6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/9


REGULAMENTUL (CE) NR. 1213/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

privind programul comunitar de control, multianual și coordonat pentru 2009, 2010 și 2011 de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe alimentelele de origine vegetală și animală și de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (1), în special articolul 29,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE și 90/642/CEE, Comisia a adoptat recomandări cu privire la un program comunitar coordonat de monitorizare a reziduurilor de pesticide din și de pe cereale și alte câteva alimente de origine vegetală. La 1 septembrie 2008, directivele menționate au fost înlocuite cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005. În conformitate cu regulamentul menționat, programul comunitar de control al reziduurilor de pesticide include, pe lângă alimentele de origine vegetală, alimente de origine animală și urmează a lua forma unui act obligatoriu. Prin urmare, ar trebuit adoptat sub formă de regulament. Ar trebui să nu aducă atingere Directivei 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivei 85/358/CEE, Directivei 86/469/CEE, Deciziei 89/187/CEE și Deciziei 91/664/CEE (2).

(2)

Treizeci de produse alimentare reprezintă componente principale ale dietei din cadrul Comunității. Deoarece utilizarea de pesticide prezintă modificări semnificative pe parcursul unei perioade de trei ani, pesticidele din respectivele treizeci de produse alimentare ar trebui monitorizate pe parcursul unei serii de cicluri de câte trei ani, pentru a permite evaluarea expunerii consumatorului și aplicarea legislației comunitare.

(3)

Pe baza unei distribuții de probabilitate binomială, se poate calcula că analizarea a 642 de probe permite, cu o certitudine de peste 99 %, detectarea unei probe care conține reziduuri de pesticide peste limita de detecție (LD), cu condiția ca cel puțin 1 % dintre produse să conțină reziduuri peste limita respectivă. Prelevarea acestor probe ar trebui să se repartizeze între statele membre în funcție de numărul de locuitori, cu cel puțin 12 probe pe produs și pe an.

(4)

În cazul în care definiția unui reziduu al unui pesticid include alte substanțe active, metaboliți sau produși de degradare, metaboliții respectivi ar trebui raportați separat.

(5)

Orientarea privind „Metoda de validare și procedurile de control al calității pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale” este publicată pe site-ul web al Comisiei (3).

(6)

Pentru procedurile de prelevare de probe, se aplică Directiva 2002/63/CE a Comisiei din 11 iulie 2002 de stabilire a metodelor comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din produsele de origine vegetală și animală și de abrogare a Directivei 79/700/CEE (4) care cuprinde metodele și procedurile de prelevare de probe recomandate de Comisia Codex Alimentarius.

(7)

Este, de asemenea, necesară evaluarea respectării limitelor maxime de reziduuri privind mâncarea pentru sugari, stabilite la articolul 10 din Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind preparatele pentru sugari și preparatele de continuare (5) și la articolul 7 din Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică (6).

(8)

Este necesară evaluarea posibilelor efecte globale, cumulate și sinergetice ale pesticidelor. Această evaluare ar trebui să înceapă cu câțiva organofosfați, carbonați, triazoli și piretroide, astfel cum sunt prevăzuți în anexa I.

(9)

Statele membre trebuie să înainteze, în fiecare an, până la 31 august, informațiile referitoare la anul calendaristic anterior.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULANENT:

Articolul 1

Pe parcursul anilor 2009, 2010 și 2011, statele membre vor preleva și analiza probele de combinații de produse și reziduuri de pesticide, prevăzute în anexa I.

Numărul de probe din fiecare produs este prevăzut în anexa II.

Articolul 2

(1)   Lotul din care se vor preleva probe se alege aleatoriu.

Procedura de prelevare de probe, inclusiv numărul de unități, se conformează Directivei 2002/63/CE.

(2)   Probele prelevate și analizate includ cel puțin:

(a)

zece probe de mâncare pentru bebeluși, în principal pe bază de legume, fructe sau cereale;

(b)

o probă, unde este posibil, provenită de la produse din agricultura ecologică care reflectă cota de piață a produselor ecologice din fiecare stat membru.

