28.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 191/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 680/2014

af 16. april 2014

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 99, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 99, stk. 6, fjerde afsnit, artikel 101, stk. 4, tredje afsnit, artikel 394, stk. 4, tredje afsnit, artikel 415, stk. 3, fjerde afsnit, og artikel 430, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Uden at det berører de kompetente myndigheders beføjelser i medfør af artikel 104, stk. 1, litra i), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (2), bør der indføres en sammenhængende indberetningsordning på grundlag af harmoniserede standarder med henblik på at øge effektiviteten og mindske den administrative byrde.

(2)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, eftersom de alle omhandler indberetningskrav for institutter. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de i forordning (EU) nr. 575/2013 krævede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i én enkelt forordning.

(3)

Arten og kompleksiteten af institutternes aktiviteter, herunder f.eks. vedrørende poster i handelsbeholdningen eller uden for handelsbeholdningen og anvendte kreditrisikometoder, bestemmer omfanget af institutternes indberetningsforpligtelser. I henhold til artikel 99, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 bør institutternes indberetningsbyrde desuden være af et rimeligt omfang, og hyppigheden for indberetning af visse modeller bør reduceres. For at tage højde for institutternes art, størrelse og kompleksitet bør der endvidere indføres modelspecifikke væsentlighedstærskler, inden visse indberetningskrav udløses.

(4)

Når indberetningskrav er baseret på kvantitative tærskler, bør der indføres modelspecifikke entry- og exitkriterier for at sikre en glat overgang til fælles indberetning med henblik på tilsyn.

(5)

Institutter, hvis regnskabsår ikke følger kalenderåret, bør kunne tilpasse skæringsdatoerne for indberetning og betalingsdatoerne ved indberetning af regnskabsdata, således at byrden i forbindelse med udarbejdelsen af regnskaber for to forskellige perioder lempes for sådanne institutter.

(6)

Regnskabsdata omfatter oplysninger om institutternes finansielle situation og potentielle systemiske risici. De grundlæggende oplysninger om den finansielle situation suppleres af mere detaljerede opdelinger, som giver tilsynsmyndighederne oplysninger om risiciene ved forskellige aktiviteter. Institutter bør derfor indgive detaljerede og ensartede data, navnlig om opdeling af eksponeringer og finansiering efter geografi og sektorer og betydelige modparter, således at tilsynsmyndighederne får oplysninger om potentielle koncentrationer og udvikling af systemiske risici.

(7)

Hvis de kompetente myndigheder kræver, at institutter indberetter oplysninger om kapitalgrundlag ved hjælp af International Financial Reporting Standards (IFRS), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (3), og udvider dette indberetningskrav til indberetningen af regnskabsdata, bør disse institutter indberette regnskabsdata på samme måde som institutter, der udarbejder konsoliderede regnskaber ved hjælp af International Financial Reporting Standards (IFRS), jf. forordning (EF) nr. 1606/2002, med det formål at sikre, at oplysningerne er konsistente og sammenlignelige.

(8)

Hvis de kompetente myndigheder kræver, at institutter, der indberetter regnskabsdata på grundlag af nationale regnskabsstandarder, indberetter regnskabsdata i medfør af artikel 99, stk. 6, bør disse institutter indberette regnskabsdata på samme måde som institutter, der anvender IFRS, jf. forordning (EF) nr. 1606/2002, til justeret indberetning baseret på nationale regnskabsstandarder, med det formål at sikre, at oplysningerne er konsistente og sammenlignelige.

(9)

Eftersom der er mange forskellige indberetningskrav på nationalt plan og EU-plan med andre formål end dem, der er fastsat i forordning (EU) nr. 575/2013, f.eks. statistiske data, monetære data og søjle II-data, kan alle regler om fælles indberetning med henblik på tilsyn kun udgøre en del af den samlede indberetningsordning. Det er mere omkostningseffektivt at anvende én IT-løsning, som omfatter den samlede indberetningsordning, frem for at anvende forskellige IT-løsninger til de forskellige dele af den samlede indberetningsordning. For at undgå at kræve, at institutter indberetter de nødvendige oplysninger i en bestemt IT-løsning, samtidig med at de skal anvende andre IT-løsninger til at opfylde de øvrige indberetningskrav, og for dermed at undgå unødige gennemførelses- og driftsomkostninger, bør der udvikles en datapunktmodel og definerede minimumspræcisionskrav, så det sikres, at de forskellige IT-løsninger, der anvendes, producerer harmoniserede data og en pålidelig datakvalitet. For at mindske indberetningsbyrden for institutter, forudsat at de nødvendige krav opfyldes fuldt ud, bør de kompetente myndigheder fortsat have mulighed for at definere alternative fremlæggelses- og dataudvekslingsformater, som i øjeblikket også anvendes til andre indberetningsformål. I den henseende bør de kompetente myndigheder have mulighed for ikke at kræve, at datapunkter, der kan udledes af andre datapunkter, eller datapunkter, der henvises til i oplysninger, som i forvejen indsamles af den kompetente myndighed, medtages i datapunktmodellen.

(10)

Eftersom indberetningskrav vedrørende regnskabsdata og likviditet indføres for første gang i visse jurisdiktioner, og for at give institutter tilstrækkelig tid til at gennemføre kravene på en sådan måde, at der opnås data af høj kvalitet, bør der fastsættes en senere anvendelsesdato for disse indberetningskrav.

(11)

På baggrund af at fælles indberetning med henblik på tilsyn anvendes for første gang i Unionen, og at institutterne har behov for at tilpasse deres indberetning og IT-systemer til kravene vedrørende fælles indberetning med henblik på tilsyn, bør institutterne have længere indsendelsesfrister for den månedlige indberetning i det første år med anvendelse af fælles indberetning med henblik på tilsyn.

(12)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har fremsendt til Kommissionen.

(13)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENSTAND OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger ensartede krav, for så vidt angår indberetning med henblik på tilsyn til kompetente myndigheder vedrørende følgende områder:

a)

kapitalgrundlagskrav og regnskabsdata i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013

b)

tab i forbindelse med udlån med sikkerhed i fast ejendom i henhold til artikel 101, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 575/2013

c)

store eksponeringer og andre største eksponeringer i henhold til artikel 394, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013

d)

gearingsgrad i henhold til artikel 430 i forordning (EU) nr. 575/2013

e)

likviditetsdækningskrav og krav vedrørende net stable funding i henhold til artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013.

KAPITEL 2

SKÆRINGSDATOER FOR INDBERETNING, BETALINGSDATOER OG INDBERETNINGSTÆRSKLER

Artikel 2

Skæringsdatoer for indberetning

1.   Institutter indsender oplysninger, som de er og forefindes, til kompetente myndigheder på følgende skæringsdatoer for indberetning:

a)

månedlig indberetning: på den sidste dag i hver måned

b)

kvartalsvis indberetning: 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december

c)

halvårlig indberetning: 30. juni og 31. december

d)

årlig indberetning: 31. december.

2.   Oplysninger, der indsendes ved hjælp af modellerne i bilag III og bilag IV i overensstemmelse med instrukserne i bilag V, og som omhandler en bestemt periode, indberettes kumulativt fra den første dag i regnskabsåret til skæringsdatoen.

3.   Hvis institutter i henhold til national lovgivning kan indberette regnskabsdata baseret på et regnskabsår, som afviger fra kalenderåret, justeres skæringsdatoerne for indberetning tilsvarende, således at regnskabsdata indberettes en gang hver tredje, sjette eller tolvte måned i forhold til deres regnskabsår.

Artikel 3

Betalingsdatoer

1.   Institutter indsender oplysninger til de kompetente myndigheder inden arbejdstids ophør på følgende betalingsdatoer:

a)

månedlig indberetning: 15. kalenderdag efter skæringsdatoen for indberetning

b)

kvartalsvis indberetning: 12. maj, 11. august, 11. november og 11. februar

c)

halvårlig indberetning: 11. august og 11. februar

d)

årlig indberetning: 11. februar.

2.   Hvis betalingsdatoen er en lør-, søn- eller helligdag i medlemsstaten for den kompetente myndighed, som indberetningen skal indgives til, indgives oplysningerne på den efterfølgende arbejdsdag.

