Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 93/98/ЕИО — одобрение на Базелската конвенция от Европейската общност

Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО И НА КОНВЕНЦИЯТА?

Решението одобрява от името на Европейската икономическа общност (сега ЕС) Базелската конвенция.

Конвенцията е най-всеобхватното цялостно споразумение за околната среда по отношение на опасните отпадъци и другите отпадъци. То има за цел да защити човешкото здраве и околната среда срещу вредните въздействия, предизвикани от производството, трансграничното движение (преминаване на границите) и управлението на опасни отпадъци и други отпадъци.

Конвенцията регулира трансграничното движение на опасните отпадъци и на другите отпадъци и изисква от страните да гарантират, че управляват и обезвреждат такива отпадъци по екологосъобразен начин.

Страните се задължават също така:

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

Конвенцията има 8 приложения:

Общи разпоредби на конвенцията

Страните се договарят следното:

Всяка страна може да наложи допълнителни изисквания, които са в съответствие с конвенцията.

Процедури за уведомление

Конвенцията въвежда процедури за уведомление по отношение на:

Незаконни превози

Когато отпадъците се изнасят незаконно, страните по конвенцията трябва да ги внесат отново.

Екологосъобразно управление

Страните се споразумяват да работят заедно върху екологосъобразни практики за управлението на опасни отпадъци и други отпадъци.

Решаване на спорове

Страните следва да уреждат всякакви спорове по пътя на преговори или други мирни средства по техен избор. Ако не бъде намерено решение, спорът се предава на Международния съд или на арбитражен съд, състоящ се от 3 страни.

Секретариат

Секретариатът улеснява сътрудничеството и споделянето на информация между страните.

Изграждане на капацитет

Регионални или подрегионални центрове по света предоставят обучение и изграждане на капацитет.

Прилагане на законодателството

Конвенцията е въведена в законодателството на ЕС посредством Регламент (ЕО) № 1013/2006 и неговите последващи изменения.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕШЕНИЕТО И КОНВЕНЦИЯТА?

Решението се прилага от 1 февруари 1993 г. Конвенцията се прилага от 8 май 1994 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЕС, в допълнение на държавите от ЕС, е страна по конвенцията. ЕС ратифицира изменението за забрана, което забранява износа на отпадъци в държави, които не са в ОИСР, макар че това изменение все още не е влязло в сила международно.

Тази конвенция беше договорена под егидата на Програмата на ООН за околната среда и беше приета през 1989 г.

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Обезвреждане: включва операции, водещи до окончателно обезвреждане, и операции, които могат да доведат до възможността за възстановяване, рециклиране, усвояване, повторно или алтернативно използване на ресурсите.

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Решение 93/98/ЕИО на Съвета от 1 февруари 1993 г. за сключване от името на Общността на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (Базелска конвенция) (ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 1—2)

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (ОВ L 39, 16.2.1993 г., стр. 3—22)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1—98)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1013/2006 са инкорпорирани в първоначалния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 15.03.2018