5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 783/2007

2007 m. birželio 25 d.

leidžiantis Bulgarijai ir Rumunijai nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų, susijusių su žvejybos laivynų atskaitos lygiais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1) 12 straipsnyje numatyta, kad žvejybos laivynų atskaitos lygiai kiekvienos valstybės narės laivynui nustatomi kaip 1997–2002 m. daugiamečių valdymo programų kiekvieno segmento tikslų suma.

(2)

Bulgarija ir Rumunija neturi tikslų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje.

(3)

Atskaitos lygiai toms valstybėms narėms galėtų būti nustatyti tik remiantis jų laivynų lygiu stojimo metu. Tačiau, jei taip būtų padaryta, Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatyti įsipareigojimai būtų nereikalingi, nes sutaptų su įsipareigojimais pagal Reglamento 13 straipsnyje numatytą įtraukimo į laivyną/pasitraukimo iš laivyno programą.

(4)

Todėl Bulgarijai ir Rumunijai netikslinga nustatyti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje numatytus atskaitos lygius ir taikyti to Reglamento 11 straipsnio 2 ir 4 dalis, nes tai neturėtų jokio poveikio toms valstybėms narėms administruojant savo laivynus.

(5)

Todėl Bulgarijai ir Rumunijai reikėtų leisti taikyti nuo šių Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo nuostatų, Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 2 ir 4 dalys bei 12 straipsnis Bulgarijai ir Rumunijai netaikomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. SCHAVAN


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.