4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/8


A Bíróság (hetedik tanács) 2009. május 7-i ítélete — Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-516/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - 2000/60/EK irányelv - A vízpolitika terén a közösségi fellépés keretei - Hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelölése a vízgyűjtő kerületek vonatkozásában)

2009/C 153/15

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: S. Pardo Quintillán meghatalmazott)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: B. Plaza Cruz meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 327., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 5. kötet, 275. o.) 3. cikke (2), (7) és (8) bekezdésének való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

1)

A Spanyol Királyság — mivel nem jelölte ki a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek végrehajtására hatáskörrel rendelkező hatóságokat a Galíciai Autonóm Közösség, Baszkföld, Andalúzia, a Baleár- és a Kanári-szigetek vonatkozásában — nem teljesítette a fenti irányelv 3. cikke (2), (7) és (8) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 37., 2008.2.9.