1.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 25/19


SPOLEČNÝ POSTOJ (ES) č. 2/2005

přijatý Radou dne 24. září 2004

s ohledem na přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. /2004/ES ze dne … o zavedení víceletého programu Společenství pro usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě

(Text s významem pro EHP)

(2005/C 25E/02)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vývoj informační společnosti a objevení vysokorychlostního internetu ovlivní život každého občana Evropské unie, mimo jiné podněcováním zájmu o přístup ke znalostem a nové způsoby jejich získávání, což zvýší poptávku po novém obsahu, aplikacích a službách.

(2)

Míra využívání internetu ve Společenství se nestále významně zvyšuje. Příležitosti, které internet nabízí, by měly být využity tak, aby každému jednotlivci i organizaci ve Společenství umožnily dosáhnout sociálního i hospodářského prospěchu ze sdílení informací a znalostí. V Evropě nastává doba využívání potenciálu digitálně šířeného obsahu.

(3)

Závěry zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 zdůraznily, že přechod k digitální ekonomice založené na znalostech, pobízené novým zbožím a službami, bude silným motorem růstu, konkurenceschopnosti a pracovních míst. Při té příležitosti byla zvláště zdůrazněna úloha odvětví tvorby obsahu spočívající ve vytváření přidané hodnoty prostřednictvím využívání a šíření evropské kulturní rozmanitosti.

(4)

Akční plán eEurope 2005, který rozvíjí Lisabonskou strategii, vyzývá k opatřením na podporu vzniku bezpečných služeb, aplikací a obsahu prostřednictvím vysokorychlostních sítí, a tím k vytvoření příznivého prostředí pro soukromé investice, tvorbu nových pracovních míst, růst produktivity, modernizaci veřejných služeb a poskytnutí příležitosti všem podílet se na globální informační společnosti.

(5)

Stále zjevnější je poptávka široké společnosti v Evropě po kvalitním digitálně šířeném obsahu s vyváženými přístupovými a uživatelskými právy, ať už se jedná o občany společnosti, studenty, výzkumné pracovníky, malé a střední podnikatele a jiné komerční uživatele nebo osoby se zvláštními potřebami, kteří si přejí rozšířit své znalosti, nebo o „staronové uživatele“, kteří si přejí využít zdroje digitálně šířeného obsahu k vytvoření služeb.

(6)

Zájem na digitálně šířeném obsahu mají poskytovatelé obsahu (včetně veřejných a soukromých organizací a institucí, které vytvářejí, shromažďují nebo vlastní digitálně šířený obsah) a uživatelé obsahu (včetně organizací a podniků, které jsou konečnými uživateli a které digitálně šířený obsah opakovaně využívají nebo mu přidávají hodnotu). Zvláštní pozornost by měla být věnována účasti malých a středních podniků.

(7)

Program eContent (2001 – 2004), přijatý rozhodnutím Rady 2001/48/ES ze dne 22. prosince 2000 (3), podporoval rozvoj a používání evropského digitálně šířeného obsahu na internetu a jazykovou rozmanitost evropských internetových stránek v informační společnosti. Sdělení Komise ze dne 10. října 2003 o střednědobém hodnocení programu eContent znovu zdůrazňuje důležitost činnosti v této oblasti.

(8)

Technologický pokrok nabízí možnost přidat obsahu hodnotu ve formě vložených znalostí a zdokonalit interoperabilitu na úrovni služeb, která je předpokladem pro přístup k digitálně šířenému obsahu, jeho využívání a šíření. To je významné zejména v těch oblastech veřejného zájmu, které tento program řeší.

(9)

Podpora spolehlivých obchodních modelů zdokonalí návaznost projektů zahájených na základě tohoto programu, a tím zlepší podmínky pro větší hospodářskou návratnost služeb založených na přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho opakovaném používání.

(10)

Legislativní rámec je definován tak, aby řešil všechny výzvy digitálně šířeného obsahu v informační společnosti (4)  (5)  (6).

