442/EHS;

11. „hospodářskými subjekty“ v souvislosti s obaly dodavatelé obalových materiálů, výrobci a zpracovatelé obalů, plniči a uživatelé, dovozci, velkoobchodníci a maloobchodníci, orgány veřejné moci a veřejnoprávní organizace;

12. „dobrovolnou dohodou“ formální dohoda uzavíraná mezi příslušnými orgány veřejné moci členského státu a zúčastněnými hospodářskými odvětvími, která musí být otevřená všem partnerům, kteří chtějí plnit její podmínky za účelem naplňování cílů této směrnice.

▼M2

Článek 4

Prevence

1.  Členské státy zajistí, aby vedle opatření k prevenci vzniku obalových odpadů, přijatých podle článku 9, byla prováděna další preventivní opatření.

Těmito dalšími opatřeními mohou být vnitrostátní programy, plány na zavedení odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce, schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.

2.  Komise je v souladu s článkem 10 nápomocna při podpoře prevence tím, že podporuje vývoj vhodných evropských norem. Cílem těchto norem je minimalizace vlivu obalů na životní prostředí v souladu s články 9 a 10.

3.  Komise podle potřeby předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí prosazování základních požadavků a zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu.

▼B

Článek 5

Členské státy mohou v souladu se Smlouvou podporovat systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí.

▼M2

Článek 6

Využití a recyklace

1.  K naplnění cílů této směrnice členské státy přijmou nezbytná opatření, aby na celém svém území dosáhly těchto cílů:

a) nejpozději 30. června 2001 bude alespoň 50 % a nejvýše 65 % hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím;

b) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 60 % hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím;

c) nejpozději 30. června 2001 bude recyklováno alespoň 25 % a nejvýše 45 % hmotnosti veškerých obalových materiálů obsažených v obalových odpadech, přičemž z každého obalového materiálu bude recyklováno alespoň 15 % hmotnosti;

d) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 55 % a nejvýše 80 % hmotnosti obalového odpadu recyklováno;

e) nejpozději 31. prosince 2008 bude dosaženo následujících minimálních cílů v oblasti recyklace materiálů obsažených v obalovém odpadu:

i) 60 % hmotnosti u skla;

ii) 60 % hmotnosti u papíru a lepenky;

iii) 50 % hmotnosti u kovů;

iv) 22,5 % hmotnosti u plastů, přičemž se jedná výhradně o plasty, které jsou recyklovány zpět na plasty;

v) 15 % hmotnosti u dřeva.

2.  Obalové odpady vyvážené ze Společenství v souladu s nařízeními Rady (EHS) č. 259/93 ( 9 ), (ES) č. 1420/1999 ( 10 ) a nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 ( 11 ) se zahrnují do plnění závazků a cílů podle odstavce 1 pouze tehdy, existují-li nezvratné důkazy, že se využití nebo recyklace provádějí za podmínek, které v zásadě odpovídají podmínkám předepsaným právními předpisy Společenství v této oblasti.

3.  Členské státy případně podporují energetické využití, pokud je z ekologického hlediska a z hlediska nákladů a přínosů výhodnější než recyklace materiálu. Toho by mohlo být dosaženo ponecháním dostatečného prostoru mezi vnitrostátními cíli v oblasti recyklace a v oblasti využití.

4.  Členské státy případně podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:

a) zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,

b) přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů.

5.  Nejpozději 31. prosince 2007 Evropský parlament a Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanoví cíle pro třetí pětiletou etapu pro léta 2009 až 2014 na základě praktických zkušeností získaných členskými státy při plnění cílů stanovených v odstavci 1 a na základě poznatků vědeckého výzkumu a vyhodnocovacích metod, například posuzování životního cyklu a analýzy nákladů a přínosů.

Tento proces se každých pět let opakuje.

6.  Opatření a cíle podle odstavce 1 členské státy zveřejňují a stávají se předmětem informační kampaně pro veřejnost a hospodářské subjekty.