Articolul 3

(1)   Statele membre prezintă rezultatele analizelor asupra eșantioanelor testate în 2009, 2010 și 2011 până la 31 august 2010, 2011 și, respectiv, 2012.

Suplimentar față de aceste rezultate, statele membre oferă următoarele informații:

(a)

metodele analitice utilizate și nivelurile de raportare atinse, în conformitate cu orientările privind Metoda de validare și procedurile de control al calității pentru analiza reziduurilor de pesticide din alimente și din hrana pentru animale;

(b)

limita de detecție aplicată în programele de control naționale și internaționale;

(c)

detalii privind acreditarea laboratoarelor de analiză implicate în control;

(d)

în cazurile în care legislația națională permite acest lucru, se iau măsuri de punere în aplicare;

(e)

în cazul depășirii LMR, o declarație cuprinzând motivele posibile ale depășirii LMR, precum și orice observații adecvate cu privire la opțiunile de gestionare a riscului.

(2)   În cazurile în care definiția unui reziduu al unui pesticid include substanțele active, metaboliți și/sau produși de degradare sau de reacție, statele membre vor raporta rezultatele analizelor, în conformitate cu definiția juridică a reziduului. Dacă este cazul, rezultatele fiecărui izomer principal sau metabolit menționați în definiția reziduului vor fi înaintate în mod separat.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Androulla VASSILIOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(3)  Documentul SANCO/3131/2007, 31 octombrie 2007

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  JO L 187, 16.7.2002, p. 30.

(5)  JO L 401, 30.12.2006, p. 1.

(6)  JO L 339, 6.12.2006, p. 16.


ANEXA I

Combinații de produse și de pesticide care urmează să fie monitorizate

 

2009

2010

2011

2,4-D (Sumă de 2,4-D și esterii săi exprimați ca 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Metoxiclor

 (4)

 (5)

 (6)

Abamectin (sumă de avermectin B1a, avermectin B1b și delta-8,9 izomer de avermectin B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acefat

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

Acrinatrin

 

 (3)

 (1)

Aldicarb (sumă de aldicarb, sulfoxidele sale și sulfonii săi, exprimată ca aldicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitraz (amitraz incluzând metaboliți conținând fracțiunea 2,4 -dimetilanilina exprimată în amitraz)

 

 (3)

 (1)

Amitrol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Azinfosetil (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Azinfosmetil

 (2)

 (3)

 (1)

Azoxistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Benfuracarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanol

 

 (3)

 (1)

Boscalid

 (2)

 (3)

 (1)

Ion bromură

 

 (3)

 (1)

Brompropilat

 (2)

 (3)

 (1)

Bromuconazol (sumă de diastereoizomeri) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimat

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezin

 (2)

 (3)

 (1)

Cadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Camfeclor (sumă de indicatori parlar nr. 26, 50 și 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Captan

 (2)

 (3)

 (1)

Carbaril

 (2)

 (3)

 (1)

Carbendazim (sumă de Benomil și carbendazim exprimată în carbendazim)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbofuran (sumă de Carbofuran și 3-Hidroxicarbofuran exprimată în Carbofuran)

 (2)

 (3)

 (1)

Carbosulfan (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Clordan (sumă de cis- și trans-izomeri și oxiclordan exprimată în clordan)

 (4)

 (5)

 (6)

Clorfenapir

 

 (3)

 (1)

Clorfenvinfos

 (2)

 (3)

 (1)

Clormecuat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Clorobenzilat (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Clorotalonil

 (2)

 (3)

 (1)

Cloropropan (Cloropropan și 3-Cloranilină exprimat în Cloropropan)

 (2)

 (3)

 (1)

Clorpirifos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clorpirifos-metil

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Clofentezin (suma tuturor compușilor conținând fracțiunea 2-Clorbenzoil exprimată în Clofentezin)

