27.10.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 277/1


RIALACHÁN (AE) 2022/2065 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 19 Deireadh Fómhair 2022

maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE (an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá seirbhísí sochaí faisnéise agus go háirithe seirbhísí idirghabhálacha anois ina gcuid thábhachtach de gheilleagar an Aontais agus de shaol laethúil shaoránaigh an Aontais. Scór bliain tar éis ghlacadh an chreata dhlíthiúil reatha is infheidhme maidir le seirbhísí den sórt sin a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), thug samhlacha agus seirbhísí nua agus nuálacha gnó, cosúil le líonraí sóisialta ar líne agus ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, deis d’úsáideoirí gnó agus do thomhaltóirí faisnéis a thabhairt agus a rochtain agus tabhairt faoi idirbhearta ar bhealaí nua. Úsáideann tromlach shaoránaigh an Aontais na seirbhísí sin ar bhonn laethúil anois. Ach, tá an claochlú digiteach agus an úsáid mhéadaithe a bhaintear as na seirbhísí sin anois ina bhfoinse rioscaí agus dúshlán nua d’fhaighteoirí aonair na seirbhíse ábhartha, do chuideachtaí agus don tsochaí ina hiomláine.

(2)

Tá na Ballstáit ag tabhairt níos mó dlíthe náisiúnta isteach, nó ag smaoineamh ar dhlíthe náisiúnta a thabhairt isteach maidir leis na hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ag forchur, go háirithe, ceanglais díchill chuí ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha maidir leis an gcaoi ar cheart dóibh dul i ngleic le hinneachar neamhdhleathach, bréagaisnéis ar líne nó rioscaí sochaíocha eile. Tá tionchar diúltach ag na dlíthe náisiúnta difriúla sin ar an margadh inmheánach, atá comhdhéanta, de bhun Airteagal 26 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), de limistéar gan teorainneacha inmheánacha ina n-áirithítear saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí agus saoirse bhunaíochta, agus aird á tabhairt ar chineál trasteorann an idirlín go bunúsach, a úsáidtear go ginearálta chun na seirbhísí sin a sholáthar. Ba cheart na coinníollacha maidir le soláthar seirbhísí idirghabhálacha ar fud an mhargaidh inmheánaigh a chomhchuibhiú, chun rochtain a chur ar fáil do ghnólachtaí ar mhargaí agus deiseanna nua chun leas a bhaint as buntáistí an mhargaidh inmheánaigh, agus chun a cheadú do thomhaltóirí agus d’fhaighteoirí eile na seirbhísí rogha níos mó a bheith acu ag an am céanna. Chun críocha an Rialacháin seo, meastar gur “faighteoirí na seirbhíse” iad úsáideoirí gnó, tomhaltóirí agus úsáideoirí eile.

(3)

Tá iompar freagrach agus dícheallach na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fíor-riachtanach i gcomhair timpeallacht ar líne atá sábháilte, intuartha agus iontaofa agus chun ligean do shaoránaigh an Aontais agus daoine eile a gcearta bunúsacha a ráthaítear sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”) a fheidhmiú, go háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, ceart an neamh-idirdhealaithe agus baint amach ardleibhéil cosanta do thomhaltóirí.

(4)

Dá bhrí sin, chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a choimirciú agus a fheabhsú, ba cheart sraith spriocdhírithe rialacha sainordaitheacha aonfhoirmeacha, éifeachtacha agus comhréireacha a bhunú ar leibhéal an Aontais. Soláthraítear na coinníollacha sa Rialachán seo chun gur féidir le seirbhísí nuálacha digiteacha teacht chun cinn agus méadú sa mhargadh inmheánach. Tá an comhfhogasú ar bhearta rialála náisiúnta ar leibhéal an Aontais a bhaineann leis na ceanglais do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha riachtanach chun ilroinnt an mhargaidh a sheachaint agus deireadh a chur léi sin agus chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ag laghdú na héiginnteachta, dá bhrí sin, d’fhorbróirí agus ag cothú idir-inoibritheachta. Ach úsáid a bhaint as ceanglais atá neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, níor cheart bac a chur ar nuálaíocht ach ba cheart ina ionad sin í a spreagadh.

(5)

Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le soláthraithe seirbhísí áirithe sochaí faisnéise mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) iad, is é sin, aon seirbhís a sholáthraítear de ghnáth i gcomhair luach saothair, ó chian, trí mheán leictreonach agus tar éis iarraidh aonair a fháil ó fhaighteoir. Go sonrach, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, agus go háirithe seirbhísí idirghabhálacha comhdhéanta de sheirbhísí ar a dtugtar seirbhísí “cainéil fhóraigh”, “taiscthe” agus “óstála”, ós rud é gur mhéadaigh fás as cuimse na húsáide a bhaintear as na seirbhísí sin, go príomha chun críoch dlisteanach agus chun tairbhe na sochaí de gach cineál, a ról freisin in idirghabháil agus scaipeadh faisnéise agus gníomhaíochtaí atá neamhdhleathach nó díobhálach ar bhealach eile.

(6)

Sa chleachtas, déanann soláthraithe áirithe seirbhísí idirghabhálacha idirghabháil i ndáil le seirbhísí a d’fhéadfaí a chur ar fáil trí mheán leictreonach, amhail seirbhísí teicneolaíochta faisnéise cianda, iompar, cóiríocht nó seirbhísí seachadta. Níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ach maidir le seirbhísí idirghabhálacha amháin agus níor cheart dó difear a dhéanamh do cheanglais a leagtar amach san Aontas nó sa dlí náisiúnta a bhaineann le táirgí nó seirbhísí a ndéantar idirghabháil orthu trí sheirbhísí idirghabhálacha, lena n-áirítear i gcásanna inarb ionann an tseirbhís idirghabhálach agus dlúthchuid de sheirbhís eile nach seirbhís idirghabhálach í mar a aithnítear i gcásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(7)

Chun éifeachtacht na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú agus cothroime iomaíochta a bheith ann laistigh den mhargadh inmheánach, ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha sin maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha gan beann ar a n-áit bhunaíochta nó a suíomh, a mhéid a thairgeann siad seirbhísí san Aontas, arna fhianú le nasc substaintiúil leis an Aontas.

(8)

Ba cheart féachaint ar nasc substaintiúil den chineál sin leis an Aontas mar rud arb ann dó i gcás ina bhfuil bunaíocht ag an soláthraí seirbhíse san Aontas nó, in éagmais bunaíocht den sórt sin, i gcás ina bhfuil an líon faighteoirí seirbhíse i mBallstát amháin nó níos mó suntasach i gcomparáid leis an daonra iontu, nó ar bhonn gníomhaíochtaí á spriocdhíriú i dtreo Ballstát amháin nó níos mó. Is féidir spriocdhíriú gníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó a chinneadh ar bhonn na gcúinsí ábhartha ar fad, lena n-áirítear tosca amhail úsáid teanga nó airgeadra a úsáidtear go ginearálta sa Bhallstát sin, nó an fhéidearthacht chun táirgí nó seirbhísí a ordú, nó fearann barrleibhéil ábhartha a úsáid. Ba cheart spriocdhíriú gníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó a dhíorthú ó infhaighteacht iarratais sa stór iarratais náisiúnta ábhartha, ó fhógraíocht áitiúil nó fógraíocht i dteanga a úsáidtear sa Bhallstát sin a sholáthar, nó ó chaidreamh custaiméirí a láimhseáil cosúil le seirbhís do chustaiméirí a sholáthar i dteanga a úsáidtear go ginearálta sa Bhallstát sin. Ba cheart nasc substaintiúil a thoimhdiú freisin i gcás ina ndíríonn soláthraí seirbhíse a ghníomhaíochtaí i dtreo Ballstát amháin nó níos mó de réir bhrí Airteagal 17(1), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6). Os a choinne sin, ní féidir díreach inrochtaineacht theicniúil suímh gréasáin ón Aontas a mheas, ar an bhforas sin amháin, mar rud lena mbunaítear nasc substaintiúil leis an Aontas.

(9)

Leis an Rialachán seo, déantar na rialacha is infheidhme maidir le seirbhísí idirghabhálacha sa mhargadh inmheánach a chomhchuibhiú go hiomlán agus é mar chuspóir leis timpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa ar líne a áirithiú agus aghaidh a thabhairt ar scaipeadh inneachair neamhdhleathaigh ar líne agus ar an mbaol don tsochaí a d’fhéadfadh teacht as scaipeadh bréagaisnéise nó inneachair eile, agus ina dtugtar cosaint éifeachtach do na cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt agus ina n-éascaítear an nuálaíocht. Dá réir sin, níor cheart do na Ballstáit ceanglais bhreise náisiúnta a ghlacadh ná a choimeád ar bun maidir leis na hábhair a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, mura bhforáiltear dó sin go sainráite sa Rialachán seo, ós rud é go ndéanfadh sé sin difear do chur i bhfeidhm díreach aonfhoirmeach na rialacha lán-chomhchuibhithe is infheidhme maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha i gcomhréir le cuspóirí an Rialacháin seo. Níor cheart go gcuirfeadh sé sin bac ar an deis atá ann reachtaíocht náisiúnta eile is infheidhme maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a chur i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear Treoir 2000/31/CE, go háirithe Airteagal 3 di, i gcás ina saothraítear le forálacha an dlí náisiúnta cuspóirí dlisteanacha eile maidir le leas an phobail seachas na cuspóirí a shaothraítear leis an Rialachán seo.

(10)

Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar do ghníomhartha eile de dhlí an Aontais lena rialáiltear soláthar sheirbhísí sochaí faisnéise i gcoitinne nó gnéithe eile de sholáthar seirbhísí idirghabhálacha sa mhargadh inmheánach nó lena sonraítear agus lena gcomhlánaítear na rialacha comhchuibhithe a leagtar amach sa Rialachán seo, amhail Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7), lena n-áirítear na forálacha di maidir le hardáin comhroinnte físeán, Rialacháin (AE) 2019/1148 (8), (AE) 2019/1150 (9), (AE) 2021/784 (10) agus (AE) 2021/1232 (11) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (12) agus forálacha dhlí an Aontais a leagtar amach i Rialachán maidir le hOrduithe Eorpacha chun Fianaise a Thabhairt ar Aird agus Orduithe Caomhnaithe Eorpacha i gcomhair fianaise leictreonach in ábhair choiriúla agus i dTreoir lena leagtar síos rialacha comhchuibhithe maidir le hionadaithe dlíthiúla a cheapadh chun críche fianaise a bhailiú in imeachtaí coiriúla.

Ar an gcaoi chéanna, ar mhaithe le soiléireacht, ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar do dhlí an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí, go háirithe Rialacháin (AE) 2017/2394 (13) agus (AE) 2019/1020 (14) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 2001/95/CE (15), 2005/29/CE (16), 2011/83/AE (17) agus 2013/11/AE (18) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán 93/13/CEE ón gComhairle (19), agus maidir le cosaint sonraí pearsanta, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20).

Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar do rialacha an Aontais maidir leis an dlí idirnáisiúnta príobháideach freisin, go háirithe na rialacha a bhaineann le dlínse agus le haithint agus forfheidhmiú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála, mar atá Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012, agus na rialacha a bhaineann leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha. Déantar cosaint daoine aonair maidir le próiseáil sonraí pearsanta a rialú le rialacha dhlí an Aontais maidir leis an ábhar sin, agus leis na rialacha sin amháin, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE. Ina theannta sin, ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar do dhlí an Aontais maidir le dálaí oibre agus dhlí an Aontais i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair shibhialta agus choiriúla. A mhéid a shaothraítear leis na gníomhartha dlí sin de chuid an Aontais na cuspóirí céanna leis na cinn a leagtar síos sa Rialachán seo, áfach, ba cheart feidhm a bheith ag rialacha an Rialacháin seo maidir le saincheisteanna nach dtugtar aghaidh orthu nó nach dtugtar aghaidh orthu go hiomlán sna gníomhartha dlí eile sin chomh maith le saincheisteanna ar maidir leo a fhágann na gníomhartha dlí eile sin Ballstáit leis an bhféidearthacht bearta áirithe a ghlacadh ar an leibhéal náisiúnta.

(11)

Ba cheart a shoiléiriú go bhfuil an Rialachán seo gan dochar do dhlí an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta lena mbaineann, lena n-áirítear Treoracha 2001/29/CE (21), 2004/48/CE (22) agus (AE) 2019/790 (23) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena mbunaítear rialacha agus nósanna imeachta sonracha nár cheart go mbeadh tionchar orthu.

(12)

Chun an cuspóir a bhaint amach maidir le timpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa ar líne a áirithiú, chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart don choincheap “inneachar neamhdhleathach” a bheith ina léiriú ginearálta ar na rialacha atá ann cheana sa timpeallacht as líne. Go háirithe, ba cheart coincheap an “ábhair neamhdhleathaigh” a shainmhíniú go leathan chun faisnéis a bhaineann le hinneachar, táirgí, seirbhísí agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chumhdach. Go háirithe, ba cheart a thuiscint leis an gcoincheap sin go dtagraíonn sé d’fhaisnéis, gan beann ar a foirm, atá neamhdhleathach inti féin faoin dlí is infheidhme, amhail fuathchaint nó inneachar sceimhlitheoireachta neamhdhleathach agus inneachar idirdhealaitheach neamhdhleathach, nó go bhfágann na rialacha is infheidhme go bhfuil sí neamhdhleathach toisc go mbaineann sí le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha. Is samplaí léiritheacha iad seo a leanas: comhroinnt íomhánna ina dtaispeántar mí-úsáid ghnéasach leanaí, comhroinnt íomhánna príobháideacha ar bhealach neamhthoiliúil neamhdhleathach, cibearstácáil, díolachán táirgí neamhchomhlíontacha nó góchumtha, díol táirgí nó soláthar seirbhísí lena sáraítear an dlí cosanta tomhaltóirí, úsáid neamhúdaraithe ábhair atá faoi chosaint cóipchirt, tairiscint mhídhleathach seirbhísí cóiríochta nó díol neamhdhleathach ainmhithe beo. Os a choinne sin, níor cheart a mheas gur inneachar neamhdhleathach é físeán a ghlacann finné de choir a d’fhéadfadh a bheith déanta, toisc go léirítear gníomh neamhdhleathach leis, i gcás nach bhfuil sé neamhdhleathach físeán den sórt sin a thaifeadadh nó a scaipeadh ar an bpobal faoin dlí náisiúnta nó faoi dhlí an Aontais. I ndáil leis sin, tá sé neamhábhartha an dtagann neamhdhleathacht na faisnéise nó na gníomhaíochta ó dhlí an Aontais nó ón dlí náisiúnta a chomhlíonann dlí an Aontais agus cad é cineál nó ábhar beacht an dlí atá i gceist.

(13)

I bhfianaise shaintréithe áirithe na seirbhísí lena mbaineann agus an ghá chomhfhreagraigh atá leis na soláthraithe sin a bheith faoi réir oibleagáidí sonracha áirithe, is gá, laistigh den chatagóir níos leithne maidir le soláthraithe seirbhísí óstála mar a shainmhínítear sa Rialachán seo í, an fhochatagóir maidir le hardáin ar líne a shainiú. Ba cheart ardáin ar líne, amhail líonraí sóisialta nó ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, a shainmhíniú mar sholáthraithe seirbhísí óstála a stórálann ní hamháin faisnéis a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhísí arna iarraidh sin dóibh, ach a scaipeann an fhaisnéis sin ar an bpobal freisin, arna iarraidh sin d’faighteoirí na seirbhíse. Áfach, chun forchur oibleagáidí atá róleathan a sheachaint, níor cheart soláthraithe seirbhísí óstála a mheas mar ardáin ar líne nach bhfuil sa scaipeadh ar an bpobal ach mionghné atá go hiomlán coimhdeach agus atá nasctha aisti féin le seirbhís eile nó mionfheidhmiúlacht de chuid na príomhsheirbhíse agus nach féidir an ghné nó an fheidhmiúlacht sin, ar chúiseanna teicniúla cuspóireacha, a úsáid gan an tseirbhís eile nó an phríomhsheirbhís sin, agus nach bealach é comhtháthú na gné nó na feidhmiúlachta sin chun dul timpeall ar infheidhmeacht rialacha an Rialacháin seo is infheidhme maidir le hardáin ar líne. Mar shampla, d’fhéadfadh gné den sórt sin a bheith i gceist i rannán na mbarúlacha i nuachtán ar líne, inar léir gur gné choimhdeach é anuas ar an bpríomhsheirbhís atá ag an bhfoilseachán nuachta faoi fhreagracht eagarthóireachta an fhoilsitheora. Os a choinne sin, ba cheart féachaint ar stóráil barúlacha i líonra sóisialta mar sheirbhís ardáin ar líne, i gcás inar léir nach mionghné den tseirbhís atá á tairiscint an méid sin, fiú más seirbhís choimhdeach é anuas ar fhoilsiú phostálacha fhaighteoirí na seirbhíse. Chun críocha an Rialacháin seo, níor cheart a mheas gur ardán ar líne iad seirbhísí néalríomhaireachta nó seirbhísí óstála gréasáin arb ionann scaipeadh faisnéise sonraí ar an bpobal agus mionghné choimhdeach nó mionfheidhmiúlacht de chuid na seirbhísí sin.

Thairis sin, i gcás seirbhísí néalríomhaireachta agus seirbhísí óstála gréasáin, nuair a bhíonn siad ag feidhmiú mar bhonneagar, amhail na seirbhísí foluiteacha bonneagair le haghaidh stórála agus ríomhaireachta de chuid feidhmchlár idirlíonbhunaithe, suíomh gréasáin nó ardán ar líne, níor cheart a mheas go bhfuil na seirbhísí sin ag scaipeadh faisnéis ar an bpobal, ar faisnéis í a stóráiltear nó a phróiseáiltear arna iarraidh sin d’faighteoir an fheidhmchláir, an tsuímh gréasáin nó an ardáin ar líne a óstálann siad.

(14)

Leis an gcoincheap “scaipeadh ar an bpobal”, mar a úsáidtear sa Rialachán seo é, ba cheart faisnéis a chur ar fáil do líon daoine a d’fhéadfadh a bheith neamhtheoranta a áireamh, is é sin le rá faisnéis a dhéanamh inrochtana d’fhaighteoirí na seirbhíse i gcoitinne gan gá a bheith le tuilleadh gníomhaíochta ó fhaighteoir na seirbhíse a sholáthraíonn an fhaisnéis, gan beann ar cé acu is féidir nó nach féidir leis na daoine sin rochtain a fháil ar an bhfaisnéis atá i gceist. Dá réir sin, i gcás ina bhfágann rochtain ar fhaisnéis gur gá grúpa d’fhaighteoirí na seirbhíse a chlárú nó a ligean isteach, níor cheart a mheas go bhfuil an fhaisnéis sin á scaipeadh ar an bpobal ach amháin i gcás ina gcláraítear nó ina ligtear isteach go huathoibríoch na faighteoirí seirbhíse atá ag iarraidh rochtain a fháil ar an bhfaisnéis gan cinneadh a bheith déanta ag duine ná rogha a bheith déanta maidir leis na daoine a dtabharfar rochtain dóibh. Tagann seirbhísí cumarsáide idirphearsanta, mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (24) iad, amhail ríomhphoist nó seirbhísí teachtaireachta príobháidí, lasmuigh de raon feidhme an tsainmhínithe ar ardáin ar líne cionn is go n-úsáidtear iad chun cumarsáid idirphearsanta a dhéanamh idir líon teoranta daoine, ar líon é a chinneann seoltóir na cumarsáide. Na hoibleagáidí ar sholáthraithe ardán ar líne a leagtar amach sa Rialachán seo, áfach, féadfaidh feidhm a bheith acu maidir le seirbhísí lenar féidir faisnéis a chur ar fáil do líon faighteoirí a d’fhéadfadh a bheith neamhtheoranta agus nach gcinneann seoltóir na cumarsáide, amhail trí ghrúpaí poiblí nó trí bhealaí oscailte. Níor cheart faisnéis a mheas amhail gur scaipeadh ar an bpobal í de réir bhrí an Rialacháin seo ach amháin i gcás ina dtarlaíonn an scaipeadh sin ar iarraidh dhíreach ó fhaighteoir na seirbhíse sin a chuir an fhaisnéis ar fáil.

(15)

I gcás ina gcumhdaítear roinnt de na seirbhísí a sholáthraíonn soláthraí leis an Rialachán seo cé nach gcumhdaítear roinnt eile, nó i gcás ina gcumhdaítear na seirbhísí a sholáthraíonn soláthraí le ranna éagsúla den Rialachán seo, ba cheart feidhm a bheith ag forálacha ábhartha an Rialacháin seo maidir leis na seirbhísí sin amháin a thagann faoina raon feidhme.

(16)

Mar gheall ar an deimhneacht dhlíthiúil arna soláthar ag an gcreat cothrománach le haghaidh díolúintí coinníollacha ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, mar a leagtar síos i dTreoir 2000/31/CE, tháinig go leor seirbhísí nua chun cinn agus tháinig méadú orthu ar fud an mhargaidh inmheánaigh. Ba cheart an creat a chaomhnú dá bhrí sin. D’fhonn na héagsúlachtaí agus na rialacha ábhartha a bheith á dtrasuí agus á gcur i bhfeidhm ar an leibhéal náisiúnta, áfach, agus ar mhaithe le soiléireacht agus comhleanúnachas, ba cheart an creat sin a ionchorprú sa Rialachán sin. Is gá freisin gnéithe áirithe den chreat sin a shoiléiriú, ag féachaint do chásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(17)

Níor cheart a bhunú le rialacha maidir le dliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha a leagtar amach sa Rialachán seo ach amháin nuair nach féidir soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann a chur faoi dhliteanas i ndáil le hinneachar neamhdhleathach a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhíse. Níor cheart tuiscint a bhaint as na rialacha sin go gcuirtear bunús dearfach ar fáil leo chun a shuí cá huair is féidir soláthraí a chur faoi dhliteanas, rud a dhéanfar a chinneadh le rialacha infheidhme an Aontais nó an dlí náisiúnta. Thairis sin, ba cheart feidhm a bheith ag na díolúintí ó dhliteanas a bhunaítear sa Rialachán seo maidir le haon chineál dliteanais a mhéid a bhaineann le haon chineál inneachair neamhdhleathaigh, gan beann ar ábhar beacht na ndlíthe sin ná ar a gcineál.

(18)

Níor cheart feidhm a bheith ag na díolúintí ó dhliteanas a bhunaítear sa Rialachán seo i gcás, seachas é féin a theorannú do sholáthar neodrach na seirbhísí ach díreach próiseáil theicniúil agus uathoibríoch a dhéanamh ar an bhfaisnéis a sholáthair faighteoir na seirbhíse, ina bhfuil ról gníomhach ag an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha ar de chineál é a fhágann gur féidir leis eolas nó smacht a fháil ar an bhfaisnéis sin. Níor cheart na díolúintí sin a bheith ar fáil dá réir sin maidir le dliteanas a bhaineann le faisnéis nach soláthraíonn faighteoir na seirbhíse ach a sholáthraíonn soláthraí na seirbhíse idirghabhálaí féin, lena n-áirítear i gcás inar forbraíodh an fhaisnéis faoi fhreagracht eagarthóireachta an tsoláthraí sin.

(19)

I bhfianaise chineál éagsúil na ngníomhaíochtaí “cainéil fhóraigh”, “taiscthe” agus “óstála” agus sheasamh agus chumais éagsúla soláthraithe na seirbhísí atá i gceist, is gá idirdhealú a dhéanamh idir na rialacha is infheidhme maidir leis na gníomhaíochtaí sin, a mhéid atá siad faoi réir ceanglais agus coinníollacha éagsúla agus go bhfuil a raon feidhme éagsúil faoin Rialachán seo, mar a léirmhíníonn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh é.

(20)

I gcás ina dtéann soláthraí seirbhísí idirghabhálacha i gcomhar d’aon turas le faighteoir seirbhísí chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha, níor cheart a mheas gur soláthraíodh na seirbhísí go neodrach agus, dá bhrí sin, níor cheart go mbeadh an soláthraí in ann tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas dá bhforáiltear sa Rialachán seo. Ba cheart go mb’amhlaidh an cás, mar shampla, i gcás ina dtairgfidh an soláthraí a sheirbhís chun gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a éascú, mar shampla trína léiriú go sainráite gurb é is cuspóir dó gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a éascú nó go bhfuil a chuid seirbhísí oiriúnach chun na críche sin. Níor cheart gur leor ann féin go dtairgeann seirbhís tarchur criptithe nó aon chóras eile a fhágann nach féidir an t-úsáideoir a aithint chun a mheas go bhfuiltear ag éascú gníomhaíochtaí neamhdhleathacha.

(21)

Ba cheart go mbeadh soláthraí in ann tairbhe a bhaint as na díolúintí ó dhliteanas do “chainéal fórach” agus do sheirbhísí “taiscthe” nuair nach mbaineann sé in aon chor leis an bhfaisnéis a tharchuirtear nó a bhfuil rochtain uirthi. Ní mór chuige sin, i measc nithe eile, nach modhnódh an soláthraí an fhaisnéis a tharchuireann sé nó a dtugann sé rochtain uirthi. Níor cheart a thuiscint as an gceanglas sin, áfach, go gcumhdaítear leis ionramhálacha de chineál teicniúil a tharlaíonn i rith an tarchuir nó na rochtana, a fhad agus nach n-athraíonn na hionramhálacha sin sláine na faisnéise a tharchuirtear nó a dtugtar rochtain uirthi.

(22)

Chun tairbhe a bhaint as an díolúine ó dhliteanas i gcomhair seirbhísí óstála, ba cheart don soláthraí, nuair a fhaigheann sé eolas nó feasacht maidir le gníomhaíochtaí nó inneachar neamhdhleathach, gníomhú go tapa chun rochtain ar an inneachar sin a bhaint nó a dhíchumasú. Ba cheart tabhairt faoi bhaint nó díchumasú na rochtana agus aird ar chearta bunúsacha fhaighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus chun faisnéis a fháil. Féadfaidh an soláthraí an t-eolas nó an fheasacht sin a fháil ar chineál neamhdhleathach an inneachair, inter alia trína chuid imscrúduithe féintionscnaimh féin nó trí fhógraí arna seoladh isteach chuige ó dhaoine aonair nó eintitis i gcomhréir leis an Rialachán seo a mhéid atá na fógraí den sórt sin beacht go leor agus go bhfuil bunús oiriúnach leo chun gur féidir le hoibreoir eacnamaíoch dícheallach an t-inneachar a líomhnaíodh go bhfuil sé neamhdhleathach a shainaithint agus a mheasúnú go réasúnta agus, i gcás inarb iomchuí, gníomhú go réasúnta ina aghaidh. Ní féidir a mheas, áfach, go bhfuarthas an t-eolas nó an fheasacht sin díreach ar an bhforas go bhfuil an soláthraí ar an eolas, sa chiall ghinearálta, go n-úsáidtear a sheirbhís freisin chun inneachar neamhdhleathach a stóráil. Ina theannta sin, más é an cás é go ndéanann an soláthraí faisnéis arna huaslódáil chuig a sheirbhís a innéacsú go huathoibríoch, go bhfuil feidhm chuardaigh aige nó go molann sé faisnéis ar bhonn phróifílí nó roghanna na bhfaighteoirí seirbhíse, ní foras leordhóthanach é sin chun a mheas go bhfuil eolas “sonrach” ag an soláthraí ar ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha arna ndéanamh ar an ardán sin ná ar inneachar neamhdhleathach arna stóráil ann.

(23)

Níor cheart feidhm a bheith ag an díolúine ó dhliteanas i gcás ina bhfuil faighteoir na seirbhíse ag feidhmiú faoi údarás nó smacht soláthraí seirbhíse óstála. Mar shampla, i gcás ina ndéanann soláthraí ardáin ar líne a thugann cead do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe cinneadh faoi phraghas na n-earraí nó na seirbhísí arna dtairiscint ag an trádálaí, d’fhéadfaí a mheas go bhfuil an trádálaí ag gníomhú faoi údarás nó rialú an ardáin ar líne sin.

(24)

Chun cosaint éifeachtach tomhaltóirí a áirithiú nuair a bhítear ag dul i ngleic le hidirbhearta tráchtála idirghafa ar líne, níor cheart go mbeadh soláthraithe áirithe seirbhísí óstála, eadhon ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, in ann tairbhe a bhaint as an díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhíse óstála a bhunaítear leis an Rialachán seo a mhéid a chuireann na hardáin ar líne sin an fhaisnéis ábhartha a bhaineann leis na hidirbhearta atá i gceist i láthair ar bhealach a thugann le fios do thomhaltóirí gurb iad na hardáin ar líne sin féin nó trádálaithe atá ag feidhmiú faoina n-údarás nó a rialú a sholáthair an fhaisnéis sin, agus, dá bhrí sin, go bhfuil eolas nó smacht ag na hardáin ar líne ar an bhfaisnéis, fiú murab amhlaidh atá go réadúil. Ar na samplaí d’iompar den sórt sin, d’fhéadfaí a áireamh, cás nach ndéanann ardán ar líne céannacht an trádálaí a thaispeáint go soiléir mar a cheanglaítear leis an Rialachán seo, cás ina ndéanann ardán ar líne céannacht nó sonraí teagmhála an trádálaí a choinneáil siar go dtí go mbeidh an conradh arna thabhairt i gcrích idir an trádálaí agus an tomhaltóir tugtha i gcrích, nó cás ina ndéanann ardán ar líne an táirge nó an tseirbhís a mhargú ina ainm féin seachas in ainm an trádálaí a sholáthróidh an táirge nó an tseirbhís sin. Ina leith sin, ba cheart a chinneadh go hoibiachtúil, ar bhonn gach cúinse ábhartha, an bhféadfadh an cur i láthair an méid sin a thabhairt ar ghnáth-thomhaltóir a chreidiúint gur chuir an t-ardán ar líne féin nó trádálaithe a bhí ag gníomhú faoina údarás nó faoina rialú an fhaisnéis atá i gceist ar fáil.

(25)

Níor cheart go ndéanfadh na díolúintí ó dhliteanas a bhunaítear leis an Rialachán seo difear don fhéidearthacht urghairí de chineálacha éagsúla a dheonú in aghaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, fiú i gcás ina sásaíonn siad na coinníollacha a leagtar amach mar chuid de na díolúintí sin. D’fhéadfadh na hurghairí sin a bheith comhdhéanta, go háirithe, de chúirteanna nó údaráis riaracháin ag ceangal go ndéanfaí deireadh a chur le haon sárú nó aon sárú a chosc, arna n-eisiúint i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear baint inneachair neamhdhleathaigh shonraigh sna horduithe sin, nó rochtain chuige a dhíchumasú.

(26)

Chun deimhneacht dhlíthiúil a chruthú, agus gan gníomhaíochtaí atá dírithe ar inneachar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus gníomhú ina aghaidh a dhíspreagadh, gníomhaíochtaí ar féidir le soláthraithe na gcatagóirí seirbhísí idirghabhála ar fad tabhairt fúthu ar bhonn deonach, ba cheart a shoiléiriú díreach mar gheall go dtugann soláthraithe faoi na gníomhaíochtaí nach ionann sin agus a rá nach mbeidh na díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo ar fáil, ar choinníoll go ndéantar na gníomhaíochtaí sin de mheon macánta agus ar bhealach dícheallach. Maidir leis an gcoinníoll go ngníomhófaí de mheon macánta agus ar bhealach dícheallach, ba cheart a áireamh ann go ngníomhófaí ar bhealach oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach, agus aird chuí á tabhairt ar chearta agus leasanna dlisteanacha na bpáirtithe uile lena mbaineann, agus go gcuirfí na coimircí is gá ar fáil i gcoinne inneachar dleathach a bheith á bhaint gan údar cuí, i gcomhréir le cuspóir agus ceanglais an Rialacháin seo. Chuige sin, ba cheart do na soláthraithe lena mbaineann bearta réasúnta a dhéanamh, mar shampla, chun a áirithiú, i gcás ina n-úsáidtear uirlisí uathoibrithe chun na gníomhaíochtaí sin a dhéanamh, go bhfuil an teicneolaíocht ábhartha sách iontaofa chun an ráta earráide a theorannú a mhéid is féidir. Ina theannta sin, is iomchuí a shoiléiriú mar gheall go ndearna na soláthraithe bearta, de mheon macánta, chun ceanglais dhlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-áirítear iad sin a leagtar amach sa Rialachán seo a mhéid a bhaineann lena dtéarmaí agus coinníollacha a chomhlíonadh, nach bhfágfaidh sé sin nach mbeidh na díolúintí sin ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo ar fáil. Dá bhrí sin, níor cheart aon ghníomhaíochtaí agus bearta den chineál sin a bhféadfadh soláthraí tabhairt fúthu a chur san áireamh agus cinneadh á dhéanamh cibé acu is féidir nó nach féidir leis an soláthraí brath ar an díolúine ó dhliteanas, go háirithe a mhéid a bhaineann le cibé acu a sholáthraíonn nó nach soláthraíonn an soláthraí a sheirbhís go neodrach agus gur féidir leis dá bhrí sin teacht faoi réim raon feidhme na forála ábhartha, gan an riail sin a bheith ag tabhairt le fios gur féidir leis an soláthraí brath uirthi. Níor cheart gníomhaíochtaí deonacha a úsáid chun dul timpeall ar oibleagáidí na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoin Rialachán seo.

(27)

Cé go ndíríonn na rialacha maidir le díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha a leagtar amach sa Rialachán seo ar an díolúine ó dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, tá sé tábhachtach a mheabhrú, d’ainneoin an róil thábhachtaigh a imríonn na soláthraithe sin go ginearálta, nár cheart déileáil le fadhb an inneachair agus na ngníomhaíochtaí neamhdhleathacha ar líne díreach trí dhíriú ar a ndliteanas agus a bhfreagrachtaí. Nuair is féidir, ba cheart do thríú páirtithe dá ndéanann inneachar neamhdhleathach arna tharchur nó arna stóráil ar líne difear iarracht a dhéanamh coinbhleachtaí a réiteach maidir leis an inneachar sin gan soláthraithe na seirbhísí idirghabhálacha atá i gceist a bheith páirteach ann. Ba cheart d’fhaighteoirí na seirbhíse a bheith faoi dhliteanas, i gcás ina bhforáiltear dó sin sna rialacha is infheidhme de chuid an Aontais agus sa dlí náisiúnta lena gcinntear an dliteanas sin, maidir leis an inneachar neamhdhleathach a sholáthraíonn siad agus a d’fhéadfaidís a scaipeadh ar an bpobal trí sheirbhísí idirghabhálacha. I gcás inarb iomchuí, ba cheart do ghníomhaithe eile, amhail modhnóirí grúpa i dtimpeallachtaí dúnta ar líne, go háirithe i gcás grúpaí móra, cuidiú chun scaipeadh inneachair neamhdhleathaigh ar líne a chosc, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme. Thairis sin, nuair is gá do sholáthraithe seirbhíse sochaí faisnéise a bheith rannpháirteach, lena n-áirítear soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ba cheart aon iarraidh nó ordú maidir le rannpháirtíocht den sórt sin, mar riail ghinearálta, a chur chuig an soláthraí sonrach a bhfuil an cumas teicniúil agus oibríochtúil aige chun gníomhú in aghaidh na míreanna sonracha den inneachar neamhdhleathach, chun aon éifeachtaí diúltacha féideartha ar infhaighteacht agus inrochtaineacht faisnéise nach inneachar neamhdhleathach é a chosc agus a íoslaghdú.

(28)

Ó 2000, tá teicneolaíochtaí nua tagtha chun cinn a fheabhsaíonn infhaighteacht, éifeachtacht, luas, iontaofacht, inniúlachtaí agus slándáil córas chun sonraí ar líne a tharchur, a aimsiú agus a stóráil, rud a fhágann go bhfuil an t-éiceachóras ar líne ag éirí níos casta. Chuige sin, ba cheart a mheabhrú gur féidir le soláthraithe seirbhísí a bhunaíonn agus a éascaíonn an ailtireacht loighciúil bhunúsach agus feidhmiú ceart an idirlín, lena n-áirítear feidhmeanna coimhdeacha teicniúla, tairbhe a bhaint freisin as na díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa Rialachán seo, a mhéid a cháilíonn a gcuid seirbhísí mar sheirbhísí “cainéil fhóraigh”, “taiscthe” nó “óstála”. Áirítear le seirbhísí den sórt sin, de réir an cháis, líonraí achair logánta gan sreang, seirbhísí córais ainmneacha fearainn (DNS), clárlanna ainmneacha fearainn barrleibhéil, cláraitheoirí, údaráis deimhnithe a eisíonn deimhnithe digiteacha, líonraí príobháideacha fíorúla, innill chuardaigh ar líne, seirbhísí bonneagair néil, nó líonraí seachadta inneachair, a chumasaíonn, a aimsíonn nó a fheabhsaíonn feidhmeanna soláthraithe eile na seirbhísí idirghabhálacha. Ar an gcuma chéanna, tá forbairt mhór tagtha ar sheirbhísí a úsáidtear chun críoch cumarsáide, agus modhanna teicniúla a seachadta, is cionsiocair le seirbhísí ar líne amhail IP gutha, seirbhísí teachtaireachta agus seirbhís ríomhphoist gréasánbhunaithe, i gcás ina seachadtar an chumarsáid trí sheirbhís rochtana idirlín. Féadfaidh na seirbhísí sin, freisin, tairbhe a bhaint as díolúintí ó dhliteanas, a mhéid a cháilíonn siad mar sheirbhísí “cainéil fhóraigh”, “taiscthe” nó “óstála”.

(29)

Le seirbhísí idirghabhálacha, cumhdaítear réimse leathan gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhíonn ar siúl ar líne, gníomhaíochtaí a fhorbraíonn go leanúnach chun tarchur faisnéise a éascú atá tapa, sábháilte agus slán, agus chun áisiúlacht a áirithiú do na rannpháirtithe uile san éiceachóras ar líne. Mar shampla, is é a áirítear le seirbhísí idirghabhálacha den chineál “cainéil fhóraigh” catagóirí cineálacha maidir le seirbhísí amhail pointí malartaithe idirlín, pointí rochtana gan sreang, líonraí príobháideacha fíorúla, seirbhísí córais ainmneacha fearainn (DNS) agus réiteoirí, clárlanna ainmneacha fearainn barrleibhéil, cláraitheoirí, údaráis deimhnithe a eisíonn deimhnithe digiteacha, Prótacal Idirlín Guthaithe agus seirbhísí cumarsáide idirphearsanta eile, agus is é a áirítear le samplaí cineálacha de sheirbhísí idirghabhálacha “taiscthe” ná soláthar aonair gréasáin seachadta inneachair, seachfhreastalaithe droim ar ais nó seachfhreastalaithe oiriúnaithe inneachair. Tá seirbhísí den sórt sin ríthábhachtach chun seachadadh rianúil éifeachtúil na faisnéise a sholáthraítear ar an idirlíon a áirithiú. Áirítear le samplaí de “sheirbhísí óstála” catagóirí seirbhísí amhail néalríomhaireacht, óstáil, seirbhísí tagartha íoctha nó seirbhísí lena gcumasaítear faisnéis agus inneachar ar líne a chomhroinnt, lena n-áirítear comhaid a stóráil agus a chomhroinnt. Féadfar seirbhísí idirghabhálacha a sholáthar ar leithligh, mar chuid de chineál eile seirbhíse idirghabhálaí, nó go comhuaineach le seirbhísí idirghabhálacha eile. Braitheann bunchineál na seirbhíse – cibé acu seirbhís cainéil fhóraigh, seirbhís taiscthe nó seirbhís óstála í – ar a cuid feidhmeanna teicniúla a d’fhéadfadh athrú in imeacht ama, agus ba cheart é a mheas de réir an cháis.

(30)

Níor cheart go mbeadh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, de jurede facto, faoi réir oibleagáid faireacháin i ndáil le hoibleagáidí de chineál ginearálta. Ní bhaineann sé sin le hoibleagáidí faireacháin i gcás sonrach agus, go háirithe, ní dhéanann sé difear d’orduithe ó údaráis náisiúnta i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta, i gcomhréir le dlí an Aontais, arna léirmhíniú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus i gcomhréir leis na coinníollacha a bhunaítear leis an Rialachán seo. Níor cheart a fhorléiriú le ní ar bith den Rialachán seo mar oibleagáid ghinearálta faireacháin nó oibleagáid ghinearálta ghníomhach aimsithe fíoras a fhorchur, nó mar oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe bearta réamhghníomhacha a dhéanamh i ndáil le hinneachar neamhdhleathach.

(31)

Ag brath ar chóras dlí gach Ballstáit agus an réimse dlí atá i gceist, féadfaidh údaráis bhreithiúnacha nó riaracháin náisiúnta, lena n-áirítear údaráis um fhorfheidhmiú an dlí, ordú a thabhairt do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha gníomhú in aghaidh aon mhír shonrach amháin nó níos mó d’inneachar neamhdhleathach, nó faisnéis shonrach áirithe a sholáthar. Tá éagsúlacht mhór ann idir na dlíthe náisiúnta ar ar a mbonn a eisítear na horduithe sin agus táthar ag tabhairt aghaidh níos mó ar orduithe i gcásanna trasteorann. Chun a áirithiú gur féidir cloí leis na horduithe sin ar bhealach éifeachtach agus éifeachtúil, go háirithe i gcomhthéacs trasteorann, ionas gur féidir leis na húdaráis phoiblí lena mbaineann tabhairt faoina gcúraimí agus nach mbíonn na soláthraithe faoi réir aon ualach neamhréireach, gan tionchar gan ghá a imirt ar chearta agus ar leasanna dlisteanacha aon tríú páirtithe, is gá coinníollacha áirithe a leagan síos ar cheart do na horduithe sin iad a chomhlíonadh chomh maith le ceanglais chomhlántacha áirithe maidir le próiseáil na n-orduithe sin. Dá bhrí sin, níor cheart go gcomhchuibheofaí leis an Rialachán seo ach íoschoinníollacha sonracha áirithe ar cheart do na horduithe sin iad a chomhlíonadh chun go gcuirfí d’oibleagáid ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha na húdaráis ábhartha a chur ar an eolas faoin éifeacht a tugadh do na horduithe sin. Dá bhrí sin, ní fhoráiltear sa Rialachán seo don bhunús dlí chun orduithe den sórt sin a eisiúint ná ní rialáiltear raon feidhme críochach nó forfheidhmiú trasteorann na n-orduithe sin leis.

(32)

D’fhéadfadh dlí an Aontais is infheidhme nó an dlí náisiúnta is infheidhme, ar ar a bhonn a eisítear na horduithe sin, coinníollacha breise a cheangal agus ba cheart é sin a bheith mar bhonn le forfheidhmiú na n-orduithe faoi seach. I gcás neamhchomhlíonadh orduithe den sórt sin, ba cheart an Ballstát eisiúna a bheith in ann iad a fhorfheidhmiú i gcomhréir lena dhlí náisiúnta féin. Ba cheart na dlíthe náisiúnta is infheidhme a bheith i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear an Chairt agus forálacha CFAE maidir le saoirse bunaíochta, agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar laistigh den Aontas, go háirithe i dtaca leis an gcearrbhachas ar líne agus seirbhísí gealltóireachta. Ar an gcaoi chéanna, tá cur i bhfeidhm dlíthe náisiúnta den sórt sin maidir le forfheidhmiú na n-orduithe faoi seach gan dochar do na gníomhartha dlí is infheidhme de chuid an Aontais ná do chomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas nó ag na Ballstáit a bhaineann leis na horduithe sin a aithint, a fhorghníomhú agus a fhorfheidhmiú ar bhonn trasteorann, go háirithe in ábhair shibhialta agus choiriúla. Ar an taobh eile, ba cheart forfheidhmiú na hoibleagáide go gcuirfí na húdaráis ábhartha ar an eolas faoin éifeacht a tugadh do na horduithe sin, seachas forfheidhmiú na n-orduithe féin, a bheith faoi réir na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo.

(33)

Ba cheart don soláthraí seirbhísí idirghabhálacha an t-údarás eisiúna a chur ar an eolas faoi aon bhearta a rinneadh ina dhiaidh sin i dtaobh orduithe den sórt sin gan moill mhíchuí i gcomhréir leis na teorainneacha ama a leagtar amach sa dlí ábhartha de chuid an Aontais nó sa dlí ábhartha náisiúnta.

(34)

Ba cheart do na húdaráis náisiúnta ábhartha a bheith in ann orduithe den sórt sin a eisiúint in aghaidh inneachar a mheastar a bheith neamhdhleathach nó orduithe chun faisnéis a sholáthar ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta, i gcomhréir le dlí an Aontais, go háirithe an Chairt, agus iad a dhíriú ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, lena n-áirítear iad siúd atá bunaithe i mBallstát eile. Ba cheart an Rialachán seo, áfach, a bheith gan dochar do dhlí an Aontais i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair shibhialta nó choiriúla, lena n-áirítear Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 agus Rialachán maidir le hOrduithe Eorpacha chun fianaise a thabhairt ar aird agus Orduithe Caomhnaithe Eorpacha i gcomhair fianaise leictreonach in ábhair choiriúla], ná don dlí náisiúnta nós imeachta choiriúil nó shibhialta. Dá bhrí sin, i gcás ina bhforáiltear leis na dlíthe sin i gcomhthéacs imeachtaí coiriúla nó sibhialta do choinníollacha breise nó coinníollacha nach bhfuil comhoiriúnach leo siúd dá bhforáiltear sa Rialachán seo i ndáil le horduithe chun gníomhú in aghaidh inneachar neamhdhleathach nó chun faisnéis a sholáthar, d’fhéadfadh sé nach mbeadh feidhm ag na coinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo nó go bhféadfaí iad a oiriúnú. Go háirithe, an oibleagáid atá ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ó Bhallstát an údaráis eisiúna cóip de na horduithe a tharchur chuig na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile go léir, d’fhéadfadh sé nach mbeadh feidhm aici i gcomhthéacs imeachtaí coiriúla nó d’fhéadfaí í a oiriúnú, i gcás ina bhforáiltear dó sin sa dlí nós imeachta choiriúil náisiúnta is infheidhme.

Thairis sin, ba cheart an oibleagáid ráiteas ar chúiseanna a bheith sna horduithe ina mínítear an fáth ar inneachar neamhdhleathach í an fhaisnéis a oiriúnú i gcás inar gá faoin dlí nós imeachta choiriúil náisiúnta is infheidhme le haghaidh cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh. Ar deireadh, d’fhéadfaí moill a chur ar an oibleagáid atá ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha faighteoir na seirbhíse a chur ar an eolas i gcomhréir leis an dlí is infheidhme de chuid an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme, go háirithe i gcomhthéacs imeachtaí coiriúla, sibhialta nó riaracháin. Lena chois sin, ba cheart orduithe a eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus leis an gcosc ar oibleagáidí ginearálta chun faireachán a dhéanamh ar fhaisnéis nó chun fíorais nó imthosca a thugann gníomhaíocht neamhdhleathach le fios mar a leagtar síos sa Rialachán seo a lorg go gníomhach. Na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo a bhfuil feidhm acu maidir le horduithe i dtaca le gníomhú in aghaidh inneachar neamhdhleathach, ní dochar iad d’ionstraimí eile an Aontais ina bhforáiltear do chórais den chineál céanna gníomhú in aghaidh cineálacha sonracha inneachair neamhdhleathaigh, amhail Rialachán (AE) 2021/784, Rialachán (AE) 2019/1020, nó Rialachán (AE) 2017/2394 lena dtugtar cumhachtaí sonracha ordú a thabhairt d’údaráis um fhorfheidhmiú an dlí maidir le cosaint tomhaltóirí i mBallstát faisnéis a sholáthar, cé nach dochar na coinníollacha agus na ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le horduithe faisnéis a sholáthar d’ionstraimí eile an Aontais lena bhforáiltear do rialacha ábhartha den chineál céanna d’earnálacha sonracha. Ba cheart na coinníollacha agus na ceanglais sin a bheith gan dochar do rialacha coinneála agus caomhnaithe faoin dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais agus iarrataí rúndachta ó údaráis um fhorfheidhmiú an dlí a bhaineann le neamhnochtadh faisnéise. Níor cheart go ndéanfadh na coinníollacha agus na ceanglais sin difear don deis atá ag na Ballstáit a cheangal ar sholáthraí seirbhísí idirghabhálacha sárú a chosc, i gcomhréir le dlí an Aontais lena n-áirítear an Rialachán seo, agus go háirithe i gcomhréir leis an toirmeasc ar oibleagáidí ginearálta faireacháin.

(35)

Ba cheart na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo a chomhlíonadh ar a dhéanaí nuair a chuirfear an t-ordú ar aghaidh chuig an soláthraí lena mbaineann. Dá bhrí sin, féadfar an t-ordú a eisiúint i gceann amháin de theangacha oifigiúla údarás eisiúna an Bhallstáit lena mbaineann. I gcás nach ionann an teanga sin, áfach, agus an teanga a dhearbhaigh soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha nó teanga oifigiúil eile de chuid na mBallstát, arna comhaontú idir an t-údarás a eisíonn an t-ordú agus an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, ba cheart aistriúchán ar na gnéithe den ordú a leagtar amach sa Rialachán seo, ar a laghad, a bheith ag gabháil le tarchur an ordaithe. I gcás inar aontaigh soláthraí seirbhísí idirghabhálacha le húdaráis Ballstáit teanga áirithe a úsáid, ba cheart a mholadh dó glacadh le horduithe sa teanga chéanna arna n-eisiúint ag údaráis i mBallstáit eile. Ba cheart gnéithe a bheith sna horduithe a fhágann gur féidir leis an duine ar a bhfuil siad dírithe an t-údarás eisiúna a aithint, lena n-áirítear sonraí teagmhála pointe teagmhála laistigh den údarás sin i gcás inarb iomchuí, agus barántúlacht an ordaithe a fhíorú.

(36)

Ba cheart go leagfaí amach raon feidhme críochach na n-orduithe sin go soiléir ar bhonn an dlí is infheidhme ar leibhéal an Aontais nó ar an leibhéal náisiúnta, a chumasaíonn eisiúint an ordaithe agus níor cheart go sáróidís an méid a bhfuil fíorghá leis chun a chuspóirí a bhaint amach. Chuige sin, ba cheart don údarás breithiúnach nó riaracháin náisiúnta, a d’fhéadfadh a bheith ina údarás forfheidhmithe dlí, a eisíonn an t-ordú lena bhféachtar leis an gcuspóir a bhaint amach, i gcomhréir leis an mbunús dlí a chumasaíonn a eisiúint, cothromaíocht a áirithiú idir an t-ordú agus cearta agus leasanna dlisteanacha na dtríú páirtithe uile a bhféadfadh an t-ordú difear a dhéanamh dóibh, go háirithe a gcearta bunúsacha faoin gCairt. Go háirithe i gcomhthéacs trasteorann, ba cheart éifeacht an ordaithe a theorannú, i bprionsabal, do chríoch an Bhallstáit eisiúna, mura rud é go n-eascraíonn neamhdhleathacht an inneachair go díreach ó dhlí an Aontais nó go measann an t-údarás eisiúna go bhfuil raon feidhme críochach níos leithne de dhíth ar na cearta atá i gceist, i gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí idirnáisiúnta, agus leasanna na cúirtéise idirnáisiúnta á gcur san áireamh.

(37)

Baineann na horduithe chun faisnéis a sholáthar arna rialáil ag an Rialachán seo le faisnéis shonrach a tháirgeadh maidir le faighteoirí aonair na seirbhíse idirghabhálaí lena mbaineann a aithnítear sna horduithe sin chun na gcríoch comhlíonadh na rialacha is infheidhme de chuid an Aontais nó na rialacha náisiúnta is infheidhme ag faighteoirí na seirbhíse a chinneadh. Ba cheart faisnéis a iarraidh leis na horduithe sin a mbeadh sé mar aidhm léi faighteoirí na seirbhíse lena mbaineann a aithint. Dá bhrí sin, ní dhéantar orduithe maidir le faisnéis ar ghrúpa faighteoirí de chuid na seirbhíse nach n-aithnítear go sonrach, lena n-áirítear orduithe go soláthrófaí faisnéis chomhiomlán is gá chun críoch staitistiúil nó le haghaidh ceapadh beartas fianaisebhunaithe, a chumhdach le ceanglais an Rialacháin seo maidir le soláthar faisnéise.

(38)

Níl orduithe i dtaca le gníomhú in aghaidh inneachar neamhdhleathach agus faisnéis a sholáthar faoi réir na rialacha lena gcosnaítear inniúlacht na mBallstát san áit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse lena mbaineann bunaithe agus na rialacha lena leagtar síos maoluithe féideartha ón inniúlacht sin i gcásanna áirithe, a leagtar amach in Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE, ach amháin má chomhlíontar coinníollacha an Airteagail sin. Mar gheall go mbaineann na horduithe i dtaca le faisnéis a sholáthar le míreanna sonracha faisnéise, i gcás ina bhfuil siad dírithe ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá bunaithe i mBallstát eile, ní chuireann siad srian i bprionsabal le saoirse na soláthraithe sin a gcuid seirbhísí a sholáthar thar theorainneacha. Dá bhrí sin, níl feidhm maidir leis na horduithe sin ag na rialacha a leagtar amach in Airteagal 3 de Threoir 2000/31/CE, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann leis an ngá atá le húdar cuí a thabhairt le bearta a mhaolaíonn ó inniúlacht an Bhallstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhíse bunaithe ar fhorais shonraithe áirithe agus i dtaca le fógairt na mbeart sin.

(39)

Ar na ceanglais maidir le faisnéis a chur ar fáil i dtaca le sásraí sásaimh is infhaighte do sholáthraí na seirbhíse agus d’fhaighteoir na seirbhíse idirghabhálaí a sholáthair an t-inneachar, áirítear ceanglas maidir le faisnéis a chur ar fáil faoi shásraí láimhseála gearán riaracháin agus faoi shásamh breithiúnach lena n-áirítear achomhairc in aghaidh orduithe arna n-eisiúint ag údaráis bhreithiúnacha. Thairis sin, d’fhéadfadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha uirlisí agus treoir náisiúnta a fhorbairt i dtaca leis na sásraí gearán agus sásaimh is infheidhme ina gcríoch féin, chun rochtain ar na sásraí sin a éascú d’fhaighteoirí na seirbhíse. Ar deireadh, agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm acu, ba cheart do na Ballstáit an ceart bunúsach chun leighis éifeachtaigh bhreithiúnaigh agus chun trialach córa dá bhforáiltear in Airteagal 47 den Chairt a urramú. Dá bhrí sin, níor cheart an Rialachán seo bac a chur ar na húdaráis ábhartha náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin, ar bhonn dhlí infheidhme an Aontais nó an dlí náisiúnta, ordú a eisiúint chun inneachar a athbhunú, i gcás ina raibh an t-inneachar sin i gcomhréir le téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí seirbhíse idirghabhála, ach gur mheas an soláthraí sin go hearráideach go raibh sé neamhdhleathach agus gur baineadh é.

(40)

Chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, agus go háirithe chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus timpeallacht shábháilte agus thrédhearcach ar líne a áirithiú, is gá sraith oibleagáidí díchill chuí comhchuibhithe atá soiléir, éifeachtach, intuartha agus cothrom a bhunú do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha. Leis na hoibleagáidí sin, ba cheart go háirithe é a bheith d’aidhm leo cuspóirí difriúla an bheartais phoiblí a ráthú amhail sábháilteacht agus iontaobhas fhaighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear tomhaltóirí, mionaoisigh agus úsáideoirí atá i mbaol ar leith fuathchaint, gnéaschiapadh nó gníomhaíochtaí eile idirdhealaitheacha a fhulaingt, cosaint na gceart bunúsach ábhartha a chumhdaítear sa Chairt, cuntasacht fhónta na soláthraithe sin agus cumhachtú na bhfaighteoirí agus na bpáirtithe eile dá ndéantar difear agus, ag an am céanna, ba cheart dóibh an fhormhaoirseacht riachtanach a dhéanann na húdaráis inniúla a éascú.

(41)

Chuige sin, tá sé tábhachtach na hoibleagáidí díchill chuí a chur in oiriúint do chineál, méid agus nádúr na seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann. Dá bhrí sin, leagtar amach sa Rialachán seo oibleagáidí bunúsacha is infheidhme maidir le gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, chomh maith le hoibleagáidí breise do sholáthraithe seirbhísí óstála agus, go sonrach, soláthraithe ardán ar líne agus ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne. A mhéid a thagann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha laistigh roinnt catagóirí éagsúla i bhfianaise chineál a gcuid seirbhísí agus a méide, ba cheart dóibh oibleagáidí comhfhreagracha ar fad an Rialacháin seo i dtaca leis na seirbhísí sin a chomhlíonadh. Tá na hoibleagáidí díchill chuí comhchuibhithe sin, ar cheart dóibh a bheith réasúnach agus neamhthreallach, ag teastáil chun aghaidh a thabhairt ar ábhair imní shainaitheanta maidir leis an mbeartas poiblí, amhail sainleasanna dlisteanacha fhaighteoirí na seirbhíse a chosaint, dul i ngleic le cleachtais neamhdhleathacha agus na cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt a chosaint. Tá na hoibleagáidí díchill chuí neamhspleách ar an gceist maidir le dliteanas soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha agus, dá bhrí sin, is gá iad a mheasúnú ar leithligh.

(42)

Chun cumarsáid dhá threo atá furasta agus éifeachtúil a éascú, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, trí aitheantas a thabhairt do chumarsáid den sórt sin, a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ba cheart a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair leictreonach a ainmniú agus faisnéis ábhartha a fhoilsiú agus a thabhairt cothrom le dáta maidir leis an bpointe teagmhála sin, lena n-áirítear na teangacha atá le húsáid sa chumarsáid sin. Is féidir le comharthóirí iontaofa agus eintitis ghairmiúla atá faoi chaidreamh sonrach le soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha an pointe teagmhála leictreonach a úsáid freisin. Murab ionann agus an t-ionadaí dlíthiúil, ba cheart don phointe teagmhála leictreonach a bheith ann ar mhaithe le cúrsaí oibríochtúla agus níor cheart a chur de cheangal air láthair fhisiciúil a bheith aige. Is féidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an pointe teagmhála céanna a ainmniú le haghaidh cheanglais an Rialacháin seo agus le haghaidh ghníomhartha eile dhlí an Aontais. Agus na teangacha cumarsáide á sonrú, moltar do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha a áirithiú nach constaic ar chumarsáid iad iontu féin na teangacha a roghnaítear. I gcás inar gá, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha agus údaráis na mBallstát a bheith in ann teacht ar chomhaontú ar leithligh maidir leis an teanga chumarsáide, nó modhanna malartacha a lorg chun an bac teanga a shárú, lena n-áirítear trí na modhanna teicneolaíochta uile atá ar fáil nó acmhainní daonna inmheánacha agus seachtracha a úsáid.

(43)

Ba cheart ceangal a chur ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair a ainmniú d’fhaighteoirí seirbhísí, rud a fhágann gur féidir cumarsáid a dhéanamh ar bhealach tapa, díreach agus éifeachtúil, go háirithe trí mhodhanna a bhfuil teacht orthu go héasca amhail uimhreacha gutháin, seoltaí ríomhphoist, foirmeacha teagmhála leictreonacha, botaí comhrá nó córas teachtaireachtaí meandracha. Ba cheart é a shonrú go sainráite i gcás ina ndéanann faighteoir na seirbhíse cumarsáid le botaí comhrá. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha cead a thabhairt d’fhaighteoirí seirbhísí modhanna cumarsáide a roghnú atá díreach agus éifeachtúil agus nach bhfuil ag brath ar uirlisí uathoibrithe. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha gach iarracht réasúnach a dhéanamh chun a ráthú go ndéanfar acmhainní leordhóthanacha daonna agus airgeadais a leithdháileadh chun a áirithiú go ndéanfar an chumarsáid sin a fheidhmiú ar bhealach tráthúil agus éifeachtúil.

