29.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 161/3


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között

PREAMBULUM

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

MAGYARORSZÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerződő felei, a továbbiakban: a tagállamok,

AZ EURÓPAI UNIÓ (a továbbiakban: az Unió vagy az EU)

és

AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: az EURATOM,

egyrészről, és

UKRAJNA

másrészről

a továbbiakban együttesen: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE a közeli történelmi kapcsolatot és a Felek közötti egyre szorosabb kötelékeket, valamint azon óhajukat, hogy ambiciózus és innovatív módon erősítsék és terjesszék ki kapcsolataikat;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT egy közös értékeken, nevezetesen a demokratikus elvek, a jogállamiság, a jó kormányzás, az emberi jogok és alapvető szabadságok – ideértve a nemzeti kisebbségekhez tartózó személyek jogait, a kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetésének tilalmát, az emberi méltóságot, és a szabad piacgazdaság elvei melletti elkötelezettséget is – tiszteletben tartásán alapuló szoros és tartós kapcsolat mellett, ami megkönnyíti Ukrajna uniós politikákban való részvételét;

FELISMERVE, hogy Ukrajnának, mint európai országnak az Európai Unió (EU) tagállamaival közös a történelme, és hogy azokkal közös értékeket vall, valamint hogy Ukrajna elkötelezett a fenti értékek előmozdítása mellett;

MEGJEGYEZVE, hogy Ukrajna milyen fontosságot tulajdonít európai mivoltának;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy Ukrajnában a közvélemény erőteljesen támogatja az ország európai útját;

MEGERŐSÍTVE, hogy az Európai Unió elismeri Ukrajna európai törekvéseit, és üdvözli európai választását, ideértve azon kötelezettségvállalását is, hogy mélyreható és fenntartható demokráciát és piacgazdaságot hoz létre;

ELISMERVE, hogy azon közös értékek, amelyeken az Európai Unió nyugszik – nevezetesen a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása, valamint a jogállamiság – e megállapodásnak is alapvető elemei;

ELISMERVE, hogy Ukrajna Európai Unióval való politikai társulása és gazdasági integrációja e megállapodás végrehajtásának előmenetelétől, valamint attól függ majd, hogy Ukrajna mennyire tudja biztosítani a közös értékek tiszteletben tartását, valamint hogyan halad előre politikai, gazdasági és jogi területeken az Unióval való konvergencia terén;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT az ENSZ Alapokmányában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) különösen az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. évi Helsinki Záróokmányában, az 1991. évi madridi és 1992. évi bécsi konferencia záródokumentumában, az új Európáért létrejött 1990. évi Párizsi Chartában, az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az Európa Tanács emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. évi egyezményében foglalt valamennyi elv és rendelkezés végrehajtása mellett;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megerősítsék a nemzetközi békét és biztonságot, valamint hatékony többoldalúságot alakítsanak ki és elősegítsék a viták békés rendezését, különösen azáltal, hogy e célból szorosan együttműködnek az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az EBESZ és az Európa Tanács keretében;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlenségének előmozdítása mellett;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy még jobban közelítsék a közös érdeket képviselő kétoldalú, regionális és nemzetközi kérdésekben kialakított álláspontot, figyelembe véve az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikáját, ideértve a közös biztonság- és védelempolitikát is;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a Felek nemzetközi kötelezettségeinek újbóli megerősítése, a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik terjedése elleni küzdelem, valamint a leszerelés és fegyverzetellenőrzés terén folytatott együttműködés mellett;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy előrevigyék Ukrajnában a reformokat és a közelítési folyamatot, ezzel hozzájáruljanak a fokozatos gazdasági integrációhoz és a politikai társulás elmélyítéséhez;

AZZAL A MEGGYŐZŐDÉSSEL, hogy Ukrajnának végre kell hajtania az e megállapodás hatékony végrehajtásához szükséges politikai, társadalmi-gazdasági, jogi és intézményi reformokat, valamint elkötelezve magukat amellett, hogy határozattan támogatják Ukrajnában a fenti reformokat;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy gazdasági integrációt valósítsanak meg, többek között e megállapodás szerves részeként egy mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség kialakításával, a Felek Kereskedelmi Világszervezetbeli tagságából fakadó jogoknak és kötelezettségeknek megfelelően, többek között kiterjedt szabályozási közelítés révén;

FELISMERVE, hogy egy ilyen mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség – a jogszabályi közelítés tágabb értelemben vett folyamatához kapcsolódva – elősegíti az Európai Unió belső piacával való további gazdasági integrációt, az e megállapodásban előirányozottak szerint;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a Felek közötti gazdasági kapcsolatoknak, és mindenekelőtt a kereskedelemnek és befektetésnek kedvező új környezet kialakítása, továbbá a verseny, valamint a gazdasági átalakuláshoz és korszerűsítéshez elengedhetetlen tényezők ösztönzése mellett;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT az energiaügyi együttműködés megerősítése mellett a Felek az Energiaközösségről szóló szerződés végrehajtása melletti kötelezettségvállalása alapján;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT az energiabiztonság megerősítése, a megfelelő infrastruktúra kifejlesztése, a piacintegráció és az uniós vívmányok kulcsfontosságú elemeihez való szabályozási közelítés fokozása, az energiahatékonyság előmozdítása és megújuló energiaforrások felhasználása, valamint a magas fokú nukleáris biztonság és védettség elérése mellett;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a – szolidaritás, kölcsönös bizalom, közös felelősség és partnerség alapelvei alapján folytatott – párbeszéd fokozása, valamint a bevándorlás, a menekültügy és a határigazgatás területén, átfogó megközelítéssel folytatott együttműködés mellett, figyelembe véve a legális migrációt, valamint az illegális migráció és az emberkereskedelem elleni küzdelem terén folytatott együttműködést, valamint biztosítva a visszafogadási megállapodás hatékony végrehajtását;

FELISMERVE annak jelentőségét, hogy mielőbb vízummentes utazási rendszert kell bevezetni Ukrajna állampolgárai számára, feltéve, hogy a jól szervezett és biztonságos mobilitás minden feltétele teljesül;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a szervezett bűnözés és a pénzmosás elleni küzdelem, a tiltott kábítószerek kínálatának és keresletének csökkentése, valamint a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködés fokozása mellett;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a környezetvédelem területén folytatott együttműködés megerősítése és a fenntartható fejlődés és a zöld gazdaság elvei mellett;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy előmozdítsák az emberek közötti kapcsolatokat;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a határokon átnyúló és régiók közötti együttműködés előmozdítása mellett;

ELKÖTELEZVE MAGUKAT Ukrajna jogszabályainak fokozatos uniós jogszabályokhoz való – az e megállapodásban meghatározottak szerinti – közelítése, és annak hatékony végrehajtása mellett;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy e megállapodás nem sérti, és nyitva hagyja az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok jövőbeni alakulását;

MEGERŐSÍTVE, hogy e megállapodásnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozó rendelkezései az Egyesült Királyságot és Írországot nem az Európai Unió részeként, hanem különálló szerződő felekként kötelezik mindaddig, amíg az Európai Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal közösen nem értesíti Ukrajnát arról, hogy az Egyesült Királyság és/vagy Írország az Európai Unió részeként vált kötelezett féllé, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyvnek megfelelően. Amennyiben az említett rendelkezések az Egyesült Királyságra és/vagy Írországra mint az Európai Unió részeire nézve – a 21. jegyzőkönyv 4a. cikkének megfelelően vagy a Szerződésekhez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 10. cikkének megfelelően – többé nem kötelezőek, az Európai Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal közösen haladéktalanul értesíti Ukrajnát a két tagállam helyzetében bekövetkezett változásról, és ez esetben a megállapodás rendelkezései e két tagállamot mint önálló országokat kötelezik. Ugyanezen rendelkezések vonatkoznak Dániára, az említett szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló (22.) jegyzőkönyvnek megfelelően.

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Célkitűzések

1.   Társulás jön létre egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között.

2.   E társulás célkitűzései a következők:

(a)

a Felek közötti fokozatos közelítés előmozdítása közös értékek, valamint szoros és kiváltságos kapcsolatok alapján, valamint Ukrajna uniós politikákhoz való társulásának, valamint programokban és ügynökségekben való részvételének fokozása;

(b)

a politikai párbeszéd megfelelő keretének biztosítása valamennyi közös érdeket képviselő területen;

(c)

a béke és stabilitás előmozdítása, megőrzése és megerősítése regionális és nemzetközi szinten, az ENSZ Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. évi Helsinki Záróokmányában meghatározott elvei, valamint az Új Európáért létrejött 1990. évi Párizsi Charta célkitűzéseivel összhangban;

(d)

a megerősített gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok feltételeinek megteremtése, amelyeknek köszönhetően Ukrajna fokozatosan integrálódik az EU belső piacába, többek között mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi terület létrehozásával az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) előírtak szerint, valamint Ukrajna azon erőfeszítéseinek támogatása, hogy befejezze a működő piacgazdaságra történő átállást, többek között jogszabályai uniós jogszabályokhoz való fokozatos közelítése révén;

(e)

a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén folytatott együttműködés megerősítése a jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítése céljából;

(f)

egyre szorosabb együttműködés feltételeinek megteremtése egyéb, közös érdeket képviselő területeken.

I.   CÍM

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

2. cikk

A demokratikus elvek, emberi jogok és alapvető szabadságok – különösen az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. évi Helsinki Záróokmányban és az Új Európáért 1990. évi Párizsi Chartában, és egyéb vonatkozó emberi jogi okmányokban – többek között az ENSZ Emberi Jogokról szóló Egyetemes Nyilatkozatában és az emberi jogokról szóló európai egyezményben – megfogalmazottak szerint, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása a Felek bel- és külpolitikájának alapját, és e megállapodás alapvető elemeit képezik. A szuverenitás és területi integritás, a határok sérthetetlensége és a függetlenség elve tiszteletben tartásának előmozdítása, valamint a tömegpusztító fegyverek, kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik terjedésének megakadályozása ugyancsak e megállapodás alapvető elemeit képezi.

3. cikk

A Felek elismerik, hogy a kapcsolatuk alapját a szabad piacgazdaság elvei képezik. A jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, a korrupció elleni küzdelem, a nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus különféle formái elleni küzdelem, a fenntartható fejlődés előmozdítása és a hatékony többoldalúság központi szerepet játszik a Felek közötti kapcsolatok előmozdításában.

II.   CÍM

POLITIKAI PÁRBESZÉD ÉS REFORM, POLITIKAI TÁRSULÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KONVERGENCIA A KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA TERÜLETÉN

4. cikk

A politikai párbeszéd céljai

1.   A Felek továbbfejlesztik és megerősítik politikai párbeszédüket a közös érdeket képviselő valamennyi területen. Ez előmozdítja a fokozatos közelítést kül- és biztonságpolitikai kérdésekben azzal a céllal, hogy Ukrajnát fokozottabban bevonják az európai biztonság területére.

2.   A politikai párbeszéd céljai a következők:

(a)

a politikai társulás elmélyítése, valamint a politikai és biztonságpolitikai konvergencia és hatékonyság növelése;

(b)

a nemzetközi stabilitás és biztonság előmozdítása a hatékony többoldalúság alapján;

(c)

a Felek közötti, nemzetközi biztonsággal és válságkezeléssel kapcsolatos együttműködés és párbeszéd megerősítése, különösen a globális és regionális kihívások és fontosabb veszélyek kezelése érdekében;

(d)

a Felek közötti eredményorientált és gyakorlati együttműködés támogatása az európai kontinensen a béke, a biztonság és a stabilitás megteremtése érdekében;

(e)

a demokratikus elvek, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok – köztük a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai, a kisebbségekhez tartozó személyek megkülönböztetés-mentességének elve, valamint a sokszínűség – tiszteletben tartásának megerősítése, valamint hozzájárulás a belpolitikai reformok megszilárdításához;

(f)

a Felek között a biztonság és védelem terén folytatott párbeszéd fejlesztése és az együttműködés elmélyítése;

(g)

a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlensége elvének előmozdítása.

5. cikk

A politikai párbeszéd fórumai

1.   A Felek rendszeres politikai párbeszéd-találkozókat tartanak csúcstalálkozók formájában.

2.   Miniszteri szinten a politikai párbeszédre közös megállapodással, az e megállapodás 460. cikkében említett Társulási Tanács keretében, valamint a Felek külügyminiszteri szintű rendszeres ülései keretében kerül sor.

3.   A politikai párbeszéd további formái:

(a)

rendszeres ülések a politikai igazgatók, a politikai és biztonsági bizottság, valamint a szakértők szintjén – többek között egyes régiókról és kérdésekről –, egyrészt az Európai Unió képviselői, másrészt Ukrajna képviselői között;

(b)

a Felek közötti diplomáciai és katonai csatornák összességének teljes körű és időben történő igénybevételével, ideértve a harmadik országokkal ápolt megfelelő kapcsolatokat is, valamint az Egyesült Nemzetek, az EBESZ és más nemzetközi fórumok keretén belül;

(c)

a Felek közötti rendszeres találkozók a katonai intézmények magas rangú tisztviselőinek és szakértőinek szintjén;

(d)

bármilyen más olyan módon – ideértve szakértői szintű találkozókat is – amely hozzájárul e párbeszéd javításához és megerősítéséhez.

4.   A Felek közös megállapodással a politikai párbeszéd más eljárásairól és mechanizmusairól is megállapodhatnak, ideértve rendkívüli konzultációkat is.

5.   Parlamenti szinten politikai párbeszédre az e megállapodás 467. cikkében említett parlamenti társulási bizottság keretében kerül sor.

6. cikk

Párbeszéd és együttműködés a hazai reformfolyamatot illetően

A Felek együttműködnek annak biztosítása érdekében, hogy belső politikáikat a Felek által közösen osztott elvek – különösen a demokratikus intézmények stabilitása és hatékonysága, a jogállamiság, és – az e megállapodás 14. cikkében említettek szerint különösen az emberi jogok és alapvető szabadások tiszteletben tartása – alapján alakítsák ki.

7. cikk

Kül- és biztonságpolitika

1.   A Felek intenzívebbé teszik párbeszédüket és együttműködésüket, és fokozatos konvergenciát mozdítanak elő a kül- és biztonságpolitika terén, beleértve a közös biztonság- és védelempolitikát is, és különösen foglalkoznak a konfliktus-megelőzés és a válságkezelés, a regionális stabilitás, a leszerelés, a non-proliferáció, a fegyverzetellenőrzés és a fegyverkivitel ellenőrzésének kérdéseivel, valamint az űrkutatás területén a megerősített, kölcsönösen előnyös párbeszéddel. Az együttműködés közös értékeken és kölcsönös érdekeken alapszik, és az a célja, hogy fokozza a politikai konvergenciát és hatékonyságot, valamint előmozdítsa a közös politikatervezést. E célból a Felek igénybe veszik a kétoldalú, nemzetközi és regionális fórumokat.

2.   Ukrajna, az EU és a tagállamok újból megerősítik elkötelezettségüket a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlenségének az ENSZ Alapokmányában és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. évi Helsinki Záróokmányában meghatározott elvei tiszteletben tartása, valamint ezen elveknek kétoldalú és többoldalú kapcsolataikban való előmozdítása iránt.

3.   A Felek az e megállapodásban előirányozott politikai párbeszéd valamennyi szintjén – ideértve miniszteri szinten is – kellő időben és átfogóan foglalkoznak az ezen elveket érintő kihívásokkal.

8. cikk

Nemzetközi Büntetőbíróság

A Felek együttműködnek a béke és a nemzetközi igazságszolgáltatás előmozdításában a Nemzetközi Büntetőbíróság 1998. évi Római Statútumának és kapcsolódó okmányainak ratifikálása és végrehajtása révén.

9. cikk

Regionális stabilitás

1.   A Felek fokozzák a közös szomszédságuk stabilitásának, biztonságának és demokratikus fejlődésének előmozdítására irányuló közös erőfeszítéseiket, és különösen törekszenek arra, hogy együttműködjenek a regionális konfliktusok békés rendezése érdekében.

2.   Ezen erőfeszítéseket a nemzetközi béke és biztonság megóvásának az ENSZ Alapokmányában, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet 1975. évi Helsinki Záróokmányában és egyéb többoldalú eszközökben lefektetett, mindkettejük által elfogadott elveire fogják alapozni.

10. cikk

Konfliktus-megelőzés, válságkezelés és katonai-technológiai együttműködés

1.   A Felek megerősítik a konfliktus-megelőzés és a válságkezelés területén folytatott gyakorlati együttműködést, különösen abból a célból, hogy Ukrajna fokozottabban részt vegyen az EU által vezetett polgári és katonai válságkezelési műveletekben, valamint a kapcsolódó gyakorlatokban és képzésekben, ideértve a közös biztonság- és védelempolitika keretében végrehajtottakat is.

2.   Az e területen folytatott együttműködés alapját az EU és Ukrajna közötti, konzultációról és válságkezelési együttműködésről szóló részletes szabályok és megállapodások képezik.

3.   A Felek feltérképezik a katonai-technológiai együttműködés lehetőségét. Ukrajna és az Európai Védelmi Ügynökség szoros kapcsolatot alakít ki a katonai kapacitásfejlesztés megvitatására, ideértve a technológiai kérdéseket is.

11. cikk

A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem

1.   A Felek úgy vélik, hogy a nemzetközi stabilitást és biztonságot veszélyeztető tényezők közül az egyik legfenyegetőbb a tömegpusztító fegyverek, kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplők körében való elterjedése. Ezért a Felek megállapodnak abban, hogy a leszerelésről és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi szerződések és megállapodások alapján fennálló, valamint az egyéb vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljes mértékű teljesítése és nemzeti végrehajtása révén együttműködnek és hozzájárulnak a tömegpusztító fegyverek, kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemhez. A Felek megállapodnak abban, hogy ez a rendelkezés e megállapodás lényeges részét képezi.

2.   A felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek, kapcsolódó anyagok és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben a következők révén:

(a)

lépéseket tesznek minden egyéb vonatkozó nemzetközi eszköz aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, az esettől függően;

(b)

a nemzeti exportellenőrzési rendszer továbbfejlesztése, a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportjának, brókertevékenységének és tranzitjának hatékony ellenőrzése, beleértve a kettős felhasználású technológiák és áruk esetében a végfelhasználás ellenőrzését, valamint hatékony szankciók kilátásba helyezése az exportellenőrzés megsértése esetére.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy rendszeres politikai párbeszédet alakítanak ki, amely kíséri és egységes keretbe foglalja ezeket az elemeket.

12. cikk

Leszerelés, fegyverzetellenőrzés, fegyverkivitel-ellenőrzés, valamint az illegális fegyverkereskedelem elleni küzdelem

A Felek továbbfejlesztik a leszerelés területén folytatott együttműködést, ideértve feleslegessé vált kézi- és könnyűfegyver készleteik csökkentését, valamint az elhagyott és fel nem robbant hadianyagok lakosságra és környezetre gyakorolt hatásának kezelését, az e megállapodás V. címének 6. fejezetében (Környezetvédelem) említettek szerint. A leszerelés területén folytatott együttműködés magában foglalja továbbá a fegyverzetellenőrzést, a fegyverkivitel ellenőrzését, valamint az illegális fegyverkereskedelem – ideértve a kézi- és könnyűfegyvereket is – elleni küzdelmet. A Felek előmozdítják a vonatkozó nemzetközi okmányokhoz való általános csatlakozást és azoknak való megfelelést, valamint arra törekszenek, hogy biztosítsák hatékonyságukat, többek között az ENSZ Biztonsági Tanácsa által hozott kapcsolódó határozatok végrehajtásával.

13. cikk

A terrorizmus elleni küzdelem

A Felek a nemzetközi joggal, a nemzetközi emberi jogi normákkal, valamint a menekült- és humanitárius joggal összhangban kétoldalú, regionális és nemzetközi szinten együttműködnek a terrorizmus megelőzésében és az ellene való küzdelemben.

III.   CÍM

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE, SZABADSÁG ÉS BIZTONSÁG

14. cikk

Jogállamiság, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása

A jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén folytatott együttműködés során a Felek különös jelentőséget tulajdonítanak általánosságban a jogállamiság megszilárdításának és minden szinten az intézmények megerősítésének a közigazgatás területén, és különösen a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás megerősítésének. Az együttműködés célja különösen az igazságszolgáltatás megerősítése, hatékonyságának fejlesztése, függetlenségének és pártatlanságának megvédése, valamint a korrupció leküzdése. Valamennyi, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén folytatott együttműködést az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása irányítja.

15. cikk

Személyes adatok védelme

A Felek megállapodnak arról, hogy együttműködnek a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosítása érdekében, összhangban a legmagasabb szintű európai és nemzetközi előírásokkal, ideértve az Európa Tanács vonatkozó jogi aktusait is. A személyes adatok védelmével kapcsolatos együttműködés többek között információ- és szakértőcserét is magában foglalhat.

16. cikk

Együttműködés a migráció, menekültügy és határigazgatás területén

1.   A Felek újból megerősítik a területeik közötti migrációs áramlatok közös kezelésének fontosságát, és továbbfejlesztik az átfogó párbeszédet a migrációval kapcsolatos valamennyi kérdésben, ideértve az illegális migrációt, a legális migrációt, az embercsempészetet és emberkereskedelmet, valamint a migrációs problémák felvételét a bevándorlók származási helyének gazdasági és társadalmi fejlesztését célzó nemzeti stratégiákba. E párbeszéd a szolidaritás, a kölcsönös bizalom, a közös felelősség és partnerség alapelvein nyugszik.

2.   A vonatkozó hatályos uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban az együttműködés különösen az alábbiakra irányul:

(a)

a migráció alapvető okainak kezelése az e területen harmadik országokkal és nemzetközi fórumokon folytatott együttműködés lehetőségeinek aktív kiaknázásával;

(b)

az illegális migrációval, az embercsempészettel, az emberkereskedelemmel szembeni hatékony és megelőző politika közös kidolgozása, beleértve az embercsempészettel és emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok elleni küzdelem és az emberkereskedelem áldozatai támogatásának módját is;

(c)

átfogó menekültügyi párbeszéd kialakítása, különösen a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. évi ENSZ-egyezmény és a menekültek jogállásáról szóló, 1967. évi jegyzőkönyv, valamint egyéb vonatkozó nemzetközi jogi aktusok gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket illetően, valamint a visszaküldés tilalma elvének tiszteletben tartása;

(d)

befogadási szabályok, azon személyek jogai és jogállása, akiknek a tartózkodását engedélyezték, a jogszerűen tartózkodó nem állampolgárokkal való tisztességes bánásmód és társadalmi beilleszkedésük;

(e)

működési intézkedések továbbfejlesztése a határigazgatás területén;

i.

A határigazgatás terén folytatott együttműködés többek között képzést, a bevett gyakorlatok – azok technikai vonatkozásait is ideértve – megosztását, az alkalmazandó szabályokkal összhangban történő információcserét, valamint adott esetben a kapcsolattartó tisztviselők cseréjét foglalhatja magában.

ii.

A Felek e téren tett erőfeszítéseikkel az integrált határigazgatás elvének hatékony végrehajtására törekszenek.

(f)

az okmánybiztonság megerősítése;

(g)

hatékony visszatérési politika kidolgozása, ideértve annak regionális dimenzióit is; és

(h)

véleménycsere a bevándorlók informális foglalkoztatásáról.

17. cikk

A munkavállalókkal szembeni bánásmód

1.   Az egyes tagállamokban és az Unióban alkalmazandó jogszabályokra, feltételekre és eljárásokra is figyelemmel, a valamely tagállam területén jogszerűen foglalkoztatott ukrán állampolgárokat – a munkafeltételek, a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében – a saját állampolgárokkal összehasonlítva nem érheti állampolgárságon alapuló megkülönböztetés.

2.   Az Ukrajnában alkalmazandó jogszabályokra, feltételekre és eljárásokra is figyelemmel, Ukrajna az e cikk (1) bekezdésben említett bánásmódban részesíti valamely tagállam Ukrajna területén jogszerűen foglalkoztatott állampolgárát.

18. cikk

A munkavállalók mobilitása

1.   Tekintettel a tagállamok munkaerő-piaci helyzetére, valamint jogszabályaikra és a tagállamokban és az EU-ban a munkavállalók mobilitása terén érvényes szabályok betartására is figyelemmel:

(a)

a tagállamok által az ukrán munkavállalók számára kétoldalú megállapodások alapján biztosított, meglévő foglalkoztatási lehetőségeket fenn kell tartani és lehetőség szerint bővíteni kell;

(b)

a többi tagállam megvizsgálja hasonló megállapodások megkötésének lehetőségét.

2.   A Társulási Tanács megvizsgálja egyéb kedvezőbb rendelkezések biztosítását más területeken – ideértve a szakképzéseken való részvételt is – a tagállamokban és az EU-ban hatályos jogszabályoknak, feltételeknek és eljárásoknak megfelelően, figyelembe véve a tagállamok és az EU munkaerő-piaci helyzetét.

19. cikk

Személyek mozgása

1.   A Felek biztosítják az alábbiak teljes körű végrehajtását:

(a)

az Európai Közösség és Ukrajna közötti, 2007. június 18-i visszafogadási megállapodás (az annak 15. cikke által létrehozott vegyes visszafogadási bizottság révén);

(b)

az Európai Közösség és Ukrajna közötti, 2007. június 18-i vízumkönnyítési megállapodás (az annak 12. cikke által, a megállapodás igazgatására létrehozott vegyes bizottság révén);

2.   A Felek törekednek továbbá arra, hogy megerősítsék a polgárok mobilitását, és előrevigyék a vízumpárbeszédet.

3.   A Felek kellő időben fokozatos lépéseket tesznek a vízummentes rendszer felé, feltéve, hogy megvannak a jól irányított és biztonságos mobilitásnak a 2010. november 22-i EU-Ukrajna csúcstalálkozón előterjesztett kétfázisú vízumliberalizációs cselekvési tervben meghatározott feltételei.

20. cikk

Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

A Felek együttműködnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és az ellenük való küzdelem érdekében. E célból a Felek –operatív szinten is – megerősítik az e területen folytatott kétoldalú és nemzetközi együttműködést. A Felek biztosítják a vonatkozó nemzetközi standardok – különösen a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) és az azzal egyenértékű, Unió által elfogadott standardok – végrehajtását.

21. cikk

Együttműködés a tiltott kábítószerek, kábítószer-prekurzorok és pszichotróp anyagok elleni küzdelem területén

1.   A Felek együttműködnek az illegális kábítószerekkel kapcsolatos kérdésekben olyan közösen elfogadott elvek alapján, amelyek összhangban állnak a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, és figyelembe véve az ENSZ Közgyűlésének huszadik, 1998. júniusi, a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó különleges ülésén jóváhagyott, a drogfogyasztás csökkentésével kapcsolatos iránymutatásokra vonatkozó politikai nyilatkozatot és különleges nyilatkozatot.

2.   Ezen együttműködés célja az illegális kábítószerek elleni küzdelem, a tiltott kábítószerek kínálatának, kereskedelmének és keresletének csökkentése, valamint a kábítószerrel való visszaélés egészségügyi és szociális következményeinek a megoldása. Célja továbbá a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására felhasznált kémiai prekurzorok ilyen célú alkalmazásának hatékonyabb megelőzése.

3.   A Felek igénybe veszik a szükséges együttműködési módokat e célok elérése érdekében, valamint biztosítják a szóban forgó kérdések kiegyensúlyozott és integrált megközelítését.

22. cikk

A bűnözés és a korrupció elleni küzdelem.

1.   A Felek együttműködnek a szervezett vagy nem szervezett bűncselekményekkel és illegális tevékenységekkel kapcsolatos küzdelemben és azok megelőzésében.

2.   Ez az együttműködés többek között az alábbiakat érinti:

(a)

emberkereskedelem, valamint fegyverek és tiltott kábítószerek csempészete és kereskedelme;

(b)

tiltott árukereskedelem;

(c)

gazdasági bűncselekmények, többek között az adózás területén;

(d)

korrupció, a magán és állami szférában egyaránt;

(e)

okmányhamisítás;

(f)

számítógépes bűnözés.

3.   A Felek megerősítik az e területen folytatott kétoldalú, regionális és nemzetközi együttműködést, ideértve az Europolt érintő együttműködést is. A Felek tovább fejlesztik együttműködésüket többek között az alábbiak tekintetében:

(a)

a bevett gyakorlatok megosztása, többek között a nyomozási technikákkal és bűnügyi kutatással kapcsolatban;

(b)

információcsere az alkalmazandó szabályokkal összhangban;

(c)

kapacitásfejlesztés, többek között képzés és adott esetben személyzeti csereprogramok;

(d)

tanú- ás áldozatvédelemmel kapcsolatos kérdések.

4.   A Felek elkötelezettek az ENSZ 2000. évi nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményének és három jegyzőkönyvének, az ENSZ 2003. évi korrupcióellenes egyezményének, valamint egyéb vonatkozó nemzetközi okmányok hatékony végrehajtása mellett.

23. cikk

Együttműködés a terrorizmus elleni küzdelemben

1.   A Felek megállapodnak arról, hogy a nemzetközi joggal, a nemzetközi emberi jogokkal/nemzetközi jog által védett emberi jogokkal, menekültjoggal és humanitárius joggal, valamint a Felek vonatkozó jogszabályaival és szabályozásaival összhangban együttműködnek a terrorcselekmények megelőzése és visszaszorítása terén. A Felek különösen megállapodnak arról, hogy a együttműködnek az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1373. (2001) sz. határozatának, az Egyesült Nemzetek 2006. évi Globális Terrorizmuselleni Stratégiájának, valamint egyéb vonatkozó ENSZ okmányok, továbbá az alkalmazandó nemzetközi egyezmények és okmányok teljes körű végrehajtása alapján.

2.   A Felek mindenekelőtt a következők révén működnek együtt:

(a)

a terrorista csoportokról és a támogató hálózataikról folytatott információcsere;

(b)

tapasztalat- és információcsere a terrorizmus terén mutatkozó tendenciákról, továbbá a terrorizmus elleni küzdelemben alkalmazott eszközök és módszerek, valamint képzés tekintetében, valamint

(c)

tapasztalatcsere a terrorizmus megelőzése tekintetében.

Valamennyi információcsere a nemzetközi és nemzeti joggal összhangban történik.

24. cikk

Jogi együttműködés

1.   A Felek megállapodnak arról, hogy tovább fejlesztik a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést, teljes mértékben kiaknázva a vonatkozó nemzetközi és kétoldalú jogi eszközöket, valamint a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog elve alapján.

2.   A Felek megállapodnak arról, hogy tovább könnyítik a polgári ügyekben az EU és Ukrajna között folytatott igazságügyi együttműködést az alkalmazandó többoldalú jogi aktusok alapján, különösen tekintettel a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet egyezményeire a nemzetközi jogi együttműködés és jogviták, valamint a gyermekek védelme területén.

3.   A Felek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében törekednek arra, hogy bővítsék a kölcsönös jogsegélyre és kiadatásra vonatkozó megállapodásokat. Ez adott esetben magában foglalná az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Európa Tanács vonatkozó nemzetközi jogi eszközeihez, valamint az e megállapodás 8. cikkében említett Nemzetközi Büntetőbíróság 1998. évi Római Statútumához való csatlakozást, valamint ezek végrehajtását, illetve a Eurojusttal való szorosabb együttműködést.

IV.   CÍM

KERESKEDELEM ÉS KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

1.   FEJEZET

Nemzeti elbánás és az áruk piacra jutása

1.   Szakasz

Közös rendelkezések

25. cikk

Célkitűzés

A Felek e megállapodás rendelkezéseivel összhangban és az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: a 1994. évi GATT) XXIV. cikkének megfelelően fokozatosan szabadkereskedelmi térséget hoznak létre egy legfeljebb tíz éves átmeneti időszak alatt, amely e megállapodás hatálybalépésének időpontjával (1) veszi kezdetét.

26. cikk

Hatály és alkalmazási kör

1.   E fejezet rendelkezései a Felek területéről származó áruk (2) kereskedelmére alkalmazandók.

2.   E fejezet alkalmazásában a „származó” azt jelenti, hogy megfelel az e megállapodás I. jegyzőkönyvében (A „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módjairól) szereplő származási szabályoknak.

2.   Szakasz

Vámok, illetékek és egyéb díjak eltörlése

27. cikk

A vámok fogalommeghatározása

E fejezet alkalmazásában a „vám” mindenféle olyan vámot és díjat tartalmaz, amelyet egy áru kivitelére vagy behozatalára, vagy ez utóbbiakkal kapcsolatosan vetnek ki, beleértve a kivitellel vagy behozatallal kapcsolatosan alkalmazott minden különadót vagy pótdíjat is. Nem minősül „vámnak”:

(a)

az e megállapodás 32. cikkének megfelelően kivetett belső adóval megegyező díj;

(b)

az e megállapodás IV. címe (Kereskedelmi jogorvoslatok) 2. fejezetének megfelelően kivetett vám;

(c)

az e megállapodás 33. cikkének megfelelően kivetett illetékek vagy más díjak.

28. cikk

Áruk osztályozása

A Felek közötti kereskedelemben az áruk osztályozása a Felek saját vámnómenklatúrája szerint történik, összhangban a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló, 1983. évi nemzetközi egyezmény harmonizált rendszerével (a továbbiakban: a HR), valamint annak későbbi módosításaival.

29. cikk

Az importvámok eltörlése

1.   Mindegyik Fél csökkenti vagy eltörli a másik Féltől származó árukra kivetett vámokat a jelen megállapodás I-A. mellékletében található jegyzékeknek (a továbbiakban: a jegyzékek) megfelelően.

Az első albekezdés sérelme nélkül, az ukrán 6309 00 00 vámkód alá tartozó használt ruha és más használt áru tekintetében Ukrajna az e megállapodás I-B. mellékletében foglalt feltételeknek megfelelően törli el az importvámokat.

2.   A vám alapértéke, amelyre az e cikk (1) bekezdése szerinti folyamatos csökkentéseket alkalmazni kell, valamennyi áru esetében az e megállapodás I. mellékletében meghatározott mérték.

3.   Ha e megállapodás hatályba lépését követően valamelyik Fél bármikor csökkenti a legnagyobb kedvezményes vámtételt, akkor az említett vámtétel alapértékként csak akkor és addig alkalmazandó, ha az alacsonyabb, mint az érintett Fél jegyzékének megfelelően kiszámított vámtétel.

4.   E megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével a Felek – bármely Fél kérésére – konzultálnak egymással annak érdekében, hogy felgyorsítsák és szélesebb körben alkalmazzák a közöttük érvényes kereskedelmi vámok eltörlését. Az e megállapodás 465. cikke szerinti, kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság (a továbbiakban: a Kereskedelmi Bizottság) vonatkozó döntése, hogy egy áru esetében felgyorsítják, vagy szélesebb körben alkalmazzák a vám eltörlését, minden olyan vámtétel vagy szakaszolási kategória helyébe lép, amelyet az adott áru vonatkozásában a Felek jegyzékei szerint határoztak meg.

30. cikk

A fennálló helyzet fenntartása

Egyik Fél sem emelhet bármely fennálló vámot és nem fogadhat el új vámot a másik Fél területéről származó termék tekintetében. Ez azonban nem akadályozza meg azt, hogy bármelyik Fél:

(a)

a vámot egyoldalú csökkentést követően olyan szintre emelhesse, amely megfelel a jegyzékben foglalt szintnek; vagy

(b)

fenntarthassa vagy emelhesse a vámot a Kereskedelmi Világszervezet (a továbbiakban: a WTO) Vitarendezési Testülete (Dispute Settlement Body, a továbbiakban: a DSB) által engedélyezetteknek megfelelően.

31. cikk

Exportvámok

1.   A Felek az egymás területére exportált árukra vagy azokkal összefüggésben nem vezetnek be vagy tartanak fenn semmiféle vámot, adót vagy egyéb, azonos hatású intézkedéseket.

2.   Az e megállapodás I-C. mellékletében felsorolt, Ukrajna által alkalmazott vámokat, illetve azonos hatású intézkedéseket az e megállapodás I-C. mellékletében szereplő jegyzéknek megfelelően egy átmeneti időszak alatt megszüntetik. Az ukrajnai vámkódok frissítése esetén az e megállapodás I-C. mellékletében szereplő jegyzékben foglalt kötelezettségvállalások az áruleírás megfelelésének alapján továbbra is érvényben maradnak. Ukrajna védintézkedéseket vezethet be az e megállapodás I-D. mellékletében meghatározott exportvámok tekintetében. Ezek a védintézkedések az e megállapodás I-D. mellékletében szereplő áruk tekintetében megállapított időszak végén hatályukat vesztik.

32. cikk

Exporttámogatások és azonos hatású intézkedések

1.   E megállapodás hatálybalépését követően egyik Fél sem tart fenn, vezet be vagy vezet be újra exporttámogatásokat vagy azonos hatású intézkedéseket a másik Fél területére szánt mezőgazdasági árukra.

2.   E cikk alkalmazásában az „exporttámogatások” kifejezés jelentése azonos a WTO-megállapodás I. A mellékletében szereplő Mezőgazdasági Megállapodás (a továbbiakban: a Mezőgazdasági Megállapodás) 1. cikke e) pontjában szereplő jelentéssel, beleértve azt az esetet is, ha a Mezőgazdasági Megállapodás említett cikkét módosítják.

33. cikk

Illetékek és egyéb díjak

Mindegyik Fél gondoskodik arról, hogy az 1994. évi GATT VIII. cikkével és annak értelmező megjegyzéseivel összhangban minden díj és bármilyen jellegű illeték – a vámok vagy egyéb, az e megállapodás 27. cikkében említett intézkedések kivételével –, amelyet áruk importjára vagy exportjára, vagy azzal összefüggésben vetnek ki, összegében a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére korlátozódjon, és ne jelentsen közvetett védelmet a belföldi áruknak, illetve ne minősüljön az import vagy az export fiskális célú megadóztatásának.

3.   Szakasz

Nem tarifális intézkedések

34. cikk

Nemzeti elbánás

Mindegyik Fél az 1994. évi GATT III. cikke – ideértve annak értelmező megjegyzéseit is – szerint biztosít nemzeti elbánást a másik Fél árui számára. Ebből a célból az 1994. évi GATT III. cikkét és annak értelmező megjegyzéseit ebbe a megállapodásba foglalják és azok ennek szerves részét képezik.

35. cikk

Import- és exportkorlátozások

Egyik Fél sem fogadhat el és tarthat fenn tilalmat vagy korlátozást, illetve bármely, azonos hatású intézkedést a másik Fél bármely árujának behozatala vagy bármely árunak a másik Fél területére irányuló kivitele vagy exportra történő értékesítése esetén, kivéve ha e megállapodás eltérően rendelkezik, vagy összhangban van az 1994. évi GATT XI. cikkével és annak értelmező megjegyzéseivel. Ebből a célból az 1994. évi GATT XI. cikkét és annak értelmező megjegyzéseit ebbe a megállapodásba foglalják és azok ennek szerves részét képezik.

4.   Szakasz

Árukkal kapcsolatos egyedi rendelkezések

36. cikk

Általános kivételek

E megállapodás egyik rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az megakadályozza bármelyik Felet abban, hogy az 1994. évi GATT XX. és XXI. cikkének és értelmező megjegyzéseinek – amelyeket e megállapodásba foglalnak és amelyek ennek szerves részét képezik – megfelelően intézkedéseket fogadjon el vagy hajtson végre.

5.   Szakasz

Igazgatási együttműködés és koordináció más országokkal

37. cikk

Az igazgatási együttműködésre vonatkozó különleges rendelkezések

1.   A Felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés elengedhetetlen az e fejezet alapján biztosított preferenciális elbánás végrehajtásához és ellenőrzéséhez, és hangsúlyozzák elkötelezettségüket az áruk importjához, exportjához és továbbításához, valamint bármely egyéb vámrendszer vagy -eljárás alá helyezéséhez – beleértve a tiltó, korlátozó és ellenőrző intézkedéseket is – kapcsolódó vámügyekben előforduló szabálytalanságok és csalások elleni küzdelem iránt.

2.   Amennyiben valamelyik Fél objektív, dokumentált információk alapján megállapítja, hogy a másik Fél e fejezet értelmében mulasztást követett el a közigazgatási együttműködést és/vagy szabálytalanságok, vagy csalás előfordulásának az ellenőrzését illetően, az érintett Fél e cikk szerint ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást.

3.   E cikk alkalmazásában a vámügyekben előforduló szabálytalanságok és csalás kivizsgálására irányuló közigazgatási együttműködés biztosításának elmulasztása többek között a következőket jelenti:

(a)

az érintett termék(ek) származó helyzetének igazolására vonatkozó kötelezettségek ismételt elmulasztása;

(b)

a származási igazolás utólagos ellenőrzésének végrehajtásával és/vagy eredményeinek közlésével kapcsolatos ismételt elutasítás vagy indokolatlan késedelem;

(c)

a szóban forgó preferenciális elbánás megadásával kapcsolatos dokumentumok hitelességének vagy a szolgáltatott információk pontosságának az ellenőrzése céljából a közigazgatási együttműködés keretében végrehajtandó ellenőrzések elvégzésére vonatkozó engedély beszerzésének ismételt megtagadása vagy indokolatlan késedelme.

E cikk alkalmazásában többek között akkor állapítható meg szabálytalanság vagy csalás, ha – kielégítő magyarázat nélkül – a másik Fél szokásos termelési szintjét és exportkapacitását meghaladó, gyors növekedés következik be az áruimportban, és ez szabálytalanságra vagy csalásra utaló objektív információval párosul.

4.   Az ideiglenes felfüggesztés alkalmazásának feltételei a következők:

(a)

Az a Fél, amely objektív információk alapján megállapította, hogy a másik Fél részéről mulasztás történt a közigazgatási együttműködés és/vagy a szabálytalanságok vagy csalás tekintetében, haladéktalanul értesíti a Kereskedelmi Bizottságot erről a megállapításról és az objektív információkról, továbbá a vonatkozó információk és objektív megállapítások alapján konzultációkat kezd a Kereskedelmi Bizottság keretében valamennyi Fél számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében. A fent említett konzultációs időszak alatt az érintett termék(ek) preferenciális elbánásban részesül.

(b)

Amennyiben a Felek az a) pontban említettek szerint konzultációkat kezdtek a Kereskedelmi Bizottság keretében, de a Kereskedelmi Bizottság első ülését követő 3 hónapon belül nem tudtak elfogadható megoldásban megállapodni, az érintett Fél ideiglenesen felfüggesztheti az adott termék(ek)re vonatkozó preferenciális elbánást. A Kereskedelmi Bizottság haladéktalanul értesítést kap az ilyen ideiglenes felfüggesztésről.

(c)

Az e cikk szerinti ideiglenes felfüggesztések az érintett fél pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértékre korlátozódnak. Az egyes ideiglenes felfüggesztések nem haladják meg a hat hónapot. Mindemellett az ideiglenes felfüggesztés megújítható. Az ideiglenes felfüggesztésekről az elfogadásukat követően haladéktalanul értesíteni kell a Kereskedelmi Bizottságot. A Kereskedelmi Bizottságon belül időszakonként konzultálni kell róla, különösen a megszüntetése érdekében, mihelyt az alkalmazására vonatkozó feltételek megszűnnek.

5.   A Kereskedelmi Bizottság e cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti értesítésével egy időben az érintett Fél hivatalos információforrásaiban értesítést tesz közzé az importőrök számára. Az importőröknek szóló értesítésben közli, hogy az érintett termék vonatkozásában objektív információk alapján a közigazgatási együttműködés elmulasztását és/vagy szabálytalanságot vagy csalást állapított meg.

38. cikk

Közigazgatási hibák kezelése

Az illetékes hatóságok a preferenciális rendszer kivitelkor történő megfelelő kezelése, és különösen e megállapodás jegyzőkönyvének a „származó termékek” és az igazgatási együttműködés fogalommeghatározását érintő rendelkezéseinek alkalmazása során elkövetett olyan hiba esetén, amelynek hatása van az importvámokra, az ilyen helyzetben érintett Fél felkérheti a Kereskedelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a probléma megoldását célzó megfelelő intézkedések elfogadásának lehetőségét.

39. cikk

Más országokkal kötött megállapodások

1.   E megállapodás nem zárja ki vámuniók, szabadkereskedelmi térségek vagy a határforgalommal kapcsolatos intézkedések fenntartását vagy létrehozását, kivéve, ha azok ellentmondanak az e megállapodásban előírt kereskedelmi intézkedéseknek.

2.   A Felek a Kereskedelmi Bizottságban konzultációkat folytatnak a vámuniók vagy szabadkereskedelmi térségek vagy a határforgalommal kapcsolatos rendszerek létrehozására szolgáló megállapodásokról, és amennyiben igénylik, a harmadik országokra vonatkozó kereskedelempolitikájukkal kapcsolatos más fontos kérdésekről. Ilyen konzultációkat folytatnak az EU-Fél és Ukrajna e megállapodásban kinyilvánított kölcsönös érdekei figyelembevételének biztosítására különösen abban az esetben, ha az Európai Unióhoz egy harmadik ország csatlakozik.

2.   FEJEZET

Kereskedelmi jogorvoslatok

1.   Szakasz

Globális védintézkedések

40. cikk

Általános rendelkezések

1.   A Felek megerősítik az 1994. évi GATT XIX. cikke és a WTO-megállapodás 1A. mellékletében szereplő, védintézkedésekről szóló megállapodás (a továbbiakban: a védintézkedésekről szóló megállapodás) alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket. Az EU-Fél fenntartja a WTO-megállapodás 1A. mellékletében szereplő Mezőgazdasági Megállapodás (a továbbiakban: a Mezőgazdasági Megállapodás) 5. cikke alapján fennálló jogait és kötelezettségeit az e megállapodás értelmében preferenciális elbánás hatálya alá tartotó mezőgazdasági kereskedelem kivételével.

2.   Az e megállapodás IV. cikkének I. fejezetében meghatározott preferenciális származási szabályok (Nemzeti elbánás és az áruk piacra jutása) erre a szakaszra nem alkalmazandók.

41. cikk

Átláthatóság

1.   A védintézkedésekkel kapcsolatos vizsgálatot indító Fél hivatalos értesítést küldve értesíti a másik Felet a vizsgálat megindításáról, amennyiben ez utóbbi Félnek alapvető gazdasági érdekei vannak érintve.

2.   E cikk alkalmazását illetően valamely Fél alapvető gazdasági érdekéről akkor van szó, ha a legutóbbi hároméves időszak folyamán az említett Fél abszolút mennyiségben vagy értékben mérve a behozott termék öt legnagyobb szállítója közé tartozott.

3.   E megállapodás 40. cikkétől eltérve és a védintézkedésekről szóló megállapodás 3.2. cikkének sérelme nélkül, a másik Fél kérésére a védintézkedés vizsgálatát megindító, és védintézkedéseket alkalmazni szándékozó Fél haladéktalanul köteles írásban ad hoc tájékoztatást adni a védintézkedéssel kapcsolatos vizsgálat megindítását és a védintézkedések alkalmazását érintő valamennyi vonatkozó információról, valamint adott esetben az előzetes megállapításokról és a vizsgálat végleges megállapításairól, illetve a másik Fél számára fennálló konzultációs lehetőségekről.

42. cikk

Az intézkedések alkalmazása

1.   Védintézkedések alkalmazásakor a Felek törekednek arra, hogy ezeket az intézkedéseket oly módon alkalmazzák, hogy azok a kétoldalú kereskedelmet a lehető legkevésbé befolyásolják.

2.   E cikk (1) bekezdése alkalmazásátilletően, amennyiben valamely Fél úgy véli, hogy teljesülnek a végleges védintézkedések alkalmazására vonatkozó követelmények, akkor az adott intézkedéseket alkalmazni kívánó Fél értesíti a másik Felet, és lehetőséget biztosít számára kétoldalú konzultációk folytatására. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül nem születik kielégítő megoldás, az importáló Fél elfogadhatja a probléma megoldását szolgáló megfelelő intézkedéseket.

43. cikk

Fejlődő ország

Amíg a védintézkedésekről szóló megállapodás 9. cikkének alkalmazását illetően Ukrajna fejlődő országnak (3) minősül, az EU-Fél nem fog rá alkalmazni semmiféle védintézkedést egészen addig, amíg az említett megállapodás említett cikkében meghatározott feltételek teljesülnek.

2.   Szakasz

A személygépkocsikra vonatkozó védintézkedések

44. cikk

A személygépkocsikra vonatkozó védintézkedések

1.   Az EU-Féltől származó, a 8703 vámtarifaszám alá tartozó és a megállapodás 45. cikkében meghatározott személygépkocsikra (4) (a továbbiakban: a termék) Ukrajna – e szakasz rendelkezéseinek megfelelőn – magasabb importvám formájában védintézkedéseket alkalmazhat, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(a)

ha egy vámnak az e megállapodás szerinti csökkentése vagy eltörlése következtében a terméket Ukrajna területére abszolút értékben vagy a belföldi termeléshez képest olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálják, hogy az a hasonló terméket előállító belföldi iparágnak súlyos kárt okoz;

(b)

az adott termék behozatalának összes mennyisége (egységekben kifejezve) (5) egy adott évben meghaladja a megállapodás II. mellékletében található jegyzékben meghatározott küszöbszintet; és

(c)

ha az adott termék behozatalának összes mennyisége (egységekben kifejezve) (6) a legutóbbi 12 hónapot átölelő időszakban – amely legkorábban egy hónappal az előtt fejeződhet be, amikor Ukrajna konzultációkra kéri fel az EU-Felet e cikk (5) bekezdésének megfelelően – meghaladja a II. mellékletben található, Ukrajnára érvényes jegyzékben az Ukrajnában az ugyanabban az időszakban a személygépkocsik összes új nyilvántartásba vétele (7) tekintetében megállapított százalékküszöböt.

2.   Az e cikk (1) bekezdése szerinti vám nem haladhatja meg az érvényes legnagyobb kedvezményes vámtétel vagy az e megállapodás hatályba lépésének napját közvetlenül megelőző napon hatályos legnagyobb kedvezményes vámtétel, illetve az e megállapodás II. mellékletében található, Ukrajnára érvényes jegyzékben meghatározott vámtétel közül a legalacsonyabbat. A vám kizárólag az adott év fennmaradó részére alkalmazható az e megállapodás II. mellékletében meghatározottaknak megfelelően.

3.   E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül az Ukrajna által az e cikk (1) bekezdése szerint alkalmazott vámokat az e megállapodás II. mellékletében található, Ukrajnára érvényes jegyzéknek megfelelően határozzák meg.

4.   A kérdéses termékből álló minden olyan szállítmány, amely a kiegészítő vámtételnek e cikk (1)–(3) bekezdése alapján történő kiszabását megelőzően kötött szerződés alapján már úton volt, mentesül az ilyen kiegészítő vámtétel alól. Az ilyen szállítmányokat ugyanakkor a következő év során be fogják számítani a kérdéses áruk importmennyiségébe, az adott évben az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek teljesülésére figyelemmel.

5.   Ukrajna minden védintézkedést átlátható módon alkalmaz. E célból Ukrajna a lehető leghamarabb írásban értesíti az EU-Felet az ilyen intézkedés alkalmazására irányuló szándékáról, és rendelkezésére bocsát minden vonatkozó információt, beleértve az adott termék importmennyiségét (egységekben kifejezve), a személygépkocsik bármilyen eredetű importjának összes mennyiségét (egységekben kifejezve) és a személygépkocsik összes új nyilvántartásba vételét Ukrajnában, az e cikk (1) bekezdésében említett időszakban. Ukrajna, egy ilyen intézkedés bevezetését megelőzően a lehető leghamarabb konzultációkra kéri fel az EU-Felet annak érdekében, hogy ezt az információt közösen megvitassák. Ukrajna nem hoz semmiféle intézkedést a konzultációkra való felkérést követő 30 napon belül.

6.   Ukrajna csak azt követően alkalmazhat egy védintézkedést, ha az illetékes hatóságai a védintézkedésekről szóló megállapodás 3. cikkének és 4. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően vizsgálatot folytattak, és ebből a célból a védintézkedésekről szóló megállapodás 3. cikkét és 4. cikke (2) bekezdésének c) pontját ebbe a megállapodásba foglalják, és az értelemszerűen ennek részét képezi. Az ilyen vizsgálatnak bizonyítania kell, hogy a vámok a megállapodás szerinti csökkentése vagy eltörlése következtében az árut Ukrajna területére abszolút értékben vagy a belföldi termeléshez képest olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálják, hogy az a hasonló árukat előállító belföldi iparágnak súlyos kárt okoz.

7.   Az e cikk (6) bekezdésében említett vizsgálat megindításáról Ukrajna haladéktalanul írásban értesíti az EU-Felet.

8.   A vizsgálat során Ukrajna köteles megfelelni a védintézkedésekről szóló megállapodás 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt követelményeknek, és ebből a célból a védintézkedésekről szóló megállapodás 4. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontját ebbe a megállapodásba foglalják, és az értelemszerűen ennek részét képezi.

9.   A védintézkedésekről szóló megállapodás 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott kárral kapcsolatos, meghatározó tényezőket legalább három, egymást követő, 12 hónapos időszak során, vagyis összességében legalább három év vonatkozásában értékelik.

10.   A vizsgálatnak az e megállapodás szerinti, megnövekedett kedvezményes importtól eltérő összes olyan ismert tényezőt is értékelnie kell, amely egyidejűleg a hazai iparágnak is kárt okozhat. Egy, az EU-Féltől származó termék megnövekedett importja nem tekintendő a vám eltörlésének vagy csökkenésének következményeként abban az esetben, ha ugyanannak a terméknek más eredetű importja is hasonló mértékben növekedett.

11.   Ukrajna az e cikk (5) bekezdésében említett konzultációk előtt időben írásban értesíti az EU-Felet és valamennyi más érdekelt felet a vizsgálat megállapításairól és indokolással ellátott következtetéseiről annak érdekében, hogy a konzultációk során a vizsgálat nyomán szerzett információkat felülvizsgálhassák és kicserélhessék nézeteiket a javasolt intézkedésekről.

12.   Ukrajna gondoskodik arról, hogy a személygépkocsikra vonatkozóan az ilyen intézkedések megalapozásához alkalmazott statisztikai adatok megbízhatóak, megfelelőek és megfelelő időben nyilvánosan elérhetők legyenek. Ukrajna az érintett termék importmennyiségére (egységekben kifejezve), a személygépkocsik bármilyen eredetű importjának összes mennyiségére (egységekben kifejezve) és személygépkocsik Ukrajnában történő új nyilvántartásba vételére vonatkozóan haladéktalanul havi statisztikákat bocsát rendelkezésre.

13.   Az (1) bekezdés sérelme nélkül az átmeneti időszakban az e cikk (1) bekezdése a) pontjában és az e cikk (6)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazandók.

14.   Ukrajna e szakasz alapján az első évben nem alkalmaz védintézkedést. Ukrajna e szakasz alapján a 15. évet követően nem alkalmaz vagy tart fenn semmiféle védintézkedést, és e célból nem folytat semmilyen vizsgálatot.

15.   E cikk végrehajtása és alkalmazása tekintetében a Kereskedelmi Bizottság megbeszéléseket folytathat és felülvizsgálatot végezhet.

45. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz és e megállapodás II. melléklete alkalmazásában:

1.   „a termék”: kizárólag az EU-Fél területéről származó, a 8703 vámtarifaszám alá tartozó személygépkocsi, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módjairól szóló, az e megállapodás I. jegyzőkönyvében megállapított származási szabályoknak megfelelően;

2.   „súlyos kár”: a védintézkedésekről szóló megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjával összhangban értelmezendő. E célból a 4. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjait értelemszerűen ebbe a megállapodásba foglalják, és azok ennek részét képezik;

3.   „hasonló termék”: olyan terméket jelent, amely azonos, azaz minden szempontból a kérdéses termékkel megegyező termék, vagy ilyen termék hiányában egy másik olyan termékkel megegyező termék, amelynek jellemző tulajdonságai, annak ellenére, hogy nem egyeznek meg minden szempontból a kérdéses termék jellemző tulajdonságaival, nagy hasonlóságot mutatnak a kérdéses termékkel;

4.   „átmeneti időszak”: az e megállapodás hatálybalépésének napján kezdődő 10 éves időszak; Az átmeneti időszak további három évvel meghosszabbodik, ha a 10. év leteltét megelőzően Ukrajna indokolással ellátott kérelmet nyújt be az e megállapodás 465. cikkében említett Kereskedelmi Bizottságnak, és a Kereskedelmi Bizottság e kérelmet megvitatta;

5.   „első év”: az e megállapodás hatálybalépésének napján kezdődő 12 hónapos időszak;

6.   „második év”: az e megállapodás hatálybalépésének első évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

7.   „harmadik év”: az e megállapodás hatálybalépésének második évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

8.   „negyedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének harmadik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

9.   „ötödik év”: az e megállapodás hatálybalépésének negyedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

10.   „hatodik év”: az e megállapodás hatálybalépésének ötödik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

11.   „hetedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének hatodik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

12.   „nyolcadik év”: az e megállapodás hatálybalépésének hetedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

13.   „kilencedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének nyolcadik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

14.   „tizedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének kilencedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

15.   „tizenegyedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének tizedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

16.   „tizenkettedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének tizenegyedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

17.   „tizenharmadik év”: az e megállapodás hatálybalépésének tizenkettedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

18.   „tizennegyedik év”: az e megállapodás hatálybalépésének tizenharmadik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

19.   „tizenötödik év”: az e megállapodás hatálybalépésének tizennegyedik évfordulóján kezdődő 12 hónapos időszak;

3.   Szakasz

A halmozódás kizárása

45A. cikk

A halmozódás kizárása

Ugyanazon termék tekintetében ugyanabban az időben egyik Fél sem alkalmaz:

(a)

védintézkedést e fejezet 2. szakaszával (személygépkocsikra vonatkozó védintézkedések) összhangban; és

(b)

az 1994. évi GATT XIX. cikke és a védintézkedésekről szóló megállapodás szerinti intézkedést.

4.   Szakasz

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

46. cikk

Általános rendelkezések

1.   A Felek megerősítik az 1994. évi GATT VI. cikke, a WTO-megállapodás 1A. mellékletében található, az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a dömpingellenes megállapodás) és a WTO-megállapodás 1A. mellékletében található, a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás (a továbbiakban: az SCM-megállapodás) alapján fennálló jogaikat és kötelességeiket.

2.   Az e megállapodás IV. címének 1. fejezetében (nemzeti elbánás és az áruk piacra jutása) megállapított preferenciális származási szabályok erre a szakaszra nem alkalmazandók.

47. cikk

Átláthatóság

1.   A Felek megállapodnak arról, hogy a dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedéseket a dömpingellenes megállapodásban, illetve az SCM-megállapodásban foglalt követelményekkel teljes összhangban kell alkalmazni, és azoknak méltányos és átlátható rendszeren kell alapulniuk.

2.   Azt követően, hogy az egyik Fél illetékes hatóságai kézhez veszik a másik Féltől származó importtal kapcsolatos, megfelelően dokumentált dömpingellenes jelentést, az érintett Fél – legalább 15 nappal a vizsgálat kezdeményezését megelőzően – írásban értesíti a másik Felet a kérelem kézhezvételéről.

3.   A dömpingellenes megállapodás 6. cikke (5) bekezdésének és az SCM-megállapodás 12. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül, a Felek gondoskodnak arról, hogy az ideiglenes intézkedések elrendelését követően haladéktalanul, és minden esetben a végleges döntést megelőzően teljes körűen és érdemben nyilvánosságra hozzanak minden alapvető tényt és indokot, amelynek alapján elrendelik az intézkedések alkalmazását,. A nyilvánosságra hozatalnak írásban kell megtörténnie, és az érdekelt felek számára kellő időt kell biztosítani az észrevételeik megtételére. A végső nyilvánosságra hozatalt követően az érdekelt felek számára legalább 10 napot kell biztosítani észrevételeik megtételére.

4.   Feltéve, hogy ez nem késlelteti szükségtelenül a vizsgálat lefolytatását, valamint összhangban az adott Fél vizsgálati eljárásokra vonatkozó belső jogszabályaival minden egyes érdekelt fél lehetőséget kap arra, hogy a dömpingellenes vagy szubvencióellenes vizsgálat során meghallgassák, és kifejthesse álláspontját.

48. cikk

A közérdek figyelembevétele

A dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedéseket egyik Fél sem alkalmazhatja, ha a vizsgálat során rendelkezésre álló információk alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ilyen intézkedések alkalmazása nem áll összhangban a közérdekkel. A közérdek fogalmának meghatározása a különböző érdekek összességének figyelembevételén alapul, beleértve a belföldi iparág, felhasználók és fogyasztók, valamint az importőrök érdekeit is, amennyiben azok a vizsgáló hatóságot a vizsgálat szempontjából releváns információkkal látták el.

49. cikk

Az alacsonyabb vám szabálya

Amennyiben az egyik Fél úgy dönt, hogy ideiglenes vagy végleges dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámot vet ki, az ilyen vám összege nem haladhatja meg a dömpingkülönbözetet vagy a kiegyenlíthető támogatások különbözetét, és a különbözetnél alacsonyabbnak kell lennie, amennyiben ez az alacsonyabb vám elegendőnek bizonyul a belföldi iparágnak okozott kár orvoslására.

50. cikk

Intézkedések és felülvizsgálatok alkalmazása

1.   A Felek akkor alkalmazhatnak ideiglenes dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedéseket, ha előzetesen megállapítást nyert a belföldi iparágnak kárt okozó dömping vagy támogatás megléte.

2.   Dömpingellenes vagy kiegyenlítő vám kivetését megelőzően a Felek feltérképezik a konstruktív jogorvoslatok alkalmazásának lehetőségeit, minden egyes esetben szem előtt tartva az adott eset sajátos körülményeit. A Felek belső jogszabályaiban foglalt vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül mindegyik Félnek előnyben kell részesítenie az árra vonatkozó kötelezettségvállalásokat, amennyiben megfelelő ajánlatokat kaptak az exportőröktől, és ezeknek az ajánlatoknak az elfogadása nem tekinthető kivitelezhetetlennek.

3.   Azt követően, hogy az egyik Fél egy exportőrtől kellően megalapozott kérelmet kapott valamely hatályos dömpingellenes vagy kiegyenlítő intézkedés felülvizsgálatára vonatkozóan, az intézkedést elrendelő Fél objektívan és gyorsan megvizsgálja a kérelmet, és a lehető leghamarabb tájékoztatja az exportőrt a vizsgálat eredményeiről.

5.   Szakasz

Konzultációk

50A. cikk

Konzultációk

1.   Az egyik Félnek a másik Fél kérésére konzultációs lehetőséget kell biztosítania a másik Fél számára, amennyiben a kérés sajátos, a kereskedelmi jogorvoslatok alkalmazását illetően esetlegesen felmerülő kérdéseket vet fel. Az ilyen kérdések vonatkozhatnak a dömpingkülönbözet kiszámításánál alkalmazott módszerre, beleértve a különböző kiigazításokat, a statisztikák felhasználására, az import alakulására, a kár megállapítására és az alacsonyabb vám elvére, azonban nem korlátozódnak csupán ezekre.

2.   A konzultációkra a lehető leghamarabb, de rendszerint a kérést követő 21 napon belül sor kerül.

3.   Az e szakasz szerinti konzultációkat e megállapodás 41. és 47. cikkének sérelme nélkül és azokkal teljes összhangban folytatják le.

6.   Szakasz

Intézményi rendelkezések

51. cikk

A kereskedelmi jogorvoslatokról folytatott párbeszéd

1.   A Felek megállapodtak abban, hogy szakértői szintű párbeszédet folytatnak a kereskedelmi jogorvoslatokról, e párbeszéd a kereskedelmi jogorvoslatokkal kapcsolatos ügyekben való együttműködés fórumaként szolgál.

2.   A kereskedelmi jogorvoslatokról szóló párbeszéd folytatásának célja:

(a)

a Fél tudásának és ismereteinek bővítése a másik Fél kereskedelmi jogorvoslati jogszabályai, politikái és gyakorlatai tekintetében;

(b)

e fejezet végrehajtásának vizsgálata;

(c)

a Felek azon hatóságai közötti együttműködés fejlesztése, amelyek a kereskedelmi jogorvoslati ügyekért felelősek;

(d)

a kereskedelemvédelem területén bekövetkezett nemzetközi fejlemények megvitatása;

(e)

együttműködés bármely más, kereskedelmi jogorvoslattal kapcsolatos ügyben.

3.   A kereskedelmi jogorvoslatokról szóló párbeszédnek helyt adó ülésekre ad hoc módon, valamely Fél kérésére kerül sor. Minden egyes ilyen ülés napirendjében a Felek közösen, előzetesen megállapodnak.

7.   Szakasz

Vitarendezés

52. cikk

Vitarendezés

E megállapodás IV. címének 14. fejezete (Vitarendezés) nem alkalmazandó e fejezet 1., 4., 5., 6. és 7. szakaszának rendelkezéseire.

3.   FEJEZET

A kereskedelem technikai akadályai

53. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   Ez a fejezet a WTO-megállapodás 1A. mellékletében található, a kereskedelem technikai akadályairól szóló megállapodásban (a továbbiakban: a TBT-megállapodás) meghatározott olyan szabványok, műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások előkészítésére, elfogadására és alkalmazására vonatkozik, amelyek érinthetik a Felek közötti árukereskedelmet.

2.   E cikk (1) bekezdésétől eltérően e fejezet nem vonatkozik sem a WTO-megállapodás 1A. mellékletében található, az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: az SPS-megállapodás) A. mellékletében meghatározott egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekre, sem a kormányzati szervek által saját termelési és fogyasztási szükségleteik tekintetében készített beszerzési műszaki előírásokra.

3.   E fejezet alkalmazásában a TBT-megállapodás 1. mellékletében található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

54. cikk

A TBT-megállapodás megerősítése

A Felek megerősítik a TBT-megállapodásban meghatározott, egymással szemben fennálló jogaikat és kötelezettségeiket, amelyeket ebbe a megállapodásba foglalnak, és amelyek ennek részét képezik.

55. cikk

Technikai együttműködés

1.   A Felek erősítik együttműködésüket a műszaki előírások, szabványok, mérésügy, akkreditáció, piacfelügyelet és a megfelelőségértékelési eljárások terén annak érdekében, hogy fokozzák egymás rendszereinek kölcsönös megértését, és elősegítsék az egymás piacaira való belépést. Ebből a célból szabályozási párbeszédeket hozhatnak létre úgy horizontális, mint ágazati szinteken.

2.   Együttműködésük során a Felek arra törekednek, hogy azonosítsák, fejlesszék és előmozdítsák a kereskedelmet ösztönző kezdeményezéseket, amelyek többek között a következőkre terjednek ki:

(a)

a szabályozási együttműködés megerősítése például információ-, tapasztalat- és adatcsere, valamint tudományos és technikai együttműködés útján abból a célból, hogy fejlesszék minőségüket és színvonalukat a műszaki előírások, szabványok, tesztelések, piacfelügyelet, tanúsítás és akkreditáció terén, és a szabályozási erőforrásokat hatékonyan használják fel;

(b)

a mérésüggyel, szabványosítással, teszteléssel, piacfelügyelettel, tanúsítással és akkreditációval foglalkozó illetékes köz- vagy magánszervezeteik közötti kétoldalú együttműködések fejlesztése és ösztönzése.

(c)

minőségi infrastruktúra kialakításának előmozdítása a szabványosítási, mérésügyi, akkreditálás, megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti rendszerek számára Ukrajnában;

(d)

a kapcsolódó európai szervezetek munkájában való ukrajnai részvétel előmozdítása;

(e)

felmerülhető kereskedelmi akadályok megoldásának keresése;

(f)

a Felek álláspontjának összehangolása olyan nemzetközi kereskedelmi és szabályozási szervezetekben, mint a WTO és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (a továbbiakban: az ENSZ-EGB).

56. cikk

A műszaki előírások, szabványok és a megfelelőségértékelés közelítése

1.   Ukrajna megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy fokozatosan összhangot érjen el az uniós műszaki előírásokkal és uniós szabványosítással, mérésüggyel, akkreditálással, megfelelőségértékelési eljárásokkal és a piacfelügyeleti rendszerrel, és vállalja, hogy követi a vonatkozó uniós határozatokban és rendeletekben (8) megállapított elveket és gyakorlatokat.

2.   Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzések tekintetében az e megállapodás III. mellékletében szereplő menetrendnek megfelelően Ukrajna a következőket teszi:

i.

a jogalkotásába foglalja a vonatkozó uniós vívmányokat;

ii.

megteszi az e megállapodás és a megfelelőségi értékelésről és az e megállapodás 57. cikkében említett, az ipari termékek elfogadásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: az ACAA) végrehajtásához szükséges közigazgatási és intézményi reformokat, és

iii.

megteremti az e fejezet végrehajtásához szükséges hatékony és átlátható közigazgatási rendszert.

3.   Az e megállapodás III. mellékletében található menetrendet a Felek közösen hagyják jóvá és tartják fenn.

4.   E megállapodás hatálybalépését követően Ukrajna évente egyszer jelentéseket bocsát az EU-Fél rendelkezésekre az e cikknek megfelelően hozott intézkedésekről. Amennyiben az e megállapodás III. mellékletében található menetrendben felsorolt intézkedéseket nem hajtják végre a meghatározott időkereten belül, Ukrajna ezen intézkedések végrehajtása tekintetében új menetrendet határoz meg.

5.   Ukrajna tartózkodik attól, hogy az e megállapodás III. mellékletében felsorolt horizontális és ágazati jogszabályait módosítsa, kivéve, ha ezeket a jogszabályokat a megfelelő uniós vívmányokkal való fokozatos összehangolás, illetve az ilyen összehangolás fenntartása érdekében teszi.

6.   Ukrajna a nemzeti jogalkotásában eszközölt bármely hasonló jellegű módosításról értesíti az EU-Felet.

7.   Ukrajna gondoskodik arról, hogy megfelelő nemzeti szervei maradéktalanul részt vegyenek a szabványosítással, mérésüggyel, megfelelőségi értékeléssel – beleértve az akkreditációt is – foglalkozó európai és nemzetközi szabványügyi szervezetekben, összhangban tevékenységi területével és tagsági státuszával.