 (2)

 (3)

 (1)

Clotianidin (sumă de Tiametoxam și Clotianidin exprimată în Tiametoxam)

 

 (3)

 (1)

Ciflutrin [Ciflutrin inclusiv alte mixturi de izomeri constituenți (sumă de izomeri)]

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cipermetrin [Cipermetrin inclusiv alte mixturi de izomeri constituenți (sumă de izomeri)]

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ciproconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Ciprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (sumă de p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE și p,p′-DDD (TDE) exprimată în DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametrin (cis-deltametrin)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinon

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diclofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

Diclorvos

 (2)

 (3)

 (1)

Dicloran

 

 (3)

 (1)

Dicofol (suma de p, p′ și o,p′ izomeri)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrin (Aldrin și dieldrin combinat exprimat în dieldrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenoconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoat (sumă de Dimetoat și Ometoat exprimată în dimetoat)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

Dinocap (suma izomerilor dinocap și de fenoli corespunzători acestora exprimată în dinocap)

 

 (3)

 (1)

Difenilamină

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfan (suma izomerilor alpha- și beta- și Endosulfan-sulfat exprimată în Endosulfan)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrin

 (4)

 (5)

 (6)

Epoxiconazol

 

 (3)

 (1)

Etion

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifos (sumă de fenamifos și sulfoxidele și sulfonii săi exprimată în fenamifos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazaquin

 

 (3)

 (1)

Fenbuconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotion

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoxicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

Fention (sumă de fention și analogul său oxigen, sulfoxidele și sulfonii lor exprimată ca sursă)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvalerat/Esfenvalerat (sumă) (sumă de RS/SR și izomeri RR/SS)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronil (Sumă Fipronil + sulfon metabolit (MB46136) exprimată în Fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifop [Fluazifop-P-butil (acid fluazifop (liber și compus))]

 

 (3)

 (1)

Fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoxuron

 (2)

 (3)

 (1)

Fluconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazol

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpet

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanat (sumă de Formetanat și sărurile sale exprimată în Formetanat hidroclorid)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiazat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glifozat (8)

 

 (3)

 (1)

Haloxifop incluzând haloxifop-R (Haloxifop-R ester metil, haloxifop-R și compușii de haloxifop-R exprimați în haloxifop-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptaclor (sumă de heptaclor și heptaclor epoxid exprimată în heptaclor)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaclorciclohexan (HCH), Izomer-alfa

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaclorciclohexan (HCH), Izomer-beta

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaclorociclohexan (HCH) (Izomer-gama) (Lindan)

 (4)

 (5)

 (6)

Hexaconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Hexitiazox

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

Imidacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Indoxacarb (Indoxacarb ca sumă de izomeri S și R)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodion

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalicarb

 (2)

 (3)

 (1)

Kresoxim-metil

 (2)

 (3)

 (1)

Lambda - cihalotrin [Lambda - cihalotrin, inclusiv alți constituenți izomeri amestecați (sumă de izomeri)]

 (2)

 (3)

 (1)

Linuron

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuron

 

 (3)

 (1)

Malation (sumă de Malation și Malaoxon exprimată ca Malation)

 (2)

 (3)

 (1)

Grupa Maneb (sumă exprimată ca CS2: Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Tiram, Ziram)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipirim și metabolitul său (2-anilino-4-(2-hidroxipropil)-6-metilpirimidină) exprimată ca mepanipirim)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepiquat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaxil [Metalaxil inclusiv amestecurile de izomeri constituenți inclusiv Metalaxil-M (suma izomerilor)]

 (2)

 (3)

 (1)

Metconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

Metidation

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiocarb (sumă de Metiocarb și Metiocarb-Sulfoxid și Sulfon, exprimată în Metiocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomil (sumă de Metomil și Tiodicarb exprimată în Metomil)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoxifenozid

 

 (3)

 (1)

Monocrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

Miclobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxadixil

 

 (3)

 (1)

Oxamil

 (2)