(44)

Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá bunaithe i dtríú tír agus a thairgeann seirbhísí san Aontas ionadaí dlíthiúil atá sainordaithe go leordhóthanach san Aontas a ainmniú agus ba cheart dóibh faisnéis a sholáthar do na húdaráis ábhartha maidir lena n-ionadaithe dlíthiúla agus an fhaisnéis sin a chur ar fáil go poiblí. Chun an oibleagáid sin a chomhlíonadh, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha den sórt sin a áirithiú go bhfuil na cumhachtaí agus na hacmhainní is gá ag an ionadaí dlíthiúil ainmnithe chun comhoibriú leis na húdaráis ábhartha. D’fhéadfadh an cás a bheith amhlaidh, mar shampla, i gcás ina ndéanfadh soláthraí seirbhísí idirghabhálacha foghnóthas as an ngrúpa céanna leis an soláthraí a cheapadh, nó a mháthairghnóthas, má tá an foghnóthas nó an máthairghnóthas bunaithe san Aontas. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé nach mbeadh an cás amhlaidh, mar shampla i gcás ina mbeadh an t-ionadaí dlíthiúil faoi réir imeachtaí atógála, féimheachta, nó dócmhainneacht phearsanta nó dócmhainneacht chorparáideach. Leis an oibleagáid sin, ba cheart gur féidir formhaoirseacht éifeachtach a dhéanamh agus, i gcás inar gá, an Rialachán seo a fhorfheidhmiú i ndáil leis na soláthraithe sin. Ba cheart gur féidir le níos mó ná aon soláthraí seirbhísí idirghabhálacha amháin sainordú a thabhairt d’ionadaí dlíthiúil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Ba cheart don ionadaí dlíthiúil sin a bheith in ann feidhmiú freisin mar phointe teagmhála, ar choinníoll go gcloítear le ceanglais ábhartha an Rialacháin seo.

(45)

Cé gur cheart meas a bheith ar shaoirse conartha sholáthraithe na seirbhísí idirghabhálacha i bprionsabal, tá sé iomchuí rialacha áirithe a leagan síos maidir le hinneachar, cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú théarmaí agus coinníollacha na soláthraithe sin ar mhaithe le trédhearcacht, faighteoirí na seirbhíse a chosaint agus torthaí míchothroma nó treallacha a sheachaint. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha a léiriú go soiléir agus a choinneáil cothrom le dáta ina gcuid téarmaí agus coinníollacha an fhaisnéis faoi na forais ar ar a mbonn a fhéadfaidh siad soláthar a seirbhísí a shrianadh. Go háirithe, ba cheart dóibh faisnéis a thabhairt faoi aon bheartais, nósanna imeachta, bearta agus uirlisí a úsáidtear chun modhnóireacht a dhéanamh ar inneachar, lena n-áirítear cinnteoireacht algartamach agus athbhreithniú daonna, mar aon le rialacha nós imeachta a gcórais inmheánaigh um láimhseáil gearán. Ba cheart dóibh faisnéis is féidir a rochtain go héasca a chur ar fáil freisin faoin gceart úsáid na seirbhíse a fhoirceannadh. Féadfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha úsáid a bhaint as gnéithe grafacha ina gcuid téarmaí seirbhíse, amhail deilbhíní nó íomhánna, chun príomhghnéithe na gceanglas faisnéise a leagtar amach sa Rialachán seo a léiriú. Ba cheart do na soláthraithe faighteoirí a seirbhíse a chur ar an eolas trí mhodhanna iomchuí faoi athruithe suntasacha arna gcur ar na téarmaí agus coinníollacha, mar shampla nuair a dhéanann siad modhnú ar na rialacha maidir leis an bhfaisnéis atá ceadaithe ar a seirbhís, nó athruithe eile den sórt sin a d’fhéadfadh tionchar díreach a imirt ar chumas na bhfaighteoirí úsáid a bhaint as an tseirbhís.

(46)

Seirbhísí idirghabhálacha atá dírithe go príomha ar mhionaoisigh, mar shampla trí leagan amach nó margú na seirbhíse, nó arb iad mionaoisigh is mó a bhaineann úsáid astu, ba cheart do sholáthraithe na seirbhísí sin iarrachtaí ar leith a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil míniú a dtéarmaí agus coinníollacha sothuigthe ag mionaoisigh.

(47)

Agus na srianta sin á gceapadh, á gcur i bhfeidhm agus á bhforfheidhmiú acu, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha gníomhú ar bhealach neamhthreallach agus neamh-idirdhealaitheach agus ba cheart dóibh cearta agus leasanna dlisteanacha fhaighteoirí na seirbhíse a chur san áireamh, lena n-áirítear na cearta bunúsacha mar a chumhdaítear sa Chairt iad. Mar shampla, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne aird chuí a thabhairt ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, lena n-áirítear saoirse agus iolrachas na meán. Ba cheart do gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha aird chuí a thabhairt freisin ar na caighdeáin ábhartha idirnáisiúnta le haghaidh cearta an duine a chosaint, amhail Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine.

(48)

I bhfianaise an róil agus na cumhachta ar leith atá acu, is iomchuí ceanglais bhreise maidir le faisnéis agus trédhearcacht a dtéarmaí agus coinníollacha a fhorchur ar ardáin an-mhór ar líne agus ar innill chuardaigh an-mhór ar líne. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a gcuid téarmaí agus coinníollacha a chur ar fáil i dteangacha oifigiúla na mBallstát uile ina dtairgeann siad a gcuid seirbhísí agus ba cheart dóibh achoimre bheacht agus sholéite ar phríomhghnéithe na dtéarmaí agus coinníollacha a sholáthar d’fhaighteoirí na seirbhísí freisin. Ba cheart príomhghnéithe na gceanglas faisnéise a thabhairt sna hachoimrí sin, lena n-áirítear an deis roghnú gan bheith páirteach i gclásail roghnacha.

(49)

Chun leibhéal leordhóthanach trédhearcachta agus cuntasachta a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha tuarascáil bhliantúil a chur ar fáil go poiblí i bhformáid mheaisín-inléite agus i gcomhréir leis na ceanglais chomhchuibhithe sa Rialachán seo, maidir leis an modhnóireacht inneachair ina nglacann siad páirt, lena n-áirítear na bearta ar glacadh leo de thoradh chur i bhfeidhm agus fhorfheidhmiú a dtéarmaí agus coinníollacha. Chun ualaí neamhréireacha a sheachaint, áfach, níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta sin maidir le soláthraithe ar micrifhiontair nó fiontair bheaga iad mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún (25) iad agus nach ardáin an-mhór ar líne iad de réir bhrí an Rialacháin seo.

(50)

Tá ról an-tábhachtach ag soláthraithe seirbhísí óstála ó thaobh dul i ngleic le hinneachar neamhdhleathach ar líne, agus iad ag stóráil faisnéis arna soláthar agus arna hiarraidh ag faighteoirí na seirbhíse agus ar gnách go dtugann siad rochtain d’fhaighteoirí eile uirthi, uaireanta ar scála mór. Tá sé tábhachtach go gcuirfeadh gach soláthraí seirbhísí óstála, gan beann ar a méid, sásraí fógra agus gnímh a chur i bhfeidhm is féidir a rochtain go héasca agus atá sothuigthe, sásraí lena n-éascaítear fógra a thabhairt faoi mhíreanna sonracha faisnéise a mheasann an páirtí dá dtugtar fógra a bheith ina n-inneachar neamhdhleathach do sholáthraí na seirbhísí óstála lena mbaineann (“fógra”), ar dá mbun is féidir leis an soláthraí sin cinneadh a dhéanamh cibé acu a aontaíonn nó nach n-aontaíonn sé leis an measúnú sin agus cibé acu is mian leis rochtain ar an inneachar sin a bhaint nó a dhíchumasú (“gníomh”). Ba cheart na sásraí sin a bheith inaitheanta go soiléir, ba cheart iad a bheith suite gar don fhaisnéis i dtrácht agus ba cheart é a bheith chomh héasca céanna, ar a laghad, iad a aimsiú agus a úsáid leis na sásraí fógra le haghaidh inneachar a sháraíonn téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí seirbhísí óstála. Ar choinníoll go gcomhlíontar na ceanglais maidir le fógraí, ba cheart do gach duine aonair nó eintiteas a bheith in ann fógra a thabhairt i leith ilmhíreanna inneachair a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach agus sin a dhéanamh trí fhógra aonair chun oibriú éifeachtach na sásraí fógra agus gnímh a áirithiú. Leis an sásra fógra, ba cheart a bheith in ann an duine aonair nó an t-eintiteas a chuireann fógra isteach a aithint, ach níor cheart é sin a bheith ina cheangal. I gcás cineálacha áirithe míreanna faisnéise a dtugtar fógra fúthu, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le céannacht an duine aonair nó an eintitis a chuireann fógra isteach chun a chinneadh an inneachar neamhdhleathach atá san fhaisnéis atá i gceist, mar atá líomhnaithe. Ba cheart feidhm a bheith leis an oibleagáid sásraí fógra agus gníomhaíochta a chur i bhfeidhm, mar shampla, maidir le seirbhísí stórála agus comhroinnte comhad, seirbhísí óstála gréasáin, freastalaithe fógraíochta agus boscaí bruscair greamaithe, a mhéid is a cháilíonn siad mar sheirbhísí óstála a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

(51)

Ag féachaint don ghá atá le haird chuí a thabhairt ar chearta bunúsacha na bpáirtithe uile lena mbaineann a ráthaítear faoin gCairt, aon ghníomhaíocht a dhéanann soláthraí seirbhísí óstála de bhun fógra a fháil, ba cheart í a spriocdhírithe go docht, sa mhéid gur cheart é a bheith mar chuspóir léi na míreanna sonracha faisnéise a mheastar a bheith ina n-inneachar neamhdhleathach a bhaint nó a dhíchumasú, gan difear míchuí a dhéanamh don tsaoirse atá ag faighteoirí na seirbhíse tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil. Dá bhrí sin, mar riail ghinearálta, ba cheart fógraí a dhíriú ar na soláthraithe seirbhísí óstála ar féidir a bheith ag dréim leis go réasúnta go bhfuil an cumas teicniúil agus oibríochtúil acu gníomhú i gcoinne míreanna sonracha den sórt sin. Na soláthraithe seirbhísí óstála a gheobhaidh fógra faoi mhír shonrach faisnéise a bhaint agus nach féidir leo déanamh amhlaidh ar chúiseanna teicniúla nó oibríochtúla, ba cheart dóibh an duine nó an t-eintiteas a chuir an fógra isteach a chur ar an eolas faoi sin.

(52)

Ba cheart na rialacha maidir le sásraí fógra agus gnímh den sórt sin a chomhchuibhiú ar leibhéal an Aontais, chun foráil a dhéanamh maidir le próiseáil thráthúil, dhícheallach agus neamhthreallach na bhfógraí ar bhonn rialacha atá aonfhoirmeach, trédhearcach agus soiléir agus lena bhforáiltear do choimircí láidre chun cearta agus sainleasanna dlisteanacha gach páirtí dá ndéantar difear a chosaint, go háirithe a gcearta bunúsacha mar a ráthaítear sa Chairt iad, gan beann ar an mBallstát ina bhfuil na páirtithe sin bunaithe nó ina gcónaíonn siad ná an réimse dlí atá i gceist. Áirítear ar na cearta bunúsacha sin, ach gan a bheith teoranta dóibh; i gcás fhaighteoirí na seirbhíse, an ceart maidir le saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, an ceart maidir le meas ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, an ceart go ndéanfaí sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun neamh-idirdhealaithe agus an ceart chun leighis éifeachtaigh; i gcás na soláthraithe seirbhíse an tsaoirse chun gnó a sheoladh, lena n-áirítear saoirse conarthachta; i gcás páirtithe dá ndéanann an t-inneachar neamhdhleathach difear, an ceart maidir le dínit an duine, cearta an linbh, an ceart maidir le cosaint maoine, lena n-áirítear maoin intleachtúil, agus an ceart maidir le neamh-idirdhealú. Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála gníomhú de réir fógraí ar bhealach tráthúil, go háirithe, tríd an gcineál inneachair neamhdhleathaigh a bhfuiltear á fhógairt a chur san áireamh agus an phráinn a bhaineann le beart a dhéanamh. Is féidir a bheith ag súil leis, cuir i gcás, go ngníomhóidh soláthraithe den sórt sin gan mhoill i gcás ina líomhnófaí go bhfuil inneachar neamhdhleathach ann lena mbaineann bagairt ar bheatha nó sábháilteacht daoine. Ba cheart don soláthraí seirbhísí óstála an duine aonair nó an t-eintiteas a thugann fógra faoin inneachar sonrach a chur ar an eolas gan moill mhíchuí tar éis dó cinneadh a dhéanamh an ngníomhóidh sé nó nach ngníomhóidh sé de réir an fhógra.

(53)

Leis na sásraí fógra agus gnímh, ba cheart a bheith in ann fógraí a chur isteach atá sách cruinn agus cuí-réasúnaithe go leor chun gur féidir leis an soláthraí seirbhísí óstála lena mbaineann cinneadh feasach agus dícheallach a dhéanamh, i gcomhréir leis an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, i ndáil leis an inneachar a mbaineann an fógra leis, go háirithe cibé acu a mheastar nó nach meastar go bhfuil an t-inneachar sin neamhdhleathach agus go bhfuil sé le baint nó go bhfuil an rochtain air le díchumasú. Ba cheart a bheith ag na sásraí sin saintréithe lena n-éascófar soláthar fógraí ina bhfuil míniú ar na cúiseanna a measann an duine aonair nó an t-eintiteas a chuireann fógra isteach gur inneachar neamhdhleathach é an t-inneachar agus léiriú soiléir maidir leis an áit ar féidir teacht ar an inneachar sin. I gcás ina bhfuil faisnéis go leor i bhfógra chun gur féidir le soláthraí dícheallach seirbhísí óstála a chinneadh, gan mionscrúdú dlíthiúil, gur léir go bhfuil an t-inneachar neamhdhleathach, ba cheart a mheas go bhfágann an fógra go bhfuiltear ar an eolas i ndáiríre faoin neamhdhleathacht nó gur tugadh faoi deara í. Seachas le haghaidh fógraí a chur isteach a bhaineann le cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 go 7 de Threoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (26), ba cheart a iarraidh leis na sásraí sin ar an duine aonair nó an eintiteas a chuireann fógra isteach a chéannacht a nochtadh, chun mí-úsáid a sheachaint.

(54)

I gcás ina gcinneann soláthraí seirbhísí óstála, ar an bhforas go bhfuil an fhaisnéis a sholáthair na faighteoirí neamhdhleathach nó nach bhfuil sí i gcomhréir lena chuid téarmaí agus coinníollacha, an rochtain ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse a bhaint nó a dhíchumasú nó srian a chur lena infheicthe atá sí nó lena mhéid is féidir airgead a shaothrú aisti ar aon bhealach eile, mar shampla tar éis fógra a fháil nó gníomhú ar a thionscnamh féin, lena n-áirítear trí mhodhanna uathoibríocha amháin, ba cheart don soláthraí sin an faighteoir a chur ar an eolas ar bhealach soiléir agus sothuigthe faoina chinneadh, na cúiseanna lena chinneadh agus na féidearthachtaí maidir le sásamh atá ar fáil le cur in aghaidh an chinnidh sin, d’fhonn na hiarmhairtí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag cinntí den sórt sin ar an bhfaighteoir, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann sé lena cheart bunúsach ar shaoirse chun tuairimí a nochtadh, a fheidhmiú. Ba cheart feidhm a bheith leis an oibleagáid sin gan beann ar na cúiseanna atá leis an gcinneadh, go háirithe cibé acu a glacadh nó nár glacadh an gníomh mar go meastar gur inneachar neamhdhleathach í an fhaisnéis ar tugadh fógra fúithi nó nach bhfuil sí i gcomhréir leis na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme. I gcás ina ndearnadh an cinneadh tar éis fógra a fháil, níor cheart don soláthraí seirbhísí óstála céannacht an duine nó an eintitis a chuir an fógra faoi bhráid fhaighteoir na seirbhíse a nochtadh ach amháin i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin riachtanach chun a chinneadh an bhfuil an t-inneachar neamhdhleathach, amhail i gcásanna ina sáraíodh cearta maoine intleachtúla.

(55)

D’fhéadfadh maolú ar an rangú nó ar chórais moltaí a bheith i gceist le srian a chur le hinfheictheacht, chomh maith le hinrochtaineacht a theorannú ag ceann amháin nó níos mó d’fhaighteoirí na seirbhíse nó an t-úsáideoir a bhlocáil ó phobal ar líne gan an t-úsáideoir a bheith ar an eolas faoi (“cosc faoi choim”). Is féidir saothrú airgid as an bhfaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse trí ioncam fógraíochta a shrianadh tríd an íocaíocht airgeadaíochta nó an t-ioncam a bhaineann leis an bhfaisnéis sin a fhionraí nó a fhoirceannadh. Níor cheart feidhm a bheith ag an oibleagáid ráiteas ar na cúiseanna a sholáthar, áfach, maidir le hinneachar tráchtála ardéilimh meabhlach a scaiptear trí ionramháil na seirbhíse in aon turas, go háirithe úsáid bhréagach na seirbhíse amhail úsáid a bhaint as botaí nó cuntais bhréige nó úsáid a bhaint as an tseirbhís ar bhealach meabhlach eile. Gan beann ar fhéidearthachtaí eile atá ann agóid a dhéanamh i gcoinne chinneadh an tsoláthraí seirbhísí óstála, ba cheart a bheith ag faighteoir na seirbhíse i gcónaí an ceart chun leighis éifeachtaigh os comhair cúirte i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

(56)

D’fhéadfadh soláthraí seirbhísí óstála i gcásanna áirithe eolas a fháil, amhail trí fhógra ó pháirtí dá dtugtar fógra nó trína bhearta deonacha féin, faoi fhaisnéis a bhaineann le gníomhaíocht áirithe de chuid fhaighteoir na seirbhíse, amhail cineálacha áirithe inneachair neamhdhleathaigh a sholáthar, a thugann údar cuí leis an amhras, ag féachaint do na cúinsí ábhartha ar fad a bhfuil an soláthraí seirbhísí óstála feasach orthu, go bhféadfadh sé go ndearna an faighteoir sin cion coiriúil a bhaineann le bagairt ar bheatha nó sábháilteacht duine nó daoine, go bhféadfadh an faighteoir a bheith ag déanamh an chiona sin nó gur dócha go ndéanfaidh sé an cion sin, amhail na cionta a shonraítear i dTreoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (27), Treoir 2011/93/AE nó Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (28). Mar shampla, d’fhéadfadh amhras a bheith ann mar thoradh ar mhíreanna sonracha inneachair go bhfuil an pobal faoi bhagairt, amhail gríosú chun sceimhlitheoireachta de réir bhrí Airteagal 21 de Threoir (AE) 2017/541. Sna cásanna sin, ba cheart don soláthraí seirbhísí óstála na húdaráis inniúla forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas gan mhoill faoi amhras den sórt sin. Ba cheart don soláthraí seirbhísí óstála an fhaisnéis ábhartha uile atá ar fáil dó a chur ar fáil, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, an t-inneachar atá i gceist agus, má tá sé sin ar fáil, an t-am ar foilsíodh an t-inneachar, lena n-áirítear an t-amchrios ainmnithe, míniú ar an amhras atá air agus an fhaisnéis is gá chun faighteoir ábhartha na seirbhíse a aimsiú agus a aithint. Ní sholáthraítear an bunús dlí chun próifíliú a dhéanamh ar fhaighteoirí na seirbhíse sa Rialachán seo d’fhonn cionta coiriúla arna ndéanamh ag soláthraithe seirbhísí óstála a shainaithint. Ina theannta sin, ba cheart do sholáthraithe seirbhísí óstála urraim a thabhairt do rialacha eile is infheidhme de chuid dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta maidir le cearta agus saoirsí daoine aonair a chosaint le linn dóibh údaráis forfheidhmithe dlí a chur ar an eolas.

(57)

Chun ualaí díréireacha a sheachaint, níor cheart feidhm a bheith ag na hoibleagáidí breise a fhorchuirtear faoin Rialachán seo ar sholáthraithe ardán ar líne, lena n-áirítear ardáin a thugann cead do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, maidir le soláthraithe a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE iad. Ar an gcúis chéanna, níor cheart go mbeadh feidhm ag na hoibleagáidí breise sin ach oiread maidir le soláthraithe ardán ar líne a cháiligh roimhe sin mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga le linn tréimhse 12 mhí tar éis dóibh an stádas sin a chailleadh. Níor cheart na soláthraithe sin a dhíolmhú ón oibleagáid faisnéis a sholáthar faoi mheánlíon faighteoirí gníomhacha na seirbhíse in aghaidh na míosa arna iarraidh sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó don Choimisiún. Ós rud é, áfach, go bhfuil cumhacht níos mó ag ardáin an-mhór ar líne nó ag agus go bhfuil tionchar níos mó acu ar an gcaoi a bhfaigheann faighteoirí na seirbhíse faisnéis agus a ndéanann siad cumarsáid ar líne, níor cheart do na soláthraithe sin a bheith in ann leas a bhaint as an díolúine sin, is cuma cé acu a cháilíonn siad nó nach gcáilíonn siad mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga nó a cháiligh siad nó nár cháiligh mar sin le déanaí. Cabhraíonn na rialacha comhdhlúite a leagtar síos i Moladh 2003/361/CE chun a áirithiú go gcoisctear aon teacht timpeall ar na hoibleagáidí breise sin. Ní chuirtear bac le haon ní sa Rialachán seo ar sholáthraithe ardán ar líne a chumhdaítear leis an díolúine sin córas a chur ar bun, ar bhonn deonach, a chomhlíonann ceann amháin nó níos mó de na hoibleagáidí sin.

(58)

Maidir le cinntí áirithe de chuid soláthraithe ardán ar líne a dhéanann difear diúltach d’fhaighteoirí na seirbhíse agus a bhaineann le neamhdhleathacht inneachair nó neamhréireacht inneachair leis na téarmaí agus coinníollacha, ba cheart go mbeidís in ann cur ina gcoinne go héasca agus go héifeachtach. Dá bhrí sin, ba cheart a cheangal ar sholáthraithe ardán ar líne foráil a dhéanamh maidir le córais inmheánacha chun gearáin a láimhseáil, a chomhlíonann coinníollacha áirithe d’fhonn a áirithiú go mbeidh na córais sin inrochtana go héasca agus go mbeidh torthaí tapa, neamh-idirdhealaitheacha, neamhthreallacha agus cothroma mar thoradh orthu, agus go mbeidh siad faoi réir athbhreithniú daonna i gcás ina n-úsáidtear modhanna uathoibrithe. Ba cheart go gcuirfeadh na córais sin ar chumas fhaighteoirí uile na seirbhíse gearán a dhéanamh agus níor cheart go leagfaí ceanglais fhoirmiúla síos leo, amhail tarchur chuig forálacha dlí sonracha, ábhartha nó chuig mínithe dlí ilchasta. Maidir le faighteoirí na seirbhíse a chuir fógra isteach tríd an sásra fógra agus gnímh dá bhforáiltear sa Rialachán seo nó tríd an sásra fógra d’inneachar a sháraíonn téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí ardán ar líne, ba cheart go mbeidís i dteideal an sásra gearán a úsáid chun an cinneadh a dhéanann soláthraí ardán ar líne maidir lena bhfógraí a chonspóid, lena n-áirítear nuair a mheasann siad nach raibh an ghníomhaíocht a rinne an soláthraí sin leordhóthanach. Ba cheart an fhéidearthacht gearán a thaisceadh chun na cinntí a chonspóidtear a fhreaschur a bheith ar fáil ar feadh 6 mhí ar a laghad, a ríomhfar ón tráth a rinne an soláthraí ardán ar líne faighteoir na seirbhíse a chur ar an eolas faoin gcinneadh.

(59)

Thairis sin, ba cheart foráil a dhéanamh don fhéidearthacht dul i mbun réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a dhéanamh ar dhíospóidí den sórt sin, de mheon macánta, lena n-áirítear iad siúd nach bhféadfaí a réiteach ar bhealach sásúil trí chórais inmheánacha um láimhseáil gearán, ag comhlachtaí deimhnithe a bhfuil an neamhspleáchas, na modhanna agus an saineolas riachtanach acu chun a ngníomhaíochtaí a dhéanamh ar bhealach cothrom, tapa agus costéifeachtach. Ba cheart neamhspleáchas na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a áirithiú freisin ar leibhéal na ndaoine nádúrtha atá i gceannas ar dhíospóidí a réiteach, lena n-áirítear trí rialacha maidir le coinbhleacht leasa. Ba cheart na táillí a ghearrann na comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a bheith réasúnach, inrochtana, tarraingteach, neamhchostasach do thomhaltóirí agus comhréireach, agus ba cheart iad a mheas de réir an cháis. I gcás ina ndeimhneoidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha inniúil, comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, ba cheart go mbeadh an deimhniú sin bailí i ngach Ballstát. Ba cheart go mbeadh soláthraithe ardán ar líne in ann diúltú páirt a ghlacadh i nósanna imeachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt faoin Rialachán seo, i gcás ina ndearnadh an díospóid chéanna, go háirithe maidir leis an bhfaisnéis lena mbaineann agus na forais leis an gcinneadh a dhéanamh, éifeachtaí an chinnidh agus na forais a ardaíodh chun an cinneadh a chonspóid, a réiteach cheana féin le nós imeachta leanúnach os comhair na cúirte inniúla nó os comhair comhlacht inniúil eile um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt nó go bhfuil sí faoi réir nós imeachta cheana féin. Ba cheart go mbeadh faighteoirí na seirbhíse in ann rogha a dhéanamh idir an sásra inmheánach gearán, réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt agus an fhéidearthacht imeachtaí breithiúnacha a thionscnamh ag céim ar bith. Ós rud é nach ceangailteach é toradh an nós imeachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, níor cheart cosc a chur ar na páirtithe imeachtaí breithiúnacha a thionscnamh i ndáil leis an díospóid chéanna. Na féidearthachtaí chun cur in aghaidh cinntí soláthraithe ardán ar líne a chruthaítear dá réir sin, níor cheart go ndéanfaidís difear ar bhealach ar bith don fhéidearthacht sásamh breithiúnach a lorg i gcomhréir le dlíthe an Bhallstáit lena mbaineann, agus dá bhrí sin, níor cheart go ndéanfaidís difear d’fheidhmiú an chirt chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil faoi Airteagal 47 den Chairt. Leis na forálacha sa Rialachán seo maidir le réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, níor cheart go gceanglófaí ar na Ballstáit comhlachtaí den sórt sin um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a bhunú.

(60)

I gcás díospóidí conarthacha idir tomhaltóirí agus gnólachtaí maidir le ceannach earraí nó seirbhísí, áirithítear le Treoir 2013/11/AE go mbíonn rochtain ag tomhaltóirí agus ag gnólachtaí san Aontas ar eintitis mhalartacha um réiteach díospóidí a bhfuil a gcáilíocht deimhnithe. Chuige seo, ba cheart a shoiléiriú go bhfuil rialacha an Rialacháin seo maidir le réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt gan dochar don Treoir sin, lena n-áirítear ceart tomhaltóirí faoin Treoir sin aistarraingt ón nós imeachta ag céim ar bith mura mbíonn siad sásta le feidhmíocht nó le hoibriú an nós imeachta.

(61)

Is féidir gníomhaíocht in aghaidh inneachar neamhdhleathach a ghlacadh níos tapúla agus níos iontaofa i gcás ina ndéanann soláthraithe ardán ar líne na bearta is gá lena áirithiú go gcaitear le fógraí arna gcur isteach ag comharthóirí iontaofa, ag gníomhú dóibh laistigh dá réimse ainmnithe saineolais, trí na sásraí fógra agus gnímh a cheanglaítear sa Rialachán seo ar bhonn tosaíochta, gan dochar don cheanglas chun gach fógra a chuirtear isteach faoi na sásraí sin a phróiseáil agus cinneadh a dhéanamh faoi ar bhealach tráthúil, dícheallach agus neamhthreallach. Ba cheart do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an t-iarratasóir bunaithe an stádas comharthóra iontaofa sin a bhronnadh agus ba cheart do gach soláthraí ardán ar líne é a aithint laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo. Níor cheart an stádas sin mar chomharthóir iontaofa a bhronnadh ach ar eintitis, agus ní ar dhaoine aonair, a léirigh, i measc nithe eile, go bhfuil saineolas agus inniúlacht ar leith acu maidir le dul i ngleic le hinneachar neamhdhleathach agus go n-oibríonn siad ar bhealach dícheallach, cruinn agus oibiachtúil. Is féidir eintitis phoiblí a bheith i gceist le heintitis den sórt sin, amhail, i gcás inneachar sceimhlitheoireachta mar shampla, aonaid tarchuir idirlín in údaráis forfheidhmithe dlí náisiúnta nó i nGníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (“Europol”) nó is féidir leo a bheith ina n-eagraíochtaí neamhrialtasacha agus ina gcomhlachtaí príobháideacha nó leathphoiblí, cosúil leis na heagraíochtaí atá mar chuid de líonra INHOPE de bheolínte chun ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí a thuairisciú agus eagraíochtaí atá tiomanta d’fhógra a thabhairt maidir le léirithe ciníocha agus seineafóbacha neamhdhleathacha ar líne. Chun laghdú ar bhreisluach sásra den sórt sin a sheachaint, ba cheart teorainn a chur le líon iomlán na gcomharthóirí iontaofa a mbronntar an stádas sin orthu i gcomhréir leis an Rialachán seo. Go háirithe, moltar do chomhlachais tionscail a dhéanann ionadaíocht ar leasanna a gcomhaltaí iarratas a dhéanamh ar stádas comharthóirí iontaofa, gan dochar do cheart eintiteas príobháideach nó daoine aonair comhaontuithe déthaobhacha a dhéanamh le soláthraithe ardán ar líne.

(62)

Ba cheart do chomharthóirí iontaofa tuarascálacha atá éasca a thuiscint agus mionsonraithe a fhoilsiú maidir le fógraí arna gcur isteach i gcomhréir leis an Rialachán seo. Sna tuarascálacha sin, ba cheart go sonrófaí faisnéis amhail líon na bhfógraí arna n-aicmiú ag an soláthraí seirbhísí óstála, an cineál inneachair, agus an ghníomhaíocht arna déanamh ag an soláthraí. Ós rud é go bhfuil saineolas agus inniúlacht léirithe ag comharthóirí iontaofa, is féidir a bheith ag dréim leis nach mbeadh an t-ualach céanna ag baint le próiseáil fógraí arna gcur isteach ag comharthóirí iontaofa, agus gur tapúla a bheadh an phróiseáil sin dá bharr, i gcomparáid le fógraí arna gcur isteach ag faighteoirí eile na seirbhíse. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh an meán-am a thógann sé an phróiseáil a dhéanamh fós éagsúil ag brath ar na tosca lena n-áirítear an cineál inneachair neamhdhleathaigh, cáilíocht fógraí, agus na nósanna imeachta teicniúla iarbhír atá i bhfeidhm chun na fógraí sin a chur isteach.

Mar shampla, cé go leagtar amach tagarmharc sa Chód iompair maidir le fuathchaint neamhdhleathach ar líne a chomhrac ó 2016 do na cuideachtaí rannpháirteacha maidir leis an am is gá chun fógraí bailí a phróiseáil chun fuathchaint neamhdhleathach a bhaint anuas, d’fhéadfadh amlínte atá an-éagsúil a bheith ag baint le próiseáil cineálacha eile inneachair neamhdhleathaigh, ag brath ar na fíricí agus imthosca sonracha agus ar na cineálacha inneachair neamhdhleathaigh atá i gceist. Chun mí-úsáid an stádais mar chomharthóir iontaofa a sheachaint, ba cheart go bhféadfaí an stádas sin a chur ar fionraí nuair a d’oscail Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta imscrúdú ar bhonn cúiseanna dlisteanacha. Le rialacha an Rialacháin seo maidir le comharthóirí iontaofa, níor cheart a thuiscint go gcoisceann siad soláthraithe ardán ar líne ó chaitheamh mar a chéile le fógraí arna gcur isteach ag eintitis nó daoine aonair nár bronnadh stádas mar chomharthóir iontaofa orthu faoin Rialachán seo, ó chomhoibriú ar bhealach eile le heintitis eile, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear an Rialachán seo agus Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (29). Le rialacha an Rialacháin seo, níor cheart cosc a chur ar sholáthraithe ardán ar líne úsáid a bhaint as an gcomharthóir iontaofa sin nó as sásraí comhchosúla chun gníomhaíocht thapa agus iontaofa a dhéanamh in aghaidh inneachar nach bhfuil comhoiriúnach lena dtéarmaí agus coinníollacha, go háirithe in aghaidh inneachar a dhéanann dochar d’fhaighteoirí leochaileacha na seirbhíse, amhail mionaoisigh.

(63)

Ach mí-úsáid a bhaint as ardáin ar líne trí inneachar ar follasach go bhfuil sé neamhdhleathach a sholáthar go minic nó trí fhógraí nó gearáin ar follasach go bhfuil siad gan bhunús a sheoladh isteach go minic faoi na sásraí agus na córais, faoi seach, a bhunaítear faoin Rialachán seo, déantar dochar d’iontaoibh agus díobháil do chearta agus leasanna dlisteanacha na bpáirtithe lena mbaineann. Dá bhrí sin, is gá coimircí iomchuí, comhréireacha agus éifeachtacha in aghaidh na mí-úsáide sin a chur i bhfeidhm, ar gá dóibh cearta agus leasanna dlisteanacha na bpáirtithe uile lena mbaineann a urramú, lena n-áirítear na cearta agus na saoirsí bunúsacha is infheidhme mar a chumhdaítear sa Chairt iad, go háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh. Ba cheart a mheas gur inneachar ar follasach go bhfuil sé neamhdhleathach í faisnéis agus ba cheart a mheas gur follasach nach bhfuil bunús le fógraí nó gearáin i gcás inar léir don ghnáthdhuine, gan aon anailís shubstainteach, go bhfuil an t-inneachar neamhdhleathach nó, go bhfuil na fógraí nó na gearáin, faoi seach, gan bhunús.

(64)

Faoi choinníollacha áirithe, ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne a ngníomhaíochtaí ábhartha a chur ar fionraí go sealadach i leith an duine atá ag gabháil don iompraíocht mhí-úsáideach. Tá sé seo gan dochar don tsaoirse atá ag soláthraithe ardán ar líne a dtéarmaí agus coinníollacha a chinneadh agus bearta níos géire a bhunú i gcás inneachar a bhaineann le coireanna tromchúiseacha ar follasach go bhfuil sé neamhdhleathach, amhail ábhar mí-úsáide gnéasaí leanaí. Ar chúiseanna trédhearcachta, ba cheart an fhéidearthacht sin a leagan amach, go soiléir agus le dóthain sonraí, i dtéarmaí agus coinníollacha na n-ardán ar líne. Ba cheart sásamh a bheith i gcónaí ar fáil maidir leis na cinntí a ghlac soláthraithe ardán ar líne ina leith sin agus ba cheart iad a bheith faoi réir fhormhaoirseacht an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha inniúil. Ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne réamhrabhadh a sheoladh sula ndéanfaidh siad cinneadh faoin bhfionraí, ar cheart a áireamh ann cúiseanna na fionraí féideartha agus na modhanna sásaimh in aghaidh an chinnidh ó sholáthraithe an ardáin ar líne. Agus cinneadh á dhéanamh maidir leis an bhfionraí, ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne an ráiteas ar chúiseanna a sheoladh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach sa Rialachán seo. Níor cheart do rialacha an Rialacháin seo maidir le mí-úsáid cosc a chur ar sholáthraithe ardán ar líne ó bhearta eile a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar inneachar neamhdhleathach arna sholáthar ag faighteoirí a seirbhíse nó mí-úsáid eile a seirbhísí, lena n-áirítear trí shárú ar a dtéarmaí agus coinníollacha, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme san Aontas agus an dlí náisiúnta. Tá na rialacha sin gan dochar d’aon fhéidearthacht na daoine a bhí páirteach sa mhí-úsáid a choinneáil faoi dhliteanas, lena n-áirítear maidir le damáistí, dá bhforáiltear i ndlí an Aontais nó sa dlí náisiúnta.

(65)

I bhfianaise na bhfreagrachtaí agus na n-oibleagáidí ar leith atá ar sholáthraithe ardán ar líne, ba cheart iad a bheith faoi réir oibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta, a bhfuil feidhm leo sa bhreis ar na hoibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta infheidhme maidir le gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha faoin Rialachán seo. Chun críocha a chinneadh cibé an bhfuil nó nach bhfuil ardáin ar líne agus innill chuardaigh ar líne ina n-ardáin an-mhór ar líne nó ina n-innill chuardaigh an-mhór ar líne, faoi seach, atá faoi réir oibleagáidí breise áirithe faoin Rialachán seo, ba cheart a áireamh ar na hoibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta d’ardáin ar líne agus d’innill chuardaigh ar líne oibleagáidí áirithe maidir le foilsiú agus cumarsáid faisnéise ar mheánfhaighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas.

(66)

Chun trédhearcacht a áirithiú agus grinnscrúdú ar chinntí na soláthraithe ardán ar líne maidir le modhnóireacht inneachair a chumasú agus faireachán a dhéanamh ar scaipeadh inneachair neamhdhleathaigh ar líne, ba cheart don Choimisiún bunachar sonraí a chothabháil agus a fhoilsiú ina bhfuil cinntí agus ráitis ar chúiseanna na soláthraithe ardán ar líne nuair a bhaineann siad infhaighteacht agus rochtain ar fhaisnéis nó nuair a chuireann siad srian ar bhealach eile ar an rochtain uirthi. Chun an bunachar sonraí a choinneáil cothrom le dáta ar bhonn leanúnach, ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne na cinntí agus an ráiteas ar chúiseanna a thíolacadh, i bhformáid chaighdeánach, gan moill mhíchuí tar éis cinneadh a dhéanamh, chun nuashonruithe fíor-ama a cheadú i gcás inar féidir sin go teicniúil agus i gcomhréir le modhanna an ardáin ar líne i dtrácht. Ba cheart go gceadódh an bunachar sonraí struchtúrtha rochtain ar an bhfaisnéis ábhartha agus fiosruithe ina leith, go háirithe maidir leis an gcineál inneachair neamhdhleathaigh líomhainte atá i gceist.

(67)

Is éard is patrúin dhorcha ar chomhéadain ar líne ardán ar líne ann cleachtais a shaobhann cumas fhaighteoirí na seirbhíse roghanna nó cinntí uathrialacha agus eolasacha a dhéanamh go hábhartha nó a chuireann bac ábhartha ar an gcumas sin, bíodh sin d’aon ghnó nó go hiarbhír. Is féidir na cleachtais sin a úsáid chun a chur ina luí ar fhaighteoirí na seirbhíse dul i mbun iompraíocht neamh-inmhianaithe nó cinntí míchuibhiúla a dhéanamh a mbíonn iarmhairtí diúltacha acu dóibh. Ba cheart cosc a chur, dá bhrí sin, ar sholáthraithe ardán ar líne dallamullóg a chur ar fhaighteoirí na seirbhíse nó iad a ghríosú agus neamhspleáchas, cinnteoireacht, nó rogha fhaighteoirí na seirbhíse a shaobhadh, nó dochar a dhéanamh dóibh, trí bhíthin an struchtúir nó an leagan amach atá ar chomhéadan ar líne, nó cuid de, nó trína chuid feidhmeanna. Ba cheart go n-áireofaí leis sin roghanna dúshaothraithe dearaidh chun an faighteoir a stiúradh i dtreo gníomhaíochtaí a théann chun tairbhe don soláthraí ardán ar líne, ach a bhféadfadh sé nach bhfuil siad chun leasa na bhfaighteoirí, agus roghanna a chur i láthair ar bhealach neamhneodrach, amhail níos mó suntais a tharraingt ar roghanna áirithe trí chomhpháirteanna amhairc, éisteachta nó eile, nuair a iarrtar ar fhaighteoir na seirbhíse cinneadh a dhéanamh, ach gan a bheith teoranta dóibh sin amháin.

Ba cheart go n-áireofaí leis freisin cásanna ina n-iarrtar ar fhaighteoir na seirbhíse arís is arís eile rogha a dhéanamh i gcás ina ndearnadh an rogha sin cheana féin, ina ndéantar an nós imeachta maidir le seirbhís a chur ar ceal i bhfad níos liopasta ná an nós imeachta maidir le clárú don tseirbhís chéanna, nó ina ndéantar roghanna áirithe níos deacra nó níos fadálaí ná roghanna eile, rud a fhágann go mbíonn sé i bhfad ródheacair scor de cheannacháin nó síniú amach ó ardán ar leith ar líne, lenar bhféadfadh le tomhaltóirí cianchonarthaí le trádálaithe a thabhairt i gcrích, agus ina gcuirtear dallamullóg ar fhaighteoirí na seirbhíse trí thabhairt orthu cinntí nó idirbhearta a dhéanamh, nó trí shocruithe atá an-deacair a athrú a bheith i bhfeidhm ar bhonn réamhshocraithe, lena gcruthaítear claonadh míréasúnta i gcinnteoireacht fhaighteoir na seirbhíse, ar bhealach a dhéanann a neamhspleáchas, a gcinnteoireacht agus a rogha a shaobhadh agus a lagú. Maidir le rialacha lena gcuirtear cosc ar phatrúin dhorcha, áfach, níor cheart a thuiscint go gcuirtear cosc leo ar sholáthraithe idirghníomhú go díreach le faighteoirí na seirbhíse agus seirbhísí nua nó seirbhísí breise a thairiscint dóibh. Níor cheart cleachtais dhlisteanacha, mar shampla san fhógraíocht, atá i gcomhréir le dlí an Aontais a mheas mar phatrúin dhorcha iontu féin. Ba cheart na rialacha sin maidir le patrúin dhorcha a léirmhíniú mar rialacha lena gclúdaítear cleachtais thoirmiscthe a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a mhéid nach gcumhdaítear na cleachtais sin cheana féin faoi Threoir 2005/29/CE nó Rialachán (AE) 2016/679.

(68)

Tá ról tábhachtach ag an bhfógraíocht ar líne sa timpeallacht ar líne, lena n-áirítear i ndáil le soláthar ardán ar líne, áit a dtarlaíonn uaireanta go n-íoctar go díreach nó go hindíreach agus go hiomlán nó go páirteach as soláthar na seirbhíse, trí ioncaim fógraíochta. Is féidir le fógraíocht ar líne cur le rioscaí suntasacha, idir fógráin ar inneachar neamhdhleathach iontu féin iad, agus cur le dreasachtaí airgeadais chun inneachar agus gníomhaíochtaí neamhdhleathacha nó inneachar agus gníomhaíochtaí atá díobhálach ar bhealach eile a fhoilsiú nó a mhéadú ar líne, nó taispeáint idirdhealaitheach fógraí le tionchar ar chóir chomhionann agus ar chomhionannas deiseanna saoránach. Chomh maith leis na ceanglais arb ann dóibh mar thoradh ar Airteagal 6 de Threoir 2000/31/CE, ba cheart a iarraidh ar sholáthraithe ardán ar líne dá bhrí sin a áirithiú go mbíonn faisnéis aonair áirithe ag faighteoirí na seirbhíse atá riachtanach dóibh chun tuiscint a fháil ar cén uair atá an fógrán á thaispeáint agus cén duine a bhfuil sé á thaispeáint thar a cheann. Ba cheart dóibh a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis suntasach, lena n-áirítear trí amharcmharcanna caighdeánaithe nó marcanna fuaime caighdeánaithe, atá inaitheanta go soiléir agus gan débhrí do ghnáthfhaighteoir na seirbhíse, agus ba cheart iad a chur in oiriúint do chineál chomhéadan ar líne na seirbhíse aonair. Ina theannta sin, ba cheart faisnéis a bheith ag faighteoirí na seirbhíse, ar féidir rochtain dhíreach a fháil uirthi ón gcomhéadan ar líne ar a bhfuil an fógrán ar taispeáint, maidir leis na príomh-pharaiméadair a úsáidtear lena chinneadh go bhfuil fógrán ar leith á chur ar taispeáint dóibh, ag soláthar míniúcháin bhríocha maidir leis an loighic a úsáidtear chuige sin, lena n-áirítear nuair a bhunaítear é sin ar phróifíliú.

Ba cheart a áireamh sna mínithe sin faisnéis faoin modh a úsáidtear chun an fógrán a chur i láthair, mar shampla cibé acu an fógraíocht chomhthéacsúil nó cineál eile fógraíochta é – agus, i gcás inarb infheidhme, na príomhchritéir próifílithe a úsáideadh; ba cheart, leis sin, go gcuirfí an faighteoir ar an eolas freisin faoi aon bhealach atá ar fáil dóibh chun na critéir sin a athrú. Tá ceanglais an Rialacháin seo maidir le soláthar faisnéise a bhaineann le fógraíocht gan dochar do chur i bhfeidhm forálacha ábhartha Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe iad siúd a bhaineann leis an gceart chun agóid a dhéanamh, cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú, agus go sonrach an gá le toiliú a fháil ón ábhar sonraí sula ndéantar na sonraí pearsanta don fhógraíocht spriocdhírithe a phróiseáil. Mar an gcéanna, tá sé gan dochar do na forálacha a leagtar síos i dTreoir 2002/58/CE go háirithe iad siúd a bhaineann le stóráil faisnéise i dtrealamh críochfoirt agus an rochtain ar fhaisnéis arna stóráil ann. Ar deireadh, comhlánaíonn an Rialachán seo cur i bhfeidhm Threoir 2010/13/AE lena bhforchuirtear bearta chun a chur ar chumas úsáideoirí cumarsáid tráchtála closamhairc a dhearbhú i bhfíseáin arna nginiúint ag úsáideoirí. Comhlánaíonn sé freisin na hoibleagáidí atá ar thrádálaithe maidir le nochtadh cumarsáide tráchtála a eascraíonn as Treoir 2005/29/CE.

(69)

Nuair a chuirtear fógráin i láthair d’fhaighteoirí na seirbhíse bunaithe ar theicnící spriocdhírithe atá barrfheabhsaithe chun teacht lena leasanna agus a d’fhéadfadh a bheith tarraingteach dá leochaileachtaí, is féidir drochthionchar thar a bheith tromchúiseach a bheith ag baint leis sin. I gcásanna áirithe, is féidir le teicnící cúblála drochthionchar a imirt ar ghrúpaí iomlána agus dochar don tsochaí a mhéadú, mar shampla trí chur le feachtais bhréagaisnéise nó trí idirdhealú a dhéanamh in aghaidh grúpaí áirithe. Is ionann ardáin ar líne agus timpeallachtaí atá thar a bheith íogair do chleachtais den sórt sin agus tá riosca sochaíoch níos airde ag baint leo. Dá bhrí sin, níor cheart do sholáthraithe ardán ar líne fógráin a thíolacadh bunaithe ar phróifíliú, mar a shainítear in Airteagal 4, pointe (4), de Rialachán (AE) 2016/679, trí úsáid a bhaint as catagóirí speisialta de shonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 9(1) den Rialachán sin, lena n-áirítear trí chatagóirí próifílithe a úsáid bunaithe ar na catagóirí speisialta sin. Tá an toirmeasc sin gan dochar do na hoibleagáidí is infheidhme maidir le soláthraithe ardán ar líne nó maidir le haon soláthraí seirbhíse nó fógróir eile atá páirteach i scaipeadh fógrán faoi dhlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta.

(70)

Croíchuid de ghnó an ardáin ar líne is ea an bealach ina gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta agus i láthair ar a chomhéadan ar líne chun rochtain ar fhaisnéis a éascú agus a bharrfheabhsú i gcomhair fhaighteoirí na seirbhíse. Déantar é sin, mar shampla, trí fhaisnéis a mholadh, a rangú agus a chur in ord tosaíochta go halgartamach, ag dealú trí théacs nó léirithe amhairc eile, nó ag coimeád ar shlí eile faisnéis arna soláthar ag faighteoirí. Is féidir le córais moltaí den sórt sin tionchar suntasach a imirt ar chumas faighteoirí faisnéis a aisghabháil agus idirghníomhú le faisnéis ar líne, lena n-áirítear chun cuardach faisnéise ábhartha a éascú d’fhaighteoirí na seirbhíse agus cur le heispéireas níos fearr an úsáideora. Tá ról tábhachtach acu freisin maidir le teachtaireachtaí áirithe a mhéadú, faisnéis a mhearscaipeadh go fíorúil agus iompar ar líne a spreagadh. Dá réir sin, ba cheart go n-áiritheodh ardáin ar líne go comhsheasmhach go bhfuil faighteoirí a seirbhíse ar an eolas go hiomchuí maidir leis an tionchar a bhíonn ag córais moltaí ar an gcaoi a dtaispeántar faisnéis, agus maidir leis an gcaoi ar féidir leo tionchar a imirt ar an mbealach a gcuirtear faisnéis os a gcomhair. Ba cheart dóibh na paraiméadair do chórais moltaí den sórt sin a chur i láthair go soiléir ar bhealach intuigthe lena áirithiú go dtuigeann faighteoirí na seirbhíse an chaoi a gcuirtear faisnéis in ord tosaíochta dóibh. Ba cheart a áireamh sna paraiméadair sin, ar a laghad, na critéir is tábhachtaí chun an fhaisnéis arna moladh d’fhaighteoir na seirbhíse a chinneadh agus na cúiseanna lena dtábhacht faoi seach, lena n-áirítear i gcás ina dtugtar tús áite d’fhaisnéis bunaithe ar phróifíliú agus ar a n-iompar ar líne.

(71)

Is mórchuspóir beartais de chuid an Aontais é mionaoisigh a chosaint. Is féidir a mheas go bhfuil ardán ar líne inrochtana ag mionaoisigh nuair a cheadaíonn a théarmaí agus a choinníollacha do mhionaoisigh úsáid a bhaint as an tseirbhís, nuair a dhírítear a sheirbhís ar mhionaoisigh nó nuair is mionaoisigh is mó a úsáideann í, nó i gcás ina bhfuil an soláthraí ar an eolas ar shlí eile gur mionaoisigh iad cuid d’fhaighteoirí a sheirbhíse, mar shampla toisc go ndéanann sé próiseáil cheana féin ar shonraí pearsanta fhaighteoirí a sheirbhíse a nochtann an aois atá acu chun críocha eile. Ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne a mbaineann mionaoisigh úsáid astu bearta iomchuí agus comhréireacha a dhéanamh chun mionaoisigh a chosaint, mar shampla trína gcomhéadain ar líne nó codanna díobh a dhearadh leis an leibhéal is airde príobháideachais, sábháilteachta agus slándála do mhionaoisigh ar bhonn réamhshocraithe i gcás inarb iomchuí nó trí chaighdeáin a ghlacadh do chosaint mionaoiseach, nó trí pháirt a ghlacadh i gcóid iompair chun mionaoisigh a chosaint. Ba cheart dóibh breithniú a dhéanamh ar dhea-chleachtais agus ar an treoirlínte atá ar fáil, amhail an treoir dá bhforáiltear sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal A Digital Decade for children and youth: the new European strategy for a better internet for kids (BIK+) [Deich mBliana Digiteacha do leanaí agus don óige: an straitéis Eorpach nua le haghaidh idirlíon níos fearr do leanaí (BIK+)]. Níor cheart do sholáthraithe ardán ar líne fógráin a chur ar taispeáint bunaithe ar phróifíliú lena n-úsáidtear sonraí pearsanta fhaighteoir na seirbhíse nuair is eol dóibh, go réasúnta cinnte, gur mionaoiseach é faighteoir na seirbhíse. I gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe prionsabal an íoslaghdaithe sonraí dá bhforáiltear in Airteagal 5(1), pointe (c), de, níor cheart go bhfágfadh an toirmeasc sin go ndéanfadh soláthraí an ardáin ar líne níos mó sonraí pearsanta a choinneáil, a fháil nó a phróiseáil ná mar a dhéanann sé cheana féin chun a mheas an mionaoiseach é faighteoir na seirbhíse. Dá bhrí sin, níor cheart don oibleagáid sin soláthraithe ardán ar líne a dhreasú chun aois fhaighteoir na seirbhíse a bhailiú roimh a n-úsáid. Ba cheart go mbeadh sé gan dochar do dhlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta.

(72)

D’fhonn cur le timpeallacht atá sábháilte, iontaofa agus trédhearcach ar líne do thomhaltóirí, chomh maith le páirtithe leasmhara eile cosúil le trádálaithe iomaíocha agus sealbhóirí cearta maoine intleachtúla, agus chun cosc a chur ar thrádálaithe táirgí nó seirbhísí de shárú ar na rialacha is infheidhme a dhíol, ba cheart go n-áiritheodh ardáin ar líne a thugann cead do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe den sórt sin go bhfuil na trádálaithe sin inrianaithe. Ba cheart a cheangal ar an trádálaí dá bhrí sin faisnéis riachtanach áirithe a sholáthar do na soláthraithe an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, lena n-áirítear chun críocha teachtaireachtaí a chur chun cinn nó táirgí a thairiscint. Ba cheart don cheanglas sin a bheith infheidhme freisin maidir le trádálaithe a chuireann teachtaireachtaí chun cinn maidir le táirgí nó seirbhísí thar ceann brandaí, bunaithe ar chomhaontuithe bunúsacha. Ba cheart do na soláthraithe ardán ar líne sin an fhaisnéis go léir a stóráil ar bhealach slán do thréimhse a gcaidrimh chonarthaigh leis an trádálaí agus ar feadh 6 mhí ina dhiaidh sin, chun go bhféadfar aon éilimh a chomhdú i gcoinne an trádálaí nó orduithe a bhaineann leis an trádálaí a chomhlíonadh.

Tá gá leis an oibleagáid sin agus tá sé comhréireach chun go mbeidh údaráis phoiblí agus páirtithe príobháideacha a bhfuil leas dlisteanach acu in ann rochtain a fháil ar an bhfaisnéis, i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear maidir le cosaint sonraí pearsanta, lena n-áirítear trí na horduithe chun faisnéis a sholáthar dá dtagraítear sa Rialachán seo. Leis an oibleagáid sin, ní dhéantar difear d’oibleagáidí a d’fhéadfadh a bheith ann chun inneachar áirithe a chaomhnú go ceann tréimhsí níos faide, ar bhonn dlí eile de chuid an Aontais nó dlíthe náisiúnta eile, i gcomhréir le dlí an Aontais. Gan dochar don sainmhíniú dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart aon trádálaí, is cuma cé acu duine nádúrtha nó dlítheanach é, arna shainaithint ar bhonn Airteagal 6a(1), pointe (b), de Threoir 2011/83/AE agus Airteagal 7(4), pointe (f), de Threoir 2005/29/CE a bheith inrianaithe nuair a bhíonn táirge nó seirbhís á dtairiscint aige trí ardán ar líne. Le Treoir 2000/31/CE, cuirtear d’oibleagáid ar na soláthraithe seirbhísí sochaí faisnéise uile faisnéis áirithe a sholáthar go héasca, go díreach agus go buan d’fhaighteoirí na seirbhíse agus do na húdaráis inniúla lena bhféadfar na soláthraithe uile a shainaithint. Ní dhéanann na ceanglais inrianaitheachta do sholáthraithe margaí ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a leagtar amach sa Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Threoir (AE) 2021/514 ón gComhairle (30), a bhfuil cuspóirí dlisteanacha eile maidir le leas an phobail á saothrú léi.

(73)

Chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus leordhóthanach na hoibleagáide sin a áirithiú, gan aon ualaí neamhréireacha a fhorchur, ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, a ndícheall a dhéanamh chun measúnú a dhéanamh ar iontaofacht na faisnéise arna soláthar ag na trádálaithe lena mbaineann, go háirithe trí bhunachair shonraí agus comhéadain oifigiúla ar líne atá ar fáil gan srian a úsáid, amhail cláir thrádála náisiúnta agus an Córas Malartaithe Faisnéise CBL, nó iarradh ar na trádálaithe lena mbaineann doiciméid tacaíochta iontaofa a sholáthar, amhail cóipeanna de dhoiciméid aitheantais, ráitis cuntas íocaíochta dheimhnithe, deimhnithe cuideachtaí agus deimhnithe ó chlár trádála. Féadfaidh siad foinsí eile a úsáid freisin, atá ar fáil lena n-úsáid go cianda, a thugann iontaofacht den chineál céanna chun críche an oibleagáid seo a chomhlíonadh. Mar sin féin, níor cheart go n-éileofaí ar na soláthraithe ardán ar líne lena mbaineann tabhairt faoi ghníomhaíochtaí aimsithe fíoras iomarcacha nó costasacha ar líne nó fíoruithe díréireacha a dhéanamh ar an toirt. Ná níor cheart go nglacfaí leis go bhfuil soláthraithe den sórt sin, a bhfuil na hiarrachtaí is fearr déanta acu a cheanglaítear leis an Rialachán seo, ag ráthú iontaofacht na faisnéise i dtreo tomhaltóirí nó páirtithe leasmhara eile.

(74)

Ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a gcomhéadan ar líne a dhearadh agus a eagrú ar bhealach a chuireann ar chumas trádálaithe a n-oibleagáidí a chomhlíonadh faoi dhlí ábhartha an Aontais, go háirithe na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 6 agus 8 de Threoir 2011/83/AE, Airteagal 7 de Threoir 2005/29/CE, Airteagail 5 agus 6 de Threoir 2000/31/CE agus Airteagal 3 de Threoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (31). Chun na críche sin, ba cheart do na soláthraithe ardán ar líne lena mbaineann a ndícheall a dhéanamh measúnú a dhéanamh an bhfuil an fhaisnéis iomlán uaslódáilte ar a gcomhéadain ar líne ag na trádálaithe a úsáideann a gcuid seirbhísí, i gcomhréir le dlí ábhartha an Aontais is infheidhme. Ba cheart do sholáthraithe ardán ar líne a áirithiú nach dtairgtear táirgí nó seirbhísí a fhad is nach bhfuil an fhaisnéis sin iomlán. Níor cheart é sin a bheith ina oibleagáid ar na soláthraithe ardán ar líne lena mbaineann faireachán ginearálta a dhéanamh ar na táirgí nó na seirbhísí a thairgeann trádálaithe trína seirbhísí, ná oibleagáid ghinearálta aimsithe fíoras, go háirithe chun measúnú a dhéanamh ar chruinneas na faisnéise arna soláthar ag trádálaithe. Ba cheart na comhéadain ar líne a bheith soláimhsithe agus inrochtana go héasca ag trádálaithe agus ag tomhaltóirí. Sa bhreis air sin, agus tar éis don trádálaí an táirge nó an tseirbhís a thairiscint, ba cheart do na soláthraithe ardán ar líne lena mbaineann iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh chun seiceáil randamach a dhéanamh i dtaobh ar sainaithníodh na táirgí nó na seirbhísí atá á dtairiscint mar tháirgí nó seirbhísí neamhdhleathacha in aon bhunachair sonraí ar líne nó comhéadain ar líne atá oifigiúil, inrochtana agus inléite ag meaisín agus atá ar fáil i mBallstát nó san Aontas. Ba cheart don Choimisiún inrianaitheacht táirgí a spreagadh freisin trí réitigh teicneolaíochta amhail cóid mhearfhreagartha arna síniú go digiteach (nó “cóid QR”) nó licíní neamh-idirmhalartacha. Ba cheart don Choimisiún forbairt caighdeán a chur chun cinn agus, in éagmais na gcaighdeán sin, forbairt réiteach faoi stiúir an mhargaidh ar féidir leo a bheith inghlactha ag na páirtithe lena mbaineann.

(75)

I bhfianaise a thábhachtaí atá ardáin an-mhór ar líne, mar gheall ar a dtionchar, go háirithe mar a léirítear é i líon faighteoirí na seirbhíse, chun díospóireacht phoiblí, idirbhearta eacnamaíocha agus scaipeadh faisnéise ar an bpobal, tuairimí agus smaointe a éascú agus tionchar a imirt ar an gcaoi a bhfaigheann faighteoirí faisnéis ar líne agus ar an gcaoi a gcuireann siad faisnéis in iúl ar líne, is gá oibleagáidí sonracha a fhorchur ar sholáthraithe na n-ardán sin, sa bhreis ar na hoibleagáidí is infheidhme maidir le gach ardán ar líne. I ngeall ar an ról ríthábhachtach atá acu faisnéis a aimsiú agus teacht a bheith uirthi ar líne, is gá freisin na hoibleagáidí sin a fhorchur, a mhéid is infheidhme, ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne. Tá na hoibleagáidí breise sin ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne riachtanach chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin maidir leis an mbeartas poiblí, ós rud é nach ann d’aon bhearta malartacha nach bhfuil chomh sriantach a bheadh in ann an toradh céanna a bhaint amach go héifeachtach.

