ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 51

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 60.
28. veljače 2017.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

PRORAČUNI

 

 

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2017/292 općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

1

Svi iznosi u ovom dokumentu o proračunu izraženi su u eurima, osim ako nije drukčije navedeno.

Svi prihodi iz članka 21. stavaka 2. i 3. Financijske uredbe, uneseni u glave 5. i 6. izvještaja o prihodima, mogu rezultirati unosom dodatnih odobrenih sredstava u naslove koji su sadržavali početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Iznosi koji se odnose na realizaciju odnose se na sva odobrena sredstva, uključujući odobrena proračunska sredstva, dodatna odobrena sredstva i namjenske prihode.

Proračunske napomene izvršive su samo ako se njima ne mijenja ili ne proširuje područje primjene postojeće pravne osnove, ne narušava administrativna autonomija institucija i ako ih se može pokriti raspoloživim sredstvima (kako je navedeno u prilogu pismu o izvršivosti od 28. listopada 2015.).

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

PRORAČUNI

28.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 51/1


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2017/292

općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., koji je Komisija usvojila 18. srpnja 2016.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., koje je Vijeće usvojilo 12. rujna 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 14. rujna 2016.,

uzimajući u obzir pismo izmjene br. 1/2017 nacrta općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., koje je Komisija podnijela 17. listopada 2016.,

uzimajući u obzir rezoluciju o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. koju je Europski parlament usvojio 26. listopada 2016.,

uzimajući u obzir amandmane na nacrt općeg proračuna koje je Parlament usvojio 26. listopada 2016.,

uzimajući u obzir pismo koje je uputio predsjednik Vijeća 26. listopada 2016. u kojemu navodi da Vijeće nije moglo prihvatiti sve amandmane koje je usvojio Parlament,

uzimajući u obzir pismo od 26. listopada 2016. upućeno predsjedniku Vijeća kojim se saziva Odbor za mirenje,

uzimajući u obzir činjenicu da je Odbor za mirenje postigao sporazum o zajedničkom tekstu u roku od dvadeset i jednog dana navedenom u članku 314. stavku 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir da je Vijeće 29. studenoga 2016. prihvatilo zajednički tekst,

uzimajući u obzir da je Parlament 1. prosinca 2016. prihvatio zajednički tekst,

uzimajući u obzir članke 90. i 91. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Jedini članak

Postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen je i opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017. konačno je donesen.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2016.

Predsjednik

M. SCHULZ


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod i financiranje općeg proračuna 12
B. Opći izvještaj o prihodima po naslovima proračuna 22
C. Plan radnih mjesta za osoblje 160
D. Zgrade 161

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Odjeljak I.: Europski parlament 168
— Prihodi 169
— Rashodi 184
— Osoblje 244
Odjeljak II.: Europsko vijeće i Vijeće 245
— Prihodi 246
— Rashodi 263
— Osoblje 307
Odjeljak III.: Komisija 308
— Prihodi 309
— Rashodi 386
— Osoblje 1937
Odjeljak IV.: Sud Europske unije 1986
— Prihodi 1987
— Rashodi 1999
— Osoblje 2035
Odjeljak V.: Revizorski sud 2036
— Prihodi 2037
— Rashodi 2050
— Osoblje 2081
Odjeljak VI.: Europski gospodarski i socijalni odbor 2083
— Prihodi 2084
— Rashodi 2096
— Osoblje 2133
Odjeljak VII.: Odbor regija 2134
— Prihodi 2135
— Rashodi 2151
— Osoblje 2185
Odjeljak VIII.: Europski ombudsman 2186
— Prihodi 2187
— Rashodi 2203
— Osoblje 2231
Odjeljak IX.: Europski nadzornik za zaštitu podataka 2232
— Prihodi 2233
— Rashodi 2246
— Osoblje 2279
Odjeljak X.: Europska služba za vanjsko djelovanje 2280
— Prihodi 2281
— Rashodi 2299
— Osoblje 2341

SADRŽAJ

OPĆE STANJE PRIHODA

A. Uvod i financiranje općeg proračuna 12
B. Opći izvještaj o prihodima po naslovima proračuna 22

— Glava 1.:

