27.10.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2065 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 октомври 2022 година

относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Услугите на информационното общество и особено посредническите услуги вече представляват важна част от икономиката и ежедневието на гражданите на Съюза. Двадесет години след приемането на съществуващата и приложима спрямо тези услуги правна уредба, съдържаща се в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), бизнес ползвателите и потребителите вече могат да предоставят и да ползват информация, както и да извършват сделки по нови начини благодарение на новопоявилите се и иновативни бизнес модели и услуги, като например онлайн социалните мрежи и онлайн платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци. По-голямата част от гражданите на Съюза вече използват тези услуги ежедневно. Цифровата трансформация и засиленото използване на тези услуги обаче доведоха и до появата на нови рискове и предизвикателства за отделните получатели на съответната услуга, за дружествата и за обществото като цяло.

(2)

Държавите членки все по-често въвеждат или обмислят въвеждането на национално законодателство по въпросите, обхванати от настоящия регламент, като налагат по-специално изисквания за дължима грижа на доставчиците на посреднически услуги по отношение на начина, по който те следва да се справят с незаконно съдържание, онлайн дезинформация или други рискове за обществото. Предвид принципно трансграничния характер на интернет, който обикновено се използва за предоставянето на тези услуги, различията в националните законодателства се отразяват отрицателно на общия пазар, който в съответствие с член 26 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) обхваща пространство без вътрешни граници, в което са гарантирани свободното движение на стоки и услуги и свободата на установяване. Условията за предоставяне на посреднически услуги в рамките на вътрешния пазар следва да бъдат хармонизирани, за да се предостави на предприятията достъп до нови пазари и възможност да се възползват от предимствата на вътрешния пазар, като същевременно се обогати изборът за потребителите и другите получатели на услугите. За целите на настоящия регламент за „получатели на услугата“ се считат бизнес ползвателите, потребителите и другите ползватели.

(3)

Отговорното и добросъвестно отношение от страна на доставчиците на посреднически услуги е от съществено значение за постигане на безопасна, предвидима и надеждна онлайн среда и за да могат гражданите на Съюза и други лица да упражняват основните си права, гарантирани в Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“), и по-специално свободата на изразяването на мнения и на информация, свободната стопанска инициатива, правото на недискриминация, както и постигането на високо равнище на защита на потребителите.

(4)

Поради това, за да се гарантира и подобри функционирането на вътрешния пазар, на равнището на Съюза следва да бъде установен целеви набор от еднообразни, ефективни и пропорционални задължителни правила. Настоящият регламент осигурява условия за разработването и разпространението на иновативни цифрови услуги на вътрешния пазар. Необходимо е сближаване на националните регулаторни мерки на равнището на Съюза по отношение на изискванията спрямо доставчиците на посреднически услуги, за да се предотврати и прекрати разпокъсването на вътрешния пазар и да се гарантира правната сигурност, като по този начин се намали несигурността за разработчиците и се насърчи оперативната съвместимост. Изискванията, които са технологично неутрални, няма да възпрепятстват, а ще стимулират иновациите.

(5)

Настоящият регламент следва да се прилага спрямо доставчиците на определени услуги на информационното общество съгласно определението в Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (5), т.е. спрямо всяка услуга, която обикновено се предоставя срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронни средства и по индивидуална молба на получателя. В частност настоящият регламент следва да се прилага спрямо доставчиците на посреднически услуги, и по-специално на посреднически услуги, състоящи се от услуги, известни като „обикновен пренос“, „кеширане“ и „хостинг“, предвид факта, че експоненциалното нарастване на използването на тези услуги, предимно за законни и общественополезни цели от всякакъв вид, засилва значението им и при посредничеството и разпространението на незаконна или друга вредна информация и дейности.

(6)

На практика някои доставчици на посреднически услуги се явяват междинно звено за услуги, които може да се предоставят или да не се предоставят по електронен път, като например предоставяни от разстояние услуги в областта на информационните технологии, превоз, настаняване или доставка. Настоящият регламент следва да се прилага само за посредническите услуги и да не засяга изискванията, установени в правото на Съюза или в националното право, свързани с продукти или услуги, доставяни чрез посреднически услуги, включително в случаите, когато посредническата услуга представлява неразделна част от друга услуга, която не е посредническа, призната като такава в практиката на Съда на Европейския съюз.

(7)

За да се гарантира ефективност на правилата, установени в настоящия регламент, и еднакви условия на конкуренция в рамките на вътрешния пазар, тези правила следва да се прилагат спрямо доставчиците на посреднически услуги, независимо от тяхното място на установяване или местоположение, доколкото те предлагат услуги в Съюза, за което свидетелства наличието на съществена връзка със Съюза.

(8)

Следва да се счита, че такава съществена връзка със Съюза съществува, когато доставчикът на услуги има място на установяване в Съюза или, при липса на такова място на установяване, когато броят получатели на услугата в една или повече държави членки е значителен спрямо съответното население, или въз основа на ориентирането на дейностите към една или повече държави членки. Ориентирането на дейностите към една или няколко държави членки може да се определи въз основа на всички относими обстоятелства, включително фактори като използването на език или на валута, които обикновено се използват в тази държава членка, или възможността за поръчване на продукти или услуги или използването на съответен домейн от първо ниво. Ориентирането на дейности към дадена държава членка може също така да бъде изведено от наличието на приложение в съответния национален магазин за приложения, от представянето на местна реклама или реклама на език, използван в тази държава членка, или от начина на управляване на връзките с клиентите, например чрез осигуряване на обслужване на клиентите на език, който обикновено се използва в дадена държава членка. Също така следва да се приеме, че е налице съществена връзка, когато доставчикът на услуги насочва дейностите си към една или няколко държави членки по смисъла на член 17, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6). За разлика от това, чисто техническата възможност за достъп до даден уебсайт от Съюза не може сама по себе си да се приема като установяваща съществена връзка със Съюза.

(9)

Настоящият регламент хармонизира напълно правилата, приложими за посредническите услуги на вътрешния пазар, с цел да се гарантира безопасна, предвидима и надеждна онлайн среда, като се противодейства на разпространението на незаконно съдържание онлайн и се вземат мерки по отношение на рисковете за обществото, които може да породи разпространението на дезинформация или друго съдържание, и в рамките на която основните права, залегнали в Хартата, се защитават ефективно, а иновациите се улесняват. Съответно държавите членки не следва да приемат или запазват в сила допълнителни национални изисквания по отношение на въпросите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, освен ако това не е изрично предвидено в настоящия регламент, тъй като това би засегнало прякото и еднакво прилагане на напълно хармонизираните правила, приложими към доставчиците на посреднически услуги в съответствие с целите на настоящия регламент. Това следва да не изключва възможността за прилагане на друго национално законодателство, приложимо по отношение на доставчиците на посреднически услуги, в съответствие с правото на Съюза, включително Директива 2000/31/ЕО, и по-специално с член 3 от нея, когато разпоредбите на националното право преследват други законни цели от обществен интерес, различни от преследваните с настоящия регламент.

(10)

Настоящият регламент следва да не засяга други правни актове на Съюза, уреждащи предоставянето на услуги на информационното общество като цяло, други аспекти на предоставянето на посреднически услуги на вътрешния пазар или конкретизиращи и допълващи хармонизираните правила, предвидени в настоящия регламент, като например Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), включително разпоредбите от нея по отношение на платформите за споделяне на видеоклипове, регламенти (ЕС) 2019/1148 (8), (ЕС) 2019/1150 (9), (ЕС) 2021/784 (10) и (ЕС) 2021/1232 (11) на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12), както и разпоредбите на правото на Съюза, посочени в регламент относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси и в директива за установяване на хармонизирани правила относно определянето на представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства.

По подобен начин настоящият регламент следва да не засяга правото на Съюза относно защитата на потребителите, и по-специално регламенти (ЕС) 2017/2394 (13) и (ЕС) 2019/1020 (14) на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2001/95/ЕО (15), 2005/29/ЕО (16), 2011/83/ЕС (17) и 2013/11/ЕС (18) на Европейския парламент и на Съвета и Директива 93/13/ЕИО на Съвета (19), и относно защитата на личните данни, и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (20).

Настоящият регламент следва да не засяга също така правилата на Съюза относно международното частно право, по-специално правилата относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, като Регламент (ЕС) № 1215/2012, и правилата относно правото, приложимо към договорни и извъндоговорни задължения. Защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни се урежда единствено от правилата на правото на Съюза в тази област, и по-специално от Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО. Настоящият регламент следва да не засяга също така правото на Съюза относно условията на труд и правото на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Правилата на настоящия регламент обаче, доколкото посочените правни актове на Съюза преследват същите цели, както посочените в настоящия регламент, следва да се прилагат по отношение на въпроси, които не са уредени или не са изцяло уредени в тези други правни актове, както и по отношение на въпроси, по които тези други правни актове предоставят на държавите членки възможността да приемат определени мерки на национално равнище.

(11)

Следва да се поясни, че настоящият регламент не засяга правото на Съюза в областта на авторското право и сродните му права, включително директиви 2001/29/ЕО (21), 2004/48/ЕО (22) и (ЕС) 2019/790 (23) на Европейския парламент и на Съвета, с които се установяват специални правила и процедури, които следва да останат незасегнати.

(12)

За да се постигне заявеното осигуряване на безопасна, предсказуема и надеждна онлайн среда, за целите на настоящия регламент понятието „незаконно съдържание“ следва като цяло да отразява съществуващите правила в офлайн средата. По-конкретно, понятието „незаконно съдържание“ следва да получи широко определение, така че да обхване информацията, свързана с незаконно съдържание, продукти, услуги и дейности. По-специално това понятие следва да се разбира като обозначаващо информация, независимо от нейната форма, която съгласно приложимото право е незаконна сама по себе си, като например незаконните изказвания, пораждащи омраза, или терористичното съдържание и незаконното дискриминационно съдържание, или която става незаконна съгласно приложимите правила с оглед на факта, че се отнася до незаконни дейности. Примерите включват споделяне на изображения, показващи сексуално насилие над деца, незаконно разпространяване на изображения от лично естество без съгласието на заснетата личност, киберпреследване, продажба на несъответстващи на изискванията или фалшифицирани продукти, продажба на продукти или предоставяне на услуги в нарушение на правото за защита на потребителите, неразрешено използване на защитени с авторско право материали, незаконно предлагане на услуги по настаняване или незаконна продажба на живи животни. За разлика от това видеоклип от очевидец на вероятно престъпление не следва да се счита за незаконно съдържание само защото изобразява незаконно действие, когато записването или разпространението на такъв видеоклип сред обществеността не е незаконно съгласно националното право или правото на Съюза. В това отношение е без значение дали незаконосъобразността на информацията или дейността произтича от разпоредби на правото на Съюза или на националното право, което е в съответствие с правото на Съюза, както и какво е точното естество или предмет на въпросната правна уредба.

(13)

Предвид спецификите на въпросните услуги и съответната необходимост техните доставчици да бъдат обвързани с някои специални задължения е необходимо да се разграничи подкатегорията на онлайн платформите в рамките на по-общата категория на доставчиците на хостинг услуги съгласно определението в настоящия регламент. Онлайн платформите, като например социалните мрежи или онлайн платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да бъдат определени като доставчици на хостинг услуги, които не само съхраняват информация, предоставена от получателите на услугата по тяхно искане, но и разпространяват тази информация сред обществеността по искане на получателите на услугата. Същевременно, за да се избегне налагането на прекалено широки задължения, доставчиците на хостинг услуги не следва да се разглеждат като онлайн платформи, когато разпространението сред обществеността е само незначителна или изцяло вторична характеристика, която е неразривно свързана с друга услуга, или незначителна функция на основната услуга и когато тази характеристика или функция не може да се използва по обективни технически причини без тази друга или основна услуга и интегрирането на въпросната характеристика или функция не е средство за заобикаляне на приложимостта на правилата, предвидени в настоящия регламент, приложими за онлайн платформите. Например разделът за коментари в онлайн вестник би могъл да представлява такъв елемент, когато е ясно, че той е вторичен спрямо основната услуга, която представлява публикуването на новини под редакционната отговорност на издателя. За разлика от това, съхраняването на коментари в социална мрежа следва да се счита за услуга на онлайн платформа, когато е ясно, че това не е незначителна характеристика на предлаганата услуга, дори ако тя е спомагателна за публикуването на публикациите на получателите на услугата. За целите на настоящия регламент компютърните услуги в облак или услугите за уеб хостинг не следва да се считат за онлайн платформа, когато разпространението на определена информация сред обществеността представлява незначителна и вторична характеристика или незначителна функция на такива услуги.

Освен това компютърните услуги в облак или услугите за уеб хостинг, в случаите когато служат като инфраструктура, например като основни инфраструктурни услуги за съхранение и компютърни услуги на основано на интернет приложение или онлайн платформа, не следва сами по себе си да се считат като разпространяващи сред обществеността информация, съхранявана или обработвана по искане на получател на приложението, уебсайта или онлайн платформата, която те хостват.

(14)

Понятието „разпространение сред обществеността“, използвано в настоящия регламент, следва да включва предоставянето на информация на потенциално неограничен брой лица, т.е. осигуряване на лесен достъп до нея за получателите на услугата като цяло, без да са нужни допълнителни действия от страна на получателя на услугата, предоставящ информацията, независимо от това дали тези лица действително се ползват от достъпа до въпросната информация. Следователно, когато достъпът до информация изисква регистрация или допускане до група получатели на услугата, тази информация следва да се счита за разпространена сред обществеността само когато получателите на услугата, искащи достъп до информацията, са автоматично регистрирани или допуснати без човешко решение или избор на кого да се предостави достъп. Междуличностните съобщителни услуги съгласно определението в Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета (24), като например електронни писма или частни съобщителни услуги, попадат извън обхвата на определението за онлайн платформи, тъй като те се използват за междуличностно общуване между ограничен брой лица, определен от изпращача на съобщението. Предвидените в настоящия регламент задължения за доставчиците на онлайн платформи обаче могат да се прилагат за услуги, които позволяват предоставянето на информация на потенциално неограничен брой получатели, които не са определени от изпращача на съобщението, например чрез публични групи или отворени канали. Информацията следва да се счита за разпространявана сред обществеността по смисъла на настоящия регламент само когато това разпространение се осъществява въз основа на пряко искане на получателя на услугата, предоставил информацията.

(15)

Когато някои от услугите, предоставяни от даден доставчик, са обхванати от настоящия регламент, а други не са, или когато услугите, предоставяни от даден доставчик, са обхванати от различни раздели на настоящия регламент, съответните разпоредби на настоящия регламент следва да се прилагат само по отношение на услугите, които попадат в техния обхват.

(16)

Правната сигурност, която осигурява хоризонталната рамка за условно освобождаване от отговорност на доставчиците на посреднически услуги, предвидена в Директива 2000/31/ЕО, позволи разработването и разпространението на много нови услуги в рамките на вътрешния пазар. Следователно тази рамка следва да бъде запазена. Същевременно, с оглед на различията при транспонирането и прилагането на съответните правила на национално равнище и от съображения за яснота и съгласуваност, тази рамка следва да бъде включена в настоящия регламент. Необходимо е също така да се изяснят някои елементи от тази рамка с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.

(17)

Правилата относно отговорността на доставчиците на посреднически услуги, установени в настоящия регламент, следва да определят само кога съответният доставчик на посреднически услуги не носи отговорност във връзка с незаконно съдържание, предоставено от получателите на услугата. Тези правила не следва да се разбират като осигуряващи положителна основа за установяване на това кога даден доставчик може да носи отговорност, което следва да се определя съгласно приложимите разпоредби на правото на Съюза или на националното право. Освен това освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, следва да се прилага по отношение на всякакъв вид отговорност спрямо всякакъв вид незаконно съдържание, независимо от конкретния предмет или естество на съответното право.

(18)

Освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, не следва да се прилага в случаите, когато доставчикът на посреднически услуги не се ограничава до неутралното предоставяне на услугите, чрез чисто техническо и автоматично обработване на информацията, предоставяна от получателя на услугата, а играе активна роля, която му позволява да се запознае с тази информация или да я контролира. Съответно това освобождаване не следва да се прилага по отношение на отговорността, свързана с информацията, предоставяна не от получателя на услугата, а от самия доставчик на посредническата услуга, включително когато информацията е била разработена под редакционната отговорност на въпросния доставчик.

(19)

Предвид различното естество на дейностите по „обикновен пренос“, „кеширане“ и „хостинг“, както и различното положение и възможности на доставчиците на въпросните услуги, е необходимо да се разграничат правилата, приложими за тези дейности, доколкото съгласно настоящия регламент за тях се прилагат различни изисквания и условия и техният обхват е различен, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз.

(20)

Когато даден доставчик на посреднически услуги умишлено си сътрудничи с получател на услугите, за да предприеме незаконни дейности, следва да се счита, че услугите не са предоставени неутрално, и поради това доставчикът не следва да може да се възползва от освобождаването от отговорност, предвидено в настоящия регламент. Такъв следва да е случаят например, когато доставчикът предлага услугата си с основната цел да улеснява незаконни дейности, например като изрично посочи, че целта ѝ е да улеснява незаконни дейности или че услугите му са подходящи за тази цел. Фактът, че дадена услуга предлага криптирани предавания или друга система, която прави невъзможно идентифицирането на ползвателя, сам по себе си не следва да се квалифицира като улесняване на незаконни дейности.

(21)

Доставчикът следва да може да се възползва от освобождаването от отговорност при „обикновен пренос“ и „кеширане“, когато не е ангажиран по никакъв начин с пренесената информация или информацията, до която е имало достъп. Това изисква, наред с останалото, доставчикът да не променя информацията, която пренася или до която предоставя достъп. Същевременно, това изискване не следва да се разбира като обхващащо действията от технически характер, които се извършват в процеса на пренос или достъп, доколкото тези действия не изменят целостта на пренасяната информация или информацията, до която е предоставен достъп.

(22)

За да се възползва от освобождаването от отговорност при услугите за „хостинг“, доставчикът следва, след като действително узнае или се запознае с наличието за незаконни дейности или незаконно съдържание, да действа експедитивно и да премахне или блокира достъпа до това съдържание. Премахването или блокирането на достъпа следва да се извършва при спазване на основните права на получателите на услугата, включително правото на свобода на изразяването на мнения и на информация. Доставчикът може действително да узнае или се запознае с факта на незаконния характер на съдържанието, наред с другото, като разследва самият той, по собствена инициатива или в резултат на сигнали на физически лица или на образувания в съответствие с настоящия регламент, доколкото тези сигнали са достатъчно точни и надлежно обосновани, за да позволят на добросъвестен икономически субект задоволително да идентифицира, оцени и, когато е целесъобразно, да предприеме действия срещу предполагаемото незаконно съдържание. Не може обаче да се счита, че е налице такова действително узнаване или запознаване, само на основанието, че доставчикът е запознат в общ смисъл с факта, че неговата услуга се използва и за съхраняване на незаконно съдържание. Освен това фактът, че доставчикът автоматично индексира информацията, качена в неговата услуга, че има функция за търсене и че препоръчва информация въз основа на профилите или предпочитанията на получателите на услугата, не е достатъчен, за да се счита, че този доставчик има „конкретни“ знания за незаконни дейности, извършвани на тази платформа, или за незаконно съдържание, съхранявано в нея.

(23)

Освобождаването от отговорност не следва да се прилага, когато получателят на услугата действа под ръководството или контрола на доставчика на хостинг услуга. Например, когато доставчикът на онлайн платформа, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, определя цената на стоките или услугите, предлагани от търговеца, би могло да се счита, че търговецът действа под ръководството или контрола на тази онлайн платформа.

(24)

За да се гарантира ефективната защита на потребителите при извършването на търговски сделки чрез посредник онлайн, някои доставчици на хостинг услуги, а именно онлайн платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, не следва да могат да се възползват от освобождаването от отговорност на доставчиците на хостинг услуги, установено в настоящия регламент, доколкото тези онлайн платформи представят съответната информация, свързана със сделките, по начин, по който се създава у потребителите впечатлението, че тази информация е била предоставена от самите онлайн платформи или от търговци, действащи под тяхно ръководство или контрол, и че тези онлайн платформи съответно са запознати с информацията или я контролират, макар това да не отговаря на действителността. Примери за такова поведение биха могли да бъдат случаите, когато онлайн платформа не показва ясно идентификационните данни на търговеца съгласно изискванията на настоящия регламент, когато онлайн платформа отказва да предостави идентификационните данни или данните за контакт на търговеца, докато не бъде сключен договор между търговеца и потребителя, или когато онлайн платформа предлага продукта или услугата от свое име, вместо от името на търговеца, който ще достави продукта или ще предостави услуга. В това отношение следва да се определи обективно, въз основа на всички относими обстоятелства, дали представянето би могло да създаде в средностатистическия потребител впечатление, че въпросната информация е предоставена от самата онлайн платформа или от търговци, действащи под нейно ръководство или контрол.

(25)

Освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, не следва да засяга възможността за постановяването на различни разпореждания срещу доставчици на посреднически услуги, дори когато те отговарят на условията, определени като част от това освобождаване. Подобни разпореждания могат да представляват, по-специално, заповеди на съдебни или административни органи, издадени в съответствие с правото на Съюза, които изискват прекратяване или предотвратяване на нарушение, включително премахване на незаконната информация, посочена в тези заповеди, или блокиране на достъпа до нея.

(26)

С цел да се създаде правна сигурност и да не се възпират евентуални действия, целящи разкриване, идентифициране и противодействие на незаконното съдържание, които доставчиците на всички категории посреднически услуги предприемат доброволно, следва да се поясни, че фактът, че доставчиците предприемат такива действия, сам по себе си не прави невъзможно освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, при условие че тези дейности се извършват с дължимата грижа и добросъвестно. Условието за полагане на дължима грижа и добросъвестност следва да включва да се действа по обективен, недискриминационен и пропорционален начин, при надлежно зачитане на правата и законните интереси на всички участници, и да се осигуряват необходимите гаранции срещу необосновано премахване на законно съдържание, в съответствие с целта и изискванията на настоящия регламент. За тази цел съответните доставчици следва например да предприемат разумни мерки, за да гарантират, че когато за извършване на такива дейности се използват автоматизирани инструменти, съответната технология е достатъчно надеждна, за да ограничи във възможно най-голяма степен процента на грешките. Освен това е целесъобразно да се поясни, че фактът, че доставчиците предприемат добросъвестни мерки за спазване на изискванията на правото на Съюза, включително определените в настоящия регламент по отношение на изпълнението на техните общи условия, сам по себе си не следва да прави невъзможно освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент. Следователно действията и мерките, които даден доставчик може да е предприел, не следва да се вземат предвид, когато се определя дали той може да се ползва от освобождаване от отговорност, по-специално по отношение на това дали той предоставя своята услуга неутрално и следователно може да попадне в обхвата на съответната разпоредба, без това правило обаче да предполага, че доставчикът може непременно да се позове на нея. Доброволните действия не следва да се използват за заобикаляне на задълженията на доставчиците на посреднически услуги съгласно настоящия регламент.

(27)

Въпреки че правилата относно отговорността на доставчиците на посреднически услуги, установени в настоящия регламент, са съсредоточени върху освобождаването от отговорност на доставчиците на посреднически услуги, е важно да се припомни, че въпреки принципно важната роля на тези доставчици проблемът с незаконното съдържание и действия онлайн не следва да се решава, като се обръща внимание единствено на техните задължения и отговорности. Когато е възможно, засегнатите от пренасяното или съхраняваното онлайн незаконно съдържание трети лица следва да се опитат да решат възникналите във връзка с него спорове, без да ангажират доставчиците на въпросните посреднически услуги. Получателите на услугата следва да носят отговорност, когато това е предвидено в приложимите разпоредби на правото на Съюза и на националното право, определящи тази отговорност, за незаконното съдържание, което те предоставят и могат да разпространяват сред обществеността чрез посредническите услуги. Когато е целесъобразно, други участници, като например групови модератори в затворена онлайн среда, по-специално в случая на големи групи, също следва да спомагат за предотвратяване на разпространението на незаконно съдържание онлайн в съответствие с приложимото право. Освен това, когато е необходимо да се включат доставчици на услуги на информационното общество, включително доставчици на посреднически услуги, всички искания или заповеди в този смисъл следва поначало да са насочени към конкретния доставчик, който има техническата и оперативната способност да предприеме действия срещу конкретни елементи на незаконно съдържание, така че да се предотвратят и сведат до минимум всички вероятни отрицателни последици по отношение на наличността и достъпността на информацията, която не представлява незаконно съдържание.

(28)

От 2000 г. насам се появиха нови технологии, които подобряват наличността, ефикасността, скоростта, надеждността, капацитета и сигурността на системите за предаване, възможността за лесно намиране и съхранение на данни онлайн, което води до все по-сложна онлайн екосистема. В това отношение следва да се припомни, че доставчиците на услуги, които изграждат и поддържат основната логическа архитектура и правилното функциониране на интернет, включително техническите спомагателни функции, също могат да се ползват от освобождаването от отговорност, установено в настоящия регламент, доколкото техните услуги се определят като услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“. Подобни услуги включват, в зависимост от случая, безжични локални мрежи, услуги, свързани със системата за имена на домейни (DNS), регистри на имена на домейни от първо ниво, регистратори, органи за сертифициране, които издават цифрови сертификати, виртуални частни мрежи, онлайн търсачки, инфраструктурни услуги в облак или мрежи за доставка на съдържание, които позволяват, намират или подобряват определени функции на други доставчици на посреднически услуги. Аналогично услугите, използвани за комуникация, и техническите средства за тяхното доставяне също претърпяха значително развитие, което доведе до онлайн услуги като интернет телефония, услуги за съобщения и уеб базирани услуги за електронна поща, при които комуникацията се предоставя чрез услуга за достъп до интернет. Тези услуги също могат да се ползват от освобождаване от отговорност, доколкото се смятат за услуги по „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“.

(29)

Посредническите услуги обхващат широк спектър от икономически дейности, които се осъществяват онлайн и които се развиват непрекъснато, за да се осигури бързо, безопасно и сигурно предаване на информация и да се гарантира удобство за всички участници в онлайн екосистемата. Например посредническите услуги „обикновен пренос“ включват стандартни категории услуги, като например точки за обмен в интернет, точки за безжичен достъп, виртуални частни мрежи, услуги и разрешаване на система за име на домейн (DNS), регистри на имена на домейни от първо ниво, регистратори, органи за сертифициране, които издават цифрови сертификати, интернет телефония и други междуличностни съобщителни услуги, докато стандартните примери за посредническите услуги на „кеширане“ включват единствено предоставянето на мрежи за доставка на съдържание, обратни прокси сървъри или сървъри за адаптиране на съдържание. Тези услуги са от решаващо значение, за да се гарантира плавно и ефикасно предаване на информацията, предоставяна в интернет. Примерите за „хостинг услуги“ включват категории услуги, като например компютърни услуги в облак, уеб хостинг, възмездни услуги по каталогизиране или услуги, позволяващи обмен на информация и съдържание онлайн, включително съхранение и споделяне на файлове. Посредническите услуги могат да се предоставят самостоятелно, като част от друг вид посредническа услуга или едновременно с други посреднически услуги. Дали конкретна услуга представлява услуга за „обикновен пренос“, „кеширане“ или „хостинг“, зависи единствено от нейните технически функции, които могат да претърпят развитие с времето и следва да бъдат оценявани във всеки отделен случай.

(30)

На доставчиците на посреднически услуги не следва да се налага – нито de jure, нито de facto – задължение за наблюдение по отношение на задължения от общ характер. Това не засяга задълженията за наблюдение в конкретни случаи, и по-специално не засяга заповеди на национални органи съгласно националното законодателство, в съответствие с правото на Съюза, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз, и в съответствие с условията, установени в настоящия регламент. Разпоредбите на настоящия регламент следва да не се тълкуват като налагащи общо задължение за наблюдение или общо задължение за активно търсене на факти, нито като налагащи общо задължение на доставчиците да предприемат активни мерки във връзка с незаконното съдържание.

(31)

В зависимост от правната система на всяка държава членка и съответната област на правото, националните съдебни или административни органи, включително правоохранителните органи, могат да разпореждат на доставчиците на посреднически услуги да предприемат действия срещу един или повече конкретни елементи незаконно съдържание или да предоставят конкретна информация. Националните закони, въз основа на които се издават подобни заповеди, се различават значително и заповедите все по-често имат за предмет трансгранични ситуации. За да се гарантира, че тези заповеди могат да се изпълняват по ефективен и ефикасен начин, по-специално в трансграничен контекст, така че съответните публични органи да могат да изпълняват своите задачи и на доставчиците да не се налага непропорционална тежест, без да се засягат неправомерно правата и законните интереси на трети лица, е необходимо да се установят определени условия, на които тези заповеди следва да отговарят, както и някои допълнителни изисквания, свързани с тяхното обработване. Следователно настоящият регламент следва да хармонизира само някои специфични минимални условия, на които следва да отговарят тези заповеди, за да пораждат задължение за доставчиците на посреднически услуги да информират съответните органи за привеждането в изпълнение на тези заповеди. Поради това настоящият регламент не съдържа правно основание за издаване на такива заповеди, нито урежда техния териториален обхват или трансгранично изпълнение.

(32)

Приложимото право на Съюза или национално право, въз основа на което се издават тези заповеди, могат да съдържат изискване за допълнителни условия и следва да бъдат основата за изпълнението на съответните заповеди. В случай на неспазване на такива заповеди издалата ги държава членка следва да може да осигури изпълнението им в съответствие с националното си право. Приложимото национално право следва да бъде в съответствие с правото на Съюза, включително с разпоредбите на Хартата и на ДФЕС относно свободата на установяване и на предоставяне на услуги в рамките на Съюза, по-специално по отношение на услугите в областта на хазартните игри и залаганията по интернет. По подобен начин, прилагането на националните закони за изпълнението на съответните заповеди не засяга приложимите правни актове на Съюза или международните споразумения, сключени от Съюза или от държавите членки във връзка с трансграничното признаване, доброволно и принудително изпълнение на тези заповеди, по-специално по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. От друга страна, изпълнението на задължението за информиране на съответните органи за последиците от тези заповеди, за разлика от изпълнението на самите заповеди, следва да се подчинява на правилата, установени в настоящия регламент.

(33)

Доставчикът на посреднически услуги следва да информира издаващия орган за всякакви последващи действия във връзка с тези заповеди без необосновано забавяне в съответствие със сроковете, определени в съответното право на Съюза или национално право.

(34)

Съответните национални органи следва да могат да издават такива заповеди срещу съдържание, което се смята за незаконно, или заповеди за предоставяне на информация въз основа на правото на Съюза или националното право в съответствие с правото на Съюза, и по-специално Хартата, и да ги изпращат на доставчиците на посреднически услуги, включително тези, установени в друга държава членка. Настоящият регламент обаче не следва да засяга правото на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни или наказателноправни въпроси, включително Регламент (ЕС) № 1215/2012 и регламента относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси, нито националното наказателно- или гражданскопроцесуално право. Следователно, когато тези законови актове в контекста на наказателни или граждански производства предвиждат условия, които допълват или са несъвместими с условията, предвидени в настоящия регламент по отношение на заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за предоставяне на информация, условията, предвидени в настоящия регламент, може да не се прилагат или може да бъдат адаптирани. По-специално задължението на координатора за цифровите услуги от държавата членка на издаващия орган да предава копие от заповедите на всички други координатори за цифровите услуги може да не се прилага в контекста на наказателно производство или може да бъде адаптирано, когато това е предвидено в приложимото национално наказателнопроцесуално право.

Освен това задължението заповедите да съдържат изложение на причините, в което да се посочва защо информацията е незаконно съдържание, следва при необходимост да бъде адаптирано съгласно приложимите национални наказателнопроцесуални законови актове за предотвратяване, разследване, разкриване и наказателно преследване на престъпления. На последно място, изпълнението на задължението доставчиците на посреднически услуги да информират получателя на услугата може да бъде отложено във времето в съответствие с приложимото право на Съюза или национално право, по-специално в контекста на наказателно, гражданско или административно производство. Освен това заповедите следва да се издават в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и със забраната за налагане на общи задължения за контрол на информацията или за активно търсене на факти или обстоятелства, свидетелстващи за незаконна дейност, предвидени в настоящия регламент. Определените в настоящия регламент условия и изисквания спрямо заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание не засягат други актове на Съюза, предвиждащи подобни набори от правила за действие срещу конкретни видове незаконно съдържание, като например Регламент (ЕС) 2021/784, Регламент (ЕС) 2019/1020 или Регламент (ЕС) 2017/2394, с който на правоприлагащите органи на държавите членки в областта на защитата на потребителите се предоставят специални правомощия да разпореждат предоставяне на информация, а условията и изискванията спрямо заповедите за предоставяне на информация не засягат други актове на Съюза, предвиждащи подобни правила за конкретни сектори. Тези условия и изисквания не следва да засягат правилата за задържане и съхранение съгласно приложимото национално право в съответствие с правото на Съюза и исканията за поверителност от страна на правоприлагащи органи, свързани със забраната за разкриване на информация. Тези условия и изисквания не следва да засягат възможността държавите членки да изискват от доставчик на посреднически услуги да предотврати нарушение в съответствие с правото на Съюза, включително настоящия регламент, и по-специално със забраната за общи задължения за наблюдение.

(35)

Условията и изискванията, установени в настоящия регламент, следва да бъдат изпълнени най-късно при предаването на заповедта на съответния доставчик. Следователно заповедта може да бъде издадена на един от официалните езици на издаващия орган на съответната държава членка. Когато обаче този език е различен от езика, деклариран от доставчика на посреднически услуги, или от друг официален език на държавите членки, договорен между органа, издал заповедта, и доставчика на посреднически услуги, предаването на заповедта следва да бъде придружено от превод най-малко на елементите на заповедта, предвидени в настоящия регламент. Когато доставчик на посреднически услуги се е договорил с органите на държава членка да използва определен език, той следва да се насърчава да приема заповеди на същия език, издадени от органи в други държави членки. Заповедите следва да включват елементи, които позволяват на адресата да идентифицира издаващия орган, включително данните за контакт на звено за контакт в рамките на този орган, когато е целесъобразно, и да проверява истинността на заповедта.

(36)

Териториалният обхват на подобни заповеди за предприемане на действия срещу незаконно съдържание следва да бъде ясно определен въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, на което почива издаването на заповедта, и той не следва да надхвърля строго необходимото за постигането на нейните цели. В това отношение националният издаващ заповедта съдебен или административен орган, който може да бъде правоохранителен орган, следва да намери баланс между целта, която заповедта се стреми да постигне, в съответствие с правното основание, на което почива нейното издаване, и правата и законните интереси на всички трети лица, които могат да бъдат засегнати от заповедта, и по-специално техните основни права съгласно Хартата. По-специално, в трансграничен контекст действието на заповедта следва по принцип да бъде ограничено до територията на издаващата държава членка, освен ако незаконосъобразността на съдържанието произтича пряко от правото на Съюза или ако издаващият орган смята, че съответните права изискват по-широк териториален обхват, в съответствие с правото на Съюза и международното право, като същевременно се вземат предвид принципите за добросъседство.

(37)

Заповедите за предоставяне на информация, уредени с настоящия регламент, се отнасят до изготвянето на специфична информация за отделни получатели на съответната посредническа услуга, които са посочени в тези заповеди с цел да се определи дали получателите на услугата спазват приложимите правила на Съюза или националните правила. С такива заповеди следва да се изисква информация с цел подпомагане на идентифицирането на съответните получатели на услугата. Поради това заповедите относно предоставяне на информация относно група получатели на услугата, които не са изрично идентифицирани, включително заповедите за предоставяне на агрегирана информация, необходима за статистически цели или за изготвяне на фактологично обосновани политики, не са обхванати от изискванията относно предоставянето на информация по настоящия регламент.

(38)

Заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и за предоставяне на информация се подчиняват на правилата, гарантиращи компетентността на държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги, и предвиждащи възможни дерогации от тази компетентност в някои случаи, посочени в член 3 от Директива 2000/31/ЕО, само ако са изпълнени условията на посочения член. Като се има предвид, че въпросните заповеди се отнасят съответно до конкретни елементи на незаконно съдържание и информация, когато са адресирани до доставчици на посреднически услуги, установени в друга държава членка, те принципно не ограничават свободата на тези доставчици да предоставят своите услуги през граница. Следователно правилата, установени в член 3 от Директива 2000/31/ЕО, включително правилата относно необходимостта мерките за дерогация от компетентността на държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги, да се основават на определени конкретни причини, както и тези относно уведомяването за подобни мерки, не се прилагат по отношение на тези заповеди.

(39)

Изискванията за предоставяне на информация относно механизмите за правна защита, които са на разположение на доставчика на посредническата услуга и на получателя на услугата, който е предоставил съдържанието, включват изискване за предоставяне на информация относно административните механизми за разглеждане на жалби и средствата за правна защита пред съд, включително обжалвания срещу заповеди, издадени от съдебни органи. Освен това координаторите за цифровите услуги биха могли да разработят национални инструменти и насоки по отношение на механизмите за подаване на жалби и правна защита, приложими на тяхната съответна територия, за да се улесни достъпът на получателите на услугата до такива механизми. На последно място, при прилагането на настоящия регламент държавите членки следва да зачитат основното право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, предвидено в член 47 от Хартата. Поради това настоящият регламент не следва да възпрепятства съответните национални съдебни или административни органи да издават, въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, заповед за възстановяване на съдържание, когато това съдържание е било съобразено с общите условия на доставчика на посреднически услуги, но е било погрешно счетено за незаконно от този доставчик и е било премахнато.

(40)

За да се постигнат целите на настоящия регламент, и по-специално за да се подобри функционирането на вътрешния пазар и да се гарантира безопасна и прозрачна онлайн среда, е необходимо да се установи ясен, ефективен, предвидим и балансиран набор от хармонизирани задължения за дължима грижа спрямо доставчиците на посреднически услуги. Тези задължения следва да имат за цел по-специално да гарантират постигането на различни обществено-политически цели, като например безопасността и доверието на получателите на услугата, включително на потребителите, малолетните и непълнолетните лица и ползвателите, за които има особен риск да бъдат подложени на изказвания, пораждащи омраза, сексуален тормоз или други дискриминационни действия, защитата на съответните основни права, залегнали в Хартата, реалната отчетност на тези доставчици и осигуряването на повече възможности на получателите на услугите и другите засегнати лица, като същевременно с тях се улеснява необходимият надзор от страна на компетентните органи.

(41)

В това отношение е важно задълженията за дължима грижа да бъдат адаптирани към вида, размера и естеството на съответната посредническа услуга. Поради това в настоящия регламент се определят основни задължения, приложими към всички доставчици на посреднически услуги, както и допълнителни задължения за доставчиците на хостинг услуги, и по-специално доставчиците на онлайн платформи, много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки. Доколкото доставчиците на посреднически услуги попадат в няколко различни категории предвид естеството на техните услуги и мащабите на тяхната дейност, те следва да спазват всички съответни задължения по настоящия регламент, свързани с тези услуги. Хармонизираните задължения за дължима грижа, които следва да бъдат разумни и да не бъдат произволни, са необходимият отговор на установените проблеми от обществено-политически характер, като например защитата на законните интереси на получателите на услугите, противодействието на незаконните практики и защитата на основните права, залегнали в Хартата. Задълженията за дължима грижа са независими от въпроса за отговорността на доставчиците на посреднически услуги, който поради това трябва да бъде разгледан отделно.

(42)

За по-гладка и ефикасна двустранна комуникация, включително, когато е целесъобразно, чрез потвърждаване на получаването на такива съобщения, по въпросите, обхванати от настоящия регламент, от доставчиците на посреднически услуги следва да се изиска да определят единно електронно звено за контакт и да публикуват и актуализират съответната информация относно това звено за контакт, включително относно езиците, които ще се използват при тази комуникация. Електронното звено за контакт може да се използва и от доверени податели на сигнали и от професионални образувания, които поддържат определени отношения с доставчика на посреднически услуги. За разлика от представителя, електронното звено за контакт следва да служи за оперативни цели и по отношение на него не следва да се изисква да има физическо местоположение. Доставчиците на посреднически услуги могат да определят същото единно звено за контакт за целите на изискванията на настоящия регламент, както и за целите на други законодателни актове на Съюза. Когато се посочват езиците за комуникация, доставчиците на посреднически услуги се насърчават да гарантират, че избраните езици сами по себе си не представляват пречка за комуникацията. Когато е необходимо, следва да бъде възможно доставчиците на посреднически услуги и органите на държавите членки да сключат отделно споразумение относно езика за комуникация или да потърсят други средства за преодоляване на езиковата бариера, включително като използват всички налични технологични средства или вътрешни и външни човешки ресурси.

