25.5.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/19


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG AJÁNLÁSA

59/05/COL

(2005. április 5.)

a takarmányozás 2005. évi hatósági ellenőrzésére irányuló koordinált programról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra és különösen annak 109. cikkére és 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra, és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, valamint 1. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EGT-megállapodás 1. jegyzőkönyvével módosított és az EGT-megállapodáshoz igazított, az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 31a. pontjában hivatkozott törvényre (a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelv  (1)), és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2004-ben az EFTA-államok meghatároztak egyes problémákat, amelyek megoldása a 2005-ben végrehajtandó koordinált ellenőrzési program keretében történik.

(2)

Bár az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 33. pontjában hivatkozott módosított jogszabály (a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv  (2)) rögzíti a takarmány maximális aflatoxin B1 tartalmát, más mikotoxinokra, mint például az ochratoxin A, a zearalenon, a deoxinivalenol és a fumonizinek, nincsenek EGT-előírások. Az e mikotoxinok jelenlétéről szúrópróbaszerűen gyűjtött információ hasznos adatokkal szolgálhat a jogszabályok továbbfejlesztését célzó helyzetértékeléshez. Továbbá egyes takarmány-alapanyagok, mint a gabona és az olajos magvak halmozottan ki vannak téve az aratásból, raktározásból és szállításból eredő mikotoxin-szennyezésnek. Mivel a mikotoxin-koncentráció mértéke évről évre változik, ajánlatos az egymást követő évek adatainak összegyűjtése valamennyi említett mikotoxin vonatkozásában.

(3)

A kokcidiosztatikumon és hisztomonosztatikumokon kívüli antibiotikumok csak 2005. december 31-ig hozhatók forgalomba és használhatók fel takarmány-adalékanyagként. Az antibiotikumok és a kokcidiosztatikumok jelenlétének olyan takarmányokban való kimutatására, amelyekben azok használata nem megengedett, elvégzett korábbi ellenőrzések eredményei bizonyítják, hogy a tilalmat továbbra is megszegik. Az ilyen eredmények gyakorisága és a terület érzékenysége igazolják az ellenőrzések folytatásának jogosságát. Fontos gondoskodni a takarmányokban előforduló állati eredetű alapanyagok korlátozásának hatékony, az idevágó EGT-előírásoknak megfelelő érvényesítéséről.

(4)

Norvégia és Izland jelen ajánlás – takarmány-kiegészítőként nem engedélyezett anyagokra vonatkozó – II. mellékletének hatálya alá tartozó programokban való részvételét meg kell vizsgálni az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete alóli, valamint különösen az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 1a. pontjában hivatkozott jogszabály, a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alóli mentességük figyelembevételével.

(5)

Izland jelen ajánlás – állati eredetű takarmányok előállítására és felhasználására vonatkozó tilalomra vonatkozó – III. mellékletének hatálya alá tartozó programokban való részvételét meg kell vizsgálni az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete alóli mentességének figyelembevételével.

(6)

Ajánlatos biztosítani, hogy a réz és cink nyomelemek szintje a kevert sertéstakarmányokban ne haladja meg az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 1zq. pontjában hivatkozott módosított jogszabályban (a nyomelemek csoportjába tartozó számos takarmány-adalékanyag engedélyezési feltételeinek módosításáról szóló, 2003. július 25-i 1334/2003/EK bizottsági rendelet  (3)) meghatározott maximális szintet. Norvégia jelen ajánlás IV. mellékletének hatálya alá tartozó programokban való részvételét meg kell vizsgálni az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete alóli mentességének figyelembevételével.

(7)

A jelen ajánlásban szereplő intézkedések összhangban vannak az EFTA Felügyeleti Hatóságot támogató EFTA Növényi és állati takarmányok bizottságának véleményével,

A KÖVETKEZŐT AJÁNLJA:

1.

Ajánlatos, hogy az EFTA-államok a 2005. év folyamán végrehajtsák a koordinált ellenőrzési programot azzal a céllal, hogy ellenőrizzék az alábbiakat:

a)

a takarmányok mikotoxin-koncentrációját (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxinivalenol és fumonizinek) az elemzési módszerek megadásával; a mintavétel során szúrópróbaszerű és célzott mintavételt egyaránt alkalmazni kell; a célzott mintavétel során olyan alapanyagokat kell megvizsgálni, amelyeknél feltételezhető a magasabb mikotoxin-koncentráció, pl. gabonafélék, olajos magvak, olajtartalmú gyümölcsök, az ezekből készült termékek és melléktermékeik, valamint a hosszan tárolt, vagy hosszú tengeri úton szállított alapanyagok; az aflatoxin B1 esetében különös figyelemmel kell lenni a nem tejelő teheneken kívüli tejelő állatoknak szánt összetett takarmányokra; az ellenőrzés eredményét az I. mellékletben található minta alapján kell jelenteni;

