03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

125


32002R0426


L 066/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 426/2002 AL COMISIEI

din 7 martie 2002

de stabilire a unui curs de schimb aplicabil anumitor ajutoare directe și măsuri cu caracter structural sau ecologic

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a unui sistem agromonetar pentru moneda euro (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1410/1999 al Comisiei din 29 iunie 1999 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2808/98 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al monedei euro în sectorul agricol și de modificare a definiției anumitor fapte generatoare prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 3889/87, (CEE) nr. 3886/92, (CEE) nr. 1793/93, (CEE) nr. 2700/93 și (CE) nr. 293/98 (2), în special articolul 2,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2550/2001 al Comisiei din 21 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2529/2001 al Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de oaie și cărnii de capră referitor la regimurile primelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2419/2001 (3), modificat de Regulamentul (CE) nr. 263/2002 (4), în special articolul 18a al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al monedei euro în sectorul agricol (5), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2452/2000 (6), faptul generator al cursului de schimb pentru sumele cu caracter structural sau ecologic este data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia se decide acordarea ajutorului. În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2808/98, introdus de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb care trebuie aplicat este media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precedă data faptului generator.

(2)

În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 293/98 al Comisiei din 4 februarie 1998 de stabilire a faptelor generatoare în sectorul fructelor și legumelor, în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume, parțial în sectorul plantelor vii și al produselor din floricultură, precum și pentru anumite produse enumerate în anexa I la tratat și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1445/93 (7), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb aplicabil anual pentru schimbul, în moneda națională, a sumei maxime la hectar reprezentând ajutorul pentru îmbunătățirea calității și a comercializării în sectorul fructelor cu coajă și al roșcovelor, prevăzut la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 790/89 al Consiliului (8), este egal cu media pro rata temporis a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precedă data de 1 ianuarie a perioadei anuale de referință, în temeiul articolului 19 din Regulamentul (CEE) nr. 2159/89 al Comisiei (9).

(3)

În conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 al Comisiei din 28 octombrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită si mânzat referitor la regimul primelor (10), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 169/2002 (11), data de depunere a cererii constituie faptul generator pentru determinarea anului de acordare a primelor pentru animalele care fac obiectul sistemului de prime în sectorul cărnii. Convertirea în moneda națională a acestor prime se realizează în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 43 din regulamentul menționat, în funcție de media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precedă anul acordării lor.

(4)

Începând cu anul de comercializare 2002, în conformitate cu articolul 18a din Regulamentul (CE) nr. 2550/2001, cursul de schimb care trebuie aplicat primelor și plăților în sectorul ovinelor corespunde mediei pro rata temporis a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precedă anul calendaristic pentru care s-a acordat prima sau plata respectivă.

(5)

Până în anul de comercializare 2001, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2700/93 al Comisiei din 30 septembrie 1993 privind normele de aplicare a primei în favoarea producătorilor de carne de oaie și de capră (12), modificat de Regulamentul (CE) nr. 1410/1999, cursul de schimb care trebuie aplicat sumei definitive a primelor în sectorul ovinelor este egal cu media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna care precedă ultima zi a anului pentru care s-a acordat prima,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Cursul de schimb care trebuie aplicat:

sumelor cu caracter structural sau ecologic prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2799/98;

sumei maxime pe hectar reprezentând ajutorul pentru comercializare în sectorul fructelor cu coajă și al roșcovelor, prevăzută la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 790/89;

primelor și plăților în sectorul ovinelor, prevăzute la articolele 4, 5 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 2529/2001

este prevăzut în anexa I.

Cursul menționat se aplică, de asemenea, sumelor reprezentând primele în sectorul bovinelor, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1254/1999.

(2)   Cursul de schimb care trebuie aplicat sumelor reprezentând prima și soldul prevăzute la articolul 5 alineatul (6) al patrulea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2467/98 pentru anul de comercializare 2001 este prevăzut în anexa II.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 martie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 164, 30.6.1999, p. 53.

(3)  JO L 341, 22.12.2001, p. 105.

(4)  JO L 43, 14.2.2002, p. 9.

(5)  JO L 349, 24.12.1998, p. 36.

(6)  JO L 282, 8.11.2000, p. 9.

(7)  JO L 30, 5.2.1998, p. 16.

(8)  JO L 85, 30.3.1989, p. 6.

(9)  JO L 207, 19.7.1989, p. 19.

(10)  JO L 281, 4.11.1999, p. 30.

(11)  JO L 30, 31.1.2002, p. 21.

(12)  JO L 245, 1.10.1993, p. 99.


ANEXA I

Cursul de schimb prevăzut la articolul 1 alineatul (1)

1 euro = (media de la 1.12.2001 până la 31.12.2001)

7,44264

Coroana daneză

9,43828

Coroana suedeză

0,619444

Lira sterlină


ANEXA II

Cursul de schimb prevăzut la articolul 1 alineatul (2)

1 euro = (media de la 6.12.2001 până la 5.1.2002)

7,44177

Coroana daneză

9,40065

Coroana suedeză

0,618331

Lira sterlină