8.   Ukrajna nemzeti szabványokként fokozatosan átülteti az európai szabványok, köztük a harmonizált európai szabványok teljes jegyzékét, amelyek önkéntes alkalmazásáról vélelmezni kell, hogy megfelel az e megállapodás III. mellékletében felsorolt jogszabályoknak. Az átültetéssel párhuzamosan Ukrajna visszavonja az ellentmondó nemzeti szabványokat, beleértve az 1992 előtt kidolgozott államközi szabványokat (GOST/ГОСТ) is. Ezenfelül Ukrajna a tagsághoz szükséges feltételeket is fokozatosan teljesíti, összhangban az európai szabványügyi szervezetekben való teljes körű tagságra vonatkozó követelményekkel.

57. cikk

A megfelelőségi értékelésről és az ipari termékek elfogadásáról szóló megállapodás

1.   A Felek megállapodtak abban, hogy e megállapodást jegyzőkönyv formájában egy ACAA-val egészítik ki, amely az e megállapodás III. mellékletében felsorolt egy vagy több ágazatra fog kiterjedni, mihelyst a Felek megállapodnak abban, hogy a vonatkozó ukrajnai ágazati és horizontális jogszabályok, intézmények és szabványok teljesen összhangba kerülnek az EU-Félével.

2.   Az ACAA lehetővé teszi, hogy áruk Felek közötti kereskedelme azokban az ágazatokban, amelyekre a megállapodás vonatkozik, ugyanolyan feltételek mellett történjen, mint amilyenek az ilyen áruknak az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmére vonatkoznak.

3.   A vonatkozó ukrajnai műszaki szabályozás, szabványok és infrastruktúra összehangoltsági szintjének EU-Fél általi ellenőrzését és jóváhagyását követően a Felek között az e megállapodás módosítására vonatkozó eljárásnak megfelelően létrejött megállapodással az ACAA-t jegyzőkönyvként e megállapodáshoz csatolják, és e jegyzőkönyv az e megállapodás III. mellékletében található listán szereplő, összehangoltnak tekintett ágazatokra vonatkozik. Cél az, hogy az ACAA-t végül kiterjesszék valamennyi, az e megállapodás III. mellékletében szereplő ágazatra, az előbbiekben említett eljárásnak megfelelően.

4.   Amint az ACAA a listában szereplő ágazatok összességére kiterjed, a Felek az e megállapodás módosítására vonatkozó eljárásnak megfelelően létrejött megállapodással vállalják, hogy mérlegelik hatályának kiterjesztését más ipari ágazatokra is.

5.   Amíg egy termék az ACAA hatálya alá nem tartozik, a Felek vonatkozó hatályos jogszabályai alkalmazandók rá, figyelembe véve a TBT-megállapodás rendelkezéseit.

58. cikk

Jelölés és címkézés

1.   E megállapodás 56. és 57. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, és figyelembe véve a címkézésre és jelölésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos műszaki előírásokat, a Felek megerősítik a TBT-megállapodás 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt azon elveket, hogy az ilyen követelményeket nem készítik elő, nem fogadják el, illetve nem alkalmazzák olyan szándékkal, hogy szükségtelen akadályt állítsanak a nemzetközi kereskedelem útjába. A címkézésre és jelölésre vonatkozó ilyen műszaki előírások nem korlátozhatják jobban a kereskedelmet annál, mint ami egy jogos cél eléréséhez szükséges, figyelembe véve azt a kockázatot, ami ezen cél el nem éréséből adódna.

2.   A kötelező jelölés vagy címkézés tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy:

(a)

törekednek arra, hogy minimalizálják a jelölésre és címkézésre vonatkozó követelményeiket, kivéve, ha az ezen a téren meglévő uniós vívmányok átültetése mást kíván meg, valamint az egészség, biztonság vagy a környezet védelme, illetve más közpolitikai célok elérése érdekében jelölésre és címkézésre van szükség;

(b)

egy Fél meghatározhatja a címkézés vagy jelölés formáját, azonban nem írhatja elő a címkék jóváhagyását, nyilvántartásba vételét vagy tanúsítását; és

(c)

a Felek szabadon előírhatják, hogy a jelölésen vagy a címkén található információ egy meghatározott nyelven legyen feltüntetve.

4.   FEJEZET

Állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

59. cikk

Célkitűzés

1.   E fejezet célja, hogy az emberek, állatok és növények életének és egészségének megóvása mellett megkönnyítse az állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó áruk Felek közötti kereskedelmét a következők révén:

(a)

a kereskedelemre alkalmazandó állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések tekintetében a teljes átláthatóság biztosítása;

(b)

Ukrajna törvényeinek az EU jogrendszeréhez való közelítése;

(c)

a Felek állat-egészségügyi és növény-egészségügyi állapotának elismerése és a regionalizálás elvének alkalmazása;

(d)

a Felek által fenntartott állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések egyenértékűségének elismerésére irányuló mechanizmus létrehozása;

(e)

az SPS-megállapodás elveinek további végrehajtása;

(f)

a kereskedelem elősegítésére irányuló mechanizmusok és eljárások kialakítása; és

(g)

a Felek között az állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos kommunikáció és együttműködés javítása.

2.   E fejezet célja továbbá, hogy az állatjóléti normákkal kapcsolatban a Felek közös megegyezésre jussanak.

60. cikk

Többoldalú kötelezettségek

A Felek újólag megerősítik az SPS-megállapodás alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket.

61. cikk

Hatály

Ez a fejezet bármely Fél valamennyi olyan állat- és növény-egészségügyi intézkedésére vonatkozik, amely közvetlenül vagy közvetve érinti a Felek közötti kereskedelmet, ideértve az e megállapodás IV. mellékletében szereplő intézkedéseket is.

62. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1.   „állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések”: az SPS-megállapodás A. mellékletének 1. pontjában meghatározott, e fejezet hatálya alá tartozó intézkedések;

2.   „állatok”: a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében vagy az Állat-egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: az OIE) Víziállat-egészségügyi Kódexében meghatározott szárazföldi vagy víziállatok;

3.   „állati termékek”: az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében és a Víziállat-egészségügyi Kódexében meghatározott állati eredetű termékek, beleértve a víziállatokból származó termékeket is;

4.   „nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek”: az e megállapodás 2. (II.) részének IV-A. mellékletében felsorolt állati termékek;

5.   „növények”: élő növények és azok meghatározott élő részei, beleértve a magvakat is:

(a)

a botanikai értelemben vett gyümölcsök, nem fagyasztással tartósítva;

(b)

zöldségek, nem fagyasztással tartósítva;

(c)

gumók, gumós gyökerek, hagymagumók, rizómák;

(d)

vágott virágok;

(e)

lombos ágak;

(f)

vágott fa lombos ágakkal;

(g)

növényi szövetkultúrák;

(h)

levelek, lombozat;

(i)

élő pollen; és

(j)

oltóágak, dugványok, oltóvesszők.

6.   „növényi termékek”: növényi eredetű termékek, amelyek feldolgozatlanok vagy olyan mértékű egyszerű előkészítésen estek át, hogy nem tartoznak a megállapodás IV-A. mellékletének 3. részében meghatározott növények közé;

7.   „magok”: a botanikai értelemben vett, ültetésre szánt magok;

8.   „károsító (károsító organizmus)”: növényekre vagy növényi termékekre káros növény-, állat- vagy kórokozófaj, -törzs vagy biotípus;

9.   „védett övezet”: az EU-Fél esetében a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: a 2000/29/EK irányelv) 2. cikke (1) bekezdésének h) pontja vagy egyéb, azt követő rendelkezés szerinti övezetek;

10.   „állatbetegség”: egy fertőzés klinikai vagy patológiai megjelenése állatokban;

11.   „akvakultúra-megbetegedés”: az OIE Víziállat-egészségügyi Kódexében említett betegségek egy vagy több fertőző ágensével való klinikai vagy nem klinikai fertőzés;

12.   „állati fertőzés”: az a helyzet, amikor az állatok fertőző kórokozót hordoznak, a fertőzés klinikai vagy patológiai megjelenésével, illetve anélkül;

13.   „állatjóléti normák”: a felek által kialakított és alkalmazott és – adott esetben – az OIE normáinak megfelelő állatvédelmi normák, amelyek e megállapodás hatálya alá tartoznak;

14.   az „egészségügyi és növény-egészségügyi védelem megfelelő szintje”: az állat-egészségügyi és növény-egészségügyi védelem az SPS-megállapodás A. mellékletének (5) bekezdésében meghatározott megfelelő szintje;

15.   „régió”: állat-egészségügyi tekintetben az OIE Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexében, és az akvakultúrára az OIE Nemzetközi Víziállat-egészségügyi Kódexében meghatározott zónák és régiók, azzal a feltétellel, hogy az EU-Fél területével kapcsolatban figyelembe veszik annak sajátosságát, az EU-Felet egy egységként kezelve;

16.   „károsító mentes övezet”: olyan térség, amelyben egy adott károsító tudományosan bizonyítottan nem fordul elő, és amelyben – adott esetben – ezt a körülményt hivatalosan alátámasztották;

17.   „regionalizálás”: a regionalizálásnak az SPS-megállapodás 6. cikkében leírt fogalma;

18.   „szállítmány”: azonos típusú, egy bizonyítvány vagy okmány alá tartozó, ugyanazzal a szállítóeszközzel, azonos címzettnek feladott és azonos exportáló országból vagy országrészből származó állati termékek mennyisége. Egy szállítmány egy vagy több tételből állhat;

19.   „növények vagy növényi termékek szállítmánya”: növények, növényi termékek és/vagy más árucikkek egyik országból egy másikba szállított mennyisége, amelyet szükség esetén egy növény-egészségügyi bizonyítvány kísér (egy szállítmány egy vagy több árucikkből vagy tételből állhat);

20.   „tétel”: egy árucikk száma vagy egysége, melyet összetételének homogenitása és származása jellemez, és amely egy szállítmány részét képezi;

21.   „kereskedelmi célú egyenértékűség”: (a továbbiakban: az egyenértékűség) az a helyzet, amelyben az importáló Fél egyértékűként fogadja el az exportáló Fél állat-egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedéseit még akkor is, ha azok sajátjától eltérnek abban az esetben, ha az exportáló Fél objektíven igazolja az importáló Fél felé, hogy intézkedéseivel eléri az importáló Fél állat-egészségügyi és növény-egészségügyi védelmének megfelelő szintjét.

22.   „ágazat”: az egyik félnél egy termékre vagy termékkategóriára vonatkozó termelési és kereskedelmi struktúra;

23.   „alágazat”: egy ágazat jól meghatározott és ellenőrzött része;

24.   „áruk”: olyan állatok, növények vagy azok kategóriái, illetve bizonyos termékek és más tárgyak, amelyeket kereskedelmi vagy más céllal – beleértve e cikk (2)–(7) bekezdésében említetteket is – szállítanak;

25.   „egyedi behozatali engedély”: az importáló fél illetékes hatóságainak előzetes hivatalos engedélye egy egyéni importőr számára, amely engedély kötelező feltétel az exportáló féltől egy szállítmánynak vagy egy áru több szállítmányának e megállapodás hatálya alá tartozó behozatalához;

26.   „munkanapok”: a hét napjai, kivéve a szombatot, vasárnapot és valamelyik Fél hivatalos ünnepnapjait;

27.   „vizsgálat”: a takarmányok, élelmiszerek, állatok egészsége és jóléte valamely aspektusának vizsgálata annak ellenőrzése érdekében, hogy ez(ek) az aspektus(ok) megfelel(nek)-e a takarmányokra és élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályoknak,

28.   „növény-egészségügyi vizsgálat”: növények, növényi termékek vagy más, szabályozás tárgyát képező tárgyak hivatalos szemrevételezése annak megállapítására, hogy tartalmaznak-e károsítókat és/vagy megfelelnek-e a növény-egészségügyi szabályoknak;

29.   „ellenőrzés”: egyes sajátos előírásoknak való megfelelés objektív bizonyítékok vizsgálatával és figyelembevételével végzett ellenőrzése.

63. cikk

Illetékes hatóságok

Az e megállapodás 74. cikkében említett állat-egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozó albizottság (a továbbiakban: az SPS-albizottság) első ülésén a Felek értesítik egymást illetékes hatóságaik struktúrájáról, szerveződéséről és hatásköreik felosztásáról. A Felek tájékoztatják egymást az ezekkel az illetékes hatóságokkal kapcsolatos bármilyen változásról, beleértve a kapcsolattartó pontokat is.

64. cikk

A szabályozások közelítése

1.   Ukrajna az e megállapodás V. mellékletében foglaltaknak megfelelően az egészségügyre, növény-egészségügyre és állatjólétre vonatkozó jogszabályait az uniós jogszabályokhoz közelíti.

2.   A Felek együttműködnek a jogszabályok közelítése és a kapacitásépítés terén.

3.   Az SPS-albizottság rendszeresen figyelemmel kíséri az e megállapodás V. mellékletében meghatározott közelítési folyamat megvalósítását annak érdekében, hogy Ukrajnát ellássa a szükséges ajánlásokkal a közelítéssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan.

4.   Legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő három hónap elteltével Ukrajna e fejezet végrehajtására vonatkozóan átfogó, az e megállapodás IV-A., IV-B. és IV-C. mellékletében meghatározott intézkedésekkel kapcsolatos prioritási területekre bontott stratégiát nyújt be az SPS-albizottsághoz, megkönnyítve ezáltal bizonyos áruk, vagy áruk csoportjának kereskedelmét. Ez a stratégia e fejezet végrehajtásához szolgál referenciadokumentumként, és a megállapodás V. mellékletéhez csatolják (9).

65. cikk

Az állat-egészségügyi és növényi károsító helyzet, valamint a regionális feltételek kereskedelmi célzatú elismerése

1.   Az állatbetegségek és az állati fertőzések tekintetében (a járványos betegségeket is beleértve) a következők alkalmazandók:

(a)

az importáló Fél a kereskedelem elősegítése céljából elismeri az exportáló Fél vagy az exportáló Fél által az e megállapodás VII. mellékletének megfelelően meghatározott régiói állat-egészségügyi helyzetét, figyelembe véve az e megállapodás VI-A. mellékletében meghatározott állatbetegségeket.

(b)

ha egy Fél úgy véli, hogy valamely sajátos, az e megállapodás VI-A. mellékletében nem szereplő állatbetegség tekintetében területén vagy egy régiójában sajátos helyzet áll fenn, kérheti e helyzet elismerését az e megállapodás VII. mellékletének C. részében meghatározott kritériumoknak megfelelően. Az importáló Fél az élő állatok és az állati termékek behozatala tekintetében kérhet garanciákat, amelyek megfelelnek a Felek megállapodás szerinti helyzetének.

(c)

a Felek területeinek vagy régióinak, illetve egy ágazatnak vagy alágazatnak az e megállapodás VI-A. mellékletében szereplő állatbetegségektől eltérő állatbetegségek meglétével vagy előfordulásával kapcsolatos helyzetét, az OIE által meghatározott állati fertőzéseket és/vagy adott esetben a velük járó kockázatokat a Felek a köztük fennálló kereskedelem alapjaként ismerik el. Az importáló Fél az élő állatok és az állati termékek behozatala tekintetében kérhet garanciákat, amelyek megfelelnek a meghatározott helyzetnek, adott esetben az OIE ajánlásaival összhangban.

(d)

az e megállapodás 67., 69. és 73. cikkének sérelme nélkül, és amennyiben az importáló Fél nem emel határozott kifogást, és nem kér alátámasztó vagy kiegészítő információt, illetve konzultációt és/vagy vizsgálatot, mindegyik Fél indokolatlan késedelem nélkül meghozza a szükséges jogalkotási és közigazgatási intézkedéseket, hogy lehetővé tegye a kereskedelem működését e bekezdés a), b) és c) pontjának rendelkezései alapján.

2.   A károsítók tekintetében a következőket kell alkalmazni:

(a)

a kereskedelem céljaira a Felek elismerik az e megállapodás VI-B. mellékletében a károsítók tekintetében meghatározott, károsító helyzetüket.

(b)

e megállapodás 67., 69. és 73. cikkének sérelme nélkül, és amennyiben az importáló Fél nem emel határozott kifogást, és nem kér alátámasztó vagy kiegészítő információt, illetve konzultációt és/vagy vizsgálatot, mindegyik Fél indokolatlan késedelem nélkül meghozza a szükséges jogalkotási és közigazgatási intézkedéseket, hogy lehetővé tegye a kereskedelem működését e bekezdés a) pontjának rendelkezései alapján.

3.   A Felek elismerik a regionalizálásnak és a PFA-knak az 1997. évi Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet Nemzetközi Növényvédelmi Megállapodás szerinti, és a FAO Növény-egészségügyi Intézkedésekre érvényes Nemzetközi Szabványokban (a továbbiakban: az ISPM) meghatározottak szerinti, és a védett körzeteknek a 2000/29/EK irányelvnek megfelelő fogalmát, és megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló kereskedelem tekintetében azokat alkalmazzák.

4.   A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás VI-A. mellékletében felsorolt állat- és halbetegségek, valamint a VI-B. mellékletében felsorolt növényi károsítók tekintetében a regionalizálásról szóló határozataikat az e megállapodás VII. mellékletének A. és B. részében szereplő rendelkezéseknek megfelelően hozzák.

5.

(a)

Az állatbetegségek tekintetében és e megállapodás 67. cikkének megfelelően az exportáló Fél, amely a regionalizálásról szóló határozat elismerését kéri az importáló Féltől, intézkedéseiről értesítést ad, azok teljes magyarázatával és a megállapításait és döntéseit alátámasztó adatokkal együtt. E megállapodás 68. cikkének sérelme nélkül, és amennyiben az importáló Fél nem emel határozott kifogást, és nem kér alátámasztó vagy kiegészítő információt, illetve konzultációt és/vagy vizsgálatot az értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül, az értesítés szerinti, regionalizálásról szóló határozatot elfogadottnak tekintik.

(b)

Az e bekezdés a) pontjában említett konzultációkra e megállapodás 68. cikke (3) bekezdésének megfelelően kerül sor. Az importáló Fél a kiegészítő információt a kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül értékeli. Az e megállapodás a) pontjában említett vizsgálatot a 71. cikknek megfelelően és a vizsgálatra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 25 munkanapon belül hajtják végre.

6.

(a)

A károsítókat illetően mindegyik Fél gondoskodik arról, hogy a növények, növényi termékek és más tárgyak kereskedelmekor adott esetben figyelembe vegye a másik Fél által védett övezetként vagy PFA-ként elismert térség károsító helyzetét. Amennyiben egy Fél PFA-jának a másik Fél általi elismerését kéri, intézkedéseiről értesíti a másik Felet, és annak kérésére teljes körű magyarázattal, valamint a PFA létrehozását és fenntartását alátámasztó adatokkal szolgál, amelyekre a Felek által helyénvalónak ítélt, vonatkozó ISPM-ek irányadóak. E megállapodás 73. cikkének sérelme nélkül, és amennyiben valamely Fél nem emel határozott kifogást, és nem kér alátámasztó vagy kiegészítő információt, illetve konzultációt és/vagy vizsgálatot az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül, az értesítés szerinti, PFA-k regionalizálásáról szóló határozatot elfogadottnak tekintik;

(b)

Az a) pontban említett konzultációkra e megállapodás 68. cikke (3) bekezdésének megfelelően kerül sor. Az importáló Fél a kiegészítő információt a kézhezvételétől számított három hónapon belül értékeli. Az e megállapodás a) pontjában említett vizsgálatot a 71. cikknek megfelelően és a vizsgálatra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 12 hónapon belül hajtják végre, figyelembe véve a károsító biológiai sajátosságait, és az érintett terményt.

7.   A (4)–(6) bekezdésben leírt eljárások véglegesítését követően és e megállapodás 73. cikkének sérelme nélkül mindegyik Fél indokolatlan késedelem nélkül meghozza a szükséges jogalkotási és közigazgatási intézkedéseket, hogy lehetővé tegye a kereskedelem működését azon az alapon.

A Felek elkötelezik magukat amellett, hogy további megbeszéléseket folytassanak az e megállapodás XIV. mellékletében említett felosztás elvének végrehajtása céljából.

66. cikk

Az egyenértékűség meghatározása

1.   Egyenértékűség az alábbiakkal összefüggésben ismerhető el:

(a)

egyéni intézkedés; vagy

(b)

intézkedések csoportja; vagy

(c)

egy ágazatra, alágazatra, árukra vagy áruk csoportjára érvényes rendszer.

2.   Az egyenértékűség meghatározása során a Felek az e cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárását követik. Ezen eljárás során az exportáló Fél objektívan igazolja az egyenértékűséget, az importáló Fél pedig objektív értékelésnek veti alá az igazolást. Az eljárás egy vizsgálatot vagy ellenőrzést is magában foglalhat.

3.   Az exportáló Félnek az e cikk (1) bekezdése szerinti egyenértékűségre irányuló kérelmét követően a Felek haladéktalanul, azonban a kérelem importáló Fél általi kézhezvételét követően legkésőbb három hónapon belül kezdeményezik a konzultációs eljárást, amely az e megállapodás IX. mellékletében meghatározott lépéseket tartalmazza. Mindazonáltal, ha az exportáló Fél többszöri kérelmet nyújtott be, a Felek – az importáló Fél kérésére – megállapodnak az e megállapodás 74. cikkében említett SPS-albizottsággal egy menetrendben, amely szerint kezdeményezik és végrehajtják az e bekezdésben említett eljárást.

4.   Amennyiben az e megállapodás 64. cikkének (3) bekezdésében említett figyelemmel kísérés eredményeként megállapítást nyert, hogy a jogszabályok közelítése befejeződött, akkor azt a tényt Ukrajnának arra irányuló kérelmeként tekintik, hogy a vonatkozó intézkedések egyenértékűként való elismerését célzó eljárást kezdeményezi e cikk (3) bekezdésének megfelelően.

5.   Eltérő megállapodás hiányában az importáló Fél az exportáló Fél egyenértékűséget igazoló dossziét tartalmazó kérelmének kézhezvételétől számított 360 napon belül véglegesíti az e cikk (3) bekezdésében említett egyenértékűség meghatározását, kivéve a szezonális termények esetében, amikor indokolt az értékelés késleltetése, hogy lehetővé tegyék a növény-egészségügyi vizsgálatot a termény növekedésének megfelelő időszakában.

6.   Az importáló Fél a növények, növényi termékek és más tárgyak egyenértékűségét – adott esetben – az ISPM-eknek megfelelően határozza meg.

7.   Az importáló Fél visszavonhatja vagy felfüggesztheti az egyenértékűséget, amennyiben a Felek egyike módosítja az egyenértékűséget érintő valamely intézkedést, feltéve, hogy a következő eljárásokat követi:

(a)

E megállapodás 67. cikke (2) bekezdésének megfelelően az exportáló Fél tájékoztatja az importáló Felet azoknak az intézkedéseinek a módosítására vonatkozó javaslatokról, amelyekre az intézkedések egyenértékűségét elismerték, és a javasolt intézkedések valószínű hatásáról az elismert egyenértékűségre. Az információ kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül az importáló Fél tájékoztatja az exportáló Felet arról, hogy a javasolt intézkedések alapján továbbra is elismeri-e az egyenértékűséget.

(b)

E megállapodás 67. cikke (2) bekezdésének megfelelően az importáló Fél tájékoztatja az exportáló felet azoknak az intézkedéseinek a módosítására vonatkozó javaslatokról, amelyeken az intézkedések egyenértékűségének elismerése alapult, és a javasolt intézkedések valószínű hatásáról az elismert egyenértékűségre. Amennyiben az importáló Fél a továbbiakban nem ismeri el az egyenértékűséget, a Felek a javasolt intézkedések alapján megállapodhatnak az e cikk (3) bekezdésében említett eljárás újbóli kezdeményezésének feltételeiről.

8.   Az egyenértékűség elismerése, felfüggesztése vagy visszavonása kizárólag az importáló Fél részéről történhet közigazgatási és jogszabályi keretének megfelelően. Az említett fél átadja az exportáló Félnek a teljes írásos magyarázatot és a felhasznált alátámasztó adatokat az e cikk szerinti megállapításaihoz és döntéseihez. Az egyenértékűség el nem ismerése, visszavonása vagy felfüggesztése esetében az importáló Fél jelzi az exportáló Félnek azokat a kívánt feltételeket, amelyek alapján a (3) bekezdésben említett eljárás újból kezdeményezhető.

9.   E megállapodás 73. cikkének sérelme nélkül az importáló Fél nem vonhatja vissza vagy függesztheti fel az egyenértékűséget a Felek javasolt új intézkedéseinek hatálybalépése előtt.

10.   Abban az esetben, ha az importáló Fél az e megállapodás IX. mellékletében megállapított konzultációs eljárás alapján hivatalosan elismerte az egyenértékűséget, az SPS-albizottság az e megállapodás 74. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően kinyilvánítja az egyenértékűség elismerését a két Fél közötti kereskedelemben. A határozatnak a határokon való fizikai ellenőrzések csökkentéséről, egyszerűsített bizonyítványokról és adott esetben a létesítmények előzetes jegyzékbevételi eljárásairól is rendelkeznie kell.

Az egyenértékűségi státuszt e megállapodás IX. mellékletének is tartalmaznia kell.

11.   Amennyiben a jogszabályok közelítése megtörtént, az egyenértékűség meghatározása annak alapján történik.

67. cikk

Átláthatóság és információcsere

1.   E megállapodás 68. cikkének sérelme nélkül a Felek együttműködnek az SPS-intézkedések alkalmazásával és teljesítményével foglalkozó hivatalos ellenőrzési rendszereik és mechanizmusaik kölcsönös megértésének előmozdítása érdekében. Ez többek között úgy érhető el, hogy a nemzetközi ellenőrzésekről szóló jelentéseket nyilvánossá teszik, és a Felek ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeiről vagy adott esetben más, vonatkozó kérdésekről információkat cserélhetnek.

2.   A jogszabályoknak a 64. cikkben említett közelítése vagy az e megállapodás 66. cikkében említett egyenértékűség meghatározása keretében a Felek folyamatosan tájékoztatják egymást az érintett területeken elfogadott jogszabályi és más eljárásbeli módosításokról.

3.   Ezzel összefüggésben az EU-Fél kellő időben tájékoztatja Ukrajnát az EU-Fél jogszabályi módosításairól, ezáltal lehetővé téve Ukrajna számára, hogy saját jogszabályainak módosítását ennek megfelelően mérlegelhesse.

Megfelelő együttműködési szintet kell elérni annak érdekében, hogy könnyebb legyen a jogalkotási dokumentumoknak a Felek kérésére történő átadása.

E célból mindegyik Fél értesíti a másik Felet kapcsolattartó pontjairól. A Felek továbbá értesítik egymást az ezzel az információval kapcsolatos bármely változásokról.

68. cikk

Értesítés, konzultáció és a kommunikáció megkönnyítése

1.   Mindegyik Fél két munkanapon belül írásban értesíti a másik Felet minden súlyos vagy jelentős köz-, állat- vagy növény-egészségügyi kockázat bekövetkeztéről, beleértve bármely élelmiszer-ellenőrzési vészhelyzetet, illetve olyan helyzeteket, amikor súlyos egészségügyi hatások jól meghatározható kockázata kapcsolódik az állati vagy növényi termékek fogyasztásához és különösen a következőkkel összefüggésben:

(a)

bármely, az e megállapodás 65. cikkében említett, regionalizálásról szóló határozatot érintő intézkedés;

(b)

Az e megállapodás VI-A. mellékletében felsorolt állatbetegségek, illetve VI-B. mellékletében szereplő listában található, szabályozás tárgyát képező növényi károsító jelenléte vagy kialakulása;

(c)

járványtani szempontból fontos megállapítások vagy fontos kapcsolódó kockázatok az e megállapodás VI-A. és VI-B. mellékletében nem szereplő, illetve új állatbetegségek és növényi károsító tekintetében; és

(d)

a Felek által az állatbetegségek vagy növényi károsítók ellenőrzésére vagy kiirtására vagy a köz- illetve növényegészség védelmére hozott vonatkozó intézkedések alapkövetelményein túlmutató kiegészítő intézkedések, valamint a járványmegelőzési politika minden változása, beleértve az oltási politikát.

2.

(a)

az értesítéseket az e megállapodás 67. cikkének (3) bekezdésében említett kapcsolattartó pontokhoz kell írásban eljuttatni.

(b)

írásos értesítés postai úton, faxon vagy e-mailen történő értesítést jelent. Az értesítéseket kizárólag az e megállapodás 67. cikkének (3) bekezdésében említett kapcsolattartó pontokhoz kell eljuttatni.

3.   Amennyiben egy Félnek komoly aggályai vannak egy köz-, állat- vagy növény-egészségügyi kockázattal kapcsolatban, kérésére a lehető leghamarabb, de minden esetben 15 munkanapon belül konzultációt hívnak össze a helyzettel kapcsolatban. Ilyen helyzetekben mindegyik Fél törekszik arra, hogy minden szükséges információt átadjon, amellyel a kereskedelmi zavarokat elkerülhetik, és olyan, kölcsönösen elfogadható megoldást találhatnak, amely összhangban van a köz-, állat- és növényegészség védelmével.

4.   Az egyik Fél kérésére az állatjóléttel kapcsolatos konzultációkra a lehető leghamarabb, de mindenképpen az értesítéstől számított 20 munkanapon belül sort kell keríteni. Ilyen helyzetekben mindegyik Fél törekszik arra, hogy valamennyi kért információt rendelkezésre bocsásson.

5   Az egyik Fél kérésére az e cikk (3) és (4) bekezdésében említett konzultációt videó- vagy telefonkonferencia keretében tartják meg. A kérelmező Fél gondoskodik a konzultáció jegyzőkönyvének elkészítéséről, amelyet a Felek hivatalosan jóváhagynak. E jóváhagyás céljából e megállapodás 67. cikkének (3) bekezdése alkalmazandó.

6.   Az állat-egészségügyi vagy növény-egészségügyi vészhelyzetekre vonatkozó riasztási rendszer és gyors információs rendszer kölcsönös alkalmazása csak egy későbbi szakaszban indul, amikor Ukrajna e téren végrehajtja a szükséges jogszabályokat és megteremti a megfelelő helyszíni működésükhöz szükséges feltételeket.

69. cikk

Kereskedelmi feltételek

1.   Általános importfeltételek

(a)

Minden, az e megállapodás IV-A. és IV-C(2) mellékletében szereplő áru tekintetében a Felek közös importfeltételek alkalmazásában állapodnak meg. Az e megállapodás 65. cikkével összhangban hozott intézkedések sérelme nélkül az importáló Fél importfeltételei az exportáló Fél teljes területére alkalmazandók. E megállapodás hatálybalépésétől és a 67. cikknek megfelelően az importáló Fél tájékoztatja az exportáló Felet a IV-A. és IV-C(2). mellékletben említett árukra vonatkozó állat-egészségügyi és növény-egészségügyi importkövetelményeiről. Ez az információ tartalmazza, adott esetben, az importáló Fél által előírt hivatalos bizonyítványok, nyilatkozatok vagy kereskedelmi dokumentumok mintáját.

(b)

i.

Az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek módosításáról vagy javasolt módosításáról szóló értesítés esetén a Felek betartják az SPS-megállapodás és az azt követő határozatok rendelkezéseit az intézkedésekről szóló értesítés tekintetében. E megállapodás 73. cikkének sérelme nélkül, az (1) bekezdés a) pontjában említett módosított feltételek hatálybalépési időpontjának meghatározásakor az importáló Fél figyelembe veszi a felek közötti szállítási időt.

ii.

Amennyiben az importáló Fél nem tartja be ezeket az értesítési követelményeket, a módosított behozatali feltételek hatálybalépése után 30 napig elfogadja a korábban alkalmazandó feltételeket garantáló bizonyítványt vagy igazolást.

2.   Importfeltételek az egyenértékűség elismerését követően

(a)

Az egyenértékűség elismeréséről szóló határozat elfogadását követő 90 napon belül a Felek megteszik az egyenértékűség elismerésének végrehajtásához szükséges jogszabályi és közigazgatási intézkedéseket annak érdekében, hogy ennek alapján lehetővé váljon az e megállapodás IV-A. és IV-C(2) mellékletében említett áruk Felek közötti kereskedelme olyan ágazatok, vagy alágazatok árui esetében, amelyekre az exportáló Fél valamennyi vonatkozó egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedéseit az importáló Fél egyenértékűként ismerte el. Ezekre az árukra az importáló Fél által előírt hivatalos bizonyítvány vagy hivatalos okmány mintája erre ez időszakra felváltható az e megállapodás XII.B. mellékletének előírásai szerint kiállított bizonyítvánnyal.

(b)

Olyan ágazatok, vagy alágazatok árui esetében, amelyekre valamely – azonban nem az összes – intézkedést egyenértékűként ismertek el, a kereskedelem az (1) bekezdés a) pontjában említett feltételek betartása alapján folyik tovább. Az exportáló Fél kérésére e cikk (5) bekezdését kell alkalmazni.

3.   E megállapodás hatálybalépésétől kezdődően az e megállapodás IV-A. és IV-C(2) mellékletében említett áruk nincsenek importengedélyhez kötve.

Amennyiben e megállapodás 2013. december 31-én él korábban lép hatályba, nem lesz hatással az átfogó intézményépítési segítségnyújtásra.

4.   Az (1) bekezdés a) pontjában említett áruk kereskedelmét érintő feltételek tekintetében az exportáló Fél kérésére a Felek e megállapodás 74. cikkének megfelelően az SPS-albizottságban konzultációkat kezdenek annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak az importáló Fél alternatív vagy kiegészítő importfeltételeit illetően. Ezek az alternatív vagy kiegészítő importfeltételek – adott esetben – alapulhatnak az exportáló Félnek az importáló Fél által egyenértékűnek elismert intézkedésein. Megegyezés esetén az importáló Fél az SPS-albizottság határozatától számított 90 napon belül meghozza a szükséges jogszabályi és/vagy közigazgatási intézkedéseket, hogy ezen az alapon engedélyezze az importot.

5.   Létesítmények listája, feltételes jóváhagyás

(a)

Az e megállapodás IV-A. mellékletének 2. részében említett állati termékek importja esetében az exportáló Fél megfelelő garanciákkal kísért kérésére, az importáló Fél átmenetileg, az egyes létesítmények előzetes vizsgálata nélkül jóváhagyja az e megállapodás VIII. mellékletének 2.1. pontjában említett, az exportáló Fél területén található feldolgozó létesítményeket. A jóváhagyásnak összhangban kell lennie az e megállapodás VIII. mellékletében meghatározott feltételekkel és rendelkezésekkel, kivéve, ha kiegészítő információkat kérnek; az importáló Fél meghozza a szükséges jogszabályi és/vagy közigazgatási intézkedéseket annak érdekében, hogy ennek alapján a kérelemnek és a megfelelő garanciáknak az importáló Fél általi kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül sor kerülhessen az importra.

A létesítmények előzetes listáját az e megállapodás VIII. mellékletében meghatározott eljárásnak megfelelően hagyják jóvá.

(b)

A (2) bekezdés a) pontjában említett állati termékek importja esetében az exportáló Fél tájékoztatja az importáló Felet azoknak a létesítményeknek a listájáról, amelyek megfelelnek az importáló Fél követelményeinek.

6.   Az egyik Fél kérésére a másik Fél megadja az e cikk hatálya alá tartozó megállapításait és döntéseit megalapozó szükséges magyarázatot és az azokat alátámasztó adatokat.

70. cikk

A tanúsítási eljárás

1.   A tanúsítási eljárások, valamint tanúsítványok és hivatalos dokumentumok kibocsátásának céljaira a Felek megállapodnak az e megállapodás XII. mellékletében foglalt elvek alkalmazásában.

2.   Az e megállapodás 74. cikkében említett SPS-albizottság megállapodhat az igazolványok elektronikus úton történő tanúsítása, visszavonása vagy helyettesítése esetében követendő szabályokról.

3.   A jogszabályoknak az e megállapodás 64. cikkében említett közelítése keretében a Felek szükség esetén közös bizonyítványmintákban állapodnak meg.

71. cikk

Ellenőrzés

1.   Az e fejezet rendelkezéseinek hatékony végrehajtása iránti bizalom fenntartása érdekében mindegyik Fél jogosult arra, hogy:

(a)

az e megállapodás X. mellékletében szereplő iránymutatásoknak megfelelően ellenőrizze a másik Fél hatóságai ellenőrzési rendszerének egészét vagy részét, vagy adott esetben más intézkedéseket. Az ellenőrzés költségeit a vizsgálatot végző Fél viseli;

(b)

egy, a Felek által meghatározandó időponttól, saját kérésére a másik Féltől információkat kapjon az adott Fél teljes ellenőrzési programjainak egészéről vagy azok egy részéről, valamint egy jelentést a program keretében elvégzett ellenőrzések eredményéről;

(c)

saját kérésére az e megállapodás IV-A. és IV-C(2) mellékletében szereplő árukkal kapcsolatosan laboratóriumi vizsgálatokat végezzen, és adott esetben részt vegyen a másik Fél referencialaboratóriuma által szervezett egyedi vizsgálatok periodikus, összehasonlító tesztprogramjában. E részvétel költségeit a részt vevő Fél viseli.

2.   Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett ellenőrzések eredményeit bármelyik Fél megoszthatja harmadik felekkel, és az eredményeket nyilvánosan elérhetővé teheti, amennyiben az adott Fél rendelkezései ezt előírják. A bármely Fél esetében alkalmazandó, bizalmas kezelésre vonatkozó előírásokat az eredmények megosztásakor és/vagy nyilvánossá tételekor adott esetben tiszteletben kell tartani.

3.   Az e megállapodás 74. cikkében említett SPS-albizottság határozat útján módosíthatja e megállapodás X. mellékletét, kellően figyelembe véve a nemzetközi szervezetek által végzett vonatkozó munkát.

4.   Az ellenőrzés eredményei hozzájárulhatnak a Feleknek vagy az egyik Félnek az e megállapodás 64., 66. és 72. cikkében említett intézkedéseihez.

72. cikk

Importellenőrzések és vizsgálati díjak

1.   A Felek megállapodnak abban, hogy az exportáló Féltől importált szállítmány importellenőrzése az importáló Fél által tiszteletben tartja az e megállapodás XI. mellékletének A. részében meghatározott elveket. Az ilyen ellenőrzések eredménye hozzájárulhat az e megállapodás 71. cikkében említett ellenőrzés folyamatához.

2.   Az egyes Felek által elvégzett fizikai importellenőrzések gyakoriságát e megállapodás XI. mellékletének B. része határozza meg. Az egyik Fél hatáskörén belül és belső jogszabályaival összhangban módosíthatja ezek gyakoriságát az e megállapodás 64., 66. és 69. cikkének megfelelően végbement fejlődés, illetve az e megállapodásban előírt ellenőrzések, konzultációk vagy más intézkedések eredményeként. Az e megállapodás 74. cikkében említett SPS-albizottság határozat útján ennek megfelelően módosíthatja e megállapodás XI. mellékletének B. részét.

3.   A vizsgálati díjak csak az illetékes hatóságnál az importellenőrzés végrehajtásáért felmerülő költségeket foglalhatják magukban. A vizsgálati díjakat ugyanazon az alapon számítják ki, mint a hasonló hazai termékek vizsgálatánál alkalmazott díjakat.

4.   Az importáló Fél az exportáló Fél kérésére tájékoztatja az utóbbit valamennyi, az importellenőrzéseket és a vizsgálati díjakat érintő intézkedésekre vonatkozó módosításról, azok indoklásával együtt, továbbá az ellenőrzések közigazgatási lebonyolításában bekövetkező valamennyi jelentős változásról.

5.   Az e megállapodás 74. cikkében említett SPS-albizottság által meghatározandó időponttól a Felek megállapodhatnak azokról a feltételekről, amelyek alapján jóváhagyják egymás, a 71. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti ellenőrzéseit annak érdekében, hogy egymáshoz igazítsák és adott esetben kölcsönösen csökkentsék az e megállapodás 69. cikkének (2) bekezdésében említett áruk tekintetében végzett fizikai importellenőrzések gyakoriságát.

Az említett időponttól a Felek kölcsönösen jóváhagyják egymás ellenőrzéseit bizonyos áruk tekintetében, és következésképpen csökkentik vagy helyettesítik az ezekre az árukra vonatkozó importellenőrzéseket.

6.   Az importellenőrzések hozzáigazításának jóváhagyására vonatkozó feltételeket e megállapodás 74. cikkének (6) bekezdése szerint e megállapodás XI. mellékletébe foglalják.

73. cikk

Védintézkedések

1.   Amennyiben az importáló Fél területén intézkedéseket hoz olyan okok ellenőrzésére, amelyek valószínűleg súlyos veszélyt vagy kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészségére, az exportáló Fél – e cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül – egyenértékű intézkedéseket hoz, hogy megelőzze a veszély vagy kockázat átterjedését az importáló Fél területére.

2.   Súlyos köz-, állat- vagy növény-egészségügyi okokból az importáló Fél átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek szükségesek a köz-, állat- és növényegészség védelmére. A Felek között úton lévő szállítmányok esetében az importáló Fél mérlegeli a legmegfelelőbb és arányosabb megoldást a szükségtelen kereskedelmi zavarok elkerülése érdekében.

3.   Az e cikk (2) bekezdésének alapján intézkedéseket elfogadó Fél legkésőbb az intézkedések elfogadását követő egy munkanapon belül tájékoztatja a másik Felet. Bármelyik Fél kérésére és e megállapodás 68. cikke (3) bekezdése szerint a Felek az értesítést követő 15 munkanapon belül konzultációt tartanak a helyzettel kapcsolatban. A Felek bármely, a konzultációk során szerzett információt kellőképpen figyelembe vesznek, és törekednek a szükségtelen kereskedelmi zavarok elkerülésére, figyelembe véve – adott esetben – az e megállapodás 68. cikkének (3) bekezdésében előírt konzultációk eredményét.

74. cikk

Az Állat-egészségügyi és Növény-egészségügyi Intézkedésekkel Foglalkozó Albizottság (SPS)

1.   Létrejön az Állat- és Növény-egészségügyi Intézkedésekkel Foglalkozó Albizottság (a továbbiakban: az SPS-albizottság). Az SPS-albizottság a megállapodás hatálybalépését követő három hónapon belül, azt követően pedig valamely Fél kérésére, vagy pedig évente legalább egyszer ülésezik. Amennyiben a Felek úgy állapodnak meg, az SPS-albizottság üléseit tarthatják videó- vagy telefonkonferencia formájában is. Az SPS-albizottság az üléseken kívül is megtárgyalhat kérdéséket, levelezés útján.

2.   Az SPS-albizottság feladatai a következők:

(a)

nyomon követi e fejezet végrehajtását, mérlegel minden, e fejezethez kapcsolódó kérdést, továbbá megvizsgál minden olyan ügyet, amely a fejezet végrehajtásával összefüggésében felmerülhet;

(b)

felülvizsgálja e fejezet mellékleteit, különösen az e fejezetben előírt konzultációk és eljárások során elért haladás fényében;

(c)

az e bekezdés b) pontjában előírt felülvizsgálatra tekintettel vagy e fejezet más előírásai alapján határozattal módosítja e megállapodás IV–XIV. mellékleteit; és

(d)

az e bekezdés b) pontjában előírt felülvizsgálatra tekintettel véleményt nyilvánít és ajánlásokat fogalmaz meg az e megállapodás „Intézményi, általános és záró rendelkezések” című fejezetében meghatározott szervek számára.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy technikai munkacsoportokat hoznak létre a Felek szakértői szintű képviselőiből, amelyek feltárják és megvitatják az e fejezet alkalmazásából adódó műszaki és tudományos kérdéseket. Amennyiben további szakértelemre van szükség, a felek ad hoc csoportokat hozhatnak létre, tudományos csoportokat is beleértve. Az ad hoc csoportban nem szükségszerű, hogy csak a Felek képviselői vehetnek részt tagként.

4.   Az SPS-albizottság rendszeresen jelentést tesz tevékenységéről és hatáskörében hozott döntéseiről az e megállapodás 465. cikke szerint létrehozott Kereskedelmi Bizottságnak.

5.   Az SPS-albizottság első ülésén fogadja el munkarendjét.

6.   Az SPS-albizottság, valamint az SPS-albizottság által létrehozott bármely csoport bármely határozatát, ajánlását, jelentését vagy egyéb tevékenységét az importengedélyezéssel, információcserével, átláthatósággal, a regionalizálás elismerésével, az egyenértékűséggel és alternatív intézkedésekkel, valamint bármely egyéb, a (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó kérdéssel kapcsolatosan, a Felek konszenzussal fogadják el.

5.   FEJEZET

Vámügyi együttműködés és a kereskedelem könnyítése

75. cikk

Célkitűzések

A Felek elismerik a vámügyi együttműködés és a kereskedelem könnyítésének jelentőségét a gyorsan fejlődő kétoldalú kereskedelmi környezetben. A Felek megállapodnak abban, hogy megerősítik az együttműködést ezen a területen annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a vonatkozó jogszabályok és eljárások, valamint a vonatkozó közigazgatási szervek igazgatási kapacitásai megfeleljenek a hatékony ellenőrzési célkitűzéseknek és alapvetően támogassák a jogszerű kereskedelem könnyítését.

A Felek elismerik, hogy különös hangsúlyt kell fektetni a jogszerű közpolitikai célkitűzésekre, köztük a kereskedelem megkönnyítésére, a biztonságra, a csalásmegelőzésre, és ezek kiegyensúlyozott megközelítésére.

76. cikk

Jogszabályok és eljárások

1.   A Felek egyetértenek abban, hogy kereskedelmi és vámügyi jogszabályaiknak alapvetően stabilnak és átfogónak kell lenniük, valamint hogy az előírásoknak és eljárásoknak arányosnak, átláthatónak, kiszámíthatónak, megkülönböztetésmentesnek és pártatlannak kell lenniük, valamint hogy egységesen és hatékonyan kell alkalmazni őket; emellett pedig céljuk:

(a)

a jogszerű kereskedelem védelme és könnyítése a jogszabályokban meghatározott előírások hatékony érvényesítése és az azoknak való megfelelés révén;

(b)

a gazdasági szereplőkre háruló szükségtelen és megkülönböztetéssel járó terhek elkerülése, csalásmegelőzés és a jogszabályoknak való magas szintű megfelelés további könnyítése a gazdasági szereplők számára;

(c)

egységes igazgatási dokumentum a vámnyilatkozatok céljából;

(d)

nagyobb hatékonyság, átláthatóság, a vámeljárások és gyakorlatok egyszerűsítésének elérése a határoknál;

(e)

modern vámeljárási technikák alkalmazása, beleértve a kockázatértékelést, vámkezelés utáni ellenőrzéseket és vállalatellenőrzési módszereket az áruk beléptetésének és forgalomba bocsátásának megkönnyítése érdekében;

(f)

költségcsökkentés és nagyobb kiszámíthatóság elérése a gazdasági szereplők számára, beleértve a kis- és középvállalkozásokat;

(g)

az objektív kockázatértékelési kritériumok alkalmazásának sérelme nélkül az importra, exportra és áruk továbbítására érvényes követelmények és eljárások megkülönböztetéstől mentes alkalmazásának biztosítása;

(h)

a vámügyek és kereskedelem terén érvényes nemzetközi eszközök alkalmazása, beleértve a Vámigazgatások Világszervezete (a továbbiakban: a WCO) (a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló, 2005 évi szabványkeret, az áruk ideiglenes behozataláról szóló, 1990. évi isztanbuli egyezmény, a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerről szóló, 1983. évi nemzetközi egyezmény), a WTO (a vámértékre vonatkozóan), az ENSZ (1975. évi TIR-egyezmény, Egyezmény az áruk határon történő ellenőrzésének összehangolásáról, 1982) által, valamint az EK iránymutatásaiban, például a vámügyi irányelvekben kidolgozott eszközöket is.

(i)

a szükséges intézkedések megtétele a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, 1973. évi kiotói egyezmény rendelkezéseinek figyelembevétele és végrehajtása érdekében;

(j)

előzetes, kötelező érvényű döntések hozatala a tarifális besorolásra és a származási szabályokra vonatkozóan. A felek gondoskodnak arról, hogy a döntéseket csak az érintett gazdasági szereplő értesítését követően lehessen visszavonni vagy semmissé nyilvánítani, és akkor is csak visszamenőleges hatály nélkül, kivéve, ha a döntés meghozatala pontatlan vagy hiányos információk alapján történt;

(k)

egyszerűsített eljárások bevezetése és alkalmazása az engedéllyel rendelkező kereskedők számára objektív és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján;

(l)

olyan szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy a vámszabályok és eljárási előírások kismértékű megsértéséért kiszabott szankciók arányosak és megkülönböztetésmentesek legyenek, valamint alkalmazásuk során nem történik indokolatlan és alaptalan késedelem;

(m)

a vámügynökségek engedélyezése tekintetében átlátható, megkülönböztetésmentes és arányos szabályok alkalmazása.

2.   A munkamódszerek javításának, illetve a műveletek hátrányos megkülönböztetés-mentességének, áttekinthetőségének, hatékonyságának, teljességének és számon kérhetőségének a biztosítása érdekében a Felek:

(a)

további lépéseket tesznek a vámhatóságok és más ügynökségek által megkívánt dokumentációban használatos adatok csökkentése, egyszerűsítése és szabványosítása felé;

(b)

ahol lehetséges, egyszerűsítik az áruk gyors vámkezelésével és kiadásával kapcsolatos követelményeket és formalitásokat;

(c)

olyan hatékony, gyors és megkülönböztetésmentes eljárásokat biztosítanak, amelyek garantálják a vámkezelésnek alávetett áruk importját vagy exportját, illetve továbbítását érintő vámügyi vagy egyéb hivatali közigazgatási intézkedés, döntés és határozat elleni fellebbezést. Az ilyen fellebbezési folyamatnak – a kis- és középvállalkozások számára is – könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, költségeinek pedig ésszerűeknek és a fellebbezés tárgyát jelentő összeggel arányosnak kell lenniük. A Felek Intézkedéseket hoznak annak biztosítására is, hogy amennyiben egy vitatott döntés fellebbezés tárgyát képezi, az árukat rendes körülmények között forgalomba bocsássák, a vámok fizetését pedig felfüggeszthessék a szükségesnek ítélt védintézkedések mellett. Amennyiben szükséges, ez garanciákhoz köthető pl. kezesség vagy letét formájában;

(d)

annak biztosítása, hogy – különösen a határon – fenn maradjon az integritás lehető legmagasabb szintje, amely olyan intézkedések alkalmazása révén érhető el, amelyek figyelembe veszik az e téren meglévő, vonatkozó nemzetközi egyezményeket és eszközöket, mindenekelőtt a WCO átdolgozott arushai nyilatkozatát (2003) és az EK vámügyi etikáról szóló irányelvét (2007).

3.   A Felek az alábbiak megszűntetésében állapodnak meg:

(a)

vámügynökök kötelező használatára vonatkozó bármely előírás;

(b)

a szállítás előtti kötelező áruvizsgálatra vagy a célállomáson végzett kötelező vizsgálatra vonatkozó előírások.

4.   Az áruk továbbítására vonatkozó rendelkezések

(a)

E megállapodás alkalmazásában a WTO rendelkezéseiben (1994. évi GATT V. cikke, valamint az azzal összefüggő rendelkezések, beleértve a kereskedelem könnyítéséről szóló dohai fordulóból eredő pontosításokat és javításokat) előírt továbbítási szabályok és fogalommeghatározások alkalmazandók. Ezek a rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha az áruk továbbítása az egyik Fél területén kezdődik és fejeződik is be (belföldi továbbítás).

(b)

A Felek tekintettel Ukrajnának a közös árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény szerinti közös árutovábbítási rendszerben való jövőbeni részvételére törekednek árutovábbítási rendszereik fokozatos összekapcsolására.

(c)

A Felek biztosítják az együttműködést és a koordinációt valamennyi, a területükön található érintett hatóság és ügynökség között, a továbbítás megkönnyítése és a határokon átnyúló együttműködés előmozdítása érdekében. A felek továbbá elősegítik az áruk továbbításával foglalkozó hivatalok és a magánszektor közötti együttműködést.

77. cikk

Kapcsolatok az üzleti közösséggel

A Felek megállapodnak a következőkben:

(a)

biztosítják, hogy jogszabályaik és eljárásaik átláthatók és – amennyiben lehetséges, elektronikus eszközökön keresztül – indokolásukkal együtt nyilvánosan elérhetők legyenek. Az új vagy módosított rendelkezések közzététele és hatálybalépése között a Feleknek megfelelő konzultációs mechanizmust és ésszerű időintervallumot kell biztosítaniuk.

(b)

a vámügyi és kereskedelmi jellegű kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi javaslatokról és eljárásokról időszerű és rendszeres konzultációkat tartanak a kereskedelmi ágazat képviselőivel. Evégett mindegyik Fél megfelelő mechanizmusokat hoz létre a közigazgatások és az üzleti közösség közötti rendszeres konzultációkhoz;

(c)

közzéteszik a vonatkozó adminisztratív jellegű közleményeket, beleértve az ügynökségi előírásokat és beléptetési eljárásokat, a kikötőkben és határátkelőhelyeken található vámhivatalok nyitva tartását és operatív eljárásait, valamint az információs szolgáltatások elérési pontjait;

(d)

ösztönzik a gazdasági szereplők és az érintett közigazgatási hivatalok közötti olyan nem önkényes és nyilvánosan hozzáférhető eljárásokon alapuló együttműködést, amely megfelel egyebe mellett a WCO által kihirdetett egyetértési megállapodásokon alapuló egyetértési megállapodásokban foglaltaknak;

(e)

biztosítják, hogy vámügyi és egyéb kapcsolódó követelményeik és eljárásaik folyamatosan kielégítsék a kereskedő közösség jogszerű igényeit, a bevált módszereket alkalmazzák, és a kereskedelmet a lehető legkisebb mértékben korlátozzák.

78. cikk

Illetékek és díjak

A Felek megtiltják az import- vagy exportilletékekkel és -díjakkal azonos hatású adminisztratív díjak kivetését.

Tekintettel a Felek vámhatóságai által kivetett bármilyen jellegű illetékekre és díjakra, beleértve az ezen hatóságok nevében eljáró más hivatalos hatóság által végzett feladatokért az importra vagy exportra, illetve azokkal összefüggésben kirótt illetékeket és díjakat, valamint e megállapodás IV. címe 1. fejezetének (Nemzeti elbánás és az áruk piacra jutása) vonatkozó cikkei sérelme nélkül a Felek megállapodnak a következőkben:

(a)

illetékek és díjak kizárólag a nyilatkozattevőnek a kérdéses importtal vagy exporttal kapcsolatos kérelmére a kijelölt órákon túl és a vámszabályokban említett helyeken kívül nyújtott szolgáltatások, vagy az ilyen import vagy export végzéséhez szükséges valamely formalitás után szabhatók ki;

(b)

az illetékek és díjak nem haladhatják meg a nyújtott szolgáltatás költségeit;

(c)

az illetékek és díjak kiszámítása nem történhet ad valorem alapon;

(d)

az illetékekre és díjakra vonatkozó információkat közzé kell tenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a nyújtott szolgáltatásért felszámított illeték vagy díj indokát, a felelős hatóságot, az alkalmazott illetékeket és díjakat, valamint, azt, mikor és hogyan kell a fizetést teljesíteni;

az illetékekre és díjakra vonatkozó információk közzététele hivatalosan kijelölt médium útján, továbbá – amennyiben lehetséges és megvalósítható – hivatalos honlapon történik;

(e)

új vagy módosított illetékek és díjak és nem vethetők ki mindaddig, amíg az információt nem tették közzé és az nem elérhető.

79. cikk

Vámérték-megállapítás

1.   A Felek közötti kereskedelemben az áruk vámérték-megállapítására a WTO-megállapodás 1A. mellékletében található, az 1994. évi GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodása, beleértve bármely későbbi módosítását is, az irányadó. Rendelkezéseit ezért e megállapodásba foglalják, és ennek részét képezik. Minimum vámértékek nem alkalmazandók.

2.   A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a vámérték-megállapítással kapcsolatos kérdések tekintetében közös megoldást érjenek el.

80. cikk

Vámügyi együttműködés

A Felek erősítik az együttműködést az e fejezetben megfogalmazott célkitűzések elérésének biztosítása érdekében, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy megfelelő egyensúly legyen egyrészről az egyszerűsítés és könnyítés, másrészről a hatékony ellenőrzés és biztonság között. E célból a Felek adott esetben az EK vámügyi irányelvét használják irányadó eszközként.

Az e fejezet rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása érdekében a Felek többek között a következőket teszik:

(a)

információkat cserélnek a vámjogszabályokkal és a vámeljárásokkal kapcsolatban;

(b)

közös kezdeményezéseket dolgoznak ki az importra, exportra és a továbbításra vonatkozóan, valamint az üzleti közösségnek nyújtandó hatékony szolgáltatást biztosító tevékenységet folytatnak;

(c)

együttműködnek a vám- és más kereskedelmi eljárások automatizálása terén;

(d)

szükség esetén kicserélik a bizalmas és érzékeny adatokkal és a védett személyes adatokkal kapcsolatos információkat és adatokat;

(e)

információt cserélnek és/vagy konzultációt kezdenek azzal a céllal, hogy – amennyiben erre lehetőség van – közös álláspontot alakítsanak ki a vámügyekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekben, így például a WTO-ban, a WCO-ban, az ENSZ-ben, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Kereskedelem és Fejlődés konferenciáján és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában;

(f)

e megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, különösen a vámügyi és kereskedelemkönnyítési reformok megkönnyítése érdekében együttműködnek a technikai segítségnyújtás megtervezésében és kivitelezésében;

(g)

kicserélik a vámügyi műveletek terén bevált legjobb gyakorlatokat, elsősorban a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére, azon belül pedig a hamisított termékekre összpontosítva;

(h)

előmozdítják az együttműködést valamennyi határügynökség között mind belföldön, mind pedig a határokon túl annak érdekében, hogy megkönnyítsék a határokon átívelő folyamatokat, erősítsék az ellenőrzést, és amennyiben helyénvaló és megvalósítható, közös határellenőrzést végezzenek;

(i)

adott és indokolt esetben kölcsönösen elismerik az engedéllyel rendelkező kereskedőket és vámellenőrzéseket. Ennek az együttműködésnek, a végrehajtásnak és a gyakorlati intézkedésnek a hatályáról az e megállapodás 83. cikkében előírt vámügyekkel foglalkozó albizottság dönt.

81. cikk

Kölcsönös igazgatási segítségnyújtás vámügyekben

E megállapodás 80. cikkétől eltérve a Felek közigazgatásai kölcsönös igazgatási segítséget nyújtanak egymásnak e megállapodás vámügyekben, a vámügyekben nyújtott kölcsönös igazgatási segítségről szóló II. jegyzőkönyvében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

82. cikk

Technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés

A Felek együttműködnek a kereskedelem könnyítéséhez és a vámügyi reformokhoz szükséges technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés biztosítása érdekében.

83. cikk

Vámügyekkel foglalkozó albizottság

Létrejön a Vámügyekkel foglalkozó albizottság. Tevékenységeiről jelentést tesz az e megállapodás 465. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerinti formációban ülésező Társulási Bizottságnak. A Vámügyekkel foglalkozó albizottság feladatai közé tartozik a rendszeres konzultációk folytatása, valamint e fejezet végrehajtásának és igazgatásának nyomon követése, többek között az alábbi témákkal kapcsolatban: vámügyi együttműködés, határokon átnyúló vámügyi együttműködés és irányítás, technikai segítségnyújtás, származási szabályok, a kereskedelem könnyítése, valamint a vámügyekben való kölcsönös igazgatási segítségnyújtás.

A Vámügyekkel foglalkozó albizottság többek között:

(a)

figyelemmel kíséri az e megállapodás e fejezetének, valamint 1. és 2. jegyzőkönyvének megfelelő működését;

(b)

döntéseket hoz az e megállapodás e fejezetének, valamint 1. és 2. jegyzőkönyvének végrehajtásához szükséges intézkedésekről és gyakorlati intézkedésekről, beleértve az információ- és adatcserét, a vámellenőrzések és kereskedelmi partnerségi programok kölcsönös elismerését, valamint a kölcsönös megállapodás szerinti kedvezményeket;

(c)

véleményt cserél bármely, közös érdek tárgyát képező kérdésről, beleértve a jövőbeni intézkedéseket és az azokhoz szükséges forrásokat;

(d)

adott esetben ajánlásokat fogalmaz meg; és

(e)

elfogadja saját eljárási szabályzatait.

84. cikk

A vámjogszabályok közelítése

Az uniós és nemzetközi szabványokban előírt uniós vámjogszabályokhoz való közelítést az e megállapodás XV. mellékletében meghatározottak szerint hajtják végre.

6.   FEJEZET

Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem

1.   Szakasz

Általános rendelkezések

85. cikk

Célkitűzés, hatály és alkalmazási kör

1.   A Felek, ismételten megerősítve a WTO-megállapodás alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket, megteszik a szükséges intézkedéseket a letelepedés és a szolgáltatáskereskedelem fokozatos kölcsönös liberalizációja, valamint az elektronikus kereskedelmet érintő együttműködés érdekében.

2.   A kormányzati beszerzésekkel e megállapodás IV. címének 8. fejezete (Kormányzati beszerzések) foglalkozik, és e fejezetben semmi sem értelmezhető oly módon, hogy bármiféle kötelezettséget tartalmazna a kormányzati beszerzések tekintetében.

3.   A támogatásokkal e megállapodás IV. címének 10. fejezete (Verseny) foglalkozik, és a fejezet rendelkezései nem alkalmazandók a Felek által nyújtott támogatásokra.

4.   A Felek mindegyike fenntartja a jogszerű politikai célkitűzések elérése érdekében a szabályozáshoz és az új jogszabályok bevezetéséhez való jogát, feltéve, hogy azok összhangban vannak e fejezet rendelkezéseivel.

5.   Ez a fejezet nem vonatkozik azokra az intézkedésekre, amelyek természetes személyek valamelyik Fél munkaerőpiacára történő bejutását érintik, sem az állampolgárságra, tartózkodásra vagy állandó jellegű foglalkoztatásra vonatkozó intézkedésekre.

Az e megállapodás III. címében (Jogérvényesülés, szabadság és biztonság) a személyek mozgásával kapcsolatosan előírt rendelkezések sérelme nélkül e fejezet egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy intézkedéseket alkalmazzon természetes személyeknek a területére való belépése vagy ideiglenes ott-tartózkodása szabályozására, ideértve azokat az intézkedéseket, amelyek a természetes személyek testi épségének védelme és a határon át történő szabályozott mozgásának biztosítása érdekében szükségesek, feltéve hogy az ilyen intézkedések alkalmazására nem olyan módon kerül sor, hogy az hatálytalanítja vagy akadályozza a másik Fél által e fejezet alapján élvezett előnyöket (10).

86. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1.

„intézkedés”: egy Fél által hozott bármely intézkedés, törvény, rendelet, szabály, eljárás, határozat, igazgatási intézkedés formájában vagy bármely egyéb módon;

2.

„egy Fél által elfogadott vagy fenntartott intézkedés”: a következők által hozott intézkedés:

(a)

központi kormány, regionális vagy helyi önkormányzatok és hatóságok; és

(b)

nem kormányzati szervek a központi kormány, regionális vagy helyi önkormányzatok vagy hatóságok által delegált hatáskör gyakorlása során;

3.

„a Fél természetes személye”: az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára vagy Ukrajnának állampolgára az állam vonatkozó jogszabályai alapján;

4.

„jogi személy”: olyan jogalany, amelyet a hatályos jog szerint megfelelő formában hoztak létre vagy más módon szerveződött függetlenül attól, hogy nyereségérdekelt-e vagy sem, illetve hogy magán- vagy állami tulajdonban van, ideértve a társaság, a tröszt, a partnerség, a közös vállalkozás, az egyéni vállalkozás és a társulás formáját is;

5.

„az EU-Félhez tartozó jogi személy” vagy „Ukrajnához tartozó jogi személy”:

az Európai Unió valamely tagállama vagy Ukrajna jogszabályaival összhangban létrehozott jogi személy, amelynek a létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy a gazdasági tevékenysége székhelye vagy olyan területen található, ahol az Európai Unió működéséről szóló szerződés alkalmazandó, vagy pedig Ukrajna területén;

Amennyiben e jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy a központi ügyvezetése van olyan területen, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartozik, vagy Ukrajnában, akkor nem minősül az EU-Fél vagy Ukrajna jogi személyének, kivéve, ha működése ténylegesen és folyamatosan az EU-Fél vagy Ukrajna gazdaságához kapcsolódik;

6.

Az előző bekezdéstől eltérve, az EU-Fél vagy Ukrajna területén kívül letelepedett és az Európai Unió valamely tagállamának vagy Ukrajna állampolgárai által ellenőrzött hajózási társaságok szintén részesülhetnek e megállapodás előnyeiből, amennyiben hajóik az Európai Unió adott tagállamának vagy Ukrajna jogszabályai szerint kerültek bejegyzésre, és az Európai Unió tagállamának vagy Ukrajnának a lobogója alatt hajóznak;

7.

„egy Fél jogi személyének leányvállalata”: olyan jogi személy, amely ténylegesen az adott Fél egy másik jogi személyének ellenőrzése alatt áll (11);

8.

„jogi személy fióktelepe”: jogi személyiséggel nem rendelkező üzletviteli hely, amely:

(a)

folytonosnak tűnik, mint például egy anyavállalat kiterjesztése;

(b)

saját vezetői struktúrával rendelkezik; és

(c)

megfelelő irodai berendezéssel rendelkezik ahhoz, hogy üzleti tárgyalásokat folytasson harmadik felekkel, akiknek – jóllehet tudatában vannak annak, hogy szükség esetén van jogi kapcsolat az anyavállalattal, amelynek üzletkötési helye külföldön van – nem kell közvetlenül az anyavállalattal üzleti kapcsolatot létesíteniük, hanem üzleti tranzakcióikat lebonyolíthatják az anyavállalat leányvállalatán keresztül is;

9.

„létesítés”:

(a)

az EU-Fél vagy Ukrajna jogi személyei tekintetében az ahhoz való jog, hogy gazdasági tevékenységet kezdjenek és folytassanak Ukrajnában vagy az EU-Fél területén, beleértve a jogi személyiség megszerzését és/vagy fióktelep, vagy képviseleti iroda létrehozását;

(b)

természetes személyek tekintetében az EU-Fél vagy Ukrajna természetes személyeinek azon joga, hogy önálló vállalkozóként gazdasági tevékenységet kezdjen és folytasson, valamint általa ténylegesen ellenőrzött vállalkozásokat és társaságokat alapítson.

10.

„befektető”: valamely Fél részéről bármely természetes vagy jogi személy, aki vállalkozás létrehozása révén gazdasági tevékenységet folytat, vagy arra törekszik;

11.

„gazdasági tevékenységek”: ezek közé tartoznak az ipari, kereskedelmi és szakmai jellegű, valamint kézműipari tevékenységek, kivéve az államhatalom gyakorlása során végzett tevékenységeket;

12.

„működés”: gazdasági tevékenységek folytatása;

13.

„szolgáltatások”: bármely szektorban nyújtott bármilyen szolgáltatás, kivéve az államhatalom gyakorlása során nyújtott szolgáltatásokat;

14.

„államhatalom gyakorlása során nyújtott szolgáltatások és egyéb tevékenységek”: azok a szolgáltatások vagy tevékenységek, amelyeket nem üzleti alapon és nem egy vagy több gazdasági szereplővel versengve nyújtanak;

15.

„határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás”: olyan szolgáltatásnyújtás, amely:

(a)

az egyik Fél területéről a másik Fél területére történik;

(b)

az egyik Fél területén történik a másik Fél fogyasztójának.

16.

„valamely Fél szolgáltatója”: a Fél természetes vagy jogi személye, amely szolgáltatást kíván nyújtani, vagy szolgáltatást nyújt, beleértve a letelepedett vállalatot is;

17.

„kulcsfontosságú személyzet”: valamely Fél területén letelepedett, nonprofit szervezettől eltérő jogi személynél alkalmazott természetes személyek, akik egy letelepedett vállalkozás megalapításáért vagy megfelelő ellenőrzéséért, igazgatásáért és működéséért felelősek.

A „kulcsfontosságú személyzet” magában foglalja az üzleti célú látogatókat, akik a letelepedett vállalat megalapításáért és a társaságon belüli áthelyezésekért felelősek.

(a)

„üzleti célú látogatók”: vezető beosztásban dolgozó természetes személyek, akik a letelepedett vállalat létrehozásáért felelősek. Nem bonyolódnak közvetlen ügyletekbe a lakossággal, és nem kapnak díjazást a fogadó Fél területén található forrásból;

(b)

„vállalaton belül áthelyezett személyek”: olyan természetes személyek, akik a Fél egy jogi személyének legalább egy éven keresztül munkavállalói voltak vagy abban (többségi tulajdonosnak nem minősülő) partnerek voltak, és akiket a másik Fél területén lévő letelepedett vállalathoz ideiglenesen áthelyeznek. Az érintett természetes személynek a következő kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:

i.

Vezető beosztású személyek:

jogi személynél vezető beosztásban dolgozó személyek, akik elsősorban a létesítmény igazgatását látják el, és általános felügyeletüket vagy irányításukat elsősorban az igazgatótanács vagy az üzlet részvényesei, illetve ezek megfelelője látja el, és akik:

a letelepedett vállalkozást vagy annak egy részlegét vagy alegységét igazgatják,

más felügyeleti, szakmai irányító vagy vezető beosztást ellátó munkavállalók tevékenységeit felügyelik és ellenőrzik,

személyes hatáskörrel rendelkeznek személyzet felvételére vagy elbocsátására, illetve személyzet felvételével és elbocsátásával vagy egyéb személyzeti feladatok ellátásával kapcsolatos javaslatok megtételére vagy más, ezzel összefüggő cselekmények megtételére.

ii.

Szakemberek:

egy jogi személy alkalmazásában álló személyek, akik a létesítmény termeléséhez, a kutatási felszereléshez, technikákhoz és irányításhoz elengedhetetlenül szükséges szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Az ilyen ismeretek felmérése során nem csupán a létesítménnyel kapcsolatos egyedi ismereteket veszik figyelembe, hanem azt is, hogy az adott személy rendelkezik-e magas szintű képzettséggel a végzett munka vagy különleges műszaki ismereteket megkövetelő szakterület jellegének megfelelően, ideértve az elismert szakmai szervezetben való tagságot is;

18.

„felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornok”: olyan természetes személyek, akiket valamely Fél jogi személye legalább egy évig alkalmaz, egyetemi képesítéssel rendelkeznek, és akiket karrierfejlesztés, illetve az üzleti eljárásokkal vagy módszerekkel kapcsolatos képzés céljából ideiglenesen áthelyeztek a jogi személynek a másik Fél területén található letelepedett vállalatához (12);

19.