(76)

Is féidir le hardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne rioscaí sochaíocha a chruthú, a bheadh éagsúil i dtaobh raon feidhme agus tionchair de i gcomparáid leo siúd a chruthódh ardáin níos lú. Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus do sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne den sórt sin, dá bhrí sin, an caighdeán is airde d’oibleagáidí díchill chuí a sheasamh, a bheadh comhréireach lena dtionchar sochaíoch. A luaithe a shroichfidh an líon faighteoirí gníomhacha ar ardán nó inneall cuardaigh ar líne, arna ríomh mar mheán thar thréimhse 6 mhí, cionroinnt shuntasach de dhaonra an Aontais, féadfaidh tionchar neamhréireach a bheith ag na rioscaí sistéamacha a bhíonn ag an ardán ar líne nó ag an inneall cuardaigh ar líne san Aontas. Ba cheart a mheas gurb ann do rochtain shuntasach den sórt sin i gcás ina sáraíonn an líon sin an tairseach oibríochtúil atá socraithe ag 45 mhilliún, is é sin, líon atá cothrom le 10 % de dhaonra an Aontais. Ba cheart an tairseach oibríochtúil sin a choinneáil suas chun dáta agus, dá bhrí sin, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún forálacha an Rialacháin seo a fhorlíonadh trí ghníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcás inar gá.

(77)

Chun lucht féachana ardáin ar líne nó innill cuardaigh ar líne a chinneadh, is gá meánlíon faighteoirí gníomhacha gach seirbhíse ar leith a shuí. Dá réir sin, ba cheart, leis an meánlíon d’fhaighteoirí gníomhacha míosúla ardáin ar líne, go léireofaí na faighteoirí uile a bhí i dteagmháil leis an tseirbhís uair amháin ar a laghad laistigh de thréimhse ar leith, trí bheith neamhchosanta ar fhaisnéis arna scaipeadh ar chomhéadan ar líne an ardáin ar líne, amhail féachaint uirthi nó éisteacht léi nó trí fhaisnéis a sholáthar, amhail trádálaithe ar ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe.

Chun críocha an Rialacháin seo, níl an rannpháirtíocht teoranta d’idirghníomhú leis an bhfaisnéis trí chliceáil, fágáil tráchta, nascadh, comhroinnt, ceannach nó déanamh idirbheart ar ardán ar líne. Dá bhrí sin, ní gá go mbeadh coincheap an fhaighteora ghníomhaigh seirbhíse ag teacht le coincheap úsáideora chláraithe seirbhíse. Maidir le hinnill chuardaigh ar líne, ba cheart a chumhdach leis an gcoincheap d’fhaighteoirí gníomhacha na seirbhíse iad siúd a bhreathnaíonn ar an bhfaisnéis ar a gcomhéadan ar líne, ach níor cheart a chumhdach leis, mar shampla, úinéirí na suíomhanna gréasáin atá innéacsaithe ag inneall cuardaigh ar líne toisc nach mbíonn siad rannpháirteach go gníomhach sa tseirbhís. Ba cheart go n-áireofaí ar líon na bhfaighteoirí gníomhacha seirbhíse gach faighteoir uathúil de chuid na seirbhíse a bhíonn i dteagmháil leis an tseirbhís shonrach. Chuige sin, i gcás inar féidir, níor cheart faighteoir de chuid na seirbhíse a úsáideann comhéadain ar líne éagsúla, amhail suíomhanna gréasáin nó aipeanna, lena n-áirítear an áit a bhfaightear rochtain ar na seirbhísí trí aimsitheoirí aonfhoirmeacha acmhainne (URLanna) nó ainmneacha fearainn éagsúla, a chomhaireamh ach aon uair amháin. Mar sin féin, níor cheart go n-áireofaí i gcoincheap an fhaighteora ghníomhaigh seirbhíse úsáid theagmhasach na seirbhíse ag faighteoirí soláthraithe eile de sheirbhísí idirghabhála a chuireann faisnéis arna hóstáil ag soláthraí ardán ar líne ar fáil go hindíreach trí nascadh nó innéacsú ag soláthraí innill cuardaigh ar líne. Thairis sin, ní cheanglaítear leis an Rialachán seo ar sholáthraithe ardán ar líne ná ar sholáthraithe inneall cuardaigh ar líne rianú sonrach a dhéanamh ar dhaoine aonair ar líne. I gcás inar féidir le soláthraithe den sórt sin neamhshuim a dhéanamh d’úsáideoirí uathoibrithe amhail róbait nó scríobairí gan tuilleadh próiseála ar shonraí pearsanta agus tuilleadh rianaithe a bheith i gceist, féadfaidh siad é sin a dhéanamh. Féadfaidh forbairtí margaidh agus teicniúla tionchar a imirt ar líon fhaighteoirí gníomhacha na seirbhíse agus, dá bhrí sin, ba cheart a thabhairt de chumhacht don Choimisiún forálacha an Rialacháin seo a fhorlíonadh trí ghníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena leagtar síos an mhodheolaíocht chun faighteoirí gníomhacha ardáin ar líne nó innill cuardaigh ar líne a chinneadh, i gcás inar gá, lena léirítear cineál na seirbhíse agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn faighteoirí na seirbhíse léi.

(78)

I bhfianaise na n-éifeachtaí líonra lena léirítear an geilleagar ardáin, d’fhéadfadh bonn úsáideoirí ardán ar líne nó inneall cuardaigh ar líne leathnú go tapa agus gné ardán an-mhór ar líne nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne a shroicheadh, leis an tionchar gaolmhar ar an margadh inmheánach. D’fhéadfadh sé gur amhlaidh a bheadh i gcás fás easpónantúil a tharlaíonn i dtréimhsí gearra ama, nó mar gheall ar láithreacht agus láimhdeachas mór domhanda a cheadaíonn don ardán ar líne nó don inneall cuardaigh ar líne an úsáid iomlán a bhaint as tionchair líonraí agus barainneachtaí scála agus raon feidhme. D’fhéadfadh láimhdeachas ard bliantúil nó caipitliú margaidh a bheith ina léiriú go háirithe ar inscálaitheacht thapa ó thaobh rochtain úsáideora de. Sna cásanna sin, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó don Choimisiún a bheith in ann tuairisciú níos rialta a iarraidh ó sholáthraí an ardáin ar líne nó an innill cuardaigh ar líne maidir le líon faighteoirí gníomhacha na seirbhíse ionas go bhféadfar an pointe ag ar cheart an t-ardán nó an t-inneall sin a ainmniú mar ardán an-mhór ar líne nó mar inneall cuardaigh an-mhór ar líne, faoi seach, chun críocha an Rialacháin seo a shainaithint go tráthúil.

(79)

Is féidir ardán an-mhór ar líne agus inneall cuardaigh an-mhór ar líne a úsáid ar bhealach a imríonn tionchar láidir ar shábháilteacht ar líne, a chuireann cruth ar thuairimí an phobail agus ar an dioscúrsa poiblí, agus ar an trádáil ar líne. Go ginearálta, barrfheabhsaítear an chaoi a ndearann siad a seirbhísí chun tairbhe a bhaint as a samhlacha gnó a bhíonn tiomanta ag fógraíocht go minic agus ar féidir leo imní a chruthú i measc na sochaí. Tá gá le rialáil agus forfheidhmiú éifeachtach chun na rioscaí agus an díobháil shocaíoch agus eacnamaíoch a d’fhéadfadh teacht chun cinn a shainaithint agus a mhaolú go héifeachtúil. Faoin Rialachán seo, ba cheart dá bhrí sin do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne réasúnú a dhéanamh ar rioscaí córasacha a eascraíonn as dearadh, feidhmiú agus úsáid a seirbhísí, agus freisin as mí-úsáidí féideartha ag faighteoirí na seirbhíse, agus ba cheart dóibh bearta maolaithe iomchuí a dhéanamh agus na cearta bunúsacha á n-urramú. Agus tábhacht na n-éifeachtaí agus na dtionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ann á gcinneadh, ba cheart do sholáthraithe breithniú a dhéanamh ar a thromchúisí atá an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann agus ar an dóchúlacht go mbeidh ann do rioscaí córasacha sin ar fad. Mar shampla, d’fhéadfaidís measúnú a dhéanamh i dtaobh an bhféadfadh an tionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ann difear a dhéanamh do líon mór daoine, an bhféadfadh sé a bheith do-athraitheach, nó cé chomh deacair is atá sé an staid atá i réim a leigheas agus a athbhunú roimh an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ann.

(80)

Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus inneall cuardaigh an-mhór ar líne measúnú a dhéanamh go mion ar cheithre chatagóir rioscaí córasacha. Baineann an chéad chatagóir leis na rioscaí atá bainteach le scaipeadh inneachair neamhdhleathaigh, amhail scaipeadh inneachair mí-úsáide gnéasaí leanaí nó fuathchaint neamhdhleathach nó cineálacha eile mí-úsáide a seirbhísí chun cionta coiriúla a dhéanamh, agus tabhairt faoi gníomhaíochtaí neamhdhleathacha, amhail táirgí nó seirbhísí atá coiscthe ag an Aontas nó ag an dlí náisiúnta, lena n-áirítear táirgí dainséaracha nó góchumtha, nó ainmhithe arna dtrádáil go neamhdhleathach, a dhíol. Mar shampla, d’fhéadfadh scaipeadh nó gníomhaíochtaí den sórt sin a bheith ina riosca sistéamach suntasach i gcás ina bhféadfadh rochtain ar inneachar neamhdhleathach scaipeadh go tapa agus go forleathan trí chuntais a bhfuil lucht féachana leathan acu nó trí mhodhanna eile a mhéadaithe. Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne measúnú a dhéanamh ar an riosca go scaipfí inneachar neamhdhleathach gan beann ar cé acu atá nó nach bhfuil an fhaisnéis ar neamhréir freisin lena dtéarmaí agus coinníollacha. Tá an measúnú sin gan dochar don fhreagracht phearsanta atá ar fhaighteoir na seirbhíse de chuid ardán an-mhór ar líne nó ar úinéirí suíomhanna gréasáin arna n-innéacsú ag innill chuardaigh an-mhór ar líne as neamhdhleathacht fhéideartha a ngníomhaíochtaí faoin dlí is infheidhme.

(81)

Baineann an dara catagóir le tionchar iarbhír nó intuartha na seirbhíse ar fheidhmiú ceart bunúsach, arna chosaint sa Chairt um Chearta Bunúsacha, lena n-áirítear dínit an duine, an tsaoirse chun tuairimí agus faisnéis a nochtadh, lena n-áirítear saoirse agus iolrachas na meán, an ceart chun saoil phríobháidigh, cosaint sonraí, an ceart maidir le neamh-idirdhealú, cearta an linbh agus cosaint an tomhaltóra, ach gan a bheith teoranta dóibh. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht aníos, mar shampla, i ndáil le dearadh na gcóras algartamach arna n-úsáid ag an ardán an-mhór ar líne nó ag an inneall cuardaigh an-mhór ar líne nó mí-úsáid a seirbhíse trí fhógraí maslacha a chur isteach nó modhanna eile chun caint a chiúnú nó cur isteach ar iomaíocht. Agus measúnú á dhéanamh ar na rioscaí do chearta an linbh, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne breithniú a dhéanamh, mar shampla, ar a éasca atá sé do mhionaoisigh dearadh agus feidhmiú na seirbhíse a thuiscint, chomh maith leis an gcaoi ar féidir mionaoisigh a nochtadh trína seirbhís d’inneachar a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh d’fhorbairt sláinte mionaoiseach, nó dá bhforbairt fhisiciúil, mheabhrach agus mhorálta. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht chun cinn, mar shampla, i ndáil le dearadh comhéadan ar líne a bhaineann leas d’aon ghnó nó go neamhbheartaithe as laigí agus neamhthaithí mionaoiseach nó a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le hiompraíocht andúileach.

(82)

Baineann an tríú catagóir rioscaí leis na héifeachtaí diúltacha iarbhír nó intuartha ar phróisis dhaonlathacha, ar dhioscúrsa sibhialta agus ar phróisis toghcháin, agus ar an tslándáil phoiblí.

(83)

Eascraíonn an ceathrú catagóir rioscaí as ábhair imní chomhchosúla maidir le dearadh, feidhmiú nó úsáid na seirbhíse, lena n-áirítear trí chúbláil, na n-ardán an-mhór ar líne agus na n-inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bhfuil tionchar diúltach iarbhír nó intuartha acu ar chosaint na sláinte poiblí agus mionaoiseach, agus iarmhairtí tromchúiseacha diúltacha ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach duine, nó ar an bhforéigean inscnebhunaithe. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin eascairt freisin as feachtais bhréagaisnéise chomhordaithe a bhaineann leis an tsláinte phoiblí, nó as dearadh comhéadain ar líne lena bhféadfaí andúil iompraíochta a spreagadh i measc fhaighteoirí na seirbhíse.

(84)

Agus measúnú á dhéanamh ar na rioscaí sistéamacha sin, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne díriú ar na córais nó ar ghnéithe eile a d’fhéadfadh cur leis na rioscaí, lena n-áirítear na córais algartamacha go léir a d’fhéadfadh a bheith ábhartha, go háirithe a gcórais moltaí agus a gcórais fógraíochta, agus aird á tabhairt ar na cleachtais ghaolmhara maidir le sonraí a bhailiú agus a úsáid. Ba cheart dóibh a mheas freisin an bhfuil a dtéarmaí agus coinníollacha agus forfheidhmiú na dtéarmaí agus na gcoinníollacha sin iomchuí, mar aon lena bpróisis modhnóireachta inneachair, a n-uirlisí teicniúla agus a n-acmhainní leithdháilte. Agus measúnú á dhéanamh ar na rioscaí sistéamacha arna sainaithint sa Rialachán seo, ba cheart do na soláthraithe sin díriú freisin ar an bhfaisnéis nach bhfuil neamhdhleathach, ach a rannchuidíonn leis na rioscaí sistéamacha arna sainaithint sa Rialachán seo. Dá bhrí sin, ba cheart do sholáthraithe den sórt sin aird ar leith a thabhairt ar an gcaoi a n-úsáidtear a gcuid seirbhísí chun inneachar míthreorach nó cealgach, lena n-áirítear bréagaisnéis, a scaipeadh nó a mhéadú. I gcás ina gcuireann aimpliú algartamach faisnéise leis na rioscaí sistéamacha, ba cheart do na soláthraithe sin é sin a léiriú go cuí ina gcuid measúnuithe riosca. I gcás inar logánaithe iad rioscaí nó ina bhfuil difríochtaí teanga ann, ba cheart do na soláthraithe sin é sin a chur san áireamh ina gcuid measúnuithe riosca. Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne measúnú a dhéanamh, go háirithe, ar an gcaoi a gcuireann dearadh agus feidhmiú a seirbhíse, chomh maith le húsáid agus cúbláil a seirbhísí, a dhéantar d’aon ghnó agus go minic, ar bhealach comhordaithe, nó sárú córasach a dtéarmaí seirbhíse, leis na rioscaí sin. D’fhéadfadh rioscaí den sórt sin teacht chun cinn, mar shampla, trí úsáid bhréagach na seirbhíse, amhail cuntais bhréige a chruthú, róbait a úsáid nó úsáid chalaoiseach seirbhíse, agus iompraíochtaí eile atá uathoibrithe nó atá uathoibrithe i bpáirt, a bhféadfadh scaipeadh ar an bpobal tapa agus fairsing faisnéise ar inneachar neamhdhleathach nó inneachar nach bhfuil comhoiriúnach leis na téarmaí agus coinníollacha a ghabhann le hardán ar líne nó le hinneall cuardaigh ar líne agus a rannchuidíonn le feachtais bhréagaisnéise a bheith mar thoradh orthu.

(85)

Chun go bhféadfadh measúnuithe riosca a dhéanfar ina dhiaidh sin tógáil ar a chéile agus éabhlóid na rioscaí arna sainaithint a léiriú, mar aon le himscrúduithe agus gníomhaíochtaí forfheidhmithe a éascú, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne na doiciméid tacaíochta uile a bhaineann leis na measúnuithe riosca a rinne siad a chaomhnú, amhail faisnéis maidir le hullmhú na measúnuithe sin, sonraí bunúsacha, agus sonraí maidir le tástáil a gcóras algartamach.

(86)

Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne na modhanna riachtanacha a úsáid chun na rioscaí sistéamacha arna sainaithint sna measúnuithe riosca a mhaolú go dícheallach, agus cearta bunúsacha á n-urramú. Ba cheart go n-urramódh aon bhearta a ghlacfar ceanglais díchill chuí an Rialacháin seo agus ba cheart dóibh a bheith réasúnach agus éifeachtach chun na rioscaí sistéamacha sonracha arna sainaithint a mhaolú. Ba cheart iad a bheith comhréireach i bhfianaise acmhainneacht eacnamaíoch sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne agus i bhfianaise an ghá atá le srianta neamhriachtanacha ar úsáid a seirbhíse a sheachaint, agus aird chuí á tabhairt ar na héifeachtaí diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ann ar na cearta bunúsacha sin. Ba cheart do na soláthraithe sin aird ar leith a thabhairt ar an tionchar ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh.

(87)

Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne breithniú a dhéanamh faoi bhearta maolaitheacha den sórt sin, mar shampla, ar aon chuid de dhearadh, gné dá gcuid seirbhísí nó feidhmiú a gcuid seirbhísí, amhail dearadh an chomhéadain ar líne, a oiriúnú. Ba cheart dóibh a dtéarmaí agus a gcoinníollacha a oiriúnú agus a chur i bhfeidhm, de réir mar is gá, agus i gcomhréir le rialacha an Rialacháin seo maidir le téarmaí agus coinníollacha. D’fhéadfaí a áireamh ar bhearta iomchuí eile a gcórais modhnóireachta inneachair agus a bpróisis inmheánacha a oiriúnú nó a bpróisis agus a n-acmhainní cinnteoireachta a oiriúnú, lena n-áirítear an pearsanra modhnóireachta inneachair, a n-oiliúint agus a saineolas áitiúil. Baineann sé sin go háirithe le luas agus cáilíocht próiseála fógraí. I ndáil leis an méid sin, i gCód Iompair 2016 maidir le cur i gcoinne na fuathchainte neamhdhleathaí ar líne, mar shampla, leagtar amach tagarmharc maidir le fógraí bailí a phróiseáil chun fuathchaint neamhdhleathach a bhaint laistigh de 24 uair an chloig. Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne, go háirithe na cinn sin a úsáidtear go príomha chun inneachar pornagrafach a scaipeadh ar an bpobal, a n-oibleagáidí uile faoin Rialachán seo a chomhlíonadh go dúthrachtach i ndáil le hinneachar neamhdhleathach arb ionann é agus cibearfhoréigean, lena n-áirítear inneachar pornagrafach neamhdhleathach, go háirithe i ndáil lena áirithiú gur féidir le híospartaigh a gcearta a fheidhmiú go héifeachtach i ndáil le hinneachar, arb é atá ann comhroinnt ábhair phearsanta nó chúbláilte go neamh-chomhthoiliúil, trí fhógraí a phróiseáil go tapa agus tríd an inneachar sin a bhaint gan moill mhíchuí. I gcás inneachar neamhdhleathach de chineálacha eile, d’fhéadfadh sé go mbeadh amlínte níos faide nó níos giorra de dhíth chun fógraí a phróiseáil, rud a bheidh ag brath ar na fíricí, ar na himthosca agus ar na cineálacha inneachair neamhdhleathaigh atá idir lámha. Féadfaidh na soláthraithe sin freisin comhar a chur ar bun nó a mhéadú le comharthóirí iontaofa agus seisiúin oiliúna agus malartuithe le heagraíochtaí comharthóirí iontaofa a eagrú.

(88)

Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bheith dúthrachtach maidir leis na bearta a dhéanann siad chun a gcórais algartamacha a thástáil agus, i gcás inar gá, a chur in oiriúint, go háirithe a gcórais moltaí. D’fhéadfadh sé go mbeadh orthu éifeachtaí diúltacha moltaí pearsantaithe a mhaolú agus na critéir a úsáidtear ina gcuid moltaí a cheartú. Is féidir leis na córais fógraíochta a úsáideann soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne borradh a chur faoi na rioscaí sistéamacha. Ba cheart do na soláthraithe sin breithniú a dhéanamh ar bhearta ceartaitheacha, amhail deireadh a chur le hioncam fógraíochta d’fhaisnéis shonrach, nó gníomhaíochtaí eile, amhail sofheictheacht foinsí faisnéise údarásacha a fheabhsú, nó a gcórais fógraíochta a oiriúnú ar bhealach níos struchtúrtha. D’fhéadfadh sé go mbeadh ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bpróisis inmheánacha nó maoirseacht ar aon cheann dá ngníomhaíochtaí a threisiú, go háirithe maidir le rioscaí sistéamacha a bhrath, agus measúnuithe riosca níos minice nó níos spriocdhírithe a dhéanamh i ndáil le feidhmiúlachtaí nua. Go háirithe, i gcás ina gcomhroinntear rioscaí ar ardáin éagsúla ar líne nó ar innill chuardaigh éagsúla ar líne, ba cheart dóibh comhoibriú le soláthraithe seirbhíse eile, lena n-áirítear trí chóid iompair nó bearta féinrialála a thosú nó tabhairt faoi chóid iompair nó bearta féinrialála eile atá ann cheana. Ba cheart dóibh freisin breithniú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí múscailte feasachta, go háirithe i gcás ina mbaineann rioscaí le feachtais bhréagaisnéise.

(89)

Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne aird a thabhairt ar leas mionaoiseach agus bearta á ndéanamh acu, amhail dearadh a seirbhíse agus a gcomhéadain ar líne a oiriúnú, go háirithe nuair atá a seirbhísí dírithe go príomha ar mhionaoisigh nó nuair is iadsan a bhíonn á n-úsáid den chuid is mó. Ba cheart dóibh a áirithiú go n-eagrófar a gcuid seirbhísí ar bhealach a chuirfidh ar chumas mionaoiseach rochtain a fháil go héasca ar na sásraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, i gcás inarb infheidhme, lena n-áirítear sásraí fógra agus gnímh agus sásraí gearán. Ba cheart dóibh bearta a dhéanamh freisin chun mionaoisigh a chosaint ar inneachar a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh dá bhforbairt fhisiciúil, mheabhrach nó mhorálta agus ba cheart dóibh uirlisí a chur ar fáil lena gcumasaítear rochtain choinníollach ar an bhfaisnéis sin. Agus na bearta maolaithe iomchuí á roghnú acu, féadfaidh soláthraithe, i gcás inarb iomchuí, breithniú a dhéanamh ar dhea-chleachtais tionscail, lena n-áirítear mar a bhunaítear le comhar féinrialála, amhail cóid iompair, agus ba cheart dóibh na treoirlínte ón gCoimisiún a chur san áireamh.

(90)

Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a áirithiú go bhfuil a gcur chuige maidir le measúnú agus maolú riosca bunaithe ar an bhfaisnéis agus ar na léargais eolaíocha is fearr atá ar fáil agus go ndéanann siad a dtoimhdí a thástáil leis na grúpaí is mó a bhfuil tionchar ag na rioscaí agus na bearta a dhéanann siad orthu. Chuige sin, ba cheart dóibh, i gcás inarb iomchuí, a measúnuithe riosca a dhéanamh agus a mbearta maolaithe riosca a dhearadh le rannpháirtíocht ionadaithe fhaighteoirí na seirbhíse, ionadaithe ó ghrúpaí a bhféadfadh tionchar a bheith ag a seirbhísí orthu, saineolaithe neamhspleácha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Ba cheart dóibh féachaint leis na comhairliúcháin sin a leabú ina modheolaíochtaí chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí agus chun bearta maolaithe a cheapadh, lena n-áirítear, de réir mar is iomchuí, suirbhéanna, grúpaí fócais, cruinnithe comhchéime, agus modhanna eile comhairliúcháin agus deartha. Sa mheasúnú i dtaobh an bhfuil beart réasúnta, comhréireach agus éifeachtach, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar an gceart chun tuairimí a nochtadh.

(91)

Le linn géarchéime, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le bearta sonracha áirithe a bheadh le déanamh go práinneach ag soláthraithe ardán an-mhór ar líne, sa bhreis ar na bearta a bheadh á nglacadh acu i bhfianaise a n-oibleagáidí eile faoin Rialachán seo. I ndáil leis sin, ba cheart a mheas go dtarlaíonn géarchéim nuair a tharlaíonn imthosca urghnácha a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le bagairt thromchúiseach ar an tslándáil phoiblí nó ar an tsláinte phoiblí san Aontas nó i gcodanna suntasacha de. D’fhéadfadh géarchéimeanna den sórt sin eascairt as coinbhleachtaí armtha nó gníomhartha sceimhlitheoireachta, lena n-áirítear coinbhleachtaí atá ag teacht chun cinn nó gníomhartha sceimhlitheoireachta, tubaistí nádúrtha amhail creathanna talún agus spéirlingí, chomh maith le paindéimí agus bagairtí tromchúiseacha trasteorann eile ar an tsláinte phoiblí. Ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann, ar mholadh ón mBord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha (“an Bord), a cheangal ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne freagairt ar ghéarchéimeanna a thionscnamh mar ábhar práinne. Féadfar a áireamh ar na bearta a fhéadfaidh na soláthraithe sin a shainaithint agus a chur i bhfeidhm, mar shampla, próisis modhnóireachta inneachair a oiriúnú agus na hacmhainní a thiomnaítear do mhodhnóireacht inneachair a mhéadú, téarmaí agus coinníollacha, córais algartamacha ábhartha agus córais fógraíochta a oiriúnú, an comhar le comharthóirí iontaofa a threisiú tuilleadh, bearta múscailte feasachta a ghlacadh, faisnéis iontaofa a chur chun cinn agus dearadh a gcomhéadan ar líne a oiriúnú. Ba cheart foráil a dhéanamh maidir leis na ceanglais is gá chun a áirithiú go ndéanfar na bearta sin laistigh de thréimhse ama an-ghearr agus nach n-úsáidfear an sásra freagartha ar ghéarchéimeanna ach amháin i gcás ina bhfuil fíorghá leis, agus sa mhéid go bhfuil fíorghá leis, agus ina bhfuil aon bhearta a dhéantar faoin sásra sin éifeachtach agus comhréireach, agus aird chuí á tabhairt ar chearta agus leasanna dlisteanacha na bpáirtithe uile lena mbaineann. Ba cheart úsáid an tsásra a bheith gan dochar d’fhorálacha eile an Rialacháin seo, amhail na forálacha sin a bhaineann le measúnuithe riosca agus bearta maolaithe, agus d’fhorfheidhmiú na bhforálacha sin, agus do na forálacha sin maidir le prótacail ghéarchéime.

(92)

Mar gheall ar an ngá atá le fíorú ó shaineolaithe neamhspleácha a áirithiú, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus do sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bheith cuntasach, trí iniúchóireacht neamhspleách, as a gcomhlíontacht leis na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Rialachán seo agus, i gcás inarb ábhartha, aon ghealltanais chomhlántacha arna dtabhairt de bhun cóid iompair agus prótacail ghéarchéime. D’fhonn a áirithiú go ndéanfar iniúchtaí ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil agus tráthúil, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne an comhar agus an cúnamh is gá a chur ar fáil do na heagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí, lena n-áirítear trí rochtain a thabhairt don iniúchóir ar na sonraí ábhartha uile agus ar na háitribh is gá chun an t-iniúchadh a dhéanamh i gceart, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, ar shonraí a bhaineann le córais algartamacha, agus trí cheisteanna ó bhéal nó i scríbhinn a fhreagairt. Ba cheart do na hiniúchóirí a bheith in ann úsáid a bhaint freisin as foinsí eile faisnéise oibiachtúla, lena n-áirítear staidéir de chuid taighdeoirí grinnfhiosraithe. Níor cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne an bonn a bhaint d’fheidhmíocht an iniúchta. Ba cheart iniúchtaí a dhéanamh de réir dhea-chleachtais an tionscail agus ard-eitic agus oibiachtúlacht ghairmiúil, agus aird chuí á tabhairt, de réir mar is iomchuí, ar chaighdeáin iniúchóireachta agus ar chóid chleachtais. Ba cheart do na hiniúchóirí rúndacht, slándáil agus sláine na faisnéise a ráthú, amhail rúin trádála, a fhaigheann siad agus a gcúraimí á gcur i gcrích acu. Níor cheart go mbeadh an ráthaíocht sin ina modh chun dul timpeall ar infheidhmeacht na n-oibleagáidí iniúchta sa Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh an saineolas riachtanach ag na hiniúchóirí i réimse na bainistíochta riosca agus na hinniúlachta teicniúla chun iniúchadh a dhéanamh ar algartaim. Ba cheart dóibh a bheith neamhspleách, chun go mbeidh siad in ann a gcúraimí a chomhlíonadh ar bhealach leordhóthanach agus iontaofa. Ba cheart dóibh croícheanglais neamhspleáchais a chomhlíonadh maidir le seirbhísí neamh-iniúchóireachta atá toirmiscthe, sealaíocht gnólachtaí iniúchóireachta agus táillí neamhtheagmhasacha. Má bhíonn aon amhras faoina neamhspleáchas agus faoina n-inniúlacht theicniúil, ba cheart dóibh éirí as nó staonadh ón obair iniúchta.

(93)

Ba cheart go mbeadh bunús leis an tuarascáil iniúchóireachta, chun go mbeidh cuntas bríoch ar na gníomhaíochtaí a dtugtar fúthu agus na conclúidí a shroichtear. Ba cheart é seo a bheith ina chabhair le heolas a thabhairt, agus i gcás inarb iomchuí, feabhsuithe a mholadh ar na bearta arna nglacadh ag soláthraithe an ardáin an-mhór ar líne agus an innill cuardaigh an-mhór ar líne chun a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh. Ba cheart an tuarascáil iniúchóireachta a tharchur chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, chuig an gCoimisiún agus chuig an mBord tar éis an tuarascáil iniúchóireachta a fháil. Ba cheart do sholáthraithe freisin gach ceann de na tuarascálacha ar an measúnú riosca agus na bearta maolaithe a tharchur gan moill mhíchuí tráth a gcríochnaithe, chomh maith leis an tuarascáil ar chur chun feidhme iniúchóireachta ó sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne ina léireofar an chaoi ar thug siad aghaidh ar na moltaí a rinneadh san iniúchadh. Ba cheart tuairim iniúchóireachta a bheidh bunaithe ar na conclúidí a tháinig ón bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas a áireamh sa tuarascáil iniúchóireachta. Ba cheart “tuairim dhearfach” a thabhairt i gcás ina léiríonn an fhianaise ar fad go gcloíonn soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo nó, i gcás inarb infheidhme, aon ghealltanais ar thug sé fúthu de bhun cód iompair nó prótacal géarchéime, go háirithe trí na rioscaí sistéamacha a bhaineann lena chóras agus seirbhísí a shainaithint, a mheas agus a mhaolú. Ba cheart go mbeadh barúlacha ag gabháil le “tuairim dhearfach” i gcás inar mian leis an iniúchóir tuairimí a áireamh nach bhfuil tionchar substaintiúil acu ar thoradh an iniúchta. Ba cheart “tuairim dhiúltach” a thabhairt i gcás ina measann an t-iniúchóir nach gcloíonn soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne leis an Rialachán seo, ná leis na gealltanais ar tugadh fúthu. I gcás inarb amhlaidh, sa tuairim iniúchóireachta, nárbh fhéidir teacht ar chonclúid maidir le gnéithe sonracha a thagann faoi raon feidhme an iniúchta, ba cheart míniú ar na cúiseanna nár thángthas ar chonclúid den sórt sin a chur san áireamh sa tuairim iniúchóireachta. I gcás inarb infheidhme, ba cheart go n-áireofaí sa tuarascáil cur síos ar ghnéithe sonracha nach bhféadfaí a iniúchadh, agus míniú ar an bhfáth nach bhféadfaí iad sin a iniúchadh.

(94)

Ba cheart a spreagadh leis na hoibleagáidí maidir le measúnú agus maolú rioscaí, de réir an cháis, an gá do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne dearadh a gcóras moltóirí a mheasúnú agus, i gcás inar gá, a choigeartú, mar shampla, trí bhearta a dhéanamh chun claontachtaí a chosc nó a íoslaghdú as a leanfaidh idirdhealú ar dhaoine i gcásanna leochaileacha, go háirithe i gcás ina mbeidh coigeartú den sórt sin i gcomhréir leis an dlí um chosaint sonraí agus nuair a dhéantar an fhaisnéis a phearsantú ar bhonn catagóirí speisialta sonraí pearsanta, dá dtagraítear in Airteagal 9 de Rialachán (AE) 2016/679. Ina theannta sin, agus na hoibleagáidí trédhearcachta is infheidhme maidir le hardáin ar líne a mhéid a bhaineann lena gcórais moltaí á gcomhlánú, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a áirithiú go comhsheasmhach go mbeidh roghanna malartacha ag faighteoirí a seirbhíse nach bhfuil bunaithe ar phróifíliú, de réir bhrí Rialachán (AE) 2016/679, le haghaidh phríomhpharaiméadair a gcóras moltaí. Ba cheart go mbeadh na roghanna sin inrochtana go díreach ón gcomhéadan ar líne ar a gcuirtear na moltaí i láthair.

(95)

Tá rioscaí ar leith ag baint leis na córais fógraíochta a úsáideann ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne, agus teastaíonn maoirseacht bhreise phoiblí agus rialála uathu mar gheall ar a scála agus a gcumas chun díriú ar fhaighteoirí na seirbhíse agus iad a rochtain bunaithe ar a n-iompar laistigh de chomhéadan ar líne an ardáin nó an innill cuardaigh sin agus lasmuigh de. Ba cheart d’ardáin an-mhór ar líne nó d’innill chuardaigh an-mhór ar líne a áirithiú go mbeidh rochtain phoiblí ar stórais fógrán a thaispeántar ar a gcomhéadain ar líne chun maoirseacht agus taighde ar rioscaí atá ag teacht chun cinn mar gheall ar dháileadh fógraíochta ar líne a éascú, mar shampla, i ndáil le fógráin neamhdhleathacha nó teicnící ionramhála agus bréagaisnéis a bhfuil tionchar diúltach ceart agus intuartha acu ar an tsláinte phoiblí, ar an tslándáil phoiblí, ar an dioscúrsa sibhialta, ar an rannpháirtíocht pholaitiúil agus ar an gcomhionannas. Ba cheart inneachar fógrán a áireamh i stórtha, lena n-áirítear ainm an táirge, na seirbhíse nó an bhranda agus ábhar an fhógráin, agus sonraí gaolmhara faoin bhfógróir, agus, murab ionann iad, an duine nádúrtha nó dlítheanach a d’íoc as an bhfógrán, agus seachadadh an fhógráin, go háirithe i gcás fógraíocht spriocdhírithe. Ba cheart a áireamh san fhaisnéis sin faisnéis maidir le critéir spriocdhírithe agus critéir seachadta araon, go háirithe nuair a dhéantar fógráin a sheachadadh chuig daoine atá i staideanna leochaileacha, amhail mionaoisigh.

(96)

Chun comhlíontacht ardán an-mhór ar líne agus inneall cuardaigh an-mhór ar líne leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a mhaoirsiú agus a mheasúnú go hiomchuí, féadfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó an Coimisiún rochtain ar shonraí sonracha nó a dtuairisciú a éileamh, lena n-áirítear sonraí a bhaineann le halgartaim. D’fhéadfaí a áireamh le ceanglas den sórt sin, mar shampla, na sonraí atá riachtanach chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí agus na díobhálacha féideartha a tharlaíonn mar gheall ar chórais an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne, sonraí maidir le cruinneas, feidhmiú agus tástáil na gcóras algartamach i gcomhair modhnóireacht inneachair, córais moltaí nó córais fógraíochta, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí sonraí agus algartaim oiliúna nó sonraí maidir le próisis agus aschuir modhnóireachta inneachair nó ar chórais inmheánacha um láimhseáil gearán de réir bhrí an Rialacháin seo. Níor cheart go n- áireofaí le hiarrataí ar rochtain ar shonraí den sórt sin iarrataí ar fhaisnéis shonrach a thabhairt faoi fhaighteoirí aonair na seirbhíse chun críche a chinneadh an gcomhlíonann faighteoirí den sórt sin dlí eile de chuid an Aontais is infheidhme nó an dlí náisiúnta is infheidhme. Tá tábhacht ar leith ag baint le hiniúchtaí a dhéanann taighdeoirí maidir le forbairt agus déine na rioscaí sistéamacha ar líne chun neamhshiméadrachtaí faisnéise a líonadh agus córas athléimneach de mhaolú riosca a bhunú, agus chun soláthraithe ardán ar líne, soláthraithe inneall cuardaigh ar líne, Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, údaráis inniúla eile, an Coimisiún agus an pobal a chur ar an eolas.

(97)

Cuirtear creat ar fáil sa Rialachán seo, dá bhrí sin, i gcomhair rochtain fhíorláidir ar shonraí ó ardáin an-mhór ar líne agus ó innill chuardaigh an-mhór ar líne a thabhairt do thaighdeoirí grinnfhiosraithe atá cleamhnaithe le heagraíocht taighde de réir bhrí Airteagal 2 de Threoir (AE) 2019/790, lena bhféadfaí a áireamh, chun críche an Rialacháin seo, eagraíochtaí na sochaí sibhialta atá ag déanamh taighde eolaíoch agus é mar phríomhaidhm acu tacú lena misean chun leasa an phobail. Ba cheart gach iarratas maidir le rochtain ar shonraí faoin gcreat sin a bheith comhréireach agus cearta agus leasanna dlisteanacha, lena n-áirítear cosaint sonraí pearsanta, rúin trádála agus faisnéis rúnda eile, an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne agus aon pháirtithe eile lena mbaineann, lena n-áirítear faighteoirí na seirbhíse, á gcosaint go hiomchuí acu. Mar sin féin, chun a áirithiú go mbainfear amach cuspóir an Rialacháin seo, níor cheart go ndiúltófaí rochtain ar shonraí atá riachtanach don chuspóir taighde sonrach a chur ar fáil mar thoradh ar bhreithniú leasanna tráchtála soláthraithe de bhun iarraidh faoin Rialachán seo. I ndáil leis sin, agus gan dochar do Threoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (32), ba cheart do sholáthraithe a áirithiú go mbeidh rochtain iomchuí ag taighdeoirí, lena n-áirítear, i gcás inar gá, trí bhíthin cosaintí teicniúla amhail stórais sonraí. D’fhéadfadh iarrataí ar rochtain ar shonraí an líon amharc nó, i gcás inarb ábhartha, cineálacha eile rochtana ar inneachar ag faighteoirí na seirbhíse a chumhdach, mar shampla, sula mbainfeadh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne é.

(98)

Ina theannta sin, i gcás ina bhfuil rochtain ag an bpobal ar shonraí, níor cheart do sholáthraithe den sórt sin cosc a chur ar thaighdeoirí a chomhlíonann fothacar iomchuí critéar na sonraí sin a úsáid chun críocha taighde lena gcuirtear le rioscaí sistéamacha a bhrath, a shainaithint agus a thuiscint. Ba cheart dóibh rochtain a sholáthar do thaighdeoirí den sórt sin, lena n-áirítear, i gcás inar féidir go teicniúil, i bhfíor-am, ar na sonraí a bhfuil rochtain ag an bpobal orthu, mar shampla maidir le hidirghníomhaíochtaí comhiomlánaithe le hinneachar ó leathanaigh phoiblí, grúpaí poiblí, nó figiúirí poiblí, lena n-áirítear sonraí maidir le himprisean agus rannpháirtíocht amhail líon na bhfreagairtí, an líon uaireanta a rinneadh inneachar a roinnt agus an líon tráchtanna ó fhaighteoirí na seirbhíse. Ba cheart soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a spreagadh chun comhoibriú le taighdeoirí agus rochtain níos leithne ar shonraí a sholáthar chun faireachán a dhéanamh ar ábhair imní i measc na sochaí trí bhíthin iarrachtaí deonacha, lena n-áirítear trí ghealltanais agus nósanna imeachta arna gcomhaontú faoi chóid iompair nó faoi phrótacail ghéarchéime. Ba cheart do na soláthraithe agus do na taighdeoirí sin aird ar leith a thabhairt ar chosaint sonraí pearsanta, agus a áirithiú go gcomhlíonfar Rialachán (AE) 2016/679 le haon phróiseáil sonraí. Ba cheart do sholáthraithe sonraí pearsanta a anaithnidiú nó ainm bréige a thabhairt orthu ach amháin sna cásanna sin nárbh fhéidir an cuspóir taighde atá á shaothrú a bhaint amach dá bharr sin.

(99)

I bhfianaise a chasta atá feidhmiú na gcóras arna n-úsáid agus na rioscaí sistéamacha atá iontu don tsochaí, ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne feidhm chomhlíonta a bhunú, ar cheart di a bheith neamhspleách ar fheidhmeanna oibríochtúla na soláthraithe sin. Ba cheart do cheann na feidhme comhlíonta tuairisciú go díreach do lucht bainistíochta na soláthraithe sin, lena n-áirítear ábhair imní maidir le neamhchomhlíonadh an Rialacháin seo. Ba cheart na cáilíochtaí, an t-eolas, an taithí agus an cumas is gá a bheith ag na hoifigigh um chomhlíonadh atá ina gcuid den fheidhm chomhlíonta chun bearta a oibríochtú agus faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo laistigh d’eagraíocht soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne. Ba cheart do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a áirithiú go bhfuil baint ag an bhfeidhm chomhlíonta, go cuí agus go tráthúil, le gach saincheist a bhaineann leis an Rialachán seo, lena n-áirítear sa straitéis measúnaithe agus maolaithe riosca agus i mbearta sonracha, chomh maith le measúnú a dhéanamh, i gcás inarb infheidhme, ar chomhlíonadh na ngealltanas a thug na soláthraithe sin faoi na cóid iompair agus na prótacail ghéarchéime lena mbaineann siad.

(100)

I bhfianaise na rioscaí breise a bhaineann lena ngníomhaíochtaí agus a n-oibleagáidí breise faoin Rialachán seo, ba cheart ceanglais trédhearcachta breise a cheangal go sonrach ar ardáin an-mhór ar líne agus ar innill chuardaigh an-mhór ar líne, go háirithe maidir le tuairisciú go cuimsitheach ar mheasúnuithe riosca arna ndéanamh agus bearta ina dhiaidh sin arna ndéanamh mar a fhoráiltear leis an Rialachán seo.

(101)

Ba cheart na hacmhainní riachtanacha uile a bheith ag an gCoimisiún, ó thaobh foirne, saineolais agus acmhainní airgeadais de, chun a chúraimí a chur i gcrích faoin Rialachán seo. Chun a áirithiú go mbeidh na hacmhainní is gá ar fáil don mhaoirseacht leormhaith ar leibhéal an Aontais faoin Rialachán seo, agus ós rud é gur cheart do na Ballstáit a bheith i dteideal táille mhaoirseachta a a ghearradh ar sholáthraithe atá bunaithe ar a gcríoch i dtaca leis na cúraimí maoirseachta agus forfheidhmiúcháin a fheidhmíonn a n-údaráis, ba cheart don Choimisiún táille mhaoirseachta, ar cheart a leibhéal a bhunú ar bhonn bliantúil, a ghearradh ar ardáin an-mhór ar líne agus ar innill chuardaigh an-mhór ar líne. Ba cheart méid foriomlán na táille maoirseachta bhliantúla a ghearrtar a shocrú ar bhonn mhéid foriomlán na gcostas arna dtabhú ag an gCoimisiún chun a chúraimí maoirseachta a fheidhmiú faoin Rialachán seo, ar costais iad a mheasfar go réasúnta roimh ré. Ba cheart a áireamh sa mhéid sin costais a bhaineann le feidhmiú na gcumhachtaí agus na gcúraimí sonracha maoirseachta, imscrúdaithe, forghníomhaithe agus faireacháin i ndáil le soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne, lena n-áirítear costais a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne a ainmniú nó le bunú, cothabháil agus oibriú na mbunachar sonraí a bheartaítear faoin Rialachán seo.

Ba cheart costais a bhaineann leis an mbunfhaisnéis agus leis an mbonneagar institiúideach a chur ar bun, a chothabháil agus a oibriú le haghaidh an chomhair idir Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Bord agus an Coimisiún a áireamh ann freisin, agus é á chur san áireamh, i bhfianaise cé chomh mór agus atá siad agus cén lucht féachana atá acu, go mbíonn tionchar suntasach ag ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne ar na hacmhainní a theastaíonn chun tacú leis an mbonneagar sin. Ba cheart a chur san áireamh sa mheastachán ar na costais fhoriomlána na costais mhaoirseachta a tabhaíodh sa bhliain roimhe sin, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na costais sin ar mó iad ná an táille mhaoirseachta bhliantúil aonair a gearradh sa bhliain roimhe sin. D’fhéadfaí na hioncaim shannta sheachtracha a eascróidh as an táille mhaoirseachta bhliantúil a úsáid chun acmhainní daonna breise a mhaoiniú, amhail gníomhairí conarthacha agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, mar aon le caiteachas eile a bhaineann le comhlíonadh na gcúraimí sin a chuirtear de chúram ar an gCoimisiún leis an Rialachán seo. Ba cheart an táille bhliantúil mhaoirseachta atá le gearradh ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bheith comhréireach le méid na seirbhíse mar a léiríonn líon a faighteoirí gníomhacha na seirbhíse san Aontas. Thairis sin, níor cheart go rachadh an táille mhaoirseachta bhliantúil aonair thar uasteorainn fhoriomlán do sholáthraithe uile ardán an-mhór ar líne nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne, agus acmhainneacht eacnamaíoch sholáthraí na seirbhíse nó na seirbhísí ainmnithe á cur san áireamh.

(102)

Chun cur chun feidhme éifeachtach agus comhsheasmhach na n-oibleagáidí sa Rialachán seo a éascú a bhféadfadh forfheidhmiú trí mhodhanna teicneolaíochta a bheith de dhíth maidir leo, tá sé tábhachtach caighdeáin dheonacha a chur chun cinn a chumhdaíonn nósanna imeachta teicniúla áirithe, i gcás inar féidir leis an tionscal modhanna caighdeánaithe a fhorbairt chun tacú le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an Rialachán seo a chomhlíonadh, amhail cur isteach fógraí a cheadú, lena n-áirítear trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, nó maidir le caighdeáin a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha nó caighdeáin a bhaineann le hiniúchtaí, nó maidir le hidir-inoibritheacht na stórtha fógraíochta. Ina theannta sin, d’fhéadfaí a áireamh sna caighdeáin sin caighdeáin a bhaineann le fógraíocht ar líne, córais moltaí, inrochtaineacht agus cosaint mionaoiseach ar líne. Tá sé de shaoirse ag soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha na caighdeáin a ghlacadh ach ní thoimhdíonn a nglacadh go gcomhlíontar an Rialachán seo. Ag an am céanna, dá soláthrófaí na cleachtais is fearr, d’fhéadfadh caighdeáin den chineál sin a bheith úsáideach go háirithe do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha atá réasúnta beag. D’fhéadfaí idirdhealú a dhéanamh sna caighdeáin idir cineálacha éagsúla inneachair neamhdhleathaigh nó cineálacha éagsúla seirbhísí idirghabhálacha, de réir mar is iomchuí.

(103)

Ba cheart go spreagfadh an Coimisiún agus an Bord tarraingt suas cód iompair deonach, mar aon le cur chun feidhme fhorálacha na gcód sin chun rannchuidiú le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart é a bheith mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord go ndéanfaí cineál chuspóirí leas an phobail a bhfuil aghaidh á dtabhairt orthu a shainiú go soiléir sna cóid iompair, go mbeidh sásraí iontu chun meastóireacht neamhspleách a dhéanamh ar ghnóthú na gcuspóirí sin agus go saineofar ról na n-údarás ábhartha go soiléir. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar éifeachtaí diúltacha ar shlándáil a sheachaint, ar an bpríobháideachas agus sonraí pearsanta a chosaint, agus ar an toirmeasc ar oibleagáidí ginearálta faireacháin a fhorchur. Cé gur cheart go mbeadh cur chun feidhme na gcód iompair intomhaiste agus faoi réir formhaoirseacht phoiblí, níor cheart go gcuirfeadh sé sin bac ar chineál deonach na gcód sin ná ar shaoirse páirtithe leasmhara cinneadh a dhéanamh maidir le bheith rannpháirteach. In imthosca áirithe, tá sé tábhachtach go ngabhfadh ardáin an-mhór ar líne i gcomhar chun cóid iompair shonracha a tharraingt suas agus cloí leo. Ní choisceann aon ní sa Rialachán seo soláthraithe seirbhíse eile cloí leis na caighdeáin chéanna um dhícheall cuí, glacadh leis na cleachtais is fearr agus tairbhe a bhaint as na treoirlínte arna gcur ar fáil ag an gCoimisiún agus ag an mBord, trí bheith rannpháirteach sna cóid iompair chéanna.

(104)

Tá sé iomchuí go sainaithneofaí sa Rialachán seo réimsí áirithe breithniúcháin do chóid iompair den chineál sin. Go háirithe, ba cheart bearta maolaithe riosca a bhaineann le cineálacha éagsúla inneachair neamhdhleathaigh a fhiosrú trí chomhaontuithe féinrialála agus comhrialála. Réimse eile le breithniú is ea tionchair dhiúltacha fhéideartha na rioscaí sistéamacha ar an tsochaí agus ar an daonlathas, amhail bréagaisnéis nó gníomhaíochtaí ionramhála agus mí-úsáideacha, nó aon éifeachtaí díobhálacha ar mhionaoisigh. Áirítear leis sin oibríochtaí comhordaithe atá dírithe ar fhaisnéis a mhéadú, lena n-áirítear bréagaisnéis, amhail úsáid róbat nó cuntas bréige chun faisnéis mhíchruinn nó mhíthreorach d’aon ghnó a chruthú, uaireanta chun críche gnóthachtáil eacnamaíoch a bhaint amach, atá díobhálach go háirithe d’fhaighteoirí leochaileacha na seirbhíse, amhail mionaoisigh. Maidir le réimsí den sórt sin, d’fhéadfaí a mheas gur beart maolaithe riosca iomchuí is ea comhlíonadh agus comhlíontacht na n-ardán an-mhór ar líne nó na n-inneall cuardaigh an-mhór ar líne le cód iompair ar leith. D’fhéadfaí an diúltú gan mínithe cuí a dhéanann soláthraí ardáin ar líne nó innill cuardaigh ar líne ar chuireadh an Choimisiúin chun páirt a ghlacadh i gcur i bhfeidhm cóid iompair den sórt sin a thabhairt san áireamh, i gcás inarb ábhartha, nuair a bhíonn cinneadh á dhéanamh faoi cibé a sháraigh nó nár sháraigh an t-ardán ar líne nó an t-inneall cuardaigh ar líne na hoibleagáidí a leagtar síos leis an Rialachán seo. Níor cheart a thoimhdiú ann féin go bhfuil an Rialachán seo á chomhlíonadh toisc go bhfuiltear ag glacadh páirt i gcód iompair ar leith agus á chur i bhfeidhm.

(105)

Ba cheart go n-éascódh na cóid iompair inrochtaineacht na n-ardán an-mhór ar líne agus na n-inneall cuardaigh an-mhór ar líne, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, chun a n-úsáid intuartha ag daoine faoi mhíchumas a éascú. Go háirithe, d’fhéadfaí a áirithiú leis na cóid iompair go gcuirfear an fhaisnéis i láthair ar bhealach inbhraite, inoibrithe, intuigthe agus láidir agus go ndéanfaí foirmeacha agus bearta dá bhforáiltear de bhun an Rialacháin seo a chur ar fáil ar shlí atá éasca a aimsiú agus inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

(106)

D’fhéadfadh na rialacha maidir le cóid iompair faoin Rialachán seo a bheith mar bhunús le haghaidh iarrachtaí féinrialála atá bunaithe cheana féin ar leibhéal an Aontais, lena n-áirítear an Gealltanas um Shábháilteacht Táirgí, an Meabhrán tuisceana maidir le díol earraí góchumtha ar an idirlíon, an Cód iompair maidir le fuathchaint neamhdhleathach ar líne a chomhrac, chomh maith leis an gCód cleachtais maidir le bréagaisnéis. Go háirithe i gcás an chinn deiridh, mar thoradh ar an treoir ón gCoimisiún, neartaíodh an Cód cleachtais maidir le bréagaisnéis mar a fógraíodh é sa Phlean Gníomhaíochta um Dhaonlathas Eorpach.

(107)

Go ginearálta, baineann soláthar fógraíochta ar líne le roinnt gníomhaithe, lena n-áirítear seirbhísí idirghabhálacha a nascann foilsitheoirí fógraí le fógróirí. Ba cheart cóid iompair a úsáid chun tacú leis na hoibleagáidí trédhearcachta a bhaineann le fógraíocht do sholáthraithe ardán ar líne, soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a leagtar amach sa Rialachán seo, agus chun iad a chomhlánú, chun foráil a dhéanamh maidir le sásraí solúbtha agus éifeachtacha chun an chomhlíontacht leis na hoibleagáidí sin a éascú agus a fheabhsú, go háirithe mar a bhaineann sé le modúlachtaí tharchur na faisnéise ábhartha. Ba cheart go n-áireofaí leis sin tarchur na faisnéise ar an bhfógróir a íocann as an bhfógra a éascú nuair nach ionann iad agus an duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil an fógrán á chur ar chomhéadan ar líne ardáin ar líne thar a cheann. Ba cheart a áireamh sna cóid iompair freisin bearta chun a áirithiú go roinnfear faisnéis fhiúntach maidir le luach airgid a chur ar shonraí go hiomchuí ar fud an tslabhra luacha. Ba cheart go n-áiritheofaí le rannpháirtíocht réimse leathan geallsealbhóirí go dtacaítear go forleathan leis na cóid iompair sin, go bhfuil siad fónta go teicniúil, éifeachtach agus go dtairgeann siad na leibhéil is airde fusacht úsáide lena áirithiú go mbaineann na hoibleagáidí trédhearcachta a gcuspóirí amach. Chun éifeachtacht na gcód iompair a áirithiú, ba cheart don Choimisiún sásraí meastóireachta a áireamh i ndréachtú na gcód iompair. I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an nGníomhaireacht um Chearta Bunúsacha nó ar an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a dtuairimí a chur in iúl maidir leis an gcód iompair faoi seach.

(108)

Chomh maith leis an sásra freagartha ar ghéarchéimeanna d’ardáin an-mhór ar líne agus d’innill chuardaigh an-mhór ar líne, féadfaidh an Coimisiún tús a chur le prótacail ghéarchéime dheonacha a tharraingt suas chun freagairt thapa, chomhchoiteann agus trasteorann a chomhordú sa timpeallacht ar líne. D’fhéadfadh an cás a bheith amhlaidh, mar shampla, i gcás ina mbaintear mí-úsáid as ardáin ar líne chun inneachar neamhdhleathach nó bréagaisnéis a scaipeadh go tapa nó i gcás inar gá faisnéis iontaofa a scaipeadh go tapa. I bhfianaise an róil thábhachtaigh atá ag ardáin an-mhór ar líne chun faisnéis a scaipeadh inár sochaithe agus thar theorainneacha, ba cheart soláthraithe ardán den sórt sin a spreagadh chun prótacail ghéarchéime shonracha a leagan amach agus a chur i bhfeidhm. Níor cheart prótacail ghéarchéime den sórt sin a ghníomhachtú ach amháin ar feadh tréimhse theoranta ama agus ba cheart go mbeadh na bearta a rinneadh teoranta don mhéid a bhfuil fíorghá leis le dul i ngleic leis an toisc urghnách. Ba cheart na bearta sin a bheith comhsheasmhach leis an Rialachán seo, agus níor cheart gurb ionann iad agus oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe rannpháirteacha ardán an-mhór ar líne agus ar sholáthraithe rannpháirteacha inneall cuardaigh an-mhór ar líne faireachán a dhéanamh ar an bhfaisnéis a tharchuireann nó a stórálann siad, ná fíorais ná cúinsí a lorg go gníomhach a thugann inneachar neamhdhleathach le fios.

(109)

Chun maoirseacht agus forfheidhmiú leordhóthanach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit údarás amháin ar a laghad a ainmniú a mbeidh sé de chúram air cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú, gan dochar don deis údarás atá ann cheana a ainmniú ná dá fhoirm dhlíthiúil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Mar sin féin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann cúraimí agus inniúlachtaí maoirseachta nó forfheidhmithe sonracha a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur faoi chúram níos mó ná údarás inniúil amháin, mar shampla i gcomhair earnálacha sonracha inar féidir na húdaráis atá ann cheana a chumhachtú freisin, cosúil le rialaitheoirí cumarsáide leictreonaí, rialaitheoirí meán nó údaráis um chosaint tomhaltóirí, a léireoidh a struchtúr bunreachtúil, eagraíochtúil agus riaracháin. I bhfeidhmiú a gcúraimí dóibh, ba cheart do gach údarás inniúil rannchuidiú le cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, eadhon le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh do sheirbhísí idirghabhálacha i gcás ina ndéantar na rialacha comhchuibhithe do thimpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa ar líne lena n-éascaítear nuálaíocht, agus go háirithe na hoibleagáidí díchill chuí is infheidhme maidir le catagóirí éagsúla de sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú go héifeachtach, d’fhonn a áirithiú go ndéantar cearta bunúsacha, mar atá cumhdaithe sa Chairt, lena n-áirítear prionsabal na cosanta tomhaltóirí, a chosaint go héifeachtach. Ní cheanglaítear ar na Ballstáit de bhun an Rialacháin seo a chur de chúram ar údaráis inniúla breithniú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht míreanna sonracha inneachair.

(110)

Mar gheall ar chineál na seirbhísí atá i gceist agus an réimse cothrománach oibleagáidí a thugtar isteach leis an Rialachán seo, ba cheart go sainaithneofaí údarás amháin a cheaptar chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm, agus i gcás inar gá, forfheidhmiú an Rialacháin seo mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha i ngach Ballstát. I gcás ina gceaptar níos mó ná údarás inniúil amháin chun cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú, níor cheart ach údarás amháin sa Bhallstát sin a ainmniú mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha. Ba cheart go bhfeidhmeodh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha mar phointe teagmhála aonair maidir le gach ábhar a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo don Choimisiún, don Bhord, do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha Ballstát eile, agus d’údaráis inniúla eile an Bhallstáit atá i gceist. Go háirithe, i gcás ina gcuirtear cúraimí faoin Rialachán seo ar iontaoibh údaráis inniúla i mBallstát ar leith, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha comhordú agus dul i gcomhar leis na húdaráis sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta chun a gcúraimí faoi seach a leagan amach agus gan dochar do mheasúnú neamhspleách na n-údarás inniúil eile. Cé nach mbeidh sé i gceist aon fhorordú ordlathach a dhéanamh ar údaráis eile agus a gcúraimí á bhfeidhmiú acu, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a áirithiú go mbeidh na húdaráis inniúla ábhartha uile rannpháirteach go héifeachtach agus ba cheart dó measúnú orthu a thuairisciú go tráthúil i gcomhthéacs an chomhair maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú ar leibhéal an Aontais. Ina theannta sin, sa bhreis ar na sásraí sonracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo a mhéid a bhaineann le comhar ar an leibhéal Eorpach, ba cheart do na Ballstáit comhar a áirithiú freisin idir an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha agus údaráis inniúla eile arna n-ainmniú ar an leibhéal náisiúnta, i gcás inarb infheidhme, trí uirlisí iomchuí amhail acmhainní a chomhthiomsú, tascfhórsaí comhpháirteacha, imscrúduithe comhpháirteacha agus sásraí cúnaimh fhrithpháirtigh.

