22.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 138/2


KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 21. juni 2007

om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim i Forbundsrepublikken Tyskland i overensstemmelse med artikel 37 i Euratom-traktaten

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2007/C 138/02)

Den 18. september 2006 modtog Europa-Kommissionen i overensstemmelse med Euratom-traktatens artikel 37 generelle data fra Forbundsrepublikken Tysklands regering om planen for bortskaffelse af radioaktivt affald fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim.

På grundlag af disse data og efter høring af ekspertgruppen fremsætter Kommissionen følgende udtalelse:

1.

Afstanden mellem anlægget og den nærmeste medlemsstat (i dette tilfælde Frankrig) er ca. 80 km.

2.

Under normale nedlukningsforhold vil flydende og gasformige udledninger ikke udsætte befolkningen i andre medlemsstater for en sundhedsmæssig risiko.

3.

Fast radioaktivt affald fra nedlukningsaktiviteterne vil blive opbevaret på stedet, før det slutdeponeres i et godkendt opbevaringsanlæg. Ikke-radioaktivt fast affald og restaffald, der er undtaget fra lovpligtig kontrol, frigives til bortskaffelse som konventionelt affald eller til genanvendelse eller genbrug. Dette vil ske i overensstemmelse med kriterierne i de grundlæggende sikkerhedsnormer (Rådets direktiv 96/29/Euratom).

4.

Skulle der ske uforudsete udslip af radioaktivt affald som følge af et uheld af den art og i det omfang, der er beskrevet i de generelle data, vil de doser, som befolkningen i andre medlemsstater udsættes for, ikke kunne påvirke sundheden.

Kommissionen konkluderer, at gennemførelsen af planen for bortskaffelse af radioaktivt affald i hvilken som helst form fra nedlukningen af kernekraftværket i Obrigheim i Forbundsrepublikken Tyskland hverken under normale forhold eller i tilfælde af et uheld af den art og i det omfang, der er beskrevet i de generelle data, kan antages at ville medføre en radioaktiv forurening af en anden medlemsstats vand, jord eller luftrum.