b)

az antibiotikumok, kokcidiosztatikumok és/vagy hisztomonosztatikumok jelenlétét – függetlenül attól, hogy azok bizonyos állatfajok és -kategóriák számára takarmány-kiegészítőként engedélyezettek-e vagy sem - olyan nem gyógyászati előkeverékekben és összetett takarmányokban, ahol ezek a gyógyszerek nem engedélyezettek; az ellenőrzéseknek az előkeverékekben és összetett takarmányokban azon gyógyszerekre kell irányulniuk, amelyek esetében az illetékes hatóság szerint különösen nagy a tilalom megszegésének valószínűsége; az ellenőrzés eredményét a II. mellékletben található minta alapján kell jelenteni;

c)

az állati eredetű takarmányok előállítására és felhasználására vonatkozó tilalom végrehajtását, a III. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

d)

a réz és cink nyomelemek szintjét a sertéseknek szánt összetett takarmányokban, a IV. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

2.

Ajánlatos, hogy az EFTA-államok az 1. bekezdésben előírt koordinált ellenőrzési program eredményeit külön fejezetként szerepeltessék az ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésben, amelyet az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezet 31a. pontjában hivatkozott jogszabály (a takarmányozás hatósági ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelv) 22. cikke (2) bekezdésében foglaltak és az összehangolt jelentési minta legújabb változata szerint 2006. április 1-jéig kell eljuttatni az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

Kelt Brüsszelben, 2005. április 5-én.

EFTA Felügyeleti Hatóság

Niels FENGER

igazgató

Bernd HAMMERMANN

bizottsági testületi tag


(1)  HL L 265., 1995.11.8., 17. o. A legutóbb a 2001/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o. A legutóbb a 2003/100/EK bizottsági irányelvvel (HL L 285., 2003.11.1., 33. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 187., 2003.7.26., 11. o.


I. MELLÉKLET

Egyes mikotoxinok takarmányokban előforduló koncentrációja (aflatoxin B1, ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonizinek)

Valamennyi megvizsgált minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés a) pontjában szereplő jelentéshez

Takarmány

Mintavétel

(szúrópróbaszerű vagy célzott)

Mikotoxinok típusa és koncentrációja (μg/kg 12 %-os nedvességtartalmú takarmány vonatkozásában)

Típus

Származási ország

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonizinek (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes hatóság köteles továbbá megadni az alábbiakat:

az aflatoxin B1 felső határértékének túllépése esetén foganatosított intézkedéseket;

az alkalmazott elemzési módszereket;

a minimális detektálható mennyiséget.


(1)  A fumonizinek koncentrációja a B1, B2 és B3 fumonizinek összegéből áll.


II. MELLÉKLET

Egyes, takarmány-adalékanyagként nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények jelenléte

Egyes antibiotikumok, kokcidiosztatikumok és egyéb állatgyógyászati készítmények előfordulhatnak adalékanyagként egyes állatfajtáknak és -kategóriáknak szánt előkeverékekben és összetett takarmányokban az EGT-megállapodás I. mellékletének II. fejezete 1a. pontjában hivatkozott jogszabályban (a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1)) meghatározott követelmények teljesítése esetén.

A nem megengedett állatgyógyászati készítmények takarmányokban való előfordulása a tilalom megszegésének minősül.

Az ellenőrizendő állatgyógyászati készítményeket a következő listából kell kiválasztani:

1.

Csak egyes állatfajokra és -kategóriákra engedélyezett, takarmány-adalékanyagnak minősülő állatgyógyászati készítmények:

 

avilamicin

 

decokvinát

 

diklazuril

 

flavofoszfolipol

 

halofuginon-hidrobromid

 

lazalocid A-nátrium

 

maduramicin-ammónium-alfa

 

monenzin-nátrium

 

narazin

 

narazin-nikarbazin

 

robenidin hidroklorid

 

szalinomicin-nátrium

 

szemduramicin-nátrium

2.

Takarmány-adalékanyagként már nem engedélyezett állatgyógyászati készítmények:

 

amprólium

 

amprólium/ethopabát

 

arprinocid

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklórpindol

 

metiklórpindol/metil-benzokvát

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetraciklinek

 

tilozin-foszfát

 

virginamicin

 

cink-bacitracin

 

egyéb mikrobaölő anyagok

3.