3.   Hvis institutter indberetter deres regnskabsdata med justerede skæringsdatoer baseret på deres regnskabsår, jf. artikel 2, stk. 3, kan betalingsdatoerne justeres tilsvarende, således at betalingsperioden forbliver uændret i forhold til skæringsdatoen.

4.   Institutter kan indsende ikkereviderede tal. Hvis reviderede tal afviger fra indsendte ikkereviderede tal, indsendes de ajourførte, reviderede tal hurtigst muligt. Ikkereviderede tal er tal, som ikke er forsynet med en uafhængig revisors påtegning, mens reviderede tal er tal, der er revideret af en uafhængig revisor og forsynet med en revisionspåtegning.

5.   Andre rettelser af de indsendte indberetninger indsendes også til de kompetente myndigheder hurtigst muligt.

Artikel 4

Indberetningstærskler — entry- og exitkriterier

1.   Institutter begynder at indberette oplysninger underlagt tærskler fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på to på hinanden følgende skæringsdatoer.

2.   For de første to skæringsdatoer, hvor institutter skal overholde kravene i denne forordning, indberettes oplysninger underlagt tærskler, hvis de overskrider de relevante tærskler på den samme skæringsdato.

3.   Institutter kan ophøre med at indberette oplysninger underlagt tærskler fra den næste skæringsdato for indberetning, når de er faldet under den relevante tærskel på tre på hinanden følgende skæringsdatoer.

KAPITEL 3

FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG, KAPITALGRUNDLAGSKRAV OG REGNSKABSDATA

AFDELING 1

Format for og hyppighed af indberetning af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav

Artikel 5

Format for og hyppighed af indberetning af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for institutter på individuelt grundlag, bortset fra investeringsselskaber omhandlet i artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013

Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag indsender institutter alle de i litra a) og b) omhandlede oplysninger:

a)

Følgende oplysninger indsendes kvartalsvist:

1)

oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som anført i model 1-5 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 1

2)

oplysninger om eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartskreditrisiko opgjort efter standardmetoden som anført i model 7 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.2

3)

oplysninger om eksponeringer underlagt kreditrisiko og eksponeringer underlagt modpartskreditrisiko opgjort efter IRB-metoden som anført i model 8 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.3

4)

oplysninger om den geografiske fordeling af eksponeringer efter land som anført i model 9 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.4, hvor ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer i alle »ikkeindenlandske« lande i alle eksponeringsklasser som indberettet i række 850 i model 4 i bilag I mindst udgør 10 % af de samlede indenlandske og ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer som indberettet i række 860 i model 4 i bilag I. Til det formål betegnes eksponeringer som indenlandske, når de er eksponeringer mod modparter med hjemsted i den medlemsstat, hvor instituttet er beliggende. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

5)

oplysninger om aktieeksponeringer opgjort efter IRB-metoden som anført i model 10 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.5

6)

oplysninger om afviklingsrisiko som anført i model 11 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.6

7)

oplysninger om securitiseringer opgjort efter standardmetoden som anført i model 12 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.7

8)

oplysninger om securitiseringseksponeringer opgjort efter IRB-metoden som anført i model 13 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.8

9)

oplysninger om kapitalgrundlagskrav og tab vedrørende operationel risiko som anført i model 16 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.1

10)

oplysninger om kapitalgrundlagskrav vedrørende markedsrisiko som anført i model 18-24 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 5.1 til 5.7

11)

oplysninger om kapitalgrundlagskrav vedrørende kreditværdijusteringsrisiko som anført i model 25 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 5.8.

b)

Følgende oplysninger indsendes halvårligt:

1)

oplysninger om alle securitiseringseksponeringer som anført i model 14 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 3.9

2)

oplysninger om betydelige tab i forbindelse med operationel risiko i overensstemmelse med følgende:

a)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3 eller 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, indberetter disse oplysninger som anført i model 17 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 4.2

b)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, og hvis andel af deres individuelle balancesum af summen af individuelle balancesummer for alle institutter i samme medlemsstat er under 1 %, må kun indberette oplysninger som anført i model 17 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 124. Tallene for balancesummen baseres på tal ved årets udgang for året inden det år, der går forud for skæringsdatoen for indberetning. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

c)

institutter, der beregner kapitalgrundlagskrav vedrørende operationel risiko i overensstemmelse med tredje del, afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, er fritaget for indberetning af oplysninger omhandlet i model 17 i bilag I og bilag II, del II, punkt 4.2.

Artikel 6

Format for og hyppighed af indberetning af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav på konsolideret grundlag, bortset fra koncerner, der kun består af investeringsselskaber omhandlet i artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013

Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag indsender institutter i en medlemsstat:

a)

de oplysninger, der er anført i artikel 5, med den angivne hyppighed, men på konsolideret grundlag

b)

de oplysninger, der er anført i model 6 i bilag I, i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 2, vedrørende enheder, der er omfattet af konsolideringen, hvert halve år.

Artikel 7

Format for og hyppighed af indberetning af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for investeringsselskaber omhandlet i artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag

1.   Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag indsender investeringsselskaber omhandlet i nævnte forordnings artikel 95 kvartalsvist de oplysninger, der er anført i model 1-5 i bilag I, i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 1.

2.   Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013 på individuelt grundlag indsender investeringsselskaber omhandlet i nævnte forordnings artikel 96 de oplysninger, der er anført i artikel 5, litra a) og litra b), nr. 1), i denne forordning med den angivne hyppighed.

Artikel 8

Format for og hyppighed af indberetning af kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav for koncerner, der kun består af investeringsselskaber omhandlet i artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag

1.   Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag, indsender investeringsselskaber i koncerner, der kun består af investeringsselskaber omhandlet i nævnte forordnings artikel 95, følgende oplysninger på konsolideret grundlag:

a)

oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav som anført i model 1-5 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 1, kvartalsvist

b)

oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav vedrørende enheder, der er omfattet af konsolideringen, som anført i model 6 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 2, hvert halve år.

2.   Med henblik på at indberette oplysninger om kapitalgrundlag og kapitalgrundlagskrav i henhold til artikel 99 i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag, indsender investeringsselskaber i koncerner, der består af investeringsselskaber, som er omhandlet i både artikel 95 og 96 i nævnte forordning, samt koncerner, der består af investeringsselskaber, som kun er omhandlet i nævnte forordning artikel 96, følgende oplysninger på konsolideret grundlag:

a)

oplysninger anført i artikel 5, litra a) og litra b), nr. 1), med den angivne hyppighed

b)

oplysninger vedrørende enheder, der er omfattet af konsolideringen, som anført i model 6 i bilag I i henhold til instrukserne i bilag II, del II, punkt 2, hvert halve år.

AFDELING 2

Format for og hyppighed af indberetning af regnskabsdata på konsolideret grundlag

Artikel 9

Format for og hyppighed af indberetning af regnskabsdata for institutter, der er omfattet af artikel 4 i forordning (EF) nr. 1606/2002, og andre kreditinstitutter, der anvender nævnte forordning på konsolideret grundlag

1.   Med henblik på at indberette regnskabsdata på konsolideret grundlag i henhold til artikel 99, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 indsender institutter i en medlemsstat de oplysninger, der er anført i bilag III på konsolideret grundlag, i henhold til instrukserne i bilag V og de oplysninger, der er anført bilag VIII på konsolideret grundlag i overensstemmelse med instrukserne i bilag IX.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger indsendes i overensstemmelse med følgende:

a)

de oplysninger, der er anført i del 1 i bilag III, indsendes kvartalsvist

b)

de oplysninger, der er anført i del 3 i bilag III, indsendes halvårligt

c)

de oplysninger, der er anført i del 4 i bilag III, indsendes årligt

d)

de oplysninger, der er anført i model 20, del 2, i bilag III, indsendes kvartalsvist i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, litra a), nr. 4). Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

e)

de oplysninger, der er anført i model 21, del 2, i bilag III, hvor materielle aktiver omfattet af operationel leasing udgør mindst 10 % af de samlede materielle aktiver som indberettet i model 1.1, del 1, i bilag III, indberettes kvartalsvist. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

f)

de oplysninger, der er anført i model 22, del 2, i bilag III, hvor nettoindtægter fra gebyrer og provisioner udgør mindst 10 % af de samlede nettoindtægter fra gebyrer og provisioner og nettorenteindtægter som indberettet i model 2, del 1, i bilag III, indberettes kvartalsvist. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

g)

de oplysninger, der er anført i bilag VIII for eksponeringer, som har en eksponeringsværdi på mindst 300 mio. EUR, men under 10 % af instituttets kapitalgrundlag, kvartalsvist.