(11)

Odlišné zvyklosti členských států nadále představují technické překážky, které brání širokému přístupu, používání, opakovanému používání a využívání informací veřejného sektoru ve Společenství.

(12)

Pokud digitálně šířený obsah zahrnuje osobní údaje, je třeba respektovat směrnice 95/46/ES (7) a 2002/58/ES (8) a použité technologie by měly respektovat a pokud možno věnovat zvýšenou pozornost soukromí.

(13)

Opatření Společenství přijatá v souvislosti s obsahem informací by měla podporovat mnohajazyčné a multikulturní zvláštnosti Společenství.

(14)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (9).

(15)

Komise by měla zajistit vzájemné doplňování a součinnost se souvisejícími iniciativami a programy Společenství, zejména s těmi, které se týkají vzdělávání a kultury a Evropského rámce interoperability.

(16)

Toto rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který je během ročního rozpočtového procesu prvotním odkazem pro rozpočtový orgán ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (10).

(17)

Jelikož cílů tohoto opatření, totiž snahy o usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání v Evropě, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států vzhledem k mezinárodní povaze uvedených problémů, a proto, z důvodu evropské oblasti působnosti a účinku, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl programu

1.   Toto rozhodnutí zavádí pro období 2005 až 2008 program Společenství za účelem usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu a jeho používání a využívání, což usnadní vytváření a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na úrovni Společenství.

Tento program se nazývá program „eContentplus“ (dále jen „program“).

2.   Za účelem dosažení obecného cíle programu je třeba se zabývat těmito směry činnosti:

a)

usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství;

b)

usnadnění zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu napříč odvětvími;

c)

posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí.

Činnosti, které mají být vykonány na základě směrů činnosti, jsou zaměřeny na informace veřejného sektoru, prostorová data a vzdělávací, kulturní a vědecký obsah, jak je stanoveno v příloze I. Program je prováděn v souladu s přílohou II.

Článek 2

Účast

1.   Program je určen pro právnické osoby usazené v členských státech. Rovněž je určen pro právnické osoby usazené v kandidátských zemích v souladu s dvoustrannými dohodami, které byly nebo budou s těmito zeměmi uzavřeny.

2.   Programu se mohou účastnit právnické osoby usazené ve státech ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, v souladu s ustanoveními uvedené dohody.

3.   Programu se mohou bez finanční podpory Společenství účastnit právnické osoby usazené ve třetích zemích a mezinárodní organizace, pokud tato účast účinně přispívá k provádění programu. Rozhodnutí o takové účasti jsou přijímána postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 3

Pravomoci Komise

1.   Komise je zodpovědná za provádění programu.

2.   Komise na základě tohoto rozhodnutí vypracuje pracovní program.

3.   Komise při provádění programu zajistí v úzké spolupráci s členskými státy obecnou slučitelnost a doplňkovost programu s jinými příslušnými politikami, programy a opatřeními Společenství, které se dotýkají rozvoje a používání evropského digitálně šířeného obsahu a podpory jazykové rozmanitosti informační společnosti, zejména s programy Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS a s akčním plánem pro bezpečnější internet.

4.   Komise jedná postupem podle čl. 4 odst. 2 za účelem:

a)

přijetí a změny pracovního programu;

b)

stanovení kritérií a obsahu výzev k předkládání návrhů v souladu s cílem stanoveným v článku 1;

c)

hodnocení projektů navrhovaných na základě výzev k předkládání návrhů na financování Společenstvím v odhadované výši příspěvku Společenství rovné 1 milionu EUR nebo vyšší;

d)

jakékoli odchylky od pravidel stanovených v příloze II.

5.   Komise informuje výbor uvedený v článku 4 o postupu provádění programu.

Článek 4

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

Dohled a hodnocení

1.   Za účelem zajištění účinného využívání pomoci Společenství Komise zajistí, aby činnosti na základě tohoto rozhodnutí podléhaly předběžnému posouzení, dalšímu sledování a následnému hodnocení.

