27.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 56/73


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/316,

annettu 26 päivänä helmikuuta 2015,

Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, ilmoitti 15 päivänä helmikuuta 2014 tietyn Turkista, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevan kirjolohen tuontia koskevan polkumyyntitutkimuksen vireillepanosta perusasetuksen 5 artiklan perusteella. Se julkaisi Euroopan unionin virallisessa lehdessä menettelyn vireillepanoa koskevan ilmoituksen (2), jäljempänä ’vireillepanoilmoitus’. Virallisessa lehdessä julkaistiin 4 päivänä syyskuuta 2014 vireillepanoilmoitusta koskeva oikaisu (3), jonka tarkoituksena oli selventää tuotteen määritelmää.

(2)

Komissio pani tutkimuksen vireille, kun Danish Aquaculture Association, jäljempänä ’valituksen tekijä’, esitti 3 päivänä tammikuuta 2014 valituksen sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa yli 25 prosenttia tietyn kirjolohen kokonaistuotannosta unionissa. Valituksessa esitettiin alustava näyttö tietyn kirjolohen polkumyyntituonnista ja siitä aiheutuneesta merkittävästä vahingosta, ja komissio piti sitä riittävänä tutkimuksen vireillepanoa varten.

(3)

Vireillepanoilmoituksessa komissio pyysi asianomaisia osapuolia ottamaan siihen yhteyttä tutkimukseen osallistumista varten. Lisäksi komissio ilmoitti nimenomaisesti tutkimuksen vireillepanosta valituksen tekijöille, muille tiedossa oleville unionin tuottajille, käyttäjille ja tuojille, turkkilaisille vientiä harjoittaville tuottajille ja Turkin viranomaisille sekä järjestöille, joita asian tiedettiin koskevan, ja kehotti niitä osallistumaan.

(4)

Kaikilla asianomaisilla osapuolilla oli tilaisuus esittää huomautuksensa tutkimuksen vireillepanosta ja pyytää saada tulla komission ja/tai kuulemismenettelystä kauppaan liittyvissä menettelyissä vastaavan neuvonantajan kuulemiksi. Käyttöön ei otettu väliaikaisia tulleja.

2.   VALITUKSEN PERUUTTAMINEN JA MENETTELYN PÄÄTTÄMINEN

(5)

Valituksen tekijä peruutti valituksensa 19 päivänä marraskuuta 2014 päivätyllä komissiolle osoitetulla kirjeellä.

(6)

Perusasetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti menettely voidaan päättää, jos valitus peruutetaan, paitsi jos päättäminen ei olisi unionin edun mukaista.

(7)

Tutkimuksessa ei ole tullut esiin näkökohtia, jotka olisivat osoittaneet, että päättäminen olisi vastoin unionin etua. Näin ollen komissio katsoo, että tämä menettely olisi päätettävä. Asianomaisille osapuolille ilmoitettiin asiasta ja niille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Huomautuksia ei kuitenkaan saatu.

(8)

Tästä syystä komissio katsoo, että tietyn Turkista peräisin olevan kirjolohen tuontia unioniin koskeva polkumyynnin vastainen menettely olisi päätettävä.

(9)

Tämä päätös on perusasetuksen 15 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukainen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Päätetään polkumyynnin vastainen menettely, joka koskee Turkista peräisin olevaa unioniin tuotavaa kirjolohta (Oncorhynchus mykiss):

elävänä, kappalepaino enintään 1,2 kg, tai

tuoreena, jäähdytettynä, jäädytettynä ja/tai savustettuna:

joko kokonaisina kaloina (päineen), kiduksineen tai ilman kiduksia, perattuna tai perkaamattomana, kappalepaino enintään 1,2 kg, tai

päättömänä, kiduksineen tai ilman kiduksia, perattuna tai perkaamattomana, kappalepaino enintään 1 kg, tai

fileinä, kappalepaino enintään 400 grammaa,

ja joka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ja ex 0305 43 00.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 26 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Ilmoitus Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL C 44, 15.2.2014, s. 18).

(3)  Oikaisu ilmoitukseen Turkista peräisin olevan tietyn kirjolohen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL C 297, 4.9.2014, s. 24).