Artikel 10

Format for og hyppighed af indberetning af regnskabsdata for kreditinstitutter, der anvender forordning (EF) nr. 1606/2002 på konsolideret grundlag i medfør af artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013

Hvis en kompetent myndighed har udvidet kravene til indberetning af regnskabsdata på konsolideret grundlag til institutter i en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender institutter regnskabsdata i overensstemmelse med artikel 9.

Artikel 11

Format for og hyppighed af indberetning af regnskabsdata for kreditinstitutter, der anvender nationale regnskabssystemer udviklet i henhold til direktiv 86/635/EØF, på konsolideret grundlag

1.   Hvis en kompetent myndighed har udvidet kravene til indberetning af regnskabsdata på konsolideret grundlag til institutter i en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 99, stk. 6, i forordning (EU) nr. 575/2013, indsender institutter de oplysninger, der er anført i bilag IV, på konsolideret grundlag i henhold til instrukserne i bilag V og de oplysninger, der er anført i bilag VIII, på konsolideret grundlag i henhold til instrukserne i bilag IX.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger indsendes i overensstemmelse med følgende:

a)

de oplysninger, der er anført i del 1 i bilag IV, indsendes kvartalsvist

b)

de oplysninger, der er anført i del 3 i bilag IV, indsendes halvårligt

c)

de oplysninger, der er anført i del 4 i bilag IV, indsendes årligt

d)

de oplysninger, der er anført i model 20, del 2, i bilag IV, indsendes kvartalsvist i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5, litra a), nr. 4). Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

e)

de oplysninger, der er anført i model 21, del 2, i bilag IV, hvor materielle aktiver omfattet af operationel leasing udgør mindst 10 % af de samlede materielle aktiver som indberettet i model 1.1, del 1, i bilag IV, indberettes kvartalsvist. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

f)

de oplysninger, der er anført i model 22, del 2, i bilag IV, hvor nettoindtægter fra gebyrer og provisioner udgør mindst 10 % af de samlede nettoindtægter fra gebyrer og provisioner og nettorenteindtægter som indberettet i model 2, del 1, i bilag IV, indberettes kvartalsvist. Entry- og exitkriterierne i artikel 4 finder anvendelse

g)

de oplysninger, der er anført i bilag VIII for eksponeringer, hvis eksponeringsværdi udgør mindst 300 mio. EUR, men under 10 % af instituttets kapitalgrundlag, indberettes kvartalsvist.

KAPITEL 4

FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF SPECIFIKKE FORPLIGTELSER PÅ TAB I FORBINDELSE MED UDLÅN MED SIKKERHED I FAST EJENDOM I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 101 I FORORDNING (EU) NR. 575/2013

Artikel 12

1.   Institutter indsender hvert halve år oplysninger som anført i bilag VI i henhold til instrukserne i bilag VII på konsolideret grundlag.

2.   Institutter indsender hvert halve år oplysninger som anført i bilag VI i henhold til instrukserne i bilag VII på individuelt grundlag.

3.   Filialer i en anden medlemsstat indsender også hvert halve år de oplysninger, der er anført i bilag VI, i henhold til instrukserne i bilag VII vedrørende den pågældende filial til den kompetente myndighed i værtslandet.

KAPITEL 5

FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF STORE EKSPONERINGER PÅ INDIVIDUELT OG KONSOLIDERET GRUNDLAG

Artikel 13

1.   Med henblik på at indberette oplysninger om store eksponeringer mod kunder og grupper af indbyrdes forbundne kunder, jf. artikel 394, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til instrukserne i bilag IX.

2.   Med henblik på at indberette oplysninger om de 20 største eksponeringer mod kunder eller grupper af indbyrdes forbundne kunder i overensstemmelse med artikel 394, stk. 1, sidste punktum, i forordning (EU) nr. 575/2013 på konsolideret grundlag indsender institutter, som er underlagt nævnte forordnings tredje del, afsnit II, kapitel 3, kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til instrukserne i bilag IX.

3.   Med henblik på at indberette oplysninger om de 10 største eksponeringer mod institutter og de 10 største eksponeringer mod uregulerede finansielle enheder, jf. artikel 394, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, på konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag VIII, i henhold til instrukserne i bilag IX.

KAPITEL 6

FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF GEARINGSGRAD PÅ INDIVIDUELT OG KONSOLIDERET GRUNDLAG

Artikel 14

1.   Med henblik på at indberette oplysninger om gearingsgrad, jf. artikel 430, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag X, i henhold til instrukserne i bilag XI.

2.   Indberetningen af disse oplysninger skal afspejle den metode, der er anvendt til at beregne gearingsgraden, enten som det simple aritmetiske gennemsnit af de månedlige gearingsgrader i løbet af et kvartal, jf. artikel 429, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, eller som gearingsgraden ved kvartalets udgang, hvis de kompetente myndigheder har gjort brug af undtagelsen i artikel 499, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013.

3.   Institutter skal indberette de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 22, i den næste indberetningsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den andel af derivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 15, overstiger 1,5 %.

b)

Den andel af derivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 15, overstiger 2,0 %.

Entrykriterierne i artikel 4 finder anvendelse, dog ikke for litra b), hvor institutter skal begynde at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato.

4.   Institutter, for hvilke den samlede fiktive værdi af derivater, jf. definitionen i bilag XI, del II, punkt 17, overstiger 10 mia. EUR, indberetter de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 22, selv om deres andel af derivater ikke opfylder betingelserne i punkt 3.

Entrykriterierne i artikel 4 finder ikke anvendelse for stk. 4. Institutter begynder at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato.

5.   Institutter skal indberette de oplysninger, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 23, i den næste indberetningsperiode, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den mængde af kreditderivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 18, overstiger 300 mio. EUR.

b)

Den mængde af kreditderivater, der er nævnt i bilag XI, del II, punkt 18, overstiger 500 mio. EUR.

Entrykriterierne i artikel 4 finder anvendelse, dog ikke for litra b), hvor institutter skal begynde at indberette oplysninger fra den næste skæringsdato for indberetning, når de har overskredet tærsklen på en skæringsdato.

6.   Hvis den tærskel, der er anført i bilag XI, del II, punkt 39, ikke nås i alle tilfælde, er institutter fritaget for indberetningskravet, jf. bilag XI, del II, punkt 40.

KAPITEL 7

FORMAT FOR OG HYPPIGHED AF INDBERETNING AF LIKVIDITET OG STABIL FINANSIERING PÅ INDIVIDUELT OG KONSOLIDERET GRUNDLAG

Artikel 15

Format for og hyppighed af indberetning af likviditetsdækningskrav

1.   Med henblik på at indberette oplysninger om likviditetsdækningskrav, jf. artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter månedligt de oplysninger, der er anført i bilag XII, i henhold til instrukserne i bilag XIII.

2.   De oplysninger, der er anført i bilag XII, baseres på de oplysninger, der indsendes for skæringsdatoen, og oplysninger om instituttets pengestrømme i de efterfølgende 30 kalenderdage.

Artikel 16

Format for og hyppighed af indberetning af stabil finansiering

Med henblik på at indberette oplysninger om stabil finansiering, jf. artikel 415 i forordning (EU) nr. 575/2013, på individuelt og konsolideret grundlag indsender institutter kvartalsvist de oplysninger, der er anført i bilag XII, i henhold til instrukserne i bilag XIII.