2.   Komise vykonává dohled nad prováděním projektů na základě tohoto programu. Komise hodnotí způsob a dopady provádění projektů za účelem posouzení, zda bylo dosaženo původních cílů.

3.   Nejpozději v polovině roku 2006 podá Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění směrů činnosti uvedených v čl. 1 odst. 2. V této souvislosti podá Komise zprávu o souladu částky pro období 2007 až 2008 s finančním výhledem. V případě potřeby přijme Komise v rámci rozpočtového procesu v období 2007 až 2008 opatření nezbytná pro zajištění souladu ročních rozpočtových položek s finančním výhledem. Po skončení programu Komise předloží závěrečnou hodnotící zprávu.

4.   Komise předá výsledky svých kvantitativních a kvalitativních hodnocení Evropskému parlamentu a Radě spolu s vhodnými návrhy na změnu tohoto rozhodnutí. Výsledky budou předány před předložením návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro roky 2007 a 2009.

Článek 6

Finanční rámec

1.   Finanční rámec pro provádění činnosti Společenství na základě tohoto rozhodnutí pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2008 se stanoví na 135 milionů EUR, z čehož je 55,6 milionů EUR pro období do 31. prosince 2006.

2.   Pro období následující po 31. prosinci 2006 je částka považována za potvrzenou, bude-li pro tuto etapu shodná s finančním výhledem platným pro období začínající rokem 2007.

3.   Roční rozpočtové položky pro období 2005 až 2008 schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu. Orientační rozdělení výdajů je obsaženo v příloze III.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. C 117, 30.4.2004, s. 49.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 (Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004), společný postoj Rady ze dne 24. září 2004 a postoj Evropského parlamentu ze dne (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 14, 18.1.2001, s. 32.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 90).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31). Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Úř. věst. C 172, 18.6.99, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).


PŘÍLOHA I

ČINNOST

I.   ÚVOD

Celkovým cílem eContentplus je umožnit větší dosažitelnost, používání a využívání digitálně šířeného obsahu ve Společenství, což usnadní tvorbu a šíření informací v oblastech veřejného zájmu na úrovni Společenství.

Vytvoří se tím lepší podmínky pro přístup k digitálně šířenému obsahu a službám a jejich řízení ve vícejazyčném a multikulturním prostředí. Rozšíří se tím možnost volby uživatelů a podpoří nové způsoby interakce s digitálně šířeným obsahem obohaceným o znalosti, tedy o vlastnost, která se stává zásadní pro to, aby se obsah stal dynamičtějším a vyhovoval zvláštním okolnostem (vzdělávacím, kulturním, osobám se zvláštními potřebami atd.).

Program připraví cestu strukturovanému rámci pro kvalitní digitálně šířený obsah v Evropě – evropský prostor digitálně šířeného obsahu – tím, že usnadní přenos zkušeností, osvědčených postupů a reprodukce napříč odvětvími tvorby obsahu, poskytovateli a uživateli obsahu.

Předpokládají se tři směry činnosti:

a)

usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství;

b)

podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu a napříč odvětvími;

c)

posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí.

II.   SMĚRY ČINNOSTI

A.   Usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství.

Činnosti, které mají být vykonány na základě tohoto směru činnosti, zahrnují zřízení sítí a sdružení mezi zájemci o obsah, což podpoří tvorbu nových služeb.

Cílovými oblastmi jsou informace veřejného sektoru, prostorová data a vzdělávací a kulturní obsah.