(111)

Tá ról ríthábhachtach ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, chomh maith le húdaráis inniúla eile atá ainmnithe faoin Rialachán seo, chun éifeachtacht na gceart agus na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus baint amach a chuspóirí a áirithiú. Dá réir sin, is gá a áirithiú go bhfuil na hacmhainní is gá ag na húdaráis sin, lena n-áirítear acmhainní airgeadais agus daonna, chun maoirseacht a dhéanamh ar na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha go léir a thagann faoina n-inniúlacht, ar mhaithe le saoránaigh uile an Aontais. I bhfianaise éagsúlacht na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha agus na húsáide a bhaineann siad as ardteicneolaíocht chun a seirbhísí a sholáthar, tá sé fíor-riachtanach freisin go mbeadh an líon riachtanach foirne agus saineolaithe ag a bhfuil sainscileanna agus ardacmhainní teicniúla ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha agus ag na húdaráis inniúla ábhartha agus go ndéanfaidh siad acmhainní airgeadais a bhainistiú go neamhspleách chun a gcúraimí a dhéanamh. Ina theannta sin, ba cheart a chur san áireamh i leibhéal na n-acmhainní méid, castacht agus an tionchar sochaíoch a d’fhéadfadh a bheith ag soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a thagann faoina n-inniúlacht, chomh maith le raon feidhme a gcuid seirbhísí ar fud an Aontais. Tá an Rialachán seo gan dochar don deis atá ag na Ballstáit sásraí cistiúcháin a bhunú a bheidh bunaithe ar tháille mhaoirseachta a ghearrtar ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoin dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais, sa mhéid go dtoibhítear í ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha a bhfuil príomhbhunaíocht acu sa Bhallstát i dtrácht, go bhfuil sí teoranta go docht don mhéid atá riachtanach agus comhréireach chun costais chomhall na gcúraimí arna dtabhairt do na húdaráis inniúla de bhun an Rialacháin seo a chumhdach, agus na cúraimí arna dtabhairt don Choimisiún á n-eisiamh, agus go n-áirithítear trédhearcacht leordhóthanach maidir le táillí maoirseachta a ghearradh agus úsáid an táille mhaoirseachta sin.

(112)

Ba cheart do na húdaráis inniúla sin arna n-ainmniú faoin Rialachán seo feidhmiú faoi neamhspleáchas iomlán ó chomhlachtaí príobháideacha agus poiblí, gan an oibleagáid ná an fhéidearthacht chun treoracha a lorg nó a fháil, lena n-áirítear ón rialtas, agus gan dochar do na dualgais shonracha le dul i gcomhar le húdaráis inniúla eile, na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Bord agus an Coimisiún. Ar an lámh eile, níor cheart go gciallódh neamhspleáchas na n-údarás sin, nach mbeidís faoi réir - i gcomhréir le bunreachtanna náisiúnta agus gan gnóthachtáil chuspóirí an Rialacháin seo a chur i mbaol - sásraí cuntasachta comhréireacha maidir le gníomhaíochtaí ginearálta na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, amhail a gcaiteachas airgeadais nó tuairisciú do na parlaimintí náisiúnta. Níor cheart ach oiread go gcuirfeadh an ceanglas maidir le neamhspleáchas cosc ar athbhreithniú breithiúnach a fheidhmiú, ná ar an bhféidearthacht dul i gcomhairle le húdaráis náisiúnta eile nó tuairimí a mhalartú leo go rialta, lena n-áirítear údaráis forfheidhmithe dlí, údaráis bainistithe géarchéime nó údaráis cosanta tomhaltóirí, i gcás inarb iomchuí, chun a chéile a chur ar an eolas faoi imscrúduithe atá ar siúl, gan difear a dhéanamh d’fheidhmiú a gcumhachtaí faoi seach.

(113)

Is féidir leis na Ballstáit feidhm mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, nó cúraimí sonracha a shannadh d’údarás náisiúnta atá ann cheana, chun cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú, ar choinníoll go gcloíonn aon údarás ceaptha den sórt sin leis na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, i ndáil lena neamhspleáchas, mar shampla. Thairis sin, ní choisctear na Ballstáit i bprionsabal ó fheidhmeanna a chónascadh laistigh d’údarás reatha, i gcomhréir le dlí an Aontais. D’fhéadfaí a áireamh leis na bearta sin, inter alia, bac a chur ar dhífhostú an Uachtaráin nó comhalta boird de chomhlacht coláisteach in údarás reatha roimh dhul in éag a dtéarmaí oifige, ar an bhforas amháin gur tharla athchóiriú institiúideach a bhaineann le feidhmeanna éagsúla a chumasc laistigh d’údarás amháin, in éagmais aon rialacha a ráthaíonn nach gcuireann dífhostuithe den sórt sin neamhspleáchas agus neamhchlaontacht na gcomhaltaí sin i mbaol.

(114)

Ba cheart do na Ballstáit cumhachtaí leordhóthanacha agus bealaí chun imscrúdú agus forfheidhmiú éifeachtach a áirithiú a thabhairt don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, agus aon údarás inniúil eile arna ainmniú faoin Rialachán seo, i gcomhréir leis na cúraimí a thugtar dóibh. Áirítear leis sin an chumhacht atá ag údaráis inniúla bearta eatramhacha a ghlacadh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta i gcás ina mbeadh riosca díobhála tromchúisí ann. Maidir le bearta eatramhacha den sórt sin, a bhféadfadh orduithe chun sárú líomhainte ar leith a fhoirceannadh nó a leigheas a bheith san áireamh iontu, níor cheart – nó go ndéanfar an cinneadh críochnaitheach – dul thar a bhfuil riachtanach chun a áirithiú go gcoiscfear díobháil thromchúiseach. Ba cheart na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a bheith in ann go háirithe faisnéis a chuardach agus a fháil atá lonnaithe ina gcríocha, lena n-áirítear i gcomhthéacs imscrúduithe comhpháirteacha, agus aird chuí ar an bhfíoras gur cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát eile sin bearta formhaoirseachta agus forfheidhmithe a bhaineann le soláthraí faoi dhlínse Ballstáit eile nó an Choimisiúin a ghlacadh, i gcás inarb ábhartha i gcomhréir leis na nósanna imeachta a bhaineann le comhar trasteorann, nó, i gcás inarb infheidhme, gur cheart don Choimisiún iad a ghlacadh.

(115)

Ba cheart do na Ballstáit na coinníollacha agus na teorainneacha mionsonraithe i gcomhair fheidhmiú cumhachtaí imscrúdaithe agus forfheidhmithe a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, agus údarás inniúil eile i gcás inarb ábhartha, faoin Rialachán seo, a leagan amach ina ndlí náisiúnta, i gcomhréir le dlí an Aontais agus go háirithe an Rialachán seo agus an Chairt.

(116)

Le linn do na cumhachtaí sin a bheith á bhfeidhmiú, ba cheart do na húdaráis inniúla sin na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le nósanna imeachta agus ábhair a chomhlíonadh, amhail an gá do réamhúdarú breithiúnach chun dul isteach in áitreabh áirithe agus i gcomhair pribhléid ghairmiúil dlí. Ba cheart do na forálacha sin a áirithiú, go háirithe, go mbeidh urraim do na cearta bunúsacha maidir le leigheas éifeachtach agus triail chóir, lena n-áirítear cearta cosanta, agus an ceart le hurraim a thabhairt don saol príobháideach. I dtaca leis sin, d’fhéadfadh na ráthaíochtaí dá bhforáiltear i ndáil le himeachtaí an Choimisiúin de bhun an Rialacháin seo a bheith mar phointe tagartha iomchuí. Ba cheart nós imeachta roimh ré, cóir agus neamhchlaonta a ráthú sula nglactar le haon chinneadh críochnaitheach, lena n-áirítear ceart éisteachta do na daoine lena mbaineann, agus an ceart le rochtain a fháil ar an gcomhad, fad is a bhíonn urraim do rúndacht ghairmiúil agus gnó, chomh maith leis an oibleagáid chun cúiseanna bríocha a thabhairt ar na cinntí. Níor cheart go gcoiscfí leis seo cearta a ghlacadh, áfach, i gcásanna práinne a bhfuil bunús iomchuí leo agus faoi réir coinníollacha agus socruithe nós imeachta iomchuí. Ba cheart don fheidhmiú cumhachta a bheith comhréireach freisin, inter alia, le cineál an tsáraithe nó an tsáraithe amhrasta agus leis an díobháil iarbhír nó fhéideartha fhoriomlán a tharla de bharr an tsáraithe nó an tsáraithe amhrasta. Ba cheart do na húdaráis inniúla fíorais agus cúinsí ábhartha uile an cháis a chur san áireamh, lena n-áirítear faisnéis arna bailiú ag údaráis inniúla i mBallstáit eile.

(117)

Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir smachtbhannaí a ghearradh de bharr sáruithe ar na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus é sin a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach, agus cineál, tromchúis, atarlú agus fad an tsáraithe á gcur san áireamh, i bhfianaise an leasa phoiblí arna shaothrú, raon feidhme agus chineál na ngníomhaíochtaí a rinneadh, chomh maith le hacmhainn eacnamaíoch an tsáraitheora. Go háirithe, ba cheart a chur san áireamh leis na pionóis cibé a mhainníonn nó nach mainníonn an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann a oibleagáidí a thagann ón Rialachán seo a chomhlíonadh go córasach nó arís agus arís eile, chomh maith le, i gcás inarb ábhartha, líon faighteoirí na seirbhíse a ndéantar difear dóibh, cineál an tsáraithe a bheith déanta d’aon ghnó nó le faillí agus cibé atá nó nach bhfuil an soláthraí gníomhach i roinnt Ballstát. I gcás ina bhforáiltear leis an Rialachán seo d’uasmhéid fíneálacha nó d’íocaíocht phionósach thréimhsiúil, ba cheart feidhm a bheith ag an uasmhéid sin in aghaidh gach sáraithe ar an Rialachán seo agus gan dochar do mhodhnú na bhfíneálacha nó na n-íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla i gcás sáruithe sonracha. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú i ngach cás ar leith go mbeadh forchur fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla i ndáil le sáruithe éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach trí rialacha agus nósanna imeachta náisiúnta a bhunú i gcomhréir leis an Rialachán seo, agus na critéir maidir leis na coinníollacha ginearálta i dtaca leis na fíneálacha nó na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur á gcur san áireamh.

(118)

Chun forfheidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú, ba cheart do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí ionadaíocha a bheith in ann aon ghearán a bhaineann le comhlíonadh na n-oibleagáidí sin a leagtar síos sa Rialachán seo a thaisceadh leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa chríoch ina bhfuair siad an tseirbhís, gan dochar do rialacha an Rialacháin seo maidir le leithdháileadh inniúlachtaí ná do na rialacha is infheidhme maidir le gearáin a láimhseáil i gcomhréir le prionsabail náisiúnta an dea-riaracháin. D’fhéadfadh gearáin léargas dílis a thabhairt ar ábhar imní a bhaineann le comhlíontacht soláthraí seirbhíse idirghabhálaí áirithe agus, ina theannta sin, an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a chur ar an eolas faoi aon saincheisteanna trasghearrtha eile. Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha leas a bhaint freisin as údaráis náisiúnta inniúla eile chomh maith le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha as Ballstát eile, agus go háirithe Comhordaitheoir de chuid an Bhallstáit ina bhfuil an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann bunaithe, má éilítear comhar trasteorann maidir leis an tsaincheist.

(119)

Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur féidir le Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bearta a dhéanamh atá éifeachtach maidir le haghaidh a thabhairt ar sháruithe tromchúiseacha agus comhsheasmhacha áirithe ar an Rialachán seo agus atá i gcomhréir leis na sáruithe sin. Go háirithe i gcás inar féidir leis na bearta sin difear a dhéanamh do chearta agus leasanna tríú páirtithe, de réir mar a bheidh go háirithe i gcás ina bhfuil an rochtain ar chomhéadain ar líne srianta, is iomchuí a cheangal go mbeadh na bearta faoi réir coimircí breise. Go háirithe, ba cheart deis éisteachta a thabhairt do thríú páirtithe dá bhféadfaí difear a dhéanamh agus níor cheart orduithe den sórt sin a eisiúint ach amháin nuair nach bhfuil na cumhachtaí chun bearta den sórt sin a ghlacadh ar fáil go réasúnach, mar a fhoráiltear le gníomhartha eile de dhlí an Aontais nó leis an dlí náisiúnta, mar shampla chun leasanna comhchoiteanna tomhaltóirí a chosaint, lena áirithiú go mbaintear go tapa leathanaigh ghréasáin ina bhfuil pornagrafaíocht leanaí nó ina bhfuil pornagrafaíocht leanaí á scaipeadh, nó chun rochtain ar sheirbhísí atá á n-úsáid ag tríú páirtí chun ceart maoine intleachtúla a shárú, a dhíchumasú.

(120)

Níor cheart d’ordú den sórt sin chun rochtain a shrianadh dul thar a bhfuil riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach. Chun na críche sin, ba cheart dó a bheith sealadach agus ba cheart i bprionsabal é a chur faoi bhráid soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, amhail an soláthraí seirbhíse óstála, an soláthraí seirbhíse idirlín nó an clár fearainn nó an cláraitheoir ábhartha, atá in ann go réasúnach an cuspóir sin a bhaint amach gan srianadh míchuí a chur ar rochtain ar fhaisnéis dhlíthiúil.

(121)

Gan dochar do na forálacha maidir leis an díolúine ó dhliteanas, dá bhforáiltear sa Rialachán seo i ndáil leis an bhfaisnéis a tharchuirtear nó a stóráiltear arna iarraidh sin d’faighteoir na seirbhíse, ba cheart soláthraí seirbhísí idirghabhálacha a bheith faoi dhliteanas i leith na ndamáistí a bhain d’fhaighteoirí na seirbhíse arb iad sárú ar na hoibleagáidí arna leagan amach sa Rialachán seo ag an soláthraí sin ba chúis leo. Ba cheart an cúiteamh sin a bheith i gcomhréir leis na rialacha agus na nósanna imeachta a leagtar amach sa dlí náisiúnta is infheidhme agus gan dochar d’fhéidearthachtaí eile maidir le sásamh atá ar fáil faoi na rialacha maidir le cosaint tomhaltóirí.

(122)

Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha tuarascáil a fhoilsiú go rialta, ar a shuíomh gréasáin mar shampla, maidir leis na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin Rialachán seo. Go háirithe, ba cheart an tuarascáil a fhoilsiú i bhformáid atá inléite ag meaisín agus ba cheart forléargas a bheith inti ar na gearáin a fuarthas agus ar an obair leantach a rinneadh orthu, amhail líon foriomlán na ngearán a fuarthas agus líon na ngearán as ar tháinig imscrúdú foirmiúil a oscailt nó tarchur chuig Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile, gan tagairt a dhéanamh do shonraí pearsanta ar bith. Ós rud é gur gcuirtear an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ar an eolas freisin maidir le horduithe chun beart a dhéanamh i gcoinne inneachar neamhdhleathach nó chun faisnéis a chur ar fáil arna rialú ag an Rialachán seo tríd an gcóras comhroinnte faisnéise, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha líon agus catagóirí orduithe den sórt sin arna gcur faoi bhráid soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha arna n-eisiúint ag údaráis bhreithiúnacha agus riaracháin ina Bhallstát a áireamh ina thuarascáil bhliantúil.

(123)

Ar mhaithe le soiléireacht, simplíocht agus éifeachtacht, ba cheart na cumhachtaí chun maoirseacht a dhéanamh ar oibleagáidí faoin Rialachán seo agus chun iad a fhorfheidhmiú a thabhairt do na húdaráis inniúla sa Bhallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lonnaithe, is é sin, áit a bhfuil a cheannoifig nó a oifig chláraithe ag an soláthraí ina ndéantar na príomhfheidhmeanna airgeadais agus an rialú oibríochtúil a fheidhmiú. I dtaca le soláthraithe nach bhfuil bunaithe san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas agus, dá bhrí sin, a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, ba cheart inniúlacht a bheith ag an mBallstát inar cheap na soláthraithe sin a n-ionadaí dlí, ag tabhairt feidhm ionadaithe dlí faoin Rialachán seo san áireamh. Ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach an Rialacháin seo, ba cheart, áfach, go mbeadh inniúlacht ag gach Ballstát nó ag an gCoimisiún, i gcás inarb infheidhme, i leith soláthraithe a mhainnigh ionadaí dlíthiúil a ainmniú. Féadfaidh aon cheann de na húdaráis inniúla nó an Coimisiún an inniúlacht sin a fheidhmiú, ar choinníoll nach mbeidh an soláthraí faoi réir imeachtaí forfheidhmithe i leith na bhfíoras céanna ag údarás inniúil eile nó ag an gCoimisiún. Chun a áirithiú go n-urramófar prionsabal ne bis in idem, agus go háirithe chun a sheachaint go ngearrfar smachtbhannaí níos mó ná uair amháin ar an sárú céanna ar na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart do gach Ballstát a bhfuil sé ar intinn aige a inniúlacht a fheidhmiú i leith na soláthraithe sin na húdaráis eile go léir, lena n-áirítear an Coimisiún, a chur ar an eolas, gan aon mhoill mhíchuí, tríd an gcóras comhroinnte faisnéise a bhunaítear chun críocha an Rialacháin seo.

(124)

I bhfianaise an tionchair a d’fhéadfadh a bheith acu agus na ndúshlán a bhaineann le maoirseacht éifeachtach a dhéanamh orthu, tá gá le rialacha speisialta maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú i ndáil le soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus le soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne. Ba cheart don Choimisiún a bheith freagrach, le tacaíocht ó údaráis inniúla náisiúnta i gcás inarb ábhartha, as formhaoirseacht agus forfheidhmiú poiblí saincheisteanna sistéamacha, amhail saincheisteanna a bhfuil tionchar leathan acu ar chomhleasanna fhaighteoirí na seirbhíse. Dá bhrí sin, ba cheart cumhachtaí eisiacha a bheith ag an gCoimisiún chun maoirseacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar na hoibleagáidí breise maidir le rioscaí sistéamacha a bhainistiú a fhorchuirtear ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne leis an Rialachán seo. Ba cheart go mbeadh cumhachtaí eisiacha an Choimisiúin gan dochar do chúraimí áirithe riaracháin arna sannadh leis an Rialachán seo d’údaráis inniúla an Bhallstáit bunaíochta, amhail grinnfhiosrúchán taighdeoirí.

(125)

Ba cheart don Choimisiún agus do na húdaráis inniúla náisiúnta na cumhachtaí a bhaineann le maoirseacht a dhéanamh ar oibleagáidí díchill chuí, seachas na hoibleagáidí breise sin maidir le rioscaí sistéamacha a bhainistiú a fhorchuirtear leis an Rialachán seo ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a chomhroinnt idir an Coimisiún agus na húdaráis inniúla náisiúnta. Ar thaobh amháin, d’fhéadfadh an Coimisiún a bheith i riocht níos fearr, in a lán cásanna, chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe sistéamacha a dhéanann na soláthraithe sin, amhail sáruithe a dhéanann difear do roinnt Ballstát nó sáruithe tromchúiseacha arís agus arís eile nó maidir le mainneachtain sásraí éifeachtacha a cheanglaítear leis an Rialachán seo a bhunú. Ar an taobh eile, d’fhéadfadh na húdaráis inniúla sa Bhallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht soláthraí ardáin an-mhór ar líne nó innill cuardaigh an-mhór ar líne lonnaithe a bheith i riocht níos fearr chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe aonair arna ndéanamh ag na soláthraithe sin, nach mbaineann aon saincheisteanna sistéamacha ná trasteorann leo. Ar mhaithe le héifeachtúlacht, chun dúbláil a sheachaint agus chun comhlíonadh phrionsabal ne bis in idem a áirithiú, ba cheart gur faoin gCoimisiún a bheadh sé a mheas más dóigh leis gurb iomchuí na hinniúlachtaí comhroinnte sin a fheidhmiú i gcás ar leith agus, a luaithe a thionscnóidh sé imeachtaí, níor cheart go mbeadh na Ballstáit in ann é sin a dhéanamh a thuilleadh. Ba cheart do na Ballstáit oibriú i ndlúthchomhar le chéile agus leis an gCoimisiún araon, agus ba cheart don Choimisiún comhoibriú go dlúth leis na Ballstáit, chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh an córas maoirseachta agus forfheidhmithe a chuirtear ar bun leis an Rialachán seo ar bhealach rianúil agus éifeachtach.

(126)

Ba cheart rialacha an Rialacháin seo maidir le leithdháileadh inniúlachta a bheith gan dochar d’fhorálacha dhlí an Aontais agus do rialacha náisiúnta maidir leis an dlí idirnáisiúnta príobháideach a bhaineann le dlínse agus leis an dlí is infheidhme in ábhair shibhialta agus thráchtála, amhail imeachtaí a thionscnaíonn tomhaltóirí i gcúirteanna an Bhallstáit ina bhfuil sainchónaí orthu i gcomhréir le forálacha ábhartha dhlí an Aontais. Maidir leis na hoibleagáidí a fhorchuirtear leis an Rialachán seo ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha chun an t-údarás eisiúna a chur ar an eolas faoin éifeacht a thugtar do na horduithe chun gníomhú i gcoinne inneachar neamhdhleathach agus do na horduithe chun faisnéis a sholáthar, is maidir le maoirseacht ar fhorfheidhmiú na n-oibleagáidí sin amháin gur cheart feidhm a bheith ag na rialacha maidir le leithdháileadh inniúlachta agus níor cheart feidhm a bheith acu maidir le hábhair eile a bhaineann leis an ordú, amhail an inniúlacht chun an t-ordú a eisiúint.

(127)

I bhfianaise ábharthacht trasteorann agus trasearnála na seirbhísí idirghabhálacha, tá gá le hardleibhéal comhair chun a áirithiú go gcuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm go comhsheasmhach agus go mbeidh fáil ar fhaisnéis ábhartha chun cúraimí forfheidhmithe a fheidhmiú tríd an gcóras comhroinnte faisnéise. Féadfaidh an comhar a bheith i bhfoirmeacha éagsúla ag brath ar na saincheisteanna atá i gceist, gan dochar do chleachtaí sonracha imscrúdaithe chomhpháirtigh. Is gá i gcás ar bith go gcuirfeadh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta de chuid an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile ar an eolas maidir le saincheisteanna, imscrúduithe agus gníomhaíochtaí a dhéanfar maidir le soláthraí den sórt sin. Thairis sin, i gcás ina bhfuil faisnéis ábhartha ag údarás inniúil i mBallstát le haghaidh imscrúdú arna dhéanamh ag na húdaráis inniúla sa Bhallstát bunaíochta, nó i gcás ina bhfuil sé in ann faisnéis den sórt sin atá lonnaithe ina chríoch a bhailiú, ar faisnéis í nach bhfuil rochtain ag na húdaráis inniúla sa Bhallstát bunaíochta uirthi, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa tír cinn scríbe cúnamh tráthúil a thabhairt don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, lena n-áirítear trína chumhachtaí imscrúdaithe a fheidhmiú i gcomhréir leis na nósanna imeachta náisiúnta is infheidhme agus leis an gCairt. Ba cheart do sheolaí beart imscrúdaithe den sórt sin iad a chomhlíonadh agus a bheith faoi dhliteanas i gcás nach gcomhlíontar iad, agus ba cheart do na húdaráis inniúla sa Bhallstát bunaíochta a bheith in ann brath ar an bhfaisnéis a bailíodh trí chúnamh frithpháirteach, chun a áirithiú go gcomhlíonfar an Rialachán seo.

(128)

Ba cheart go mbeadh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa tír cinn scríbe, go háirithe ar bhonn gearáin a fhaightear nó ionchur ó údaráis inniúla náisiúnta eile i gcás inarb iomchuí, nó an Bord i gcás saincheisteanna a bhaineann le trí Bhallstát ar a laghad, in ann a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta gníomhaíochtaí imscrúdaithe nó forfheidhmithe a dhéanamh maidir le soláthraí faoina inniúlacht. Ba cheart iarrataí den sórt sin ar ghníomhaíocht a bheith bunaithe ar fhianaise a bhfuil bunús maith léi a léiríonn go bhfuil sárú líomhnaithe ann a bhfuil tionchar diúltach aige ar chomhleasanna na seirbhíse ina Ballstát nó a bhfuil tionchar diúltach aige ar an tsochaí. Ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta a bheith in ann brath ar chúnamh frithpháirteach nó iarraidh ar Chomhordaitheoir iarrthach Seirbhísí Digiteacha teacht chuig imscrúdú comhpháirteach i gcás ina bhfuil gá le tuilleadh faisnéise chun cinneadh a dhéanamh, gan dochar don deis a iarraidh ar an gCoimisiún an cheist a mheas má tá cúis aige a bheith in amhras go bhféadfadh sárú sistéamach ag ardán an-mhór ar líne nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bheith idir chamáin.

(129)

Ba cheart don Bhord a bheith in ann an cheist a tharchur chuig an gCoimisiún i gcás ina mbeadh easaontas ann maidir leis na measúnuithe nó na bearta a rinneadh nó atá beartaithe nó maidir le mainneachtain aon bhearta a ghlacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo tar éis iarraidh ar chomhar trasteorann nó imscrúdú comhpháirteach a dhéanamh. I gcás ina measann an Coimisiún, ar bhonn na faisnéise arna cur ar fáil ag na húdaráis lena mbaineann, nach féidir leis na bearta atá beartaithe, lena n-áirítear an leibhéal fíneálacha atá beartaithe, forfheidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú, ba cheart don Choimisiún, dá réir sin, a bheith in ann a mhóramhras a chur in iúl agus a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha inniúil athmheasúnú a dhéanamh ar an ábhar agus na bearta is gá a dhéanamh chun a áirithiú go gcomhlíonfar an Rialachán seo laistigh de thréimhse shainithe. Tá an fhéidearthacht seo gan dochar do dhualgas ginearálta an Choimisiúin chun formhaoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm, agus i gcás inar gá, forfheidhmiú dlí an Aontais faoi rialú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcomhréir leis na Conarthaí.

(130)

Chun maoirseacht agus imscrúduithe trasteorann ar oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo, a bhfuil baint ag roinnt Ballstát leo, a éascú, ba cheart do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta a bheith in ann, tríd an gcóras comhroinnte faisnéise, a iarraidh ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile teacht chuig imscrúdú comhpháirteach maidir le sárú líomhainte ar an Rialachán seo. Ba cheart do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile, agus d’údaráis inniúla eile i gcás inarb iomchuí, a bheith in ann páirt a ghlacadh san imscrúdú arna bheartú ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, ach amháin má mheasann an Comhordaitheoir sin go bhféadfadh líon iomarcach údarás rannpháirteach difear a dhéanamh d’éifeachtacht an imscrúdaithe, agus gnéithe an tsáraithe líomhainte agus an easpa éifeachtaí díreacha ar fhaighteoirí na seirbhíse sna Ballstáit sin á gcur san áireamh. Féadfar a áireamh i ngníomhaíochtaí comhpháirteacha imscrúdaithe gníomhaíochtaí éagsúla a bheidh le comhordú ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, i gcomhréir le hinfhaighteacht na n-údarás rannpháirteach, amhail cleachtaí comhordaithe bailithe sonraí, comhthiomsú acmhainní, tascfhórsaí, iarrataí comhordaithe ar fhaisnéis nó cigireachtaí comhchoiteanna ar áitribh. Ba cheart do na húdaráis inniúla uile a bhíonn rannpháirteach san imscrúdú comhpháirteach comhoibriú leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, lena n-áirítear a gcumhachtaí imscrúdaithe a fheidhmiú laistigh dá gcríoch, i gcomhréir leis na nósanna imeachta náisiúnta is infheidhme. Ba cheart an t-imscrúdú comhpháirteach a thabhairt i gcrích laistigh de thréimhse ama ar leith le tuarascáil deiridh, agus rannchuidiú na n-údarás inniúil uile atá rannpháirteach á chur san áireamh. Chomh maith leis sin, féadfaidh an Bord, i gcás ina n-iarrfaidh ar a laghad triúr Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha sa tír cinn scríbe é, a mholadh don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta imscrúdú comhpháirteach den sórt sin a thionscnamh agus tásca a thabhairt maidir lena eagrú. Chun dúsháinneacha a sheachaint, ba cheart go mbeadh an Bord in ann an t-ábhar a tharchur chuig an gCoimisiún i gcásanna sonracha, lena n-áirítear i gcásanna ina ndiúltaíonn an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta an t-imscrúdú a sheoladh agus i gcás nach n-aontaíonn an Bord leis an mbonn cirt a tugadh.

(131)

Chun a áirithiú go gcuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm go comhsheasmhach, is gá grúpa comhairleach neamhspleách a bhunú ar leibhéal an Aontais, Bord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha, ar cheart dó tacaíocht a thabhairt don Choimisiún agus cuidiú chun gníomhaíochtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a chomhordú. Ba cheart don Bhord a bheith comhdhéanta de Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, i gcás inar ceapadh iad, gan dochar don fhéidearthacht go dtabharfadh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha cuireadh ina chruinnithe do thoscairí ad hoc ó údaráis inniúla eile a bhfuil iontaoibh orthu i leith cúraimí sonracha faoin Rialachán seo nó go gceapfaidís toscairí ad hoc, i gcás ina bhfuil gá leis sin de bhun a leithdháilte náisiúnta cúraimí agus inniúlachtaí. I gcás rannpháirtithe iomadúla ó Bhallstát amháin, ba cheart go mbeadh an ceart vótála fós teoranta d’ionadaí amháin in aghaidh an Bhallstáit.

(132)

Ba cheart don Bhord rannchuidiú le dearcadh comhchoiteann a bhaint amach san Aontas maidir le cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo agus leis an gcomhar i measc údaráis inniúla, lena n-áirítear trí chomhairle a chur ar an gComhairle agus ar na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha maidir le himscrúdú iomchuí agus bearta forfheidhmithe, go háirithe maidir le soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne agus ag féachaint, go háirithe, don tsaoirse atá ag na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha seirbhísí a sholáthar ar fud an Aontais. Ba cheart don Bhord rannchuidiú freisin le teimpléid agus cóid iompair a dhréachtú agus le hanailís a dhéanamh ar threochtaí ginearálta atá ag teacht chun cinn i bhforbairt seirbhísí digiteacha san Aontas, lena n-áirítear trí thuairimí nó moltaí a eisiúint maidir le hábhair a bhaineann le caighdeáin.

(133)

Chun na críche sin, ba cheart don Bhord a bheith in ann glacadh le tuairimí, le hiarrataí agus le moltaí arna gcur faoi bhráid Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha nó údaráis náisiúnta inniúla eile. Cé nach bhfuil sé ceangailteach ó thaobh dlí de, ba cheart an cinneadh chun atreorú uaidh sin a mhíniú i gceart agus d’fhéadfadh an Coimisiún é a thabhairt san áireamh agus measúnú á dhéanamh aige ar chomhlíontacht na mBallstát lena mbaineann leis an Rialachán seo.

(134)

Ba cheart don Bhord ionadaithe na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis inniúla eile féideartha a thabhairt le chéile faoi chathaoirleacht an Choimisiúin, d’fhonn measúnú a áirithiú ar ábhair arna sheoladh isteach chuige i ngné iomlán Eorpach. I bhfianaise gnéithe cothrománacha féideartha a bhféadfadh ábharthacht a bheith leo i gcomhair creataí rialála eile ar leibhéal an Aontais, ba cheart deis a thabhairt don Bhord dul i gcomhar le comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus grúpaí comhairleacha eile de chuid an Aontais a bhfuil freagracht orthu i réimsí amhail comhionannas, lena n-áirítear comhionannas inscne, agus neamh-idirdhealú, cosaint sonraí, cumarsáid leictreonach, seirbhísí closamhairc, calaoisí in aghaidh bhuiséad an Aontais a bhrath agus a imscrúdú a mhéid a bhaineann le dleachtanna custaim, cosaint tomhaltóirí, nó dlí na hiomaíochta, de réir mar is gá chun a chúraimí a fheidhmiú.

(135)

Ba cheart don Choimisiún, tríd an gCathaoirleach, a bheith rannpháirteach sa Bhord gan cearta vótála. Tríd an gCathaoirleach, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go leagtar síos clár oibre do na cruinnithe i gcomhréir le hiarrataí chomhaltaí an Bhoird mar a leagtar síos sna rialacha nós imeachta agus i gcomhréir le dualgais an Bhoird mar a leagtar síos sa Rialachán seo.

(136)

I bhfianaise an ghá atá ann tacaíocht a áirithiú do ghníomhaíochtaí an Bhoird, ba cheart don Bhord a bheith in ann brath ar shaineolas agus ar acmhainní daonna an Choimisiúin agus na n-údarás náisiúnta inniúil. Ba cheart socruithe oibríochtúla sonracha i gcomhair fheidhmiú inmheánach an Bhoird a shonrú a thuilleadh i rialacha nós imeachta an Bhoird.

(137)

Mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne nó le hinnill chuardaigh an-mhór ar líne, i bhfianaise a rochtana agus a dtionchair, d’fhéadfaí difear a dhéanamh do líon suntasach faighteoirí seirbhísí i mBallstáit éagsúla agus d’fhéadfadh díobhálacha móra sochaíocha a bheith i gceist má chliseann orthu na hoibleagáidí sonracha is infheidhme maidir leo a chomhlíonadh, agus d’fhéadfadh clistí den sórt sin a bheith an-chasta le sainaithint agus le haghaidh a thabhairt orthu. Ar an gcúis sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus leis an mBord, saineolas agus inniúlachtaí an Aontais a fhorbairt maidir leis an maoirseacht a dhéantar ar ardáin an-mhór ar líne nó innill chuardaigh an-mhór ar líne. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann saineolas agus acmhainní na n-údarás sin a chomhordú, agus brath orthu, mar shampla trí anailís a dhéanamh, ar bhonn buan nó sealadach, ar threochtaí sonracha nó ar shaincheisteanna a thagann chun cinn maidir le ceann amháin de na hardán an-mhór ar líne nó na hinnill chuardaigh an-mhór ar líne, nó níos mó ná sin. Ba cheart do na Ballstáit comhoibriú leis an gCoimisiún chun cumais den sórt sin a fhorbairt, lena n-áirítear trí phearsanra a thabhairt ar iasacht i gcás inarb iomchuí, agus trí rannchuidiú le hacmhainn choiteann mhaoirseachta de chuid an Aontais a chruthú. Chun saineolas agus cumais an Aontais a fhorbairt, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint freisin as saineolas agus as cumais na Faireachlainne maidir le Geilleagar na nArdán ar Líne arna bunú le Cinneadh ón gCoimisiún an 26 Aibreán 2018 maidir leis an ngrúpa saineolaithe a chur ar bun don Fhaireachlann maidir le Geilleagar na nArdán ar Líne, sainchomhlachtaí ábhartha, chomh maith le hionaid barr feabhais. Féadfaidh an Coimisiún cuireadh a thabhairt do shaineolaithe a bhfuil saineolas sonrach acu, lena n-áirítear go háirithe taighdeoirí grinnfhiosraithe, d’ionadaithe ó ghníomhaireachtaí agus ó chomhlachtaí de chuid an Aontais, d’ionadaithe tionscail, do chomhlachais a dhéanann ionadaíocht ar úsáideoirí nó ar an tsochaí shibhialta, d’eagraíochtaí idirnáisiúnta, do shaineolaithe ón earnáil phríobháideach, chomh maith le geallsealbhóirí eile.

(138)

Ba cheart don Choimisiún a bheith in ann imscrúdú a dhéanamh ar a thionscnamh féin ar sháruithe i gcomhréir leis na cumhachtaí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirítear trí rochtain ar shonraí a iarraidh, trí fhaisnéis a iarraidh nó trí chigireachtaí a dhéanamh, agus trí bhrath ar thacaíocht na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha. I gcás ina léirítear leis an maoirseacht a dhéanann na húdaráis náisiúnta inniúla ar sháruithe líomhnaithe aonair ag soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne, go bhfuil saincheisteanna sistéamacha ann, amhail saincheisteanna a bhfuil tionchar leathan acu ar chomhleasanna fhaighteoirí na seirbhíse, ba cheart do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a bheith in ann, ar bhonn iarraidh chuí-réasúnaithe, na saincheisteanna sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin. Ba cheart a bheith san iarraidh sin, ar a laghad, na fíorais agus na himthosca uile is gá a thacaíonn leis an sárú líomhainte agus lena chineál sistéamach. Ag brath ar thoradh a mheasúnaithe féin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann na bearta imscrúdaithe agus forfheidhmithe is gá a dhéanamh de bhun an Rialacháin seo, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, imscrúdú a sheoladh nó bearta eatramhacha a ghlacadh.

(139)

Chun a chúraimí a dhéanamh go héifeachtach, ba cheart don Choimisiún corrlach lánroghnach a choimeád maidir leis an gcinneadh imeachtaí a thionscnamh in aghaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne. A luaithe is a thionscnaíonn an Coimisiún na himeachtaí, ba cheart cosc a chur ar na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta lena mbaineann a gcumhachtaí iniúchta agus forfheidhmithe a fheidhmiú i leith iompar bainteach sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann, chun dúbláil, neamhréireachtaí agus rioscaí ó dhearcadh an phrionsabail ne bis in idem a sheachaint. Ba cheart, áfach, don Choimisiún a bheith in ann rannchuidiú aonair nó comhpháirteach san imscrúdú a iarraidh ar Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha. I gcomhréir le dualgas an chomhair dhílis, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a dhícheall a dhéanamh chun iarrataí comhréireacha ón gCoimisiún a bhfuil bonn cirt leo a chomhlíonadh i gcomhthéacs imscrúdaithe. Ina theannta sin, ba cheart don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, mar aon leis an mBord agus aon Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile i gcás inarb ábhartha, an fhaisnéis agus an cúnamh uile is gá a chur ar fáil don Choimisiún chun go mbeidh sé in ann a chúraimí a chur i gcrích go héifeachtach, lena n-áirítear faisnéis arna bailiú i gcomhthéacs bailiú sonraí nó cleachtaí rochtana ar shonraí, sa mhéid nach n-eisiatar sin leis an mbunús dlí ar dá réir a bailíodh an fhaisnéis. Os a choinne sin, ba cheart don Choimisiún an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus an Bord a choinneáil ar an eolas maidir le feidhmiú a chumhachtaí agus go háirithe nuair atá rún aige an t-imeacht a thionscnamh agus a chumhachtaí imscrúdaithe a fheidhmiú. Thairis sin, nuair a chuireann an Coimisiún a réamhchinnti in iúl do na soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó do na soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann, lena n-áirítear aon ní a chuireann sé ina aghaidh, ba cheart dó iad a chur in iúl don Bhord freisin. Ba cheart don Bhord a thuairimí a thabhairt ar na hagóidí agus ar an measúnú a rinne an Coimisiún, agus ba cheart don Choimisiún an tuairim sin a chur san áireamh sa réasúnú is bonn leis an gcinneadh críochnaitheach ón gCoimisiún.

(140)

I bhfianaise na ndúshlán áirithe a d’fhéadfadh teacht chun cinn agus iarracht á déanamh chun comhlíontacht soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a áirithiú agus an tábhacht a bhaineann leis sin a dhéanamh go héifeachtach, agus a méid agus a dtionchar agus na díobhálacha a d’fhéadfaidís a chruthú á gcur san áireamh, ba cheart roinnt cumhachtaí láidre imscrúdaithe agus forfheidhmithe a bheith ag an gCoimisiún ionas go mbeifear in ann imscrúdú, forfheidhmiú agus faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh rialacha áirithe a leagtar síos sa Rialachán seo, agus urraim iomlán don cheart bunúsach éisteacht a fháil agus rochtain a bheith ann ar an gcomhad i gcomhthéacs na n-imeachtaí forfheidhmithe, do phrionsabal na comhréireachta agus do chearta agus leasanna na bpáirtithe dá ndéantar difear.

(141)

Ba cheart don Choimisiún a bheith in ann an fhaisnéis is gá a iarraidh chun cur chun feidhme éifeachtach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo agus comhlíonadh éifeachtach na n-oibleagáidí sin a áirithiú ar fud an Aontais. Go háirithe, ba cheart go mbeadh rochtain ag an gCoimisiún ar aon doiciméid, sonraí agus faisnéis ábhartha is gá chun iniúchtaí a oscailt agus a reáchtáil agus chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíontacht leis na hoibleagáidí ábhartha a leagtar síos sa Rialachán seo, gan beann ar cén duine a bhfuil na doiciméid ina sheilbh, na sonraí nó an fhaisnéis atá i gceist, agus gan beann ar a bhfoirm nó a bhformáid, an bealach a stóráiltear iad, nó an áit bheacht ina stóráiltear iad. Ba cheart don Choimisiún a bheith in ann a cheangal go díreach, trí iarraidh chuí-réasúnaithe ar fhaisnéis, go ndéanfaidh soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann, chomh maith le haon duine nádúrtha nó dlítheanach eile atá ag gníomhú chun críoch a bhaineann lena dtrádáil, lena ngnó, lena gceird nó lena ngairm agus a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas le réasún faoi fhaisnéis a bhaineann leis an sárú amhrasta nó leis an sárú, de réir mar is infheidhme, aon fhianaise, sonraí agus faisnéis ábhartha a sholáthar. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann aon fhaisnéis ábhartha a iarraidh ó aon údarás, comhlacht nó gníomhaireacht phoiblí laistigh den Bhallstát chun críocha an Rialacháin seo. Ba cheart don Choimisiún a bheith in ann a cheangal go mbeadh rochtain agus mínithe ag teastáil trí chumhachtaí imscrúdaithe a fheidhmiú, amhail iarrataí ar fhaisnéis nó agallaimh, a bhaineann le doiciméid, sonraí, faisnéis, bunachair sonraí agus algartaim daoine ábhartha, agus agallamh a chur, le toiliú uathu, ar aon duine nádúrtha nó dlítheanach a bhféadfadh faisnéis úsáideach a bheith acu agus na ráitis a dhéantar a thaifeadadh trí aon mhodh teicniúil. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú freisin chun tabhairt faoi imscrúduithe den sórt sin de réir mar is gá chun na forálacha ábhartha den Rialachán seo a fhorfheidhmiú. Tá sé mar aidhm ag na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a bheith comhlántach leis an bhféidearthacht don Choimisiún cúnamh a iarraidh ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údaráis Ballstát eile, mar shampla trí fhaisnéis a sholáthar nó i bhfeidhmiú na gcumhachtaí sin.

(142)

Is féidir le bearta eatramhacha a bheith ina n-uirlis thábhachtach lena áirithiú, cé go bhfuil imscrúdú ar siúl, nach mbeidh an sárú atá á imscrúdú ina chúis le damáiste tromchúiseach d’fhaighteoirí na seirbhíse. Is uirlis thábhachtach iad chun forbairtí a sheachaint, ar forbairtí iad ar dheacair iad a aisiompú le cinneadh ón gCoimisiún i ndeireadh na n-imeachtaí. Ba cheart an chumhacht a bheith ag an gCoimisiún, dá bhrí sin, chun bearta idirlinne a fhorchur le cinneadh i gcomhthéacs imeachtaí a thionscnaítear d’fhonn go bhféadfaí cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh a ghlacadh. Ba cheart feidhm a bheith ag an gcumhacht sin i gcásanna ina bhfuil cinneadh prima facie déanta ag an gCoimisiún gur sháraigh soláthraí ardán an-mhór ar líne nó soláthraí inneall cuardaigh an-mhór ar líne oibleagáidí faoin Rialachán seo. Níor cheart feidhm a bheith ag cinneadh lena bhforchuirtear bearta idirlinne ach ar feadh tréimhse shonraithe, go dtí go dtabharfaidh an Coimisiún na himeachtaí i gcrích, sin nó go ceann tréimhse shocraithe ar féidir í a athnuachan a mhéid is gá agus is iomchuí.

(143)

Ba cheart don Choimisiún na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus ar chomhlíonadh éifeachtach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo. I measc na ngníomhaíochtaí sin, ba cheart an cumas saineolaithe neamhspleácha seachtracha, agus iniúchóirí, a cheapadh a bheith san áireamh chun cabhrú leis an gCoimisiún sa phróiseas sin, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, saineolaithe ó údaráis inniúla na mBallstát, amhail údaráis um chosaint sonraí nó um chosaint tomhaltóirí. Agus iniúchóirí á gceapadh ag an gCoimisiún, ba cheart dó uainíocht leordhóthanach a áirithiú.

(144)

Ba cheart don chomhlíontacht leis na hoibleagáidí ábhartha a fhorchuirtear faoin Rialachán seo a bheith in-fhorfheidhmithe trí bhíthin fíneálacha agus íocaíochtaí pionóis tréimhsiúla. Chuige sin, ba cheart leibhéil iomchuí fíneálacha agus íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a leagan síos freisin i dtaca le neamhchomhlíonadh na n-oibleagáidí agus le sárú ar na rialacha nós imeachta faoi réir tréimhsí teorann iomchuí, i gcomhréir le prionsabail na comhréireachta agus ne bis in idem. Ba cheart don Choimisiún agus do na húdaráis náisiúnta ábhartha a n-iarrachtaí forfheidhmithe a chomhordú chun a áirithiú go n-urramófar na prionsabail sin. Go háirithe, ba cheart don Choimisiún aon fhíneálacha agus aon phionóis a fhorchuirtear ar an duine dlítheanach céanna i leith na bhfíoras céanna a chur san áireamh trí chinneadh críochnaitheach in imeachtaí a bhaineann le sárú ar rialacha eile de chuid an Aontais nó ar rialacha náisiúnta, chun a áirithiú go bhfuil na fíneálacha agus na pionóis fhoriomlána arna bhforchur comhréireach agus go bhfreagraíonn siad do thromchúis na sáruithe a rinneadh. Beidh gach cinneadh a dhéanfaidh an Coimisiún faoin Rialachán seo faoi réir athbhreithniú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le CFAE. Ba cheart dlínse neamhtheoranta a bheith ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh maidir le fíneálacha agus íocaíochtaí pionósacha i gcomhréir le hAirteagal 261 CFAE.

(145)

I bhfianaise na n-éifeachtaí suntasacha sochaíocha a d’fhéadfadh a bheith ag sárú na n-oibleagáidí breise chun rioscaí sistéamacha a bhainistiú nach bhfuil feidhm acu ach amháin maidir le hardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne agus chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin maidir le beartas poiblí, is gá foráil a dhéanamh maidir le córas feabhsaithe chun maoirseacht a dhéanamh ar aon ghníomhaíocht a dhéantar chun sáruithe ar an Rialachán seo a fhoirceannadh agus a leigheas go héifeachtach. Dá bhrí sin, a luaithe a dhearbhaítear sárú ar cheann d’fhorálacha an Rialacháin seo nach bhfuil feidhm acu ach amháin maidir le hardáin an-mhór ar líne nó innill chuardaigh an-mhór ar líne agus, i gcás inar gá, a ghearrtar smachtbhanna mar thoradh ar an sárú sin, ba cheart don Choimisiún a iarraidh ar sholáthraí an ardáin sin nó an innill cuardaigh sin plean gníomhaíochta mionsonraithe a tharraingt chun éifeacht an tsáraithe amach anseo a leigheas agus an plean gníomhaíochta sin a chur in iúl laistigh d’amlíne arna socrú ag an gCoimisiún, do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, don Choimisiún agus don Bhord. Ba cheart don Choimisiún, agus tuairim an Bhoird á cur san áireamh aige, a shuíomh an leor na bearta a áirítear sa phlean gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar an sárú, agus é á chur san áireamh aige freisin an áirítear nó nach n-áirítear i measc na mbeart atá beartaithe cloí leis an gcód iompair ábhartha. Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh freisin ar aon bheart a dhéanann soláthraí ardáin an-mhór ar líne nó innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann mar a leagtar amach ina phlean gníomhaíochta, agus iniúchadh neamhspleách ar an soláthraí á chur san áireamh freisin. Más rud é, tar éis chur chun feidhme an phlean gníomhaíochta, go measann an Coimisiún fós nár leigheasadh an sárú ina iomláine, nó murar cuireadh an plean gníomhaíochta ar fáil nó má mheastar nach bhfuil sé oiriúnach, ba cheart dó a bheith in ann aon chumhachtaí imscrúdaithe nó forfheidhmithe a úsáid de bhun an Rialacháin seo, lena n-áirítear an chumhacht chun íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur agus tús a chur leis an nós imeachta chun rochtain ar an tseirbhís sháraitheach a dhíchumasú.

(146)

Ba cheart deis a thabhairt do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann agus daoine eile atá faoi réir fheidhmiú cumhachta an Choimisiúin a bhféadfaí difear a dhéanamh dá leasanna mar gheall ar chinneadh, a mbarúlacha a sheoladh isteach roimh ré, agus ba cheart na cinntí a ghlactar a phoibliú go forleathan. Agus cearta cosanta na bpáirtithe lena mbaineann á n-áirithiú, go háirithe, an ceart rochtana ar an gcomhad, tá sé fíor-riachtanach go ndéanfaí faisnéis rúnda a chosaint. Thairis sin, agus rúndacht na faisnéise á hurramú, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go nochtar aon fhaisnéis a mbraitear uirthi chun críche a chinnidh a mhéid is a cheadaíonn do sheolaí an chinnidh na fíorais agus na breithnithe ba chúis leis an gcinneadh a thuiscint.

(147)

Chun cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú comhchuibhithe an Rialacháin seo a choimirciú, beidh sé tábhachtach a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis uile is gá ag na húdaráis náisiúnta, lena n-áirítear na cúirteanna náisiúnta, chun a áirithiú nach dtagann a gcinntí salach ar chinneadh arna ghlacadh ag an gCoimisiún faoin Rialachán seo. Tá sé sin gan dochar d’Airteagal 267 CFAE.

(148)

Chun an Rialachán seo a fhorfheidhmiú go héifeachtach agus chun faireachán a dhéanamh air, tá gá le malartú faisnéise fíor-ama leanúnach idir na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Bord agus an Coimisiún, bunaithe ar na sreabha faisnéise agus ar na nósanna imeachta a leagtar amach sa Rialachán seo. D’fhéadfadh sé gur ghá d’údaráis inniúla eile rochtain a bheith acu ar an gcóras sin freisin, i gcás inarb iomchuí. Ag an am céanna, ós rud é go bhféadfadh an fhaisnéis a mhalartófar a bheith rúnda nó go bhféadfadh sonraí pearsanta a bheith i gceist léi, ba cheart an fhaisnéis sin a chosaint ar rochtain neamhúdaraithe, i gcomhréir leis na cuspóirí ar chucu a bailíodh an fhaisnéis. Ar an gcúis sin, ba cheart gach cumarsáid idir na húdaráis sin a dhéanamh ar bhonn córas iontaofa slán comhroinnte faisnéise, ar cheart a mhionsonraí a leagan síos i ngníomh cur chun feidhme. Féadfaidh an córas comhroinnte faisnéise a bheith bunaithe ar uirlisí an mhargaidh inmheánaigh atá ann cheana, a mhéid is féidir leo cuspóirí an Rialacháin seo a chomhlíonadh ar bhealach cost-éifeachtúil.

(149)

Gan dochar do chearta faighteoirí seirbhísí dul i dteagmháil le hionadaí i gcomhréir le Treoir (AE) 2020/1828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (33) nó aon chineál ionadaíochta eile faoin dlí náisiúnta, ba cheart an ceart a bheith ag faighteoirí seirbhísí sainordú a thabhairt do dhuine dlítheanach nó do chomhlacht poiblí a gcearta, dá bhforáiltear sa Rialachán seo, a fheidhmiú. D’fhéadfaí a áireamh sna cearta sin, cearta maidir le fógraí a chur isteach, agóid a dhéanamh maidir leis na cinntí a dhéanann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, agus gearáin a thaisceadh in aghaidh na soláthraithe as an Rialachán seo a shárú. Tá saineolas agus inniúlacht ar leith ag comhlachtaí, eagraíochtaí agus comhlachais áirithe maidir le cinntí um modhnóireacht inneachair earráidigh nó gan údar a bhrath agus a mharcáil, agus féadfaidh tionchar dearfach a bheith ag a ngearán thar ceann fhaighteoirí na seirbhíse ar an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil i gcoitinne agus ba cheart, dá bhrí sin, do sholáthraithe ardán ar líne déileáil leis na gearáin sin gan moill mhíchuí.

(150)

Ar mhaithe le héifeachtacht agus le héifeachtúlacht, ba cheart don Choimisiún meastóireacht ghinearálta a dhéanamh ar an Rialachán seo. Go háirithe, ba cheart don mheastóireacht ghinearálta sin aghaidh a thabhairt, inter alia , ar raon feidhme na seirbhísí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ar an idirghníomhú le gníomhartha dlíthiúla eile, ar thionchar an Rialacháin seo ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, go háirithe maidir le seirbhísí digiteacha, cur chun feidhme na gcód iompair, an oibleagáid ionadaí dlíthiúil atá bunaithe san Aontas a ainmniú, éifeacht na n-oibleagáidí ar fhiontair bheaga agus ar mhicrifhiontair, ar éifeachtacht an tsásra maoirseachta agus forfheidhmithe agus ar an tionchar ar an gceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil. Ina theannta sin, chun ualaí díréireacha a sheachaint agus chun éifeachtacht leanúnach an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar thionchar na n-oibleagáidí a leagtar amach sa Rialachán seo ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide laistigh de thrí bliana ó thús chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus meastóireacht a dhéanamh ar raon feidhme na seirbhísí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, go háirithe i gcás ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne, agus ar an idirghníomhaíocht le gníomhartha dlíthiúla eile laistigh de thrí bliana ón dáta a dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

(151)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun teimpléid a leagan síos maidir le foirm, inneachar agus mionsonraí eile tuarascálacha maidir le modhnóireacht inneachair, chun méid na táille maoirseachta bliantúla a ghearrfar ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a bhunú, socruithe praiticiúla do na himeachtaí a leagan síos, na héisteachtaí agus an nochtadh idirbheartaithe faisnéise a rinneadh i gcomhthéacs na maoirseachta, imscrúduithe, forfheidhmithe agus monatóireachta i leith soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne, chomh maith le socruithe praiticiúla agus oibríochtúla maidir le feidhmiú an chórais comhroinnte faisnéise agus a idir-inoibritheacht le córais ábhartha eile a leagan síos. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (34).

(152)

Chun cuspóirí an Rialacháin seo a chomhlíonadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh, i leith na gcritéar chun ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne, na céimeanna nós imeachta, modheolaíochtaí agus teimpléid tuairiscithe le haghaidh na n-iniúchtaí agus na sonraíochtaí teicniúla le haghaidh iarrataí ar rochtain a shainaithint agus an mhodheolaíocht mhionsonraithe agus nós imeachtaí le haghaidh táille mhaoirseachta a shocrú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (35). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(153)

Leis an Rialachán seo urramaítear na cearta bunúsacha a shainaithnítear sa Chairt agus na cearta bunúsacha ar phrionsabail ghinearálta de dhlí an Aontais iad. Dá réir sin, ba cheart an Rialachán seo a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta bunúsacha sin, lena n-áirítear an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, chomh maith le saoirse agus iolrachas na meán. Le linn dóibh na cumhachtaí a leagtar amach sa Rialachán seo a fheidhmiú, ba cheart do gach údarás poiblí lena mbaineann, i gcásanna ina bhfuil coinbhleacht idir na cearta bunúsacha ábhartha, cothromaíocht chóir a bhaint amach idir na cearta lena mbaineann, i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta.

(154)

I bhfianaise raon feidhme agus thionchar na rioscaí sochaíocha a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne, ar an ngá atá le haghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin mar ábhar tosaíochta agus ar acmhainneacht na soláthraithe na bearta is gá a dhéanamh, tá údar maith le teorainn a chur leis an tréimhse a mbeidh feidhm ag an Rialachán seo ina diaidh maidir le soláthraithe na seirbhísí sin.

(155)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rannchuidiú le feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh agus timpeallacht shábháilte, intuartha agus iontaofa ar líne a áirithiú ina dtugtar cosaint do na cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt, a ghnóthú go leordhóthanach mar gheall nach féidir leo an comhchuibhiú agus an comhar is gá a bhaint amach trí fheidhmiú astu féin, agus, de bharr raon feidhme críochach agus pearsanta, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán sin thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(156)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (36) agus thug sé a thuairim uaidh an 10 Feabhra 2021 (37),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.   Is é is aidhm don Rialachán seo rannchuidiú le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh do sheirbhísí idirghabhálacha trí rialacha comhchuibhithe a leagan amach do thimpeallacht ar líne atá sábháilte, intuartha agus iontaofa lena n-éascaítear nuálaíocht, agus ina ndéantar cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt, lena n-áirítear prionsabal na cosanta tomhaltóirí, a chosaint go héifeachtach.

2.   Leagtar síos sa Rialachán seo rialacha comhchuibhithe maidir le soláthar seirbhísí idirghabhálacha sa mhargadh aonair. Bunaítear leis, go háirithe:

(a)

creat i gcomhair díolúine choinníollach ó dhliteanas soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha;

(b)

rialacha maidir le hoibleagáidí sonracha an díchill chuí arna gcur in oiriúint do chatagóirí sonracha soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha;

(c)

rialacha maidir le cur chun feidhme agus forfheidhmiú an Rialacháin seo, lena n-áirítear a mhéid a bhaineann le comhar agus comhordú idir na húdaráis inniúla.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhísí idirghabhálacha arna dtairiscint d’fhaighteoirí na seirbhíse a bhfuil a n-áit bhunaíochta acu san Aontas nó atá lonnaithe ann, gan beann ar an áit a bhfuil áit bhunaíochta sholáthraithe na seirbhísí idirghabhálacha sin.

2.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le seirbhís ar bith nach seirbhís idirghabhálach í ná le haon cheanglais arna bhforchur i leith seirbhís den sórt sin, gan beann ar cibé an soláthraítear an tseirbhís trí sheirbhís idirghabhálach a úsáid.

3.   Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Threoir 2000/31/CE.