„üzleti szolgáltatások értékesítői”: természetes személyek, akik az egyik Fél szolgáltatójának képviselői, és akik a másik Fél területére belépni vagy ideiglenesen belépni szándékoznak, hogy szolgáltatások értékesítéséről tárgyaljanak, vagy megállapodásokat kössenek az érintett szolgáltató szolgáltatásainak értékesítése céljából. Nem vesznek részt a lakosság részére történő közvetlen értékesítésben, és nem kapnak díjazást a fogadó Fél területén található forrásból;

20.

„szerződéses szolgáltató”: természetes személyek, akiket valamely Fél olyan jogi személye alkalmaz, amely nem letelepedett a másik Fél területén, és amely jóhiszeműen szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést (13) kötött az utóbbi Fél területén található végső felhasználóval, ami megkívánja, hogy alkalmazottai ideiglenesen az érintett Fél területén tartózkodjanak a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából; és

21.

„független szakemberek”: olyan természetes személyek, akik szolgáltatásnyújtással foglalkoznak, és önálló vállalkozóként telepedtek le az egyik Fél területén, nem telepedtek le a másik Fél területén, továbbá jóhiszeműen szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést (13) kötöttek az utóbbi Fél területén található végső felhasználóval, és ezért alkalmazottainak ideiglenesen az érintett Fél területén kell tartózkodniuk a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából.

2.   Szakasz

Letelepedés

87. cikk

Hatály

E szakasz a Felek által elfogadott vagy fenntartott, a letelepedést érintő intézkedésekre (14) vonatkozik valamennyi gazdasági tevékenység tekintetében, az alábbi kivételekkel:

(a)

nukleáris anyagok bányászata, előállítása és feldolgozása (15);

(b)

fegyver-, lőszer- és hadianyaggyártás, illetve -kereskedelem;

(c)

audiovizuális szolgáltatások;

(d)

nemzeti tengeri kabotázs (16), és;

(e)

belföldi és nemzetközi menetrendszerű, illetve nem menetrendszerű légi közlekedési szolgáltatások (17), valamint a forgalmi jogok gyakorlásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, a következők kivételével:

i.

azt követően végzett légijármű-javítási és -karbantartási szolgáltatások, hogy a légijárművet kivonják a szolgálatból;

ii.

légiközlekedési szolgáltatások eladása és marketingje;

iii.

számítógépes helyfoglalási rendszerrel (a továbbiakban: a CRS) kapcsolatos szolgáltatások;

iv.

földi kiszolgálás;

v.

repülőtér-üzemeltetési szolgáltatások.

88. cikk

Nemzeti elbánás és legnagyobb kedvezményes elbánás

1.   Az e megállapodás XVI-D. mellékletében felsorolt fenntartásokra figyelemmel e megállapodás hatálybalépésétől Ukrajna:

i.

az EU-Félhez tartozó jogi személyek leányvállalatainak, fióktelepeinek és képviseleti irodáinak letelepedését illetően e jogi személyek leányvállalatait, fióktelepeit és képviseleti irodáit nem részesíti kedvezőtlenebb elbánásban, mint saját vagy bármely harmadik ország jogi személyeit, fióktelepeit és képviseleti irodáit, bármelyik elbánás is legyen a kedvezőbb;

ii.

az EU-Félhez tartozó jogi személyek leányvállalatainak, fióktelepeinek és képviseleti irodáinak ukrajnai működését illetően, letelepedésüket követően, e jogi személyek leányvállalatait, fióktelepeit és képviseleti irodáit nem részesíti kedvezőtlenebb elbánásban, mint saját jogi személyeit, fióktelepeit és képviseleti irodáit; vagy bármely harmadik ország jogi személyeit, fióktelepeit és képviseleti irodáit, bármelyik elbánás is legyen a kedvezőbb (18).

2.   Az e megállapodás XVI-A. mellékletében felsorolt fenntartásokra figyelemmel az EU-Fél e megállapodás hatálybalépésétől:

i.

az Ukrajnához tartozó jogi személyek leányvállalatainak, fióktelepeinek és képviseleti irodáinak letelepedését illetően e jogi személyek leányvállalatait, fióktelepeit és képviseleti irodáit nem részesíti kedvezőtlenebb elbánásban, mint saját vagy bármely harmadik ország jogi személyeit, fióktelepeit és képviseleti irodáit, bármelyik elbánás is legyen a kedvezőbb;

ii.

az Ukrajnához tartozó jogi személyek leányvállalatainak, fióktelepeinek és képviseleti irodáinak az EU-Fél területén való működését illetően, letelepedésüket követően, e jogi személyek leányvállalatait, fióktelepeit és képviseleti irodáit nem részesíti kedvezőtlenebb elbánásban, mint saját jogi személyeit, fióktelepeit és képviseleti irodáit; vagy bármely harmadik ország jogi személyeit, fióktelepeit és képviseleti irodáit, bármelyik elbánás is legyen a kedvezőbb (19).

3.   Az e megállapodás XVI-A. és XVI-D. mellékletében felsorolt fenntartásokra figyelemmel a Felek nem fogadnak el olyan új szabályozást vagy intézkedést, amely megkülönböztetéshez vezet az EU-Félhez vagy Ukrajnához tartozó jogi személyek területükön való letelepedése vagy a letelepedést követő működése tekintetében a saját jogi személyeikhez viszonyítva.

89. cikk

Felülvizsgálat

1.   A letelepedési feltételek fokozatos liberalizálása céljából a Felek rendszeresen felülvizsgálják a letelepedésre vonatkozó jogi keretet (20) és a letelepedési környezetet összhangban a nemzetközi megállapodásokban foglalt kötelezettségvállalásaikkal.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálattal összefüggésben a Felek értékelik a letelepedések esetlegesen észlelt akadályait, és tárgyalásokat kezdenek az ilyen akadályok megszűntetése érdekében, illetve abból a célból, hogy elmélyítsék e fejezet rendelkezéseit és belefoglalják a befektetések védelmét célzó rendelkezéseket, valamint az állam közötti vitarendezési eljárásokat is.

90. cikk

Más megállapodások

E fejezet egyetlen rendelkezése sem értelmezendő úgy, hogy az korlátozná a Felek befektetőinek azzal kapcsolatos jogait, hogy olyan kedvezőbb elbánásban részesüljenek, amelyet bármilyen meglévő vagy jövőbeni, befektetésekre vonatkozó nemzetközi megállapodás biztosít, amelynek az Európai Unió valamely tagállama és Ukrajna egyaránt a szerződő fele.

91. cikk

A fióktelepek és képviseleti irodák tekintetében előírt bánásmód

1.   E megállapodás 88. cikkének rendelkezései nem zárják ki, hogy a Felek bizonyos szabályokat alkalmazzanak a másik Fél területükön be nem jegyzett jogi személyeinek fióktelepei és képviseleti irodái letelepedésére és működésére vonatkozóan, amelyeket az ilyen fióktelepek és képviseleti irodák a területükön bejegyzett vállalatok fióktelepei és képviseleti irodái közötti jogi vagy technikai különbségek indokolnak, illetve prudenciális okokból, pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

2.   Az elbánás tekintetében alkalmazott különbség nem haladhatja meg az ilyen jogi vagy technikai különbségek miatt, illetve a pénzügyi szolgáltatások tekintetében prudenciális okokból szükséges mértéket.

3.   Szakasz

Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás

92. cikk

Hatály

E szakasz a Feleknek a határokon átnyúló valamennyi szolgáltatási ágazatot érintő intézkedéseire vonatkozik, az alábbiak kivételével:

(a)

audiovizuális szolgáltatások (21);

(b)

belföldi tengeri kabotázs (22); és

(c)

belföldi és nemzetközi menetrendszerű, illetve nem menetrendszerű légi közlekedési szolgáltatások (23), valamint a forgalmi jogok gyakorlásához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások, a következők kivételével:

i.

azt követően végzett légijármű-javítási és -karbantartási szolgáltatások, hogy a légijárművet kivonják a szolgálatból;

ii.

légi közlekedési szolgáltatások eladása és marketingje;

iii.

CRS-szolgáltatások;

iv.

földi kiszolgálás;

v.

repülőtér-üzemeltetési szolgáltatások.

93. cikk

Piacra jutás

1.   Ami a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtáson keresztül megvalósuló piacra jutást illeti, a Felek mindegyike legalább olyan kedvező elbánást biztosít a másik Fél szolgáltatásainak és szolgáltatóinak, mint amilyen az e megállapodás XVI-B. és XVI-E. mellékletében meghatározott konkrét kötelezettségvállalásaiban szerepel.

2.   A piacra jutással kapcsolatos kötelezettségvállalások által érintett ágazatokban azok az intézkedések, amelyeket valamely Fél sem regionális felosztás alapján, sem az adott terület egészét figyelembe véve nem foganatosít, illetve nem tart fenn, e megállapodás XVI-B. és XVI-E. mellékletének eltérő rendelkezései hiányában az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

(a)

a szolgáltatók számának korlátozása számbeli kvóták, monopóliumok, kizárólagos szolgáltatók vagy a gazdasági igényfelmérésre irányuló követelmény útján;

(b)

a szolgáltatási ügyletek vagy a tőke összértékének korlátozása számbeli kvóták vagy a gazdasági szükségesség vizsgálatára irányuló követelmény útján;

(c)

a szolgáltatási műveletek teljes számának vagy a szolgáltatás teljesítménye kijelölt számbeli egységekben kifejezett mennyiségének korlátozása kvóták vagy a gazdasági szükségesség vizsgálatára irányuló követelmény útján.

94. cikk

Nemzeti elbánás

1.   Azon ágazatokban, amelyek e megállapodás XVI-B. és XVI-E. mellékletében szerepelnek, és az ott meghatározott feltételekre és minősítésekre is figyelemmel, a másik Fél szolgáltatásait és szolgáltatóit a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtást érintő valamennyi intézkedéssel összefüggésben mindegyik Fél legalább olyan elbánásban részesíti, mint saját hasonló szolgáltatásait és szolgáltatóit.

2.   Adott Fél teljesítheti az e cikk (1) bekezdésében foglalt követelményt azáltal, hogy a másik Fél szolgáltatásainak és szolgáltatóinak a saját hasonló szolgáltatásainak és szolgáltatóinak nyújtott elbánással formálisan azonos, illetőleg attól formálisan eltérő elbánást biztosít.

3.   A formálisan azonos vagy a formálisan eltérő elbánás kevésbé kedvezőnek minősül, amennyiben a versenyfeltételeket a másik Fél hasonló szolgáltatásaival és szolgáltatóival szemben, a Fél szolgáltatásainak és szolgáltatóinak javára módosítja.

4.   Az ebben a cikkben vállalt egyedi kötelezettségek nem értelmezhetők oly módon, hogy bármely Félnek kompenzációt kellene nyújtani azokért az eleve meglévő versenyképességbeli hátrányokért, amelyek az érintett szolgáltatás vagy szolgáltató külföldi jellegéből adódnak.

95. cikk

A kötelezettségvállalások listája

1.   A bármelyik Fél által az e fejezet alapján liberalizált ágazatokat, valamint – fenntartások révén – az említett ágazatokban a másik Fél szolgáltatásaira és szolgáltatóira alkalmazandó, a piacra jutással és a nemzeti elbánással kapcsolatos korlátozásokat az e megállapodás XVI-B. és XVI-E. mellékletében szereplő, kötelezettségvállalásokat tartalmazó listák határozzák meg.

2.   A Feleknek az Európa Tanács határokat átlépő televíziózásról szóló, 1989. évi és az európai filmkoprodukcióról szóló, 1992. évi európai egyezménye alapján fennálló vagy esetlegesen keletkező jogai és kötelezettségei sérelme nélkül az e megállapodás XVI-B. és XVI-E. mellékletében szereplő kötelezettségvállalások listája nem tartalmazza az audiovizuális szolgáltatásokat.

96. cikk

Felülvizsgálat

A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás Felek közötti fokozatos liberalizációja érdekében a Kereskedelmi Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az e megállapodás 95. cikkében említett kötelezettségvállalások listáit. A felülvizsgálat figyelembe veszi az e megállapodás XVII. mellékletében említett uniós vívmányok átültetésének, végrehajtásának és érvényesítésének előrehaladási szintjét, valamint annak hatását a Felek közötti, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás terén fennmaradó akadályok megszűntetésére.

4.   Szakasz

Természetes személyek üzleti célú ideiglenes tartózkodása

97. cikk

Hatály

E szakasz a Felek azon intézkedéseire alkalmazandó, amelyek az e megállapodás 86. cikke (17)–(21) bekezdésében meghatározott, szolgáltatást nyújtó természetes személyeknek a Felek területére való belépésére és a területükön való ideiglenes tartózkodására vonatkoznak (24).

98. cikk

Kulcsfontosságú személyzet

1.   Egy, az EU-Félhez vagy Ukrajnához tartozó jogi személy jogosult arra, hogy a letelepedés szerinti befogadó területén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően Ukrajna vagy az EU-Fél területén alkalmazzon, illetve leányvállalatai, fióktelepei és képviseleti irodái által foglalkoztasson olyan munkavállalókat, akik az Európai Unió tagállamainak vagy Ukrajnának állampolgárai, feltéve, hogy ezek a munkavállalók az e megállapodás 86. cikkében meghatározott kulcsfontosságú személyzethez tartoznak, és a jogi személyek, leányvállalatok, fióktelepek és képviseleti irodák kizárólagos alkalmazásában állnak. Az ilyen munkavállalók tartózkodási és munkavállalási engedélyei csak az ilyen jellegű foglalkoztatás időtartamára vonatkoznak. Az ilyen munkavállalók belépése és ideiglenes tartózkodása legfeljebb három évig tart.

2.   Ukrajnához vagy az EU-Félhez tartozó természetes személyeknek az EU-Fél vagy Ukrajna területére való belépése, illetve területén való tartózkodása abban az esetben engedélyezett, ha ezek a természetes személyek e megállapodás 86. cikkének (17) bekezdése értelmében jogi személyek képviselői és üzleti célú látogatók. E cikk (1) bekezdésétől eltérve az üzleti célú látogatók ideiglenes belépése és tartózkodása bármely tizenkét hónapos időszakban legfeljebb kilencven napig tart.

99. cikk

Felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok

Egy, az EU-Félhez vagy Ukrajnához tartozó jogi személy jogosult arra, hogy a letelepedés szerinti befogadó területén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően a Ukrajna vagy az EU-Fél területén alkalmazzon, illetve leányvállalatai, fióktelepei és képviseleti irodái által foglalkoztasson olyan, felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokokat, akik az Európai Unió tagállamainak vagy Ukrajnának állampolgárai, feltéve, hogy jogi személyek, leányvállalatok, fióktelepek és képviseleti irodák kizárólagos alkalmazásában állnak. A felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok ideiglenes belépése és tartózkodása legfeljebb egy évig tart.

100. cikk

Üzleti szolgáltatások értékesítői

Mindegyik Fél lehetővé teszi az üzleti szolgáltatások értékesítői számára, hogy ideiglenesen belépjenek a területükre és tizenkét havonta maximum kilencven napig ott tartózkodjanak.

101. cikk

Szerződéses szolgáltatók

1.   A Felek újra megerősítik a szolgáltatások kereskedelméről szóló, 1994. évi általános megállapodás (a továbbiakban: a GATS) szerinti kötelezettségvállalásaikból eredő jogaikat és kötelezettségeiket a szerződéses szolgáltatók belépése és ideiglenes tartózkodása tekintetében.

2.   Mindegyik Fél lehetővé teszi a másik Fél szerződéses szolgáltatói számára, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak területén, a szerződéses szolgáltatókról és független szakemberekről szóló, az e megállapodás XVI-C. és XVI-F. mellékletében és az e cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek mellett az alábbi ágazatok esetében:

(a)

jogi szolgáltatások;

(b)

számviteli és könyvelési szolgáltatások;

(c)

adótanácsadás;

(d)

építészeti szolgáltatások, városfejlesztési és tájrendezési szolgáltatások;

(e)

mérnöki szolgáltatások, integrált mérnöki szolgáltatások;

(f)

számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások;

(g)

kutatás-fejlesztési szolgáltatások;

(h)

reklám;

(i)

vezetői tanácsadói szolgáltatások;

(j)

vezetői tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások;

(k)

műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások;

(l)

kapcsolódó tudományos és műszaki szaktanácsadás;

(m)

berendezések karbantartása és javítása az értékesítést vagy lízinget követő szolgáltatásokra vonatkozó szerződéssel összefüggésben;

(n)

fordítási szolgáltatások;

(o)

építkezési terület felmérése;

(p)

környezetvédelmi szolgáltatások;

(q)

utazási irodák és utazásszervezői szolgáltatások;

(r)

szórakoztatási szolgáltatások.

3.   A Felek kötelezettségvállalásaira a következő feltételek vonatkoznak:

(a)

a természetes személyeknek a szolgáltatást időszakos alapon, olyan jogi személy alkalmazottjaként kell nyújtaniuk, amely a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést legfeljebb tizenkét hónapra kapta meg;

(b)

a másik Fél területére belépő természetes személyeknek azon jogi személy alkalmazottjaként kell ilyen szolgáltatásokat nyújtaniuk, amely legalább a másik Fél területére való belépés iránti kérelem benyújtása előtt közvetlenül egy évvel a vonatkozó szolgáltatásokat nyújtotta. Ezenkívül, a természetes személyeknek – a másik Fél területére való belépés iránti kérelem benyújtásakor – legalább három éves szakmai tapasztalattal (25) kell rendelkezniük a szerződés tárgyát képező tevékenységi ágazatban;

(c)

a másik Fél területére belépő természetes személyeknek:

i.

egyetemi képesítéssel vagy azzal egyenértékű tudást bizonyító képzettséggel kell rendelkezniük (26); és

ii.

amennyiben a szolgáltatásnyújtás helye szerinti Fél törvényei, rendeletei vagy előírásai valamely tevékenység gyakorlásához ezt megkövetelik, szakképesítéssel kell rendelkezniük;

(d)

a másik Fél területén nyújtott szolgáltatásért a természetes személy az őt foglalkoztató jogi személytől kapott díjazáson kívül nem részesül más díjazásban;

(e)

a természetes személyek ideiglenes belépése az érintett fél területére és az ottani ideiglenes tartózkodása bármely tizenkét hónapos időszakon belül nem haladhatja meg a hat hónapos, illetve Luxemburg esetében huszonöt hetes időtartamot, vagy a szerződés időtartamát, attól függően, hogy melyik a rövidebb;

(f)

az e cikk értelmében biztosított hozzáférés csak azon szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódik, amelyre a szerződés vonatkozik, és nem jogosít fel a szolgáltatásnyújtás helye szerinti Fél szakmai címének gyakorlására;

(g)

a szolgáltatási szerződés által érintett személyek száma nem lehet több annál, mint amennyi a szerződés végrehajtásához szükséges, amit a szolgáltatásnyújtás helye szerinti fél törvényei, rendelkezései vagy más jogszabályi előírásai is meghatározhatnak;

(h)

az e megállapodás szerződéses szolgáltatókról és független szakemberekről szóló XVI-C. és XVI-F. mellékletében meghatározott egyéb, hátrányosan megkülönböztető korlátozások, beleértve a természetes személyek számára vonatkozó gazdasági igényfelmérésre irányuló követelményeket is.

102. cikk

Független szakemberek

1.   A Felek újra megerősítik a GATS szerinti kötelezettségvállalásaikból eredő kötelezettségeiket a független szakemberek belépése és ideiglenes tartózkodása tekintetében.

2.   A Felek lehetővé teszik a másik Fél független szakemberei számára, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak területükön, az e cikk (3) bekezdésében és az e megállapodás szerződéses szolgáltatókról és független szakemberekről szóló XVI-C. és XVI-F. mellékletében meghatározott feltételek mellett az alábbi ágazatok esetében:

(a)

jogi szolgáltatások;

(b)

építészeti szolgáltatások, városfejlesztés és tájrendezés;

(c)

mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások;

(d)

számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások;

(e)

vezetői tanácsadói szolgáltatások és vezetői tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások;

(f)

fordítási szolgáltatások.

3.   A Felek kötelezettségvállalásaira a következő feltételek vonatkoznak:

(a)

a természetes személyeknek ideiglenes alapon szolgáltatási tevékenységet kell végezniük a másik Fél területén letelepedett önálló vállalkozóként, és egy 12 hónapot meg nem haladó időtartamra szóló szolgáltatási szerződéssel kell rendelkezniük;

(b)

ezenkívül a másik Fél területére belépő természetes személyeknek – a másik Fél területére való belépés iránti kérelem benyújtásakor – legalább hat éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük a szerződés tárgyát képező tevékenységi ágazatban;

(c)

a másik Fél területére belépő természetes személynek:

i.

egyetemi képesítéssel vagy azzal egyenértékű tudást bizonyító képzettséggel kell rendelkezniük (27), és

ii.

amennyiben a szolgáltatásnyújtás helye szerinti Fél törvényei, rendeletei vagy más jogszabályi előírásai alapján valamely tevékenység gyakorlásához szükséges, szakképesítéssel kell rendelkezniük;

(d)

a természetes személyek érintett Fél területére való belépése és ideiglenes tartózkodása bármely tizenkét hónapos időszakban nem haladhatja meg a hat hónapos, illetve Luxemburg esetében a 25 hetes tartamot, illetve a szerződés tartamát, attól függően, hogy melyik a rövidebb;

(e)

az e cikk rendelkezései alapján engedélyezett belépés csak a szerződés tárgyát képező szolgáltatási tevékenységre vonatkozik, és nem jogosít arra, hogy a szolgáltatás nyújtása szerinti Fél területén a szakmai címet használják;

(f)

az e megállapodás szerződéses szolgáltatókról és független szakemberekről szóló XVI-C. és XVI-F. mellékletében meghatározott egyéb, hátrányosan megkülönböztető korlátozások, beleértve a természetes személyek számára vonatkozó gazdasági igényfelmérésre irányuló követelményeket is.

5.   Szakasz

Szabályozási környezet

1.   Alszakasz

Belső szabályozás

103. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   Az alábbi szabályok alkalmazandók a Felek engedélyezéssel kapcsolatos azon intézkedéseire, amelyek a következő területeket érintik:

(a)

határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás;

(b)

az e megállapodás 86. cikkében meghatározott jogi és természetes személyeknek a Felek területén való letelepedése; vagy

(c)

az e megállapodás 86. cikkének (17)–(21) bekezdésében meghatározott természetes személyeknek a Felek területén való ideiglenes tartózkodása.

2.   A határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében e szabályok kizárólag azokra az ágazatokra vonatkoznak, amelyek tekintetében a Felek egyedi kötelezettségvállalásokat tettek, és ez esetben is csak ezen egyedi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatosan. A letelepedést illetően e szabályok nem vonatkoznak az olyan ágazatokra, amelyek tekintetében az e megállapodás XVI-A. és XVI-D. mellékletének megfelelő fenntartások érvényesek; Az ideiglenes tartózkodást illetően e szabályok nem vonatkoznak az olyan ágazatokra, amelyek tekintetében az e megállapodás XVI-C. és XVI-F. mellékletének megfelelő fenntartások érvényesek.

3.   E szabályok nem vonatkoznak az olyan intézkedésekre, amelyek az e megállapodás 88., 93. és 94. cikke szerinti jegyzékek hatálya alá tartozó korlátozásokat jelentenek.

4.   E szakasz alkalmazásában:

(a)   „engedélyezés”: olyan folyamat, amely során egy szolgáltatónak vagy beruházónak meg kell tennie a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy valamely illetékes hatóságtól a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedélyre vonatkozó határozatot kapjon, beleértve a letelepedés révén történő szolgáltatásnyújtást is, illetve egy, a szolgáltatásoktól eltérő gazdasági tevékenységben való letelepedéshez szükséges engedélyre vonatkozó határozatot kapjon, beleértve az ilyen engedély módosítására vagy megújítására vonatkozó határozatot is.

(b)   „illetékes hatóság”: bármely központi kormány, regionális vagy helyi önkormányzatok és hatóságok vagy nem kormányzati szerv, amely központi, regionális vagy helyi kormányzatok vagy hatóságok által delegált hatáskörrel rendelkezik, és amely az engedélyezéssel kapcsolatosan határoz;

(c)   „engedélyezési eljárások”: az engedélyezés részeként végrehajtandó eljárások.

104. cikk

Az engedélyezés feltételei

1.   Az engedélyezés olyan feltételeken alapul, amelyek megakadályozzák az illetékes hatóságokat abban, hogy vizsgálati jogkörüket önkényesen alkalmazzák.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett feltételek:

(a)

a jogszerű közpolitikai célkitűzések arányosak;

(b)

világosak és egyértelműek;

(c)

objektívek;

(d)

előzetesen meghatározottak;

(e)

előzetesen nyilvánosságra hozták azokat;

(f)

átláthatók és hozzáférhetők.

3.   Az engedélyt meg kell adni, amint megfelelő vizsgálatot követően megállapítást nyert, hogy teljesülnek az engedély megszerzéséhez szükséges feltételek.

4.   E fejezet rendelkezéseire e megállapodás 286. cikke alkalmazandó.

5.   Ha a kiadható engedélyek száma valamely tevékenység esetében a rendelkezésre álló természeti erőforrások vagy a technikai lehetőségek szűkössége miatt korlátozott, a Felek a lehetséges kérelmezőkre olyan kiválasztási eljárást alkalmaznak, amely teljes mértékben biztosítja a pártatlanságot és az átláthatóságot, ideértve különösen az eljárás megindításával, lefolytatásával és befejezésével kapcsolatos megfelelő nyilvánosságot is.

6.   Az ebben a cikkben megállapított rendelkezésekre figyelemmel a kiválasztási eljárásra vonatkozó szabályok megállapításakor a Felek figyelembe vehetnek jogszerű közpolitikai célkitűzéseket is, köztük egészségügyi, biztonsági, környezetvédelmi és a kulturális örökség védelmét célzó megfontolásokat is.

105. cikk

Engedélyezési eljárások

1.   Az engedélyezési eljárásoknak és a formai követelményeknek egyértelműnek kell lenniük, azokat előzetesen nyilvánosságra kell hozni, és a kérelmezők számára biztosítaniuk kell, hogy kérelmük tárgyilagosan és pártatlanul kerül elbírálásra.

2.   Az engedélyezési eljárásoknak és formai követelményeknek a lehető legegyszerűbbeknek kell lenniük, és nem nehezíthetik meg vagy késleltethetik indokolatlanul a szolgáltatás nyújtását. Az engedélyezési illetékeknek (28) – amelyek a kérelemből adódóan a kérelmező számára felmerülhetnek – ésszerűnek és a kérdéses engedélyezési eljárás költségeivel arányosnak kell lenniük.

3.   Az engedélyezési eljárásoknak és a formai követelményeknek garantálniuk kell a kérelmező számára, hogy kérelmét elfogadható, előzetesen nyilvánosságra hozott időn belül feldolgozzák. Ez az időszak akkor kezdődik, amikor az illetékes hatóságokhoz valamennyi dokumentáció beérkezett. Amennyiben a kérdés összetettsége indokolja, az időszakot az illetékes hatóság egy alkalommal, elfogadható időre meghosszabbíthatja. A meghosszabbításnak és időtartamának kellően megalapozottnak kell lennie, és azokról a kérelmezőt az eredeti határidő lejárta előtt értesíteni kell.

4.   Amennyiben a kérelem hiányos, a kérelmezőt a lehető leggyorsabban értesíteni kell bármely további dokumentáció benyújtásának szükségességéről. Ebben az esetben az e cikk (3) bekezdésében említett időszakot az illetékes hatóságok felfüggeszthetik, amíg valamennyi dokumentációt kézhez nem kapnak.

5.   Amennyiben egy engedélyezési kérelmet elutasítanak, a kérelmezőt erről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell. Alapvetően a kérelmezőt – kérésére – tájékoztatni kell a kérelem elutasításához vezető indokokról, és a határozat elleni fellebbezésre rendelkezésre álló időről.

2.   Alszakasz

Az általános alkalmazásra vonatkozó rendelkezések

106. cikk

Kölcsönös elismerés

1.   E fejezet alkalmazásában semmi sem akadályozza meg egyik Felet sem abban, hogy előírja, hogy a természetes személyeknek rendelkezniük kell a szolgáltatásnyújtás területén előírt szükséges képesítésekkel és/vagy szakmai tapasztalattal, az érintett tevékenységi ágazat tekintetében.

2.   A Felek saját területükön ösztönzik az illetékes szakmai szervezeteket, hogy a kölcsönös elismerésre vonatkozó ajánlásokat bocsássanak a Kereskedelmi Bizottság rendelkezésére azzal a céllal, hogy a szolgáltatási ágazatok befektetői és a szolgáltatók – részben vagy egészben – teljesítsék az egyes Felek által a szolgáltatási ágazatok befektetői és a szolgáltatók engedélyezése, működése és tanúsítása tekintetében alkalmazott kritériumokat, kiváltképpen a szakmai szolgáltatások ágazatában.

3.   Az e cikk (2) bekezdésében említett ajánlás kézhezvételét követően a Kereskedelmi Bizottság elfogadható időn belül áttekinti az ajánlást annak meghatározása érdekében, hogy az összhangban van-e ezzel a megállapodással.

4.   Amennyiben az e cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően, az e cikk (2) bekezdésében említett ajánlást e megállapodással összeegyeztethetőnek találják, és a Felek vonatkozó rendelkezései között kellő mértékű a megfelelés, a Felek az ajánlás végrehajtása céljából illetékes hatóságaikon keresztül tárgyalást folytatnak a követelmények, képesítések, engedélyek és egyéb szabályok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásról.

5.   Minden ilyen megállapodás összhangban van a WTO-megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel és különösen a GATS VII. cikkével.

107. cikk

Átláthatóság és bizalmas információk nyilvánosságra hozatala

1.   A Felek mindegyike azonnal megválaszolja a másik Fél meghatározott információ iránti kérését, amely e megállapodáshoz tartozó vagy e megállapodást érintő, általánosan alkalmazandó bármilyen intézkedésével vagy nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos. Mindegyik Fél létrehoz egy vagy több tájékoztatási pontot azzal a céllal, hogy kérésre a másik Fél beruházói és szolgáltatói számára konkrét tájékoztatást nyújtson minden ilyen ügyben. A Felek e megállapodás hatálybalépését követő három hónapon belül értesítik egymást tájékoztatási pontjaikról. A tájékoztatási pontokon el kell helyezni a jogszabályok és rendeletek szövegét.

2.   E megállapodás egyik rendelkezése sem igényli egyik Féltől sem, hogy olyan bizalmas információkat szolgáltasson, amelyek közlése gátolná a jogszabályok végrehajtását, vagy más módon ellentétben állna a közérdekkel, vagy amely egyes állami vállalatok vagy magánvállalkozások jogszerű kereskedelmi érdekeit sértené.

3.   Alszakasz

Számítástechnikai szolgáltatások

108. cikk

Egyetértés a számítástechnikai szolgáltatásokról

1.   Amennyiben a számítástechnikai szolgáltatások kereskedelme e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának megfelelően liberalizált, és figyelembe véve azt a tényt, hogy a számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások elektronikus vagy egyéb eszközök révén lehetővé teszik más szolgáltatások nyújtását, a Felek különbséget tesznek a szolgáltatás lehetővé tétele és az elektronikusan nyújtott tartalom vagy alapvető szolgáltatás között oly módon, hogy a tartalmat vagy az alapvető szolgáltatást nem sorolják az e cikk (2) bekezdése szerinti számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások közé.

2.   A számítástechnikai és kapcsolódó szolgáltatások a CPC 84 ENSZ-kód szerint megállapított szolgáltatások, beleértve az alapszolgáltatásokat és működéseket vagy az alapszolgáltatások kombinációit, függetlenül attól, hogy valamely hálózat – beleértve az internetet is – útján nyújtják-e.

Alapszolgáltatások alatt olyan szolgáltatások értendők, amelyek az alábbiakat nyújtják:

(a)

tanácsadás, stratégia, elemzés, tervezés, specifikáció, formai kialakítás, fejlesztés, telepítés, végrehajtás, integráció, tesztelés, vírusirtás, frissítés, támogatás, technikai segítségnyújtás vagy irányítás számítógépek vagy számítástechnikai rendszerek tekintetében vagy azok számára; vagy

(b)

számítógépes programok, amelyeket a számítógépek működéséhez és (belső és külső) kommunikációjához szükséges utasítások halmazaként definiálnak, ezenkívül tanácsadás, stratégia, elemzés, tervezés, specifikáció, formai kialakítás, fejlesztés, telepítés, végrehajtás, integráció, tesztelés, hibaelhárítás, frissítés, adaptálás, karbantartás, támogatás, technikai segítségnyújtás vagy irányítás, vagy felhasználás számítógépes programok tekintetében vagy azok számára; vagy

(c)

adatfeldolgozás, adattárolás, tárhely vagy adatbázis szolgáltatások; vagy

(d)

irodai gépek és berendezések, ideértve a számítógépeket, karbantartása és javítása; vagy

(e)

ügyfelek személyzete számára nyújtott, számítógépes programokhoz, számítógépekhez, számítástechnikai rendszerekhez kapcsolódó képzési szolgáltatások, máshová be nem sorolt szolgáltatások.

4.   Alszakasz

Postai és kézbesítési szolgáltatások

109. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   Ez az alszakasz meghatározza az e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának megfelelően liberalizált postai és kézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret alapelveit.

2.   Ennek az alszakasznak, illetve e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának az alkalmazásában:

(a)   „engedély”: az egyedi szolgáltatónak egy szabályozó hatóság által adott engedély, amelyre az adott szolgáltatási tevékenység végzésének megkezdése előtt szükség van;

(b)   „egyetemes szolgáltatás”: meghatározott minőségű postai szolgáltatások folyamatos nyújtása valamely Fél területének valamennyi pontján, valamennyi felhasználó számára megfizethető áron.

110. cikk

A versenyellenes gyakorlatok megakadályozása a postai és kézbesítési szolgáltatások ágazatában

A Felek megfelelő intézkedéseket alkalmaznak vagy vezetnek be annak megakadályozása érdekében, hogy azon szolgáltatók, akik – magukban vagy másokkal – piaci helyzetükből adódóan képesek lényegesen befolyásolni a részvételi feltételeket (az ár és a szolgáltatásnyújtás tekintetében) a postai és kézbesítési szolgáltatások vonatkozó piacán, versenyellenes gyakorlatokat folytassanak.

111. cikk

Egyetemes szolgáltatás

Bármelyik Félnek jogában áll meghatározni az általa fenntartani kívánt egyetemes szolgáltatási kötelezettség fajtáját. Az ilyen kötelezettségek önmagukban nem tekinthetők versenyellenesnek, feltéve hogy azokat átlátható, objektív és versenysemleges módon igazgatják, és nem jelentenek nagyobb terhet annál, mint amit az adott Fél szükségesnek tart az egyetemes szolgáltatás tekintetében.

112. cikk

Engedélyek

1.   E megállapodás hatálybalépését követő három év elteltével kizárólag olyan szolgáltatások köthetők engedélyekhez, amelyek az egyetemes szolgáltatás hatálya alá tartoznak.

2.   Amennyiben engedélyre van szükség, a következőket kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenni:

(a)

az engedélyezési kritériumokat és azt az elfogadható időtartamot, amely általában szükséges az engedély iránti kérelmekre vonatkozó határozatok meghozatalához; és

(b)

az engedélyezés feltételeit.

3.   Az engedély elutasításához vezető indokokról kérésre tájékoztatják a kérelmezőt, és mindegyik Fél létrehoz egy független szervet a fellebbezési eljárás lefolytatására. Ennek az eljárásnak átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lennie, valamint objektív kritériumokon kell alapulnia.

113. cikk

A szabályozó szerv függetlensége

A szabályozó szerv jogilag elkülönült valamennyi postai és kézbesítési szolgáltatótól, és utóbbiak által nem elszámoltatható. A szabályozó szerv határozatai és az általa alkalmazott eljárások pártatlanok minden piaci szereplő tekintetében.

114. cikk

A szabályozások közelítése

1.   A Felek elismerik Ukrajna meglévő jogszabályainak az Európai Unió jogszabályaihoz való közelítésének jelentőségét. Ukrajna gondoskodik arról, hogy meglévő és jövőbeni jogszabályait fokozatosan összeegyeztethetővé tegye az európai uniós vívmányokkal.

2.   A közelítés e megállapodás aláírásának napján kezdődik, és fokozatosan kiterjed az e megállapodás XVII. mellékletében említett európai uniós vívmányok valamennyi elemére.

5.   Alszakasz

Elektronikus hírközlés

115. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   Ez az alszakasz meghatározza az e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának megfelelően liberalizált elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keret alapelveit, kivéve a műsorszolgáltatást.

2.   Ennek az alszakasznak, illetve e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának az alkalmazásában:

(a)

„elektronikus hírközlési szolgáltatások”: elektromágneses jelek továbbítását és vételét magában foglaló, rendszerint díjazás ellenében nyújtott valamennyi szolgáltatás – a műsorszolgáltatás kivételével –, amelybe azonban nem tartozik bele az olyan tartalom szolgáltatásából álló gazdasági tevékenység, amelynek átviteléhez távközlés szükséges. A műsorszolgáltatás a televízió- és rádióprogramok jeleinek a nagyközönség számára történő eljuttatásához szükséges, megszakításmentes átviteli láncolata, azonban nem terjed ki az üzemeltetők közötti közreműködési kapcsolatokra;

(b)

„nyilvános hírközlési hálózat”: teljes egészében vagy nagyrészt nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására használt elektronikus hírközlő hálózat;

(c)

„elektronikus hírközlési hálózat”: olyan átviteli rendszer, esetleg kapcsoló vagy útválasztó eszköz, valamint egyéb erőforrás, amely lehetővé teszi a vezetéken, rádióhullámon, optikai vagy egyéb elektromágneses úton történő jelátvitelt, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött (vonal- és csomagkapcsolt, beleértve az Internetet) és mobil földi hálózatokat, az elektromos vezetékrendszereket, annyiban, amennyiben azokat jelek továbbítására használják, a rádióműsor- és televízióműsor-terjesztő hálózatokat, valamint a kábeltelevízió-hálózatokat, a továbbított információtípusra tekintet nélkül;

(d)

„szabályozó hatóság”: az elektronikus hírközlési ágazatban az a szerv vagy szervek, amelyek feladata az ebben a fejezetben említett elektronikus hírközlés szabályozása;

(e)

egy szolgáltató akkor minősül „jelentős piaci erővel” rendelkezőnek, ha vagy önállóan, vagy másokkal együtt erőfölénnyel egyenértékű pozícióban van, azaz olyan gazdasági erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy a versenytársaktól, az ügyfelektől és végső soron a fogyasztóktól nagymértékben függetlenül viselkedjen;

(f)

„összekapcsolás”: egyazon vagy különböző szolgáltató által használt nyilvános hírközlési hálózatok fizikai vagy logikai összekapcsolása annak lehetővé tétele érdekében, hogy egy szolgáltató felhasználói kommunikálhassanak ugyanannak vagy egy más szolgáltatónak a felhasználóival, illetve hogy hozzáférjenek egy másik szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz. A szolgáltatásokat nyújthatják az érintett felek vagy más, a hálózathoz hozzáféréssel rendelkező felek. Az összekapcsolás a nyilvános hálózatüzemeltetők között létrehozott különleges hozzáférés-típus;

(g)

„egyetemes szolgáltatás”: azoknak a meghatározott minőségű szolgáltatásoknak a halmaza, amelyeket valamely Fél területén, megfizethető áron valamennyi felhasználó rendelkezésére kell bocsátani, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül; hatályáról és végrehajtásáról az egyes Felek döntenek;

(h)

„hozzáférés”: eszközök és/vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátása más szolgáltató számára meghatározott feltételek mellett, kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel, elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása céljából. Ide tartoznak többek között a hálózati elemek, illetve az azokhoz kapcsolódó létesítmények, amelyek a felszerelés rögzített vagy nem rögzített eszközök általi összekapcsolásához szükségesek lehetnek (különösen a helyi hurokhoz, létesítményekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, amelyek a helyi hurkon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz szükségesek), a fizikai infrastruktúrához, köztük épületekhez, vezetékekhez és tornyokhoz való hozzáférés; a megfelelő szoftverrendszerekhez – köztük a működést támogató rendszerekhez – való hozzáférés, a számfordításhoz, illetve az azzal egyenértékű funkcióval rendelkező rendszerekhez való hozzáférés, a helyhez kötött és a mobil rendszerekhez való hozzáférés, különösen a barangolás, a digitális televíziós szolgáltatások feltételes hozzáférésű rendszereihez való hozzáférés; a virtuális hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférés;

(i)

„végfelhasználó”: olyan felhasználó, aki nem szolgáltat nyilvános hírközlő hálózatokat vagy nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat;

(j)

„helyi hurok”: az a fizikai érpár, amely a nyilvános, helyhez kötött hírközlési hálózatban valamely előfizetői hálózati végpontot kapcsol össze a fő kábelrendezővel vagy annak megfelelő eszközzel.

116. cikk

Szabályozó hatóság

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatások szabályozó hatóságai jogilag és funkcionálisan függetlenek legyenek bármely, elektronikus szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatótól. Amennyiben az elektronikus hírközlési hálózatokat, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató valamely Fél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt marad, az érintett Fél gondoskodik arról, hogy a szabályozó funkció a tulajdonlással, illetve ellenőrzéssel összefüggő tevékenységektől szerkezetileg ténylegesen elkülönüljön.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóság rendelkezzék az ágazat szabályozásához szükséges felhatalmazásokkal. A szabályozó hatóság által elvégzendő feladatokat könnyen hozzáférhető és világosan érthető formában közzé kell tenni, különösen ha ezeket a feladatokat egynél több szervre ruházzák rá.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóságok határozatai és eljárásai pártatlanok és átláthatók legyenek minden piaci szereplő tekintetében.

4.   A szabályozó hatóságnak jogában áll megvizsgálni az érintett termékek és szolgáltatások piacainak indikatív listáját, amelyet az e megállapodáshoz csatolt mellékletek (29) tartalmaznak. Amennyiben a szabályozó hatóságnak e megállapodás 118. cikke alapján kötelezettségek megállapításáról, fenntartásáról, módosításáról vagy visszavonásáról kell határoznia, azt az érintett piac hatékony versenyképességének felmérésére irányuló piacelemzés alapján teszi.

5.   Ha a szabályozó hatóság megállapítja, hogy az érintett piac versenyképességre nem hatékony, fel kell kutatnia és ki kell jelölnie az adott piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, és amennyiben szükséges, az e megállapodás118. cikkében említett egyedi szabályozási kötelezettségeket kell megállapítania, fenntartania vagy módosítania. Ha a szabályozó hatóság megállapítja, hogy a piac versenyképessége hatékony, akkor nem állapít meg vagy tart fenn semmiféle, az e megállapodás 118. cikkében említett szabályozási kötelezettséget.

6.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóság határozata által érintett szolgáltatónak jogában álljon fellebbezni a határozat ellen egy, a határozatban érintett felektől független fellebbezési testületnél. A Felek gondoskodnak arról, hogy az ügy lényegét megfelelően figyelembe vegyék. A fellebbezési eljárások lezárultáig a szabályozó határozata ideiglenesen érvényben marad, hacsak a fellebbezési testület másként nem határoz. Ha a fellebbezési testület nem bírói szerv, minden esetben írásos indokolást kell adnia határozatairól, amelyeket egy pártatlan és független bíróság felülvizsgál. A fellebbezési testületek határozatait végre kell hajtani.

7.   A Felek gondoskodnak arról, hogy amennyiben a szabályozó hatóságok ezen alszakasz bármely rendelkezésével kapcsolatban intézkedéseket szándékoznak hozni, és ezek az intézkedések jelentős hatással vannak az érintett piacra, az érdekelt felek lehetőséget kapjanak arra, hogy egy elfogadható időszakon belül észrevételeket tegyenek a tervezett intézkedéshez. A szabályozók közzéteszik konzultációs eljárásaikat. A konzultációs eljárás eredményeit nyilvánosságra hozzák, kivéve, ha az bizalmas információnak számít.

8.   A Felek gondoskodnak arról, hogy az elektronikus hírközlési hálózatokat és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók minden olyan adatot – köztük pénzügyi adatokat is – rendelkezésre bocsássanak, amelyre a nemzeti szabályozó hatóságoknak szükségük van ahhoz, hogy biztosítsák az ezen alszakasz rendelkezéseinek, illetve az ennek az alszakasznak megfelelően hozott határozatoknak való megfelelést. Ezek a szolgáltatók kérésre az adatokat kötelesek gyorsan, a szabályozó hatóság által előírt határidőn belül és részletességgel szolgáltatni. A szabályozó hatóság által kért adatszolgáltatásnak az említett feladat elvégzésével arányosnak kell lennie. A szabályozó hatóságnak az adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmét meg kell indokolnia.

117. cikk

Elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának engedélyezése

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a szolgáltatások nyújtása, amennyire csak lehetséges, egyszerű bejelentést és/vagy nyilvántartásba vételt követően megvalósulhasson.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a számok és frekvenciák kiosztásával kapcsolatos ügyek rendezése engedélyhez legyen köthető. Az ilyen engedélyekre vonatkozó feltételeket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy amennyiben engedélyre van szükség:

(a)

az engedélyezési kritériumokat és azt az elfogadható időtartamot, amely általában szükséges az engedély iránti kérelmekre vonatkozó határozatok meghozatalához, nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék;

(b)

a kérelmezőt, kérésére, írásban értesítsék az engedély elutasításának okairól;

(c)

az engedély kérelmezője számára biztosítsák, hogy egy fellebbezési testülethez folyamodhasson, ha az engedély iránti kérelmet alaptalanul utasítják el;

(d)

a bármely Fél által az engedély megadása tekintetében előírt illetékek (30) ne haladják meg a vonatkozó engedélyek kezelésével, ellenőrzésével és felhasználásával kapcsolatban általában felmerülő igazgatási költségeket. A rádióspektrumok és számozási erőforrások használatáért fizetendő engedélyezési illetékekre nem vonatkoznak e pont követelményei.

118. cikk

Hozzáférés és összekapcsolás

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a területükön elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására engedélyt kapó szolgáltatónak joga és kötelezettsége legyen összekapcsolásról szóló tárgyalásokat kezdeni más nyilvánosan elérhető, elektronikus hírközlési hálózatokat működtető és ilyen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal. Az összekapcsolásról az érintett jogi személyeknek elvben üzleti tárgyalás keretében kell megállapodniuk.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy azok a szolgáltatók, amelyek az összekapcsolási megállapodásról folytatott tárgyalások alatt információt szereznek egy másik szolgáltatótól, azt az információt kizárólag arra a célra használják fel, amelyre a rendelkezésükre bocsátották, és mindenkor tiszteletben tartják az átadott vagy tárolt információk bizalmas jellegét.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy az e megállapodás 116. cikkének megfelelően nyert megállapítások alapján – melyek szerint az érintett piacon, beleértve az e megállapodáshoz csatolt mellékletben szereplőket is – nem hatékony a verseny, a szabályozó hatóságnak jogában álljon a jelentős piaci erővel rendelkezőnek tekintett szolgáltatókra az összekapcsolással és/vagy hozzáféréssel kapcsolatosan egy vagy több, az alábbiakban felsorolt kötelezettséget kiróni:

(a)

megkülönböztetés-mentességre vonatkozó kötelezettségek annak biztosítására, hogy az üzemeltető azonos körülmények között azonos feltételeket alkalmazzon az azonos szolgáltatásokat nyújtó más szolgáltatókra, és hogy másoknak a szolgáltatásokat és az információkat ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan minőségben nyújtsa, mint ahogyan saját szolgáltatásai, illetve leányvállalatainak vagy partnereinek szolgáltatásai esetében teszi;

(b)

vertikálisan integrált vállalkozásra rótt kötelezettség nagykereskedelmi árai és belső transzferárai átláthatóvá tétele érdekében, amennyiben erre a megkülönböztetésmentesség követelményének biztosítása vagy a tisztességtelen kereszttámogatás megelőzése céljából szükség van. A szabályozó hatóság meghatározhatja az alkalmazott formátumot és költségelszámolási módszert;

(c)

egy másik Fél szolgáltatói részéről érkező, hozzáférésre és egyes hálózati elemek, illetve azokhoz kapcsolódó létesítmények – beleértve a helyi hurok átengedését is – használatára irányuló ésszerű kérelmek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek, többek között olyan helyzetekben, amelyekben a szabályozó hatóság úgy ítéli meg, hogy a hozzáférés megtagadása, vagy a hasonló hatású, ésszerűtlen feltételek meggátolnák a fenntartható versengő piac kialakulását lakossági szinten, vagy nem állnának a végfelhasználó érdekében;

(d)

meghatározott szolgáltatások nyújtásának kötelezettsége nagykereskedelmi alapon harmadik felek általi újraértékesítés céljából; nyílt hozzáférés biztosítása műszaki interfészekhez, protokollokhoz vagy más kulcsfontosságú technológiákhoz, amelyek nélkülözhetetlenek a szolgáltatások interoperabilitásához vagy a virtuális hálózati szolgáltatásokhoz; a közös bérlet vagy a létesítmények megosztása más módjának biztosítása, beleértve a vezetékek, épületek és tornyok megosztását; meghatározott, a két végpont közötti szolgáltatások és a felhasználók közötti átjárhatóság biztosításához szükséges szolgáltatások nyújtása, beleértve az intelligens hálózati szolgáltatások nyújtását; a szolgáltatásnyújtás terén az igazságos verseny biztosításához szükséges operációs támogatórendszerekhez vagy hasonló szoftverrendszerekhez való hozzáférés biztosítása; hálózatok vagy hálózati eszközök összekapcsolása.

A szabályozó hatóságok más feltételeket is megszabhatnak a c) és d) pontban említett kötelezettségek mellett, beleértve a tisztességességet, az ésszerűséget és az időszerűséget;

(e)

költségmegtérülésre és árellenőrzésre vonatkozó kötelezettségek, beleértve az árak költségorientálására vonatkozó kötelezettségeket, illetve az egyes összekapcsolási és/vagy hozzáférési típusok költség-elszámolási rendszereire vonatkozó kötelezettségeket; olyan helyzetekben, amikor a piacelemzésből az derül ki, hogy a versenyképesség hatékonysága terén a miatt vannak hiányosságok, hogy az érintett gazdasági szereplő valószínűleg túlságosan magas szinten tartja árait vagy árprést alkalmaz a végfelhasználó kárára;

A szabályozó hatóságok figyelembe veszik az üzemeltető befektetését és a megfelelő befektetett tőke ésszerű megtérülését biztosítják számára.

(f)

a konkrét termékpiacokat, szolgáltatáspiacokat és földrajzi piacokat megjelölő szabályozó hatóság által a szolgáltatóra rótt konkrét kötelezettségek közzétételének kötelezettsége; naprakész információk – feltéve, hogy azok nem bizalmasak és nem sértenek üzleti titkot – oly módon történő nyilvánosságra hozatala, hogy minden érdekelt számára garantált legyen az adott információkhoz való könnyű hozzáférés;

(g)

átláthatósági kötelezettség, megkövetelve az üzemeltetőktől, hogy bizonyos információkat nyilvánossá tegyenek, különösen ha az üzemeltetőt a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségek terhelnek, a nemzeti szabályozó hatóságok megkövetelhetik, hogy ez az üzemeltető referenciaajánlatot tegyen közzé, amelynek megfelelően szétválasztottnak kell lennie, hogy biztosítsa, hogy a vállalkozásoknak ne kelljen olyan eszközökért fizetniük, amelyek az igényelt szolgáltatáshoz nem szükségesek, továbbá tartalmaznia kell a vonatkozó ajánlatok piaci igények szerint lebontott elemeinek leírását, valamint a kapcsolódó feltételeket, beleértve az árakat is.

4.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként kijelölt szolgáltatóval való összekapcsolást kérő szolgáltató bármikor, illetve a nyilvánosságra hozás elteltét követő ésszerű időszakot követően független belföldi szervhez fordulhasson, amely lehet az e megállapodás 115. cikke (2) bekezdésének d) pontjában szereplő szabályozó szerv is, annak érdekében, hogy ésszerű időtartamon belül határozzon az összekapcsolás és/vagy hozzáférés megfelelő feltételeiről.

119. cikk

Korlátos erőforrások

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a korlátos erőforrások – ideértve a frekvenciákat, a számokat és a hozzáférési utakat – elosztására és felhasználására vonatkozó eljárásokat objektív, arányos, kellő időben történő, átlátható és megkülönböztetésmentes módon hajtsák végre. A kiosztott frekvenciasávok jelenlegi állapotát nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, de a különleges kormányzati célokra kiosztott frekvenciák részletes azonosítása nem szükséges.

2.   A Felek területükön gondoskodnak a távközlési szolgáltatásokhoz használt rádiófrekvenciák hatékony kezeléséről a rádióspektrum használatának hatékony és hatásos biztosítása érdekében. Ha bizonyos frekvenciák iránti kereslet meghaladja azok kínálatát, megfelelő és átlátható eljárást kell lefolytatni e frekvenciák odaítélésére használatuk optimális biztosítása és a verseny kialakulásának előmozdítása érdekében.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a szabályozó hatóságot megbízzák a nemzeti számozási erőforrások odaítélésével és a nemzeti számozási tervek kezelésével.

4.   Amennyiben elektronikus hírközlési hálózatokat, illetve szolgáltatásokat üzemeltető szolgáltatók állami szervek vagy önkormányzatok tulajdonában vagy ellenőrzése alatt maradnak, a Felek biztosítják, hogy a jogok megadására vonatkozó funkció a tulajdonlással, illetve ellenőrzéssel összefüggő tevékenységektől szerkezetileg ténylegesen elkülönüljön.

120. cikk

Egyetemes szolgáltatás

1.   Mindegyik Fél jogosult meghatározni azokat az egyetemes szolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket fenn kíván tartani.

2.   Az ilyen kötelezettségeket önmagukban nem tekintik versenyellenesnek, feltéve, hogy azokat átlátható, objektív és megkülönböztetésmentes módon hajtják végre. Az ilyen kötelezettségek végrehajtásának a verseny szempontjából semleges módon kell történnie, és nem jelenthetnek nagyobb terhet annál, mint ami az érintett Fél által meghatározottak értelmében az adott egyetemes szolgáltatás tekintetében szükséges.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy valamennyi szolgáltató jogosult legyen egyetemes szolgáltatás biztosítására, melyből egyik szolgáltató sem zárható ki eleve. A szolgáltató kijelölését egy hatékony, átlátható, objektív és megkülönböztetésmentes mechanizmus segítségével kell megtenni. Szükség esetén a Felek értékelik, hogy az egyetemes szolgáltatás nyújtása méltánytalanul nagy terhet jelent-e az egyetemes szolgáltatási tevékenység folytatására kijelölt szervezet(ek) számára. Indokolt esetben, ilyen számítás alapján, és figyelembe véve – ha van ilyen – a piaci hasznot, amely az egyetemes szolgáltatási tevékenységet végző szervezetnél keletkezik, a szabályozó hatóság meghatározza, hogy szükség van-e egy, az érintett szolgáltató(k) ellentételezésére vagy az egyetemes szolgáltatási kötelezettség nettó költségeinek megosztására szolgáló mechanizmusra.

4.   A Felek biztosítják, hogy:

(a)

valamennyi előfizető névjegyzékét (31) elérhetővé tegyék a felhasználók számára akár nyomtatásban, akár elektronikus úton, illetve mindkét módon, és azokat rendszeresen, évente legalább egyszer frissítsék;

(b)

az a) pontban szereplő szolgáltatásokat nyújtó szervezetek alkalmazzák a megkülönböztetésmentesség elvét a más szervezetek által számukra nyújtott információk kezelése tekintetében.

121. cikk

Határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatások

A Felek nem fogadnak el vagy tartanak fenn semmiféle intézkedést, amely korlátozza a határokon átnyúló elektronikus hírközlési szolgáltatásokat.

122. cikk

Az információk bizalmas kezelése

A Felek nyilvános elektronikus hírközlési hálózat és nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatások révén, a szolgáltatáskereskedelem korlátozása nélkül biztosítják az elektronikus hírközlési és a kapcsolódó forgalmi adatok bizalmas jellegét.

123. cikk

Szolgáltatók közötti viták

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy abban az esetben, ha az elektronikus hírközlési hálózatokat működtető, vagy ilyen szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók között az e fejezetben említett jogokkal és köztelezettségekkel kapcsolatban vita merül fel, az érintett szabályozó hatóság – bármelyik Fél kérésére – kötelező erejű határozatot hoz a vita legrövidebb időn, de legkésőbb négy hónapon belüli megoldása érdekében.

2.   A szabályozó hatóság határozatát nyilvánosságra hozzák, tekintetbe véve az üzleti titokra vonatkozó előírásokat. Az érintett felek a határozat alapjául szolgáló teljes indokolást megkapják.

3.   Ha az ilyen vita határokon átnyúló szolgáltatásnyújtással kapcsolatos, az illetékes szabályozó hatóságok összehangolják erőfeszítéseiket a vita megoldása érdekében.

124. cikk

A szabályozások közelítése

1.   A Felek elismerik Ukrajna meglévő jogszabályainak az Európai Unió jogszabályaihoz való közelítésének jelentőségét. Ukrajna törekszik annak biztosítására, hogy meglévő és jövőbeni jogszabályait fokozatosan összeegyeztethetővé tegye az uniós vívmányokkal.

2.   A jogszabályok közelítése e megállapodás aláírásának napján kezdődik, és fokozatosan kiterjed az uniós vívmányok az e megállapodás XVII. mellékletében említett valamennyi elemére.

6.   Alszakasz

Pénzügyi szolgáltatások

125. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

1.   Ez az alszakasz az e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának megfelelően liberalizált valamennyi pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szabályozási keret elveit határozza meg.

2.   Ennek az alszakasznak és e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának alkalmazásában:

(a)   „pénzügyi szolgáltatás”: olyan pénzügyi természetű szolgáltatás, amelyet valamely Fél pénzügyi szolgáltatója nyújt. A pénzügyi szolgáltatások az alábbi tevékenységekre terjednek ki:

i.

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

1.

közvetlen biztosítás (ideértve az együttes biztosítást):

(a)

életbiztosítás;

(b)

nem életbiztosítás.

2.

viszontbiztosítás és továbbengedményezés;

3.

biztosítás közvetítése, például brókerszolgáltatás és ügynökség; és

4.

kiegészítő biztosítási szolgáltatások, úgymint szaktanácsadás, biztosításmatematikai szolgáltatások, kockázatértékelési és kárrendezési szolgáltatások.

ii.

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével):

1.

lakossági betét- és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése;

2.

mindenfajta hitelezés, ideértve a fogyasztási hiteleket, jelzáloghitelt, hitelfaktorálást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását;

3.

pénzügyi lízing;

4.

minden fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, ideértve a hitel-, terhelési és betéti kártyákat, utazási csekkeket, banki váltókat;

5.

garanciák és kötelezettségvállalások;

6.

saját vagy az ügyfél számlájára folytatott kereskedés, ideértve a tőzsdei, a közvetlen eladási vagy egyéb módozatokat, az alábbiak szerint:

(a)

pénzpiaci eszközök (ideértve a csekkeket, váltókat, letéti jegyeket);

(b)

devizaműveletek;

(c)

származékos termékek, ideértve – de nem kizárólagosan – a határidős és opciós ügyleteket;

(d)

árfolyam és kamatláb-megállapodások, ezen belül olyan termékek, mint a swapügyletek, a határidős kamatláb-megállapodások stb.;

(e)

átruházható értékpapírok;

(f)

egyéb forgatható értékpapírok és pénzügyi eszközök, ezen belül veretlen arany;

7.

mindenfajta értékpapír kibocsátásában való részvétel, ideértve a jegyzési garanciavállalást és kibocsátói tevékenységet (nyilvánosan és zárt körben egyaránt) és az ilyen kibocsátásokkal összefüggő szolgáltatások nyújtását;

8.

pénzközvetítés;

9.

vagyonkezelés, úgymint készpénz- vagy portfóliókezelés, a közös befektetések minden formájának szervezése, nyugdíjalap-kezelés, vagyonkezelői és letéti szolgáltatások;

10.

pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével összefüggő szolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, a származékos pénzügyi termékeket és más forgatható értékpapírokat;

11.

pénzügyi információk nyújtása és továbbítása, pénzügyi adatfeldolgozás és ezzel kapcsolatos szoftverek;

12.

tanácsadás, közvetítés és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások az (1)–(11) albekezdésben felsorolt tevékenységeket illetően, ideértve a hitelreferenciát és -elemzést, a befektetési és portfólió kutatást és tanácsadást, felvásárlással, illetve vállalkozási szerkezetátalakítással és stratégiával összefüggő tanácsadást;

(b)   „pénzügyi szolgáltató”: valamely Fél területén letelepedett olyan természetes vagy jogi személy, amely pénzügyi szolgáltatást kíván nyújtani vagy nyújt. A „pénzügyi szolgáltató” kifejezés azonban nem terjed ki az állami szervekre;

(c)   az „állami szerv” az alábbiakat jelenti:

1.

valamely Fél kormányzata, központi bankja, monetáris hatósága vagy olyan szerv, amely a Fél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll és elsősorban kormányzati funkciók vagy kormányzati célú tevékenységek végrehajtásával foglalkozik, kivéve azokat a szerveket, amelyek elsősorban kereskedelmi alapon nyújtanak pénzügyi szolgáltatásokat; vagy

2.

valamely magánszervezet, amely olyan funkciókat lát el, amelyek szokásosan a központi bank vagy más monetáris hatóság feladatai lennének;

(d)   „új pénzügyi szolgáltatás”: pénzügyi jellegű szolgáltatás, ideértve a meglévő vagy új termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat vagy a termék szolgáltatásának módját, amelyet az adott Fél területén egyik pénzügyi szolgáltató sem nyújt, de a másik Fél területén igénybe vehető.

126. cikk

A körültekintésre vonatkozó külön szabályok

1.   Mindegyik Fél intézkedéseket fogadhat el vagy alkalmazhat prudenciális okokból, például:

(a)

a befektetők, betétesek, kötvénytulajdonosok vagy olyan személyek védelme érdekében, akiknek valamely pénzügyi szolgáltató bizalmi kötelezettséggel tartozik;

(b)

az érintett Fél pénzügyi rendszere integritásának és stabilitásának biztosítása érdekében.

2.   Ezek az intézkedések nem jelenthetnek a céljuk elérése érdekében szükségesnél nagyobb terhet, és nem tartalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést a másik Fél pénzügyi szolgáltatói tekintetében saját hasonló pénzügyi szolgáltatóival összehasonlítva.

3.   E megállapodás egy rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az előírja az érintett Fél részére az egyedi fogyasztóinak ügyeire és számlájára vonatkozó információk, vagy az állami szervek birtokában lévő bármely bizalmas vagy saját információ átadását.

4.   A pénzügyi szolgáltatások határon átnyúló kereskedelmének prudenciális szabályozása egyéb eszközeinek sérelme nélkül bármely Fél előírhatja a másik Fél határon átnyúló pénzügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatóinak és a pénzügyi instrumentumoknak a regisztrációját.

127. cikk

Hatékony és átlátható szabályozás

1.   Mindegyik Fél maximálisan törekszik arra, hogy előzetesen tájékoztasson minden érdekelt személyt azokról az általánosan alkalmazandó intézkedésekről, amelyeket el kíván fogadni, annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson e személyek számára, hogy észrevételeket terjesszenek elő az intézkedéssel kapcsolatban. Az intézkedésről való tájékoztatás történhet:

(a)

hivatalos közzététel révén; vagy

(b)

más írott vagy elektronikus formában.

2.   Mindegyik Fél elérhetővé teszi valamennyi érdekelt személy számára a pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos kérelmek kitöltésére vonatkozó előírásait.

A kérelmező kérésére az érintett Fél tájékoztatja őt kérelmének állásáról. Amennyiben az érintett Fél további információkat igényel a kérelmezőtől, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja őt.

Mindegyik Fél maximálisan törekszik annak biztosítására, hogy területén végrehajtsák és alkalmazzák a pénzügyi szolgáltatások ágazatának szabályozására és felügyeletére, illetve az adókijátszások és adókikerülések elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközileg elfogadott előírásokat. Ilyen, nemzetközi szinten elfogadott előírások például többek között a Bázeli Bizottságnak „A hatékony bankfelügyeletre vonatkozó alapelve”, a Nemzetközi Biztosítási Felügyelőhatóságok Szövetségének „Az értékpapír-szabályozás célkitűzései és alapelvei”, az OECD „Adóügyekre vonatkozó információcseréről szóló megállapodása”, a G20 országok „Nyilatkozat az átláthatóságról és az információcseréről adóügyekben” című dokumentuma, valamint a Pénzügyi Akciócsoportnak a „Pénzmosásról szóló negyven ajánlása” és „A terrorizmus finanszírozására vonatkozó kilenc speciális ajánlása”.

A Felek továbbá figyelembe veszik a G7 országok pénzügyminiszterei által kiadott „Az információ-megosztás hét kulcselve” című dokumentumot, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy megpróbálják alkalmazni azokat kétoldalú kapcsolataikban.

128. cikk

Új pénzügyi szolgáltatások

Mindegyik Fél lehetővé teszi a területén letelepedett, a másik Félhez tartozó pénzügyi szolgáltató számára olyan új pénzügyi szolgáltatás nyújtását, amelyhez hasonló pénzügyi szolgáltatásokat – hasonló körülmények esetén – belső joga értelmében a saját pénzügyi szolgáltatói számára engedélyezne. A Felek meghatározhatják a szolgáltatás nyújtásának jogi formáját, és engedélyhez köthetik a pénzügyi szolgáltatás nyújtását. Amennyiben előírnak ilyen engedélyt, arról elfogadható időn belül határozatot kell hozni és az engedély kizárólag e megállapodás 126. cikkében meghatározott okokból utasítható el.

129. cikk

Adatfeldolgozás

1.   Mindegyik Fél engedélyezi a másik Fél pénzügyi szolgáltatója számára, hogy elektronikus vagy más formában, adatfeldolgozás céljából információt továbbítson a területére vagy területéről, amennyiben az említett adatfeldolgozás a pénzügyi szolgáltató szokásos üzletviteléhez szükséges.

2.   Mindegyik Fél vállalja, hogy megfelelő védintézkedéseket fogad el a magánélet és az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmére, különös tekintettel a személyes adatok továbbítására.

130. cikk

Különleges kivételek

1.   E fejezet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az megakadályozza valamely Felet – ideértve annak állami szerveit – abban, hogy területén törvény által szabályozott állami nyugdíjrendszer vagy társadalombiztosítási rendszer részét képező tevékenységeket vagy szolgáltatásokat kizárólagosan folytasson vagy nyújtson, kivéve, ha azon tevékenységek – a Fél nemzeti jogával összhangban – pénzügyi szolgáltatók által is végezhetők, állami szervekkel vagy magánintézményekkel versengve.

2.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem vonatkozik a központi bank vagy monetáris hatóság vagy más állami szerv által a monetáris és árfolyam-politika végrehajtása során végzett tevékenységekre.

3.   E fejezet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy az megakadályozza valamely Felet – ideértve annak állami szerveit – abban, hogy területén kizárólagosan a Fél vagy annak állami szerveinek megrendelésére, vagy forrásaiból, illetve garanciája mellett tevékenységeket vagy szolgáltatásokat végezzen vagy nyújtson.

131. cikk

Önszabályozó szervezetek

Ha egy Fél valamely önszabályozó szervben, értékpapír- vagy határidős tőzsdén vagy piacon, elszámoló ügynökségben vagy más szervezetben, illetve egyesületben fennálló tagságot, részvételt vagy ilyenbe történő belépést ír elő annak feltételeként, hogy a másik Fél pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatója a Fél pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatójával azonos feltételekkel nyújthasson pénzügyi szolgáltatásokat, vagy, ha a Fél közvetve vagy közvetlenül az ilyen szerveknek előjogokat vagy előnyöket biztosít a pénzügyi szolgáltatások ellátása során, akkor az érintett Fél köteles gondoskodni arról, hogy az ilyen önszabályozó szerv figyelembe vegye az e megállapodás 88. és 94. cikkében foglalt kötelezettségeket.

132. cikk

Elszámolási és fizetési rendszerek

A Felek mindegyike a területén letelepedett, egy másik Fél pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatói számára a nemzeti elbánást biztosító feltételekkel azonosan köteles hozzáférést biztosítani az állami szervek által működtetett fizetési és elszámolási rendszerekhez, valamint a szokásos üzleti életben rendesen elérhető hivatalos finanszírozási és refinanszírozási lehetőségekhez. E cikknek nem célja, hogy hozzáférést biztosítson az adott Fél végső hitelezői forrásaihoz.

133. cikk

A szabályozások közelítése

1.   A Felek elismerik Ukrajna meglévő jogszabályainak az Európai Unió jogszabályaihoz való közelítésének jelentőségét. Ukrajna törekszik annak biztosítására, hogy meglévő és jövőbeni jogszabályait fokozatosan összeegyeztethetővé tegye az uniós vívmányokkal.

2.   A jogszabályok közelítése e megállapodás aláírásának napján kezdődik, és fokozatosan kiterjed az uniós vívmányok e megállapodás XVII. mellékletében említett valamennyi elemére.

7.   Alszakasz

Szállítási szolgáltatások

134. cikk

Hatály

Ez az alszakasz meghatározza a szállítási szolgáltatásoknak az e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának megfelelő liberalizálására vonatkozó elveket.

135. cikk

Nemzetközi tengeri szállítás

1.   Ez a megállapodás Ukrajna és az Európai Unió tagállamainak kikötői közötti, valamint az Európai Unió tagállamainak kikötői közötti nemzetközi tengeri szállításra alkalmazandó. Ez a megállapodás továbbá Ukrajna és harmadik országok kikötői közötti, valamint az Európai Unió tagállamai és harmadik országok kikötői közötti kereskedelemre is alkalmazandó.

2.   Ez a megállapodás nem alkalmazandó az Ukrajna kikötői közötti belföldi tengeri szállításra vagy az Európai Unió valamely tagállamának kikötői közötti belföldi tengeri szállításra. Az előző mondattól eltérve, olyan berendezések – például üres konténerek – mozgatása Ukrajna kikötői vagy az Európai Unió valamely tagállamának a kikötői között, amelyeket nem fizetés ellenében szállítanak, a nemzetközi tengeri szállítás részeként tekintendő.

