27.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/73


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/316

оd 26. veljače 2015.

o prekidu antidampinškog postupka povezanog s uvozom određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Europska komisija („Komisija”) najavila je 15. veljače 2014. pokretanje antidampinškog ispitnog postupka u vezi s uvozom u Uniju određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske („predmetna zemlja”) na temelju članka 5. Osnovne uredbe. Obavijest o pokretanju postupka objavila je u Službenom listu Europske unije  (2) („Obavijest o pokretanju postupka”). Ispravak obavijesti o pokretanju postupka objavljen je u Službenom listu 4. rujna 2014. (3).

(2)

Komisija je pokrenula ispitni postupak nakon što je Dansko udruženje za akvakulturu („podnositelj pritužbe”) 3. siječnja 2014. uložilo pritužbu u ime proizvođača koji predstavljaju više od 25 % ukupne proizvodnje određene kalifornijske pastrve u Uniji. Pritužba je sadržavala dokaze prima facie o dampingu određene kalifornijske pastrve i tako nastaloj znatnoj šteti, što je Komisija smatrala dostatnim opravdanjem za pokretanje ispitnog postupka.

(3)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka pozvala sve zainteresirane strane da joj se jave kako bi sudjelovale u ispitnom postupku. Osim toga, Komisija je o pokretanju ispitnog postupka posebno obavijestila podnositelje pritužbe, druge poznate proizvođače iz Unije, korisnike i uvoznike, proizvođače izvoznike iz Turske i turska nadležna tijela te udruženja za koja se zna da se na njih odnosi pokretanje ispitnog postupka i pozvala ih na sudjelovanje.

(4)

Sve zainteresirane strane dobile su priliku dostaviti svoje primjedbe na pokretanje ispitnog postupka i zatražiti saslušanje s Komisijom i/ili službenikom za saslušanje Glavne uprave za trgovinu. Nije uvedena nijedna privremena pristojba.

2.   POVLAČENJE PRITUŽBE I PREKID POSTUPKA

(5)

Podnositelj pritužbe povukao je svoju pritužbu dopisom Komisiji od 19. studenoga 2014.

(6)

Na temelju članka 9. stavka 1. Osnovne uredbe postupak se može prekinuti ako se pritužba povuče, uz uvjet da takav prekid nije protivan interesu Unije.

(7)

Ispitnim postupkom nisu otkriveni razlozi zbog kojih bi navedeni prekid bio protivan interesu Unije. Stoga je Komisija zaključila da bi se taj postupak trebao prekinuti. Zainteresirane su strane o tome obaviještene te im je omogućeno da se očituju. Međutim, nisu primljene nikakve primjedbe.

(8)

Komisija stoga zaključuje da bi se antidampinški postupak povezan s uvozom određene kalifornijske pastrve iz Turske u Uniju trebao prekinuti.

(9)

Ova je Odluka u skladu s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Osnovne uredbe,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prekida se antidampinški postupak povezan s uvozom u Uniju kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) sljedećih obilježja:

živa, pojedinačne mase 1,2 kg ili manje, ili

svježa, rashlađena, smrznuta i/ili dimljena:

u obliku cijele ribe (s glavom), bez škrga ili s njima, bez utrobe ili s njom, pojedinačne mase 1,2 kg ili manje, ili

bez glave, bez škrga ili s njima, bez utrobe ili s njom, pojedinačne mase 1 kg ili manje, ili

u obliku fileta pojedinačne mase 400 g ili manje,

trenutačno razvrstana u oznake KN ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 i ex 0305 43 00 i podrijetlom iz Turske.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. veljače 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  Obavijest o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske (SL C 44, 15.2.2014., str. 18.).

(3)  Ispravak obavijesti o pokretanju antidampinškog postupka u vezi s uvozom određene kalifornijske pastrve podrijetlom iz Turske (SL C 297, 4.9.2014., str. 24.).