4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/30


2009. május 13-án benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

(C-171/09. sz. ügy)

2009/C 153/58

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Peere és P. Dejmek meghatalmazottak)

Alperes: Francia Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Köztársaság — mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2006. augusztus 1-jei 2006/70/EK bizottsági irányelvnek (1), vagy legalábbis azokat nem közölte a Bizottsággal — nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2006/70/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 15-én lejárt. A jelen kereset benyújtásának időpontjáig az alperes nem fogadott el minden szükséges átültetési intézkedést, vagy legalábbis azokat még nem közölte a Bizottsággal.


(1)  HL L 214., 29. o.