3.   Ennek az alszakasznak és e fejezet 2., 3. és 4. szakaszának alkalmazásában:

(a)   „nemzetközi tengeri szállítás”: magában foglalja az egységes fuvarokmánnyal háztól házig történő, illetve multimodális, azaz több szállítási mód alkalmazásával történő áruszállítást, amely magában foglalja a tengeri szállítást is, és ebből a célból a közvetlen szerződéskötést a más szállítási módokat biztosító szolgáltatókkal;

(b)   „tengeri szállítmány kezelésével kapcsolatos szolgáltatások”: a rakodási munkálatokat végző vállalatok tevékenységei, ideértve a terminálok üzemeltetését; nem tartoznak azonban ide a dokkmunkások közvetlen tevékenységei, amennyiben az ilyen munkaerő szervezése a rakodási munkálatokat végző vagy a terminált üzemeltető vállalattól függetlenül történik. Az érintett tevékenységek magukban foglalják az alábbiak megszervezését és felügyeletét:

i.

az áru ki- és berakodása a hajóról, illetve a hajóra;

ii.

az áru rögzítése és az áru rögzítésének kioldása; és;

iii.

az áruszállítmány fogadása/szállítása és megóvása a szállítás előtt vagy a kirakodás után;

(c)   „vámolási szolgáltatások” (vagy másképpen „vámügynöki szolgáltatások”): olyan tevékenységek, amelyek magukban foglalják a másik fél nevében az importtal, exporttal és tranzitáruval kapcsolatos vámolási eljárásokat, függetlenül attól, hogy ez a szolgáltató fő tevékenysége, vagy a fő tevékenység szokásos kiegészítése;

(d)   „konténerállomás és lerakatszolgáltatás”: olyan tevékenység, amely magában foglalja a konténerek tárolását, akár a kikötő területén, akár a szárazföldön, megrakás, kirakás, javítás és szállításhoz történő előkészítés céljából;

(e)   „kereskedelmi hajózási képviselet”: olyan tevékenység, amelynek során az ügynök az adott földrajzi területen egy vagy több hajójárat vagy hajózási társaság érdekeit képviseli az alábbi célokból:

i.

tengerhajózás és járulékos szolgáltatások marketingje és értékesítése, az árajánlatadástól a számlázásig, a társaságok nevében hajóraklevél kibocsátása, a szükséges vonatkozó szolgáltatások beszerzése és továbbértékesítése, okmányok elkészítése és üzleti információk rendelkezésre bocsátása;

ii.

eljárás a hajó kikötését szervező társaságok nevében, hajó beérkezésének szervezése, szükség esetén teheráru átvétele;

(f)   „szállítmányozási szolgáltatások”: olyan tevékenységek, amelynek során a szolgáltató a fuvaroztató részéről megszervezi és felügyeli a szállítmányt, megszerzi a fuvarozóeszközt, és kapcsolódó szolgáltatásokat vásárol, elkészíti az okmányokat és megadja a szükséges üzleti információkat;

(g)   „átrakodási szolgáltatások”: nemzetközi tengeri, különösen konténeres szállítmányokkal kapcsolatos előzetes tevékenységek és a szállítmányok továbbszállítása az egyik Fél területén található kikötők között.

4.   A Felek mindegyike a másik Fél lobogója alatt hajózó, vagy a másik Fél szolgáltatója által üzemeltetett hajókat a saját hajói, illetve harmadik országokbeli hajók számára biztosítottnál nem kevésbé előnyös elbánásban részesíti, – attól függően, hogy melyik az előnyösebb – többek között a kikötők elérése, az ilyen kikötők infrastruktúrája, szolgáltatásai és kiegészítő tengerészeti szolgáltatásai (32), valamint az azokkal kapcsolatos illetékek és díjak, a vámügyi létesítmények és a be- és kirakodásra szolgáló horgonyzóhelyek tekintetében.

5.   A Felek üzleti és megkülönböztetésmentes alapon ténylegesen alkalmazzák a nemzetközi tengeri piacokhoz és kereskedelemhez való korlátlan hozzáférés elvét.

6.   E cikk (4) és (5) bekezdése elveinek alkalmazásakor a Felek a megállapodás hatálybalépését követően:

(a)

a harmadik országokkal jövőben kötendő kétoldalú megállapodásokba nem foglalnak bele rakománymegosztási záradékot, ideértve a száraz és a folyékony ömlesztett áru menetrend szerinti kereskedelmét, és megszűntetik az ilyen rakománymegosztási megállapodásokat, amennyiben azok korábbi kétoldalú megállapodásokból kifolyólag még fennállnak; és

(b)

eltörölnek minden olyan közigazgatási, technikai és egyéb intézkedést, illetve tartózkodnak minden ilyen bevezetésétől, amely közvetett korlátozást jelentene és megkülönböztető hatással lenne a másik Fél állampolgáraira vagy vállalkozásaira a szabad szolgáltatásnyújtást illetően a nemzetközi tengeri szállításban.

7.   A Felek mindegyike lehetővé teszi a másik Fél nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatói számára, hogy területükön letelepedjenek, a letelepedésre és a működésre vonatkozó olyan feltételek mellett, amelyek nem kevésbé kedvezőek a saját szolgáltatóinak vagy valamely harmadik ország szolgáltatóinak nyújtottaknál, attól függően, hogy melyik az előnyösebb. Az e fejezet 2. szakasza letelepedésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Felek mindegyike – saját törvényeivel és rendeleteivel összhangban – lehetővé teszi a másik Fél szolgáltatói számára, hogy többek között a következő gazdasági tevékenységeket folytassák:

(a)

tengerhajózási és kapcsolódó szolgáltatásainak hirdetése, marketingje és értékesítése, az árajánlatadástól a számlázásig, saját számlára vagy más nemzetközi tengeri szállítmányozási szolgáltató nevében az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolat révén;

(b)

üzleti információk szolgáltatása bármilyen eszköz felhasználásával, beleértve a számítógépes információs rendszereket és az elektronikus adatcsere rendszereket is (a távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést nem tartalmazó korlátozások függvényében);

(c)

dokumentáció készítése a fuvarokmányok, vámokmányok, valamint a szállított áruk származására és jellegére vonatkozó egyéb okmányok tekintetében;

(d)

hajók beérkezésének szervezése vagy teheráruk átvétele saját számlára vagy más nemzetközi tengeri szállítmányozási szolgáltató nevében;

(e)

bármiféle üzleti megállapodás létesítése bármilyen helyi hajózási ügynökséggel, beleértve a részesedést is a társaság részvénytőkéjében és helyben vagy külföldről toborzott személyzet felvételét, tekintettel e megállapodás vonatkozó rendelkezéseire;

(f)

bármely szállítási szolgáltatás valamennyi módozatának megvásárlása és felhasználása saját számlára vagy ügyfelek számára (és az ügyfeleiknek történő viszonteladás), beleértve belvízi utakon, közúton és vasúton történő szolgáltatásokat és valamennyi szállítási módozat kiegészítő szolgáltatásait, amelyek az integrált szolgáltatás nyújtásához szükségesek;

(g)

a gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges berendezések birtoklása.

8.   A Felek mindegyike elfogadható és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a másik Fél nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatói számára elérhetővé teszi az alábbi szolgáltatásokat a kikötőnél: révkalauzolás, vontatás és vontató biztosítása, élelmiszer-ellátás, üzemanyag- és vízellátás, hulladékgyűjtés és ballaszt hulladékeltávolítás, révkapitányi szolgáltatások, navigációs segítség, a hajó üzemeltetéséhez szükséges parti üzemeltetési szolgáltatások, ideértve a hírközlés, a víz és az elektromos energia biztosítását, a vészhelyzeti javító berendezéseket, a horgonyzási, kikötési, parthozállási szolgáltatásokat.

9.   A Felek mindegyike lehetővé teszi a másik Fél nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatói számára, hogy a másik Fél belvízi útjain a tengeri szállítást is magában foglaló nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatásokat nyújtson.

10.   A Felek mindegyike lehetővé teszi a másik Fél nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatói számára, hogy – megkülönböztetésmentes alapon és az érintett vállalkozások által elfogadott feltételek mellett – Ukrajna kikötői vagy az Európai Unió valamely tagállamának kikötői között használja azokat az átrakodási szolgáltatásokat, amelyeket az előbbi Fél területén nyilvántartásba vett tengeri szállítási szolgáltató nyújt.

11.   Ez a megállapodás nem érinti az Ukrajna és az Európai Unió tagállamai között az e megállapodás hatályán kívül eső kérdések tekintetében megkötött tengeri megállapodások alkalmazását. Ha e megállapodás bizonyos kérdések tekintetében kevésbé előnyös, mint az Európai Unió tagállamai és Ukrajna között érvényben lévő megállapodások, akkor a kedvezőbb rendelkezések élveznek elsőbbséget az EU-Fél kötelezettségeinek sérelme nélkül, és figyelembe véve az Európai Unió működéséről szóló szerződést. E megállapodás rendelkezései az Európai Unió és tagállamai, valamint Ukrajna között korábban megkötött kétoldalú megállapodások rendelkezéseinek helyébe lépnek, amennyiben ez utóbbi rendelkezések vagy nincsenek összhangban az előzőkkel – kivéve az előző mondatban említett helyzetet –, vagy pedig megegyeznek velük. A meglévő kétoldalú megállapodások azon rendelkezései, amelyek nem tartoznak e megállapodás hatálya alá, továbbra is alkalmazandók.

136. cikk

Közúti, vasúti és belvízi szállítás

1.   A Felek közötti szállítás kölcsönös kereskedelmi szükségleteikhez igazodó, összehangolt fejlesztésének és fokozatos liberalizációjának biztosítása céljából a közúti, vasúti és belvízi közlekedés terén való kölcsönös piaci hozzáférés feltételei a közúti, vasúti és belvízi közlekedésről szóló, jövőbeni esetleges külön megállapodás tárgyát képezik.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében említett megállapodások megkötését megelőzően a Felek közötti kölcsönös piaci hozzáférés feltételeit a Felek nem teszik korlátozóbbá az e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon fennálló helyzethez képest.

3.   A meglévő kétoldalú megállapodások rendelkezései, amelyek nem képezik az e cikk (1) bekezdésében említett jövőbeni esetleges megállapodások tárgyát, továbbra is alkalmazandók.

137. cikk

Légiközlekedés

1.   A Felek közötti szállítás kölcsönös kereskedelmi szükségleteikhez igazodó, összehangolt fejlesztésének és fokozatos liberalizációjának biztosítása céljából a légi közlekedés terén való kölcsönös piaci hozzáférés feltételeit az EU-Ukrajna közös légtérről szóló megállapodásnak megfelelően kell kezelni.

2.   A közös légtérről szóló megállapodás megkötését megelőzően a Felek nem tesznek olyan intézkedéseket vagy lépéseket, amelyek az e megállapodás hatálybalépésének napját megelőző napon fennálló helyzethez képest korlátozóbbak vagy diszkriminatívabbak.

138. cikk

A szabályozások közelítése

Ukrajna az EU-Félnek a tengeri közlekedés terén meglévő mindenkori nemzetközi jogszabályaihoz igazítja jogszabályait, beleértve a közigazgatási, technikai és egyéb szabályokat is, amennyiben azok liberalizációs célokra, valamint a Felek piacaihoz való kölcsönös hozzáférésre szolgálnak és elősegítik a személyek és az áruk mozgását. A jogszabályok közelítése e megállapodás aláírásának napján kezdődik, és fokozatosan kiterjed az uniós vívmányok e megállapodás XVII. mellékletében említett valamennyi elemére.

6.   Szakasz

Elektronikus kereskedelem

139. cikk

Célkitűzés és elvek

1.   A Felek – elismerve, hogy az elektronikus kereskedelem számos ágazatban fokozza a kereskedelmi lehetőségeket – megállapodnak abban, hogy támogatják a közöttük megvalósuló elektronikus kereskedelem fejlesztését, különösen azáltal, hogy együttműködést folytatnak az e fejezet rendelkezései értelmében az elektronikus kereskedelem tekintetében felmerülő kérdésekben.

2.   A Felek egyetértenek abban, hogy az elektronikus kereskedelem fejlesztésének teljes mértékben a legmagasabb szintű nemzetközi adatvédelmi előírásokkal összhangban kell történnie, hogy biztosítsák az elektronikus kereskedelem felhasználóinak bizalmát.

3.   A Felek egyetértenek abban, hogy az elektronikus adatátvitel szolgáltatásnyújtásnak tekintendő e fejezet 3. szakasza (Határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás) értelmében, és arra nem lehet vámot kivetni.

140. cikk

Az elektronikus kereskedelem szabályozási szempontjai

1.   A Felek párbeszédet folytatnak az elektronikus kereskedelem kapcsán felmerülő szabályozási kérdésekről, ami egyebek mellett az alábbi témákat érinti:

(a)

a lakosság számára engedélyezett elektronikus aláírások tanúsítványainak elismerése és a határokon átnyúló tanúsítási szolgáltatások elősegítése;

(b)

a közvetítő szolgáltatók felelőssége az információk továbbítása vagy tárolása tekintetében;

(c)

a kéretlen elektronikus üzleti kommunikáció kezelése;

(d)

a fogyasztók védelme az elektronikus kereskedelem terén;

(e)

az elektronikus kereskedelem fejlesztése tekintetében releváns minden egyéb kérdés.

2.   Az együttműködés megvalósulhat a Feleknek ezekre a kérdésekre vonatkozó jogszabályaira, valamint az e jogszabályok végrehajtására vonatkozó információcsere útján.

7.   Szakasz

Kivételek

141. cikk

Általános kivételek

1   Az e megállapodás 472. cikkében foglalt általános kivételek sérelme nélkül e fejezet rendelkezései, valamint az e megállapodás XVI-A., XVI-B., XVI-C., XVI-D., XVI-E., XVI-F. és XVII. mellékletei az e cikkben szereplő kivételek tárgyát képezik.

2.   Feltételezve, hogy ezeket az intézkedéseket nem a hasonló feltételeket alkalmazó országok önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetésének, illetve a letelepedés vagy a határokon átnyúló kereskedelem leplezett korlátozásának eszközeként alkalmazzák, e fejezet egy rendelkezése sem értelmezhető oly módon, mint amely bármely Felet akadályozza az alábbiakkal kapcsolatos intézkedések elfogadásában vagy érvényesítésében:

(a)

a közbiztonság vagy a közerkölcs védelme vagy a közrend fenntartása;

(b)

az emberi, állati, növényi élet vagy egészség megóvása;

(c)

a kimerülő természeti erőforrások megőrzése, amennyiben az ezzel kapcsolatos intézkedéseket a szolgáltatások belföldi nyújtásának vagy fogyasztásának, és a hazai befektetők korlátozásával összefüggésben léptetik hatályba;

(d)

a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelme;

(e)

azon törvények vagy rendeletek betartásának biztosítása, amelyek nem ellentétesek e fejezet rendelkezéseivel, ideértve a következőkre vonatkozókat is:

i.

a félrevezető és csalárd gyakorlat megakadályozása vagy a szerződések nem-teljesítése hatásának kezelése;

ii.

az egyének személyiségi jogainak védelme a személyes adatok feldolgozása és terjesztése tekintetében, valamint az egyéni nyilvántartások és számlák titkosságának védelme;

iii.

biztonság;

(f)

az e megállapodás 88. cikkének (1) bekezdésével és 94. cikkével összeegyeztethetetlen intézkedések, feltéve hogy az eltérő bánásmód célja a másik Fél gazdasági tevékenységei, befektetői vagy szolgáltatói tekintetében a közvetlen adók méltányos vagy hatékony kivetésének vagy beszedésének biztosítása (33).

3.   E fejezet, valamint az e megállapodás XVI-A., XVI-B., XVI-C., XVI-D., XVI-E., XVI-F. és XVII. mellékleteinek rendelkezései nem vonatkoznak a Felek saját szociális biztonsági rendszerére, illetve az egyes Felek területén végzett, az államhatalom gyakorlásához – akár alkalomszerűen – kapcsolódó tevékenységekre.

142. cikk

Adózási intézkedések

Az e fejezet rendelkezéseinek megfelelően nyújtott legnagyobb preferenciális elbánás nem vonatkozik a Felek által a kettős adózás elkerülésére kötött megállapodások alapján biztosított vagy a jövőben biztosítani kívánt adózási elbánásra.

143. cikk

Nemzetbiztonsági kivételek

1.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető oly módon, hogy:

(a)

megkövetelné bármelyik Féltől olyan információk benyújtását, amelyek közzétételét alapvető biztonsági érdekeivel ellentétesnek ítél; vagy

(b)

bármely Felet megakadályozná az általa alapvető biztonsági érdekei miatt szükségesnek tartott bármely intézkedés megtételében:

i.

fegyverek, lőszerek vagy hadianyagok gyártásához vagy kereskedelméhez kapcsolódóan;

ii.

azon gazdasági tevékenységek tekintetében, amelyeket közvetlenül vagy közvetve katonai létesítmények ellátása céljából végeznek;

iii.

a hasadó és fuzionáló anyagok, illetve azon anyagok vonatkozásában, amelyekből ezeket nyerik; vagy

iv.

háború idején vagy más, a nemzetközi kapcsolatokban fellépő szükséghelyzet esetén; vagy

(c)

bármely Felet megakadályozná abban, hogy intézkedéseket hozzon a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából elfogadott kötelezettségeinek teljesítése céljából.

7.   FEJEZET

Folyó fizetések és tőkemozgások

144. cikk

Folyó fizetések

A Felek vállalják, hogy nem vetnek ki korlátozásokat és szabadon átváltható valutában, valamint a Nemzetközi Valutaalap megállapodásának cikkei VIII. cikke rendelkezéseinek megfelelően bármilyen, folyószámláról történő fizetést és átutalást lehetővé tesznek maguk között.

145. cikk

Tőkemozgások

1.   A tőkeforgalom mérlegén és a folyó műveletek fizetési mérlegén történő tranzakciók tekintetében e megállapodás hatálybalépésétől kezdve a Felek biztosítják a fogadó ország jogszabályainak megfelelően alapított vállalatokba történő közvetlen beruházásokkal (34) kapcsolatos tőke szabad mozgását, valamint az e megállapodás IV. címe 6. fejezete (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem) rendelkezéseinek megfelelő beruházásokat, továbbá e beruházott tőkék és az ezekből származó bármilyen bevétel megszüntetését vagy visszahonosítását.

2.   A tőkeforgalom mérlegén és a folyó műveletek fizetési mérlegén történő más tranzakciók tekintetében a Felek e megállapodás hatálybalépésétől kezdve és e megállapodás egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül biztosítják a következőket:

(a)

az olyan kereskedelmi tranzakciókkal vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos hitelekre vonatkozó szabad tőkemozgás, amelyben a Felek valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező személy vesz részt;

(b)

a másik Fél befektetői általi értékpapír-befektetésekkel, valamint pénzügyi kölcsönökkel és hitelekkel kapcsolatos szabad tőkemozgás.

3.   Ukrajna vállalja, hogy az EU-Fél liberalizációjával megegyező módon befejezi a tőkeforgalom mérlegén és a folyó műveletek fizetési mérlegén történő tranzakciók liberalizációját, mielőtt az e megállapodás XVII. melléklete 4. cikkének (3) bekezdése szerinti belső piaci elbánásban részesülne a pénzügyi szolgáltatások terén. Ukrajna tőkemozgásra vonatkozó jogszabályainak és az e megállapodás XVII. melléklete 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított elvekkel összhangban való végrehajtásuknak és folyamatos érvényesítésüknek pozitív értékelése szükséges előfeltétele annak, hogy a Kereskedelmi Bizottság a pénzügyi szolgáltatások tekintetében belső piaci elbánás biztosításáról szóló határozatot hozzon.

4.   E megállapodás egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a Felek nem vezetnek be semmiféle új korlátozást az EU-Fél és Ukrajna lakosai közötti tőkemozgások és folyó fizetések tekintetében, és nem növelik a fennálló intézkedések korlátozó jellegét.

146. cikk

Védintézkedések

E megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül, ahol kivételes körülmények esetén a Felek közötti fizetések és tőkemozgások komoly nehézségeket okoznak vagy okozhatnak a valutaárfolyam-politika vagy a monetáris politika működésében (35) az Európai Unió egy vagy több tagállamában vagy Ukrajnában, az érintett Fél védintézkedéseket hozhat az EU-Fél és Ukrajna közötti tőkemozgások tekintetében hat hónapot meg nem haladó időtartamra, amennyiben az ilyen intézkedésekre feltétlenül szükség van. A védintézkedést elfogadó Fél haladéktalanul értesíti a másik Felet az ilyen intézkedés elfogadásáról és a lehető leghamarabb tájékoztatja visszavonásának ütemezéséről.

147. cikk

Könnyítés és további liberalizációs rendelkezések

1.   A Felek konzultálnak egymással az egymás közötti tőkemozgás elősegítése érdekében, ezáltal támogatva az e megállapodásban meghatározott célok előmozdítását.

2.   E megállapodás hatálybalépését követő első négy évben a Felek olyan intézkedéseket hoznak, amelyek lehetővé teszik a tőke szabad mozgására vonatkozó európai uniós szabályok további fokozatos alkalmazásához szükséges feltételek kialakítását.

3.   E megállapodás hatálybalépését követő öt év elteltével a Kereskedelmi Bizottság felülvizsgálja a bevezetett intézkedéseket, és meghatározza a további liberalizáció körülményeit.

8.   FEJEZET

Közbeszerzés

148. cikk

Célkitűzések

A Felek elismerik az átlátható, megkülönböztetésmentes, versenyalapú és nyílt közbeszerzési pályázati eljárás hozzájárulását a fenntartható gazdasági fejlődéshez és célkitűzésként meghatározzák a szóban forgó beszerzési piacaik hatékony, kölcsönös és fokozatos megnyitását.

Ez a fejezet kölcsönös hozzáférést irányoz elő a közbeszerzési piacokhoz a nemzeti elbánás elve alapján mind nemzeti, regionális, mind pedig helyi szinten a hagyományos és közüzemi ágazatokban odaítélt közbeszerzési szerződések és koncessziók tekintetében. Ukrajna közbeszerzési jogszabályainak az EU közbeszerzési vívmányaihoz való fokozatos közelítéséről rendelkezik, amelyet intézményi reform és az EU-Fél közbeszerzésére irányadó elvekre, valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: a 2004/18/EK irányelv) és a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: a 2004/17/EK irányelv) meghatározott feltételek és fogalommeghatározások alapjára épülő hatékony közbeszerzési rendszer létrehozása kísér.

149. cikk

Hatály

1.   E fejezet az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekre, valamint az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésekre alkalmazandó a közüzemi ágazatokban, illetve az építési és szolgáltatási koncessziókra.

2.   Ez a fejezet bármely olyan ajánlatkérőre és ajánlatkérő szervre (a továbbiakban mindkettő: az ajánlatkérő) vonatkozik, amely megfelel az EU közbeszerzési vívmányaiban szereplő fogalommeghatározásoknak. Kiterjed továbbá a közjogi szervekre és közvállalkozásokra a közüzemek terén, mint például a vonatkozó tevékenységet végző, állami tulajdonú vállalatok, valamint a közüzemek terén különleges és kizárólagos jog alapján működő magánvállalkozások.

3.   Ez a fejezet a XXI-P mellékletben megállapított értékhatárokat meghaladó szerződésekre vonatkozik:

Valamely közbeszerzési szerződés becsült értékének kiszámítása a hozzáadottérték-adó nélküli teljes kifizetendő összegen alapul. E határértékek alkalmazásakor Ukrajna Nemzeti Bankja átváltási árfolyamának segítségével kiszámolja és átváltja ezeket az értékeket saját nemzeti valutájára.

Ezeket a határértékeket e megállapodás hatályba lépését követő első páros évtől kezdődően két évente rendszeresen felülvizsgálják az euró különleges lehívási jogokban kifejezett átlagos napi értéke alapján, a január 1-jétől érvényes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján véget érő 24 hónapos időszakra vonatkozóan. Az így felülvizsgált értékhatárok értékét szükség esetén lekerekítik a legközelebbi ezer EUR-ra. Az értékhatárok felülvizsgálatát a Kereskedelmi Bizottság az e megállapodás VII. címében (Intézményi, általános és záró rendelkezések) meghatározott eljárásnak megfelelően fogadja el.

150. cikk

Intézményi háttér

1.   A Felek a közbeszerzési rendszer megfelelő működéséhez és a vonatkozó elvek végrehajtásához szükséges megfelelő intézményi keretet és mechanizmusokat hoznak létre, illetve tartanak fenn.

2.   Intézményi reformja keretében Ukrajna kijelöl:

(a)

egy, a gazdaságpolitikáért felelős központi végrehajtó szervet, amelynek feladata, hogy a közbeszerzéshez kapcsolódó valamennyi területen koherens politikát biztosítson; Ez a szerv elősegíti és összehangolja e fejezet végrehajtását, valamint irányítja a jogszabály-közelítési folyamatot.

(b)

egy pártatlan és független szervet, amelynek feladata, hogy az szerződések odaítélése során felülvizsgálja az ajánlatkérők által hozott döntéseket. Ebben a kontextusban a „független” azt jelenti, hogy az adott szerv valamennyi ajánlatkérőtől és gazdasági szereplőtől elkülönülő közigazgatási szerv. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy e szerv döntéseit bírósági felülvizsgálatnak vessék alá.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a panaszok felülvizsgálatáért felelős hatóságok által hozott döntéseket hatékonyan érvényesítsék.

151. cikk

A szerződések odaítélésére vonatkozó alapvető szabályok

1.   Legkésőbb e megállapodás hatálybalépését követő hat hónappal a Felek valamennyi szerződés odaítélése tekintetében megfelelnek az e cikk (2)–(15) bekezdése rendelkezéseiben előírt alapvető szabályoknak. Ezek az alapvető szabályok közvetlenül az európai uniós közbeszerzési vívmányokban szabályozott közbeszerzési szabályokból és elvekből származnak, beleértve a megkülönböztetésmentesség, az egyenlő bánásmód, az átláthatóság és az arányosság elvét is.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy valamennyi tervezett közbeszerzést egy megfelelő médiában és oly módon közzétegyenek, hogy ezáltal:

(a)

a piacon verseny keletkezhessen; és

(b)

a szerződés odaítélését megelőzően bármely érdekelt gazdasági szereplő megfelelően hozzáférhessen a tervezett közbeszerzéssel kapcsolatos információkhoz, és jelezhesse ajánlattételi szándékát;

3.   A közzététel a gazdasági szereplők szerződéshez fűződő gazdasági érdekeinek megfelelő kell, hogy legyen.

4.   A közzétételnek legalább az odaítélendő szerződés lényeges részleteit, a minőségi kiválasztás kritériumait, az odaítélés módját, a szerződés odaítélésének kritériumait és bármely olyan további információt kell tartalmaznia, amelyre a gazdasági szereplőknek ésszerűen szükségük lehet ahhoz, hogy eldöntsék, jelezni kívánják-e ajánlattételi szándékukat.

5.   A korrupt gyakorlatok megelőzése érdekében valamennyi szerződést átlátható és pártatlan odaítélési eljárással ítélnek oda. A pártatlanságot különösen a szerződés tárgyának megkülönböztetésmentes leírása, valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférés biztosítása, megfelelő határidők és egy átlátható és objektív megközelítés révén biztosítják.

6.   A kivitelezendő építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás jellegzetességeinek leírásakor az ajánlatkérő a teljesítésre és funkciókra vonatkozóan általános leírásokat alkalmaz, és a nemzetközi, európai vagy nemzeti szabványokat használja.

7.   Egy építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás jellegzetességeinek leírása nem utalhat egy konkrét márkára, forrásra, valamely különleges folyamatra, illetve védjegyre, szabadalomra, típusra, konkrét eredetre vagy gyártásra, kivéve, ha a szerződés tárgya ezt indokolja, és mellette feltüntetik a „vagy azzal egyenértékű” szavakat. Előnyben kell részesíteni a teljesítés vagy funkciók általános leírásának használatát.

8.   Az ajánlatkérők nem szabhatnak olyan feltételeket, amelyek a másik Fél gazdasági szereplőit közvetlenül vagy közvetett módon megkülönböztetik, így például azt a követelményt, hogy a szerződés iránt érdeklődő gazdasági szereplők székhelyének ugyanabban az országban, régióban vagy területen kell lennie, mint az ajánlatkérőnek.

A fentiektől eltérve olyan esetekben, amikor a szerződés sajátos körülményei indokolttá teszik, a sikeres ajánlatevőtől megkövetelhetik, hogy bizonyos üzleti infrastruktúrát létesítsen a teljesítés helyén.

9.   A részvételi szándéknyilatkozatra és az ajánlatok benyújtására kiírt határidőnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a másik Fél gazdasági szereplői érdemben értékelhessék a pályázatot és előkészíthessék ajánlatukat.

10.   Valamennyi résztvevő számára előzetesen lehetővé kell tenni, hogy tudomást szerezzen az alkalmazandó szabályokról, a kiválasztási kritériumokról és az odaítélési kritériumokról. Ezeket a szabályokat valamennyi résztvevő esetében egyformán kell alkalmazni.

11.   Az ajánlatkérők korlátozhatják az ajánlattevők számát, feltéve, hogy:

(a)

azt átlátható és megkülönböztetésmentes módon teszik; és

(b)

a kiválasztás olyan objektív tényezők alapján történik, mint az ajánlattevők tapasztalata az érintett ágazatban, vállalkozásuk mérete és infrastruktúrája vagy műszaki és szakmai képességeik.

Amennyiben az ajánlatkérő korlátozza az ajánlattevők számát, figyelembe kell vennie a megfelelő verseny biztosításának szükségességét.

12.   Az ajánlatkérők kizárólag kivételesen meghatározott esetekben, akkor alkalmazhatnak tárgyalásos eljárásokat, amikor egy ilyen eljárás ténylegesen nem torzítja a versenyt.

13.   Az ajánlatkérők kizárólag azzal a feltétellel alkalmazhatnak minősítési rendszereket, hogy ha a minősített gazdasági szereplők listáját elegendően meghirdetett, átlátható és nyílt eljárás útján állították össze. Az ilyen rendszerek hatálya alá eső szerződéseket is megkülönböztetésmentes alapon ítélik oda.

14.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a szerződéseket átlátható módon annak az ajánlattevőnek ítéljék oda, amely gazdaságilag a legkedvezőbb, vagy a legalacsonyabb árú ajánlatot tette az előzetesen megállapított és közzétett pályázati feltételek és eljárási szabályok alapján. A végső döntéseket haladéktalanul közlik valamennyi ajánlattevővel. Valamely sikertelen ajánlatevő kérésére megfelelően részletes indokokat kell rendelkezésre bocsátani a döntés felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében.

15.   A Felek gondoskodnak arról, hogy bármely személy, amely jelzi vagy jelezte ajánlattételi szándékát, és amely egy állítólagos jogsértés károsultja lett vagy lehet, hatékony, pártatlan jogi védelmet élvezhessen az ajánlatkérőnek a kérdéses szerződés odaítélésével kapcsolatos bármely döntése ellen. A felülvizsgálati eljárás során, illetve végén hozott döntéseket oly módon teszik közzé, hogy az megfelelő tájékoztatást nyújtson valamennyi érdekelt gazdasági szereplő számára.

152. cikk

A jogszabályok közelítésének tervezése

1.   A jogszabályok közelítésének megkezdése előtt Ukrajna e fejezet végrehajtására vonatkozóan egy átfogó, időbeli és fontosabb állomásokat megjelölő ütemtervet nyújt be a Kereskedelmi Bizottsághoz, amelynek a jogszabályok közelítésére és az intézményi kapacitásépítésre irányuló valamennyi reformot tartalmaznia kell. Ennek az ütemtervnek meg kell felelnie az e megállapodás XXI-A. mellékletében megállapított szakaszoknak és időbeli ütemterveknek.

2.   Az ütemterv a reform összes szempontjára és a közbeszerzési tevékenységek végrehajtására vonatkozó általános jogi keretre kiterjed, különösen pedig: a közbeszerzési szerződésekre, a közüzemi ágazaton belüli szerződésekre, építési beruházásokra irányuló koncessziókra és felülvizsgálati eljárásokra vonatkozó jogszabályi közelítésre; a közigazgatási kapacitás minden szinten történő megerősítésére, beleértve a felülvizsgálati szerveket és az érvényesítési mechanizmusokat is.

3.   A Kereskedelmi Bizottság kedvező véleménynyilvánítását követően ez az ütemterv referenciadokumentumnak tekintendő e fejezet végrehajtására. Az Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz, hogy támogatást nyújtson Ukrajnának az ütemterv végrehajtásában.

153. cikk

A jogszabályok közelítése

1.   Ukrajna biztosítja, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó meglévő és jövőbeni jogszabályait fokozatosan összeegyeztethetővé tegye az európai uniós közbeszerzési vívmányokkal.

2.   A jogszabályok közelítését egymást követő, az e megállapodás XXI-A., XXI-B.–XXI-E., XXI-G., XXI-H. és XXI-J. mellékletében megállapított szakaszokban valósítják meg. E megállapodás XXI-F. és XXI-I. melléklete olyan, nem kötelező elemeket is megjelöl, amelyeket nem kell átültetni, a XXI-K.–XXI-N. mellékletek pedig az uniós vívmányok olyan elemeit, amelyek a jogszabályok közelítésének hatáskörén kívül maradnak. E folyamat során kellően figyelembe kell venni a Bíróság megfelelő esetjogát, az Európai Bizottság által elfogadott végrehajtási intézkedéseket, valamint szükség esetén az európai uniós vívmányok időközben bekövetkezett bármely módosítását. A Kereskedelmi Bizottság értékeli az egyes szakaszok végrehajtását, pozitív értékelését követően a végrehajtás az e megállapodás XXI-A. mellékletében meghatározottak szerint összefügg a kölcsönös piaci hozzáférés biztosításával. Az Európai Bizottság haladéktalanul értesíti Ukrajnát az európai uniós vívmányok bármely módosításáról. A módosítások végrehajtásának érdekében megfelelő tanácsadást nyújt és technikai segítségnyújtást biztosít Ukrajnának.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy a Kereskedelmi Bizottság a következő szakasz értékelését csak akkor kezdi el, ha az előző szakasz végrehajtásához szükséges intézkedéseket meghozták, és az e cikk (2) bekezdésében meghatározott módozatoknak megfelelően jóváhagyták.

4.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a közbeszerzés azon szempontjai és területei, amelyekre e cikk nem terjed ki, összhangban legyenek az e megállapodás 151. cikkében az átláthatóság, megkülönböztetésmentesség és egyenlő bánásmód tekintetében meghatározott elvekkel.

154. cikk

Piacra jutás

1.   A Felek megállapodnak abban, hogy piacaik hatékony és kölcsönös nyitását fokozatosan és egymással párhuzamosan érik el. A jogszabály-közelítési folyamat alatt az egymásnak biztosított piacra jutás mértéke az e megállapodás XXI-A. mellékletében előírtaknak megfelelően e folyamat előrehaladásához kötött.

2.   A piacnyitás következő szakaszába való áttérésről hozott döntést az elfogadott jogszabályok minőségének és gyakorlati végrehajtásuknak az értékelése alapján hozzák meg. Ilyen értékeléseket a Kereskedelmi Bizottság rendszeresen végez.

3.   Amennyiben az egyik Fél az e megállapodás XXI-A. mellékletének megfelelően megnyitotta közbeszerzési piacát a másik Fél előtt, az EU-Fél – az európai uniós közbeszerzési szabályoknak megfelelően és a saját vállalkozásai számára biztosítottnál nem kevésbé előnyös elbánást biztosítva – hozzáférést biztosít az ukrajnai vállalatoknak a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaihoz, függetlenül attól, hogy az EU-Fél területén rendelkeznek-e székhellyel vagy sem. Nemzeti közbeszerzési szabályainak megfelelően és a saját vállalkozásai számára biztosítottnál nem kevésbé előnyös elbánást biztosítva Ukrajna hozzáférést biztosít az EU-Fél vállalkozásai számára a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaihoz, függetlenül attól, hogy azok Ukrajnában rendelkeznek-e székhellyel vagy sem.

4.   A jogszabály-közelítési folyamat utolsó szakaszának végrehajtását követően a Felek megvizsgálják a piacra jutás kölcsönös biztosításának lehetőségét az e megállapodás 149. cikkének (3) bekezdésében megállapított határértékek alatti közbeszerzések tekintetében is.

5.   Finnország fenntartja az Aland-szigetek tekintetében képviselt álláspontját.

155. cikk

Tájékoztatás

1.   A Felek gondoskodnak arról, hogy az ajánlatkérők és a gazdasági szereplők kellőképpen tájékoztatva legyenek a közbeszerzési eljárásokról, beleértve a valamennyi vonatkozó jogszabály és közigazgatási döntés közzététele révén történő tájékoztatást is.

2.   A Felek biztosítják a pályázati lehetőségekre vonatkozó információk hatékony terjesztését.

156. cikk

Együttműködés

1.   A Felek a tapasztalatok, valamint a legjobb gyakorlataikra és szabályozási kereteikre vonatkozó információk cseréje révén fokozzák együttműködésüket.

2.   A Felek elősegítik e fejezet végrehajtását, adott esetben technikai segítségnyújtás révén is. Az e megállapodás pénzügyi együttműködésről szóló VI. címének (Pénzügyi együttműködés és csalás elleni rendelkezések) rendelkezéseivel összhangban a vonatkozó uniós finanszírozási mechanizmusok és eszközök révén nyújtott pénzügyi támogatásról külön döntéseket hoznak.

3.   Az együttműködés tárgyát képező témák indikatív listáját e megállapodás XXI-O. melléklete tartalmazza.

9.   FEJEZET

Szellemi tulajdon

1.   Szakasz

Általános rendelkezések

157. cikk

Célkitűzések

E fejezet célkitűzései a következők:

(a)

innovatív és kreatív termékek előállításának és kereskedelmi forgalomba hozatalának elősegítése a Felek között; és

(b)

a szellemitulajdon-jogok megfelelő szintű és hatékony védelmének és érvényesítésének megvalósítása.

158. cikk

A kötelezettségek jellege és hatálya

1.   A Felek biztosítják a szellemi tulajdonnal foglalkozó azon nemzetközi szerződéseknek a megfelelő és hatékony végrehajtását, amelyeknek szerződő felei, ideértve a WTO-egyezmény 1C. mellékletében foglalt, a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (a továbbiakban: a TRIPS-megállapodás). E fejezet rendelkezései kiegészítik és pontosítják a Felek TRIPS-megállapodásból, illetve egyéb, a szellemi tulajdon területén kötött nemzetközi egyezményekből eredő jogait és kötelezettségeit.

2.   E megállapodás alkalmazásában a szellemitulajdon-jogok közé tartoznak a szerzői jogok, beleértve a számítógépes programok és adatbázisok szerzői jogát, valamint a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogokat; a szabadalmakhoz kapcsolódó jogok, beleértve a biotechnológiai találmányok szabadalmait is; védjegyek, kereskedelmi nevek, amennyiben az érintett belső jogban kizárólagos tulajdonjogként védelmet élveznek; integrált áramkörök topográfiája; földrajzi árujelzők, beleértve az eredet-megjelöléseket; forrásmegjelölések; növényfajták; a nyilvánosságra nem hozott adatok védelme; az Ipari Tulajdon oltalmáról szóló Párizsi Egyezmény (1967) (a továbbiakban: a Párizsi Egyezmény) 10 bis cikkében említett tisztességtelen verseny elleni védelem.

159. cikk

Technológiaátadás

1.   A Felek megállapodnak abban, hogy nézeteket és információkat cserélnek a technológiaátadást érintő belső és nemzetközi gyakorlataik és politikáik tekintetében. Az ilyen csere különösen az információáramlás, az üzleti partnerségek, az engedélyezés és az alvállalkozásba adás önkéntes alapú elősegítését célzó intézkedésekre terjed ki. Különös figyelmet kell fordítani az ahhoz szükséges feltételekre, hogy a fogadó országokban a technológiaátadást lehetővé tevő, megfelelő környezetet hozzanak létre, ideértve a vonatkozó jogi keretrendszer és a humántőke fejlesztését.

2.   A Felek gondoskodnak arról, hogy szellemitulajdon-jogjogosultjainak jogszerű érdekei védelmet élvezzenek.

160. cikk

Jogkimerülés

A Felek a TRIPS-megállapodás rendelkezései alapján szabadon létrehozhatják a szellemitulajdon-jogok kimerülésére vonatkozó saját rendszerüket.

2.   Szakasz

A szellemitulajdon-jogokra vonatkozó alapkövetelmények

1.   Alszakasz

Szerzői és szomszédos jogok

161. cikk

A biztosított védelem

A Felek betartják a következő rendelkezéseket:

(a)

az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló nemzetközi egyezmény (1961) (a továbbiakban: a Római Egyezmény) 1–22. cikkei;

(b)

az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény (1886, legutóbbi módosítása: 1979) (a továbbiakban: a Berni Egyezmény) 1–18. cikkei;

(c)

a Szellemi Tulajdon Világszervezete (a továbbiakban: a WIPO) szerzői jogokról szóló szerződésének (1996) (a továbbiakban: a WCT) 1–14. cikkei; és

(d)

az Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló WIPO-szerződés (1996) 1–23. cikkei.

162. cikk

A szerzői jogok védelmi ideje

1.   A Berni Egyezmény 2. cikke értelmében vett irodalmi és művészeti művek a szerző életében és a halálától számított 70 éven át részesülnek szerzői jogi védelemben, attól az időponttól függetlenül, amikor a művet jogszerűen nyilvánosságra hozták.

2.   Amennyiben egy művön fennálló szerzői jog több szerzőtársat illet, az (1) bekezdésben meghatározott védelmi időt az utoljára elhunyt szerző halálától kell számítani.

3.   A név nélkül vagy felvett néven szerzett művek esetében a védelmi idő a mű jogszerű nyilvánosságra hozatalát követő 70 évig tart. Ha azonban a szerző által felvett név semmi kétséget nem hagy a szerző személyazonossága felől, vagy ha a szerző az első mondatban meghatározott idő alatt felfedi személyazonosságát, a védelmi időt az (1) bekezdés szerint kell számítani.

4.   A több kötetben, részben, folytatásban, számban vagy fejezetben nyilvánosságra hozott művek tekintetében, amelyek védelmi ideje a mű jogszerű nyilvánosságra hozatalakor kezdődik, a védelmi időt részenként külön-külön kell számítani.

5.   Azon művek esetén, amelyek védelmi ideje nem a szerző vagy szerzők halálától számítandó, és amelyeket a megalkotásuktól számított 70 éven belül nem hoztak jogszerűen nyilvánosságra, a védelem megszűnik.

163. cikk

Filmalkotások és egyéb audiovizuális művek védelmi ideje

1.   A filmalkotás és az audiovizuális mű szerzőjének vagy egyik szerzőjének a mű főrendezőjét kell tekinteni. A Felek további személyeket is megjelölhetnek szerzőtársként.

2.   A filmalkotások és audiovizuális művek védelmi ideje a következő személyek csoportjából utoljára elhunyt személy halálától számított legalább 70 év, függetlenül attól, hogy azok szerzőtársként vannak-e feltüntetve: e csoportba minimum a főrendező, a forgatókönyvíró, a párbeszédek szerzője és a külön a filmalkotásokhoz vagy audiovizuális művekhez szerzett zene szerzője tartozik.

164. cikk

A szomszédos jogok védelmi ideje

1.   Az előadóművészek jogai az előadás időpontjától számított legalább 50 éven át részesülnek védelemben. Ha azonban az előadás rögzítését ezen az időn belül jogszerűen nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő az első nyilvánosságra hozataltól vagy – ha ez korábbi – az első nyilvánossághoz közvetítéstől számított legalább 50 év.

2.   A hangfelvétel-előállítók jogai az első rögzítéstől számított legalább 50 év elteltével megszűnnek. Ha azonban a hangfelvételt ezen időszakon belül jogszerűen nyilvánosságra hozzák, az említett jogok az első jogszerű nyilvánosságra hozatal időpontját követő legalább 50 év elteltével szűnnek meg. Amennyiben az első mondatban említett időszakon belül jogszerű nyilvánosságra hozatal nem történt, de a hangfelvételt ezen időszak alatt jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítették, az említett jogok az első jogszerű nyilvánossághoz közvetítés időpontját követő 50 év elteltével szűnnek meg.

3.   A film első rögzítése előállítójának jogai a rögzítéstől számított legalább 50 évig részesülnek védelemben. Ha azonban a filmet ezen az időn belül jogszerűen nyilvánosságra hozzák vagy jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítik, a védelmi idő az első nyilvánosságra hozataltól vagy – ha ez korábbi – az első nyilvánossághoz közvetítéstől számított legalább 50 év. E megállapodás alkalmazásában „film” minden filmalkotás, audiovizuális mű vagy mozgókép, hangkísérettel vagy anélkül.

4.   A műsorsugárzó szervezetek jogai nem korábban, mint a műsor első sugárzását követő 50 év elteltével járnak le, függetlenül attól, hogy az adást vezetéken vagy vezeték nélküli sugárzás útján közvetítették, ideértve a kábelen és a műholdon keresztül történő műsorszórást is.

165. cikk

A korábban még nyilvánosságra nem hozott művek védelme

Aki a szerzői jogi védelem lejárta után egy nyilvánosságra nem hozott művet először hoz jogszerűen nyilvánosságra, illetve a nyilvánossághoz jogszerűen először közvetít, a szerzőt megillető vagyoni jogokhoz igazodó terjedelmű védelemben részesül. Ezen jogok védelmi ideje attól az időponttól számított huszonöt év, amikor a művet először jogszerűen nyilvánosságra hozták vagy jogszerűen a nyilvánossághoz közvetítették.

166. cikk

Kritikai és tudományos kiadások

A Felek közkinccsé vált művek kritikai vagy tudományos kiadását is szerzői jogi védelemben részesíthetik. E jogok védelmi ideje a kiadás első jogszerű nyilvánosságra hozatalától számított legfeljebb 30 év.

167. cikk

A fényképek védelme

A fényképek e megállapodás 162. cikkének megfelelően részesülnek védelemben, amennyiben abban az értelemben eredetiek, hogy a szerző saját szellemi alkotásának minősülnek. A Felek más fényképeket is védelemben részesíthetnek.

168. cikk

Együttműködés a szerzői jogok kollektív kezeléséről

A Felek elismerik a közös jogkezelő szervezeteik közötti együttműködés kialakításának szükségességét annak érdekében, hogy kölcsönösen könnyebb hozzáférést és tartalomszolgáltatást biztosítsanak a Felek között, valamint biztosítsák a Felek műveinek és más anyagainak használatáért fizetendő jogdíjak kölcsönös átutalását. A Felek elismerik annak szükségességét, hogy közös jogkezelő szervezeteik feladataik vonatkozásában magas szintű racionalizációt és átláthatóságot érjenek el.

169. cikk

A rögzítés joga

1.   E cikk alkalmazásában a rögzítés hangok vagy képek, vagy azok leképezéseinek felvétele, amely valamely eszköz révén érzékelhető, többszörözhető vagy közölhető.

2.   A Felek biztosítják az előadóművészek számára a kizárólagos jogot előadásaik rögzítésének engedélyezésére, illetve megtiltására.

3.   A Felek biztosítják a műsorsugárzó szervezetek számára a kizárólagos jogot sugárzott műsoraik rögzítésének engedélyezésére, illetve megtiltására, függetlenül attól, hogy a közvetítés vezeték útján vagy vezeték nélkül történik, ideértve a kábelen keresztül vagy műhold útján történő közvetítést is.

4.   A kábeles műsorszolgáltató szervezeteket nem illeti meg a (2) bekezdésben biztosított jog, amennyiben kábel útján kizárólag továbbközvetítik a műsorsugárzó szervezetek sugárzott műsorait.

170. cikk

Műsorszolgáltatás és a nyilvánossághoz közvetítés

1.   E cikk alkalmazásában:

(a)   „műsorszolgáltatás”: hangok vagy képek és hangok vagy ezek leképezésének vezeték nélkül történő nyilvános vételre szánt közvetítése; műhold útján történő ilyen közvetítése; és a kódolt jelek közvetítése, amikor a dekódolásra szolgáló eszközt a műsorsugárzó szervezet vagy az ő jóváhagyásával más fél szolgáltatja a lakosság számára;

(b)   „nyilvánossághoz való közvetítés”: a nyilvánossághoz bármely médium használatával történő olyan közvetítés, amely nem minősül sugárzásnak, és amelynek tárgya előadás hangja vagy hangfelvétel hangja, illetve annak leképezése. A (3) bekezdés alkalmazásában a „nyilvánossághoz való közvetítés” magában foglalja a hangfelvételen rögzített hangoknak vagy a hangok leképezésének a nyilvánosság számára hallhatóvá tételét.

2.   A Felek kizárólagos jogot biztosítanak az előadók számára arra nézve, hogy előadásaik vezeték nélküli sugárzását és a nyilvánossághoz való közvetítését engedélyezzék, kivéve, ha az előadás már önmagában sugárzott előadás vagy rögzítés eredménye.

3.   A Felek biztosítják a hangfelvételek előadói és előállítói számára az egyszeri méltányos díjazás jogát, ha a hangfelvételt kereskedelmi célból teszik közzé, vagy az ilyen hangfelvétel megjelenítését vezeték nélküli sugárzás céljára vagy a nyilvánossághoz történő bármely közvetítésre használják, illetve annak biztosítása érdekében, hogy ezt a díjat az érintett előadóművészek és hangfelvétel-előállítók között felosszák. Az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közötti megállapodás hiányában a Felek meghatározhatják azokat a feltételeket, amelyek alapján közöttük a díj felosztásra kerül.

4.   A Felek a műsorszolgáltató szervezetek számára kizárólagos jogot biztosítanak sugárzott műsoraik vezeték nélküli sugárzásának, illetve nyilvánossághoz történő közvetítésének, továbbá a műsoraik lakosság felé történő kommunikálásának engedélyezésére, illetve megtiltására, amennyiben e közvetítés olyan helyiségben történik, amely a nyilvánosság számára belépti díj ellenében hozzáférhető.

171. cikk

A terjesztés joga

1.   A Felek a szerzők számára kizárólagos jogot biztosítanak műveik eredeti vagy többszörözött példányai adásvétellel vagy más módon megvalósuló nyilvános terjesztésének engedélyezésére, illetve ennek megtiltására.

2.   A Felek kizárólagos jogot biztosítanak az alábbiakban felsorolt személyek számára arra, hogy értékesítés útján vagy más módon nyilvánosságra hozzák az e bekezdés a)–d) pontjában megnevezett tárgyakat, beleértve azok másolatait:

(a)

az előadóművészeknek, előadásaik rögzítése tekintetében;

(b)

a hangfelvétel-előállítóknak, hangfelvételeik tekintetében;

(c)

a filmek első rögzítése előállítóinak, filmjeik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;

(d)

a műsorszolgáltató szervezeteknek műsoraik rögzítése tekintetében, az e megállapodás 169. cikke (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

172. cikk

Korlátozások

1.   A Felek az e megállapodás 169., 170. és 171. cikkében említett jogok tekintetében korlátozásokat vezethetnek be az alábbiakra vonatkozóan:

(a)

magáncélú felhasználás esetén;

(b)

napi eseményekről szóló tudósításhoz kapcsolódó, rövid részletek felhasználása esetén;

(c)

a műsorszolgáltató szervezetek által saját eszközökkel és saját műsor céljából végzett, ideiglenes (efemer) rögzítés esetén,

(d)

kizárólag oktatás vagy tudományos kutatás céljából végzett felhasználás esetén.

2.   Az (1) bekezdéstől eltérve, a Felek bevezethetnek olyan korlátozásokat az előadóművészek, hangfelvétel-előállítók, műsorszolgáltató szervezetek és a filmek első rögzítésének előállítói védelme tekintetében, mint amelyekről az irodalmi és művészeti alkotások szerzői jogi védelme tekintetében már rendelkezett. Kényszerengedély azonban csak a Római Egyezmény rendelkezéseivel összeegyeztethető mértékben írható elő.

3.   E cikk (1) és (2) bekezdésében említett korlátozások kizárólag olyan különleges esetekben alkalmazhatók, amelyek nem sérelmesek a mű vagy más védelem alatt álló teljesítmény rendes felhasználására, és indokolatlanul nem károsítják a jogosult jogos érdekeit.

173. cikk

A többszörözés joga

A Felek biztosítják művek közvetett vagy közvetlen, ideiglenes vagy tartós, bármely eszközzel vagy formában, egészben vagy részben történő többszörözése engedélyezésének, illetve megtiltásának kizárólagos jogát:

(a)

a szerzők számára műveik tekintetében;

(b)

az előadóművészek számára előadásaik rögzítése tekintetében;

(c)

a hangfelvétel-előállítók számára hangfelvételeik tekintetében;

(d)

a filmek első rögzítése előállítói számára filmjeik eredeti és többszörözött példányai tekintetében;

(e)

a műsorszolgáltató szervezetek számára műsoraik rögzítése tekintetében függetlenül attól, hogy a műsor közvetítése vezeték útján vagy vezeték nélkül történik, ideértve a kábelen keresztül vagy műhold útján történő közvetítést is.

174. cikk

A művek nyilvánossághoz közvetítésének, valamint a védelem alatt álló egyéb teljesítmények nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételének joga

1.   A Felek a szerzők számára kizárólagos jogot biztosítanak műveik vezetékes vagy vezeték nélküli nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, illetve megtiltására, beleértve az oly módon történő hozzáférhetővé tételt is, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

2.   A Felek biztosítják a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel engedélyezésének, illetve megtiltásának kizárólagos jogát akár vezetékes akár vezeték nélküli, illetve oly módon történő hozzáférhetővé tétel esetében is, amikor a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg:

(a)

az előadóművészek számára előadásaik rögzítése tekintetében;

(b)

a hangfelvétel-előállítók számára hangfelvételeik tekintetében;

(c)

a filmek első rögzítése előállítói számára filmjeik eredeti és a többszörözött példányai tekintetében;

(d)

a műsorszolgáltató szervezetek számára műsoraik rögzítése tekintetében függetlenül attól, hogy a műsor közvetítése vezeték útján vagy vezeték nélkül történik, ideértve a kábelen keresztül vagy műhold útján történő közvetítést is.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy az (1) és a (2) bekezdésben foglalt jogok nem merülnek ki a nyilvánossághoz közvetítés vagy a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétel egyetlen, e cikkben említett cselekménye révén sem.

175. cikk

Kivételek és korlátozások

1.   A Felek rendelkeznek arról, hogy az e megállapodás 173. cikkében említett ideiglenes többszörözések, amelyek átmenetiek vagy esetiek, amelyek a technológiai folyamat szerves és lényeges részét képezik, és amelyek egyetlen célja, hogy lehetővé tegye egy mű vagy más tárgy:

(a)

harmadik felek közötti hálózaton belüli továbbítását valamely közvetítő eszköz révén; vagy

(b)

jogszerű használatát,

valamint amelynek nincs független gazdasági jelentősége, kivételt képezzenek a 173. cikkben előírt többszörözési jog alól.

2.   Amennyiben a Felek a 173. cikkben előírt többszörözési jog tekintetében kivételt tesznek vagy korlátozást vezetnek be, akkor az e megállapodás 171. cikke (1) bekezdésében megállapított terjesztési jog tekintetében is tehetnek kivételt és vezethetnek be korlátozást, az engedélyezett többszörözés céljának megfelelő indokolt mértékig.

3.   A Felek kizárólag olyan különös esetekben állapíthatnak meg korlátozásokat vagy kivételeket az e megállapodás 173. és 174. cikkében foglalt jogokkal kapcsolatban, amelyek nem ütköznek a mű vagy más tárgy rendes hasznosításával, és indokolatlanul nem károsítják a jogosultak jogos érdekeit.

176. cikk

A technológiai intézkedések védelme

1.   A Felek megfelelő jogi védelmet biztosítanak bármely hatékony technológiai intézkedés olyan megkerülése ellen, amelyet az azt végző személy annak tudatában visz véghez, hogy a fenti célt kívánja elérni, vagy ésszerűen ennek tudatában kellene lennie.

2.   A Felek megfelelő jogi védelmet biztosítanak az olyan eszközök, termékek vagy alkatrészek előállítása, importja, forgalmazása, értékesítése, bérbeadása, értékesítést vagy bérbeadást ösztönző reklámozása vagy kereskedelmi célú birtoklása, illetve olyan szolgáltatások nyújtása ellen, amelyek:

(a)

népszerűsítésének, reklámozásának vagy forgalmazásának célja bármely hatékony technológiai intézkedés megkerülése; vagy

(b)

a bármely hatékony technológiai intézkedés megkerülésén túl csak korlátozott kereskedelmileg jelentős rendeltetéssel bírnak; vagy

(c)

tervezésének, előállításának, módosításának vagy szolgáltatásának a célja bármely hatékony technológiai intézkedés megkerülésének a lehetővé tétele vagy megkönnyítése.

3.   E szakasz alkalmazásában „technológiai intézkedés”: bármely olyan technológia, eszköz vagy alkatrész, amely rendeltetésszerű működése esetén azt a célt szolgálja, hogy megakadályozzon, vagy korlátozzon a művek vagy más tárgy tekintetében olyan cselekményeket, amelyeket bármely szerzői jog vagy szerzői joghoz kapcsolódó jog jogtulajdonosa nem engedélyezett, az egyes Felek jogalkotásának megfelelően. A technológiai intézkedések akkor minősülnek „hatékonynak”, ha a védett mű vagy más tárgy használatát a jogtulajdonos hozzáférés-ellenőrzés vagy védelmi eljárás alkalmazásával korlátozza, így például kódolás, zavarás illetve a mű vagy az egyéb tárgy más átalakítása útján, vagy másolásellenőrző mechanizmussal, amellyel eléri a védelmi célt.

4.   Amennyiben a Felek az e megállapodás 172. és 175. cikkében megállapított jogok korlátozásáról rendelkeznek, biztosíthatják, hogy a jogosultak a kivétel vagy a korlátozás kedvezményezettje számára elérhetővé tegyék a kivétel vagy a korlátozás tárgyát képező eszközöket a kivételből vagy korlátozásból eredő kedvezményhez szükséges mértékig, és a kedvezményezett jogszerűen hozzáférhessen a kérdéses védett műhöz vagy tárgyhoz.

5.   E megállapodás 175. cikke (1) és (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatók, ha szerződéses megállapodás alapján a műveket és más védelem alatt álló tárgyakat úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg.

177. cikk

A jogkezelési információk védelme

1.   A Felek megfelelő védelmet biztosítanak minden olyan személy ellen, aki tudatosan és illetéktelenül a következő cselekmények valamelyikét végzi:

(a)

bármely elektronikus jogkezelési információ eltávolítása vagy megváltoztatása;

(b)

az e megállapodás alapján védett olyan művek vagy más tárgyak forgalmazása, forgalmazási célú behozatala, sugárzása vagy a nyilvánosság részére történő közvetítése, amelyekből az elektronikus jogkezelő információt illetéktelenül eltávolították vagy megváltoztatták,

ha ez a személy tudja, vagy ésszerűen tudnia kellene, hogy ezzel a cselekedetével az adott Fél jogszabályai szerinti szerzői jog vagy szerzői joghoz kapcsolódó jog megsértését idézi elő, teszi lehetővé, könnyíti meg vagy fedi el.

2.   E megállapodás alkalmazásában „jogkezelési információ”: minden olyan, a jogkezelők által szolgáltatott információ, amely az 1. alszakaszban említett művet vagy más tárgyat, a szerzőt vagy más jogtulajdonost, vagy a mű illetve a más tárgy használatának feltételeivel kapcsolatos információkat azonosítja, valamint az ilyen információt leképező bármely szám vagy kód.

Az első bekezdés alkalmazandó, ha a fenti információs tételek bármelyike egy mű vagy az 1. alszakaszban említett más tárgy másolatához társul, illetve a mű vagy más tárgy közönséghez történő közvetítésével kapcsolatban jelenik meg.

178. cikk

Jogosultak, valamint a bérleti és haszonkölcsönzési jog tárgya

1.   Az alábbiak tekintetében a Felek kizárólagos jogot biztosítanak a bérleti és haszonkölcsönzési jog engedélyezésére vagy megtiltására:

(a)

a szerző, műve eredeti vagy többszörözött példányainak tekintetében;

(b)

az előadóművész, előadásának rögzítése tekintetében;

(c)

a hangfelvétel-előállító, hangfelvételei tekintetében;

(d)

a film első rögzítésének előállítója, filmje eredeti és többszörözött példányai tekintetében.

2.   Az építészeti és az iparművészeti alkotásokon fennálló bérleti és haszonkölcsönzési jog nem tartozik e rendelkezések hatálya alá.

3.   A Felek a nyilvános haszonkölcsönzés tekintetében kivételeket határozhatnak meg az (1) bekezdésben foglalt kizárólagos jog alól, amennyiben legalább a szerzők e haszonkölcsönzés ellenében díjazásban részesülnek. A Felek szabadon, kultúrpolitikai célkitűzéseiknek megfelelően határozhatják meg e díjazás mértékét.

4.   Amennyiben a Felek az e megállapodásban foglalt kizárólagos haszonkölcsönzési jogot hangfelvételek, filmek és számítógépi programok esetében nem alkalmazzák, legalább a szerzők számára díjigényt biztosítanak.

5.   A Felek az intézmények bizonyos kategóriáit mentesíthetik a (3) és (4) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség alól.

179. cikk

Méltányos díjazáshoz való elidegeníthetetlen jog

1.   Ha egy szerző vagy előadóművész hangfelvételre vagy egy film eredeti vagy többszörözött példányára vonatkozó bérleti jogát a hangfelvétel vagy film előállítójára ruházta vagy nekik átengedte, a szerző vagy előadóművész a bérlet ellenében továbbra is méltányos díjazást követelhet.

2.   A bérletért járó méltányos díjazáshoz való jogról a szerző vagy előadóművész nem mondhat le.

3.   A méltányos díjazáshoz való jog érvényesítésével meg lehet bízni a szerzői jogok vagy az előadóművészi teljesítmények közös jogkezelését végző szervezetet.

4.   A Felek rendelkezhetnek arról, hogy a közös jogkezelést végző szervezetek elláthatják-e, és milyen mértékben a méltányos díjazáshoz való jog érvényesítését, illetve azt, hogy ezen díjat kitől lehet igényelni vagy beszedni.

180. cikk

A számítógépes programok védelme

1.   A Felek szerzői joggal védik a számítógépes programokat, amelyek a Berni Egyezmény értelmében irodalmi műnek számítanak. E rendelkezés alkalmazásában a „számítógépes programok” fogalma magában foglalja azok előkészítő dokumentációját is.

2.   Az e megállapodás alapján biztosított védelem a számítógépes programok bármely formában történő kifejezésére vonatkozik. A számítógépes program bármely elemének – beleértve a csatlakozási felületeket – alapjául szolgáló ötletek és elvek e megállapodás értelmében nem részesülnek szerzői jogi védelemben.

3.   A számítógépes program akkor részesül védelemben, ha eredeti, abban az értelemben, hogy a szerző saját szellemi alkotása. Annak megállapításához, hogy fennállhat-e ilyen védelem, más feltétel nem alkalmazható.

181. cikk

A számítógépes programok szerzője

1.   A számítógépes program szerzője a programot létrehozó természetes személy vagy természetes személyek csoportja, illetve a Felek jogszabályainak értelmében – amennyiben azt a jogszabályok lehetővé teszik – jogosultnak minősülő jogi személy.

2.   A természetes személyek csoportja által közösen létrehozott számítógépes program esetében e személyeket a kizárólagos jogok együttesen illetik.

3.   Ahol a Felek jogszabályai elismerik az együttesen létrehozott műveket, a Felek jogszabályai szerint a mű létrehozójának minősülő személyt kell szerzőnek tekinteni.

4.   Ha a számítógépes programot egy munkavállaló munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítéseként vagy a munkáltató utasítása alapján készíti, az így elkészített program valamennyi vagyoni jogának gyakorlására a munkáltató kizárólagosan jogosult, kivéve, ha szerződés ettől eltérően rendelkezik.

182. cikk

Számítógépes programokkal kapcsolatos, engedélyhez kötött cselekmények

E megállapodás 183. és 184. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel, a jogosult 181. cikk szerinti kizárólagos jogai magukban foglalják az alábbi cselekmények elvégzésére vagy engedélyezésére való jogot:

(a)

a számítógépes program bármely eszközzel és bármely formában, részben vagy egészben történő tartós vagy időleges többszörözése. Amennyiben a számítógépes program betáplálása, megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása szükségessé teszi az ilyen többszörözést, az ilyen cselekményhez szükséges a jogosult engedélye;

(b)

a számítógépes program lefordítása, átdolgozása, feldolgozása és bármely más módon történő módosítása, valamint ezek eredményének többszörözése a számítógépes programot módosító személy jogainak sérelme nélkül;

(c)

a számítógépes program vagy másolatai bármilyen formában történő nyilvános terjesztése, beleértve a bérbeadást is.

183. cikk

A számítógépes programokkal kapcsolatos, engedélyhez kötött cselekmények alóli kivételek

1.   Külön szerződéses kikötés hiányában az e megállapodás 182. cikkének a) és b) pontjában foglalt tevékenységekhez nem szükséges a jogosult engedélye, ha azokra azért van szükség, hogy a számítógépes programot az azt jogszerűen megszerző személy a rendeltetési célnak megfelelően használja, beleértve a hibajavítást is.

2.   Szerződéssel nem zárható ki, hogy a számítógépes program jogszerű felhasználója biztonsági másolatot készítsen, amennyiben az az említett felhasználáshoz szükséges.

3.   A számítógépes program valamely példányának jogszerű felhasználója a jogosult engedélye nélkül megfigyelheti, tanulmányozhatja és kipróbálhatja a program működését a program elemeinek alapját képező ötletek és elvek meghatározása céljából, ha ezt a program olyan betáplálása, megjelenítése, futtatása, továbbítása vagy tárolása során végzi, amelyre jogosult.

184. cikk

Visszafejtés

1.   Nincs szükség a jogosult engedélyére, ha az önállóan megalkotott számítógépes program más programokkal való együttes működtetéséhez szükséges információ megszerzéséhez elengedhetetlenül szükséges a program kódjának a 182. cikk a) és b) pontja értelmében vett többszörözése, illetve lefordítása, feltéve, hogy:

(a)

e tevékenységeket az engedéllyel rendelkező személy vagy a program példányának felhasználására jogosult másik személy, vagy ezek nevében az erre felhatalmazott személy végzi;

(b)

az együttes működtetéshez szükséges információ korábban nem volt az e bekezdés a) pontjában említett személyek számára könnyen hozzáférhető; és

(c)

ezek a tevékenységek az eredeti számítógépes programnak csak az együttes működtetéshez szükséges részeire korlátozódnak.

2.   Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazása révén szerzett információ:

(a)

az önállóan megalkotott számítógépes programmal való együttes működtetésen kívül más célokra nem használható fel;

(b)

másokkal nem közölhető, kivéve, ha erre az önállóan megalkotott számítógépes program együttes működtetéséhez van szükség; vagy

(c)

a kifejezési formájában lényegében hasonló számítógépes program kifejlesztéséhez, előállításához és forgalomba hozatalához, illetve a szerzői jogot sértő más cselekményhez nem használható fel.

3.   A Berni Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően e cikk nem értelmezhető úgy, hogy lehetővé váljon oly módon történő alkalmazása, ami indokolatlanul károsítaná a jogosult jogos érdekeit, illetve ütközne a számítógépes program rendes felhasználásával.

185. cikk

Adatbázisok védelme

1.   E megállapodás alkalmazásában „adatbázis”: az önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek elemeihez elektronikus eszközökkel vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni.

2.   Az e megállapodásban biztosított védelem nem vonatkozik az elektronikus eszközökkel hozzáférhető adatbázisok előállításához, illetve működtetéséhez felhasznált számítógépi programokra.

186. cikk

A védelem tárgya

1.   Az 1. alszakasznak megfelelően azok az adatbázisok, amelyek tartalmuk összeválogatása, illetve elrendezése miatt a szerző önálló szellemi alkotásai, szerzői jogi védelemben részesülnek. Annak megállapításához, hogy fennállhat-e ilyen védelem, más feltétel nem alkalmazható.

2.   Az adatbázisoknak az 1. alszakasz által biztosított szerzői jogi védelme nem terjed ki azok tartalmi elemeire, és nem érinti a tartalmi elemeken fennálló egyéb jogokat.

187. cikk

Az adatbázis szerzője

1.   Az adatbázis szerzője az adatbázist létrehozó természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, illetve – amennyiben a Felek jogszabályai azt lehetővé teszik – a jogosultnak minősülő jogi személy.

2.   Amennyiben a Felek jogszabályai elismerik az együttesen létrehozott művet, a vagyoni jogok a szerzői jogi jogosultat illetik.

3.   A természetes személyek csoportja által közösen létrehozott adatbázis tekintetében a kizárólagos jogok együttesen illetik meg őket.

188. cikk

Az adatbázisokkal kapcsolatos, engedélyhez kötött cselekmények

A szerzői jogi védelem alatt álló adatbázis tekintetében az adatbázis szerzőjének kizárólagos joga, hogy:

(a)

az adatbázis egy részét vagy egészét időlegesen vagy véglegesen bármilyen eszközzel és bármilyen formában többszörözze;

(b)

az adatbázist lefordítsa, átdolgozza, elrendezze, vagy bármilyen más módon átalakítsa;

(c)

az adatbázist vagy az adatbázis többszörözött példányait bármilyen formában nyilvánosan terjessze.

(d)

az adatbázist bármilyen módon a nyilvánossághoz közvetítse, nyilvánosan megjelenítse vagy nyilvánosan előadja;

(e)

a b) pontban említett cselekmények eredményét bármilyen módon többszörözze, terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse, nyilvánosan megjelenítse vagy nyilvánosan előadja, vagy erre másnak engedélyt adjon.

189. cikk

Az adatbázisokkal kapcsolatos, engedélyhez kötött cselekmények alóli kivételek

1.   Nem szükséges az adatbázis szerzőjének engedélye ahhoz, hogy az adatbázis vagy az adatbázis többszörözött példányának jogszerű felhasználója az e megállapodás 188. cikkében felsorolt, az adatbázis tartalmához való hozzáféréshez és az adatbázis tartalmának rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket elvégezze. Ha a jogszerű felhasználó csak az adatbázis egy részének felhasználására jogosult, az előző rendelkezést csak erre a részre kell alkalmazni.

