22.6.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 138/2


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 juni 2007

om planen för deponering av radioaktivt avfall från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim i Tyskland i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/C 138/02)

Den 18 september 2006 tog Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget emot allmänna upplysningar från Tysklands regering om planen för deponering av radioaktivt avfall från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim.

På grundval av dessa upplysningar och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande ställningstagande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats i en annan medlemsstat (i detta fall Frankrike) är ca 80 km.

2.

Vid en normal avveckling kommer utsläpp av vätska och gas inte att innebära några hälsorisker för befolkningen i andra medlemsstater.

3.

Fast radioaktivt avall från avvecklingen kommer att lagras på anläggningen fram till slutförvaringen i en godkänd lagringsanläggning. Icke-radioaktivt fast avfall och material i enlighet med friklassningsnivåerna kommer att undantas från myndighetskontroll och deponeras som konventionellt avfall alternativt återvinnas eller återanvändas. Detta kommer att ske i enlighet med kriterierna i de grundläggande säkerhetsnormerna (rådets direktiv 96/29/Euratom).

4.

Skulle oplanerade utsläpp av radioaktivt avtall ske till följd av en olycka av den art och omfattning som behandlas i de allmänna upplysningarna, kommer de doser som befolkningen i andra medlemsstater utsätts för inte att påverka hälsan.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avall i vilken form som helst från avvecklingen av kärnkraftverket i Obrigheim i Tyskland varken under normala förhållanden eller vid en olycka av den art och omfattning som beskrivs i de allmänna upplysningarna kan antas medföra en radioaktiv förorening av andra medlemsstaters vatten, mark eller luft.