4.   Tá an Rialachán seo gan dochar do na rialacha a leagtar síos le gníomhartha dlí eile de chuid an Aontais lena rialáiltear gnéithe eile de sholáthar seirbhísí idirghabhálacha sa mhargadh inmheánach nó lena sonraítear agus lena gcomhlánaítear an Rialachán seo, go háirithe:

(a)

Treoir 2010/13/AE;

(b)

Dlí an Aontais maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara;

(c)

Rialachán (AE) 2021/784;

(d)

Rialachán (AE) 2019/1148;

(e)

Rialachán (AE) 2019/1150;

(f)

Dlí an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí agus sábháilteacht táirgí, lena n-áirítear Rialacháin (AE) 2017/2394 agus (AE) 2019/1020 agus Treoracha 2001/95/CE agus 2013/11/AE;

(g)

Dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí pearsanta, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/CE;

(h)

Dlí an Aontais i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair shibhialta, go háirithe Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 nó aon ghníomh dlí de chuid an Aontais lena leagtar síos na rialacha maidir leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha;

(i)

Dlí an Aontais i réimse an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, go háirithe Rialachán maidir le hOrduithe Eorpacha chun Fianaise a Thabhairt ar Aird agus Orduithe Caomhnaithe Eorpacha le haghaidh fianaise leictreonach in ábhair choiriúla;

(j)

Treoir lena leagtar síos rialacha comhchuibhithe maidir le hionadaithe dlíthiúla a cheapadh chun críche fianaise a bhailiú in imeachtaí coiriúla.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “seirbhís sochaí faisnéise”“seirbhís” mar a shainmhínítear in Airteagal 1(1), pointe (b) de Threoir (AE) 2015/1535;

(b)

ciallaíonn “faighteoir na seirbhíse” aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach a úsáideann seirbhís idirghabhálach, go háirithe chun faisnéis a lorg nó chun í a dhéanamh inrochtana;

(c)

ciallaíonn “tomhaltóir” aon duine nádúrtha atá ag gníomhú chun críoch atá lasmuigh de thrádáil, gnó, ceird nó gairm an duine sin;

(d)

ciallaíonn “chun seirbhísí a thairiscint san Aontas” é a chur ar a gcumas do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha i mBallstát amháin nó níos mó seirbhísí soláthraí seirbhísí idirghabhálacha ag a bhfuil nasc substaintiúil leis an Aontas a úsáid;

(e)

ciallaíonn “nasc substaintiúil leis an Aontas” nasc atá ag soláthraí seirbhísí idirghabhálacha leis an Aontas, nasc a thagann as a bhunú san Aontas nó as critéir shonracha fhíorasacha, amhail:

líon suntasach fhaighteoirí na seirbhíse i mBallstát amháin nó níos mó de réir a dhaonra nó a ndaonra; nó

gníomhaíochtaí a spriocdhíriú i dtreo Ballstát amháin nó níos mó;

(f)

ciallaíonn “trádálaí” aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach, gan beann ar cibé an bhfuil sé faoi úinéireacht phríobháideach nó phoiblí, atá ag gníomhú, lena n-áirítear trí aon duine atá ag gníomhú ina ainm/ina hainm nó thar a cheann/thar a ceann, chun críoch a bhaineann le thrádáil, gnólacht, ceird nó gairm an duine sin;

(g)

ciallaíonn “seirbhís idirghabhálach” ceann de na seirbhísí sochaí faisnéise seo a leanas:

(i)

seirbhís “cainéal fórach” arb é atá inti tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, nó soláthar rochtana ar líonra cumarsáide;

(ii)

seirbhís “taiscthe” arb é atá inti tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, a bhaineann le stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus shealadach na faisnéise sin, arna dhéanamh chun críche tarchur ar aghaidh na faisnéise chuig faighteoirí eile na seirbhíse arna iarraidh acu, a dhéanamh níos éifeachtúla;

(iii)

seirbhís “óstála” arb é atá inti stóráil faisnéise arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, agus arna iarraidh sin don fhaighteoir sin;

(h)

ciallaíonn “inneachar neamhdhleathach” aon fhaisnéis, inti féin nó i dtaca le gníomhaíocht, lena n-áirítear díolachán táirgí nó soláthar seirbhísí, nach bhfuil i gcomhréir le dlí an Aontais nó dlí aon Bhallstáit, gan beann ar ábhar beacht nó cineál an dlí sin;

(i)

ciallaíonn “ardán ar líne” seirbhís óstála lena stóráltar agus lena scaiptear faisnéis ar an bpobal, arna iarraidh sin d’fhaighteoir na seirbhíse, murar mionghné nó gné choimhdeach amháin de sheirbhís eile nó de mhionfheidhmiúlacht na príomhsheirbhíse atá sa ghníomhaíocht sin agus, ar chúiseanna teicniúla agus oibiachtúla, nach féidir é a úsáid gan an tseirbhís eile sin, agus nach bealach é comhtháthú na gné nó na feidhmiúlachta sin i seirbhís eile le dul timpeall ar infheidhmeacht an Rialacháin seo;

(j)

ciallaíonn “inneall cuardaigh ar líne” seirbhís idirghabhálach a chuireann ar chumas úsáideoirí iarratais a ionchur chun cuardaigh a dhéanamh, i bprionsabal, ar gach suíomh gréasáin nó gach suíomh gréasáin i dteanga ar leith, ar bhonn iarratas ar aon inneachar i bhfoirm eochairfhocail, glao-iarraidh, frása nó ionchuir eile, agus a sheolann torthaí ar ais in aon fhormáid ina bhfuil faisnéis le fáil a bhaineann leis an inneachar a iarradh;

(k)

ciallaíonn “scaipeadh ar an bpobal” faisnéis a chur ar fáil go poiblí, arna iarraidh sin d’faighteoir na seirbhíse a sholáthair an fhaisnéis, chuig líon tríú páirtithe a d’fhéadfadh a bheith neamhtheoranta;

(l)

ciallaíonn “cianchonradh”“cianchonradh” mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 7 de Threoir 2011/83/AE;

(m)

ciallaíonn “comhéadan ar líne” aon bhogearraí, lena n-áirítear suíomh gréasáin nó cuid de, agus feidhmchláir, lena n-áirítear feidhmchláir shoghluaiste;

(n)

ciallaíonn “an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta” Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil príomhbhunaíocht soláthraí seirbhíse idirghabhálaí lonnaithe nó ina bhfuil cónaí ar a ionadaí dlíthiúil nó ina bhfuil sé bunaithe;

(o)

ciallaíonn “Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa tír cinn scríbe” Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina gcuirtear an tseirbhís idirghabhálach ar fáil;

(p)

ciallaíonn “faighteoir gníomhach ardáin ar líne” faighteoir na seirbhíse a chuaigh i dteagmháil le hardán ar líne trína iarraidh ar an ardán ar líne faisnéis a óstáil nó a bheith neamhchosanta ar fhaisnéis arna hóstáil ag an ardán ar líne agus arna scaipeadh trína chomhéadan ar líne;

(q)

ciallaíonn “faighteoir gníomhach innill cuardaigh ar líne” faighteoir na seirbhíse a chuir ceist isteach ar inneall cuardaigh ar líne agus ar nochtadhfaisnéise don faighteoir atá innéacsaithe agus curtha i láthair ar a chomhéadan ar líne;

(r)

ciallaíonn “fógrán” faisnéis a dearadh chun teachtaireacht duine dlítheanach nó duine nádúrtha a chur chun cinn, gan beann ar cibé an ndéantar sin chun críoch tráchtála nó neamhthráchtála, agus arna taispeáint ar ardán ar líne ar a chomhéadan ar líne in aghaidh luach saothair go sonrach chun an fhaisnéis sin a chur chun cinn;

(s)

ciallaíonn “córas moltaí” córas atá uathoibrithe go hiomlán nó uathoibrithe i bpáirt a úsáideann ardán ar líne chun faisnéis shonrach a mholadh d’fhaighteoirí na seirbhíse ina chomhéadan ar líne, nó chun an fhaisnéis sin a chur in ord tosaíochta ann, lena n-áirítear de thoradh cuardach a thionscain faighteoir na seirbhíse nó ar shlí eile chun ord coibhneasta nó feiceálacht na faisnéise a thaispeántar a chinneadh;

(t)

ciallaíonn “modhnóireacht inneachair” na gníomhaíochtaí, bíodh siad uathoibrithe nó ná bíodh, a dtugann soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fúthu agus atá dírithe, go háirithe, ar inneachar neamhdhleathach nó faisnéis nach bhfuil comhoiriúnach lena dtéarmaí agus coinníollacha a bhrath, a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu, a sholáthraíonn faighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear bearta a dhéanamh a dhéanann difear d’infhaighteacht, sofheictheacht agus inrochtaineacht an inneachair neamhdhleathaigh nó na faisnéise sin, amhail an fhaisnéis sin a ísliú, luach airgid a bhaint di, rochtain uirthi a dhíchumasú, nó í a bhaint, nó a dhéanann difear do chumas fhaighteoirí na seirbhíse chun an fhaisnéis sin a sholáthar, amhail cuntas faighteora a fhoirceannadh nó a chur ar fionraí;

(u)

ciallaíonn “téarmaí agus coinníollacha” gach clásal, gan beann ar a ainm nó a fhoirm, lena rialaítear an caidreamh conarthach idir soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha agus faighteoirí na seirbhísí;

(v)

ciallaíonn “daoine faoi mhíchumas”“daoine faoi mhíchumas” dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe (1), de Threoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (38);

(w)

ciallaíonn “cumarsáid tráchtála”“cumarsáid tráchtála” mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (f), de Threoir 2000/31/CE;

(x)

ciallaíonn “láimhdeachas” an méid a dhíorthaíonn gnóthas de réir bhrí Airteagal 5(1) de Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 (39) ón gComhairle.

CAIBIDIL II

DLITEANAS SOLÁTHRAITHE SEIRBHÍSÍ IDIRGHABHÁLACHA

Airteagal 4

‘Cainéal fórach’

1.   I gcás ina soláthraítear seirbhís sochaí faisnéise arb é atá inti tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, nó soláthar rochtana ar líonra cumarsáide, ní bheidh an soláthraí seirbhíse faoi dhliteanas i leith na faisnéise a tharchuirtear, nó a fhaightear rochtain uirthi, ar choinníoll:

(a)

nach dtionscnaíonn an soláthraí an tarchur;

(b)

nach roghnaíonn an soláthraí faighteoir an tarchuir; agus

(c)

nach roghnaíonn ná nach modhnaíonn an soláthraí an fhaisnéis atá sa tarchur.

2.   Áireofar leis na gníomhartha tarchuir agus soláthair rochtana dá dtagraítear i mír 1 stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus neamhbhuan na faisnéise arna tarchur a mhéid a tharlaíonn sé seo chun críche aonair an tarchur a dhéanamh sa líonra cumarsáide, agus ar choinníoll nach stóráiltear an fhaisnéis ar feadh aon tréimhse nach faide ná mar is gá go réasúnach don tarchur.

3.   Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht d’údarás breithiúnach nó riaracháin, i gcomhréir le córas dlí Ballstáit, éileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.

Airteagal 5

‘Taisceadh’

1.   I gcás ina soláthraítear seirbhís sochaí faisnéise arb é atá inti tarchur i líonra cumarsáide ar fhaisnéis arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, ní bheidh an soláthraí seirbhíse faoi dhliteanas stóráil uathoibríoch, idirmheánach agus sealadach na faisnéise sin, arna dhéanamh chun críche tarchur ar aghaidh na faisnéise chuig faighteoirí eile na seirbhíse arna iarraidh acu, a dhéanamh níos éifeachtúla nó níos sláine, ar choinníoll go ndeánann an soláthraí an méid seo a leanas:

(a)

nach modhnaíonn sé an fhaisnéis;

(b)

go gcloíonn sé le coinníollacha maidir le rochtain na faisnéise;

(c)

go gcloíonn sé leis na rialacha maidir le nuashonrú na faisnéise, a shonraítear ar bhealach a aithnítear go forleathan agus a úsáideann an tionscal;

(d)

nach gcuireann sé isteach ar úsáid dhleathach na teicneolaíochta, a aithnítear go forleathan agus a úsáideann an tionscal, chun sonraí a fháil maidir le húsáid na faisnéise; agus

(e)

go ngníomhaíonn sé go pras chun an fhaisnéis atá stóráilte aige a bhaint nó a dhíchumasú tráth a fhaigheann sé eolas iarbhír gur baineadh an fhaisnéis ag foinse tosaigh an tarchuir den líonra, nó gur díchumasaíodh rochtain ar an bhfaisnéis sin, nó gur ordaigh údarás breithiúnach nó riaracháin an bhaint nó an díchumasú sin.

2.   Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht d’údarás breithiúnach nó riaracháin, i gcomhréir le córas dlí Ballstáit, éileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.

Airteagal 6

Óstáil

1.   I gcás ina soláthraítear seirbhís sochaí faisnéise arb é atá inti stóráil faisnéise arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, ní bheidh an soláthraí seirbhíse faoi dhliteanas as an bhfaisnéis a stóráiltear arna iarraidh sin d’fhaighteoir na seirbhíse ar choinníoll:

(a)

nach bhfuil eolas iarbhír ag an soláthraí ar ghníomhaíocht neamhdhleathach nó inneachar neamhdhleathach agus, a mhéid a bhaineann le héilimh ar dhamáistí, nach bhfuil sé ar an eolas faoi fhíorais nó cúinsí ónar léir an ghníomhaíocht neamhdhleathach nó an t-inneachar neamhdhleathach; nó

(b)

nuair a fhaigheann an soláthraí an t-eolas nó an fheasacht sin, go bhfeidhmíonn sé go tapa chun rochtain ar an inneachar neamhdhleathach a bhaint nó a dhíchumasú.

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás ina bhfuil faighteoir na seirbhíse ag feidhmiú faoi údarás nó smacht an tsoláthraí.

3.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir leis an dliteanas faoi dhlí um chosaint tomhaltóirí na n-ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, i gcás ina gcuireann ardán ar líne den sórt sin an mhír shonrach faisnéise i láthair nó ina gcumasaíonn sé ar bhealach eile an t-idirbheart sonrach atá i gceist ar bhealach a thabharfadh le fios do ghnáth-thomhaltóir go bhfuil an fhaisnéis, nó an táirge nó an tseirbhís is ábhar don idirbheart, á soláthar ag an ardán ar líne féin nó ag faighteoir na seirbhíse atá ag feidhmiú faoina údarás nó faoina smacht.

4.   Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear don fhéidearthacht d’údarás breithiúnach nó riaracháin, i gcomhréir le córas dlí Ballstáit, éileamh ar an soláthraí seirbhíse deireadh a chur le sárú nó sárú a chosc.

Airteagal 7

Imscrúduithe deonacha féintionscnaimh agus comhlíonadh dlí

Ní mheasfar go mbeidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha neamh-incháilithe do na díolúintí ó dhliteanas dá dtagraítear in Airteagail 4, 5 agus 6 toisc, de mheon macánta agus ar bhealach dícheallach, go ndéanann siad imscrúduithe féintionscnaimh deonacha nó go ndéanann siad bearta eile atá dírithe ar inneachar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus a bhaint nó rochtain ar an inneachar sin a dhíchumasú, nó go ndéanann siad na bearta is gá chun ceanglais dhlí an Aontais agus an dlí náisiúnta a chomhlíonadh, i gcomhréir le dlí an Aontais, lena n-áirítear na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, agus dá thoisc sin amháin.

Airteagal 8

Gan oibleagáidí ginearálta faireacháin nó aimsithe fíoras gníomhacha

Ní fhorchuirfear ar na soláthraithe sin aon oibleagáid ghinearálta chun faireachán a dhéanamh ar fhaisnéis arna tarchur nó arna stóráil ag soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, ná níor cheart go lorgóidís fíorais ná cúinsí go gníomhach a thugann gníomhaíocht neamhdhleathach le fios.

Airteagal 9

Orduithe le gníomhú in aghaidh inneachar neamhdhleathach

1.   Ar ordú a fháil chun gníomhú in aghaidh mír shonrach amháin nó níos mó d’inneachar neamhdhleathach, arna heisiúint ag na húdaráis náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin ábhartha, ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme i gcomhréir le dlí an Aontais, cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an t-údarás a eisíonn an t-ordú nó aon údarás eile a shonraítear san ordú ar an eolas maidir le haon éifeacht a tugadh don ordú gan moill mhíchuí, ina sonraítear ar tugadh agus cathain a tugadh éifeacht don ordú.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit nuair a tharchuirfear ordú dá dtagraítear i mír 1 chuig an soláthraí, go gcomhlíonfaidh sé na coinníollacha seo a leanas, ar a laghad:

(a)

tá na gnéithe seo a leanas san ordú sin:

(i)

tagairt don bhunús dlí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta le haghaidh an ordaithe;

(ii)

ráiteas ar chúiseanna ina mínítear an chúis arb inneachar neamhdhleathach atá san fhaisnéis, trí thagairt do cheann amháin nó níos mó d’fhorálacha sonracha dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta a sáraíodh i gcomhréir le dlí an Aontais;

(iii)

faisnéis lena sainaithnítear an t-údarás eisiúna;

(iv)

faisnéis shoiléir lena gcuirfear ar chumas sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha an t-inneachar neamhdhleathach lena mbaineann a shainaithint agus a aimsiú, amhail URL beacht amháin nó níos mó agus, i gcás inar gá, faisnéis bhreise;

(v)

faisnéis maidir le sásraí sásaimh atá ar fáil do sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha agus d’fhaighteoir na seirbhíse a sholáthair an t-inneachar;

(vi)

i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le cé acu údarás atá leis an bhfaisnéis faoin éifeacht a tugadh do na horduithe a fháil;

(b)

tá raon feidhme críochach an ordaithe sin, ar bhonn na rialacha is infheidhme san Aontas agus an dlí náisiúnta, lena n-áirítear an Chairt, agus, i gcás inarb ábhartha, prionsabail ghinearálta an dlí idirnáisiúnta, teoranta don mhéid atá riachtanach chun a chuspóir a bhaint amach;

(c)

déantar an t-ordú a tharchur i gceann de na teangacha a dhearbhaigh an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha de bhun Airteagal 11(3) nó i dteanga oifigiúil eile de chuid na mBallstát, arna comhaontú idir an t-údarás a eisíonn an t-ordú agus an soláthraí sin, agus cuirtear é chuig an bpointe teagmhála leictreonach, arna ainmniú ag an soláthraí sin, i gcomhréir le hAirteagal 11; i gcás nach bhfuil an t-ordú dréachtaithe sa teanga atá dearbhaithe ag an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha nó i dteanga eile arna comhaontú go déthaobhach, féadfar an t-ordú a tharchur i dteanga an údaráis a eiseoidh an t-ordú, ar choinníoll go bhfuil aistriúchán go teanga den sórt sin arna dearbhú nó arna comhaontú go déthaobhach de na heilimintí a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) den mhír seo ar a laghad ag gabháil leis.

3.   Déanfaidh an t-údarás a eiseoidh an t-ordú nó, más infheidhme, an t-údarás a shonrófar ann, é a tharchur, chomh maith le haon fhaisnéis a gheofar ó sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha a bhaineann leis an éifeacht a thugtar don ordú sin chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ó Bhallstát an údaráis eisiúna.

4.   Tar éis dó an t-ordú a fháil ón údarás breithiúnach nó riaracháin, déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit lena mbaineann, cóip de na horduithe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a tharchur, gan moill mhíchuí, chuig na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile go léir tríd an gcóras arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 85.

5.   Ar a dhéanaí nuair a thugtar éifeacht don ordú nó, i gcás inarb infheidhme, an tráth a sholáthair an t-údarás eisiúna ina ordú, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faighteoir na seirbhíse lena mbaineann a chur ar an eolas faoin ordú a fuarthas agus faoin éifeacht a tugadh dó. Áireofar san fhaisnéis sin a sholáthraítear d’fhaighteoir na seirbhíse ráiteas ar chúiseanna, na féidearthachtaí maidir le sásamh atá ann, agus cur síos ar raon feidhme críochach an ordaithe, i gcomhréir le mír 2.

6.   Beidh na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar don dlí nós imeachta sibhialta agus coiriúil náisiúnta.

Airteagal 10

Orduithe chun faisnéis a sholáthar

1.   Ar ordú a fháil chun faisnéis shonrach a chur ar fáil maidir le faighteoir sonrach aonair amháin nó níos mó den tseirbhís, arna eisiúint ag na húdaráis náisiúnta bhreithiúnacha nó riaracháin ábhartha, ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta is infheidhme, i gcomhréir le dlí an Aontais, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, gan moill mhíchuí, an t-údarás a eisíonn an t-ordú nó aon údarás eile a shonraítear san ordú a chur ar an eolas go bhfuarthas é agus a chur ar an eolas maidir leis an éifeacht a tugadh don ordú, agus sonróidh sé ar tugadh agus cathain a tugadh éifeacht don ordú.

2.   Nuair a tharchuirfear ordú dá dtagraítear i mír 1 chuig an soláthraí, áiritheoidh na Ballstáit gcomhlíonann sé na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá na gnéithe seo a leanas san ordú sin:

(i)

tagairt don bhunús dlí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta le haghaidh an ordaithe;

(ii)

faisnéis lena sainaithnítear an t-údarás eisiúna;

(iii)

faisnéis shoiléir lena gcuirfear ar chumas sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha an faighteoir sonrach nó na faighteoirí sonracha a bhfuil faisnéis á lorg ina leith a shainaithint, amhail ainm cuntais amháin nó níos mó nó aitheantóir uathúil amháin nó níos mó;

(iv)

ráiteas ar chúiseanna ina mínítear an cuspóir dá n-éilítear an fhaisnéis agus an chúis a bhfuil an ceanglas chun an fhaisnéis a sholáthar riachtanach agus comhréireach chun comhlíontacht fhaighteoirí na seirbhísí idirghabhálacha a chinneadh le dlí is infheidhme de chuid an Aontais nó le dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an Aontais, murar féidir ráiteas den sórt sin a sholáthar ar chúiseanna a bhaineann le cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh;

(v)

faisnéis maidir leis na sásraí sásaimh atá ar fáil don soláthraí agus d’fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann;

(vi)

i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir leis an údarás atá leis an bhfaisnéis faoin éifeacht a tugadh do na horduithe a fháil;

(b)

ní cheanglaítear ar an soláthraí leis an ordú sin ach amháin faisnéis a chur ar fáil atá bailithe cheana féin chun críocha an seirbhís a sholáthar agus ar faisnéis í atá faoina smacht;

(c)

déantar an t-ordú sin é a tharchur i gceann de na teangacha a dhearbhaigh soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha de bhun Airteagal 11(3) nó i dteanga oifigiúil eile de chuid na mBallstát, arna comhaontú idir an t-údarás a eisíonn an t-ordú agus an soláthraí, agus cuirtear é chuig an bpointe teagmhála leictreonach, arna ainmniú ag an soláthraí sin, i gcomhréir le hAirteagal 11; i gcás nach bhfuil an t-ordú dréachtaithe sa teanga atá dearbhaithe ag soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha nó i dteanga eile arna comhaontú go déthaobhach, féadfar an t-ordú a tharchur i dteanga an údaráis a eiseoidh an t-ordú, ar choinníoll go bhfuil aistriúchán go teanga den sórt sin arna dearbhú nó arna comhaontú go déthaobhach de na heilimintí a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) den mhír seo ag gabháil leis.

3.   Déanfaidh an t-údarás a eiseoidh an t-ordú nó, más infheidhme, an t-údarás a shonrófar ann, an t-ordú, chomh maith le haon fhaisnéis a gheofar ó sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha a bhaineann leis an éifeacht a thugtar don ordú sin a tharchur chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ó Bhallstát an údaráis eisiúna.

4.   Tar éis dó an t-ordú a fháil ón údarás breithiúnach nó riaracháin, déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit lena mbaineann, cóip den ordú dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a tharchur, gan moill mhíchuí, chuig na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha go léir tríd an gcóras arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 85.

5.   Ar a dhéanaí nuair a thugtar éifeacht don ordú, nó, i gcás inarb infheidhme, an tráth a leag an t-údarás eisiúna síos ina ordú, déanfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faighteoir na seirbhíse lena mbaineann a chur ar an eolas faoin ordú a fuarthas agus faoin éifeacht a tugadh dó. Áireofar san fhaisnéis sin a sholáthraítear d’fhaighteoir na seirbhíse, ráiteas ar chúiseanna agus na féidearthachtaí maidir le sásamh atá ann, i gcomhréir le mír 2.

6.   Beidh na coinníollacha agus na ceanglais a leagtar síos san Airteagal seo gan dochar don dlí nós imeachta sibhialta agus coiriúil náisiúnta.

CAIBIDIL III

OIBLEAGÁIDÍ DÍCHILL CHUÍ I GCOMHAIR TIMPEALLACHT THRÉDHEARCACH AGUS SHÁBHÁILTE AR LÍNE

ROINN 1

Forálacha is infheidhme maidir le gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha

Airteagal 11

Pointí teagmhála d’údaráis na mBallstát, don Choimisiún agus don Bhord

1.   Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair chun a chur ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh go díreach, trí mhodhanna leictreonacha, le húdaráis na mBallstát, an Coimisiún agus an Bord dá dtagraítear in Airteagal 61 maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

2.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an fhaisnéis ar fáil go poiblí, faisnéis is gá chun a bpointí teagmhála aonair a shainaithint agus cumarsáid a dhéanamh leo gan stró. Beidh rochtain éasca ar an bhfaisnéis sin, agus coinneofar cothrom le dáta í.

3.   Sonróidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha san fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 teanga nó teangacha oifigiúla na mBallstát, ar féidir iad a úsáid, i dteannta teanga a bhfuil tuiscint leathan ag an líon is mó is féidir de shaoránaigh an Aontais uirthi, chun cumarsáid a dhéanamh lena bpointe teagmhála, agus ina n-áireofar teanga oifigiúil amháin ar a laghad de chuid an Bhallstáit ina bhfuil a phríomh-bhunaíocht ag soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha nó san áit ina gcónaíonn a ionadaí dlí nó ina bhfuil sé bunaithe.

Airteagal 12

Pointí teagmhala d’fhaighteoirí na seirbhíse

1.   Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála aonair chun a chur ar chumas fhaighteoirí na seirbhíse cumarsáid a dhéanamh leo go díreach agus go tapa, trí mhodhanna leictreonacha agus ar bhealach soláimhsithe, lena n-áirítear trí chead a thabhairt d’fhaighteoirí na seirbhíse na modhanna cumarsáide a roghnú, nach mbeidh ag brath ar uirlisí uathoibrithe amháin.

2.   I dteannta na n-oibleagáidí dá bhforáiltear faoi Threoir 2000/31/CE, cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha an fhaisnéis ar fáil go poiblí, faisnéis is gá d’fhaighteoirí na seirbhíse chun a bpointí teagmhála aonair a shainaithint agus cumarsáid a dhéanamh leo gan stró. Beidh rochtain éasca ar an bhfaisnéis sin, agus coinneofar cothrom le dáta í.

Airteagal 13

Ionadaithe dlíthiúla

1.   Ainmneoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha nach bhfuil bunaíocht acu san Aontas ach a thairgeann seirbhísí san Aontas, i scríbhinn, duine dlítheanach nó duine nádúrtha chun gníomhú ina n-ionadaí dlí i gceann amháin de na Ballstáit ina dtairgeann an soláthraí a sheirbhísí.

2.   Sannfaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a n-ionadaithe dlí chun go ndéanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, an Coimisiún agus an Bord teagmháil leo mar aon le soláthraí den sórt sin nó in ionad soláthraí den sórt sin maidir le gach saincheist is gá chun cinntí arna n-eisiúint i ndáil leis an Rialachán seo a fháil, a chomhlíonadh agus a fhorfheidhmiú. Soláthróidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha na cumhachtaí is gá agus na hacmhainní leordhóthanacha dá n-ionadaí dlí chun a ráthú go mbeidh comhar éifeachtúil tráthúil acu le húdaráis inniúla na mBallstát, leis an gCoimisiún agus leis an mBord agus chun go gcomhlíonfaidh siad cinntí den sórt sin.

3.   Beidh ionadaí dlí ainmnithe in ann a bheith faoi dhliteanas mar gheall ar oibleagáidí neamhchomhlíonta faoin Rialachán seo, gan dochar don dliteanas ná do chaingne dlí a d’fhéadfaí a thionscnamh in aghaidh soláthraí na seirbhísí idirghabhálacha.

4.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ainm, seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin a n-ionadaí dlí in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa Bhallstát ina gcónaíonn an t-ionadaí dlí sin nó ina bhfuil sé bunaithe. Áiritheoidh siad go mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí, go mbeidh rochtain éasca uirthi, go mbeidh sí cruinn agus go gcoinneofar cothrom le dáta í.

5.   Ní bheidh ainmniúchán ionadaí dlí laistigh den Aontas de bhun mhír 1 ionann le bunaíocht san Aontas.

Airteagal 14

Téarmaí agus coinníollacha

1.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faisnéis san áireamh maidir le haon srianta a fhorchuireann siad i ndáil leis an úsáid a bhaineann siad as an tseirbhís i leith faisnéis arna soláthar ag faighteoirí na seirbhíse, ina dtéarmaí agus coinníollacha. Áireofar ar an bhfaisnéis sin faisnéis maidir le haon bheartais, nósanna imeachta, bearta agus uirlisí a úsáidtear chun críche modhnóireachta inneachair, lena n-áirítear cinnteoireacht algartamach agus athbhreithniú daonna, mar aon le rialacha nós imeachta a gcórais inmheánaigh um láimhseáil gearán. Leagfar amach í i dteanga atá soiléir, simplí, intuigthe, soláimhsithe agus gan débhrí, agus beidh sí ar fáil go poiblí i bhformáid atá inrochtana go héasca agus inléite ag meaisín.

2.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faighteoirí na seirbhíse ar an eolas maidir le haon athrú suntasach ar na téarmaí agus na coinníollacha.

3.   I gcás ina bhfuil seirbhís idirghabhálach dírithe go príomha ar mhionaoisigh nó inarb iad an dream is mó a bhíonn á húsáid, míneoidh soláthraí na seirbhíse idirghabhálaí sin na coinníollacha maidir le húsáid na seirbhíse, agus aon srianta maidir léi ar bhealach a d’fhéadfadh mionaoisigh a thuiscint.

4   Feidhmeoidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ar bhealach dícheallach, oibiachtúil agus comhréireach chun na srianta dá dtagraítear i mír 1 a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, agus aird chuí ar chearta agus leasanna dlisteanacha gach páirtí lena mbaineann, lena n-áirítear na cearta bunúsacha maidir le faighteoirí na seirbhíse, amhail saoirse chun tuairimí a nochtadh, saoirse agus iolrachas na meán, agus cearta agus saoirsí bunúsacha eile, mar a chumhdaítear sa Chairt.

5.   Tabharfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne achoimre ghearr, a bheidh inrochtana go héasca, agus inléite ag meaisín, ar na téarmaí agus na coinníollacha d’fhaighteoirí seirbhísí, lena n-áirítear leigheasanna agus sásraí sásaimh atá ar fáil, i dteanga atá soiléir agus gan débhrí.

6.   Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne, de réir bhrí Airteagal 33, a dtéarmaí agus a gcoinníollacha a fhoilsiú i dteangacha oifigiúla na mBallstát uile ina dtairgeann siad a seirbhísí.

Airteagal 15

Oibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta do sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha

1.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha tuarascálacha soiléire, intuigthe ar fáil go poiblí a bheidh inléite ag meaisín, ar bhealach a bheidh inrochtana go héasca, uair sa bhliain ar a laghad maidir le haon mhodhnóireacht inneachair a raibh siad ag gabháil dó le linn na tréimhse ábhartha. Áireofar sna tuarascálacha sin, go háirithe, faisnéis maidir leis na nithe seo a leanas, de réir mar is infheidhme:

(a)

i gcás soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, an líon orduithe a fhaightear ó údaráis na mBallstát, lena n-áirítear orduithe arna n-eisiúint i gcomhréir le hAirteagail 9 agus 10, arna gcatagóiriú de réir chineál an inneachair neamhdhleathaigh lena mbaineann, an Ballstát a eisíonn an t-ordú, agus an t-am airmheánach a theastaíonn chun an t-údarás a eisíonn an t-ordú, nó aon údarás eile arna shonrú san ordú, a chur ar an eolas go bhfuarthas é agus chun éifeacht a thabhairt don ordú;

(b)

i gcás soláthraithe seirbhísí óstála, an líon fógraí arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 16, arna gcatagóiriú de réir chineál an inneachair neamhdhleathaigh líomhainte lena mbaineann, an líon fógraí a thíolaic na comharthóirí iontaofa, aon ghníomhaíocht a glacadh de bhun na bhfógraí trí dhifreáil a dhéanamh idir cibé a glacadh an ghníomhaíocht ar bhonn an dlí nó ar bhonn théarmaí agus choinníollacha an tsoláthraí nó nár glacadh, an líon fógraí a phróiseáiltear trí mhodhanna uathoibrithe a úsáid agus an t-am airmheánach a theastaíonn chun an ghníomhaíocht sin a ghlacadh;

(c)

i gcás soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, faisnéis fhóinteach shothuigthe faoin modhnóireacht inneachair ar tugadh faoi de thionscnamh na soláthraithe féin, lena n-áirítear úsáid uirlisí uathoibrithe, na bearta a glacadh chun oiliúint agus cúnamh a sholáthar do dhaoine atá i gceannas ar mhodhnóireacht inneachair, líon agus cineál na mbeart a dhéanann difear d’infhaighteacht, sofheictheacht agus inrochtaineacht na faisnéise arna soláthar ag faighteoirí na seirbhíse agus cumas na bhfaighteoirí faisnéis a sholáthar, tríd an tseirbhís, agus srianta gaolmhara eile ar an tseirbhís; déanfar an fhaisnéis a thuairisceofar a aicmiú de réir chineál an inneachair neamhdhleathaigh nó de réir shárú théarmaí agus choinníollacha an tsoláthraí seirbhíse, de réir an mhodha braite agus de réir chineál an tsrianta a chuirfear i bhfeidhm;

(d)

i gcás soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha, an líon gearán arna bhfáil trí na córais inmheánacha chun déileáil le gearáin i gcomhréir le téarmaí agus coinníollacha an tsoláthraí agus ina theannta sin, i gcás soláthraithe ardán ar líne, i gcomhréir le hAirteagal 20, an bonn atá leis na gearáin sin, cinntí arna ndéanamh maidir leis na gearáin sin, an t-am airmheánach is gá chun na cinntí sin a dhéanamh agus líon na gcásanna ina ndearnadh na cinntí sin a fhreaschur;

(e)

aon úsáid a baineadh as modh uathoibrithe chun críche modhnóireachta inneachair, lena n-áirítear tuairisc cháilíochtúil, sonraíocht maidir le cuspóirí beachta, táscairí cruinnis agus ráta féideartha earráide an mhodha uathoibrithe arna úsáid chun na críocha sin a chomhlíonadh, agus aon choimircí a cuireadh i bhfeidhm.

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 den Airteagal seo maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE agus nach ardáin an-mhór ar líne iad de réir bhrí Airteagal 33 den Rialachán seo.

3.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun teimpléid a leagan síos maidir le foirm, inneachar agus mionsonraí eile tuarascálacha de bhun mhír 1 den Airteagal seo, lena n-áirítear tréimhsí tuairiscithe comhchuibhithe. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 88.

ROINN 2

Forálacha breise is infheidhme maidir le soláthraithe seirbhísí óstála, lena n-áirítear ardáin ar líne

Airteagal 16

Sásraí fógra agus gnímh

1.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí óstála sásraí i bhfeidhm chun ceadú d’aon duine aonair nó eintiteas iad a chur ar an eolas go bhfuil míreanna sonracha faisnéise a mheasann an duine aonair nó an t-eintiteas a bheith ina inneachar neamhdhleathach ar a seirbhís. Beidh na sásraí sin éasca le rochtain agus furasta a úsáid, agus ba cheart go gceadódh siad fógraí a chur isteach trí mheán leictreonach amháin.

2.   Leis na sásraí dá dtagraítear i mír 1, is fusa a bheidh sé fógraí a bheidh beacht a ndóthain agus a mbeidh bunús leordhóthanach leo a thíolacadh. Chuige sin, glacfaidh soláthraithe seirbhísí óstála na bearta is gá chun cur isteach fógraí ina bhfuil na gnéithe seo a leanas ar fad a chumasú agus a éascú:

(a)

míniú a bhfuil bunús leordhóthanach leis ar na cúiseanna go líomhnaíonn an duine aonair nó an t-eintiteas gur inneachar neamhdhleathach atá san fhaisnéis atá i gceist;

(b)

léiriú soiléir de láthair bheacht leictreonach na faisnéise sin, amhail an URL beacht nó URLanna beachta, agus, i gcás inar gá, faisnéis bhreise a chumasaíonn sainaithint an inneachair neamhdhleathaigh arna chur in oiriúint do chineál an inneachair agus do chineál sonrach na seirbhíse óstála;

(c)

ainm agus seoladh ríomhphoist an duine aonair nó an eintitis a bhfuil an fógra á chur isteach aige, seachas i gcás faisnéis a meastar go mbaineann ceann de na cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 go 7 de Threoir 2011/93/AE léi;

(d)

ráiteas ina ndeimhnítear go gcreideann an duine aonair nó an t-eintiteas a bhfuil an fógra á chur isteach aige de mheon bona fide go bhfuil an fhaisnéis agus na líomhaintí atá ann beacht agus iomlán.

3.   Measfar go n-eascróidh eolas nó feasacht iarbhír chun críocha Airteagal 6 i leith na míre faisnéise sonraí lena mbaineann, agus leis sin amháin, as fógraí dá dtagraítear san Airteagal seo, nuair is féidir leis an soláthraí seirbhíse óstála nádúr neamhdhleathach an inneachair a shainaithint go ríshoiléir i gcás ina gceadaíonn siad do sholáthraí dícheallach seirbhísí óstála neamhdhleathacht na gníomhaíochta nó na faisnéise ábhartha a shainaithint gan mionscrúdú dlíthiúil a dhéanamh.

4.   I gcás ina bhfuil faisnéis teagmhála leictreonach an duine aonair nó an eintitis a thíolaic é san fhógra, seolfaidh an soláthraí seirbhísí óstála admháil deimhnithe gan moill mhíchuí maidir leis an bhfógra chuig an duine aonair nó an t-eintiteas sin.

5.   Tabharfaidh an soláthraí fógra freisin, gan moill mhíchuí, don duine aonair nó don eintiteas sin i leith na faisnéise lena mbaineann an fógra, ag soláthar faisnéise maidir leis na féidearthachtaí sásaimh i leith an chinnidh sin.

6.   Déanfaidh soláthraithe seirbhísí óstála aon fhógraí a fhaigheann siad faoi na sásraí dá dtagraítear i mír 1 a phróiseáil agus déanfaidh siad a gcinntí i leith na faisnéise lena mbaineann na fógraí, ar bhealach tráthúil, dícheallach, neamhthreallach agus oibiachtúil. I gcás ina n-úsáideann siad modh uathoibrithe don phróiseáil nó don chinnteoireacht sin, áireofar iontu faisnéis maidir leis an úsáid sin san fhógra dá dtagraítear i mír 5.

Airteagal 17

Ráiteas ar chúiseanna

1.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí óstála ráiteas soiléir sonrach ar chúiseanna ar fáil d’aon fhaighteoir de chuid na seirbhíse dá ndéantar difear le haghaidh aon cheann de na srianta seo a leanas arna bhforchur ar an bhforas gur ábhar mídhleathach í an fhaisnéis arna cur ar fáil ag faighteoir na seirbhíse nó go bhfuil sé neamhréir lena dtéarmaí agus coinníollacha:

(a)

aon srianta ar infheictheacht míreanna sonracha faisnéise arna soláthar ag faighteoir na seirbhíse, lena n-áirítear inneachar a bhaint anuas, rochtain ar inneachar a dhíchumasú, nó ísliú céime a thabhairt d’inneachar;

(b)

íocaíochtaí airgeadaíochta a chur ar fionraí, a fhoirceannadh nó a shrianadh ar bhealach eile;

(c)

soláthar na seirbhíse a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, ar an iomlán nó i bpáirt;

(d)

cuntas fhaighteoir na seirbhíse a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh.

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 ach amháin i gcás gurb eol don soláthraí na sonraí teagmhála leictreonacha ábhartha. Beidh feidhm aige ón dáta a fhorchuirfear an srian, is cuma cén fáth nó cén chaoi ar forchuireadh é.

Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás inarb inneachar tráchtála, ardéilimh, meabhlach atá san fhaisnéis.

3.   Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad sa ráiteas ar chúiseanna dá dtagraítear i mír 1:

(a)

faisnéis maidir le cibé acu an mbaineann an cinneadh leis an bhfaisnéis a bhaint nó, an rochtain ar an bhfaisnéis a dhíchumasú, ísliú céime a thabhairt don fhaisnéis, nó an léargas ar an bhfaisnéis a shrianadh íocaíochtaí airgid a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh a bhaineann leis an bhfaisnéis sin nó bearta eile dá dtagraítear i mír 1 a fhorchur i leith na faisnéise, agus, i gcás inarb ábhartha, raon feidhme críochach an chinnidh agus an fad a bhaineann leis;

(b)

na fíorais agus na cúinsí a mbraitear orthu agus an cinneadh á dhéanamh, lena n-áirítear i gcás inarb ábhartha, faisnéis maidir le cibé an ndearnadh an cinneadh de bhun fógra arna chur isteach i gcomhréir le hAirteagal 16 nó ar bunaíodh í ar imscrúduithe deonacha féintionscnaimh agus, i gcás inar fíorghá sin, céannacht an fhógróra;

(c)

i gcás inarb infheidhme, faisnéis maidir le húsáid modhanna uathoibrithe chun an cinneadh a ghlacadh, lena n-áirítear faisnéis maidir le cibé ar glacadh leis an gcinneadh i leith inneachar a braitheadh nó a sainaithníodh le modhanna uathoibrithe;

(d)

i gcás ina mbaineann an cinneadh le hinneachar a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach, tagairt don fhoras dlí ar ar braitheadh agus mínithe maidir leis an gcúis a mheastar an fhaisnéis a bheith ina hinneachar neamhdhleathach ar an bhforas sin;

(e)

i gcás ina bhfuil an cinneadh bunaithe ar neamhoiriúnacht líomhnaithe na faisnéise le téarmaí agus coinníollacha sholáthraí na seirbhísí óstála, tagairt don fhoras conarthach ar ar braitheadh agus mínithe maidir leis an gcúis a mheastar an fhaisnéis a bheith ar neamhréir leis an bhforas sin;

(f)

faisnéis shoiléir sholáimhsithe maidir leis na féidearthachtaí maidir le sásamh atá ar fáil d’fhaighteoir na seirbhíse i leith an chinnidh, go háirithe, i gcás inarb ábhartha trí na sásraí inmheánacha um láimhseáil gearán, réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt agus sásamh breithiúnach.

4.   Beidh an fhaisnéis arna soláthar ag soláthraithe seirbhísí óstála i gcomhréir leis an Airteagal seo soiléir agus intuigthe agus chomh beacht agus chomh sonrach agus is féidir go réasúnach sna himthosca reatha. Beidh an fhaisnéis amhlaidh, go háirithe, ionas go gceadóidh sí go réasúnach d’fhaighteoir na seirbhíse lena mbaineann na féidearthachtaí maidir le sásamh dá dtagraítear i mír 3, pointe (f), a fheidhmiú go héifeachtach.

5.   Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le haon orduithe dá dtagraítear in Airteagal 9.

Airteagal 18

Fógra i ndáil le hamhras faoi chionta coiriúla

1.   I gcás ina dtugann soláthraí seirbhísí óstála faoi deara go bhfuil aon fhaisnéis is siocair le hamhras gur tharla cion coiriúil lenar bhain bagairt do bheatha nó do shábháilteacht duine nó daoine, nó go bhfuil cion den sórt sin ag tarlú nó gur dóigh go dtarlóidh sé, cuirfidh sé údaráis forfheidhmithe dlí nó bhreithiúnacha an Bhallstáit nó na mBallstát lena mbaineann ar an eolas faoina amhras agus soláthróidh sé an fhaisnéis ábhartha uile.

2.   I gcás nach féidir le soláthraí seirbhísí óstála an Ballstát lena mbaineann a shainaithint le deimhneacht réasúnta, cuirfidh sé údaráis forfheidhmithe dlí an Bhallstáit ina bhfuil sé bunaithe nó ina bhfuil a ionadaí dlí ina chónaí nó bunaithe ar an eolas nó cuirfidh sé Europol ar an eolas, nó iad araon.

Chun críche an Airteagail seo, is éard a bheidh sa Bhallstát lena mbaineann ná an Ballstát a bhfuil amhras gur tharla an cion ann, go bhfuil an cion ag tarlú ann nó gur dóchúil gur ann a tharlóidh an cion, nó an Ballstát ina bhfuil an duine atá faoi amhras ina chónaí nó lonnaithe, nó an Ballstát ina bhfuil íospartach an chiona amhrasta ina chónaí nó lonnaithe.

ROINN 3

Forálacha breise is infheidhme maidir le soláthraithe ardán ar líne

Airteagal 19

Eisiamh do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga

1.   Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo, cé is moite d’Airteagal 24(3) de, maidir le soláthraithe ardán ar líne a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE.

Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo, cé is moite d’Airteagal 24(3) de, maidir le soláthraithe ardán ar líne a cháiligh roimhe sin don stádas mar mhicrifhiontar nó mar fhiontar beag mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE le linn an 12 mhí tar éis dóibh an stádas sin a chailleadh de bhun Airteagal 4(2) de, ach amháin nuair is ardáin an-mhór ar líne iad i gcomhréir le hAirteagal 33.

2.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ag an Roinn seo maidir le soláthraithe ardán ar líne a ainmníodh mar ardáin an-mhór ar líne i gcomhréir le hAirteagal 33, gan beann ar cibé acu a cháilíonn siad nó ngach gcáilíonn siad mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga.

Airteagal 20

Córas inmheánach um láimhseáil gearán

1.   Soláthróidh soláthraithe ardán ar líne d’fhaighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear daoine aonair nó eintitis a bhfuil fógra curtha isteach acu, ar feadh tréimhse 6 mhí ar a laghad tar éis an chinnidh dá dtagraítear sa mhír seo, rochtain ar chóras éifeachtach inmheánach um láimhseáil gearán, a chuirfidh ar a gcumas ngearáin a sheoladh isteach, go leictreonach agus saor in aisce, in aghaidh an chinnidh arna dhéanamh ag soláthraí an ardáin ar líne ar fhógra a fháil nó in aghaidh na gcinntí seo a leanas a ghlac soláthraí an ardáin ar líne ar na forais gur dóchúil go bhfuil an fhaisnéis arna soláthar ag na faighteoirí ina hinneachar neamhdhleathach nó go bhfuil sí neamhréir lena théarmaí agus coinníollacha.

(a)

cinntí i dtaobh rochtain ar an bhfaisnéis a bhaint anuas nó gan í a bhaint anuas, an rochtain ar an bhfaisnéis a dhíchumasú nó srian a chur le hinfheictheacht na faisnéise;

(b)

cinntí i dtaobh sholáthar na seirbhíse a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh nó gan é sin a dhéanamh, ar an iomlán nó i bpáirt, do na faighteoirí;

(c)

cinntí i dtaobh cuntas na bhfaighteoirí a chur ar fionraí nó a fhoirceannadh nó gan é sin a dhéanamh;

(d)

cinntí i dtaobh ar cheart an cumas luach airgid a chur ar fhaisnéis arna soláthar ag na faighteoirí a chur ar fionraí, a fhoirceannadh nó a shrianadh ar bhealach eile.

2.   Measfar go dtosóidh an tréimhse 6 mhí ar a laghad, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ar an lá a chuirfear faighteoir na seirbhíse ar an eolas faoin gcinneadh i gcomhréir le hAirteagal 16(5) nó le hAirteagal 17.

3.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne go bhfuil a gcórais inmheánacha um láimhseáil gearán éasca le rochtain, furasta a úsáid agus go gcumasaíonn agus go n-éascaíonn siad gearáin atá beacht go leordhóthanach agus a bhfuil bunús leordhóthanach leo a thíolacadh.

4.   Láimhseálfaidh soláthraithe ardán ar líne gearáin a dhéanfar trína gcóras inmheánach um láimhseáil gearán, agus déanfaidh siad é sin ar bhealach tráthúil, neamh-idirdhealaitheach, dícheallach agus neamhthreallach. I gcás ina bhfuil forais leordhóthanacha ag baint le gearán le go measfadh soláthraí an ardáin ar líne nach bhfuil aon bhunús lena chinneadh gan gníomhú ar fhógra a fháil nó nach bhfuil an fhaisnéis lena mbaineann an gearán neamhdhleathach agus nach bhfuil sé neamhoiriúnach lena théarmaí agus coinníollacha, nó go bhfuil faisnéis ann a thugann le fios nach gá an beart a rinneadh, aisiompóidh sé a chinneadh dá dtagraítear i mír 1 gan moill mhíchuí.

5.   Cuirfidh soláthraithe ardán ar líne gearánaigh ar an eolas gan moill mhíchuí faoina gcinneadh réasúnaithe i leith na faisnéise lena mbaineann an gearán agus faoin bhféidearthacht maidir le réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt dá bhforáiltear in Airteagal 21 agus aon fhéidearthachtaí maidir le sásamh eile atá ar fáil.

6.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne gur faoi mhaoirseacht fhoirne a bhfuil na cáilíochtaí iomchuí acu a dhéanfar na cinntí dá dtagraítear i mír 5, agus ní ar bhonn modhanna uathoibrithe amháin.

Airteagal 21

Réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt

1.   Beidh faighteoirí na seirbhíse, lena n-áirítear daoine aonair nó eintitis a bhfuil fógraí tíolactha acu, a dtugann na cinntí dá dtagraítear in Airteagal 20(1) aghaidh orthu, i dteideal aon chomhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a roghnú a deimhníodh i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo chun díospóidí a bhaineann leis na cinntí sin a réiteach, lena n-áirítear gearáin nár a réitíodh trí bhíthin an chórais inmheánaigh um láimhseáil gearán dá dtagraítear san Airteagal sin.

Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne go mbeidh rochtain éasca ar a gcomhéadan ar líne, ar bhealach soiléir agus soláimhsithe, ar an bhfaisnéis faoi fhéidearthacht fhaighteoirí na seirbhíse rochtain a bheith acu ar réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Tá an chéad fhomhír gan dochar do cheart fhaighteoir na seirbhíse lena mbaineann imeachtaí a thionscnamh, ag céim ar bith, chun na cinntí sin ó sholáthraithe ardán ar líne a chonspóid os comhair cúirte i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.

2.   Rachaidh an dá pháirtí i mbun idirphlé, de mheon macánta, leis an gcomhlacht deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a roghnaíodh d’fhonn an díospóid a réiteach.

Féadfaidh soláthraithe ardán ar líne diúltú dul i mbun idirphlé le comhlacht den sórt sin um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, más rud é gur réitíodh cheana díospóid a bhaineann leis an bhfaisnéis chéanna agus leis na forais chéanna maidir le neamhdhleathacht nó neamhréireacht líomhnaithe inneachair.

Ní bheidh sé de chumhacht ag an gcomhlacht deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt réiteach ceangailteach ar an díospóid a fhorchur ar na páirtithe.

3.   Déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt bunaithe, ar feadh tréimhse 5 bliana ar a mhéad, a fhéadfar a athnuachan, an comhlacht a dheimhniú, arna iarraidh sin dó, i gcás ina bhfuil sé léirithe ag an gcomhlacht go gcomhlíonann sé na coinníollacha seo ar fad a leanas:

(a)

tá sé neamhchlaonta agus neamhspleách, lena n-áirítear neamhspleách ó thaobh airgeadais de, ar sholáthraithe ardán ar líne agus ar fhaighteoirí na seirbhíse arna soláthar ag soláthraithe ardán ar líne, lena n-áirítear daoine aonair nó eintitis a bhfuil fógraí tíolactha acu;

(b)

tá an saineolas is gá aige i ndáil leis na saincheisteanna a thagann chun cinn i réimse amháin, nó i níos mó ná réimse amháin, d’inneachar neamhdhleathach, nó i ndáil le cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú téarmaí agus coinníollacha de chineál amháin ardán ar líne, nó níos mó ná cineál amháin ardán ar líne, ag ceadú don chomhlacht cuidiú go héifeachtach le réiteach díospóidí;

(c)

déantar luach saothair a thabhairt dá chomhaltaí ar bhealach nach bhfuil nasctha le toradh an nós imeachta;

(d)

tá rochtain éasca ar an réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a chuireann sé ar fáil, trí theicneolaíocht cumarsáide leictreonaí agus déantar foráil ann maidir leis an bhféidearthacht réiteach díospóidí a thionscnamh agus doiciméid tacaíochta riachtanacha a chur isteach ar líne;

(e)

tá sé ábalta díospóidí a réiteach ar bhealach tapa, éifeachtúil agus costéifeachtach agus i dteanga oifigiúil amháin de chuid institiúidí an Aontais ar a laghad;

(f)

déantar an díospóid lasmuigh den chúirt a réiteach i gcomhréir le rialacha nós imeachta soiléire agus cothroma atá inrochtana go héasca agus go poiblí, agus a chomhlíonann an dlí is infheidhme, lena n-áirítear an tAirteagal seo.

Sonróidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sa deimhniú, i gcás inarb infheidhme:

(a)

na saincheisteanna ar leith lena mbaineann saineolas an chomhlachta, dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (b); agus

(b)

an teanga oifigiúil nó na teangacha oifigiúla de chuid institiúidí an Aontais inar féidir leis an gcomhlacht díospóidí a réiteach, dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (e).

4.   Tabharfaidh comhlachtaí deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt tuairisc don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a dheimhnigh iad, ar bhonn bliantúil, maidir lena bhfeidhmiú, ina sonrófar ar a laghad líon na ndíospóidí a fuair siad, an fhaisnéis faoi thorthaí na ndíospóidí sin, an meán-am a thóg sé chun iad a réiteach agus aon easnaimh nó deacrachtaí a bhí ann. Cuirfidh siad faisnéis bhreise ar fáil arna iarraidh sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sin.

Gach 2 bhliain, déanfaidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha tuarascáil a tharraingt suas maidir le feidhmiú na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt atá deimhnithe acu. Sa tuarascáil sin beidh an méid seo a leanas go háirithe:

(a)

liostófar líon na ndíospóidí a fuair gach comhlacht deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt gach bliain;

(b)

tabharfar léiriú ar thorthaí na nósanna imeachta a tugadh os comhair na gcomhlachtaí sin agus ar an meán-am a thóg sé chun na díospóidí a réiteach;

(c)

saineofar agus míneofar aon easnaimh nó deacrachtaí córasacha nó earnála a tháinig chun cinn maidir le feidhmiú na gcomhlachtaí sin;

(d)

saineofar na dea-chleachtais a bhaineann leis an bhfeidhmiú sin;

(e)

moltaí a dhéanamh maidir le conas an feidhmiú sin a fheabhsú, i gcás inarb iomchuí.

Déanfaidh comhlachtaí deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a gcinntí a chur ar fáil do na páirtithe laistigh de thréimhse réasúnta ama agus tráth nach déanaí ná 90 lá féilire tar éis an gearán a fháil. I gcás díospóidí an-chasta, féadfaidh an comhlacht deimhnithe um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, dá rogha féin, an tréimhse 90 lá féilire a shíneadh go gceann tréimhse bhreise nach faide ná 90 lá, a fhágfaidh go mbeidh uastréimhse iomlán 180 lá ann.

5.   Má chinneann an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt an díospóid a réiteach i bhfabhar fhaighteoir na seirbhíse, lena n-áirítear duine aonair nó eintiteas a bhfuil fógra tíolactha acu, íocfaidh soláthraí an ardáin ar líne gach táille a ghearrfaidh an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt, agus aisíocfaidh sé an faighteoir sin, lena n-áirítear an duine aonair nó an t-eintiteas, as aon chostais réasúnacha eile a d’íoc an faighteoir i ndáil le réiteach na díospóide. Má chinneann an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt an díospóid a réiteach i bhfabhar sholáthraí an ardáin ar líne, ní cheanglófar ar fhaighteoir na seirbhíse, lena n-áirítear an duine aonair nó an t-eintiteas, aon táillí ná costais eile a d’íoc soláthraí an ardáin ar líne nó a chaithfidh sé a íoc i ndáil le réiteach na díospóide, a aisíoc, mura gcinneann an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt gur ghníomhaigh an faighteoir go follasach de mheon mímhacánta.

Beidh na táillí a ghearrfaidh an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt ar na soláthraithe ardán ar líne le haghaidh réiteach díospóidí réasúnta agus in aon chás ní rachaidh siad thar na costais arna dtabhú ag an gcomhlacht. I gcás fhaighteoirí na seirbhíse, beidh an réiteach díospóide ar fáil saor in aisce nó ar tháille ainmniúil.

Cuirfidh comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt na táillí, nó na sásraí a úsáideadh chun na táillí a shocrú, in iúl d’fhaighteoir na seirbhíse, lena n-áirítear daoine aonair nó eintitis a bhfuil fógra tíolactha acu agus do sholáthraí an ardáin ar líne lena mbaineann, sula dtosóidh siad ar réiteach na díospóide.

6.   Féadfaidh na Ballstáit comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a bhunú chun críocha mhír 1 nó tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí roinnt comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt nó iad ar fad atá deimhnithe acu i gcomhréir le mír 3.

Áiritheoidh na Ballstáit nach ndéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí a dhéantar faoin gcéad fhomhír difear do chumas a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha na comhlachtaí lena mbaineann a dheimhniú i gcomhréir le mír 3.

7.   Déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a dheimhnigh comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt an deimhniú sin a chúlghairm má chinneann sé, tar éis imscrúdú ar a thionscnamh féin nó ar bhonn na faisnéise a fuarthas ó thríú páirtithe, nach gcomhlíonann an comhlacht um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt sin na coinníollacha a leagtar amach i mír 3 a thuilleadh. Sula ndéanfar an deimhniú sin a chúlghairm, tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha deis don chomhlacht sin freagairt ar thorthaí a imscrúdaithe agus ar a rún deimhniú an chomhlachta um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a chúlghairm.

8.   Tabharfaidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha fógra don Choimisiún faoi na comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt atá deimhnithe acu i gcomhréir le mír 3, lena n-áirítear i gcás inarb infheidhme na sonraíochtaí dá dtagraítear sa dara fomhír den mhír sin, chomh maith leis na comhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a bhfuil a ndeimhniú cúlghairthe acu. Foilseoidh an Coimisiún liosta de na comhlachtaí sin, lena n-áirítear na sonraíochtaí sin, ar shuíomh gréasáin tiomnaithe a mbeidh rochtain éasca air, agus coinneoidh sé an suíomh gréasáin sin cothrom le dáta.

9   Tá an tAirteagal seo gan dochar do Threoir 2013/11/AE agus nósanna imeachta malartacha um réiteach díospóidí agus eintitis le haghaidh tomhaltóirí a bhunaítear faoin Treoir sin.

Airteagal 22

Comharthóirí iontaofa

1.   Déanfaidh soláthraithe ardán ar líne na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun a áirithiú go dtugtar tosaíocht le fógraí arna gcur isteach ag comharthóirí iontaofa, ag gníomhú dóibh laistigh dá réimse ainmnithe saineolais, trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 16 a phróiseáil agus go ndéanfar cinneadh ina leith gan moill mhíchuí.

2.   Bronnfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an t-iarratasóir bunaithe, stádas na “gcomharthóra iontaofa” faoin Rialachán seo, ar iarratas ó aon eintiteas, ar iarratasóir a léirigh go gcomhlíonann sé gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá saineolas agus inniúlacht shonrach aige chun críocha inneachar neamhdhleathach a bhrath, a shainaithint agus fógra a thabhairt ina leith;

(b)

tá sé neamhspleách ar aon soláthraí ardán ar líne;

(c)

tugann sé faoina ghníomhaíochtaí chun críocha fógraí a chur isteach go dícheallach, go beacht agus go hoibiachtúil.

3.   Foilseoidh comharthóirí iontaofa tuarascálacha mionsonraithe atá intuigthe, uair amháin sa bhliain ar a laghad, ar fhógraí a cuireadh isteach i gcomhréir le hAirteagal 16 le linn na tréimhse ábhartha. Liostófar sa tuarascáil, ar a laghad, líon na bhfógraí arna n-aicmiú de réir an mhéid seo a leanas:

(a)

céannacht sholáthraí na seirbhísí óstála;

(b)

an cineál inneachair a líomhnaítear a bheith neamhdhleathach ar tugadh fógra ina leith;

(c)

an ghníomhaíocht a rinne an soláthraí.

Áireofar sna tuarascálacha sin míniú ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun a áirithiú go gcoinneoidh an comharthóir iontaofa a neamhspleáchas i gcónaí.

Seolfaidh comharthóirí iontaofa na tuarascálacha sin chuig Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an bhronnta, agus cuirfidh siad ar fáil go poiblí iad. Ní bheidh sonraí pearsanta san fhaisnéis sna tuarascálacha sin.

4.   Cuirfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha in iúl don Choimisiún ainmneacha, seoltaí agus seoltaí ríomhphoist na n-eintiteas ar bhronn siad stádas mar chomharthóirí iontaofa orthu i gcomhréir le mír 2 nó iad siúd ar chuir siad a stádas mar chomharthóir iontaofa ar fionraí 6 nó ar chúlghairm siad a stádas mar chomharthóir iontaofa i gcomhréir le mír 7.

5.   Foilseoidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 4 i mbunachar sonraí a bheidh ar fáil go poiblí, i bhformáid éasca le rochtain agus inléite ag meaisín, agus coinneoidh sé an bunachar sonraí sin cothrom le dáta.

6.   I gcás ina bhfuil faisnéis ag soláthraí ardán ar líne a léiríonn gur chuir comharthóir iontaofa líon suntasach fógraí nach bhfuil sách beacht, cruinn ná leorbhunaithe trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 16, lena n-áirítear faisnéis a bailíodh i ndáil le próiseáil gearán trí na córais inmheánacha um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagal 20(4), cuirfidh sé an fhaisnéis sin in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas sin mar chomharthóir iontaofa ar an eintiteas lena mbaineann, ag cur na míniúcháin agus na doiciméid tacaíochta is gá ar fáil. Ar an bhfaisnéis sin a fháil ó sholáthraí ardán ar líne agus má mheasann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha go bhfuil cúiseanna dlisteanacha ann imscrúdú a chur ar bun, cuirfear stádas an chomharthóra iontaofa ar fionraí le linn thréimhse an imscrúdaithe. Déanfar an t-imscrúdú sin gan moill mhíchuí.

7.   Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas mar chomharthóir iontaofa an stádas sin a chúlghairm má chinneann sé, tar éis imscrúdú ar a thionscnamh féin nó ar bhonn na faisnéise a fuarthas ó thríú páirtithe, lena n-áirítear an fhaisnéis a chuir soláthraí ardán ar líne ar fáil de bhun mhír 6, nach gcomhlíonann an t-eintiteas sin na coinníollacha a leagtar amach i mír 2 a thuilleadh. Sula ndéanfar an stádas sin a chúlghairm, tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha deis don eintiteas freagairt ar thorthaí a imscrúdaithe agus ar a rún stádas an eintitis mar chomharthóir iontaofa a chúlghairm.

8.   Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, treoirlínte a eisiúint, i gcás inar gá, chun cúnamh a thabhairt do sholáthraithe ardán ar líne agus do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha le cur i bhfeidhm mhíreanna 2, 6 agus 7.

