21.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 247/66


CARIFORUM VALSTYBIŲ IR EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMU ĮSTEIGTOS CARIFORUM IR ES JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2010

2010 m. gegužės 17 d.

dėl CARIFORUM ir ES jungtinės tarybos, CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komiteto ir specialiųjų komitetų darbo tvarkos taisyklių priėmimo

(2010/562/ES)

CARIFORUM IR ES JUNGTINĖ TARYBA,

atsižvelgdama į CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą (toliau – Susitarimas), pasirašytą 2008 m. spalio 15 d. Bridžtaune, Barbadose, ypač į jo 227 straipsnį, 228 straipsnio 3 dalį, 229 straipsnio 1 dalį ir 230 straipsnio 2 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Susitarime numatyta, kad CARIFORUM ir ES jungtinė taryba (toliau – Jungtinė taryba) turi priimti savo ir nustatyti CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komiteto (toliau – Prekybos ir vystymosi komitetas) darbo tvarkos taisykles.

(2)

Jungtinei tarybai ir Prekybos ir vystymosi komitetui vykdyti savo pareigas padeda Specialusis muitinių bendradarbiavimo ir prekybos lengvinimo komitetas, įsteigtas pagal Susitarimo 36 straipsnį, bei specialieji komitetai, kurie gali būti įsteigti pagal Susitarimo 230 straipsnio 4 dalį. Dėl to taip pat tikslinga nustatyti tų specialiųjų komitetų darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nustatomos Jungtinės tarybos bei Prekybos ir vystymosi komiteto darbo tvarkos taisyklės išdėstytos atitinkamai I ir II prieduose.

2 straipsnis

1.   III priede išdėstytos darbo tvarkos taisyklės taikomos Specialiajam muitinių bendradarbiavimo ir prekybos lengvinimo komitetui ir visiems kitiems specialiesiems komitetams, kurie gali būti įsteigti pagal Susitarimo 230 straipsnio 4 dalį.

2.   Šios taisyklės nedaro įtakos jokioms specialiosioms taisyklėms, kurios numatytos Susitarime arba dėl kurių Jungtinė taryba gali priimti sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. gegužės 17 d.

Priimta Madride 2010 m. gegužės 17 d.

CARIFORUM valstybių vardu

M. McCLEAN

ES vardu

K. DE GUCHT


I PRIEDAS

CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtos

CARIFORUM IR ES JUNGTINĖS TARYBOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkavimas

1.   CARIFORUM ir ES jungtinės tarybos (toliau – Jungtinė taryba) sudėtis numatyta Susitarimo 228 straipsnio 1 dalyje.

2.   Kolektyviai veikiančių CARIFORUM valstybių atstovas, kaip numatyta Susitarimo 228 straipsnio 2 dalyje, vadinamas CARIFORUM vyriausiuoju įgaliotiniu. Apie paskirtą CARIFORUM vyriausiąjį įgaliotinį ar apie visus su tuo susijusius pasikeitimus pranešama Jungtinės tarybos pirmininkui.

3.   Darbo tvarkos taisyklėse vartojama sąvoka „Šalys“ atitinka Susitarimo 233 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąvokos apibrėžtį.

4.   Jungtinei tarybai paeiliui po 12 mėnesių ne žemesniu kaip ministrų lygiu pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos atstovas bei Europos Komisijos atstovas, atstovaujantys ES, ir CARIFORUM valstybių atstovas. Tačiau pirmasis pirmininkavimo laikotarpis prasideda pirmojo Jungtinės tarybos posėdžio dieną ir baigiasi kitų metų gruodžio 31 d. Pirmą kartą pirmininkauja CARIFORUM valstybių atstovas. Pirmą kartą pirmininkauja CARIFORUM valstybių atstovas.

2 straipsnis

Atstovavimas

1.   Pagal Susitarimo 228 straipsnio 5 dalį Jungtinės tarybos nariai gali paskirti savo atstovus.

2.   Narys, norintis, kad jam atstovautų pakaitinis atstovas, praneša Jungtinės tarybos pirmininkui pavaduosiančio atstovo vardą ir pavardę prieš posėdį, kuriame jam bus taip atstovaujama. Jungtinės tarybos nario pakaitinis atstovas naudojasi visomis atstovaujamo nario teisėmis.