KAPITEL 8

IT-LØSNINGER TIL INDSENDELSE AF DATA FRA INSTITUTTER TIL KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Artikel 17

1.   Institutter indsender de oplysninger, der er anført i denne forordning, i de dataudvekslingsformater og -former, som de kompetente myndigheder kræver, og som overholder den definition af datapunkt, der er anført i bilag XIV, de valideringsformler, der er anført i bilag XV, og følgende specifikationer:

a)

oplysninger, der ikke kræves eller ikke er relevante, indsendes ikke ved indgivelse af data

b)

numeriske værdier indgives som fakta i overensstemmelse med følgende:

a)

datapunkter af typen »Beløb« indberettes med en minimumspræcision svarende til tusinde enheder

b)

datapunkter af typen »Procent« udtrykkes pr. enhed med en minimumspræcision svarende til fire decimaler

c)

datapunkter af typen »Heltal« indberettes uden decimaler og præcision svarende til enheder.

2.   Data, der indsendes af institutter, kædes sammen med følgende oplysninger:

a)

skæringsdato for indberetning og referenceperiode

b)

indberetningsvaluta

c)

regnskabsstandard

d)

id for indberettende institut

e)

indberetningsniveau (individuelt eller konsolideret).

KAPITEL 9

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Overgangsperiode

Betalingsdatoen for data, der indberettes kvartalsvist, vedrørende skæringsdatoen 31. marts 2014 er senest den 30. juni 2014, for så vidt angår oplysninger, der skal indberettes.

For perioden fra den 31. marts 2014 til den 30. april 2014 er betalingsdatoen vedrørende månedlig indberetning den 30. juni 2014 som en undtagelse til artikel 3, stk. 1, litra a).

For perioden fra den 31. maj 2014 til den 31. december 2014 er betalingsdatoen vedrørende månedlig indberetning den 30. kalenderdag efter skæringsdatoen for indberetning som en undtagelse til artikel 3, stk. 1, litra a).

Artikel 19

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 9, 10 og 11 anvendes fra den 1. juli 2014.

Artikel 15 anvendes fra den 1. marts 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder; EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

INDBERETNING AF KAPITALGRUNDLAG OG KAPITALGRUNDLAGSKRAV

COREP-MODELLER

Model nr.

Modelkode

Navn på model/gruppe af modeller

Forkortet navn

 

 

KAPITALGRUNDLAG

CA

1

C 01.00

KAPITALGRUNDLAG

CA1

2

C 02.00

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALPROCENTER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

 

 

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5

5.1

C 05.01

OVERGANGSBESTEMMELSER

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE

CA5.2

 

 

KONCERNSOLVENS

GS

6

C 06.00

KONCERNSOLVENS

GS

 

 

KREDITRISIKO

CR

7

C 07.00

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SA

 

 

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB

8.1

C 08.01

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR IRB 1

8.2

C 08.02

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (opdeling efter låntagerklasser eller -puljer)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFISK OPDELING

CR GB

9.1

C 09.01

Tabel 9.1 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (standardmetoden)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabel 9.2 – Geografisk opdeling af eksponeringer efter låntagerens hjemsted (IRB-metoden)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabel 9.3 – Opdeling af samlede kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko vedrørende relevante krediteksponeringer efter land

CR GB 3

 

 

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISIKO: SECURITISERINGER – KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJEREDE OPLYSNINGER OM SECURITISERINGER

CR SEC Details

 

 

OPERATIONELLE RISICI

OPR

16

C 16.00

OPERATIONELLE RISICI

OPR

17

C 17.00

OPERATIONEL RISIKO: BRUTTOTAB EFTER FORRETNINGSOMRÅDER OG TYPER AF HÆNDELSER I DET FOREGÅENDE ÅR

OPR Details

 

 

MARKEDSRISIKO

MKR

18

C 18.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISICI I HANDLEDE GÆLDSINSTRUMENTER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO I SECURITISERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKEDSRISIKO: SPECIFIK RISIKO FOR POSITIONER TILDELT KORRELATIONSHANDELSPORTEFØLJEN OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKEDSRISIKO: POSITIONSRISIKO I AKTIER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKEDSRISIKO: VALUTARISIKO OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKEDSRISIKO: RÅVARER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKEDSRISIKO OPGJORT EFTER DEN INTERNE MODEL

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÆRDIJUSTERINGSRISIKO

CVA


C 01.00 – KAPITALGRUNDLAG (CA1)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

KAPITALGRUNDLAG

 

015

1.1

KERNEKAPITAL

 

020

1.1.1

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

030

1.1.1.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som egentlig kernekapital

 

040

1.1.1.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

 

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

060

1.1.1.1.3

Overkurs ved emission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

130

1.1.1.2

Overført resultat

 

140

1.1.1.2.1

Overført resultat for foregående år

 

150

1.1.1.2.2

Kvalificeret driftsresultat

 

160

1.1.1.2.2.1

Driftsresultat, der kan henføres til ejerne af moderselskabet

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ikkekvalificerede foreløbige overskud og overskud ved årets udgang

 

180

1.1.1.3

Akkumuleret anden totalindkomst

 

200

1.1.1.4

Andre reserver

 

210

1.1.1.5

Midler til dækning af generelle kreditinstitutrisici

 

220

1.1.1.6

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør egentlig kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

230

1.1.1.7

Minoritetsinteresser, som indgår i den egentlige kernekapital

 

240

1.1.1.8

Overgangsjusteringer som følge af supplerende minoritetsinteresser

 

250

1.1.1.9

Justeringer af egentlig kernekapital som følge af filtre

 

260

1.1.1.9.1

(-) Stigninger i egenkapital som følge af securitiserede aktiver

 

270

1.1.1.9.2

Cash flow hedge-reserve

 

280

1.1.1.9.3

Kumulative gevinster og tab som følge af ændringer i instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med forpligtelser værdiansat til dagsværdi

 

285

1.1.1.9.4

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser.

 

290

1.1.1.9.5

(-) Værdijusteringer som følge af kravene om forsigtighedsbaseret værdiansættelse

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill, der medregnes som immaterielle aktiver

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill, som indgår i værdiansættelsen af instituttets væsentlige investeringer

 

330

1.1.1.10.3

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Andre immaterielle aktiver

 

350

1.1.1.11.1

(-) Andre immaterielle aktiver, brutto

 

360

1.1.1.11.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til andre immaterielle aktiver

 

370

1.1.1.12

(-) Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle fratrukket instituttets tilhørende udskudte skatteforpligtelser

 

380

1.1.1.13

(-) Underskud af kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

390

1.1.1.14

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse, brutto

 

410

1.1.1.14.2

Udskudte skatteforpligtelser med tilknytning til aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser

 

420

1.1.1.14.3

Aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, som instituttet har uindskrænket ret til at anvende

 

430

1.1.1.15

(-) Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

440

1.1.1.16

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerede andele uden for den finansielle sektor, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Securitiseringspositioner, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Leveringsrisiko (free deliveries), som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en kurv, for hvilke et institut ikke kan fastsætte risikovægten efter IRB-metoden, og som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Aktieeksponeringer efter en metode med interne modeller, som alternativt kan tildeles en risikovægt på 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

490

1.1.1.23

(-) Fradragsberettigede udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

500

1.1.1.24

(-) Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

510

1.1.1.25

(-) Beløb, der overstiger tærsklen på 17,65%

 

520

1.1.1.26

Andre overgangsjusteringer af den egentlige kernekapital

 

524

1.1.1.27

(-) Yderligere fradrag af egentlig kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

529

1.1.1.28

Egentlig kernekapital – andre elementer eller fradrag

 

530

1.1.2

HYBRID KERNEKAPITAL

 

540

1.1.2.1

Kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som hybrid kernekapital

 

550

1.1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter

 

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter

 

570

1.1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

660

1.1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af kapitalinstrumenter, der udgør hybrid kernekapital i henhold til overgangsbestemmelser

 

670

1.1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den hybride kernekapital

 

680

1.1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den hybride kernekapital

 

690

1.1.2.5

(-) Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

700

1.1.2.6

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

710

1.1.2.7

(-) Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

720

1.1.2.8

(-) Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital

 

730

1.1.2.9

Andre overgangsjusteringer af den hybride kernekapital

 

740

1.1.2.10

Overskud af fradrag i hybride kernekapitalposter i forhold til den hybride kernekapital (fratrækkes den egentlige kernekapital)

 

744

1.1.2.11

(-) Yderligere fradrag af hybrid kernekapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

748

1.1.2.12

Hybrid kernekapital – andre elementer eller fradrag

 