7.  Řecko, Irsko a Portugalsko se mohou s ohledem na svou zvláštní situaci, totiž vzhledem k velkému počtu malých ostrovů, k existenci venkovských a horských oblastí a k současné nízké úrovni spotřeby obalů, rozhodnout, že

a) nejpozději 30. června 2001 dosáhnou nižších cílů, než jaké jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) a c), přinejmenším však dosáhnou 25 % využití nebo spalování ve spalovnách s energetickým využitím;

b) zároveň odloží dosažení cílů podle odst. 1 písm. a) a c) na pozdější termín, avšak nejpozději na 31. prosince 2005;

c) odloží dosažení cílů podle odst. 1 písm. b), d) a e) na pozdější termín, který si zvolí, avšak nejpozději na 31. prosince 2011.

8.  Komise co nejdříve, a nejpozději 30. června 2005, předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku při provádění této směrnice a o jejím vlivu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu. Zpráva zohlední individuální situaci v každém členském státě. Bude obsahovat toto:

a) hodnocení účinnosti, plnění a prosazování základních požadavků;

b) další preventivní opatření, aby se co nejvíce omezil vliv obalu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu;

c) možný vývoj obalového environmentálního ukazatele s cílem jednodušeji a účinněji provádět prevenci vzniku obalových odpadů;

d) plány prevence vzniku obalových odpadů;

e) podporu opakovaného použití, a zejména srovnání nákladů a přínosů opakovaného použití a nákladů a přínosů recyklace;

f) odpovědnost výrobce včetně souvisejících finančních aspektů;

g) úsilí dále snižovat a popřípadě vyloučit těžké kovy a jiné nebezpečné látky z používání v obalech do roku 2010.

K této zprávě jsou podle potřeby připojeny návrhy na přezkum odpovídajících ustanovení této směrnice, pokud již takové návrhy nebyly předloženy.

9.  Zpráva se zabývá otázkami uvedenými v odstavci 8 a jinými důležitými otázkami v rámci různých prvků Šestého akčního programu pro životní prostředí, zejména tématickou strategií recyklace a tématickou strategií udržitelného využívání zdrojů.

Komise a členské státy případně podporují potřeby studie a pilotní projekty týkající se odst. 8 písm. b), c), d), e) a f) a jiných nástrojů prevence.

10.  Členským státům, které již zavedly nebo budou zavádět programy překračující maximální cíle podle odstavce 1 a které za tímto účelem zajišťují vhodné kapacity pro recyklaci a využití, se plnění těchto cílů v zájmu vysoké úrovně ochrany životního prostředí povoluje pod podmínkou, že tato opatření nevyvolají narušení vnitřního trhu a ostatním členským státům nebrání v dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi. Komise tato opatření potvrdí, jestliže ve spolupráci s členskými státy ověří, že neodporují výše uvedeným podmínkám a nepředstavují svévolný prostředek diskriminace nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy.

▼M3

11.  Členské státy, které přistoupily k Evropské unii na základě smlouvy o přistoupení ze dne 16. dubna 2003, mohou odložit dosažení cílů uvedených v odstavci 1 písm. b), d) a e) až do data, které si zvolí, avšak nejpozději do 31. prosince 2012 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko, 31. prosince 2013 pro Maltu, 31. prosince 2014 pro Polsko a 31. prosince 2015 pro Lotyšsko.

▼B

Článek 7

Systémy zpětného odběru, sběru a využití

1.  Za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření systémů pro:

a) zpětný odběr nebo sběr použitých obalů nebo obalových odpadů od spotřebitelů a jiných konečných uživatelů nebo z toků odpadů za účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších alternativ nakládání s odpady,

b) opakované použití nebo využití, včetně recyklace obalů nebo sebraných obalových odpadů.

Tyto systémy musí být otevřeny účasti hospodářských subjektů ze zúčastněných odvětví a příslušných orgánů veřejné moci.