3 straipsnis

Stebėtojai

1.   Jungtinė taryba gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti nuolatiniams stebėtojams.

2.   Jungtinė taryba gali nuspręsti kviesti ir kitus stebėtojus ad hoc pagrindu.

3.   Jungtinė taryba gali nuspręsti kviesti CARIFORUM ir ES parlamentinio komiteto bei CARIFORUM ir ES konsultacinio komiteto atstovus, kad jie informuotų Jungtinę tarybą apie atitinkamų komitetų veiklą.

4 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jungtinė taryba posėdžiauja reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, ir rengia neeilinius posėdžius, kai to reikia atsižvelgiant į aplinkybes, Šalims susitarus.

2.   Kiekvienas Jungtinės tarybos posėdis vyksta abiejų Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

3.   Jungtinės tarybos posėdžius sušaukia Jungtinės tarybos sekretorius, pranešimus pateikdamas ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki posėdžio pradžios, išskyrus tuos atvejus, kai šaukiamas neeilinis posėdis.

5 straipsnis

Delegacijos

Jungtinės tarybos narius gali lydėti pareigūnai. Prieš kiekvieną posėdį Jungtinės tarybos pirmininkas informuojamas apie numatytą Susitarimą pasirašiusių CARIFORUM valstybių ir ES, Susitarimo Šalies, delegacijų sudėtį bei apie stebėtojus.

6 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Sąjungos Tarybos Generalinis sekretoriatas ir CARIFORUM valstybės paeiliui po 12 mėnesių užtikrina Jungtinės tarybos sekretoriaus pareigų atlikimą. Šie laikotarpiai sutampa atitinkamai su ES ir CARIFORUM valstybių pirmininkavimo laikotarpiais.

7 straipsnis

Dokumentai

Kai Jungtinės tarybos svarstymai grindžiami rašytiniais patvirtinamaisiais dokumentais, sekretorius šiuos dokumentus sunumeruoja ir platina kaip Jungtinės tarybos dokumentus.

8 straipsnis

Korespondencija

1.   Visa Jungtinei tarybai adresuota korespondencija siunčiama Jungtinės tarybos sekretoriui.

2.   Sekretorius užtikrina, kad Jungtinei tarybai adresuota korespondencija būtų perduodama Tarybos pirmininkui ir platinama, atitinkamais atvejais, kaip šių taisyklių 7 straipsnyje nurodyti dokumentai, kitiems Jungtinės tarybos nariams. Platinama korespondencija siunčiama Europos Komisijos Generaliniam sekretoriatui, Europos Sąjungos valstybių narių nuolatinėms atstovybėms Briuselyje, CARIFORUM koordinatoriui ir kiekvienos Susitarimą pasirašiusios CARIFORUM valstybės koordinatoriams, kaip numatyta Susitarimo 234 straipsnio 1 dalyje.

3.   Jungtinės tarybos pirmininko parengtą korespondenciją sekretorius siunčia gavėjams ir ją platina, atitinkamais atvejais, kaip šių taisyklių 7 straipsnyje nurodytus dokumentus, kitiems Jungtinės tarybos nariams ir 2 dalyje nurodytiems gavėjams.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Remdamasis Šalių ir Susitarimą pasirašiusių CARIFORUM valstybių pateiktais pasiūlymais, Jungtinės tarybos sekretorius sudaro preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Jungtinės tarybos sekretorius šią darbotvarkę kartu su susijusiais dokumentais nusiunčia šių taisyklių 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems gavėjams ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio pradžios.

2.   Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę prašymą, kartu su susijusiais dokumentais, sekretorius gavo ne vėliau kaip prieš 28 dienas iki posėdžio pradžios.

3.   Darbotvarkę Jungtinė taryba priima kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims susitarus į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Šalims pritarus Jungtinės tarybos pirmininkas į posėdžius gali kviesti ekspertus informacijai konkrečiais klausimais suteikti.

5.   Šalims pritarus sekretorius gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, siekdamas atsižvelgti į aplinkybes konkrečiu atveju.

10 straipsnis

Protokolai

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą sekretorius paprastai parengia per vieną mėnesį po posėdžio.

2.   Protokole paprastai apibendrinamas kiekvienas darbotvarkės punktas, ir, atitinkamais atvejais, nurodoma:

a)

visi Jungtinei tarybai pateikti dokumentai;

b)

pareiškimai, kuriuos įtraukti paprašė Jungtinės tarybos nariai; ir

c)

priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir konkrečiais klausimais priimtos išvados.

