18.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 337/5


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001

2011/C 337/05

Č. pomoci: SA.33745 (11/XA)

Členský štát: Taliansko

Región: Grosseto

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Investimenti per la riduzione di emungimenti da falda nella piana del Fiume Albegna.

Právny základ: Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 «Direttiva acque sotterranee».

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 0,80 EUR (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 50 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 2. januára 2012 – 31. decembra 2012

Účel pomoci: Investície do poľnohospodárskych podnikov [článok 4 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Pestovanie netrvácnych plodín, Pestovanie trvácnych plodín, Rozmnožovanie rastlín, Chov zvierat, Zmiešané hospodárstvo, Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody, Lov, odchyt a súvisiace služby

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Comune di Orbetello

Piazza del Plebiscito 1

58015 Orbetello GR

ITALIA

Internetová stránka: http://www.comune.orbetello.gr.it/articoli/dettaglio.asp?id=272

Ďalšie informácie: —

Č. pomoci: SA.33831 (11/XA)

Členský štát: Spojené kráľovstvo

Región: Northern Ireland

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Aujeszky's Disease Scheme (Northern Ireland) 2011

Právny základ: The Aujeszky's Disease Order (Northern Ireland) 2011 and the Aujeszky's Disease Scheme Order (Northern Ireland) 2011

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku:

 

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku: 0 GBP (v mil.)

 

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 0,19 GBP (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 8. novembra 2011 – 1. novembra 2018

Účel pomoci: Ochorenia zvierat [článok 10 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Služby súvisiace s chovom zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Department of Agriculture and Rural Development

Animal Disease Control and Trade Policy Branch

Room 714

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast

BT4 3SB

UNITED KINGDOM

Internetová stránka:

 

http://www.dardni.gov.uk/index/publications/pubs-dard-animal-health/aid_scheme-aujeszky_s-disease-scheme-order-_ni_-2011.htm

 

http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/animal_diseases-newpage-10.htm

Ďalšie informácie: —

Č. pomoci: SA.33864 (11/XA)

Členský štát: Španielsko

Región: España

Názov schémy štátnej pomoci alebo názov podniku prijímajúceho individuálnu štátnu pomoc: Subvenciones destinadas a las asociaciones y organizaciones de criadores de razas ganaderas puras, para el fomento de las razas autóctonas

Právny základ: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. Continúa con las ayudas amparas por del R.D. 1366/2007, al cual deroga, pero ampliando a aquellas razas que dejan de estar en peligro de extinción, pero que son razas autóctonas españolas de fomento de ámbito autonómico

Ročné výdavky plánované v rámci schémy štátnej pomoci alebo celková výška individuálnej štátnej pomoci poskytnutej podniku: Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci: 3,41 EUR (v mil.)

Maximálna intenzita pomoci: 100 %

Dátum implementácie: —

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej pomoci: 1. januára 2012 – 31. decembra 2015

Účel pomoci: Sektor hospodárskych zvierat [článok 16 nariadenia (ES) č. 1857/2006]

Príslušné odvetvia hospodárstva: Chov zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

C/ Alfonso XII, 62

28014 Madrid

ESPAÑA

Internetová stránka: http://www.marm.es/es/ministerio/rd_razas_autoctonas.aspx

Ďalšie informácie: —