(43)

От доставчиците на посреднически услуги следва също така да се изисква да определят единно звено за контакт за получателите на услуги, което позволява бърза, пряка и ефективна комуникация, по-специално чрез леснодостъпни средства като телефонни номера, адреси на електронна поща, електронни формуляри за връзка, чатботове или съобщения в реално време. Следва изрично да се посочва кога даден получател на услугата комуникира с чатботове. Доставчиците на посреднически услуги следва да позволяват на получателите на услуги да избират средства за пряка и ефективна комуникация, които не се основават единствено на автоматизирани инструменти. Доставчиците на посреднически услуги следва да полагат всички усилия в рамките на разумното с цел да осигурят отделянето на достатъчно човешки и финансови ресурси, за да гарантират, че тази комуникация се осъществява своевременно и ефективно.

(44)

Доставчиците на посреднически услуги, които са установени в трета държава и които предлагат услуги в Съюза, следва да определят представител в Съюза с достатъчно пълномощия и да предоставят на съответните органи информация за своите представители, както и да я оповестят публично. За да изпълнят това задължение, тези доставчици следва да гарантират, че определеният представител разполага с необходимите правомощия и ресурси, за да сътрудничи със съответните органи. Такъв например би могъл да бъде случаят, когато доставчик на посреднически услуги определи дъщерно предприятие от същата група като доставчик или неговото предприятие майка, ако това дъщерно предприятие или предприятие майка е установено в Съюза. Това обаче може да не е така, например когато представителят е в производство за преструктуриране, за несъстоятелност или за лична или дружествена неплатежоспособност. Това задължение следва да осигури възможност за ефективен надзор и, когато е необходимо, за осигуряване на спазването на настоящия регламент по отношение на тези доставчици. Следва да е възможно един представител да бъде упълномощен, в съответствие с националното право, от повече от един доставчик на посреднически услуги. Представителят следва да може да действа и като звено за контакт, при условие че са спазени съответните изисквания на настоящия регламент.

(45)

Свободата на договаряне на доставчиците на посреднически услуги принципно следва да се зачита, но е целесъобразно да се установят определени правила относно съдържанието, прилагането и осигуряването на спазването на общите условия на тези доставчици в интерес на прозрачността, защитата на получателите на услугата и избягването на несправедливост или произволност. Доставчиците на посреднически услуги следва ясно да посочват и постоянно да актуализират в своите общи условия информацията за основанията, въз основа на които могат да ограничат предоставянето на своите услуги. По-специално те следва да включват информация за всички политики, процедури, мерки и инструменти, използвани за целите на модерирането на съдържание, включително алгоритмичното вземане на решения и прегледа от човек, както и процедурния правилник на тяхната вътрешна система за разглеждане на жалби. Те следва също така да предоставят леснодостъпна информация относно правото на прекратяване на използването на услугата. Доставчиците на посреднически услуги могат да използват в своите условия на услугата графични елементи като икони или изображения, за да онагледят основните елементи на изискванията по отношение на информацията, установени в настоящия регламент. Доставчиците следва да информират получателите на своята услуга чрез подходящи средства за въвеждането на значителни промени в общите условия, например когато изменят правилата относно информацията, която е разрешена за тяхната услуга, или други подобни промени, които биха могли пряко да повлияят на способността на получателите да използват услугата.

(46)

Доставчиците на посреднически услуги, които са насочени предимно към малолетни и непълнолетни лица, например чрез проектните параметри или маркетинга на услугата, или които се използват предимно от малолетни и непълнолетни лица, следва да положат специални усилия, за да направят обяснението на техните общи условия лесноразбираемо за малолетните и непълнолетните лица.

(47)

При разработването, прилагането и осигуряването на спазването на тези ограничения доставчиците на посреднически услуги следва да действат по безпристрастен и недискриминационен начин и да вземат предвид правата и законните интереси на получателите на услугата, включително основните права, залегнали в Хартата. Например доставчиците на много големи онлайн платформи следва по-конкретно да отдават дължимото внимание на свободата на изразяването на мнения и на информация, включително свободата и плурализма на медиите. Всички доставчици на посреднически услуги следва също така да отдават дължимото внимание на съответните международни стандарти за защита на правата на човека, като например Ръководните принципи на Организацията на обединените нации за бизнеса и правата на човека.

(48)

Предвид тяхната специална роля и обхват, е целесъобразно на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки да се наложат допълнителни изисквания по отношение на информацията и прозрачността на техните общи условия. Следователно доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да предоставят своите общи условия на официалните езици на всички държави членки, в които предлагат своите услуги, и следва също така да предоставят на получателите на услугите кратко и лесноразбираемо резюме на основните елементи на общите условия. В тези резюмета следва да се посочват основните елементи на изискванията за предоставяне на информация, включително възможността за лесен отказ от незадължителните клаузи.

(49)

За да се гарантира подходящо равнище на прозрачност и отчетност, доставчиците на посреднически услуги следва да публикуват ежегоден доклад в машинночитаем формат, в съответствие с хармонизираните изисквания, съдържащи се в настоящия регламент, относно модерирането на съдържание, което предприемат, включително относно мерките, които предприемат вследствие прилагането и осигуряването на спазването на техните общи условия. За да се избегне обаче налагането на непропорционална тежест, тези задължения за прозрачно докладване не следва да се прилагат за доставчици, които са микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (25) и които не са много големи онлайн платформи по смисъла на настоящия регламент.

(50)

Доставчиците на хостинг услуги играят особено важна роля в борбата с незаконното съдържание онлайн, тъй като съхраняват информация, предоставяна от и по искане на получателите на услугата, и обикновено предоставят на други получатели достъп до тази информация, понякога в голям мащаб. Важно е всички доставчици на хостинг услуги, независимо от техния размер, да въведат леснодостъпни и лесни за ползване механизми за уведомяване и предприемане на действия, които улесняват уведомяващия в подаването на сигнал до съответния доставчик на хостинг услуги за конкретни части от информацията, които счита за незаконно съдържание („уведомяване“), и въз основа на този сигнал доставчикът да може да прецени дали е съгласен с тази оценка и дали да премахне или да блокира достъпа до съответното съдържание („предприемане на действие“). Тези механизми следва да бъдат ясно разпознаваеми, разположени близо до въпросната информация и най-малко толкова лесни за намиране и използване, колкото механизмите за уведомяване за съдържание, което нарушава общите условия на доставчика на хостинг услуги. При условие че са изпълнени изискванията за уведомяване, физическите лица или образуванията следва да могат да сигнализират само чрез едно уведомление за няколко конкретни елемента, които смятат за незаконни, за да се осигури ефективното действие на механизмите за уведомяване и предприемане на действие. Механизмът за уведомяване следва да позволява, но не и да изисква идентифицирането на физическото лице или образуванието, подало уведомлението. За някои видове информация, за които е подадено уведомление, идентификационните данни на физическото лице или образуванието, подало уведомлението, може да са необходими, за да се определи дали тази информация представлява незаконно съдържание, както се твърди. Задължението за въвеждане на механизми за уведомяване и предприемане на действия следва да се прилага например по отношение на услугите за съхранение и споделяне на файлове, услугите за уеб хостинг, рекламните сървъри и текстовите хранилища (pastebins), доколкото те могат да бъдат смятани за хостинг услуги, обхванати от настоящия регламент.

(51)

Като се има предвид необходимостта от надлежно отчитане на основните права, гарантирани с Хартата, на всички засегнати лица, всяко действие, предприето от доставчик на хостинг услуги вследствие на получаване на уведомление, следва да бъде насочено към постигане на конкретна цел, в смисъл че следва да служи за премахване или блокиране на достъпа до конкретна информация, за която се счита, че представлява незаконно съдържание, без да се засяга неправомерно свободата на изразяването на мнения и на информация на получателите на услугата. Поради това като общо правило уведомленията следва да бъдат насочени към доставчиците на хостинг услуги, за които разумно може да се очаква, че имат техническата и оперативната способност да предприемат действие по отношение на такъв вид конкретна информация. Доставчиците на хостинг услуги, които получават уведомление, във връзка с което по технически или оперативни причини не могат да премахнат конкретната информация, следва да уведомят лицето или образуванието, подало уведомлението.

(52)

Правилата относно тези механизми за уведомяване и предприемане на действия следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза, така че да се предвиди своевременно, добросъвестно и безпристрастно обработване на сигналите въз основа на единни, прозрачни и ясни правила, които предвиждат стабилни гаранции за защита на правата и законните интереси на всички засегнати лица, по-специално техните основни права, гарантирани от Хартата, независимо от държавата членка, в която тези лица са установени или пребивават, и от съответната област на правото. За получателите на услугата тези основни права включват, но не са ограничени до, правото на свобода на изразяването на мнения и на информация, правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правото на недискриминация и правото на ефективни правни средства за защита; за доставчиците на услуги – свободата на стопанска инициатива, включително свободата на договаряне; за лицата, засегнати от незаконно съдържание – правото на човешко достойнство, правата на детето, правото на защита на собствеността, включително интелектуалната собственост, и правото на недискриминация. Доставчиците на хостинг услуги следва своевременно да обработват уведомленията, по-специално като вземат предвид вида незаконно съдържание, за което се уведомява, и неотложната необходимост от предприемането на действия. Например от тези доставчици може да се очаква да действат без забавяне, когато се уведомява за предполагаемо незаконно съдържание, което представлява заплаха за живота или безопасността на хората. Доставчикът на хостинг услуги следва без необосновано забавяне да информира физическото лице или образуванието, уведомяващо за конкретното съдържание, след като вземе решение дали да бъдат предприети действия по уведомлението.

(53)

Механизмите за уведомяване и предприемане на действия следва да позволяват подаването на уведомления, които са достатъчно точни и достатъчно обосновани, за да се даде възможност на доставчика на хостинг услуги да вземе информирано и добросъвестно решение, съвместимо със свободата на изразяването на мнения и на информация, по отношение на съдържанието, за което се отнася уведомлението, по-специално дали това съдържание трябва да се счита за незаконно съдържание и да бъде премахнато или достъпът до него да бъде блокиран. Тези механизми следва да улесняват подаването на уведомления за незаконно съдържание, съдържащи обяснение на причините, поради които физическото лице или образуванието, подало уведомлението, счита, че съдържанието е незаконно, както и ясно указание за мястото на това съдържание. Когато уведомлението съдържа достатъчно информация, за да се даде възможност на добросъвестен доставчик на хостинг услуги да установи, без подробна правна проверка, че е ясно, че съдържанието е незаконно, следва да се счита, че уведомлението води до действително узнаване или запознаване за незаконосъобразността. С изключение на подаването на уведомления, свързани с престъпления, посочени в членове 3 – 7 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (26), тези механизми следва да изискват от физическото лице или образуванието, подало уведомлението, да разкрие идентификационните си данни, за да се избегне злоупотреба.

(54)

Когато доставчик на хостинг услуги реши на основание на това, че предоставената от получателите информация е незаконно съдържание или е несъвместима с неговите общи условия, да премахне или да блокира достъпа до информация, предоставена от получателя на услугата, или по друг начин да ограничи видимостта ѝ или извличането на печалба от нея, например въз основа на сигнал или по собствена инициатива, включително единствено чрез автоматизирани инструменти, той следва да уведоми по ясен и лесноразбираем начин получателя на услугата за своето решение, за съответните причини и за наличните възможности за правна защита чрез оспорване на решението, с оглед на отрицателните последици, които тези решения могат да имат за получателя на услугата, включително за упражняването на основното му право на свобода на изразяване. Това задължение следва да се прилага независимо от причините за решението, по-специално независимо от това дали действието е предприето, тъй като докладваната информация се счита за незаконно съдържание или за несъвместима с приложимите общи условия. Когато решението е взето въз основа на получаване на уведомление, доставчикът на хостинг услуги следва да разкрие идентификационните данни на лицето или образуванието, подало уведомлението, на получателя на услугата само когато тази информация е необходима, за да се установи незаконосъбразността на съдържанието, например в случаи на нарушения на права върху интелектуалната собственост.

(55)

Ограничаването на видимостта може да се изразява в намаляване на видимостта в класирането или в системите за препоръчване, както и в ограничаване на достъпността за един или повече получатели на услугата или блокиране на ползвателя от онлайн общност, без ползвателят да знае за това („неявно блокиране на достъп“). Извличането на печалба чрез приходи от реклама от информация, предоставена от получателя на услугата, може да бъде ограничено чрез спиране или прекратяване на паричните плащания или приходи, свързани с тази информация. Задължението за представяне на изложение на причините обаче не следва да се прилага по отношение на заблуждаващо търговско съдържание с голям обем, разпространявано чрез умишлено манипулиране на услугата, по-специално привидно използване на услугата, като например използването на ботове или фалшиви профили или други подвеждащи начини на използване на услугата. Независимо от други възможности за оспорване на решението на доставчика на хостинг услуги, получателят на услугата следва винаги да има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с националното право.

(56)

В някои случаи доставчик на хостинг услуги може да се запознае с информация, например чрез уведомление от уведомяващ или чрез свои доброволно въведени мерки, за дейност на даден получател на услугата, като например публикуване на определени видове незаконно съдържание, която дава основание на доставчика на хостинг услуги да подозира, предвид всички свързани със случая обстоятелства, с които е запознат, че този получател на услугата може да е извършил, да извършва или да има вероятност да извърши тежко престъпление, което застрашава живота или безопасността на лице или лица, като например престъпления, посочени в Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (27), Директива 2011/93/ЕС или Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета (28). Например конкретни елементи на съдържанието биха могли да породят подозрение за заплаха за обществеността, например подбуждане към извършване на терористично престъпление по смисъла на член 21 от Директива (ЕС) 2017/541. В такива случаи доставчикът на хостинг услуги следва незабавно да информира компетентните правоприлагащи органи за това подозрение. Доставчикът на хостинг услуги следва да предостави цялата съответна информация, с която разполага, включително, когато е приложимо, въпросното съдържание и, ако е налична, информация за времето, когато е било публикувано съдържанието, включително определената часова зона, обяснение на своето подозрение и информацията, необходима за намиране и установяване на идентфикационните данни на съответния получател на услугата. Настоящият регламент не предоставя правно основание за профилиране на получателите на услуги с цел доставчиците на хостинг услуги евентуално да откриват престъпления. Доставчиците на хостинг услуги следва също така да спазват другите приложими правила на правото на Съюза или националното право за защита на правата и свободите на физическите лица, когато информират правоприлагащите органи.

(57)

За да се избегне налагането на непропорционална тежест, допълнителните задължения, налагани съгласно настоящия регламент на доставчиците на онлайн платформи, включително платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, не следва да се прилагат за доставчици, които отговарят на критериите за микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО. По същата причина тези допълнителни задължения не следва да се прилагат и за доставчиците на онлайн платформи, които по-рано са отговаряли на критериите за микро- или малки предприятия, в продължение на период от 12 месеца след загубването на този статут. Тези доставчици не следва да бъдат изключени от задължението да предоставят информация за средномесечните активни получатели на услугата по искане на координатора за цифровите услуги по място на установяване или на Комисията. Като се има предвид обаче, че много големите онлайн платформи или много големите онлайн търсачки имат по-голям обхват и по-голямо въздействие при оказването на влияние върху начина, по който получателите на услугите получават информация и комуникират онлайн, тези доставчици не следва да се ползват от това изключение, независимо дали са или са били микро- или малки предприятия. Правилата за консолидиране, изложени в Препоръка 2003/361/ЕО, спомагат да се гарантира, че тези допълнителни задължения няма да бъдат заобиколени. Нищо в настоящия регламент не възпрепятства доставчиците на онлайн платформи, които са обхванати от това изключение, да създадат доброволно система, съобразена с едно или повече от тези задължени.

(58)

Получателите на услугата следва да могат лесно и ефективно да оспорват определени решения на доставчиците на онлайн платформите във връзка с незаконосъобразността на дадено съдържание или несъвместимостта му с общите условия, които ги засягат отрицателно. Поради това от доставчиците на онлайн платформите следва да се изисква да осигуряват вътрешни системи за разглеждане на жалби, които отговарят на определени условия, имащи за цел да се гарантира, че системите са леснодостъпни и водят до бързи, недискриминационни, безпристрастни и справедливи резултати и подлежат на преглед от човек, когато се използват автоматизирани средства. Тези системи следва да дават възможност на всички получатели на услугата да подадат жалба и не следва да установяват формални изисквания, като например препращане към специални относими правни разпоредби или сложни правни обяснения. Получателите на услугата, които са подали уведомление чрез механизма за уведомяване и предприемане на действия, предвиден в настоящия регламент, или чрез механизма за уведомяване за съдържание, което нарушава общите условия на доставчика на онлайн платформи, следва да имат право да използват механизма за подаване на жалби, за да оспорят решението на доставчика на онлайн платформи във връзка с техните уведомления, включително когато считат, че предприетото от този доставчик действие не е било подходящо. Възможността за подаване на жалба за отмяна на оспорваните решения следва да бъде на разположение за срок от най-малко шест месеца, считано от момента, в който доставчикът на онлайн платформи е уведомил получателя на услугата за решението.

(59)

Освен това следва да се предвиди възможност за добросъвестно започване на извънсъдебно уреждане на такива спорове, включително на тези, които не са могли да бъдат разрешени по задоволителен начин чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби, от сертифицирани органи, които разполагат с необходимата независимост, средства и експертен опит, за да извършват дейността си по справедлив, бърз и икономически ефективен начин. Независимостта на органите за извънсъдебно уреждане на спорове следва да се гарантира и на равнището на физическите лица, отговарящи за разрешаването на спорове, включително чрез правила относно конфликта на интереси. Таксите, начислявани от органите за извънсъдебно уреждане на спорове, следва да бъдат разумни, достъпни, привлекателни, евтини за потребителите и пропорционални и да се преценяват във всеки отделен случай. Когато орган за извънсъдебно решаване на спорове е сертифициран от компетентния координатор за цифровите услуги, този сертификат следва да бъде валиден във всички държави членки. Доставчиците на онлайн платформи следва да могат да откажат да участват в процедури за извънсъдебно уреждане на спорове съгласно настоящия регламент, когато същият спор, по-специално по отношение на съответната информация и основанията за вземане на оспорваното решение, последиците от решението и основанията за оспорване на решението, вече е разрешен или вече е предмет на текущо производство пред компетентния съд или пред друг компетентен орган за извънсъдебно уреждане на спорове. Получателите на услугата следва да могат да избират между вътрешния механизъм за подаване на жалби, извънсъдебното уреждане на спорове и възможността за започване на съдебно производство на всеки етап. Тъй като резултатът от процедурата за извънсъдебно уреждане на спорове не е обвързващ, страните не следва да бъдат възпрепятствани да образуват съдебно производство във връзка със същия спор. Осигурените по този начин възможности за оспорване на решенията на доставчиците на онлайн платформите следва по никакъв начин да не възпрепятстват възможността да бъде потърсена защита по съдебен ред в съответствие със законодателството на съответната държава членка и следователно следва да не засягат упражняването на правото им на ефективна съдебна защита съгласно предвиденото в член 47 от Хартата. Разпоредбите на настоящия регламент относно извънсъдебното уреждане на спорове не следва да изискват от държавите членки да създават такива органи за извънсъдебно уреждане на спорове.

(60)

При договорни спорове между потребители и предприятия относно закупуването на стоки или услуги Директива 2013/11/ЕС гарантира на потребителите от Съюза и предприятията в Съюза достъп до сертифицирани по отношение на качеството структури за алтернативно решаване на спорове. Във връзка с това следва да се поясни, че правилата на настоящия регламент относно извънсъдебното уреждане на спорове не засягат посочената директива, включително предвиденото в нея право на потребителите да се оттеглят от процедурата на всеки етап, ако не са удовлетворени от резултатите и протичането на процедурата.

(61)

Действията срещу незаконното съдържание могат да се предприемат по-бързо и по-надеждно, когато доставчиците на онлайн платформи предприемат необходимите мерки, за да гарантират приоритетно разглеждане на сигналите, подавани от доверени податели, действащи в определената си област на експертeн опит, чрез изискваните по настоящия регламент механизми за уведомяване и предприемане на действия, без да се засяга изискването за своевременно, добросъвестно и безпристрастно обработване и вземане на решения по всички сигнали, подавани съгласно тези механизми. Статут на доверен подател на сигнали следва да се предоставя от координатора за цифровите услуги на държавата членка, в която е установен заявителят, и следва да се признава от всички доставчици на онлайн платформи, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Статут на доверен подател на сигнали следва да се предоставя само на образувания, а не на физически лица, които са доказали, наред с останалото, че притежават специален експертен опит и компетентност в борбата с незаконното съдържание и че работят добросъвестно, точно и обективно. Тези образувания могат да бъдат публични по своя характер, като например по отношение на терористичното съдържание — звената за сигнализиране за незаконно съдържание в интернет на националните правоприлагащи органи или на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), или могат да бъдат неправителствени организации и частни или полупублични организации, като например организациите, които са част от мрежата от горещи линии INHOPE за докладване на материали, показващи сексуално насилие над деца, и организации, ангажирани със сигнализирането за незаконни расистки и ксенофобски прояви онлайн. За да се избегне намаляването на добавената стойност на този механизъм, общият брой на доверените податели на сигнали, одобрени в съответствие с настоящия регламент, следва да бъде ограничен. По-специално, браншовите сдружения, представляващи интересите на своите членове, следва да бъдат насърчавани да кандидатстват за статут на доверени податели на сигнали, без да се засяга правото на частноправни образувания или физически лица да сключват двустранни споразумения с доставчиците на онлайн платформи.

(62)

Доверените податели на сигнали следва да публикуват лесноразбираеми и подробни доклади относно уведомленията, подадени в съответствие с настоящия регламент. В тези доклади следва да се посочва информация като броя на уведомленията, категоризирани от доставчика на хостинг услуги, вида на съдържанието и действията, предприети от доставчика. Предвид факта, че доверените податели на сигнали са доказали своя експертен опит и компетентност, обработването на уведомления, подадени от доверени податели на сигнали, може да се очаква да бъде по-малко обременяващо и следователно по-бързо в сравнение с уведомленията, подадени от други получатели на услугата. Въпреки това средното време, необходимо за обработване, може все пак да е различно в зависимост от фактори, включващи вида незаконно съдържание, качеството на уведомленията и действителните технически процедури, въведени за подаването на такива уведомления.

Така например, въпреки че Кодексът на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, от 2016 г. определя референтен показател за участващите дружества по отношение на времето, необходимо за обработване на валидни уведомления за премахване на незаконни изказвания онлайн, пораждащи омраза, за обработването на други видове незаконно съдържание може да са необходими много по-различни срокове, в зависимост от конкретните факти и обстоятелства и видовете незаконно съдържание, за които става въпрос. За да се избегнат злоупотреби със статута на доверен подател на сигнали, следва да бъде възможно този статут да бъде временно отнет, когато координатор за цифровите услуги по място на установяване е започнал разследване въз основа на основателни причини. Правилата на настоящия регламент относно доверените податели на сигнали не следва да се разбират като възпрепятстващи доставчиците на онлайн платформи да третират по сходен начин уведомленията, подавани от образувания или физически лица, на които не е предоставен статут на доверен подател на сигнали съгласно настоящия регламент, и да си сътрудничат по друг начин с други образувания в съответствие с приложимото право, включително настоящия регламент и Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета (29). Правилата на настоящия регламент не следва да възпрепятстват доставчиците на онлайн платформи да използват такива доверени податели на сигнали или подобни механизми, за да предприемат бързи и надеждни действия срещу съдържание, което е несъвместимо с техните общи условия, по-специално срещу съдържание, което е вредно за уязвимите получатели на услугата, например за малолетните и непълнолетните лица.

(63)

Злоупотребата с онлайн платформите чрез честото публикуване на явно незаконно съдържание или чрез честото подаване на явно неоснователни уведомления или жалби съответно чрез механизмите и системите, създадени съгласно настоящия регламент, подкопава доверието и вреди на правата и законните интереси на засегнатите лица. Поради това е необходимо да се въведат подходящи пропорционални и ефективни гаранции срещу подобна злоупотреба, които трябва да са съобразени с правата и законните интереси на всички участници, включително приложимите основни права и свободи, залегнали в Хартата, по-специално свободата на изразяването на мнения. Информацията следва да се приема за явно незаконно съдържание и сигналите или жалбите — за явно неоснователни, когато и за неспециалиста е очевидно, без съществен анализ, че съдържанието е незаконно или съответно — че уведомленията или жалбите са неоснователни.

(64)

При определени условия доставчиците на онлайн платформи следва да спрат съответната си дейност по отношение на лицето, извършващо злоупотреба. Това не засяга свободата на доставчиците на онлайн платформи да определят своите общи условия и да въвеждат по-строги мерки в случай на явно незаконно съдържание, свързано с тежки престъпления, например материали, показващи сексуално насилие над деца. От съображения за прозрачност тази възможност следва да бъде изложена ясно и достатъчно подробно в общите условия на онлайн платформите. Следва винаги да има възможност за правна защита срещу решенията на доставчиците на онлайн платформи в това отношение и те следва да подлежат на надзор от страна на компетентния координатор за цифровите услуги. Доставчиците на онлайн платформи следва да изпратят предварително предупреждение, преди да вземат решение относно спирането, което следва да включва мотивите за евентуалното спиране и средствата за правна защита срещу решението на доставчиците на онлайн платформата. Когато вземат решение относно спирането, доставчиците на онлайн платформи следва да изпратят изложението на причините в съответствие с правилата, установени в настоящия регламент. Правилата на настоящия регламент по отношение на злоупотребите не следва да възпрепятстват доставчиците на онлайн платформи да предприемат други мерки в отговор на предоставяно от получатели на тяхната услуга незаконно съдържание или на друг вид злоупотреба с техните услуги, включително чрез нарушаване на техните общи условия, в съответствие с приложимото право на Съюза и национално право. Тези правила не засягат възможността да бъде потърсена отговорност от лицата, извършили злоупотреба, включително за нанесени вреди, предвидена в правото на Съюза или в националното право.

(65)

С оглед на конкретните отговорности и задължения на доставчиците на онлайн платформи, на тях следва да им бъдат наложени и задължения за прозрачно докладване в допълнение към задълженията за прозрачно докладване, налагани на всички доставчици на посреднически услуги съгласно настоящия регламент. За да се определи дали онлайн платформите и онлайн търсачките биха попаднали съответно в категорията на много големите онлайн платформи или много големите търсачки, за които се прилагат някои допълнителни задължения съгласно настоящия регламент, задълженията за прозрачно докладване за онлайн платформи и онлайн търсачки следва да включват определени задължения, свързани с публикуването и съобщаването на информация относно средномесечния брой на техните активни получатели на услугата в Съюза.

(66)

За да се гарантира прозрачност и да се даде възможност за контрол върху решенията за модериране на съдържание на доставчиците на онлайн платформи и за наблюдение на разпространението на незаконно съдържание онлайн, Комисията следва да поддържа и публикува база данни, която съдържа решенията и изложенията на причините от страна на доставчиците на онлайн платформи, когато те премахват или ограничават по друг начин наличието на информация и достъпа до нея. С цел постоянно актуализиране на базата данни доставчиците на онлайн платформи следва да подават в стандартен формат решенията и изложението на причините без необосновано забавяне след вземането на решение, за да се даде възможност за актуализации в реално време, когато това е технически възможно и пропорционално на средствата на въпросната онлайн платформа. Структурираната база данни следва да позволява достъп и търсене на съответната информация, по-специално по отношение на вида предполагаемо незаконно съдържание, за което става въпрос.

(67)

„Тъмните модели“ на онлайн интерфейсите на онлайн платформите са практики, които съществено нарушават или накърняват, умишлено или на практика, способността на получателите на услугата за свободен и информиран избор или решение. Тези практики могат да се използват за убеждаване на получателите на услугата да възприемат нежелано поведение или да вземат нежелани решения, които имат отрицателни последици за тях. Поради това на доставчиците на онлайн платформи следва да бъде забранено да заблуждават получателите на услугата или да прилагат способа на т.нар. „побутване“ спрямо тях, както и да нарушават или накърняват самостоятелността, вземането на решения или избора на получателите на услугата посредством структурата, проектните параметри или функциите на онлайн интерфейса или на част от него. Това следва да включва, но да не се ограничава до, избор на проектни параметри, позволяващи експлоатиране на получателя с цел насочването му към действия, които са в полза на доставчика на онлайн платформи, но които може да не са в интерес на получателите, като изборът се представя по начин, който не е неутрален, например по-силно открояване на някои възможности за избор чрез визуални, слухови или други компоненти, когато от получателя на услугата се иска да вземе решение.

Това следва също така да включва многократно изискване към получателя на услугата да направи избор, когато такъв избор вече е направен, което прави процедурата за отказ от услуга значително по-тромава от абонирането за нея или прави някои решения по-трудни или времеемки от други, което прави ненужно трудно прекратяването на покупките или отписването от дадена онлайн платформа, позволяваща на потребителите да сключват с търговци договори от разстояние, и заблуждава получателите на услугата, като ги подтиква към решения относно сделки, или чрез настройки по подразбиране, които са много трудни за промяна, и така необосновано се повлиява вземането на решения от страна на получателя на услугата по начин, който нарушава и накърнява неговата самостоятелност, вземане на решение и избор. Правилата за предотвратяване на „тъмни модели“ обаче не следва да се разбират като възпрепятстващи доставчиците да взаимодействат пряко с получателите на услугата и да им предлагат нови или допълнителни услуги. Законните практики, например в областта на рекламата, които са в съответствие с правото на Съюза, не следва сами по себе си да се считат за „тъмни модели“. Тези правила относно „тъмните модели“ следва да се тълкуват като обхващащи забранените практики, които попадат в обхвата на настоящия регламент, доколкото тези практики не са вече обхванати от Директива 2005/29/ЕО или Регламент (ЕС) 2016/679.

(68)

Онлайн рекламата играе важна роля в интернет, включително при предоставяните от онлайн платформите услуги, когато предоставянето на услугата понякога се заплаща – изцяло или частично, пряко или непряко – чрез приходи от реклама. Онлайн рекламата обаче може да доведе до значителни рискове — от реклами, които сами по себе си представляват незаконно съдържание, до генерирането на финансови стимули за публикуването или засилване на въздействието на незаконно или друго вредно съдържание и дейности онлайн, или също така дискриминационно представяне на реклами, което засяга равното третиране и възможности на гражданите. В допълнение към изискванията, произтичащи от член 6 от Директива 2000/31/ЕО, от доставчиците на онлайн платформи следва да се изисква да гарантират, че получателите на услугата разполагат с определена индивидуализирана информация, която им е необходима, за да разберат кога и от чие име е представена дадена реклама. Те следва да гарантират, че информацията е пределно ясна, включително чрез стандартизирани визуални или аудиобележки, ясно разпознаваеми и недвусмислени за средностатистическия получател на услугата, като тя следва да бъде адаптирана към естеството на индивидуалния онлайн интерфейс на услугата. Освен това получателите на услугата следва да разполагат с информация, пряко достъпна от онлайн интерфейса, на който е представена рекламата, относно основните параметри, въз основа на които конкретна реклама им бива представяна, което ще им даде съдържателно обяснение на използваната за целта логика, включително когато тя се основава на профилиране.

Тези обяснения следва да включват информация относно метода, използван за представянето на рекламата – например дали е контекстуална или друг вид реклама – и, когато е приложимо, основните използвани критерии за профилиране; тя следва също така да информира получателя за всички налични средства за промяна на тези критерии. Изискванията на настоящия регламент относно предоставянето на информация, свързана с рекламата, не засягат прилагането на съответните разпоредби на Регламент (ЕС) 2016/679, и по-специално разпоредбите относно правото на възражение, автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилирането, и в частност необходимостта от получаване на съгласие от субекта на данните преди обработването на лични данни за целево рекламиране. Регламентът също така не засяга разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО, и по-специално разпоредбите относно съхранението на информация в крайни устройства и достъпа до съхраняваната в тях информация. На последно място, настоящият регламент допълва прилагането на Директива 2010/13/ЕС, с която се налагат мерки, за да се даде възможност на ползвателите да декларират аудиовизуални търговски съобщения в генерирани от ползватели видеоклипове. Той също така допълва задълженията на търговците по отношение на оповестяването на търговски съобщения, произтичащи от Директива 2005/29/ЕО.

(69)

Когато на получателите на услугата се представят реклами, основани на техники за целеви подбор при рекламата, които са оптимизирани, за да съответстват на техните интереси и потенциално да използват техните слабости, това може да има особено сериозни отрицателни последици. В някои случаи манипулативните техники могат да окажат отрицателно въздействие върху цели групи и да увеличат вредите за обществото, например като допринесат за кампании за дезинформация или като дискриминират определени групи. Онлайн платформите са особено чувствителна среда за такива практики и представляват по-висок обществен риск. Следователно доставчиците на онлайн платформи не следва да представят реклами въз основа на профилиране съгласно определението в член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, като използват специални категории лични данни, посочени в член 9, параграф 1 от същия регламент, включително като използват категории за профилиране, основани на тези специални категории. Тази забрана не засяга задълженията, приложими за доставчиците на онлайн платформи или за други доставчици на услуги или рекламодатели, участващи в разпространението на рекламите, съгласно правото на Съюза относно защитата на личните данни.

(70)

Основна част от дейността на дадена онлайн платформа е начинът, по който информацията се подрежда по важност и представя в нейния онлайн интерфейс с цел улесняване и оптимизиране на достъпа до информация за получателите на услугата. Това се извършва например чрез предлагане, класиране и подреждане по важност на информацията посредством алгоритми, които извеждат на преден план дадени текстове или изображения, или чрез всяко друго подбиране на информацията, предоставяна от получатели на услугата. Такива системи за препоръчване могат да окажат значително въздействие върху способността на получателите да извличат и взаимодействат с информация онлайн, включително да улесняват търсенето на съответната информация за получателите на услугата и да допринасят за подобряване на потребителското преживяване. Те също така играят важна роля за засилване на въздействието на някои послания, „светкавичното“ разпространение на информация и стимулирането на определено онлайн поведение. Поради това онлайн платформите следва последователно да гарантират, че получателите на тяхната услуга са подходящо информирани за начина, по който системите за препоръчване оказват влияние върху начина на показване на информацията и могат да въздействат върху начина, по който им се представя тази информация. Те следва ясно да представят параметрите на тези системи за препоръчване по лесноразбираем начин, за да се гарантира, че получателите на услугата разбират как се подбира информацията, която получават. Тези параметри следва да включват най-малко най-важните критерии за определяне на информацията, която се предлага на получателите на услугата, и причините за съответното им значение, включително когато информацията е подредена по важност въз основа на профилиране и въз основа на онлайн поведението на получателите на услугата.

(71)

Защитата на малолетните и непълнолетните лица е важна цел на политиката на Съюза. Дадена онлайн платформа може да се счита за достъпна за малолетните и непълнолетни лица, когато нейните общи условия позволяват на малолетните и непълнолетните лица да използват услугата, когато нейната услуга е насочена към малолетни и непълнолетни лица или се използва предимно от тях, или когато доставчикът знае по друг начин, че някои от получателите на неговата услуга са малолетни и непълнолетни лица, например защото вече обработва за други цели лични данни на получателите на своята услуга, разкриващи тяхната възраст. Доставчиците на онлайн платформи, използвани от малолетни и непълнолетни лица, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки за защита на малолетните и непълнолетните лица, например като проектират своите онлайн интерфейси или части от тях с гаранция за най-високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица по подразбиране, когато е целесъобразно, като приемат стандарти за защита на малолетните и непълнолетните лица или като участват в кодекси за поведение за защита на малолетните и непълнолетните лица. Те следва да вземат предвид най-добрите практики и наличните насоки, например съдържащите се в съобщението на Комисията „Цифрово десетилетие за децата и младежите: новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+)“. Доставчиците на онлайн платформи не следва да представят реклами въз основа на профилиране, като използват лични данни на получателя на услугата, когато знаят с достатъчна сигурност, че получателят на услугата е малолетно или непълнолетно лице. В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, по-специално с принципа за свеждане на данните до минимум, предвиден в член 5, параграф 1, буква в) от него, тази забрана не следва да води до това доставчикът на онлайн платформата да поддържа, придобива или обработва повече лични данни, отколкото тези, с които вече разполага, за да прецени дали получателят на услугата е непълнолетен или малолетен. Следователно това задължение не следва да насърчава доставчиците на онлайн платформи да събират данни за възрастта на получателя на услугата преди нейното използване. Това не следва да засяга правото на Съюза относно защитата на личните данни.

(72)

За да допринесат за създаването на безопасна, надеждна и прозрачна онлайн среда за потребителите, както и за другите заинтересовани лица, като например конкуриращи се търговци и носителите на права върху интелектуалната собственост, и с цел разколебаване на търговците да продават продукти или услуги в нарушение на приложимите разпоредби, онлайн платформите, позволяващи потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да гарантират проследимостта на тези търговци. Поради това от търговеца следва да се изисква да предостави на доставчиците на онлайн платформите, позволяващи потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, определена съществена информация, включително за целите на рекламирането или предлагането на продукти. Това изискване следва да се прилага и за търговци, които рекламират продукти или услуги от името на съответната марка въз основа на сключени за целта споразумения. Тези доставчици на онлайн платформи следва да съхраняват цялата информация по сигурен начин за срока на своите договорни отношения с търговеца и шест месеца след това, за да дадат възможност за предявяване на претенции срещу търговеца или за изпълнението на поръчки, свързани с търговеца.

Това задължение е необходимо и пропорционално, така че публичните органи и частните лица със законен интерес да имат достъп до информацията в съответствие с приложимото право, включително относно защитата на личните данни, в това число въз основа на заповедите за предоставяне на информация, посочени в настоящия регламент. Това задължение не засяга евентуални задължения за запазване на определено съдържание за по-дълги срокове въз основа на други разпоредби на правото на Съюза или на национално право, в съответствие с правото на Съюза. Без да се засяга определението, предвидено в настоящия регламент, всеки търговец, независимо от това дали е физическо или юридическо лице, идентифицирано въз основа на член 6a, параграф 1, буква б) от Директива 2011/83/ЕС и член 7, параграф 4, буква е) от Директива 2005/29/ЕО, следва да бъде проследим, когато предлага продукт или услуга чрез онлайн платформа. Директива 2000/31/ЕО задължава всички доставчици на услуги на информационното общество да предоставят лесен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугата и на компетентните органи до определена информация, позволяваща идентифицирането на всички доставчици. Установените в настоящия регламент изисквания за проследимост за доставчиците на онлайн платформите, позволяващи потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, не засягат прилагането на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета (30), която преследва други законни цели от обществен интерес.

(73)

За да се гарантира ефективно и подходящо прилагане на това задължение, без да се налага непропорционална тежест, доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да положат всички възможни усилия да оценят доколко надеждна е информацията, предоставяна от съответните търговци, по-специално като използват свободно достъпни официални онлайн бази данни и онлайн интерфейси, като например националните търговски регистри и системата за обмен на информация за ДДС, или да изискат от съответните търговци да предоставят надеждни подкрепящи документи, като копия на документи за самоличност, заверени извлечения на платежни сметки, дружествени удостоверения и удостоверения от търговски регистри. Те могат също така да използват други източници, до които имат достъп от разстояние и които предлагат сходна степен на надеждност за целите на спазването на посоченото задължение. От съответните доставчици на онлайн платформи обаче не следва да се изисква да предприемат прекомерни или скъпоструващи онлайн проучвания на факти или да извършват непропорционални проверки на място. Освен това не следва да се приема, че доставчиците, които са положили изискваните по настоящия регламент възможни усилия, гарантират надеждността на информацията пред потребителите или други заинтересовани лица.

(74)

Доставчиците на онлайн платформи, позволяващи потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, следва да проектират и организират своя онлайн интерфейс по начин, който позволява на търговците да изпълняват задълженията си съгласно съответното право на Съюза, и по-специално изискванията по членове 6 и 8 от Директива 2011/83/ЕС, член 7 от Директива 2005/29/ЕО, членове 5 и 6 от Директива 2000/31/ЕО и член 3 от Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (31). За тази цел съответните доставчици на онлайн платформи следва да положат всички възможни усилия, за да преценят дали търговците, които използват техните услуги, са качили пълната информация в своите онлайн интерфейси в съответствие с приложимото право на Съюза. Доставчиците на онлайн платформи следва да гарантират, че продуктите или услугите не се предлагат, докато тази информация не е пълна. Това не следва да доведе до задължение за съответните доставчици на онлайн платформи да контролират като цяло продуктите или услугите, предлагани от търговците чрез техните услуги, нито общо задължение за установяване на фактите, по-специално за оценка на точността на информацията, предоставена от търговците. Онлайн интерфейсите следва да бъдат лесни за ползване и леснодостъпни за търговците и потребителите. В допълнение и след като разрешат предлагането на продукта или услугата от търговеца, съответните доставчици на онлайн платформи следва да полагат разумни усилия, за да проверят на случаен принцип дали предлаганите продукти или услуги са идентифицирани като незаконни в официални, свободно достъпни и машинночетими онлайн бази данни или онлайн интерфейси, достъпни в държава членка или в Съюза. Комисията следва също така да насърчава проследимостта на продуктите чрез технологични решения като цифрово подписани кодове за бърза реакция („кодове QR“) или незаменяеми токени. Комисията следва да насърчава разработването на стандарти и, при липсата на такива, на пазарно ориентирани решения, които могат да бъдат приемливи за заинтересованите лица.