2.   A tagállamok a következő esetekben rendelkezhetnek az 188. cikkben meghatározott jogok korlátozásáról:

(a)

nem elektronikus adatbázis magáncélra történő többszörözése esetében;

(b)

a forrás megjelölésével és a nem kereskedelmi cél által indokolt mértékben, kizárólag oktatás szemléltetése vagy tudományos kutatás céljából történő felhasználás esetében;

(c)

a közbiztonság, illetve közigazgatási vagy bírósági eljárás érdekében történő felhasználás esetében;

(d)

szerzői jogokra vonatkozó, rendszerint a Felek mindegyike által engedélyezett más kivételek esetében, az a), b) és c) pont sérelme nélkül.

3.   A Berni Egyezménynek megfelelően e cikk nem értelmezhető úgy, hogy lehetővé váljon oly módon történő alkalmazása, ami indokolatlanul károsítaná a jogosult jogos érdekeit, illetve ütközne az adatbázis rendes felhasználásával.

190. cikk

Viszonteladási jog

1.   A Felek az eredeti műalkotás szerzőjének javára követő jogot biztosítanak, amely elidegeníthetetlen, és amelyről a szerző előzetesen sem mondhat le; e jog alapján az alkotásnak a szerző általi első eladását követő minden további eladásáért származó eladási árból a szerző részesedésre jogosult.

2.   Az (1) bekezdésben foglalt jogot valamennyi újraeladásra alkalmazni kell, amelyben a művészeti piac képviselői – így például aukciós házak, művészeti galériák és általában műkereskedők – eladóként, vevőként, illetve közvetítőként közreműködnek.

3.   Szabályozásaiknak megfelelően a Felek rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett jog ne legyen alkalmazandó olyan viszonteladásokra, amelyeknél az eladó közvetlenül a szerzőtől, az újraeladást megelőző három éven belül szerezte meg a művet, és a viszonteladási ár nem halad meg egy bizonyos meghatározott minimális összeget.

4.   A követő jogi díj az eladót terheli. A Felek rendelkezhetnek úgy, hogy a (2) bekezdésben említett – az eladótól különböző – természetes vagy jogi személy egyedül vagy az eladóval együttesen felel a követő jogi díj megfizetéséért.

191. cikk

Műholdas műsorsugárzás

Mindegyik Fél biztosítja a kizárólagos joggal rendelkező szerző számára szerzői jogvédelmet élvező művek műholdas közvetítését a nyilvánossághoz.

192. cikk

Vezetékes továbbközvetítés

Mindegyik Fél biztosítja, hogy a másik Féltől származó műsorok területén történő vezetékes továbbközvetítése esetén az irányadó szerzői és szomszédos jogokat tiszteletben tartják, és hogy az ilyen továbbközvetítés a szerzői és szomszédos jogi jogosultak, valamint a kábelszervezetek közötti egyéni vagy kollektív szerződés alapján valósul meg.

2.   Alszakasz

Védjegyek

193. cikk

Lajstromozási eljárás

1.   Az EU-Fél és Ukrajna létrehozzák a védjegyek olyan lajstromozási rendszerét, amelyben a megfelelő védjegy-hatóságnak egy védjegy-bejelentési kérelem elutasításáról hozott döntését kellőképpen megindokolják. Az elutasítás indokait írásban közlik a kérelmezővel, akinek lehetőséget kell adni arra, hogy vitassa a védjegy lajstromozásának elutasítását, és a végleges elutasítás ellen fellebbezést nyújthasson be az igazságügyi hatóságokhoz. Az EU-Fél és Ukrajna továbbá biztosítják a védjegybejelentések elleni felszólalás lehetőségét. A felszólalással kapcsolatos eljárás kontradiktórikus. Az EU-Fél és Ukrajna nyilvános elektronikus adatbázist hoznak létre a védjegy-bejelentési kérelmekről és a lajstromozott védjegyekről.

2.   A Felek gondoskodnak a védjegylajstromozás elutasításának vagy a védjegy törlésének megfelelő indokolásáról. A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés

(a)

nem képezheti védjegy részét;

(b)

nem alkalmas a megkülönböztetésre;

(c)

kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak;

(d)

kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;

(e)

kizárólag olyan formából áll, amely

i.

i. az áru jellegéből következik; vagy

ii.

a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges; vagy

iii.

az áru értékének a lényegét hordozza;

(f)

a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik;

(g)

alkalmas a fogyasztók megtévesztésére különösen az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége vagy földrajzi származása tekintetében;

(h)

lajstromozásához az illetékes szerv nem járult hozzá, és a Párizsi Egyezmény 6ter cikke alapján a védjegyoltalmat el kell utasítani vagy törölni kell.

3.   A Felek gondoskodnak az elutasítás vagy törlés korábbi jogokkal való ütközését érintő indokolásról. A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha

(a)

a megjelölés egy korábbi védjeggyel azonos, és az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonosak a korábbi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;

(b)

a megjelölést a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a fogyasztók a korábbi védjeggyel összetéveszthetik; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

4.   A Felek egyéb, az elutasítás vagy törlés korábbi jogokkal való ütközését érintő indokolásról is gondoskodhatnak.

194. cikk

Közismert védjegyek

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a Párizsi Egyezmény 6bis cikke és a TRIPS-megállapodás 16.2 és 16.3 cikke szerinti közismert védjegyek oltalmát ténylegessé tegyék.

195. cikk

A védjegyoltalom által biztosított jogok

A védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ

(a)

a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;

(b)

olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

196. cikk

A védjegyoltalom által biztosított jogok alóli kivételek

1.   A Felek a védjegyoltalom hatálya alóli korlátozott kivételként rendelkezhetnek a leíró jellegű kifejezések méltányos használatáról, beleértve a földrajzi árujelzőket is, feltéve hogy az ilyen korlátozott kivételek figyelembe veszik a védjegytulajdonos és harmadik felek jogos érdekeit. Ugyanilyen feltételek mellett a Felek más korlátozott kivételekről is rendelkezhetnek.

2.   A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenység körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja

(a)

saját nevét vagy címét;

(b)

az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést;

(c)

a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében, feltéve, hogy azokat az ipari és kereskedelmi ügyekben alkalmazott tisztességes gyakorlattal összhangban alkalmazzák.

3.   A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól sem, hogy gazdasági tevékenysége körében kizárólag helyi jelentőségű korábbi jogát gyakorolja, ha e jog elismerése a Felek jogszabályai által és az adott területre korlátozva történik.

197. cikk

Védjegyek használata

1.   Ha a jogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg az adott területen a védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, a védjegyoltalomra alkalmazni kell az ebben az alszakaszban előírt jogkövetkezményeket, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja.

2.   Az (1) bekezdés alkalmazásában használatnak minősülnek a következők is:

(a)

a védjegy olyan alakban történő használata, amely a lajstromozott alaktól csak a megkülönböztető képességet nem érintő elemekben tér el;

(b)

a védjegynek árukon vagy azok csomagolásán kizárólag export célzattal történő használata.

3.   A védjegynek a jogosult engedélyével történő használatát, valamint az együttes védjegy, a hitelesítési jegy vagy a tanúsító védjegy használatára jogosultak általi használatot a jogosult részéről történő használatnak kell tekinteni az (1) bekezdés értelmében.

198. cikk

Megszűnési okok

1.   A Felek gondoskodnak a védjegyoltalom megszűnésének megállapításáról, ha a jogosult az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban a védjegy tényleges használatát az adott területen megszakítás nélkül öt éven át elmulasztja, kivéve, ha a jogosult a használat elmaradását kellőképpen igazolja. A védjegyoltalom megszűnése azonban nem állapítható meg, ha az ötéves időtartam elteltét követően, de a megszűnés megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően megkezdik, illetve folytatják a tényleges védjegyhasználatot; e rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogosult a tényleges védjegyhasználatot a kérelem benyújtását megelőző – a használat megszakítás nélküli ötéves elmulasztása időtartamának lejártakor kezdődő – három hónapban csupán azt követően kezdi meg, illetve folytatja, hogy értesül arról: a használat hiánya miatt a megszűnés megállapítását fogják kérni.

2.   A védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani akkor is, ha a lajstromozás napját követően:

(a)

a védjegyjogosult cselekménye vagy mulasztása következtében a megjelölés a forgalomban azoknak az áruknak, illetve szolgáltatásoknak a szokásos nevévé vált, amelyekre lajstromozták;

(b)

a védjegy – a jogosult vagy az ő engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében – az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztővé vált, különösen az áruk vagy a szolgáltatások jellegét, minőségét vagy földrajzi származását illetően.

199. cikk

Részleges elutasítás, megszűnés vagy törlés

Ha a védjegybejelentés elutasításának, a védjegy törlésének vagy a védjegyoltalom megszűnése megállapításának oka csak az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egy része tekintetében áll fenn, a védjegybejelentés elutasításának, a védjegy törlésének vagy a védjegyoltalom megszűnése megállapításának csak a szóban forgó áruk, illetve szolgáltatások tekintetében van helye.

200. cikk

Az oltalom tartama

Az EU-Fél területén és Ukrajnában a bejelentést követően rendelkezésre álló oltalmi időtartam legalább tíz év. A jogosult további tíz évre megújíttathatja az oltalom időtartamát.

3.   Alszakasz

Földrajzi árujelzők

201. cikk

Az alszakasz hatálya

1.   Ez az alszakasz alkalmazandó a Felek területéről származó földrajzi árujelzők elismerésére és oltalomban részesítésére.

2.   Az egyik Félnek a másik Fél által védettként kezelendő földrajzi árujelzői csak akkor képezik e megállapodás tárgyát, ha az e megállapodás 202. cikkében említett jogszabályok hatálya alá tartoznak.

202. cikk

Bevett földrajzi árujelzők

1.   Ukrajnának az e megállapodás XXII-A. mellékletének A. részében felsorolt jogszabályai vizsgálatát követően az EU-Fél megállapítja, hogy ezek a jogszabályok megfelelnek az e megállapodás XXII-A. mellékletének B. részében megállapított elemeknek.

2.   Az EU-Félnek az e megállapodás XXII-A. mellékletének A. részében felsorolt jogszabályai vizsgálatát követően Ukrajna megállapítja, hogy ezek a jogszabályok megfelelnek az e megállapodás XXII-A. mellékletének B. részében megállapított elemeknek.

3.   Egy, az e megállapodás XXII-B. mellékletében meghatározott kötelező feltételeknek megfelelően lezajlott kifogásolási eljárás után, illetve az EU-Félnek az e megállapodás XXII-C. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékeire és élelmiszereire, valamint az e megállapodás XXII-D. mellékletében felsorolt boraira, szeszes italaira és ízesített boraira alkalmazandó – az EU-Fél által a (2) bekezdésben említett jogszabályok szerint lajstromozott – földrajzi árujelzők vizsgálatát követően Ukrajna e földrajzi árujelzőket az ebben az alszakaszban megállapított védelmi szintnek megfelelő oltalomban részesíti.

4.   Egy, az e megállapodás XXII-B. mellékletében meghatározott kötelező feltételeknek megfelelően lezajlott kifogásolási eljárás után, valamint Ukrajnának az e megállapodás XXII-D. mellékletében felsorolt boraira, szeszes italaira és ízesített boraira alkalmazandó – Ukrajna által a (2) bekezdésben említett jogszabályok szerint lajstromozott – földrajzi árujelzők vizsgálatát követően az EU-Fél e földrajzi árujelzőket az ebben az alszakaszban megállapított védelmi szintnek megfelelő oltalomban részesíti

203. cikk

Újabb földrajzi árujelzők felvétele

1.   A Felek megállapodnak abban, hogy a kifogásolási eljárást és a földrajzi árujelzőknek az e megállapodás 202. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti, valamennyi Fél kölcsönös megelégedésére történő vizsgálatát követően lehetőség van arra, hogy az e megállapodás 211. cikkének (3) bekezdésében foglalt eljárás szerint újabb földrajzi árujelzőkkel bővüljön az e megállapodás oltalom alatt álló földrajzi árujelzőket tartalmazó XXII-C. és XXII-D. melléklete.

2.   A Felek nem kérhetik egy elnevezés oltalom alatt álló földrajzi árujelzőként történő bejegyzését, ha az valamely növény- vagy állatfajta nevével ütközik, és ezáltal alkalmas arra, hogy a termék tényleges származása tekintetében megtévessze a fogyasztókat.

204. cikk

A földrajzi árujelzők oltalmának terjedelme

1.   Az e megállapodás XXII-C. és XXII-D. mellékletében szereplő földrajzi árujelzők, beleértve az e megállapodás 203. cikkének megfelelően felvett további árujelzőket is, az alábbiakkal szemben védelmet élveznek:

(a)

az oltalom alatt álló védett név bármely közvetlen vagy közvetett használata hasonló, az oltalom alatt álló név termékleírásának nem megfelelő termékek esetében, amennyiben az ilyen használat a földrajzi árujelző hírnevét használja ki;

(b)

bármely visszaélés, utánzás vagy utalás, még abban az esetben is, ha feltüntetik a termék vagy szolgáltatás valós eredetét, vagy ha az oltalom alatt álló nevet lefordítják, kiejtés szerinti átírásban vagy eltérő írásrendszert használó nyelvek közötti átírásban használják, vagy azt olyan típusú kifejezések követik, mint a „féle”, „fajta”, „módszer”, „mint ahogyan … készül”, „utánzat”, „íz”, „mint” és hasonlók;

(c)

a termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó bármely egyéb, a belső vagy a külső csomagoláson, az adott termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumon elhelyezett hamis vagy félrevezető jelzés, valamint a termék eredetét illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

(d)

bármilyen egyéb olyan gyakorlat, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztésére alkalmas.

2.   Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzők nem válnak szokásos elnevezéssé a Felek területén.

3.   Amennyiben bizonyos földrajzi árujelzők teljesen vagy részben azonos alakúak, mindegyik jelzés számára oltalmat kell biztosítani, feltéve, hogy jóhiszeműen használták őket, megfelelően tekintetbe véve a helyi és hagyományos használatot, valamint az összetévesztés kockázatát. A TRIPS-megállapodás 23. cikkének sérelme nélkül a Felek kölcsönösen meghatározzák a használat gyakorlati feltételeit, amelyek segítségével a megegyező nevű földrajzi árujelzőket megkülönböztetik egymástól, szem előtt tartva annak szükségességét, hogy az érintett termelőket méltányosan kezeljék, valamint a fogyasztókat ne vezessék félre. Az olyan azonos alakú elnevezés, amely a fogyasztókat megtévesztve azt a gondolatot ébreszti, hogy a termék egy másik területről származik, még akkor sem jegyezhető be, ha az adott termék származása szerinti terület, régió vagy helység vonatkozásában az elnevezés pontos.

4.   Amennyiben valamelyik Fél egy harmadik országgal való tárgyalások összefüggésében az érintett harmadik ország valamely földrajzi árujelzőjének oltalom alá helyezését javasolja, és az elnevezés homonim a másik Fél valamely földrajzi árujelzőjével, az utóbbi Felet tájékoztatni kell erről, és lehetőséget kell adni számára, hogy észrevételt tehessen, mielőtt az elnevezés oltalom alá kerül.

5.   E megállapodásban semmi sem kötelezi egyik Felet sem arra, hogy oltalomban részesítse a másik Fél olyan földrajzi árujelzőjét, amely a származási országban nem áll oltalom alatt, illetve amelynek oltalma megszűnik az említett országban. A Felek értesítik egymást, ha egy földrajzi árujelzőt származási országában már nem részesítenek oltalomban. Az értesítésre e megállapodás 211. cikke (3) bekezdésének megfelelően kerül sor.

6.   E megállapodásban semmi sem sértheti valamely személy azon jogát, hogy a kereskedelmi tevékenység során saját nevét vagy üzleti jogelődje nevét használja, kivéve ha a nevet a nyilvánosság megtévesztésére alkalmas módon használják.

205. cikk

A földrajzi árujelzők használatának joga

1.   Az e megállapodás alapján oltalmat élvező név kereskedelmi használata a termékleírásnak megfelelő mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, borok, ízesített borok és szeszes italok esetében bármely gazdasági szereplő számára lehetséges.

2.   Amennyiben egy földrajzi árujelző e megállapodás alapján oltalom alatt áll, annak használatát sem felhasználói regisztrációs, sem más díjakhoz nem lehet kötni.

206. cikk

Kapcsolat a védjegyekkel

1.   A Felek elutasítják azon védjegy lajstromozását vagy törlik azon védjegyet, amely azonos vagy hasonló termékre vonatkozó, oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel összefüggésben megfelel az e megállapodás 204. cikke (1) bekezdésében hivatkozott bármelyik helyzetnek, feltéve, hogy a védjegy-lajstromozási kérelmet az érintett területen a földrajzi árujelző lajstromozására irányuló kérelem időpontját követően terjesztették elő.

2.   Az e megállapodás 202. cikkében említett földrajzi árujelzők vonatkozásában a lajstromozás kérelmezésének időpontja e megállapodás hatálybalépésének időpontja.

3.   Az e megállapodás 203. cikkében említett földrajzi árujelzők vonatkozásában a lajstromozás kérelmezésének időpontja a másik Félhez intézett, földrajzi árujelző oltalom alá helyezésére irányuló kérelem továbbításának időpontja.

4.   A Feleknek nem kötelezettségük, hogy az e megállapodás 203. cikke szerinti oltalmat biztosítsanak egy olyan földrajzi árujelzőnek, amely esetében az oltalom egy híres vagy jól ismert védjegy fényében megtévesztheti a fogyasztókat a termék valódi azonossága tekintetében.

5.   E cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül a Felek akkor is oltalomban részesítenek egy földrajzi árujelzőt, amikor már létezik egy korábbi védjegy. A korábbi védjegy olyan védjegyet jelent, amelynek használata megfelel az e megállapodás 204. cikkének (1) bekezdésében említett helyzetek valamelyikének, amelyet bejelentettek, bejegyeztek vagy használat útján hoztak létre – ha ezt a lehetőséget az adott jogszabályok biztosítják – a Felek területén a másik Fél által a földrajzi árujelző oltalmára vagy elismerésére irányuló, az e megállapodás alapján benyújtott kérelem időpontját megelőzően. Az ilyen védjegyeket továbbra is lehet használni és az oltalom megújítható a földrajzi árujelzők oltalmának sérelme nélkül, amennyiben a Felek védjegyekre vonatkozó szabályozása alapján nem indokolt a védjegy törlése vagy visszavonása.

207. cikk

Az oltalom érvényesítése

A Felek hatóságaik, köztük a vámhatóságok megfelelő intézkedései révén érvényesítik az e megállapodás 204–206. cikkében előírt oltalmat. Az oltalmat valamely érdekelt fél kérelmére is érvényesítik.

208. cikk

Átmeneti intézkedések

1.   Azok a termékek, amelyeket e megállapodás hatálybalépését megelőzően a nemzeti szabályozásnak megfelelően állítottak elő és címkéztek fel, amelyek azonban nem felelnek meg e megállapodás követelményeinek, a készletek kimerüléséig továbbra is értékesíthetők.

2.   Az alábbi (3) és (4) bekezdésben felsorolt földrajzi árujelzőkkel ellátott, e megállapodás hatálybalépését követően és az alábbi (3) és (4) bekezdésekben említett időszak lejártát megelőzően, a belföldi szabályozásnak megfelelően előállított és felcímkézett termékek, amelyek nem felelnek meg e megállapodás követelményeinek, a készletek kimerüléséig továbbra is értékesíthetők azon Fél területén, amelyikről a termék származik.

3.   Az EU-Fél alábbi földrajzi árujelzőinek e megállapodás alapján biztosított oltalma e megállapodás hatálybalépésétől számított 10 éves átmeneti időszak alatt nem zárja ki e földrajzi árujelzők használatát egyes hasonló, Ukrajnából származó termékek megjelölésére vagy megnevezésére:

(a)

Champagne,

(b)

Cognac,

(c)

Madeira,

(d)

Porto,

(e)

Jerez/Xérès/Sherry,

(f)

Calvados,

(g)

Grappa,

(h)

Anis português,

(i)

Armagnac,

(j)

Marsala,

(k)

Malaga,

(l)

Tokaj

4.   Az EU-Fél alábbi földrajzi árujelzőinek az e megállapodás alapján biztosított oltalma az e megállapodás hatálybalépésétől számított 7 éves átmeneti időszak alatt nem zárja ki e földrajzi árujelzők használatát egyes hasonló, Ukrajnából származó termékek megjelölésére vagy megnevezésére:

(a)

Parmigiano Reggiano,

(b)

Roquefort,

(c)

Feta

209. cikk

Általános szabályok

1.   Az e megállapodás 202. és 203. cikkében említett bármely termék importja, exportja vagy kereskedelme azon Fél törvényeivel és szabályozásaival összhangban történik, amelynek területén a termékeket forgalomba hozzák.

2.   Bármely, a lajstromozott földrajzi árujelzők termékleírásaival kapcsolatosan felmerülő kérdéssel az e megállapodás 211. cikke alapján létrehozott földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság foglalkozik.

3.   Az e megállapodás értelmében oltalom alatt álló földrajzi árujelzők lajstromozását csak a termék származási helye szerint illetékes Fél törölheti.

4.   Az ebben az alszakaszban hivatkozott termékleírást, beleértve annak jóváhagyott módosításait is, jóvá kell hagynia azon Fél hatóságainak, amelynek területéről a termék származik.

210. cikk

Együttműködés és átláthatóság

1.   A Felek közvetlenül vagy az e megállapodás 211. cikke alapján létrehozott, földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottságon keresztül kapcsolatot tartanak minden, az e megállapodás végrehajtásához kapcsolódó ügyben, különös tekintettel az egyik Fél által a másik Féltől kért, a termékleírásra, annak módosítására, valamint az ellenőrző intézkedések ügyében megbízott kapcsolattartókra vonatkozó információkra.

2.   A Felek mindegyike közzéteheti a másik Fél e megállapodás alapján oltalmat élvező földrajzi árujelzőihez kapcsolódó termékleírásokat vagy azok összefoglalóját, valamint a földrajzi árujelzőkhöz kapcsolódó ellenőrző intézkedések ügyében megbízott kapcsolattartók adatait.

211. cikk

A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság

1.   Létrejön a földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság. Az albizottság tevékenységéről jelentést tesz a Társulási Bizottságnak az e megállapodás 465. cikkének (4) bekezdése szerinti formációban. A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottságot az EU-Fél és Ukrajna képviselői alkotják, és célja az e megállapodással kapcsolatos fejlemények nyomon követése és a Felek között a földrajzi árujelzőkhöz kötődő együttműködés és párbeszéd elmélyítése.

2.   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság konszenzussal hozza meg határozatait. Meghatározza saját eljárási szabályzatát. Az albizottság bármelyik Fél kérésére az Európai Unióban vagy Ukrajnában ülésezik. Az ülésekre a kérés időpontjától számított legfeljebb 90 napon belül, a Felek által közösen meghatározott időpontban, helyen és módon (ideértve a videokonferenciát is) kerül sor.

3.   A földrajzi árujelzőkkel foglalkozó albizottság gondoskodik továbbá ennek az alszakasznak a megfelelő módon történő alkalmazásáról, és megvizsgálhat bármely, az e megállapodás végrehajtásával és érvényesülésével kapcsolatos kérdést. Feladatkörébe tartoznak különösen az alábbiak:

(a)

e megállapodás XXII-A. melléklete A. részének módosítása a Feleknél alkalmazandó jogszabályokra való hivatkozások tekintetében;

(b)

e megállapodás XXII-A. melléklete B. részének módosítása a földrajzi árujelzők lajstromozása és ellenőrzése tekintetében;

(c)

e megállapodás XXII-B. mellékletének módosítása egyes kritériumoknak a kifogásolási eljárásba való felvétele tekintetében;

(d)

e megállapodás XXII-C. és XXII-D. mellékletének módosítása a földrajzi árujelzők tekintetében;

(e)

a Felek kölcsönös tájékoztatása a földrajzi árujelzőkre vonatkozó jogszabályi és szakpolitikai változásokról és minden, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó ügyről;

(f)

információcsere a földrajzi árujelzőkről, azok e megállapodásnak megfelelő oltalmának vizsgálata céljából.

4.   Alszakasz

Formatervezési minták

212. cikk

Fogalommeghatározás

E megállapodás alkalmazásában:

(a)

„formatervezési minta” valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve az anyagok jellegzetességei – eredményeznek;

(b)

„termék” bármely ipari vagy kézműipari árucikk, ideértve – egyebek mellett – azokat a részeket is, amelyeket valamely összetett termékben való összeállításra szántak, továbbá a csomagolást, a kikészítést, a grafikai jelzéseket és a nyomdai betűformákat, a számítógépes programok kivételével;

(c)

„összetett termék” az olyan alkotóelemekből álló termék, amelyek eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható.

213. cikk

Oltalmi követelmények

1.   Az EU-Fél és Ukrajna biztosítják az olyan, önállóan létrehozott formatervezési minták védelmét, amelyek újak és egyedi jelleggel rendelkeznek.

2.   Az összetett termék alkotóelemét képező termékre alkalmazott vagy ilyen termékbe beépített mintát akkor kell újnak és egyedi jellegűnek tekinteni, ha

(a)

az alkotóelem az összetett termékbe való beépítését követően is látható marad az összetett termék rendeltetésszerű használata során; és

(b)

az alkotóelem látható külső jellegzetességei önmagukban is megfelelnek az újdonság és az egyedi jelleg követelményeinek.

3.   A formatervezési minta akkor tekinthető újnak, ha azzal azonos minta még nem került elérhetővé a nyilvánosság számára.

(a)

nem lajstromozott formatervezési minta esetében azt az időpontot megelőzően, amikor a mintát, amelyre oltalmi kérelmet nyújtottak be, először tették elérhetővé a nyilvánosság számára;

(b)

lajstromozott formatervezési minta esetében annak a mintának a lajstromozására irányuló bejelentés bejelentési napját – elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – megelőzően, amelyre az oltalmat igénylik.

A formatervezési mintákat egymással azonosnak kell tekinteni, ha külső jellegzetességeik csupán lényegtelen részletekben különböznek.

4.   Egy mintáról akkor mondható el, hogy egyéni jelleggel bír, ha a tájékozott felhasználóra tett általános benyomás eltér attól az általános benyomástól, amelyet a nyilvánosság számára elérhető bármely más minta egy ilyen felhasználóra gyakorol:

(a)

nem lajstromozott formatervezési minta esetében azt az időpontot megelőzően, amikor a mintát, amelyre oltalmi kérelmet nyújtottak be, először tették elérhetővé a nyilvánosság számára;

(b)

lajstromozott formatervezési minta esetében annak a mintának a lajstromozására irányuló bejelentés bejelentési napját – elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – megelőzően, amelyre az oltalmat igénylik.

Az egyéni jelleg megítélésekor figyelembe kell venni, hogy a szerző milyen alkotói szabadságfokkal alakíthatta ki a mintát.

5.   Az oltalmat lajtromozás útján biztosítják, és az kizárólagos jogot biztosít jogosultjainak e cím rendelkezéseinek megfelelően. A nem lajstromozott, és nyilvánosan elérhetővé tett minták ugyanazokat a kizárólagos jogokat biztosítják, de csak akkor, ha a kifogásolt használat a lajstromozott minta lemásolásából ered.

6.   A mintát nyilvánosságra jutottnak kell tekinteni, ha az a lajstromozást követő közzététellel, egyéb közzététel útján, kiállítással, kereskedelmi forgalomba hozatallal vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált, kivéve, ha ezek az események a rendes üzletvitel során ésszerűen nem juthattak a bejelentés napját – elsőbbség igénylése esetén – az elsőbbség napját megelőzően az érintett ágazaton belül azon a területen működő szakmai körök tudomására, ahol az oltalmat kérelmezték. A nem lajstromozott minták védelme esetében a mintát nyilvánossá jutottnak kell tekintetni, ha közzététel útján, kiállítással, kereskedelmi forgalomba hozatallal vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált oly módon, hogy ezek az események a rendes üzletvitel során ésszerűen az érintett ágazaton belül azon a területen működő szakmai körök tudomására juthattak, ahol az oltalmat kérelmezték.

A formatervezési minta nem tekinthető azonban nyilvánosságra jutottnak, ha azt harmadik személy számára kifejezett vagy hallgatólagos titoktartási kötelezettség terhe mellett mutatják be.

7.   A nyilvánosságra hozatal nem veendő figyelembe e cikk (3) és (4) bekezdése alkalmazásában, ha a formatervezési mintát, amelynek oltalmát lajstromozás útján kérték, az alábbi úton tették elérhetővé a nyilvánosság számára:

(a)

a szerző, a jogutódja vagy – valamelyiküktől származó tájékoztatás, illetve valamelyikük cselekménye eredményeképpen – harmadik személy; és

(b)

a bejelentés napját – elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – megelőző tizenkét hónapos időszak alatt.

8.   E cikk (7) bekezdését akkor is alkalmazni kell, ha a formatervezési minta nyilvánosságra jutása a szerzővel vagy jogutódjával szemben elkövetett jogsértés következménye.

214. cikk

Az oltalom tartama

1.   Az EU-Fél területén és Ukrajnában a lajstromozást követően rendelkezésre álló oltalmi időtartam legalább öt év. A mintaoltalom jogosultja a mintaoltalmat egy vagy több ötéves időtartamra, a bejelentés napjától számított legfeljebb 25 évre megújíthatja.

2.   Az EU-Fél területén és az Ukrajnában a nem lajstromozott minták tekintetében biztosítható oltalmi idő legfeljebb három év, attól a naptól számítva, amikor a mintát valamelyik Fél területén a nyilvánossá tették.

215. cikk

A lajstromozás megsemmisítése vagy elutasítása

1.   Az EU-Fél és Ukrajna kizárólag akkor rendelkezhet egy formatervezési minta lajstromozásának elutasításáról vagy lajstromozást követő megsemmisítéséről, ha erre alapos indokai vannak az alábbi esetekben:

(a)

ha a minta nem felel meg az e megállapodás 212. cikke a) pontjában szereplő fogalommeghatározásnak;

(b)

ha nem felel meg az e megállapodás 213. cikkében és 217. cikkében ((3), (4) és (5) bekezdés) előírt követelményeknek;

(c)

ha a jogosult bírósági ítélet alapján nem jogosult a mintára;

(d)

ha a minta ütközik a bejelentés napját – elsőbbség igénylése esetén az elsőbbség napját – követően nyilvánosságra jutott olyan mintával, amelyre az említett napot megelőzően adtak lajstromozott mintaoltalmat, vagy az ilyen minta bejelentésével;

(e)

ha egy későbbi formatervezési mintában megkülönböztetésre alkalmas megjelölést használnak, és az érintett Fél joga a megjelölés jogosultját felhatalmazza az ilyen használat megtiltására;

(f)

ha a formatervezési minta az érintett Fél szerzői joga alapján oltalom alatt álló művet jogosulatlanul használ;

(g)

ha a formatervezési minta a Párizsi Egyezmény 6ter cikkében felsorolt bármelyik elemet, illetve az említett egyezmény 6ter cikkében nem szabályozott olyan jelvényt, jelképet és címert jogosulatlanul használ, amelyhez az érintett Fél területén különösen fontos közérdek fűződik;

Ez a bekezdés nem sérti a Felek azon jogát, hogy formai követelményeket határozzanak meg a formatervezési minták oltalmi kérelmére vonatkozóan.

2.   Egy Fél rendelkezhet úgy, hogy a törlés alternatívájaként e cikk (1) bekezdésében szereplő indokok alapján törölhető minta használatát korlátozza.

216. cikk

Oltalmi jog

A lajtromozott mintaoltalom jogosultja kizárólagos joggal rendelkezik legalább arra, hogy használja a mintát és harmadik személyt megakadályozzon abban, hogy engedélye nélkül előállítson, forgalomba hozzon, importáljon, exportáljon, raktározzon egy olyan terméket, amelybe a mintát beépítették, vagy amelyhez azt felhasználták, illetve hogy ezekre a célokra ilyen termékeket raktározzon.

217. cikk

Kivételek

1.   A formatervezési mintaoltalomból eredő jogok nem gyakorolhatók a következők tekintetében:

(a)

magánjellegű, illetve nem kereskedelmi céllal folytatott tevékenységek;

(b)

a kísérleti célú cselekmények;

(c)

az idézés és iskolai oktatás céljából végzett cselekmények, feltéve, hogy e cselekmények összeegyeztethetők a tisztességes kereskedelmi gyakorlattal, indokolatlanul nem sérelmesek a minta rendes felhasználására, és e cselekményekkel összefüggésben a forrást megnevezik.

2.   A mintaoltalomból eredő jogok továbbá nem gyakorolhatók a következők tekintetében:

(a)

külföldön lajstromozott és az érintett Fél területén időlegesen tartózkodó hajók és légijárművek felszerelése;

(b)

alkatrészeknek és tartozékoknak ilyen járművek javítása céljából az érintett Fél területére történő behozatala;

(c)

az ilyen járművek javítása.

3.   Nem részesülhet mintaoltalomban a külső jellegzetesség, amely kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye.

4.   Nem részesülhet mintaoltalomban a külső jellegzetesség, amelyet szükségképpen pontosan ugyanabban a formában és méretben kell megvalósítani ahhoz, hogy a termék, amelyben a minta megtestesül, illetve amelyre a mintát alkalmazzák, szerkezetileg összekapcsolható legyen egy másik termékkel, vagy elhelyezhető legyen benne, körülötte vagy rajta oly módon, hogy mindegyik termék betölthesse a rendeltetését.

5.   A mintaoltalmi jog nem vonatkozik olyan mintára, amely ellentétes a közcélokkal vagy az elfogadott erkölcsi elvekkel.

218. cikk

A szerzői jogokkal való kapcsolat

A valamelyik Fél területén az ezen alszakasz szerint bejegyzett mintaoltalmi joggal védett formatervezési minta szerzői jogi oltalomra is jogosult lesz e Fél szerzői joga szerint, a minta létrehozatala vagy bármilyen formában történő rögzítése időpontjától kezdődően. E védelem mértékét, illetve feltételeit, beleértve az eredetiség szükséges szintjét is, az egyes Felek állapítják meg.

5.   Alszakasz

Szabadalmak

219. cikk

Szabadalmak és a közegészség

1.   A Felek elismerik a 2001. november 14-én a WTO miniszteri konferenciája által elfogadott, a TRIPS-megállapodásról és a Közegészségről szóló Nyilatkozat fontosságát (a továbbiakban: a Dohai Nyilatkozat). Az e fejezet hatálya alá tartozó jogok és kötelezettségek értelmezése és végrehajtása során a Felek biztosítják a megfelelést a Dohai Nyilatkozatnak.

2.   A Felek hozzájárulnak a WTO Általános Tanácsa által 2003. augusztus 30-án elfogadott, a Dohai Nyilatkozat 6. pontjáról szóló határozat végrehajtásához, és tiszteletben tartják azt.

220. cikk

Kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány

1.   A Felek tudomásul veszik, hogy a területeiken szabadalom által oltalmazott gyógyszerek és növényvédő szerek közigazgatási engedélyezési eljárás tárgyát képezik forgalomba hozatalukat megelőzően. A Felek tudomásul veszik, hogy a szabadalom iránti kérelem benyújtása és a terméknek a piacukon való forgalomba hozatalára kiadott első engedélye közötti időszak átfedései következtében – a vonatkozó jogszabályokban e célból meghatározott előírások szerint – a szabadalom alapján járó tényleges oltalom időszaka az említett időszakkal rövidülhet.

2.   A Felek további oltalmi időszakot biztosítanak azokra a gyógyszerekre és növényvédő szerekre, amelyek szabadalmi oltalmat élveznek, és amelyek közigazgatási engedélyezési eljáráson mentek keresztül, és ez az oltalmi időszak az (1) bekezdésben említett időszaknál öt évvel rövidebb.

3.   Olyan gyógyszerek esetében, amelyekre vonatkozóan gyermekgyógyászati tanulmányokat végeztek, és e tanulmányok eredményei szerepelnek a termékleírásban, a Felek további hat hónappal meghosszabbítják az e cikk (2) bekezdésében említett oltalmi időszakot.

221. cikk

Biotechnológiai találmányok oltalma

1.   A biotechnológiai találmányokat a Felek a nemzeti szabadalmi jog alapján részesítik oltalomban. Amennyiben szükséges, e megállapodás rendelkezéseinek figyelembevétele érdekében módosítják szabadalmi jogi szabályozásukat. E cikk nem érinti a Felek nemzetközi megállapodásokból, különösen pedig a TRIPS-megállapodás és az 1992. évi Biológiai Sokféleség Egyezményből eredő kötelességeit.

2.   Ennek az alszakasznak az alkalmazásában:

(a)

„biológiai anyag” bármely olyan – genetikai információt tartalmazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra, vagy biológiai rendszerben szaporítható;

(b)

„mikrobiológiai eljárás” az az eljárás, amelyet mikrobiológiai anyag felhasználásával vagy ilyen anyagon hajtanak végre, vagy amely mikrobiológiai anyagot eredményez.

3.   E megállapodás alkalmazásában: az új, feltalálói tevékenységen alapuló és iparilag alkalmazható találmány szabadalmazható akkor is, ha biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy alkalmaznak.

Találmánynak minősülhet a természetes környezetéből izolált vagy műszaki eljárással előállított biológiai anyag akkor is, ha a természetben korábban már előfordult.

Az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárással más módon előállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenciáját is, szabadalmazható találmány tárgya lehet akkor is, ha az ilyen rész szerkezete megegyezik valamely természetben előforduló rész szerkezetével. A gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának ipari alkalmazhatóságát fel kell tárni a szabadalmi bejelentésben.

4.   Nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban

(a)

a növényfajták és az állatfajták;

(b)

a növények vagy állatok előállítására szolgáló, lényegében biológiai eljárások;

(c)

az emberi test képződése és fejlődése különböző szakaszaiban, valamint bármely elemének puszta felfedezése, beleértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenciáját.

A növényekre vagy állatokra vonatkozó találmány szabadalmi oltalomban részesülhet, ha műszaki megvalósíthatósága nem korlátozódik valamely meghatározott növény- vagy állatfajtára. E bekezdés b) albekezdésében foglalt rendelkezés nem érinti azoknak a találmányoknak a szabadalmazhatóságát, amelyek mikrobiológiai vagy más műszaki eljárásra vagy ilyen eljárással előállított termékre vonatkoznak.

5.   A találmány nem részesülhet szabadalmi oltalomban, ha kereskedelmi célból történő hasznosítása a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközne; a hasznosítás nem tekinthető közrendbe vagy közerkölcsbe ütközőnek pusztán azért, mert az valamely jogszabállyal ellentétben áll. Elsősorban az alábbiak nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban:

(a)

az ember klónozására szolgáló eljárás;

(b)

az ember csíravonalának genetikai azonosságát módosító eljárás;

(c)

az emberi embrió alkalmazása ipari vagy kereskedelmi célra;

(d)

az állatok genetikai azonosságát módosító eljárás, ha az szenvedést okozhat az állatoknak anélkül, hogy bármilyen jelentős gyógyászati előnyt nyújtana az emberek vagy az állatok számára, továbbá az ilyen eljárással létrejövő állat.

6.   Ha a találmány tárgya olyan biológiai anyag, amelynek a találmány eredményeként sajátos jellemzői vannak, az oltalom kiterjed arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján – azonos vagy eltérő formában – a találmány tárgyát képező biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

7.   Ha a találmány tárgya olyan eljárás, amellyel a találmány eredményeként sajátos jellemzőkkel rendelkező biológiai anyag állítható elő, az oltalom kiterjed a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított biológiai anyagra, továbbá arra a biológiai anyagra is, amely szaporítás vagy többszörözés útján – azonos vagy eltérő formában – a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított biológiai anyagból származik, és azzal azonos jellemzőkkel rendelkezik.

8.   Ha a találmány tárgya genetikai információt tartalmazó vagy abból álló termék, az oltalom kiterjed – e cikk (4) bekezdésének c) pontjában foglaltak kivételével – arra az anyagra is, amelyben a termék megtestesül, illetve amely a genetikai információt tartalmazza, és amelyben az ellátja funkcióját.

9.   E cikk (7) és (8) bekezdésében említett oltalom nem terjed ki a szabadalmas által vagy az ő kifejezett hozzájárulásával valamely Fél területén már forgalomba hozott biológiai anyag szaporításával vagy többszörözésével előállított biológiai anyagra, ha a többszörözés vagy a szaporítás szükségszerű eredménye annak a felhasználásnak, amelynek céljára a biológiai anyagot forgalomba hozták, feltéve hogy az így előállított anyagot ezt követően nem használják másféle szaporításra vagy többszörözésre.

10.   E cikk (7) és (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a szabadalmas vagy bárki más az ő kifejezett hozzájárulásával valamely növényi szaporítóanyagot gazdálkodó számára ad el vagy más módon mezőgazdasági célra értékesít, azt úgy kell tekinteni, hogy a gazdálkodó engedélyt kapott a betakarításból származó termény saját gazdaságában szaporítás vagy többszörözés céljából történő felhasználására. Az eltérés mértéke és feltételei megfelelnek a Felek növényfajta-oltalomra vonatkozó nemzeti törvényeiben, rendeleteiben és gyakorlatában megállapított feltételeknek.

E cikk (7) és (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a szabadalmas vagy bárki más az ő kifejezett hozzájárulásával valamely tenyészállatot vagy egyéb állati szaporítóanyagot gazdálkodó számára ad el vagy értékesít más módon, azt úgy kell tekinteni, hogy a gazdálkodó engedélyt kapott a szabadalmi oltalom alatt álló állatállomány mezőgazdasági célra történő felhasználására. Ez a jogosultság az állatnak vagy más állati szaporítóanyagnak a saját mezőgazdasági tevékenység céljára történő felhasználására vonatkozik; nem terjed ki azonban a kereskedelmi jellegű szaporító tevékenység keretében vagy annak céljából történő eladásra. A fentiekben említett eltérés mértékére és feltételeire a tagállami törvények, rendeletek és gyakorlat az irányadók.

11.   A Felek az alábbi esetekben gondoskodnak a kötelező keresztengedélyezésről:

(a)

ha a nemesítő nem tudja megszerezni vagy hasznosítani a növényfajta-oltalom tárgyát egy korábbi szabadalom megsértése nélkül, kérelmére a szabadalmazott találmány hasznosítására – megfelelő díj megfizetése ellenében – az oltalom alatt álló növényfajta hasznosításához szükséges terjedelemben kizárólagosságot nem biztosító kényszerengedélyt kell adni. A Felek biztosítják, hogy – ilyen engedély esetén – a szabadalmas igényt tarthat arra, hogy méltányos feltételekkel engedélyt adjanak számára a növényfajta-oltalom szerinti növényfajta hasznosítására.

(b)

ha a biotechnológiai találmány szabadalmasa nem tudja a szabadalmat hasznosítani egy korábbi növényfajta-oltalom megsértése nélkül, kérelmére az oltalom alatt álló növényfajta hasznosítására – megfelelő díj megfizetése ellenében – kizárólagosságot nem biztosító kényszerengedélyt kell adni. A Felek biztosítják, hogy – ilyen engedély esetén – a növényfajta-oltalom jogosultja igényt tarthat arra, hogy méltányos feltételekkel engedélyt adjanak számára a szabadalom szerinti találmány hasznosítására.

12.   E cikk (11) bekezdése alapján kényszerengedélyt igénylőnek igazolnia kell, hogy

(a)

a szabadalmassal vagy a növényfajta-oltalom jogosultjával a hasznosítási szerződés megkötésére tett kísérlet eredménytelen volt;

(b)

a növényfajta, illetve a találmány számottevő gazdasági jelentőségű műszaki előrelépést jelent a szabadalom szerinti találmányhoz, illetve a növényfajta-oltalom szerinti növényfajtához viszonyítva.

222. cikk

A gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének megszerzése céljából benyújtott adatok védelme

1.   A Felek gondoskodnak a gyógyszerek forgalombahozatali engedélyének megszerzése céljából benyújtott adatok bizalmas kezelését, nyilvánosságra nem hozását és azok fel nem használását biztosító átfogó rendszerről.

2.   E célból, amennyiben valamely Fél egy gyógyszer forgalomba hozatalának engedélyezése előtt az adott gyógyszer biztonságára és hatékonyságára vonatkozó vizsgálati adatok vagy tanulmányok benyújtását írja elő, e Fél a területén való első engedélyezéstől számított legalább ötéves időszakig kizárólag akkor engedélyezheti más kérelmező számára ugyanannak, vagy egy hasonló terméknek a forgalmazását a vizsgálati adatokat és tanulmányokat benyújtó kérelmezőnek megadott forgalombahozatali engedély alapján, ha a vizsgálati adatokat és tanulmányokat benyújtó kérelmező ahhoz hozzájárult. Ez időszak alatt az első jóváhagyáshoz benyújtott vizsgálati adatok és tanulmányok nem használhatók fel valamely későbbi, egy gyógyszer forgalomba hozatalának jóváhagyását kérelmező javára, kivéve, ha ahhoz az első kérelmező hozzájárul.

3.   A Kereskedelmi Bizottság által meghatározott időpontig Ukrajna megteszi a szükséges lépéseket a gyógyszerek adatvédelmére vonatkozó jogszabályainak az uniós jogszabályokkal való összehangolására.

223. cikk

A növényvédő szerekre vonatkozó adatvédelem

1.   A Felek biztonsági és hatásossági követelményeket határoznak meg a növényvédő szerek forgalomba hozatalának engedélyezését megelőzően.

2.   A Felek átmeneti jogot biztosítanak a valamely növényvédő szer forgalomba hozatalának engedélyeztetése céljából elsőként benyújtott kísérleti vagy vizsgálati jelentések tulajdonosának. Ez időszak alatt az első jóváhagyáshoz benyújtott kísérleti vagy vizsgálati jelentések nem használhatók fel valamely későbbi, egy növényvédő szer forgalomba hozatalának jóváhagyását kérelmező személy javára, kivéve, ha ahhoz az első tulajdonos kifejezett hozzájárulását adja. Erre a jogra a továbbiakban „adatvédelemként” történik hivatkozás.

3.   A Felek meghatározzák a kísérleti vagy vizsgálati jelentésekre vonatkozó feltételeket.

4.   Az adatvédelem időtartamának legalább az érintett Félnél megszerzett első engedély időpontjától kezdődő 10 évre kell kiterjednie. Az alacsony kockázattal járó növényvédő szerek esetében a Felek határozhatnak a védelmi időszak meghosszabbításáról. Ez esetben az időszak 13 évre hosszabbítható meg.

5.   A Felek határozhatnak úgy, hogy ezeket az időszakokat a kisebb jelentőségű felhasználások (36) engedélyezésének minden egyes meghosszabbítása esetében meghosszabbítják. Ez esetben az adatvédelmi időszak teljes tartama nem haladhatja meg a 13 évet, illetve, alacsony kockázattal járó növényvédő szerek esetében a 15 évet.

6.   Az engedély meghosszabbításához vagy felülvizsgálatához szükséges kísérletek vagy vizsgálatok szintén védettek. Ez esetekben az adatvédelem időtartama 30 hónap.

7.   A gerinces állatokon végzett kettős kísérlet elkerülését célzó szabályokat a Felek határozzák meg. Azok a személyek, akik gerinces állatokon végzett kísérleteket és vizsgálatokat szándékoznak végrehajtani, minden szükséges intézkedést megtesznek annak ellenőrzésére, hogy ezeket a vizsgálatokat és tanulmányokat nem végezték-e már el, vagy nem kezdték-e már meg.

8.   Az új kérelmező és a vonatkozó engedélyek jogosultja vagy jogosultjai mindent megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy a gerinces állatokon végzett kísérletek és vizsgálatok eredményeit megosszák. A kísérleti és vizsgálati jelentések megosztásának költségeit igazságos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell meghatározni. Az új kérelmezőnek kizárólag azon információk költségeiből kell részt vállalnia, amelyeket az engedélyezési követelmények teljesítése érdekében be kell nyújtania.

9.   Amennyiben az új kérelmező és a növényvédő szer vonatkozó engedélyeinek jogosultja vagy jogosultjai nem tudnak megállapodni a gerinces állatokon végzett kísérletek és vizsgálatok jelentéseinek megosztásáról, az új kérelmező erről értesíti az érintett Felet.

10.   A megállapodás hiánya nem akadályozza meg az érintett Felet abban, hogy az új kérelmező kérelmének céljaira felhasználja a gerinces állatokon végzett kísérletek és vizsgálatok jelentéseit.

11.   A vonatkozó engedély jogosultja vagy jogosultjai igényelhetik a leendő kérelmezőtől, hogy vállaljon tisztességes részt a náluk felmerült költségekből. Az érintett Fél az érintett feleket felkérheti arra, hogy az ügyet a nemzeti jogszabályok alapján lefolytatott hivatalos és kötelező erejű választott-bírósági eljárás útján rendezzék.

6.   Alszakasz

A félvezető termékek topográfiái

224. cikk

Fogalommeghatározás

Ennek az alszakasznak az alkalmazásában:

(a)   „félvezető termék”: bármely olyan termék végső vagy közbenső formáját jelenti, amely:

félvezető anyagréteget tartalmazó anyagból áll; és egy vagy több vezető, szigetelő vagy félvezető anyagból álló, előre meghatározott térbeli mintával összhangban elrendezett rétegekkel rendelkezik; valamint kizárólag vagy más funkciókkal együtt elektronikus funkciók végrehajtására szolgál;

(b)   a félvezető termék „topográfiája”: összefüggő képek bármely módon rögzített vagy kódolt sorozata,

amely a félvezető termék rétegeinek térbeli elrendezését ábrázolja; és amelyben minden egyes kép a – bármelyik gyártási fázisbeli – félvezető termék felületének mintáját vagy a minta egy részét ábrázolja;

(c)   „kereskedelmi célú hasznosítás”: értékesítés, bérlet, lízing vagy a forgalomba hozatal bármely más módja, illetve az ezekre vonatkozó ajánlat. E megállapodás 227. cikkének alkalmazásában ugyanakkor a kereskedelmi célú hasznosítás nem foglalja magában a titoktartás mellett történő hasznosítást, feltéve, hogy a hasznosításba harmadik személyeket a továbbiakban nem vonnak be.

225. cikk

Oltalmi követelmények

1.   A Felek e cikk rendelkezéseinek megfelelően kizárólagos jogokat adó jogszabályok elfogadásával biztosítják a félvezető termékek topográfiájának oltalmát.

2.   A Felek gondoskodnak a félvezető termék topográfiájának oltalmáról, ha az eleget tesz azoknak a feltételeknek, amelyek szerint a topográfia az azt létrehozó személy saját szellemi alkotómunkájának eredménye és a félvezető iparban nem szokásos. Ha a félvezető termék topográfiája olyan részekből áll, amelyek a félvezető iparban szokásosak, a félvezető termékre csak olyan mértékben adható oltalom, amennyiben e részek elrendezése mint egész eleget tesz az említett feltételeknek.

226. cikk

Kizárólagos jogok

1.   Az e megállapodás 225. cikkének (1) bekezdésében említett kizárólagos jogok magukban foglalják az alábbi tevékenységek engedélyezésének vagy megtiltásának jogát:

(a)

az e megállapodás 225. cikkének (2) bekezdése alapján oltalomban részesülő topográfia többszörözése;

(b)

a topográfia, vagy az annak alapján gyártott félvezető termék kereskedelmi célú hasznosítása vagy behozatala.

2.   Az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett oltalom nem terjed ki a topográfia, valamint az annak alapját képező elvek, eljárások, rendszerek és technológiák elemzés, értékelés vagy oktatás céljaira szolgáló többszörözésére.

3.   Az e cikk (1) bekezdésében említett oltalom nem terjed ki az e megállapodás 225. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeket kielégítő topográfiával kapcsolatos tevékenységekre, ha azt e cikk (2) bekezdésének megfelelően egy másik topográfia elemzése és értékelése alapján fejlesztették ki.

4.   Ha a topográfiát vagy a félvezető terméket a jogosult vagy az ő kifejezett hozzájárulásával más a tagállamok valamelyikében forgalomba hozta, az oltalom nem terjed ki az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott további cselekményekre.

227. cikk

Az oltalom időtartama

A kizárólagos jogok a topográfia a világ bármely országában történt első kereskedelmi célú hasznosításától számított legalább 10 évig, vagy – ha a kizárólagos jogok keletkezésének vagy folyamatos alkalmazásának feltétele a lajstromozás – a következők közül a korábban bekövetkező időponttól számított 10 évig érvényesek:

(a)

annak a naptári évnek az utolsó napja, amelyikben a topográfiát bármely országban először hasznosították kereskedelmi céllal;

(b)

annak a naptári évnek az utolsó napja, amelyikben a lajstromozás iránti bejelentést szabályszerűen benyújtották.

7.   Alszakasz

Egyéb rendelkezések

228. cikk

Növényfajták

A Felek együttműködnek a növényfajták védelmével kapcsolatos jogok előmozdítása és erősítése érdekében az 1972. november 10-én, 1978. október 23-án és 1991. március 19-én Genfben felülvizsgált, a Növényfajták Védelméről szóló, 1961. évi Nemzetközi Egyezmény alapján, ideértve a növénynemesítők jogaira vonatkozó opcionális kivételt is, ahogy az az egyezmény 15. cikkének (2) pontjában szerepel.

229. cikk

Genetikai források, hagyományos tudás és folklór

1.   Belső jogi szabályozásukkal összhangban a Felek tiszteletben tartják, megőrzik és tovább viszik az őslakos és helyi közösségek hagyományos életvitelét megtestesítő ismereteket, újításokat és gyakorlatokat, amelyek jelentőséggel bírnak a biológiai sokféleség megőrzésében és fenntartható felhasználásában, támogatják ezek szélesebb körű alkalmazását az ilyen ismeretek, újítások és gyakorlatok ismerőinek bevonása és jóváhagyása mellett, és ösztönzik az ilyen ismeretek, újítások és gyakorlatok hasznosításából származó haszon méltányos megosztását.

2.   A Felek elismerik annak a jelentőségét, hogy – belső jogi szabályozásuknak megfelelően – megfelelő intézkedéseket kell tenni a hagyományos ismeretek megőrzésére, és megállapodnak abban, hogy folytatják a munkát annak érdekében, hogy nemzetközileg elfogadott sui generis modelleket fejlesszenek ki a hagyományos tudás jogi védelme érdekében.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy az ebben az alszakaszban és a biológiai sokféleség egyezményben szereplő, szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket egymás kölcsönös támogatásával hajtják végre.

4.   A Felek megállapodnak abban, hogy rendszeresen véleményt és információt cserélnek a vonatkozó témákban folytatott, többoldalú megbeszélésekről.

3.   Szakasz

A szellemitulajdon-jogok érvényesítése

230. cikk

Általános kötelezettségek

1.   A Felek ismételten megerősítik a TRIPS-megállapodás szerinti kötelezettségvállalásaikat, különös tekintettel annak III. részére, és biztosítják a szellemitulajdon-jogok (37) érvényesítéséhez szükséges következő kiegészítő intézkedéseket, eljárásokat és jogorvoslatokat. Ezen intézkedéseknek, eljárásoknak és jogorvoslatoknak tisztességesnek és méltányosnak kell lenniük, nem lehetnek szükségtelenül bonyolultak és költségesek, és azokkal kapcsolatban nem lehetnek ésszerűtlenül hosszú határidők és indokolatlan késedelmek.

2.   Ezeknek az intézkedéseknek és jogorvoslatoknak emellett hatékonynak, arányosnak és elrettentő hatásúnak kell lenniük, és oly módon kell alkalmazni azokat, hogy ne gátolják a törvényes kereskedelmet, és biztosítékot nyújtsanak a velük való visszaéléssel szemben.

231. cikk

Jogosult bejelentők

1.   A Felek az alább felsorolt személyeket elismerik olyanként, mint akik jogosultak az ebben a szakaszban és a TRIPS-megállapodás III. részében említett intézkedések, eljárások és jogorvoslatok alkalmazására:

(a)

szellemitulajdon-jogok jogosultjai, a vonatkozó jog rendelkezéseivel összhangban;

(b)

ezen jogok, különösen használati engedélyek használatára jogosult minden egyéb személy, a vonatkozó jog rendelkezéseinek megfelelően;

(c)

a szellemi tulajdon védelmével foglalkozó szakmai szervezetek, amelyeknek általában véve elismerik azon jogát, hogy szellemitulajdon-jogok jogosultjait képviseljék, a vonatkozó jog rendelkezéseinek megfelelően.

2.   A Felek az ebben a szakaszban és a TRIPS-megállapodás III. részében említett intézkedések, eljárások és jogorvoslatok alkalmazására jogosultnak ismerik el a szellemitulajdon-jogok kollektív kezelését végző szervezeteket, amelyeknek általában véve elismerik azon jogát, hogy szellemitulajdon-jogok jogosultjait képviseljék, az alkalmazandó jog rendelkezéseinek megfelelően.

1.   Alszakasz

Polgári jogi intézkedések, eljárások és jogorvoslatok

232. cikk

A szerzői vagy tulajdonosi minőség vélelmezése

A Felek elismerik, hogy az alább az e megállapodásban előírt intézkedések, eljárások és jogorvoslatok alkalmazásának céljából:

(a)

az irodalmi vagy művészeti mű szerzője részéről ellenkező bizonyítás hiányában e minőségének vélelmezéséhez, és így a jogsértési eljárás megindításához elegendő, ha nevét a művön a szokásos módon feltüntetik,

(b)

e cikk a) pontjának rendelkezése megfelelően alkalmazandó a szerzői jog és kapcsolódó jogok jogosultjára a védett tárgy tekintetében.

233. cikk

Bizonyítékok

1.   A Felek igazságügyi hatóságai jogosultak arra, hogy – amennyiben az egyik Fél ésszerűen elérhető bizonyítékot mutat be igényének alátámasztására, és olyan bizonyítékot nevez meg az igényének alátámasztására, amely a másik Fél birtokában van – elrendelje az ilyen bizonyítéknak a másik Fél általi bemutatását, a bizalmas információk védelmét megfelelő feltételekkel biztosítva.

2.   Ugyanígy a Felek megteszik a szükséges intézkedéseket, amennyiben a szellemitulajdon-jog megsértésére kereskedelmi mértékben kerül sor, hogy lehetővé tegyék az illetékes bíróságok számára, hogy – indokolt esetben és kérelem benyújtását követően – elrendeljék a felszólalást benyújtó Fél rendelkezésére álló banki, pénzügyi és üzleti dokumentumok közlését, a bizalmas információk védelme mellett.

234. cikk

A bizonyítékok megóvását célzó intézkedések

1.   A Felek biztosítják, hogy az ügy lényegére vonatkozó eljárások megkezdése előtt, az illetékes bíróság – azon személy kérelmére, aki hozzáférhető bizonyítékot mutatott be azon állítása alátámasztására, hogy szellemitulajdon-jogát megsértették vagy meg fogják sérteni – azonnali és hatékony ideiglenes intézkedéseket rendelhet el az állítólagos jogsértésre vonatkozó bizonyíték megóvására, a bizalmas információk védelme mellett. Az ilyen intézkedés lehet például az állítólagos jogsértő áru részletes leírása, mintavétellel vagy anélkül, vagy az ilyen áru és – indokolt esetben – annak előállításához és/vagy forgalmazásához felhasznált anyagok és felszerelések, valamint az azokhoz kapcsolódó dokumentumok lefoglalása. Ezen intézkedések megtételére sor kerülhet – szükség esetén a másik Fél meghallgatása nélkül – különösen akkor, ha bármely késedelem a jogosultnak nagy valószínűséggel és visszafordíthatatlanul kárt okozna, vagy ha igazolhatóan fennáll a bizonyítékok megsemmisülésének kockázata.

2.   A Felek biztosítják, hogy amennyiben a kérelmező ésszerű határidőn belül nem indít az illetékes igazságügyi hatóságnál érdemi határozatot eredményező eljárást, az alperes kérésére a bizonyítékok megóvására tett intézkedéseket az esetlegesen igényelt kártérítés sérelme nélkül visszavonják, vagy más módon hatályon kívül helyezzék.

235. cikk

A tájékoztatáshoz való jog

1.   A Felek biztosítják, hogy – a szellemitulajdon-jog megsértésével kapcsolatos eljárás keretében, és a kérelmező indokolt és arányos kérelmére válaszul – az illetékes igazságügyi hatóság elrendelheti, hogy a szellemitulajdon-jogot sértő áruk vagy szolgáltatások eredetére és forgalmazására vonatkozó információkat a szellemitulajdon-jog megsértője és/vagy minden egyéb személy bocsássa rendelkezésre. E bekezdés alkalmazásában minden egyéb személy:

(a)

akinek a birtokában kereskedelmi mennyiségben találtak jogsértő árut;

(b)

akiről kiderült, hogy üzletszerűen vett igénybe jogsértő szolgáltatásokat;

(c)

akiről kiderült, hogy üzletszerűen végzett jogsértő tevékenységek során igénybe vett szolgáltatásokat;

vagy

(d)

akiről az e bekezdés a), b) vagy c) albekezdésében említett személy jelezte, hogy részt vett az áruk előállításában, feldolgozásában, vagy forgalmazásában, vagy a szolgáltatások nyújtásában.

2.   Az e cikk (1) bekezdésében szereplő információk – adott esetben – az alábbiakat foglalják magukban:

(a)

az áruk vagy szolgáltatások előállítóinak, feldolgozóinak, forgalmazóinak, szállítóinak és más korábbi tulajdonosainak, valamint a tervezett kis- és nagykereskedőknek a neve és címe;

(b)

az előállított, feldolgozott, kiszállított, átvett vagy megrendelt mennyiségekre, valamint az érintett árukért és szolgáltatásokért érvényesített árra vonatkozó információk.

3.   E cikk (1) és (2) bekezdését olyan egyéb törvényi rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek:

(a)

átfogóbb tájékoztatást biztosítanak a jogosultnak;

(b)

az e cikk értelmében közölt információk polgári vagy büntetőjogi eljárásokban való felhasználása tekintetében irányadók;

(c)

az információhoz való joggal való visszaéléssel kapcsolatos felelősséget szabályozzák;

(d)

lehetőséget nyújtanak az információnyújtás megtagadására, amely arra kényszerítené az e cikk (1) bekezdésében említett személyt, hogy beismerje saját vagy közvetlen rokonainak a részvételét egy szellemitulajdon-jog megsértésében; vagy

(e)

az információforrások bizalmasságának védelmét vagy a személyes adatok feldolgozását szabályozzák.

236. cikk

Ideiglenes és megelőző intézkedések

1.   A Felek biztosítják, hogy a bíróságok – a bejelentő kérésére – előzetes végzést adhatnak ki azzal a szándékkal, hogy megakadályozzák a szellemitulajdon-jogok minden küszöbön álló megsértését, vagy – ideiglenesen vagy adott esetben, ha a belföldi jog előírja, többszöri megbírságolás lehetősége mellett – megtiltsák a szóban forgó jog állítólagos megsértésének folytatását, vagy e jogsértés folytatását olyan garanciák benyújtásához kössék, amelyek célja, hogy kártérítést biztosítsanak a jogosultnak, amennyiben sor kerül a jogsértés megállapítására. Előzetes végzés – azonos feltételek mellett – azon közvetítővel szemben is kiadható, akinek a szolgáltatásait egy szellemitulajdon-jog megsértése céljából egy harmadik fél igénybe veszi.

2.   Előzetes végzést adhatnak ki annak érdekében is, hogy elrendeljék a szellemitulajdon-jogot vélhetően sértő áruk lefoglalását vagy megsemmisítését, hogy ezzel megakadályozzák azok kereskedelmi forgalomba jutását vagy kereskedelmi csatornákon keresztül történő mozgását.

3.   Üzletszerűen elkövetett jogsértés esetében a Felek biztosítják, hogy – amennyiben a bejelentő olyan körülményekről nyújt bizonyítékot, amelyek veszélyeztethetik a kártérítést –, a bíróság óvintézkedésként elrendelheti az állítólagos jogsértő ingó és ingatlan vagyonának lefoglalását, ami azt is jelenti, hogy zárolhatják a bankszámláit vagy egyéb vagyonát. E célból az illetékes hatóságok elrendelhetik a banki, pénzügyi vagy üzleti dokumentumok közlését, vagy azt, hogy biztosítsák a megfelelő hozzáférést a vonatkozó információkhoz.

4.   A Felek biztosítják, hogy az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett ideiglenes intézkedéseket adott esetben az alperes meghallgatása nélkül hozzák meg, különösen abban az esetben, ha a késedelem a jogosultnak orvosolhatatlan kárt okozna. Ez esetben a Felek legkésőbb az intézkedés végrehajtását követően haladéktalanul értesítik egymást. Az alperes kérelmére lehetőséget kell adni a felülvizsgálatra, ideértve az alperes meghallgatását annak eldöntése érdekében, hogy az értesítés megtörténtétől számított ésszerű időn belül el lehessen dönteni az intézkedés módosításának szükségességét, esetleg az intézkedés visszavonását vagy megerősítését.

5.   A Felek biztosítják, hogy amennyiben a kérelmező ésszerű határidőn belül nem indít az illetékes igazságügyi hatóságnál érdemi határozatot eredményező eljárást, az alperes kérésére az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, bizonyítékok megóvására tett ideiglenes intézkedéseket az esetlegesen igényelt kártérítés sérelme nélkül visszavonják, vagy más módon hatályon kívül helyezzék.

6.   Amennyiben az ideiglenes intézkedés visszavonásra kerül vagy hatályát veszti a kérelmező cselekménye vagy mulasztása folytán, vagy amennyiben utólag megállapítást nyert, hogy nem történt szellemi tulajdon elleni jogsértés, illetve annak veszélyeztetése, a bíróságnak jogában áll – az alperes kérelmére – a kérelmezőt arra kötelezni, hogy kártalanítsa az alperest az intézkedés folytán elszenvedett sérelemért.

237. cikk

Korrekciós intézkedések

1.   A Felek biztosítják, hogy az illetékes bíróság – a kérelmező kérésére, és a jogosult számára a jogsértés okán járó kártérítés sérelme, valamint mindenféle ellentételezés nélkül – elrendelhesse azon áruk kereskedelmi láncból való visszahívását, végleges kivonását vagy megsemmisítését, amelyekről bebizonyosodott, hogy szellemitulajdon-jogot sértenek. Adott esetben az illetékes igazságügyi hatóságok elrendelhetik az elsősorban ilyen áruk előállítása vagy gyártása során használt anyagok és eszközök megsemmisítését.

2.   Az igazságügyi hatóságok biztosítják, hogy ezeket az intézkedéseket a jogsértő költségére hajtsák végre, kivéve ha ez ellen különleges érveket hoznak fel.

238. cikk

Tiltó bírósági végzések

A Felek gondoskodnak arról, hogy – amennyiben a szellemitulajdon-jog megsértését kimondó bírósági határozat születik – a bíróság tiltó határozatot adhat ki a jogsértővel szemben, amelyben megtiltja a jogsértés további folytatását. Amennyiben azt a belső jogszabályok előírják, a tiltó bírósági végzés nem teljesítése esetén – adott esetben – többször is bírságot vethetnek ki a végzésnek való megfelelés biztosítása érdekében. A Felek biztosítják továbbá, hogy a jogosultak kérelmezhessék az ideiglenes intézkedést olyan közvetítő szolgáltatókkal szemben, akiknek a szolgáltatásait harmadik személy szellemitulajdon-jog megsértése céljából veszi igénybe.

239. cikk

Alternatív intézkedések

A Felek előírhatják, hogy – megfelelő esetekben, valamint azon személy kérésére, akire feltehetőleg vonatkozhatnak az e megállapodás 237. és/vagy 238. cikkében előírt intézkedések – az illetékes igazságügyi hatóság pénzügyi kártérítés fizetését rendelheti el a sértett Fél számára az e megállapodás 237. és/vagy 238. cikkében előírt intézkedések alkalmazása helyett, ha az érintett személy nem szándékosan és nem gondatlanul járt el, amennyiben a szóban forgó intézkedések végrehajtása aránytalanul nagy kárt okozna számára, és ha a sértett félnek fizetett pénzügyi kártérítés elfogadhatónak tűnik.

240. cikk

Kártérítés

1.   A Felek biztosítják, hogy az igazságügyi hatóságok a kártérítés megállapításakor:

(a)

figyelembe vesznek minden fontos szempontot, mint amilyen például a sértett fél által elszenvedett negatív gazdasági következményeket, ideértve a nyereségkiesést, a jogsértő által szerzett tisztességtelen nyereséget, és – adott esetben – a gazdasági szempontoktól eltérő tényezőket, mint például a jogsértő által a jogosultnak okozott erkölcsi sérelmet; vagy

(b)

e bekezdés a) pontja mellett további lehetőségként, megfelelő esetekben, a kártérítést átalányösszegben is megállapíthatják olyan tényezők alapján, mint amilyen például legalább azon jogdíjak vagy díjak összege, amelyek a jogosultnak jártak volna, ha a jogsértő engedélyt kért volna a szóban forgó szellemitulajdon-jog használatáért.

2.   Ha a jogsértő nem tudta, vagy ésszerű indokok alapján nem tudhatta, hogy jogsértő tevékenységet végez, a Felek előírhatják, hogy az igazságügyi hatóságok elrendelhetik a kárt szenvedett fél számára a nyereség vagy a kártérítés fizetésének behajtását, amelyet előzetesen is megállapíthatnak.

241. cikk

Jogi költségek

A Felek biztosítják, hogy a nyertes fél részéről felmerült indokolt és arányos jogi költségeket és egyéb kiadásokat főszabályként a vesztes fél viseli, kivéve, ha ez a méltányosság elvével ellentétes.

242. cikk

Bírósági határozatok közzététele

A Felek biztosítják, hogy a szellemitulajdon-jog megsértése miatt folyó eljárásokban az igazságügyi hatóságok a bejelentő kérésére és a jogsértő költségére elrendelhetik megfelelő intézkedések megtételét a határozattal kapcsolatos információk terjesztése érdekében, ideértve a határozat megtekinthetővé tételét és annak teljes terjedelmében vagy részben történő közzétételét. A Felek a határozat nyilvánossá tételével kapcsolatban az adott körülményektől függően további intézkedésekről is rendelkezhetnek, ideértve a kiemelt helyen történő megjelentetést.

