Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Odluka 93/98/EEZ – odobravanje Baselske konvencije od Europske zajednice

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju

KOJI JE CILJ OVE ODLUKE I KONVENCIJE?

Odlukom se uime Europske ekonomske zajednice (danas EU) odobrava Baselska konvencija.

Konvencija je najopsežniji globalni sporazum u području okoliša o opasnom otpadu i drugim vrstama otpada. Njime se nastoji zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš od štetnih učinaka do kojih može doći zbog proizvodnje, prekograničnog prometa (preko granica država) i zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada.

Konvencijom se uređuje prekogranični promet zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada te se zahtijeva od Potpisnica da osiguraju zbrinjavanje i odlaganje takvog otpada na način koji je neštetan za okolinu.

Potpisnice se također obvezuju na:

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Konvencija ima osam priloga:

Opće obveze Konvencije

Potpisnice su se sporazumjele o sljedećem:

Svaka Potpisnica može postaviti dodatne zahtjeve koji su u skladu s ovom Konvencijom.

Postupci obavješćivanja

Konvencijom se uvode postupci obavješćivanja u vezi s:

Nezakonite pošiljke

Kada je otpad nezakonito izvezen, Potpisnice Konvencije moraju ga ponovno uvesti.

Zbrinjavanje bez štetnog utjecaja na okoliš

Potpisnice su suglasne da zajednički djeluju u pogledu praksi zbrinjavanja opasnog otpada i drugih vrsta otpada na način neštetan za okoliš.

Rješavanje sporova

Potpisnice bi trebale sporove rješavati pregovorima ili bilo kojim drugim miroljubivim sredstvima po vlastitom izboru. Ako Potpisnice ne pronađu zajedničko rješenje, spor će se predati Međunarodnom sudu ili arbitraži koji se sastoji od tri člana.

Tajništvo

Tajništvo olakšava suradnju i razmjenu informacija između Potpisnica.

Izgradnja kapaciteta

Regionalni i podregionalni centri diljem svijeta omogućuju osposobljavanje i izgradnju kapaciteta.

Provedbeno zakonodavstvo

Konvencija je uvrštena u pravo EU-a Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i njezinim naknadnim izmjenama.

OTKAD SE ODLUKA I KONVENCIJA PRIMJENJUJU?

Odluka se primjenjuje od 1. veljače 1993. Konvencija se primjenjuje od 8. svibnja 1994.

POZADINA

EU, zajedno s državama članicama Potpisnica je Konvencije. EU je ratificirao izmjenu o zabrani kojom se zabranjuje izvoz otpada u zemlje koje nisu članice OECD-a, iako ta izmjena još nije stupila na snagu na međunarodnoj razini.

Konvencija je donesena pod pokroviteljstvom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš i usvojena 1989.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Odlaganje: podrazumijeva bilo koju od radnji čija je posljedica konačno odlaganje i radnje koje otvaraju mogućnost regeneracije, reciklaže, prerade, izravne ponovne upotrebe ili alternativnih upotreba izvora.

GLAVNI DOKUMENTI

Odluka Vijeća 93/98/EEZ od 1. veljače 1993. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija) (SL L 39, 16.2.1993., str. 1.–2.)

Baselska konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (SL L 39, 16.2.1993., str. 3.–22.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.–98.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1013/2006 uključene su u originalni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 15.03.2018