3.   Protokole taip pat turi būti pateiktas posėdyje dalyvavusių Jungtinės tarybos narių arba jų pakaitinių atstovų sąrašas, juos lydėjusių delegacijų narių sąrašas ir posėdyje dalyvavusių stebėtojų sąrašas.

4.   Protokolą abi Šalys raštu patvirtina per tris mėnesius nuo posėdžio dienos. Kai protokolas patvirtinamas, sekretorius pasirašo du protokolo egzempliorius ir kiekviena Šalis gauna po vieną šių patvirtintų dokumentų originalą. Pasirašyto protokolo kopijos siunčiamos visiems 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems gavėjams.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Sprendimus ir rekomendacijas Jungtinė taryba priima bendru sutarimu, kaip numatyta Susitarimo 229 straipsnyje.

2.   Jungtinė taryba gali nuspręsti bet kokį su Susitarimu susijusį AKR ir ES valstybėms svarbų bendro pobūdžio klausimą pateikti AKR ir ES ministrų tarybai, kaip apibrėžta Kotonu susitarimo 15 straipsnyje.

3.   Jei abi Šalys susitaria, laikotarpiu tarp posėdžių Jungtinė taryba sprendimus ar rekomendacijas gali priimti taikydama rašytinę procedūrą. Rašytinė procedūra yra Šalių keitimasis raštais. CARIFORUM vyriausiasis įgaliotinis yra įgaliotas keistis tokiais raštais ir patvirtinti Susitarimą pasirašiusių CARIFORUM valstybių pritarimą sprendimams, prireikus gavęs atskirų Susitarimą pasirašiusių CARIFORUM valstybių pritarimo tokiems sprendimams patvirtinimą.

4.   Susitarimo 229 straipsnyje nurodyti Jungtinės tarybos sprendimai ir rekomendacijos vadinami atitinkamai „sprendimu“ arba „rekomendacija“, juose nurodomas serijos numeris, jų priėmimo data ir dalykas. Kiekviename sprendime nustatoma jo įsigaliojimo data.

5.   Jungtinės tarybos priimtų sprendimų ir rekomendacijų tikrumą ES vardu tvirtina Europos Komisijos atstovas, o CARIFORUM valstybių vardu – CARIFORUM vyriausiasis įgaliotinis.

6.   Sprendimai ir rekomendacijos, kaip Jungtinės tarybos dokumentai, siunčiami visiems 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems gavėjams.

12 straipsnis

Viešumas

1.   Jungtinės tarybos posėdžiai yra uždari, jei nenusprendžiama kitaip.

2.   Kiekviena Šalis ar Susitarimą pasirašiusi CARIFORUM valstybė gali nuspręsti, ar skelbti Jungtinės tarybos sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Kalbos

1.   Jungtinės tarybos darbo kalbos yra bendros Šalių oficialios kalbos, t. y. anglų, ispanų, prancūzų ir olandų.

2.   Svarstydama ir priimdama sprendimus ir rekomendacijas Jungtinė taryba remiasi dokumentais ir pasiūlymais, parengtais viena iš 1 dalyje nurodytų kalbų.

14 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo Jungtinės tarybos posėdžiuose patirtas išlaidas – tiek išlaidas personalui, kelionėms ir pragyvenimui, tiek pašto bei telekomunikacijų išlaidas.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis.

3.   Vertimo žodžiu paslaugų teikimo posėdžiuose ir dokumentų vertimo į bet kurią Jungtinės tarybos darbo kalbą ar iš jos išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis. Vertimo žodžiu į kitas Europos Sąjungos oficialias kalbas paslaugų teikimo ir dokumentų vertimo į tas kalbas ar iš jų išlaidas padengia ES.


II PRIEDAS

CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigto

CARIFORUM IR ES PREKYBOS IR VYSTYMOSI KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkavimas

1.   CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komitetas (toliau – Prekybos ir vystymosi komitetas) įsteigtas pagal Susitarimo 230 straipsnį, kad padėtų CARIFORUM ir ES jungtinei tarybai (toliau – Jungtinė taryba) vykdyti savo pareigas ir būtų atsakingas už bendrą Susitarimo įgyvendinimą.

