4.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/30


Kanne 13.5.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Ranskan tasavalta

(Asia C-171/09)

2009/C 153/58

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies asiamiehet: V. Peere ja P. Dejmek)

Vastaaja: Ranskan tasavalta

Vaatimukset

Yhteisöjen tuomioistuimen on todettava, että Ranskan tasavalta ei ole noudattanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmän sekä yksinkertaistettuja asiakkaan tuntemismenettelyjä sekä satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti harjoitetun rahoitustoiminnan perusteella myönnettyjä poikkeuksia koskevien teknisten perusteiden osalta 1.8.2006 annetun komission direktiivin 2006/70/EY (1) mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut sen noudattamisen edellytyksenä olevia lakeja, asetuksia eikä hallinnollisia määräyksiä eikä ainakaan ilmoittanut niistä komissiolle

Ranskan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Määräaika direktiivin 2006/70/EY täytäntöönpanolle päättyi 15.12.2007. Vastaaja ei kuitenkaan tämän kanteen nostamisajankohtana vielä ollut toteuttanut kaikkia direktiivin täytäntöönpanon edellytyksenä olevia toimenpiteitä tai ei ainakaan ollut ilmoittanut niistä komissiolle.


(1)  EUVL L 214, s. 29.