243. cikk

Közigazgatási eljárások

Amennyiben bármelyik polgári jogi jogorvoslat az ügy érdemében folytatott közigazgatási eljárás eredményeként is elrendelhető, az ilyen eljárásnak lényegileg azonos elveknek kell megfelelnie, mint az ezen alszakasz vonatkozó rendelkezéseiben megállapítottak.

2.   Alszakasz

A közvetítő szolgáltatók felelőssége

244. cikk

Közvetítők szolgáltatásainak igénybevétele

A Felek elismerik, hogy harmadik felek közvetítői szolgáltatásait vehetik igénybe a jogsértéssel kapcsolatos cselekmények esetén. Az információs szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása és ugyanakkor a szellemitulajdon-jogoknak a digitális környezetben való érvényesítése érdekében mindegyik Fél előírja az ezen alszakaszban meghatározott intézkedéseket a közvetítő szolgáltatók vonatkozásában. Ez az alszakasz arra a felelősségre vonatkozik, amely a szellemitulajdon-jogok, különösen a szerzői jogok területén történő jogsértésekből keletkezhet (38).

245. cikk

A közvetítő szolgáltatók felelőssége: „Egyszerű továbbítás”

1.   Amennyiben egy információs társadalmi szolgáltatás a szolgáltatás vevője által adott információnak a kommunikációs hálózaton történő továbbításából, vagy kommunikációs hálózathoz való hozzáférés biztosításából áll, a Felek biztosítják, hogy a szolgáltató ne legyen felelős a továbbított információért, feltéve hogy a szolgáltató:

(a)

nem kezdeményezi a továbbítást;

(b)

nem választja ki az adatátvitel címzettjét; és

(c)

nem választja meg vagy módosítja a továbbított információt.

2.   E cikk (1) bekezdésében említett adatátvitel és hozzáférés biztosítása magában foglalja a továbbított információ automatikus, közbenső és átmeneti tárolását annyiban, amennyiben ez az adatátvitel hírközlő hálózaton történő végrehajtásának a kizárólagos céljával történik, és feltéve, hogy az információt nem tárolják az adatátvitelhez ésszerűen szükségesnél hosszabb ideig.

3.   Ez a cikk nem érinti a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét, hogy a Felek jogrendjeivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére kötelezzék.

246. cikk

A közvetítő szolgáltatók felelőssége: „Gyorsítótárolóban történő rögzítés (caching)”

1.   Amennyiben egy információs társadalmi szolgáltatás a szolgáltatás vevője által adott információnak kommunikációs hálózaton történő továbbításából áll, a Felek biztosítják, hogy a szolgáltató ne legyen felelős a továbbított információk olyan automatikus, közvetítő és átmeneti tárolásáért, amelynek egyedüli célja az információnak a szolgáltatás más vevőihez – kérésükre – történő továbbításának hatékonyabbá tétele feltéve hogy:

(a)

a szolgáltató nem módosítja az információt;

(b)

a szolgáltató betartja az információhoz való hozzáférés feltételeit;

(c)

a szolgáltató betartja az információk frissítése tekintetében az ágazatban széles körben elismert és alkalmazott szabályokat;

(d)

a szolgáltató nem akadályozza az olyan jogszerű technológia használatát, amely az iparágban széles körben elismert és használt az információ használatára vonatkozó adatok megszerzése érdekében; és

(e)

a szolgáltató haladéktalanul intézkedik a tárolt információ törléséről vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetéséről, amint ténylegesen tudomást szerez arról, hogy az információt az adatátvitel forrásánál törölték a hálózatról vagy megszüntették az ahhoz való hozzáférést, vagy bíróság, illetve közigazgatási hatóság rendelte el a törlést vagy a hozzáférés megszüntetését.

2.   Ez a cikk nem érinti a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét, hogy a Felek jogrendjeivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére kötelezzék.

247. cikk

A közvetítő szolgáltatók felelőssége: „tárhelyszolgáltatás”

1.   Amennyiben egy információs társadalmi szolgáltatás a szolgáltatás vevője által adott információnak a tárolásából áll, a Felek biztosítják, hogy a szolgáltató ne legyen felelős az információknak a szolgáltatás igénybevevője kérésére történő tárolásáért, feltéve hogy:

(a)

a szolgáltató nem rendelkezik tényleges ismerettel illegális cselekményről vagy információról, és a kártérítés tekintetében nincs tudomása olyan tényekről vagy körülményekről, amelyekből az illegális cselekmény vagy információ nyilvánvaló; vagy

(b)

a szolgáltató, miután ilyenről tudomást szerez, gyorsan és eredményesen eljár az információ eltávolítása vagy a hozzáférés letiltása érdekében.

2.   E cikk (1) bekezdése nem alkalmazható arra az esetre, ha a szolgáltatás igénybe vevője a szolgáltató irányítása alatt vagy ellenőrzése mellett jár el.

3.   Ez a cikk nem érinti a bíróságok vagy közigazgatási hatóságok arra vonatkozó lehetőségét, hogy a Felek jogrendjeivel összhangban a szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére vagy megelőzésére kötelezzék, nem érinti továbbá a Feleknek azt a lehetőségét sem, hogy eljárásokat alakítsanak ki az információ eltávolításának vagy a hozzáférés megszüntetésének szabályozására.

248. cikk

Az általános nyomonkövetési kötelezettség hiánya

1.   A megállapodás 245., 246. és 247. cikkének hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtói tekintetében a Felek nem állapítanak meg olyan általános kötelezettséget, amely szerint az általuk továbbított vagy tárolt információkat nyomon kellene követniük, sem olyan általános kötelezettséget, amely szerint jogellenes tevékenységre utaló tényeket vagy körülményeket kellene kivizsgálniuk.

2.   A Felek előírhatják az információs társadalmi szolgáltatók számára, hogy haladéktalanul tájékoztassák az illetékes állami hatóságokat a szolgáltatásaik igénybevevői által végzett jogellenes tevékenységekről vagy információszolgáltatásról, illetve, hogy kérésük esetén kötelezően tájékoztassák az illetékes hatóságokat a szolgáltatásaik azon igénybevevőinek azonosítását lehetővé tevő információkról, akikkel információtárolásra vonatkozó megállapodást kötöttek.

249. cikk

Átmeneti időszak

Az ebben az alszakaszban előírt kötelezettségeket Ukrajna e megállapodás hatálybalépését követő 18 hónapon belül maradéktalanul végrehajtja.

3.   Alszakasz

Egyéb rendelkezések

250. cikk

A határokon alkalmazott intézkedések

1.   E rendelkezés alkalmazásában a „szellemitulajdon-jogokat sértő áruk” az alábbiakat foglalják magukban:

(a)

„hamisított áruk”, azaz:

i.

olyan áruk, ideértve azok csomagolását, amelyek engedély nélkül olyan védjegyet viselnek magukon, amely azonos az ugyanolyan típusú áru tekintetében megfelelő módon lajstromba vett védjeggyel, vagy amely alapvető jellemzőit tekintve nem megkülönböztethető az ilyen védjegytől, és amely ezáltal megsérti a védjegytulajdonos jogait;

ii.

minden védjegyszimbólum (logó, címke, matrica, tájékoztató füzet, használati utasítás vagy garancialevél), abban az esetben is, ha külön mellékelik az áruhoz, az i. pontban említett árukra vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett;

iii.

hamisított áruk védjegyével ellátott, külön szereplő csomagolóanyagok, ugyanolyan feltételek szerint, mint az i. pontban említett áruk.

(b)

„kalóztermékek”, azaz olyan termékek, amelyek a termelés szerinti országban egy szerzői jog vagy ahhoz kapcsolódó jog vagy formatervezési mintaoltalmi jog jogosultja vagy a jogosult által megfelelően felhatalmazott személy engedélye nélkül készültek, vagy amelyek ily módon készült másolatokat tartalmaznak, függetlenül attól, hogy a belső jog szerint sor került-e a termék lajstromozására.

(c)

olyan áruk, amelyek azon Fél törvényei értelmében, ahol a vámeljárást kezdeményezik, sértenek valamely:

i.

szabadalmat;

ii.

kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítványt;

iii.

növényfajta-oltalmi jogot;

iv.

formatervezési mintát;

v.

földrajzi árujelzőt.

2.   Mindkét Fél – ha ez az alszakasz másként nem rendelkezik – eljárásokat (39) alkalmaz annak érdekében, hogy lehetővé tegye azon jogosultak számára, akiknek alapos okuk van azt feltételezni, hogy szellemitulajdon-jogokat sértő áruk behozatalára, kivitelére, újraexportálására, vámterületre való belépésére vagy onnan kilépésére, felfüggesztő eljárás alá vonására, vámszabad területen való elhelyezésére vagy vámszabad raktárban való elhelyezésére kerülhet sor, hogy írásos kérelmet nyújtsanak be az illetékes közigazgatási vagy igazságügyi hatóságokhoz annak érdekében, hogy a vámhatóságok felfüggesszék az ilyen áruk szabad forgalomba hozatalát vagy visszatartsák ezen árukat.

3.   A Felek rendelkeznek arról, hogy amikor a vámhatóságok – az eljárásuk során, és mielőtt egy jogosult kérelmet nyújtana be, vagy azt teljesítenék – elegendő alappal rendelkeznek azt feltételezni, hogy az áruk egy szellemitulajdon-jogot sértenek, felfüggeszthetik az áruk szabad forgalomba való bocsátását, vagy visszatarthatják azokat annak érdekében, hogy a jogosult benyújthassa az előző bekezdés szerinti eljárásra vonatkozó kérelmet.

4.   A TRIPS-megállapodás III. része 4. szakaszának végrehajtásával az importőrre vonatkozóan létrejött jogokat és kötelezettségeket az exportőrre vagy az áru tulajdonosára is alkalmazni kell.

5.   A Felek együttműködnek az e cikk végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtás és kapacitásépítés biztosítása érdekében.

6.   Ukrajna az ebben a cikkben foglalt kötelezettségeket e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül maradéktalanul végrehajtja.

251. cikk

Magatartási kódexek és igazságügyi együttműködés

A Felek ösztönzik a következőket:

(a)

magatartási kódexek kialakítása kereskedelmi vagy szakmai egyesületek vagy szervezetek által abból a célból, hogy hozzájáruljanak a szellemitulajdon-jogok érvényesítéséhez;

(b)

a Felek illetékes hatóságai részére magatartásikódex-tervezetek és az ezek alkalmazására vonatkozó értékelések benyújtása.

252. cikk

Együttműködés

1.   A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek az ebben a fejezetben szereplő kötelezettségvállalások és kötelezettségek végrehajtásának támogatása céljából.

2.   A megállapodás V. címének (Gazdasági és ágazati együttműködés) rendelkezéseire figyelemmel és VI. címének (Pénzügyi együttműködés és csaláselleni rendelkezések) rendelkezéseivel összhangban az együttműködés területei közé többek között a következő tevékenységek tartoznak:

(a)

információcsere a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó jogi keretekre, valamint a vonatkozó oltalmi és érvényesítési szabályokra; a jogalkotás előrehaladására vonatkozó tapasztalatcsere az EU-Fél és Ukrajna között;

(b)

a szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó tapasztalatcsere az EU-Fél és Ukrajna között;

(c)

tapasztalatcsere az EU-Fél és Ukrajna között a vámszervek, a rendőrség, a közigazgatási és az igazságszolgáltatási szervek általi központi és az alatti szintű végrehajtásra vonatkozóan; együttműködés – harmadik országokkal is – a hamisított áruk exportálásának megelőzésére;

(d)

kapacitásfejlesztés; személyzet cseréje és képzése;

(e)

a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó információk népszerűsítése és terjesztése többek között az üzleti körökben és a civil társadalomban; a fogyasztók és a jogosultak tudatosságának erősítése;

(f)

az intézményi együttműködés javítása, például a szellemi tulajdonjogi hivatalok között;

(g)

a nyilvánosság figyelmének felkeltése és képzésének előmozdítása a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos politikák területén: hatékony stratégiák kidolgozása a kulcsfontosságú célközönségek azonosítása és olyan kommunikációs programok létrehozása céljából, amelyek erőteljesebben felhívják a fogyasztók és a média figyelmét a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértésének hatásaira, valamint annak egészségügyi és biztonsági kockázataira és a szervezett bűnözéshez való kapcsolatára.

3.   E cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül és azt kiegészítve a Felek megállapodnak abban, hogy hatékony párbeszédet tartanak fenn a szellemitulajdon-joggal kapcsolatos kérdésekben – és arról tájékoztatják a Kereskedelmi Bizottságot – annak érdekében, hogy az e fejezet hatálya alá tartozó szellemitulajdon-jogok védelmével és érvényesítésével kapcsolatos, és más releváns témákkal foglalkozzanak.

10.   FEJEZET

Versenypolitika

1.   Szakasz

Trösztellenes politika és az összefonódásokkal kapcsolatos politika

253. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában:

1.

„versenyhatóság”:

(a)

az EU-Fél részéről az Európai Bizottság; és

(b)

Ukrajna részéről az ukrán monopóliumellenes bizottság.

2.

„versenyjog”:

(a)

az EU-Fél esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101., 102. és 106. cikke, valamint a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete) és ezek végrehajtási rendeletei és módosításai;

(b)

Ukrajna esetében a 2001. január 11-i 2210-III sz. törvény (módosításaival), valamint annak végrehajtási rendeletei és módosításai. Amennyiben a 2210-III sz. törvény rendelkezései és más, lényeges versenyjogi rendelkezés között ellentmondás van, Ukrajna gondoskodik arról, hogy az első törvény rendelkezései legyenek irányadóak; valamint

(c)

bármely olyan módosítás, amely az ebben a cikkben meghatározott eszközökre a megállapodás hatálybalépését követően vonatkozik.

3.

Az e szakaszban használt kifejezések további magyarázatát a XXIII. melléklet tartalmazza.

254. cikk

Alapelvek

A Felek elismerik a szabad és tisztességes verseny fontosságát kereskedelmi kapcsolataikban. A Felek tudomásul veszik, hogy a versenyellenes üzleti gyakorlatok és tranzakciók torzíthatják a piacok megfelelő működését és általában véve gyengítik a kereskedelem liberalizálásából származó előnyöket. A Felek ezért megállapodnak abban, hogy az alábbi – a saját versenyjogukban meghatározottak szerinti – versenyellenes gyakorlatok és tranzakciók összeegyeztethetetlenek e megállapodással, mivel befolyásolhatják a Felek közötti kereskedelmet:

(a)

vállalkozások közötti olyan megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, vagy jelentős mértékű fékezése bármelyik Fél területén;

(b)

egy vagy több vállalkozás által gyakorolt, piaci erőfölénnyel való visszaélés bármelyik Fél területén; vagy

(c)

vállalkozások közötti összefonódások, amelyek valamelyik Fél területének piacán monopolhelyzet kialakulását vagy a verseny jelentős korlátozását eredményezik.

255. cikk

Végrehajtás

1.   Az EU-Fél és Ukrajna olyan versenyjogi szabályozást tartanak fenn, amely hatékonyan kezeli a 254. cikk a)–c) pontjában szereplő versenyellenes gyakorlatokat és tranzakciókat.

2.   A Felek versenyhatóságokat tartanak fenn, amelyek felelősek és megfelelően felszereltek az e cikk (1) bekezdésében meghatározott versenyjogi szabályozás hatékony érvényesítésére.

3.   A Felek elismerik annak fontosságát, hogy vonatkozó versenyjogukat átláthatóan, kellő időben és megkülönböztetésmentes módon alkalmazzák, figyelemmel a tisztességes eljárás elveire és a védelemhez való jogra. Mindegyik Fél gondoskodik arról, hogy:

(a)

mielőtt az egyik Fél versenyhatósága versenyjoga megsértése miatt szankciót vet ki vagy jogorvoslattal él valamely természetes vagy jogi személlyel szemben, lehetőséget adjon az érintett személynek a Felek vonatkozó versenyjogában meghatározott ésszerű időn belüli meghallgatásra és bizonyítékai bemutatására azt követően, hogy az érintett természetes vagy jogi személyt tájékoztatta a jogsértés fennállására vonatkozó ideiglenes következtetéseiről; és

(b)

az adott Fél törvényei alapján működő bíróság vagy független törvényszék ilyen szankciókat kiszabjon vagy jogorvoslattal éljen, illetve – az érintett személy kérésére – ezeket a szankciókat vagy jogorvoslatokat felülvizsgálja.

4.   Valamely Fél kérésére a másik Fél rendelkezésre bocsátja a versenyjogot érvényesítő cselekményeire vonatkozó információkat, valamint az e szakasz hatálya alá tartozó kötelezettségekre vonatkozó jogszabályait.

5.   A versenyjogi hatóság elfogad és közzétesz egy dokumentumot, amelyben ismerteti a versenyjog megsértéséért járó bármely pénzbírság kiszabásakor alkalmazandó elveket.

6.   A versenyjogi hatóság elfogad és közzétesz egy dokumentumot, amelyben ismerteti a vállalkozások közötti összefonódások vizsgálatánál alkalmazott elveket.

256. cikk

Jogszabályok közelítése és végrehajtási gyakorlat

Ukrajna versenyjogát és annak végrehajtási gyakorlatait az EU-Fél alábbi vívmányaihoz közelíti:

1.

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról

Menetrend: A rendelet 30. cikkét e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül végrehajtják.

2.

A Tanács 139/2004/EK rendelete (2004. január 20.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről (az EU összefonódás-ellenőrzési rendelete)

Menetrend: A rendelet 1. cikkét és 5. cikkének (1) és (2) bekezdését e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül végrehajtják.

A 20. cikket e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül végrehajtják.

3.

A Bizottság 330/2010/EU rendelete (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének vertikális megállapodások és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról

Menetrend: A rendelet 1., 2., 3., 4., 6., 7. és 8. cikkét e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül végrehajtják.

4.

A Bizottság 772/2004/EK rendelete (2004. április 27.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról

Menetrend: A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. cikkét e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belül végrehajtják.

257. cikk

Állami vállalatok, valamint különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező vállalatok

1.   Ami az állami vállalatokat és a különleges vagy kizárólagos jogokkal felruházott vállalatokat illeti:

(a)

egyik Fél sem fogad el vagy tart fenn az e megállapodás 254. cikkében és a 258. cikke (1) bekezdésében foglalt elvekkel ellentétes intézkedéseket; és

(b)

a Felek biztosítják, hogy az ilyen vállalatokra vonatkozzon az e megállapodás 253. cikke (2) bekezdésében meghatározott versenyjogi szabályozás,

amennyiben a fenti versenyjognak és elveknek az alkalmazása nem akadályozza jogilag vagy ténylegesen a kérdéses vállalatokra ruházott egyedi feladatok ellátását.

2.   Az előző bekezdés egy rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy valamely Felet megakadályozna abban, hogy állami vállalatot alapítson, vagy működtessen, illetve hogy vállalatokat különleges vagy kizárólagos jogokkal ruházzon fel vagy ilyen jogokat fenntartson.

258. cikk

Állami monopóliumok

1.   A Felek e megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül kiigazítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot annak biztosítása érdekében, hogy az áruk és szolgáltatások értékesítésére és megvásárlására vonatkozó feltételek tekintetében a Felek természetes és jogi személyei között valamennyi megkülönböztető intézkedés megszűnjön.

2.   E cikk rendelkezései nem érintik a Feleknek az e megállapodás IV. címének 8. fejezete (Kormányzati beszerzések) alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

3.   Az (1) bekezdés egyik rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy megakadályozhatna bármely Felet abban, hogy állami monopóliumot hozzon létre vagy tartson fenn.

259. cikk

Információcsere és végrehajtási együttműködés

1.   A Felek egyetértenek az illetékes versenyhatóságaik közötti együttműködés és összehangolás fontosságában, annak érdekében, hogy javítsák a versenyjog hatékony végrehajtását és megvalósítsák e megállapodás célkitűzéseit a verseny előmozdítása, valamint a versenyellenes üzleti magatartások és ügyletek elleni küzdelem útján.

2.   E célból a Felek versenyhatósága tájékoztathatja a másik Fél versenyhatóságát a végrehajtási tevékenységekben való együttműködési szándékáról. Ez az együttműködés nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy független határozatokat hozzanak.

3.   Versenyjogaik hatékony alkalmazásának megkönnyítése érdekében a Felek versenyhatóságai – saját jogalkotásuk korlátai között, valamint alapvető érdekeik figyelembevételével – információkat cserélhetnek többek között a vonatkozó jogszabályokról és a végrehajtási tevékenységekről.

260. cikk

Konzultációk

1.   A Felek bármely Fél kérésére konzultációt kezdenek a másik Fél által tett nyilatkozatokról a kölcsönös megértés előmozdítása és az e szakasz alapján felmerülő egyedi kérdések orvoslása érdekében. A kérelmező Fél adott esetben megjelöli, milyen módon érinti a kérdés a Felek közötti kereskedelmet.

2.   Bármelyik Fél kérelmére a Felek haladéktalanul megvitatnak az e szakasz értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő bármely kérdést.

3.   A konzultáció tárgyát képező kérdés megvitatásának megkönnyítése érdekében a Felek mindegyike arra törekszik, hogy – saját jogalkotása korlátai között, valamint alapvető érdekeik figyelembevételével – a vonatkozó nem bizalmas információkat átadja a másik Fél részére.

261. cikk

E megállapodás 256. cikkétől eltekintve az e szakasz hatálya alá tartozó ügyekben a Felek nem élhetnek az e megállapodás IV. címének 14. fejezete (Vitarendezés) szerinti vitarendezési eljárásokkal.

2.   Szakasz

Állami támogatás

262. cikk

Általános elvek

1.   E megállapodás megfelelő működésével összeegyeztethetetlen bármely olyan, Ukrajna vagy az Európai Unió tagállamai által állami forrásból nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

2.   E megállapodás működésével összeegyeztethető azonban:

(a)

a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék származásán alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják;

(b)

a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás.

3.   E megállapodás működésével összeegyeztethetőnek tekinthető továbbá:

(a)

az olyan térségek gazdasági fejlődésének előmozdítására nyújtott támogatás, ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság;

(b)

valamely közös európai érdeket (40) szolgáló fontos projekt megvalósításának előmozdítására vagy az Európai Unió valamely tagállama, illetve Ukrajna gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás;

(c)

az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a Felek érdekeivel ellentétben;

(d)

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, amennyiben az az Unión belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja hátrányosan, a Felek érdekeivel ellentétben;

(e)

az EU horizontális csoportmentességi rendeletei, valamint a horizontális és ágazati állami támogatási szabályok szerint jóváhagyott célkitűzések megvalósítására, az említett rendeletekben és szabályokban meghatározott feltételekkel összhangban nyújtott támogatás;

(f)

az e megállapodás V. címe 6. fejezetének (Környezetvédelem) XXIX. mellékletében felsorolt uniós irányelvekben előírt kötelező szabványoknak való megfeleléshez szükséges beruházásokhoz a jogszabályokban előírt végrehajtási időszak alatt nyújtott támogatás, és a létesítményeknek és berendezéseknek az új követelményekhez való igazításához nyújtott támogatás a bruttó elszámolható költségek 40 %-áig engedélyezhető.

4.   Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak e szakasz szabályainak hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes a Felek érdekeivel.

Az e szakaszban használt kifejezések további magyarázatát a XXIII. melléklet tartalmazza.

263. cikk

Átláthatóság

1.   Az állami támogatások területén mindegyik Fél biztosítja az átláthatóságot. E célból mindegyik Fél éves jelentést küld a másik Fél részére az egyedinek minősülő olyan állami támogatások teljes összegéről, típusairól és ágazati megoszlásáról, amelyek érinthetik a Felek közötti kereskedelmet. Az erre vonatkozó jelentésnek tartalmaznia kell a támogatás céljára, formájára, összegére vagy költségvetésére, valamint a támogatást nyújtó hatóságra vonatkozó információt és – amennyiben mód van rá – a támogatás kedvezményezettjét. E cikk alkalmazásában, ha a valamely vállalkozásnak egy hároméves időszak alatt nyújtott támogatás összege nem éri el a 200 000 EUR küszöböt, azt nem kell bejelenteni. Az ilyen bejelentés megtettnek minősül, ha a következő naptári év december 31. napjáig a másik Fél részére elküldik, vagy ha a vonatkozó információt nyilvánosan elérhető internetes oldalon közzéteszik.

2.   Valamely Fél kérésére a másik Fél további információkat nyújt bármely állami támogatási rendszerről és bármely olyan támogatásról, amely érinti a Felek közötti kereskedelmet. A Felek a fenti információcsere során figyelembe veszik a szakmai és az üzleti titkokra vonatkozó követelményekből fakadó korlátozásokat.

3.   A Felek gondoskodnak arról, hogy a hatóságok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatók legyenek, oly módon, hogy a következők világossá váljanak:

(a)

a hatóságok az állami pénzeszközöket közvetlen vagy közvetett módon (például közvállalkozások vagy pénzügyi szervezetek közvetítésével) bocsájtják az érintett közvállalkozások rendelkezésre;

(b)

mire használják fel ténylegesen ezeket az állami pénzeszközöket.

4.   A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy bármely olyan vállalkozás pénzügyi és szervezeti felépítése, amelynek Ukrajna vagy az Európai Unió tagállamai különleges vagy kizárólagos jogot biztosítanak, illetve amely általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével van megbízva és közszolgáltatásért járó kompenzációban részesül a szolgáltatással összefüggő bármely formában, pontosan tükröződjön az elkülönített elszámolásokban oly módon, hogy a következők világossá váljanak:

(a)

valamennyi olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos költségek és bevételek, amelyekkel kapcsolatban a vállalkozás különleges vagy kizárólagos jogot kapott, illetve minden olyan általános gazdasági érdekű szolgáltatás, amellyel a vállalatot megbízták, másrészről pedig minden olyan további különálló termék vagy szolgáltatás, amely a vállalkozás tevékenységi körébe tartozik;

(b)

a költségek és bevételek tevékenységekhez való hozzárendelésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalmazott módszerek pontos részletei. Ezek a módszerek a költségforrás, objektivitás, átláthatóság és következetesség számviteli elveinek alapján működnek olyan, nemzetközileg elismert számviteli módszereknek megfelelően, mint például a tevékenységalapú költségelszámolás; emellett pedig auditált adatokra épülnek.

5.   Mindegyik Fél gondoskodik arról, hogy e cikk rendelkezéseit e megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül alkalmazzák.

264. cikk

Értelmezés

A Felek megállapodnak abban, hogy e megállapodás 262. cikkének, 263. cikke (3) bekezdésének és 264. cikke (4) bekezdésének alkalmazásához az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106., 107. és 93. cikkének alkalmazásából fakadó kritériumokat, a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, valamint a másodlagos jogszabályokat, jogi kereteket, iránymutatásokat és más, az Európai Unióban hatályos igazgatási intézkedéseket fogják értelmezési forrásként alkalmazni.

265. cikk

A WTO-val való viszony

Ezek a rendelkezések nem sértik a Felek arra vonatkozó jogát, hogy a WTO vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően egy támogatás ellen kereskedelmi jogorvoslattal éljenek, illetve hogy vitarendezést vagy más megfelelő lépést kezdeményezzenek.

266. cikk

Hatály

E szakasz rendelkezései alkalmazandók valamennyi, az e megállapodás IV. címe 6. fejezetének (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem) XVI. mellékletében felsorolt valamennyi árura és szolgáltatásra, összhangban a kölcsönös megállapodás révén nyújtott piacra jutással; kivételt képeznek a WTO Mezőgazdasági Megállapodásának I. mellékletébe tartozó termékekre nyújtott támogatások, valamint a Mezőgazdasági Megállapodás hatálya alá tartozó más támogatások.

267. cikk

Az állami támogatások ellenőrzésére szolgáló belföldi rendszer

Az e megállapodás 262.– 266. cikkében meghatározott kötelezettségeknek való megfelelés érdekében:

1.

Ukrajna nemzeti állami támogatási jogszabályt fogad el és létrehoz egy függetlenül működő hatóságot, amelyet e megállapodás 262. cikkének e megállapodás hatálybalépésétől számított három éven belüli teljes körű alkalmazásához szükséges hatáskörrel ruház fel. Ez a hatóság hatáskörrel fog rendelkezni többek között az állami támogatási rendszerek és egyedi segélyek engedélyezésére az e megállapodás 262. és 264. cikkében említett kritériumokkal összhangban, valamint a jogellenesen nyújtott állami támogatás behajtásának elrendeléséhez szükséges felhatalmazással. A hatóság létrehozásától számított egy éven belül bármely, Ukrajna által nyújtott támogatásnak összhangban kell lennie e megállapodás 262. és 264. cikkének rendelkezéseivel.

2.

E megállapodás hatálybalépésétől számított öt éven belül Ukrajna átfogó nyilvántartást készít az (1) bekezdésben említett hatóság létrehozását megelőzően elindított támogatási programokról, és az ilyen programokat e megállapodás hatálybalépésétől számított legfeljebb hét éven belül összehangolja az e megállapodás 262. és 264. cikkében említett kritériumokkal.

3.

(a)

E megállapodás 262. cikkének alkalmazása céljából a Felek elismerik, hogy az e megállapodás hatálybalépését követő első öt évben az Ukrajna által nyújtott állami támogatásokat azon tény figyelembevételével értékelik, hogy Ukrajnát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott közösségi területekkel azonos területnek kell tekinteni.

(b)

E megállapodás hatálybalépésétől számított négy éven belül Ukrajna az Európai Bizottságnak benyújtja a NUTS II. szinten harmonizált, egy főre jutó bruttó hazai termékre vonatkozó adatokat. Ezt követően az (1) bekezdésben említett hatóság és az Európai Bizottság közösen értékeli az ukrán régiók támogathatóságát, valamint az azzal összefüggő maximális támogatásintenzitást annak érdekében, hogy a vonatkozó uniós iránymutatások alapján elkészítsék a regionális támogatási térképet.

11.   FEJEZET

energiakereskedelem

268. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában és az e megállapodás IV. címének 5. fejezetében (Vámügyi együttműködés és a kereskedelem könnyítése) meghatározott rendelkezések sérelme nélkül:

1.   „energiahordozók”: földgáz (HR-kód: 27.11), villamos energia (HR-kód: 27.16) és nyersolaj (HR-kód: 27.09);

2.   a „helyhez között infrastruktúra”: bármely átviteli vagy elosztóhálózat, folyékonyföldgáz-létesítmény és raktározási létesítmény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: a 2003/54/EK irányelv) és a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 2003. június 26-i 2003/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (a továbbiakban: a 2003/55/EK irányelv) meghatározottak szerint;

3.   „továbbítás”: energiahordozók helyhez kötött infrastruktúrán vagy kőolajvezetéken keresztül történő továbbítása az e megállapodás IV. címének 5. fejezetében (Vámügyi együttműködés és a kereskedelem könnyítése) meghatározottak szerint;

4.   „szállítás”: átvitel vagy elosztás a 2003/54/EK és 2003/55/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint a kőolaj vezetékeken keresztüli szállítása és továbbítása;

5.   „jogellenes elsajátítás”: bármely olyan cselekmény, amely során a helyhez kötött infrastruktúrából jogellenesen energiahordozókat vesznek el.

269. cikk

Belső szabályozott árak

1.   Az ipari fogyasztók számára szolgáltatott gáz és villamos energia árát kizárólag a kereslet és kínálat határozza meg.

2.   E cikk (1) bekezdésétől eltérően a Felek általános gazdasági érdekeikre (41) figyelemmel a gáz és villamos energia árát illetően kötelezettségeket róhatnak a vállalkozásokra (a továbbiakban: a szabályozott árak).

3.   A Felek biztosítják, hogy ez a kötelezettség egyértelmű, átlátható, arányos, megkülönböztetésmentes, ellenőrizhető és korlátozott idejű legyen. E kötelezettség alkalmazásakor a Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy más vállalkozások is egyenlő eséllyel kínálhassák szolgáltatásaikat a fogyasztóknak.

4.   Amennyiben a belföldi piacon értékesített gáz és villamos energia ára szabályozott, az érintett Fél gondoskodik arról, hogy a szabályozott ár számításához alkalmazott módszert a szabályozott ár hatálybelépését megelőzően közzétegyék.

270. cikk

A kettős árképzés tilalma

1.   Annak a lehetőségnek a sérelme nélkül, hogy e megállapodás 269. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban a belföldi árakat szabályozzák, egyik Fél, illetve szabályozóhatósága sem fogadhat el vagy tarthat fenn olyan intézkedést, amelynek következtében az energiahordozók exportárai a másik Fél számára magasabbak lennének a hazai fogyasztásra szánt ugyanezen áruk árainál.

2.   A másik Fél kérésére az exportáló Fél bizonyítékokat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a hazai piacon, illetve az exportra értékesített ugyanazon energiahordozók ára közötti különbség nem e cikk (1) bekezdésében megtiltott intézkedés eredménye.

271. cikk

Vámok és mennyiségi korlátozások

1.   A Felek között tilosak az energiahordozók importjára és exportjára kivetett vámok és mennyiségi korlátozások, valamint az ezekkel megegyező hatású intézkedések. Ezt a tilalmat a fiskális vámokra is alkalmazni kell.

2.   Az (1) bekezdés nem zár ki a közrend vagy a közbiztonság által indokolt egyenértékű mennyiségi korlátozásokat vagy intézkedéseket; valamint az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelmére, illetve ipari és kereskedelmi tulajdon védelmére tett intézkedéseket. Az ilyen korlátozások és intézkedések azonban nem képezhetik a felek közötti kereskedelmet érintő önkényes hátrányos megkülönböztetés vagy rejtett korlátozás tárgyát.

272. cikk

Továbbítás

A Felek megteszik a szükséges intézkedéseket az árutovábbítás megkönnyítése érdekében, összhangban az árutovábbítás szabadságának elvével és az 1994. évi GATT V. cikke 2., 4. és 5. pontjával, valamint az 1994. évi energia charta egyezmény 7. cikkének 1. és 2. pontjával, amelyeket e megállapodásba foglalnak, és amelyek ennek szerves részét képezik.

273. cikk

Szállítás

Ami a villamos energia- és gázszállítást illeti, különösen pedig harmadik fél hozzáférését a helyhez kötött infrastruktúrához, a Felek – az e megállapodás XXVII. mellékletében és a 2005. évi energia charta egyezményben említetteknek megfelelően kiigazítják jogszabályaikat annak biztosítása érdekében, hogy a vámok, amelyeket még hatálybalépésük előtt közzétesznek, a kapacitás felosztására vonatkozó eljárások és bármely más feltételek objektívek, ésszerűek és átláthatók legyenek, valamint villamos energia vagy földgáz származási helye, tulajdonosa vagy rendeltetési helye alapján ne legyenek diszkriminatív jellegűek.

274. cikk

Együttműködés az infrastruktúra tekintetében

A Felek törekednek ara, hogy megkönnyítsék a földgáz szállítására szolgáló infrastruktúra és a földgáz tárolására szolgáló létesítmények használatát, és konzultálnak egymással, valamint – amennyiben szükséges – összehangolják egymással az infrastruktúrára vonatkozó fejlesztéseiket. A Felek együttműködnek a földgáz kereskedelemével, a fenntarthatósággal és az ellátás biztosításával kapcsolatos kérdésekben.

Az energiahordozók piacának további integrálására tekintettel a Felek az energiakeresleti- és kínálati forgatókönyvek, összeköttetések, energiastratégiák és infrastruktúrafejlesztési tervek szakpolitikai dokumentumainak kidolgozásakor figyelembe veszik a másik Fél energiahálózatait és kapacitásait.

275. cikk

Az energiahordozók jogellenes elsajátítása

Mindegyik Fél megtesz minden szükséges intézkedést a saját térségén keresztül továbbított vagy szállított energiahordozók jogellenes elsajátításának megtiltása, illetve e probléma megoldása érdekében.

276. cikk

Megszakítás

1.   Mindegyik Fél biztosítja, hogy a szállításirendszer-üzemeltetők megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy:

(a)

minimalizálják a továbbítás és szállítás véletlenszerű megszakadásának, csökkenésének vagy megállításának kockázatát;

(b)

haladéktalanul helyreállítsák az ilyen, véletlenszerűen megszakadt, lecsökkent vagy megállított továbbítás vagy szállítás normális működését.

2.   A Feleket vagy az egyik Fél ellenőrzése és joghatósága alá tartozó jogalanyokat érintő bármely vitás kérdés esetén az a Fél, amelynek területén energiahordozókat továbbítanak vagy szállítanak, nem szakítja meg vagy csökkenti, illetve az ellenőrzése és joghatósága alá tartozó egy jogalanynak sem – beleértve az állami kereskedelmi vállalatokat is – engedélyezi, hogy megszakítsa vagy csökkentse az energiahordozók folyamatban lévő szállítását vagy továbbítását a vonatkozó szerződés szerinti vitarendezési eljárás lezárulta előtt, kivéve, ha az ilyen továbbításról vagy szállításról szóló valamely szerződés vagy más megállapodás arról külön nem rendelkezik.

3.   A Felek megállapodnak abban, hogy egy Fél nem tekinthető felelősnek az e cikk szerinti megszakításért vagy csökkenésért, amennyiben valamely harmadik országnak vagy egy harmadik ország ellenőrzése vagy joghatósága alá tartozó jogalanynak tulajdonítható cselekmény következtében képtelen az energiahordozók ellátását, továbbítását vagy szállítását biztosítani.

277. cikk

A villamosenergia- és gázszabályozó hatóság

1.   A szabályozó hatóság jogilag és működésileg független minden köz- vagy magánjogi jogalanytól, és rendelkezik a hatékony verseny és a piac hatékony működésének biztosításához szükséges felhatalmazással.

2.   A szabályozó hatóság határozatai és eljárásai pártatlanok minden piaci szereplő tekintetében.

3.   A szabályozó hatóság bármely határozata által érintett üzemeltetőnek jogában áll fellebbezni a határozat ellen egy, az érintett felektől független fellebbezési testületnél. Ha a fellebbezési testület nem bírói szerv, minden esetben írásos indokolást kell adnia határozatairól, amelyeket egy pártatlan és független bíróság felülvizsgál. A fellebbezési testület határozatait hatékonyan végre kell hajtani.

278. cikk

Kapcsolat az Energiaközösségről szóló szerződéssel

1.   Amennyiben e szakasz és a 2005. évi Energiaközösségről szóló szerződés rendelkezései vagy a 2005. évi Energiaközösségről szóló szerződés értelmében alkalmazandó uniós jogszabályok rendelkezései között ellentmondás lenne, akkor a 2005. évi Energiaközösségről szóló szerződés rendelkezései vagy a 2005. évi Energiaközösségről szóló szerződés értelmében alkalmazandó vonatkozó uniós jogszabályok rendelkezései irányadók.

2.   E szakasz végrehajtásakor előnyt élvez az olyan jogszabályok vagy más jogi aktusok elfogadása, amelyek összhangban vannak a 2005. évi Energiaközösségről szóló szerződéssel, vagy amelyek az EU-ban az erre az ágazatra alkalmazandó jogszabályokon alapulnak. Az e szakasszal kapcsolatban felmerült vita esetén a fentiekben említett kritériumoknak megfelelő jogszabályokat vagy más jogi aktusokat úgy kell tekinteni, hogy azok megfelelnek e szakasznak. Annak vizsgálata során, hogy valamely jogszabály vagy más jogi aktus megfelel-e ezeknek a kritériumoknak, a 2005. évi Energiaközösségről szóló szerződés 91. cikke szerint hozott bármely döntést figyelembe kell venni.

3.   Az e megállapodásban megállapított vitarendezési rendelkezéseket egyik Fél sem alkalmazza hivatkozásként az Energiaközösségről szóló szerződés rendelkezéseinek megsértésére.

279. cikk

A szénhidrogének kutatásával, feltárásával és kitermelésével összefüggő tevékenységek gyakorlása és az azokhoz való hozzáférés

1.   A nemzetközi jognak, köztük az Egyesült Nemzetek 1982. évi tengerjogi egyezményének megfelelően mindegyik Fél (42) teljes szuverenitással rendelkezik a területén, valamint szigetközi vizein és felségvizein található szénhidrogén-források felett azon szuverén joga mellett, hogy a kizárólagos gazdasági övezetében és kontinentális talapzatában található szénhidrogén-forrásokat feltárja és kiaknázza.

2.   Mindegyik Fél fenntartja magának a jogot arra, hogy területén, szigetközi vizein és felségvizein, valamint kizárólagos gazdasági övezetében és kontinentális talapzatában kijelölje azokat a térségeket, amelyeket a szénhidrogének kutatásával, feltárásával és kitermelésével összefüggő tevékenységek gyakorlására elérhetővé tesz.

3.   Amennyiben egy térséget elérhetővé tett e tevékenységek gyakorlására, mindegyik Fél biztosítja, hogy a jogalanyokat – a hozzáférés és e tevékenységek gyakorlása tekintetében – egyenlő bánásmódban részesíti.

4.   Mindegyik Fél pénzbeli vagy szénhidrogén formájában nyújtott ellenszolgáltatást kérhet valamely jogalanytól, amelynek engedélyezte a szénhidrogének kutatásával, feltárásával és kitermelésével összefüggő tevékenységek gyakorlását. Az ellenszolgáltatás részletes szabályait oly módon kell rögzíteni, hogy azok ne akadályozzák a jogalanyok irányítási folyamatait és döntéshozatalát.

280. cikk

Engedélyezés és engedélyezési feltételek

1.   A Felek megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy azokat az engedélyeket, amelyek alapján egy jogalanynak – saját nevében és saját kockázatára – joga van egy adott földrajzi térségben szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére, nyilvánosan közzétett eljárást követően ítéljék oda, és egy értesítésben előzetesen felhívják az esetlegesen érdekelt kérelmezőket pályázatuk benyújtására.

2.   Ebben az értesítésben meg kell határozni az engedély típusát, az érintett földrajzi térséget vagy annak részét, valamint az engedély kiadásának tervezett időpontját vagy határidejét.

3.   Az engedélyezés feltételeire és az engedélyezési eljárásra e megállapodás 104. és 105. cikke alkalmazandó.

12.   FEJEZET

Átláthatóság

281. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1.   „általánosan alkalmazandó intézkedések”: általánosan alkalmazandó jogszabályok, rendeletek, bírósági ítéletek, eljárások és közigazgatási határozatok, valamint bármely más általános vagy absztrakt cselekmény, értelmezés vagy egyéb követelmény, amely az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekre hatást gyakorolhat. Nem foglalja magában az adott személyre vonatkozó végzést; és

2.   „érdekelt személy”: bármely olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek általánosan alkalmazandó intézkedés alapján e megállapodás 282. cikkének értelmében jogai vagy kötelezettségei lehetnek.

282. cikk

Célkitűzés és hatály

1.   Felismerve azt, hogy a Felek vonatkozó szabályozási környezete hatással lehet a közöttük folyó kereskedelemre, a Felek hatékony és kiszámítható szabályozási környezetet teremtenek és tartanak fenn a területükön működő – különösen a kisebb – gazdasági szereplők számára, megfelelő figyelemmel a jogbiztonság, a jogos elvárások és az arányosság követelményeire.

2.   A Felek, ismételten megerősítve a WTO-egyezmény szerinti vonatkozó kötelezettségvállalásaikat, pontosításokat és javított rendelkezéseket fogadnak el az átláthatóság, a konzultáció és az általánosan alkalmazandó intézkedések jobb igazgatása érdekében, amennyiben ezek hatással lehetnek az e megállapodás hatálya alá tartozó bármely kérdésre.

283. cikk

Közzététel

1.   Mindegyik Fél biztosítja, hogy az általánosan alkalmazandó intézkedések:

(a)

haladéktalanul közzétételre kerüljenek vagy más formában egy hivatalosan kijelölt médium útján, és ha lehetséges és kivitelezhető, elektronikus úton, megkülönböztetésmentes módon az érdekelt személyek rendelkezésére álljanak – olyan módon, amely lehetővé teszi az érdekelt személyek és a másik Fél részére, hogy tudomást szerezzenek róluk;

(b)

az ilyen intézkedés céljára és indokára magyarázatot adjanak; és

(c)

kellő időt biztosítsanak a közzététel és az ilyen intézkedés hatálybalépése között, kivéve amennyiben ez szükséghelyzet esetén nem lehetséges.

2.   Mindegyik Fél:

(a)

törekszik arra, hogy előzetesen közzé tegyen valamennyi általánosan alkalmazandó intézkedést, amelynek elfogadását vagy módosítását javasolja, ideértve a javaslat céljára és indokára vonatkozó magyarázatot;

(b)

ésszerű lehetőséget biztosít az érdekelt személyek részére, hogy az ilyen javasolt intézkedéseket véleményezhessék, és különösen, hogy ennek megtételére elegendő idő álljon rendelkezésre; és

(c)

törekszik arra, hogy figyelembe vegye az érdekelt személyek által az ilyen javasolt intézkedésekkel kapcsolatban kinyilvánított véleményeket.

284. cikk

Tájékoztatás és kapcsolattartó pontok

1.   A Felek megfelelő mechanizmusokat tartanak fenn vagy hoznak létre a célból, hogy választ adjanak az érdekelt személyektől érkező, tájékoztatás iránti kérelmekre, amelyek a javasolt vagy már hatályos általánosan alkalmazandó intézkedésekre, valamint az alkalmazásuk módjára irányulnak.

A Felek közötti, az e megállapodás e részében tárgyalt bármely kérdéssel kapcsolatos kommunikáció megkönnyítése céljából mindegyik Fél kapcsolattartó pontot jelöl ki. Az egyik Fél kérésére a másik Fél kapcsolattartó pontja megnevezi az ügyben felelős hivatalt vagy tisztviselőt, és a megkereső Féllel folytatott kommunikáció megkönnyítésének érdekében megfelelő támogatást biztosít.

A kérelmek az e megállapodás szerint létrehozott mechanizmusok útján nyújthatók be.

2.   A Felek elismerik, hogy az e cikk (1) bekezdése alapján adott válasz nem végleges és jogilag nem kötelező érvényű, hanem mindössze tájékoztatási célokat szolgál, kivéve, ha a Felek jogszabályai és rendeletei másképp rendelkeznek.

3.   A másik Fél kérésére bármely Fél haladéktalanul tájékoztatást nyújt és válaszol a tényleges vagy javasolt általánosan alkalmazandó intézkedéseket érintő olyan kérdésekre, amelyek a kérdező Fél álláspontja szerint e megállapodás végrehajtását érintik, függetlenül attól, hogy a kérdező Felet korábban tájékoztatták-e az adott intézkedésről.

4.   A Felek arra törekednek, hogy megfelelő mechanizmusokat tartsanak fenn vagy hozzanak létre az érdekelt személyek számára a célból, hogy a másik Fél érdekelt személyei számára az általánosan alkalmazandó intézkedések alkalmazásából, valamint az e megállapodás 285. cikkében foglalt közigazgatási eljárásokból eredő problémák hatékony megoldását keressék. Az ilyen mechanizmusoknak könnyen hozzáférhetőknek, időhöz kötötteknek, eredményorientáltaknak és átláthatóknak kell lenniük. Nem sérthetik a Felek által létrehozott vagy fenntartott fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárásokat. Az ilyen eljárások nem sérthetik a Feleknek az e megállapodás IV. címének 14. fejezetében (Vitarendezés) és 15. fejezetében (Közvetítői eljárás) foglalt jogait és kötelezettségeit sem.

285. cikk

Közigazgatási eljárások

Mindegyik Fél következetes, pártatlan és ésszerű módon kezeli a 281. cikkben szereplő általánosan alkalmazandó intézkedéseket. E célból, amikor ezeket az intézkedéseket egyedi esetekben egy másik Fél konkrét személyeire, áruira, szolgáltatásaira vagy létesítményeire alkalmazzák, a Felek mindegyike köteles:

(a)

arra törekedni, hogy a másik Fél számára eljárásaival összhangban az eljárás által közvetlenül érintett érdekelt személyei részére ésszerű tájékoztatást adjon az eljárás indításakor, ideértve az eljárás jellegének meghatározását, az eljárás kezdeményezésére vonatkozó joghatóság megnevezését és a vitatott kérdések általános leírását;

(b)

az ilyen érdekelt személyek részére ésszerű lehetőséget biztosítani arra, hogy bármely végleges közigazgatási cselekményt megelőzően előadhassák az álláspontjukat alátámasztó tényeket és érveket, amennyiben ezt a rendelkezésre álló idő, az eljárás jellege és a közérdek lehetővé teszi; és

(c)

biztosítani azt, hogy eljárásai belső jogszabályain alapuljanak és összhangban álljanak azokkal.

286. cikk

Felülvizsgálat és fellebbezés

1.   Mindegyik Fél bíróságokat vagy más független törvényszékeket, beleértve a kvázi bírói vagy közigazgatási törvényszékeket, illetve eljárásokat hoz létre vagy tart fenn az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatos közigazgatási cselekmények haladéktalan felülvizsgálata és – indokolt esetben – kiigazítása céljából. Ezek a bíróságok, törvényszékek, illetve eljárások pártatlanok és függetlenek a közigazgatási végrehajtással megbízott hivataltól vagy hatóságtól, és az ügy kimenetelében semmiféle lényeges érdekeltségük nem lehet.

2.   Mindegyik Fél biztosítja, hogy bármely ilyen bíróság, törvényszék előtt, illetve eljárás során az eljárás felei jogosultak a következőkre:

(a)

ésszerű lehetőségre saját álláspontjuk alátámasztása, illetve megvédése érdekében; és

(b)

olyan döntéshozatalra, amely a bizonyítékokon és a feljegyzések benyújtásán, vagy ha azt a Fél jogszabálya előírja, a közigazgatási hatóság által összeállított feljegyzéseken alapul.

3.   Mindegyik Fél biztosítja – a belső jogszabályai által biztosított fellebbezésre vagy további felülvizsgálatra figyelemmel –, hogy az ilyen határozatot a szóban forgó közigazgatási cselekmény tekintetében illetékes hivatal vagy hatóság végrehajtsa és gyakorlatában alkalmazza.

287. cikk

A szabályozás minősége és teljesítménye, és a helyes hivatali magatartás

1.   A Felek vállalják, hogy együttműködnek a szabályozás minősége és teljesítménye fejlesztésében, ideértve a vonatkozó szabályozási reformfolyamataikra és szabályozási hatáselemzéseikre vonatkozó információk és bevált gyakorlatok cseréjét.

2.   A Felek vállalják a helyes hivatali magatartásra vonatkozó elvek betartását és vállalják, hogy együttműködnek ezek népszerűsítésében, ideértve az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét is.

288. cikk

Megkülönböztetésmentesség

A másik Fél érdekelt személyei tekintetében mindegyik Fél olyan átláthatósági standardokat alkalmaz, amelyek nem kevésbé kedvezőek azoknál, amelyeket saját érdekelt személyei részére biztosít.

13.   FEJEZET

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

289. cikk

Háttér és célkitűzések

1.   A Felek emlékeztetnek az 1992. évi, a környezetről és a fejlődésről szóló Agenda 21-re, a 2002. évi, a fenntartható fejlődés végrehajtásáról szóló johannesburgi tervre, a foglalkoztatási és szociális politikák terén nemzetközi megegyezés tárgyát képező szakpolitikai menetrendekre, különösen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a továbbiakban: az ILO) méltányos munka programjára és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának a teljes körű foglalkoztatásról és a tisztességes munkáról szóló 2006. évi, miniszteri nyilatkozatára. A Felek újra megerősítik kötelezettségvállalásaikat arra nézve, hogy a nemzetközi kereskedelmet olyan módon fejlesszék, hogy az hozzájáruljon a fenntartható fejlődés célkitűzéséhez és biztosítsák, hogy ezt a célkitűzést integrálják és kereskedelmi kapcsolataik minden szintjén tükrözzék.

2.   Ennek érdekében a Felek elismerik annak fontosságát, hogy teljes mértékben figyelembe vegyék nemcsak lakosságuk, hanem a jövő generációk legfontosabb gazdasági, társadalmi és környezeti érdekeit is, és biztosítják, hogy gazdasági fejlődési, környezetvédelmi és szociális szakpolitikáik kölcsönösen támogatják egymást.

290. cikk

Szabályozási jog

1.   Elismerve a Felek jogát, hogy a környezetvédelemre, munkaügyi védelemre és fenntartható fejlődésre irányuló belföldi szakpolitikáik saját szintjét és prioritásait megállapítsák és szabályozzák – a vonatkozó nemzetközileg elismert elvekkel és megállapodásokkal összhangban –, továbbá hogy ennek megfelelően fogadják el vagy módosítsák jogszabályaikat, a Felek biztosítják, hogy jogszabályaik a környezetvédelem és a munkaügyi védelem magas szintjét írják elő, valamint e jogszabályok további javítására törekednek.

2.   E cikkben említett célkitűzések elérésének módjaként Ukrajna közelíti jogszabályait, rendeleteit és közigazgatási gyakorlatát az uniós vívmányokhoz.

291. cikk

Többoldalú munkaügyi előírások és megállapodások

1.   A Felek elismerik a teljes és produktív foglalkoztatás és a mindenki számára rendelkezésre álló méltányos munka kulcsszerepét a globalizációs környezetben megvalósuló kereskedelemben. A Felek újólag megerősítik arra irányuló kötelezettségvállalásaikat, hogy a kereskedelem fejlesztését oly módon ösztönzik, hogy elősegítsék a teljes és produktív foglalkoztatást, valamint a mindenki – a férfiak, nők és a fiatalok – számára rendelkezésre álló méltányos munkát.

2.   A Felek előmozdítják, valamint jogszabályaikban és gyakorlataikban végrehajtják a nemzetközileg elismert alapvető munkaügyi normákat, amelyek a következők:

(a)

az egyesülés szabadsága és a kollektív tárgyaláshoz való jog hatékony elismerése;

(b)

a kényszer- és kötelező munka minden formájának felszámolása;

(c)

a gyermekmunka tényleges megszüntetése; és

(d)

a foglalkoztatással és a munkával kapcsolatos megkülönböztetések felszámolása.

3.   A Felek újólag megerősítik arra irányuló kötelezettségvállalásukat, hogy hatékonyan végrehajtják az általuk ratifikált, alapvető és prioritást élvező ILO-egyezményeket, valamint az 1998-ban elfogadott, a munka világára vonatkozó alapvető elvekről és jogokról szóló ILO-nyilatkozatot. A Felek ezenkívül mérlegelni fogják azon más ILO-egyezmények ratifikációját és végrehajtását, amelyeket az ILO „időszerűnek” minősített.

4.   A Felek hangsúlyozzák, hogy a munkaügyi előírások nem használhatók fel protekcionista kereskedelmi célokra. A Felek megállapítják, hogy komparatív előnyük semmi esetre sem vonható kétségbe.

292. cikk

Többoldalú környezetvédelmi megállapodások

1.   A Felek elismerik a nemzetközi környezetvédelmi kormányzás és megállapodások értékét, mint a nemzetközi közösségnek a globális vagy regionális környezetvédelmi problémákra adott válaszát.

2.   A Felek ismételten megerősítik arra irányuló kötelezettségvállalásukat, hogy jogszabályaikban és gyakorlataikban hatékonyan végrehajtják azon többoldalú környezetvédelmi megállapodásokat, amelyeknek részes felei.

3.   E megállapodás egyetlen rendelkezése sem korlátozza a Felek jogát arra, hogy intézkedéseket fogadjanak el vagy tartsanak fenn azon többoldalú környezetvédelmi megállapodások végrehajtása érdekében, amelyeknek részes felei. Az ilyen intézkedések nem alkalmazhatók a Felek közötti önkényes és megalapozatlan hátrányos megkülönbözetés eszközeként, vagy a kereskedelem rejtett korlátozásaként.

4.   A Felek biztosítják, hogy a környezetvédelmi politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén, a környezeti károk elsődlegesen a forrásuknál történő elhárításának elvén, valamint a „szennyező fizet”-elven alapuljon.

5.   A Felek a fenntartható fejlődés célkitűzésével összhangban együttműködnek a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosításának előmozdítása érdekében, hogy erősítsék a kapcsolatokat a Felek kereskedelmi és környezetvédelmi politikái és gyakorlatai között.

293. cikk

A fenntartható fejlődést támogató kereskedelem

1.   A Felek újólag megerősítik, hogy a kereskedelemnek minden dimenziójában a fenntartható fejlődést kell előmozdítania. A Felek elismerik az alapvető munkaügyi normák és a méltányos munka lehetséges előnyös szerepét a gazdasági hatékonyságra, az innovációra és termelékenységre nézve, és rámutatnak egyrészről a kereskedelmi politikák, másrészről pedig a foglalkoztatási és szociális politikák közötti nagyobb mértékű koherencia értékére.

2.   A Felek arra törekednek, hogy megkönnyítsék és előmozdítsák a környezeti javak, szolgáltatások és technológiák, a fenntartható megújuló energia, az energiahatékony termékek és szolgáltatások, valamint az ökocímkével ellátott áruk kereskedelmét és az azokkal kapcsolatos közvetlen külföldi befektetést, többek között a kapcsolódó nem vámjellegű akadályok kiküszöbölése útján.

3.   A Felek arra törekednek, hogy megkönnyítsék olyan áruk kereskedelmét, amelyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez, ideértve a méltányos és etikus kereskedelmi rendszerek keretébe tartozó árukat, valamint azokat, amelyek megfelelnek a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával és felelősségre vonhatóságával kapcsolatos elveknek.

294. cikk

Erdészeti termékek kereskedelme

Az erdészeti erőforrások fenntartható kezelésének előmozdítása érdekében a Felek vállalják, hogy együttműködnek az erdészeti jogérvényesítés és irányítás javításában, valamint előmozdítják a jogszerű és fenntartható erdészeti termékek kereskedelmét.

295. cikk

Halászati termékek kereskedelme

Figyelemmel annak fontosságára, hogy a halállományok felelősségteljes kezelését fenntartható módon biztosítsák, és hogy a kereskedelem terén a jó kormányzást ösztönözzék, a Felek vállalják az együttműködést azáltal, hogy:

(a)

a halak és más vízi erőforrások nyomon követésére és ellenőrzésére irányuló hatékony intézkedéseket hoznak;

(b)

biztosítják a teljes körű megfelelést az alkalmazandó, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek által elfogadott megőrzési és ellenőrzési intézkedéseknek, valamint a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek a regionális halászati gazdálkodási szervezetekkel, továbbá azok keretén belül; és

(c)

a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megakadályozása céljából többek között kereskedelmi intézkedéseket vezetnek be.

296. cikk

A védelem szintjének fenntartása

1.   Bármely Fél köteles hatékonyan érvényesíteni környezetvédelmi és munkaügyi jogszabályait folyamatos vagy visszatérő tevékenység vagy annak hiánya útján, a Felek közötti kereskedelmet vagy befektetéseket érintő módon.

2.   Egyik Fél sem gyengítheti vagy csökkentheti a jogszabályai által meghatározott környezetvédelmi vagy munkaügyi védelmi szintet annak érdekében, hogy ösztönözze a kereskedelmet vagy a befektetéseket olyan módon, hogy a Felek közötti kereskedelmet vagy befektetéseket érintő módon jogszabályai, rendelkezései vagy szabványai tekintetében jogokról lemond vagy eltérést enged, illetve erre vonatkozó ajánlatot tesz.

297. cikk

Tudományos információ

A Felek a környezet, a közegészségügy és a társadalmi feltételek védelmére irányuló és a Felek közötti kereskedelmet érintő intézkedések előkészítése, elfogadása és végrehajtása során elismerik annak fontosságát, hogy a tudományos és műszaki információkat, valamint az alkalmazandó nemzetközi előírásokat, iránymutatásokat és ajánlásokat figyelembe vegyék.

298. cikk

A fenntarthatóság hatásainak felülvizsgálata

A Felek vállalják, hogy e cím végrehajtásának a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásait a vonatkozó részvételi folyamataik és intézményeik, valamint az e megállapodás alapján létrehozott intézmények segítségével felülvizsgálják, ellenőrzik és értékelik – például kereskedelmi vonatkozású fenntarthatósági hatásvizsgálatok útján.

299. cikk

Civil társadalmi intézmények

1.   Mindegyik Fél új vagy létező tanácsadó csoportot jelöl ki és hív össze a fenntartható fejlődés területén azzal a feladattal, hogy tanácsot adjanak e fejezet végrehajtásával kapcsolatban.

2.   A tanácsadó csoportban a civil társadalom független képviseleti szervezetei vesznek részt, a munkáltatók és a munkavállalók szervezeteit, a nem kormányzati szervezeteket, valamint az egyéb érdekelt feleket kiegyensúlyozottan képviselve.

3.   Az egyes Felek tanácsadó csoportjának tagjai nyitott civil társadalmi fórum keretében találkoznak annak érdekében, hogy párbeszédet folytassanak a Felek közötti kereskedelmi kapcsolatok fenntartható fejlődésre vonatkozó kérdéseiben. A Felek eltérő megegyezése hiányában a civil társadalmi fórum évente egyszer ül össze. A Felek legkésőbb az e megállapodás hatályba lépését követő egy éven belül megállapodnak a civil társadalmi fórum működéséről.

4.   A civil társadalmi fórum keretében folytatott párbeszéd nem sérti az e megállapodás 469. cikke alapján e megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben véleményeinek megosztása céljából létrehozott civil társadalmi platform szerepét.

5.   A Felek tájékoztatják a civil társadalmi fórumot e fejezet végrehajtásának előrehaladásáról. A civil társadalmi fórum nézetei, véleményei és megállapításai a Felekhez közvetlenül vagy a tanácsadó csoportok útján nyújthatók be.

300. cikk

Intézményi és nyomon követési mechanizmusok

1.   Létrejön a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó albizottság. Tevékenységeiről a Társulási Bizottságnak tesz jelentést a 465. cikk (4) bekezdése szerinti formációban. Az albizottság a Felek vezető közigazgatási tisztségviselőiből áll. Felügyeli e fejezet végrehajtását, a nyomon követési tevékenységek és a hatásvizsgálatok eredményeit beleértve, valamint jóhiszeműen megvitat minden olyan problémát, amely e fejezet alkalmazásából ered. Megállapítja saját eljárási szabályzatát. Az albizottság ülésére az e megállapodás hatálybalépését követő első évben, és ezt követően évente legalább egyszer kerül sor.

2.   A Felek közötti, e fejezetben tárgyalt bármely kérdéssel kapcsolatos kommunikáció megkönnyítése céljából saját közigazgatásán belül valamennyi Fél kapcsolattartó pontot jelöl ki.

3.   A Felek figyelemmel kísérik az e fejezetben foglalt intézkedések végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatos haladást. Bármelyik Fél kérheti a másik Felet, hogy az e fejezet végrehajtásával kapcsolatos eredményekről konkrét és indokolással ellátott információkat bocsásson rendelkezésre.

4.   A másik Fél kapcsolattartó pontjához intézett írásbeli kérés útján bármely Fél konzultációt kérhet a másik Féltől bármely, e cím alapján felmerülő témában. A Felek megállapodnak abban, hogy megfelelő csatornákon keresztül bármelyik Fél kérésére haladéktalanul konzultálnak.

5.   A Felek mindent megtesznek az ügy kölcsönösen kielégítő rendezése érdekében és tanácsot, információt, illetve segítséget kérhetnek bármely olyan személytől vagy szervtől, amelyet a kérdéses ügy teljes körű vizsgálatára megfelelőnek tartanak. A Felek figyelembe veszik az ILO, illetve azon illetékes többoldalú környezetvédelmi szervezetek vagy szervek tevékenységét, amelyeknek részes felei.

6.   Amennyiben a Felek konzultáció útján nem tudják megoldani az ügyet, a másik Fél kapcsolattartó pontjához intézett írásbeli kérelem útján bármely Fél kérheti, hogy az ügy megvitatása érdekében hívják össze a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó albizottságot. Az albizottság haladéktalanul összeül és arra törekszik, hogy az ügyben határozatot hozzon, szükség esetén a kormányzati, illetve nem kormányzati szakértőkkel folytatott konzultáció útján is. Ha a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó albizottság másként nem határoz, határozatát közzé kell tenni.

7.   Az ezzel a fejezettel kapcsolatban felmerülő bármely kérdésben a Felek kizárólag az e megállapodás 300. és 301. cikkében meghatározott eljárásokkal élhetnek.

301. cikk

Szakértői testület

1.   Ha a Felek másként nem egyeznek meg, 90 nappal az e megállapodás 300. cikkének (4) bekezdése szerinti konzultációs kérelmet követően bármely Fél kérheti, hogy az olyan ügy megvizsgálása érdekében, amelyet a kormányzati konzultációk során nem rendeztek kielégítően, szakértői testületet hívjanak össze. 30 nappal bármely Fél által a szakértői testület összehívására irányuló kérelmet követően, az ügy tárgyalása céljából a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó albizottság összehívására kerülhet sor. A Felek beadványokat nyújthatnak be a szakértői testülethez. A testület információkat és tanácsot kérhet bármely Féltől, a tanácsadó csoport(ok)tól, illetve nemzetközi szervezetektől. A szakértői testületet a Fél kérelmét követő 60 napon belül kell összehívni.

2.   Az e cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kiválasztott szakértői testület biztosítja a fejezet végrehajtásával kapcsolatos szakértelmet. Ha a Felek másként nem egyeznek meg, a szakértői testület az utolsó szakértő kiválasztását követő 90 napon belül jelentését a Felek elé terjeszti. A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a testület e fejezet végrehajtásával kapcsolatos tanácsát vagy ajánlásait alkalmazzák. A testület ajánlásainak végrehajtását a kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel foglalkozó albizottság követi nyomon. A szakértői testület jelentését a Felek tanácsadó csoportjának/csoportjainak rendelkezésére kell bocsátani. A bizalmas információk és az eljárási szabályzat tekintetében az e megállapodás IV. címe 14. fejezetének (Vitarendezés) XXIV. mellékletében foglalt elvek alkalmazandók.

3.   E megállapodás hatályba lépését követően a Felek megállapodnak egy legalább 15, az e fejezet hatálya alá tartozó kérdésekben szakértelemmel rendelkező személyt tartalmazó listáról, amelyek közül legalább öt személy – aki a jövőben a szakértői testület elnökeként jár el – egyik Félnek sem állampolgára. A szakértők függetlenek a Felektől és a tanácsadó csoport(ok)ban képviselt szervezetektől, azokhoz nem kapcsolódnak és tőlük utasítást nem fogadhatnak el. A szakértői testület felállítására irányuló kérelem kézhezvételétől számított 50 napon belül a szakértői listáról minden egyes Fél egy szakértőt választhat ki. Amennyiben a fenti határidőn belül az egyik Fél nem választja ki a szakértőjét, a szakértői listáról a szakértőt nem választó Fél állampolgárságával rendelkező szakértőt is a másik Fél választja ki. A két kiválasztott szakértő megegyezik a testület elnökét illetően, akit azon szakértők listájáról választanak, melyek egyik Félnek sem állampolgárai.

302. cikk

Együttműködés a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén

A Felek e megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében együttműködnek a foglalkoztatási és környezetvédelmi politikák kereskedelmi vonatkozású kérdései tekintetében.

14.   FEJEZET  (43)

Vitarendezés

303. cikk

Célkitűzés

E fejezet célja, hogy az e megállapodás 304. cikkében említett rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban elkerülje és jóhiszeműen rendezze a Felek közötti vitákat, és hogy a Felek lehetőség szerint kölcsönös megállapodással jussanak megoldásra (44).

304. cikk

Alkalmazási kör

E fejezet rendelkezései az e megállapodás IV. címében foglalt rendelkezések értelmezéséből és alkalmazásából eredő bármilyen jogvita rendezésére alkalmazandók, kivéve, ha e megállapodás kifejezetten másképp rendelkezik.

305. cikk

Konzultációk

1.   A Felek törekednek arra, hogy az e megállapodás 304. cikkében említett rendelkezések értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos jogvitákat úgy rendezzék, hogy kölcsönösen elfogadott megoldás elérése céljából jóhiszemű konzultációt kezdeményeznek.

2.   Az egyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli kérelem formájában kezdeményez konzultációt, amelynek másolatát megküldi a Kereskedelmi Bizottságnak, megjelölve a vitatott intézkedéseket és az e megállapodás 304. cikkében említett azon rendelkezéseket, melyeket alkalmazandónak tekint.

3.   A konzultációkra a kérelem beérkezését követő 30 napon belül kerül sor, és a Felek eltérő megállapodása hiányában a konzultációkat a bepanaszolt Fél területén kell lefolytatni. A konzultációk a kérelem beérkezésének napjától számított 30 napon belül lezártnak tekintendők, kivéve, ha folytatásukkal a Felek mindegyike egyetért. Az egyeztetés során közzétett valamennyi bizalmas információ bizalmas marad.

4.   A sürgős ügyekben folytatott konzultációt, ideértve a romlandó vagy szezonális árukra vonatkozó konzultációt a kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül kell megtartani, és a kérelem benyújtásának időpontjától számított 15 napon belül lezártnak tekintendő.

5.   Amennyiben a konzultáció az energiahordozók hálózatokon történő szállítását érinti és a vita rendezését egy Fél a földgáz, kőolaj vagy villamos energia Ukrajna és az Unió közötti szállításának teljes vagy részleges megszakítása végett sürgősnek ítéli meg, a konzultációt a kérelem benyújtásának időpontjától számított három napon belül kell megtartani, és a kérelem benyújtásának időpontjától számított három napon belül lezártnak tekintendő, kivéve, ha a konzultáció folytatásával a Felek mindegyike egyetért. Az egyeztetés során közzétett valamennyi bizalmas információ bizalmas marad.

6.   Amennyiben az e cikk (3) vagy (4) bekezdésben említett időszakban nem kerül sor a konzultációk megtartására, illetve ha a konzultációt lezárták, és kölcsönösen elfogadott megoldásról nem született megállapodás, a panaszos Fél e megállapodás 306. cikkével összhangban választottbírói testület létrehozását kérheti.

1.   Szakasz

Választottbírósági eljárás

306. cikk

A választottbírósági eljárás kezdeményezése

1.   Amennyiben a Feleknek az e megállapodás 305. cikkében előírt konzultáció igénybevételével nem sikerült rendezniük a jogvitát, a panaszos Fél választottbírói testület létrehozását kérheti.

2.   A választottbírói testület létrehozására irányuló kérelmet írásban, a bepanaszolt Fél, valamint a Kereskedelmi Bizottság részére kell benyújtani. A panaszos Félnek kérelmében meg kell határoznia az érintett konkrét intézkedést, valamint a probléma világos bemutatásához elegendő részletességgel rövid összegzést kell adnia a panasz jogalapjáról. Abban az esetben, ha a panaszos Fél a választottbírói testület létrehozását nem a szokásos hatáskörrel kéri, az írásbeli kérelemben közölni kell a speciális hatáskör javasolt szövegét.

