WTO: avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 94/800/EG om ingående, på EU:s vägnar av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) - frågor rörande varuhandel

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986-1994) - Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO)-mer specifikt avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

VILKET SYFTE HAR AVTALET OCH BESLUTET?

VIKTIGA PUNKTER

De grundläggande principerna är principen om nationell behandling och principen om mest gynnad nation. Det innebär att varje medlem i WTO ska behandla andra medlemmars rättssubjekt på ett sätt som inte är mindre förmånligt än hur man behandlar sina egna rättssubjekt. Dessutom ska varje fördel som medges något annat medlemslands rättssubjekt, omedelbart och ovillkorligt medges alla andra medlemsländers rättssubjekt. Detta gäller även om denna behandling skulle vara mer gynnsam än den som medlemmen ifråga ger sina egna rättssubjekt.

ALLMÄNNA REGLER

Normer för tillgång till, omfattning och användning av immateriella rättigheter

GENOMFÖRANDE AV AVTALET

Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter

Övergångsperiod

Industriländerna förfogar över en övergångsperiod om ett år för att bringa sin lagstiftning och sina förfaranden i överensstämmelse med avtalets bestämmelser. Övergångsperioden förlängdes till fem år för utvecklingsländer och för länder som övergick från en centralstyrd ekonomi till en marknadsekonomi och för de minst utvecklade länderna är övergångsperioden elva år.

Institutionell ram

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH AVTALET?

BAKGRUND

Mer information finns här: EU och WTO (Europeiska kommissionen).

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1-2).

Multilaterala förhandlingar i Ururguayrundan (1986–1994) - Avtal om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO).

Senast ändrat 18.04.2017