Rovněž se musí vztahovat na dovážené výrobky za nediskriminačních podmínek, včetně podrobných provozních podmínek a veškerých tarifů stanovených pro přístup k těmto systémům, a musí být navrženy tak, aby v souladu se Smlouvou nezpůsobovaly překážky obchodu nebo narušování hospodářské soutěže.

2.  Opatření podle odstavce 1 se stanou součástí politiky týkající se veškerých obalů a obalových odpadů a musí zejména brát v úvahu požadavky, které se týkají ochrany zdravého životního prostředí a zdraví spotřebitelů, bezpečnosti a hygieny, ochrany jakosti, pravosti a technických charakteristik zabaleného zboží a použitých materiálů, jakož i ochrany práv průmyslového a komerčního vlastnictví.

Článek 8

Značení a identifikační systém

1.  Rada v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě rozhodne o značení obalů nejdéle do dvou let od vstupu této směrnice v platnost.

▼M2

2.  Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly se označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES ( 12 ).

▼B

3.  Obaly musí být opatřeny vhodným označením buď na povrchu, nebo na etiketě. Označení musí být dobře viditelné a snadno čitelné. Musí být náležitě odolné a trvanlivé, a to i po otevření obalu.

Článek 9

Základní požadavky

1.  Členské státy zajistí, aby po uplynutí tří let od vstupu této směrnice v platnost směly být uváděny na trh pouze obaly, které vyhovují všem základním požadavkům stanoveným touto směrnicí, včetně přílohy II.

2.  Ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1 budou členské státy předpokládat splnění všech základních požadavků stanovených touto směrnicí, včetně přílohy II, v případě obalů, které vyhovují:

a) všem příslušným harmonizovaným normám, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství. Členské státy zveřejní referenční čísla vnitrostátních norem použitá pro přejímání těchto harmonizovaných norem;

b) příslušným vnitrostátním normám uvedeným v odstavci 3, pokud v oblastech, kterých se takové normy týkají, neexistují žádné harmonizované normy.

3.  Členské státy sdělí Komisi znění svých vnitrostátních norem podle odst. 2 písm. b), o kterých se domnívají, že jsou ve shodě s požadavky stanovenými v tomto článku. Komise neprodleně předá znění těchto norem ostatním členským státům.

Členské státy zveřejní odkazy na tyto normy. Komise zajistí jejich uveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

4.  Pokud má členský stát nebo Komise za to, že normy, jichž se týkají ustanovení odstavce 2, nesplňují zcela základní požadavky stanovené v odstavci 1, Komise nebo dotyčný členský stát předloží záležitost s udáním důvodu výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS. Výbor neprodleně zaujme stanovisko.

Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je či není nutné stáhnout tyto normy ze zveřejnění podle odstavců 2 a 3.

Článek 10

Normalizace

Komise bude podle potřeby podporovat vypracování evropských norem týkajících se základních požadavků uvedených v příloze II.

Komise bude zejména podporovat vypracování evropských norem týkajících se:

 kritérií a metodiky analýzy životního cyklu obalů,

 metod měření a ověřování přítomnosti těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v obalech, jakož i jejich uvolňování z obalů a obalového odpadu do životního prostředí,

 kritérií pro minimální obsah recyklovaného materiálu v obalech u vhodných druhů obalů,

 kritérií pro metody recyklace,

 kritérií pro metody kompostování a vyrobený kompost,

 kritérií pro značení obalů.

Článek 11

Hladiny koncentrací těžkých kovů přítomných v obalech

1.  Členské státy zajistí, aby součet hladin koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu, které jsou přítomny v obalu nebo jeho součástech, nepřekračoval tyto hodnoty:

 600 ppm (hmot.) po uplynutí dvou let ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1,

 250 ppm (hmot.) po uplynutí tří let ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1,

 100 ppm (hmot.) po uplynutí pěti let ode dne stanoveného v čl. 22 odst. 1.

2.  Hladiny koncentrace uvedené v odstavci 1 se nevztahují na obaly zhotovené výhradně z olovnatého křišťálového skla uvedeného ve směrnici 69/493/EHS ( 13 ).