750

1.2

SUPPLERENDE KAPITAL

 

760

1.2.1

Kapitalinstrumenter og efterstillede lån, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

770

1.2.1.1

Betalte kapitalinstrumenter og efterstillede lån

 

780

1.2.1.1*

Memorandumpost: Ikkekvalificerede kapitalinstrumenter og efterstillede lån

 

790

1.2.1.3

Overkurs ved emission

 

800

1.2.1.4

(-) Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

810

1.2.1.4.1

(-) Direkte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekte besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiske besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter

 

842

1.2.1.5

(-) Faktiske eller eventuelle forpligtelser til at købe egne supplerende kapitalinstrumenter

 

880

1.2.2

Overgangsjusteringer som følge af supplerende kapitalinstrumenter og efterstillede lån omfattet af overgangsbestemmelser

 

890

1.2.3

Instrumenter udstedt af datterselskaber, der indgår i den supplerende kapital

 

900

1.2.4

Overgangsjusteringer som følge af yderligere indregning af kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber i den supplerende kapital

 

910

1.2.5

Overskud af hensættelser i forhold til kvalificerede forventede tab i henhold til IRB-metoden

 

920

1.2.6

Generelle kreditrisikojusteringer i henhold til standardmetoden

 

930

1.2.7

(-) Krydsejerskab af supplerende kapital

 

940

1.2.8

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

950

1.2.9

(-) Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

960

1.2.10

Andre overgangsjusteringer af den supplerende kapital

 

970

1.2.11

Overskud af fradrag i supplerende kapitalposter i forhold til den supplerende kapital (fratrækkes den hybride kernekapital)

 

974

1.2.12

(-) Yderligere fradrag af supplerende kapital, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

978

1.2.13

Supplerende kapital – andre elementer eller fradrag

 


C 02.00 – KAPITALGRUNDLAGSKRAV (CA2)

Rækker

Post

Tekst

Beløb

010

1

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

020

1*

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 95, stk. 2, og artikel 98 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

030

1**

Heraf: Investeringsselskaber i henhold til artikel 96, stk. 1 og 2, og artikel 97 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

040

1.1

RISIKOVÆGTEDE EKSPONERINGER FOR KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

 

050

1.1.1

Standardmetode (SA)

 

060

1.1.1.1

Eksponeringsklasser i henhold til standardmetoden, eksklusive securitiseringspositioner

 

070

1.1.1.1.01

Centralregeringer eller centralbanker

 

080

1.1.1.1.02

Regionale eller lokale myndigheder

 

090

1.1.1.1.03

Offentlige enheder

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterale udviklingsbanker

 

110

1.1.1.1.05

Internationale organisationer

 

120

1.1.1.1.06

Institutter

 

130

1.1.1.1.07

Selskaber

 

140

1.1.1.1.08

Detail

 

150

1.1.1.1.09

Sikret ved pant i fast ejendom

 

160

1.1.1.1.10

Eksponeringer ved misligholdelse

 

170

1.1.1.1.11

Poster forbundet med særlig stor risiko

 

180

1.1.1.1.12

Dækkede obligationer

 

190

1.1.1.1.13

Eksponeringer mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

200

1.1.1.1.14

Kollektive investeringsinstitutter (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Egenkapital

 

211

1.1.1.1.16

Andre poster

 

220

1.1.1.2

Securitiseringspositioner i henhold til standardmetoden

 

230

1.1.1.2*

heraf: resecuritisering

 

240

1.1.2

Metoden med interne ratings (IRB-metoden)

 

250

1.1.2.1

IRB-metoder, når hverken egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) eller konverteringsfaktorer anvendes

 

260

1.1.2.1.01

Statslige forvaltninger og centralbanker

 

270

1.1.2.1.02

Institutter

 

280

1.1.2.1.03

Erhvervseksponeringer – SMV'er

 

290

1.1.2.1.04

Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning

 

300

1.1.2.1.05

Selskaber – Andre

 

310

1.1.2.2

IRB-metoder, når egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer anvendes

 

320

1.1.2.2.01

Statslige forvaltninger og centralbanker

 

330

1.1.2.2.02

Institutter

 

340

1.1.2.2.03

Erhvervseksponeringer – SMV'er

 

350

1.1.2.2.04

Erhvervseksponeringer – specialiseret långivning

 

360

1.1.2.2.05

Selskaber – Andre

 

370

1.1.2.2.06

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom SMV'er

 

380

1.1.2.2.07

Detail – Sikret ved pant i fast ejendom ikke-SMV'er

 

390

1.1.2.2.08

Detail – Kvalificeret revolverende

 

400

1.1.2.2.09

Detail – Andre SMV'er

 

410

1.1.2.2.10

Detail – Andre ikke-SMV'er

 

420

1.1.2.3

Egenkapital i henhold til IRB-metoden

 

430

1.1.2.4

Securitiseringspositioner i henhold til IRB-metoden

 

440

1.1.2.4*

Heraf: resecuritisering

 

450

1.1.2.5

Andre aktiver, der ikke er gældsforpligtelser

 

460

1.1.3

Risikoeksponeringsværdi for bidrag til misligholdelsesfonden

 

490

1.2

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR AFVIKLING/LEVERING

 

500

1.2.1

Afviklings-/leveringsrisiko uden for handelsbeholdningen

 

510

1.2.2

Afviklings-/leveringsrisiko i handelsbeholdningen

 

520

1.3

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

 

530

1.3.1

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter standardmetoden (SA)

 

540

1.3.1.1

Handlede gældsinstrumenter

 

550

1.3.1.2

Egenkapital

 

560

1.3.1.3

Valuta

 

570

1.3.1.4

Råvarer

 

580

1.3.2

Risikoeksponering for positions-, valuta- og råvarerisici opgjort efter interne modeller (IM)

 

590

1.4

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR OPERATIONELLE RISICI (OpR)

 

600

1.4.1

OpR opgjort efter basisindikatormetoden (BIA)

 

610

1.4.2

OpR opgjort efter standardmetoden (TSA)/den alternative standardmetode (ASA)

 

620

1.4.3

OpR opgjort efter avancerede målemetoder (AMA)

 

630

1.5

YDERLIGERE RISIKOEKSPONERING SOM FØLGE AF FASTE OMKOSTNINGER

 

640

1.6

SAMLET RISIKOEKSPONERING FOR KREDITVÆRDIJUSTERING

 

650

1.6.1

Avanceret metode

 

660

1.6.2

Standardmetoden

 

670

1.6.3

Baseret på OEM

 

680

1.7

SAMLET RISIKOEKSPONERING I FORBINDELSE MED STORE EKSPONERINGER I HANDELSBEHOLDNINGEN

 

690

1.8

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

710

1.8.2

Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 458

 

720

1.8.2*

Heraf: krav vedrørende store eksponeringer

 

730

1.8.2**

Heraf: som følge af modificerede risikovægte til håndtering af aktivbobler inden for beboelses- og erhvervsejendomssektoren

 

740

1.8.2***

Heraf: som følge af eksponeringer inden for den finansielle sektor

 

750

1.8.3

Heraf: Yderligere strengere tilsynskrav i medfør af artikel 459

 

760

1.8.4

Heraf: Yderligere risikoeksponering, der følger af artikel 3 i forordning (EU) nr. 575/2013

 


C 03.00 – KAPITALPROCENTER OG KAPITALNIVEAUER (CA3)

Rækker

ID

Post

Beløb

010

1

Egentlig kernekapitalprocent

 

020

2

Overskud (+)/Underskud (-) af egentlig kernekapital

 

030

3

Kernekapitalprocent

 

040

4

Overskud (+)/Underskud (-) af kernekapital

 

050

5

Kapitalprocent i alt

 

060

6

Overskud (+)/Underskud (-) af kapitalgrundlag

 

Memorandumposter: Kapitalprocenter som følge af søjle II-justeringer

070

7

Egentlig kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

080

8

Målkapitalprocent for egentlig kernekapital som følge af søjle II-justeringer

 

090

9

Kernekapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

100

10

Målkapitalprocent for kernekapital som følge af søjle II-justeringer

 

110

11

Samlet kapitalprocent, inklusive søjle II-justeringer

 