Pozornost se zaměřuje na:

a)

podporu rozsáhlejšího uznávání důležitosti informací veřejného sektoru, jejich obchodní hodnotu a přidružené společenské důsledky jejich používání. Činnost zlepší účinné přeshraniční používání a využívání informací veřejného sektoru mezi organizacemi veřejného sektoru a soukromými společnostmi, včetně malých a středních podnikatelů, pokud jde o informační produkty a služby s přidanou hodnotou;

b)

podporu rozsáhlejšího využívání prostorových dat subjekty veřejného sektoru, soukromými společnostmi, včetně malých a středních podnikatelů, a občanů prostřednictvím mechanismů spolupráce na evropské úrovni. Činnost by měla řešit jak technické, tak organizační otázky a předcházet duplikacím a nedostatečně vyvinutým souborům teritoriálních dat. Měla by podporovat přeshraniční interoperabilitu, napomáhat koordinaci mezi mapujícími subjekty a podporovat vznik nových služeb na evropské úrovni pro mobilní uživatele. Rovněž by měla podporovat používání otevřených standardů;

c)

podporu šíření otevřených evropských zdrojů znalostí týkajících se digitálních objektů, pro vzdělávání a výzkumná společenství, jakož i pro jednotlivce. Tato činnost podpoří vytvoření transevropských makléřských služeb pro digitálně šířený vzdělávací obsah s přidruženými obchodními modely. Tato činnost by rovněž měla podporovat používání otevřených norem a tvorbu větších skupin uživatelů, kteří analyzují a testují předstandardizační a specifikační schémata s cílem převést evropské vícejazyčné a multikulturní aspekty do procesu definování globálních norem pro digitálně šířený vzdělávací obsah;

d)

podporu vzniku transevropských informačních infrastruktur pro přístup a používání vysoce kvalitních evropských digitálních kulturních a vědeckých zdrojů prostřednictvím propojení virtuálních knihoven, pamětí společenství atd. Činnost by měla zahrnovat koordinované přístupy k digitalizaci a tvorbě a shromažďování souborů, zachování digitálních objektů a soupisy kulturních a vědeckých digitálních zdrojů. Měla by zlepšit přístup k digitálním kulturním a vědeckým prostředkům prostřednictvím účinných schémat vydávání povolení a celkového přednostního zúčtování práv.

B.   Podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu napříč odvětvími

Činnosti, které mají být vykonány na základě tohoto směru činnosti, mají za cíl usnadnit určení a rozsáhlé šíření nejlepších postupů ve způsobech, postupech a operacích za účelem dosažení vyšší kvality, větší výkonnosti a účinnosti tvorby, používání a distribuci digitálně šířeného obsahu.

Tato činnost zahrnuje experimenty, jejichž účelem je prokázat schopnost vyhledávání, použitelnost, opakovanou použitelnost, uspořadatelnost a interoperabilitu digitálně šířeného obsahu v kontextu stávajícího právního rámce při splnění požadavků různých cílových skupin a trhů ve stále více vícejazyčném a multikulturním prostředí již v počáteční fázi postupu a při pokrytí přesahujícím hranice pouhých lokalizačních technologií.

Tato činnost využívá výhod vyplývajících z vylepšení digitálně šířeného obsahu se strojově-srozumitelnými údaji (sémanticky řádně definovaná metadata založená na příslušné popisné terminologii, slovní zásobě a ontologiích).

Tyto experimenty se provádějí v tématických celcích. Sběr, šíření a meziodvětvové reprodukce získaných znalostí je nedílnou součástí experimentů.

Cílovými oblastmi použití jsou informace veřejného sektoru, prostorová data, digitálně šířený vzdělávací a kulturní obsah a vědecký a odborný digitálně šířený obsah.

C.   Posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí

Činnosti, které mají být vykonány na základě tohoto směru činnosti, zahrnují doprovodná opatření k příslušným právním předpisům týkajícím se digitálně šířeného obsahu, jež přispívají k prohlubování spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu, jakož i zvyšování povědomí. Tato činnost podporuje rozvoj srovnávání, sledování a analytických nástrojů, hodnocení dopadu programu a šíření výsledků. Prostřednictvím těchto činností jsou identifikovány a analyzovány nové příležitosti a problémy (například důvěra, značení kvality, práva duševního vlastnictví ve vzdělávání) a navrhována vhodná řešení.