(75)

Предвид значението на много големите онлайн платформи поради техния обхват, в частност изразен в броя на техните получатели на услуги, за улесняване на обществения дебат, икономическите сделки и разпространението сред обществеността на информация, мнения и идеи, както и за оказване на влияние върху начина, по който получателите на услугите получават и съобщават информация онлайн, е необходимо да се наложат специални задължения на доставчиците на тези платформи, в допълнение към задълженията, приложими за всички онлайн платформи. Поради решаващата им роля за намирането и осигуряването на достъп до информация онлайн е необходимо също така да се наложат тези задължения, доколкото те са приложими, на доставчиците на много големи онлайн търсачки. Тези допълнителни задължения на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки са необходимият отговор на опасенията от обществено-политически характер. Не съществуват алтернативни и по-малко ограничителни мерки, с които би се постигнал ефективно същият резултат.

(76)

Много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки могат да породят рискове за обществото, които са различни по обхват и въздействие от тези, които пораждат по-малките платформи. Доставчиците на подобни много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва съответно да поемат най-строги задължения за дължима грижа, които са съизмерими с тяхното въздействие върху обществото. Когато броят на активните получатели на онлайн платформа или на онлайн търсачка, изчислен като средна стойност за период от шест месеца, достигне значителен дял от населението на Съюза, системните рискове, които поражда онлайн платформата или онлайн търсачката, могат да добият непропорционално отрицателно въздействие в Съюза. Обхватът следва да се приема за значителен, когато този брой надвишава оперативния праг, определен на 45 милиона души, т.е. 10% от населението на Съюза. Когато е необходимо, този оперативен праг следва да се актуализира и следователно на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да допълва разпоредбите на настоящия регламент чрез приемането на делегирани актове.

(77)

За да се определи обхватът на дадена онлайн платформа или онлайн търсачка, е необходимо да се установи средният брой на активните получатели на всяка услуга поотделно. Съответно средният брой на месечните активни получатели на дадена онлайн платформа следва да отразява всички получатели, които действително се ползват от услугата най-малко веднъж в рамките на определен срок, като са изложени на информация, разпространявана на онлайн интерфейса на онлайн платформата, например гледане или слушане на съдържанието, или като предоставят информация, например търговци на онлайн платформите, позволяващи потребителите да сключват договори от разстояние с търговци.

За целите на настоящия регламент ползването не се ограничава до взаимодействие с информация чрез щракване, коментиране, свързване, споделяне, закупуване или извършване на сделки на онлайн платформа. Следователно понятието „активен получател на услугата“ не съвпада непременно с понятието „регистриран ползвател на услуга“. Що се отнася до онлайн търсачките, понятието „активни получатели на услугата“ следва да обхваща лицата, които разглеждат информация на техния онлайн интерфейс, но не и например собствениците на уебсайтовете, индексирани от онлайн търсачка, тъй като те не се ползват активно от услугата. Броят на активните получатели на дадена услуга следва да включва всички единични получатели на услугата, които ползват конкретната услуга. За тази цел получателят на услугата, който използва различни онлайн интерфейси, например уебсайтове или приложения, включително когато услугите са достъпни чрез различни единни ресурсни локатори (URL адреси) или имена на домейни, следва, когато е възможно, да се брои само веднъж. Понятието „активен получател на услугата“ обаче не следва да включва случайно използване на услугата от получатели на други доставчици на посреднически услуги, които непряко предоставят информация, хоствана от доставчика на онлайн платформа, чрез свързване или индексиране от доставчик на онлайн търсачка. Освен това настоящият регламент не изисква от доставчиците на онлайн платформи или на онлайн търсачки да извършват конкретно проследяване на физически лица онлайн. Когато тези доставчици са в състояние да изключат от броенето автоматизирани ползватели, например ботове или програми за извличане на данни, без допълнително обработване на лични данни и проследяване, те могат да направят това. Определянето на броя на активните получатели на услугата може да бъде повлияно от пазарните и техническите промени и поради това на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да допълва разпоредбите на настоящия регламент чрез приемане на делегирани актове за изготвяне на методика за определяне на активните получатели на онлайн платформа или онлайн търсачка, когато е необходимо, като отразява естеството на услугата и начина, по който получателите на услугата взаимодействат с нея.

(78)

С оглед на мрежовите ефекти, характеризиращи икономиката на платформите, базата от ползватели на дадена онлайн платформа или онлайн търсачка може бързо да се разшири и тя да достигне размерите на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка със съответното въздействие върху вътрешния пазар. Такъв може да бъде случаят при експоненциален растеж, наблюдаван в кратки срокове, или при голямо световно присъствие и оборот, което позволява на онлайн платформата или онлайн търсачката да използва максимално мрежовите ефекти и икономиите от мащаба и обхвата. Високият годишен оборот или пазарната капитализация могат по-специално да бъдат показател за бързо разрастване по отношение на обхванатите ползватели. В тези случаи координаторът за цифровите услуги по място на установяване или Комисията следва да са в състояние да изискат по-често докладване от страна на доставчика на онлайн платформата или онлайн търсачката за броя активни получатели на услугата, за да може своевременно да се определи моментът, от който тази платформа или онлайн търсачка следва да бъде определена като много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка за целите на настоящия регламент.

(79)

Много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки могат да се използват по начин, който силно влияе върху безопасността онлайн, формирането на общественото мнение и дискурс, както и онлайн търговията. Начинът, по който те проектират своите услуги, като цяло е оптимизиран в полза за техните бизнес модели, чиято движеща сила са често пъти рекламите, и това може да предизвика загриженост в обществото. Ефективното регулиране и осигуряване на спазването на правилата са необходими за ефективно идентифициране и смекчаване на рисковете и вредите за обществото и икономиката, които може да възникнат. Поради това съгласно настоящия регламент доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи търсачки онлайн следва да оценяват системните рискове, произтичащи от проектните параметри, предоставянето и използването на техните услуги, както и от вероятни злоупотреби от страна на получателите на услугата, и следва да предприемат подходящи смекчаващи мерки при спазване на основните права. При определяне на значимостта на вероятните отрицателни последици и въздействия доставчиците следва да вземат предвид сериозността на вероятното въздействие и вероятността от възникване на всички тези системни рискове. Например те биха могли да преценят дали вероятното отрицателно въздействие може да засегне голям брой лица, неговата потенциална необратимост или колко трудно е да се коригира и възстанови положението, съществувало преди вероятното въздействие.

(80)

Доставчиците на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки следва да оценят задълбочено четири категории системни рискове. Първата категория се отнася до рисковете, свързани с разпространение на незаконно съдържание, например материали, показващи сексуално насилие над деца, или на незаконни изказвания, пораждащи омраза, или други видове злоупотреба с техните услуги за извършването на престъпления, както и с извършването на незаконни дейности, като продажбата на продукти или услуги, забранени от правото на Съюза или националното право, включително опасни или фалшифицирани продукти или незаконно търгувани животни. Такова разпространение или дейности например могат да представляват значителен системен риск, когато достъпът до незаконно съдържание може да се разпространи бързо и широко чрез особено популярни профили или други средства за засилване на въздействието. Доставчиците на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки следва да оценят риска от разпространение на незаконно съдържание, независимо от това дали информацията е несъвместима и с техните общи условия. Тази оценка не засяга личната отговорност на получателя на услугата на много големите онлайн платформи или на собствениците на уебсайтове, индексирани от много големи онлайн търсачки, за евентуална незаконосъобразност на тяхната дейност съгласно приложимото право.

(81)

Втората категория се отнася до действителните или предвидимите въздействия на услугата върху упражняването на основните права, защитени от Хартата, включително, но не само, човешкото достойнство, свободата на изразяването на мнения и на информация, включително свободата и плурализма на медиите, правото на личен живот, правото на защита на личните данни, правото на недискриминация, правата на детето и защитата на потребителите. Подобни рискове могат да възникнат например при проектирането на използваните от дадена много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка алгоритмични системи или злоупотребата с техните услуги чрез подаване на злоумишлени уведомления или други методи за отнемане свободата на изразяването на мнения или възпрепятстване на конкуренцията. При оценката на рисковете за правата на детето доставчиците на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки следва да преценяват например доколко проектните параметри и функционирането на услугата са лесноразбираеми за малолетните и непълнолетните лица , както и как малолетните и непълнолетните лица могат да бъдат изложени чрез техните услуги на съдържание, което може да увреди здравето, физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните лица. Такива рискове могат да възникнат например във връзка с проектните параметри на онлайн интерфейси, при които умишлено или непреднамерено се използват слабостите и неопитността на малолетните и непълнолетните лица или които може да доведат до пристрастяване.

(82)

Третата категория рискове включва действителните или предвидимите отрицателни последици за демократичните процеси, гражданския дебат и изборните процеси, както и за обществената сигурност.

(83)

Четвъртата категория рискове произтича от подобни опасения, свързани с проектните параметри, функционирането или използването, включително чрез манипулиране, на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки с действителни или предвидими отрицателни последици за защитата на общественото здраве, малолетните и непълнолетните лица и сериозни отрицателни последици за физическото и психическото благосъстояние на дадено лице, или за насилието, основано на пола. Такива рискове могат да произтичат и от координирани кампании за дезинформация, свързани с общественото здраве, или от проектните параметри на онлайн интерфейса, които може да стимулират поведенчески зависимости в получателите на услугата.

(84)

При оценката на тези системни рискове доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да се съсредоточат върху системите или други елементи, които могат да допринесат за възникването на рисковете, включително всички алгоритмични системи, които могат да бъдат от значение, по-специално техните системи за препоръчване и рекламни системи, като обръщат внимание на свързаните практики за събиране и използване на данни. Те следва също така да преценят дали са подходящи техните общи условия и осигуряването на тяхното спазване, както и техните процеси за модериране на съдържание, технически инструменти и отделени ресурси. При оценката на системните рискове, идентифицирани в настоящия регламент, тези доставчици следва също така да се съсредоточат върху информацията, която не е незаконна, но допринася за възникването на системните рискове, идентифицирани в настоящия регламент. Поради това тези доставчици следва да обърнат специално внимание на начина, по който техните услуги се използват за разпространение или засилване на въздействието на подвеждащо или заблуждаващо съдържание, включително дезинформация. Когато алгоритмичното засилване на въздействието на информацията допринася за възникването на системните рискове, тези доставчици следва надлежно да отразят това в своите оценки на риска. Когато рисковете са локализирани или има езикови различия, тези доставчици следва да вземат предвид и това в своите оценки на риска. Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва по-специално да оценят как проектните параметри и функционирането на тяхната услуга, както и умишленото и често координирано манипулиране и използване на техните услуги или системното нарушаване на техните общи условия допринасят за възникването на тези рискове. Подобни рискове могат да възникнат например при привидно използване на услугата, например създаването на фалшиви профили, използването на ботове или подвеждащо използване на услугата и друго автоматизирано или отчасти автоматизирано поведение, което може да доведе до бързо и широко разпространение сред обществеността на информация, която представлява незаконно съдържание или е несъвместима с общите условия на дадена онлайн платформа или онлайн търсачка и допринася за кампаниите за дезинформация.

(85)

За да се даде възможност последващите оценки на риска да се допълват взаимно и да показват развитието на идентифицираните рискове, както и за да се улеснят разследванията и действията по осигуряване на спазването на правилата, доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да запазят всички подкрепящи документи, свързани с извършените от тях оценки на риска, например информация относно подготовката им, изходните данни и данните от тестването на техните алгоритмични системи.

(86)

Доставчиците на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки следва да вземат необходимите мерки и добросъвестно да смекчават системните рискове, идентифицирани в оценките на риска, при спазване на основните права. Всички приемани мерки следва да са съобразени с изискванията за дължима грижа по настоящия регламент и да са разумни и ефективни за смекчаване на идентифицираните конкретни отрицателни системни рискове. Те следва да са съобразени с икономическия капацитет на доставчика на много големите онлайн платформи или много големите онлайн търсачки, както и с необходимостта да се избегнат ненужни ограничения върху използването на тяхната услуга, като се вземат надлежно предвид вероятните отрицателни последици за основните права. Тези доставчици следва да обърнат специално внимание на въздействието върху свободата на изразяването на мнения.

(87)

Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва в рамките на тези смекчаващи риска мерки да обмислят например адаптиране на необходимите проектни параметри, характеристики или функциониране на своята услуга, например проектните параметри на онлайн интерфейса. Те следва да адаптират и прилагат своите общи условия, както е необходимо и в съответствие с правилата на настоящия регламент относно общите условия. Други подходящи мерки биха могли да включват адаптиране на техните системи за модериране на съдържание и вътрешни процеси или адаптиране на техните процеси на вземане на решение и ресурси, включително персонала, отговарящ за модерирането на съдържание, неговото обучение и местния експертен опит. Това се отнася по-специално до бързината и качеството на обработване на уведомленията. В това отношение например в Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, от 2016 г. се определя референтен показател за обработването на валидни уведомления за премахване на незаконни изказвания, пораждащи омраза, за по-малко от 24 часа. Доставчиците на много големи онлайн платформи, по-специално тези, които се използват предимно за разпространение сред обществеността на порнографско съдържание, следва добросъвестно да изпълняват всички свои задължения съгласно настоящия регламент по отношение на незаконно съдържание, представляващо кибернасилие, включително незаконно порнографско съдържание, по-специално с цел да се гарантира, че жертвите могат ефективно да упражняват правата си във връзка със съдържание, представляващо споделяне без съгласие на интимни или манипулирани материали, чрез бързо обработване на уведомления и премахване на такова съдържание без необосновано забавяне. За други видове незаконно съдържание може да са необходими по-дълги или по-кратки срокове за обработване на уведомленията, което ще зависи от фактите, обстоятелствата и видовете незаконно съдържание. Тези доставчици могат също така да започнат или да засилят сътрудничеството с доверени податели на сигнали и да организират обучения и обмен с организации на такива податели.

(88)

Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва също така да бъдат добросъвестни по отношение на мерките, които предприемат за изпитване, и когато е необходимо, да адаптират своите алгоритмични системи, не на последно място системите си за препоръчване. Може да се наложи те да смекчат отрицателните последици от персонализираните препоръки и да коригират критериите, използвани в техните препоръки. Рекламните системи, използвани от доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, могат също да бъдат катализатор за системните рискове. Тези доставчици следва също така да обмислят коригиращи мерки, като например да се откажат от приходите от реклама на конкретна информация или други действия, като например да подобрят видимостта на някои авторитетни източници на информация, или да приспособят своите рекламни системи в структурно отношение. На доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки може да се наложи да укрепят вътрешните си процеси или надзора на всяка една от своите дейности, по-специално по отношение на откриването на системни рискове, и да извършват по-чести или целенасочени оценки на риска, свързани с нови функции. По-специално, когато рисковете са споделени между различни онлайн платформи или онлайн търсачки, те следва да си сътрудничат с други доставчици на услуги, включително чрез изготвяне или присъединяване към съществуващи кодекси за поведение или други мерки за саморегулиране. Те следва също така да обмислят действия за повишаване на осведомеността, по-специално когато рисковете са свързани с кампании за дезинформация.

(89)

Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да вземат предвид висшия интерес на малолетните и непълнолетните лица, когато предприемат мерки като адаптиране на проектните параметри на тяхната услуга и техния онлайн интерфейс, особено когато техните услуги са насочени предимно към малолетни или непълнолетни лица или се използват предимно от такива лица. Те следва да гарантират, че техните услуги са организирани по начин, който позволява на малолетните и непълнолетните лица лесен достъп до механизмите, предвидени в настоящия регламент, когато е приложимо, включително механизми за уведомяване и предприемане на действия и за подаване на жалби. Те следва също така да предприемат мерки за защита на малолетните и непълнолетните лица от съдържание, което може да увреди тяхното физическо, умствено или морално развитие, както и следва да осигуряват инструменти, които позволяват условен достъп до такава информация. При избора на подходящи смекчаващи мерки доставчиците могат да разгледат, когато е целесъобразно, най-добрите практики в отрасъла, включително установени чрез саморегулативно сътрудничество, например кодекси за поведение, и следва да се вземат предвид насоките на Комисията.

(90)

Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да гарантират, че техният подход към оценката и смекчаването на риска се основава на най-добрата налична информация и научни познания и че те изпитват допусканията си с групите, които са най-силно засегнати от рисковете и мерките, които предприемат. За тази цел, когато е целесъобразно, те следва сами да извършват оценки на риска и да разработват свои мерки за ограничаването му с участието на представители на получателите на услугата, представители на групи, които могат да бъдат засегнати от техните услуги, независими експерти и организации на гражданското общество. Те следва да се стремят да отразят резултатите от тези консултации в своите методологии за оценка на рисковете и разработване на мерки за смекчаване, включително, когато е целесъобразно, проучвания, целеви групи, кръгли маси и други методи за консултации и проектиране. При оценката на това дали дадена мярка е разумна, пропорционална и ефективна, следва да се обърне специално внимание на правото на свобода на изразяването на мнения.

(91)

По време на криза може да е необходимо доставчиците на много големи онлайн платформи спешно да предприемат някои конкретни мерки в допълнение към мерките, които биха предприели с оглед на другите си задължения съгласно настоящия регламент. Във връзка с това следва да се счита, че настъпва криза, когато са налице изключителни обстоятелства, които могат да доведат до сериозна заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза или в значителна част от него. Такива кризи могат да възникнат в резултат на въоръжени конфликти или терористични актове, включително нововъзникващи конфликти или терористични актове, природни бедствия като земетресения и урагани, както и от пандемии и други сериозни трансгранични заплахи за общественото здраве. По препоръка на Европейския съвет за цифровите услуги Комисията следва да може да изисква от доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки спешно да реагират в случай на криза. Мерките, които тези доставчици могат да набележат и да обмислят да приложат, могат да включват например адаптиране на процесите на модериране на съдържание и увеличаване на ресурсите, предназначени за модериране на съдържание, адаптиране на общите условия, съответните алгоритмични системи и рекламни системи, допълнително засилване на сътрудничеството с доверените податели на сигнали, предприемане на мерки за повишаване на осведомеността, насърчаване на надеждна информация и адаптиране на проектните параметри на своите онлайн интерфейси. Следва да се предвидят необходимите изисквания, за да се гарантира, че тези мерки се предприемат в много кратък срок и че механизмът за реагиране при кризи се използва единствено когато и доколкото това е строго необходимо, както и че всички мерки, предприети в рамките на този механизъм, са ефективни и пропорционални, като надлежно се вземат предвид правата и законните интереси на всички засегнати лица. Използването на механизма не следва да засяга другите разпоредби на настоящия регламент, например разпоредбите относно оценките на риска и мерките за смекчаване на риска и осигуряването на тяхното спазване, както и разпоредбите относно протоколите при кризи.

(92)

Като се има предвид необходимостта да се гарантира проверка от независими експерти, доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да се отчитат чрез независим одит за спазването на задълженията по настоящия регламент и, когато е приложимо, на всички допълнителни ангажименти, поети съгласно кодексите за поведение и протоколите при кризи. За да се гарантира, че одитите се извършват ефективно, ефикасно и своевременно, доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да окажат необходимото сътрудничество и помощ на организациите, извършващи одитите, включително като предоставят на одитора достъп до всички относими данни и помещения, необходими за правилното извършване на одита, включително, когато е целесъобразно, до данни, свързани с алгоритмичните системи, и като отговарят на въпроси с искане за устен или писмен отговор. Одиторите следва също така да могат да използват други източници на обективна информация, включително проучвания от одобрени изследователи. Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки не следва да препятстват извършването на одита. Одитите следва да се извършват в съответствие с най-добрите практики в отрасъла и с висока професионална етика и обективност, като надлежно се вземат предвид, когато е целесъобразно, стандартите за одит и кодексите за поведение. Одиторите следва да гарантират поверителността, сигурността и целостта на информацията, като например търговските тайни, до които имат достъп при изпълнението на своите задачи. Тази гаранция не следва да бъде средство за заобикаляне на приложимостта на задълженията за одит по настоящия регламент. Одиторите следва да разполагат с необходимия експертен опит в областта на управлението на риска, както и техническа компетентност за одит на алгоритмите. Те следва да бъдат независими, за да могат да изпълняват своите задачи по подходящ и надежден начин. Те следва да отговарят на основните изисквания за независимост по отношение на забранените услуги, различни от извършване на одит, ротацията на дружествата и необвързаните с условия такси. Ако съществуват съмнения относно тяхната независимост и техническа компетентност, те следва да се откажат или да се въздържат да поемат одитния ангажимент.

(93)

Одиторският доклад следва да бъде обоснован, така че да включва съдържателен отчет за предприетите дейности и направените заключения. Той следва да е информативен и, когато е целесъобразно, да предлага подобрения на мерките, предприети от доставчиците на много голяма онлайн платформа и много голяма онлайн търсачка за изпълнение на задълженията им по настоящия регламент. След получаване на одитния доклад той следва да бъде предаден на координатора за цифровите услуги по място на установяване, на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги. Доставчиците следва също така без необосновано забавяне да предават, след като бъдат приключени, всички доклади относно оценката на риска и мерките за смекчаването му, а също и доклада за изпълнението на одита на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, показващ как са изпълнили препоръките на одита. Одитният доклад следва да включва одитно становище, основаващо на заключенията, направени въз основа на получените одитни доказателства. „Положително становище“ следва да се дава, когато всички доказателства сочат, че доставчикът на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка спазва задълженията по настоящия регламент или, когато е приложимо, всички ангажименти, които е поел съгласно даден кодекс за поведение или протокол при кризи, по-специално като идентифицира, оценява и смекчава системните рискове, които пораждат системата и услугите. „Положителното становище“ следва да бъде придружено от коментари, в които одиторът желае да включи забележки, които не оказват съществено въздействие върху резултата от одита. „Отрицателно становище“ следва да се дава, когато одиторът счита, че доставчикът на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка не спазва настоящия регламент или поетите ангажименти. Когато в одитното становище не може да се стигне до заключение за конкретни елементи, които попадат в обхвата на одита, в одитното становище се включва обяснение на причините за липсата на такова заключение. Когато е приложимо, докладът следва да включва описание на конкретни елементи, които не могат да бъдат одитирани, и обяснение защо те не могат да бъдат одитирани.

(94)

Задълженията относно оценката и смекчаването на рисковете следва да доведат, във всеки отделен случай, до необходимостта доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки да оценяват и - при необходимост – да адаптит проектните параметри на техните системи за препоръчване, например като предприемат мерки за предотвратяване или свеждане до минимум на тенденциозност, която води до дискриминация на лица в уязвимо положение, по-специално когато това адаптиране е в съответствие със правото в областта на защитата на данните и когато информацията е персонализирана въз основа на специални категории лични данни, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679. Освен това, като допълват задълженията за прозрачност, приложими за онлайн платформите по отношение на техните системи за препоръчване, доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва системно да гарантират, че получателите на техните услуги се ползват от алтернативни възможности, които не се основават на профилиране по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, за основните параметри на техните системи за препоръчване. Този избор следва да бъде пряко достъпен от онлайн интерфейса, на който се представят препоръките.

(95)

Рекламните системи, използвани от много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, пораждат особени рискове и изискват допълнителен публичен и регулаторен надзор поради своя мащаб и способност за целеви подбор на получателите на услугата въз основа на тяхното поведение във и извън онлайн интерфейса на тази платформа или търсачка. Много големите онлайн платформи или много големите онлайн търсачки следва да гарантират публичен достъп до хранилищата на рекламите, представени в техните онлайн интерфейси, за да се улесни надзорът и проучването на нововъзникващите рискове, породени от разпространението на реклами онлайн, например в случаите на незаконни реклами или манипулативни техники и дезинформация с реално и очаквано отрицателно въздействие върху общественото здраве, обществената сигурност, гражданския дискурс, политическото участие и равенството. Хранилищата следва да включват съдържанието на рекламите, включително наименованието на продукта, услугата или марката и предмета на рекламата, както и свързаните с тях данни за рекламодателя и, ако е различно, физическото или юридическото лице, което е платило за рекламата, и представянето на рекламата, по-специално когато става въпрос за целево рекламиране. Тази информация следва да включва както информация относно критериите за целеви подбор при рекламата, така и критериите за показването ѝ, по-специално когато рекламите се представят на лица в уязвимо положение, като например малолетните или непълнолетните лица.

(96)

С цел да се упражнява подходящ контрол и оценка на спазването от страна на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки на задълженията по настоящия регламент, координаторът за цифровите услуги по място на установяване или Комисията може да изискат достъп до или докладване на конкретни данни, включително свързани с алгоритми данни. Подобно изискване може да включва например данните, необходими за оценка на рисковете и вероятните вреди от системите на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, данни за точността, функционирането и изпитването на алгоритмични системи за модериране на съдържание, системи за препоръчване на съдържание или рекламни системи, включително, когато е целесъобразно, данни и алгоритми за обучение или данни за процесите и резултатите от модерирането на съдържание или от вътрешните системи за обработване на жалби по смисъла на настоящия регламент. Тези искания за достъп до данни не включват искания за предоставяне на конкретна информация относно отделните получатели на услугата с цел да се определи дали тези получатели спазват друго приложимо право на Съюза или национално право. Проучванията на изследователи относно развитието и сериозността на системните рискове онлайн са особено важни за преодоляване на информационните асиметрии и за създаване на устойчива система за смекчаване на риска, информиране на доставчиците на онлайн платформи, доставчиците на онлайн търсачки, координаторите за цифровите услуги, други компетентни органи, Комисията и обществеността.

(97)

Поради това настоящият регламент съдържа рамка за задължително предоставяне на достъп до данните от много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки на одобрени изследователи, свързани с научноизследователска организация по смисъла на член 2 от Директива (ЕС) 2019/790, което може да включва, за целите на настоящия регламент, организации на гражданското общество, които провеждат научни изследвания с основната цел да подкрепят тяхната мисия от обществен интерес. Всички искания за достъп до данни съгласно тази рамка следва да бъдат пропорционални и да зачитат по подходящ начин правата и законните интереси, включително защитата на личните данни, търговските тайни и друга поверителна информация, на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка и на всички други засегнати лица, включително получателите на услугата. Въпреки това, за да се гарантира постигането на целта на настоящия регламент, отчитането на търговските интереси на доставчиците не следва да води до отказ за предоставяне на достъп до данните, необходими за конкретната научноизследователска цел съгласно искане по настоящия регламент. Във връзка с това, без да се засяга Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета (32), доставчиците следва да осигурят подходящ достъп за изследователите, включително, когато е необходимо, чрез осигуряване на техническа защита, например чрез хранилища за данни. Исканията за достъп до данни могат да обхващат например броя преглеждания или, когато е от значение, други видове достъп до съдържание от страна на получателите на услугата преди премахването му от доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки.

(98)

Освен това, когато данните са публично достъпни, тези доставчици не следва да възпрепятстват изследователите, които отговарят на подходящ набор от критерии, да използват тези данни за изследователски цели, които допринасят за откриването, идентифицирането и разбирането на системните рискове. Те следва да предоставят достъп на такива изследователи, включително, когато е технически възможно, в реално време, до публично достъпните данни, например относно обобщени взаимодействия със съдържание от публично достъпни страници, публични групи или публични фигури, включително данни за впечатлението и ангажираността, например брой на реакциите, споделянията и коментарите на получателите на услугата. Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат с изследователите и да предоставят по-широк достъп до данни за наблюдение на обществените въпроси чрез доброволни усилия, включително чрез ангажименти и процедури, договорени съгласно кодекси за поведение или протоколи при кризи. Тези доставчици и изследователи следва да обърнат специално внимание на защитата на личните данни и да гарантират, че обработването на лични данни е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Доставчиците следва да анонимизират или псевдонимизират личните данни, освен в случаите, когато това би направило невъзможно постигането на преследваната изследователска цел.

(99)

Предвид сложното функциониране на внедряваните системи и системните рискове, които те пораждат за обществото, доставчиците на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки следва да създадат звено по спазването на изискванията, което следва да бъде независимо от оперативните функции на тези доставчици. Ръководителят на звеното по спазването на изискванията следва да докладва пряко на ръководството на тези доставчици, включително за опасения за неспазване на настоящия регламент. Служителите по спазването на изискванията, които са част от звеното по спазването на изискванията, следва да притежават необходимата квалификация, знания, опит и способност да прилагат мерките и да наблюдават за спазването на настоящия регламент в рамките на организацията на доставчиците на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка. Доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки следва да гарантират, че звеното по спазването на изискванията участва по подходящ и своевременен начин във всички въпроси, свързани с настоящия регламент, включително в стратегията за оценка и смекчаване на риска и специфичните мерки, както и в оценката на спазването, когато е приложимо, на ангажиментите, поети от тези доставчици съгласно кодексите за поведение и протоколите при кризи, към които се придържат.

(100)

С оглед на допълнителните рискове, свързани с техните дейности, и допълнителните им задължения по настоящия регламент, за много големите онлайн платформи и за много големите онлайн търсачки следва конкретно да се прилагат допълнителни изисквания за прозрачност, по-специално да докладват всеобхватно относно извършените оценки на риска и последващите мерки, приети съгласно настоящия регламент.

(101)

Комисията следва да разполага с всички необходими ресурси, що се отнася до персонал, опит и финансови средства, за изпълнение на своите задачи съгласно настоящия регламент. За да се гарантира наличието на ресурсите, необходими за адекватния надзор на равнището на Съюза съгласно настоящия регламент, и като се има предвид, че държавите членки следва да имат право да налагат на доставчиците, установени на тяхната територия, такса за надзор във връзка с изпълняваните от техните органи задачи по надзора и осигуряването на спазването, Комисията следва да начислява на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки такса за надзор, чийто размер следва да се определя ежегодно. Общият размер на начисляваната годишна такса за надзор следва да се определи въз основа на общия размер на разходите, направени от Комисията за изпълнение на задачите й по надзор съгласно настоящия регламент въз основа на разумен предварителен разчет. Тази сума следва да включва разходите, свързани с упражняването на конкретните правомощия и задачи по надзор, разследване, осигуряване на спазването и контрол по отношение на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, включително разходите, свързани с определянето на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки или със създаването, поддръжката и експлоатацията на базите данни, предвидени в настоящия регламент.

Тя следва да обхваща също така разходите, свързани със създаването, поддръжката и експлоатацията на основната информационна и институционална инфраструктура за сътрудничеството между координаторите за цифровите услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и Комисията, като се има предвид фактът, че с оглед на своя размер и обхват много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки оказват значително въздействие върху ресурсите, необходими за поддържането на тази инфраструктура. При разчета на общите разходи следва да се вземат предвид разходите за надзор, направени през предходната година, включително, когато е приложимо, разходите, надвишаващи индивидуалните годишни такси за надзор, начислени през предходната година. Външните целеви приходи, произтичащи от годишните такси за надзор, могат да се използват за финансиране на допълнителни човешки ресурси, например договорно наети служители и командировани национални експерти, както и за други разходи, свързани с изпълнението на задачите, възложени на Комисията с настоящия регламент. Годишната такса за надзор, която се начислява на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, следва да бъде пропорционална на размера на услугата, отразен чрез броя на активните получатели на услугата в Съюза. Освен това индивидуалната годишна такса за надзор не следва да надвишава общ таван за всеки доставчик на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, като се взема предвид икономическият капацитет на доставчика на определената услуга или услуги.

(102)

За да се улесни ефективното и последователно прилагане на задълженията по настоящия регламент, които може да налагат използването на технологични средства, е важно да се насърчават доброволно прилагани стандарти, обхващащи определени технически процедури, при които отрасълът може да помогне за разработването на стандартизирани начини за оказване на подкрепа на доставчиците на посреднически услуги при спазването на настоящия регламент, като например разрешаване подаването на уведомления, включително чрез приложно-програмни интерфейси, или стандарти, свързани с общите условия, стандарти относно одитите или стандарти, свързани с оперативната съвместимост на хранилищата на реклами. Освен това тези стандарти биха могли да включват стандарти, свързани с онлайн рекламата, системите за препоръчване, достъпността и защитата на малолетните и непълнолетните лица онлайн. Доставчиците на посреднически услуги са свободни да приемат стандартите, но тяхното приемане не поражда презумпция за спазване на настоящия регламент. Същевременно, с осигуряването на най-добри практики, подобни стандарти биха били полезни по-специално за относително малките доставчици на посреднически услуги. В тях може да се прави разграничение между различните видове незаконно съдържание или различните видове посреднически услуги, в зависимост от случая.

(103)

Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги следва да насърчават изготвянето на доброволни кодекси за поведение, както и прилагането на разпоредбите на тези кодекси, за да спомогнат за прилагането на настоящия регламент. Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги следва да се стремят кодексите за поведение да определят ясно естеството на преследваните цели от обществен интерес, да съдържат механизми за независима оценка на постигането на тези цели и да определят ясно ролята на съответните органи. Особено внимание следва да се обърне на избягването на отрицателни последици за сигурността, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, както и на забраната за налагане на общи задължения за наблюдение. Прилагането на кодексите за поведение следва да бъде измеримо и да подлежи на публичен надзор, но това не следва да накърнява доброволния характер на тези кодекси и свободата на заинтересованите лица да решават дали да ги прилагат. При определени обстоятелства е важно много големите онлайн платформи да си сътрудничат при изготвянето и придържането към конкретни кодекси за поведение. Разпоредбите на настоящия регламент не възпрепятстват други доставчици на услуги да се придържат към същите стандарти за дължима грижа, да възприемат най-добрите практики и да се възползват от насоките, предоставени от Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги, като прилагат същите кодекси за поведение.

(104)

Целесъобразно е в настоящия регламент да се определят някои евентуални области, в които да се прилагат подобни кодекси за поведение. По-специално следва да се проучат възможните мерки за смекчаване на риска по отношение на конкретни видове незаконно съдържание чрез споразумения за саморегулиране и съвместно регулиране. Друга област, която заслужава внимание, е възможното отрицателно въздействие на системните рискове върху обществото и демокрацията, като например дезинформацията или манипулативните дейности и злоупотребите, или всякакви неблагоприятни последици за малолетните и непълнолетните лица. Това включва съгласувани операции, насочени към засилване на въздействието от разпространението на дадена информация, включително разпространяването на дезинформация, като например използването на ботове или фалшиви профили за създаване на умишлено неточна или подвеждаща информация, понякога с цел получаване на икономическа изгода, които са особено вредни за уязвимите получатели на услугата, като например малолетните и непълнолетните лица. В тези области като подходяща мярка за смекчаване на риска може да се счита придържането към и спазването на даден кодекс за поведение от страна на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка. Когато Комисията приканва даден доставчик на онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка да участва в прилагането на подобен кодекс за поведение и той откаже без съответното обяснение, това би могло да бъде взето предвид, когато е целесъобразно, за да се определи дали тази онлайн платформа или онлайн търсачка нарушава задълженията по настоящия регламент. Самият факт на участие във и прилагане на даден кодекс за поведение не следва сам по себе си да поражда презумпция за спазване на настоящия регламент.

(105)

Кодексите за поведение следва да улесняват достъпността на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки в съответствие с правото на Съюза и националното право, за да се улесни предвидимото им използване от хората с увреждания. По-специално, чрез кодексите за поведение би могло да се гарантира, че информацията се представя по достъпен за сетивата, функционално пригоден, разбираем и надежден начин, както и че формулярите и мерките, осигурени съгласно настоящия регламент, се осигуряват по начин, който е лесен за намиране и достъпен за хората с увреждания.

(106)

Правилата относно кодексите за поведение съгласно настоящия регламент биха могли да послужат като основа за вече наложили се усилия за саморегулиране на равнището на Съюза, включително Ангажимента за безопасност на продуктите, Меморандума за разбирателство относно продажбата на фалшифицирани стоки по интернет, Кодекса за поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, както и Кодекса за поведение относно дезинформацията. По-специално, по отношение на последния в резултат от насоките на Комисията Кодексът за поведение относно дезинформацията беше подсилен, както е обявено в Плана за действие за европейска демокрация.

(107)

Представянето на онлайн реклама обикновено предполага няколко участници, включително посреднически услуги, които свързват разпространителите на реклами с рекламодателите. Кодексите за поведение следва да подкрепят и да допълват определените в настоящия регламент задължения на доставчиците на онлайн платформите, на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки за прозрачно докладване в областта на рекламата, за да се предвидят гъвкави и ефективни механизми за улесняване и подобряване на спазването на тези задължения, особено по отношение на реда и условията за предаване на съответната информация. Това следва да включва улесняване на предаването на информация за рекламодателя, който плаща за рекламата, когато той се различава от физическото или юридическото лице, от чието име се представя рекламата на онлайн интерфейса на онлайн платформа. Кодексите за поведение следва също така да включват мерки, за да се гарантира, че съдържателната информация относно извличането на печалба от данните се споделя по подходящ начин по цялата верига за създаване на стойност. Участието на широк кръг заинтересовани страни следва да гарантира, че тези кодекси за поведение имат широка подкрепа и са технически издържани, ефективни и действително удобни за ползване, за да се гарантира, че задълженията за прозрачност постигат своите цели. За да се гарантира ефективността на кодексите за поведение, при изготвянето им Комисията следва да включи механизми за оценка. Когато е целесъобразно, Комисията може да покани Агенцията за основните права или Европейския надзорен орган по защита на данните да изразят своите становища относно съответния кодекс за поведение.

(108)

В допълнение към механизма за реагиране при кризи за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки Комисията може да сложи началото на изготвянето на доброволни протоколи при кризи с цел координиране на бърза, колективна и трансгранична реакция в онлайн среда. Такъв може да бъде случаят например, когато се злоупотребява с онлайн платформите с цел бързото разпространение на незаконно съдържание или дезинформация или напротив — възникне необходимост от бързо разпространение на надеждна информация. Предвид важната роля на много големите онлайн платформи за разпространението на информация в нашите общества и отвъд националните граници, доставчиците на тези платформи следва да бъдат поощрявани да изготвят и прилагат конкретни протоколи при кризи. Такива протоколи при кризи следва да бъдат прилагани само за кратко, а приеманите мерки следва също така да се ограничават до строго необходимото за справяне с извънредните обстоятелства. Въпросните мерки следва да са съобразени с настоящия регламент и да не представляват общо задължение за участващите доставчици на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки да контролират информацията, която пренасят или съхраняват, нито да търсят активно факти или обстоятелства, сочещи наличие на незаконно съдържание.

(109)

За да се осигури адекватен надзор и осигуряване на спазването на задълженията по настоящия регламент, държавите членки следва да определят поне един орган, който да упражнява надзор върху прилагането и да осигурява спазването на настоящия регламент, без да се засяга възможността за определяне на съществуващ орган и неговата правна форма в съответствие с националното право. Държавите членки обаче следва да могат да възлагат на повече от един компетентен орган конкретни задачи и правомощия по надзор и осигуряване на спазването във връзка с прилагането на настоящия регламент, например за конкретни отрасли, като могат да бъдат предоставени правомощия и на съществуващи органи, например на регулаторните органи в областта на електронните съобщения, медийните регулатори или органите за защита на потребителите, според тяхната вътрешна конституционна, организационна и административна структура. При изпълнението на своите задачи всички компетентни органи следва да допринасят за постигането на целите на настоящия регламент, а именно за правилното функциониране на вътрешния пазар на посреднически услуги, където хармонизираните правила за безопасна, предсказуема и надеждна онлайн среда, която улеснява иновациите, и по-специално задълженията за дължима грижа, приложими към различните категории доставчици на посреднически услуги, са обект на ефективен надзор и се осигурява тяхното спазване, за да се гарантира ефективната защита на основните права, залегнали в Хартата. Настоящият регламент не изисква от държавите членки да възлагат на компетентните органи задачата да се произнасят по законосъобразността на конкретни елементи от съдържанието.