▼M4

3.  Komise určí podmínky, za kterých se hladiny koncentrace uvedené v odstavci 1 nebudou vztahovat na recyklované materiály a okruhy výrobků, které tvoří uzavřený a kontrolovaný řetězec, a na druhy obalů, na které se nevztahuje požadavek uvedený v odst. 1 třetí odrážce.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

▼B

Článek 12

Informační systémy

1.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby byly pro obaly a obalové odpady vytvořeny, pokud již neexistují, harmonizované databáze, které by podpořily schopnost členských států a Komise sledovat uskutečňování cílů stanovených touto směrnicí.

2.  Za tímto účelem mají uvedené databáze poskytovat informace zejména o velikosti, parametrech a vývoji toků obalů a obalových odpadů (včetně informací o toxicitě nebo nebezpečnosti obalových materiálů a komponent používaných k jejich výrobě) na úrovni jednotlivých členských států.

▼M4

3.  Aby byly harmonizovány parametry a prezentace získaných údajů a zajištěna slučitelnost údajů z členských států, poskytují členské státy Komisi své dostupné údaje pomocí formátů, které budou přijaty na základě přílohy III regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

▼B

4.  Členské státy vezmou v úvahu zvláštní problémy, které jsou u malých a středně velkých podniků spojeny s poskytováním podrobných údajů.

5.  Získané údaje budou předkládány spolu s zprávami členských států uvedenými v článku 17 a budou ve zprávách, které budou později následovat, aktualizovány.

6.  Členské státy budou od všech zúčastněných hospodářských subjektů vyžadovat, aby příslušným orgánům poskytovaly o svém sektoru spolehlivé údaje, jak se požaduje v tomto článku.

Článek 13

Informace pro uživatele obalů

Členské státy přijmou do dvou let ode dne uvedeného v čl. 22 odst. 1 opatření, která zajistí, aby uživatelé obalů, včetně zejména spotřebitelů, získali nezbytné informace

 o systémech zpětného odběru, sběru a využití, které jsou jim přístupné,

 o jejich úloze při přispívání k opakovanému používání, zhodnocení a recyklaci obalů a obalových odpadů,

 o významu značení na obalech vyskytujících se na trhu,

 o příslušných podkladech plánů odpadového hospodářství, které se týkají se obalů a obalových odpadů podle článku 14.

▼M2

Členské státy rovněž podpoří kampaně zaměřené na informování spotřebitelů a osvětové kampaně.

▼B

Článek 14

Plány nakládání s odpady

V souladu s cíli a opatřeními uvedenými v této směrnici zahrnou členské státy do plánů nakládání s odpady podle článku 17 směrnice 75/442/EHS zvláštní kapitolu o nakládání s obaly a obalovými odpady, včetně opatření přijatých podle článků 4 a 5.

Článek 15

Ekonomické nástroje

V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zavede Rada ekonomické nástroje na podporu plnění cílů stanovených touto směrnicí. Pokud taková opatření nebudou existovat, mohou členské státy, v souladu se zásadami, jimiž se řídí politika Společenství týkající se životního prostředí, mimo jiné se zásadou „znečišťovatel platí“, a se závazky vyplývajícími ze Smlouvy, přijmout svá opatření k plnění uvedených cílů.

Článek 16

Oznámení

1.  Aniž je dotčena směrnice 83/189/EHS, oznámí členské státy Komisi návrhy opatření, která zamýšlejí přijmout v rámci této směrnice, a to ještě před jejich zavedením, s výjimkou daňových opatření, avšak včetně technických specifikací, s nimiž jsou spojena daňová opatření, která mají dodržování těchto specifikací podpořit, aby je mohla Komise posoudit z hlediska stávajících předpisů řídících se v každém případě postupem stanoveným výše uvedenou směrnicí.

2.  Je-li navrhované opatření zároveň technickou záležitostí ve smyslu směrnice 83/189/EHS, může dotyčný členský stát v rámci oznamovacího postupu podle této směrnice uvést, že oznámení je rovněž platné pro směrnici 83/189/EHS.