Airteagal 23

Bearta agus cosaint in aghaidh mí-úsáide

1.   Cuirfidh soláthraithe ardán ar líne soláthar a gcuid seirbhísí ar fionraí d’fhaighteoirí na seirbhíse a chuireann inneachar ar follasach go bhfuil sé neamhdhleathach ar fáil go minic, ar feadh tréimhse réasúnach ama tar éis réamhfhógra a thabhairt.

2.   Cuirfidh soláthraithe ardán ar líne próiseáil fógraí agus gearán arna gcur isteach trí na sásraí fógra agus gnímh agus na córais inmheánacha um láimhseáil gearán dá dtagraítear in Airteagail 16 agus 20, faoi seach, maidir le fógraí nó gearáin ar follasach gur fógraí nó gearáin gan bhunús iad arna gcur isteach go minic ag daoine aonair nó eintitis nó gearánaigh, ar fionraí ar feadh tréimhse réasúnach ama tar éis réamhfhógra a thabhairt.

3.   Agus iad i mbun cinneadh a dhéanamh faoin bhfionraí, déanfaidh soláthraithe ardán ar líne measúnú, de réir an cháis agus ar bhealach tráthúil, dícheallach agus oibiachtúil, ar cibé a ghabhann faighteoir na seirbhíse, an duine aonair, an t-eintiteas nó an gearánach don mhí-úsáid dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, ag cur na bhfíoras agus na dtosca ábhartha uile is léir ón bhfaisnéis atá ar fáil do sholáthraí ardáin ar líne san áireamh. Áireofar na míreanna seo a leanas ar a laghad sna coinníollacha sin:

(a)

dearbhuimhreacha na nithe d’inneachar ar follasach gurb inneachar neamhdhleathach é nó fógraí nó gearáin ar follasach gur fógraí nó gearáin gan bhunús iad, a cuireadh isteach laistigh de thréimhse ama áirithe;

(b)

cion coibhneasta na nithe sin i ndáil leis an líon iomlán nithe faisnéise a cuireadh ar fáil nó fógraí a cuireadh isteach laistigh de thréimhse ama áirithe;

(c)

tromchúis na mí-úsáide, lena n-áirítear cineál an inneachair neamhdhleathaigh, agus na n-iarmhairtí a bhaineann léi;

(d)

i gcás inar féidir é a shainaithint, rún fhaighteoir na seirbhíse, an duine aonair, an eintitis nó an ghearánaigh.

4.   Déanfaidh soláthraithe ardán ar líne, ina dtéarmaí agus coinníollacha, a mbeartas maidir leis an mí-úsáid dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a leagan amach, ar bhealach soiléir agus mionsonraithe, agus tabharfaidh siad samplaí de na fíorais agus na tosca a chuireann siad san áireamh nuair a dhéanann siad measúnú ar cibé an mí-úsáid atá in iompraíocht áirithe agus fad na fionraíochta.

Airteagal 24

Oibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta do sholáthraithe ardán ar líne

1.   De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15, cuirfidh soláthraithe ardán ar líne an fhaisnéis maidir leis an méid seo a leanas san áireamh sna tuarascálacha dá dtagraítear san Airteagal sin:

(a)

an líon díospóidí arna gcur faoi bhráid na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt dá dtagraítear in Airteagal 21, torthaí an réitigh díospóide, agus an tréimhse ama airmheánach a theastóidh chun na nósanna imeachta um réiteach díospóidí a chur i gcrích, chomh maith le cion na ndíospóidí inar chuir soláthraí an ardán ar líne cinntí an chomhlachta chun feidhme;

(b)

an líon fionraíochtaí arna bhforchur de bhun Airteagal 23, ag déanamh idirdhealú idir fionraíochtaí a achtaíodh as inneachar ar follasach gurb inneachar neamhdhleathach é a sholáthar, fógraí ar follasach gur fógraí gan bhunús iad a chur isteach agus gearáin ar follasach gur gearáin gan bhunús iad a chur isteach.

2.   Faoin 17 Feabhra 2023 agus uair amháin ar a laghad gach 6 mhí ina dhiaidh sin, foilseoidh soláthraithe do gach ardán ar líne nó gach inneall cuardaigh ar line, i roinn dá gcomhéadan ar líne atá ar fáil go poiblí faisnéis maidir le meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas, arna ríomh mar mheán thar an tréimhse 6 mhí roimhe sin, agus, i gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar síos sna gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 33(3), ina nglactar na gníomhartha tarmligthe.

3.   Cuirfidh soláthraithe ardán ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh ar líne an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus don Choimisiún, ar iarraidh uathu agus gan moill mhíchuí, agus beidh an fhaisnéis sin cothrom le dáta tráth a gheofar an iarraidh sin. Féadfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sin nó an Coimisiún a cheangal ar sholáthraí an ardáin ar líne nó soláthraí an inneall cuardaigh ar líne faisnéis bhreise a sholáthar a mhéid a bhaineann leis an ríomh dá dtagraítear sa mhír sin, lena n-áirítear míniúcháin agus bunús i leith na sonraí a úsáideadh. Ní bheidh sonraí pearsanta mar chuid den fhaisnéis sin.

4.   Má tá cúiseanna ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta lena meas, bunaithe ar an bhfaisnéis a fhaightear de bhun mhíreanna 2 agus 3 den Airteagal seo, go gcomhlíonann soláthraí ardáin ar líne nó soláthraí inneall cuardaigh ar líne an tairseach d’fhaighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas, a leagtar síos in Airteagal 33(1), cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi sin.

5.   Tíolacfaidh soláthraithe ardán ar líne, gan moill mhíchuí, na cinntí agus na ráitis ar chúiseanna dá dtagraítear in Airteagal 17(1) chuig an gCoimisiún chun iad a chur san áireamh i mbunachar sonraí a bheidh ar fáil go poiblí, inléite ag meaisín, arna bhainistiú ag an gCoimisiún. Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne nach mbeidh sonraí pearsanta san fhaisnéis a thíolacfar.

6.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun teimpléid a leagan síos maidir le foirm, inneachar agus mionsonraí eile tuarascálacha de bhun mhír 1 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 88.

Airteagal 25

Dearadh agus eagrú comhéadan ar líne

1.   Ní dhéanfaidh soláthraithe ardán ar líne a gcomhéadain ar líne a dhearadh, a eagrú ná a oibriú ar bhealach trína ndéanfaí cumas fhaighteoirí a seirbhíse a mheabhlú nó a ionramháil, nó ar bhealach eile trína ndéanfaí cumas úsáideoirí deiridh a shaobhadh nó a lagú cinntí atá saor agus feasach a dhéanamh.

2.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 1 maidir le cleachtais a chumhdaítear le Treoir 2005/29/CE nó le Rialachán (AE) 2016/679.

3.   Féadfaidh an Coimisiún treoirlínte a eisiúint maidir leis an gcaoi a bhfuil feidhm ag mír 1 maidir le cleachtais shonracha, go háirithe:

(a)

tosaíocht níos mó a thabhairt do roghanna áirithe agus cinneadh á iarraidh ar fhaighteoir na seirbhíse;

(b)

iarraidh a dhéanamh arís agus arís eile go ndéanfaidh faighteoir na seirbhíse rogha i gcás ina ndearnadh an rogha sin cheana, go háirithe trí fhuinneog aníos a chuireann isteach ar an taithí úsáideora;

(c)

an nós imeachta chun seirbhís a fhoirceannadh a dhéanamh níos deacra ná liostáil dó.

Airteagal 26

Fógraíocht ar ardáin ar líne

1.   Déanfaidh soláthraithe ardán ar líne a chuireann fógráin i láthair ar a gcomhéadain ar líne a áirithiú gur féidir, le haghaidh gach fógrán sonrach a chuirtear i láthair gach faighteora aonair, le faighteoirí na seirbhíse an méid seo a leanas a shainaithint, ar bhealach soiléir, suntasach gan débhrí agus i bhfíor-am:

(a)

gur fógrán atá san fhaisnéis, lena n-áirítear trí mharcálacha feiceálacha. Féadfar na marcálacha sin caighdeán de bhun Airteagal 44 a leanúint;

(b)

an duine nádúrtha nó duine dlítheanach a bhfuil an fógra á chur i láthair thar a cheann;

(c)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a d’íoc as an bhfógra, más éagsúil an duine sin leis an duine nádúrtha nó dlítheanach dá dtagraítear i bpointe (b);

(d)

faisnéis bhríoch a bhfuil rochtain dhíreach éasca uirthi ón bhfógrá faoi na príomhpharaiméadair a úsáideadh chun an faighteoir a gcuirfear an fógrán ina láthair a chinneadh agus, i gcás inarb infheidhme, faoi conas na paraiméadair sin a athrú.

2.   Cuirfidh soláthraithe ardán ar líne feidhmiúlacht ar fáil d’fhaighteoirí na seirbhíse chun a dhearbhú an cumarsáid tráchtála é an t-inneachar a chuireann siad ar fáil nó an bhfuil cumarsáid tráchtála.

Nuair a chuireann faighteoir na seirbhíse dearbhú isteach de bhun na míre seo, áiritheoidh soláthraí an ardáin ar líne gur féidir le faighteoirí eile na seirbhíse a shainaithint ar bhealach soiléir gan débhrí agus i bhfíor-am, lena n-áirítear trí mharcálacha feiceálacha, a d’fhéadfadh caighdeáin de bhun Airteagal 44 a leanúint, gur cumarsáid tráchtála atá san inneachar a chuireann faighteoir na seirbhíse ar fáil nó go bhfuil cumarsáid tráchtála ann mar a thuairiscítear sa dearbhú sin

3.   Ní dhéanfaidh soláthraithe ardán ar líne fógráin a chur i láthair fhaighteoirí na seirbhíse atá bunaithe ar phróifíliú mar a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (4), de Rialachán (AE) 2016/679 ag úsáid catagóirí speisialta shonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 9(1) de Rialachán (AE) 2016/679.

Airteagal 27

Trédhearcacht córas moltaí

1.   Déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne a úsáideann córais moltaí, a leagan amach ina dtéarmaí agus coinníollacha, i bhfriotal simplí agus intuigthe, na príomhpharaiméadair a úsáidtear ina gcórais moltaí, mar aon le haon roghanna atá ann d’fhaighteoirí na seirbhíse chun na príomhpharaiméadair sin a leasú nó tionchar a imirt orthu.

2.   Míneofar sna príomhpharaiméadair dá dtagraítear i mír 1 an fáth a moltar faisnéis áirithe d’fhaighteoir na seirbhíse. Beidh na nithe seo a leanas ar a laghad iontu:

(a)

na critéir is suntasaí i dtaca le cinneadh a dhéanamh maidir leis an bhfaisnéis a mholtar d’fhaighteoir na seirbhíse;

(b)

na cúiseanna le tábhacht choibhneasta na bparaiméadar sin;

3.   I gcás ina bhfuil roinnt roghanna ar fáil de bhun mhír 1 le haghaidh córais moltaí lena gcinntear ord coibhneasta na faisnéise arna cur i láthair d’fhaighteoirí na seirbhíse, cuirfidh soláthraithe ardán ar líne feidhmiúlacht ar fáil a ligeann d’fhaighteoir na seirbhíse a rogha thosaíochta a roghnú agus a mhodhnú tráth ar bith. Beidh rochtain dhíreach éasca ar an bhfeidhmiúlacht sin ón roinn shonrach de chomhéadan ar líne an ardáin ar líne ina gcuirtear an fhaisnéis in ord tosaíochta.

Airteagal 28

Mionaoisigh a chosaint ar líne

1.   Déanfaidh soláthraithe ardán ar líne a bhfuil rochtain ag mionaoisigh orthu bearta iomchuí agus comhréireacha a chur i bhfeidhm chun ardleibhéal príobháideachais, sábháilteachta agus slándála mionaoiseach a áirithiú, ar a seirbhís.

2.   Ní dhéanfaidh soláthraithe ardán ar líne fógráin a chur i láthair ar a gcomhéadan bunaithe ar phróifíliú mar a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (4), de Rialachán (AE) 2016/679 ag úsáid sonraí pearsanta fhaighteoir na seirbhíse nuair is eol dóibh le deimhneacht réasúnta gur mionaoiseach é faighteoir na seirbhíse.

3.   Ní chuirfidh comhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach san Airteagal seo d’oibleagáid ar sholáthraithe ardán ar líne sonraí pearsanta breise a phróiseáil chun a mheas an mionaoiseach é faighteoir na seirbhíse.

4.   Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an mBord, treoirlínte a eisiúint chun cúnamh a thabhairt do sholáthraithe ardán ar líne le cur i bhfeidhm mhír 1.

ROINN 4

Forálacha breise is infheidhme maidir le soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe

Airteagal 29

Eisiamh do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga

1.   Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo maidir le soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a cháilíonn mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE.

Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo maidir le soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a cháiligh roimhe sin don stádas mar mhicrifhiontar nó mar fhiontar beag mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE le linn an 12 mhí tar éis dóibh an stádas sin a chailleadh de bhun Airteagal 4(2) de, ach amháin nuair is ardáin an-mhór ar líne iad i gcomhréir le hAirteagal 33.

2.   De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, beidh feidhm ag an Roinn seo maidir le soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a ainmníodh mar ardáin an-mhór ar líne i gcomhréir le hAirteagal 33, gan beann ar cibé acu a cháilíonn siad nó ngach gcáilíonn siad mar mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga.

Airteagal 30

Inrianaitheacht trádálaithe

1.   Soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a chur i gcrích le trádálaithe, áiritheoidh siad nach féidir le trádálaithe na hardáin ar líne sin a úsáid ach chun teachtaireachtaí a chur chun cinn nó chun táirgí nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas má tá an fhaisnéis seo a leanas faighte ag na hardáin ar líne, i gcás inarb infheidhme maidir leis an trádálaí, sula mbaineann siad úsáid as a seirbhísí chun na gcríoch sin:

(a)

ainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist an trádálaí;

(b)

cóip de dhoiciméad aitheantais an trádálaí nó aon aitheantas leictreonach eile mar a shainmhínítear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (40);

(c)

mionsonraí chuntas íocaíochta an trádálaí;

(d)

i gcás ina bhfuil an trádálaí cláraithe i gclár trádála nó i gclár poiblí den chineál céanna, an clár trádála ar a bhfuil an trádálaí cláraithe agus a chláruimhir, nó modh coibhéiseach aitheantais an chláir sin;

(e)

féindeimhniúchán ón trádálaí ina ngabhann sé air féin gan ach táirgí nó seirbhísí a chomhlíonann na rialacha is infheidhme de dhlí an Aontais a thairiscint.

2.   Tar éis dó an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a fháil agus sula dtabharfaidh sé cead don trádálaí lena mbaineann a sheirbhísí a úsáid, déanfaidh soláthraí an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe a dhícheall, trí úsáid a bhaint as aon bhunachar sonraí nó comhéadan oifigiúil ar líne a bhfuil rochtain saor in aisce air arna chur ar fáil ag Ballstát nó ag an Aontas nó trí iarrataí a dhéanamh leis an úsáideoir gnó doiciméid tacaíochta ó fhoinsí iontaofa a sholáthar, chun a mheasúnú an bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointí (a) go (e), iontaofa agus iomlán. Chun críche an Rialacháin seo, beidh trádálaithe faoi dhliteanas i leith chruinneas na faisnéise a chuirfear ar fáil.

Maidir le trádálaithe a úsáideann seirbhísí soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe cheana féin chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 an 17 Feabhra 2024, déanfaidh na soláthraithe a ndícheall an fhaisnéis a liostaítear a fháil ó na trádálaithe lena mbaineann laistigh de 12 mhí. I gcás ina mainneoidh na trádálaithe lena mbaineann an fhaisnéis a chur ar fáil laistigh den tréimhse sin, cuirfidh na soláthraithe soláthar a gcuid seirbhísí ar fionraí do na trádálaithe sin go dtí go gcuirfidh siad an fhaisnéis ar fad ar fáil.

3.   I gcás ina léirítear go leordhóthanach do sholáthraí an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe nó ina bhfuil cúiseanna aige lena chreidiúint go bhfuil aon phíosa faisnéise dá dtagraítear i mír 1 a fuarthas ón trádálaí lena mbaineann míchruinn, neamhiomlán nó gan a bheith cothrom le dáta, iarrfaidh an soláthraí sin ar an trádálaí an cás a leigheas gan mhoill nó laistigh den tréimhse arna leagan síos ag an Aontas agus sa dlí náisiúnta.

I gcás ina mainneoidh an trádálaí an fhaisnéis sin a cheartú nó a chomhlánú, cuirfidh soláthraí an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe soláthar a sheirbhíse don trádálaí sin ar fionraí go pras i ndáil leis na táirgí nó seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas go dtí go gcomhlíonfar go hiomlán an iarraidh sin.

4.   Gan dochar d’Airteagal 4 de Rialachán (AE) 2019/1150, má dhiúltaíonn soláthraí ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe cead a thabhairt do thrádálaí a sheirbhís a úsáid de bhun mhír 1, nó ina gcuireann sé soláthar a sheirbhíse ar fionraí de bhun mhír 3 den Airteagal seo, beidh sé de cheart ag an trádálaí lena mbaineann gearán a thaisceadh dá bhforáiltear in Airteagail 20 agus 21 den Rialachán seo.

5.   Stórálfaidh soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe an fhaisnéis a fhaightear de bhun mhíreanna 1 agus 2 ar bhealach slán ar feadh tréimhse 6 mhí tar éis dheireadh an chaidrimh chonarthaigh leis an trádálaí lena mbaineann. Scriosfaidh siad an fhaisnéis ina dhiaidh sin.

6.   Gan dochar do mhír 2 den Airteagal seo, ní nochtfaidh soláthraí an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe an fhaisnéis do thríú páirtithe ach amháin i gcás ina gceanglaítear air sin a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear na horduithe dá dtagraítear in Airteagal 10 agus aon orduithe eile arna n-eisiúint ag údaráis inniúla na mBallstát nó an Coimisiún chun a gcúraimí a chomhlíonadh faoin Rialachán seo.

7.   Cuirfidh soláthraí an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, pointí (a), (d) agus (e) ar fáil ar a ardán ar líne d’fhaighteoirí na seirbhíse, ar bhealach soiléir, inrochtana agus intuigthe. Beidh an fhaisnéis sin ar fáil, ar a laghad, ar chomhéadan ar líne an ardáin ar líne ar a bhfuil an fhaisnéis ar an táirge nó seirbhís curtha i láthair.

Airteagal 31

Comhlíonadh trí dhearadh

1.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe go bhfuil a comhéadan ar líne deartha agus eagraithe ar bhealach a chuireann ar a gcumas do thrádálaithe a gcuid oibleagáidí maidir le faisnéis réamh-chonarthach, faisnéis maidir le comhlíonadh agus sábháilteacht táirgí a chomhlíonadh faoin dlí is infheidhme an Aontais.

Go háirithe, áiritheoidh an soláthraí lena mbaineann go gcuireann a comhéadain ar líne ar chumas trádálaithe faisnéis a sholáthar maidir le hainm, seoladh, uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist an oibreora eacnamaíoch, mar a shainítear in Airteagal 3, pointe (13), de Rialachán (AE) 2019/1020 agus i ndlí eile de chuid an Aontais.

2.   Áiritheoidh soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, go bhfuil a comhéadan ar líne deartha agus eagraithe sa chaoi gur féidir le trádálaithe an méid seo a leanas ar a laghad a sholáthar:

(a)

an fhaisnéis is gá chun na táirgí nó na seirbhísí a chuirtear chun cinn nó a thairgtear do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas, trí sheirbhísí na soláthraithe, a shainaithint go soiléir agus gan débhrí;

(b)

aon chomhartha lena sainaithnítear an trádálaí amhail an trádmharc, an tsiombail nó an lógó; agus,

(c)

i gcás inarb infheidhme, an fhaisnéis a bhaineann le lipéadú agus le marcáil i gcomhréir le rialacha dhlí an Aontais is infheidhme maidir le sábháilteacht táirgí agus comhlíonadh táirgí.

3.   Maidir le soláthraithe ardán ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, déanfaidh siad a ndícheall chun measúnú a dhéanamh i dtaobh ar chuir trádálaithe den sórt sin an fhaisnéis dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 ar fáil sula gceadófar dóibh a dtáirgí nó seirbhísí a thairiscint ar na hardáin sin. Tar éis cead a thabhairt don trádálaí táirgí nó seirbhísí a thairiscint ar a ardán ar líne lena gceadaítear do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, déanfaidh an soláthraí iarrachtaí réasúnacha chun seiceáil randamach a dhéanamh in aon bhunachar sonraí ar líne nó comhéadan ar líne atá oifigiúil, inrochtana saor in aisce agus meaisín-inléite ar cé acu a sainaithníodh nó nár sainaithníodh na táirgí nó na seirbhísí atá á dtairiscint mar tháirgí nó seirbhísí neamhdhleathacha.

Airteagal 32

Ceart chun faisnéise

1.   Gan beann ar na modhanna a úsáidtear, i gcás ina dtuigtear do sholáthraí ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, go bhfuil táirge nó seirbhís neamhdhleathach á dtairiscint ag trádálaí do thomhaltóirí atá lonnaithe san Aontas trína chuid seirbhísí, déanfaidh an soláthraí sin, a mhéid a bhfuil a sonraí teagmhála aige, na tomhaltóirí sin a cheannaigh an táirge nó an tseirbhís trína chuid seirbhísí a chur ar an eolas faoin méid seo a leanas:

(a)

go bhfuil an táirge nó an tseirbhís neamhdhleathach;

(b)

céannacht an trádálaí; agus

(c)

aon mhodh sásaimh ábhartha.

Beidh an oibleagáid a leagtar síos sa chéad fhomhír teoranta do cheannach táirgí nó seirbhísí neamhdhleathacha a rinneadh laistigh de na 6 mhí roimh an nóiméad ar tháinig an soláthraí ar an eolas faoin neamhdhleathacht.

2.   Más rud é, sa chás dá dtagraítear i mír 1, nach bhfuil sonraí teagmhála na dtomhaltóirí uile lena mbaineann ag soláthraí an ardáin ar líne a cheadaíonn do thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le trádálaithe, déanfaidh an soláthraí sin an fhaisnéis a bhaineann leis an táirge nó an tseirbhís neamhdhleathach, céannacht an trádálaí agus aon mhodhanna sásaimh a chur ar fáil go poiblí agus a dhéanamh inrochtana go héasca ar a chomhéadan ar líne.

ROINN 5

Oibleagáidí breise soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne chun rioscaí sistéamacha a bhainistiú

Airteagal 33

Ardáin an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne

1.   Beidh feidhm ag an Roinn seo maidir le hardáin ar líne agus le hinnill chuardaigh ar líne a bhfuil meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas atá cothrom le 45 mhilliún nó níos airde acu, agus a ainmnítear mar ardáin an-mhór ar líne nó innill chuardaigh an-mhór ar líne de bhun mhír 4.

2.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 87 chun meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas dá dtagraítear i mír 1 a choigeartú, i gcás ina dtagann méadú nó laghdú 5 % ar dhaonra an Aontais i gcomparáid lena dhaonra in 2020 nó, ar a dhaonra i ndiaidh leasaithe trí bhíthin gníomh tarmligthe sa bhliain inar glacadh leis an ngníomh tarmligthe is déanaí. I gcás den sórt sin, leasóidh sé an uimhir go mbeadh sé cothrom le 10 % de dhaonra an Aontais sa bhliain inar ghlac sé leis an ngníomh tarmligthe, agus déanfar an méid a shlánú suas nó síos ionas go mbeifear in ann an uimhir a léiriú mar mhilliún.

3.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 87, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, chun forálacha an Rialacháin seo a fhorlíonadh tríd an modheolaíocht a leagan síos chun líon mheánfhaighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse san Aontas a ríomh, chun críocha mhír 1 den Airteagal seo agus Airteagal 24(2), chun a áirithiú go gcuirfear forbairtí sa mhargadh agus forbairtí teicneolaíocha san áireamh sa mhodheolaíocht.

4.   Tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBallstát bunaíochta nó tar éis dó an fhaisnéis arna soláthar ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta a chur san áireamh de bhun Airteagal 24(4), glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena n-ainmnítear mar ardán an-mhór ar líne nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne chun críocha an Rialacháin seo an t-ardán ar líne nó an t-inneall cuardaigh ar líne ag a bhfuil meánlíon faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse atá cothrom leis an uimhir nó níos airde ná an uimhir dá dtagraítear i mír 1. Déanfaidh an Coimisiún a chinneadh ar bhonn sonraí arna dtuairisciú ag soláthraí an ardáin ar líne nó ag soláthraí an innill cuardaigh ar líne de bhun Airteagal 24(2), nó ar bhonn faisnéis bhreise a iarrtar de bhun Airteagal 24(3) nó ar bhonn aon fhaisnéis eile atá ar fáil don Choimisiún.

Ní chuirfidh mainneachtain sholáthraí an ardáin ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh ar líne Airteagal 24(2) a chomhlíonadh nó iarraidh an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó iarraidh an Choimisiúin de bhun Airteagal 24(3) a chomhlíonadh cosc ar an gCoimisiún an soláthraí sin a ainmniú mar sholáthraí ardán an-mhór ar líne nó soláthraí innill chuardaigh an-mhór ar líne de bhun na míre seo.

I gcás ina mbunaíonn an Coimisiún a chinneadh ar fhaisnéis eile atá ar fáil don Choimisiún de bhun na chéad fhomhíre den mhír seo nó ar bhonn faisnéis bhreise arna hiarraidh de bhun Airteagal 24(3), tabharfaidh an Coimisiún 10 lá oibre do sholáthraí an ardáin ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh ar líne lena mbaineann a thuairimí a chur ar fáil ar na réamhthorthaí ón gCoimisiún agus faoina rún an t-ardán ar líne nó an t-inneall cuardaigh ar líne a ainmniú mar ardán an-mhór ar líne nó mar inneall cuardaigh an-mhór ar líne, faoi seach. Tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar na tuairimí arna gcur isteach ag an soláthraí lena mbaineann.

Ní chuirfidh mainneachtain sholáthraí an ardáin ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh ar line lena mbaineann a thuairimí a chur ar isteach de bhun an tríú fomhír cosc ar an gCoimisiún an t-ardán sin ar líne nó an t-inneall cuardaigh sin ar line a ainmniú mar ardán an-mhór ar líne nó mar inneall cuardaigh an-mhór ar líne, faoi seach, bunaithe ar fhaisnéis eile atá ar fáil don Choimisiún.

5.   Foirceannfaidh an Coimisiún an t-ainmniú más rud é, ar feadh tréimhse bliana gan bhriseadh, nach bhfuil meánlíon áirithe faighteoirí gníomhacha míosúla na seirbhíse ag an ardán ar líne nó ag an inneall cuardaigh ar line atá cothrom leis an líon dá dtagraítear i mír 1 nó níos airde ná an líon sin.

6.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra faoina chinntí de bhun mhíreanna 4 agus 5, gan moill mhíchuí, do sholáthraí an ardáin ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh ar line lena mbaineann, don Bhord agus do Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na bunaíochta.

Áiritheoidh an Coimisiún go bhfoilsítear an liosta d’ardáin atá ainmnithe mar ardáin an-mhór ar líne nó mar innill chuardaigh an-mhór ar line in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, agus coinneoidh sé an liosta cothrom le dáta. Beidh feidhm ag na hoibleagáidí a leagtar amach sa Roinn seo, nó scoirfidh siad d’fheidhm a bheith leo, maidir leis na hardáin an-mhór agus na hinnill chuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann ó 4 mhí tar éis fógra a thabhairt don soláthraí lena mbaineann dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Airteagal 34

Measúnú riosca

1.   Déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line sainaithint, anailís agus measúnú dúthrachtach ar aon rioscaí sistéamacha san Aontas a eascraíonn as dearadh nó feidhmiú a seirbhís agus a gcórais ghaolmhara, lena n-áirítear córais algartamacha, agus as úsáid a bhaintear as a gcuid seirbhísí.

Déanfaidh siad na measúnuithe riosca faoin dáta cur i bhfeidhm dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 33(6), agus uair amháin ar a laghad gach bliain ina dhiaidh sin, agus i gcás ar bith, sula n-imscarfar feidhmiúlachtaí ar dócha go mbeidh tionchar criticiúil acu ar na rioscaí arna sainaithint de bhun an Airteagail seo. Bainfidh an measúnú riosca seo go sonrach lena gcuid seirbhísí agus beidh sé i gcomhréir leis na rioscaí sistéamacha, ag cur san áireamh a ndéine agus na dóchúlachta go dtarlóidís, agus beidh na rioscaí sistéamacha seo a leanas mar chuid de:

(a)

scaipeadh inneachair neamhdhleathaigh trína seirbhísí;

(b)

aon éifeachtaí diúltacha iarbhír nó intuartha ar fheidhmiú na gceart bunúsach, go háirithe na cearta bunúsacha a bhaineann le dínit an duine a chumhdaítear in Airteagal 1 den Chairt le hurraim don saol príobháideach agus do shaol an teaghlaigh a chumhdaítear in Airteagal 7 den Chairt, le cosaint sonraí pearsanta a chumhdaítear in Airteagal 8 den Chairt, le saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, lena n-áirítear saoirse agus iolrachas na meán a chumhdaítear in Airteagal 11 den Chairt, le neamh-idirdhealú a chumhdaítear in Airteagal 21 den Chairt, le hurraim ar chearta an linbh a chumhdaítear in Airteagal 24 den Chairt agus le hardleibhéal cosaint an tomhaltóra a chumhdaítear in Airteagal 38 den Chairt;

(c)

aon éifeachtaí diúltacha iarbhír nó intuartha ar an dioscúrsa sibhialta agus ar phróisis thoghchánacha, agus ar an tslándáil phoiblí;

(d)

aon éifeachtaí diúltacha iarbhír nó intuartha a bhaineann le foréigean inscnebhunaithe, cosaint na sláinte poiblí agus mionaoisigh agus iarmhairtí tromchúiseacha diúltacha ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach an duine.

2.   Agus measúnuithe riosca á ndéanamh acu, cuirfidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line san áireamh, go háirithe, cibé a imreoidh nó nach n-imreoidh na gnéithe seo a leanas tionchar ar aon cheann de na rioscaí sistéamacha dá dtagraítear i mír 1, agus conas a imreoidh siad an tionchar sin:

(a)

dearadh a gcóras moltaí agus aon chórais algartamaigh ábhartha eile;

(b)

a gcórais modhnóireachta inneachair;

(c)

na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme agus a bhforfheidhmiú;

(d)

córais chun fógráin a roghnú agus a chur i láthair;

(e)

cleachtais an tsoláthraí a bhaineann le sonraí.

Déanfaidh na measúnuithe anailís freisin ar cibé a bhíonn nó nach mbíonn tionchar ag ionramháil d’aon ghnó ar a seirbhís ar rioscaí de bhun mhír 1 agus conas a bhíonn tionchar ag an méid sin orthu, lena n-áirítear úsáid bhréagach nó saothrú uathoibrithe na seirbhíse, mar aon le méadú agus scaipeadh inneachair neamhdhleathaigh agus faisnéise atá ar neamhréir lena dtéarmaí agus coinníollacha agus a d’fhéadfadh a bheith mear agus forleathan.

Cuirfear gnéithe sonracha réigiúnacha nó teanga san áireamh sa mheasúnú, lena n-áirítear nuair a bhaineann an méid sin le Ballstát ar leith.

3.   Caomhnóidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line na doiciméid tacaíochta do na measúnuithe riosca ar feadh trí bliana ar a laghad, tar éis measúnuithe riosca a dhéanamh agus, arna iarraidh sin, cuirfidh siad ar aghaidh iad chuig an gCoimisiún agus chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta.

Airteagal 35

Maolú rioscaí

1.   Déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line bearta maolaithe réasúnta, comhréireacha agus éifeachtacha atá oiriúnaithe do na rioscaí sistéamacha sonracha arna sainaithint de bhun Airteagal 34 a chur i bhfeidhm, agus aird ar leith á tabhairt ar thionchair na mbeart sin ar chearta bunúsacha. D’fhéadfadh go mbeadh na nithe seo a leanas i measc na mbeart sin, i gcás inarb infheidhme:

(a)

dearadh, gnéithe dá gcuid seirbhísí nó feidhmiú a gcuid seirbhísí a oiriúnú, lena n-áirítear a gcomhéadain ar líne;

(b)

a dtéarmaí agus coinníollacha agus a bhforfheidhmiú a oiriúnú;

(c)

próisis modhnóireachta inneachair a oiriúnú, lena n-áirítear luas agus cáilíocht na bhfógraí próiseála a bhaineann le cineálacha sonracha inneachair neamhdhleathaigh agus, i gcás inarb iomchuí, an t-inneachar a fógraíodh a bhaint go gasta nó rochtain air a dhíchumasú, go háirithe i leith fuathchaint neamhdhleathach nó cibearfhoréigin, chomh maith le haon phróisis chinnteoireachta ábhartha agus aon acmhainní tiomnaithe le haghaidh modhnóireacht inneachair a oiriúnú;

(d)

tástáil agus oiriúnú a dhéanamh ar a gcórais algartamacha, lena n-áirítear a gcórais moltaí;

(e)

a gcórais fógraíochta a oiriúnú agus bearta spriocdhírithe a ghlacadh a bhfuil sé mar aidhm acu teorainn a chur le taispeáint fógrán maidir leis an tseirbhís a sholáthraíonn siad nó a dtaispeáint a choigeartú;

(f)

na próisis inmheánacha, na hacmhainní, an tástáil, an doiciméadacht, nó an mhaoirseacht ar aon cheann dá ngníomhaíochtaí a neartú go háirithe maidir le riosca sistéamach a bhrath;

(g)

comhar a thionscnamh nó a leasú le comharthóirí iontaofa i gcomhréir le hAirteagal 22 agus cinntí na gcomhlachtaí um réiteach díospóidí lasmuigh den chúirt a chur chun feidhme de bhun Airteagal 21;

(h)

comhar a thionscnamh nó a leasú le soláthraithe eile ardán ar líne nó soláthraithe eile inneall cuardaigh ar line trí na cóid iompair agus trí na prótacail ghéarchéime dá dtagraítear in Airteagail 45 agus 48 faoi seach;

(i)

bearta múscailte feasachta a dhéanamh agus a gcomhéadan ar líne a oiriúnú chun tuilleadh faisnéise a chur ar fáil d’fhaighteoirí na seirbhíse;

(j)

bearta spriocdhírithe a dhéanamh chun cearta an linbh a chosaint, lena n-áirítear fíorú aoise agus uirlisí rialaithe do thuismitheoirí, uirlisí atá dírithe ar chabhrú le mionaoisigh mí-úsáid a chur in iúl nó tacaíocht a fháil, de réir mar is iomchuí;

(k)

á áirithiú, i gcás ítim faisnéise, bíodh sí ina híomhá ghinte nó ionramháilte, ina hinneachar fuaime nó físe atá an-chosúil le daoine, réada, áiteanna nó eintitis nó imeachtaí eile atá ann cheana agus a fheictear go bréagach do dhuine a bheith barántúil nó fírinneach, go mbeidh sí inaitheanta trí mharcálacha feiceálacha agus é ar taispeáint ar a gcomhéadain ar líne; agus sa bhreis air sin feidhmiúlacht a chur ar fáil,, a bheidh éasca le húsáid agus lena gcumasófar faighteoirí na seirbhíse chun faisnéis den sórt sin a chur in iúl.

2.   Foilseoidh an Bord, i gcomhar leis an gCoimisiún, tuarascálacha cuimsitheacha, uair amháin sa bhliain. Beidh an méid seo a leanas mar chuid de na tuarascálacha sin:

(a)

sainaithint agus measúnú ar na rioscaí sistéamacha is mó agus is mó a thagann chun cinn arís agus arís de réir tuairiscí ó sholáthraithe ardán an-mhór ar líne nó ó sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line nó a sainaithníodh trí fhoinsí faisnéise eile, go háirithe iad siúd atá á soláthar i gcomhréir le hAirteagail 39, 40 agus 42;

(b)

dea-chleachtais do sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus do sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line chun na rioscaí sistéamacha a sainaithníodh a mhaolú.

Déanfaidh na tuarascálacha sin rioscaí sistéamacha, iad miondealaithe de réir an Bhallstáit inar tharla siad agus san Aontas ina iomláine a chur in iúl, de réir mar is infheidhme.

3.   Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, treoirlínte a eisiúint faoi chur i bhfeidhm mhír 1 i ndáil le rioscaí sonracha, go háirithe maidir le dea-chleachtais reatha agus bearta féideartha a mholadh, agus aird chuí á tabhairt ar iarmhairtí féideartha na mbeart ar chearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt do na páirtithe uile lena mbaineann. Eagróidh an Coimisiún comhairliúcháin phoiblí le linn ullmhú na dtreoirlínte sin.

Airteagal 36

Sásra freagartha ar ghéarchéimeanna

1.   I gcás ina dtarlaíonn géarchéim, féadfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó ar mholadh ón mBord, cinneadh a ghlacadh lena gceanglófar ar cheann amháin nó níos mó de na soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó innill chuardaigh an-mhór ar líne ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí seo a leanas a dhéanamh:

(a)

measúnú a dhéanamh ar cibé a rannchuidíonn nó nach rannchuidíonn feidhmiú agus úsáid na seirbhísí go suntasach, agus más ea, a mhéid a rannchuidíonn feidhmiú agus úsáid na seirbhísí go suntasach, nó an dóchúlacht go rannchuideoidís, le bagairt dháiríre dá dtagraítear i mír 2;

(b)

bearta sonracha, éifeachtacha agus comhréireacha a shainaithint agus a chur i bhfeidhm, amhail ceann ar bith díobh sin dá bhforáiltear in Airteagal 35(1) nó in Airteagal 48(2), chun aon rannchuidiú den sórt sin leis an mbagairt thromchúiseach arna sainaithint de bhun phointe (a) den mhír seo a chosc, a dhíothú nó a theorannú;

(c)

tuairisciú don Choimisiún faoi dháta áirithe nó ag eatraimh rialta a shonrófar sa chinneadh, maidir leis na measúnuithe dá dtagraítear i bpointe (a), leis an inneachar beacht, cur chun feidhme agus tionchar cáilíochtúil agus cainníochtúil na mbeart sonrach a rinneadh de bhun phointe (b) agus aon saincheist eile a bhaineann leis na measúnuithe nó na bearta sin, mar a shonraítear sa chinneadh.

Agus bearta á sainaithint agus á gcur i bhfeidhm de bhun phointe (b) den mhír seo, tabharfaidh an soláthraí nó na soláthraithe seirbhíse aird chuí ar thromchúis na bagartha tromchúisí dá dtagraítear i mír 2, ar phráinn na mbeart agus ar na himpleachtaí iarbhír nó a d’fhéadfadh a bheith ann do chearta agus do leasanna dlisteanacha na bpáirtithe uile lena mbaineann, lena n-áirítear an fhéidearthacht go mainneofaí leis na bearta na cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt a urramú.

2.   Chun críche an Airteagail seo, measfar go bhfuil géarchéim ann i gcás ina bhfuil cúinsí urghnácha ina gcúis le bagairt thromchúiseach don tslándáil phoiblí nó don tsláinte phoiblí san Aontas nó i gcodanna suntasacha de.

3.   Agus an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 á dhéanamh aige, áiritheoidh an Coimisiún go gcomhlíonfar na ceanglais uile seo a leanas:

(a)

go mbeidh géarghá agus údar leis na gníomhaíochtaí arna n-éileamh leis an gcinneadh agus go mbeidh siad comhréireach, agus aird chuí á tabhairt ar thromchúis na bagartha tromchúisí dá dtagraítear i mír 2, ar phráinn na mbeart agus ar na himpleachtaí iarbhír nó a d’fhéadfadh a bheith ann do chearta agus do leasanna dlisteanacha na bpáirtithe uile lena mbaineann, lena n-áirítear an fhéidearthacht go mainneofaí na bearta na cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt a urramú;

(b)

go sonrófar tréimhse réasúnta sa chinneadh ina ndéanfar bearta sonracha dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, ag féachaint, go háirithe, do phráinn na mbeart sin agus don am a bheidh ag teastáil chun iad a ullmhú agus a chur chun feidhme;

(c)

go mbeidh na gníomhaíochtaí a cheanglaítear leis an gcinneadh teoranta do thréimhse nach faide ná 3 mhí.

4.   Tar éis dó an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, déanfaidh an Coimisiún, gan moill mhíchuí, na bearta seo a leanas:

(a)

fógra faoin gcinneadh a thabhairt don soláthraí nó do na soláthraithe a bhfuil an cinneadh dírithe orthu;

(b)

an cinneadh a chur ar fáil go poiblí; agus

(c)

an cinneadh a chur in iúl don Bhord, a iarraidh air a thuairimí ina leith a chur isteach, agus é a choimeád ar an eolas maidir le haon fhorbairtí a dhéanfar ina dhiaidh sin a bhaineann leis an gcinneadh.

5.   Maidir le rogha na mbeart sonrach a bheidh le déanamh de bhun phointe (b) de mhír 1, agus an dara fomhír de mhír 7, fanfaidh sé ag an soláthraí nó ag na soláthraithe a ndíreofar orthu leis an gcinneadh ón gCoimisiún.

6.   Féadfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin don soláthraí, dul i mbun idirphlé leis an soláthraí chun a chinneadh, i bhfianaise imthosca sonracha an tsoláthraí, cibé atá nó nach bhfuil na bearta beartaithe nó curtha chun feidhme dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1, éifeachtach agus comhréireach chun na cuspóirí atá á saothrú a bhaint amach. Go háirithe, áiritheoidh an Coimisiún go gcomhlíonfaidh na bearta arna ndéanamh ag an soláthraí seirbhíse faoi phointe (b) de mhír 1, na ceanglais dá dtagraítear i bpointí (a) agus (c) de mhír 3.

7.   Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur i bhfeidhm na mbeart sonrach arna nglacadh de bhun an chinnidh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, ar bhonn na dtuarascálacha dá dtagraítear i bpointe (c) den mhír sin agus ar bhonn aon fhaisnéis ábhartha eile, lena n-áirítear faisnéis a fhéadfaidh sé a iarraidh de bhun Airteagal 40 nó Airteagal 67, agus éabhlóid na géarchéime á cur san áireamh. Déanfaidh an Coimisiún tuairisciú rialta don Bhord maidir leis an bhfaireachán sin, ar bhonn míosúil ar a laghad.

I gcás ina measfaidh an Coimisiún nach bhfuil na bearta sonracha atá beartaithe nó curtha chun feidhme de bhun phointe (b) de mhír 1 éifeachtach nó comhréireach, féadfaidh sé, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, cinneadh a ghlacadh lena gceanglaítear ar an soláthraí athbhreithniú a dhéanamh ar shainaithint nó cur i bhfeidhm na mbeart sonrach sin.

8.   I gcás inarb iomchuí, i bhfianaise fhorbairt na géarchéime, féadfaidh an Coimisiún, ag gníomhú dó de réir mholadh an Bhoird, an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 nó i mír 7, an dara fomhír, a leasú trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)

an cinneadh a chúlghairm agus, i gcás inarb iomchuí, a cheangal ar an ardán an-mhór ar líne nó ar inneall cuardaigh an-mhór ar líne scor de na bearta a shainaithnítear agus a chuirtear chun feidhme de bhun phointe (b) de mhír 1, nó de bhun an dara fomhír de mhír 7, a chur i bhfeidhm a thuilleadh, go háirithe i gcás nach ann do na forais dá bhfuil na bearta sin ann a thuilleadh;

(b)

síneadh nach faide ná 3 mhí a chur leis an tréimhse dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 3;

(c)

an taithí a fuarthas agus na bearta á gcur i bhfeidhm a chur san áireamh, go háirithe mainneachtain fhéidearthach na mbeart na cearta bunúsacha a chumhdaítear sa Chairt a urramú.

9.   Beidh feidhm ag ceanglais mhíreanna 1 go 6 maidir leis an gcinneadh agus leis an leasú air dá dtagraítear san Airteagal seo.

10.   Tabharfaidh an Coimisiún lánaird ar mholadh an Bhoird arna eisiúint de bhun an Airteagail seo.

11.   Tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar bhonn bliantúil tar éis cinntí a ghlacadh i gcomhréir leis an Airteagal seo, agus ar aon chuma, 3 mhí tar éis dheireadh na géarchéime maidir le cur i bhfeidhm na mbeart sonrach arna nglacadh de bhun na gcinntí sin.

Airteagal 37

Iniúchóireacht neamhspleách

1.   Beidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line faoi réir, ar a gcostas féin agus uair amháin sa bhliain ar a laghad, iniúchtaí neamhspleácha chun comhlíonadh na nithe seo a leanas a mheas:

(a)

na hoibleagáidí a leagtar amach i gCaibidil III;

(b)

aon ghealltanais a glacadh de bhun na gcód iompair dá dtagraítear in Airteagail 45 agus 46 agus na bprótacal géarchéime dá dtagraítear in Airteagal 48.

2.   Déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line an comhar agus an cúnamh is gá a chur ar fáil do na heagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí de bhun an Airteagail seo ionas go mbeidh siad in ann na hiniúchtaí sin a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil agus tráthúil, lena n-áirítear trí rochtain a thabhairt dóibh ar na sonraí agus ar na háitribh ábhartha uile agus trí cheisteanna ó bhéal nó i scríbhinn a fhreagairt. Staonfaidh siad ó bhac a chur ar fheidhmíocht na hiniúchóireachta, ó thionchar míchuí a imirt uirthi nó ón mbonn a bhaint uaithi.

Áiritheoidh iniúchtaí den sórt sin rúndacht leormhaith agus rúndacht ghairmiúil i ndáil leis an bhfaisnéis arna fáil ó sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus ó sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line agus ó thríú páirtithe i gcomhthéacs na n-iniúchtaí, lena n-áirítear tar éis fhoirceannadh na n-iniúchtaí. Ní dhéanfaidh comhlíonadh an cheanglais sin dochar d’fheidhmiú na n-iniúchtaí ná d’fhorálacha eile an Rialacháin seo, áfach, go háirithe na forálacha a bhaineann le trédhearcacht, maoirseacht agus forfheidhmiú. I gcás inar gá chun críche tuairiscithe trédhearcachta de bhun Airteagal 42(4), beidh leaganacha nach bhfuil aon fhaisnéis iontu a mheas go réasúnta gur faisnéis rúnda í ag gabhail leis an tuarascáil iniúchóireachta agus an tuarascáil ar chur chun feidhme na hiniúchóireachta dá dtagraítear i míreanna 4 agus 6 den Airteagal.

3.   Maidir leis na hiniúchtaí a dhéanfar de bhun mhír 1, is eagraíochtaí a mbaineann na nithe seo a leanas leo a dhéanfaidh iad:

(a)

tá siad neamhspleách ar sholáthraí -ardán an-mhór ar líne nó soláthraí inneall cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann agus ar aon duine dlítheanach atá nasctha leis an soláthraí sin, agus níl coinbhleachtaí leasa acu leo; go háirithe:

(i)

níor sholáthair siad seirbhísí neamh-iniúchóireachta a bhaineann leis na hábhair a ndearnadh iniúchadh orthu do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line lena mbaineann agus d’aon duine dlítheanach atá nasctha leis an soláthraí sin sa tréimhse 12 mhí roimh thús an iniúchta agus tá gealltanas tugtha acu gan seirbhísí den sórt sin a sholáthar, sa tréimhse 12 mhí tar éis an t-iniúchadh a chur i gcrích;

(ii)

níor sholáthair siad seirbhísí iniúchóireachta de bhun an Airteagail seo do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line lena mbaineann, agus d’aon duine dlítheanach atá nasctha leis an soláthraí sin le linn tréimhse is faide ná 10 mbliana i ndiaidh a chéile;

(iii)

níl siad ag déanamh an iniúchta do tháillí atá ag brath ar thoradh an iniúchta;

(b)

tá saineolas cruthaithe i réimse na bainistíochta riosca agus inniúlacht agus cumais theicniúla acu;

(c)

tá oibiachtúlacht agus eitic ghairmiúil cruthaithe acu, bunaithe go háirithe ar chóid chleachtais nó ar chaighdeáin iomchuí a chomhlíonadh.

4.   Áiritheoidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line gurb iad na heagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí tuarascáil iniúchóireachta le haghaidh gach iniúchta. Beidh bunús, i scríbhinn, leis an tuarascáil sin agus beidh an méid seo a leanas ar a laghad inti:

(a)

ainm, seoladh agus pointe teagmhála sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line atá faoi réir an iniúchta agus an tréimhse a chumhdaítear;

(b)

ainm agus seoladh na heagraíochta nó na n-eagraíochtaí atá ag tabhairt faoin iniúchadh;

(c)

dearbhú leasanna;

(d)

tuairisc ar na gnéithe sonracha ar a ndearnadh iniúchadh, agus an mhodheolaíocht a cuireadh i bhfeidhm;

(e)

tuairisc agus achoimre ar na príomhthorthaí a tháinig chun cinn san iniúchadh;

(f)

liosta de na tríú páirtithe a ndeachthas i gcomhairle leo mar chuid den iniúchadh;

(g)

tuairim iniúchóireachta ar cibé a chomhlíon nó nár chomhlíon soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line lena mbaineann na hoibleagáidí agus na gealltanais dá dtagraítear i mír 1, eadhon “tuairim dhearfach”, “tuairim dhearfach le barúlacha” nó “tuairim dhiúltach”;

(h)

i gcás nach bhfuil an tuairim iniúchóireachta “dearfach”, moltaí oibríochtúla ar bhearta sonracha chun comhlíontacht a bhaint amach agus an tréimhse ama a mholtar chun comhlíontacht a bhaint amach.

5.   I gcás nach raibh an eagraíocht a dhéanann an t-iniúchadh in ann iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe sonracha áirithe ná tuairim iniúchóireachta a chur in iúl bunaithe ar a himscrúduithe, beidh míniú sa tuarascáil iniúchóireachta ar na himthosca agus na cúiseanna nach bhféadfaí na gnéithe sin a iniúchadh.

6.   Tabharfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line a fhaigheann tuarascáil iniúchóireachta nach bhfuil dearfach aird chuí ar na moltaí oibríochtúla atá dírithe orthu d’fhonn na bearta iomchuí a ghlacadh chun iad a chur chun feidhme. Glacfaidh siad, laistigh de mhí amháin ó na moltaí sin a fháil, tuarascáil ar chur chun feidhme na hiniúchóireachta ina leagfar na bearta sin amach. I gcás nach gcuirfidh siad na moltaí oibríochtúla chun feidhme, tabharfaidh siad údar leis na cúiseanna a bhí acu gan iad a chur chun feidhme sa tuarascáil ar chur chun feidhme na hiniúchóireachta agus le haon bhearta malartacha a ghlac siad chun dul i ngleic le haon chásanna neamhchomhlíonta sainaitheanta.

7.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 87 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na rialacha is gá a leagan síos chun na hiniúchtaí a dhéanamh de bhun an Airteagail seo, go háirithe maidir leis na rialacha is gá i ndáil leis na céimeanna nós imeachta, na modheolaíochtaí iniúchóireachta agus na teimpléid tuairiscithe le haghaidh na n-iniúchtaí a dhéantar de bhun an Airteagail seo. Cuirfear san áireamh aon chaighdeáin iniúchóireachta dheonacha dá dtagraítear in Airteagal 44(1), pointe (e), sna gníomhartha tarmligthe sin.

Airteagal 38

Córais moltaí

Sa bhreis ar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 27, soláthróidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne a úsáideann córais moltaí rogha amháin ar a laghad do gach ceann dá gcórais moltaí, ar rogha í nach bhfuil bunaithe ar phróifíliú, mar a shainmhínítear in Airteagal 4, pointe (4), de Rialachán (AE) 2016/679.

Airteagal 39

Trédhearcacht bhreise fógraíochta ar líne

1.   Tiomsóidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line a thaispeánann fógráin ar a gcomhéadain ar líne stór ina bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 agus déanfaidh siad an stór sin a chur ar fáil go poiblí ar roinn ar leith dá gcomhéadan ar líne, trí uirlis inchuardaithe agus iontaofa lena gceadaítear ceisteanna ilchritéir agus trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, ar feadh na tréimhse iomláine a gcuireann siad fógrán ar taispeáint lena linn agus go ceann bliana tar éis an dáta a cuireadh an fógrán ar taispeáint den uair dheiridh ar a gcomhéadain ar líne. Áiritheoidh siad nach bhfuil aon fhaisnéis phearsanta de chuid fhaighteoirí na seirbhíse ar taispeánadh an fógrán dóibh nó a bhféadfadh sé gur taispeánadh an fógrán dóibh sa stór, agus déanfaidh siad iarrachtaí réasúnta a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis cruinn agus iomlán.

2.   Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad sa stór:

(a)

inneachar an fhógráin, lena n-áirítear ainm an táirge, na seirbhíse nó an bhranda agus ábhar an fhógráin;

(b)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a bhfuil an fógra á chur ar taispeáint thar a cheann;

(c)

an duine nádúrtha nó dlítheanach a d’íoc as an bhfógrán, murab ionann an duine sin agus an duine dá dtagraítear i bpointe (b);

(d)

an tréimhse inar cuireadh an fógrán ar taispeáint;

(e)

cibé a bhí nó nach raibh sé mar rún an fógrán a thaispeáint go sonrach do ghrúpa amháin d’fhaighteoirí na seirbhíse nó do níos mó ná grúpa amháin d’fhaighteoirí na seirbhíse agus má bhí, na príomhpharaiméadair a úsáideadh chun na críche sin, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na príomhpharaiméadair a úsáideadh chun grúpa amháin nó níos mó de na grúpaí áirithe sin a eisiamh;

(f)

na teachtaireachtaí tráchtála arna bhfoilsiú ar na hardáin an-mhór ar líne agus arna sainaithint de bhun Airteagal 26(2);

(g)

an líon iomlán d’fhaighteoirí na seirbhíse a sroicheadh agus, i gcás inarb infheidhme, uimhreacha comhiomlána, iad miondealaithe de réir an Bhallstáit don ghrúpa nó do na grúpaí faighteoirí ar ar díríodh an fógrán go sonrach.

3.   A mhéid a bhaineann le mír 2, pointí (a), (b) agus (c), i gcás ina bhfuil soláthraí ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí innill cuardaigh an-mhór ar line tar éis fógrán ar leith a bhaint nó rochtain air a dhíchumasú, ar fógrán é atá bunaithe ar neamhdhleathacht nó ar neamhréir líomhnaithe lena théarmaí agus lena choinníollacha, ní áireofar an fhaisnéis dá dtagraítear sna pointí sin sa stór lárnach. I gcás den sórt sin, don fhógrán sonrach lena mbaineann, déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear, in Airteagal 17(2), pointí (a) go (e), nó in Airteagal 9(2), pointe(a)(i), de réir mar is infheidhme, a áireamh sa stór.

Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, na taighdeoirí grinnfhiosraithe ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 40 agus an pobal, treoirlínte a eisiúint maidir le struchtúr, eagrú agus feidhmiúlachtaí na stórtha dá dtagraítear san Airteagal seo.

Airteagal 40

Rochtain ar shonraí agus grinnscrúdú

1.   Cuirfidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line rochtain ar shonraí ar fáil don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó don Choimisiún, ar iarraidh réasúnaithe a fháil uathu agus laistigh de thréimhse réasúnta, atá sonraithe san iarraidh, ar sonraí iad atá riachtanach chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo.

2.   Ní úsáidfidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ná an Coimisiún na sonraí ar a bhfaighfear rochtain de bhun mhír 1 ach amháin chun faireachán agus measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo agus tabharfaidh siad aird chuí ar chearta agus leasanna soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraí inneall cuardaigh an-mhór ar line agus faighteoirí na seirbhíse lena mbaineann, lena n-áirítear sonraí pearsanta a chosaint, faisnéis rúnda a chosaint, go háirithe rúin trádála, agus slándáil a seirbhíse a chothabháil.

3.   Chun críocha mhír 1, déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne, arna iarraidh sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó don Choimisiún, dearadh, loighic agus feidhmiú agus tástáil a gcóras algartamach a mhíniú, lena n-áirítear a gcórais moltaí.

4.   Ar iarraidh réasúnaithe a fháil ón gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, cuirfidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line rochtain ar shonraí ar fáil do thaighdeoirí grinnfhiosraithe a chomhlíonann na ceanglais i mír 8 den Airteagal seo, laistigh de thréimhse réasúnta, mar atá sonraithe san iarraidh, agus é mar aon chuspóir amháin leis an rochtain sin taighde a dhéanamh a chuireann le brath, sainaithint agus tuiscint na rioscaí sistéamacha san Aontas, mar a leagtar amach de bhun Airteagal 34(1), agus leis an measúnú ar leordhóthanacht, éifeachtúlacht agus tionchair na mbeart maolaithe riosca de bhun Airteagal 35.

5.   Laistigh de 15 lá tar éis iarraidh dá dtagraítear i mír 4 a fháil, féadfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, an iarraidh a leasú, i gcás ina measann siad nach féidir leo rochtain ar na sonraí a chur ar fáil mar gheall ar cheann amháin den dá chúis seo a leanas:

(a)

níl rochtain acu ar na sonraí;

(b)

bainfidh leochaileachtaí suntasacha i ndáil le slándáil a seirbhíse nó cosaint faisnéise rúnda, go háirithe rúin trádála, le rochtain a thabhairt ar na sonraí sin.

6.   Ní mór go mbeadh moltaí le haghaidh modh malartach amháin nó níos mó trínar féidir rochtain ar na sonraí a iarradh nó ar shonraí eile atá iomchuí agus leordhóthanach chun críoch na hiarrata sna hiarrataí ar leasú de bhun mhír 2a.

Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta cinneadh faoin iarraidh ar leasú laistigh de 15 lá agus cuirfidh siad an cinneadh sin in iúl do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line agus, i gcás inarb ábhartha, an iarraidh leasaithe agus an tréimhse nua chun an iarraidh a chomhlíonadh.

7.   Déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line rochtain ar shonraí de bhun mhíreanna 1 agus 4 a éascú agus a sholáthar trí chomhéadain iomchuí a shonraítear san iarraidh, lena n-áirítear bunachair sonraí ar líne nó comhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár.

8.   Ar iarratas cuí-réasúnaithe a fháil ó thaighdeoirí, déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta stádas taighdeoirí grinnfhiosraithe a dheonú ar thaighdeoirí den sórt sin le haghaidh an taighde shonraigh dá dtagraítear san iarratas agus iarraidh réasúnaithe ar rochtain ar shonraí do sholáthraí ardáin an-mhór ar line nó do sholáthraí innill cuardaigh an-mhór ar line a eisiúint de bhun mhír 4, i gcás ina léiríonn na taighdeoirí go gcomhlíonann siad na coinníollacha seo a leanas uile:

(a)

go bhfuil siad cleamhnaithe le heagraíocht taighde mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (1), de Threoir (AE) 2019/790;

(b)

go bhfuil siad neamhspleách ar leasanna tráchtála;

(c)

go nochtar cistiú an taighde ina n-iarratas;

(d)

go bhfuil sé d’acmhainneacht acu na ceanglais shonracha maidir le slándáil agus rúndacht sonraí a chomhfhreagraíonn do gach iarraidh a chomhlíonadh agus sonraí pearsanta a chosaint, agus go ndéanann siad cur síos ina n-iarraidh ar na bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochtúla atá curtha i bhfeidhm acu chuige sin;

(e)

go léiríonn a n-iarratas go bhfuil gá lena rochtain ar na sonraí agus na tréimhsí ama arna n-iarraidh le haghaidh chuspóirí a dtaighde, agus go bhfuil siad comhréireach leo, agus go gcuirfidh na torthaí a bhfuiltear ag súil leo leis na cuspóirí a leagtar síos i mír 4;

(f)

go ndéanfar na gníomhaíochtaí taighde atá beartaithe chun na gcríoch a leagtar síos i mír 2;

(g)

gur gheall siad a dtorthaí taighde a chur ar fáil go poiblí saor in aisce, laistigh de thréimhse ama réasúnta tar éis thabhairt i gcrích an taighde, faoi réir leasanna fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.

Tar éis dóibh an t-iarratas de bhun na míre seo a fháil, cuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta an Coimisiún agus an Bord ar an eolas.