2.   Kaip numatyta Susitarimo 230 straipsnio 1 dalyje, Prekybos ir vystymosi komitetą sudaro Europos Sąjungos Tarybos narių atstovai bei Europos Komisijos atstovai ir Susitarimą pasirašiusių CARIFORUM valstybių atstovai, paprastai vyresnieji pareigūnai.

3.   Kolektyviai veikiančių CARIFORUM valstybių atstovas, kaip numatyta Susitarimo 230 straipsnio 1 dalyje, vadinamas CARIFORUM vyresniuoju įgaliotiniu. Apie paskirtą CARIFORUM vyresnįjį įgaliotinį ar apie visus su tuo susijusius pasikeitimus pranešama Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkui.

4.   Prekybos ir vystymosi komitetui paeiliui po 12 mėnesių pirmininkauja Europos Komisijos vyresnieji pareigūnai, atstovaujantys ES, ir CARIFORUM valstybių vyresnieji pareigūnai, atstovaujantys CARIFORUM valstybėms. Pirmasis pirmininkavimo laikotarpis sutampa su pirmuoju pirmininkavimo Jungtinei tarybai laikotarpiu. Šį laikotarpį ir vėliau kiekvieną kitą 12 mėnesių laikotarpį Prekybos ir vystymosi komitetui pirmininkauja Šalis, pirmininkaujanti Jungtinei tarybai. Pirmą kartą pirmininkauja CARIFORUM valstybių atstovas.

5.   Prekybos ir vystymosi komitetas ne tik vykdo jam pagal Susitarimą pavestas konkrečias užduotis, bet ir rengia Jungtinės tarybos posėdžius ir svarstymus, prireikus stebi Jungtinės tarybos sprendimų ir rekomendacijų įgyvendinimą ir apskritai užtikrina tinkamo Susitarimo veikimo tęstinumą. Komitetas svarsto visus Jungtinės tarybos perduotus svarstyti klausimus ar visus kitus klausimus, kurie gali iškilti įgyvendinant Susitarimą.

6.   Tais atvejais, kai Susitarime nurodoma konsultacijų galimybė, konsultacijos gali vykti Prekybos ir vystymosi komitete. Šalims susitarus, konsultacijas galima tęsti Jungtinėje taryboje, jei Susitarime nenurodyta kitaip.

2 straipsnis

Atstovavimas

1.   Prekybos ir vystymosi komiteto nariai gali paskirti savo atstovus.

2.   Narys, norintis, kad jam atstovautų pakaitinis atstovas, praneša Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkui pavaduosiančio atstovo vardą ir pavardę prieš posėdį, kuriame jam bus taip atstovaujama. Prekybos ir vystymosi komiteto nario pakaitinis atstovas naudojasi visomis atstovaujamo nario teisėmis.

3 straipsnis

Stebėtojai

1.   Prekybos ir vystymosi komitetas gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti nuolatiniams stebėtojams.

2.   Prekybos ir vystymosi komitetas gali nuspręsti kviesti ir kitus stebėtojus ad hoc pagrindu.

3.   Prekybos ir vystymosi komitetas gali nuspręsti kviesti CARIFORUM ir ES parlamentinio komiteto bei CARIFORUM ir ES konsultacinio komiteto atstovus, kad jie informuotų Jungtinę tarybą apie atitinkamų komitetų veiklą.

4 straipsnis

Posėdžiai

1.   Prekybos ir vystymosi komitetas posėdžiauja kartą per metus arba tada, kai to reikia atsižvelgiant į aplinkybes, Šalims susitarus. Abiem Šalims susitarus Prekybos ir vystymosi komiteto posėdžiai gali vykti naudojant vaizdo arba telefonines konferencijas. Tokiu atveju Šalys susitaria, kaip bus pasidalijamos išlaidos, susijusios su posėdžio rengimu naudojant tokias priemones.

2.   Visus Prekybos ir vystymosi komiteto posėdžius sušaukia sekretorius abiejų Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje. Pranešimas apie šaukiamą posėdį pateikiamas ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki posėdžio pradžios, išskyrus neatidėliotinus atvejus.

5 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas informuojamas apie numatytą posėdyje dalyvausiančių delegacijų sudėtį.

6 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Komisija ir CARIFORUM valstybės paeiliui po 12 mėnesių užtikrina Prekybos ir vystymosi komiteto sekretoriaus pareigų atlikimą. Šie laikotarpiai sutampa atitinkamai su ES ir CARIFORUM valstybių pirmininkavimo laikotarpiais.