Článek 17

Povinné předkládání zpráv

Členské státy budou Komisi předkládat zprávy o provádění této směrnice podle článku 5 směrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o používání některých směrnic týkajících se životního prostředí ( 14 ). První zpráva bude zahrnovat období let 1995 až 1997.

Článek 18

Svoboda uvádění na trh

Členské státy nesmějí na svém území bránit uvádění takových obalů, které vyhovují ustanovením této směrnice, na trh.

▼M4

Článek 19

Přizpůsobování vědeckému a technickému pokroku

1.  Změny nutné k přizpůsobení identifikačního systému uvedeného v čl. 8 odst. 2 a v čl. 10 druhém pododstavci poslední odrážce a formátů souvisejících s databázovým systémem uvedeným v čl. 12 odst. 3 a v příloze III vědeckému a technickému pokroku se přijímají regulativním postupem podle čl. 21 odst. 2.

2.  Komise přijímá změny potřebné pro přizpůsobení názorných příkladů pro definici obalu (obsažených v příloze I) vědeckému a technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

▼B

Článek 20

Zvláštní opatření

▼M4

1.  Komise určí technická opatření nezbytná k řešení jakýchkoli obtíží, které nastanou při uplatňování této směrnice, zejména u inertních obalových materiálů uváděných na trh ve Společenství ve velmi malých množstvích (tzn. přibližně 0,1 % hmotnostní), u primárních obalů zdravotnických prostředků a farmaceutických výrobků, drobných obalů a luxusních obalů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

▼B

2.  Komise rovněž předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jakémkoli dalším opatření, které má být přijato, případně s přiloženým návrhem.

▼M2

Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen výbor.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ( 15 ) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

▼M4

3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

▼B

Článek 22

Provedení ve vnitrostátních právních předpisech

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. června 1996. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2.  Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3.  Členské státy dále sdělí Komisi všechny stávající právní a správní předpisy přijaté v oblasti působnosti této směrnice.

▼M2

3a.  Pokud je cílů uvedených v článku 6 dosaženo, mohou členské státy provést článek 7 dohodami mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými odvětvími.

Takové dohody musí splňovat tyto požadavky:

a) musí být vynutitelné;

b) musí v nich být uvedeny cíle a odpovídající lhůty;

c) musí být zveřejněny ve vnitrostátním úředním věstníku nebo v úředním dokumentu přístupném veřejnosti ve stejné míře a musí být předány Komisi;

d) dosažené výsledky musí být pravidelně sledovány, musí být o nich podávány zprávy příslušným orgánům a Komisi a musí být zpřístupněny veřejnosti za podmínek stanovených v dohodě;

e) příslušné orgány zajistí, aby byl pokrok dosažený v rámci dohody posuzován;

f) v případě neplnění dohody provedou členské státy odpovídající ustanovení této směrnice právními nebo správními předpisy.

▼B

4.  Požadavky kladené na výrobu obalů se v žádném případě nevztahují na obaly použité pro určitý výrobek přede dnem vstupu této směrnice v platnost.

5.  Po dobu nejvýše pěti let ode dne vstupu této směrnice v platnost povolí členské státy uvádění obalů, které byly vyrobeny před tímto dnem a jsou ve shodě s jejich stávajícími vnitrostátními právními předpisy, na trh.

Článek 23

Zrušuje se směrnice 85/339/EHS ode dne uvedeného v čl. 22 odst. 1.

Článek 24

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 25

Tato směrnice je určena členským státům.

▼M2
PŘÍLOHA I

NÁZORNÉ PŘÍKLADY PRO KRITÉRIA UVEDENÁ V ČL. 3 ODST. 1

Názorné příklady pro kritérium v bodě i)

Obal

Krabice na cukrovinky

Fóliový přebal pouzdra na CD

Předmět, který není obalem

Květináč určený pro celou dobu života rostliny

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

Čajové sáčky

Voskové vrstvy na sýrech

Střívka uzenin

Názorné příklady pro kritérium v bodě ii)

Obal, který je navržený a určený k plnění v místě prodeje

Odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu

Jednorázové talíře a kelímky

Přilnavá fólie

Sendvičové sáčky

Hliníková fólie

Předmět, který není obalem

Míchadlo

Jednorázové příbory

Názorné příklady pro kritérium v bodě iii)

Obal

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné

Předmět, který je částí obalu

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

Samolepící štítky, které jsou nalepeny na jiné součásti obalu

Sponky, spony, svorky

Převlečné štítky (sleeves) z plastu

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čisticími prostředky.