(110)

Предвид трансграничния характер на съответните услуги и хоризонталния обхват на задълженията, които се въвеждат с настоящия регламент, следва да бъде посочен един орган, натоварен със задачата да упражнява надзор върху прилагането и, когато е необходимо, осигуряването на спазването на настоящия регламент, като координатор за цифровите услуги във всяка държава членка. Когато за надзора върху прилагането и осигуряването на спазването на настоящия регламент в дадена държава членка бъде определен повече от един компетентен орган, за координатор за цифровите услуги следва да бъде определен само един от тези органи. Координаторът за цифровите услуги следва да действа като единно звено за контакт по всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, за Комисията, Европейския съвет за цифровите услуги, координаторите за цифровите услуги на други държави членки, както и за другите компетентни органи на въпросната държава членка. По-специално, когато в дадена държава членка са възложени задачи съгласно настоящия регламент на няколко компетентни органа, координаторът за цифровите услуги следва да координира и да си сътрудничи с тези органи в съответствие с националното право, в което се определят съответните им задачи, и без да се засяга независимата оценка на другите компетентни органи. Без това да води до йерархично върховенство над други компетентни органи при изпълнението на техните задачи, координаторът за цифровите услуги следва да гарантира ефективното участие на всички съответни компетентни органи и следва своевременно да докладва своята оценка в контекста на сътрудничеството в областта на надзора и осигуряването на спазването на равнището на Съюза. Освен това, в допълнение към специфичните механизми, предвидени в настоящия регламент по отношение на сътрудничеството на равнището на Съюза, държавите членки следва също така да осигурят сътрудничество между координатора за цифровите услуги и други компетентни органи, определени на национално равнище, когато е приложимо, посредством подходящи инструменти, като например обединяване на ресурси, съвместни работни групи, съвместни разследвания и механизми за взаимопомощ.

(111)

Координаторът за цифровите услуги, както и другите компетентни органи, определени съгласно настоящия регламент, играят решаваща роля за гарантиране на ефективността на правата и задълженията, предвидени в настоящия регламент, и за постигането на неговите цели. Съответно е необходимо да се гарантира, че тези органи разполагат с необходимите средства, включително финансови и човешки ресурси, за да упражняват надзор върху всички доставчици на посреднически услуги, попадащи в обхвата на тяхната компетентност, в интерес на всички граждани на Съюза. Като се има предвид разнообразието от доставчици на посреднически услуги и използването от тяхна страна на модерни технологии при предоставянето на услугите им, от съществено значение е също така координаторът за цифровите услуги и съответните компетентни органи да разполагат с необходимия като брой персонал, експерти със специализирани умения и усъвършенствани технически средства, както и автономно да управляват финансови ресурси за изпълнение на задачите си. Освен това равнището на ресурсите следва да е съобразено с размера, сложността и вероятното обществено въздействие на доставчиците на посреднически услуги, попадащи в обхвата на тяхната компетентност, както и обхвата на техните услуги в целия Съюз. Настоящият регламент не засяга възможността държавите членки да установяват механизми за финансиране въз основа на такса за надзор, която се начислява на доставчиците на посреднически услуги съгласно националното право и в съответствие с правото на Съюза, доколкото тя се събира от доставчици на посреднически услуги, чието основно място на установяване е във въпросната държава членка, доколкото тя е строго ограничена до необходимото и пропорционалното за покриване на разходите за изпълнение на задачите, възложени на компетентните органи съгласно настоящия регламент, с изключение на задачите, възложени на Комисията, и доколкото се гарантира адекватна прозрачност по отношение на събирането и използването на такава такса за надзор.

(112)

Определените съгласно настоящия регламент компетентни органи следва също така да действат при пълна независимост от частни организации и публични органи, без задължението или възможността да искат или получават указания, включително от правителството, и без да се засягат конкретните задължения за сътрудничество с други компетентни органи, координаторите за цифровите услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и Комисията. От друга страна, независимостта на тези органи не следва да означава, че към тях не могат да се прилагат — в съответствие с националните конституции и без това да застрашава постигането на целите на настоящия регламент —пропорционални механизми за отчетност по отношение на общите дейности на координаторите за цифровите услуги, като например във връзка с техните финансови разходи или докладването от тяхна страна пред националните парламенти. Изискването за независимост не следва да възпрепятства и упражняването на съдебен контрол или възможността те да се консултират или редовно да обменят мнения с други национални органи, включително правоохранителни органи, органи за управление на кризи или органи за защита на потребителите, когато това е целесъобразно, за да се информират взаимно за текущи разследвания, без да се засяга упражняването на съответните им правомощия.

(113)

Държавите членки могат да натоварят съществуващ национален орган с функцията на координатор за цифровите услуги или със специфични задачи за надзор върху прилагането и осигуряване на спазването на настоящия регламент, при условие че всеки такъв орган отговаря на изискванията по настоящия регламент, например във връзка с неговата независимост. Освен това на държавите членки по принцип не се забранява да сливат функции в рамките на съществуващ орган в съответствие с правото на Съюза. Мерките в този смисъл могат да включват, наред с останалото, забрана за освобождаване от длъжност на председателя или на член на управителния съвет на вече съществуващ орган преди изтичането на мандата им с единствения мотив, че е извършена институционална реформа, включваща сливане на различни функции в рамките на един орган, в случай че липсват правила, които да гарантират, че подобни освобождавания не застрашават независимостта и безпристрастността на тези членове.

(114)

Държавите членки следва да предоставят на координатора за цифровите услуги и на всеки друг компетентен орган, определен съгласно настоящия регламент, достатъчно правомощия и средства, за да се гарантира ефективно разследване и осигуряване на спазването, в съответствие с възложените им задачи. Това включва правомощието на компетентните органи да приемат временни мерки в съответствие с националното право в случай на риск от сериозни вреди. Такива временни мерки, които могат да включват разпореждания за прекратяване или поправяне на последиците на дадено предполагаемо нарушение, не следва да надхвърлят необходимото, за да се гарантира предотвратяването на сериозни вреди до постановяване на окончателното решение. Координаторите за цифровите услуги следва по-специално да могат да търсят и получават информация, която се намира на тяхна територия, включително в контекста на съвместни разследвания, при надлежно отчитане на факта, че мерките за надзор и осигуряване на спазването по отношение на доставчик под юрисдикцията на друга държава членка или на Комисията следва да се приемат от координатора за цифровите услуги на тази друга държава членка, когато това е целесъобразно, в съответствие с процедурите при трансгранично сътрудничество, или, когато е приложимо, от Комисията.

(115)

Държавите членки следва да определят в националното си право, в съответствие с правото на Съюза, и по-специално с настоящия регламент и Хартата, подробните условия и ограничения за упражняване на правомощията за разследване и осигуряване на спазването на своите координатори за цифровите услуги и на другите компетентни органи, когато това е приложимо, съгласно настоящия регламент.

(116)

При упражняването на тези правомощия компетентните органи следва да спазват приложимите национални правила по отношение на процедурите и въпроси като необходимостта от предварително съдебно разрешение за влизане в определени помещения и адвокатската тайна. Тези разпоредби следва по-специално да гарантират зачитането на основните права на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, включително правото на защита и правото на зачитане на личния живот. В това отношение гаранциите, предвидени във връзка с процедурите на Комисията съгласно настоящия регламент, биха могли да служат като подходяща отправна точка. Преди вземането на окончателно решение следва да се гарантира предварителна, справедлива и безпристрастна процедура, включително правото на изслушване на засегнатите лица и правото на достъп до преписката при спазване на поверителността и професионалната и търговската тайна, както и на задължението за мотивиране на решенията. Това обаче не следва да изключва предприемането на мерки в надлежно обосновани неотложни случаи и при спазване на подходящи условия и процедурни правила. Упражняването на правомощията следва също така да бъде пропорционално, наред с другото, на естеството и цялостната действителна или вероятна вреда, причинена от нарушението или предполагаемото нарушение. Компетентните органи следва да вземат предвид всички относими факти и обстоятелства по случая, включително информацията, събрана от компетентните органи в други държави членки.

(117)

Държавите членки следва да гарантират, че нарушенията на задълженията по настоящия регламент могат да бъдат санкционирани по начин, който е ефективен, пропорционален и възпиращ, като се вземат предвид естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, с оглед на преследвания обществен интерес, обхвата и вида на извършваните дейности, както и икономическия капацитет на нарушителя. По-специално санкциите следва да са съобразени с това дали съответният доставчик на посреднически услуги системно или периодично не спазва задълженията си, произтичащи от настоящия регламент, както и, когато е приложимо, броя на засегнатите получатели на услугата, наличието на умисъл или непредпазливост при нарушението и дали доставчикът извършва дейност в няколко държави членки. Когато настоящият регламент предвижда максимален размер на санкциите или периодичните имуществени санкции, този максимален размер следва да се прилага за всяко нарушение на настоящия регламент и без да се засягат разликите в размера на санкциите или периодичните имуществени санкции за конкретни нарушения. Държавите членки следва да гарантират, че налагането на санкции или периодични имуществени санкции за нарушения във всеки отделен случай следва да бъде ефективно, пропорционално и възпиращо, чрез установяване на национални правила и процедури в съответствие с настоящия регламент, като се вземат предвид всички критерии относно общите условия за налагане на санкции или периодични имуществени санкции.

(118)

За да се гарантира ефективното осигуряване на спазване на задълженията, предвидени в настоящия регламент, физическите лица или представителните организации следва да могат да подават всякакви жалби, свързани с тези задължения, до координатора за цифровите услуги на територията, на която са получили услугата, без да се засягат правилата на настоящия регламент относно разпределянето на компетентността и приложимите правила за разглеждане на жалби в съответствие с националните принципи на добра администрация. Жалбите биха могли да описват достоверно опасенията, свързани със спазването на изискванията от страна на даден доставчик на посредническа услуга, и биха могли също така да информират координатора за цифровите услуги за всякакви въпроси с изразено междусекторно измерение. Ако въпросът изисква трансгранично сътрудничество, координаторът за цифровите услуги следва да привлече други национални компетентни органи, както и координатора за цифровите услуги на друга държава членка, и по-специално на държавата членка, в която е установен съответният доставчик на посреднически услуги.

(119)

Държавите членки следва да гарантират, че координаторите за цифровите услуги могат да предприемат мерки, които са ефективни при справянето с някои особено тежки и трайни нарушения на настоящия регламент и пропорционални на тези нарушения. Когато тези мерки могат да засегнат правата и интересите на трети лица, какъвто може да е случаят по-специално, ако бъде ограничен достъпът до даден онлайн интерфейс, е целесъобразно да се изисква мерките да бъдат обвързани с допълнителни гаранции. По-специално, на третите лица, които могат да бъдат засегнати, следва да се предостави възможност да бъдат изслушани и подобни заповеди следва да се издават само когато не е непосредствено възможно да се използват предвидените в други актове на правото на Съюза или в националното право правомощия за предприемане на такива мерки, например за защита на колективните интереси на потребителите, за гарантиране на бързото премахване на уебстраници, съдържащи или разпространяващи детска порнография, или за блокиране на достъпа до услуги, които се използват от трето лице за нарушаване на право върху интелектуалната собственост.

(120)

Заповедите за ограничаване на достъпа не следва да надхвърлят необходимото за постигане на своята цел. За тази цел те следва да се прилагат временно и по принцип да са отправени към определен доставчик на посреднически услуги, като например съответния доставчик на хостинг услуги, доставчик на интернет услуги или регистър на домейн или регистратор, чиято позиция от разумна гледна точка му позволява да постигне целта, без неоснователно да ограничава достъпа до законосъобразна информация.

(121)

Без да се засягат разпоредбите относно освобождаването от отговорност, предвидени в настоящия регламент, по отношение на информацията, пренасяна или съхранявана по искане на получател на услугата, доставчикът на посреднически услуги следва да носи отговорност за вредите, понесени от получателите на услугата, които са причинени от нарушаване на задълженията, установени в настоящия регламент, от този доставчик. Това обезщетение следва да бъде в съответствие с правилата и процедурите, определени в приложимото национално право, и да не засяга другите възможности за правна защита, предвидени в правилата за защита на потребителите.

(122)

Координаторът за цифровите услуги следва редовно да публикува, например на своя уебсайт, доклад за дейностите, извършвани съгласно настоящия регламент. По-специално, докладът следва да бъде публикуван в машинночетим формат и да включва преглед на получените жалби и на последващите действия във връзка с тях, като например общия брой на получените жалби и броя на жалбите, довели до започването на официално разследване или предаването им на други координатори за цифровите услуги, без да се посочват лични данни. Предвид факта, че чрез системата за обмен на информация координаторът за цифровите услуги бива уведомяван за заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание или за предоставяне на информация съгласно настоящия регламент, той следва да включва в годишните си доклади броя и категориите на заповедите, адресирани до доставчиците на посреднически услуги, издадени от съдебни и административни органи в неговата държава членка.

(123)

От съображения за яснота, опростяване и ефективност правомощията за надзор и осигуряване на спазването на задълженията по настоящия регламент следва да бъдат предоставени на компетентните органи в държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на посреднически услуги, т.е. където се намира главното управление или седалището на доставчика и където се изпълняват основните финансови функции и оперативен контрол. По отношение на доставчиците, които не са установени в Съюза, но предлагат услуги в Съюза и следователно попадат в обхвата на настоящия регламент, държавата членка, в която тези доставчици са посочили свой представител, следва да има компетентност, като се има предвид функцията на представителите съгласно настоящия регламент. В интерес на ефективното прилагане на настоящия регламент обаче всички държави членки или Комисията, когато това е приложимо, следва да имат компетентност по отношение на доставчици, които не са посочили представител. Тази компетентност може да бъде упражнявана от всеки от компетентните органи или от Комисията, при условие че доставчикът не е обект на изпълнително производство за същите факти от друг компетентен орган или от Комисията. За да се гарантира спазването на принципа ne bis in idem, и по-специално за да се избегне едно и също нарушение на задълженията, предвидени в настоящия регламент, да бъде санкционирано повече от веднъж, всяка държава членка, която възнамерява да упражнява своята компетентност по отношение на такива доставчици, следва без необосновано забавяне да информира всички други органи, включително Комисията, чрез системата за обмен на информация, създадена за целите на настоящия регламент.

(124)

С оглед на вероятното въздействие и предизвикателствата, свързани с ефективния надзор над доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, по отношение на тях са необходими специални правила за надзора и осигуряване на спазването . Комисията следва да отговаря, с подкрепата на националните компетентни органи, когато е целесъобразно, за надзора и осигуряването на спазването с публични средства по системни въпроси, като например въпроси с широко въздействие върху колективните интереси на получателите на услугата. Поради това Комисията следва да разполага с изключителни правомощия за надзор и осигуряване на спазването на допълнителните задължения с цел управление на системните рискове, наложени на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки с настоящия регламент. Изключителните правомощия на Комисията не следва да засягат някои административни задачи, възложени с настоящия регламент на компетентните органи на държавата членка на установяване, като например одобряването на изследователите.

(125)

Правомощията за надзор и осигуряване на спазването на задълженията за дължима грижа, различни от допълнителните задължения за управление на системните рискове, наложени на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки с настоящия регламент, следва да се споделят от Комисията и от националните компетентни органи. От една страна, в много случаи Комисията би могла да бъде има по-добри възможности за справяне със системните нарушения, извършвани от тези доставчици, като например нарушенията, засягащи множество държави членки, или тежките повторни нарушения, или тези, засягащи липсата на въвеждане на ефективни механизми, изисквани от настоящия регламент. От друга страна, компетентните органи в държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, биха могли да имат по-добри възможности да се справят с отделни нарушения, извършвани от тези доставчици, които не пораждат системни или трансгранични проблеми. От съображения за ефикасност, за да се избягва дублиране и да се гарантира спазването на принципа ne bis in idem, Комисията следва да прецени дали счита за целесъобразно да упражни тези споделени правомощия в даден случай, и след като е започнала производство, държавите членки следва вече да не са в състояние да правят това. Държавите членки следва да си сътрудничат тясно както помежду си, така и с Комисията, а Комисията следва да си сътрудничи тясно с държавите членки, за да се гарантира гладкото и ефективно функциониране на системата за надзор и осигуряване на спазването, създадена с настоящия регламент.

(126)

Правилата на настоящия регламент относно разпределянето на компетентността не следва да засягат разпоредбите на правото на Съюза и националните правила в областта на международното частно право относно компетентността и приложимото право по граждански и търговски дела, като например производства, образувани от потребители пред съдилищата на държавата членка, в която се намира тяхното местоживеене, съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза. Що се отнася до задълженията, наложени с настоящия регламент на доставчиците на посреднически услуги да информират издаващия орган за привеждането в изпълнение на заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и заповедите за предоставяне на информация, правилата за разпределяне на компетентността следва да се прилагат само за надзора върху принудителното изпълнение на тези задължения, но не и за други въпроси, свързани със заповедта, като например компетентността за издаване на заповедта.

(127)

Предвид трансграничното и междусекторното значение на посредническите услуги е необходимо високо равнище на сътрудничество, за да се гарантира последователното прилагане на настоящия регламент и наличието на подходяща информация за изпълнението на задачите по осигуряване на спазването чрез системата за обмен на информация. Сътрудничеството може да бъде под различни форми в зависимост от разглежданите въпроси, без да се засягат конкретните съвместни разследвания. Във всеки случай е необходимо координаторът за цифровите услуги по място на установяване на доставчик на посреднически услуги да информира другите координатори за цифровите услуги за въпроси, разследвания и действия, които ще бъдат предприети по отношение на такъв доставчик. Освен това, когато компетентен орган в държава членка притежава информация от значение за разследване, провеждано от компетентните органи в държавата членка на установяване, или е в състояние да събере такава информация, намираща се на неговата територия, до която компетентните органи в държавата членка на установяване нямат достъп, координаторът за цифровите услуги по местоназначение следва да подпомага своевременно координатора за цифровите услуги по място на установяване, включително чрез упражняване на правомощията си за разследване в съответствие с приложимите национални процедури и с Хартата. Адресатът на такива мерки за разследване следва да ги спазва и да носи отговорност при липса на спазване, а компетентните органи в държавата членка на установяване следва да могат да разчитат на информацията, събрана чрез взаимопомощ, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.

(128)

Координаторът за цифровите услуги по местоназначение, по-специално на основата на получени жалби или на информация от други национални компетентни органи, когото е приложимо, или от Европейския съвет за цифровите услуги в случай на проблеми, засягащи най-малко три държави членки, следва да може да поиска от координатора за цифровите услуги по място на установяване да предприеме действия за разследване или осигуряване на спазването по отношение на доставчик, попадащ в обхвата на неговата компетентност. Такива искания за действие следва да се основават на добре обосновани доказателства, показващи наличието на предполагаемо нарушение с отрицателно въздействие върху колективните интереси на получателите на услугата в неговата държава членка или с отрицателно обществено въздействие. Координаторът за цифровите услуги по място на установяване следва да може да разчита на взаимопомощ или да прикани координатора за цифровите услуги, отправил искането, към съвместно разследване, в случай че е необходима допълнителна информация за вземане на решение, без да се засяга възможността да се поиска от Комисията да оцени въпроса, ако има основания за подозрение, че може да става въпрос за системно нарушение от страна на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка.

(129)

Европейският съвет за цифровите услуги следва да може да отнесе въпроса до Комисията при несъгласие с оценките или предприетите или предложените мерки, или при отсъствие на всякакви мерки в съответствие с настоящия регламент вследствие на искане за трансгранично сътрудничество или съвместно разследване. Когато Комисията, въз основа на предоставената от съответните органи информация, счита, че предложените мерки, включително предложените размери на санкциите, не могат да гарантират ефективното изпълнение на задълженията, предвидени в настоящия регламент, тя следва съответно да може да изрази сериозните си съмнения и да поиска от компетентния координатор за цифровите услуги да преразгледа въпроса и да предприеме необходимите мерки, за да гарантира спазването на настоящия регламент в рамките на определен срок. Тази възможност не засяга общото задължение на Комисията да наблюдава прилагането и, когато е необходимо, да осигури спазването на правото на Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз в съответствие с Договорите.

(130)

За да се улеснят трансграничният надзор и разследванията по задълженията, предвидени в настоящия регламент, в които участват няколко държави членки, координаторите за цифровите услуги по място на установяване следва да могат, чрез системата за обмен на информация, да приканят други координатори за цифровите услуги за съвместно разследване във връзка с предполагаемо нарушение на настоящия регламент. Други координатори за цифровите услуги и други компетентни органи, когато е целесъобразно, следва да могат да се присъединят към разследването, предложено от координатора за цифровите услуги по място на установяване, освен ако последният счита, че прекалено голям брой участващи органи могат да засегнат ефективността на разследването, предвид характеристиките на предполагаемото нарушение и липсата на преки последици за получателите на услугата в тези държави членки. Съвместните дейности по разследване могат да включват различни действия, които да бъдат координирани от координатора за цифровите услуги по място на установяване в съответствие с наличните възможности на участващите органи, като координирани учения за събиране на данни, обединяване на ресурси, работни групи, координирани искания за информация или общи проверки на помещения. Всички компетентни органи, участващи в съвместно разследване, следва да сътрудничат с координатора за цифровите услуги по място на установяване, включително като упражняват правомощията си за разследване на своята територия, в съответствие с приложимите национални процедури. Съвместното разследване следва да приключи в определен срок с окончателен доклад, в който се отчита приносът на всички участващи компетентни органи. Също така Европейският съвет за цифровите услуги може, когато това бъде поискано от най-малко трима координатори за цифровите услуги по местоназначение, да препоръча на координатора за цифровите услуги по място на установяване да започне такова съвместно разследване и да даде указания за неговата организация. За да се избегне блокиране на процеса, Европейският съвет за цифровите услуги следва да може да отнесе въпроса до Комисията в конкретни случаи, включително когато координаторът за цифровите услуги по място на установяване откаже да започне разследване и Европейският съвет за цифровите услуги не е съгласен с дадената обосновка.

(131)

За да се гарантира последователното прилагане на настоящия регламент, е необходимо да се създаде независима консултативна група на равнището на Съюза - Европейски съвет за цифровите услуги - който следва да подпомага Комисията и да подпомага координирането на действията на координаторите за цифровите услуги. Европейският съвет за цифровите услуги следва да е съставен от координаторите за цифровите услуги, когато такива координатори са били определени, без да се засяга възможността те да канят на своите заседания или да определят ad hoc делегати от други компетентни органи, на които са възложени конкретни задачи съгласно настоящия регламент, когато това се изисква съгласно националното разпределение на задачите и компетентността. В случай на множество участници от една държава членка правото на глас следва да остане ограничено до един представител на държава членка.

(132)

Европейският съвет за цифровите услуги следва да допринесе за изграждането на общосъюзно разбиране относно последователното прилагане на настоящия регламент и сътрудничеството между компетентните органи, включително като консултира Комисията и координаторите за цифровите услуги по отношение на подходящите мерки за разследване и осигуряване на спазването, по-специално спрямо доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки и при зачитане по-специално на свободата на доставчиците на посреднически услуги да предоставят услуги в целия Съюз. Европейският съвет за цифровите услуги следва също така да допринася за изготвянето на съответните образци и кодекси за поведение и за анализа на възникващите общи тенденции в развитието на цифровите услуги в Съюза, включително чрез отправяне на становища или на препоръки по въпроси, свързани със стандартите.

(133)

За тази цел Европейският съвет за цифровите услуги следва да може да приема становища, искания и препоръки, отправени към координаторите за цифровите услуги или други компетентни национални органи. Макар те да не са правно обвързващи, всяко решение те да не бъдат последвани следва да бъде надлежно обяснено и може да бъде взето предвид от Комисията при оценката на спазването на настоящия регламент от съответната държава членка.

(134)

Европейският съвет за цифровите услуги следва да обединява представители на координаторите за цифровите услуги и евентуални други компетентни органи под председателството на Комисията, за да осигури истинско общоевропейско измерение на оценката си на довежданите до вниманието му въпроси. С оглед на възможните междусекторни елементи, които могат да бъдат от значение за други регулаторни рамки на равнището на Съюза, на Европейския съвет за цифровите услуги следва да бъде разрешено да си сътрудничи с други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза с функции в области като равенството, включително равенството между половете, както и недискриминацията, защитата на данните, електронните съобщения, аудиовизуалните услуги, разкриването и разследването на митнически измами срещу бюджета на Съюза, защитата на потребителите или правото в областта на конкуренцията, когато това е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

(135)

Комисията следва да участва в Европейския съвет за цифровите услуги чрез председателя, без право на глас. Чрез председателя Комисията следва да гарантира, че дневният ред на заседанията се определя в съответствие с исканията на членовете на Европейския съвет за цифровите услуги, съгласно процедурния правилник и в съответствие със задълженията на Европейския съвет за цифровите услуги, предвидени в настоящия регламент.

(136)

С оглед на необходимостта да се осигури подкрепа за дейностите на Европейския съвет за цифровите услуги, той следва да може да разчита на експертния опит и човешките ресурси на Комисията и на компетентните национални органи. Специалните оперативни правила за вътрешното функциониране на Европейския съвет за цифровите услуги следва да се конкретизират в процедурния му правилник.

(137)

Предвид значимата роля на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки с оглед на техния обхват и въздействие, ако те не спазват приложимите за тях конкретни задължения, това може да се отрази отрицателно на значителен брой получатели на услугите им в различни държави членки и да навреди сериозно на обществото, като същевременно откриването и справянето с въпросните нарушения може да се окаже особено трудно. Поради тази причина Комисията, в сътрудничество с координаторите за цифровите услуги и Европейския съвет за цифровите услуги, следва да развива експертния опит и способностите на Съюза по отношение на надзора над много големите онлайн платформи или много големите онлайн търсачки. Поради това Комисията следва да може да координира и да разчита на експертния опит и ресурсите на тези органи, например чрез постоянен или временен анализ на конкретни тенденции или проблеми, възникващи по отношение на една или повече много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки. Държавите членки следва да си сътрудничат с Комисията при разработването на такива способности, включително чрез командироване на персонал, когато е целесъобразно, и да допринасят за създаването на общ надзорен капацитет на Съюза. За да развива експертния опит и способностите на Съюза, Комисията може също така да използва експертния опит и възможностите на Обсерваторията по икономика на онлайн платформите, създадена с Решение на Комисията от 26 април 2018 г. относно създаване на експертна група за Обсерваторията по икономика на онлайн платформите, съответните експертни органи, както и центровете за високи постижения. Комисията може да кани експерти със специфичен експертен опит, включително по-специално одобрени изследователи, представители на агенции и органи на Съюза, представители на отрасъла, сдружения, представляващи ползвателите или гражданското общество, международни организации, експерти от частния сектор, както и други заинтересовани страни.

(138)

Комисията следва да може да разследва нарушения по своя собствена инициатива в съответствие с правомощията, предвидени в настоящия регламент, включително като иска достъп до данни, като изисква информация или като извършва проверки, както и като разчита на подкрепата на координаторите за цифровите услуги. Когато надзорът от страна на компетентните национални органи на отделни предполагаеми нарушения от страна на доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки сочи системни проблеми, като например проблеми с широко въздействие върху колективните интереси на получателите на услугата, координаторите за цифровите услуги следва да могат, въз основа на надлежно мотивирано искане, да отнасят тези въпроси до Комисията. Това искане следва да съдържа най-малко всички необходими факти и обстоятелства в подкрепа на твърденията за предполагаемото нарушение и неговия системен характер. В зависимост от резултата от собствената си оценка Комисията следва да може да предприема необходимите мерки за разследване и осигуряване на спазването съгласно настоящия регламент, включително, когато е целесъобразно, започване на разследване или приемане на временни мерки.

(139)

За да изпълнява ефективно своите задачи, Комисията следва да запази правото си на преценка по отношение на решението за започване на производство срещу доставчици на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки. След като Комисията образува производство, на съответните координатори за цифровите услуги по място на установяване следва да се забрани да упражняват своите правомощия за разследване и осигуряване на спазването по отношение на съответните действия на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, така че да се избегнат припокриването, несъответствията и рисковете от гледна точка на принципа ne bis in idem. Комисията обаче следва да може да поиска индивидуалния или съвместния принос на координаторите за цифровите услуги към разследването. В съответствие със задължението за лоялно сътрудничество координаторът за цифровите услуги следва да полага максимални усилия за изпълнение на обосновани и пропорционални искания от страна на Комисията в контекста на дадено разследване. Освен това координаторът за цифровите услуги по място на установяване, както и Европейския съвет за цифровите услуги и всички други координатори за цифровите услуги, когато е приложимо, следва да предоставят на Комисията цялата необходима информация и помощ, за да може тя да изпълнява ефективно своите задачи, включително информация, събрана в контекста на дейности по събиране на данни или достъп до данни, доколкото това не е изключено от правното основание, съгласно което е събрана информацията. От друга страна, Комисията следва да информира координатора за цифровите услуги по място на установяване и Европейския съвет за цифровите услуги за упражняването на своите правомощия, и по-специално кога възнамерява да започне процедурата и да упражни правомощията си за разследване. Освен това, когато Комисията съобщава предварителните си констатации, включително по въпроси, по които има възражения, на съответните доставчици на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, Комисията следва да ги съобщи и на Европейския съвет за цифровите услуги. Европейският съвет за цифровите услуги следва да представи становището си относно възраженията и оценката, направени от Комисията, която следва да вземе това становище предвид в обосновката, на която се основава нейното окончателно решение.

(140)

С оглед както на конкретните предизвикателства, които могат да възникнат в стремежа да се гарантира спазването на правилата от страна на доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, така и на факта, че е от значение спазването на правилата да протича ефективно, като се имат предвид техният размер и въздействие, както и вредите, които могат да причинят, Комисията следва да разполага със сериозни правомощия за разследване и осигуряване на спазването, за да може да разследва, осигурява спазването и наблюдава спазването на правилата, предвидени в настоящия регламент, при пълно зачитане на основното право на изслушване и на достъп до преписката в контекста на изпълнителното производство, принципа на пропорционалност и правата и интересите на засегнатите лица.

(141)

Комисията следва да може да изисква информацията, необходима за осигуряване на ефективното изпълнение и спазване на предвидените в настоящия регламент задължения в целия Съюз. По-специално, Комисията следва да има достъп до всички свързани със случая документи, данни и информация, необходими за започване и провеждане на разследвания и за мониторинг на спазването на съответните задължения, установени в настоящия регламент, независимо от това кой притежава въпросните документи, данни или информация и независимо от тяхната форма или формат, техния носител за съхранение или точното място, където те се съхраняват. Комисията следва да може да изисква пряко, чрез надлежно обосновано искане за информация от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, както и от всички други физически или юридически лица, действащи за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, които могат да бъдат разумно запознати с информацията, свързана с предполагаемото нарушение или нарушението, в зависимост от случая, да предоставят всички свързани със случая доказателства, данни и информация. Освен това Комисията следва да може да изисква всяка свързана със случая информация от всеки публичен орган, всяка организация или всяка агенция в рамките на държавата членка за целите на настоящия регламент. Комисията следва да може да изисква достъп и обяснения чрез упражняване на правомощия за разследване, като искания за информация или снемане на устни обяснения, свързани с документи, данни, информация, бази данни и алгоритми на съответните лица, както и , с негово съгласие, да снема устни обяснения от всяко физическо или юридическо лице, което може да притежава полезна информация, и да записва изявленията, направени с всякакви технически средства. На Комисията следва също така да бъде предоставено правомощието да предприема проверките, които са необходими за прилагането на съответните разпоредби на настоящия регламент. Тези правомощия за разследване имат за цел да допълнят възможността Комисията да търси помощ от координаторите за цифровите услуги и от органите на други държави членки, например чрез предоставяне на информация или при упражняването на тези правомощия.

(142)

Временните мерки могат да бъдат важен инструмент, за да се гарантира, че докато се провежда разследване, разследваното нарушение не поражда риск от сериозни вреди за получателите на услугата. Този инструмент е важен за избягване на промени, които биха били много трудно поправими чрез решение на Комисията в края на производството. Поради това Комисията следва да разполага с правомощието да налага временни мерки чрез решение в контекста на производство, образувано с оглед на евентуалното приемане на решение за установяване на неспазване. Това правомощие следва да се прилага в случаите, когато Комисията е установила prima facie нарушение на задълженията по настоящия регламент от страна на доставчика на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка. Решение, с което се налагат временни мерки, следва да се прилага само за определен срок – или до приключването на производството от Комисията, или за определен срок, който може да бъде подновен, доколкото това е необходимо и целесъобразно.

(143)

Комисията следва да може да предприема необходимите действия, за да наблюдава ефективното изпълнение и спазването на установените в настоящия регламент задължения. Такива действия следва да включват способността да назначава независими външни експерти, както и одитори, които да подпомагат Комисията в този процес, включително, когато е приложимо, от компетентните органи на държавите членки, например органи за защита на данните или за защита на потребителите. Когато назначава одитори, Комисията следва да гарантира достатъчна степен на ротация.

(144)

Спазването на съответните задължения, наложени съгласно настоящия регламент, следва да бъде осигурено посредством санкции и периодични имуществени санкции. За тази цел следва да бъдат определени и подходящи равнища на санкциите и периодичните имуществени санкции за неспазване на задълженията и нарушаване на процедурните правила, като за тях се прилагат подходящи давностни срокове в съответствие с принципите на пропорционалност и ne bis in idem. Комисията и съответните национални органи следва да координират своите усилия по осигуряване на спазването, за да се гарантира, че тези принципи се зачитат. По-специално Комисията следва да вземе предвид всички имуществени и други санкции, наложени на едно и също юридическо лице за едни и същи факти чрез окончателно решение в рамките на производство, свързано с нарушение на други правила на Съюза или национални правила, за да се гарантира, че общите наложени имуществени и други санкции са пропорционални и че те съответстват на тежестта на извършените нарушения. Всички решения, взети от Комисията съгласно настоящия регламент, подлежат на контрол от Съда на Европейския съюз в съответствие с ДФЕС. Съдът на Европейския съюз следва да разполага с неограничена юрисдикция по отношение на санкциите и периодичните имуществени санкции в съответствие с член 261 ДФЕС.

(145)

Като се имат предвид вероятните значителни последици за обществото от нарушаването на допълнителните задължения за управление на системните рискове, които се прилагат единствено за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, и за да се отговори на тези опасения от обществено-политически характер, е необходимо да се предвиди система за засилен надзор на всяко действие, предприето за ефективно прекратяване и поправяне на последиците на нарушенията на настоящия регламент. Поради това, след като бъде установено и, когато е необходимо, санкционирано нарушение на някоя от разпоредбите на настоящия регламент, които се прилагат единствено за много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, Комисията следва да поиска от доставчика на такава платформа или на такава търсачка да изготви подробен план за действие за поправяне на последиците от нарушението в бъдеще и да съобщи този план за действие в определен от Комисията срок на координаторите за цифровите услуги, на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги. Комисията, като взема предвид становището на Европейския съвет за цифровите услуги, следва да установи дали мерките, включени в плана за действие, са достатъчни за справяне с нарушението, като отчита също дали придържането към съответния кодекс за поведение е включено сред предложените мерки. Комисията следва също така да наблюдава всяка последваща мярка, предприета от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка съгласно неговия план за действие, като взема предвид и независимия одит на доставчика. Ако след изпълнението на плана за действие Комисията все още счита, че нарушението не е напълно отстранено, или ако не е бил предоставен план за действие или той не се счита за подходящ, тя следва да може да използва всички правомощия за разследване или осигуряване на спазването съгласно настоящия регламент, включително правомощието да налага периодични имуществени санкции и да започне процедура за блокиране на достъпа до услугата, чрез която се извършва нарушението.

(146)

Съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка и други лица, спрямо които Комисията има правомощия и чиито интереси могат да бъдат засегнати от дадено решение, следва да получат възможността да представят възраженията си предварително, а вземаните решения следва да бъдат широко обнародвани. При гарантирането на правото на защита на засегнатите лица, по-специално правото на достъп до преписката, от съществено значение е да се осигури защитата на поверителната информация. Освен това, като зачита поверителността на информацията, Комисията следва да гарантира, че всяка информация, използвана за целите на нейното решение, се разкрива до степен, която позволява на адресата на решението да разбере фактите и съображенията, довели до решението.

(147)

За да се гарантира хармонизираното прилагане и осигуряване на спазването на настоящия регламент, е важно да се гарантира, че националните органи, включително националните съдилища, разполагат с цялата необходима информация, за да гарантират, че техните решения не противоречат на решение, прието от Комисията съгласно настоящия регламент. Това не засяга член 267 ДФЕС.

(148)

Ефективното осигуряване на спазването и ефективното наблюдение на спазването на настоящия регламент изискват безпрепятствен обмен на информация в реално време между координаторите за цифровите услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и Комисията въз основа на информационните потоци и процедурите, установени в настоящия регламент. Това може също така да обоснове осигуряването на достъп до тази система на други компетентни органи, когато това е целесъобразно. Същевременно, като се има предвид, че обменяната информация може да бъде поверителна или да включва лични данни, тя следва да остане защитена от неразрешен достъп в съответствие с целите, за които е събрана информацията. Поради тази причина цялата комуникация между тези органи следва да се осъществява въз основа на надеждна и сигурна система за обмен на информация, чиито характеристики следва да бъдат описани в акт за изпълнение. Системата за обмен на информация може да се основава на съществуващите инструменти на вътрешния пазар, доколкото те могат да постигнат целите на настоящия регламент по икономически ефективен начин.

(149)

Без да се засягат правата на получателите на услуги да се обърнат към представител в съответствие с Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета (33) или към всеки друг вид представителство съгласно националното право, получателите на услугите следва също така да имат право да упълномощят юридическо лице или публичен орган да упражнява правата им, предвидени в настоящия регламент. Тези права могат да включват правата, свързани с подаването на уведомления, оспорването на решенията, взети от доставчиците на посреднически услуги, и подаването на жалби срещу доставчиците за нарушаване на настоящия регламент. Някои органи, организации и сдружения имат специален експертен опит и компетентност в откриването и сигнализирането на погрешни или необосновани решения за модериране на съдържание и техните жалби от името на получателите на услугата могат да окажат положително въздействие върху свободата на изразяването на мнения и свободата на информация като цяло, поради което доставчиците на онлайн платформи следва да разглеждат тези жалби без необосновано забавяне.

(150)

От съображения за ефективност и ефикасност Комисията следва да извърши обща оценка на настоящия регламент. По-специално, тази обща оценка следва да разглежда, наред с другото, обхвата на услугите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, взаимодействието с други правни актове, въздействието на настоящия регламент върху функционирането на вътрешния пазар, по-специално по отношение на цифровите услуги, прилагането на кодексите за поведение, задължението за определяне на представител, който е установен в Съюза, въздействието на задълженията върху малките предприятия и микропредприятията, ефективността на механизма за надзор и осигуряване на спазването и въздействието върху правото на свобода на изразяването на мнения и на информация. Освен това, за да се избегне непропорционална тежест и да се гарантира трайната ефективност на настоящия регламент, Комисията следва да извърши оценка на въздействието на задълженията, установени в настоящия регламент, върху малките и средните предприятия в рамките на три години от началото на прилагането му, както и оценка на обхвата на услугите, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, особено за много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки, както и взаимодействието с други правни актове в рамките на три години от влизането му в сила.

(151)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на образци относно формата, съдържанието и други елементи на докладите относно модерирането на съдържание, за определяне на размера на годишната такса за надзор, която се плаща от доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, за определяне на практическите условия и ред за производствата, изслушванията и договореното разкриване на информация, извършвани в контекста на надзор, разследване, осигуряване на спазването и контрол по отношение на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, както и за определяне на практическите и оперативните договорености за функционирането на системата за обмен на информация и нейната оперативна съвместимост с други съответни системи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (34).

(152)

За постигането на целите на настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за допълване на настоящия регламент по отношение на критериите за определяне на това кои онлайн платформи са много големи и кои търсачки са много големи, процедурните стъпки, методиките и образците за докладване за одитите, техническите характеристики на исканията за достъп и подробната методология и процедури за определяне на таксата за надзор. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (35). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(153)

Настоящият регламент зачита основните права, признати от Хартата, и основните права, които са част от общите принципи на правото на Съюза. Съответно той следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези основни права, включително свободата на изразяването на мнения и на информация, както и свободата и плурализма на медиите. При упражняването на правомощията, предвидени в настоящия регламент, всички участващи публични органи следва да постигнат справедлив баланс между съответните права, когато е налице конфликт между тези основни права, в съответствие с принципа на пропорционалност.

(154)

Предвид обхвата и въздействието на рисковете за обществото, които могат да бъдат породени от много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки, приоритетната необходимост да се реагира на тези рискове и способността да бъдат предприети необходимите мерки е обосновано да се намали срокът, след изтичането на който настоящият регламент започва да се прилага спрямо тях.

(155)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да допринася за правилното функциониране на вътрешния пазар и гарантирането на сигурна, предвидима и надеждна онлайн среда, в която се спазват основните права, залегнали в Хартата, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, защото те не могат да осигурят необходимото ниво на сътрудничество и съгласуване, като действат самостоятелно, а поради териториалния и личния обхват могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(156)

Европейският надзорен орган по защита на данните беше консултиран в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (36) и прие своето становище на 10 февруари 2021 г. (37),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Целта на настоящия регламент е да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар за посреднически услуги чрез установяване на хармонизирани правила за безопасна, предсказуема и надеждна онлайн среда, която улеснява иновациите и в която основните права, залегнали в Хартата, са ефективно защитени.

