03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

206


32002D0278


L 099/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 10 aprilie 2002

de modificare a Deciziei 2001/393/CE privind certificarea pentru importul de ouă fără agenți patogeni specificați, din țări terțe

[notificată cu numărul C(2002) 1374]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/278/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/867/CE a Comisiei (2), în special articolul 23 alineatul (2), articolul 24 alineatul (2) și articolul 27a,

întrucât:

(1)

Decizia 2001/393/CE a Comisiei (3) stabilește condițiile de sănătate animală și certificarea sanitar -veterinară necesare la importul de ouă fără agenți patogeni specificați, provenind din țări terțe, și stabilește lista țărilor terțe din care statele membre autorizează importul acestor ouă.

(2)

Perioada de valabilitate a certificatului de sănătate animală este de cinci zile.

(3)

Datorită dificultăților de transport și de logistică, nu este întotdeauna posibil să se livreze statelor membre ouă lipsite de microorganisme patogene înainte de expirarea certificatului de sănătate animală.

(4)

În cazul în care produsul este ambalat și transportat în conformitate cu cerințele Deciziei 2001/393/CE, riscul de contaminare în timpul transportului este mic. Prin urmare, statutul său sanitar nu ar fi afectat de o prelungire a valabilității certificatului de sănătate animală la cincisprezece zile.

(5)

Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință Decizia 2001/393/CE.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa II la Decizia 2001/393/CE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 aprilie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 303, 31.10.1990, p. 6.

(2)  JO L 323, 7.12.2001, p. 29.

(3)  JO L 138, 22.5.2001, p. 31.


ANEXĂ

„ANEXA II

Image

Image