Vlastita sredstva 23

— Glava 3.:

Viškovi, salda i prilagodbe 47

— Glava 4.:

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima Unije 65

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucija 79

— Glava 6.:

Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije 93

— Glava 7.:

Zatezne kamate i novčane kazne 139

— Glava 8.:

Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja 146

— Glava 9.:

Razni prihodi 158
C. Plan radnih mjesta za osoblje 160
D. Zgrade 161

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Odjeljak I.: Europski parlament 168
— Prihodi 169

— Glava 4.:

Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije 170

— Glava 5.:

Prihodi iz upravnog poslovanja institucije 173

— Glava 6.:

Doprinosi i povrati vezani uz sporazume i programe Unije 180

— Glava 9.:

Razni prihodi 182
— Rashodi 184

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 186

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdaci 208

— Glava 3.:

Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti institucije 221

— Glava 4.:

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka institucije 235

— Glava 5.:

Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba 239

— Glava 10.:

Ostali rashodi 241
— Osoblje 244
Odjeljak II.: Europsko vijeće i Vijeće 245
— Prihodi 246

— Glava 4.:

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima unije 247

— Glava 5.:

Prihodi od administrativnog poslovanja institucije 250

— Glava 6.:

Doprinosi i vraćanja u okviru sporazuma i programa Unije 256

— Glava 7.:

Zatezne kamate i novčane kazne 259

— Glava 9.:

Razni prihodi 261
— Rashodi 263

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 264

— Glava 2.:

Građevinski objekti, oprema i rashodi redovnog poslovanja 287

— Glava 10.:

Ostali rashodi 305
— Osoblje 307
Odjeljak III.: Komisija 308
— Prihodi 309

— Glava 4:

Prihodi od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima Unije 310

— Glava 5:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 315

— Glava 6:

Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije 324

— Glava 7:

Zatezne kamate i novčane kazne 370

— Glava 8:

Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja 377

— Glava 9:

Razni prihodi 384
OPĆI SAŽETAK ODBRENIH SREDSTAVA (2017. I 2016.) I REALIZACIJA (2015.) 386

— Glava XX.:

Administrativni rashodi dodijeljeni područjima politika 389

— Glava 01.:

Gospodarski i financijski poslovi 406

— Glava 02.:

Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća 445

— Glava 03.:

Tržišno natjecanje 523

— Glava 04.:

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost 528

— Glava 05.:

Poljoprivreda i ruralni razvoj 610

— Glava 06.:

Mobilnost i promet 698

— Glava 07.:

Zaštita okoliša 761

— Glava 08.:

Istraživanje i inovacije 799

— Glava 09.:

Komunikacijske mreže, sadržaji i tehnologije 854

— Glava 10.:

Izravno istraživanje 923

— Glava 11.:

Pomorstvo i ribarstvo 952

— Glava 12.:

Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala 993

— Glava 13.:

Regionalna i urbana politika 1007

— Glava 14.:

Oporezivanje i carinska unija 1084

— Glava 15.:

Obrazovanje i kultura 1098

— Glava 16.:

Komunikacija 1155

— Glava 17.:

Zdravlje i sigurnost hrane 1175

— Glava 18.:

Migracija i unutarnji poslovi 1233

— Glava 19.:

Instrumenti vanjske politike 1293

— Glava 20.:

Trgovina 1324

— Glava 21.:

Međunarodna suradnja i razvoj 1336

— Glava 22.:

Susjedstvo i pregovori o proširenju 1424

— Glava 23.:

Humanitarna pomoć i civilna zaštita 1466

— Glava 24.:

Borba protiv prijevara 1487

— Glava 25.:

Koordinacija politika Komisije i pravno savjetovanje 1494

— Glava 26.:

Administracija Komisije 1504

— Glava 27.:

Proračun 1557

— Glava 28.:

Revizija 1566

— Glava 29.:

Statistika 1570

— Glava 30.:

Mirovine i s njima povezani rashodi 1579

— Glava 31.:

Jezične usluge 1592

— Glava 32.:

Energetika 1602

— Glava 33.:

Pravosuđe i potrošači 1646

— Glava 34.:

Klimatske aktivnosti 1684

— Glava 40.:

Pričuve 1697

Prilozi

— Europski gospodarski prostor 1706
— Popis naslova proračuna namijenjenih zemljama kandidatkinjama i, ako je primjenjivo, potencijalnim kandidatima sa zapadnog Balkana 1721
— Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja – Poslovi zaduživanja i pozajmljivanja zajamčeni proračunom Unije (indikativno) 1724
— Informacije o financijskim instrumentima u skladu s člankom 49. stavkom 1. točkom (e) financijske uredbe 1758
— Ured za publikacije 1828
— Prihodi 1829
— Rashodi 1834
— Europski ured za borbu protiv prijevara 1847
— Prihodi 1848
— Rashodi 1853
— Europski ured za odabir osoblja 1867
— Prihodi 1868
— Rashodi 1873
— Ured za upravljanje materijalnim pravima i njihovu isplatu 1889
— Prihodi 1890
— Rashodi 1895
— Ured za infrastrukturu i logistiku – Bruxelles 1905
— Prihodi 1906
— Rashodi 1911
— Ured za infrastrukturu i logistiku – Luxembourg 1921
— Prihodi 1922
— Rashodi 1927
— Osoblje 1937
Odjeljak IV.: Sud Europske unije 1986
— Prihodi 1987

— Glava 4.:

Prihodi od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije 1988

— Glava 5.:

Prihodi od upravnog djelovanja institucije 1991

— Glava 9.:

Razni prihodi 1997
— Rashodi 1999

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 2000

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni operativni rashodi 2017

— Glava 3.:

Rashodi vezani uz obavljanje posebnih funkcija institucije 2031

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2033
— Osoblje 2035
Odjeljak V.: Revizorski sud 2036
— Prihodi 2037

— Glava 4.:

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima unije 2038

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 2041

— Glava 9.:

Razni prihodi 2048
— Rashodi 2050

— Glava 1.:

Osobe koje rade u instituciji 2051

— Glava 2.:

Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja 2066

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2079
— Osoblje 2081
Odjeljak VI.: Europski gospodarski i socijalni odbor 2083
— Prihodi 2084

— Glava 4.:

Prihodi od osoba koje rade za institucije i druga tijela Unije 2085

— Glava 5.:

Prihodi od administrativnog djelovanja institucije 2088

— Glava 9.:

Razni prihodi 2094
— Rashodi 2096

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 2097

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni operativni troškovi 2115

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2131
— Osoblje 2133
Odjeljak VII.: Odbor regija 2134
— Prihodi 2135

— Glava 4.:

Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije 2136

— Glava 5.:

Prihodi iz upravnog poslovanja institucije 2139

— Glava 6.:

Doprinosi i vraćanja u okviru sporazuma i programa unije 2146

— Glava 9.:

Razni prihodi 2149
— Rashodi 2151

— Glava 1.:

Osobe koje rade za instituciju 2152

— Glava 2.:

Zgrade, namještaj, oprema i razni operativni izdaci 2168

— Glava 10.:

Ostali troškovi 2183
— Osoblje 2185
Odjeljak VIII.: Europski ombudsman 2186
— Prihodi 2187

— Glava 4.:

Prihodi koji se ostvaruju od osoba koje rade za institucije i ostala tijela Unije 2188

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 2192

— Glava 6.:

Doprinosi i povrati povezani sa sporazumima i programima Unije 2199

— Glava 9.:

Razni prihodi 2201
— Rashodi 2203

— Glava 1.:

Rashodi za osobe koje rade za instituciju 2204

— Glava 2.:

Građevinski objekti, pokretnine, oprema i različiti rashodi poslovanja 2216

— Glava 3.:

Rashodi u vezi s obavljanjem redovite djelatnosti institucije 2223

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2229
— Osoblje 2231
Odjeljak IX.: Europski nadzornik za zaštitu podataka 2232
— Prihodi 2233

— Glava 4.:

Razni porezi, nameti i davanja Unije 2234

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 2237

— Glava 9.:

Razni prihodi 2244
— Rashodi 2246

— Glava 1.:

Rashodi za osobe koje rade za instituciju 2247

— Glava 2.:

Građevinski objekti, oprema i rashodi vezani uz rad institucije 2260

— Glava 3.:

Europski odbor za zaštitu podataka 2265

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2277
— Osoblje 2279
Odjeljak X.: Europska služba za vanjsko djelovanje 2280
— Prihodi 2281

— Glava 4.:

Prihodi koji proizlaze od osoba koje rade u institucijama i ostalim tijelima unije 2282

— Glava 5.:

Prihodi koji proizlaze iz administrativnog poslovanja institucije 2285

— Glava 6.:

Doprinosi i vraćanja na temelju sporazuma i programa Unije 2292

— Glava 7.:

Zatezne kamate i novčane kazne 2295

— Glava 9.:

Razni prihodi 2297
— Rashodi 2299

— Glava 1.:

Osoblje u sjedištu 2302

— Glava 2.:

Zgrade, oprema i rashodi poslovanja u sjedištu 2313

— Glava 3.:

Delegacije 2331

— Glava 10.:

Ostali rashodi 2339
— Osoblje 2341

A.   UVOD I FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

UVOD

Opći proračun Unije instrument je kojim se utvrđuje i odobrava ukupan iznos prihoda i rashoda koji se svake godine smatraju potrebnima za Europsku uniju i Europsku zajednicu za atomsku energiju.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva, točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Načelo jedinstva i načelo točnosti proračuna znače da se u jedinstvenom dokumentu iskazuju svi prihodi i rashodi Unije kada je to na teret proračuna.

Načelo jedne godine znači da se proračun donosi samo za jednu financijsku godinu te da se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje za tekuću financijsku godinu moraju, u načelu, iskoristiti tijekom te godine.

Načelo uravnoteženosti znači da predviđeni prihodi za financijsku godinu moraju biti jednaki odobrenim sredstvima za plaćanje za tu godinu: zaduživanje radi pokrivanja mogućeg proračunskog manjka nije u skladu sa sustavom vlastitih sredstava i neće se odobriti.

U skladu s načelom obračunske jedinice proračun se sastavlja i izvršava u eurima te se računi iskazuju u eurima.

Načelo univerzalnosti znači da se ukupnim prihodima pokrivaju ukupna odobrena sredstva za plaćanje uz iznimku ograničenog broja stavki prihoda koje se dodjeljuju posebnim stavkama rashoda. Prihodi i rashodi iskazuju se u cijelosti bez prijeboja.

Načelo specifikacije znači da sva odobrena sredstva moraju imati određenu namjenu i moraju biti dodijeljena specifičnom cilju kako ne bi došlo do zamjene među odobrenim sredstvima.

Načelo dobrog financijskog upravljanja utvrđeno je upućivanjem na načela ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.

Proračun se donosi u skladu s načelom transparentnosti kako bi se osigurale pouzdane informacije o izvršenju proračuna i financijskim izvještajima.

U proračunu su prikazana odobrena sredstva i sredstva prema namjeni (proračun koji se temelji na aktivnostima) u cilju povećanja transparentnosti pri upravljanju proračunom, uzimajući u obzir ciljeve dobrog financijskog upravljanja te osobito učinkovitosti i djelotvornosti.

Rashodi odobreni u ovom proračunu iznose ukupno 157 857 787 116 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 134 490 371 363 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje, što u usporedbi s proračunom za 2016. predstavlja promjenu od +1,66 %, odnosno - 1,57 %.

Proračunski prihodi iznose ukupno 134 490 371 363 EUR. Jedinstvena stopa preuzetih obveza iz sredstava na osnovi PDV-a iznosi 0,30 %, (osim za Njemačku, Nizozemsku i Švedsku za koje stopa preuzetih obveza za razdoblje 2014.-2020. iznosi 0,15 %) dok je stopa iz sredstava na osnovi BND-a 0,6077 %. Tradicionalna vlastita sredstva (carine i pristojbe na šećer) predstavljaju 15,96 % financiranja proračuna za 2017. Sredstva na osnovi PDV-a iznose 12,34 %, a na osnovi BND-a 69,63 %. Ostali prihodi za ovu financijsku godinu procjenjuju se na 2 772 392 898 EUR.