PŘÍLOHA II

PROSTŘEDKY PRO PROVÁDĚNÍ PROGRAMU

1.

Komise provádí program v souladu s technickým obsahem stanoveným v příloze I.

2.

Program je prováděn prostřednictvím nepřímé činnosti skládající se z:

a)

činností se sdílenými náklady

i)

projekty určené ke zvyšování znalostí za účelem vylepšení stávajících produktů, postupů nebo služeb, nebo za účelem naplnění potřeb politik Společenství. Financování ze strany Společenství běžně nepřesáhne 50 % nákladů na projekt. Subjekty veřejného sektoru mohou obdržet náhradu na základě 100 % dodatečných nákladů,

ii)

činnosti, jež jsou v souladu s osvědčenými postupy, za účelem šíření znalostí. Běžně jsou vykonávány v tématických celcích a propojeny tématickými sítěmi. Příspěvek Společenství na opatření stanovená v tomto bodě bude omezen na přímé náklady, které jsou považovány za nezbytné nebo vhodné pro dosažení zvláštních cílů činnosti,

iii)

tématické sítě: sítě spojující různé zájemce o obsah v souvislosti s daným technologickým a organizačním cílem, za účelem usnadnění koordinačních činností a přenosu znalostí. Mohou být propojeny s činnostmi, jež jsou v souladu s osvědčenými postupy. Podpora je poskytována v případě dodatečných oprávněných nákladů na koordinaci a zavádění sítě. Účast Společenství může pokrývat dodatečné oprávněné náklady na tato opatření;

b)

doprovodných opatření

Doprovodná opatření přispívají k provádění programu nebo přípravě budoucích činností. Opatření za účelem komercializace produktů, postupů nebo služeb, marketingové činnosti a podpora prodeje jsou vyloučeny.

i)

Studie na podporu programu, včetně přípravy budoucích činností,

ii)

výměna informací, konference, semináře, pracovní skupiny nebo jiná setkání a řízení seskupených činností,

iii)

šíření, informace a sdělovací činnost.

3.

Výběr činností se sdílenými náklady je založen na výzvách k předkládání návrhů zveřejněných na internetové stránce Komise v souladu s platnými finančními opatřeními.

4.

Žádosti o podporu Společenství by podle okolností měly obsahovat finanční plán s výčtem všech složek financování projektu, včetně výše finanční podpory, která je od Společenství požadována, a jakékoli další žádosti o podporu a příspěvky z jiných zdrojů.

5.

Doprovodná opatření jsou prováděna prostřednictvím výzev k předkládání návrhů v souladu s platnými finančními opatřeními.


PŘÍLOHA III

ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ VÝDAJŮ

1.

Usnadnění přístupu k digitálně šířenému obsahu, jeho používání a využívání na úrovni Společenství

40 – 50 %

2.

Podpora zlepšování kvality a zvyšování úrovně nejlepších postupů ve vztahu k digitálně šířenému obsahu mezi poskytovateli a uživateli digitálně šířeného obsahu napříč odvětvími

45 – 55 %

3.

Posílení spolupráce mezi subjekty se zájmem na digitálně šířeném obsahu a zvyšování povědomí

8 – 12 %


ODŮVODNĚNÍ RADY

I.   ÚVOD

1.

Dne 13. února 2004 přijala Komise výše uvedený návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (1). Tento návrh se opírá o čl. 157 odst. 3 Smlouvy.

2.

Hospodářský a sociální výbor zaujal stanovisko dne 29. dubna 2004 a Výbor regionů stanovisko nezaujal.

3.

Dne 4. května 2004 Komise předložila svůj pozměněný návrh Evropskému parlamentu a Radě.

4.

V souladu s článkem 251 Smlouvy přijala Rada dne 24. září 2004 společný postoj.