▼B
PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SLOŽENÍ A VLASTNOSTI OPAKOVANĚ POUŽITELNÝCH A VYUŽITELNÝCH OBALŮ, VČETNĚ RECYKLOVATELNÝCH OBALŮ

1.   Zvláštní požadavky na výrobu a složení obalů

 Obaly se musí být vyráběny tak, aby objem a hmotnost obalu byly omezeny na minimální hodnotu přiměřenou pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balený výrobek i pro spotřebitele.

 Obaly se musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který umožní jejich opakované použití nebo využití, včetně recyklace, a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.

 Obaly se musí být vyráběny tak, aby obsah škodlivých a jiných nebezpečných látek a materiálů, které jsou složkami obalového materiálu nebo kterékoli ze součástí obalu, byl co nejnižší se zřetelem na jejich přítomnost v emisích, popelu nebo výluhu, když se obaly, zbytky po operacích nakládání s odpady nebo obalové odpady spalují nebo skládkují.

2.   Zvláštní požadavky na vlastnosti opakovaně použitelných obalů

Je třeba, aby byly současně splněny tyto požadavky:

 fyzikální vlastnosti a parametry obalů musí za běžně předvídatelných podmínek použití umožňovat určitý počet obrátek nebo cyklů,

 operace s použitými obaly musí být možné vykonávat tak, aby byly dodrženy požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků,

 musí být splněny zvláštní požadavky týkající se využití obalů, jakmile se obaly již přestanou opakovaně používat a stanou se tak odpadem.

3.   Zvláštní požadavky na využitelnost obalů

a)  Obaly využitelné formou recyklace materiálu

Obaly se musí být vyrobeny způsobem, který umožní recyklaci určitého podílu hmotnosti materiálů použitých při výrobě výrobků určených k prodeji, v souladu s platnými normami Společenství. Velikost tohoto podílu se může různit v závislosti na druhu materiálu, z něhož se obal skládá.

b)  Obaly využitelné formou energetického využití

Obalové odpady určené k energetickému využití musí mít určitou minimální hodnotu výhřevnosti umožňující optimalizaci energetického využití.

c)  Obaly využitelné formou kompostování

Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která by nebránila jeho oddělenému sběru a procesu kompostování nebo působení, jemuž by byl vystaven.

d)  Biologicky rozložitelné obaly

Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.
PŘÍLOHA III

ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY ZAHRNOUT DO SVÝCH DATABÁZÍ PRO OBALY A OBALOVÉ ODPADY (PODLE TABULEK 1 AŽ 4)

1.

U primárních, sekundárních a terciárních obalů:

a) množství obalů podle jednotlivých hlavních kategorií materiálů, které bylo v zemi spotřebováno (výroba + dovoz – vývoz) (tabulka 1);

b) množství opakovaně používaných obalů (tabulka 2).

2.

U domovního a nedomovního obalového odpadu:

a) množství odpadu podle jednotlivých hlavních kategorií materiálů, které bylo v zemi využito a odstraněno (výroba + dovoz – vývoz) (tabulka 3);

b) množství recyklovaného a využitého odpadu podle jednotlivých hlavních materiálových kategorií (tabulka 4).TABULKA 1

Množství obalů (primárních, sekundárních a terciárních) spotřebovaných na území státu (v tunách)

 

Výroba

– Vývoz

+ Dovoz

= Celkem

Sklo

 
 
 
 

Plasty

 
 
 
 

Papír/lepenka

(včetně kombinovaných obalů)

 
 
 
 