120

12

Målkapitalprocent for samlet kapital som følge af søjle II-justeringer

 


C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Række

ID

Post

Kolonne

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

010

010

1

Samlede udskudte skatteaktiver

 

020

1.1

Udskudte skatteaktiver, som ikke udnyttes i fremtidig indkomst

 

030

1.2

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

040

1.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

050

2

Samlede udskudte skatteforpligtelser

 

060

2.1

Udskudte skatteforpligtelser, der ikke kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

070

2.2

Udskudte skatteforpligtelser, der kan fratrækkes udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet

 

080

2.2.1

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

090

2.2.2

Fradragsberettigede udskudte skatteforpligtelser tilknyttet udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle

 

Kreditrisikojusteringer og forventede tab

100

3

Overskud (+) eller underskud (-) af kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget som følge af forventede tab til ikke misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

110

3.1

Samlede kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget, der kan medtages i beregningen af det forventede tab

 

120

3.1.1

Generelle kreditrisikojusteringer

 

130

3.1.2

Specifikke kreditrisikojusteringer

 

131

3.1.3

Yderligere værdijusteringer og andre reduktioner af kapitalgrundlaget

 

140

3.2

Samlede forventede tab, der kan medtages

 

145

4

Overskud (+) eller underskud (-) af specifikke kreditrisikojusteringer som følge af forventede tab til misligholdte eksponeringer opgjort efter IRB-metoden

 

150

4.1

Specifikke kreditrisikojusteringer og positioner, der behandles på samme måde

 

155

4.2

Samlede forventede tab, der kan medtages

 

160

5

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for overskuddet af hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

170

6

Samlede bruttohensættelser, der er kvalificeret til indregning i den supplerende kapital

 

180

7

Risikovægtede eksponeringer til beregning af loftet for hensættelser, der er kvalificeret som supplerende kapital

 

Tærskler for fradrag i den egentlige kernekapital

190

8

Tærskel for ikkefradragsberettigede besiddelser af instrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

200

9

Tærsklen på 10 % for kernekapital

 

210

10

Tærsklen på 17,65 % for kernekapital

 

220

11

Kvalificeret kapital, for så vidt angår kvalificerede andele uden for den finansielle sektor og store eksponeringer

 

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

230

12

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

240

12.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

250

12.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

260

12.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

270

12.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

280

12.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

290

12.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

291

12.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

292

12.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

293

12.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

300

13

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

310

13.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

320

13.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

330

13.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

340

13.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

350

13.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

360

13.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

361

13.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

362

13.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

363

13.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

370

14

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

380

14.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

390

14.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

400

14.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

410

14.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

420

14.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

430

14.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

431

14.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

432

14.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

433

14.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Kapitalandele i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

440

15

Besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

450

15.1

Direkte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

460

15.1.1

Direkte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

470

15.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

480

15.2

Indirekte besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

490

15.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

500

15.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

501

15.3

Syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

502

15.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

503

15.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

510

16

Besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

520

16.1

Direkte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

530

16.1.1

Direkte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

540

16.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

550

16.2

Indirekte besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

560

16.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

570

16.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

571

16.3

Syntetiske besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

572

16.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

573

16.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

580

17

Besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, fratrukket korte positioner

 

590

17.1

Direkte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

600

17.1.1

Direkte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

610

17.1.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de direkte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

620

17.2

Indirekte besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

630

17.2.1

Indirekte bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

640

17.2.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de indirekte bruttobesiddelser anført ovenfor

 

641

17.3

Syntetiske besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

642

17.3.1

Syntetiske bruttobesiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

643

17.3.2

(-) Tilladt udligning af korte positioner i forhold til de syntetiske bruttobesiddelser anført ovenfor

 

Risikoeksponeringer i alt for besiddelser, som ikke fratrækkes den tilsvarende kapitalkategori:

650

18

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets egentlige kernekapital

 

660

19

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets hybride kernekapital

 

670

20

Risikovægtede eksponeringer for besiddelser af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, som ikke fratrækkes instituttets supplerende kapital

 

Midlertidig fravigelse af bestemmelserne om fradrag i kapitalgrundlaget

680

21

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

690

22

Besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

700

23

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

710

24

Besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

720

25

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

730

26

Besiddelser af supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer, efter midlertidig fravigelse

 

Kapitalbuffere

740

27

Kombineret bufferkrav

 

750

 

Kapitalbevaringsbuffer

 

760

 

Bevaringsbuffer som følge af makroprudentiel eller systemisk risiko identificeret på medlemsstatsniveau

 

770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffer

 

780

 

Systemisk buffer

 

790

 

Buffer for systemisk vigtige institutter

 

800

 

Global buffer for systemisk vigtige institutter

 

810

 

Anden buffer for systemisk vigtige institutter

 

Søjle II-krav

820

28

Kapitalgrundlagskrav i forbindelse med søjle II-justeringer

 

Yderligere oplysninger vedrørende investeringsselskaber

830

29

Startkapital

 

840

30

Kapitalgrundlag baseret på faste omkostninger

 

Yderligere oplysninger vedrørende beregning af indberetningstærskler

850

31

Ikkeindenlandske oprindelige eksponeringer

 

860

32

Samlede oprindelige eksponeringer

 

870

 

Justeringer af samlet kapitalgrundlag

 

880

 

Kapitalgrundlag fuldt ud justeret for Basel I-minimumsgrænse

 

890

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse

 

900

 

Kapitalgrundlagskrav for Basel I-minimumsgrænse - SA-alternativ

 


C 05.01 – OVERGANGSBESTEMMELSER (CA5.1)

 

Justeringer af egentlig kernekapital

Justeringer af hybrid kernekapital

Justeringer af supplerende kapital

Justeringer af risikovægtede aktiver

Memorandumposter

Relevant procentdel

Kvalificeret beløb uden overgangsbestemmelser

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SAMLEDE JUSTERINGER

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER

link til {CA1;r220}

link til {CA1;r660}

link til {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der udgør statsstøtte

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrumenter, der er kvalificeret som kapitalgrundlag i henhold til 2006/48/EF

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrumenter udstedt af institutter beliggende i en medlemsstat, som er omfattet af et økonomisk tilpasningsprogram

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

link til {CA5.2;r010;c060}

link til {CA5.2;r020;c060}

link til {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MINORITETSINTERESSER OG ÆKVIVALENTER

link til {CA1;r240}

link til {CA1;r680}

link til {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalinstrumenter og poster, der ikke er kvalificeret som minoritetsinteresser

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Indregning af minoritetsinteresser i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Indregning af kvalificerende hybrid kernekapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Indregning af kvalificerende supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag i henhold til overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ANDRE OVERGANGSJUSTERINGER

link til {CA1;r520}

link til {CA1;r730}

link til {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Urealiserede gevinster og tab

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Urealiserede gevinster

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Urealiserede tab

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Urealiserede gevinster på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »besiddet med henblik på salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Urealiserede tab på eksponeringer mod centralregeringer klassificeret i »besiddet med henblik på salg«-kategorien af EU-godkendte IAS 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Gevinster og tab værdiansat til dagsværdi, der skyldes instituttets egen kreditrisiko i forbindelse med afledte finansielle forpligtelser.