Gyógyászati anyagok, amelyek sohasem minősültek takarmány-adalékanyagnak:

 

egyéb anyagok

Valamennyi kifogásolt minta egyedi eredményei; minta az 1. bekezdés b) pontjában szereplő jelentéshez

Takarmány típusa (állatfajta és -kategória)

Detektált anyag

Mért mennyiség

A jogsértés oka (2)

Foganatosított intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az illetékes hatóság köteles továbbá megadni az alábbiakat:

az ellenőrzött minták teljes számát;

a vizsgált anyagok nevét;

az alkalmazott elemzési módszereket;

a minimális detektálható mennyiséget.


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  A nem engedélyezett anyag takarmányban való előfordulásához vezető ok, az illetékes hatóság által végzett ellenőrzés eredményei alapján.


III. MELLÉKLET

Az állati eredetű takarmány-alapanyagok előállításának és használatának korlátozása

Az 1995/53/EK irányelv 3-13. cikkeinek és 15. cikkének sérelme nélkül az EFTA-államok 2005 folyamán koordinált ellenőrzési programot hajtanak végre annak megállapítására, hogy a tagállamok betartják-e az állati eredetű takarmány-alapanyagok előállítására és felhasználására vonatkozó korlátozást.

Az EGT-megállapodás I. melléklete I. fejezetének 7.1.12. pontjában hivatkozott jogszabály IV. mellékletében rögzített, bizonyos állatok feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozására vonatkozó tilalom (bizonyos fertőző szivacsos agyvelősorvadás-megbetegedések megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i, 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1)) hatékony érvényre juttatásának érdekében az EFTA-államoknak speciális, célzott ellenőrzéseken alapuló ellenőrzési programot kell kidolgozniuk. A 95/53/EK irányelv 4. cikkével összhangban a fenti ellenőrzési programnak olyan kockázatközpontú stratégián kell alapulnia, amely kiterjed a takarmány-előállítás valamennyi fázisára és minden olyan létesítményre, amely takarmány előállításával, kezelésével és adminisztrálásával foglalkozik. Az EFTA-államoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a kockázathoz kapcsolódó kritériumok meghatározására. Az egyes kritériumokhoz rendelt súlyoknak arányban kell állniuk a kockázattal. Az egyes létesítményekben végrehajtott ellenőrzések gyakoriságának és az ellenőrzött minták számának korrelálniuk kell az adott létesítményekhez rendelt súlyok összegével.

Az ellenőrzési program kidolgozása során a következő, tájékoztató jelleggel felsorolt létesítményeket és kritériumokat kell figyelembe venni:

Létesítmények

Kritériumok

Súlyozás

Takarmányüzemek

Kérődző és nem kérődző állatok takarmányozására szánt, szabályozás révén engedélyezett, feldolgozott állati eredetű fehérjét tartalmazó összetett takarmányokat előállító kettős áramú takarmányüzemek

Takarmányüzemek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségű magas fehérjetartalmú takarmányt – mint pl. halliszt, szójaliszt, kukoricaglutén-őrlemény és fehérjekoncentrátumok – importálnak

Olyan takarmányüzemek, amelyek nagy mennyiségben állítanak elő összetett takarmányokat

Olyan takarmányüzemek, amelyeknél fennáll az üzemi munkafolyamatokból adódó keresztszennyezés veszélye (pl. silók alkalmazása, a termelési útvonalak hatékony szétválasztásának ellenőrzése, az összetevők ellenőrzése, belső laboratóriumok, mintavételi eljárások, stb.)

 

Határellenőrzési pontok és közösségi beléptető helyek

Nagy/kis mennyiségű takarmánybehozatal

Magas fehérjetartalmú takarmányok

 

Mezőgazdasági üzemek

Szabályozás révén engedélyezett állati eredetű feldolgozott fehérjét tartalmazó saját keveréket előállító mezőgazdasági üzemek

Olyan mezőgazdasági üzemek, amelyek a kérődzők mellett más állatfajokat is tartanak (kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmány keveredésének veszélye)

A takarmányt ömlesztett áruként vásárló mezőgazdasági üzemek

 

Forgalmazók

Magas fehérjetartalmú takarmányokat kínáló áruházak és az ilyen takarmányok tárolását szolgáló köztes raktárak

Nagy mennyiségű ömlesztett takarmányok forgalmazói

Külföldön előállított összetett takarmányok forgalmazói

 

Mobil takarmánykeverők

Kérődző és nem kérődző állatoknak szánt takarmányokat egyaránt előállító takarmánykeverők

Takarmánykeverők, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

Magas fehérjetartalmú takarmányt felhasználó takarmánykeverők

Nagy termelékenységű takarmánykeverők

Nagyszámú mezőgazdasági üzemet, köztük kérődzőket tartó üzemeket is ellátó takarmánykeverők

 

Szállítóeszköz

Feldolgozott állati fehérjék és takarmányok szállítására használt járművek

Olyan járművek, amelyeknél korábban jogsértést észleltek, vagy jelenleg fennáll a jogsértés gyanúja

 

Az itt javasolt létesítmények és kritériumok alternatívájaként az EFTA-tagok 2005. március 31. előtt eljuttathatják saját kockázatértékelésüket az EFTA Felügyeleti Hatósághoz.