9.   Féadfaidh taighdeoirí a n-iarratas a chur faoi bhráid Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha Bhallstát na heagraíochta taighde a bhfuil siad cleamhnaithe léi freisin. Ar fháil an iarratais de bhun na míre seo dó, déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha measúnú tosaigh ar cibé a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann na taighdeoirí faoi seach na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 8. Ina dhiaidh sin, cuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha lena faoi seach an t-iarratas, in éineacht leis na doiciméid tacaíochta arna gcur isteach ag na taighdeoirí faoi seach agus an measúnú tosaigh chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta. Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bhunaíochta cinneadh maidir le stádas mar “thaighdeoir grinnfhiosraithe” a bhronnadh ar thaighdeoir gan moill mhíchuí.

Agus aird chuí á tabhairt ar an measúnú tosaigh a cuireadh ar fáil, is faoi inniúlacht an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha bunaíochta atá an cinneadh deiridh stádas mar “thaighdeoir grinnfhiosraithe” a bhronnadh ar thaighdeoir, de bhun mhír 8.

10.   Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bhronn an stádas mar thaighdeoir grinnfhiosraithe agus a d’eisigh an iarraidh réasúnaithe ar rochtain ar shonraí ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne nó ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line i bhfabhar taighdeoir grinnfhiosraithe cinneadh a eisiúint lena bhfoirceannfar an rochtain má chinneann sé, tar éis imscrúdaithe, ar a thionscnamh féin nó ar bhonn faisnéis a fuarthas ó thríú páirtithe, nach gcomhlíonann an taighdeoir grinnfhiosraithe na coinníollacha a leagtar amach i mír 8 a thuilleadh, agus cuirfidh sé soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line lena mbaineann ar an eolas faoin gcinneadh. Sula bhfoirceannfar an rochtain, tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha cead don taighdeoir grinnfhiosraithe freagairt ar thorthaí a imscrúdaithe agus ar a rún an rochtain a fhoirceannadh.

11.   Déanfaidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta ainmneacha agus sonraí teagmhála na ndaoine nádúrtha nó na n-eintiteas ar bhronn siad stádas mar “thaighdeoir grinnfhiosraithe” orthu, i gcomhréir le mír 8, a chur in iúl don Bhord, chomh maith le cuspóir an taighde a ndearnadh an t-iarratas ina leith nó, i gcás go bhfuil rochtain ar na sonraí foirceanta acu i gcomhréir le mír 10, an fhaisnéis sin a chur in iúl don Bhord.

12.   Tabharfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line rochtain gan moill mhíchuí ar shonraí, lena n-áirítear, i gcás inar féidir sin go teicniúil, sonraí fíor-ama, ar choinníoll go bhfuil na sonraí inrochtana go poiblí ina gcomhéadan ar líne do thaighdeoirí, lena n-áirítear iad siúd atá cleamhnaithe le comhlachtaí, eagraíochtaí agus comhlachais neamhbhrabúis a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach i mír 8, pointí (b), (c), (d) agus (e), agus a úsáideann na sonraí go heisiach chun taighde a dhéanamh a chuireann le rioscaí sistéamacha san Aontas a bhrath, a shainaithint agus a thuiscint de bhun Airteagal 34(1).

13.   Tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, déanfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar an Rialachán seo trí na coinníollacha teicniúla a leagan síos faoina bhfuil ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne nó ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line sonraí a roinnt de bhun mhíreanna 1 agus 4 agus na críocha ar féidir na sonraí a úsáid ina leith. Sna gníomhartha tarmligthe sin, leagfar síos na coinníollacha sonracha faoinar féidir sonraí a roinnt le taighdeoirí i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, mar aon le táscairí cuspóireacha ábhartha agus, i gcás inar gá, sásraí comhairleacha neamhspleácha, ag cur cearta agus leasa na soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó na soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line agus fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann san áireamh, lena n-áirítear faisnéis rúnda a chosaint, go háirithe rúin trádála, agus slándáil a seirbhíse a chothabháil.

Airteagal 41

Feidhm chomhlíontachta

1.   Bunóidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line feidhm chomhlíontachta a bheidh neamhspleách ar a bhfeidhmeanna oibríochtúla agus atá comhdhéanta d’oifigeach comhlíontachta amháin nó níos mó, lena n-áirítear ceann na feidhme comhlíontachta. Beidh údarás, stádas agus acmhainní leordhóthanacha ag an bhfeidhm chomhlíontachta sin, chomh maith le rochtain ar chomhlacht bainistíochta sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo ag an soláthraí sin.

2.   Áiritheoidh comhlacht bainistíochta sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line go mbeidh na cáilíochtaí gairmiúla, an t-eolas, an taithí agus an cumas is gá ag oifigigh chomhlíontachta chun na cúraimí dá dtagraítear i mír 3 a chomhlíonadh.

Áiritheoidh comhlacht bainistíochta sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line gur bainisteoir sinsearach neamhspleách a bheidh i gceann na feidhme comhlíontachta a mbeidh freagracht ar leith air as an bhfeidhm chomhlíontachta.

Tabharfaidh ceann na feidhme comhlíontachta tuairisc go díreach do chomhlacht bainistíochta sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line, agus féadfaidh sé imní a chur in iúl agus rabhadh a thabhairt don chomhlacht sin i gcás ina ndéanann na rioscaí dá dtagraítear in Airteagal 32 nó neamhchomhlíonadh an Rialacháin seo difear do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line lena mbaineann, gan dochar d’fhreagrachtaí an chomhlachta bainistíochta ina chuid feidhmeanna maoirseachta agus bainistíochta.

Ní chuirfear ceann na feidhme comhlíontachta as oifig gan formheas a fháil roimh ré ó chomhlacht bainistíochta sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line.

3.   Beidh na cúraimí seo a leanas ar na hoifigigh chomhlíontachta:

(a)

comhoibriú leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus leis an gCoimisiún chun críche an Rialacháin seo;

(b)

a áirithiú go sainaithneofar na rioscaí uile dá dtagraítear in Airteagal 34 agus go dtuairisceofar i gceart iad agus go ndéanfar bearta maolaithe riosca atá réasúnta, comhréireach agus éifeachtach de bhun Airteagal 35;

(c)

gníomhaíochtaí sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line a bhaineann leis an iniúchadh neamhspleách de bhun Airteagal 37 a eagrú agus a mhaoirsiú;

(d)

bainistíocht agus fostaithe sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line a chur ar an eolas faoi oibleagáidí ábhartha faoin Rialachán seo agus comhairle a chur ar fáil i leith na n-oibleagáidí sin;

(e)

faireachán a dhéanamh ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line i dtaca le comhlíonadh a oibleagáidí faoin Rialachán seo;

(f)

i gcás inarb infheidhme, faireachán a dhéanamh ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line i dtaca le comhlíonadh na ngealltanas a tugadh faoi na cóid iompair de bhun Airteagail 45 agus 46 nó faoi na prótacail ghéarchéime de bhun Airteagal 48.

4.   Cuirfidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line ainm agus sonraí teagmhála cheann na feidhme comhlíontachta in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus don Choimisiún.

5.   Maidir le cur chun feidhme socruithe rialachais sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line, lena n-áirithítear neamhspleáchas na feidhme comhlíontachta, lena n-áirítear cúraimí a roinnt laistigh d’eagraíocht sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar line, coinbhleachtaí leasa a chosc, agus bainistiú fónta na rioscaí sistéamacha arna sainaithint de bhun Airteagal 34, déanfaidh comhlacht bainistíochta sholáthraí an ardáin an-mhór sin ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór sin ar line iad a shainiú, a fhormhaoirsiú agus beidh sé cuntasach as na socruithe sin.

6.   Formheasfaidh agus athbhreithneoidh an comhlacht bainistíochta go tréimhsiúil, uair sa bhliain ar a laghad, na straitéisí agus na beartais chun na rioscaí a shainaithnítear de bhun Airteagal 34 a bhfuil an t-ardán an-mhór ar líne nó an t-inneall cuardaigh an-mhór ar line neamhchosanta orthu nó a d’fhéadfadh sé go mbeadh sé neamhchosanta orthu, a ghlacadh, a bhainistiú, faireachán a dhéanamh orthu agus a mhaolú.

7.   Caithfidh an comhlacht bainistíochta a dhóthain ama ar mhachnamh a dhéanamh i dtaobh na mbeart a bhaineann le bainistíocht riosca. Beidh sé rannpháirteach go gníomhach sna cinntí a bhaineann le bainistiú riosca agus áiritheoidh sé go leithdháilfear acmhainní leordhóthanacha ar bhainistiú na rioscaí a shainaithneofar i gcomhréir le hAirteagal 34.

Airteagal 42

Oibleagáidí tuairiscithe trédhearcachta

1.   Foilseoidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line na tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 15 ar a dhéanaí faoi 2 mhí ón dáta cur i bhfeidhm dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 33(6), agus gach sé mhí ina dhiaidh sin ar a laghad.

2.   Sonrófar an méid seo a leanas sna tuarascálacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo arna bhfoilsiú ag soláthraithe ardán an-mhór ar líne, sa bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15 agus in Airteagal 24(1):

(a)

na hacmhainní daonna a thiomnaíonn an soláthraí ardán an-mhór ar líne do mhodhnóireacht inneachair i ndáil leis an tseirbhís a thairgtear san Aontas, arna miondealú de réir gach teanga oifigiúil is infheidhme de chuid na mBallstát, lena n-áirítear chun na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagail 16 agus 22 a chomhlíonadh, agus chun na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagal 20 a chomhlíonadh;

(b)

cáilíochtaí agus saineolas teanga na ndaoine a dhéanann na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a), chomh maith leis an oiliúint agus an tacaíocht a thugtar don fhoireann sin;

(c)

na táscairí cruinnis agus an fhaisnéis ghaolmhar dá dtagraítear in Airteagal 15(1), pointe (e), arna miondealú de réir gach teanga oifigiúil de chuid na mBallstát .

Foilseofar na tuarascálacha i dteanga oifigiúil amháin de theangacha oifigiúla na mBallstát ar a laghad.

3.   De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagail 24(2), áireoidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne faisnéis sna tuarascálacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo maidir le meánfhaighteoirí míosúla na seirbhíse i ngach Ballstát.

4.   Déanfaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne na nithe seo a leanas a tharchur chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus chuig an gCoimisiún, gan moill mhíchuí ar a dtabhairt i gcrích, agus cuirfidh siad ar fail go poiblí iad, 3 mhí ar a dhéanaí tar éis gach tuarascáil iniúchóireachta a fháil de bhun Airteagal 37(4):

(a)

tuarascáil ina leagtar amach torthaí an mheasúnaithe riosca de bhun Airteagal 34;

(b)

na bearta maolaithe sonracha a cuireadh ar bun de bhun Airteagal 35(1);

(c)

an tuarascáil iniúchóireachta dá bhforáiltear in Airteagal 37(4);

(d)

an tuarascáil ar chur chun feidhme na hiniúchóireachta dá bhforáiltear in Airteagal 37(6);

(e)

i gcás inarb infheidhme, faisnéis faoi na comhairliúcháin arna ndéanamh ag an soláthraí chun tacú leis na measúnuithe riosca agus dearadh na mbeart maolaithe riosca.

5.   I gcás ina measann soláthraí ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí innill cuardaigh an-mhór ar líne go bhféadfaí faisnéis rúnda an tsoláthraí sin nó fhaighteoirí na seirbhíse a nochtadh mar thoradh ar fhoilsiú faisnéise de bhun mhír 4, nó go bhféadadh sé a bheith ina chúis le leochaileachtaí suntasacha i ndáil le slándáil a sheirbhíse, go bhféadfaí an bonn a bhaint ón tslándáil phoiblí dá thoradh, nó go bhféadadh sé díobháil a dhéanamh d’fhaighteoirí, féadfaidh an soláthraí an fhaisnéis sin a bhaint as na tuarascálacha atá ar fáil go poiblí. I gcás mar sin, tarchuirfidh an soláthraí na tuarascálacha iomlána chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus chuig an gCoimisiún, agus beidh ráiteas faoi na cúiseanna ar baineadh an fhaisnéis as na tuarascálacha atá ar fáil go poiblí ag gabháil leo.

Airteagal 43

Táille mhaoirseachta

1.   Gearrfaidh an Coimisiún táille bhliantúil mhaoirseachta ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus innill chuardaigh an-mhór ar líne as iad a ainmniú de bhun Airteagal 33.

2.   Le méid foriomlán na dtáillí maoirseachta bliantúla, cumhdófar na costais mheasta a thabhóidh an Coimisiún i ndáil lena chúraimí maoirseachta faoin Rialachán seo, go háirithe costais a bhaineann leis an ainmniú de bhun Airteagal 33, le bunú, cothabháil agus oibriú an bhunachair sonraí de bhun Airteagal 24(5) agus leis an gcóras comhroinnte faisnéise de bhun Airteagal 85, le tarchuir de bhun Airteagal 59, le tacú leis an mBord de bhun Airteagal 62 agus leis na cúraimí maoirseachta de bhun Airteagal 56 agus Roinn 4 de Chaibidil IV.

3.   Déanfar táille mhaoirseachta bliantúil a ghearradh ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne agus ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar line as gach seirbhís ar ainmníodh iad ina leith de bhun Airteagal 33.

Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena mbunófar méid na táille maoirseachta bliantúla i ndáil le gach soláthraí ardán an-mhór ar líne nó gach soláthraí inneall cuardaigh an-mhór ar líne. Agus na gníomhartha cur chun feidhme sin á nglacadh, cuirfidh an Coimisiún an mhodheolaíocht a leagtar síos sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo i bhfeidhm agus urramóidh sé na prionsabail a leagtar amach i mír 5 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 88.

4.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe, i gcomhréir le hAirteagal 87, lena leagfar síos an mhodheolaíocht mhionsonraithe agus na nósanna imeachta maidir le:

(a)

ríomh na gcostas measta dá dtagraítear i mír 2;

(b)

ríomh na dtáillí maoirseachta bliantúla aonair dá dtagraítear i mír 5, pointí (b) agus (c);

(c)

cinneadh na huasteorann foriomláine arna sainiú i mír 5, pointe (c); agus

(d)

na socruithe mionsonraithe is gá chun íocaíochta a dhéanamh.

Agus na gníomhartha tarmligthe sin á nglacadh aige, urramóidh an Coimisiún na prionsabail a leagtar amach i mír 5 den Airteagal seo.

5.   Déanfar na prionsabail seo a leanas a urramú leis an ngníomh cur chun feidhme dá dtagraítear i mír 3 agus leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear i mír 4:

(a)

go gcuireann an meastachán ar mhéid foriomlán na táille maoirseachta bliantúla na costais arna dtabhú sa bhliain roimhe sin san áireamh;

(b)

go bhfuil an táille mhaoirseachta bhliantúil comhréireach leis an líon meánfhaighteoirí gníomhacha míosúla san Aontas de chuid gach ardáin an-mhór ar líne nó gach inneall cuardaigh an-mhór ar líne arna ainmniú de bhun Airteagal 33;

(c)

i gcás ar bith, nach bhfuil méid foriomlán na táille maoirseachta bliantúla a ghearrtar ar sholáthraí áirithe ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí áirithe innill cuardaigh an-mhór os cionn 0,05 % dá ghlanioncam bliantúil domhanda sa bhliain airgeadais roimhe sin.

6.   Is éard a bheidh sna táillí maoirseachta bliantúla aonair a ghearrfar de bhun mhír 1 den Airteagal seo ná ioncam sannta seachtrach i gcomhréir le hAirteagal 21(5) de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (41).

7.   Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le méid foriomlán na gcostas arna dtabhú chun na cúraimí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh agus maidir le méid iomlán na dtáillí maoirseachta bliantúla aonair a gearradh sa bhliain roimhe sin.

ROINN 6

Forálacha eile maidir le hoibleagáidí díchill chuí

Airteagal 44

Caighdeáin

1.   Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an mBord, agus tacóidh sé le forbairt agus cur chun feidhme caighdeán deonach agus cuirfidh sé chun cinn iad, ar caighdeáin iad arna leagan amach ag comhlachtaí ábhartha Eorpacha agus idirnáisiúnta um chaighdeánú, i leith an mhéid seo a leanas ar a laghad:

(a)

fógraí arna gcur isteach go leictreonach faoi Airteagal 16;

(b)

teimpléid, caighdeáin maidir le dearadh agus próisis chun cumarsáid a dhéanamh le faighteoirí na seirbhíse ar bhealach atá intuigthe don úsáideoir maidir le srianta a eascraíonn as téarmaí agus coinníollacha agus as athruithe orthu;

(c)

fógraí arna gcur isteach go leictreonach ag comharthóirí iontaofa faoi Airteagal 22, lena n-áirítear trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár;

(d)

comhéadain shonracha, lena n-áirítear comhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár, chun comhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach in Airteagail 39 agus 40 a éascú;

(e)

iniúchadh ar ardáin an-mhór ar líne agus ar innill chuardaigh an-mhór ar líne de bhun Airteagal 37;

(f)

idir-inoibritheacht na stór fógrán dá dtagraítear in Airteagal 39(2);

(g)

tarchur sonraí idir idirghabhálaithe fógraíochta mar thaca le hoibleagáidí trédhearcachta de bhun phointí (b), (c) agus (d) d’Airteagal 26;

(h)

bearta teicniúla chun comhlíonadh na n-oibleagáidí a bhaineann leis an bhfógraíocht atá sa Rialachán seo a chumasú, lena n-áirítear na hoibleagáidí maidir le marcálacha feiceálacha d’fhógráin agus do chumarsáid tráchtála dá dtagraítear in Airteagal 26;

(i)

comhéadain roghnúcháin agus cur i láthair faisnéise maidir leis na príomhpharaiméadair a bhaineann le cineálacha éagsúla córas moltaí, i gcomhréir le hAirteagail 27 agus 38;

(j)

caighdeáin do bhearta spriocdhírithe chun mionaoisigh a chosaint ar líne.

2.   Tacóidh an Coimisiún le nuashonrú na gcaighdeán i bhfianaise forbairtí teicneolaíocha agus iompar fhaighteoirí na seirbhísí i dtrácht. Beidh fáil ag an bpobal ar an bhfaisnéis ábhartha maidir le nuashonrú na gcaighdeán agus beidh sé éasca teacht uirthi.

Airteagal 45

Cóid Iompair

1.   Spreagfaidh agus éascóidh an Coimisiún agus an Bord tarraingt suas cód iompair deonach ar leibhéal an Aontais chun rannchuidiú le cur i bhfeidhm cuí an Rialacháin seo, ag cur na ndúshlán sonrach a bhaineann le dul i ngleic le cineálacha éagsúla inneachair neamhdhleathaigh agus rioscaí sistéamacha, i gcomhréir le dlí an Aontais, san áireamh, go háirithe maidir le hiomaíocht agus sonraí pearsanta a chosaint.

2.   I gcás ina dtagann riosca sistéamach suntasach de réir bhrí Airteagal 34(1) chun cinn agus go mbaineann sé le roinnt ardán an-mhór ar líne nó le hinnill chuardaigh an-mhór ar líne, féadfaidh am Coimisiún iarraidh ar sholáthraithe ardán an-mhór ar líne lena mbaineann nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann agus, ar sholáthraithe eile ardán an-mhór ar líne, ar sholáthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne, ardán ar líne agus seirbhísí idirghabhálacha eile, de réir mar is iomchuí, mar aon le húdaráis inniúla ábhartha, eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus geallsealbhóirí ábhartha eile, a bheith rannpháirteach i dtarraingt suas na gcód iompair, lena n-áirítear gealltanais a leagan amach chun bearta sonracha maolaithe riosca a ghlacadh, chomh maith le gnáthchreat tuairiscithe maidir le haon bhearta a rinneadh agus a dtorthaí.

3.   Agus éifeacht á tabhairt do mhíreanna 1 agus 2, beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord, agus ag comhlachtaí eile i gcás inarb ábhartha, a áirithiú go leagtar a gcuspóirí sonracha amach go soiléir sna cóid iompair, go bhfuil príomhtháscairí feidhmíochta iontu le gnóthachtáil na gcuspóirí sin a thomhas agus go dtugtar aird chuí ar riachtanais agus leasanna na bpáirtithe leasmhara uile, agus go háirithe na saoránach, ar leibhéal an Aontais. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún agus ag an mBord a áirithiú go dtuairiscíonn rannpháirtithe go tráthrialta don Choimisiún agus dá gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha bunaíochta faoi seach maidir le haon bhearta a rinneadh agus a dtorthaí, arna dtomhas in aghaidh na bpríomhtháscairí feidhmíochta atá mar chuid díobh, freisin. Déanfar éagsúlachtaí méide agus acmhainneachta idir rannpháirtithe éagsúla a chur san áireamh i bpríomhtháscairí feidhmíochta agus i gceangaltais tuairiscithe.

4.   Déanfaidh an Coimisiún agus an Bord measúnú ar cibé a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann na cóid iompair na haidhmeanna a shonraítear i míreanna 1 agus 3, agus déanfaidh siad faireachán agus meastóireacht thráthrialta ar ghnóthachtáil a gcuspóirí, ag féachaint do na príomhtháscairí feidhmíochta a d’fhéadfadh a bheith iontu. Foilseoidh siad a gconclúidí.

Déanfaidh an Coimisiún agus an Bord athbhreithniú agus oiriúnú rialta ar na cóid iompair a spreagadh agus a éascú.

I gcás mainneachtain chórasach na cóid iompair a chomhlíonadh, féadfaidh an Coimisiún agus an Bord a iarraidh ar shínitheoirí na gcód iompair gníomhú mar is gá.

Airteagal 46

Cóid iompair d’fhógraíocht ar líne

1.   Spreagfaidh agus éascóidh an Coimisiún tarraingt suas na gcód iompair deonach ar leibhéal an Aontais ag soláthraithe ardán ar líne agus soláthraithe seirbhíse ábhartha eile, amhail soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha fógraíochta ar líne, gníomhaithe eile atá bainteach le luachshlabhra na fógraíochta trí mheán clár ríomhaireachta, nó eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar an tseirbhís agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta nó údaráis ábhartha, chun cur le trédhearcacht bhreise do ghníomhaithe i luachshlabhra na fógraíochta ar líne a ghabhann thar cheanglais Airteagail 26 agus 39.

2.   Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go saothraíonn na cóid iompair tarchur éifeachtach faisnéise, lena dtugtar lánurraim do chearta agus leasanna na bpáirtithe rannpháirteacha, chomh maith le timpeallacht iomaíoch, thrédhearcach agus chothrom le haghaidh fógraíocht ar líne, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, go háirithe i ndáil le hiomaíocht agus príobháideachas agus sonraí pearsanta a chosaint. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go dtugtar aghaidh ar na nithe seo a leanas ar a laghad sna cóid iompair:

(a)

tarchur faisnéise atá i seilbh soláthraithe idirghabhálacha fógraíochta ar líne chuig faighteoirí na seirbhíse a bhaineann leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 26, pointí (b), (c) agus (d);

(b)

tarchur faisnéise atá i seilbh soláthraithe idirghabhálacha fógraíochta ar líne chuig na stóir de bhun Airteagal 39;

(c)

faisnéis fhiúntach maidir le luach airgid a chur ar shonraí.

3.   Spreagfaidh an Coimisiún forbairt na gcód iompair faoin 18 Feabhra 2025 agus a gcur i bhfeidhm tráth nach déanaí ná 18 Lúnasa 2025.

4.   Spreagfaidh an Coimisiún na gníomhaithe uile sa luachshlabhra fógraíochta ar líne dá dtagraítear i mír 1 na gealltanais a luaitear sna cóid iompair a fhormhuiniú agus a chomhlíonadh.

Airteagal 47

Cóid iompair d’inrochtaineacht

1.   Déanfaidh an Coimisiún tarraingt suas cód iompair a spreagadh agus a éascú ar leibhéal an Aontais ina mbeidh soláthraithe ardán ar líne agus soláthraithe seirbhíse ábhartha eile rannpháirteach, eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar fhaighteoirí na seirbhíse agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta nó údaráis ábhartha chun rannpháirtíocht chomhionann iomlán agus éifeachtach a chur chun cinn trí fheabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí ar líne a théann i ngleic, trína ndearadh tosaigh nó trína n-oiriúnú ina dhiaidh sin, leis na riachtanais ar leith atá ag daoine faoi mhíchumas.

2.   Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú leis na cóid iompair go saothrófar an cuspóir a áirithiú go mbeidh na seirbhísí sin inrochtana, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, chun an úsáid intuartha a bhainfidh daoine faoi mhíchumas astu a uasmhéadú. Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go dtéitear i ngleic leis na cuspóirí seo a leanas ar a laghad sna cóid iompair:

(a)

seirbhísí a dhearadh agus a oiriúnú chun iad a dhéanamh inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas trí na seirbhísí a dhéanamh inbhraite, in-oibrithe, intuigthe agus stóinsithe;

(b)

míniú a thabhairt ar an gcaoi a gcomhlíonann na seirbhísí na ceanglais inrochtaineachta is infheidhme agus an fhaisnéis sin a chur ar fáil don phobal ar bhealach inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas;

(c)

faisnéis, foirmeacha agus bearta a sholáthraítear de bhun an Rialacháin seo a chur ar fáil ar chaoi ina mbeidh siad éasca a aimsiú, sothuigthe agus inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

3.   Spreagfaidh an Coimisiún forbairt na gcód iompair faoin 18 Feabhra 2025 agus a gcur i bhfeidhm faoin 18 Lúnasa 2025.

Airteagal 48

Prótacail ghéarchéime

1.   Féadfaidh an Bord a mholadh don Choimisiún go dtionscnófaí tarraingt suas prótacal géarchéime deonach, i gcomhréir le míreanna 2, 3 agus 4, chun aghaidh a thabhairt ar chásanna géarchéime. Beidh na cásanna sin teoranta go docht d’imthosca urghnácha a dhéanfaidh difear don tslándáil phoiblí nó don tsláinte phoiblí.

2.   Déanfaidh an Coimisiún soláthraithe ardán an-mhór ar líne, soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne agus, i gcás inarb iomchuí, soláthraithe ardán eile ar líne nó inneall chuardaigh eile ar líne, a spreagadh agus a éascú chun bheith rannpháirteach i dtarraingt suas, tástáil agus cur i bhfeidhm na bprótacal géarchéime sin. Beidh sé d’aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas mar chuid de na prótacail ghéarchéime sin:

(a)

faisnéis arna soláthar ag údaráis na mBallstát nó ar leibhéal an Aontais nó, ag brath ar chomhthéacs na géarchéime, ag comhlachtaí iontaofa ábhartha eile, a chur ar taispeáint go follasach maidir leis an gcás géarchéime;

(b)

a áirithiú go n-ainmneoidh an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha pointe teagmhála sonrach do bhainistiú géarchéime; i gcás inarb ábhartha, d’fhéadfadh gurbh é an pointe teagmhála leictreonach dá dtagraítear in Airteagal 11 an pointe teagmhála sin nó, i gcás soláthraithe ardán an-mhór ar líne nó inneall cuardaigh an-mhór ar líne, d’fhéadfadh sé gurbh é an t-oifigeach comhlíontachta dá dtagraítear in Airteagal 41 an pointe teagmhála;

(c)

i gcás inarb infheidhme, na hacmhainní atá tiomnaithe do chomhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar amach in Airteagail 16, 20, 22, 23 agus 35 a oiriúnú do na riachtanais a eascraíonn as an gcás géarchéime.

3.   Déanfaidh an Coimisiún, de réir mar is iomchuí, údaráis na mBallstát a tharraingt isteach agus féadfaidh sé comhlachtaí an Aontais, oifigí agus gníomhaireachtaí a tharraingt isteach chun na prótacail ghéarchéime a tharraingt suas, a thástáil agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na bprótacal géarchéime. Féadfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá agus inarb iomchuí, eagraíochtaí na sochaí sibhialta nó eagraíochtaí ábhartha eile a tharraingt isteach chun na prótacail ghéarchéime a tharraingt suas.

4.   Beidh sé mar aidhm ag an gCoimisiún a áirithiú go leagtar gach ceann de na nithe seo a leanas amach go soiléir sna prótacail ghéarchéime:

(a)

na paraiméadair shonracha chun cinneadh a dhéanamh cad iad na himthosca urghnácha sonracha iontu a fhéachtar le dul i ngleic leo sa phrótacal géarchéime agus na cuspóirí a shaothraíonn sé;

(b)

ról gach rannpháirtí agus na bearta a chuirfidh siad i bhfeidhm mar ullmhúchán agus a luaithe agus a chuirtear an prótacal géarchéime i ngníomh;

(c)

nós imeachta soiléir lena chinneadh cathain a chuirtear an prótacal géarchéime i ngníomh;

(d)

nós imeachta soiléir chun an tréimhse ina nglacfar na bearta atá le déanamh a chinneadh a luaithe agus a chuirtear an prótacal i ngníomh, agus iad teoranta go docht dóibh siúd is gá chun dul i ngleic leis na himthosca sonracha urghnácha lena mbaineann;

(e)

coimircí chun dul i ngleic le haon éifeachtaí diúltacha ar fheidhmiú na gceart bunúsach a chumhdaítear sa Chairt, go háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil agus an ceart chun neamh-idirdhealaithe;

(f)

próiseas chun aon bhearta a rinneadh, an fad agus na torthaí a bhí leo, a thuairisciú go poiblí tráth a dtagann deireadh leis an gcás géarchéime.

5.   Má mheasann an Coimisiún go mainníonn prótacal géarchéime dul i ngleic leis an gcás géarchéime ar bhealach éifeachtach, nó go mainníonn prótacal géarchéime feidhmiú na gceart bunúsach dá dtagraítear i mír 4, pointe (e), a chosaint, iarrfaidh sé ar na rannpháirtithe athbhreithniú a dhéanamh ar an bprótacal géarchéime, lena n-áirítear trí bhearta breise a dhéanamh.

CAIBIDIL IV

CUR CHUN FEIDHME, COMHAR, PIONÓIS AGUS FORFHEIDHMIÚ

ROINN 1

Údaráis inniúla agus Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha náisiúnta

Airteagal 49

Údaráis inniúla agus Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha

1.   Ainmneoidh na Ballstáit údarás inniúil amháin nó níos mó chun bheith freagrach as maoirsiú soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha agus as forfheidhmiú an Rialacháin seo (“údaráis inniúla”).

2.   Ainmneoidh na Ballstáit ceann amháin de na húdaráis inniúla mar a gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha. Beidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha freagrach as gach ábhar a bhaineann le maoirsiú agus forfheidhmiú an Rialacháin seo sa Bhallstát sin, ach amháin má tá cúraimí nó earnálacha sonracha ar leith sannta ag an mBallstát lena mbaineann d’údaráis inniúla eile. Beidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha freagrach in aon chás as comhordú na n-ábhar sin a áirithiú ar an leibhéal náisiúnta agus as rannchuidiú le maoirsiú agus forfheidhmiú éifeachtach agus comhsheasmhach an Rialacháin seo ar fud an Aontais.

Chun na críche sin, comhoibreoidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha le chéile, le húdaráis inniúla náisiúnta eile, leis an mBord agus leis an gCoimisiún, gan dochar don fhéidearthacht do na Ballstáit foráil a dhéanamh do shásraí comhair agus do mhalartuithe tuairimí idir an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha agus na húdaráis náisiúnta eile go tráthrialta i gcás inarb ábhartha le haghaidh feidhmiú a gcúraimí faoi seach.

I gcás ina n-ainmníonn Ballstát údarás inniúil amháin nó níos mó de bhreis ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, áiritheoidh sé go bhfuil cúraimí faoi seach na n-údarás agus an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha sin sainmhínithe go soiléir agus go gcomhoibríonn siad go dlúth agus go héifeachtach agus iad ag feidhmiú a gcúraimí.

3.   Ainmneoidh na Ballstáit Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha faoin 17 Feabhra 2024.

Cuirfidh na Ballstáit ainm a n-údaráis inniúil atá ainmnithe mar Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha agus faisnéis faoin mbealach ar féidir teagmháil a dhéanamh leis ar fáil go poiblí agus in iúl don Choimisiún agus don Bhord. Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann ainm an údaráis inniúil eile dá dtagraítear i mír 2 in iúl don Choimisiún agus don Bhord, chomh maith lena gcúraimí faoi seach.

4.   Beidh feidhm ag na forálacha a leagtar amach in Airteagail 50, 51 agus 56 agus atá infheidhme maidir le Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha maidir le haon údarás inniúil eile a ainmníonn Ballstáit de bhun mhír 1 den Airteagal seo freisin.

Airteagal 50

Ceanglais do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a gcúraimí faoin Rialachán seo ar bhealach neamhchlaonta, trédhearcach agus tráthúil. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na hacmhainní uile is gá ag a gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha chun a gcuid cúraimí a chur i gcrích, lena n-áirítear acmhainní teicniúla, airgeadais agus daonna leordhóthanacha chun maoirseacht leordhóthanach a dhéanamh ar gach soláthraí seirbhísí idirghabhálacha a thagann faoina n-inniúlacht. Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh neamhspleáchas leordhóthanach ag a Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha maidir lena bhuiséad a bhainistiú laistigh de theorainneacha foriomlána an bhuiséid, ionas nach ndéanfar difear diúltach do neamhspleáchas an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha.

2.   Agus a gcúraimí á ndéanamh agus a gcumhachtaí á bhfeidhmiú acu i gcomhréir leis an Rialachán seo, gníomhóidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar shlí a bheidh go hiomlán neamhspleách. Beidh siad saor i gcónaí ó thionchar seachtrach, idir thionchar díreach agus indíreach, agus ní iarrfaidh siad ná ní ghlacfaidh siad treoracha ó aon údarás poiblí eile ná ó aon pháirtí príobháideach.

3.   Tá mír 2 den Airteagal seo gan dochar do chúraimí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha laistigh den chóras maoirseachta agus forfheidhmithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus don chomhar le húdaráis inniúla eile i gcomhréir le hAirteagal 49(2). Ní chuirfidh mír 2 den Airteagal seo cosc ar athbhreithniú breithiúnach a fheidhmiú agus beidh sí gan dochar freisin do cheanglais chuntasachta chomhréireacha maidir le gníomhaíochtaí ginearálta na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, amhail caiteachas airgeadais nó tuairisciú do pharlaimintí náisiúnta, ar choinníoll nach mbainfidh na ceanglais sin an bonn ó bhaint amach chuspóirí an Rialacháin seo.

Airteagal 51

Cumhachtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha

1.   I gcás ina bhfuil gá leis chun a gcúraimí faoin Rialachán seo a fheidhmiú, beidh na cumhachtaí imscrúdaithe seo a leanas ag Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, maidir le hiompar soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a thagann faoi inniúlacht a mBallstáit:

(a)

an chumhacht chun a cheangal ar na soláthraithe sin, agus ar aon duine eile a ghníomhaíonn chun críoch a bhaineann lena dtrádáil, gnó, ceird nó gairm a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas go réasúnta faoi fhaisnéis a bhaineann le sárú amhrasta an Rialacháin seo, lena n-áirítear eagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 37 agus Airteagal 75(2), faisnéis den sórt sin a chur ar fáil gan moill mhíchuí;

(b)

an chumhacht iniúchtaí ar an láthair a dhéanamh, nó iarraidh ar údarás breithiúnach ina mBallstát iniúchtaí ar an láthair a ordú, ar aon áitreabh a úsáideann na soláthraithe sin nó na daoine sin chun críoch a bhaineann lena dtrádáil, gnó, ceird nó gairm, nó a iarraidh ar údaráis phoiblí eile é sin a dhéanamh, chun cóipeanna d’fhaisnéis maidir le sárú amhrasta in aon fhoirm, gan beann ar an modh stórála, a imscrúdú, a urghabháil, a thógáil nó a fháil;

(c)

an chumhacht chun iarraidh ar aon bhall foirne nó ar ionadaí na soláthraithe nó na ndaoine sin míniúcháin a thabhairt maidir le haon fhaisnéis a bhaineann le sárú amhrasta agus na freagraí a thaifeadadh lena dtoiliú trí aon mhodh teicniúil.

2.   I gcás ina bhfuil gá leis chun a gcúraimí faoin Rialachán seo a dhéanamh, beidh na cumhachtaí imscrúdaithe seo a leanas ag Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a thagann faoi inniúlacht a mBallstáit:

(a)

an chumhacht chun glacadh leis na gealltanais a thairgeann na soláthraithe sin maidir le comhlíonadh an Rialacháin seo agus na gealltanais sin a chur de cheangal orthu;

(b)

an chumhacht chun ordú a thabhairt sáruithe a scor agus, i gcás inarb iomchuí, leighis atá i gcomhréir leis an sárú agus is gá chun deireadh éifeachtach a chur leis an sárú a ghearradh, nó chun iarraidh ar údarás breithiúnach ina mBallstát é sin a dhéanamh;

(c)

an chumhacht chun fíneálacha a ghearradh, nó chun iarraidh ar údarás breithiúnach ina mBallstát sin a dhéanamh, i gcomhréir le hAirteagal 52 i gcás ina mainnítear an Rialachán seo a chomhlíonadh, lena n-áirítear le haon cheann de na horduithe imscrúdaitheacha arna n-eisiúint de bhun mhír 1 den Airteagal seo;

(d)

an chumhacht chun íocaíocht phionósach thréimhsiúil a ghearradh, nó chun iarraidh ar údarás breithiúnach ina mBallstát sin a dhéanamh, i gcomhréir le hAirteagal 52 chun a áirithiú go ndéantar an sárú a fhoirceannadh i gcomhréir le hordú arna eisiúint de bhun phointe (b) den fhomhír seo nó i gcásanna ina mainnítear na horduithe imscrúdaitheacha a eisíodh de bhun mhír 1 den Airteagal seo a chomhlíonadh;

(e)

an chumhacht chun bearta eatramhacha a ghlacadh, nó chun iarraidh ar an údarás breithiúnach inniúil ina mBallstát é sin a dhéanamh, chun an riosca go ndéanfaí díobháil thromchúiseach a sheachaint.

A mhéid a bhaineann le pointí (c) agus (d) den chéad fhomhír, beidh na cumhachtaí forfheidhmithe a leagtar amach sna pointí sin ag Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha freisin maidir leis na daoine eile dá dtagraítear i mír 1 i gcás ina mainnítear aon cheann de na horduithe arna n-eisiúint dóibh de bhun na míre sin a chomhlíonadh. Ní fheidhmeoidh siad na cumhachtaí forfheidhmithe sin ach amháin tar éis an fhaisnéis ábhartha uile a bhaineann leis na horduithe sin, lena n-áirítear an tréimhse is infheidhme, na fíneálacha nó na híocaíochtaí tréimhsiúla a d’fhéadfaí a ghearradh orthu i gcás neamhchomhlíonta agus féidearthachtaí maidir le sásamh, a sholáthar do na daoine eile sin in am trátha.

3.   I gcás ina bhfuil gá leis chun a gcúraimí faoin Rialachán seo a dhéanamh, beidh an chumhacht ag na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha na bearta seo a leanas a dhéanamh freisin, maidir le soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a thagann faoi inniúlacht a mBallstáit, i gcás ina bhfuil gach cumhacht eile de bhun an Airteagail seo chun sárú a scor ídithe, agus nach bhfuil an sárú leigheasta fós nó ina bhfuil an sárú ag leanúint ar aghaidh agus ina mbeidh sé ina shiocair le díobháil thromchúiseach nach féidir a sheachaint trí fheidhmiú cumhachtaí eile atá ar fáil faoi dhlí an Aontais ná faoin dlí náisiúnta:

(a)

a cheangal ar chomhlacht bainistíochta na soláthraithe sin, gan moill mhíchuí, scrúdú a dhéanamh ar an gcás, plean gníomhaíochta a ghlacadh agus a chur isteach ina leagtar amach na bearta is gá chun deireadh a chur leis an sárú, a áirithiú go ndéanann an soláthraí na bearta sin, agus tuairisciú ar na bearta a rinneadh;

(b)

i gcás ina measann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nár chomhlíon soláthraí seirbhísí idirghabhálacha na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (a) go leordhóthanach, nach bhfuil an sárú leigheasta nó go bhfuil an sárú ag leanúint ar aghaidh agus é ina shiocair le díobháil thromchúiseach, agus go gcuimsítear cion coiriúil lena mbaineann bagairt do bheatha nó sábháilteacht daoine leis an sárú sin, féadfar iarraidh ar údarás breithiúnach inniúil a Bhallstáit ordú a thabhairt chun srian sealadach a chur ar rochtain fhaighteoirí na seirbhíse lena mbaineann an sárú nó, sa chás amháin nach bhfuil sé sin indéanta go teicniúil, srian a chur ar chomhéadan ar líne an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha ar a bhfuil an sárú á dhéanamh.

Iarrfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, ach amháin i gcás ina ngníomhaíonn sé ar iarraidh ón gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 82, sula gcuirfidh sé an iarraidh dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (b), den mhír seo isteach, ar pháirtithe leasmhara barúlacha i scríbhinn a chur isteach laistigh de thréimhse nach mbeidh níos lú ná 2 sheachtain, ina mínítear na bearta a bheartaíonn sé a iarraidh agus ag sainaithint an tseolaí nó na seolaithe beartaithe. Beidh an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, an seolaí nó na seolaithe beartaithe agus aon tríú páirtí eile a léiríonn leas dlisteanach i dteideal a bheith rannpháirteach sna himeachtaí os comhair an údaráis bhreithiúnaigh inniúil. Beidh aon bheart a ordófar comhréireach le cineál, tromchúis, atarlú agus fad an tsáraithe, gan a bheith ag cur isteach go míchuí ar rochtain na bhfaighteoirí ar fhaisnéis dhleathach maidir leis an tseirbhís lena mbaineann.

Beidh an srian ar rochtain i bhfeidhm go ceann tréimhse 4 seachtaine, faoi réir na féidearthachta don údarás breithiúnach inniúil, cead a thabhairt ina ordú don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha síneadh a chur leis an tréimhse sin le haghaidh tréimhsí breise den fhad céanna, faoi réir uasmhéid síntí a shocróidh an t-údarás breithiúnach sin. Ní chuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteach síneadh leis an tréimhse ach amháin i gcás ina measann sé, ag féachaint do chearta agus leasanna na bpáirtithe uile a ndéanfadh an srian sin difear dóibh agus do na himthosca uile, lena n-áirítear aon fhaisnéis a d’fhéadfadh an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha, an seolaí nó na seolaithe agus aon tríú páirtí a léirigh leas dlisteanach a chur ar fáil dó, gur comhlíonadh an dá choinníoll seo a leanas:

(a)

mhainnigh an soláthraí seirbhísí idirghabhálacha na bearta is gá a dhéanamh chun deireadh a chur leis an sárú;

(b)

ní chuireann an srian sealadach srian míchuí ar an rochtain atá ag faighteoirí na seirbhíse ar fhaisnéis dhleathach, ag féachaint don líon faighteoirí a ndéanfaidh sé difear dóibh agus cibé an bhfuil aon roghanna malartacha atá sásúil agus inrochtana go héasca ann.

I gcás ina measann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha gur comhlíonadh na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) den tríú fomhír ach nach féidir leis síneadh eile a chur leis an tréimhse de bhun an tríú fomhír, cuirfidh sé iarraidh nua isteach chuig an údarás breithiúnach inniúil, dá dtagraítear sa chéad fhomhír, pointe (b).

4.   Beidh na cumhachtaí a liostaítear i míreanna 1, 2 agus 3 gan dochar do Roinn 3.

5.   Beidh na bearta a ghlacfaidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha i bhfeidhmiú a gcumhachtaí a liostaítear i míreanna 1, 2 agus 3 éifeachtach, athchomhairleach agus comhréireach, ag féachaint do, go háirithe, chineál, tromchúis, atarlú agus fad an neamhchomhlíonta nó an tsáraithe nó an tsáraithe amhrasta lena mbaineann na bearta sin, chomh maith le hacmhainneacht eacnamaíoch, theicniúil agus oibríochtúil sholáthraí na seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann i gcás inarb ábhartha.

6.   Déanfaidh na Ballstáit rialacha agus nósanna imeachta sonracha a leagan síos maidir le feidhmiú na gcumhachtaí de bhun mhíreanna 1, 2 agus 3 agus áiritheoidh siad go bhfuil aon fheidhmiú de na cumhachtaí sin faoi réir coimircí leordhóthanacha a leagtar síos sa dlí náisiúnta is infheidhme i gcomhréir leis an gCairt agus le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais. Go háirithe, ní dhéanfar na bearta sin ach i gcomhréir leis an gceart maidir le hurraim a thabhairt don saol príobháideach agus do na cearta cosanta, lena n-áirítear an ceart chun éisteachta agus an ceart rochtana ar an gcomhad, agus beidh siad faoi réir cheart na bpáirtithe uile dá ndéantar difear chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil.

Airteagal 52

Pionóis

1.   Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha faoina n-inniúlacht ar an Rialachán seo a leagan síos agus déanfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad i gcomhréir le hAirteagal 51.

2.   Beidh na pionóis éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir leis na rialacha sin agus na bearta sin agus tabharfaidh siad fógra dó, gan mhoill, faoi aon leasuithe ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh uasmhéid na bhfíneálacha a d’fhéadfaí a fhorchur i gcás mainneachtain oibleagáid a leagtar síos sa Rialachán seo a chomhlíonadh thar 6 % de láimhdeachas domhanda bliantúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann don bhliain airgeadais roimhe sin. Áiritheoidh na Ballstáit gurb é 1 % d’ioncam ná láimhdeachas domhanda bliantúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha nó an duine lena mbaineann don bhliain airgeadais roimhe sin uasmhéid na fíneála a d’fhéadfaí a fhorchur as siocair faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach a sholáthar, ná mainneachtain freagra a thabhairt ar fhaisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach ná í a cheartú agus mainneachtain géilleadh do chigireacht.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit gurb é uasmhéid íocaíochta pionósaí tréimhsiúla 5 % de mheánláimhdeachas domhanda nó ioncam laethúil an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann don bhliain airgeadais roimhe sin in aghaidh an lae, arna ríomh ón dáta a shonraítear sa chinneadh lena mbaineann.

Airteagal 53

Ceart chun gearán a thaisceadh

Beidh sé de cheart ag faighteoirí na seirbhíse, agus ag aon chomhlacht, eagraíocht nó comhlachas atá faoi shainordú na cearta a thugtar leis an Rialachán seo a fheidhmiú thar a gceann, gearán a thaisceadh in aghaidh soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha ina líomhnófar sárú ar an Rialachán seo le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil faighteoir na seirbhíse lonnaithe nó bunaithe. Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha measúnú ar an ngearán agus, i gcás inarb iomchuí, tarchuirfidh sé an gearán chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, agus i gcás ina meastar gurb iomchuí, beidh tuairim ag gabháil leis. I gcás ina dtagann an gearán faoi fhreagracht údarás inniúil eile ina Bhallstát, tarchuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a fhaigheann an gearán é chuig an údarás sin. Le linn na n-imeachtaí sin, beidh sé de cheart ag an dá pháirtí éisteacht a fháil agus faisnéis iomchuí a fháil faoi stádas an ghearáin, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Airteagal 54

Cúiteamh

Beidh sé de cheart ag faighteoirí na seirbhíse cúiteamh a lorg, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta, ó sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha, i leith aon damáiste a rinneadh nó aon chaillteanas a tharla toisc gur sháraigh na soláthraithe sin a n-oibleagáidí faoin Rialachán seo.

Airteagal 55

Tuarascálacha gníomhaíochta

1.   Tarraingeoidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha tuarascálacha bliantúla suas ar a ngníomhaíochtaí faoin Rialachán seo, lena n-áirítear líon na ngearán a fhaightear de bhun Airteagal 53 agus forléargas ar a gcuid oibre leanúnaí. Cuirfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha na tuarascálacha bliantúla ar fáil don phobal i bhformáid mheaisín-inléite, faoi réir na rialacha is infheidhme maidir le rúndacht faisnéise de bhun Airteagal 84, agus cuirfidh siad in iúl don Choimisiún agus don Bhord iad.

2.   Áireofar faisnéis faoin méid seo a leanas sa tuarascáil bhliantúil freisin:

(a)

líon agus ábhar na n-orduithe chun gníomhú in aghaidh inneachar neamhdhleathach agus orduithe chun faisnéis arna heisiúint ag aon údarás breithiúnach nó riaracháin de Bhallstát an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha lena mbaineann i gcomhréir le hAirteagail 9 agus 10 a sholáthar;

(b)

cur chun feidhme na n-orduithe sin, mar a cuireadh in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha de bhun Airteagail 9 agus 10.

3.   I gcás inar ainmnigh Ballstát roinnt údaráis inniúla de bhun Airteagal 49, áiritheoidh sé go dtarraingeoidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha tuarascáil amháin suas a chumhdaíonn gníomhaíochtaí na n-údarás inniúil uile agus go bhfaigheann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an fhaisnéis agus an tacaíocht uile is gá chuige sin ó na húdaráis inniúla eile lena mbaineann.

ROINN 2

Inniúlachtaí, sásraí comhordaithe maidir le himscrúdú agus comhsheasmhacht

Airteagal 56

Inniúlachtaí

1.   Beidh cumhachtaí eisiacha chun maoirseacht agus forfheidhmiú a dhéanamh aran Rialacháin seo ag an mBallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lonnaithe, seachas na cumhachtaí dá bhforáiltear i míreanna 2, 3 agus 4.

2.   Beidh cumhachtaí eisiacha ag an gCoimisiún chun maoirseacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar Roinn 5 de Chaibidil III.

3.   Beidh cumhachtaí ag an gCoimisiún chun maoirseacht agus forfheidhmiú a dhéanamh ar an Rialachán seo, seachas iad siúd a leagtar síos i Roinn 5 de Chaibidil III de, in aghaidh soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne.

4.   I gcás nár thionscain an Coimisiún imeachtaí mar gheall ar an sárú céanna, beidh na cumhachtaí ag an mBallstát ina bhfuil príomhbhunaíocht sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lonnaithe maoirseacht a dhéanamh ar oibleagáidí faoin Rialacháin seo agus iad a fhorfheidmiú i leith na soláthraithe sin, seachas iad siúd a leagtar síos i Roinn 5 de Chaibidil III.

5.   Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún maoirseacht ar fhorálacha an Rialacháin seo agus forfheidhmeoidh siad iad i ndlúthchomhar le chéile.

6.   I gcás soláthraí seirbhísí idirghabhálacha nach bhfuil bunaíocht aige san Aontas, beidh cumhachtaí ag an mBallstát ina bhfuil cónaí ar a ionadaí dlíthiúil nó ina bhfuil a ionadaí dlíthiúil bunaithe nó ag an gCoimisiún, de réir mar is infheidhme, i gcomhréir le míreanna 1 agus 4 den Airteagal seo, chun na hoibleagáidí ábhartha faoin Rialacháin seo a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú.

7.   I gcás ina dteipeann ar sholáthraí seirbhísí idirghabhálacha ionadaí dlíthiúil a cheapadh i gcomhréir le hAirteagal 13, beidh cumhachtaí ag gach Ballstát agus, i gcás soláthraí ardán an-mhór ar líne nó innill cuardaigh an-mhór ar líne, ag an gCoimisiún maoirsiú agus forfheidhmiú a dhéanamh i gcomhréir leis an Airteagal seo.

I gcás ina bhfuil sé i gceist ag Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a chumhachtaí a fheidhmiú faoin mír seo, tabharfaidh sé fógra do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile agus don Choimisiún agus áiritheoidh sé go n-urramófar na coimircí is infheidhme a thugtar faoin gCairt, go háirithe chun nach ngearrfar pionós i gcás an iompair chéanna níos mó ná aon uair amháin as sárú na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo. I gcás ina bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún a chumhachtaí a fheidhmiú faoin mír seo, cuirfidh sé an rún sin in iúl do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile go léir. Tar éis dóibh fógra a fháil de bhun na míre seo, ní thionscnóidh Ballstáit eile imeachtaí maidir leis an sárú céanna leis an sárú dá dtagraítear san fhógra.

Airteagal 57

Cúnamh frithpháirteach

1.   Comhoibreoidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus an Coimisiún go dlúth le chéile agus tabharfaidh siad cúnamh frithpháirteach dá chéile chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach agus éifeachtúil. Áireofar leis an gcúnamh frithpháirteach, go háirithe, malartú faisnéise i gcomhréir leis an Airteagal seo agus dualgas an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha bunaíochta na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha go léir sa tír cinn scríbe, an Bord agus an Coimisiún a chur ar an eolas gur cuireadh tús le himscrúdú agus go bhfuil sé ar intinn aige cinneadh críochnaitheach a dhéanamh, lena n-áirítear a mheasúnú, maidir le soláthraí ar leith seirbhísí idirghabhálacha.

2.   Chun críche imscrúdaithe, féadfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta a iarraidh ar Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile faisnéis shonrach atá ina seilbh a chur ar fáil a mhéid a bhaineann le soláthraí sonrach seirbhísí idirghabhálacha nó a gcumhachtaí imscrúdaithe de bhun Airteagal 51(1) a fheidhmiú i dtaca le faisnéis shonrach atá lonnaithe ina mBallstát. I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a gheobhaidh an iarraidh páirt a thabhairt d’údaráis inniúla eile nó údaráis phoiblí eile de chuid an Bhallstáit atá i gceist.

3.   Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a gheobhaidh an iarraidh de bhun mhír 2 an iarraidh sin a chomhlíonadh agus cuirfidh sé an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta ar an eolas faoin mbeart a rinneadh, gan aon mhoill mhíchuí agus tráth nach déanaí ná 2 mhí tar éis dó é a fháil, seachas sna cásanna seo a leanas:

(a)

níl raon feidhme nó ábhar na hiarrata sonraithe go leordhóthanach, ní leor an t-údar cuí atá leis nó níl sé sách comhréireach i bhfianaise na gcríoch imscrúdaitheach; nó

(b)

níl an fhaisnéis a iarradh i seilbh an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha iarrtha ná i seilbh údaráis inniúil eile nó údaráis phoiblí eile de chuid an Bhallstáit sin ná níl rochtain acu ar an bhfaisnéis sin; nó

(c)

ní féidir an iarraidh a chomhlíonadh gan dlí an Aontais nó an dlí náisiúnta a shárú.

Tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a gheobhaidh an iarraidh údar cuí lena dhiúltú trí fhreagra réasúnaithe a chur isteach, laistigh den tréimhse a leagtar amach sa chéad fhomhír.

Airteagal 58

Comhar trasteorann idir na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha

1.   Ach amháin má tá imscrúdú tionscanta ag an gCoimisiún maidir leis an sárú céanna a líomhnaíodh, i gcás ina bhfuil cúis ag Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha i dtír cinn scríbe a bheith amhrasach gur sháraigh soláthraí seirbhíse idirghabhálaí an Rialachán seo ar bhealach a dhéanann difear diúltach d’fhaighteoirí na seirbhíse i mBallstát an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha sin, féadfaidh sé a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta measúnú a dhéanamh ar an gcás agus na bearta imscrúdaithe agus forfheidhmithe is gá a dhéanamh chun comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú.

2.   Ach amháin má tá imscrúdú tionscanta ag an gCoimisiún maidir leis an sárú céanna a líomhnaíodh, arna iarraidh sin do thriúr Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar a laghad sa tír cinn scríbe a bhfuil cúiseanna acu amhras a bheith orthu go ndearna soláthraí sonrach seirbhísí idirghabhálacha sárú ar bhealach a dhéanann difear diúltach d’fhaighteoirí na seirbhíse ina mBallstáit, féadfaidh an Bord a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta measúnú a dhéanamh ar an gcás agus na bearta imscrúdaithe agus forfheidhmithe is gá a dhéanamh chun comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú.

3.   Tabharfar réasúnú cuí le hiarraidh de bhun mhír 1 nó 2 agus sonrófar ann an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)

pointe teagmhála an tsoláthraí seirbhísí idirghabhálacha lena mbaineann dá bhforáiltear in Airteagal 11;

(b)

tuairisc ar na fíorais ábhartha, forálacha an Rialacháin seo lena mbaineann agus na cúiseanna a bhfuil an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó an Bord, amhrasach gur sháraigh an soláthraí an Rialachán seo, lena n-áirítear cur síos ar éifeachtaí diúltacha an tsáraithe a líomhnaíodh;

(c)

aon fhaisnéis eile a mheasann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó an Bord, a bheith ábhartha, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a bailíodh ar a thionscnamh féin nó moltaí chun bearta imscrúdaithe nó forfheidhmithe sonracha a dhéanamh, lena n-áirítear bearta eatramhacha.

4.   Tabharfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta lánaird ar an iarraidh de bhun mhíreanna 1 nó 2 den Airteagal seo. I gcás ina measann sé nach bhfuil go leor faisnéise aige chun gníomhú de réir na hiarrata agus ina bhfuil cúiseanna aige a mheas go bhféadfadh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, nó an Bord, faisnéis bhreise a sholáthar, féadfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta faisnéis den sórt sin a iarraidh i gcomhréir le hAirteagal 57 nó, de rogha air sin, féadfaidh sé imscrúdú comhpháirteach a sheoladh de bhun Airteagal 60(1) ina mbeidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha iarrthach ar a laghad rannpháirteach. Cuirfear an tréimhse a leagtar síos i mír 5 den Airteagal seo ar fionraí go dtí go gcuirfear an fhaisnéis bhreise sin ar fáil nó go dtí go ndiúltófar don chuireadh páirt a ghlacadh san imscrúdú comhpháirteach.

5.   Cuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, gan moill mhíchuí agus in aon chás tráth nach déanaí ná 2 mhí ón iarraidh a fháil de bhun mhír 1 nó 2, an measúnú ar an sárú amhrasta in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh, agus don Bhord, chomh maith le míniúchán ar aon bheart imscrúdaithe nó forfheidhmithe a rinneadh nó a bheartaítear maidir leis an sárú sin chun comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú.

Airteagal 59

Tarchur chuig an gCoimisiún

1.   In éagmais teachtaireachta laistigh den tréimhse a leagtar síos in Airteagal 58(5), i gcás nach n-aontaíonn an Bord leis an measúnú nó leis na bearta a rinneadh nó a bheartaítear a dhéanamh de bhun Airteagal 58(5) nó sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 60(3), féadfaidh an Bord an t-ábhar a tharchur chuig an gCoimisiún, agus an fhaisnéis ábhartha ar fad á soláthar. Áireofar leis an bhfaisnéis ar a laghad an iarraidh nó an moladh a seoladh chuig an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta, an measúnú ón gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sin, na cúiseanna atá leis an easaontas agus aon fhaisnéis bhreise chun tacú leis an tarchur.

2.   Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an ábhar laistigh de 2 mhí tar éis tharchur an ábhair de bhun mhír 1, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta.

3.   I gcás ina measann an Coimisiún, de bhun mhír 2 den Airteagal seo, nach leor an measúnú nó na bearta imscrúdaithe nó forfheidhmithe a rinneadh nó a bheartaítear a dhéanamh de bhun Airteagal 58(5) chun forfheidhmiú éifeachtach a áirithiú nó nach bhfuil siad i gcomhréir ar bhealach eile leis an Rialachán seo, cuirfidh sé a thuairimí in iúl don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus don Bhord agus iarrfaidh sé ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta an t-ábhar a athbhreithniú.

Déanfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta na bearta imscrúdaithe nó forfheidhmithe is gá chun comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú, agus lánaird á tabhairt aige ar thuairimí an Choimisiúin agus ar an iarraidh ar athbhreithniú ón gCoimisiún. Cuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta an Coimisiún agus an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha iarrthach nó an Bord a rinne gníomhaíocht de bhun Airteagal 58(1) nó (2) ar an eolas faoi na bearta a rinneadh laistigh de 2 mhí ón iarraidh sin ar athbhreithniú.

Airteagal 60

Imscrúduithe comhpháirteacha

1.   Féadfaidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta imscrúduithe comhpháirteacha a sheoladh agus a stiúradh agus Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha amháin nó níos mó lena mbaineann rannpháirteach iontu:

(a)

ar a thionscnamh féin, chun imscrúdú a dhéanamh ar shárú ar an Rialachán seo a líomhnaíodh a rinne soláthraí ar leith seirbhísí idirghabhálacha i roinnt Ballstát; nó

(b)

ar mholadh a fháil ón mBord, ag gníomhú dó ar iarraidh ó thriúr Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar a laghad, a líomhnaíonn go bhfuil amhras réasúnach ann go ndearna soláthraí áirithe seirbhísí idirghabhálacha sárú a dhéanann difear d’fhaighteoirí na seirbhíse ina mBallstáit.