7 straipsnis

Dokumentai

Kai Prekybos ir vystymosi komiteto svarstymai grindžiami rašytiniais patvirtinamaisiais dokumentais, sekretorius šiuos dokumentus sunumeruoja ir platina kaip Prekybos ir vystymosi komiteto dokumentus.

8 straipsnis

Korespondencija

Visa korespondencija su Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininku siunčiama Prekybos ir vystymosi komiteto sekretoriui, kuris ją perduoda komiteto nariams bei Jungtinės tarybos pirmininkui ir sekretoriui ir, atitinkamais atvejais, Jungtinės tarybos nariams.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Prekybos ir vystymosi komiteto sekretorius sudaro preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Ši darbotvarkė kartu su susijusiais dokumentais nusiunčiama Prekybos ir vystymosi komiteto nariams ir Jungtinės tarybos pirmininkui bei sekretoriui ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio pradžios.

2.   Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami punktai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę prašymą, kartu su susijusiais dokumentais, Prekybos ir vystymosi komiteto sekretorius gavo ne vėliau kaip prieš 28 dienas iki posėdžio pradžios.

3.   Darbotvarkę Prekybos ir vystymosi komitetas priima kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims susitarus, į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Šalims pritarus Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas į posėdžius gali kviesti ekspertus informacijai konkrečiais klausimais suteikti.

5.   Šalims pritarus Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkas gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, siekdamas atsižvelgti į aplinkybes konkrečiu atveju.

10 straipsnis

Protokolai

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą sekretorius paprastai parengia per vieną mėnesį po posėdžio.

2.   Protokole prie kiekvieno darbotvarkės punkto paprastai nurodoma:

a)

Prekybos ir vystymosi komitetui pateikti dokumentai;

b)

pareiškimai, kuriuos paprašė įtraukti Prekybos ir vystymosi komiteto nariai; ir

c)

priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir konkrečiais klausimais priimtos išvados.

3.   Protokole taip pat turi būti pateiktas posėdyje dalyvavusių Prekybos ir vystymosi komiteto narių arba jų pakaitinių atstovų sąrašas, juos lydėjusių delegacijų narių sąrašas ir posėdyje dalyvavusių stebėtojų sąrašas.

4.   Protokolą CARIFORUM vyresnysis įgaliotinis ir posėdyje dalyvavęs (-ę) Europos Komisijos vyresnysis (-ieji) pareigūnas (-ai) raštu patvirtina per du mėnesius nuo posėdžio dienos. Kai protokolas patvirtinamas, sekretorius pasirašo du protokolo egzempliorius ir kiekviena Šalis gauna po vieną šių patvirtintų dokumentų originalą. Pasirašyto protokolo kopijos siunčiamos Prekybos ir vystymosi komiteto nariams ir Jungtinės tarybos pirmininkui bei sekretoriui.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Tais atvejais, kai pagal Susitarimą Prekybos ir vystymosi komitetas yra įgaliotas priimti sprendimus ar rekomendacijas, tokie dokumentai vadinami atitinkamai „sprendimu“ arba „rekomendacija“, juose nurodomas serijos numeris, jų priėmimo data ir dalykas. Kiekviename sprendime nustatoma jo įsigaliojimo data.

2.   Prekybos ir vystymosi komitetui priimant sprendimą mutatis mutandis taikomas Jungtinės tarybos darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnis.

3.   Prekybos ir vystymosi komiteto sprendimai ir rekomendacijos siunčiami šių taisyklių 8 straipsnyje nurodytiems gavėjams.

12 straipsnis

Viešumas

1.   Prekybos ir vystymosi komiteto posėdžiai yra uždari, jei nenusprendžiama kitaip.

2.   Kiekviena Šalis ar Susitarimą pasirašiusi CARIFORUM valstybė gali nuspręsti, ar skelbti Prekybos ir vystymosi komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Kalbos

1.   Prekybos ir vystymosi komiteto darbo kalbos yra bendros Šalių oficialios kalbos, t. y. anglų, ispanų, prancūzų ir olandų.

2.   Svarstydamas ir priimdamas sprendimus ir rekomendacijas Prekybos ir vystymosi komitetas remiasi dokumentais ir pasiūlymais, parengtais viena iš 1 dalyje nurodytų kalbų.

14 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo Prekybos ir vystymosi komiteto posėdžiuose patirtas išlaidas – tiek išlaidas personalui, kelionėms ir pragyvenimui, tiek pašto bei telekomunikacijų išlaidas.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis.