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Fradrag

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Tab i det løbende regnskabsår

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immaterielle anlægsaktiver

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og ikke skyldes midlertidige forskelle

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Underskud af hensættelser til forventede tab opgjort efter IRB-metoden

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktiver i ydelsesbaseret pensionskasse

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – positiv post

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Heraf: Indførelse af ændringer til IAS 19 – negativ post

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Egne instrumenter

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Egne egentlige kernekapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Egne hybride kernekapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Egne supplerende kapitalinstrumenter

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Heraf: Direkte besiddelser

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Heraf: Indirekte besiddelser

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Krydsejerskab

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Krydsejerskab af egentlig kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Krydsejerskab af hybrid kernekapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Krydsejerskab af supplerende kapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Krydsejerskab af supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet og skyldes midlertidige forskelle, og egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet ikke har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitalgrundlagsinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Hybride kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, hvori instituttet har væsentlige investeringer

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Undtagelser fra fradrag af aktiebeholdninger i forsikringsselskaber fra egentlige kernekapitalposter

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Supplerende filtre og fradrag

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENTER, DER ER OMFATTET AF OVERGANGSBESTEMMELSER: INSTRUMENTER, DER IKKE UDGØR STATSSTØTTE (CA5.2)

CA 5.2 Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser: Instrumenter, der ikke udgør statsstøtte

Værdien af instrumenter plus tilknyttet overkurs ved emission

Basis for beregning af grænsen

Relevant procentdel

Grænse

(-) Beløb, der overstiger grænserne for overgangsbestemmelser

Beløb omfattet af overgangsbestemmelser i alt

Kode

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ), i 2006/48/EF

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrumenter, der er kvalificeret til artikel 57, litra ca), og artikel 154, stk. 8 og 9, i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 489

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Samlede instrumenter uden førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser, med førtidsindfrielsesmulighed og incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrumenter med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 49 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Overskridelse af grænsen for egentlige kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 

090

3

Poster, der er kvalificeret til artikel 57, litra f), g) eller h), i 2006/48/EF, jf. dog grænsen i artikel 490

 

 

 

 

 

link til {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Samlede instrumenter uden incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Instrumenter, som er omfattet af overgangsbestemmelser, med incitamenter til indfrielse

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Poster med førtidsindfrielsesmulighed efter indberetningsdatoen, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Poster med førtidsindfrielsesmulighed til og med den 20. juli 2011, som ikke opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 efter deres faktiske forfaldsdato

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Overskridelse af grænsen for hybride kernekapitalinstrumenter, der er omfattet af overgangsbestemmelser

 

 

 

 

 

 


C 06.00 – KONCERNSOLVENS: OPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE SELSKABER (GS)

 

ENHEDER OMFATTET AF KONSOLIDERING

OPLYSNINGER OM ENHEDER OMFATTET AF KAPITALGRUNDLAGSKRAV

OPLYSNINGER OM ENHEDERNES BIDRAG TIL KONCERNSOLVENSEN

KAPITALBUFFERE

NAVN

KODE

Juridisk id-kode

INSTITUT ELLER TILSVARENDE (JA/NEJ)

OMFANG AF DATA: SOLO FULDT KONSOLIDEREDE (SF), SOLO DELVIST KONSOLIDEREDE (SP) ELLER DELKONSOLIDEREDE (SC)

LANDEKODE

ANDEL AF BESIDDELSE ( %)

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KAPITALGRUNDLAG

 

SAMLET RISIKOEKSPONERING

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG, DER INDGÅR I DET KONSOLIDEREDE KAPITALGRUNDLAG

 

KONSOLIDERET KAPITALGRUNDLAG

 

KOMBINEREDE BUFFERKRAV

 

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

 

KERNEKAPITAL I ALT

 

SUPPLERENDE KAPITAL

 

KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO, UDVANDINGSRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES)

POSITIONS-, VALUTA- OG RÅVARERISICI

OPERATIONELLE RISICI

ANDRE RISIKOEKSPONERINGER

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE KERNEKAPITAL

 

KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE SUPPLERENDE KAPITAL

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

HERAF: EGENTLIG KERNEKAPITAL

HERAF: HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: BIDRAG TIL KONSOLIDERET RESULTAT

HERAF: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALBEVARINGSBUFFER

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFER

BEVARINGSBUFFER SOM FØLGE AF MAKROPRUDENTIEL ELLER SYSTEMISK RISIKO IDENTIFICERET PÅ MEDLEMSSTATSNIVEAU

SYSTEMISK RISIKOBUFFER

BUFFER FOR SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR GLOBALE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

BUFFER FOR ANDRE SYSTEMISK VIGTIGE INSTITUTTER

 

EGENTLIG KERNEKAPITAL

 

HYBRID KERNEKAPITAL

 

MINORITETSINTERESSER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE EGENTLIGE KERNEKAPITAL

KVALIFICERENDE KERNEKAPITALINSTRUMENTER, SOM INDGÅR I DEN KONSOLIDEREDE HYBRIDE KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE KAPITALGRUNDLAG

HERAF: KAPITALGRUNDLAGSINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: KVALIFICERENDE KERNEKAPITAL

HERAF: KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT OG OVERKURS VED EMISSION

HERAF: MINORITETSINTERESSER

HERAF: KERNEKAPITALINSTRUMENTER, TILKNYTTET OVERFØRT RESULTAT, OVERKURS VED EMISSION OG ANDRE RESERVER

HERAF: KVALIFICERENDE HYBRID KERNEKAPITAL

HERAF: KVALIFICERENDE SUPPLERENDE KAPITAL

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SA)

Eksponeringsklasse i henhold til standardmetoden

 

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER I FORBINDELSE MED DEN OPRINDELIGE EKSPONERING

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING. DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

 

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

 

 

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED BIDRAG TIL MISLIGHOLDELSESFOND

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

VOLATILITETSJUSTERING AF EKSPONERING

(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: JUSTERET VÆRDI (Cvam)

0%

20%

50%

100%

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSKREDITRISIKO

HERAF: MED KREDITVURDERING FORETAGET AF UDPEGET ECAI

HERAF: MED KREDITVURDERING FRA CENTRALREGERING

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) FINANSIELLE SIKKERHEDER: DEN ENKLE METODE

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

 

HERAF: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

 

020

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Heraf: SMV omfattet af støttefaktor for SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Heraf: Sikret ved pant i fast ejendom – Beboelsesejendomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Heraf: Eksponeringer, der permanent delvist opgøres efter standardmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Heraf: Eksponeringer, der er opgøres efter standardmetoden med forudgående tilladelse til at udføre trinvis IRB-implementering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

070

Balanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Ikkebalanceførte eksponeringer underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Heraf: centralt clearede via QCCP'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER RISIKOVÆGT:

140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Andre risikovægte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

290

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (erhvervsejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom (beboelsesejendomme)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Eksponeringer ved misligholdelse tildelt en risikovægt på 150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR IRB 1)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

ANTAL LÅNTAGERE

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSKREDITRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERIVATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

FORDRINGER

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER EFTER EKSPONERINGSTYPE:

020

Balanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Ikkebalanceførte poster underlagt kreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksponeringer/transaktioner underlagt modpartskreditrisiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Værdipapirfinansieringstransaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivater og transaktioner med lang afviklingstid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Som følger af en aftale om netting på tværs af produkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OMFATTET AF KATEGORISERINGSKRITERIER FOR SPECIALISERET LÅNGIVNING EFTER RISIKOVÆGT:

090

RISIKOVÆGT: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Heraf: i kategori 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIV BEHANDLING: SIKRET VED PANT I FAST EJENDOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EKSPONERINGER FRA LEVERINGSRISIKO UNDERLAGT RISIKOVÆGTE I HENHOLD TIL ALTERNATIV BEHANDLING, RISIKOVÆGTE PÅ 100 % OG ANDRE EKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

UDVANDINGSRISIKO: ERHVERVEDE FORDRINGER I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITRISIKO, MODPARTSKREDITRISIKO OG LEVERINGSRISIKO (FREE DELIVERIES): KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN: OPDELING EFTER LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER (CR IRB 2)

Eksponeringsklasse i henhold til IRB-metoden:

Egne estimater over tab givet misligholdelse (LGD) og/eller konverteringsfaktorer:

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

 

EKSPONERINGSVÆRDI

 

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER INDGÅR I LGD-ESTIMATER, EKSKL. DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

UNDERLAGT DOUBLE DEFAULT-BEHANDLING

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%) FOR STORE REGULEREDE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIG LØBETID (DAGE)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

MEMORANDUMPOSTER:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

(-) ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

FORVENTET TAB

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

ANTAL LÅNTAGERE

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT (+)

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: IKKEBALANCEFØRTE POSTER

HERAF: SOM OPSTÅR I FORBINDELSE MED MODPARTSKREDITRISIKO

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

GARANTIER

KREDITDERIVATER

EGNE ESTIMATER AF LGD ANVENDES: ANDEN FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

ANERKENDT FINANSIEL SIKKERHED

ANDEN ANERKENDT SIKKERHED

 