3.   Amennyiben a Felek a testület létrehozását követő öt munkanapon belül nem jutnak ettől eltérő megállapodásra, a választottbírói testület hatásköre a következőkre terjed ki:

„megvizsgálja a választottbírói testület létrehozására irányuló kérelemben említett ügyet, határoz a kérdéses intézkedésnek az e megállapodás 304. cikkében említett rendelkezésekkel való összeegyeztethetőségéről, és e megállapodás 310. cikkének megfelelően határozatot hoz.”

307. cikk

A választottbírói testület összetétele

1.   A választottbírói testület három választott bíróból áll.

2.   10 nappal azt az időpontot követően, hogy a Kereskedelmi Bizottságnak benyújtották a választottbírói testület létrehozására irányuló kérelmet, a Felek konzultálnak egymással annak érdekében, hogy a választottbírói testület összetételéről megállapodást érjenek el.

3.   Amennyiben a Felek az e cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakon belül nem tudnak megállapodni a választottbírói testület összetételről, bármelyik Fél felkérheti a Kereskedelmi Bizottság elnökét vagy annak megbízottját, hogy az alkalmazandó, az e megállapodás 323. cikke szerint felállított listáról válassza ki sorshúzással mindhárom tagot, egyet a panaszos Fél által javasolt személyek köréből, egyet a bepanaszolt Fél által javasolt személyek köréből, egyet pedig azon személyek köréből, akiket a Felek választottak ki a célból, hogy elnökként járjanak el.

4.   Amennyiben a Felek a választottbírói testület egy vagy több tagját illetően egyeznek meg, a fennmaradó tagot vagy tagokat ugyanezzel az eljárással választják ki:

(a)

amennyiben a Felek a választottbírói testület két tagját illetően egyeznek meg, a fennmaradó tagot azon személyek közül kell kiválasztani, melyeket a Felek elnökként jelöltek ki.

(b)

amennyiben a Felek a választottbírói testület egy tagját illetően egyeznek meg, a fennmaradó tagok egyikét azon személyek közül kell kiválasztani, melyeket a panaszos Fél, a másikat pedig azok közül, melyeket a bepanaszolt Fél javasolt.

5.   A választottbírói testület tagjait a (3) bekezdésében említett kérelemtől számított öt napon belül a Kereskedelmi Bizottság elnöke vagy ennek megbízottja választja ki. Valamennyi Fél részéről egy képviselő jogosult arra, hogy jelen legyen a kiválasztás alatt.

6.   A választottbírói testület megalakulásának időpontja az az időpont, amikor a kiválasztási eljárás lezárult.

7.   Amennyiben az e megállapodás 323. cikkében meghatározott listák valamelyike az e cikk (3) bekezdése szerinti kérelem benyújtásáig nem kerül összeállításra, a három választott bírót az egyik vagy mindkét Fél által formálisan javasolt személyek közül sorshúzással választják ki.

8.   Az e megállapodás IV. címének 11. fejezetével (Energiakereskedelem) kapcsolatos viták tekintetében, melyet valamely Fél a földgáz, kőolaj vagy villamos energia Ukrajna és az Unió közötti szállításának teljes vagy részleges megszakítása végett sürgősnek ítél meg, e cikk (2) bekezdése helyett e cikk (3) bekezdése alkalmazandó, és az e cikk (5) bekezdésében megállapított határidő két nap.

308. cikk

A választottbírói testület időközi jelentése

1.   A választottbírói testület a választottbírói testület létrehozásának időpontjától számított 90 napon belül a Felek számára időközi jelentést bocsát ki, amely ténymegállapításokat, a vonatkozó rendelkezések alkalmazhatóságát, valamint az általa tett megállapítások és ajánlások általános indoklását tartalmazza. Amikor úgy véli, hogy a fenti határidő nem tartható, a választottbírói testület elnöke köteles a Feleket és a Kereskedelmi Bizottságot írásban értesíteni, jelezve a késedelem okait és az időközi jelentés kibocsátásának várható időpontját. Az időközi jelentés kibocsátására semmilyen körülmények között sem kerülhet sor a választottbírói testület létrehozatalának időpontját 120 nappal meghaladóan.

2.   Az időközi jelentés meghatározott szempontjainak felülvizsgálata érdekében a jelentés kibocsátásától számított 14 napon belül bármely Fél írásbeli kérelemmel fordulhat a választottbírói testülethez.

3.   Sürgős esetekben, ideértve a romlandó vagy szezonális árukra vonatkozó eseteket, a választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz az időközi jelentés kibocsátása érdekében, és az e cikk (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott időszak első felében bármely Fél jogosult arra, hogy a választottbírói testülettől írásban az időközi jelentés meghatározott szempontjainak felülvizsgálatát kérelmezze.

4.   A IV. cím 11. fejezetével (Energiakereskedelem) kapcsolatos viták tekintetében, melyeket valamely Fél a földgáz, kőolaj vagy villamos energia Ukrajna és az Unió közötti szállításának teljes vagy részleges megszakítása végett sürgősnek ítél meg, az időközi jelentést 20 napon belül kell kibocsátani és a (2) bekezdés szerinti bármely kérelmet az írásbeli jelentés kibocsátását követő öt napon belül kell benyújtani. A választottbírói testület dönthet arról, hogy eltekint az időközi jelentéstől.

5.   A Felek által az időközi jelentéssel kapcsolatban tett írásbeli megjegyzések vizsgálatát követően a választottbírói testület módosíthatja a jelentését és további, általa megfelelőnek ítélt vizsgálatot folytathat le. A választottbírói testület végleges ítélete tartalmazza az időközi felülvizsgálat szakaszában felmerült érvek megvitatását.

309. cikk

Egyeztetés a sürgős, energiával kapcsolatos viták esetében

1.   Az e megállapodás IV. címének 11. fejezetével (Energiakereskedelem) kapcsolatos viták tekintetében, melyeket valamely Fél a földgáz, kőolaj vagy villamos energia Ukrajna és az Unió közötti szállításának teljes vagy részleges megszakítása végett sürgősnek ítél meg, a testülethez benyújtott kérelem útján bármely Fél kérheti, hogy a testület elnöke a vitával kapcsolatos kérdésekben egyeztetőként járjon el.

2.   Az egyeztető a vita megegyezés útján történő rendezésére, illetve egy olyan eljárásban való megegyezésre törekszik, amely a vita rendezéséhez vezet. Amennyiben a kinevezésétől számított 15 napon belül az egyeztető nem ér el ilyen egyezséget, a vita rendezése, illetve az ilyen rendezés elérésére alkalmas eljárás tekintetében ajánlást tesz, és meghatározza azokat a feltételeket, melyeket az általa kijelölt naptól kezdve a vita rendezéséig be kell tartani.

3.   Az egyeztető döntésétől számított három hónapig, illetve a vita rendezésének időpontjáig, attól függően, hogy ezen időpontok közül melyik a korábbi, a feltétek tekintetében a Felek és a Felek ellenőrzése, illetve joghatósága alatt álló egységek e cikk (2) bekezdése szerint hozott ajánlások szerint járnak el.

4.   Az egyeztető a választott bírák magatartási kódexének megfelelően jár el.

310. cikk

A választottbírói testület határozata

1.   A választottbírói testület a testület felállításának napjától számított 120 napon belül közli határozatát a Felekkel és a Kereskedelmi Bizottsággal. Amennyiben a testület megítélése szerint ez a határidő nem teljesíthető, a testület elnöke írásban értesíti a Feleket és a Kereskedelmi Bizottságot, megadja a késedelem okát és azt a napot, amikorra a választottbírói testület munkája befejezését tervezi. A határozatról szóló értesítésre semmilyen körülmények között sem kerülhet sor a választottbírói testület létrehozatalának időpontját 150 nappal meghaladó időpontban.

2.   Sürgős – beleértve a romlandó vagy szezonális termékekkel kapcsolatos – ügyekben a választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a testület létrehozásától számított 60 napon belül közölje határozatát. Ez semmilyen körülmények között sem tarthat tovább, mint a létrehozásától számított 75 nap. A választottbírói testület létrehozásától számított 10 napon belül előzetes döntést hozhat arról, hogy sürgősnek tekinti-e az ügyet.

3.   Az e megállapodás IV. címének 11. fejezetével (Energiakereskedelem) kapcsolatos viták tekintetében, melyet valamely Fél a földgáz, kőolaj vagy villamos energia Ukrajna és az Unió közötti szállításának teljes vagy részleges megszakítása végett sürgősnek ítél meg, a választottbírói testület a felállításától számított 40 napon belül közli határozatát.

2.   Szakasz

Megfelelés

311. cikk

A választottbírói testület határozatában foglaltak teljesítése

Mindegyik Fél minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy jóhiszeműen megfeleljen a választottbírói testület határozatának, és a Felek a határozat teljesítésére szolgáló időtartamról való megállapodásra törekszenek.

312. cikk

A határozatban foglaltak teljesítésének ésszerűen elvárható időtartama

1.   A választottbírói testület határozatának a Felekkel való közlésétől számított legkésőbb 30 napon belül a panaszos Fél köteles a másik Felet és a Kereskedelmi Bizottságot tájékoztatni arról az időtartamról (a továbbiakban: az ésszerűen elvárható időtartam), amelyre megítélése szerint a határozatban foglaltak teljesítéséhez szüksége lesz.

2.   Amennyiben a Felek nem értenek egyet a választottbírói testület határozatának teljesítéséhez szükséges ésszerű időtartamot illetően, a panaszos Fél az e cikk (1) bekezdése szerinti értesítéstől számított 20 napon belül írásban felkéri a választottbírói testületet az ésszerű időtartam hosszának meghatározására. Erről a kérelemről a másik Felet és a Kereskedelmi Bizottságot egyidejűleg értesíteni kell. A választottbírói testület a Feleket és a Kereskedelmi Bizottságot a kérelem benyújtásának időpontjától számított 20 napon belül értesíti határozatáról.

3.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, az e megállapodás 307. cikkében előírt eljárásokat kell alkalmazni. A határozatról szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem benyújtásának időpontjától számított 35 nap.

4.   A bepanaszolt Fél köteles legalább egy hónappal az ésszerű időtartam lejártát megelőzően a panaszos Felet írásban tájékoztatni arról, hogyan halad előre a választottbírói testület határozatának teljesítése.

5.   A Felek kölcsönös megállapodással meghosszabbíthatják az ésszerű időtartamot.

313. cikk

A választottbírói testület határozatának teljesítése céljából hozott intézkedések felülvizsgálata

1.   A bepanaszolt Fél értesíti a másik Felet és a Kereskedelmi Bizottságot az ésszerű időtartam lejárta előtt azokról az intézkedésekről, amelyeket a választottbírói testület határozatának teljesítése érdekében hozott.

2.   Amennyiben a Felek nem értenek egyet az (1) bekezdés szerinti értesítésben bejelentett bármely intézkedéssel vagy annak az e megállapodással való összeegyeztethetőségével, a panaszos Fél írásban felkérheti a választottbírói testületet, hogy döntsön az ügyben. A kérelemben meg kell határozni az érintett konkrét intézkedést, valamint e megállapodás azon rendelkezéseit, amelyekkel a panaszos Fél szerint az intézkedés nem összeegyeztethető, elegendő részletezettséggel ahhoz, hogy a panasz jogalapját világosan bemutassák. A választottbírói testület a kérelem benyújtásának időpontjától számított 45 napon belül közli határozatát.

3.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, az e megállapodás 307. cikkében előírt eljárásokat kell alkalmazni. A határozatról szóló értesítés határideje az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem benyújtásának időpontjától számított 60 nap.

314. cikk

Jogorvoslat sürgős, energiával kapcsolatos viták esetében

1.   Az e megállapodás IV. címének 11. fejezetével (Energiakereskedelem) kapcsolatos viták tekintetében, melyeket valamely Fél a földgáz, kőolaj vagy villamos energia Ukrajna és az Unió közötti szállításának teljes vagy részleges megszakítása végett sürgősnek ítél meg, a jogorvoslat tekintetében a következő különleges rendelkezések alkalmazandók.

2.   E megállapodás 311., 312. és 313. cikkétől eltérve a panaszos Fél felfüggesztheti az e megállapodásból fakadó kötelezettségeit olyan mértékben, amely megfelel a lehetetlenülés vagy hibás teljesítés mértékének, melyet a Fél okozott azáltal, hogy a választottbírói testület határozatát követő 15 napon belül nem felelt meg az említett határozatban foglaltaknak. A felfüggesztés azonnali hatállyal érvényes. A felfüggesztés legfeljebb három hónapig maradhat érvényben, kivéve, ha a bepanaszolt Fél nem teljesíti a választottbírói testület jelentésében foglaltakat.

3.   Amennyiben a bepanaszolt Fél nem ért egyet azzal, hogy nem felelt meg a határozatnak, illetve a meg nem felelésből következő felfüggesztés szintjével, e megállapodás 315. vagy 316. cikke alapján eljárásokat kezdeményezhet, amelyeket haladéktalanul megvizsgálnak. A panaszos Felet a felfüggesztés megszüntetésére vagy kiigazítására kizárólag a választottbírói testület határozata után kötelezhetik; az eljárások alatt a felfüggesztést fenntarthatja.

315. cikk

Ideiglenes jogorvoslatok a határozat teljesítésének elmulasztása esetén

1.   Amennyiben a bepanaszolt Fél az ésszerű határidő lejárta előtt nem jelenti be azokat az intézkedéseket, amelyeket a választottbírói testület határozatának teljesítése érdekében tett, illetve ha a választottbírói testület úgy határoz, hogy az e megállapodás 313. cikkének (1) bekezdése szerint bejelentett bármely intézkedés nem felel meg az adott Fél 304. cikk szerinti kötelezettségeinek, a bepanaszolt Fél a panaszos Fél felszólítására köteles ideiglenes kártérítésre irányuló ajánlatot tenni.

2.   Amennyiben az ésszerű határidő lejártát vagy 30 nappal a választottbírói testületnek az e megállapodás 313. cikke szerinti határozatát követően, amelynek értelmében a meghozott intézkedés nem felel meg a 304. cikkben említett rendelkezéseknek, nem sikerült megállapodni a kártérítésről, a panaszos Fél a bepanaszolt Fél és a Kereskedelmi Bizottság értesítését követően felfüggesztheti a szabadkereskedelmi övezetről szóló fejezetben foglalt bármely rendelkezésből fakadó kötelezettségeket olyan mértékben, amely a jogsértés okozta lehetetlenülés vagy hibás teljesítés mértékének felel meg. A panaszos Fél az értesítés időpontjától számított 10 napos időtartam lejárta után bármikor foganatosíthatja a felfüggesztést, kivéve, ha a bepanaszolt Fél e cikk (4) bekezdése szerinti választottbírósági eljárást kérelmez.

3.   A kötelezettségek felfüggesztése során a panaszos Fél úgy dönthet, hogy vámtarifáit más WTO-tagokkal szemben alkalmazott szintre emeli egy bizonyos kereskedelmi mennyiség tekintetében, amelyet úgy állapít meg, hogy a vámtarifa-emelés és a kereskedelmi mennyiség szorzata megegyezik a sérelem által okozott érvénytelenítés vagy károkozás értékével.

4.   Amennyiben a bepanaszolt Fél úgy ítéli meg, hogy a felfüggesztés szintje nem egyenértékű a sérelem által okozott érvénytelenítéssel és károkozással, írásban az eredeti választottbírói testület döntését kérheti az ügyben. Ezt a kérelmet az e cikk (2) bekezdésében említett 10 napos időtartam lejártát megelőzően kell a panaszos Félnek és a Kereskedelmi Bizottságnak benyújtani. A választottbírói testület a Feleket és a Kereskedelmi Bizottságot a kötelezettségek felfüggesztésének szintjére vonatkozó határozatáról a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napon belül értesíti. A választottbírói testület határozatának közléséig a kötelezettségek nem függeszthetők fel, és a felfüggesztésnek összhangban kell lennie a választottbírói testület határozatával.

5.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, az e megállapodás 307. cikkében megállapított eljárásokat kell alkalmazni. A határozatról szóló értesítés időtartama az e cikk (4) bekezdésében említett kérelem benyújtásának időpontjától számított 45 nap.

6.   A kötelezettségek felfüggesztése ideiglenes és csak addig alkalmazandó, amíg azokat az intézkedéseket, amelyekről megállapították, hogy nem felelnek meg az e megállapodás 304. cikkében említett rendelkezéseknek, a 316. cikk szerint vissza nem vonják, vagy nem módosítják úgy, hogy azok összeegyeztethetők legyenek e megállapodás rendelkezéseivel, vagy amíg a Felek meg nem állapodnak a jogvita rendezéséről.

316. cikk

A választottbírói testület határozatának teljesítése céljából, a kötelezettségek felfüggesztését követően hozott intézkedések felülvizsgálata

1.   A bepanaszolt Fél értesíti a panaszos Felet és a Kereskedelmi Bizottságot bármely olyan intézkedésről, amelyet a választottbírói testület határozatának teljesítése érdekében tett, valamint arra irányuló kérelméről, hogy a panaszos Fél szüntesse meg kötelezettségei felfüggesztését.

2.   Amennyiben a Felek az értesítés benyújtását követő 30 napon belül nem tudnak megállapodni arról, hogy az értesítésben foglalt intézkedések eredményeként a bepanaszolt Fél megfelel-e az e megállapodás 304. cikkében említett rendelkezéseknek, a panaszos Fél írásban kérelmezheti az eredeti választottbírói testület döntését a kérdésben. Erről a kérelemről egyidejűleg értesíteni kell a bepanaszolt Felet és a Kereskedelmi Bizottságot. A választottbírói testület a kérelem benyújtásának időpontjától számított 45 napon belül értesíti határozatáról a Feleket és a Kereskedelmi Bizottságot. Amennyiben a választottbírói testület határozata szerint a bepanaszolt Fél megfelel e megállapodásnak, illetve amennyiben a panaszos Fél az e cikk (1) bekezdésében említett értesítés benyújtását követő 45 napon belül nem kérelmezi az eredeti választottbírói testület döntését az ügyben, a kötelezettségek felfüggesztése a választottbírói testület határozatától vagy a 45 napos határidő lejártától számított 15 napon belül megszűnik.

3.   Amennyiben az eredeti választottbírói testület vagy annak néhány tagja nem tud újra ülésezni, az e megállapodás 307. cikkében megállapított eljárásokat kell alkalmazni. Ebben az esetben a határozatról szóló értesítés időtartama az e cikk (2) bekezdésében említett kérelem benyújtásának időpontjától számított 60 nap.

3.   Szakasz

Általános rendelkezések

317. cikk

Kölcsönösen elfogadott megoldás

A Felek az e fejezet szerinti jogvitában bármikor kölcsönösen elfogadott megoldást találhatnak. Erről a megoldásról közösen értesítik a Kereskedelmi Bizottságot és adott esetben a választottbírói testület elnökét. Amennyiben a megoldás bármely Fél vonatkozó belső eljárásai szerint jóváhagyást igényel, az értesítésnek említenie kell e követelményt és a választottbírósági eljárást fel kell függeszteni. Amennyiben nincs szükség jóváhagyásra, illetve bármely belső eljárás lezárultáról történő értesítést követően a választottbírósági eljárás lezárul.

318. cikk

Eljárási szabályzat

1.   Az e fejezet hatálya alá tartozó vitarendezési eljárásokról az e megállapodás XXIV. mellékletében szereplő eljárási szabályzat rendelkezik.

2.   A választottbírói testület ülései az e megállapodás XXIV. mellékletében szereplő eljárási szabályzatban megállapítottak szerint nyilvánosak.

319. cikk

Információk és technikai tanácsadás

A választott bírói testület bármely Fél kérelmére vagy saját kezdeményezésére bármilyen olyan forrásból szerezhet információkat, amelyet a választottbírósági eljárást illetően szükségesnek ítél, ideértve a jogvitában érintett Feleket is. A választottbírói testület jogosult megfelelő szakértői véleményt is kérni, amennyiben azt helyénvalónak tartja. Az ily módon kapott információkat ismertetik mindegyik Féllel, és észrevételezés céljából eljuttatják hozzájuk. A Felek érdekelt természetes vagy jogi személyei jogosultak arra, hogy az e megállapodás XXIV. mellékletében foglalt eljárási szabályzattal összhangban a választottbírói testülethez önzetlen tanácsadói (amicus curiae) leveleket nyújtsanak be.

320. cikk

Értelmezési szabályok

A választottbírói testületek a nemzetközi közjog bevett értelmezési szabályaival összhangban értelmezik az e megállapodás 304. cikkében említett rendelkezéseket, ideértve a szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezményben meghatározott szabályokat is. Amennyiben az e megállapodás szerinti kötelezettségek egyike megegyezik egy WTO-egyezmény szerinti kötelezettséggel, a választottbírói testület olyan értelmezést fogad el, amely összhangban áll a WTO Vitarendezési Testülete (a továbbiakban: a DSB) határozataiban foglalt bármely vonatkozó értelmezéssel. A választottbírói testület határozatai az e megállapodásban előírt jogokat és kötelezettségeket nem egészíthetik ki, illetve nem korlátozhatják.

321. cikk

A választottbírói testület határozatai és ítéletei

1.   A választottbírói testület minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy konszenzussal döntsön. Mindazonáltal amennyiben egy döntés nem hozható meg konszenzussal, az ügyet többségi szavazással kell eldönteni. A választott bírák eltérő véleményeit ugyanakkor semmiképpen sem teszik közzé.

2.   A választottbírói testület bármely határozata a Felekre nézve kötelező, és a határozatból eredően természetes vagy jogi személyek számára semmiféle vonatkozó jog vagy kötelezettség nem keletkezhet. A határozat rögzíti a megállapított tényállást, e megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát, valamint a testület megállapításait és következtetéseit alátámasztó alapvető indokokat. A Kereskedelmi Bizottság teljes egészében nyilvánossá teszi a választottbírói testület határozatát, kivéve, ha ennek ellenkezőjéről dönt.

322. cikk

Vitarendezés a szabályozások közelítése terén

1.   Az e cikkben megállapított eljárások azon rendelkezések értelmezéséből és végrehajtásából eredő viták esetében alkalmazandók, amelyek az e megállapodás 3. (A kereskedelem technikai akadályai), 4. (Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések), 5. (Vámügyi együttműködés és a kereskedelem könnyítése), 6. (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem), 8. (Közbeszerzés) és 10. (Versenypolitika) fejezetében foglalt szabályozási közelítéssel kapcsolatosak, illetve amelyek egyébként az uniós jog valamely rendelkezésére történő utalással állapítanak meg kötelezettséget egy Féllel szemben.

2.   Abban az esetben, ha egy vita során az (1) bekezdésben hivatkozott uniós jog egy rendelkezésének az értelmezésére irányuló kérdés merül fel, a választottbírói testület nem dönt a kérdésben, hanem felkéri az Európai Unió Bíróságát, hogy hozzon ebben a kérdésben ítéletet. Ilyen esetekben a választottbírói testület határozataira vonatkozó határidőket az Európai Unió Bírósága ítéletének meghozataláig felfüggesztik. Az Európai Unió Bíróságának ítélete a választottbírói testületre nézve kötelező érvényű.

4.   Szakasz

Általános rendelkezések

323. cikk

Választott bírák

1.   A Kereskedelmi Bizottság legkésőbb e megállapodás hatályba lépését követően három hónappal létrehozza annak a 15 személynek a jegyzékét, akik hajlandók és képesek választott bíróként eljárni. Mindegyik Fél öt-öt személyt javasol választott bírának. A két Fél kiválaszt öt olyan személyt is, aki egyik Félnek sem állampolgára, és aki a választottbírói testület elnökeként jár el. A Kereskedelmi Bizottság biztosítja a jegyzék folyamatos fenntartását.

2.   Az e cikk (1) bekezdése szerint felállított jegyzék e megállapodás 307. cikkével összhangban a választottbírói testület összeállítására szolgál. A jegyzékben olyan választott bírák szerepelnek, akik speciális jogi és nemzetközi kereskedelmi ismeretekkel vagy tapasztalatokkal rendelkeznek.

3.   Valamennyi, a választottbírói testület tagjaként kijelölt választott bíró független, egyéni minőségben jár el, és a vita tárgyát képező ügyekben semmilyen szervezettől vagy kormánytól nem fogad el utasításokat, illetve nem kapcsolódik egyik Fél kormányához sem, és megfelel az e megállapodás XXV. mellékletében foglalt magatartási kódexnek.

324. cikk

Kapcsolat a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) való részvétel alapján fennálló kötelezettségekkel

1.   Az e fejezet vitarendezési rendelkezéseinek igénybevétele nem sérti a WTO keretében tett intézkedéseket, ideértve a vitarendezési intézkedéseket is.

2.   Ugyanakkor azonban, ha valamely Fél egy bizonyos intézkedéssel kapcsolatosan az e megállapodás 306. cikkének (1) bekezdése vagy a WTO-egyezmény szerint jogvita rendezésére irányuló eljárást kezdeményezett, e Fél ugyanazzal az üggyel kapcsolatosan a másik fórumon nem kezdeményezhet eljárást mindaddig, amíg az első eljárás le nem zárult. Ezen túlmenően, e Fél nem kereshet jogorvoslatot a két fórumon e megállapodás és a WTO-egyezmény szerint azonos kötelezettségre. Ilyen esetben, a vitarendezési eljárást kezdeményezése után a Fél a másik megállapodás alapján másik fórum előtt nem indíthat ugyanazon kötelezettség tekintetében jogorvoslati eljárást, kivéve, ha a választott fórum eljárási vagy joghatósági okokból az adott kötelezettségre jogorvoslatot kereső kérelem tekintetében nem tesz megállapításokat.

3.   A (2) bekezdés alkalmazásában:

(a)

a WTO-egyezmény szerinti vitarendezési eljárások akkor tekintendők kezdeményezettnek, amikor az egyik Fél kéri a WTO-egyezmény 2. mellékletében található, a vitarendezés szabályairól és eljárásairól szóló egyetértés (a továbbiakban: a DSU) 6. cikke szerinti bizottság létrehozását, és akkor tekintendők befejezettnek, amikor a DSB elfogadja a bizottság jelentését és, adott esetben, a Fellebbviteli Testület jelentését a DSU 16. cikke és a 17. cikkének 14. pontja alapján; és

(b)

az e fejezet szerinti vitarendezési eljárások akkor tekintendők kezdeményezettnek, amikor az egyik Fél kéri az e megállapodás 306. cikkének (1) bekezdése szerinti választottbírói testület létrehozását, és akkor tekintendők befejezettnek, amikor a választottbírói testület kibocsátja határozatát a Felek és a Kereskedelmi Bizottság részére.

4.   E fejezet egyik rendelkezése sem zárja ki, hogy bármely Fél végrehajtsa a DSB által engedélyezett kötelezettségek felfüggesztését. Valamely Fél e fejezet szerinti kötelezettségei felfüggesztésének megakadályozása érdekében a WTO-egyezményre nem lehet hivatkozni.

325. cikk

Határidők

1.   Az e fejezetben meghatározott valamennyi határidőt, ideértve a választottbírói testületek számára határozatuk kibocsátására meghatározott határidőket is, naptári napban számolják, azon cselekmény vagy tény napját követő naptól számítva, amelyre hivatkoznak.

2.   Az e fejezetben említett határidők a felek kölcsönös megállapodása alapján meghosszabbíthatók.

326. cikk

A fejezet módosítása

A Kereskedelmi Bizottság dönthet e fejezet, az e megállapodás XXIV. mellékletében foglalt eljárási szabályzat, valamint az e megállapodás XXV. mellékletben foglalt választottbírói testületek tagjaira és közvetítőkre vonatkozó magatartási kódex módosításáról.

15.   FEJEZET

Közvetítő mechanizmus

327. cikk

Célkitűzés és hatály

1.   E fejezet célja annak megkönnyítése, hogy közvetítő segítségével zajló átfogó és gyors eljárás révén kölcsönösen elfogadott megoldást sikerüljön találni a Felek között.

2.   E fejezet valamennyi, a Felek közötti kereskedelmet hátrányosan érintő intézkedésre alkalmazandó, amely az e megállapodás IV. címe 1. fejezetének (Nemzeti elbánás és az áruk piacra jutása) hatálya alá tartozik.

3.   E fejezet nem alkalmazandó azon intézkedések esetében, amelyek e megállapodás 6. (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem), 7. (Folyó fizetések és tőkemozgások), 8. (Közbeszerzés), 9. (Szellemi tulajdon) és 13. (Kereskedelem és fenntartható fejlődés) fejezetének hatálya alá tartoznak. Megfelelő mérlegelést követően a Kereskedelmi Bizottság úgy dönthet, hogy e mechanizmus az említett ágazatok bármelyike esetében alkalmazandó.

1.   Szakasz

A közvetítő mechanizmus szerinti eljárás

328. cikk

Információkérés

1.   A közvetítői eljárás kezdeményezése előtt bármely Fél bármikor információkat kérhet egy a Felek közötti kereskedelmet vagy beruházást hátrányosan érintő intézkedéssel kapcsolatban. A Fél, amelyhez a kérelmet intézték, a kérelem kézhezvételétől számított 20 napon belül benyújtja válaszát, mely a kérelemben szereplő információval kapcsolatos megjegyzéseit tartalmazza. A kérelmet és a választ lehetőség szerint írásban kell benyújtani.

2.   Amennyiben a válaszadó Fél úgy véli, hogy nem áll módjában válaszát 20 napon belül benyújtani, tájékoztatja a kérelmező Felet a késedelem okairól, valamint arról a legrövidebb becsült időtartamról, amely alatt válaszát módjában áll benyújtani.

329. cikk

Az eljárás kezdeményezése

1.   Bármely Fél bármikor kérelmezheti, hogy a Felek közvetítői eljárást kezdjenek. Az ilyen kérelmet írásban kell közölni a másik Féllel. A kérelemnek kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy világosan bemutassa a kérelmező Fél számára problémát okozó pontokat, és:

(a)

meg kell határoznia a kérdéses konkrét intézkedést;

(b)

meg kell neveznie azokat a feltételezett hátrányos hatásokat, amelyeket az intézkedés a kérelmező Fél szerint a Felek közötti kereskedelemre vagy beruházásra jelenleg, illetve a jövőben gyakorol; és

(c)

ki kell fejtenie, hogy a kérelmező Fél szerint az említett hatások milyen módon függenek össze az intézkedéssel.

2.   A Fél, amelyhez a kérelmet intézték, jóhiszeműen mérlegeli a kérést, és a kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban elfogadja, illetve elutasítja azt.

330. cikk

A közvetítő kiválasztása

1.   Közvetítői eljárás indításakor a Felek törekednek arra, hogy legkésőbb a kérelemre adott válasz kézhezvételétől számított 15 napon belül megállapodjanak a közvetítő személyében.

2.   Amennyiben a megállapított határidőn belül a Felek nem tudnak megállapodni a közvetítő személyében, bármely Fél felkérheti a Kereskedelmi Bizottság elnökét, illetve az általa meghatalmazott személyt, hogy az e megállapodás 23. cikke szerint felállított névjegyzékből sorshúzás útján nevezze ki a közvetítőt. A vitában érdekelt két Fél képviselőit kellő időben fel kell kérni, hogy legyen jelen a sorshúzáson. A sorshúzásra minden esetben a Fél/Felek jelenlétében kerül sor.

3.   A Kereskedelmi Bizottság elnöke vagy annak megbízottja választja ki a közvetítőt a (2) bekezdésben említett, bármely Fél által benyújtott kérelemtől számított öt munkanapon belül.

4.   Amennyiben az e megállapodás 323. cikkében meghatározott listák valamelyike nem kerül összeállításra az e cikk (2) bekezdése szerinti kérelem benyújtásáig, a közvetítőt az egyik vagy mindkét Fél által formálisan javasolt személyek közül sorshúzással választják ki.

5.   A Felek megállapodhatnak abban, hogy a közvetítő az egyik Fél állampolgára legyen.

6.   A közvetítő pártatlan és átlátható módon segíti a Feleket abban, hogy tisztázzák az intézkedést és annak lehetséges kereskedelmi hatásait, valamint kölcsönösen elfogadott megoldásra jussanak. A közvetítőkre az e megállapodás XXV. mellékletében foglalt magatartási kódex az abban foglaltak szerint alkalmazandó. Az e megállapodás XXIV. mellékletében szereplő eljárási szabályzat 3–7. (értesítések), valamint 41–46. (fordítás és a határidők számítása) szabálya szintén értelemszerűen alkalmazandó.

331. cikk

A közvetítői eljárás szabályai

1.   A közvetítő kinevezését követő 10 napon belül a közvetítői eljárást kezdeményező Fél írásban benyújtja a közvetítőnek és a másik Félnek a probléma részletes leírását, különösen a kérdéses intézkedés működését és kereskedelmi hatásait. A probléma ismertetésének elküldését követő 20 napon belül a másik Fél írásban észrevételeket tehet a probléma ismertetésével kapcsolatban. A Felek mindegyike szóban, vagy írásban megadhat minden, információt.

2.   Az érintett intézkedés és annak lehetséges kereskedelmi hatásai tisztázására a legmegfelelőbb módot a közvetítő határozza meg. A közvetítő különösen megbeszéléseket szervezhet a Felek között, közösen vagy külön-külön konzultálhat a Felekkel, megfelelő szakértőktől és az érdekelt felektől segítséget kérhet, illetve konzultálhat velük, valamint a Felek kérésére bármely más további segítséget nyújthat. A megfelelő szakértőktől és érdekelt felektől kért segítséget, illetve a velük történő konzultációt megelőzően azonban konzultálnia kell a Felekkel.

3.   A közvetítő tanácsot nyújthat és megoldást javasolhat a Felek számára mérlegelésre, melyek a javasolt megoldást elfogadhatják vagy elutasíthatják, illetve eltérő megoldásban is megegyezhetnek. A közvetítő tanácsa, illetve megjegyzései azonban nem vonatkozhatnak az intézkedésnek e megállapodással való összeegyeztethetőségére.

4.   Az eljárás annak a Félnek a területén zajlik, amelyhez a kérelmet intézték, vagy kölcsönös megegyezés alapján bármilyen más helyen vagy módon.

5.   A Feleknek törekedniük kell arra, hogy a közvetítő kinevezésétől számított 60 napon belül kölcsönösen elfogadott megoldást találjanak. A végleges megoldás elfogadásáig a Felek lehetséges ideiglenes megoldásokról egyezhetnek meg, különösen akkor, ha az intézkedés romlandó árukra vonatkozik.

6.   A megállapodás elfogadására a Kereskedelmi Bizottság határozatával kerülhet sor. Az így elfogadott megoldást bármely fél a szükséges belső eljárásainak lezárulásától teheti függővé. A kölcsönösen elfogadott megoldásokat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A nyilvánosságra hozott változat azonban nem tartalmazhat olyan információt, melyet egy Fél bizalmasként jelölt meg.

7.   Az eljárás a következő esetekben fejeződik be:

(a)

a kölcsönösen elfogadott megoldásnak a Felek által történő elfogadásával, az elfogadás időpontjában;

(b)

a Felekkel való konzultációt követően a közvetítő írásbeli nyilatkozatával, mely szerint további közvetítői erőfeszítések már eredménnyel járnának;

(c)

valamely Fél írásbeli nyilatkozatával, miután a közvetítői eljárás keretében megismerte a kölcsönösen elfogadott megoldásokat, és megfontolta a közvetítő valamennyi tanácsát és az általa javasolt megoldásokat; vagy

(d)

a Felek kölcsönös megállapodásával az eljárás bármelyik szakaszában.

2.   Szakasz

Végrehajtás

332. cikk

A kölcsönösen elfogadott megoldás végrehajtása

1.   Amennyiben a Felek megállapodtak egy megoldásban, mindegyik Fél megtesz minden olyan intézkedést, amelyre szükség van ahhoz, hogy a kölcsönösen elfogadott megoldást a megegyezés szerinti időszakon belül végrehajtsák.

2.   A végrehajtó Fél írásban tájékoztatja a másik Felet a kölcsönösen elfogadott megoldás végrehajtása érdekében tett lépésekről vagy intézkedésekről.

3.   A Felek kérésére a közvetítő írásban egy tényekre alapuló jelentéstervezetet bocsát ki a Felek számára, amely rövid összefoglalást tartalmaz a következőkről:

(a)

az említett eljárások tárgyát képező kérdéses intézkedésről;

(b)

a követett eljárásokról; és

(c)

bármely közösen elfogadott megoldásról, mely az említett eljárások végeredményeként jött létre, ideértve a lehetséges ideiglenes megoldásokat is.

A közvetítő a Feleknek 15 napot biztosít arra, hogy a jelentéstervezettel kapcsolatos észrevételeiket megtegyék. A közvetítő, a Felek által e határidőn belül benyújtott észrevételek mérlegelése után 15 napon belül írásban megküldi a Felek részére a végleges tényszerű jelentést. A tényszerű jelentés nem tartalmazhat e megállapodás értelmezésére vonatkozó megállapításokat.

3.   Szakasz

Általános rendelkezések

333. cikk

Kapcsolat a vitarendezéssel

1.   A közvetítő mechanizmus szerinti eljárásnak nem célja, hogy e megállapodás vagy egy másik megállapodás szerinti vitarendezési eljárás alapjául szolgáljon. Ilyen vitarendezési eljárásban egyik Fél sem támaszkodhat az alábbiakra vagy nem hozhatja fel bizonyítékként, és a testület sem veheti figyelembe az alábbiakat:

(a)

a másik Fél által a közvetítői eljárás során elfoglalt álláspontokat;

(b)

azt a tényt, hogy a másik Fél jelezte hajlandóságát arra, hogy elfogadjon egy megoldást a közvetítés tárgyát képező intézkedésre; vagy

(c)

a közvetítő tanácsait vagy javaslatait.

2.   A közvetítő mechanizmus nem sérti a Feleknek a vitarendezésre vonatkozó rendelkezésekből eredő jogait és kötelességeit.

3.   A Felek eltérő megállapodásának hiányában és e megállapodás 331. cikke (6) bekezdésének sérelme nélkül az eljárás valamennyi lépését bizalmasan kezelik, ideértve a tanácsokat, illetve a javasolt megoldásokat is. Bármely Fél nyilvánosságra hozhatja azonban azt, hogy közvetítés van folyamatban.

334. cikk

Határidők

Az e fejezetben említett határidők az eljárásokban részt vevő Felek kölcsönös megállapodása alapján módosíthatók.

335. cikk

Költségek

1.   A közvetítői eljárásban való részvételből eredő kiadások esetében mindegyik Fél a saját kiadásait viseli.

2.   A Felek közösen és egyenlő mértékben megosztják a szervezési ügyekből eredő kiadásokat, ideértve a közvetítőnek, illetve a közvetítőt segítő személynek fizetendő díjazást és kiadásokat, és amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni egy közös munkanyelvben, a fordítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A közvetítő díjazása összhangban van azokkal a rendelkezésekkel, melyek e megállapodás XXIV. mellékletének 8. pontja szerint a választottbírói testület elnökére érvényesek.

336. cikk

Felülvizsgálat

E megállapodás hatályba lépésének időpontja után öt évvel a Felek konzultálnak egymással arról, hogy – a szerzett tapasztalatoknak és a WTO kereteiben egy megfelelő mechanizmus kialakításának figyelembevételével – szükséges-e a közvetítő mechanizmus módosítása.

V.   CÍM

GAZDASÁGI ÉS ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1.   FEJEZET

Energiaügyi együttműködés, ideértve a nukleáris kérdéseket

337. cikk

1.   A Felek megegyeznek arról, hogy folytatják és fokozzák az energiaügyi kérdésekkel kapcsolatos jelenlegi együttműködést az energiabiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása céljából, amely létfontosságú a gazdasági növekedés előmozdítása, valamint a piaci integráció irányába történő előrelépés érdekében, ideértve az energiaágazattal kapcsolatos kérdések fokozatos közelítését és a regionális energiaügyi együttműködésben való részvételt is. A szabályozási együttműködésnek figyelembe kell vennie a vonatkozó közszolgáltatási kötelezettségek biztosításának szükségességét, köztük azon intézkedéseket, amelyek a fogyasztóknak a tisztességtelen értékesítési gyakorlatokkal szembeni tájékoztatását és védelmét szolgálják, valamint a fogyasztók – ideértve a legrászorultabb polgárokat – megfizethető árú energiához való hozzáférését.

2.   Az ilyen együttműködésnek átfogó partnerségen kell alapulnia, és azt a közös érdekek, a viszonosság, az átláthatóság és a kiszámíthatóság elveinek kell vezérelniük; annak összhangban kell állnia a piacgazdasággal, az 1994. évi Energia Charta Egyezménnyel, az energia terén megvalósítandó együttműködésről szóló egyetértési megállapodással, valamint a vonatkozó egyéb többoldalú és kétoldalú megállapodásokkal.

338. cikk

A kölcsönös együttműködés többek között a következő területeket foglalja magában:

(a)

az energiaügyi stratégiák és szakpolitikák végrehajtása, előzetes becslések és forgatókönyvek kidolgozása, az energiamérlegekkel és energiaáramlással kapcsolatos információk kellő időben történő cseréjén alapuló statisztikai nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése az energiaágazaton belül a nemzetközi gyakorlatokkal összhangban, valamint infrastrukturális fejlesztések;

(b)

hatékony mechanizmusok felállítása a szolidaritás szellemében az energiával kapcsolatos esetleges válsághelyzetek megoldására;

(c)

a közös érdekeket szolgáló meglévő energetikai infrastruktúra korszerűsítése és javítása, ideértve az energiatermelő kapacitást és az energiahálózatok sértetlenségét, biztonságát és üzembiztonságát, az ukrán villamosenergia-hálózatnak az európai villamosenergia-hálózatba történő fokozatos integrálását, valamint az energiatranzit-infrastruktúra teljes körű rehabilitációját és a határokon átnyúló mérőrendszerek üzembe helyezését Ukrajna külső határain, továbbá közös érdekeket szolgáló új energetikai infrastruktúra kialakítását az energiaforrások, beszállítók, szállítási útvonalak és szállítási módok gazdaságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő diverzifikálása érdekében;

(d)

versenyképes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes energiapiacok kialakítása az uniós szabályokkal és szabványokkal összhangban, jogalkotási reformok útján;

(e)

együttműködés az Energiaközösség létrehozásáról szóló 2005. évi szerződés keretében;

(f)

az energiakereskedelem, -tranzit, -feltárás, -kitermelés, -finomítás, -előállítás, -tárolás, -szállítás, -továbbítás, -elosztás és -forgalmazás hosszú távú stabilitásának és biztonságának javítása és erősítése, illetve az energetikai anyagoknak és termékeknek kölcsönösen előnyös és megkülönböztetéstől mentes módon történő értékesítése, a nemzetközi jogszabályokkal – és különösen az 1994. évi Energia Charta Egyezménnyel, a WTO-egyezménnyel és e megállapodással – összhangban;

(g)

előrelépés a vonzó és stabil befektetési környezet megteremtése felé az intézményi, jogi, pénzügyi és egyéb feltételek biztosításával, valamint a kölcsönös energiaügyi beruházások ösztönzése megkülönböztetéstől mentes alapon;

(h)

hatékony együttműködés az Európai Beruházási Bankkal (EBB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) és más nemzetközi pénzügyi szervezetekkel és eszközökkel a Felek közötti energiaügyi együttműködés támogatása érdekében;

(i)

az energiahatékonyság és az energiatakarékosság előmozdítása, köztük energiahatékonysági szakpolitikák, illetve jogi és szabályozási keretek kidolgozása révén, az uniós szabványoknak megfelelő jelentős fejlődés elérése céljából, ideértve az energia piaci mechanizmusok működésével összeegyeztethető, hatékony termelését, előállítását, szállítását, elosztását és felhasználását, valamint az energia berendezésekben, világítás céljára és épületeknél történő hatékony felhasználását;

(j)

a megújuló energiaforrások, valamint az alternatív tüzelőanyagok – ideértve a fenntartható bioüzemanyag-termelést – alkalmazásának fejlesztése és támogatása gazdaságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon, továbbá együttműködés a szabályozási kérdésekben, a hitelesítés és a szabványosítás, illetve a technológiai és kereskedelmi fejlesztések terén;

(k)

az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményéhez csatolt 1997. évi Kiotói Jegyzőkönyv együttes végrehajtási mechanizmusának előmozdítása az üvegházhatású gázkibocsátás energiahatékonyság és megújuló energiával kapcsolatos projektek révén történő csökkentése céljából;

(l)

új technológiák kidolgozására és továbbfejlesztésére irányuló tudományos és műszaki együttműködés és információcsere az energiatermelés, -szállítás, -ellátás és -végfelhasználás területén, különös figyelmet fordítva az energiahatékony és környezetbarát technológiákra – ideértve a szén-dioxid leválasztását és tárolását, valamint a hatékony tisztaszén-technológiákat –, többek között az Európai Unió és Ukrajna közötti tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodásban foglalt általánosan elfogadott elveknek megfelelően;

(m)

energiaügyi együttműködés az európai és nemzetközi szabványügyi szervek keretében.

339. cikk

A Felek információkat és tapasztalatokat cserélnek, valamint megfelelő támogatást nyújtanak a szabályozási reformok folyamatához, amely magában foglalja a szénágazat (kazánszén, kokszolható szén és lignit) szerkezetátalakítását a versenyképesség növelése, a bányabiztonság és a munkahelyi biztonság javítása, valamint a környezeti hatások csökkentése érdekében, a regionális és társadalmi hatások szem előtt tartása mellett. A hatékonyság, a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében a szerkezetátalakítási folyamatnak ki kell terjednie a szén értékláncának valamennyi aspektusára, a kitermeléstől az előállításon és a feldolgozáson át egészen a szénfeldolgozásból és az égetésből származó maradékanyagok átalakításáig és kezeléséig. Ez a megközelítés magában foglalja a szénbányákból, valamint az olajjal és gázzal kapcsolatos műveletekből, a hulladéklerakókból és a mezőgazdasági ágazatból származó metánkibocsátás hasznosítását és felhasználását, ahogyan azt többek között a Globális Metán Kezdeményezés – amelynek a Felek a partnerei – is megállapítja.

340. cikk

A Felek ezennel gyors információs rendszert hoznak létre az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 1. fejezetének (Energiaügyi együttműködés, ideértve a nukleáris kérdéseket) XXVI. mellékletében foglaltak szerint.

341. cikk

Fokozatos közelítésre kerül sor az e megállapodás XXVII. mellékletében foglalt menetrenddel összhangban.

342. cikk

1.   A polgári atomenergia-ágazatban kialakított együttműködés az e területen a Felek között már megkötött vagy ezután megkötendő különleges megállapodások végrehajtása útján történik, az EU és tagállamai, illetve az Európai Atomenergia-közösség (EURATOM) és tagállamai vonatkozó hatáskörei és illetékességei szerint, az egyes Felek jogi eljárásaival összhangban.

2.   Az ilyen együttműködés biztosítja a magas szintű nukleáris biztonságot, az atomenergia tiszta és békés célú felhasználását, amely kiterjed az atomenergia polgári célú felhasználásával kapcsolatos összes tevékenységre és a nukleárisüzemanyag-ciklus szakaszaira, ideértve a nukleáris anyagok előállítását és kereskedelmét, az atomenergia biztonságára és üzembiztonságára vonatkozó szempontokat, a vészhelyzeti készültséget, valamint az egészségügyi és környezetvédelmi kérdéseket és a nonproliferációt. Ezzel összefüggésben az együttműködés magában foglalja emellett az uniós jogszabályokon és gyakorlatokon, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) szabványain alapuló szakpolitikák és jogi és szabályozási keretek további fejlesztését. A Felek elősegítik a polgári tudományos kutatást a nukleáris biztonság és üzembiztonság területén, ideértve a közös kutatási és fejlesztési tevékenységeket, valamint a kutatók képzését és mobilitását.

3.   Az együttműködésnek köszönhetően orvosolni kell a csernobili katasztrófa, valamint a csernobili atomerőmű leszerelésének következményeként felmerült problémákat, nevezetesen a következők által:

(a)

a védelmi végrehajtási terv (SIP) révén a meglévő lebontott 4. reaktor (védelmi objektum) átalakítása környezetvédelmi szempontból biztonságos rendszerré;

(b)

a kiégett fűtőelemek kezelése;

(c)

a területek sugármentesítése;

(d)

a radioaktív hulladék kezelése;

(e)

a környezet megfigyelése;

(f)

egyéb, kölcsönösen elfogadott területeken – például orvosi, tudományos gazdasági, szabályozási, szociális és közigazgatási szempontból – tett erőfeszítések a katasztrófa következményeinek enyhítésére.

2.   FEJEZET

Makrogazdasági együttműködés

343. cikk

Az EU és Ukrajna elősegítik a gazdasági reformfolyamatot azáltal, hogy együttműködnek gazdaságaik alapelemeinek, valamint a piacgazdaságukat jellemző gazdaságpolitika kialakításának és végrehajtásának jobb megértése érdekében. Ukrajna arra törekszik, hogy működőképes piacgazdaságot hozzon létre és fokozatosan közelítse szakpolitikáit az uniós szakpolitikákhoz, a makrogazdasági stabilitás, a rendezett államháztartás és a fenntartható fizetési mérleg irányadó elveivel összhangban.

344. cikk

Az e megállapodás 343. cikkében meghatározott célok elérése érdekében a Felek együttműködnek a következőkben:

(a)

makrogazdasági teljesítményekkel és kilátásokkal, valamint fejlesztési stratégiákkal kapcsolatos információcsere;

(b)

a kölcsönös érdekeket szolgáló gazdasági kérdések közös elemzése, ideértve a gazdaságpolitikai intézkedéseket és az azok végrehajtásához szükséges eszközöket – például gazdasági előrejelzési módszereket és stratégiai politikai dokumentumok kidolgozását –, Ukrajna uniós elvekkel és gyakorlatokkal összhangban lévő politikai döntéshozatalának erősítése érdekében;

(c)

szakismeretek cseréje a makrogazdaságot érintő területeken;

(d)

az együttműködés magában foglalja az Európai Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) elveire és (a) működésére vonatkozó információcserét is.

345. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 2. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

3.   FEJEZET

Az államháztartás irányítása: költségvetési politika, belső ellenőrzés és külső audit

346. cikk

Az államháztartás irányítása terén folytatott együttműködés célja a költségvetési politikának és az államháztartás megbízható belső és külső ellenőrzési rendszerének a nemzetközi szabványokon alapuló, és az elszámoltathatóság, átláthatóság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség alapvető elveivel összeegyeztethető létrehozása.

347. cikk

A Felek különösen az alábbiak vonatkozásában cserélnek információkat, tapasztalatokat és bevált módszereket, illetve hoznak más intézkedéseket:

1.

A költségvetési politika területén:

(a)

középtávú költségvetési előrejelzési/tervezési rendszer kidolgozása;

(b)

a programorientált megközelítések javítása a költségvetési eljárásban és a költségvetési programok végrehajtása hatékonyságának és eredményességének elemzése;

(c)

a költségvetés és az államadósság tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos információ- és tapasztalatcsere javítása.

2.

A külső ellenőrzés területén:

a Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) szabványainak és módszereinek bevezetése, valamint az EU bevált módszereinek cseréje az államháztartás külső ellenőrzése és auditja területén, különös figyelmet fordítva a Felek illetékes hatóságainak függetlenségére;

3.

Az államháztartási belső ellenőrzés területén:

az államháztartás belső ellenőrző rendszerének további javítása a nemzetközileg elfogadott szabványokkal (Belső Ellenőrök Intézete (IIA), Számviteli Szakemberek Nemzetközi Szövetsége (IFAC), INTOSAI), valamint az állami szervek belső ellenőrzésével és auditjával kapcsolatos bevált uniós gyakorlatokkal való harmonizáció révén.

4.

A csalás elleni küzdelem területén:

Az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 3. fejezetének hatálya alá tartozó területeket érintő csalás és korrupció visszaszorítását és megelőzését célzó módszerek továbbfejlesztése, az illetékes közigazgatási szervek közötti együttműködést is ideértve.

348. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 3. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

4.   FEJEZET

Adóügy

349. cikk

A Felek együttműködnek a jó adóügyi kormányzás fokozása érdekében, a gazdasági kapcsolatok, a kereskedelem, a beruházások és a tisztességes verseny további javítása céljából.

350. cikk

Hivatkozással e megállapodás 349. cikkére, a Felek elismerik a jó adóügyi kormányzás elveit – azaz az átláthatóság, az információcsere és a tisztességes adóügyi verseny elvét –, ahogyan azokat a tagállamok uniós szinten elfogadták, és kötelezettséget vállalnak ezen elvek végrehajtására. E célból a Felek – az uniós és a tagállami hatáskörök sérelme nélkül – javítják az adóügy terén folytatott nemzetközi együttműködést, elősegítik a törvényes adóbevételek beszedését, és intézkedéseket dolgoznak ki a fent említett elvek hatékony alkalmazására.

351. cikk

A Felek fokozzák és erősítik továbbá az ukrán adórendszer és adóigazgatás javítására és továbbfejlesztésére irányuló együttműködésüket – ideértve az adóbehajtás és az ellenőrzési kapacitás javítását –, különös hangsúlyt fektetve a hozzáadottérték-adó (héa) visszatérítési eljárásokra, a hátralékok felhalmozódásának elkerülése, a hatékony adóbehajtás biztosítása és az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem erősítése érdekében. A Felek törekednek az együttműködés és a tapasztalatmegosztás fokozására az adócsalás elleni küzdelemben, különös tekintettel a körhintacsalásra.

352. cikk

A Felek fokozzák az együttműködést és összehangolják szakpolitikáikat a csalás és a jövedékiadó-köteles termékek csempészete elleni fellépés és küzdelem terén. Ez az együttműködés magában foglalja többek között a dohánytermékekre kivetett jövedéki adó mértékének fokozatos közelítését – amennyire az lehetséges, figyelembe véve a regionális összefüggésekből fakadó kötöttségeket –, ideértve a regionális szintű párbeszédet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003. évi dohányzás-ellenőrzési keretegyezményével összhangban. E célból a Felek törekednek a regionális kontextus keretein belül folytatott együttműködésük erősítésére.

353. cikk

Az uniós vívmányokban foglalt adózási struktúrához való fokozatos közelítést e megállapodás XXVIII. mellékletével összhangban kell végrehajtani.

354. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 4. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

5.   FEJEZET

Statisztika

355. cikk

A Felek fejlesztik és erősítik a statisztikai kérdésekre vonatkozó együttműködésüket, ezáltal hozzájárulnak az időszerű, nemzetközileg összehasonlítható és megbízható statisztikai adatok rendelkezésre bocsátásának hosszú távú célkitűzéséhez. A fenntartható, hatékony és szakmailag független nemzeti statisztikai rendszer várhatóan olyan releváns információkat nyújt Ukrajna és az EU állampolgárai, vállalkozásai és döntéshozói számára, amelyek révén megalapozott döntéseket hozhatnak. A nemzeti statisztikai rendszer tiszteletben tartja a hivatalos statisztikák ENSZ által elfogadott alapelveit és számításba veszi a statisztikákra vonatkozó uniós vívmányokat – köztük az európai statisztika gyakorlati kódexét –, a nemzeti statisztikai rendszernek az európai normákkal és szabványokkal történő összehangolása érdekében. A statisztikákra vonatkozó vívmányokat az évente frissített Statisztikai Követelmények Gyűjteménye tartalmazza, melyet a Felek a megállapodás mellékletének tekintenek (XXIX. melléklet).

356. cikk

Az együttműködés a következőkre irányul:

(a)

a nemzeti statisztikai rendszer kapacitásának további erősítése, a megbízható jogi alapra, a megfelelő adat- és metaadat-terjesztési politikára és a felhasználóbarát kialakításra összpontosítva;

(b)

az ukrán statisztikai rendszer fokozatos közelítése az európai statisztikai rendszerhez;

(c)

az EU felé történő adatszolgáltatás pontosítása, a releváns nemzetközi és európai módszerek alkalmazásának figyelembevételével, ideértve az osztályozást;

(d)

a nemzeti statisztikai állomány szakmai és igazgatási kapacitásának javítása az uniós statisztikai szabványok alkalmazásának megkönnyítése érdekében és az ukrán statisztikai rendszer fejlesztéséhez való hozzájárulás céljából;

(e)

tapasztalatcsere a Felek között a statisztikával kapcsolatos know-how fejlesztéséről;

(f)

az összes statisztikai termelési folyamat és a terjesztés teljes körű minőségirányításának előmozdítása.

357. cikk

A Felek együttműködnek az európai statisztikai rendszer keretében, amelyen belül az EU statisztikai hatósága az Eurostat. Ez az együttműködés többek között a következőkre összpontosul:

(a)

népességi statisztikák, ideértve a cenzusokat;

(b)

mezőgazdasági statisztikák, ideértve a mezőgazdasági cenzusokat és a környezeti statisztikákat;

(c)

üzleti statisztikák, ideértve az üzleti nyilvántartásokat és a közigazgatási források statisztikai célra történő felhasználását;

(d)

energiaügy, ideértve a mérlegeket;

(e)

nemzeti számlák;

(f)

külkereskedelmi statisztikák;

(g)

regionális statisztikák;

(h)

az összes statisztikai termelési folyamat és a terjesztés teljes körű minőségirányítása.

358. cikk

A Felek többek között információkat és tapasztalatokat cserélnek, valamint fokozzák az együttműködést, figyelembe véve a statisztikai rendszer különböző támogatási programok keretében végrehajtott reformja terén már korábban szerzett tapasztalatokat. Az erőfeszítéseknek a statisztikákkal kapcsolatos uniós vívmányokhoz való további fokozatos közelítésre kell irányulniuk, amely az ukrán statisztikai rendszer fejlesztését célzó nemzeti stratégia alapján, az európai statisztikai rendszer fejlesztésének figyelembevételével történik. A statisztikai adatok előállításának folyamatában különös hangsúlyt kap a mintavételes felmérések további fejlesztése, ugyanakkor számításba kell venni a válaszadással járó terhek csökkentésének szükségességét. Az adatoknak relevánsaknak kell lenniük ahhoz, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági élet kulcsfontosságú területeit érintő szakpolitikák kidolgozását és figyelemmel kísérését.

359. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 5. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről. Ukrajna számára biztosítani kell, hogy a lehető legnagyobb mértékben részt vegyen az európai statisztikai rendszer keretében végzett tevékenységekben, a harmadik országok esetében érvényes általános részvételi szabályok szerint.

6.   FEJEZET

Környezetvédelem

360. cikk

A Felek fejlesztik és erősítik együttműködésüket a környezetvédelem területén, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés, valamint a zöld gazdaság hosszú távú célkitűzéséhez. A környezet fokozottabb védelme várhatóan előnyökkel jár majd a polgárok és a vállalkozások számára Ukrajnában és az EU-ban egyaránt, többek között a közegészségügy javulása, a természeti erőforrások megóvása, a gazdasági és környezeti hatékonyság növelése, a környezetvédelem más szakpolitikai területekbe történő integrációja, valamint a korszerű technológiák eredményeképpen megvalósuló magasabb termelékenység révén. Az együttműködés a Felek érdekeit legjobban szolgálva, az egyenlőség és a kölcsönös előnyök alapján, a Felek között a környezetvédelem területén fennálló kölcsönös függőség és a vonatkozó többoldalú megállapodások figyelembevételével zajlik.

361. cikk

Az együttműködés célja a környezet minőségének megóvása, védelme, javítása, valamint rehabilitációja, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű használata és a regionális és globális környezeti problémák megoldását célzó nemzetközi szintű intézkedések előmozdítása, különösen az alábbi területeken:

(a)

éghajlatváltozás;

(b)

környezeti kormányzás és horizontális kérdések, ideértve az oktatást és a képzést, valamint a környezettel kapcsolatos információkhoz és a döntéshozatali folyamatokhoz való hozzáférést;

(c)

levegőminőség;

(d)

vízminőség és vízkészlet-gazdálkodás, ideértve a tengeri környezetet;

(e)

hulladék- és erőforrás-gazdálkodás;

(f)

természetvédelem, amelybe beletartozik a biológiai és tájdiverzitás megőrzése és védelme (öko-hálózatok);

(g)

ipari szennyezés és ipari veszélyek;

(h)

vegyi anyagok;

(i)

genetikailag módosított szervezetek, a mezőgazdaság területét is ideértve;

(j)

zajszennyezés;

(k)

polgári védelem, beleértve a természeti és az ember által előidézett veszélyeket;

(l)

városi környezet;

(m)

környezetvédelmi bírságok.

362. cikk

1.   A Felek tevékenysége többek között az alábbiakra terjed ki:

(a)

az információk és a szakértelem cseréje;

(b)

közös kutatási tevékenységek végrehajtása és információcsere a tisztább technológiákról;

(c)

katasztrófahelyzetek és más vészhelyzetek kezelésének tervezése,

(d)

regionális és nemzetközi szintű közös tevékenységek végrehajtása, tekintettel többek között a Felek által megerősített többoldalú környezetvédelmi megállapodásokra, valamint szükség esetén a vonatkozó ügynökségek keretében végzett közös tevékenységekre.

2.   A Felek különös figyelmet fordítanak a határokon átnyúló kérdésekre.

363. cikk

Az ukrán jogszabályoknak az EU környezetvédelmi jogszabályaihoz és szakpolitikájához való fokozatos közelítését e megállapodás XXIX. mellékletével összhangban kell végrehajtani.

364. cikk

A polgári védelmi ágazatban kialakított együttműködés az e területre vonatkozóan a Felek között megkötött különleges megállapodások végrehajtása útján történik, az EU és tagállamai vonatkozó hatáskörei és illetékességei szerint, az egyes Felek jogi eljárásaival összhangban. Az együttműködés többek között a következőkre irányul:

(a)

vészhelyzetek esetén a kölcsönös segítségnyújtás megkönnyítése;

(b)

a határokon átnyúló vészhelyzetekről szóló korai riasztások és frissített információk napi 24 órás cseréje, a segítségnyújtási kérelmeket és felajánlásokat is ideértve;

(c)

a katasztrófák környezeti hatásának értékelése;

(d)

szakértők meghívása polgári védelmi kérdésekről tartott speciális technikai workshopokra és szimpóziumokra;

(e)

egyedi alapon megfigyelők meghívása az EU és/vagy Ukrajna által rendezett speciális gyakorlatokra és képzésekre;

(f)

a rendelkezésre álló polgári védelmi képességek leghatékonyabb kiaknázását célzó meglévő együttműködés erősítése.

365. cikk

Az együttműködés többek között a következő célkitűzéseket foglalja magában:

(a)

átfogó környezetvédelmi stratégia kidolgozása, amely kiterjed a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását és érvényesítését biztosító tervezett intézményi reformokra (menetrenddel); a nemzeti, regionális és települési szintű környezetvédelmi hatóságok közötti hatáskörmegosztás; döntéshozatali eljárások és a határozatok végrehajtása; a környezetvédelem más szakpolitikai területekbe való integrálását előmozdító eljárások; a szükséges emberi és pénzügyi erőforrások azonosítása és felülvizsgálati mechanizmus meghatározása;

(b)

a levegőminőséggel kapcsolatos ágazati stratégiák kidolgozása; vízminőség és vízgazdálkodás, ideértve a tengeri környezetet; hulladék- és erőforrás-gazdálkodás; természetvédelem; ipari szennyezés és ipari veszélyek, valamint vegyi anyagok, ideértve a megvalósítás egyértelműen megállapított menetrendjét és szakaszait, az igazgatási feladatokat, illetve az infrastrukturális és technológiai beruházások finanszírozását célzó stratégiákat;

(c)

éghajlat-változási szakpolitika kidolgozása és végrehajtása, különösen az e megállapodás XXXI. mellékletében felsorolt tényezők szerint.

366. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 6. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

7.   FEJEZET

Közlekedés

367. cikk

A Felek

(a)

kiterjesztik és erősítik együttműködésüket a közlekedés területén, hogy ezáltal hozzájáruljanak a fenntartható közlekedési rendszerek fejlesztéséhez;

(b)

elősegítik a hatékony, biztonságos és üzembiztos közlekedési műveleteket, valamint a közlekedési rendszerek intermodalitását és interoperabilitását;

(c)

arra törekednek, hogy területeik között javítsák a közlekedési összeköttetést.

368. cikk

1.   A Felek közötti együttműködés célja az ukrán közlekedési ágazat szerkezetátalakításának és korszerűsítésének megkönnyítése, illetve annak fokozatos közelítése az EU hasonló üzemeltetési szabványaihoz és szakpolitikáihoz, különösen a megállapodás XXXII. mellékletében foglalt intézkedések végrehajtása által, a Felek között megkötött különös közlekedési megállapodásokból fakadó kötelezettségek sérelme nélkül. A fenti intézkedések végrehajtása nem áll ellentétben azon jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek a Felekre az általuk aláírt nemzetközi megállapodások értelmében vonatkoznak, és nem sérti a Felek nemzetközi szervezetekben való részvételét sem.

2.   Az együttműködés célja az utasok és az áruk mozgásának megkönnyítése, az Ukrajna, az EU és a régió harmadik országai közötti szállítások zökkenőmentességének javítása, az igazgatási, műszaki, határokon átnyúló és egyéb akadályok megszüntetésével, a közlekedési hálózatok javításával és az infrastruktúra korszerűsítésével, különösen a Feleket összekötő fő közlekedési tengelyek tekintetében. Az együttműködés kiterjed továbbá a határátlépés megkönnyítését szolgáló intézkedésekre is.

3.   Az együttműködés információcserét és közös tevékenységeket is magában foglal:

regionális szinten, különösen az egyes regionális közlekedési együttműködési megállapodások – köztük a keleti partnerség közlekedési panelje, az Európa–Kaukázus–Ázsia közlekedési folyosó (TRACECA), a bakui folyamat és más közlekedési kezdeményezések – figyelembevételével és az azok révén elért haladás integrálásával;

nemzetközi szinten, tekintettel többek között a nemzetközi közlekedési szervezetekre és a Felek által az EU különböző közlekedési ügynökségei keretében megerősített nemzetközi megállapodásokra és egyezményekre.

369. cikk

Az együttműködés többek között a következő területeket foglalja magában:

(a)

egy valamennyi közlekedési módra kiterjedő fenntartható nemzeti közlekedési szakpolitika kidolgozása, különösen a hatékony, biztonságos és üzembiztos közlekedési rendszerek biztosítása, illetve a közlekedési szempontok más szakpolitikai területekbe való integrálásának előmozdítása érdekében;

(b)

ágazati stratégiák kidolgozása a közúti, vasúti, belvízi hajózási, légi, tengeri közlekedésre és az intermodalitásra vonatkozó nemzeti közlekedési politika figyelembevételével (ideértve a műszaki berendezések korszerűsítésére vonatkozó jogi követelményeket és a legmagasabb szintű nemzetközi szabványoknak megfelelő szállítási flottákat), ami magában foglalja a menetrendeket, valamint a megvalósítás főbb szakaszait, az adminisztratív feladatokat és a pénzügyi terveket;

(c)

a transzeurópai közlekedési hálózathoz (TEN-T) csatlakozó multimodális közlekedési hálózat létrehozása, valamint az infrastrukturális politika fejlesztése a különféle közlekedési módokra vonatkozó infrastrukturális projektek jobb azonosítása és értékelése érdekében; a karbantartásra, kapacitáshiányra és a hiányzó infrastrukturális láncszemekre összpontosuló finanszírozási stratégiák kidolgozása, valamint a magánszektor közlekedési projektekben való részvételének ösztönzése és előmozdítása a megállapodás XXXIII. mellékletében foglaltak szerint;

(d)

csatlakozás a vonatkozó nemzetközi közlekedési szervezetekhez és megállapodásokhoz, ideértve a nemzetközi közlekedési megállapodások és egyezmények szigorú végrehajtásának és hatékony érvényesítésének biztosítását célzó eljárásokat;

(e)

tudományos és műszaki együttműködés és információcsere új technológiák – köztük intelligens közlekedési rendszerek – kidolgozása és továbbfejlesztése céljából;

(f)

az intelligens közlekedési rendszerek és az információtechnológia alkalmazásának előmozdítása minden közlekedési mód igazgatására és működtetésére vonatkozóan, valamint az intermodalitás és az együttműködés támogatása a közlekedés megkönnyítését szolgáló űrrendszerek és kereskedelmi alkalmazások használata során.

370. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 7. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

8.   FEJEZET

Világűr

371. cikk

1.   A Felek előmozdítják a kölcsönösen előnyös együttműködést a polgári űrkutatás és az űrtechnológiai alkalmazások területén, különös tekintettel az alábbiakra:

(a)

globális műholdas navigációs rendszerek;

(b)

Föld-megfigyelés és globális megfigyelés;

(c)

űrtudomány és világűr-felderítés;

(d)

alkalmazott űrtechnológiák, köztük kilövési és meghajtási technológiák.

2.   A Felek ösztönzik és előmozdítják az űrpolitikával, igazgatással és jogi szempontokkal, valamint az ipari szerkezetátalakítással és az űrtechnológiák kereskedelmi hasznosításával kapcsolatos tapasztalatcserét.

372. cikk

1.   Az együttműködés magában foglalja a Felek szakpolitikáival és programjaival, valamint a vonatkozó együttműködési lehetőségekkel és közös projektekkel kapcsolatos egymás közötti információcserét, ideértve az ukrán hatóságok részvételét a Horizon 2020-ben, az Unió következő, kutatási és innovációs keretprogramjának releváns űrkutatási és közlekedési témáiban.

2.   A Felek ösztönzik és támogatják a tudósokat célzó csereprogramokat és a megfelelő hálózatok létrehozását.

3.   Az együttműködés kiterjedhet továbbá az űrkutatási és tudományos intézmények igazgatásával kapcsolatos tapasztalatcserére, valamint a kutatást és az új technológiák alkalmazását elősegítő környezet kialakítására, illetve az érintett szellemi, ipari és kereskedelmi tulajdonjogok megfelelő védelmére.

373. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 8. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről, adott esetben ideértve az Európai Űrügynökséggel az említett témákban, illetve egyéb releváns kérdésekben folytatott koordinációt és együttműködést.