II.   CÍL

Cílem návrhu je vytvořit podmínky pro širší přístup k digitálnímu obsahu a jeho používání a v případě potřeby pro větší ekonomickou návratnost služeb založených na přístupu k digitálnímu obsahu a jeho používání a dalšího využití na základě významného přispění ke strategii eEvropa, například v oblasti e-learningu, e-government atd. (program navazující na stávající program eContent, který koncem roku 2004 skončí).

III.   ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE

Společný postoj sdílí celkový cíl návrhu předloženého Komisí a v obecné rovině i prostředky navrhované k dosažení tohoto cíle. Během projednávání v Radě však bylo znění návrhu částečně přeformulováno. Hlavní body společného postoje, které se liší od návrhu Komise a od změn provedených Evropským parlamentem (viz bod IV), zahrnují toto:

1.

S ohledem na rozsah projektů uvažovaných v návrhu pokládá Rada za vhodné zmínit se o malých a středních podnicích a věnovat zvláštní pozornost jejich zapojení (5. a 6. bod odůvodnění a příloha I.II.A). Kromě toho do 5. bodu odůvodnění a přílohy I.I byl doplněn odkaz týkající se lidí se zvláštními potřebami.

2.

Společný postoj mění článek 3 doplněním nového odstavce, který stanovuje konzistentnost a doplňkovost programu ve vztahu k ostatním příslušným politikám, programům a akcím Společenství.

3.

Rada se domnívá, že při provádění programu by Komise měla úzce spolupracovat s členskými státy a zajistit transparentnost. Z tohoto důvodu pozměňuje společný postoj články 3 a 4, pokud jde o postup projednávání ve výborech, ve prospěch řídícího postupu. Tyto změny jsou dále vysvětleny ve 14. bodě odůvodnění.

4.

Co se týče finančního rámce programu (článek 6), snižuje společný postoj celkovou částku navrhovanou Komisí. Komise navrhovala značné navýšení rozpočtu oproti stávajícímu programu a ačkoliv si všechny členské státy uvědomují důležitost tohoto programu, má se za to, že vhodné je menší navýšení. V souladu s ostatní legislativou bylo vloženo ustanovení o přerušení, aby se zachovala rozpočtová kázeň, protože program přesahuje stávající finanční výhled.

5.

Společný postoj rovněž pozměňuje orientační rozpis výdajů uvedený v příloze III. Rada pokládá za vhodné dát nový impuls akční linii 1.

IV.   ZMĚNY NAVRŽENÉ EVROPSKÝM PARLAMENTEM

1.   Změny navržené Evropským parlamentem, akceptované Komisí a přijaté Radou

Změna č. 1 byla zapracována do společného postoje jako 6. bod odůvodnění s doplněním malých a středních podniků, jak navrhuje Rada.

Změna č. 2 byla zapracována do čl. 1 odst. 1.

Změny č. 3, 4, a 5 byly zapracovány do čl. 1 odst. 2 společného postoje, kromě odkazu na „oblasti veřejného zájmu“, o němž Rada usoudila, že je již zahrnutý v odstavci 1 téhož článku. Kromě toho Rada ponechala odkaz na „povědomí“ ve druhém odstavci, který pokládá za důležitý. Toto rovněž platí pro související změny č. 11, 12, 13, 14 a 16, které Rada zapracovala do přílohy I a III.

Změny č. 6 a 7 Rada zapracovala do článku 5 společného postoje, i když v případě změny č. 6 v mírně upraveném znění.

Změny č. 8, 9 a 10 byly zapracovány do článku 6 společného postoje s výjimkou celkové částky finančního rámce, kterou Rada z výše uvedených důvodů změnila.

2.   Změny navržené Evropským parlamentem, akceptované Komisí, avšak nepřijaté Radou

Rada nepřijala změnu č. 15, jelikož se domnívá, že vytváření povědomí je důležitou součástí programu.


(1)  Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 39.