HERAF: STORE ENHEDER I DEN FINANSIELLE SEKTOR OG UREGULEREDE FINANSIELLE ENHEDER

FAST EJENDOM

ANDEN FYSISK SIKKERHED

FORDRINGER

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER TILDELT LÅNTAGERKLASSER ELLER -PULJER:

 

LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR GB 1)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Eksponeringer ved misligholdelse

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionale eller lokale myndigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentlige enheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterale udviklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Internationale organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Eksponeringer ved misligholdelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Eksponeringer forbundet med særlig høj risiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dækkede obligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Krav mod institutter og selskaber med kortsigtet kreditvurdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Kollektive investeringsinstitutter (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieeksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Andre poster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFISK OPDELING AF EKSPONERINGER EFTER LÅNTAGERENS HJEMSTED: EKSPONERINGER OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR GB 2)

Land:

 

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

Heraf: misligholdte

Observerede nye misligholdelser for perioden

Generelle kreditrisikojusteringer

Specifikke kreditrisikojusteringer

Heraf: afskrivninger

Kreditrisikojusteringer/afskrivninger for observerede nye misligholdelser

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE ELLER -PULJE (%)

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

Heraf: misligholdte

EKSPONERINGSVÆRDI

RISIKOVÆGTET EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

Heraf: misligholdte

RISIKOVÆGTET EKSPONERING EFTER ANVENDELSE AF STØTTEFAKTOR FOR SMV'ER

FORVENTET TAB

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Centralregeringer eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Institutter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Selskaber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Heraf: Specialiseret långivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Heraf: SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Sikret ved pant i fast ejendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ikke-SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalificerede revolverende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Andre detaileksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SMV'er

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ikke-SMV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Egenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede eksponeringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.03 – OPDELING AF SAMLEDE KAPITALGRUNDLAGSKRAV I RELATION TIL KREDITRISIKO VEDRØRENDE RELEVANTE KREDITEKSPONERINGER EFTER LAND (CR GB 3)

Land:

 

Beløb

010

010

Kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko

 


C 10.01 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN (CR EQU IRB 1)

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERINGSVÆRDI

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

FORVENTET TAB

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

SAMLET AKTIEEKSPONERING OPGJORT EFTER IRB-METODEN

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

020

PD/LGD-METODEN: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE: I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

OPDELING AF EKSPONERINGER OPGJORT EFTER DEN FORENKLEDE RISIKOVÆGTNINGSMETODE EFTER RISIKOVÆGT:

070

RISIKOVÆGT: 190%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

METODEN MED INTERNE MODELLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

AKTIEEKSPONERINGER UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 – KREDITRISIKO: EGENKAPITAL – KAPITALKRAV OPGJORT EFTER IRB-METODEN. OPDELING AF EKSPONERINGER I ALT OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE (CR EQU IRB 2)

 

SYSTEM MED INTERNE RATINGS

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

EKSPONERINGSVÆRDI

EKSPONERINGSVÆGTET GENNEMSNITLIGT LGD (%)

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST:

UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

FORVENTET TAB

PD TILDELT LÅNTAGERKLASSE (%)

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVATER

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

OPDELING AF SAMLEDE EKSPONERINGER OPGJORT EFTER PD/LGD-METODEN EFTER LÅNTAGERKLASSE:

 

LÅNTAGERKLASSE(a): 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 – AFVIKLINGS-/LEVERINGSRISIKO (CR SETT)

 

UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER TIL AFVIKLINGSPRIS

EKSPONERING MOD PRISFORSKEL SOM FØLGE AF UAFVIKLEDE TRANSAKTIONER

KAPITALGRUNDLAGSKRAV

SAMLET AFVIKLINGSRISIKOEKSPONERING

010

020

030

040

010

Samlede uafviklede transaktioner uden for handelsbeholdningen

 

 

 

Felt med link til CA

020

Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)

 

 

 

 

030

Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)

 

 

 

 

040

Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50%)

 

 

 

 

050

Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75%)

 

 

 

 

060

Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)

 

 

 

 

070

Samlede uafviklede transaktioner i handelsbeholdningen

 

 

 

Felt med link til CA

080

Transaktioner uafviklet i op til fire dage (faktor 0 %)

 

 

 

 

090

Transaktioner uafviklet mellem 5 og 15 dage (faktor 8 %)

 

 

 

 

100

Transaktioner uafviklet mellem 16 og 30 dage (faktor 50%)

 

 

 

 

110

Transaktioner uafviklet mellem 31 og 45 dage (faktor 75%)

 

 

 

 

120

Transaktioner uafviklet i 46 dage eller derover (faktor 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 – KREDITRISIKO: SECURITISERINGER - KAPITALGRUNDLAGSKRAV OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN (CR SEC SA)

 

INDGÅENDE SECURITISERINGSEKSPONERINGER I ALT

SYNTETISKE SECURITISERINGER: KREDITRISIKOAFDÆKNING AF SECURITISEREDE EKSPONERINGER

SECURITISERINGSPOSITIONER

(-) VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

EKSPONERING EFTER INDREGNING AF VÆRDIJUSTERINGER OG HENSÆTTELSER

KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER MED SUBSTITUTIONSVIRKNINGER PÅ EKSPONERINGEN

NETTOEKSPONERING EFTER SUBSTITUTIONSVIRKNINGER AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER, DER PÅVIRKER EKSPONERINGEN: FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING, DEN UDBYGGEDE METODE FOR FINANSIELLE SIKKERHEDER (Cvam)

FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*)

OPDELING AF FULDT JUSTERET EKSPONERINGSVÆRDI (E*) AF IKKEBALANCEFØRTE POSTER EFTER KONVERTERINGSFAKTOR

EKSPONERINGSVÆRDI

 

OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

OPDELING AF EKSPONERINGSVÆRDI UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

RISIKOVÆGTET EKSPONERING

GENEREL VIRKNING (JUSTERING) SOM FØLGE AF OVERTRÆDELSE AF BESTEMMELSERNE OM RETTIDIG OMHU

JUSTERING AF DEN RISIKOVÆGTEDE EKSPONERING SOM FØLGE AF UOVERENSSTEMMENDE LØBETIDER

SAMLET RISIKOVÆGTET EKSPONERING

MEMORANDUMPOST: RISIKOVÆGTET EKSPONERING SVARENDE TIL OVERFØRSLER FRA SECURITISERING OPGJORT EFTER STANDARDMETODEN TIL ANDRE EKSPONERINGSKLASSER

(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (Cva)

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

FIKTIV VÆRDI AF IKKEAFHÆNDET ELLER TILBAGEKØBT KREDITRISIKOAFDÆKNING

OPRINDELIG EKSPONERING FØR ANVENDELSE AF KONVERTERINGSFAKTORER

(-) UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING: JUSTEREDE VÆRDIER (Ga)

(-) FINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING

SUBSTITUTION AF EKSPONERING SOM FØLGE AF KREDITRISIKOREDUKTIONSTEKNIKKER

0%

>0 % og <=20 %

>20% og <=50%

>50% og <=100%

(-) DER FRATRÆKKES KAPITALGRUNDLAGET

UNDERLAGT RISIKOVÆGTE

(KREDITKVALITETSTRIN)

1250%

LOOK-THROUGH

INTERN VURDERING

(-) JUSTEREDE VÆRDIER FOR UFINANSIERET KREDITRISIKOAFDÆKNING (G*)

(-) UDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

KREDITKVALITETSTRIN 1

KREDITKVALITETSTRIN 2

KREDITKVALITETSTRIN 3

KREDITKVALITETSTRIN 4

ALLE ANDRE KREDITKVALITETSTRIN

IKKERATET

 

HERAF: SECOND LOSS I ABCP

HERAF: GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)

 

GENNEMSNITLIG RISIKOVÆGT (%)

 

HERAF: SYNTETISKE SECURITISERINGER

FØR LOFT

EFTER LOFT

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

020

HERAF: RESECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felt med link til CA

 

030

EKSPONERINGSLEVERENDE INSTITUT: SAMLEDE EKSPONERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

BALANCEFØRTE POSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

SECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RESECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

IKKEBALANCEFØRTE POSTER OG DERIVATER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RESECURITISERINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

FØRTIDSINDFRIELSE