Kov

 
 
 
 

Dřevo

 
 
 
 

Jiné

 
 
 
 

Celkem

 
 
 
 TABULKA 2

Množství obalů (primárních, sekundárních a terciárních) opakovaně používaných na území státu

 

Spotřeba obalů [t]

Opakovaně používané obaly

[t]

[%]

Sklo

 
 
 

Plasty

 
 
 

Papír/lepenka

(včetně kombinovaných obalů)

 
 
 

Kov

 
 
 

Dřevo

 
 
 

Jiné

 
 
 

Celkem

 
 
 TABULKA 3

Množství obalového odpadu, který byl na území státu využit a odstraněn (v tunách)

 

Výroba

– Vývoz

+ Dovoz

= Celkem

Domovní odpad

 
 
 
 

Skleněné obaly

 
 
 
 

Plastové obaly

 
 
 
 

Papírové/lepenkové obaly

 
 
 
 

Kombinované lepenkové obaly

 
 
 
 

Kovové obaly

 
 
 
 

Dřevěné obaly

 
 
 
 

domovní obalové odpady celkem

 
 
 
 

Nedomovní odpad

 
 
 
 

skleněné obaly

 
 
 
 

Plastové obaly

 
 
 
 

Papírové/lepenkové obaly

 
 
 
 

Kombinované lepenkové obaly

 
 
 
 

Kovové obaly

 
 
 
 

Dřevěné obaly

 
 
 
 

Nedomovní obalové odpady celkem

 
 
 
 TABULKA 4

Množství obalových odpadů odpadu, které bylo na území státu recyklováno nebo využito

 

Celkové množství využitých a odstraněných obalových odpadů

Recyklovaný odpad

Využitý odpad

[t]

[%]

[t]

[%]

Domovní odpad

 
 
 
 
 

Skleněné obaly

 
 
 
 
 

Plastové obaly

 
 
 
 
 

Papírové/lepenkové obaly

 
 
 
 
 

Kombinované lepenkové obaly

 
 
 
 
 

Kovové obaly

 
 
 
 
 

Dřevěné obaly

 
 
 
 
 

Domovní obalové odpady celkem

 
 
 
 
 

Nedomovní odpad

 
 
 
 
 

Skleněné obaly

 
 
 
 
 

Plastové obaly

 
 
 
 
 

Papírové/lepenkové obaly

 
 
 
 
 

Kombinované lepenkové obaly

 
 
 
 
 

Kovové obaly

 
 
 
 
 

Dřevěné obaly

 
 
 
 
 

Nedomovní obalové odpady celkem

 
 
 
 
 ( 1 ) Úř. věst. C 263, 12.10.1992, s. 1 a Úř. věst. C 285, 21.10.1993, s. 1.

( 2 ) Úř. věst. C 129, 10.5.1993, s. 18.

( 3 ) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. června 1993 (Úř. věst. C 194, 19.7.1993, s. 177), společný postoj Rady ze dne 4. března 1994 (Úř. věst. C 137, 19 5.1994, s. 65) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 4. května 1994 (Úř. věst. C 205, 25.7.1994, s. 163). Potvrzeno dne 2. prosince 1993 (Úř. věst. C 342, 20.12.1993, s. 15). Společný text dohodovacího výboru ze dne 8. listopadu 1994.

( 4 ) Úř. věst. L 176, 6.7.1985, s. 18. Směrnice naposledy pozměněná sernic 91/629/EHS (Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48).

( 5 ) Úř. věst. C 122, 18.5.1990, s. 2.

( 6 ) Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/156/EHS (Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s. 32).

( 7 ) Úř. věst. L 109, 26.4.1983. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/400/EHS (Úř. věst. L 221, 6.8.1992, s. 55).

( 8 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

( 9 ) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

( 10 ) Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2118/2003 (Úř. věst. L 318, 3.12.2003, s. 5).

( 11 ) Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2118/2003.

( 12 ) Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28.

( 13 ) Úř. věst. L 326, 29.12.1969, s. 36.

( 14 ) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

( 15 ) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.