2.   С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила относно предоставянето на посреднически услуги на вътрешния пазар. По-специално с него се установяват:

a)

рамка за условно освобождаване от отговорност на доставчиците на посреднически услуги;

б)

правила относно специални задължения за дължима грижа, съобразени с особеностите на някои специални категории доставчици на посреднически услуги;

в)

правила за изпълнение и осигуряване на спазването на настоящия регламент, включително по отношение на сътрудничеството и координацията между компетентните органи.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за посреднически услуги, предлагани на получатели на услугата, които са установени или се намират в Съюза, независимо от мястото на установяване на доставчиците на тези посреднически услуги.

2.   Настоящият регламент не се прилага за услуга, която не е посредническа услуга, нито за изисквания, наложени по отношение на такава услуга, независимо дали услугата се предоставя чрез използването на посредническа услуга.

3.   Настоящият регламент не оказва въздействие върху прилагането на Директива 2000/31/ЕО.

4.   Настоящият регламент не засяга правилата, установени в други правни актове на Съюза, уреждащи други аспекти на предоставянето на посреднически услуги на вътрешния пазар или конкретизиращи и допълващи настоящия регламент, и по-специално следните:

a)

Директива 2010/13/ЕС;

б)

правните актове на Съюза в областта на авторското право и сродните му права;

в)

Регламент (ЕС) 2021/784;

г)

Регламент (ЕС) 2019/1148;

д)

Регламент (ЕС) 2019/1150;

е)

правните актове на Съюза в областта на защитата на потребителите и безопасността на продуктите, включително регламенти (ЕС) 2017/2394 и (ЕС) 2019/1020 и директиви 2001/95/EО и 2013/11/ЕС;

ж)

правите актове на Съюза относно защитата на личните данни, по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 2002/58/ЕО;

з)

правните актове на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, по-специално Регламент (ЕС) № 1215/2012 или всеки правен акт на Съюза, определящ правото, приложимо към договорни и извъндоговорни задължения;

и)

правните актове на Съюза в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, по-специално регламента относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси;

й)

директивата за установяване на хармонизирани правила относно определянето на представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

a)

„услуга на информационното общество“ означава „услуга“ съгласно определението в член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535;

б)

„получател на услугата“ означава всяко физическо или юридическо лице, което използва посредническа услуга, и по-специално с цел търсене на информация или осигуряване на достъп до нея;

в)

„потребител“ означава физическо лице, което действа за цели, които са извън рамките на неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

г)

„предлагане на услуги в Съюза“ означава предоставяне на възможност на физически или юридически лица в една или повече държави членки да използват услугите на доставчик на посреднически услуги, който има съществена връзка със Съюза;

д)

„съществена връзка със Съюза“ означава връзка на доставчик на посреднически услуги със Съюза, произтичаща от неговото място на установяване в Съюза или от конкретни фактически критерии, като например:

значителен брой получатели на услугата в една или повече държави членки от гледна точка на тяхното население; или

ориентиране на дейностите към една или повече държави членки;

е)

„търговец“ означава физическо лице или юридическо лице, независимо дали последното е частна или държавна собственост, което действа, включително чрез лице, действащо от негово име или за негова сметка, за цели, свързани с неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия;

ж)

„посредническа услуга“ означава една от следните услуги на информационното общество:

i)

услуга за „обикновен пренос“, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена от получател на услугата, или в предоставяне на достъп до далекосъобщителна мрежа;

ii)

услуга „кеширане“, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена от получател на услугата, включваща автоматичното, междинното и временното съхраняване на тази информация, извършено единствено с цел да се подобри ефективността на по-нататъшния пренос на информацията към други получатели по тяхно искане;

iii)

услуга „хостинг“, която се състои в съхраняване на информация, предоставена от получател на услугата и по негово искане;

з)

„незаконно съдържание“ означава информация, която сама по себе си или във връзка с дадена дейност, включително продажбата на продукти или предоставянето на услуги, не е в съответствие с правото на Съюза или с правото на някоя държава членка, което е в съответствие с правото на Съюза, независимо от конкретния предмет или естество на това право;

и)

„онлайн платформа“ означава хостинг услуга, която по искане на получател на услугата съхранява и разпространява информация сред обществеността, освен ако тази дейност не е незначителна или изцяло спомагателна характеристика на друга услуга или незначителна функция на основната услуга и поради обективни и технически причини не може да бъде използвана без тази друга услуга, и ако интегрирането на характеристиката или функцията в другата услуга не е средство за заобикаляне на приложимостта на настоящия регламент;

й)

„онлайн търсачка“ означава посредническа услуга, която дава възможност на ползвателите на интернет да въвеждат запитване, за да извършват по принцип търсене на всички уебсайтове или на всички уебсайтове на даден език въз основа на запитване по всякакви теми под формата на ключова дума, гласово запитване, израз или друг вид въведени данни, в отговор на което се връщат резултати във всякакъв формат, съдържащи информация, свързана с исканото съдържание;

к)

„разпространение сред обществеността“ означава осигуряването на информация, по искане на получателя на услугата, който я е предоставил, на потенциално неограничен брой трети лица;

л)

„договор от разстояние“ означава „договор от разстояние“ съгласно определението в член 2, точка 7 от Директива 2011/83/ЕС;

м)

„онлайн интерфейс“ означава всеки софтуер, включително уебсайт или част от него, и приложения, включително мобилни приложения;

н)

„координатор за цифровите услуги по място на установяване“ означава координаторът за цифровите услуги на държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчик на посредническа услуга или в която пребивава или е установен неговият представител;

о)

„координатор за цифровите услуги по местоназначение“ означава координаторът за цифровите услуги на държава членка, в която се предоставя посредническата услуга;

п)

„активен получател на онлайн платформа“ означава получател на услугата, който ползва онлайн платформа, като иска от онлайн платформата да хоства съдържание или е изложен на съдържание, хоствано от онлайн платформата и разпространявано чрез нейния онлайн интерфейс;

р)

„активен получател на онлайн търсачка“ означава получател на услугата, който е задал търсене в онлайн търсачката и е изложен на съдържание, индексирано и представено в нейния онлайн интерфейс;

с)

„реклама“ означава информация, предназначена да популяризира посланието на юридическо или физическо лице, независимо дали за постигане на търговски или нетърговски цели, и представена от онлайн платформа на нейния онлайн интерфейс срещу възнаграждение конкретно за популяризиране на тази информация;

т)

„система за препоръчване“ означава изцяло или частично автоматизирана система, използвана от онлайн платформа, за да предлага на своя онлайн интерфейс конкретна информация на получателите на услугата или за да представя като приоритетна тази информация, включително в резултат на търсене, инициирано от получателя на услугата или определящо по друг начин относителната последователност или видимост на показваната информация;

у)

„модериране на съдържание“ означава дейностите, автоматизирани или не, предприети от доставчиците на посреднически услуги, които имат за цел по-специално откриване, идентифициране и справяне с незаконно съдържание или несъвместима с техните общи условия информация, предоставени от получателите на услугата, включително предприетите мерки, които засягат наличността, видимостта, както и достъпността на това незаконно съдържание или тази информация, като например намаляване на видимостта, липсата на възможност за извличане на печалба, блокиране на достъпа или премахване на тази информация, или засягащи способността на получателите да предоставят тази информация, като например закриване или временно блокиране на профила на даден получател;

ф)

„общи условия“ означава всички клаузи, независимо от тяхното наименование или форма, които уреждат договорните отношения между доставчика на посреднически услуги и получателите на услугите;

х)

„хора с увреждания“ означава „хора с увреждания“ съгласно посоченото в член 3, точка 1 от Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета (38);

ц)

„търговско съобщение“ означава „търговско съобщение“ съгласно определението в член 2, буква е) от Директива 2000/31/ЕО;

ч)

„оборот“ означава сумата, получена от предприятие по смисъла на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (39).

ГЛАВА II

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Член 4

„Обикновен пренос“

1.   Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена от получател на услугата, или в предоставяне на достъп до далекосъобщителна мрежа, доставчикът на услуги не носи отговорност за пренесената информация или информацията, до която е имало достъп, при условие че доставчикът:

a)

не започва преноса на информация;

б)

не избира получателя на пренасяната информация; както и

в)

не избира или променя информацията в преноса.

2.   Действията по пренос и предоставяне на достъп, посочени в параграф 1, включват автоматичното, междинното и временното съхраняване на пренасяната информация, доколкото то се извършва единствено с цел осъществяване на преноса на информация в далекосъобщителна мрежа и при условие че информацията не се съхранява за срок, по-дълъг от необходимия за този пренос.

3.   Този член не засяга възможността съдебен или административен орган, в съответствие с правната система на държава членка, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.

Член 5

„Кеширане“

1.   Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в пренос в далекосъобщителна мрежа на информация, предоставена на получател на услугата, доставчикът на услуги не носи отговорност за автоматичното, междинното и временното съхраняване на тази информация, което се извършва единствено с цел да се подобри ефективността или сигурността на по-нататъшния пренос на информация до други получатели на услугата по тяхно искане, при условие че доставчикът:

a)

не променя информацията;

б)

спазва условията за достъп до информацията;

в)

спазва правилата за актуализиране на информацията, определени по начин, който е широко признат и използван от отрасъла;

г)

не пречи на законното използване на широко призната и използвана от отрасъла технология с цел получаване на данни за използването на информацията; както и

д)

действа експедитивно за премахването или блокирането на достъпа до съхранената от него информация веднага след като се запознае с факта, че информацията в първоначалния източник при преноса е премахната от мрежата или достъпът до нея е блокиран, или че съдебен или административен орган е разпоредил такова премахване или блокиране.

2.   Настоящият член не засяга възможността съдебен или административен орган, в съответствие с правната система на държава членка, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.

Член 6

Хостинг

1.   Когато се предоставя услуга на информационното общество, която се състои в съхраняването на информация, предоставена от получател на услугата, доставчикът на услуги не носи отговорност за информацията, съхранявана по искане на получател на услугата, при условие че доставчикът:

a)

не е запознат с незаконна дейност или незаконно съдържание и, по отношение на искове за обезщетение за вреди, не е запознат с факти или обстоятелства, от които да е видна незаконната дейност или незаконното съдържание; или

б)

веднага след като се запознае или узнае за тях действа експедитивно за премахване или блокиране на достъпа до незаконното съдържание.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато получателят на услугата действа под ръководството или контрола на доставчика.

3.   Параграф 1 не се прилага по отношение на отговорността по правото за защита на потребителите, носена от онлайн платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, когато такава онлайн платформа представя конкретната информация или по друг начин прави възможна съответната конкретна сделка по начин, който би накарал средния потребител да вярва, че информацията или продуктът или услугата, които са предмет на сделката, се предоставят от самата онлайн платформа или от получател на услугата, който действа под нейно ръководство или контрол.

4.   Този член не засяга възможността съдебен или административен орган, в съответствие с правната система на държава членка, да изисква от доставчика на услуги да прекрати или предотврати нарушение.

Член 7

Доброволни разследвания по собствена инициатива и спазване на правните норми

Не се счита за недопустимо освобождаването от отговорност на доставчиците на посреднически услуги съгласно членове 4, 5 и 6 само защото извършват, с дължимата грижа и добросъвестно, доброволни разследвания по собствена инициатива или предприемат други мерки, които имат за цел откриване, идентифициране и премахване или блокиране на достъпа до незаконно съдържание, или предприемат необходимите мерки за спазване на изискванията на правото на Съюза и националното право, в съответствие с правото на Съюза, включително изискванията, установени в настоящия регламент.

Член 8

Липса на общи задължения за наблюдение или активно търсене на факти

На доставчиците на посреднически услуги не се налага общо задължение за наблюдение на информацията, която те пренасят или съхраняват, нито за активно търсене на факти или обстоятелства, указващи на незаконна дейност.

Член 9

Заповеди за предприемане на действия срещу незаконно съдържание

1.   При получаване на заповед за предприемане на действия срещу един или повече конкретни елементи на незаконно съдържание, издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, доставчиците на посреднически услуги информират без необосновано забавяне органа, издал заповедта, или друг орган, посочен в заповедта, относно привеждането в изпълнение на заповедите, като посочват дали и кога заповедта е била приведена в изпълнение.

2.   Държавите членки гарантират, че когато заповед, посочена в параграф 1, бъде предадена на доставчика, тя отговаря най-малко на следните условия:

a)

заповедта включва следните елементи:

i)

позоваване на правното основание за заповедта съгласно правото на Съюза или националното право;

ii)

изложение на причините, поради които информацията представлява незаконно съдържание, като се включва позоваване на една или повече конкретни разпоредби на правото на Съюза или на националното право, в съответствие с правото на Съюза;

iii)

информация, идентифицираща издаващия орган;

iv)

ясна информация, позволяваща на доставчика на посреднически услуги да идентифицира и намира съответното незаконно съдържание, като например един или повече точни URL и, когато е необходимо, допълнителна информация;

v)

информация относно механизмите за правна защита, с които разполагат доставчикът на посреднически услуги и получателят на услугата, който е предоставил съдържанието;

vi)

когато е приложимо, информация за това кой орган трябва да получи информацията за привеждането в изпълнение на заповедите;

б)

териториалният обхват на заповедта, въз основа на приложимите правила на Съюза и на националното право, включително Хартата, и когато е приложимо, на общите принципи на международното право, е ограничен до строго необходимото за постигане на целта ѝ;

в)

заповедта се предава на един от езиците, декларирани от доставчика на посреднически услуги в съответствие с член 11, параграф 3, или на друг официален език на държавите членки, договорен между органа, издал заповедта, и този доставчик, и се изпраща на електронното звено за контакт, определено от този доставчик в съответствие с член 11; когато заповедта не е изготвена на езика, деклариран от доставчика на посреднически услуги, или на двустранно договорен друг език, заповедта може да бъде предадена на езика на органа, издал заповедта, при условие че е придружена от превод на такъв деклариран или двустранно договорен език най-малко на елементите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф.

3.   Органът, издал заповедта, или, когато е приложимо, органът, посочен в заповедта, я предава на координатора за цифровите услуги от държавата членка на издаващия орган заедно с всякаква информация, получена от доставчика на посреднически услуги относно привеждането в изпълнение на тази заповед.

4.   След получаване на заповедта от съдебния или административния орган координаторът за цифровите услуги от съответната държава членка незабавно изпраща копие от заповедта, посочена в параграф 1, на всички други координатори за цифровите услуги чрез системата, създадена в съответствие с член 85.

5.   Най-късно при привеждане на заповедта в изпълнение или, когато е приложимо, в момента, посочен от издаващия орган в неговата заповед, доставчиците на посреднически услуги информират получателя на съответната услуга относно получената заповед и привеждането ѝ в изпълнение. Информацията, която се предоставя на получателя на услугата, включва изложение на причините, съществуващите възможности за правна защита и описание на териториалния обхват на заповедта в съответствие с параграф 2.

6.   Условията и изискванията, предвидени в настоящия член, не засягат изискванията съгласно националното гражданско- и наказателнопроцесуално право.

Член 10

Заповеди за предоставяне на информация

1.   При получаване на заповед за предоставяне на конкретна информация за един или повече конкретни отделни получатели на услугата, издадена от съответните национални съдебни или административни органи въз основа на приложимото право на Съюза или национално право, в съответствие с правото на Съюза, доставчиците на посреднически услуги информират без необосновано забавяне органа, издал заповедта, или друг орган, посочен в заповедта, за получаването ѝ и за привеждането ѝ в изпълнение, като посочват дали и кога заповедта е била приведена в изпълнение.

2.   Държавите членки гарантират, че когато заповед, посочена в параграф 1, бъде предадена на доставчика, тя отговаря най-малко на следните условия:

a)

заповедта включва следните елементи:

i)

позоваване на правното основание за заповедта съгласно правото на Съюза или националното право;

ii)

информация, идентифицираща издаващия орган;

iii)

ясна информация, позволяваща на доставчика на посреднически услуги да идентифицира конкретния получател или получатели, за които се иска информация, като например едно или повече имена на профили или уникални идентификатори;

iv)

изложение на причините, в което се обяснява целта, за която се изисква информацията, и защо изискването за предоставяне на информацията е необходимо и пропорционално, за да се определи дали получателите на посреднически услуги спазват приложимото право на Съюза или националното право, в съответствие с правото на Съюза, освен ако такова изложение не може да бъде направено по причини, свързани с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления;

v)

информация относно механизмите за правна защита, с които разполагат доставчикът и получателите на съответната услуга;

vi)

когато е приложимо, информация за това кой орган трябва да получи информацията относно привеждането в изпълнение на заповедите;

б)

в заповедта се изисква единствено доставчикът да предостави информация, която вече е събрана за целите на предоставянето на услугата и която е под негов контрол;

в)

заповедта се предава на един от езиците, декларирани от доставчика на посреднически услуги в съответствие с член 11, параграф 3, или на друг официален език на държавите членки, договорен между органа, издал заповедта, и доставчика, и се изпраща на електронното звено за контакт, определено от този доставчик в съответствие с член 11; когато заповедта не е изготвена на езика, деклариран от доставчика на посреднически услуги, или на друг двустранно договорен език, заповедта може да бъде предадена на езика на органа, издал заповедта, при условие че е придружена от превод на такъв деклариран или двустранно договорен език най-малко на елементите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф.

3.   Органът, издал заповедта, или, когато е приложимо, органът, посочен в заповедта, я предава на координатора за цифровите услуги от държавата членка на издаващия орган заедно с всякаква информация, получена от доставчика на посреднически услуги относно привеждането в изпълнение на тази заповед.

4.   След получаване на заповедта от съдебния или административния орган координаторът за цифровите услуги от съответната държава членка незабавно изпраща копие от заповедите, посочени в параграф 1, на всички координатори за цифровите услуги чрез системата, създадена в съответствие с член 85.

5.   Най-късно при привеждането на заповедта в изпълнение или, когато е приложимо, в момента, посочен от издаващия орган в неговата заповед, доставчиците на посреднически услуги информират получателя на съответната услуга за получената заповед и за привеждането ѝ в изпълнение. Информацията, която се предоставя на получателя на услугата, включва изложение на причините и съществуващите възможности за правна защита в съответствие с параграф 2.

6.   Условията и изискванията, предвидени в настоящия член, не засягат националното гражданско- и наказателнопроцесуално право.

ГЛАВА III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЪЛЖИМА ГРИЖА ЗА ПРОЗРАЧНА И БЕЗОПАСНА ОНЛАЙН СРЕДА

РАЗДЕЛ 1

Разпоредби, приложими за всички доставчици на посреднически услуги

Член 11

Звена за контакт за органите на държавите членки, за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги

1.   Доставчиците на посреднически услуги определят единно звено за контакт, което им позволява да комуникират пряко по електронен път с органите на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги, посочен в член 61, във връзка с прилагането на настоящия регламент.

2.   Доставчиците на посреднически услуги оповестяват публично информацията, необходима за лесното идентифициране и комуникация с техните единни звена за контакт. Тази информация трябва да бъде леснодостъпна и редовно актуализирана.

3.   Доставчиците на посреднически услуги посочват в информацията по параграф 2 официалния език или езици на държавите членки, които, в допълнение към език, който e в голяма степен разбираем за възможно най-голям брой граждани на Съюза, могат да се използват за комуникация с техните звена за контакт и които включват поне един от официалните езици на държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на посреднически услуги или в която пребивава или е установен неговият представител.

Член 12

Звена за контакт за получателите на услугата

1.   Доставчиците на посреднически услуги определят единно звено за контакт, което дава възможност на получателите на услугата да комуникират пряко и бързо с тях по електронен път и по лесен за ползване начин, включително като позволява на получателите на услугата да избират средствата за комуникация, които не са основани единствено на автоматизирани инструменти.

2.   В допълнение към задълженията, предвидени в Директива 2000/31/ЕО, доставчиците на посреднически услуги оповестяват публично информацията, която е необходима на получателите на услуги, за да могат лесно да идентифицират и комуникират с техните единни звена за контакт. Тази информация трябва да бъде леснодостъпна и редовно актуализирана.

Член 13

Представители

1.   Доставчиците на посреднически услуги, които нямат място на установяване в Съюза, но предлагат услуги в Съюза, определят писмено юридическо или физическо лице, което да действа като техен представител в една от държавите членки, в които доставчикът предлага своите услуги.

2.   Доставчиците на посреднически услуги упълномощават своите представители с цел компетентните органи на държавите членки, Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги да могат да се обръщат към тях в допълнение към или вместо към тези доставчици по всички въпроси, необходими за получаването, спазването и изпълнението на решенията, приети във връзка с настоящия регламент. Доставчиците на посреднически услуги предоставят на своя представител необходимите правомощия и достатъчно ресурси, за да осигурят ефективно и своевременно сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги и за да спазят тези решения.

3.   Възможно е определеният представител да бъде подведен под отговорност за неспазване на задълженията по настоящия регламент, без да се засягат отговорността и правните действия, които биха могли да бъдат предприети срещу доставчика на посреднически услуги.

4.   Доставчиците на посреднически услуги съобщават името, пощенския адрес, адреса на електронна поща и телефонния номер на своя представител на координатора за цифровите услуги в държавата членка, в която пребивава или е установен представителят. Те гарантират, че тази информация е публичнодостъпна, леснодостъпна, точна и актуална.

5.   Определянето на представител в Съюза съгласно параграф 1 не представлява установяване в Съюза.

Член 14

Общи условия

1.   Доставчиците на посреднически услуги включват в своите общи условия информация за всички ограничения, които налагат във връзка с използването на техните услуги по отношение на информацията, предоставена от получателите на услугата. Тази информация включва информация за всички политики, процедури, мерки и инструменти, използвани за целите на модерирането на съдържание, включително алгоритмичното вземане на решения и прегледа от човек, както и процедурния правилник на тяхната вътрешна система за разглеждане на жалби. Тя се представя на ясен, прост, разбираем, достъпен и недвусмислен език и е публично достъпна в леснодостъпен и машинночетим формат.

2.   Доставчиците на посреднически услуги информират получателите на услугата за всяка съществена промяна в общите условия.

3.   Когато някоя посредническа услуга е насочена предимно към малолетни и непълнолетни лица или се използва предимно от тях, доставчикът на тази посредническа услуга обяснява условията и всякакви ограничения за използването на услугата по начин, който малолетните и непълнолетните лица могат да разберат.

4.   Доставчиците на посреднически услуги действат добросъвестно, обективно и пропорционално при прилагането и осигуряването на спазването на ограниченията, посочени в параграф 1, при надлежно зачитане на правата и законните интереси на всички участници, включително основните права на получателите на услугата, като свободата на изразяването на мнения, свободата и плурализма на медиите и други основни права и свободи, залегнали в Хартата.

5.   Доставчиците на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки предоставят на получателите на услуги кратко и леснодостъпно резюме на общите условия, включително наличните мерки за поправяне на последиците и механизми за правна защита, в машинночетим формат и на ясен и недвусмислен език.

6.   Много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки по смисъла на член 33 публикуват своите общи условия на официалните езици на всички държави членки, в които предлагат своите услуги.

Член 15

Задължения за прозрачно докладване за доставчиците на посреднически услуги

1.   Доставчиците на посреднически услуги публикуват най-малко веднъж годишно в машинночетим формат леснодостъпни, ясни, лесноразбираеми доклади за всяко модериране на съдържание, в което са участвали през съответния период. Тези доклади включват по-специално информация относно следните аспекти, когато това е приложимо:

a)

за доставчиците на посреднически услуги – броя на заповедите, получени от органите на държавите членки, включително заповедите, издадени в съответствие с членове 9 и 10, категоризирани според вида на съответното незаконно съдържание, държавата членка, издала заповедта, и медианното време, необходимо за информиране на органа, издал заповедта, или друг орган, посочен в заповедта, за получаването ѝ и за привеждането ѝ в изпълнение;

б)

за доставчиците на хостинг услуги – броя на уведомленията, подадени в съответствие с член 16, категоризирани според вида на съответното предполагаемо незаконно съдържание, броя на уведомленията, подадени от доверени податели на сигнали, всяко действие, предприето въз основа на уведомленията, като се прави разграничение дали действието е предприето въз основа на правен акт или на общите условия на доставчика, броя на уведомленията, обработени чрез автоматизирани средства, и медианното време, необходимо за предприемане на действието;

в)

за доставчиците на посреднически услуги – съдържателна и разбираема информация относно модерирането на съдържание по собствена инициатива на доставчиците, включително използването на автоматизирани инструменти, предприетите мерки за осигуряване на обучение и помощ на лицата, отговарящи за модерирането на съдържание, броя и вида на предприетите мерки, които засягат наличността, видимостта и достъпността на информацията, предоставяна от получателите на услугата, и способността на получателите да предоставят информация чрез услугата, както и други свързани ограничения на услугата; докладваната информация се категоризира според вида незаконно съдържание или нарушение на общите условия на доставчика на услуги, според метода за откриване и според вида на приложеното ограничение;

г)

за доставчиците на посреднически услуги – броя на жалбите, получени чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби в съответствие с общите условия на доставчика, а също така за доставчиците на онлайн платформи – в съответствие с член 20, основанието за тези жалби, решенията, взети по отношение на тези жалби, медианното време, необходимо за вземане на тези решения, и броя на случаите, в които тези решения са били отменени;

д)

всички случаи на използване на автоматизирани средства за целите на модерирането на съдържание, включително качествено описание, посочване на точните цели, показателите за точността и възможния процент грешки на автоматизираните средства, използвани за изпълнение на тези цели, и всички приложени гаранции.

2.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага за доставчиците на посреднически услуги, които отговарят на критериите за микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО и които не са много големи онлайн платформи по смисъла на член 33 от настоящия регламент.

3.   Комисията може да приема актове за изпълнение за утвърждаване на образци относно формата, съдържанието и други елементи на докладите съгласно параграф 1 от настоящия член, включително хармонизирани отчетни периоди. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 88.

РАЗДЕЛ 2

Допълнителни разпоредби, приложими за доставчиците на хостинг услуги, включително онлайн платформи

Член 16

Механизми за уведомяване и действие

1.   Доставчиците на хостинг услуги въвеждат механизми, които позволяват на всяко физическо лице или образувание да ги уведомява за наличието в тяхната услуга на конкретна информация, която физическото лице или образуванието счита за незаконна. Тези механизми са леснодостъпни и лесни за ползване и позволяват подаването на уведомления изключително по електронен път.

2.   Механизмите, посочени в параграф 1, са такива, че да улесняват подаването на достатъчно точни и достатъчно обосновани уведомления. За тази цел доставчиците на хостинг услуги предприемат необходимите мерки, за да позволят и улеснят подаването на уведомления, съдържащи всички посочени по-долу елементи:

a)

достатъчно обосновано обяснение на причините, поради които физическото лице или образуванието твърди, че въпросната информация представлява незаконно съдържание;

б)

ясно посочване на точното електронно местоположение на тази информация, например точния или точните URL, и когато е необходимо, допълнителна информация, позволяваща идентифицирането на незаконното съдържание, адаптирана спрямо вида съдържание и конкретния вид хостинг услуга;

в)

името и адреса на електронна поща на физическото лице или образуванието, подало уведомлението, освен в случай на информация, за която се счита, че включва някое от престъпленията, посочени в членове 3—7 от Директива 2011/93/ЕС;

г)

декларация, потвърждаваща добросъвестното убеждение на физическото лице или образуванието, подало уведомлението, че информацията и твърденията, съдържащи се в нея, са точни и пълни.

3.   Счита се, че уведомленията, посочени в настоящия член, позволяват действително узнаване или запознаване с информацията за целите на член 6 по отношение на съответната информация, когато те позволяват на добросъвестен доставчик на хостинг услуги да установи незаконосъобразността на съответната дейност или информация без подробна правна проверка.

4.   Когато уведомлението съдържа електронната информация за контакт на физическото лице или образуванието, което го е подало, доставчикът на хостинг услуги без необосновано забавяне изпраща на това физическо лице или образувание потвърждение за получаване на уведомлението.

5.   Доставчикът също така без необосновано забавяне уведомява това физическо лице или образувание за своето решение по отношение на информацията, за която се отнася уведомлението, като предоставя информация относно възможностите за правна защита във връзка с това решение.

6.   Доставчиците на хостинг услуги обработват всички уведомления, които получават чрез механизмите, посочени в параграф 1, и вземат решенията си по отношение на информацията, за която се отнасят уведомленията, своевременно, добросъвестно, безпристрастно и обективно. Когато използват автоматизирани средства за това обработване или вземане на решение, те включват информация за това в уведомлението, посочено в параграф 5.

Член 17

Изложение на причините

1.   Доставчиците на хостинг услуги предоставят на всеки засегнат получател на услугата ясно и конкретно изложение на причините за всяко от ограниченията по-долу, наложени въз основа на обстоятелството, че информацията, предоставена от получателя на услугата, съставлява незаконно съдържание или е несъвместима с техните общи условия:

a)

всякакви ограничения на видимостта на конкретни елементи от информацията, предоставена от получателя на услугата, включително премахване на съдържание, блокиране на достъпа до съдържание или намаляване на видимостта на съдържание;

б)

спиране, прекратяване или друго ограничение на паричните плащания;

в)

пълно или частично спиране или прекратяване на предоставянето на услугата;

г)

временно блокиране или закриване на профила на получателя на услугата.

2.   Параграф 1 се прилага само когато съответните електронни данни за контакт са известни на доставчика. Той започва да се прилага най-късно от датата на налагане на ограничението, независимо от причината или начина, по който то е било наложено.

Параграф 1 не се прилага, когато информацията е заблуждаващо търговско съдържание с голям обем.

3.   Изложението на причините, посочено в параграф 1, съдържа най-малко следната информация:

a)

информация дали решението води до премахване, блокиране на достъпа, намаляване или ограничаване на видимостта на информацията или спиране или прекратяване на паричните плащания, свързани с тази информация, или налага други мерки, посочени в параграф 1, по отношение на информацията, и когато е приложимо, териториалния обхват на решението и неговия срок на действие;

б)

фактите и обстоятелствата, на които се основава вземането на решението, включително, когато е приложимо, информация дали решението е взето въз основа на уведомление, подадено в съответствие с член 16, или въз основа на доброволни разследвания по собствена инициатива и, когато е строго необходимо, идентифициращи данни на подателя;

в)

когато е приложимо, информация за използването на автоматизирани средства за вземане на решение, включително информация дали решението е взето по отношение на съдържание, открито или идентифицирано чрез автоматизирани средства;

г)

когато решението се отнася до предполагаемо незаконно съдържание, позоваване на правното основание и обяснения за причините, поради които на това основание информацията се счита за незаконно съдържание;

д)

когато решението се основава на предполагаемата несъвместимост на информацията с общите условия на доставчика на хостинг услуги — позоваване на договорното основание и обяснение на причините, поради които информацията се счита за несъвместима с това основание;

е)

ясна и достъпна информация относно възможностите за правна защита, с които получателят на услугата разполага във връзка с решението, по-специално, когато е приложимо, чрез вътрешни механизми за разглеждане на жалби, извънсъдебно уреждане на спорове и съдебна защита.

4.   Информацията, предоставена от доставчиците на хостинг услуги в съответствие с настоящия член, трябва да бъде ясна, лесноразбираема и възможно най-точна и конкретна при дадените обстоятелства. По-специално информацията трябва да бъде такава, че с основание да може да се смята, че позволява на получателя на съответната услуга да упражни ефективно възможностите за правна защита, посочени в параграф 3, буква е).

5.   Настоящият член не се прилага за заповеди, посочени в член 9.

Член 18

Уведомяване за подозрения за престъпления

1.   Когато доставчик на хостинг услуги се запознае с информация, пораждаща подозрение, че се извършва или има вероятност да се извърши престъпление, при което има заплаха за живота или безопасността на дадено лице или лица, той незабавно информира правоприлагащите или съдебните органи на съответната държава членка или държави членки за своето подозрение и предоставя цялата налична информация по въпроса.

2.   Когато доставчикът на хостинг услуги не може да установи с достатъчна сигурност съответната държава членка, той информира правоприлагащите органи на държавата членка, в която е установен или в която пребивава или е установен неговият представител, или информира Европол, или и двете.

За целите на настоящия член съответната държава членка е държавата членка, в която се подозира, че е извършено престъплението, в която се извършва престъплението или в която е вероятно да се извърши престъплението, или държавата членка, в която пребивава или се намира предполагаемият извършител, или държавата членка, в която пребивава или се намира жертвата на предполагаемото престъпление.

РАЗДЕЛ 3

Допълнителни разпоредби, приложими за доставчиците на онлайн платформи

Член 19

Изключване на микро- и малките предприятия

1.   Настоящият раздел, с изключение на член 24, параграф 3 от него, не се прилага за доставчици на онлайн платформи, които отговарят на критериите за микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел, с изключение на член 24, параграф 3 от него, не се прилага за доставчици на онлайн платформи, които по-рано са отговаряли на критериите за микро- или малки предприятия съгласно определението на Препоръка 2003/361/ЕО, през 12-те месеца след загубата на този статут съгласно член 4, параграф 2 от нея, освен когато те са много големи онлайн платформи съгласно член 33.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, настоящият раздел се прилага за доставчиците на онлайн платформи, които са определени като много големи онлайн платформи съгласно член 33, независимо дали отговарят на критериите за микро- или малки предприятия.

Член 20

Вътрешна система за разглеждане на жалби

1.   Доставчиците на онлайн платформи предоставят на получателите на услугата, включително на физическите лица или образуванията, които са подали уведомление, за срок от най-малко шест месеца след решението, посочено в настоящия параграф, достъп до ефективна вътрешна система за разглеждане на жалби, която им позволява да подават жалби, по електронен път и безплатно, срещу решението на доставчика на онлайн платформата при получаване на уведомлението или срещу посочените по-долу решения, взети от доставчика на онлайн платформата на основание, че предоставената от получателите информация представлява незаконно съдържание или е несъвместима с неговите общи условия:

a)

решения дали да се премахне или блокира достъпът до информацията или дали да се ограничи видимостта ѝ;

б)

решения дали да се спре или прекрати предоставянето на услугата, изцяло или частично, на получателите;

в)

решения дали да се блокира временно или закрие профилът на получателите;

г)

решения дали да се спре, прекрати или ограничи по друг начин способността за извличане на печалба от информацията, предоставена от получателите.

2.   Срокът от най-малко шест месеца, посочен в параграф 1 от настоящия член, започва да тече от деня, в който получателят на услугата е информиран за решението в съответствие с член 16, параграф 5 или член 17.

3.   Доставчиците на онлайн платформи гарантират, че техните вътрешни системи за разглеждане на жалби са леснодостъпни, лесни за ползване и позволяват и улесняват подаването на достатъчно точни и надлежно обосновани жалби.

4.   Доставчиците на онлайн платформи разглеждат жалбите, подадени чрез тяхната вътрешна система за разглеждане на жалби, своевременно, без дискриминация, добросъвестно и безпристрастно. Когато жалбата съдържа достатъчно основания доставчикът на онлайн платформата да счита, че неговото решение да не предприеме действия във връзка с уведомлението е неоснователно или че информацията, за която се отнася жалбата, не е незаконна и не е несъвместима с неговите общи условия, или съдържа информация, указваща, че поведението на жалбоподателя не оправдава взетата мярка, той отменя незабавно решението си, посочено в параграф 1.

5.   Доставчиците на онлайн платформи информират незабавно жалбоподателите за мотивираното си решение по отношение на информацията, за която се отнася жалбата, и за възможността за извънсъдебно уреждане на спора, предвидена в член 21, и за други налични възможности за правна защита.

6.   Доставчиците на онлайн платформи гарантират, че решенията, посочени в параграф 5, се вземат под надзора на персонал с подходящи квалификации, а не единствено въз основа на автоматизирани средства.

Член 21

Извънсъдебно уреждане на спорове

1.   Получателите на услугата, включително физическите лица или образуванията, подали уведомление, към които са насочени решенията, посочени в член 20, параграф 1, имат право да изберат който и да било орган за извънсъдебно уреждане на спорове, който е бил сертифициран в съответствие с параграф 3 от настоящия член, за разрешаване на спорове, свързани с тези решения, включително жалби, които не са били разрешени чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, посочена в същия член.

Доставчиците на онлайн платформи гарантират, че информацията относно посочената в първа алинея възможност на получателите на услугата да получат достъп до извънсъдебно уреждане на спорове е леснодостъпна на техния онлайн интерфейс, по ясен и лесен за ползване начин.

Първа алинея не засяга правото на съответния получател на услугата да започне на който и да е етап производство за оспорване на решенията на доставчиците на онлайн платформи пред съда в съответствие с приложимото право.

2.   Двете страни си сътрудничат добросъвестно с избрания сертифициран орган за извънсъдебно уреждане на спорове с цел разрешаване на спора.

Доставчиците на онлайн платформи могат да откажат да си сътрудничат с такъв орган за извънсъдебно уреждане на спорове, ако спор относно същата информация и същите основания за предполагаема незаконосъобразност или несъвместимост на съдържанието вече е разрешен.

Сертифицираният орган за извънсъдебно уреждане на спорове няма правомощия да налага на страните обвързващо уреждане на спора.

3.   По искане на този орган координаторът за цифровите услуги на държавата членка, в която е установен органът за извънсъдебно уреждане на спорове, сертифицира органа за срок от най-много пет години, като този срок може да се подновява, когато органът е доказал, че отговаря на всички посочени по-долу условия:

a)

той е безпристрастен и независим, включително финансово независим, от доставчиците на онлайн платформи и от получателите на услугата, предоставяна от доставчиците на онлайн платформи, включително от физическите лица или образуванията, които са подали уведомления;

б)

разполага с необходимия експертен опит във връзка с въпросите, възникващи в една или повече конкретни области, при които има незаконно съдържание, или във връзка с прилагането и осигуряването на спазването на общите условия на един или повече видове онлайн платформи, който позволява на органа да допринася ефективно за уреждането на спорове;

в)

неговите членове получават възнаграждение по начин, който не е свързан с резултата от процедурата;

г)

извънсъдебното уреждане на спорове, което той предлага, е леснодостъпно чрез електронни комуникационни технологии и осигурява възможността за онлайн започване на процеса на уреждане на спор и представяне на изискуемите подкрепящи документи онлайн;

д)

той е в състояние да разрешава спорове по бърз, ефикасен и икономически ефективен начин и на най-малко един от официалните езици на институциите на Съюза;

е)

извънсъдебното уреждане на спорове, което той предлага, се извършва в съответствие с ясни и справедливи процедурни правила, които са леснодостъпни и публичнодостъпни и са в съответствие с приложимото право, включително с настоящия член.

Когато е приложимо, координаторът за цифровите услуги посочва в сертификата:

а)

конкретните аспекти на експертния опит на органа съгласно посоченото в първа алинея, буква б); и

б)

официалния език или езици на институциите на Съюза, на които органът е в състояние да урежда спорове, съгласно посоченото в първа алинея, буква д).

4.   Сертифицираните органи за извънсъдебно уреждане на спорове докладват ежегодно на координатора за цифровите услуги, който ги е сертифицирал, относно своето функциониране, като посочват най-малко броя на споровете, които са получили, информацията за резултатите от тези спорове, средното време, необходимо за разрешаването им, и всички срещнати недостатъци или трудности. Те предоставят допълнителна информация при поискване от координатора за цифровите услуги.

На всеки две години координаторите за цифровите услуги изготвят доклад относно функционирането на сертифицираните от тях органи за извънсъдебно уреждане на спорове. В този доклад, по-специално:

a)

се посочва броят на споровете, които всеки сертифициран орган за извънсъдебно уреждане на спорове е получил годишно;

б)

се посочват резултатите от процедурите, започнати пред тези органи, и средното време, необходимо за разрешаване на споровете;

в)

се установяват и обясняват всички системни или секторни недостатъци или трудности, срещнати във връзка с функционирането на тези органи;

г)

се определят най-добрите практики във връзка с това функциониране;

д)

се отправят препоръки относно начините за подобряване на това функциониране, когато е целесъобразно.

Сертифицираните органи за извънсъдебно уреждане на спорове предоставят своите решения на страните в разумен срок и не по-късно от 90 календарни дни след получаването на жалбата. В случай на изключително сложни спорове сертифицираният орган за извънсъдебно уреждане на спорове може по своя преценка да удължи срока от 90 календарни дни с допълнителен срок, които не може да надвишава 90 дни, до максимална обща продължителност от 180 дни.

5.   Ако органът за извънсъдебно уреждане на спорове реши спора в полза на получателя на услугата, включително физическото лице или образуванието, които са подали уведомление, доставчикът на онлайн платформата поема всички такси, начислени от органа за извънсъдебно уреждане на спорове, и възстановява на получателя, включително физическото лице или образуванието, всички други разумни разходи, които е направил във връзка с уреждането на спора. Ако органът за извънсъдебно уреждане на спорове реши спора в полза на доставчика на онлайн платформата, от получателя на услугата, включително от физическото лице или образуванието, не се изисква да възстановява такси или други разходи, които доставчикът на онлайн платформата е направил или трябва да направи във връзка с уреждането на спора, освен когато органът за извънсъдебно уреждане на спорове счита, че получателят е действал явно недобросъвестно.

