Urheilun eurooppalainen ulottuvuus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (COM(2011) 12 final) – Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6 artikla

TIEDONANNON JA SOPIMUKSEN ARTIKLAN TARKOITUS

Tiedonanto perustuu vuonna 2007 julkaistuun urheilun valkoiseen kirjaan, ja siinä esitetään sellaisten aloitteiden luettelo, jotka voidaan toteuttaa EU:n tasolla urheilun yhteiskunnallisten tehtävien, taloudellisen ulottuvuuden ja järjestäytymisen vahvistamiseksi.

SEUT-sopimuksen 6 artiklassa EU:lle annetaan valta toteuttaa toimia, joilla tuetaan, koordinoidaan ja täydennetään EU-maiden toimia keskeisillä aloilla, kuten urheilu, koulutus ja kulttuuri.

Tärkeimmät kohdat

Tiedonannossa käsiteltävät kysymykset on jaettu kolmeen laajaan aihepiiriin. Aloitteilla pyritään tuottamaan lisäarvoa tukemalla ja täydentämällä EU-maiden omia toimia urheilun alalla.

Urheilun yhteiskunnalliset tehtävät

Urheilun taloudellinen merkitys

Urheilualan järjestäytyminen

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Epävirallinen oppiminen: organisoitua oppimista, jossa kehitetään yksilön taitoja ja valmiuksia ja joka on usein opettajan johtamaa mutta josta ei saa tutkintotodistusta.
Arkioppiminen: oppimista, johon ei liity virallista opetussuunnitelmaa tai opintopisteitä ja joka usein tapahtuu perheen tai ystävien kanssa.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa – Periaatteet – I osasto – Unionin toimivallan jaottelu ja toimivallan alat – 6 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 52–53)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen (KOM(2011) 12 lopullinen, 18.1.2011)

Viimeisin päivitys: 11.06.2018