 (3)

 (1)

Oxidemeton-metil (sumă de Oxidemeton-Metil și Demeton-S-Metilsulfon exprimată în Oxidemeton-Metil)

 (2)

 (3)

 (1)

Paclobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Paration

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Paration-Metil (Sumă de Paration-Metil și Paraoxon-Metil exprimată ca Paration-Metil)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetalin

 

 (3)

 (1)

Permetrin (sumă de cis- și trans-permetrin)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoat

 

 (3)

 (1)

Fosalon

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmet (Fosmet și Fosmet oxon exprimată ca Fosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

Foxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimicarb (Sumă de Pirimicarb și Desmetilpirimicarb exprimată ca Pirimicarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimifos-metil

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Procloraz (sumă de Procloraz + metaboliții acestuia conținând fracțiunea 2,4,6-Triclorofenol exprimată în Procloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

Procimidon

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamocarb (sumă de Propamocarb și sărurile sale exprimată în Propamocarb)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargit

 (2)

 (3)

 (1)

Propiconazol

 

 (3)

 (1)

Propyzamid

 

 (3)

 (1)

Protioconazol (Protioconazol-destio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirazofos

 (4)

 (5)

 (6)

Piretrin

 

 

 (1)

Piridaben

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimetanil

 (2)

 (3)

 (1)

Piriproxifen

 (2)

 (3)

 (1)

Quinoxifen

 (2)

 (3)

 (1)

Quintozen (sumă de Quintozen și Pentacloranilin, exprimată în Quintozen)

 

 (5)

 (6)

Resmetrin (suma izomerilor)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosad (sumă de Spinosin A și Spinosin D, exprimată în Spinosad)

 

 (3)

 (1)

Spiroxamin

 (2)

 (3)

 (1)

Tebuconazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozid

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpirad

 (2)

 (3)

 (1)

Tecnazen

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuron

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutrin (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetraconazol

 

 (3)

 (1)

Tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendazol

 (2)

 (3)

 (1)

Tiacloprid

 (2)

 (3)

 (1)

Tiofanat-metil

 (2)

 (3)

 (1)

Tolcloflos-metil

 (2)

 (3)

 (1)

Tolilfluanid (sumă de Tolilfluanid și Dimetilaminosulfotoluidid exprimată în Tolilfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefon și triadimenol (sumă de triadimefon și triadimenol)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Triclorfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloxistrobin

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralin

 

 (3)

 (1)

Triticonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinclozolin (sumă de Vinclozolin și toți metaboliții conținând fracțiunea 3,5-dicloraninilin, exprimată în Vinclozolin)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Fasole (proaspete sau congelate, fără păstaie), morcovi, castraveți, portocale sau mandarine, pere, cartofi, orez și spanac (proaspăt sau congelat).

(2)  Vinete, banane, conopidă, struguri de masă, suc de portocale [statele membre vor specifica sursa (concentrațiile de fructe proaspete)], mazăre (proaspătă/congelată, fără păstaie), ardei (dulce) și grâu.

(3)  Mere, căpățâni de varză, praz, lăptucă, roșii, piersică incluzând nectarine și hibride similare; secară sau ovăz și căpșuni.

(4)  Unt, ouă.

(5)  Lapte, carne de porc.

(6)  Carne de pui, ficat (bovine și alte rumegătoare, porc și pui).

(7)  Clormequat și mepiquat trebuie analizate în cereale (exclusiv orez), morcovi, legume și pere.

(8)  Numai cereale.

(9)  Pentru analiză pe baza voluntară în 2009.


ANEXA II

Numărul de probe din fiecare produs care urmează să fie prelevate și analizate de către fiecare stat membru.

Stat membru

Probe

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

NUMĂRUL TOTAL MINIM DE PROBE: 642


(1)  Numărul minim de probe pentru fiecare metodă reziduală unică aplicată.

(2)  Numărul minim de probe pentru fiecare metodă multireziduală aplicată.