Таксите, начислявани от органа за уреждане на спорове на доставчиците на онлайн платформи, трябва да са разумни и при всички случаи да не надвишават разходите, направени от органа. За получателите на услугата механизмът за уреждане на спорове е безплатен или срещу заплащане на символична такса.

Сертифицираните органи за извънсъдебно уреждане на спорове съобщават на получателя на услугите, включително на физическите лица или образуванията, които са подали уведомление, и на съответния доставчик на онлайн платформата таксите или механизмите, използвани за определяне на таксите, преди да се пристъпи към уреждане на спора.

6.   Държавите членки могат да създадат органи за извънсъдебно уреждане на спорове за целите на параграф 1 или да подпомагат дейността на някои или на всички органи за извънсъдебно уреждане на спорове, които са сертифицирали в съответствие с параграф 3.

Държавите членки гарантират, че никоя от техните дейности, предприети съгласно първа алинея, не засяга способността на техните координатори за цифровите услуги да сертифицират съответните органи в съответствие с параграф 3.

7.   Координатор за цифровите услуги, който е сертифицирал орган за извънсъдебно уреждане на спорове, отнема сертификата, ако след разследване по собствена инициатива или въз основа на информацията, получена от трети лица, установи, че органът за извънсъдебно уреждане на спорове вече не отговаря на условията по параграф 3. Преди да отнеме сертификата, координаторът за цифровите услуги предоставя на органа възможност да предприеме мерки в отговор на констатациите от разследването и на намерението да се отнеме сертификата на органа за извънсъдебно уреждане на спорове.

8.   Координаторите за цифровите услуги уведомяват Комисията за органите за извънсъдебно уреждане на спорове, които са сертифицирали в съответствие с параграф 3, включително, когато е приложимо, за спецификациите, посочени във втора алинея от същия параграф, както и за органите за извънсъдебно уреждане на спорове, чиито сертификат са отнели. Комисията публикува списък на тези органи, включително на посочените спецификации, на специален леснодостъпен уебсайт и го актуализира редовно.

9.   Настоящият член не засяга Директива 2013/11/ЕС и установените в нея процедури и структури за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Член 22

Доверени податели на сигнали

1.   Доставчиците на онлайн платформи предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да гарантират, че уведомленията, подадени от доверени податели на сигнали, действащи в рамките на определената им област на експертен опит, чрез механизмите, посочени в член 16, са с приоритет и се обработват и по тях се взема решение без необосновано забавяне.

2.   Статутът на доверен подател на сигнали съгласно настоящия регламент се предоставя въз основа на подадено от съответно образувание заявление от координатора за цифровите услуги на държавата членка, в която е установен заявителят, на заявител, който е доказал, че отговаря на всички посочени по-долу условия:

a)

притежава особен експертен опит и умения за целите на откриването, идентифицирането и уведомяването за незаконно съдържание;

б)

е независим от който и да е доставчик на онлайн платформи;

в)

извършва дейността си с цел добросъвестно, точно и обективно подаване на уведомления.

3   Доверените податели на сигнали публикуват най-малко веднъж годишно лесни за разбиране и подробни отчети за уведомленията, подадени в съответствие с член 16 през съответния период. В доклада се посочва най-малко броят на уведомленията, категоризирани по:

a)

идентификационни данни на доставчика на хостинг услугите,

б)

вида предполагаемо незаконно съдържание, за което са подадени уведомления,

в)

действията, предприети от доставчика.

Тези доклади включват обяснение на наличните процедури за запазване на независимостта на доверения подател на сигнали.

Доверените податели на сигнали изпращат тези доклади на предоставилия статута координатор за цифровите услуги и ги правят публично достъпни. Информацията в тези доклади не съдържа лични данни.

4.   Координаторите за цифровите услуги съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги имената, адресите и адресите на електронна поща на образуванията, на които са предоставили статут на доверен подател на сигнали в съответствие с параграф 2 или чийто статут на доверен подател на сигнали са отнели временно в съответствие с параграф 6 или окончателно в съответствие с параграф 7.

5.   Комисията публикува информацията, посочена в параграф 4, в публично достъпна база данни в леснодостъпен и машинночетим формат и актуализира редовно базата данни.

6.   Когато даден доставчик на онлайн платформи разполага с информация, указваща, че доверен подател на сигнали е подал значителен брой недостатъчно точни, неточни или недостатъчно обосновани уведомления чрез механизмите, посочени в член 16, включително информация, събрана във връзка с обработването на жалби чрез вътрешните системи за разглеждане на жалби, посочени в член 20, параграф 4, той съобщава тази информация на координатора за цифровите услуги, който е предоставил статута на доверен подател на сигнали на съответното образувание, като предоставя необходимите обяснения и подкрепящи документи. При получаване на информацията от доставчика на онлайн платформите и ако координаторът за цифровите услуги счита, че са налице законни причини за започване на разследване, статутът на доверения подател на сигнали временно се отнема през срока на разследването. Това разследване се провежда без необосновано забавяне.

7.   Координаторът за цифровите услуги, който е предоставил статута на доверен подател на сигнали на дадено образувание, отнема окончателно този статут, ако установи, след разследване по собствена инициатива или въз основа на информация, получена от трети лица, включително информацията, предоставена от доставчик на онлайн платформи съгласно параграф 6, че образуванието вече не отговаря на условията, посочени в параграф 2. Преди да отнеме окончателно този статут, координаторът за цифровите услуги предоставя на образуванието възможност да предприеме мерки в отговор на констатациите от разследването и на намерението да се отнеме статутът на образуванието като доверен подател на сигнали.

8.   След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги, когато е необходимо, Комисията издава насоки за оказване на помощ на доставчиците на онлайн платформи и координаторите за цифровите услуги при прилагането на параграфи 2, 6 и 7.

Член 23

Мерки и защита срещу злоупотреби

1.   Доставчиците на онлайн платформи спират, за разумен срок и след като са отправили предварително предупреждение, предоставянето на своите услуги на получателите на услугата, които често предоставят явно незаконно съдържание.

2.   Доставчиците на онлайн платформи спират, за разумен срок и след като са отправили предварително предупреждение, обработването на уведомленията и жалбите, подадени чрез механизмите за уведомяване и действие и вътрешните системи за разглеждане на жалби, посочени съответно в членове 16 и 20, от физически лица или образувания или от жалбоподатели, които често подават уведомления или жалби, които са явно неоснователни.

3.   Когато вземат решение за спиране, доставчиците на онлайн платформи преценяват за всеки отделен случай своевременно, добросъвестно и обективно дали получателят на услугата, физическото лице, образуванието или жалбоподателят извършват злоупотреба по параграфи 1 и 2, като вземат предвид всички относими факти и обстоятелства, видни от информацията, с която разполага доставчикът на онлайн платформата. Тези обстоятелства включват най-малко следната информация:

a)

абсолютния брой на случаите на предоставяне на информация с явно незаконно съдържание или на явно неоснователните уведомления или жалби, подадени за определен период;

б)

относителния им дял спрямо общия брой на случаите на предоставяне на информация или уведомления, подадени за определен период;

в)

сериозността на злоупотребите, включително естеството на незаконното съдържание, и последиците от тях;

г)

когато е възможно да се установи, намерението на получателя на услугата, физическото лице, образуванието или жалбоподателя.

4.   Доставчиците на онлайн платформи определят по ясен и подробен начин в общите си условия своята политика по отношение на злоупотребите, посочени в параграфи 1 и 2, и дават примери за фактите и обстоятелствата, които вземат предвид, когато преценяват дали определено поведение представлява злоупотреба и продължителността на спирането.

Член 24

Задължения за прозрачно докладване на доставчиците на онлайн платформи

1.   В допълнение към информацията, посочена в член 15, доставчиците на онлайн платформи включват в докладите, посочени в същия член, информация за:

a)

броя на споровете, отнесени до посочените в член 21 органи за извънсъдебно уреждане на спорове, резултатите от уреждането на споровете и медианното време, необходимо за приключване на процедурите за уреждане на спорове, както и дела на споровете, при които доставчикът на онлайн платформата е изпълнил решенията на органа;

б)

броя на случаите на спиране, наложено съгласно член 23, като се прави разграничение между спиране за предоставянето на явно незаконно съдържание, за подаването на явно неоснователни уведомления и за подаването на явно неоснователни жалби.

2.   До 17 февруари 2023 г. и най-малко веднъж на всеки шест месеца след това доставчиците публикуват в публично достъпен раздел от своя онлайн интерфейс във връзка с всяка онлайн платформа или онлайн търсачка информация за средномесечните активни получатели на услугата в Съюза, изчислена като средна стойност за периода от последните шест месеца, и в съответствие с методиката, определена в делегираните актове, посочени в член 33, параграф 3, когато тези делегирани актове са приети.

3.   Доставчиците на онлайн платформи или онлайн търсачки съобщават без необосновано забавяне на координатора за цифровите услуги по място на установяване и на Комисията, при поискване от тяхна страна, информацията, посочена в параграф 2, актуализирана към момента на искането. Координаторът за цифровите услуги или Комисията може да изиска от доставчика на онлайн платформата или онлайн търсачката да предостави допълнителна информация по отношение на изчислението, посочено в същия параграф, включително обяснения и обосновка по отношение на използваните данни. Тази информация не съдържа лични данни.

4.   Когато въз основа на получената съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член информация координаторът за цифровите услуги по място на установяване има основания да счита, че даден доставчик на онлайн платформи или онлайн търсачки отговаря на прага за средномесечни активни получатели на услугата в Съюза, определен в член 33, параграф 1, той информира Комисията за това.

5.   Доставчиците на онлайн платформи без необосновано забавяне представят на Комисията решенията и изложенията на причините, посочени в член 17, параграф 1, за да могат те да бъдат включени в публично достъпна и машинночетима база данни, поддържана от Комисията. Доставчиците на онлайн платформи гарантират, че предоставената информация не съдържа лични данни.

6.   Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на образци относно формата, съдържанието и други елементи на докладите съгласно параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 88.

Член 25

Проектни параметри и организация на онлайн интерфейса

1.   Доставчиците на онлайн платформи не проектират, организират или експлоатират своите онлайн интерфейси по начин, който подвежда или манипулира получателите на услугата, или по начин, който другояче съществено изопачава или накърнява способността на получателите на тяхната услуга да вземат свободни и информирани решения.

2.   Забраната по параграф 1 не се прилага за практики, обхванати от Директива 2005/29/ЕО или Регламент (ЕС) 2016/679.

3.   Комисията може да издаде насоки относно как се прилага параграф 1 към конкретни практики, а именно:

a)

по-силно открояване на някои възможности за избор, когато от получателя на услугата се иска да вземе решение;

б)

повтарящо се искане получателят на услугата да направи избор, когато избор вече е направен, по-специално чрез показване на изскачащ прозорец, който пречи на потребителското преживяване;

в)

настройки, при които процедурата за отказ от услуга е по-трудна от абонирането за нея.

Член 26

Реклама в онлайн платформи

1.   Доставчиците на онлайн платформи, които представят реклами в своите онлайн интерфейси, гарантират, че за всяка конкретна реклама, представена на всеки отделен получател, за получателите на услугата е възможно да бъде определено по ясен, сбит и недвусмислен начин и в реално време следното:

a)

че информацията е реклама, включително чрез видима маркировка, която може да съответства на дадени стандарти съгласно член 44;

б)

физическото или юридическото лице, от чието име се представя рекламата;

в)

физическото или юридическото лице, което е платило за рекламата, ако това лице е различно от физическото или юридическото лице, посочено в буква б);

г)

съдържателна, пряко и лесно достъпна от рекламата информация относно основните параметри, използвани за определяне на получателя, на когото се представя рекламата, и когато е приложимо – как могат да бъдат променяни тези параметри.

2.   Доставчиците на онлайн платформи предоставят на получателите на услугата функция, чрез която да декларират дали предоставяното съдържание представлява или съдържа търговски съобщения.

Когато получателят на услугата представи декларация съгласно настоящия параграф, доставчикът на онлайн платформата гарантира, че другите получатели на услугата могат да установят по ясен и недвусмислен начин и в реално време, включително чрез видима маркировка, която може да съответства на дадени стандарти съгласно член 44, че съдържанието, предоставено от получателя на услугата, представлява или съдържа търговски съобщения съгласно описаното в декларацията.

3.   Доставчиците на онлайн платформи не представят на получателите на услугата реклами въз основа на профилиране съгласно определението в член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, като използват специални категории лични данни, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 27

Прозрачност на системите за препоръчване

1.   Доставчиците на онлайн платформи, които използват системи за препоръчване, посочват в своите общи условия на прост и разбираем език основните параметри, използвани в техните системи за препоръчване, както и всички възможности за получателите на услугата да променят или повлияят на тези основни параметри.

2.   Основните параметри, посочени в параграф 1, обясняват защо определена информация се предлага на получателя на услугата. Те съдържат най-малко следното:

а)

критериите, които са най-важни при определяне на информацията, която се предлага на получателя на услугата;

б)

причините за относителната важност на тези параметри.

3.   Когато са налице няколко варианта съгласно параграф 1 за системи за препоръчване, които определят относителния ред на информацията, представяна на получателите на услугата, доставчиците на онлайн платформи предоставят функция, позволяваща на получателя на услугата да избере и да промени по всяко време предпочитания от него вариант. Тази функция е пряко и лесно достъпна от специалния раздел на онлайн интерфейса на онлайн платформата, в който информацията се подрежда по важност.

Член 28

Онлайн защита на малолетните и непълнолетните лица

1.   Доставчиците на онлайн платформи, достъпни за малолетни и непълнолетни лица, въвеждат подходящи и пропорционални мерки за гарантиране на високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност на малолетните и непълнолетните лица по отношение на техните услуги.

2.   Доставчиците на онлайн платформи не представят на своя интерфейс реклами въз основа на профилиране съгласно определението в член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, като използват лични данни на получателя на услугата, когато знаят с достатъчна сигурност, че получателят на услугата е малолетно или непълнолетно лице.

3.   Спазването на задълженията, установени в настоящия член, не задължава доставчиците на онлайн платформи да обработват допълнителни лични данни, за да преценят дали получателят на услугата е малолетно или непълнолетно лице.

4.   След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията може да отправи насоки за подпомагане на доставчиците на онлайн платформи при прилагането на параграф 1.

РАЗДЕЛ 4

Допълнителни разпоредби, приложими за доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци

Член 29

Изключване на микро- и малките предприятия

1.   Настоящият раздел не се прилага за доставчици на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, които отговарят на критериите за микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО.

Настоящият раздел не се прилага за доставчици на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, които по-рано са отговаряли на критериите за микро- или малки предприятия съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО, през 12-те месеца след загубата на този статут съгласно член 4, параграф 2 от нея, освен когато те са много големи онлайн платформи в съответствие с член 33.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, настоящият раздел се прилага за доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, които са определени като много големи онлайн платформи в съответствие с член 33, независимо дали отговарят на критериите за микро- или малки предприятия.

Член 30

Проследимост на търговците

1.   Доставчиците на онлайн платформите, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, гарантират, че търговците могат да използват тези онлайн платформи за рекламиране на съобщения или за предлагане на продукти или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, само ако преди използването на услугите им онлайн за тези цели са получили следната информация, когато е приложимо към търговеца:

a)

име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща на търговеца;

б)

копие от идентификационния документ на търговеца или друга електронна идентификация съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (40);

в)

данни за платежната сметка на търговеца;

г)

когато търговецът е регистриран в търговски регистър или подобен публичен регистър — търговския регистър, в който е регистриран търговецът, и неговия регистрационен номер или равностойно средство за идентификация в този регистър;

д)

декларация от страна на търговеца, че се задължава да предлага само продукти или услуги, които са в съответствие с приложимите правила на правото на Съюза.

2.   При получаването на информацията, посочена в параграф 1 и преди да позволи на съответния търговец да използва неговите услуги, доставчикът на онлайн платформата, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, полага всички усилия, за да прецени дали информацията, посочена в параграф 1, букви а) – д), е надеждна и пълна, като използва всяка свободно достъпна официална онлайн база данни или онлайн интерфейс, осигурени от държава членка или от Съюза, или чрез искания до търговеца да предостави подкрепящи документи от надеждни източници. За целите на настоящия регламент търговците носят отговорност за точността на предоставената информация.

По отношение на търговците, които вече използват услугите на доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, за целите, посочени в параграф 1, към 17 февруари 2024 г., доставчиците полагат всички възможни усилия, за да получат посочената в списъка информация от съответните търговци в срок от 12 месеца. Когато съответните търговци не предоставят информацията в рамките на този срок, доставчиците спират предоставянето на своите услуги на тези търговци, докато не предоставят цялата информация.

3.   Когато доставчикът на онлайн платформата, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, получи достатъчно сведения или има основания да счита, че информацията, посочена в параграф 1, получена от съответния търговец, е неточна, непълна или неактуална, доставчикът изисква от търговеца да коригира тази ситуация незабавно или в рамките на срока, определен от правото на Съюза и националното право.

Когато търговецът не коригира или не допълни тази информация, доставчикът на онлайн платформата, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, бързо спира предоставянето на своята услуга на търговеца във връзка с предлагането на продукти или услуги на потребители, намиращи се в Съюза, докато искането не бъде изцяло изпълнено.

4.   Без да се засяга член 4 от Регламент (ЕС) 2019/1150, ако доставчик на онлайн платформа, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, откаже да позволи на търговец да използва неговата услуга съгласно параграф 1 или спре предоставянето на своята услуга съгласно параграф 3 от настоящия член, съответният търговец има право да подаде жалба, както е предвидено в членове 20 и 21 от настоящия регламент.

5.   Доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, съхраняват информацията, получена съгласно параграфи 1 и 2, по сигурен начин за срок от шест месеца след края на договорните им отношения със съответния търговец. Впоследствие те заличават тази информация.

6.   Без да се засяга параграф 2 от настоящия член, доставчикът на онлайн платформата, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, разкрива информацията на трети лица само когато това се изисква в съответствие с приложимото право, включително заповедите, посочени в член 10, и всички заповеди, издадени от компетентните органи на държавите членки или от Комисията за изпълнение на техните задачи съгласно настоящия регламент.

7.   Доставчикът на онлайн платформата, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, предоставя на получателите на услугата информацията, посочена в параграф 1, букви а), г) и д), на своята онлайн платформа по ясен, леснодостъпен и разбираем начин. Тази информация се предоставя най-малко на онлайн интерфейса на онлайн платформата, където е представена информацията относно продукта или услугата.

Член 31

Спазване при проектирането

1.   Доставчици на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, гарантират, че техният онлайн интерфейс е проектиран и организиран по начин, който дава възможност на търговците да изпълняват задълженията си по отношение на преддоговорната информация, съответствието и информацията за безопасността на продуктите съгласно приложимото право на Съюза.

По-специално съответният доставчик гарантира, че неговият онлайн интерфейс позволява на търговците да предоставят информация за името, адреса, телефонния номер и адреса на електронна поща на икономическия оператор съгласно определението в член 3, точка 13 от Регламент (ЕС) 2019/1020 и друго право на Съюза.

2.   Доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, гарантират, че техният онлайн интерфейс е проектиран и организиран по начин, който позволява на търговците да предоставят най-малко следното:

a)

информацията, необходима за ясното и недвусмислено идентифициране на продуктите или услугите, които се рекламират или предлагат на потребителите, намиращи се в Съюза, чрез услугите на доставчиците;

б)

всеки знак, идентифициращ търговеца, като търговска марка, символ или лого; и

в)

когато е приложимо, информацията относно етикетирането и маркирането в съответствие с правилата на приложимото право на Съюза относно безопасността на продуктите и съответствието на продуктите.

3.   Доставчиците на онлайн платформи, позволяващи на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, полагат всички възможни усилия, за да преценят дали тези търговци са предоставили информацията, посочена в параграфи 1 и 2, преди да им позволят да предлагат своите продукти или услуги на тези платформи. След като разреши на търговеца да предлага продукти или услуги на неговата онлайн платформа, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, доставчикът полага разумни усилия, за да провери на случаен принцип в някоя официална, свободно достъпна и машинночетима онлайн база данни или онлайн интерфейс дали предлаганите продукти или услуги са идентифицирани като незаконни.

Член 32

Право на информация

1.   Когато доставчик на онлайн платформа, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, се запознае с факта, независимо от използваните средства, че незаконен продукт или услуга се предлага чрез неговите услуги от търговец на потребители, намиращи се в Съюза, този доставчик информира, доколкото разполага с данните им за контакт, потребителите, които са закупили незаконния продукт или услуга чрез неговите услуги, за следното:

а)

обстоятелството, че продуктът или услугата са незаконни;

б)

идентификационните данни на търговеца; и

в)

всички приложими средства за правна защита.

Задължението, предвидено в първа алинея, се прилага само за покупки на незаконни продукти и услуги, направени в рамките на шестте месеца преди момента, в който доставчикът се е запознал с факта на незаконосъбразността им.

2.   В ситуацията по параграф 1, когато доставчикът на онлайн платформа, позволяваща на потребителите да сключват договори от разстояние с търговци, не разполага с данни за контакт на всички засегнати потребители, той осигурява в своя онлайн интерфейс публично достъпна и леснодостъпна информацията относно незаконния продукт или услуга, идентификационните данни на търговеца и всички приложими средства за правна защита.

РАЗДЕЛ 5

Допълнителни задължения за доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки за управление на системните рискове

Член 33

Много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки

1.   Настоящият раздел се прилага за онлайн платформи и онлайн търсачки, чийто брой средномесечни активни получатели на услугата в Съюза е равен на или по-голям от 45 милиона и които са определени като много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки съгласно параграф 4.

2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 87, за да коригира броя на средномесечните активни получатели на услугата в Съюза, посочен в параграф 1, когато населението на Съюза се увеличи или намалее с най-малко 5 % спрямо населението през 2020 г. или на населението на Съюза, коригирано чрез делегиран акт през годината, в която е приет последният делегиран акт. В този случай тя коригира броя така, че той да съответства на 10 % от населението на Съюза през годината, в която приема делегирания акт, закръглен нагоре или надолу, за да може броят да бъде изразен в милиони.

3.   Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 87, след консултация с Европейския съвет за цифровите услуги, за да допълни разпоредбите на настоящия регламент, като определи методиката за изчисляване на броя на средномесечните активни получатели на услугата в Съюза за целите на параграф 1 от настоящия член и член 24, параграф 2, като гарантира, че методиката е съобразена с пазарното и технологичното развитие.

4.   След консултация с държавата членка на установяване или след като вземе предвид информацията, предоставена от координатора за цифровите услуги по място на установяване съгласно член 24, параграф 4, Комисията приема решение, с което определя за много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка за целите на настоящия регламент онлайн платформата или онлайн търсачката с брой на средномесечните активни получатели на услугата, равен или по-голям от броя, посочен в параграф 1 от настоящия член. Комисията взема своето решение въз основа на данните, докладвани от доставчика на онлайн платформата или на онлайн търсачката съгласно член 24, параграф 2, или на информацията, поискана съгласно член 24, параграф 3, или на всякаква друга информация, с която разполага Комисията.

Обстоятелството, че доставчикът на онлайн платформата или на онлайн търсачката не спазва член 24, параграф 2 или не изпълнява искането на координатора за цифровите услуги по място на установяване или на Комисията съгласно член 24, параграф 3, не възпрепятства Комисията да определи този доставчик за доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка съгласно настоящия параграф.

Когато Комисията основава решението си на друга информация, с която разполага, съгласно първа алинея от настоящия параграф, или на допълнителната информация, поискана съгласно член 24, параграф 3, Комисията определя на съответния доставчик на онлайн платформата или онлайн търсачката срок от 10 работни дни за представяне на становище относно предварителните констатации на Комисията и намерението ѝ да определи онлайн платформата или онлайн търсачката като съответно много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка. Комисията надлежно взема предвид становището, представено от съответния доставчик.

Непредставянето на становище от страна на доставчика на съответната онлайн платформата или онлайн търсачката съгласно трета алинея не възпрепятства Комисията да определи тази онлайн платформа или онлайн търсачка като съответно много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка въз основа на друга информация, с която разполага Комисията.

5.   Комисията прекратява последиците от определянето, ако в продължение на непрекъснат период от една година броят на средномесечните активни получатели на услугата на онлайн платформата или на онлайн търсачката не е равен на или по-голям от броя, посочен в параграф 1.

6.   Комисията съобщава без необосновано забавяне решенията си съгласно параграфи 4 и 5 на съответния доставчик на онлайн платформата или онлайн търсачката, на Европейския съвет за цифровите услуги и на координатора за цифровите услуги по място на установяване.

Комисията гарантира, че списъкът на определените много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, и редовно актуализира този списък. Задълженията по настоящия раздел се прилагат или престават да се прилагат за съответните много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки четири месеца след съобщението до съответния доставчик, посочено в първа алинея.

Член 34

Оценка на риска

1.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки добросъвестно идентифицират, анализират и оценяват всички системни рискове в Съюза, произтичащи от проектните параметри или функционирането на техните услуги и свързани системи, включително алгоритмичните системи, или от използването на техните услуги.

Те извършват оценките на риска до началната дата на прилагане, посочена в член 33, параграф 6, втора алинея, и най-малко веднъж годишно след това, и при всички случаи преди внедряването на функции, които е вероятно да имат критично въздействие върху рисковете, установени съгласно настоящия член. Тази оценка на риска е специфична за техните услуги и пропорционална на системните рискове, като се имат предвид тяхната тежест и вероятност, и включва следните системни рискове:

a)

разпространението на незаконно съдържание чрез техните услуги;

б)

всички действителни и предвидими отрицателни последици за упражняването на основните права, по-специално следните основни права: на човешко достойнство, залегнало в член 1 от Хартата, на зачитане на личния и семейния живот, залегнало в член 7 от Хартата, на защитата на личните данни, залегнало в член 8 от Хартата, на свободата на изразяването на мнения и свободата на информация, включително свободата и плурализма на медиите, залегнали в член 11 от Хартата, на недискриминация, залегнало в член 21 от Хартата, на зачитане на правата на детето, залегнало в член 24 от Хартата, и на високо равнище на защитата на потребителите, залегнало в член 38 от Хартата;

в)

всички действителни или предвидими отрицателни последици за гражданския диалог и изборните процеси и обществената сигурност;

г)

всички действителни или предвидими отрицателни последици във връзка с насилието, основано на пола, защитата на общественото здраве и малолетните и непълнолетните лица и сериозните отрицателни последици за физическото и психическото благосъстояние на лицето.

2.   При извършването на оценки на риска доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки вземат предвид по-специално дали и как следните фактори оказват влияние върху някой от системните рискове, посочени в параграф 1:

a)

проектните параметри на техните системи за препоръчване и на всяка друга съответна алгоритмична система;

б)

техните системи за модериране на съдържание;

в)

приложимите общи условия и тяхното прилагане;

г)

системи за подбор и представяне на реклами;

д)

практики на доставчика, свързани с данните.

В оценките се анализира също така дали и как рисковете по параграф 1 са повлияни от умишлено манипулиране на тяхната услуга, включително чрез привидно използване или автоматизирано използване на услугата, както и от засилване на въздействието и потенциално бързото и широко разпространение на незаконно съдържание и на информация, която е несъвместима с техните общи условия.

При оценката се вземат предвид специфичните регионални или езикови аспекти, включително когато са характерни за дадена държава членка.

3.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки съхраняват подкрепящите документи от оценките на риска в продължение на най-малко три години след извършването на оценките на риска и при поискване ги съобщават на Комисията и на координатора за цифровите услуги по място на установяване.

Член 35

Смекчаване на рисковете

1.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки въвеждат разумни, пропорционални и ефективни мерки за смекчаване на последиците, съобразени със специфичните системни рискове, идентифицирани съгласно член 34, като обръщат особено внимание на въздействието на тези мерки върху основните права. Тези мерки могат да включват, когато е приложимо:

a)

адаптиране на проектните параметри, характеристиките или функционирането на техните услуги, включително на техните онлайн интерфейси;

б)

адаптиране на техните общи условия и тяхното прилагане;

в)

адаптиране на процесите на модериране на съдържание, включително скоростта и качеството на обработване на уведомленията, свързани с конкретни видове незаконно съдържание, и когато е целесъобразно, бързото премахване или блокиране на достъпа до съдържанието, за което е получено уведомление, по-специално по отношение на незаконните изказвания, пораждащи омраза, или кибернасилието, както и адаптиране на съответните процеси на вземане на решение и ресурсите, отделени за модерирането на съдържание;

г)

изпитване и адаптиране на техните алгоритмични системи, включително системите им за препоръчване;

д)

адаптиране на техните системи за реклама и приемане на целенасочени мерки, имащи за цел ограничаване или адаптиране на представянето на реклами във връзка с предоставяната от тях услуга;

е)

укрепване на вътрешните процеси, ресурсите, изпитването, документацията или надзора на техните дейности, по-специално по отношение на откриването на системен риск;

ж)

започване или адаптиране на сътрудничеството с доверени податели на сигнали в съответствие с член 22 и изпълнение на решенията на органите за извънсъдебно уреждане на спорове съгласно член 21;

з)

започване или адаптиране на сътрудничеството с други доставчици на онлайн платформи или онлайн търсачки чрез кодексите за поведение и протоколите при кризи, посочени съответно в членове 45 и 48;

и)

предприемане на мерки за повишаване на осведомеността и адаптиране на техния онлайн интерфейс с цел предоставяне на повече информация за получателите на услугата;

й)

предприемане на целенасочени мерки за защита на правата на детето, включително инструменти за проверка на възрастта и родителски контрол, инструменти, имащи за цел подпомагане на малолетни или непълнолетни лица да сигнализират за малтретиране или да получат подкрепа, в зависимост от случая;

к)

гарантиране, че дадена информация, независимо дали представлява генерирано или манипулирано изображение, аудио- или видео съдържание, което значително наподобява съществуващи лица, обекти, места или други субекти или събития и създава погрешно впечатление на дадено лице, че е истинско или достоверно, е различимо чрез явна маркировка, когато е представено на техните онлайн интерфейси, и освен това предоставяне на лесна за използване функция, която позволява на получателите на услугата да посочват тази информация.

2.   Европейският съвет за цифровите услуги в сътрудничество с Комисията публикува веднъж годишно изчерпателни доклади. Докладите включват следната информация:

a)

идентифициране и оценка на най-значимите и повтарящи се системни рискове, докладвани от доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки или идентифицирани чрез други източници на информация, по-специално осигурените в съответствие с членове 39, 40 и 42;

б)

най-добри практики за доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки за смекчаване на идентифицираните системни рискове.

Тези доклади представят системните рискове, разбити по държавите членки, в които са възникнали те, и за Съюза като цяло, когато е приложимо.

3.   Комисията, в сътрудничество с координаторите за цифровите услуги, може да отправи насоки относно прилагането на параграф 1 във връзка със специфични рискове, по-специално, за да представи най-добри практики и да препоръча възможни мерки, като надлежно отчита вероятните последици от мерките за основните права, залегнали в Хартата, за всички участници. При изготвянето на тези насоки Комисията организира обществени консултации.

Член 36

Механизъм за реагиране при кризи

1.   При възникване на криза Комисията, като действа по препоръка на Европейския съвет за цифровите услуги, може да приеме решение, с което да изиска от един или повече доставчици на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки да предприемат едно или повече от следните действия:

a)

оценяване дали и ако това е така, до каква степен и как функционирането и използването на техните услуги значително допринася или има вероятност да допринесе значително за сериозна заплаха, както е посочено в параграф 2;

б)

установяване и прилагане на конкретни, ефективни и пропорционални мерки, като например предвидените в член 35, параграф 1 или член 48, параграф 2, за предотвратяване, премахване или ограничаване на всеки такъв принос към сериозната заплаха, установен съгласно буква а) от настоящия параграф;

в)

докладване на Комисията до определена дата или на редовни интервали, посочени в решението, относно оценките, посочени в буква а), точното съдържание, изпълнението и качественото и количественото въздействие на конкретните мерки, предприети съгласно буква б), както и относно всеки друг въпрос, свързан с тези оценки или мерки, посочен в решението.

При определянето и прилагането на мерки съгласно буква б) от настоящия параграф доставчикът или доставчиците на услуги надлежно отчитат степента на сериозната заплаха, посочена в параграф 2, неотложността на мерките и действителните или вероятните последици за правата и законните интереси на всички засегнати лица, включително възможното нарушение чрез мерките на основните права, залегнали в Хартата.

2.   За целите на настоящия член се счита, че е настъпила криза, когато извънредни обстоятелства водят до сериозна заплаха за обществената сигурност или общественото здраве в Съюза или в значителна част от него.

3.   При вземане на решението, посочено в параграф 1, Комисията гарантира, че са изпълнени всички посочени по-долу изисквания:

a)

изискваните в решението действия са строго необходими, обосновани и пропорционални, предвид по-специално степента на сериозната заплаха, посочена в параграф 2, неотложността на мерките и действителните или вероятните последици за правата и законните интереси на всички засегнати лица, включително възможното нарушение с мерките на основните права, залегнали в Хартата;

б)

в решението се определя разумен срок, в рамките на който трябва да се предприемат конкретните мерки, посочени в параграф 1, буква б), като се има предвид по-специално неотложността на тези мерки и времето, необходимо за подготовката и изпълнението им;

в)

действията, изисквани от решението, са ограничени до срок, който не надвишава три месеца.

4.   След приемането на решението, посочено в параграф 1, Комисията взема без необосновано забавяне посочените по-долу мерки:

a)

уведомява доставчика или доставчиците, до които е адресирано решението, за решението;

б)

прави решението публично; и

в)

информира Европейския съвет за цифровите услуги за решението, приканва го да представи становището си по него и го информира за всяко последващо развитие, свързано с решението.

5.   Изборът на конкретни мерки, които да бъдат предприети съгласно параграф 1, буква б) и параграф 7, втора алинея, се оставя на доставчика или доставчиците, до които е адресирано решението на Комисията.

6.   Комисията може по своя собствена инициатива или по искане на доставчика да започне диалог с него, за да определи дали с оглед на конкретните обстоятелства, свързани с доставчика, предвидените или приложените мерки, посочени в параграф 1, буква б), са ефективни и пропорционални за постигането на преследваните цели. По-специално Комисията гарантира, че мерките, предприети от доставчика на услуги съгласно параграф 1, буква б), отговарят на изискванията, посочени в параграф 3, букви а) и в).

7.   Комисията наблюдава прилагането на конкретните мерки, предприети съгласно решението, посочено в параграф 1 от настоящия член, въз основа на докладите, посочени в буква в) от същия параграф, и всяка друга относима информация, включително информацията, която може да поиска съгласно член 40 или 67, като взема предвид развитието на кризата. Комисията докладва редовно на Европейския съвет за цифровите услуги за това наблюдение най-малко веднъж месечно.

Когато Комисията счита, че предвидените или приложените конкретни мерки съгласно параграф 1, буква б) не са ефективни или пропорционални, тя може, след консултация с Европейския съвет за цифровите услуги, да приеме решение, с което изисква от доставчика да преразгледа определянето или прилагането на тези конкретни мерки.

8.   Когато е целесъобразно с оглед на развитието на кризата, Комисията, като действа по препоръка на Европейския съвет за цифровите услуги, може да измени решението, посочено в параграф 1 или в параграф 7, втора алинея, като:

a)

отмени решението и когато е целесъобразно, изиска от много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка да престане да прилага мерките, идентифицирани и изпълнявани съгласно параграф 1, буква б) или параграф 7, втора алинея, по-специално когато основанията за тези мерки отпаднат;

б)

удължи срока, посочен в параграф 3, буква в), с не повече от три месеца;

в)

отчете опита, придобит при прилагането на мерките, по-специално възможното нарушение с мерките на основните права, залегнали в Хартата.

9.   Изискванията на параграфи 1 – 6 се прилагат за решението и неговото изменение, посочени в настоящия член.

10.   Комисията отчита в максимална степен препоръките на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно настоящия член.

11.   Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета ежегодно след приемането на решения в съответствие с настоящия член и във всеки случай три месеца след края на кризата относно прилагането на конкретните мерки, предприети съгласно тези решения.

Член 37

Независим одит

1.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки подлежат, за своя сметка и поне веднъж годишно, на независими одити, за да се оцени спазването на следните изисквания:

a)

задълженията, установени в глава III;

б)

всички ангажименти, поети съгласно кодексите за поведение, посочени в членове 45 и 46, и протоколите при кризи, посочени в член 48.

2.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки оказват на организациите, извършващи одитите съгласно настоящия член, необходимото сътрудничество и помощ, за да им дадат възможност да провеждат тези одити ефективно, ефикасно и своевременно, включително като им предоставят достъп до всички съответни данни и помещения и като отговарят на устни или писмени въпроси. Те не възпрепятстват, не влияят неправомерно и не накърняват извършването на одита.

Тези одити осигуряват достатъчно равнище на поверителност и професионална тайна по отношение на информацията, получена от доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки и трети лица в контекста на одитите, включително след приключването на одитите. Спазването на това изискване обаче не може да оказва неблагоприятно въздействие върху извършването на одитите и други разпоредби на настоящия регламент, по-специално тези относно прозрачността, надзора и осигуряване на спазването. Когато това е необходимо за целите на докладването във връзка с прозрачността съгласно член 42, параграф 4, одиторският доклад и докладът за изпълнението на одита, посочени в параграфи 4 и 6 от настоящия член, са придружени от версии, които не съдържат информация, която може разумно да бъде счетена за поверителна.

3.   Одитите, извършвани съгласно параграф 1, се извършват от организации, които:

a)

са независими и нямат никакви конфликти на интереси със съответния доставчик на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, както и с други юридически лица, свързани с този доставчик, по-специално:

i)

не са предоставяли услуги извън извършването на одит, свързани с одитираните въпроси, на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка и на юридическо лице, свързано с този доставчик, през 12-месечния период преди началото на одита, и са поели ангажимент да не им предоставят такива услуги в рамките на 12-месечния период след приключването на одита;

ii)

не са предоставяли одиторски услуги съгласно настоящия член на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка и на юридическо лице, свързано с този доставчик, в продължение на над десет последователни години;

iii)

не извършват одита срещу хонорари, обвързани с резултата от одита;

б)

притежават доказан експертен опит в областта на управлението на риска, технически умения и способности;

в)

имат доказана обективност и професионална етика, основана по-специално на придържането към кодекси за поведение или подходящи стандарти.

4.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки гарантират, че организациите, които извършват одитите, изготвят одитен доклад за всеки одит. Този доклад се обосновава в писмена форма и включва най-малко следната информация:

a)

наименованието, адреса и електронната точка за контакт на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, предмет на одита, и обхванатия период;

б)

наименованието и адреса на организацията или организациите, извършващи одита;

в)

декларация за интереси;

г)

описание на конкретните одитирани елементи и приложената методика;

д)

описание и обобщение на основните констатации от одита;

е)

списък на третите лица, с които са проведени консултации като част от одита;

ж)

одитно становище относно това дали доставчикът на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, предмет на одита, е спазил задълженията и ангажиментите, посочени в параграф 1, като това становище може да е „положително“, „положително с коментари“ или „отрицателно“;

з)

когато одитното становище не е „положително“, оперативни препоръки относно конкретни мерки за осигуряване на спазването на задълженията и препоръчания срок за неговото постигане.

5.   Когато организацията, извършваща одита, не е била в състояние да извърши одит на някои конкретни елементи или да изрази одитно становище въз основа на своите разследвания, одитният доклад включва обяснение на обстоятелствата и причините, поради които тези елементи не са могли да бъдат одитирани.

6.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, които получават одитен доклад, който не е „положителен“, надлежно вземат предвид оперативните препоръки, отправени към тях, с оглед на предприемането на необходимите мерки за тяхното изпълнение. В срок от един месец от получаването на тези препоръки те приемат доклад за изпълнението на одита, в който се посочват тези мерки. Когато не изпълняват оперативните препоръки, те обосновават в доклада за изпълнението на одита причините за това и посочват алтернативни мерки, които са предприели за справяне с установените случаи на неспазване на задълженията.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 87 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на необходимите правила за извършването на одитите съгласно настоящия член, по-специално по отношение на необходимите правила относно процедурните стъпки, одитните методики и образците за докладване за одитите, извършвани съгласно настоящия член. В тези делегирани актове се вземат предвид всички стандарти за доброволен одит, посочени в член 44, параграф 1, буква д).

