03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

116


32002R0419


L 064/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 419/2002 AL COMISIEI

din 6 martie 2002

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2390/1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1663/95 privind forma și conținutul informațiilor contabile pe care statele membre trebuie să le pună la dispoziția Comisiei în cadrul procedurii de lichidare a conturilor FEOGA, secțiunea Garantare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (1), în special articolul 4 alineatul (8),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieței în sectorul cerealelor (2), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1666/2000 (3), în special articolul 21, și având în vedere dispozițiile corespunzătoare din celelalte regulamente privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor agricole,

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 al Comisiei din 7 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 729/70 al Consiliului privind procedura de lichidare a conturilor FEOGA, secțiunea Garantare (4), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2025/2001 (5), prevede ca informațiile contabile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat anterior să fie trimise Comisiei până la data de 10 februarie din anul următor încheierii exercițiului financiar vizat. Regulamentul (CE) nr. 2390/1999 al Comisiei (6), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1863/2001 (7), definește forma și conținutul informațiilor contabile pe care statele membre trebuie să le pună la dispoziția Comisiei în cadrul procedurii de lichidare a conturilor FEOGA, secțiunea Garantare. Este, prin urmare, necesar să se modifice Regulamentul (CE) nr. 2390/1999 pentru a-l alinia la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1663/95.

(2)

Pentru a-și putea îndeplini funcțiile care îi revin în cadrul politicii agricole comune, Comisia trebuia să fie în măsură să urmărească evoluția piețelor din sectorul produselor agricole, precum și să realizeze prognoze financiare privind piețele vizate. Organizările comune ale piețelor din sectorul produselor agricole impun statelor membre și Comisiei obligația generală a de a realiza schimbul de informații necesar pentru buna funcționare a organizărilor menționate. În scopul monitorizării și al realizării prognozelor, trebuie să se permită utilizarea informațiilor contabile furnizate de statele membre Comisiei în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95. Este, prin urmare, necesar, fără a aduce atingere obligațiilor privind schimbul de informații în cadrul organizărilor comune ale piețelor, să se modifice Regulamentul (CE) nr. 2390/1999 astfel încât să permită utilizarea informațiilor contabile menționate anterior.

(3)

Protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date (8). Regulamentul menționat este aplicabil în întregime în contextul Regulamentului (CE) nr. 2390/1999. De aceea, dacă se utilizează informațiile contabile menționate în articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 în scopul monitorizării și al realizării de prognoze în domeniul agricol, Comisia trebuie să stabilească garanțiile adecvate conform normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în special prin prezentarea informațiilor vizate într-o formă sintetizată și astfel încât să fie anonime.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului Fondului, precum și cu avizele tuturor comitetelor de gestionare relevante,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2390/1999 se modifică după cum urmează:

1.

titlul se înlocuiește cu următorul text:

2.

la articolul 1, textul „articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95” se înlocuiește cu „articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95”;

3.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

„Articolul 2

(1)   Comisia utilizează informațiile contabile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1663/95 numai cu scopul:

(a)

de a-și îndeplini funcțiile în cadrul lichidării conturilor FEOGA, secțiunea Garantare, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1258/1999;

(b)

de a monitoriza evoluțiile și de a realiza prognoze în sectorul agricol.

(2)   Dacă informațiile contabile prevăzute la alineatul (1) cuprind informații personale protejate de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (9), Comisia stabilește garanțiile necesare prevăzute de regulamentul menționat anterior. În special, în cazul în care Comisia folosește informațiile contabile în scopul prevăzut la alineatul (1) litera (b), Comisia se asigură că acestor date li se conferă un caracter anonim și că sunt prelucrate numai în formă sintetizată.

(3)   Comisia asigură confidențialitatea și securitatea informațiilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(2)  JO L 181, 1.7.1992, p. 21.

(3)  JO L 193, 29.7.2000, p. 1.

(4)  JO L 158, 8.7.1995, p. 6.

(5)  JO L 274, 17.10.2001, p. 3.

(6)  JO L 295, 16.11.1999, p. 1.

(7)  JO L 259, 27.9.2001, p. 1.

(8)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.”