2.   Aon Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a chruthaíonn go bhfuil leas dlisteanach aige i bpáirt a ghlacadh in imscrúdú comhpháirteach de bhun mhír 1, féadfaidh sé a iarraidh é sin a dhéanamh. Tabharfar an t-imscrúdú comhpháirteach i gcrích laistigh de thrí mhí óna sheoladh, ach amháin má chomhaontaítear a mhalairt i measc na rannpháirtithe.

Cuirfidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta a réamhsheasamh maidir leis an sárú a líomhnaíodh in iúl tráth nach déanaí ná 1 mhí tar éis dheireadh an spriocdháta dá dtagraítear sa chéad fhomhír do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, don Choimisiún agus don Bhord. Cuirfear san áireamh sa réamhsheasamh tuairimí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile go léir atá rannpháirteach san imscrúdú comhpháirteach. I gcás inarb infheidhme, leagfar amach sa réamhsheasamh sin freisin na bearta forfheidhmithe atá beartaithe.

3.   Féadfaidh an Bord an t-ábhar a tharchur chuig an gCoimisiún de bhun Airteagal 59 sna cásanna seo a leanas:

(a)

níl a réamhsheasamh curtha in iúl ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta laistigh den sprioc-am a leagtar amach i mír 2;

(b)

easaontaíonn an Bord go substaintiúil leis an réamhsheasamh a chuir an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta in iúl; nó

(c)

níor thosaigh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta an t-imscrúdú comhpháirteach go pras tar éis an moladh a fháil ón mBord de bhun phointe (b) de mhír 1.

4.   Agus an t-imscrúdú comhpháirteach á dhéanamh acu, oibreoidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha atá rannpháirteach i gcomhar le chéile de mheon macánta, agus aird á tabhairt acu, i gcás inarb infheidhme, ar thásca an Chomhordaitheora Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus ar an moladh ón mBord. Beidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha sa tír cinn scríbe a ghlacann páirt san imscrúdú comhpháirteach i dteideal, arna iarraidh sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta nó tar éis dóibh dul i gcomhairle leis, a gcumhachtaí imscrúdaitheacha dá dtagraítear in Airteagal 51(1) a fheidhmiú i leith na soláthraithe seirbhísí idirghabhála lena mbaineann an sárú a líomhnaíodh, maidir le faisnéis agus áitribh atá suite laistigh dá gcríoch.

ROINN 3

An Bord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha

Airteagal 61

An Bord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha

1.   Bunaítear grúpa comhairleach neamhspleách de Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha maidir le maoirseacht a dhéanamh ar sholáthraithe seirbhísí idirghabhálacha dar teideal “An Bord Eorpach um Sheirbhísí Digiteacha” (“An Bord’).

2.   Tabharfaidh an Bord comhairle do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus don Choimisiún i gcomhréir leis an Rialachán chun na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach:

(a)

cur le cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin seo agus comhar éifeachtach na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus an Choimisiúin i ndáil le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

(b)

comhordú agus cur le treoirlínte agus anailís an Choimisiúin agus na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus údarás inniúil eile maidir le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn ar fud an mhargaidh inmheánaigh i ndáil le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo;

(c)

cúnamh a thabhairt do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus don Choimisiún maidir le maoirseacht a dhéanamh ar ardáin an-mhór ar líne.

Airteagal 62

Struchtúr an Bhoird

1.   Beidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar an mBord a ndéanfaidh oifigigh ardleibhéil ionadaíocht orthu. Má mhainníonn Ballstát amháin nó níos mó Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a ainmniú, ní chuirfidh sé sin cosc ar an mBord a chúramaí a fheidhmiú faoin Rialachán seo. I gcás ina bhforáiltear dó sa dlí náisiúnta, féadfaidh údaráis inniúla eile a bhfuil freagrachtaí feidhmiúla sonracha orthu maidir le cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú an Rialacháin seo a bheith rannpháirteach sa Bhord in éineacht leis an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha. Féadfar a iarraidh ar údaráis náisiúnta eile freastal ar na cruinnithe, i gcás ina mbaineann na hábhair a phléifear leo.

2.   Déanfaidh an Coimisiún cathaoirleacht ar an gCoimisiún. Tionólfaidh an Coimisiún na cruinnithe agus ullmhóidh sé an clár oibre i gcomhréir le cúraimí an Bhoird de bhun an Rialacháin seo agus i gcomhréir lena chuid rialacha nós imeachta. Nuair a iarrfar ar an mBord moladh a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo, déanfaidh sé an iarraidh sin a chur ar fáil láithreach do Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha eile tríd an gcóras comhroinnte faisnéise a leagtar amach in Airteagal 85.

3.   Beidh aon vóta amháin ag gach Ballstát. Ní bheidh cearta vótála ag an gCoimisiún.

Glacfaidh an Bord a chuid gníomhartha trí thromlach simplí. Maidir leis an moladh dá dtagraítear in Airteagal 36(1), an chéad fhomhír, déanfaidh an Bord an vótáil laistigh de 48 n-uair an chloig tar éis iarraidh a fháil ó Chathaoirleach an Bhoird.

4.   Cuirfidh an Coimisiún tacaíocht riaracháin agus anailíseach ar fáil le haghaidh ghníomhaíochtaí an Bhoird de bhun an Rialacháin seo.

5.   Féadfaidh an Bord a iarraidh ar shaineolaithe agus ar bhreathnóirí freastal ar a chuid cruinnithe, agus féadfaidh sé comhoibriú le comhlachtaí, oifigí, gníomhaireachtaí agus grúpaí comhairleacha eile de chuid an Aontais, chomh maith le saineolaithe seachtracha de réir mar is iomchuí. Cuirfidh an Bord torthaí an chomhair sin ar fáil go poiblí.

6.   Féadfaidh an Bord dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus cuirfidh sé torthaí comhairliúchán den sórt sin ar fáil go poiblí.

7.   Glacfaidh an Bord a chuid rialacha nós imeachta, i ndiaidh toiliú a fháil ón gCoimisiún.

Airteagal 63

Cúraimí an Bhoird

1.   I gcás inar gá chun na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 61(2) a chomhlíonadh, déanfaidh an Bord an méid seo a leanas go háirithe:

(a)

tacóidh sé le comhordú na n-imscrúduithe comhpháirteacha;

(b)

tacóidh sé leis na húdaráis inniúla anailís a dhéanamh ar thuarascálacha agus ar thorthaí iniúchtaí a dhéanann ardáin an-mhór ar líne nó innill chuardaigh an-mhór ar líne a bheidh le tarchur de bhun an Rialacháin seo;

(c)

déanfaidh sé tuairimí, moltaí nó comhairle a eisiúint chuig Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha i gcomhréir leis an Rialachán seo, agus an tsaoirse chun seirbhísí na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a sholáthar á cur san áireamh go háirithe;

(d)

tabharfaidh sé comhairle don Choimisiún maidir leis na bearta dá dtagraítear in Airteagal 66, agus glacfaidh sé tuairimí a bhaineann le hardáin an-mhór ar líne nó le hinnill chuardaigh an-mhór ar líne i gcomhréir leis an Rialachán seo;

(e)

tacóidh sé le forbairt agus cur chun feidhme caighdeán, treoirlínte, tuarascálacha, teimpléad agus cód iompair Eorpach agus cuirfidh chun cinn iad i gcomhar le geallsealbhóirí ábhartha amhail dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirítear trí thuairimí nó moltaí a eisiúint maidir le hábhair a bhaineann le hAirteagal 44, mar aon le saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a shainaithint, i dtaca le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

2.   Déanfaidh Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus, i gcás inarb infheidhme, údaráis inniúla eile nach leanann na tuairimí, iarrataí nó moltaí a dhírítear orthu agus ar ghlac an Bord iad cúiseanna a thabhairt leis an gcinneadh sin, lena n-áirítear míniú ar na himscrúduithe, na gníomhaíochtaí agus na bearta atá curtha chun feidhme acu, agus iad ag tuairisciú de bhun an Rialacháin seo nó nuair a bhíonn a gcinntí ábhartha á nglacadh, de réir mar is iomchuí.

ROINN 4

Maoirseacht, imscrúdú, forfheidhmiú agus faireachán i leith soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne

Airteagal 64

Saineolas agus cumais a fhorbairt

1.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus leis an mBord, saineolas agus cumais an Aontais a fhorbairt, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, trí phearsanra na mBallstát a fháil ar iasacht.

2.   Ina theannta sin, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus leis an mBord, comhordú ar an measúnú ar shaincheisteanna sistéamacha agus ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn ar fud an Aontais i dtaca le hardáin an-mhór ar líne nó innill chuardaigh an-mhór ar líne maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

3.   Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, ar an mBord agus ar chomhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais a bhfuil saineolas ábhartha acu tacú le measúnú ar shaincheisteanna sistéamacha agus ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn ar fud an Aontais faoin Rialachán seo.

4.   Comhoibreoidh na Ballstáit leis an gCoimisiún, go háirithe trína gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha faoi seach agus trí údaráis inniúla eile i gcás inarb infheidhme, lena n-áirítear trína gcuid saineolais agus cumas a chur ar fáil.

Airteagal 65

Oibleagáidí na soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus na n-inneall cuardaigh an-mhór ar líne a fhorfheidhmiú

1.   Chun na gcríoch imscrúdú a dhéanamh ar cé acu a chomhlíonann nó nach gcomhlíonann soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne na hoibleagáidí a leagtar síos sa Rialachán seo, féadfaidh an Coimisiún na cumhachtaí imscrúdaithe a leagtar síos sa Roinn seo a fheidhmiú fiú sula dtionscnóidh sé imeachtaí de bhun Airteagal 66(2). Féadfaidh sé na cumhachtaí sin a fheidhmiú ar a thionscnamh féin nó tar éis dó iarraidh a fháil de bhun mhír 2 den Airteagal seo.

2.   I gcás ina mbeidh cúis ag Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a bheith in amhras gur sháraigh soláthraí ardáin an-mhór ar líne nó innill cuardaigh an-mhór ar líne forálacha Roinn 5 de Chaibidil III nó gur sháraigh sé go sistéamach aon cheann d’fhorálacha an Rialacháin seo ar bhealach a dhéanann difear mór d’fhaighteoirí na seirbhíse ina Bhallstát, féadfaidh sé iarraidh a chur faoi bhráid an Choimisiúin, tríd an gcóras comhroinnte faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 85, chun an t-ábhar a mheasúnú.

3.   Tabharfar réasúnú cuí le hiarraidh de bhun mhír 2 agus sonrófar ann an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)

pointe teagmhála sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann dá bhforáiltear in Airteagal 11;

(b)

tuairisc ar na fíorais ábhartha, forálacha an Rialacháin seo lena mbaineann agus na cúiseanna a bhfuil an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh amhrasach gur sháraigh soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne an Rialachán seo, lena n-áirítear cur síos ar na fíorais a léiríonn gur de chineál córasach é an sárú amhrasta;

(c)

aon fhaisnéis eile a mheasann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a sheol an iarraidh a bheith ábhartha, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, faisnéis arna bailiú ar a thionscnamh féin.

Airteagal 66

Imeachtaí á dtionscnamh ag an gCoimisiún agus comhar maidir le himscrúdú a dhéanamh

1.   Féadfaidh an Coimisiún imeachtaí a thionscnamh d’fhonn na cinntí a d’fhéadfaí a ghlacadh de bhun Airteagail 73 agus 74 i leith iompar ábhartha sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne a bhfuil amhras ar an gCoimisiún gur sháraigh sé aon cheann de na forálacha a leagtar síos sa Rialachán seo.

2.   I gcás ina gcinneann an Coimisiún imeachtaí a thionscnamh de bhun mhír 1 den Airteagal seo, tabharfaidh sé fógra do gach duine de na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha agus don Bhord tríd an gcóras comhroinnte faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 85, agus do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann.

Déanfaidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, gan aon mhoill mhíchuí tar éis iad a bheith curtha ar an eolas faoi thionscnamh na n-imeachtaí, aon fhaisnéis atá acu faoin sárú atá i gceist a tharchur chuig an gCoimisiún.

Agus imeachtaí á dtionscnamh ag an gCoimisiún de bhun mhír 1 den Airteagal seo, déanfar a chumhachtaí chun maoirseacht agus forfheidhmiú a dhéanamh faoin Rialachán seo de bhun Airteagal 56(4) a bhaint den Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, nó d’aon údarás inniúil i gcás inarb infheidhme.

3.   Agus a chuid cumhachtaí imscrúdaithe faoin Rialachán seo á bhfeidhmiú aige, féadfaidh an Coimisiún tacaíocht aonair nó tacaíocht chomhpháirteach a iarraidh ar aon Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha lena mbaineann an sárú amhrasta, lena n-áirítear an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta. Oibreoidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a fuair iarraidh den sórt sin agus, i gcás inar thug an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha páirt dóibh, aon údaráis inniúla eile, i gcomhar go dílis agus go tráthúil leis an gCoimisiún agus beidh siad i dteideal a gcumhachtaí imscrúdaitheacha dá dtagraítear in Airteagal 51(1) a fheidhmiú i dtaca le soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne atá i gceist, maidir le faisnéis, daoine agus áitribh atá suite laistigh de chríoch a mBallstáit agus i gcomhréir leis an iarraidh.

4.   Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis ábhartha ar fad ar fáil don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta agus don Bhord faoi fheidhmiú na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagail 67 go 72 chomh maith lena réamhthorthaí dá dtagraítear in Airteagal 79(1). Cuirfidh an Bord a thuairimí ar na réamhthorthaí sin faoi bhráid an Choimisiúin laistigh de thréimhse a leagfar síos de bhun Airteagal 79(2). Tabharfaidh an Coimisiún lánaird ar aon thuairimí ón mBord sa chinneadh uaidh.

Airteagal 67

Iarrataí ar fhaisnéis

1.   Chun tabhairt faoi na cúraimí a shanntar dó faoin Roinn seo, féadfaidh an Coimisiún, le hiarraidh shimplí nó le cinneadh, éileamh ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann, chomh maith le haon duine nádúrtha nó dlítheanach eile a ghníomhaíonn chun críoch a bhaineann lena dtrádáil, a ngnó, a gceird nó a ngairm a d’fhéadfadh a bheith ar an eolas go réasúnta faoi fhaisnéis a bhaineann leis an sárú amhrasta, lena n-áirítear eagraíochtaí a dhéanann na hiniúchtaí dá dtagraítear in Airteagal 37 agus Airteagal 75(2), faisnéis den sórt sin a chur ar fáil laistigh de thréimhse réasúnta.

2.   Le linn iarraidh shimplí ar fhaisnéis a sheoladh chuig soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó chuig an duine eile dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, luafaidh an Coimisiún bunús dlí agus cuspóir na hiarrata, sonróidh sé an fhaisnéis a éilítear agus leagfaidh sé tréimhse síos ina gcaithfear an fhaisnéis sin a chur ar fáil, agus na fíneálacha dá bhforáiltear in Airteagal 74 as faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach a sholáthar.

3.   I gcás ina gceanglaíonn an Coimisiún ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine eile dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo faisnéis a sholáthar trí chinneadh, luafaidh sé bunús dlí agus cuspóir na hiarrata sin, sonróidh sé an fhaisnéis a éilítear agus leagfaidh sé tréimhse síos ina gcaithfear an fhaisnéis sin a chur ar fáil. Sonróidh sé na fíneálacha dá bhforáiltear in Airteagal 74 agus sonróidh nó forchuirfidh sé na híocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla dá bhforáiltear in Airteagal 76. Sonróidh sé freisin an ceart go ndéanfadh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh athbhreithniú ar an gcinneadh.

4.   Cuirfidh soláthraithe an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó an duine eile dá dtagraítear i mír 1 nó a n-ionadaithe agus, i gcás daoine dlítheanacha, comhlachtaí nó gnólachtaí, nó i gcás nach bhfuil aon phearsantacht dhlítheanach acu, déanfaidh na daoine atá údaraithe ionadaíocht a dhéanamh orthu de réir dlí nó de réir a mbunreachta an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar thar ceann sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó thar ceann na ndaoine eile dá dtagraítear i mír 1. Féadfaidh dlíodóirí arna n-údarú go cuí chun gníomhú an fhaisnéis a sholáthar thar ceann a gcuid cliant. Leanfaidh na cliaint sin de bheith freagrach go hiomlán má tá an fhaisnéis a sholáthraítear neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.

5.   Arna iarraidh sin don Choimisiún, soláthróidh an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha agus údaráis inniúla eile gach faisnéis is gá don Choimisiún chun na cúraimí a sannadh dó faoin Roinn seo a dhéanamh.

6.   Déanfaidh an Coimisiún, gan moill mhíchuí, tar éis dó an iarraidh shimplí nó an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a sheoladh, cóip de a sheoladh chuig na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, tríd an gcóras comhroinnte faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 85.

Airteagal 68

Cumhacht chun agallaimh a reáchtáil agus ráitis a ghlacadh

1.   Chun na cúraimí a sannadh dó faoin Roinn seo a chur i gcrích, féadfaidh an Coimisiún agallamh a chur ar aon duine nádúrtha nó duine dlítheanach a thoileoidh le dul faoi agallamh chun críche faisnéis a bhailiú, a bhaineann le hábhar imscrúdaithe, i ndáil leis an sárú amhrasta. Beidh an Coimisiún i dteideal an t-agallamh sin a thaifeadadh trí mhodh teicniúil iomchuí.

2.   Má dhéantar an t-agallamh dá dtagraítear i mír 1 in áitribh eile seachas áitribh an Choimisiúin, cuirfidh an Coimisiún Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit ar ina chríoch a dhéanfar an t-agallamh ar an eolas. Má iarrann an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha sin amhlaidh, féadfaidh a oifigigh cúnamh a thabhairt do na hoifigigh agus do dhaoine tionlacain eile a bheidh údaraithe ag an gCoimisiún chun an t-agallamh a dhéanamh.

Airteagal 69

Cumhachtaí chun cigireachtaí a dhéanamh

1.   Chun na cúraimí a sannadh dó faoin Roinn seo a chur i gcrích, féadfaidh an Coimisiún na hiniúchtaí uile is gá a dhéanamh ag áitreabh sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1).

2.   Tabharfar de chumhacht do na hoifigigh agus do na daoine tionlacain eile a bheidh údaraithe ag an gCoimisiún chun cigireacht a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

dul isteach in aon áitreabh, ar aon talamh agus in aon chóir iompair de chuid sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó de chuid sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó de chuid an duine eile lena mbaineann;

(b)

scrúdú a dhéanamh ar na leabhair agus ar na taifid eile a bhaineann le soláthar na seirbhíse lena mbaineann, is cuma cén meán ina stóráiltear iad;

(c)

cóipeanna de na leabhair sin nó taifid eile nó sleachta astu a thógáil nó a fháil in aon fhoirm;

(d)

ceangal a chur ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó ar an duine eile lena mbaineann rochtain agus mínithe a sholáthar ar a eagar, a fheidhmiú, a chóras TF, a algartaim, a chleachtais láimhseála sonraí agus a chleachtais ghnó agus na mínithe a tugadh a thaifeadadh nó a dhoiciméadú;

(e)

aon áitreabh a úsáidtear chun críoch a bhaineann le trádáil, gnó, ceardaíocht nó gairm de chuid sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó de chuid sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó de chuid an duine eile lena mbaineann, chomh maith le leabhair nó taifid eile, a shéalú ar feadh na tréimhse agus a mhéid is gá don chigireacht;

(f)

a iarraidh ar aon ionadaí nó ball foirne de chuid sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó de chuid sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó an duine eile lena mbaineann mínithe a thabhairt ar fhíorais nó ar dhoiciméid a bhaineann le hábhar agus cuspóir na cigireachta agus na freagraí a thaifeadadh;

(g)

ceisteanna a chur ar aon ionadaí den chineál sin nó ar aon bhall foirne a bhaineann le hábhar agus cuspóir na cigireachta agus na freagraí a thaifeadadh.

3.   Féadfar cigireachtaí a dhéanamh le cúnamh ó iniúchóirí nó ó shaineolaithe arna gceapadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 72(2), agus ón gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó údaráis náisiúnta inniúla eile de chuid an Bhallstáit a ndéanfar an chigireacht ar a chríoch.

4.   I gcás nach soláthrófar ina n-iomláine na leabhair nó na taifid eile a éilítear a bhaineann le soláthar na seirbhíse lena mbaineann nó i gcás ina mbeidh na freagraí ar na ceisteanna arna gcur faoi mhír 2 den Airteagal seo mícheart, neamhiomlán nó míthreorach, déanfaidh na hoifigigh agus na daoine tionlacain eile arna n-údarú ag an gCoimisiún chun cigireacht a dhéanamh a gcumhachtaí a fheidhmiú tar éis dóibh údarú i scríbhinn a sholáthar ina sonrófar ábhar agus cuspóir na cigireachta agus na pionóis dá bhforáiltear in Airteagail 74 agus 76. In am trátha roimh an gcigireacht, déanfaidh an Coimisiún Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit a bhfuil an chigireacht le déanamh ina chríoch a chur ar an eolas faoi.

5.   Le linn cigireachtaí, féadfaidh na hoifigigh agus daoine tionlacain eile arna n-údarú ag an gCoimisiún, na hiniúchóirí agus saineolaithe arna gceapadh ag an gCoimisiún, an Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó údaráis inniúla eile an Bhallstáit a ndéantar an chigireacht ina chríoch, a cheangal ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó ar dhuine eile lena mbaineann mínithe a thabhairt ar a eagar, a fheidhmiú, a chóras TF, a algartaim, a láimhseáil sonraí agus a iompar gnó agus féadfaidh sé ceisteanna a dhíriú ar a phríomhphearsanra.

6   Ceanglaítear ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó ar dhuine eile nádúrtha nó dlítheanach lena mbaineann géilleadh do chigireacht arna hordú trí chinneadh an Choimisiúin. Sonrófar sa chinneadh ábhar agus cuspóir na cigireachta, sonrófar ann an dáta a mbeidh an t-iniúchadh le tosú agus taispeánfar ann na pionóis dá bhforáiltear in Airteagail 74 agus 76 agus an ceart an cinneadh a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh lena athbhreithniú. Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit a bhfuil an chigireacht le déanamh ar a chríoch sula ndéanfaidh sé an cinneadh sin.

7.   Déanfaidh oifigigh Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit a bhfuil an chigireacht le déanamh ar a chríoch, chomh maith le daoine eile arna n-údarú nó arna gceapadh aige, arna iarraidh sin don Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha nó don Choimisiún, cúnamh gníomhach a thabhairt d’oifigigh agus do dhaoine tionlacain eile atá údaraithe ag an gCoimisiún maidir leis an gcigireacht. Chun na críche sin, beidh na cumhachtaí acu a liostaítear i mír 2.

8.   I gcás ina suífidh na hoifigigh agus na daoine tionlacain eile atá údaraithe ag an gCoimisiún go bhfuil soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó an duine eile lena mbaineann i gcoinne cigireacht a ordaíodh de bhun an Airteagail seo, déanfaidh an Ballstát a bhfuil an chigireacht le déanamh ar a chríoch, arna iarraidh sin do na hoifigigh nó na daoine tionlacain eile sin agus i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit, an cúnamh is gá a thabhairt dóibh, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí faoin dlí náisiúnta sin, i bhfoirm bearta comhéigneacha arna nglacadh ag an údarás inniúil um fhorfheidhmiú an dlí, chun gur féidir leo an chigireacht a dhéanamh.

9.   Más gá údarú a fháil le haghaidh an chúnaimh dá bhforáiltear i mír 8 ó údarás breithiúnach náisiúnta i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann, déanfaidh Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit sin iarratas ar an údarú sin arna iarraidh sin do na hoifigigh agus daoine tionlacain eile atá údaraithe ag an gCoimisiún. Féadfar iarratas a dhéanamh ar an údarú sin freisin mar bheart réamhchúraim.

10.   I gcás ina ndéantar iarratas ar an údarú dá dtagraítear i mír 9, fíoróidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta, a bhfuil cás tugtha os a chomhair, go bhfuil an cinneadh ón gCoimisiún lena n-ordaítear an chigireacht barántúil agus nach bhfuil na bearta comhéigneacha atá beartaithe treallach ná iomarcach ag féachaint d’ábhar na cigireachta. Agus fíorú den sórt sin á dhéanamh aige, féadfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta a iarraidh ar an gCoimisiún, go díreach nó trí Chomhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha an Bhallstáit lena mbaineann, mínithe mionsonraithe a thabhairt, go háirithe, maidir leis na forais atá ag gCoimisiún drochamhras a bheith air go ndearnadh sárú ar an Rialachán seo, agus ar a thromchúisí atá an sárú amhrasta agus ar an mbaint a bhí ag soláthraí an ardáin an-mhór ar líne, soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó an duine eile lena mbaineann leis. Ní dhéanfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta, áfach, amhras a tharraingt ar an ngá atá leis an gcigireacht ná ní fhéadfaidh sé faisnéis atá i gcáschomhad an Choimisiúin a éileamh. Ní bheidh dlíthiúlacht an chinnidh ón gCoimisiún faoi réir a athbhreithnithe ach ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 70

Bearta eatramhacha

1.   I gcomhthéacs imeachtaí as a bhféadfaí cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh de bhun Airteagal 73(1) a ghlacadh dá mbarr, i gcás ina bhfuil práinn ann mar gheall ar an riosca go ndéanfaí damáiste tromchúiseach d’fhaighteoirí na seirbhíse, féadfaidh an Coimisiún, trí chinneadh, bearta eatramhacha a ordú in aghaidh sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann ar bhonn cinneadh prima facie go ndearnadh sárú.

2.   Beidh feidhm ag cinneadh faoi mhír 1 ar feadh tréimhse shonraithe agus féadfar an tréimhse sin a athnuachan a mhéid atá sé riachtanach agus iomchuí.

Airteagal 71

Gealltanais

1.   Má tharlaíonn sé, le linn imeachtaí faoin Roinn seo, go dtairgeann soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann gealltanais go ndéanfaidh sé comhlíonadh fhorálacha ábhartha an Rialacháin seo a áirithiú, féadfaidh an Coimisiún na gealltanais sin a chur ina gceangal ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann trí chinneadh agus dearbhú nach bhfuil aon fhorais eile ann i gcomhair gníomhaíochta.

2.   Féadfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin air nó ar a thionscnamh féin, na himeachtaí a athoscailt sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás ina bhfuil athrú ábhartha ar aon cheann de na fíorais ar ar bunaíodh an cinneadh;

(b)

i gcás ina ngníomhaíonn soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann ar neamhréir lena ghealltanais; nó

(c)

i gcás ina raibh an cinneadh bunaithe ar fhaisnéis neamhiomlán, mhícheart nó mhíthreorach arna soláthar ag soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó ag duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1).

3.   I gcás ina measann an Coimisiún nach féidir leis na gealltanais a thairg soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann comhlíonadh éifeachtach fhorálacha ábhartha an Rialacháin seo a áirithiú, diúltóidh sé do na gealltanais sin i gcinneadh réasúnaithe le linn dó na himeachtaí a thabhairt chun críche.

Airteagal 72

Faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí

1.   D’fhonn na cúraimí a shanntar dó faoin Roinn seo a chur i gcrích, féadfaidh an Coimisiún na bearta is gá a dhéanamh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus comhlíonadh éifeachtach an Rialacháin seo ag soláthraithe an ardáin an-mhór ar líne agus soláthraithe an innill cuardaigh an-mhór ar líne. Féadfaidh an Coimisiún a ordú dóibh rochtain a thabhairt ar a bhunachair sonraí agus algartaim, agus míniúcháin orthu a thabhairt. D’fhéadfaí a áireamh ar na gníomhaíochtaí sin oibleagáid a fhorchur ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne gach doiciméad a choinneáil a mheastar is gá chun cur chun feidhme agus comhlíonadh na n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a mheas.

2.   Féadfar saineolaithe agus iniúchóirí seachtracha neamhspleácha a cheapadh mar chuid de na gníomhaíochtaí de bhun mhír 1, chomh maith le saineolaithe agus iniúchóirí ó údaráis náisiúnta inniúla le comhaontú an údaráis lena mbaineann, chun cúnamh a thabhairt don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme agus comhlíonadh éifeachtach fhorálacha ábhartha an Rialacháin seo agus chun saineolas nó eolas sonrach a chur ar fáil don Choimisiún.

Airteagal 73

Neamhchomhlíonadh

1.   Glacfaidh an Coimisiún cinneadh maidir le neamhchomhlíonadh i gcás ina measann sé nach gcomhlíonann soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas:

(a)

forálacha ábhartha an Rialacháin seo;

(b)

bearta eatramhacha arna n-ordú de bhun Airteagal 70;

(c)

gealltanais arna ndéanamh ceangailteach de bhun Airteagal 71.

2.   Cuirfidh an Coimisiún a réamhthorthaí in iúl do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann, sula nglacfaidh sé an cinneadh de bhun mhír 1. Míneoidh an Coimisiún na bearta a mheasann sé a ghlacfaidh sé, nó a mheasann sé ar cheart do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann iad a ghlacadh, chun dul i ngleic go héifeachtach leis na réamhthorthaí.

3.   Sa chinneadh a ghlacfar de bhun mhír 1, ordóidh an Coimisiún do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann na bearta is gá a dhéanamh chun comhlíonadh an chinnidh de bhun mhír 1 a áirithiú laistigh de thréimhse réasúnta a shonrófar ann agus faisnéis a chur ar fáil maidir leis na bearta atá i gceist ag an soláthraí a dhéanamh chun an cinneadh a chomhlíonadh.

4.   Déanfaidh soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann tuairisc a chur ar fáil don Choimisiún ar na bearta a rinne sé chun comhlíonadh an chinnidh de bhun mhír 1 a áirithiú, ar tuairisc í a chuirfidh sé ar fáil an tráth a chuirfear na bearta sin chun feidhme.

5.   I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil coinníollacha mhír 1 comhlíonta, cuirfidh sé deireadh leis an imscrúdú trí chinneadh. Beidh feidhm ag an gcinneadh le héifeacht láithreach.

Airteagal 74

Fíneálacha

1.   Féadfaidh an Coimisiún a fhorchur ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann fíneálacha nach mó ná 6 % dá láimhdeachas iomlán bliantúil ar fud an domhain sa bhliain airgeadais roimhe sin sa chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 73, i gcás ina measann sé go ndearna an soláthraí an méid seo a leanas, d’aon ghnó nó le faillí:

(a)

sháraigh sé forálacha ábhartha an Rialacháin seo;

(b)

mhainnigh sé cinneadh ina n-ordaítear dó bearta eatramhacha a ghlacadh faoi Airteagal 70 a chomhlíonadh; nó

(c)

mhainnigh sé gealltanas a chomhlíonadh a rinneadh ceangailteach le cinneadh de bhun Airteagal 71.

2.   Féadfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh lena bhforchuirfear fíneálacha nach mó ná 1 % den ioncam iomlán bliantúil nó láimhdeachas iomlán bliantúil ar fud an domhain sa bhliain airgeadais roimhe sin ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine nádúrtha nó dlítheanach eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1), i gcás ina measann sé go ndearna siad an méid seo a leanas, d’aon ghnó nó le faillí:

(a)

faisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach a sholáthar mar fhreagra ar iarraidh shimplí nó iarraidh trí chinneadh de bhun Airteagal 67;

(b)

níor thug siad freagra ar an iarraidh ar fhaisnéis trí chinneadh laistigh den tréimhse a socraíodh;

(c)

níor ceartaíodh an fhaisnéis mhícheart, neamhiomlán nó mhíthreorach arna soláthar ag ball foirne laistigh den tréimhse arna leagan síos ag an gCoimisiún, nó mainníodh nó diúltaíodh faisnéis iomlán a sholáthar;

(d)

dhiúltaigh siad géilleadh do chigireacht de bhun Airteagal 69;

(e)

mhainnigh sé na bearta a ghlac an Coimisiún de bhun Airteagal 72 a chomhlíonadh; nó

(f)

mhainnigh sé na coinníollacha maidir le rochtain ar chomhad an Choimisiúin de bhun Airteagal 79(4) a chomhlíonadh.

3.   Cuirfidh an Coimisiún a réamhthorthaí in iúl do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó do dhuine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1), sula nglacfaidh sé an cinneadh de bhun mhír 2 den Airteagal seo.

4.   Agus méid na fíneála á shocrú, tabharfaidh an Coimisiún aird ar chineál, tromchúis, fad agus atarlú an tsáraithe agus, maidir le fíneálacha a fhorchuirtear de bhun mhír 2, an mhoill a cuireadh ar na himeachtaí.

Airteagal 75

Maoirseacht fheabhsaithe ar leigheasanna chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe ar oibleagáidí a leagtar síos i Roinn 5 de Chaibidil III

1.   Agus cinneadh á ghlacadh aige de bhun Airteagal 73 i ndáil le sárú a bheith déanta ag soláthraí ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí innill cuardaigh an-mhór ar líne ar aon cheann d’fhorálacha Roinn 5 de Chaibidil III, úsáidfidh an Coimisiún an córas maoirseachta feabhsaithe a leagtar síos san Airteagal seo. Agus é sin á dhéanamh aige, beidh lánaird aige ar aon tuairim ón mBord de bhun an Airteagail seo.

2.   Sa chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 73, cuirfidh an Coimisiún de cheangal ar sholáthraí ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann plean gníomhaíochta a tharraingt suas agus a chur in iúl, laistigh de thréimhse réasúnach a shonrófar sa chinneadh, do na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, don Choimisiún agus don Bhord, ina leagfar amach na bearta riachtanacha atá leordhóthanach chun an sárú a fhoirceannadh nó a leigheas. Áireofar sna bearta sin gealltanas go ndéanfar iniúchadh neamhspleách i gcomhréir le hAirteagal 37(3) agus (4) maidir leis na bearta eile a chur chun feidhme, agus sonrófar céannacht na n-iniúchóirí, chomh maith le modheolaíocht agus uainiú an iniúchta agus an obair a dhéanfar ina dhiaidh. Féadfar a áireamh sna bearta freisin, i gcás inarb iomchuí, gealltanas a bheith rannpháirteach i gcód iompair ábhartha dá bhforáiltear in Airteagal 45.

3.   Cuirfidh an Bord a thuairim faoin bplean gníomhaíochta in iúl don Choimisiún laistigh d’aon mhí amháin ón dáta a fhaigheann sé an plean gníomhaíochta. Laistigh d’aon mhí amháin tar éis dó an tuairim sin a fháil, cinnfidh an Coimisiún an leor na bearta a leagtar amach sa phlean gníomhaíochta chun an sárú a fhoirceannadh nó a leigheas, agus socróidh sé tréimhse réasúnta chun é a chur chun feidhme. Cuirfear san áireamh sa chinneadh sin an gealltanas a d’fhéadfaí a thabhairt go gcloífear le cóid iompair ábhartha. Ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme an phlean gníomhaíochta. Chuige sin, cuirfidh soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann an tuarascáil iniúchóireachta in iúl don Choimisiún gan moill mhíchuí a luaithe a bheidh fáil uirthi, agus coinneoidh sé an Coimisiún ar an eolas maidir leis na bearta a dhéanfar chun an plean gníomhaíochta a chur chun feidhme. Féadfaidh an Coimisiún, i gcás inar gá sin le haghaidh faireachán den sórt sin, a cheangal ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann faisnéis bhreise a chur ar fáil laistigh de thréimhse réasúnta arna leagan síos ag an gCoimisiún.

Coinneoidh an Coimisiún an Bord agus na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha ar an eolas maidir le cur chun feidhme an phlean gníomhaíochta, agus maidir leis an bhfaireachán a dhéanfar air.

4.   Féadfaidh an Coimisiún na bearta is gá a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo, go háirithe Airteagal 76(1), pointe (e), agus Airteagal 82(1), sna cásanna seo a leanas:

(a)

ní sholáthraíonn soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó soláthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann aon phlean gníomhaíochta, an tuarascáil iniúchóireachta, na nuashonruithe riachtanacha nó aon fhaisnéis bhreise is gá, laistigh den tréimhse is infheidhme;

(b)

diúltaíonn an Coimisiún don phlean gníomhaíochta atá beartaithe toisc go measann sé nach leor na bearta a leagtar amach ann chun an sárú a fhoirceannadh nó a leigheas; nó

(c)

measann an Coimisiún, ar bhonn na tuarascála iniúchóireachta, aon nuashonruithe nó faisnéis bhreise arna soláthar nó aon fhaisnéis ábhartha eile atá ar fáil dó, nach leor cur chun feidhme an phlean gníomhaíochta chun deireadh a chur leis an sárú nó chun é a leigheas.

Airteagal 76

Íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla

1.   Féadfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh, lena bhforchuirfear ar sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó ar sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó ar an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1), de réir mar is infheidhme, íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla nach mó ná 5 % den mheánioncaim laethúil nó den mheánláimhdeachas bliantúil ar fud an domhain, arna ríomh ón dáta arna cheapadh leis an gcinneadh, chun iallach a chur orthu an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

faisnéis cheart agus iomlán a chur ar fáil mar fhreagra ar chinneadh ina dteastaíonn faisnéis de bhun Airteagal 67;

(b)

géilleadh do chigireacht atá ordaithe aige le cinneadh de bhun Airteagal 69;

(c)

cinneadh lena n-ordaítear dó bearta eatramhacha a ghlacadh de bhun Airteagal 70(1) a chomhlíonadh;

(d)

gealltanais a rinneadh ceangailteach le cinneadh de bhun Airteagal 71(1) a chomhlíonadh;

(e)

cinneadh a chomhlíonadh de bhun Airteagal 73(1), lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na ceanglais a bheidh ann i ndáil leis an bplean gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 75.

2.   I gcás ina bhfuil an oibleagáid atá le forfheidhmiú tríd an íocaíocht phionósach thréimhsiúil comhlíonta ag soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó an duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1), féadfaidh an Coimisiún méid cinntitheach na híocaíochta pionósaí tréimhsiúla a shocrú ag figiúr atá níos ísle ná an méid a bheadh ann faoin gcinneadh bunaidh.

Airteagal 77

Tréimhse teorann le haghaidh pionóis a fhorchur

1.   Beidh na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún le hAirteagail 74 agus 76 faoi réir tréimhse teorann a mhairfidh ar feadh 5 bliana.

2.   Cuirfear tús leis an tréimhse an lá a rinneadh an sárú. I gcás sáruithe leanúnacha nó sáruithe a dhéantar arís agus arís eile, áfach, cuirfear tús leis an tréimhse an lá a tháinig deireadh leis an sárú.

3.   Le haon ghníomhaíocht arna déanamh ag an gCoimisiún nó ag an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha chun críoch an imscrúdaithe nó na n-imeachtaí i leith sárú, cuirfear isteach ar an tréimhse teorann le haghaidh fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur. Áirítear na gníomhaíochtaí seo a leanas, go háirithe, ina measc siúd a chuirfidh isteach ar an tréimhse teorann:

(a)

iarrataí ón gCoimisiún ar nó ó Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha ar fhaisnéis;

(b)

cigireacht;

(c)

imeacht arna chur ar bun ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 66(1).

4.   Cuirfear tús nua leis an tréimhse le gach briseadh. Rachaidh an tréimhse teorann le haghaidh fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur in éag ar a dhéanaí an lá a bheidh tréimhse cothrom le dhá oiread na tréimhse teorann atá caite, áfach, gan aon fhíneáil ná íocaíocht phionósach thréimhsiúil a bheith forchurtha ag an gCoimisiún. Cuirfear síneadh leis an tréimhse sin a bheidh cothrom leis an méid ama a raibh an tréimhse teorann ar fionraí lena linn de bhun mhír 5.

5.   Cuirfear an tréimhse teorann le haghaidh fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla a fhorchur ar fionraí fad atá an cinneadh ón gCoimisiún faoi réir imeachtaí atá ar feitheamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 78

Tréimhse teorann le haghaidh pionóis a fhorfheidhmiú

1.   Beidh an chumhacht a thugtar don Choimisiún cinntí a fhorfheidhmiú de bhun Airteagail 74 agus 76 faoi réir tréimhse teorann a mhairfidh ar feadh 5 bliana.

2.   Cuirfear tús leis an tréimhse an lá a bheidh an cinneadh críochnaitheach.

3.   Cuirfear isteach ar an tréimhse teorann le haghaidh pionóis a fhorfheidhmiú sna cásanna seo a leanas:

(a)

trí fhógra maidir le cinneadh lena n-athraítear méid bunaidh na fíneála nó na híocaíochta pionósaí tréimhsiúla nó lena ndiúltaítear d’iarratas ar athrú;

(b)

trí aon ghníomhaíocht a dhéanann an Coimisiún, nó Ballstát ag gníomhú de réir iarraidh an Choimisiúin, atá ceaptha íoc na fíneála nó na híocaíochta pionósaí tréimhsiúla a fhorfheidhmiú.

4.   Cuirfear tús nua leis an tréimhse le gach briseadh.

5.   Beidh an tréimhse teorann chun pionóis a fhorfheidhmiú ar fionraí a fhad:

(a)

a cheadaítear am chun an íocaíocht a dhéanamh;

(b)

atá forfheidhmiú na híocaíochta ar fionraí de bhun cinneadh ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh nó de bhun cinneadh ó chúirt náisiúnta.

Airteagal 79

An ceart chun éisteachta agus rochtain a fháil ar an gcomhad

1.   Sula nglacfaidh sé cinneadh de bhun Airteagail 73(1), 74 nó 76, tabharfaidh an Coimisiún an deis do sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó do sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó don duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1) éisteacht a fháil maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

réamhthorthaí an Choimisiúin, lena n-áirítear aon ábhar a bhfuil agóid déanta ag an gCoimisiún ina aghaidh; agus

(b)

bearta a d’fhéadfadh an Coimisiún a ghlacadh i bhfianaise na réamhthorthaí dá dtagraítear i bpointe (a).

2.   Féadfaidh soláthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann nó duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1) a mbarúlacha ar réamhthorthaí an Choimisiúin a chur isteach laistigh de thréimhse réasúnta arna leagan síos ag an gCoimisiún ina réamhthorthaí, tréimhse nach bhféadfaidh a bheith níos lú ná 14 lá.

3.   Ní bhunóidh an Coimisiún a chuid cinntí ach ar na hagóidí a raibh na páirtithe lena mbaineann in ann barúil a thabhairt ina leith.

4.   Déanfar cearta cosanta na bpáirtithe lena mbaineann a urramú go hiomlán le linn na n-imeachtaí. Beidh siad i dteideal rochtain a bheith acu ar chomhad an Choimisiúin faoi na téarmaí a bhaineann le nochtadh idirbheartaithe, faoi réir leas dlisteanach sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó sholáthraí an innill cuardaigh an-mhór ar líne nó duine eile lena mbaineann maidir lena rúin ghnó a chosaint. Beidh an chumhacht ag an gCoimisiún cinntí a ghlacadh ina leagfar amach téarmaí sin an nochta i gcás easaontas idir na páirtithe. Ní áireofar leis an gceart rochtana ar chomhad an Choimisiúin faisnéis rúnda agus doiciméid inmheánacha de chuid an Choimisiúin, an Bhoird, na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, údaráis inniúla eile nó údaráis phoiblí eile de chuid na mBallstát. Go háirithe, ní chuirfear san áireamh sa cheart rochtana an comhfhreagras idir an Coimisiún agus na húdaráis sin. Ní chuirfear bac le haon ní sa mhír seo ar an gCoimisiún faisnéis atá riachtanach chun sárú a chruthú a nochtadh agus a úsáid.

5.   Ní úsáidfear an fhaisnéis a bhailítear de bhun Airteagail 67, 68 agus 69 ach chun críocha an Rialacháin seo amháin.

Airteagal 80

Cinntí a fhoilsiú

1.   Foilseoidh an Coimisiún na cinntí a ghlacann sé de bhun Airteagal 70(1), Airteagal 71(1), agus Airteagail 73 go 76. Mar chuid den fhoilsiú sin, luafar ainmneacha na bpáirtithe agus príomhinneachar an chinnidh, lena n-áirítear aon phionóis a forchuireadh.

2.   Leis an bhfoilsiú, tabharfar aird ar chearta agus leasanna dlisteanacha sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann, aon duine eile dá dtagraítear in Airteagal 67(1) agus aon tríú páirtí maidir le cosaint a gcuid faisnéise rúnda.

Airteagal 81

Athbhreithniú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

I gcomhréir le hAirteagal 261 CFAE, tá dlínse neamhtheoranta ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ó thaobh athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí lenar fhorchuir an Coimisiún fíneálacha nó íocaíochtaí pionósacha tréimhsiúla. Féadfaidh sí an fhíneáil nó an íocaíocht phionósach thréimhsiúil a forchuireadh a chealú, a laghdú, nó a mhéadú.

Airteagal 82

Iarrataí ar shrianta ar rochtain agus comhar le cúirteanna náisiúnta

1.   I gcás ina bhfuiltear tar éis leas a bhaint as gach cumhacht de bhun na Roinne seo chun stop a chur le sárú ar an Rialachán seo ach go leanann an sárú ar aghaidh agus é ina shiocair le díobháil thromchúiseach nach féidir a sheachaint trí chumhachtaí eile atá ar fáil faoi dhlí an Aontais ná faoin dlí náisiúnta a fheidhmiú, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha bunaíochta de chuid sholáthraí an ardáin an-mhór ar líne nó an innill cuardaigh an-mhór ar líne lena mbaineann gníomhú de bhun Airteagal 51(3).

Sula ndéanfaidh sé iarraidh den sórt sin ar an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha, iarrfaidh an Coimisiún ar pháirtithe leasmhara barúlacha i scríbhinn a chur isteach laistigh de thréimhse nach mbeidh níos lú ná 14 lá oibre agus míneoidh sé na bearta a bheartaíonn sé a iarraidh agus aithneoidh sé an duine nó na daoine ar a mbeidh siad dírithe.

2.   I gcás ina gceanglaítear amhlaidh le haghaidh chur i bhfeidhm comhleanúnach an Rialacháin seo, féadfaidh an Coimisiún, ag gníomhú ar a thionscnamh féin, barúlacha i scríbhinn a chur faoi bhráid an údaráis bhreithiúnaigh inniúil dá dtagraítear in Airteagal 51(3). Féadfaidh sé barúlacha ó bhéal a dhéanamh freisin le cead ón údarás breithiúnach atá i gceist.

Díreach chun na críche a chuid barúlacha a ullmhú, féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar an údarás breithiúnach sin aon doiciméid atá riachtanach le haghaidh mheasúnú an cháis a tharchur chuige nó tarchur na ndoiciméad sin chuige a áirithiú.

3.   I gcás ina dtabharfaidh cúirt náisiúnta breithiúnas maidir le hábhar atá ina ábhar cheana féin do chinneadh arna ghlacadh ag an gCoimisiún faoin Rialachán seo, ní ghlacfaidh an chúirt náisiúnta sin aon chinneadh a bheidh ar neamhréir leis an gcinneadh sin ón gCoimisiúin. Seachnóidh na cúirteanna náisiúnta cinntí a d’fhéadfadh a bheithe ar neamhréir le cinneadh atá á mheas ag an gCoimisiún in imeachtaí atá tionscanta aige faoin Rialachán seo. Chuige sin, féadfaidh cúirt náisiúnta a mheas an gá bac a chur ar a cuid imeachtaí. Ní dochar é sin d’Airteagal 267 CFAE.

Airteagal 83

Gníomhartha cur chun feidhme a bhaineann le hidirghabháil ón gCoimisiún

I ndáil le hidirghabháil ón gCoimisiún a chumhdaítear sa Roinn seo, féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh a bhaineann leis na socruithe praiticiúla le haghaidh na nithe seo a leanas:

(a)

na himeachtaí de bhun Airteagail 69 agus 72;

(b)

na héisteachtaí dá bhforáiltear in Airteagal 79;

(c)

nochtadh idirbheartaithe faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 79.

Sula nglacfaidh an Coimisiún aon bheart de bhun na céad míre den Airteagal seo, foilseoidh sé dréacht de na bearta sin agus iarrfaidh sé ar gach páirtí leasmhar a mbarúlacha a chur isteach laistigh den tréimhse a leagtar amach sa dréacht sin, nach mbeidh níos lú ná aon mhí amháin. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 88.

ROINN 5

Forálacha coiteanna maidir le forfheidhmiú

Airteagal 84

Rúndacht ghairmiúil

Gan dochar don mhalartú faisnéise agus don úsáid faisnéise dá dtagraítear sa Chaibidil seo, ní dhéanfaidh an Coimisiún, an Bord, údaráis inniúla na mBallstát agus a gcuid oifigeach, seirbhíseach agus daoine eile faoi seach atá ag obair faoina maoirseacht, ná aon duine nádúrtha nó dlítheanach eile lena mbaineann, lena n-áirítear iniúchóirí agus saineolaithe arna gceapadh de bhun Airteagal 72(2), faisnéis a nochtadh, ar faisnéis í a fuair siad nó a mhalartaigh siad de bhun an Rialacháin seo agus atá den chineál a chumhdaítear le hoibleagáid na rúndachta gairmiúla.

Airteagal 85

Córas comhroinnte faisnéise

1.   Déanfaidh an Coimisiún córas comhroinnte faisnéise atá iontaofa agus slán a bhunú agus a choimeád ar bun chun tacú le cumarsáid idir Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Coimisiún agus an Bord. Féadfar rochtain ar an gcóras sin a thabhairt d’údaráis inniúla eile, i gcás inar gá, chun na cúraimí a chuirtear orthu i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur i gcrích.

2.   Úsáidfidh na Comhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha, an Coimisiún agus an Bord an córas comhroinnte faisnéise le haghaidh gach cumarsáide de bhun an Rialacháin seo.

3.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos na socruithe praiticiúla agus oibríochta maidir le feidhmiú an chórais comhroinnte faisnéise agus a idir-inoibritheacht le córais ábhartha eile. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 88.

Airteagal 86

Ionadaíocht

1.   Gan dochar do Threoir (AE) 2020/1828 nó d’aon chineál ionadaíochta eile faoin dlí náisiúnta, beidh an ceart, ar a laghad, ag faighteoirí seirbhísí idirghabhálacha sainordú a thabhairt do chomhlacht, eagraíocht nó comhlachas na cearta a thugtar leis an Rialachán seo a fheidhmiú thar a gceann, ar choinníoll go gcomhlíonann an comhlacht, eagraíocht nó comhlachas gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

feidhmíonn sé nó sí ar bhonn neamhbhrabúis;

(b)

bunaíodh é nó í go cuí i gcomhréir le dlí Ballstáit;

(c)

tá leas dlisteanach i dtaca lena áirithiú go gcomhlíonfar an Rialachán seo i measc a chuspóirí reachtúla.

2.   Déanfaidh soláthraithe ardán ar líne na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá chun a áirithiú go ndéanfar gearáin arna gcur isteach ag comhlachtaí, eagraíochtaí nó comhlachais dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo thar cheann fhaighteoirí na seirbhíse trí na sásraí dá dtagraítear in Airteagal 20(1) a phróiseáil agus a chinneadh ar bhonn tosaíochta agus gan moill mhíchuí.

ROINN 6

Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme

Airteagal 87

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Déanfar tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 24, 33, 37, 40 agus 43 a thabhairt don Choimisiún go ceann 5 bliana ón 16 Samhain 2022. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 24, 33, 37, 40 agus 43 a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.   Sula nglacfaidh sé gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagail 24, 33, 37, 40 agus 43 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 3 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 3 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 88

Nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh coiste (“an Coiste Seirbhísí Digiteacha”) cúnamh don Choimisiún. Beidh an Coiste sin ina Choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

CAIBIDIL V

FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 89

Leasuithe ar Threoir 2000/31/CE

1.   Scriostar Airteagail 12 go 15 de Threoir 2000/31/CE.

2.   Déanfar tagairtí d’Airteagail 12 go 15 de Threoir 2000/31/CE a fhorléiriú mar thagairtí d’Airteagail 4, 5, 6 agus 8 den Rialachán seo, faoi seach.

Airteagal 90

Leasú ar Threoir (AE) 2020/1828

In Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir (AE) 2020/1828, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“(68)

Rialachán (AE) 2022/2065 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 2022 maidir le Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha agus lena leasaítear Treoir 2000/31/CE (an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha) (IO L 277, 27.10.2022, lch. 1).”.

Airteagal 91

Athbhreithniú

1.   Faoin 18 Feabhra 2027, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar an éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag an Rialachán seo ar fhorbairt agus fás eacnamaíoch fiontar beag agus meánmhéide.

Faoin 17 Samhain 2025, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar na nithe seo a leanas:

(a)

cur i bhfeidhm Airteagal 33, lena n-áirítear raon feidhme na soláthraithe seirbhísí idirghabhálacha a chumhdaítear leis na hoibleagáidí a leagtar amach i Roinn 5 de Chaibidil III den Rialachán seo;

(b)

an bealach ina idirghníomhaíonn an Rialachán seo le gníomhartha dlí eile, go háirithe na gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 2(3) agus (4).

2.   Faoin 17 Samhain 2027, agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo, agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ina leith.

Díreofar ar an méid seo go háirithe sa tuarascáil:

(a)

cur i bhfeidhm mhír 1, an dara fomhír, pointí (a) agus (b);

(b)

rannchuidiú an Rialacháin seo le doimhniú agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh inmheánaigh do sheirbhísí idirghabhálacha, go háirithe maidir le soláthar trasteorann seirbhísí digiteacha;

(c)

cur i bhfeidhm Airteagail 13, 16, 20, 21, 45 agus 46;

(d)

raon feidhme na n-oibleagáidí ar fhiontair bheaga agus ar mhicrifhiontair;

(e)

éifeachtacht na sásraí maoirseachta agus forfheidhmithe;

(f)

an tionchar ar urramú an chirt chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil.

3.   I gcás inarb iomchuí, beidh togra le haghaidh leasú ar an Rialachán seo ag gabháil leis an tuarascáil dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2.

4.   Déanfaidh an Coimisiún, sa tuarascáil dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, meastóireacht freisin ar na tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí na gComhordaitheoirí Seirbhísí Digiteacha a chuirtear ar fáil don Choimisiún agus don Bhord de bhun Airteagal 55(1) agus tabharfaidh sé tuairisc orthu.

5.   Chun críocha mhír 2, seolfaidh na Ballstáit agus an Bord faisnéis ar iarraidh ón gCoimisiún.

6.   Agus na meastóireachtaí dá dtagraítear i mír 2 á ndéanamh aige, cuirfidh an Coimisiún na seasaimh agus na torthaí ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, agus ó chomhlachtaí nó foinsí ábhartha eile san áireamh, agus tabharfaidh sé aird ar leith ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus ar sheasamh iomaitheoirí nua.

7.   Faoin 18 Feabhra 2027, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBord, measúnú ar fheidhmiú an Bhoird agus ar chur i bhfeidhm Airteagal 43, agus cuirfidh sé tuarascáil faoin measúnú sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, agus na céad bhlianta de chur i bhfeidhm an Rialacháin á gcur san áireamh. Ar bhonn na dtorthaí agus aird á tabhairt ar thuairim an Bhoird, beidh togra le haghaidh leasú ar an Rialachán seo ag gabháil leis an tuarascáil sin, i gcás inarb iomchuí, maidir le struchtúr an Bhoird.

Airteagal 92

An cur i bhfeidhm a bhfuil coinne leis maidir le soláthraithe ardán an-mhór ar line agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le soláthraithe ardán an-mhór ar líne agus soláthraithe inneall cuardaigh an-mhór ar líne arna n-ainmniú de bhun Airteagal 33(4) ó 4 mhí tar éis fógra a thabhairt don soláthraí lena mbaineann dá dtagraítear in Airteagal 33(6) i gcás ina bhfuil an dáta sin níos luaithe ná an 17 Feabhra 2024.

Airteagal 93

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo ón 17 Feabhra 2024.

Beidh feidhm ag Airteagal 24(2), (3) agus (6), Airteagal 33(3) go (6), Airteagal 37(7), Airteagal 40(13), Airteagal 43 agus Ranna 4, 5 agus 6 de Chaibidil IV, áfach, ón 16 Samhain 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 19 Deireadh Fómhair 2022.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

R. METSOLA

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. BEK


(1)  IO C 286, 16.7.2021, lch. 70.

(2)  IO C 440, 29.10.2021, lch. 67.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2022 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 4 Deireadh Fómhair 2022.

(4)  Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, an tráchtáil leictreonach, go háirithe, sa Mhargadh Inmheánach (“Treoir maidir le tráchtáil leictreonach”) (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).

(5)  Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).

(6)  Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (IO L 351, 20.12.2012, lch. 1).

(7)  Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú forálacha áirithe a leagtar síos le dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit agus a bhaineann le seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) (IO L 95, 15.4.2010, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) 2019/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 (IO L 186, 11.7.2019, lch. 1).

(9)  Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála ar líne (IO L 186, 11.7.2019, lch. 57).

(10)  Rialachán (AE) 2021/784 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 maidir le haghaidh a thabhairt ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar líne, IO L 172, 17.5.2021, lch. 79).

(11)  Rialachán (AE) 2021/1232 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Iúil 2021 maidir le maolú sealadach ar fhorálacha áirithe de Threoir 2002/58/CE a mhéid a bhaineann le húsáid teicneolaíochtaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac (IO L 274, 30.7.2021, lch. 41)

(12)  Treoir 2002/58/CE ón gComhairle agus ó Pharlaimint na hEorpa an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus príobháideachas a chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí (Treoir maidir le príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) (IO L 201, 31.7.2002, lch. 37).

(13)  Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004, (IO L 345, 27.12.2017, lch. 1).

(14)  Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/2011, (IO L 169, 25.6.2019, lch. 1).

(15)  Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (IO L 11, 15.1.2002, lch. 4).

(16)  Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha gnólacht le tomhaltóir sa mhargadh inmheánach agus lena leasaítear Treoir 84/450/CEE ón gComhairle, Treoracha 97/7/CE, 98/27/CE agus 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (“An Treoir maidir le cleachtais tráchtála éagóracha”) (IO L 149, 11.6.2005, lch. 22).

(17)  Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lch. 64).

(18)  Treoir 2013/11/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach malartach díospóide le haghaidh díospóidí tomhaltais agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (IO L 165, 18.6.2013, lch. 63).

(19)  Treoir 93/13/CEE ón gComhairle an 5 Aibreán 1993 maidir le téarmaí éagóracha i gconarthaí tomhaltóra (IO L 95, 21.4.1993, lch. 29).

(20)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(21)  Treoir 2001/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2001 maidir le gnéithe áirithe den chóipcheart agus de chearta gaolmhara a chomhchuibhiú sa tsochaí faisnéise (IO L 167, 22.6.2001, lch. 10).

(22)  Treoir 2004/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le cearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú (IO L 157, 30.4.2004, lch. 45).

(23)  Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE (IO L 130, 17.5.2019, lch. 92).

(24)  Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear an Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (IO L 321, 17.12.2018, lch. 36).

(25)  Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

(26)  Treoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2004/68/CGB ón gComhairle (IO L 335, 17.12.2011, lch. 1).

(27)  Treoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac agus na híospartaigh atá thíos léi a chosaint, agus a ghlacann ionad Chinneadh Réime 2002/629/CGB ón gComhairle (IO L 101, 15.4.2011, lch. 1).

(28)  Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

(29)  Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lch. 53).

(30)  Treoir (AE) 2021/514 ón gComhairle an 22 Márta 2021 lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le comhar riaracháin i réimse an chánachais (IO L 104, 25.3.2021, lch. 1).

(31)  Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí ó thaobh praghsanna táirgí a thairgtear do thomhaltóirí a chur in iúl (IO L 80, 18.3.1998, lch. 27).

(32)  Treoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le fios gnó agus faisnéis ghnó neamhnochta (rúin trádála) a chosaint ar iad a fháil, a úsáid agus a nochtadh go neamhdhleathach (IO L 157, 15.6.2016, lch. 1).

(33)  Treoir (AE) 2020/1828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2020 maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE (IO L 409, 4.12.2020, lch. 1).

(34)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(35)  IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

(36)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta a dhéanann institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(37)  IO C 149, 27.4.2021, lch. 3.

(38)  Treoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir leis na ceanglais inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus seirbhísí (IO L 151, 7.6.2019, lch. 70).

(39)  Rialachán (CE) Uimh. 139/2004 ón gComhairle an 20 Eanáir 2004 maidir le comhchruinnithe a rialú idir gnóthais (IO L 24, 29.1.2004, lch. 1).

(40)  Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

(41)  Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).