3.   Vertimo žodžiu paslaugų teikimo posėdžiuose ir dokumentų vertimo į bet kurią komiteto darbo kalbą ar iš jos išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis. Vertimo žodžiu į kitas Europos Sąjungos oficialias kalbas paslaugų teikimo ir dokumentų vertimo į tas kalbas ar iš jų išlaidas padengia ES.


III PRIEDAS

CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtų

SPECIALIŲJŲ KOMITETŲ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkavimas

1.   Jei kitaip nenumatyta Susitarime ar susitarta CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komitete (toliau – Prekybos ir vystymosi komitetas), specialųjį komitetą sudaro Europos Komisijos atstovai bei Europos Sąjungos Tarybos narių atstovai, atstovaujantys ES, ir Susitarimą pasirašiusių CARIFORUM valstybių atstovai.

2.   CARIFORUM valstybės įgalioja vieną iš savo atstovų veikti jų vardu ir pateikti jų poziciją dėl visų su Susitarimu susijusių klausimų, dėl kurių valstybės susitarė veikti kolektyviai. Šis atstovas vadinamas CARIFORUM atstovu. Apie paskirtą CARIFORUM atstovą ir apie visus su tuo susijusius pasikeitimus pranešama specialiojo komiteto pirmininkui.

3.   Specialiojo komiteto posėdžiams paeiliui pirmininkauja Europos Komisijos pareigūnas ir kurios nors CARIFORUM valstybės pareigūnas.

2 straipsnis

Atstovavimas

1.   Specialiojo komiteto nariai gali paskirti savo atstovus.

2.   Narys, norintis, kad jam atstovautų pakaitinis atstovas, praneša specialiojo komiteto pirmininkui pavaduosiančio atstovo vardą ir pavardę prieš posėdį, kuriame jam bus taip atstovaujama. Specialiojo komiteto nario pakaitinis atstovas naudojasi visomis atstovaujamo nario teisėmis.

3 straipsnis

Stebėtojai

1.   Specialusis komitetas gali nuspręsti leisti posėdžiuose dalyvauti nuolatiniams stebėtojams.

2.   Specialusis komitetas gali nuspręsti kviesti kitus stebėtojus, įskaitant CARIFORUM ir ES parlamentinio komiteto bei CARIFORUM ir ES konsultacinio komiteto atstovus, ad hoc pagrindu.

4 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jei Susitarime nenurodyta kitaip, specialusis komitetas posėdžiauja vienos iš Šalių prašymu Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje. Šalims susitarus specialiojo komiteto posėdžiai gali vykti naudojant vaizdo arba telefonines konferencijas. Tokiu atveju Šalys susitaria, kaip bus pasidalijamos išlaidos, susijusios su posėdžio rengimu naudojant tokias priemones.

2.   Visus specialiojo komiteto posėdžius sušaukia to specialiojo komiteto sekretorius, pranešimus pateikdamas ne vėliau kaip prieš 35 dienas iki posėdžio pradžios, išskyrus neatidėliotinus atvejus.

5 straipsnis

Delegacijos

Prieš kiekvieną posėdį specialiojo komiteto pirmininkas informuojamas apie numatytą posėdyje dalyvausiančių delegacijų sudėtį.

6 straipsnis

Sekretoriatas

Europos Komisija ir CARIFORUM valstybės paeiliui po 12 mėnesių užtikrina specialiųjų komitetų sekretoriaus pareigų atlikimą. Šie laikotarpiai sutampa atitinkamai su ES ir CARIFORUM valstybių pirmininkavimo laikotarpiais.

7 straipsnis

Dokumentai

Kai specialiojo komiteto svarstymai grindžiami rašytiniais patvirtinamaisiais dokumentais, sekretorius šiuos dokumentus sunumeruoja ir platina kaip to specialiojo komiteto dokumentus.

8 straipsnis

Korespondencija

Visa korespondencija su specialiojo komiteto pirmininku siunčiama specialiojo komiteto sekretoriui, kuris ją perduoda specialiojo komiteto nariams bei Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkui bei sekretoriui ir, atitinkamais atvejais, Prekybos ir vystymosi komiteto nariams.

9 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Specialiojo komiteto sekretorius sudaro preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę. Ši darbotvarkė kartu su susijusiais dokumentais nusiunčiama specialiojo komiteto nariams bei Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkui bei sekretoriui ne vėliau kaip prieš 21 dieną iki posėdžio pradžios.

