03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

200


32002D0268


L 092/34

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 8 aprilie 2002

de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanțelor nicobifen, tritosulfuron și bifenazat în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

[notificată cu numărul C(2002) 1306]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/268/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/103/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 91/414/CEE prevede întocmirea unei liste comunitare a substanțelor active a căror includere în produsele fitosanitare este autorizată.

(2)

BASF AG, Germania, a prezentat autorităților germane, la 26 aprilie 2001, un dosar privind substanța activă nicobifen, în vederea obținerii înscrierii sale în anexa I la Directiva 91/414/CEE. În ceea ce privește tritosulfuronul, BASF AG, Germania, a prezentat o solicitare autorităților germane la 8 iunie 2001. În ceea ce privește substanța activă bifenazat, Crompton Europe Ltd a prezentat o solicitare autorităților olandeze la 23 iulie 2001.

(3)

Autoritățile germaneși olandeze au informat Comisia că, la o primă analiză, se pare că dosarele respectă cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute de anexa II la Directiva 91/414/CEE și cuprind, de asemenea, datele și informațiile prevăzute de anexa III la aceeași directivă pentru un produs fitosanitar care conține substanța activă în cauză. În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, dosarele au fost apoi transmise de către solicitanți Comisiei și celorlalte state membre, apoi Comitetului fitosanitar permanent.

(4)

Este necesară confirmarea oficială a faptului că dosarele sunt în conformitate cu cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute de anexa II la Directiva 91/414/CEE și, pentru cel puțin un produs fitosanitar care conține substanța activă în cauză, cu cerințele din anexa III la aceeași directivă.

(5)

Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere dreptului Comisiei de a invita solicitantul să transmită date sau informații suplimentare statului membru desemnat drept raportor pentru o substanță dată în vederea clarificării unor puncte din dosar.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului fitosanitar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dosarele referitoare la substanțele active care sunt prevăzute de anexa la prezenta decizie, care au fost transmise Comisiei și statelor membre în vederea înscrierii acestor substanțe în anexa I la Directiva 91/414/CEE, respectă, în principiu, cerințele în ceea ce privește datele și informațiile prevăzute de anexa II la directiva menționată.

Dosarele respectă, de asemenea, cerințele privind datele și informațiile prevăzute de anexa III la Directiva 91/414/CEE în ceea ce privește un produs fitosanitar care conține substanța activă în cauză, ținându-se seama de utilizările propuse.

Articolul 2

Statele membre raportoare continuă examinarea detaliată a dosarelor în cauză și transmit Comisiei concluziile examinărilor pe care le efectuează, precum și recomandările privind înscrierea sau refuzul de a înscrie substanța activă respectivă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, precum și orice condiție aferentă, în cel mai scurt timp posibil și oricum în termen de cel mult un an de la data la care prezenta decizie le-a fost notificată. Statul membru raportor informează autorii notificărilor asupra substanțelor înscrise în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 aprilie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 313, 30.11.2001, p. 37.


ANEXĂ

SUBSTANȚE ACTIVE CARE FAC OBIECTUL PREZENTEI DECIZII

Nr.

Denumire,

număr de identificare CIMAP

Autorul notificării

Data solicitării

Stat membru raportor

1

Nicobifen

nr. CIMAP 673

BASF AG, Germania

26 aprilie 2001

Germania

2

Tritosulfuron

nr. CIMAP 735

BASF AG, Germania

8 iunie 2001

Germania

3

Bifenazat

nr. CIMAP 736

Crompton Europe Ltd

23 iulie 2001

Țările de Jos