Член 38

Системи за препоръчване

В допълнение към изискванията, посочени в член 27, доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, които използват системи за препоръчване, предоставят за всяка от своите системи за препоръчване най-малко една възможност, която не се основава на профилиране съгласно определението в член 4, точка 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Член 39

Допълнителна прозрачност на онлайн рекламата

1.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, които представят реклама на своите онлайн интерфейси, съставят и правят публично достъпно в специален раздел в своя онлайн интерфейс - чрез надежден инструмент, предлагащ възможност за търсене, който позволява търсене по повече от един критерий, и чрез приложно-програмни интерфейси - хранилище, съдържащо информацията, посочена в параграф 2, за целия период, през който представят реклама, и до една година след като рекламата е била представена за последен път на техния онлайн интерфейс. Те гарантират, че хранилището не съдържа никакви лични данни за получателите на услугата, на които е била или е могло да бъде представена рекламата, и полагат разумни усилия да гарантират, че информацията е точна и пълна.

2.   Хранилището съдържа най-малко цялата посочена по-долу информация:

a)

съдържанието на рекламата, включително наименованието на продукта, услугата или марката и предмета на рекламата;

б)

физическото или юридическото лице, от чието име се представя рекламата;

в)

физическото или юридическото лице, което е платило за рекламата, ако то е различно от лицето, посочено в буква б);

г)

периода, през който рекламата е била представяна;

д)

дали рекламата е предназначена да бъде представяна конкретно на една или повече определени групи получатели на услугата и ако това е така, основните параметри, използвани за тази цел, включително, когато е приложимо, основните параметри, които са използвани за изключването на една или повече подобни определени групи;

е)

търговските съобщения, публикувани на много големите онлайн платформи и идентифицирани съгласно член 26, параграф 2;

ж)

общия брой на получателите, до които е достигнала услугата и когато е приложимо, агрегирани числени данни, разбити по държави членки за групата или групите получатели, към които е била насочена конкретно рекламата.

3.   По отношение на параграф 2, букви а), б) и в), когато доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка е премахнал или е блокирал достъпа до конкретна реклама въз основа на предполагаема незаконосъобразност или несъвместимост с неговите общи условия, хранилището не включва информацията, посочена в тези букви. В този случай хранилището включва за съответната конкретна реклама информацията, посочена, в зависимост от случая, в член 17, параграф 3, букви а) — д) или член 9, параграф 2, буква а), подточка i).

След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги, със съответните одобрени изследователи, посочени в член 40, и с обществеността Комисията може да отправи насоки относно структурата, организацията и функциите на хранилищата, посочени в настоящия член.

Член 40

Достъп и проверка на данните

1.   При обосновано искане и в разумен срок, посочен в това искане, доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки предоставят на координатора за цифровите услуги по място на установяване или на Комисията достъп до данните, необходими за контрол и оценка на спазването на настоящия регламент.

2.   Координаторите за цифровите услуги и Комисията използват данните, до които са получили достъп съгласно параграф 1, само за целите на контрола и оценката на спазването на настоящия регламент и надлежно вземат предвид правата и интересите на доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки и на получателите на съответната услуга, включително защитата на личните данни, защитата на поверителната информация, по-специално търговските тайни, и поддържането на сигурността на тяхната услуга.

3.   За целите на параграф 1 доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, при поискване от координатора за цифровите услуги по място на установяване или от Комисията, обясняват проектните параметри, логиката на функционирането и изпитването на своите алгоритмични системи, включително системите си за препоръчване.

4.   При обосновано искане от координатора за цифровите услуги по място на установяване и в разумен срок, посочен в искането, доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки предоставят достъп до данните на одобрени изследователи, които отговарят на изискванията по параграф 8 от настоящия член, единствено с цел провеждане на научни изследвания, които допринасят за откриването, идентифицирането и разбирането на системните рискове в Съюза, както е посочено съгласно член 34, параграф 1, включително по отношение на адекватността, ефикасността и въздействието на мерките за смекчаване на последиците съгласно член 35.

5.   В срок от 15 дни след получаване на искане, както е посочено в параграф 4, доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки може да поискат от координатора за цифровите услуги по място на установяване, да измени искането, когато те считат, че не са в състояние да предоставят достъп до исканите данни поради една от следните две причини:

a)

те нямат достъп до данните;

б)

предоставянето на достъп до данните ще доведе до значителна уязвимост по отношение на сигурността на тяхната услуга или защитата на поверителната информация, по-специално търговските тайни.

6.   Исканията за изменение съгласно параграф 5 съдържат предложения за едно или повече алтернативни средства, чрез които може да се предостави достъп до исканите данни или други данни, които са подходящи и достатъчни за целите на искането.

Координаторът за цифровите услуги по място на установяване взема решение по искането за изменение в срок от 15 дни и съобщава на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка своето решение и, когато е приложимо, измененото искане и новия срок за изпълнение на искането.

7.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки улесняват и предоставят достъп до данните съгласно параграфи 1 и 4 чрез подходящи интерфейси, посочени в искането, включително онлайн бази данни или приложно-програмни интерфейси.

8.   При надлежно обосновано заявление от страна на изследователи координаторът за цифровите услуги по място на установяване предоставя на тези изследователи за посоченото в заявлението конкретно изследване статут на „одобрени изследователи“ и отправя обосновано искане за достъп до данни до доставчика на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка съгласно параграф 4, когато изследователите докажат, че отговарят на всички посочени по-долу условия:

a)

свързани са с изследователска организация съгласно определението в член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2019/790;

б)

независими са от търговски интереси;

в)

в тяхното заявление се разкрива източникът на финансирането на изследването;

г)

в състояние са да спазват конкретните изисквания за сигурност и поверителност на данните, съответстващи на всяко искане, и да защитават личните данни, и описват в искането си подходящите технически и организационни мерки, които са въвели за тази цел;

д)

от тяхното заявление личи, че поисканите от тях достъп до данни и срокове са необходими и пропорционални за целите на техните изследвания и че очакваните резултати от това изследване ще допринесат за постигането на целите, посочени в параграф 4;

е)

планираните научноизследователски дейности ще се извършват за целите, посочени в параграф 4;

ж)

ангажирали са се да предоставят безплатен публичен достъп до резултатите от своите научни изследвания в рамките на разумен срок след приключване на изследването, при условие че се спазват правата и интересите на получателите на съответната услуга в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

При получаване на заявлението съгласно настоящия параграф координаторът за цифровите услуги по място на установяване информира Комисията и Европейския съвет за цифровите услуги.

9.   Изследователите могат също така да подадат заявлението си до координатора за цифровите услуги на държавата членка на научноизследователската организация, с която са свързани. След получаване на заявлението съгласно настоящия параграф координаторът за цифровите услуги извършва първоначална оценка дали съответните изследователи отговарят на всички условия, посочени в параграф 8. Съответният координатор за цифровите услуги впоследствие изпраща заявлението заедно с подкрепящите документи, представени от съответните изследователи, и първоначалната оценка до координатора за цифровите услуги по място на установяване. Координаторът за цифровите услуги по място на установяване без необосновано забавяне взема решение дали да предостави на даден изследовател статута на „одобрен изследовател“.

Въпреки че се взема надлежно предвид предоставената първоначална оценка, окончателното решение за предоставяне на изследователя на статут на „одобрен изследовател“ е от компетентността на координатора за цифровите услуги по място на установяване съгласно параграф 8.

10.   Координаторът за цифровите услуги, който е предоставил статута на „одобрен изследовател“ и е отправил обосновано искане за достъп до данни до доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки в полза на одобрен изследовател, приема решение за прекратяване на достъпа, ако след разследване по собствена инициатива или въз основа на информация, получена от трети лица, установи, че одобреният изследовател вече не отговаря на условията, посочени в параграф 8, и информира за решението съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка. Преди да прекрати достъпа, координаторът за цифровите услуги предоставя на одобрения изследовател възможност да предприеме мерки в отговор на констатациите от разследването и на намерението за прекратяване на достъпа.

11.   Координаторите за цифровите услуги по място на установяване съобщават на Европейския съвет за цифровите услуги имената и информацията за контакт на физическите лица или образуванията, на които са предоставили статут на „одобрен изследовател“ в съответствие с параграф 8, както и целта на изследването, за което е подадено заявлението, или факта, че са прекратили достъпа до данни в съответствие с параграф 10.

12.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки предоставят без необосновано забавяне достъп до данни, когато това е технически възможно, включително в реално време, при условие че данните са публично достъпни в техния онлайн интерфейс за изследователи, включително за тези, които са свързани с органи, организации и сдружения, отговарящи на условията, определени в параграф 8, букви б), в), г) и д), и които използват данните единствено за извършване на научни изследвания, допринасящи за откриването, идентифицирането и разбирането на системните рискове в Съюза съгласно член 34, параграф 1.

13.   След консултация с Европейския съвет за цифровите услуги Комисията приема делегирани актове за допълнение на настоящия регламент за определяне на техническите условия, при които доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки обменят данни съгласно параграфи 1 и 4, както и на целите, за които данните могат да бъдат използвани. В тези делегирани актове се определят конкретните условия, при които обменът на данни с изследователи може да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, както и съответните обективни показатели, процедури и — при необходимост, независими консултативни механизми за подпомагане на обмена на данни, като се вземат предвид правата и интересите на доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки и на получателите на съответната услуга, включително защитата на поверителната информация, по-специално търговските тайни, и поддържането на сигурността на тяхната услуга.

Член 41

Звено по спазването на изискванията

1.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки създават звено по спазването на изискванията, което е независимо от оперативните им функции и се състои от един или повече служители по спазването на изискванията, включително ръководител на звеното по спазването на изискванията. Това звено по спазването на изискванията разполага с достатъчно правомощия, място в йерархичната структура и ресурси, както и с достъп до управителния орган на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, за да наблюдава спазването на настоящия регламент от този доставчик.

2.   Управителният орган на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка гарантира, че служителите по спазването на изискванията притежават професионалните квалификации, знанията, опита и способностите, необходими за изпълнение на задачите, посочени в параграф 3.

Управителният орган на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка гарантира, че ръководителят на звеното по спазването на изискванията е независим висш ръководител, отговарящ специално за звеното по спазването на изискванията.

Ръководителят на звеното по спазването на изискванията докладва пряко на управителния орган на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка и може да изрази загриженост и да предупреди този орган, когато рисковете, посочени в член 34, или неспазването на настоящия регламент засягат или могат да засегнат съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, без да се засягат отговорностите на управителния орган в неговите надзорни и управленски функции.

Ръководителят на звеното по спазването на изискванията не се отстранява без предварително одобрение от управителния орган на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка.

3.   Служителите по спазването на изискванията имат следните задачи:

a)

сътрудничество с координатора за цифровите услуги по място на установяване и с Комисията за целите на настоящия регламент;

б)

гарантиране, че всички рискове, посочени в член 34, са идентифицирани и надлежно докладвани и че са предприети разумни, пропорционални и ефективни мерки за смекчаване на рисковете съгласно член 35;

в)

организиране и надзор на дейностите на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, свързани с независимия одит съгласно член 37;

г)

информиране и консултиране на ръководството и служителите на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка относно съответните задължения съгласно настоящия регламент;

д)

наблюдение на спазването от страна на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка на задълженията му съгласно настоящия регламент;

е)

когато е приложимо, наблюдение на спазването от страна на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка на ангажиментите, поети съгласно кодексите за поведение по членове 45 и 46, или на протоколите при кризи съгласно член 48.

4.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки съобщават името и данните за връзка на ръководителя на звеното по спазването на изискванията на координатора за цифровите услуги по място на установяване и на Комисията.

5.   Управителният орган на доставчика на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка определя, контролира и носи отговорност за изпълнението на правилата за управление на доставчика, които гарантират независимостта на звеното по спазването на изискванията, включително разделението на отговорностите в рамките на организацията на доставчика на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, предотвратяването на конфликти на интереси и доброто управление на системните рискове, идентифицирани съгласно член 34.

6.   Управителният орган периодично, най-малко веднъж годишно, одобрява и прави преглед на стратегиите и политиките за поемане, управление, наблюдение и смекчаване на рисковете, идентифицирани съгласно член 34, на които е изложена или може да бъде изложена много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка.

7.   Управителният орган отделя достатъчно време за разглеждането на мерките, свързани с управлението на риска. Той участва активно в решенията, свързани с управлението на риска, и гарантира отделянето на подходящи ресурси за управлението на рисковете, идентифицирани в съответствие с член 34.

Член 42

Задължения за прозрачно докладване

1.   Доставчиците на много големите онлайн платформи или много големи онлайн търсачки публикуват докладите, посочени в член 15, най-късно до два месеца от началната дата на прилагане, посочена в член 33, параграф 6, втора алинея и най-малко на всеки шест месеца след това.

2.   В докладите, посочени в параграф 1 от настоящия член, публикувани от доставчиците на много големи онлайн платформи, в допълнение към информацията, посочена в член 15 и член 24, параграф 1, се посочват:

а)

човешките ресурси, които доставчикът на много големи онлайн платформи отделя за модерирането на съдържание по отношение на услугата, предлагана в Съюза, с разбивка по всеки приложим официален език на държавите членки, включително за спазването на задълженията, установени в членове 16 и 22, както и за спазването на задълженията, установени в член 20;

б)

квалификацията и езиковите познания на лицата, извършващи дейностите, посочени в буква а), както и обучението и подкрепата, оказвана на такива служители;

в)

показателите за точност и свързаната с това информация, посочени в член 15, параграф 1, буква д), с разбивка по всеки официален език на държавите членки.

Докладите се публикуват на най-малко един от официалните езици на държавите членки.

3.   В допълнение към информацията, посочена в член 24, параграф 2, доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки включват в докладите, посочени в параграф 1 от настоящия член, информацията относно средномесечните получатели на услугата за всяка държава членка.

4.   Доставчиците на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки предават на координатора за цифровите услуги по място на установяване и на Комисията без необосновано забавяне след завършването им и най-късно три месеца след получаването на всеки одитен доклад съгласно член 37, параграф 4 правят публично достъпни, както следва:

a)

доклад за резултатите от оценката на риска съгласно член 34;

б)

конкретните мерки за смекчаване на рисковете, въведени съгласно член 35, параграф 1;

в)

одитния доклад, предвиден в член 37, параграф 4;

г)

доклада за изпълнението на одита, предвиден в член 37, параграф 6;

д)

когато е приложимо, информация за консултациите, проведени от доставчика в подкрепа на оценките на риска и разработването на мерки за смекчаване на рисковете.

5.   Когато доставчик на много голяма онлайн платформи или много голяма онлайн търсачка счита, че публикуването на информация съгласно параграф 4 може да доведе до разкриване на поверителна информация на този доставчик или на получателите на услугата, да причини значителна уязвимост по отношение на сигурността на неговата услуга, да подкопае обществената сигурност или да увреди получателите, доставчикът може да премахне тази информация от публично достъпните доклади. В този случай доставчикът предава пълните доклади на координатора за цифровите услуги по място на установяване и на Комисията, придружени от изложение на причините за премахване на информацията от публично достъпните доклади.

Член 43

Такса за надзор

1.   Комисията начислява на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки годишна такса за надзор при определянето им съгласно член 33.

2.   Общият размер на годишните такси за надзор покрива прогнозните разходи, които Комисията прави във връзка с надзорните си задачи съгласно настоящия регламент, по-специално разходите, свързани с определянето съгласно член 33, със създаването, поддръжката и експлоатацията на базата данни съгласно член 24, параграф 5 и със системата за обмен на информация съгласно член 85, със сезиранията съгласно член 59, с подкрепата за Европейския съвет за цифровите услуги съгласно член 62 и с надзорните задачи съгласно член 56 и глава IV, раздел 4.

3.   На доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки се начислява годишна такса за надзор за всяка услуга, във връзка с която са били определени съгласно член 33.

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя размера на годишната такса за надзор по отношение на всеки доставчик на много голяма онлайн платформа и много голяма онлайн търсачка. При приемането на тези актове за изпълнение Комисията прилага методологията, установена в делегираните актове, посочени в параграф 4 от настоящия член, и спазва принципите, установени в параграф 5 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 88.

4.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 87 за установяване на подробна методология и процедури за:

a)

определянето на прогнозните разходи, посочени в параграф 2;

б)

определянето на индивидуалните годишни надзорни такси, посочени в параграф 5, букви б) и в);

в)

определянето на максималната обща граница, определена в параграф 5, буква в); както и

г)

подробните условия, необходими за извършването на плащания.

При приемането на тези делегирани актове Комисията спазва принципите, установени в параграф 5 от настоящия член.

5.   Актът за изпълнение, посочен в параграф 3, и делегираният акт, посочен в параграф 4, съответстват на следните принципи:

a)

при разчета на общия размер на годишната такса за надзор се вземат предвид разходите, направени през предходната година;

б)

годишната такса за надзор е пропорционална на броя на средномесечните активни получатели в Съюза на всяка много голяма онлайн платформа или всяка много голяма онлайн търсачка, определена съгласно член 33;

в)

общият размер на годишната такса за надзор, начислявана на даден доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, в никакъв случай не надвишава 0,05 % от неговия световен годишен нетен доход през предходната финансова година.

6.   Индивидуалните годишни такси за надзор, начислявани съгласно параграф 1 от настоящия член, представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (41).

7.   Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета за общия размер на разходите, направени за изпълнението на задачите по настоящия регламент, и за общия размер на индивидуалните годишни такси за надзор, начислени през предходната година.

РАЗДЕЛ 6

Други разпоредби относно задълженията за дължима грижа

Член 44

Стандарти

1.   Комисията се консултира с Европейския съвет за цифровите услуги и подкрепя и насърчава разработването и прилагането на доброволни стандарти, установени от съответните европейски и международни органи по стандартизация, най-малко по отношение на следното:

a)

електронно подаване на уведомления съгласно член 16;

б)

стандарти за образци, проектни параметри и процедури за комуникация с получателите на услугата по лесен за ползване начин относно ограниченията, произтичащи от общите условия и промените в тях;

в)

електронно подаване на уведомления от доверени податели на сигнали съгласно член 22, включително чрез приложно-програмни интерфейси;

г)

специфични интерфейси, включително приложно-програмни интерфейси, за улесняване на спазването на задълженията, установени в членове 39 и 40;

д)

одит на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки съгласно член 37;

е)

оперативната съвместимост на хранилищата на реклами, посочени в член 39, параграф 2;

ж)

предаване на данни между рекламни посредници в подкрепа на задълженията за прозрачност съгласно член 26, параграф 1, букви б), в) и г);

з)

технически мерки, осигуряващи възможност за спазване на задълженията, свързани с рекламата, съдържащи се в настоящия регламент, включително задълженията по отношение на видимите маркировки за реклами и търговски съобщения, посочени в член 26;

и)

интерфейси за избор и представяне на информация относно основните параметри на различните видове системи за препоръчване в съответствие с членове 27 и 38;

й)

стандарти за целенасочени мерки за защита на непълнолетните лица онлайн.

2.   Комисията подкрепя актуализирането на стандартите с оглед на технологичното развитие и поведението на получателите на въпросните услуги. Съответната информация относно актуализирането на стандартите е публичнодостъпна и леснодостъпна.

Член 45

Кодекси за поведение

1.   Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги насърчават и улесняват изготвянето на доброволни кодекси за поведение на равнището на Съюза, за да допринесат за правилното прилагане на настоящия регламент, като вземат предвид по-специално специфичните предизвикателства при справянето с различни видове незаконно съдържание и системни рискове, в съответствие с правото на Съюза, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на личните данни.

2.   Когато възникне значителен системен риск по смисъла на член 34, параграф 1 и той засяга няколко много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, Комисията може да покани съответните доставчици на много големи онлайн платформи или съответните доставчици на много големи онлайн търсачки и други доставчици на много големи онлайн платформи, много големи онлайн търсачки, на онлайн платформи и други посреднически услуги, когато това е целесъобразно, както и съответните компетентни органи, организации на гражданското общество и други съответни заинтересовани страни, да участват в изготвянето на кодекси за поведение, включително чрез установяване на ангажименти за предприемане на конкретни мерки за смекчаване на риска, както и на рамка за редовно докладване относно предприетите мерки и резултатите от тях.

3.   При прилагането на параграфи 1 и 2 Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги, и когато е приложимо, други органи се стремят да гарантират, че в кодексите за поведение се определят ясно техните конкретни цели, че те съдържат ключови показатели за изпълнението за измерване на постигането на тези цели и че в тях надлежно се отчитат нуждите и интересите на всички заинтересовани лица, и най-вече на гражданите, на равнището на Съюза. Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги също така се стремят да гарантират, че участниците докладват редовно на Комисията и на съответните си координатори за цифровите услуги по място на установяване за всички предприети мерки и за резултатите от тях, сравнени с ключовите показатели за изпълнението, които те съдържат. Ключовите показатели за изпълнението и ангажиментите за докладване са съобразени с разликите между различните участници по отношение на размера и капацитета.

4.   Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги преценяват дали кодексите за поведение отговарят на целите, посочени в параграфи 1 и 3, и извършват редовен контрол и оценка на постигането на тези цели, като вземат предвид ключовите показатели за изпълнението, които те могат да съдържат. Те публикуват своите заключения.

Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги също така насърчават и улесняват редовните преглед и адаптиране на кодексите за поведение.

В случай на системно неспазване на кодексите за поведение Комисията и Европейският съвет за цифровите услуги могат да приканят подписалите кодексите за поведение да предприемат необходимите действия.

Член 46

Кодекси за поведение за онлайн реклама

1.   Комисията насърчава и улеснява изготвянето на доброволни кодекси за поведение на равнището на Съюза от доставчиците на онлайн платформи и други съответни доставчици на услуги, като например доставчиците на посреднически онлайн рекламни услуги, други участници във веригата за създаване на стойност в областта на програмната реклама или организациите, представляващи получателите на услугата, и организациите на гражданското общество или съответните органи, за да се допринесе за по-голяма прозрачност за участниците във веригата за създаване на стойност на онлайн рекламата извън изискванията на членове 26 и 39.

2.   Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение имат за цел ефективен пренос на информация, който напълно зачита правата и интересите на всички участници, както и конкурентна, прозрачна и справедлива среда в онлайн рекламата, в съответствие с правото на Съюза и националното право, по-специално в областта на конкуренцията и защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни. Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение обхващат най-малко следното:

a)

пренос до получателите на услугата на информация, с която разполагат доставчиците на посреднически онлайн рекламни услуги във връзка с изискванията, установени в член 26, параграф 1, букви б), в) и г);

б)

пренос на информация, с която разполагат доставчиците на посреднически онлайн рекламни услуги, до хранилищата съгласно член 39;

в)

съдържателна информация за извличането на печалба от данните.

3.   Комисията насърчава разработването на кодекси за поведение в срок до 18 февруари 2025 г. и започването на тяхното прилагане до 18 август 2025 г.

4.   Комисията насърчава всички участници във веригата за създаване на стойност на онлайн рекламата, посочени в параграф 1, да приемат посочените в кодексите за поведение ангажименти и да ги спазват.

Член 47

Кодекси за поведение относно достъпността

1.   Комисията насърчава и улеснява изготвянето на кодекси за поведение на равнището на Съюза с участието на доставчиците на онлайн платформи и други съответни доставчици на услуги, организациите, представляващи получателите на услугата, и организациите на гражданското общество или съответните органи да насърчават пълното и ефективно равно участие чрез подобряване на достъпа до онлайн услуги, които при първоначалното си проектиране или последващо адаптиране отговарят на специфичните нужди на хората с увреждания.

2.   Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение преследват целта да се гарантира, че тези услуги са достъпни в съответствие с правото на Съюза и националното право, за да се увеличи максимално предвидимото им използване от хората с увреждания. Комисията се стреми да гарантира, че кодексите за поведение обхващат най-малко следните цели:

a)

проектиране и адаптиране на услуги, така че те да бъдат достъпни за хората с увреждания, като ги направят достъпни за сетивата, функционално пригодни, разбираеми и надеждни;

б)

разясняване на начина, по който услугите отговарят на приложимите изисквания за достъпност, и предоставяне на тази информация на обществеността по достъпен за хората с увреждания начин;

в)

предоставяне на информацията, формулярите и мерките, предвидени съгласно настоящия регламент, по начин, по който те да бъдат лесни за намиране, лесноразбираеми и достъпни за хората с увреждания.

3.   Комисията насърчава разработването на кодекси за поведение в срок до 18 февруари 2025 г. и започването на тяхното прилагане до 18 август 2025 г.

Член 48

Протоколи при кризи

1.   Европейският съвет за цифровите услуги може да препоръча на Комисията да започне изготвянето, в съответствие с параграфи 2, 3 и 4, на доброволни протоколи при кризи за справяне с кризисни ситуации. Тези ситуации са строго ограничени до извънредни обстоятелства, засягащи обществената сигурност или общественото здраве.

2.   Комисията насърчава и улеснява доставчиците на много големите онлайн платформи, много големите онлайн търсачки и, когато е целесъобразно, доставчиците на други онлайн платформи или други онлайн търсачки, при участието в изготвянето, изпитването и прилагането на тези протоколи при кризи. Комисията се стреми да гарантира, че тези протоколи при кризи включват една или повече от следните мерки:

a)

показване на видно място на информация за кризисната ситуация, предоставена от органите на държавите членки или, в зависимост от контекста на кризата, на равнището на Съюза, или от други имащи отношение надеждни органи;

б)

гарантиране, че доставчикът на посреднически услуги определя конкретно звено за контакт за управлението на кризи; когато е приложимо, това може да бъде електронното звено за контакт, посочено в член 11, или – в случай на доставчици на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки – служителят по спазването на изискванията, посочен в член 41;

в)

когато е приложимо, адаптиране на ресурсите, предназначени за спазване на задълженията, посочени в членове 16, 20, 22, 23 и 35, към нуждите, породени от кризисната ситуация.

3.   Комисията привлича, когато това е целесъобразно, органите на държавите членки и може да привлече и органи, служби и агенции на Съюза към изготвянето, изпитването и надзора на прилагането на протоколите при кризи. Комисията може да привлече, когато това е необходимо и целесъобразно, и организации на гражданското общество или други съответни организации към изготвянето на протоколите при кризи.

4.   Комисията се стреми да гарантира, че в протоколите при кризи са установени ясно всички посочени по-долу елементи:

a)

специалните параметри за определяне на конкретното извънредно обстоятелство, към което е насочен протоколът при кризи, и целите, които той преследва;

б)

ролята на всеки участник и мерките, които той трябва да предприеме в процеса на подготовка и след започване на прилагането на протокола при кризи;

в)

ясна процедура за определяне кога трябва да започне да се прилага протоколът при кризи;

г)

ясна процедура за определяне на периода, през който трябва да се предприемат мерките след започване на прилагането на протокола при кризи, който е строго ограничен до необходимото за справяне със съответните конкретни извънредни обстоятелства;

д)

гаранции за справяне с евентуални отрицателни последици върху упражняването на основните права, залегнали в Хартата, по-специално свободата на изразяването на мнения и свободата на информация и правото на недискриминация;

е)

процедура на публично докладване за всички предприети мерки, тяхната продължителност и резултатите от тях при прекратяване на кризисната ситуация.

5.   Ако Комисията счита, че даден протокол при кризи не успява да се справи ефективно с кризисната ситуация или да гарантира упражняването на основните права, посочени в параграф 4, буква д), тя изисква от участниците да преразгледат протокола при кризи, включително като предприемат допълнителни мерки.

ГЛАВА IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, САНКЦИИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО

РАЗДЕЛ 1

Компетентни органи и национални координатори за цифровите услуги

Член 49

Компетентни органи и координатори за цифровите услуги

1.   Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които да отговарят за надзора на доставчиците на посреднически услуги и осигуряване на спазването на настоящия регламент (наричани по-нататък „компетентните органи“).

2.   Държавите членки определят един от компетентните органи за свой координатор за цифровите услуги. Координаторът за цифровите услуги отговаря за всички въпроси, свързани с надзора и осигуряване на спазването на настоящия регламент в тази държава членка, освен ако съответната държава членка не е възложила определени конкретни задачи или сектори на други компетентни органи. При всички случаи координаторът за цифровите услуги отговаря за осигуряването на координация на национално равнище по тези въпроси и за приноса за ефективния и последователен надзор и осигуряване на спазването на настоящия регламент в целия Съюз.

За тази цел координаторите за цифровите услуги си сътрудничат помежду си, с други национални компетентни органи, с Европейския съвет за цифровите услуги и с Комисията, без да се засяга възможността държавите членки да предвидят механизми за сътрудничество и редовен обмен на мнения между координатора за цифровите услуги и други национални органи, когато това е от значение за изпълнението на съответните им задачи.

Когато държава членка определи един или повече компетентни органи в допълнение към координатора за цифровите услуги, тя гарантира, че съответните задачи на тези органи и на координатора за цифровите услуги са ясно определени и че те си сътрудничат тясно и ефективно при изпълнението на своите задачи.

3.   Държавите членки определят координаторите за цифровите услуги в срок до 17 февруари 2024 г.

Държавите членки правят публично достъпно и съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги наименованието на своя компетентен орган, определен за координатор за цифровите услуги, както и информация за това как може да се осъществи връзка с него. Съответната държава членка съобщава на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги наименованията на другите компетентни органи, посочени в параграф 2, както и съответните им задачи.

4.   Разпоредбите, приложими за координаторите за цифровите услуги, посочени в членове 50, 51 и 56, се прилагат и за всички други компетентни органи, определени от държавите членки съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 50

Изисквания към координаторите за цифровите услуги

1.   Държавите членки гарантират, че техните координатори за цифровите услуги изпълняват задачите си съгласно настоящия регламент по безпристрастен, прозрачен и навременен начин. Държавите членки гарантират, че техните координатори за цифровите услуги разполагат с всички необходими средства за изпълнение на своите задачи, включително с достатъчно технически, финансови и човешки ресурси, за да упражняват адекватен надзор върху всички доставчици на посреднически услуги, които попадат в обхвата на тяхната компетентност. Всяка държава членка гарантира, че нейният координатор за цифровите услуги разполага с достатъчно автономност при управлението на бюджета си в рамките на общите бюджетни ограничения, за да не се оказва неблагоприятно въздействие върху независимостта на координатора за цифровите услуги.

2.   При изпълнението на своите задачи и упражняването на правомощията си в съответствие с настоящия регламент координаторите за цифровите услуги действат напълно независимо. Те не са подложени на външно влияние, независимо дали пряко или непряко, и не търсят, нито приемат указания от друг публичен орган или частноправен субект.

3.   Параграф 2 от настоящия член не засяга задачите на координаторите за цифровите услуги в рамките на системата за надзор и осигуряване на спазването, предвидена в настоящия регламент, и сътрудничеството с други компетентни органи в съответствие с член 49, параграф 2. Параграф 2 от настоящия член не възпрепятства упражняването на съдебен контрол и не засяга пропорционалните изисквания за отчетност по отношение на общите дейности на координаторите за цифровите услуги, като например във връзка с финансови разходи или докладване пред националните парламенти, при условие че тези изисквания не възпрепятстват постигането на целите на настоящия регламент.

Член 51

Правомощия на координаторите за цифровите услуги

1.   Когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент, координаторите за цифровите услуги разполагат със следните правомощия за разследване във връзка с поведението на доставчиците на посреднически услуги, които попадат в обхвата на компетентност на тяхната държава членка:

a)

правомощието да изискват от тези доставчици, както и от всички други лица, действащи за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, които с основание би могло да се очаква, че са запознати с информация, свързана с предполагаемо нарушение на настоящия регламент, включително организациите, извършващи одитите, посочени в член 37 и член 75, параграф 2, да предоставят тази информация без необосновано забавяне;

б)

правомощието да извършват или да поискат съдебен орган в тяхната държава членка да нареди проверки на всички помещения, които тези доставчици или лица използват за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, или да изискват от други публични органи да направят това, за да проучат, изземат, вземат или получат копия от информацията, свързана с предполагаемо нарушение, под каквато и да било форма, независимо от средството за съхранение на данните;

в)

правомощието да изискват от всеки член на персонала или представител на тези доставчици или лица да дават обяснения по отношение на всяка информация, свързана с предполагаемо нарушение, и да записват с тяхно съгласие отговорите с всякакви технически средства.

2.   Когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент, координаторите за цифровите услуги разполагат със следните правомощия за осигуряване на спазването във връзка с доставчиците на посреднически услуги, които попадат в обхвата на компетентност на тяхната държава членка:

a)

правомощието да приемат ангажиментите, предложени от тези доставчици във връзка със спазването от тяхна страна на настоящия регламент, и да направят тези ангажименти обвързващи;

б)

правомощието да разпореждат прекратяване на нарушенията и, когато е целесъобразно, да налагат мерки за поправяне на последиците, пропорционални на нарушението и необходими за ефективното прекратяване на нарушението, или да поискат съдебен орган в тяхната държава членка да направи това;

в)

правомощието да налагат санкции за неспазване на настоящия регламент или да поискат съдебен орган в тяхната държава членка да направи това в съответствие с член 52, включително с помощта на заповеди за разследване, издадени съгласно параграф 1 от настоящия член;

г)

правомощието да налагат периодична имуществена санкция или да поискат съдебен орган в тяхната държава членка да направи това в съответствие с член 52, за да се гарантира, че нарушението е прекратено в съответствие със заповед, издадена съгласно буква б) от настоящата алинея, или поради неизпълнение на заповед за разследване, издадена съгласно параграф 1 от настоящия член;

д)

правомощието да приемат временни мерки или да поискат от компетентния национален съдебен орган в тяхната държава членка да направи това, за да се избегне рискът от сериозна вреда.

По отношение на първа алинея, букви в) и г) координаторите за цифровите услуги разполагат и с правомощията за осигуряване на спазването, посочени в тези букви, по отношение на другите лица, посочени в параграф 1, в случаите на неизпълнение на заповед, издадена спрямо тях съгласно посочения параграф. Те упражняват тези правомощия за осигуряване на спазването само след като своевременно са предоставили на тези други лица цялата съответна информация, свързана с такива заповеди, включително приложимия срок, санкциите или периодичните имуществени санкции, които могат да бъдат наложени при неизпълнение, и възможностите за правна защита.

3.   Когато това е необходимо за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент, координаторите за цифровите услуги разполагат също така по отношение на доставчиците на посреднически услуги, които попадат в обхвата на компетентност на тяхната държава членка, когато всички други правомощия съгласно настоящия член за прекратяване на нарушението са изчерпани и последиците от нарушението не са отстранени или то продължава и причинява сериозни вреди, които не могат да бъдат избегнати чрез упражняването на други правомощия, предоставени съгласно правото на Съюза или националното право, с правомощието да предприемат следните мерки:

a)

да изискат от управителния орган на тези доставчици без необосновано забавяне да проучи ситуацията, да приеме и да представи план за действие, в който се определят необходимите мерки за прекратяване на нарушението, да гарантира, че доставчикът предприема тези мерки, и да докладва за предприетите мерки;

б)

когато координаторът за цифровите услуги счита, че даден доставчик на посреднически услуги не е спазил в достатъчна степен изискванията по буква а), че последиците от нарушението не са отстранени или то продължава и причинява сериозни вреди, както и че това нарушение води до престъпление, при което има заплаха за живота или безопасността на хората, да поиска от компетентния съдебен орган на своята държава членка да разпореди временното ограничаване на достъпа на получателите до услугата, засегната от нарушението, или, само когато това не е технически осъществимо, до онлайн интерфейса на доставчика на посреднически услуги, на който се извършва нарушението.

Освен в случаите, когато действа по искане на Комисията съгласно предвиденото в член 82, преди да подаде искането, посочено в първа алинея, буква б) от настоящия параграф, координаторът за цифровите услуги приканва заинтересованите лица да представят писмени коментари в срок, не по-кратък от две седмици, като описва мерките, които възнамерява да поиска, и посочва техния адресат или адресати. Доставчикът на посреднически услуги, адресатът или адресатите, както и всяко друго трето лице, което докаже наличието на законен интерес, има право да участва в производството пред компетентния съдебен орган. Всяка разпоредена мярка трябва да бъде пропорционална на естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението, без неоснователно да ограничава достъпа на получателите на съответната услуга до законосъобразна информация.

Ограничението на достъпа е за срок от четири седмици, като в своята заповед компетентният съдебен орган има възможност да разреши на координатора за цифровите услуги да удължи този срок с допълнителни срокове със същата продължителност, с максимален брой удължавания, определен от този съдебен орган. Координаторът за цифровите услуги удължава срока само когато счита, като взема предвид правата и интересите на всички лица, засегнати от това ограничение, и всички съответни обстоятелства, включително всяка информация, която доставчикът на посреднически услуги, адресатът или адресатите и всяко друго трето лице, което е доказало наличието на законен интерес, може да му предостави, че са изпълнени следните две условия:

a)

доставчикът на посреднически услуги не е предприел необходимите мерки за прекратяване на нарушението;

б)

временното ограничение не ограничава неоснователно достъпа на получателите на услугата до законосъобразна информация, като се има предвид броят на засегнатите получатели и дали съществуват подходящи и леснодостъпни алтернативи.

Когато координаторът за цифровите услуги прецени, че условията по трета алинея, букви а) и б) са изпълнени, но не може допълнително да удължи срока съгласно трета алинея, той подава ново искане до компетентния съдебен орган, както е посочено в първа алинея, буква б).

4.   Правомощията, изброени в параграфи 1, 2 и 3, не засягат раздел 3.

5.   Мерките, предприети от координаторите за цифровите услуги при упражняване на техните правомощия, изброени в параграфи 1, 2 и 3, трябва да бъдат ефективни, възпиращи и пропорционални, по-специално с оглед естеството, тежестта, повторяемостта и продължителността на нарушението или предполагаемото нарушение, за което се отнасят тези мерки, както и икономическият, техническият и оперативният капацитет на доставчика на съответните посреднически услуги, когато е приложимо.

6.   Държавите членки определят специални правила и процедури за упражняването на правомощията по параграфи 1, 2 и 3 и гарантират, че всяко упражняване на тези правомощия е придружено с подходящи гаранции, предвидени в приложимото национално право в съответствие с Хартата и с общите принципи на правото на Съюза. По-специално, тези мерки се предприемат само в съответствие с правото на зачитане на личния живот и правата на защита, включително правото на изслушване и на достъп до преписката, и при спазване на правото на ефективни правни средства за защита по съдебен ред на всички засегнати лица.

Член 52

Санкции

1.   Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на настоящия регламент от доставчици на посреднически услуги, които попадат в обхвата на тяхната компетентност, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им в съответствие с член 51.

2.   Санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират на Комисията тези разпоредби и мерки и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

3.   Държавите членки гарантират, че максималният размер на санкциите, които могат да бъдат налагани за неизпълнение на задължение, предвидено в настоящия регламент, възлиза на 6% от световния годишен оборот на съответния доставчик на посреднически услуги през предходната финансова година. Държавите членки гарантират, че максималният размер на санкциите, които могат да бъдат налагани за предоставяне на неточна, непълна или подвеждаща информация, за липса на отговор или на коригиране на неточна, непълна или подвеждаща информация и за отказ да се подложат на проверка възлиза на 1% от годишния доход или световния оборот на съответния доставчик на посреднически услуги или съответното лице през предходната финансова година.

4.   Държавите членки гарантират, че максималният размер на периодичната имуществена санкция възлиза на 5% от среднодневния световен оборот или доход на съответния доставчик на посреднически услуги през предходната финансова година на ден, изчислен от датата, посочена в съответното решение.

Член 53

Право на подаване на жалба

Получателите на услугата и всеки орган, организация или сдружение, упълномощени да упражняват правата, предоставени им съгласно настоящия регламент, имат право да подадат жалба срещу доставчиците на посреднически услуги с твърдението, че е налице нарушение на настоящия регламент, до координатора за цифровите услуги на държавата членка, в която се намира или е установен получателят на услуги. Координаторът за цифровите услуги прави оценка на жалбата и, когато е целесъобразно, я предава на координатора за цифровите услуги по място на установяване, придружена, когато се счита за подходящо, от становище. Когато жалбата попада в правомощията на друг компетентен орган в неговата държава членка, получилият жалбата координатор за цифровите услуги я предава на този орган. По време на това производство двете страни имат право да бъдат изслушани и да получат подходяща информация за хода на жалбата, в съответствие с националното право.

Член 54

Обезщетение

Получателите на услугата имат право, в съответствие с правото на Съюза и националното право, да търсят обезщетение от доставчиците на посреднически услуги във връзка с всякакви вреди или щети, претърпени вследствие на нарушение от страна на тези доставчици на задълженията им съгласно настоящия регламент.

Член 55

Доклади за дейността

1.   Координаторите за цифровите услуги изготвят годишни доклади за своите дейности съгласно настоящия регламент, включващи броя на жалбите, получени съгласно член 53, и преглед на предприетите по тях последващи действия. Координаторите за цифровите услуги осигуряват публичен достъп до годишните доклади в машинночетим формат, при спазване на приложимите правила относно поверителността на информацията съгласно член 84, и ги съобщават на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги.