9.   FEJEZET

Tudományos és technológiai együttműködés

374. cikk

A Felek fejlesztik és erősítik tudományos és technológiai együttműködésüket annak érdekében, hogy hozzájáruljanak egyrészt magához a tudományos fejlődéshez, másrészt erősítsék tudományos potenciáljukat, amivel hozzájárulhatnak a nemzeti szintű és globális kihívások megoldásához. A Felek törekednek arra, hogy a kutatási kapacitások és emberi erőforrások erősítésével hozzájáruljanak a fenntartható gazdasági fejlődésre vonatkozó tudományos és technológiai ismeretek megszerzésében való előrelépéshez. A tudományos ismeretek megosztása és összevonása hozzájárul a Felek versenyképességéhez, növelve gazdaságuk arra való képességét, hogy a tudást új termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalomba hozása érdekében hozzák létre és használják fel. Végezetül a Felek fejleszteni fogják tudományos potenciáljukat, hogy teljesítsék globális feladataikat és kötelezettségeiket az olyan területeken, mint az egészségüggyel kapcsolatos kérdések, környezetvédelem, beleértve az éghajlatváltozást és egyéb globális kihívásokat.

375. cikk

1.   Az ilyen együttműködés figyelembe veszi az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás által létrehozott együttműködésre vonatkozó jelenlegi hivatalos keretet, valamint Ukrajnának azt a célkitűzését, hogy politikáját és jogszabályait fokozatosan az uniós tudomány- és technológiapolitikához és jogszabályokhoz közelítse.

2.   A Felek közötti együttműködés célja, hogy megkönnyítse Ukrajna részvételét az Európai Kutatási Térségbe.

3.   A versenyképes gazdaság és a tudásalapú társadalom kialakításának előmozdítása érdekében az ilyen együttműködés segíti Ukrajnát kutatásigazgatási rendszerének és kutatóintézeteinek reformjában és átszervezésében (beleértve a kutatásra és technológiafejlesztésre vonatkozó kapacitásának növelését is).

376. cikk

Az együttműködés különösen a következők révén valósul meg:

(a)

információcsere a két fél tudomány- és technológiapolitikájára vonatkozóan;

(b)

részvétel a Horizon 2020-ben, az Unió következő, kutatási és innovációs keretprogramjában;

(c)

tudományos programok és kutatási tevékenységek közös végrehajtása;

(d)

a tudományos haladást és a technológia, illetőleg a know-how átadását elősegítő, közösen végrehajtott kutatási és fejlesztési tevékenység;

(e)

képzés a kutatókra és szakemberekre vonatkozó mobilitási programok révén;

(f)

közös tudományos és technológiafejlesztési rendezvények, intézkedések szervezése;

(g)

a kutatást és az új technológiák alkalmazását ösztönző környezet kialakítását, valamint a kutatási eredményekkel kapcsolatos szellemi tulajdon megfelelő védelmét célzó végrehajtási intézkedések;

(h)

a regionális és a nemzetközi szintű együttműködés fejlesztése különösen a Fekete-tenger kontextusában, illetőleg többoldalú szervezetek, például az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO), a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a G8-csoport (G8-ak), valamint többoldalú megállapodások, például az ENSZ 1992. évi éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) keretében;

(i)

a kutatóintézetek és a tudományos intézmények irányításával kapcsolatos tapasztalatok cseréje annak érdekében, hogy a szóban forgó intézményeknek javuljon a tudományos kutatások végrehajtására, valamint az azokban való részvételére irányuló képessége.

377. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 9. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

10.   FEJEZET

Ipar- és vállalkozáspolitika

378. cikk

A Felek fejlesztik és erősítik együttműködésüket az ipar- és vállalkozáspolitika terén, ezáltal javítják az üzleti környezetet valamennyi gazdasági szereplő számára, különös hangsúllyal azonban a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k). A fokozott együttműködésnek javítania kell az igazgatási és szabályozási keretet mind az Ukrajnában, mind az EU-ban működő ukrán és uniós vállalkozások számára és az Európai Unió kkv-kra vonatkozó politikáján és iparpolitikáján kell alapulnia, figyelembe véve az e területen nemzetközileg elismert elveket és gyakorlatokat.

379. cikk

Az e megállapodás 378. cikkében meghatározott célok elérése érdekében a Felek együttműködnek annak érdekében, hogy:

(a)

végrehajtsák a Kisvállalkozások Európai Chartájának elvein alapuló, a kkv-k fejlesztésére vonatkozó stratégiákat, és éves jelentések és párbeszéd révén kísérjék figyelemmel a végrehajtási folyamatot. Ez az együttműködés hangsúlyt helyez a mikro- és kisipari vállalkozásokra, amelyek rendkívül fontosak mind az EU, mind Ukrajna gazdasága számára;

(b)

hozzanak létre jobb keretfeltételeket, az információcsere és a bevált gyakorlatok cseréje révén, amely hozzájárul a nagyobb versenyképességhez. Ez az együttműködés magában foglalja a strukturális változások (szerkezetátalakítás) kezelését, valamint az olyan környezetvédelmi és energia ügyeket, mint az energiahatékonyság és a tisztább termelés;

(c)

egyszerűsítsék és racionalizálják a szabályozást és a szabályozási gyakorlatot, különös hangsúllyal a bevált gyakorlatok cseréjére a szabályozási technikák tekintetében, beleértve az uniós elveket;

(d)

ösztönözzék az innovációs politika fejlesztését, az információcsere és bevált gyakorlatok cseréje révén, a kutatás és fejlesztés üzleti alapokra való helyezése tekintetében (beleértve a technológia-alapú vállalkozások indításához nyújtott támogatási eszközöket), klaszterfejlesztést és a finanszírozáshoz való hozzáférést;

(e)

ösztönözzék a sűrűbb kapcsolattartást az uniós és ukrán vállalkozások között, valamint e vállalkozások és a hatóságok között Ukrajnában és az EU-ban;

(f)

támogassák az exportösztönző tevékenységek kialakítását Ukrajnában;

(g)

megkönnyítsék mind az ukrán, mind az uniós ipar egyes ágazatainak modernizációját és szerkezetátalakítását.

380. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 10. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről. Ebben részt vesznek az uniós és ukrán vállalkozások képviselői.

11.   FEJEZET

Bányászat és fémipar

381. cikk

A Felek fejlesztik és megerősítik együttműködésüket a bányászat és a fémipar területén a kölcsönös megértés, az üzleti környezet javítása, az információcsere és a nem energiával kapcsolatos kérdések területén folytatott együttműködés előmozdítása érdekében, különösen a fémércek és ipari ásványok bányászatához kapcsolódóan. Ez az együttműködés nem sérti a megállapodás 339. cikkében említett, szénnel kapcsolatos rendelkezéseket.

382. cikk

Az e megállapodás 378. cikkében meghatározott célok elérése érdekében a Felek együttműködnek annak érdekében, hogy:

(a)

információt cseréljenek a bányászatuk és fémiparuk alaphelyzetére vonatkozóan;

(b)

információt cseréljenek az EU és Ukrajna bányászatának és fémiparának kilátásairól a fogyasztás, a termelés és a piaci előrejelzések szempontjából;

(c)

információt cseréljenek a Felek által meghozott intézkedésekről az átszervezési folyamat megkönnyítése érdekében ezekben az ágazatokban;

(d)

információt és bevált gyakorlatokat cseréljenek a bányászat és a fémipar fenntartható fejlődésével kapcsolatosan Ukrajnában és az EU-ban.

12.   FEJEZET

Pénzügyi szolgáltatások

383. cikk

Felismerve, hogy szükség van hatékony szabályokra és gyakorlatokra a pénzügyi szolgáltatások területén a teljes körűen működő piacgazdaság megteremtése, valamint a Felek közötti kereskedelmi forgalom előmozdítása érdekében, a Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a pénzügyi szolgáltatások területén, amelynek célja:

(a)

a pénzügyi szolgáltatások szabályozásának a nyitott piacgazdaság igényeihez való hozzáigazítása folyamatának támogatása;

(b)

a befektetők és a pénzügyi szolgáltatások egyéb felhasználói hatékony és megfelelő védelmének biztosítása;

(c)

a globális pénzügyi rendszer integritásának és stabilitásának biztosítása;

(d)

a pénzügyi rendszer különböző szereplői közötti együttműködés előmozdítása, beleértve a szabályozókat és felügyeleteket;

(e)

független és hatékony felügyelet biztosítása.

384. cikk

1.   A Felek ösztönzik az érintett szabályozó és felügyeleti hatóságok közötti együttműködést, beleértve az információcserét, a pénzügyi piacokra vonatkozó szakértelem megosztását és egyéb ilyen intézkedéseket.

2.   Különleges figyelmet szentelnek az ilyen hatóságok igazgatási kapacitásának fejlesztésére, többek között a személyi állomány közötti cserék és közös képzések révén.

385. cikk

A Felek elősegítik a pénzügyi szolgáltatások területén a szabályozásra és felügyeletre vonatkozó nemzetközileg elismert normákhoz való fokozatos közelítést. Az uniós vívmányokra vonatkozó részek a pénzügyi szolgáltatások területén e megállapodás IV. címe (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 6. fejezetének (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem) hatálya alá tartoznak.

386. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 12. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

13.   FEJEZET

Társasági jog, vállalatirányítás, számvitel és pénzügyi ellenőrzés

387. cikk

1.   Felismerve a hatékony szabályok és gyakorlatok fontosságát a társasági jog és a vállalatirányítás, valamint a számvitel és a pénzügyi ellenőrzés területén a teljes körűen működő piacgazdaság megteremtése és a kereskedelem előmozdítása érdekében a Felek megállapodnak, hogy együttműködnek:

(a)

a részvényesek, hitelezők és egyéb érdekeltek védelmével kapcsolatosan a területre vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban az e megállapodás XXXIV. mellékletében felsoroltak szerint;

(b)

a vonatkozó nemzetközi normák nemzeti szinten történő bevezetésével, valamint az uniós joghoz való fokozatos közelítéssel kapcsolatosan a számvitel és a pénzügyi ellenőrzés területén az e megállapodás XXXV. mellékletében felsoroltak szerint;

(c)

a vállalatirányítási politika további fejlesztésével kapcsolatosan a területre vonatkozó nemzetközi normákkal, valamint az uniós jogszabályok és ajánlások fokozatos közelítésével összhangban az e megállapodás XXXVI. mellékletében felsoroltak szerint.

2.   A Felek törekedni fognak az információk és a szakértelem megosztására az e területeken mind a meglévő rendszerekre, mind a releváns új fejlesztésekre vonatkozóan. Ezenkívül a Felek törekednek Ukrajna nemzeti nyilvántartása és az uniós tagállamok üzleti nyilvántartásai közötti információcsere javítására.

388. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 13. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

14.   FEJEZET

Információs társadalom

389. cikk

A Felek fokozzák együttműködésüket az információs társadalom fejlesztésére vonatkozóan, amely a polgárok és a vállalkozások javát szolgálja az információs és kommunikációs technológiák (IKT) széles körű hozzáférhetősége, valamint megfizethető áron kínált, jobb minőségű szolgáltatások révén. Ez az együttműködés megkönnyíti a piacra jutást az elektronikus hírközlési szolgáltatások számára, ösztönözve a versenyt és a befektetéseket az ágazatban.

390. cikk

Az együttműködés célja az információs társadalomra vonatkozó nemzeti stratégiák végrehajtása, az elektronikus hírközlésre vonatkozó átfogó szabályozói keret kialakítása, valamint Ukrajnának az Európai Unió IKT-ra vonatkozó kutatási tevékenységeiben való fokozottabb részvétele.

391. cikk

Az együttműködés a következő témákra terjed ki:

(a)

a széles sávú hozzáférés előmozdítása, a hálózatbiztonság javítása és az IKT-nak a polgárok, vállalkozások és a közigazgatási szervek általi szélesebb körű használata az internet helyi tartalmának fejlesztésével és online szolgáltatások bevezetésével, különös tekintettel az e-üzletvitelre, az e-kormányzatra, az e-egészségügyre és az e-tanulásra;

(b)

az elektronikus hírközléssel kapcsolatos szakpolitikák összehangolása a rádióspektrum optimális használatának és a hálózatok interoperabilitása céljából Ukrajnában és az Európai Unióban;

(c)

a nemzeti szabályozók függetlenségének és adminisztratív kapacitásának erősítése a kommunikáció területén annak biztosítására, hogy képes legyen megfelelő szabályozó intézkedések meghozatalára és saját határozatainak és valamennyi alkalmazandó rendeletnek az érvényesítésére, és a piacokon a tisztességes verseny garantálására. A nemzeti szabályozónak a kommunikáció területén együtt kell működnie a versenyhatóságokkal e piacok figyelemmel kísérésére vonatkozóan;

(d)

közös kutatási projektek előmozdítása a Horizon 2020, az Unió következő, kutatási és innovációs keretprogramján belül az információs és kommunikációs technológia területén, a kutatás és technológiafejlesztés előmozdítása érdekében.

392. cikk

A Felek információt, bevált módszereket és tapasztalatot cserélnek, közösen lépnek fel annak érdekében, hogy átfogó szabályozási keretet alakítsanak ki és biztosítsák a hatékony működést és a torzulásoktól mentes versenyt az elektronikus hírközlési piacokon.

393. cikk

A Felek elősegítik az együttműködést Ukrajnának a hírközlésért felelős nemzeti szabályozója és az EU nemzeti szabályozói között.

394. cikk

1.   A Felek elősegítik az információs társadalom és az elektronikus hírközlés területén az uniós joghoz és szabályozási kerethez való fokozatos közelítést.

2.   A releváns rendelkezések, valamint az uniós vívmányok az információs társadalomra és az elektronikus hírközlésre vonatkozóan e megállapodás IV. címe (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 6. fejezetének (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem) XVII-3. függelékének (Távközlési szolgáltatásokra alkalmazandó szabályok) hatálya alá tartoznak.

395. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 14. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

15.   FEJEZET

Audiovizuális politika

396. cikk

1.   A Felek együttműködnek az európai audiovizuális iparág fejlesztésében és ösztönzik a koprodukciót a mozi és televíziózás területén.

2.   Az együttműködés magában foglalhatja többek között újságírók és más szakemberek képzését mind a nyomtatott, mind az elektronikus média területén, valamint a támogatást a média (köz- és magán) számára, ezáltal erősítve azok függetlenségét, szakmaiságát és az egyéb európai médiával való kapcsolatokat az európai normákkal összhangban, az Európa Tanács normáit is beleértve.

397. cikk

Az audiovizuális politika területén az uniós joghoz és szabályozási kerethez, valamint a nemzetközi eszközökhöz való fokozatos közelítést az e megállapodás XXXVII. mellékletében meghatározottak szerint hajtják végre.

398. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 15. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

16.   FEJEZET

Idegenforgalom

399. cikk

A Felek együttműködnek az idegenforgalom területén a gazdasági növekedést és függetlenséget teremtő, a foglalkoztatást növelő és devizát termelő, versenyképesebb idegenforgalmi ágazat fejlesztése érdekében.

400. cikk

1.   A kétoldalú, regionális és európai szintű együttműködés a következő elveken alapulna:

(a)

a helyi közösségek integritásának és érdekeinek tiszteletben tartása, különösen a vidéki területeken;

(b)

a kulturális örökség fontossága;

(c)

az idegenforgalom és a környezet megóvása közötti pozitív interakció.

2.   A releváns rendelkezések az utazásszervezőkre vonatkozóan e megállapodás IV. címe (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 6. fejezetének (Letelepedés, szolgáltatáskereskedelem és elektronikus kereskedelem) hatálya alá tartoznak. A releváns rendelkezések a személyek szabad mozgására vonatkozóan e megállapodás 19. cikke hatálya alá tartoznak.

401. cikk

Az együttműködés különösen a következő területekre összpontosul:

(a)

információcsere, a bevált módszerek, tapasztalat cseréje, valamint a „know-how” átadása, beleértve az innovatív technológiákat;

(b)

állami, magán- és helyi közösségi érdekekre alapozott stratégiai partnerségek kialakítása az idegenforgalom fenntartható fejlesztése érdekében;

(c)

az idegenforgalmi termékek és piacok, az infrastruktúra, humánerőforrás és intézményi szerkezet támogatása és fejlesztése;

(d)

hatékony szakpolitikák és stratégiák kialakítása és végrehajtása, beleértve a megfelelő jogi, adminisztratív és pénzügyi aspektusokat;

(e)

idegenforgalmi képzés és kapacitásépítés, amelynek célja a szolgáltatás színvonalának javítása;

(f)

a közösségeken alapuló idegenforgalom fejlesztése és előmozdítása.

402. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 16. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

17.   FEJEZET

Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

403. cikk

A Felek együttműködnek a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés elősegítése érdekében, különösen a szakpolitikák és jogszabályok fokozatos közelítése révén.

404. cikk

A Felek közötti együttműködés a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén többek között a következőkre terjed ki:

(a)

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikák kölcsönös megértésének megkönnyítése;

(b)

az igazgatási kapacitások erősítése központi és helyi szinteken a szakpolitikák tervezésére, értékelésére és végrehajtására vonatkozóan;

(c)

a korszerű és fenntartható mezőgazdasági termelés elősegítése, amely tiszteletben tartja a környezetet és az állatjólétet, beleértve a biogazdálkodási módszerek és a biotechnológiák használatát, többek között az e területeken bevált gyakorlatok végrehajtása révén;

(d)

a vidékfejlesztési szakpolitikákkal kapcsolatos ismeretek és bevált gyakorlatok megosztása a vidéki közösségek gazdasági jólétének elősegítésére;

(e)

a mezőgazdasági ágazat versenyképességének és a piacok hatékonyságának és átláthatóságának, valamint a beruházási feltételeknek a javítása;

(f)

az ismeretek terjesztése képzések és tájékoztató rendezvények útján;

(g)

az innováció előnyben részesítése a kutatás révén, és a szaktanácsadások támogatása a mezőgazdasági termelők számára;

(h)

a nemzetközi szervezetek keretében kezelt kérdések harmonizációjának erősítése;

(i)

a mezőgazdasági szakpolitikával és a vidéki területekkel kapcsolatos támogatási mechanizmusokra vonatkozó bevált gyakorlatok cseréje;

(j)

a mezőgazdasági termékek minőségére vonatkozó politika elősegítése a termékszabványok, termelési követelmények és minőségbiztosítási rendszerek területein.

405. cikk

A megállapodás IV. címének (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) sérelme nélkül a fent említett együttműködés során a Felek támogatják a vonatkozó uniós joghoz és szabályozási standardokhoz, különösen az e megállapodás XXXVIII. mellékletében felsoroltakhoz való fokozatos közelítést.

406. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 17. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

18.   FEJEZET

Halászati és tengerpolitika

1.   Szakasz

Halászati politika

407. cikk

1.   A Felek együttműködnek a kölcsönösen előnyös, közös érdekű kérdésekben a halászati ágazatban, beleértve az élő vízi erőforrások megőrzését és kezelését, a vizsgálatot és ellenőrzést, adatgyűjtést, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelmet.

2.   Az ilyen együttműködés során tiszteletben tartják az élő vízi erőforrások kezelésére és megőrzésére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeiket.

408. cikk

A Felek közösen lépnek fel, információt cserélnek és támogatják egymást annak érdekében, hogy elősegítsék:

(a)

a jó kormányzást és bevált gyakorlatokat a halászati gazdálkodás területén a halállomány fenntartható módon történő és ökoszisztéma szemléletű megközelítésen alapuló megőrzésének és kezelésének biztosítása céljából;

(b)

a felelős halászatot és halgazdálkodást, amely konzisztens a fenntartható fejlődés elveivel, mint például a halállomány és az ökoszisztémák egészséges állapotban történő megőrzése;

(c)

az együttműködést a regionális halászati gazdálkodási szervezeteken (RFMO) keresztül.

409. cikk

E megállapodás 408. cikkének megfelelően, és tekintettel a legjobb tudományos szakvéleményre a Felek fokozzák az együttműködést és tevékenységeik koordinálását a Fekete-tengeren az élő vízi erőforrások kezelésének és megőrzésének területén. A Felek elősegítik a szélesebb körű nemzetközi együttműködést a Fekete-tengeren azzal a céllal, hogy fejlesszék a kapcsolatokat egy megfelelő regionális halászati gazdálkodási szervezeten belül.

410. cikk

A Felek támogatják az olyan kezdeményezéseket, mint a kölcsönös tapasztalatcsere és támogatást nyújtanak, amelynek célja a fenntartható halászati politika végrehajtásának biztosítása, amely az erre az ágazatra vonatkozó uniós vívmányokban meghatározott prioritási területeken alapul, beleértve a következőket:

(a)

az élő vízi erőforrásokkal való gazdálkodás, halászati erőkifejtés és technikai intézkedések;

(b)

a halászati tevékenységek vizsgálata és ellenőrzése, a szükséges felügyeleti berendezések használatával, beleértve a hajómegfigyelési rendszert, valamint megfelelő közigazgatási és igazságügyi struktúrák kialakítását, amelyek képesek a megfelelő intézkedések alkalmazására;

(c)

a fogásokra vonatkozó, a kirakodási, a flotta, biológiai és gazdasági adatok gyűjtésének harmonizációja;

(d)

a halászati kapacitással való gazdálkodás, beleértve egy jól működő halászflotta-nyilvántartást;

(e)

a piacok hatékonyságának javítása, különösen a termelői szervezetek támogatásával, a fogyasztók tájékoztatásával, valamint forgalmazási előírások és nyomonkövethetőség révén;

(f)

a halászati ágazatra vonatkozó strukturális politika kialakítása, különös figyelmet fordítva a part menti közösségek fenntartható fejlődésére.

2.   Szakasz

Tengerpolitika

411. cikk

Tekintettel a halászat, a közlekedés, a környezetvédelem és egyéb tengerrel kapcsolatos szakpolitikák terén folytatott együttműködésükre, a Felek fejlesztik együttműködésüket egy integrált tengerpolitikára vonatkozóan is, különösen pedig:

(a)

elősegítik az integrált megközelítést a tengerügyekben, a felelős kormányzást és a bevált gyakorlatok cseréjét a tengeri területek használata terén;

(b)

keretet hoznak létre az egymással versengő emberi tevékenységek közötti egyensúly megteremtéséhez és azok tengeri környezetre gyakorolt hatásainak kezeléséhez a tengeri területfejlesztés, mint a jobb döntéshozatalhoz való hozzájárulás eszköze elősegítésével;

(c)

elősegítik a tengerparti régiók és a tengerészeti ágazatok fenntartható fejlődését, amely a gazdasági növekedés és foglalkoztatás hajtóereje, a bevált gyakorlatok cseréje útján is;

(d)

elősegítik a stratégiai szövetségeket a tengerészeti ágazatok, szolgáltatások és a tengerkutatásra és a tengerhasznosítási célú kutatásra szakosodott tudományos intézmények között, beleértve az ágazatok közötti tengeri klaszterek kialakítását;

(e)

törekednek a tengeri biztonsági és védelmi intézkedések javítására és a határokon átnyúló és ágazatok közötti tengeri felügyelet fokozására az intenzív tengeri közlekedéssel, a hajók működéséből eredő kibocsátásokkal, a tengeri balesetekkel és a tengeren folytatott illegális tevékenységekkel kapcsolatos növekvő kockázatok kezelése érdekében, a burgaszi Koordinációs és Információs Központ tapasztalataira építve;

(f)

rendszeres párbeszédet hoznak létre és támogatják a különböző hálózatokat a tengeri ügyekben érdekelt felek között.

412. cikk

Az együttműködés többek között a következőket öleli fel:

(a)

információk, bevált módszerek és tapasztalatok cseréje, valamint a tengeri „know-how” átadása, beleértve az innovatív technológiákat a tengerészeti ágazatokban;

(b)

információcsere, a bevált módszerek megosztása a projektek finanszírozási lehetőségeire vonatkozóan, beleértve a köz- és magánszféra partnerségeit;

(c)

a Felek közötti együttműködés fokozása az érintett nemzetközi tengerészeti fórumokon.

3.   Szakasz

Rendszeres párbeszéd a halászati és tengerpolitikai kérdésekről

413. cikk

A Felek között rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 18. fejezetének 1. és 2. szakasza hatálya alá tartozó kérdésekről.

19.   FEJEZET

A duna

414. cikk

Szem előtt tartva a Duna-medence határokon átnyúló jellegét, valamint annak történelmi fontosságát a part menti közösségek számára, a Felek:

(a)

szigorúbban hajtják végre az uniós tagállamok és Ukrajna által tett nemzetközi kötelezettségvállalásokat a hajózás, a halászat, a környezetvédelem, különösen a vízi ökoszisztémák védelme területén, beleértve az élő vízi erőforrások megóvását, a jó ökológiai állapot elérését, valamint az emberi tevékenység egyéb releváns területein;

(b)

szükség esetén támogatják a kezdeményezéseket kétoldalú és többoldalú megállapodások és egyezmények kialakítására azzal a céllal, hogy elősegítsék a fenntartható fejlődést és különös figyelmet fordítva a part menti közösségek hagyományos életmódjának tiszteletben tartására, valamint a gazdasági tevékenység folytatására a Duna-medence integrált használata révén.

20.   FEJEZET

Fogyasztóvédelem

415. cikk

A Felek együttműködnek annak érdekében, hogy biztosítsák a fogyasztóvédelem magas szintjét és elérjék a kompatibilitást a fogyasztóvédelmi rendszereik között.

416. cikk

E célkitűzések elérése érdekében az együttműködésnek magában kell foglalnia, különösen a következőket:

(a)

a fogyasztóvédelmi rendszerekkel kapcsolatos információcsere ösztönzése;

(b)

jogalkotási és technikai kapacitásra vonatkozó szakértelem biztosítása a jogszabályok és a piacfelügyeleti rendszerek érvényesítése érdekében;

(c)

a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás javítása;

(d)

képzések a köztisztviselők és a fogyasztók érdekeit képviselő személyek számára;

(e)

a független fogyasztói szövetségek létrehozásának és a fogyasztói képviseletek közötti kapcsolatoknak a támogatása.

417. cikk

Ukrajna fokozatosan közelíti jogszabályait az uniós vívmányokhoz, az e megállapodás XXXIX. mellékletében meghatározottak szerint, egyúttal elhárítva a kereskedelem útjában álló akadályokat.

418. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 20. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

21.   FEJEZET

Együttműködés a foglalkoztatás, szociálpolitika és esélyegyenlőség terén

419. cikk

Figyelembe véve e megállapodás IV. címének (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 13. fejezetét (Kereskedelem és fenntartható fejlődés), a Felek erősítik párbeszédüket és együttműködésüket a méltányos munkaprogram, a foglalkoztatáspolitika, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a szociális párbeszéd, a szociális védelem, a társadalmi befogadás, a nemek közötti egyenlőség és a megkülönböztetés-mentesség elősegítése érdekében.

420. cikk

Az e megállapodás 419. cikkének hatálya alá tartozó területen folytatott együttműködés az alábbi célokat követi:

(a)

az emberi élet minőségének javítása;

(b)

az olyan közös kihívásoknak való megfelelés, mint a globalizáció vagy a demográfiai változások;

(c)

a több és jobb munkahelyre vonatkozó cél, tisztességes munkakörülményekkel;

(d)

a társadalmi méltányosság és igazságosság elősegítése, egyúttal megreformálva a munkaerőpiacokat;

(e)

a munkaerő-piaci feltételek elősegítése, amelyek révén rugalmasság és biztonság érhető el;

(f)

az aktív munkaerő-piaci intézkedések előmozdítása, valamint a foglalkoztatási szolgálatok hatékonyságának javítása, hogy megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek;

(g)

inkluzívabb munkaerőpiacok ösztönzése, amelyek integrálják a hátrányos helyzetű embereket;

(h)

az informális gazdaság csökkentése a be nem jelentett munka átalakításával;

(i)

a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szintjének javítása, az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kérdésekről szóló oktatás és képzés útján is, a megelőző intézkedések elősegítése, a súlyos balesetek veszélyének megelőzése, és a mérgező vegyi anyagok kezelése, valamint a bevált gyakorlatok és kutatások megosztása ezen a területen;

(j)

a szociális védelem szintjének növelése és szociális védelmi rendszerek korszerűsítése a minőség, hozzáférhetőség és pénzügyi fenntarthatóság szempontjából;

(k)

a szegénység csökkentése és a társadalmi kohézió növelése;

(l)

a nemek közötti egyenlőségre való törekvés és a nők és férfiak számára egyenlő lehetőségek biztosítása a foglalkoztatás, oktatás, képzés, gazdaság és társadalom, valamint a döntéshozatal terén;

(m)

a megkülönböztetés valamennyi formájával szembeni küzdelem;

(n)

a szociális partnerek kapacitásának növelése és a szociális párbeszéd elősegítése.

421. cikk

A Felek ösztönzik valamennyi érdekelt, különösen a szociális partnerek, valamint a civil társadalmi szervezetek bevonását Ukrajna politikai reformjaiba, valamint a Felek közötti együttműködésbe megállapodásnak megfelelően.

422. cikk

A Felek elősegítik a vállalatok társadalmi felelősségvállalását és az elszámoltathatóságát, és ösztönzik a felelős üzleti gyakorlatokat, az ENSZ 2000. évi Globális Megállapodása, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) multinacionális vállalatokról és szociálpolitikáról szóló 1977. évi, 2006-ban módosított háromoldalú elvi nyilatkozata, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális vállalatokra vonatkozó 1976. évi, 2000-ben módosított iránymutatásai révén.

423. cikk

A Felek törekednek az együttműködés fokozására a foglalkoztatás és a szociálpolitika kérdéseiben valamennyi érintett regionális, többoldalú és nemzetközi fórumon és szervezetben.

424. cikk

Ukrajna biztosítja a foglalkoztatáspolitika, a szociálpolitika és az esélyegyenlőség területén az uniós joghoz, normákhoz és gyakorlatokhoz való fokozatos közelítést a megállapodás XL. mellékletében meghatározottak szerint.

425. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 21. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

22.   FEJEZET

Közegészségügy

426. cikk

A Felek fejlesztik együttműködésüket a közegészségügy területén, a közegészségügy biztonságának és az emberi egészségvédelem szintjének növelése érdekében, a fenntartható fejlődés és gazdasági növekedés előfeltételeként.

427. cikk

1.   Ez az együttműködés különösen a következő területekre terjed ki:

(a)

a közegészségügyi rendszer és kapacitásának erősítése Ukrajnában, különösen reformok végrehajtása, az egészségügyi alapellátás további fejlesztése, valamint a személyzet képzése révén;

(b)

a fertőző betegségek, mint a HIV/AIDS és a tuberkulózis megelőzése és ellenőrzése, fokozott felkészültség az erősen patogén betegségek járványainak kitörésére vonatkozóan, valamint a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok végrehajtása;

(c)

a nem fertőző betegségek megelőzése és ellenőrzése információcsere és a legjobb gyakorlatok megosztása révén, az egészséges életmód ösztönzése, az egészséget befolyásoló főbb tényezők és problémák – így például az anyák és gyerekek egészsége, a mentális egészség, a kábítószer-, az alkohol- és a dohányfüggőség – kezelése, beleértve a 2003. évi Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény végrehajtását;

(d)

az emberi eredetű anyagok, mint a vér, szövetek és sejtek minősége és biztonsága;

(e)

az egészségről szóló tájékoztatás és ismeretek, beleértve az „Egészség minden szakpolitikában” szemléletet.

2.   Ennek céljából a Felek megosztják adataikat és bevált gyakorlataikat, egyéb közös fellépéseket hajtanak végre a közegészségügy területén, többek között az „Egészség minden szakpolitikában” szemlélet, valamint Ukrajnának az európai hálózatokba történő fokozatos integrációja útján.

428. cikk

Ukrajna fokozatosan közelíti jogszabályait és gyakorlatait az uniós vívmányok elveihez, különösen a fertőző betegségek, vér, szövetek és sejtek, valamint a dohányzás tekintetében. A kiválasztott uniós vívmányok felsorolását e megállapodás XL. melléklete tartalmazza.

429. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 22. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

23.   FEJEZET

Oktatás, képzés és ifjúság

430. cikk

Teljes mértékben tiszteletben tartva a Feleknek az oktatás tartalmára és az oktatási rendszerek szervezeti felépítésére, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségére vonatkozó felelősségét, a Felek támogatják az együttműködést az oktatás, képzés és ifjúság területén, a kölcsönös megértés javítása, a kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése, valamint egymás kultúrája megismerésének elősegítése érdekében.

431. cikk

A Felek vállalják, hogy fokozzák az együttműködést a felsőoktatás területén, különösen törekedve az alábbiakra:

(a)

a felsőoktatási rendszerek megreformálása és korszerűsítése,

(b)

a konvergencia ösztönzése a felsőoktatás területén a bolognai folyamat eredményeképp,

(c)

a felsőoktatás minőségének és jelentőségének fokozása,

(d)

a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés megerősítése,

(e)

a felsőoktatási intézmények kapacitásának fejlesztése,

(f)

a tanárok és diákok mobilitásának fokozása: figyelmet kell fordítani az oktatás területén való együttműködésre a felsőoktatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében.

432. cikk

A Felek törekednek az információ- és tapasztalatcsere fokozására, a szakoktatás- és képzés területén való szorosabb együttműködés ösztönzése érdekében, különös tekintettel az alábbiakra:

(a)

szakoktatási- és képzési rendszerek, valamint az aktív életkor tartama alatt való továbbképzések kialakítása, válaszként a változó munkaerőpiac igényeire,

(b)

egy nemzeti keret kialakítása a képesítések és készségek átláthatóságának és elismerésének fokozása érdekében, lehetőség szerint az uniós tapasztalatok felhasználásával.

433. cikk

A Felek megvizsgálják az együttműködés lehetőségét egyéb területeken, például a középfokú oktatás, a távoktatás, az egész életen át tartó tanulás kapcsán való kialakítását.

434. cikk

A Felek megállapodnak abban, hogy ösztönzik a szorosabb együttműködést és a tapasztalatcserét az ifjúságpolitika és a fiataloknak nyújtott nem formális oktatás területén, azzal a céllal, hogy:

(a)

elősegítsék a fiataloknak a társadalomba való, tágabb értelemben vett integrációját, aktív polgári szerepvállalásuk és kezdeményező szellemük ösztönzése révén,

(b)

segítsék a fiatalokat tudásuknak, készségeiknek és kompetenciáiknak az oktatási rendszerek keretén kívül való megszerzésében, többek között önkéntes munka során, valamint megszerzett tapasztalataik értékének felismerésében,

(c)

fokozzák a harmadik országokkal való együttműködést,

(d)

ösztönözzék az ifjúsági szervezetek közötti együttműködést Ukrajnában, az EU-ban és tagállamaiban,

(e)

előmozdítsák az egészséges életmódot, különösen a fiatalok körében.

435. cikk

A Felek az e megállapodás XLII. mellékletében szereplő ajánlások rendelkezéseit figyelembe véve együttműködnek.

436. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 23. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

24.   FEJEZET

Kultúra

437. cikk

A Felek vállalják, hogy ösztönzik a kulturális együttműködést a kölcsönös megértés fokozása és a kulturális cserék elősegítése, valamint a művészetnek és művészeknek az EU-ból és Ukrajnából való mobilitásának növelése érdekében.

438. cikk

A Felek ösztönzik az uniós és ukrajnai szervezett civil társadalmat és kulturális intézményeket képviselő egyének és szervezetek közötti interkulturális párbeszédet.

439. cikk

A Felek szorosan együttműködnek a vonatkozó nemzetközi fórumokon, beleértve az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét (UNESCO), az Európa Tanácsot (CoE), többek között a kulturális sokszínűség fejlesztése, és a kulturális és történelmi örökség megőrzése és felértékelése érdekében.

440. cikk

A Felek törekednek arra, hogy a kultúráról szóló rendszeres szakpolitikai párbeszédet alakítsanak ki, az EU-n és Ukrajnán belüli kulturális iparágak fejlesztésének előmozdítása érdekében. E célból a Felek megfelelően végrehajtják a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló 2005. évi UNESCO-egyezményt.

25.   FEJEZET

Együttműködés a sport és a testmozgás területén

441. cikk

1.   A Felek együttműködnek a sport és testmozgás területén annak érdekében, hogy egészséges életmód kialakítását segítsék elő az összes korosztály számára, felhívják a figyelmet a sport társadalmi szerepére és nevelési értékeire, valamint küzdjenek a sportot fenyegető olyan veszélyek ellen, mint a dopping, a mérkőzések eredményének befolyásolása, a rasszizmus és az erőszak.

2.   Az ilyen együttműködés tartalmazza különösen az információ- és bevált gyakorlatok cseréjét az alábbi területeken:

(a)

a testmozgás és a sport népszerűsítése az oktatási rendszer segítségével, együttműködésben a közintézményekkel és nem kormányzati szervezetekkel,

(b)

a sportban való részvétel és a mozgás olyan eszköz, amely hozzájárul az egészséges életmódhoz és az általános jóléthez,

(c)

nemzeti kompetencia- és minősítési rendszerek kialakítása a sportágazatban,

(d)

a hátrányos csoportok integrációja a sporton keresztül,

(e)

a dopping elleni küzdelem,

(f)

a mérkőzések eredményének befolyásolása elleni küzdelem,

(g)

a jelentős nemzetközi sportesemények biztonságos lebonyolítása.

442. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 25. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

26.   FEJEZET

A civil társadalommal való együttműködés

443. cikk

A Felek előmozdítják a civil társadalommal való együttműködést, amelynek célja a következő célkitűzések teljesítése:

(a)

a kapcsolatok megerősítése és a kölcsönös tapasztalatcsere ösztönzése a civil társadalom valamennyi ágazata között az uniós tagállamokban és Ukrajnában,

(b)

a civil társadalom szervezeteinek bevonása e megállapodás végrehajtásába, beleértve annak nyomon követését, valamint az EU és Ukrajna közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztésébe,

(c)

Ukrajna jobb megismerésének és megértésének biztosítása – beleértve annak történelmét és kultúráját – az uniós tagállamokban,

(d)

az Európai Unió jobb megismerésének és megértésének biztosítása Ukrajnán belül, beleértve az ország alapjait jelentő értékeket, működését és szakpolitikáit.

444. cikk

A Felek előmozdítják a mindkét részről való civil társadalom érdekeltjei közötti párbeszédet és együttműködést, az EU és Ukrajna közötti kapcsolatok szerves részeként, az alábbiak révén:

(a)

az uniós tagállamokbeli és az ukrajnai civil társadalmi szervezetek közötti kapcsolattartás és kölcsönös tapasztalatcsere fokozása, különösen szakmai szemináriumok, képzések stb.;

(b)

a civil társadalmi szervezetek intézményfejlesztésének és megerősödésének megkönnyítése, beleértve többek között az érdekképviseletet, informális hálózatépítést, látogatásokat, munkaműhelyeket és egyéb tevékenységeket;

(c)

az Ukrajnát képviselőknek a konzultációs folyamatokkal való megismertetésének, és az EU-n belüli szociális és civil partnerek közötti párbeszéd lehetővé tétele, annak érdekében, hogy a civil társadalmat bevonják a politikai folyamatokba Ukrajnában.

445. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 26. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

27.   FEJEZET

Határokon átnyúló és regionális együttműködés

446. cikk

A Felek ösztönzik a kölcsönös megértést és a kétoldalú együttműködést a regionális politika, a regionális politikák kialakítására és végrehajtásra vonatkozó módszerek kapcsán, beleértve a többszintű kormányzást és partnerséget, különös hangsúlyt fektetve a kedvezőtlen adottságú területek és a területi együttműködés fejlesztésére, létrehozva ezáltal kommunikációs csatornákat, valamint fokozva a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, a társadalmi-gazdasági szereplők és a civil társadalom közötti információcserét.

447. cikk

A Felek támogatják és fokozzák a helyi és regionális szintű hatóságok bevonását a határokon átnyúló és regionális együttműködésbe és a kapcsolódó irányítási struktúrákba, ösztönözve az együttműködést a mindezt lehetővé tevő jogi keret létrehozásával, fenntartva és kidolgozva a kapacitásépítést szolgáló intézkedéseket, valamint ösztönözve a határokon átnyúló és regionális gazdasági és üzleti hálózatok megerősítését.

448. cikk

A Felek törekednek többek között a közlekedés, energia, távközlési hálózatok, kultúra, oktatás, idegenforgalom, egészségügy és a határokon átnyúló és regionális együttműködést befolyásoló, e megállapodás hatálya alá tartozó egyéb területek határokon átnyúló és regionális elemeinek fejlesztésére. A Felek különösen ösztönzik a határokon átnyúló együttműködés kialakítását a segélyhívó szolgáltatások korszerűsítésére, felszerelésére és összehangolására vonatkozóan.

449. cikk

Rendszeres párbeszédre kerül sor az e megállapodás V. címe (Gazdasági és ágazati együttműködés) 27. fejezetének hatálya alá tartozó kérdésekről.

28.   FEJEZET

Európai uniós ügynökségekben és programokban való részvétel

450. cikk

Ukrajna számára biztosítani kell az olyan uniós ügynökségekben való részvételi lehetőséget, amelyek érintettek e megállapodás végrehajtásában, illetve más ügynökségekben is, amennyiben az azokat létrehozó rendeletek ezt lehetővé teszik, és az azokat létrehozó rendeleteknek megfelelően. Ukrajna külön megállapodásokat köt az Unióval, amelyek lehetővé teszik számára valamennyi ilyen ügynökségben való részvételt és a pénzügyi hozzájárulása összegének megállapítását.

451. cikk

Ukrajna számára biztosítani kell az Unió minden olyan jelenlegi és jövőbeni programjában való részvételt, amely nyitva áll számára, az e programokat elfogadó vonatkozó rendelkezésekkel összhangban. Ukrajna uniós programokban való részvételének összhangban kell állnia az Ukrajna uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Ukrajna közötti 2010. évi keretmegállapodás mellékletében szereplő III. jegyzőkönyvben felsorolt rendelkezésekkel.

452. cikk

Az EU-nak tájékoztatnia kell Ukrajnát új uniós ügynökségek és új uniós programok létrehozásáról, valamint az uniós programokban és ügynökségekben való részvétel kapcsán bekövetkező, az e megállapodás 450. és 451. cikkében szereplő változásokról.

VI.   CÍM

PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS CSALÁS ELLENI RENDELKEZÉSEK

453. cikk

Ukrajna pénzügyi támogatásban részesül a vonatkozó uniós finanszírozási mechanizmusokon és eszközökön keresztül. Ez a pénzügyi támogatás hozzájárul e megállapodás célkitűzéseinek teljesítéséhez és azt e megállapodás alábbi cikkeinek megfelelően biztosítják.

454. cikk

A pénzügyi támogatás fő elveinek szerepelniük kell a vonatkozó uniós pénzügyi eszközökről szóló rendeletekben.

455. cikk

Az uniós pénzügyi támogatás Felek által megállapított prioritási területeit a megállapodás szerinti politikai prioritásokat tükröző vonatkozó indikatív programokban kell meghatározni. Az indikatív programokban meghatározott támogatás indikatív összegeinek figyelembe kell vennie Ukrajna szükségleteit, ágazati kapacitásait és a reformok terén elért előrelépést.

456. cikk

A rendelkezésre álló források legjobb kihasználása érdekében a Felek törekednek arra, hogy az uniós támogatást a donor országokkal, donor szervezetekkel és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel szoros együttműködésben és koordináció révén, valamint a segélyhatékonyság nemzetközi alapelveivel összhangban hajtsák végre.

457. cikk

A pénzügyi támogatás alapvető jogi, adminisztratív és technikai alapját a Felek közötti vonatkozó megállapodások keretén belül kell megállapítani.

458. cikk

A Társulási Tanácsot tájékoztatni kell a pénzügyi támogatás kapcsán történt előrelépésről és annak végrehajtásáról, valamint annak e megállapodás célkitűzéseire gyakorolt hatásáról. E célból a Felek illetékes szerveinek megfelelő nyomon követést és értékelési információkat kell nyújtaniuk kölcsönös alapon és állandó jelleggel.

459. cikk

1.   A Felek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban nyújtanak támogatást és együttműködnek az EU és Ukrajna pénzügyi érdekeinek védelme érdekében e megállapodás XLIII. mellékletének megfelelően. A Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó területeken hatékony intézkedéseket hoznak a csalás, a korrupció és minden egyéb illegális tevékenység megelőzése és az ezek elleni küzdelem érdekében, többek között kölcsönös igazgatási és jogi segítségnyújtás révén.

2.   E célból Ukrajnának is fokozatosan közelíteni kell jogszabályait az ezen megállapodás XLIV. mellékletében szereplő rendelkezésekkel összhangban.

3.   E megállapodás XLIII. mellékletét alkalmazni kell minden további, a Felek által kötendő megállapodás vagy finanszírozási eszköz, vagy az Ukrajnához kapcsolódó bármilyen más uniós finanszírozási eszköz kapcsán az ellenőrzésekre, helyszíni ellenőrzésekre, vizsgálatokra és olyan csalás elleni intézkedésekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések sérelme nélkül, amelyeket többek között az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék (ECA) végzett el.

VII.   CÍM

INTÉZMÉNYI, ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.   FEJEZET

Intézményi keretek

460. cikk

1.   A Felek közötti legmagasabb szintű politikai és szakpolitikai párbeszédeket csúcstalálkozói szinten kell megtartani. A csúcstalálkozókra főszabályként évente egyszer kerül sor. A csúcstalálkozó átfogó iránymutatást nyújt e megállapodás végrehajtása kapcsán, valamint lehetőséget nyújt a kölcsönös érdeklődésre számot tartó valamennyi kétoldalú vagy nemzetközi kérdés megtárgyalására.

2.   Rendszeres politikai és szakpolitikai párbeszédet kell folytatni miniszteri szinten az e megállapodás 461. cikke által létrehozott Társulási Tanácsban, valamint a Felek képviselői közötti kölcsönös megállapodáson alapuló rendszeres találkozók keretén belül.

461. cikk

1.   Létrejön a Társulási Tanács. A tanács felügyeli és nyomon követi e megállapodás alkalmazását és végrehajtását, valamint rendszeresen felülvizsgálja annak működését a célkitűzések vonatkozásában.

2.   A Társulási Tanács rendszeres időközönként találkozik miniszteri szinten, évente legalább egyszer, illetve amikor a körülmények ezt megkövetelik. A Társulási Tanács kölcsönös megállapodás révén valamennyi szükséges formációban ülésezik.

3.   e megállapodás alkalmazásának és végrehajtásának felügyelete és nyomon követése mellett a Társulási Tanács megvizsgálja az e megállapodás keretében felmerülő valamennyi jelentős kérdést, valamint minden egyéb, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kétoldalú vagy nemzetközi ügyet.

462. cikk

1.   A Társulási Tanács egyrészről az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a tagjaiból, másrészről az ukrán kormány képviselőiből áll.

2.   A Társulási Tanács maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

3.   A Társulási Tanács elnöki tisztét az Unió egyik képviselője és az Ukrajnát képviselő személy felváltva tölti be.

4.   Adott esetben és kölcsönös megállapodással, egyéb szervek is részt vesznek megfigyelőként a Társulási Tanács munkájában.

463. cikk

1.   E megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Társulási Tanács hatáskörrel rendelkezik, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben és az abban előírt esetekben határozatokat hozzon. Ezek a határozatok kötelező érvényűek a Felekre nézve, akik megfelelő intézkedéseket hoznak, beleértve szükség esetén az e megállapodás alapján létrehozott konkrét szerveken belüli intézkedéseket, a meghozott határozatok végrehajtására. A Társulási Tanács továbbá ajánlásokat is tehet. A Felek közötti megállapodás értelmében a Társulási Tanácsnak el kell fogadnia határozatait és ajánlásait, a vonatkozó belső eljárások teljesítését követően.

2.   Az ukrajnai jogszabályoknak az uniós jogszabályokhoz való fokozatos közelítésére irányuló célkitűzéssel összhangban az e megállapodásban meghatározottak szerint, a Társulási Tanács fórumot biztosít az Európai Unió és Ukrajna még előkészítés alatt álló és hatályos jogalkotási aktusaival, valamint a végrehajtási, kényszerítő és megfelelési intézkedésekkel kapcsolatos információcseréhez.

3.   A Társulási Tanács e célból frissítheti vagy módosíthatja e megállapodás mellékleteit, figyelembe véve az uniós jog által és a nemzetközi eszközökben meghatározott, a Felek által relevánsnak ítélt alkalmazandó normák fejlődését, e megállapodás IV. címe (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) valamennyi konkrét rendelkezésének a sérelme nélkül.

464. cikk

1.   Létrejön a Társulási Bizottság. A Társulási Bizottság a Társulási Tanácsot feladatai végrehajtásában segíti. Ez a rendelkezés nem érinti a politikai párbeszéd lefolytatásért felelős különböző fórumok kötelezettségeit e megállapodás 5. cikke értelmében.

2.   A Társulási Bizottság mindkét Fél képviselőiből áll, rendszerint vezető tisztviselői szinten.

3.   A Társulási Bizottság elnöki tisztét az Unió egyik képviselője és az Ukrajnát képviselő személy felváltva tölti be.

465. cikk

1.   A Társulási Tanács eljárási szabályzatában meghatározza a Társulási Bizottság feladatait és működését, amelynek felelősségi körébe tartozik a Társulási Tanács üléseinek előkészítése. A Társulási Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik.

2.   A Társulási Tanács bármely jogkörét átruházhatja a Társulási Bizottságra, beleértve a kötelező érvényű döntések meghozatalára vonatkozó jogkört.

3.   A Társulási Bizottságnak hatáskörrel kell rendelkeznie olyan területekkel kapcsolatos határozatok elfogadására, amelyek az e megállapodásban előírt esetekre vonatkoznak és amelyek kapcsán a Társulási Tanács hatáskört ruházott rá. Ezek a határozatok kötelező érvényűek a Felekre nézve, akik megteszik az azok végrehajtásához szükséges intézkedéseket. A Társulási Bizottság a Felek közös egyetértésével fogadja el határozatait.

4.   A Társulási Bizottság különleges formációban ülésezik, az e megállapodás IV. címével (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) kapcsolatos valamennyi kérdés kezelése érdekében. A Társulási Bizottság ebben a formációban évente legalább egy alkalommal ülésezik.

466. cikk

1.   A Társulási Bizottságot az e megállapodás alapján felállított albizottságok segítik.

2.   A Társulási Tanács határozhat bármely különleges bizottság vagy testület felállításáról az e megállapodás végrehajtásához szükséges különleges területeken, valamint meghatározza ezen testületek összetételét, feladatait és működését. Ezenfelül, ezek a különleges bizottságok és testületek megbeszéléseket tarthatnak bármely általuk lényegesnek vélt kérdésről, az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) szereplő különös rendelkezések sérelme nélkül.

3.   A Társulási Bizottság albizottságokat hozhat létre, hogy számba vegyék az e megállapodás V. címében (Gazdasági és ágazati együttműködés) említett rendszeres párbeszédek során elért előrehaladást.

4.   Az albizottságoknak hatáskörrel kell rendelkeznie az e megállapodásban előírt esetekre vonatkozó határozatok elfogadására. A követelmények szerint rendszeresen jelentést kell tenniük tevékenységükről a Társulási Bizottságnak.

5.   Az e megállapodás IV. címe alapján felállított albizottságoknak üléseik időpontjáról és napirendjéről megfelelő időben tájékoztatniuk kell a Társulási Bizottságot az e megállapodás 465. cikke (4) bekezdése szerinti kereskedelmi formációban. Az e megállapodás 465. cikke (4) bekezdése szerinti kereskedelmi formációban ülésező Társulási Bizottság minden egyes rendszeres ülésén jelentést kell tenniük tevékenységeikről.

6.   Az albizottságok létrehozása nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy bármely ügyet közvetlenül az e megállapodás 464. cikke szerint felállított Társulási Bizottság elé terjesszenek, ideértve annak kereskedelmi formációját is.

467. cikk

1.   Létrejön a parlamenti társulási bizottság. Az ukrán parlamenti (Verkhovna Rada) képviselők és az európai parlamenti képviselők e fórum keretében találkoznak véleménycsere céljából. A bizottság az általa meghatározott időközönként ül össze.

2.   A parlamenti társulási bizottság egyrészről európai parlamenti képviselőkből, másrészről pedig az ukrán parlament (Verkhovna Rada) tagjaiból áll.

3.   A parlamenti társulási bizottság maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

4.   A társulási parlamenti bizottság elnöki tisztét az Európai Parlament egy képviselője és az ukrán parlament (Verkhovna Rada) egy képviselője felváltva tölti be, az eljárási szabályzatban szereplő rendelkezésekkel összhangban.

468. cikk

1.   A parlamenti társulási bizottság e megállapodás végrehajtása tekintetében tájékoztatást kérhet a Társulási Tanácstól; amely a bizottság számára a kért tájékoztatást megadja.

2.   A parlamenti társulási bizottság tájékoztatást kap a Társulási Tanács döntéseiről és ajánlásairól.

3.   A parlamenti társulási bizottság ajánlásokat terjeszthet a Társulási Tanács elé.

4.   A parlamenti társulási bizottság parlamenti társulási albizottságokat hozhat létre.

469. cikk

1.   A Felek támogatják továbbá a civil társadalmak képviselőinek rendszeres üléseit, annak érdekében, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtsanak számukra e megállapodás végrehajtásáról, továbbá összegyűjtsék az e megállapodásra vonatkozó javaslataikat.

2.   Létrejön egy civil társadalmi platform. A platform egyrészről az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) tagjaiból, másrészről az ukrán civil társadalom képviselőiből áll, fórumot biztosítva számukra, amelynek keretében találkoznak véleménycsere céljából. A civil társadalmi platform az általa meghatározott időközönként ül össze.

3.   A civil társadalmi platform maga állapítja meg eljárási szabályzatát.

4.   A civil társadalmi platform elnöki tisztét az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy képviselője és az ukrán civil társadalom képviselői felváltva töltik be, az eljárási szabályzatban szereplő rendelkezésekkel összhangban.

470. cikk

1.   A civil társadalmi platformot tájékoztatni kell a Társulási Tanács határozatairól és ajánlásairól.

2.   A parlamenti társulási bizottság ajánlásokat tehet a Társulási Tanácsnak.

3.   A Társulási Bizottság és a parlamenti Társulási Bizottság rendszeresen kapcsolatot tart a civil társadalmi platform képviselőivel, hogy megismerje véleményüket e megállapodás célkitűzései elérésének módjáról.

2.   FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

471. cikk

A bíróságokhoz és közigazgatási szervekhez való hozzáférés

E megállapodás hatályán belül mindegyik Fél vállalja, hogy a másik fél természetes és jogi személyei számára saját állampolgáraihoz viszonyítva megkülönböztetéstől mentes szabad hozzáférést biztosít a Felek illetékes bíróságaihoz és közigazgatási szerveihez egyéni jogaik és tulajdonjogaik védelme érdekében.

472. cikk

Az alapvető biztonsági érdekekhez kapcsolódó intézkedések

E megállapodásban semmi nem akadályozza meg a Feleket abban, hogy olyan intézkedéseket hozzanak:

(a)

amelyeket szükségesnek ítélnek az alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétes információk nyilvánosságra hozatalának megakadályozásához;

(b)

amelyek fegyverek, lőszerek vagy háborús anyagok gyártására, kereskedelmére vagy védelmi célokból szükséges kutatására, fejlesztésére vagy gyártására vonatkoznak, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem csorbítják a versenyfeltételeket a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékek tekintetében;

(c)

amelyet a jog és a rend fenntartását érintő súlyos belső zavarok esetében, háború vagy háborús fenyegetést jelentő súlyos nemzetközi feszültség idején saját biztonsága szempontjából vagy az általa a béke és nemzetközi biztonság fenntartása céljából vállalat kötelezettségei teljesítéséhez fontosnak ítél meg.

473. cikk

Megkülönböztetésmentesség

1.   Az e megállapodás által szabályozott területeken és bármely abban foglalt különös rendelkezés sérelme nélkül:

(a)

az Ukrajna által az Unióval vagy tagállamaival szemben alkalmazott intézkedések nem szolgálnak alapul a tagállamok és azok állampolgárai, vállalatai vagy cégei közötti bármilyen megkülönböztetéshez;

(b)

az Unió vagy tagállamai által az Ukrajnával szemben alkalmazott intézkedések nem szolgálnak alapul Ukrajna állampolgárai, vállalatai vagy cégei közötti bármilyen megkülönböztetéshez.

2.   Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik a felek arra vonatkozó jogát, hogy adójogszabályaik megfelelő rendelkezéseit alkalmazzák azokra az adófizetőkre, akik lakóhelyüket tekintve nincsenek azonos helyzetben.

474. cikk

Fokozatos közelítés

Az e megállapodás 1. cikkében meghatározott célkitűzésekkel összhangban Ukrajna végrehajtja az ukrán jogszabályok uniós jogszabályokhoz való fokozatos közelítését az e megállapodás I– XLIV. mellékletében említettek szerint, az e megállapodás IV., V. és VI. címében meghatározott kötelezettségvállalások alapján, és a mellékletek rendelkezéseinek megfelelően. Ez a rendelkezés nem sértheti az e megállapodás IV. címének (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) értelmében a szabályok közelítésére vonatkozó egyetlen egyedi elvet és kötelezettséget sem.

475. cikk

Nyomon követés

1.   A nyomon követés az e megállapodásban szereplő intézkedések végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatos előrelépés folyamatos értékelését jelenti.

2.   A nyomon követés magában foglalja az ukrán jogrendszer uniós joghoz való közelítésének értékelését az e megállapodásban meghatározottak szerint, beleértve a végrehajtás és érvényesítés aspektusait is. Ezeket az értékeléseket külön-külön, vagy megállapodás alapján a Felek közösen végzik el. Az értékelési folyamat elősegítése érdekében Ukrajna jelentést tesz az EU-nak a közelítés terén elért előrehaladásról, szükség esetén az e megállapodásban az uniós jogi aktusok kapcsán meghatározott átmeneti időszakok lejárta előtt. A jelentéstételi és értékelési folyamat, beleértve az értékelések szabályait és gyakoriságát, figyelembe veszi az e megállapodásban meghatározott különös szabályokat, vagy az e megállapodás értelmében létrehozott intézményi testületek határozatait.

3.   A nyomon követés helyszíni vizsgálatokat is tartalmazhat az uniós intézmények, szervek és ügynökségek, nem kormányzati szervek, felügyeleti hatóságok, független szakértők és szükség esetén mások részvételével.

4.   A nyomon követési tevékenységek eredményeit, beleértve a közelítés értékeléseit e cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint, az e megállapodás keretében létrehozott illetékes szervek keretében kell megtárgyalni. Az ilyen szervek egyhangúlag jóváhagyott közös ajánlásokat fogadhatnak el, amelyeket a Társulási Tanácshoz kell benyújtani.

5.   Ha a Felek egyetértenek abban, hogy az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) meghatározott szükséges intézkedéseket végrehajtották és betartják, a Társulási Tanács az e megállapodás 463. cikke értelmében rá ruházott hatáskörök értelmében megállapodik a további piacnyitásról az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) meghatározottak szerint.

6.   Az e cikk (4) bekezdésében említett, a Társulási Tanácsnak benyújtott közös ajánlás, vagy az ajánlás megfogalmazásának elmulasztása nem képezi vitarendezés tárgyát az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) meghatározottak szerint. Az illetékes intézményi szerv által hozott határozat, illetve a határozat meghozatalának elmulasztása nem képezi vitarendezés tárgyát az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) meghatározottak szerint.

476. cikk

A kötelezettségek teljesítése

1.   A Felek minden általános vagy különös intézkedést meghoznak, amelyek az e megállapodás szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. A felek gondoskodnak az e megállapodásban rögzített célkitűzések megvalósításáról.

2.   A Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik Fél kérésére a megfelelő csatornákon keresztül azonnal konzultálnak az e megállapodás értelmezését, végrehajtását vagy jóhiszemű alkalmazását, és a felek közötti kapcsolatok más lényeges aspektusait érintő bármely ügy megvitatása érdekében.

3.   A Felek a Társulási Tanácshoz utalják az e megállapodás értelmezésével, végrehajtásával vagy jóhiszemű alkalmazásával kapcsolatos valamennyi vitát e megállapodás 477. cikkével összhangban. A Társulási Tanács a vitát egy kötelező erejű határozattal zárhatja le.

477. cikk

Vitarendezés

1.   Amennyiben e megállapodás értelmezését, végrehajtását vagy jóhiszemű alkalmazását illetően vita keletkezik a felek között, bármelyik Fél értesíti a másik Felet és a Társulási Tanácsot hivatalos kérelem formájában arról, hogy a vitatott kérdés megoldásra szorul. Ettől eltérően, e megállapodás IV. címének (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) értelmezését, végrehajtását vagy jóhiszemű alkalmazását kizárólag e megállapodás IV. címének (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 14. fejezete (Vitarendezés) szabályozza.

2.   A Felek törekednek a vitának a jóhiszemű egyeztetések útján történő megoldására a Társulási Tanácsban és az e megállapodás 461., 465. és 466. cikkében említett egyéb más szervekben, azzal a céllal, hogy mielőbb kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

3.   A Felek a Társulási Tanács és az egyéb illetékes szervek rendelkezésére bocsátanak minden olyan vonatkozó információt, amely szükséges a helyzet alapos vizsgálatához.

4.   Amíg a vita nem rendeződik, a kérdés a Társulási Tanács minden találkozóján tárgyalásra kerül. A vita lezártnak tekintendő, ha a Társulási Tanács kötelező erejű határozatot hozott a kérdés rendezéséről a 476. cikk (3) bekezdése alapján, vagy ha megállapította, hogy a vita már lezárult. A vitával kapcsolatban a Felek megegyezése alapján vagy bármelyik Fél kérésére egyeztetésre kerülhet sor a Társulási Bizottság vagy bármely más, a 461., 465. vagy 466. cikkben hivatkozott, vonatkozó szerv bármely találkozóján. Az egyeztetésekről írásos feljegyzés is készülhet.

5.   Az egyeztetés során közzétett információk bizalmasak maradnak.

478. cikk

Megfelelő intézkedések a kötelezettségek elmulasztása esetén

1.   Mindegyik Fél megfelelő intézkedéseket hozhat, amennyiben a szóban forgó kérdés nem zárul le a vitarendezésre vonatkozó hivatalos kérelemről szóló értesítés napjától számított három hónapon belül e megállapodás 477. cikke értelmében, amennyiben a panaszos Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél nem tett eleget az e megállapodásból származó kötelezettségének. A három hónapos konzultációs időszakra vonatkozó kötelezettség nem érinti a kivételes eseteket e cikk (3) bekezdésének megfelelően.

2.   A megfelelő intézkedések megválasztásánál elsőbbséget kell biztosítani azoknak, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését. Az e cikk (3) bekezdésében szereplő esetek kivételével ezek az intézkedések adott esetben nem tartalmazzák az e megállapodás IV. címében (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) említett rendelkezésekben meghatározott jogok és kötelezettségek felfüggesztését. Ezeket az intézkedéseket haladéktalanul be kell jelenteni a Társulási Tanácsnak, és azokról egyeztetéseket kell folytatni e megállapodás 476. cikkének (2) bekezdése értelmében, és vitarendezési eljárás tárgyát kell képezniük e megállapodás 476. cikke (3) bekezdésével és 477. cikkével összhangban.

3.   Az (1) és (2) bekezdésben említett kivételek a következőkre vonatkoznak:

(a)

e megállapodás felmondásának a nemzetközi jog általános szabályai által nem szankcionált megtagadása, vagy

(b)

az e megállapodás 2. cikkben említett lényeges elemeinek a másik Fél általi megsértése.

479. cikk

Más megállapodásokkal való kapcsolat

1.   Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodás, amelyet 1994. június 14-én írták alá és 1998. március 1-jén lépett hatályba, valamint annak jegyzőkönyvei hatályukat vesztik.

2.   A társulási megállapodás a fent említett megállapodás helyébe lép. A Felek közötti összes egyéb megállapodásban található, fent említett megállapodásra vonatkozó hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy azok erre a megállapodásra utalnak.

3.   E megállapodás mindaddig nem érintheti az egyének és gazdasági szereplők számára egyrészről egy vagy több tagállamra, másrészről Ukrajnára nézve kötelező, meglévő megállapodásokban biztosított jogokat, amíg a megállapodás alapján nem biztosítanak számukra ugyanolyan jogokat.

4.   E megállapodás hatálya alá tartozó egyedi együttműködési területekhez kapcsolódó meglévő megállapodásokat az e megállapodás által szabályozott átfogó kétoldalú kapcsolatok és a közös intézményi keret részének kell tekinteni.

5.   A Felek e megállapodást kiegészíthetik a hatályuk alá tartozó bármely területre vonatkozó egyedi megállapodás megkötésével. Az ilyen egyedi megállapodások az e megállapodás által szabályozott átfogó kétoldalú kapcsolatok szerves részét és a közös intézményi keret részét képezik.

6.   Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül sem e megállapodás, sem az e megállapodás alapján hozott intézkedések nem érintik a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy kétoldalú együttműködési tevékenységeket folytassanak Ukrajnával, vagy adott esetben új együttműködési megállapodásokat kössenek Ukrajnával.

480. cikk

Mellékletek és jegyzőkönyvek

E megállapodás mellékletei és jegyzőkönyvei e megállapodás szerves részét képezik.

481. cikk

E megállapodás időbeli hatálya

1.   Ez a megállapodás határozatlan időre szól. A Feleknek átfogó felülvizsgálatot írnak elő a célkitűzések elfogadására vonatkozóan e megállapodás értelmében annak hatályba lépésétől számított öt éven belül, és bármely más időpontban a felek közös megegyezését követően.

2.   Ezt a megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett értesítés útján. Ez a megállapodás az ilyen értesítés napját követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

482. cikk

A Felek meghatározása

E megállapodás alkalmazásában a „Felek” kifejezés egyrészről az Unióra, vagy tagállamaira, vagy az Unióra és tagállamaira – az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő saját hatáskörükben –, másrészről Ukrajnára vonatkozik. Adott esetben ez az Euratomra utal, az Euratom Szerződés szerinti jogkörének megfelelően.

483. cikk

Területi hatály

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ), az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az azokban a szerződésekben meghatározott feltételekkel, másrészről Ukrajna területén.

484. cikk

E megállapodás letéteményese

E megállapodás letéteményese az Európai Unió Tanácsának főtitkára.

485. cikk

Hiteles szövegek

Ez a megállapodás angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és ukrán nyelven készült, és e nyelvek mindegyikén egyaránt hiteles.

486. cikk

Hatálybalépés és ideiglenes alkalmazás

1.   Ezt a megállapodást a Felek saját eljárásaiknak megfelelően erősítik meg vagy hagyják jóvá. A megerősítő vagy jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán kell letétbe helyezni.

2.   Ez a megállapodás azt a dátumot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor az utolsó megerősítő vagy jóváhagyási okmányt letétbe helyezték.

3.   A (2) bekezdés sérelme nélkül az Unió és Ukrajna megegyeznek abban, hogy e megállapodás Unió által megállapított, e cikk (4) bekezdésében meghatározott részeit ideiglenesen alkalmazzák, saját vonatkozó belső eljárásaikkal és jogszabályaikkal összhangban.

4.   Az ideiglenes alkalmazás az azt követő második hónap első napján lép hatályba, hogy a Letéteményeshez beérkeztek a következő dokumentumok:

értesítés az Unió részéről az e célból szükséges eljárásai befejeződéséről, amely megjelöli a Megállapodás ideiglenesen alkalmazandó részeit, valamint

Ukrajna letétbe helyezett megerősítő okirata – Ukrajna eljárásaival és alkalmazandó jogszabályaival összhangban.

5.   E megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában, ideértve a vonatkozó mellékleteit és jegyzőkönyveit is, az „e megállapodás hatálybalépésének időpontja” kifejezést az „e megállapodás ideiglenes alkalmazásának kezdő napja” kifejezésként kell értelmezni e cikk (3) bekezdésével összhangban.

6.   Az ideiglenes alkalmazás ideje alatt az 1994. június 14-én Luxembourgban aláírt és 1998. március 1-jén hatályba lépett, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az ideiglenes alkalmazással nem érintett részei továbbra is alkalmazandók.

7.   Bármely fél írásban, a letéteményeshez intézett értesítésben jelezheti e megállapodás ideiglenes alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó szándékát. Az ideiglenes alkalmazás megszüntetése az értesítésnek a letéteményes általi kézhezvételétől számított hat hónappal lép hatályba.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého prvního března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty first day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt et un mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit pirmajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu martie două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars tjugohundrafjorton.

Учинено у м. Брюссель двадцять першого березня двi тисячi чотирнадцятого року.

Подписано по отношение на преамбюла, член 1 и дялове I, II и VII на Споразумението.

Firmado por lo que se refiere al preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII del Acuerdo.

Podepsána preambule, článek 1, hlavy I, II a VII dohody.

Undertegnet for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII i aftalen.

Unterzeichnet in Bezug auf die Präambel, den Artikel 1 sowie die Titel I, II und VII des Abkommens.

Alla kirjutatud lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas.

Υπεγράφη όσον αφορά το προοίμιο, το άρθρο 1 και τους τίτλους Ι, ΙΙ και VII της Συμφωνίας.

Signed as regards the Preamble, Article 1 and Titles I, II, and VII of the Agreement.

Signé en ce qui concerne le préambule, l'article 1 et les titres I, II et VII de l'accord.

Potpisano što se tiče preambule, članka 1. i glavâ I., II. i VII. Sporazuma.

Firmato per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dell'accordo.

Parakstīts attiecībā uz nolīguma preambulu, 1. pantu un I, II un VII sadaļu.

Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo preambule, 1 straipsniu ir I, II ir VII antraštinėmis dalimis.

A megállapodás a preambulum, az 1. cikk és az I., II. és VII. cím tekintetében aláírva.

Iffirmat fir-rigward tal-Preambolu, l-Artikolu 1 u t-Titoli I, II, u VII tal-Ftehim.

Ondertekend wat betreft de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII van de Overeenkomst.

Podpisano w odniesieniu do preambuły, artykułu 1 oraz tytułu I, II i VII układu.

Assinado no que se refere ao Preâmbulo, ao artigo 1o e aos Títulos I, II e VII do Acordo.

Semnat în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII din acord.

Podpísané, pokiaľ ide o preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII dohody.

Podpisano, kar zadeva preambulo, člen 1 ter naslove I, II in VII Sporazuma.

Allekirjoitettu sopimuksen johdanto-osan, 1 artiklan sekä I, II ja VII osaston osalta.

Undertecknat i fråga om ingressen, artikel 1 och avdelningarna I, II och VII i avtalet.

Пiдписано стосовно Преамбули, Статтi 1 та Роздiлiв I, II i VII Угоди.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image