27.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 56/73


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/316 НА КОМИСИЯТА

от 26 февруари 2015 година

за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 15 февруари 2014 г. Европейската комисия („Комисията“) обяви започването на антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на определена дъгова пъстърва с произход от Турция („засегнатата държава“) въз основа на член 5 от основния регламент. Тя публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2) („известието за започване“). На 4 септември 2014 г. в Официален вестник беше публикувана поправка на Известието за започване (3), чието предназначение беше да изясни обхвата на продукта.

(2)

Комисията започна разследването вследствие на жалба, подадена на 3 януари 2014 г. от Danish Aquaculture Association („жалбоподателя“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на определена дъгова пъстърва в Съюза. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпинг на определена дъгова пъстърва и за съществена вреда, произтичаща от дъмпинга, които Комисията счете за достатъчно основание за започването на разследване.

(3)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията специално информира жалбоподателите, другите известни производители от Съюза, ползвателите и вносителите, производителите износители в Турция и турските органи, както и сдруженията, за които е известно, че са засегнати, за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(4)

Всички заинтересовани страни имаха възможността да изразят становището си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Не бяха наложени временни мита.

2.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(5)

С писмо до Комисията от 19 ноември 2014 г. жалбоподателят оттегли жалбата си.

(6)

В съответствие с член 9, параграф 1 от основния регламент при оттегляне на жалба процедурата може да бъде прекратена, освен когато прекратяването не е в интерес на Съюза.

(7)

При разследването не бяха констатирани съображения, които да сочат, че такова прекратяване не би било в интерес на Съюза. Поради това Комисията счита, че настоящата процедура следва да бъде прекратена. Заинтересованите страни бяха съответно информирани и им беше предоставена възможност да изразят мнението си. Не бяха получени обаче никакви коментари.

(8)

Поради това Комисията заключи, че антидъмпинговата процедура във връзка с вноса в Съюза на определена дъгова пъстърва с произход от Турция следва да бъде прекратена,

(9)

Настоящото решение е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Антидъмпинговата процедура във връзка с вноса в Съюза на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss):

жива, с единично тегло, равно на или по-малко от 1,2 kg, или

прясна, охладена, замразена и/или пушена:

под формата на цели риби (с глави), независимо дали с хриле, независимо дали изкормени, с единично тегло, равно на или по-малко от 1,2 kg, или

без глави, независимо дали с хриле, независимо дали изкормени, с единично тегло, равно на или по-малко от 1 kg, или

под формата на филе с единично тегло, равно на или по-малко от 400 g,

понастоящем класирана в кодове по КН ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 и ex 0305 43 00 и с произход от Турция, се прекратява.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(2)  Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция (ОВ C 44, 15.2.2014 г., стр. 18).

(3)  Поправка на Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция (ОВ C 297, 4.9.2014 г., стр. 24).