2.   Годишният доклад също така включва следната информация:

a)

броя и предмета на заповедите за предприемане на действия срещу незаконно съдържание и заповедите за предоставяне на информация, издадени в съответствие с членове 9 и 10 от всеки национален съдебен или административен орган на държавата членка на съответния координатор за цифровите услуги;

б)

последиците от тези заповеди, съобщени на координатора за цифровите услуги съгласно членове 9 и 10.

3.   Когато държава членка е определила няколко компетентни органа съгласно член 49, тя гарантира, че координаторът за цифровите услуги изготвя единен доклад относно дейностите на всички компетентни органи и че координаторът за цифровите услуги получава цялата необходима за тази цел информация и подкрепа от другите заинтересовани компетентни органи.

РАЗДЕЛ 2

Компетентност, механизми за координирано разследване и съгласуваност

Член 56

Компетентност

1.   Държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на посреднически услуги, разполага с изключителни правомощия да упражнява надзор и да осигурява спазването на настоящия регламент, с изключение на правомощията, предвидени в параграфи 2, 3 и 4.

2.   Комисията разполага с изключителни правомощия да упражнява надзор и да осигурява спазването на глава III, раздел 5.

3.   Комисията разполага с правомощия да упражнява надзор и да осигурява спазването на настоящия регламент, различни от предвидените в глава III, раздел 5 от него, по отношение на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки.

4.   Когато Комисията не е започнала производство за същото нарушение, държавата членка, в която се намира основното място на установяване на доставчика на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, разполага с правомощия да упражнява надзор и да осигурява спазването на задълженията по настоящия регламент, различни от предвидените в глава III, раздел 5, по отношение на тези доставчици.

5.   Държавите членки и Комисията, в условията на тясно сътрудничество, упражняват надзор и осигуряват спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

6.   Когато доставчик на посреднически услуги няма място на установяване в Съюза, държавата членка, в която пребивава или е установен неговият представител, или Комисията разполага с правомощия, когато е приложимо, в съответствие с параграфи 1 и 4 от настоящия член да упражнява надзор и да осигурява спазването на съответните задължения по настоящия регламент.

7.   Когато доставчик на посреднически услуги не определи представител в съответствие с член 13, всички държави членки и, в случай на доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, Комисията разполагат с правомощията да упражняван надзор и да осигуряват спазването в съответствие с настоящия член.

Когато координаторът за цифровите услуги възнамерява да упражни правомощията си по настоящия параграф, той уведомява всички други координатори за цифровите услуги и Комисията и гарантира, че са спазени приложимите гаранции, предвидени в Хартата, по-специално, за да се избегне нееднократно санкциониране на едно и също поведение за нарушаване на задълженията по настоящия регламент. Когато Комисията възнамерява да упражни правомощията си съгласно настоящия параграф, тя уведомява всички други координатори за цифровите услуги за това намерение. След уведомяването съгласно настоящия параграф другите държави членки не започват производство за същото нарушение като посоченото в уведомлението.

Член 57

Взаимопомощ

1.   Координаторите за цифровите услуги и Комисията си сътрудничат тясно и си оказват взаимопомощ, за да прилагат настоящия регламент по последователен и ефикасен начин. Взаимопомощта включва по-специално обмен на информация в съответствие с настоящия член и задължението на координатора за цифровите услуги по място на установяване да информира всички координатори за цифровите услуги по местоназначение, Европейския съвет за цифровите услуги и Комисията за започването на разследване и за намерението да вземе окончателно решение, включително за своята оценка, по отношение на конкретен доставчик на посреднически услуги.

2.   За целите на дадено разследване координаторът за цифровите услуги по място на установяване може да поиска от други координатори за цифровите услуги да предоставят конкретна информация, с която разполагат, по отношение на конкретен доставчик на посреднически услуги или да упражнят правомощията си за разследване, посочени в член 51, параграф 1, по отношение на конкретна информация, намираща се в тяхната държава членка. Когато е целесъобразно, координаторът за цифровите услуги, получил искането, може да включи други компетентни органи или други публични органи на въпросната държава членка.

3.   Координаторът за цифровите услуги, получил искането съгласно параграф 2, изпълнява това искане и информира координатора за цифровите услуги по място на установяване за предприетите действия без необосновано забавяне и не по-късно от два месеца след получаването на искането, освен ако:

a)

обхватът или предметът на искането не е достатъчно конкретен, обоснован или пропорционален с оглед на целите на разследването; или

б)

нито координаторът за цифровите услуги, нито друг компетентен орган или друг публичен орган на тази държава членка не разполага с исканата информация, нито е компетентен да я поиска; или

в)

искането не може да бъде изпълнено, без да се наруши правото на Съюза или националното право.

Координаторът за цифровите услуги, получил искането, обосновава отказа си, като предоставя мотивиран отговор в рамките на срока, определен в първа алинея.

Член 58

Трансгранично сътрудничество между координаторите за цифровите услуги

1.   Освен когато Комисията е започнала разследване за същото предполагаемо нарушение, когато координатор за цифровите услуги по местоназначение има основаниe да подозира, че доставчик на посредническа услуга е нарушил настоящия регламент по начин, засягащ отрицателно получателите на услугата в държавата членка на този координатор за цифровите услуги, той може да изиска от координатора за цифровите услуги по място на установяване да направи оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване и осигуряване на спазването, за да гарантира спазването на настоящия регламент.

2.   Освен когато Комисията е започнала разследване за същото предполагаемо нарушение и по искане на най-малко трима координатори за цифровите услуги по местоназначение, които имат основание да подозират, че конкретен доставчик на посреднически услуги е нарушил настоящия регламент по начин, засягащ отрицателно получателите на услугата в техните държави членки, Европейският съвет за цифровите услуги може да поиска от координатора за цифровите услуги по място на установяване да направи оценка на въпроса и да предприеме необходимите мерки за разследване и осигуряване на спазването, за да гарантира спазването на настоящия регламент.

3   Искането съгласно параграф 1 или 2 е надлежно обосновано и в него се посочва най-малко:

а)

звеното за контакт на съответния доставчик на посреднически услуги, както е предвидено в член 11;

б)

описание на относимите факти, съответните разпоредби на настоящия регламент и причините, поради които координаторът за цифровите услуги, изпратил искането, или Европейският съвет за цифровите услуги подозира, че доставчикът е нарушил настоящия регламент, включително описание на отрицателните последици от предполагаемото нарушение;

в)

всяка друга информация, която координаторът за цифровите услуги, изпратил искането, или Европейският съвет за цифровите услуги счита за уместна, включително, когато е целесъобразно, информация, събрана по негова собствена инициатива, или предложения за конкретни мерки за разследване или осигуряване на спазването, включително временни мерки.

4.   Координаторът за цифровите услуги по място на установяване отчита в максимална степен искането съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член. Когато прецени, че не разполага с достатъчно информация, за да предприеме действия по искането, и има основания да счита, че координаторът за цифровите услуги, изпратил искането, или Европейският съвет за цифровите услуги може да предостави допълнителна информация, координаторът за цифровите услуги по място на установяване може да поиска тази информация в съответствие с член 57 или, като друга възможност, да започне съвместно разследване съгласно член 60, параграф 1, включващо най-малко изпратилия искането координатор за цифровите услуги. Срокът, определен в параграф 5 от настоящия член, спира да тече до предоставянето на тази допълнителна информация или до получаването на отказ по поканата за участие в съвместното разследване.

5.   Координаторът за цифровите услуги по място на установяване без необосновано забавяне и във всеки случай не по-късно от два месеца след получаване на искането съгласно параграф 1 или 2 съобщава на координатора за цифровите услуги, изпратил искането, и на Европейския съвет за цифровите услуги оценката на предполагаемото нарушение и обяснение на всички мерки за разследване или осигуряване на спазването, предприети или предвидени във връзка с това, за да се гарантира спазването на настоящия регламент.

Член 59

Сезиране на Комисията

1.   При липса на отговор в рамките на срока, определен в член 58, параграф 5, в случай на несъгласие на Европейския съвет за цифровите услуги с оценката или мерките, предприети или предвидени съгласно член 58, параграф 5, или в случаите, посочени в член 60, параграф 3, Европейският съвет за цифровите услуги може да отнесе въпроса до Комисията, като предостави цялата необходима информация. Тази информация включва най-малко искането или препоръката, изпратени на координатора за цифровите услуги по място на установяване, оценката на този координатор за цифровите услуги, причините за несъгласието и всяка допълнителна информация в подкрепа на сезирането.

2.   Комисията прави оценка на въпроса в срок от два месеца от отнасянето му до нея съгласно параграф 1, след като се е консултирала с координатора за цифровите услуги по място на установяване.

3.   Когато съгласно параграф 2 от настоящия член Комисията заключи, че оценката или мерките за разследване или осигуряване на спазването, предприети или предвидени съгласно член 58, параграф 5 са недостатъчни, за да гарантират ефективно прилагане, или са несъвместими по какъвто и да е друг начин с настоящия регламент, тя съобщава своите становища на координатора за цифровите услуги по място на установяване и на Европейския съвет за цифровите услуги и изисква от координатора за цифровите услуги да преразгледа въпроса.

Координаторът за цифровите услуги по място на установяване предприема необходимите мерки за разследване или прилагане, за да се гарантира спазването на настоящия регламент, като отчита в максимална степен становищата и искането за преглед от страна на Комисията. Координаторът за цифровите услуги по място на установяване информира Комисията, както и отправилия искането координатор за цифровите услуги или Европейския съвет за цифровите услуги, които са предприели действия съгласно член 58, параграф 1 или 2, за предприетите мерки в срок от два месеца от искането за преглед.

Член 60

Съвместни разследвания

1.   Координаторът за цифровите услуги по място на установяване може да започне и да ръководи съвместни разследвания с участието на един или повече други засегнати координатори за цифровите услуги:

а)

по собствена инициатива, за да разследва предполагаемо нарушение на настоящия регламент от даден доставчик на посреднически услуги в няколко държави членки; или

б)

по препоръка на Европейския съвет за цифровите услуги, действащ по искане на най-малко трима координатори за цифровите услуги, които въз основа на основателно подозрение твърдят, че е налице нарушение от конкретен доставчик на посреднически услуги, засягащо получателите на услугата в техните държави членки.

2.   Всеки координатор за цифровите услуги, който докаже, че има законен интерес да участва в съвместно разследване съгласно параграф 1, може да поиска да направи това. Съвместното разследване приключва в срок от три месеца от започването му, освен ако между участниците не е договорено друго.

Координаторът за цифровите услуги по място на установяване съобщава своята предварителна позиция относно предполагаемото нарушение не по-късно от един месец след изтичането на срока, посочен в първа алинея, на всички координатори за цифровите услуги, на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги. В предварителната позиция се отчитат становищата на всички други координатори за цифровите услуги, участващи в съвместното разследване. Когато е приложимо, в тази предварителна позиция се посочват и предвидените мерки за осигуряване на спазването.

3.   Европейския съвет за цифровите услуги може да отнесе въпроса до Комисията съгласно член 59, когато:

а)

координаторът за цифровите услуги по място на установяване не е успял да представи своята предварителна позиция в срока, посочен в параграф 2;

б)

Европейският съвет за цифровите услуги не е съгласен по същество с предварителната позиция, представена от координатора за цифровите услуги по място на установяване; или

в)

координаторът за цифровите услуги по място на установяване не е успял да започне своевременно съвместното разследване след препоръка на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно параграф 1, буква б).

4.   При провеждането на съвместното разследване участващите координатори за цифровите услуги си сътрудничат добросъвестно, като вземат предвид, когато е приложимо, указанията на координатора за цифровите услуги по място на установяване и препоръката на Европейския съвет за цифровите услуги. Координаторите за цифровите услуги по местоназначение, участващи в съвместното разследване, имат право, при поискване от координатора за цифровите услуги по място на установяване или след консултация с него, да упражняват правомощията си за разследване, посочени в член 51, параграф 1, по отношение на доставчиците на посреднически услуги, засегнати от предполагаемото нарушение, по отношение на информацията и помещенията, намиращи се на тяхна територия.

РАЗДЕЛ 3

Европейски съвет за цифровите услуги

Член 61

Европейски съвет за цифровите услуги

1.   Създава се независима консултативна група на координаторите за цифровите услуги относно надзора на доставчиците на посреднически услуги, наречена „Европейски съвет за цифровите услуги“.

2.   Европейският съвет за цифровите услуги консултира координаторите за цифровите услуги и Комисията в съответствие с настоящия регламент за постигането на следните цели:

а)

допринасяне за последователното прилагане на настоящия регламент и ефективното сътрудничество между координаторите за цифровите услуги и Комисията по въпроси, обхванати от настоящия регламент;

б)

координиране и принос към насоките и анализа на Комисията и координаторите за цифровите услуги и други компетентни органи по нововъзникващи въпроси в рамките на вътрешния пазар по отношение на въпроси, обхванати от настоящия регламент;

в)

подпомагане на координаторите за цифровите услуги и на Комисията при надзора върху много големи онлайн платформи.

Член 62

Структура на Европейския съвет за цифровите услуги

1.   Европейският съвет за цифровите услуги се състои от координаторите за цифровите услуги, които се представляват от високопоставени служители. Обстоятелството, че една или повече държави членки не са определили координатор за цифровите услуги, не е пречка Европейският съвет за цифровите услуги да изпълнява задачите си по настоящия регламент. Когато това е предвидено в националното право, в Европейския съвет за цифровите услуги могат да участват и други компетентни органи, на които са възложени конкретни оперативни отговорности за прилагането и осигуряването на спазването на настоящия регламент заедно с координатора за цифровите услуги. Други национални органи могат да бъдат поканени на заседанията, когато обсъжданите въпроси са от значение за тях.

2.   Европейският съвет за цифровите услуги се председателства от Комисията. Комисията свиква заседанията и изготвя дневния ред в съответствие със задачите на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно настоящия регламент и в съответствие с процедурния му правилник. Когато получи искане за приемане на препоръка съгласно настоящия регламент, Европейският съвет за цифровите услуги незабавно предоставя тази информация на разположение на другите координатори за цифровите услуги чрез системата за обмен на информация, посочена в член 85.

3.   Всяка държава членка разполага с един глас. Комисията няма право на глас.

Европейският съвет за цифровите услуги приема актовете си с обикновено мнозинство. При приемането на препоръка към Комисията съгласно член 36, параграф 1, първа алинея Европейският съвет за цифровите услуги гласува в срок от 48 часа след отправянето на искането от председателя на Европейския съвет за цифровите услуги.

4.   Комисията предоставя административна и аналитична подкрепа за дейностите на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно настоящия регламент.

5.   Европейският съвет за цифровите услуги може да кани експерти и наблюдатели да присъстват на неговите заседания и може да си сътрудничи с други органи, служби, агенции и консултативни групи на Съюза, както и с външни експерти, когато е целесъобразно. Европейският съвет за цифровите услуги прави публично достъпни резултатите от това сътрудничество.

6.   Европейският съвет за цифровите услуги може да се консултира със заинтересовани лица и прави публично достъпни резултатите от тази консултация.

7.   Европейският съвет за цифровите услуги приема свой процедурен правилник, след като получи одобрение от Комисията.

Член 63

Задачи на Европейския съвет за цифровите услуги

1.   Когато това е необходимо за постигане на целите, определени в член 61, параграф 2, Европейският съвет за цифровите услуги по-специално:

а)

подпомага координацията на съвместните разследвания;

б)

подпомага компетентните органи при анализа на докладите и резултатите от одитите на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, които се предават съгласно настоящия регламент;

в)

отправя становища, препоръки или съвети до координаторите за цифровите услуги в съответствие с настоящия регламент, като взема предвид по-специално свободата на предоставяне на услуги на доставчиците на посреднически услуги;

г)

консултира Комисията във връзка с мерките, посочени в член 66, и приема становища по отношение на много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки в съответствие с настоящия регламент;

д)

подкрепя и насърчава разработването и прилагането на европейски стандарти, насоки, доклади, образци и кодекси за поведение в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, както е предвидено в настоящия регламент, включително като отправя становища, препоръки или съвети по въпроси, свързани с член 44, както и идентифицирането на нововъзникващи проблеми по отношение на въпроси, обхванати от настоящия регламент.

2.   Координаторите за цифровите услуги и когато е приложимо, другите компетентни органи, които не следват отправените към тях становища, искания или препоръки, приети от Европейския съвет за цифровите услуги, посочват причините за този избор, включващи обяснения относно разследванията, действията и мерките, които са предприели, когато докладват съгласно настоящия регламент или когато приемат съответните си решения, в зависимост от случая.

РАЗДЕЛ 4

Надзор, разследване, осигуряване на изпълнението и контрол по отношение на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки

Член 64

Развиване на експертен опит и капацитет

1.   Комисията, в сътрудничество с координаторите за цифровите услуги и Европейския съвет за цифровите услуги, развива експертен опит и способности на Съюза, включително, когато е целесъобразно, чрез командироване на персонал на държавите членки.

2.   Освен това Комисията, в сътрудничество с координаторите за цифровите услуги и Европейския съвет за цифровите услуги, координира оценяването на системните и нововъзникващите проблеми в целия Съюз във връзка с много големите онлайн платформи или много големите онлайн търсачки по отношение на областите, обхванати от настоящия регламент.

3.   Комисията може да поиска от координаторите за цифровите услуги, Европейския съвет за цифровите услуги и други органи, служби и агенции на Съюза със съответния експертен опит да окажат подкрепа при оценката на системни и нововъзникващи проблеми в целия Съюз съгласно настоящия регламент.

4.   Държавите членки си сътрудничат с Комисията, по-специално чрез съответните си координатори за цифровите услуги и други компетентни органи, когато е приложимо, включително чрез предоставяне на експертен опит и капацитет.

Член 65

Осигуряване на спазването на задълженията на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки

1.   За целите на разследването на изпълнението от страна на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки на задълженията, предвидени в настоящия регламент, Комисията може да упражни правомощията за разследване, предвидени в настоящия раздел, още преди да започне производство съгласно член 66, параграф 2. Тя може да упражнява тези правомощия по своя инициатива или при поискване съгласно параграф 2 от настоящия член.

2.   Когато координаторът за цифровите услуги има основания да подозира, че доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка нарушава разпоредбите на глава III, раздел 5 или системно нарушава някоя от разпоредбите на настоящия регламент по начин, който сериозно засяга получателите на услугата в неговата държава членка, той може, чрез системата за обмен на информация, посочена в член 85, да изпрати искане до Комисията за оценка на въпроса.

3.   Искането по параграф 2 трябва да е надлежно обосновано и в него да се посочва най-малко:

а)

звеното за контакт на съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка, както е предвидено в член 11;

б)

описание на относимите факти, приложимите разпоредби на настоящия регламент и причините, поради които координаторът за цифровите услуги, изпратил искането, подозира, че съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка е нарушил настоящия регламент, включително описание на фактите, които показват системния характер на предполагаемото нарушение;

в)

всяка друга информация, която координаторът за цифровите услуги, изпратил искането, счита за относима, включително, когато е подходящо, информация, събрана по негова собствена инициатива.

Член 66

Започване на производство от Комисията и сътрудничество при разследване

1.   Комисията може да започне производство с оглед на евентуалното приемане на решения съгласно членове 73 и 74 по отношение на съответното поведение на доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, за който Комисията има подозрение, че е нарушил някоя от разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Когато Комисията реши да започне производство съгласно параграф 1 от настоящия член, тя уведомява всички координатори за цифровите услуги и Европейския съвет за цифровите услуги, чрез системата за обмен на информация, посочена в член 85, както и съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка.

Координаторите за цифровите услуги, след като бъдат информирани за започването на производството, предават на Комисията без необосновано забавяне всяка информация, с която разполагат относно въпросното нарушение.

Започването на производство по параграф 1 от настоящия член от Комисията освобождава координатора за цифровите услуги или, когато е приложимо, всеки компетентен орган, от неговите правомощия да упражнява надзор и да осигурява спазването на настоящия регламент съгласно член 56, параграф 4.

3.   При упражняването на правомощията си за разследване съгласно настоящия регламент Комисията може да поиска индивидуална или съвместна подкрепа от координаторите за цифровите услуги, засегнати от предполагаемото нарушение, включително от координатора за цифровите услуги по място на установяване. Координаторите за цифровите услуги, които са получили такова искане, и – когато е привлечен от координатора за цифровите услуги – всеки друг компетентен орган, си сътрудничат лоялно и своевременно с Комисията и имат право да упражняват своите правомощия за разследване, посочени в член 51, параграф 1, спрямо въпросния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, по отношение на информацията, лицата и помещенията, намиращи се на територията на тяхната държава членка и в съответствие с искането.

4.   Комисията предоставя на координатора за цифровите услуги по място на установяване и на Европейския съвет за цифровите услуги всяка относима информация относно упражняването на правомощията, посочени в членове 67—72, и съобщава предварителните си констатации съгласно член 79, параграф 1. Европейският съвет за цифровите услуги представя становището си по тези предварителни констатации на Комисията в срока, определен съгласно член 79, параграф 2. Комисията отчита в максимална степен всяко становище на Европейския съвет за цифровите услуги в окончателното си решение.

Член 67

Искания за информация

1.   За да изпълни задачите, възложени ѝ съгласно настоящия раздел, Комисията може, чрез обикновено искане или с решение, да поиска от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, както и от всички други физически или юридически лица, действащи за цели, свързани с тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, които с основание би могло да се очаква, че са запознати с информацията, свързана с предполагаемото нарушение, включително организациите, извършващи одитите, посочени в член 37 и член 75, параграф 2, да предоставят тази информация в разумен срок.

2.   При изпращане на обикновено искане за информация до съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или до друго лице, посочено в параграф 1 от настоящия член, Комисията посочва правното основание и целта на искането, конкретизира каква информация се изисква и определя срока, в който информацията трябва да бъде предоставена, както и санкциите, предвидени в член 74 за предоставяне на неточна, непълна или подвеждаща информация.

3.   Когато Комисията изисква от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или от друго лице, посочено в параграф 1 от настоящия член, да предостави информация с решение, тя посочва правното основание и целта на искането, конкретизира каква информация се изисква и определя срока, в който тя трябва да бъде предоставена. Тя посочва и санкциите, предвидени в член 74, и посочва или налага периодичните имуществени санкции, предвидени в член 76. Освен това тя посочва правото решението да бъде обжалвано пред Съда на Европейския съюз.

4.   Съответните доставчици на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или друго лице, посочено в параграф 1, или техните представители, а в случая на юридически лица, дружества или предприятия, или когато нямат правосубектност — лицата, упълномощени да ги представляват по закон или по силата на учредителния акт, предоставят исканата информация от името на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или на друго лице, посочено в параграф 1. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните продължават да носят пълна отговорност, ако предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

5.   По искане на Комисията координаторите за цифровите услуги и другите компетентни органи предоставят на Комисията цялата необходима информация за изпълнение на задачите, които са ѝ възложени съгласно настоящия раздел.

6.   След като изпрати обикновеното искане или решението по параграф 1 от настоящия член, Комисията без необосновано забавяне изпраща копие на координаторите за цифровите услуги чрез системата за обмен на информация, посочена в член 85.

Член 68

Правомощие за снемане на устни обяснения и изслушване на изявления

1.   За да изпълни задачите, възложени ѝ съгласно настоящия раздел, Комисията може да разпитва всяко физическо или юридическо лице, което е съгласно да бъде разпитано с цел събиране на информация, свързана с предмета на разследването, във връзка с предполагаемото нарушение. Комисията има право да записва снемането на тези устни обяснения с подходящи технически средства.

2.   Ако снемането на устни обяснения, посочено в параграф 1, се провежда в помещения, различни от помещенията на Комисията, Комисията информира координатора за цифровите услуги на държавата членка, на чиято територия се снемат устните обяснения. В случай че това бъде поискано от координатора за цифровите услуги, негови длъжностни лица могат да подпомагат длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията да снемат устни обяснения.

Член 69

Правомощия за извършване на проверки

1.   За да изпълни задачите, които са ѝ възложени съгласно настоящия раздел, Комисията може да извършва всички необходими проверки в помещенията на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или на друго лице, посочено в член 67, параграф 1.

2.   Длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията да извършат проверка, разполагат с правомощията:

а)

да влизат във всички помещения, терени и транспортни средства на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или на друго съответно лице;

б)

да проверяват счетоводните книги и други документи, свързани с предоставяната услуга, независимо от носителя, на който се съхраняват;

в)

да вземат или получават под всякаква форма копия или извлечения от такива счетоводни книги или други документи;

г)

да изискват от съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка или от друго съответно лице да предоставят достъп до и обяснения относно тяхната организация, функциониране, информационна система, алгоритми, обработване на данни и бизнес практики, както и да записват или документират дадените обяснения;

д)

да запечатват всички помещения, използвани за цели, свързани с търговската дейност, стопанската дейност, занаята или професията на съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка или на другото съответно лице, както и счетоводните книги или други документи, за срока и в степента, необходими за проверката;

е)

да изискват от всеки представител или член на персонала на съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка или на другото съответно лице обяснения относно факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите;

ж)

да отправят въпроси към който и да е такъв представител или член на персонала, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговорите.

3.   Проверки могат да се извършват с помощта на одитори или експерти, назначени от Комисията съгласно член 72, параграф 2, както и на координатора за цифровите услуги или компетентните национални органи на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката.

4.   Когато представянето на изисканите счетоводни книги или други документи, свързани с доставянето на съответната услуга, е непълно или когато отговорите на въпросите, поставени съгласно параграф 2 от настоящия член, са неточни, непълни или подвеждащи, длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията да извършат проверка, упражняват своите правомощия след представяне на писмено разрешение, в което конкретно се посочва предметът и целта на проверката и санкциите, предвидени в членове 74 и 76. Достатъчно време преди проверката Комисията информира за планираната проверка координатора за цифровите услуги на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката.

5.   По време на проверките длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията, назначените от нея одитори и експерти, координаторът за цифровите услуги или другите компетентни органи на държавата членка, на чиято територия се извършва проверката, могат да изискат от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или от другото съответно лице да предоставят обяснения относно своята организация, функциониране, информационна система, алгоритми, обработване на данни и бизнес поведение, както и да отправят въпроси към техни ключови служители.

6.   От съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или от другото съответно физическо или юридическо лице се изисква да се подложи на проверка, разпоредена с решение на Комисията. В решението се посочват предметът и целта на проверката, датата, на която тя ще започне, и санкциите, предвидени в членове 74 и 76, както и правото решението да бъде обжалвано пред Съда на Европейския съюз. Комисията се консултира с координатора за цифровите услуги на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката, преди да вземе това решение.

7.   Длъжностните лица и другите лица, оправомощени или назначени от координатора за цифровите услуги на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката, по искане на този координатор за цифровите услуги или на Комисията активно подпомагат длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията във връзка с проверката. За тази цел им се предоставят правомощията, посочени в параграф 2.

8.   Когато длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията, установят, че съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или другото съответно лице се противопоставят на проверка, разпоредена съгласно настоящия член, държавата членка, на чиято територия трябва да се извърши проверката, по искане на тези длъжностни лица или другите придружаващи лица и в съответствие с националното право на държавата членка, им оказва необходимата помощ, включително, когато е целесъобразно съгласно националното право, под формата на принудителни мерки, предприети от компетентен правоприлагащ орган, така че да им се даде възможност да извършат проверката.

9.   Ако за оказването на помощта, предвидена в параграф 8, се изисква разрешение от национален съдебен орган в съответствие с националното право на съответната държава членка, искането за такова разрешение се подава от координатора за цифровите услуги на тази държава членка по искане на длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от Комисията. Такова разрешение може да се поиска и като превантивна мярка.

10.   Когато се внася искане за разрешение по параграф 9, сезираният национален съдебен орган проверява дали решението на Комисията, с което се разпорежда проверката, е истинско и дали предвидените принудителни мерки не са произволни или прекомерни предвид предмета на проверката. При извършването на такава проверка националният съдебен орган може да поиска от Комисията, пряко или чрез координаторите за цифровите услуги на съответната държава членка, подробни обяснения, по-специално относно основанията на Комисията да подозира наличие на нарушение на настоящия регламент, относно тежестта на предполагаемото нарушение и относно естеството на участието на съответния доставчик на много голямата онлайн платформа или много голямата онлайн търсачка или на другото съответно лице. Националният съдебен орган обаче не поставя под въпрос необходимостта от проверката, нито изисква да му се предостави информация от преписката на Комисията. Законосъобразността на решението на Комисията е предмет на съдебен контрол единствено от Съда на Европейския съюз.

Член 70

Временни мерки

1.   В контекста на производство, което може да доведе до приемане на решение за установяване на неспазване съгласно член 73, параграф 1, при наличието на неотложен случай поради риск от настъпването на сериозни вреди за получателите на услугата, Комисията може с решение да разпореди временни мерки срещу съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка въз основа на установено prima facie нарушение.

2.   Решението по параграф 1 се прилага за определен срок и може да се подновява, доколкото това е необходимо и подходящо.

Член 71

Ангажименти

1.   Ако в хода на производството по настоящия раздел съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка предложи да поеме ангажименти, за да се гарантира спазването на приложимите разпоредби на настоящия регламент, Комисията може да приеме решение, с което прави тези ангажименти обвързващи за съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка и обявява, че няма допълнителни основания за предприемане на действие.

2.   По искане или по собствена инициатива Комисията може да възобнови производството, когато:

а)

е настъпила съществена промяна в което и да било от обстоятелствата, на които се основава решението;

б)

съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка действа в противоречие със своите ангажименти;

в)

решението се основава на непълна, неточна или подвеждаща информация, предоставена от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или от друго лице, посочено в член 67, параграф 1.

3.   Ако Комисията прецени, че ангажиментите, предложени от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, не могат да осигурят действителното спазване на приложимите разпоредби на настоящия регламент, тя отхвърля тези ангажименти с мотивирано решение при приключване на производството.

Член 72

Дейности по контрол

1.   За целите на изпълнението на задачите, възложени ѝ съгласно настоящия раздел, Комисията може да предприеме необходимите дейности по контрол на ефективното изпълнение и спазване на настоящия регламент от страна на доставчиците на много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки. Комисията може да им разпореди да предоставят достъп и обяснения, свързани с техните бази данни и алгоритми. Тези действия могат да включват налагането на задължение на доставчика на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка да съхранява всички документи, за които се счита, че са от значение за оценката на изпълнението и спазването на задълженията съгласно настоящия регламент.

2.   Действията по параграф 1 могат да включват назначаването на независими външни експерти и одитори, както и експерти и одитори от компетентните национални органи със съгласието на съответния орган, които да подпомагат Комисията при контрола на ефективното прилагане и спазването на съответните разпоредби на настоящия регламент и да предоставят на Комисията конкретен експертен опит или знания.

Член 73

Неспазване

1.   Комисията приема решение за установяване на неспазване, когато установи, че съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка не спазва един или повече от следните елементи:

а)

съответните разпоредби на настоящия регламент;

б)

временните мерки, постановени съгласно член 70;

в)

ангажиментите, станали обвързващи съгласно член 71.

2.   Преди да приеме решението съгласно параграф 1, Комисията съобщава предварителните си констатации на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка. В предварителните констатации Комисията разяснява мерките, които възнамерява да вземе или които счита, че съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка следва да вземе, за да се предприемат ефективни действия по предварителните констатации.

3.   В решението, прието съгласно параграф 1, Комисията разпорежда на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка да предприеме необходимите мерки, за да гарантира спазването на решението по параграф 1 в разумен срок, посочен в него, и да предостави информация относно мерките, които доставчикът възнамерява да предприеме, за да се спази решението.

4.   Съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка предоставя на Комисията описание на мерките, които е предприел, за да гарантира спазването на решението по параграф 1, веднага след тяхното изпълнение.

5.   Когато Комисията установи, че условията по параграф 1 не са изпълнени, тя приключва разследването с решение. Решението се прилага незабавно.

Член 74

Санкции

1.   В решението, посочено в член 73, Комисията може да наложи на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка санкции, които не надвишават 6% от общия му световен оборот през предходната финансова година, ако установи, че този доставчик умишлено или поради непредпазливост:

а)

нарушава съответните разпоредби на настоящия регламент;

б)

не спазва решение, с което се постановяват временни мерки по член 70; или

в)

не спазва ангажимент, който е станал обвързващ с решение по член 71.

2.   Комисията може да приеме решение, с което да наложи на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, или на друго физическо или юридическо лице, посочено в член 67, параграф 1, санкции, които не надвишават 1% от общия световен годишен доход или оборот през предходната финансова година, ако те умишлено или поради непредпазливост:

а)

предоставят неточна, непълна или подвеждаща информация в отговор на обикновено искане или искане, постановено с решение по член 67;

б)

не отговорят на искането за информация, постановено с решение, в определения срок;

в)

не коригират в срока, определен от Комисията, невярна, непълна или подвеждаща информация, предоставена от служител, или не предоставят, или откажат да предоставят, пълна информация;

г)

отказват да се подложат на проверка съгласно член 69;

д)

не спазват мерките, приети от Комисията съгласно член 72; или

е)

не спазват условията за достъп до преписката на Комисията съгласно член 79, параграф 4.

3.   Преди да приеме решението съгласно параграф 2 от настоящия член, Комисията съобщава предварителните си констатации на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или на другото лице, посочено в член 67, параграф 1.

4.   При определянето на размера на санкцията Комисията взема предвид естеството, тежестта, продължителността и повторяемостта на нарушението, а за санкциите, наложени съгласно параграф 2 — и забавянето, породено в рамките на производството.

Член 75

Засилен надзор на мерките за справяне с нарушения на задълженията, предвидени в глава III, раздел 5

1.   Когато приема решение съгласно член 73 във връзка с нарушение от страна на доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка на някоя от разпоредбите на глава III, раздел 5, Комисията използва системата за засилен надзор, предвидена в настоящия член. При това тя отчита в максимална степен всяко становище на Европейския съвет за цифровите услуги съгласно настоящия член.

2.   В решението, посочено в член 73, Комисията изисква от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка да изготви и представи в разумен срок, посочен в решението, на координаторите за цифровите услуги, на Комисията и на Европейския съвет за цифровите услуги план за действие, в който се определят необходимите мерки, които са достатъчни за прекратяване или поправяне на последиците от нарушението. Тези мерки включват ангажимент за извършване на независим одит в съответствие с член 37, параграфи 3 и 4 на изпълнението на другите мерки, като се посочват идентификационните данни на одиторите, както и методологията, графикът и последващите действия във връзка с одита. Мерките могат също така да включват, когато е целесъобразно, ангажимент за участие в съответен кодекс за поведение, както е предвидено в член 45.

3.   В срок от един месец след получаване на плана за действие Европейският съвет за цифровите услуги съобщава становището си относно плана за действие на Комисията. В срок от един месец след получаване на това становище Комисията решава дали мерките, предвидени в плана за действие, са достатъчни за прекратяване или поправяне на последиците от нарушението и определя разумен срок за неговото изпълнение. В решението се взема предвид евентуалният ангажимент за придържане към съответните кодекси за поведение. Комисията впоследствие наблюдава изпълнението на плана за действие. За тази цел съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка изпраща доклада от одита на Комисията без необосновано забавяне, след като стане достъпен, и редовно информира Комисията за предприетите стъпки за изпълнението на плана за действие. Когато е необходимо за целите на наблюдението, Комисията може да изиска от съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка да предостави допълнителна информация в рамките на разумен срок, определен от Комисията.

Комисията информира Европейския съвет за цифровите услуги и координаторите за цифровите услуги относно изпълнението на плана за действие и относно неговото наблюдение.

4.   Комисията може да предприеме необходимите мерки в съответствие с настоящия регламент, и по-специално член 76, параграф 1, буква д) и член 82, параграф 1, когато:

а)

съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка не представи план за действие, одитния доклад, необходимите актуализации или всякаква допълнителна изисквана информация в рамките на приложимия срок;

б)

Комисията отхвърли предложения план за действие, тъй като счита, че предвидените в него мерки са недостатъчни за прекратяване или поправяне на последиците от нарушението; или

в)

Комисията счита въз основа на одитния доклад, актуализациите или допълнителна информация, които са ѝ предоставени, или всяка друга информация, с която разполага, че изпълнението на плана за действие е недостатъчно за прекратяване или поправяне на последиците от нарушението.

Член 76

Периодични имуществени санкции

1.   Комисията може да приеме решение, с което да наложи на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или на друго лице, посочено в член 67, параграф 1, в зависимост от случая, периодични имуществени санкции, които не надвишават 5% от среднодневния доход или световен годишен оборот през предходната финансова година на ден, изчислен от датата, посочена в решението, с цел да ги принуди:

а)

да предоставят точна и пълна информация в отговор на решение, изискващо информация съгласно член 67;

б)

да се подложат на проверка, която Комисията е разпоредила с решение съгласно член 69;

в)

да спазят решение, с което се постановяват временни мерки съгласно член 70, параграф 1;

г)

да спазят ангажиментите, станали обвързващи с решение съгласно член 71, параграф 1;

д)

да спазят решение съгласно член 73, параграф 1, включително, когато е приложимо, изискванията, които то съдържа във връзка с плана за действие, посочен в член 75.

2.   Когато съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или другото лице, посочено в член 67, параграф 1, са изпълнили задължението, във връзка с което е наложена периодичната имуществена санкция, Комисията може да определи окончателния размер на периодичната имуществена санкция на стойност, по-ниска от посочената в първоначалното решение.

Член 77

Давностен срок за налагане на санкции

1.   За упражняването на правомощията, предоставени на Комисията с членове 74 и 76, се прилага петгодишен давностен срок.

2.   Срокът започва да тече от деня, в който е извършено нарушението. При все това, в случай на продължавани или повторни нарушения, срокът започва да тече от деня, в който нарушението се прекратява.

3.   Всяко действие, предприето от Комисията или от координатора за цифровите услуги за целите на разследването или производството във връзка с нарушение, прекъсва давностния срок за налагане на санкции или периодични имуществени санкции. Действията, с които се прекъсва давността, включват по-специално:

а)

искания за информация от Комисията или от координатор за цифровите услуги;

б)

проверка;

в)

образуване на производство от Комисията съгласно член 66, параграф 1.

4.   След всяко прекъсване започва да тече нов давностен срок. Въпреки това давностният срок за налагането на санкции или периодични имуществени санкции изтича най-късно в деня, в който изтича срок, равен на два пъти давностния срок, без Комисията да е наложила санкция или периодична имуществена санкция. Този срок се удължава със срока, през който давността е спряла да тече съгласно параграф 5.

5.   Давностният срок за налагане на санкции или периодични имуществени санкции спира да тече, докато решението на Комисията е предмет на производство пред Съда на Европейския съюз.

Член 78

Давностен срок за изпълнение на санкциите

1.   За упражняване на правомощието на Комисията за прилагане на решенията по членове 74 и 76 се прилага петгодишен давностен срок.

2.   Срокът започва да тече в деня, в който решението стане окончателно.

3.   Давностният срок за изпълнение на санкциите се прекъсва:

а)

при съобщаване на решение, с което се изменя първоначалният размер на санкцията или на периодичната имуществена санкция или с което се отказва такова изменение;

б)

при всяко действие на Комисията или на държава членка, действаща по искане на Комисията, предприето с цел плащане на санкцията или на периодичната имуществена санкция.

4.   След всяко прекъсване започва да тече нов давностен срок.

5.   Давностният срок за изпълнение на санкциите спира да тече, докато:

а)

тече срокът, определен за плащане;

б)

принудителното плащане е спряно съгласно решение на Съда на Европейския съюз или решение на национален съд.

Член 79

Право на изслушване и на достъп до преписката

1.   Преди да приеме решение съгласно член 73, параграф 1, член 74 или член 76, Комисията дава възможност на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка или на друго лице, посочено в член 67, параграф 1, да бъдат изслушани относно:

а)

предварителни констатации на Комисията, включително всеки въпрос, по който Комисията е направила възражения;

б)

мерки, които Комисията може да има намерение да предприеме с оглед на предварителните констатации, посочени в буква а).

2.   Съответният доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, или другото лице, посочено в член 67, параграф 1, могат да представят своите забележки по предварителните констатации на Комисията в разумен срок, определен от Комисията в нейните предварителни констатации, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.

3.   Комисията основава своите решения само на онези възражения, по които засегнатите лица са имали възможност да изразят становище.

4.   Правото на защита на засегнатите лица се зачита напълно в хода на производството. Те имат право на достъп до преписката на Комисията при условията на договорено разкриване, при спазване на законния интерес на съответния доставчик на много голяма онлайн платформа или много голяма онлайн търсачка, или на друго засегнато лице във връзка със защитата на техните търговски тайни. Комисията има правомощието да приема решения, в които се определят условията за разкриване в случай на несъгласие между страните. Правото на достъп до преписката на Комисията не включва достъп до поверителна информация и вътрешни документи на Комисията, Европейския съвет за цифровите услуги, координаторите за цифровите услуги, други компетентни органи и