A mintavételt célzottan olyan tételekből, ill. folyamatokból kell végrehajtani, amelyeknél a tiltott feldogozott állati fehérjékkel történő keresztszennyezés előfordulása a legvalószínűbb (pl. az állati fehérjét tartalmazó takarmány szállítása utáni első olyan tétel, amelyben az adott fehérje nem fordulhat elő, műszaki problémák vagy a gyártósoron végrehajtott változtatások, az ömlesztett takarmány raktározására szolgáló tartályokon vagy silókon végrehajtott változtatások).

2005-ben az EFTA-államoknak a cukorrépa-pép és az importált takarmány-alapanyagok vizsgálatára kell összpontosítaniuk.

Az egyes EFTA-tagállamokban az előállított összetett takarmány minden 100 000 tonnája után évente minimum 10 ellenőrzést kell végrehajtani. Az egyes EFTA-tagállamokban az előállított összetett takarmány minden 100 000 tonnája után évente minimum 20 hivatalos mintát kell venni. Az alternatív eljárások engedélyezéséig a minták elemzéséhez a takarmányok hatósági ellenőrzése során az EGT-megállapodás I. melléklete II. fejezetének 31i. pontjában hivatkozott jogszabályban (a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszer meghatározásáról szóló 2003/126/EK bizottsági irányelv  (2)) foglalt mikroszkopikus meghatározást és becslést kell alkalmazni. Bármely tiltott állati eredetű alkotórész előfordulása a takarmányban a takarmányozásra vonatkozó tilalom megszegésének minősül.

Az ellenőrzési programok eredményét a következő űrlapokon kell jelenteni az EFTA Felügyeleti Hatóságnak.

Összefoglaló az állati eredetű takarmányok használatára vonatkozó korlátozások ellenőrzéséről (tiltott feldolgozott állati fehérjével történő takarmányozás)

A.   Dokumentált ellenőrzések

Szakasz

A feldolgozott állati fehérjék előfordulására vonatkozó vizsgálatokat tartalmazó ellenőrzések száma

A nem laboratóriumi tesztek, hanem pl. dokumentum-ellenőrzések során felderített jogsértések száma

Takarmány-alapanyagok importja

 

 

Takarmány-alapanyagok tárolása

 

 

Takarmányüzem

 

 

Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő

 

 

Takarmány-közvetítő kereskedelem

 

 

Szállítóeszköz

 

 

Nem kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek

 

 

Kérődző állatokat tartó mezőgazdasági üzemek

 

 

Egyéb: ...

 

 


B.   Takarmány-alapanyagokban és összetett takarmányokban előforduló feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló mintavétel és vizsgálat

Létesítmények

A feldolgozott állati eredetű fehérjék kimutatására irányuló hivatalos vizsgálatnak alávetett minták száma

A kifogásolt minták száma

Szárazföldi állatokból származó feldolgozott állati fehérje előfordulása

Halakból származó feldolgozott állati fehérje előfordulása

Takarmány-alapanyag

Összetett takarmányok

Takarmány-alapanyag

Összetett takarmányok

Takarmány-alapanyag

Összetett takarmányok

kérődzőknek

nem kérődzőknek

kérődzőknek

nem kérődzőknek

kérődzőknek

nem kérődzőknek

A behozatal során

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarmányüzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közvetítő kereskedő/raktár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szállítóeszköz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzemi takarmánykeverő/mobil takarmánykeverő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezőgazdasági üzem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   A kérődzőknek szánt takarmányból vett, tiltott feldolgozott állati fehérjét tartalmazó minták

 

A mintavétel hónapja

A szennyezettség típusa, foka és eredete

Foganatosított szankciók (vagy egyéb intézkedések)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o. A legutóbb az 1993/2004/EK rendelettel (HL L 344., 2004.11.20., 12. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 339., 2003.12.24., 78. o.


IV. MELLÉKLET

Valamennyi (megfelelő és kifogásolt), réz és cink kimutatására irányuló minta egyedi eredményei sertéseknek szánt összetett takarmányokban

Az összetett takarmány típusa (állatkategória szerint)

Nyomelemek (réz vagy cink)

Kimutatott szint (mg/kg teljes értékű takarmányban

A határérték túllépésének oka (1)

Foganatosított intézkedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Az illetékes hatóság által elvégzett vizsgálat eredményei alapján.