22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/2


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2007 година

относно плана за депонирането на радиоактивни отпадъци, резултат от извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала в Обригхайм, намираща се във Федерална република Германия, в съответствие с член 37 на Договора за Евратом

(Автентичен е единствено немският текст)

(2007/C 138/02)

На 18 септември 2006 г., в съответствие с член 37 от Договора за Евратом, Европейската комисия получи от правителството на Федерална република Германия общи данни относно плана за депонирането на радиоактивни отпадъци, резултат от извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала в Обригхайм.

Въз основа на тези общи данни и след консултация с експертната група, Комисията изготви следното становище:

1.

Разстоянието между атомната електроцентрала и най-близката точка на територията на друга държава-членка, в случая Франция, е приблизително 80 km.

2.

При нормално извеждане от експлоатация, изпускания на течни и газообразни отпадъчни флуиди няма да доведат до експозиционна доза, която да повлияе на здравето на населението на друга държава-членка.

3.

Преди окончателното депониране в одобрено съоръжение за съхранение, твърдите радиоктивни отпадъци, получени при извеждането от експлоатация, ще се съхраняват в съоръжение на самата централа. Нерадиоактивни твърди отпадъци и материали, които се намират в границите на допустимите нива, ще бъдат освободени от контрола на съответните органи с цел депониране като нормални отпадъци, рециклиране или повторна употреба. Това ще бъде извършено според критериите, посочени в основните стандарти за безопасност (Директива 96/29/Евратом на Съвета).

4.

В случай на непланирано изпускане на радиоактивни отпадъци в резултат на инцидент от вида и с мащабите, посочени в първоначалните общи данни, приетите дози в други държави-членки няма вероятност да повлияят на здравето на населението.

В заключение, становището на Комисията е, че изпълнението на плана за депонирането на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, резултат от извеждането от експлоатация на атомната електроцентрала в Обригхайм, намираща се във Федерална република Германия, както при нормална работа, така и в случай на инцидент от вида и с мащабите, посочени в общите данни, няма вероятност да доведе до радиоактивно замърсяване на водите, почвата или въздуха в друга държава-членка.