2.   Į preliminarią darbotvarkę įtraukiami tie punktai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę prašymą, kartu su susijusiais dokumentais, specialiojo komiteto sekretorius gavo ne vėliau kaip prieš 28 dienas iki posėdžio pradžios.

3.   Darbotvarkę specialusis komitetas priima kiekvieno posėdžio pradžioje. Šalims susitarus, į darbotvarkę gali būti įtraukta ir kitų punktų, kurie nebuvo įtraukti į preliminarią darbotvarkę.

4.   Šalims pritarus specialiojo komiteto pirmininkas gali sutrumpinti 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus, siekdamas atsižvelgti į aplinkybes konkrečiu atveju.

5.   Šalims pritarus specialiojo komiteto pirmininkas į posėdžius gali kviesti ekspertus informacijai konkrečiais klausimais suteikti.

10 straipsnis

Protokolai

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą sekretorius paprastai parengia per vieną mėnesį po posėdžio.

2.   Protokole prie kiekvieno darbotvarkės punkto paprastai nurodoma:

a)

specialiajam komitetui pateikti dokumentai;

b)

pareiškimai, kuriuos paprašė įtraukti specialiojo komiteto nariai; ir

c)

priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir konkrečiais klausimais priimtos išvados.

3.   Protokole taip pat turi būti pateiktas posėdyje dalyvavusių specialiojo komiteto narių arba jų pakaitinių atstovų sąrašas, juos lydėjusių delegacijų narių sąrašas ir posėdyje dalyvavusių stebėtojų sąrašas.

4.   Protokolą CARIFORUM atstovas ir posėdyje dalyvavęs Europos Komisijos pareigūnas raštu patvirtina per vieną mėnesį nuo posėdžio dienos. Kai protokolas patvirtinamas, sekretorius pasirašo du protokolo egzempliorius ir kiekviena Šalis gauna po vieną šių patvirtintų dokumentų originalą. Pasirašyto protokolo kopijos siunčiamos specialiojo komiteto nariams ir Prekybos ir vystymosi komiteto pirmininkui bei sekretoriui.

11 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Tais atvejais, kai pagal Susitarimą specialusis komitetas yra įgaliotas priimti sprendimus ar rekomendacijas, tokie dokumentai vadinami atitinkamai „sprendimu“ arba „rekomendacija“, juose nurodomas serijos numeris, jų priėmimo data ir dalykas. Kiekviename sprendime nustatoma jo įsigaliojimo data.

2.   Specialiajam komitetui teikiant rekomendaciją ar priimant sprendimą mutatis mutandis taikomas Jungtinės tarybos darbo tvarkos taisyklių 11 straipsnis.

3.   Specialiųjų komitetų sprendimai ir rekomendacijos siunčiami šių taisyklių 8 straipsnyje nurodytiems gavėjams.

12 straipsnis

Viešumas

1.   Specialiųjų komitetų posėdžiai yra uždari, jei nenusprendžiama kitaip.

2.   Kiekviena Šalis ar Susitarimą pasirašiusi CARIFORUM valstybė gali nuspręsti, ar skelbti specialiojo komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Kalbos

1.   Specialiųjų komitetų darbo kalbos yra bendros Šalių oficialios kalbos, t. y. anglų, ispanų, prancūzų ir olandų.

2.   Svarstydami ir priimdami sprendimus ir rekomendacijas specialieji komitetai remiasi dokumentais ir pasiūlymais, parengtais viena iš 1 dalyje nurodytų kalbų.

14 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo specialiųjų komitetų posėdžiuose patirtas išlaidas – tiek išlaidas personalui, kelionėms ir pragyvenimui, tiek pašto bei telekomunikacijų išlaidas.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas padengia posėdžius rengianti Šalis.

3.   Vertimo žodžiu paslaugų teikimo posėdžiuose ir dokumentų vertimo į bet kurią specialiojo komiteto darbo kalbą ar iš jos išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis. Vertimo žodžiu į kitas Europos Sąjungos oficialias kalbas paslaugų teikimo ir dokumentų vertimo į tas kalbas ar iš jų išlaidas padengia ES.

15 straipsnis

Atskaitomybė

Specialieji komitetai atsiskaito Prekybos ir vystymosi komitetui.