Vlastita sredstva potrebna za financiranje proračuna za 2017. predstavljaju 0,85 % ukupnog BND-a.

U tablicama u nastavku prikazana je, korak po korak, metoda upotrijebljena za izračun financiranja proračuna za 2017.

FINANCIRANJE OPĆEG PRORAČUNA

Odobrena sredstva koja će se financirati tijekom financijske godine 2017. u skladu s člankom 1. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

RASHODI

Opis

Proračun 2017

Proračun 2016 (1)

Promjena (%)

1.

Pametni i uključivi rast

56 521 763 545

59 290 697 648

–4,67

2.

Održivi rast: prirodni resursi

54 913 969 537

54 972 403 654

–0,11

3.

Sigurnost i građanstvo

3 786 957 287

3 022 387 739

+25,30

4.

Globalna Europa

9 483 081 178

10 155 590 403

–6,62

5.

Administracija

9 394 599 816

8 950 916 040

+4,96

6.

Naknada

p.m.

p.m.

Posebni instrumenti

390 000 000

250 475 125

+55,70

Ukupni rashodi  (2)

134 490 371 363

136 642 470 609

–1,57


PRIHODI

Opis

Proračun 2017

Proračun 2016 (3)

Promjena (%)

Razni prihodi (glave od 4 do 9)

2 772 392 898

1 616 701 373

+71,48

Raspoloživi višak iz prethodne financijske godine (poglavlje 3 0, članak 3 0 0)

p.m.

1 349 116 814

Vraćanja viška Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (poglavlje 3 0, članak 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldo vlastitih sredstava od PDV-a i vlastitih sredstava temeljenih na BNP-u/BND-u za prethodne godine (poglavlja 3 1 i 3 2)

p.m.

p.m.

Ukupni prihodi za glave od 3 do 9

2 772 392 898

2 965 818 187

–6,52

Neto iznos od carina i pristojbi na šećer (poglavlja 1 1 i 1 2)

21 467 000 000

20 247 900 000

+6,02

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi (tablice 1. i 2., poglavlje 1 3)

16 598 937 750

16 279 317 150

+1,96

Ostatak koji se financira iz dodatnih sredstava (vlastita sredstva temeljena na BND-u, tablica 3, poglavlje 1 4)

93 652 040 715

97 149 435 272

–3,60

Odobrena sredstva koja se pokrivaju iz vlastitih sredstava iz članka 2. Odluke 2014/335/EU, Euratom (4)

131 717 978 465

133 676 652 422

–1,47

Ukupni prihodi  (5)

134 490 371 363

136 642 470 609

–1,57


TABLICA 1.

Izračun ograničavanja usklađenih osnovica poreza na dodanu vrijednost (PDV) u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Država članica

1 % neograničene osnovice PDV-a

1 % bruto nacionalnog dohotka

Stopa ograničavanja (u %)

1 % bruto nacionalnog dohotka pomnožen sa stopom ograničavanja

1 % ograničene osnovice PDV-a (6)

Države članice čija je osnovica PDV-a ograničena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 767 744 000

4 364 202 000

50

2 182 101 000

1 767 744 000

 

Bugarska

215 501 000

451 147 000

50

225 573 500

215 501 000

 

Češka

708 186 000

1 645 692 000

50

822 846 000

708 186 000

 

Danska

1 062 675 000

2 916 093 000

50

1 458 046 500

1 062 675 000

 

Njemačka

13 506 186 000

33 059 999 000

50

16 529 999 500

13 506 186 000

 

Estonija

108 283 000

219 513 000

50

109 756 500

108 283 000

 

Irska

837 734 000

2 049 014 000

50

1 024 507 000

837 734 000

 

Grčka

777 516 000

1 822 161 000

50

911 080 500

777 516 000

 

Španjolska

4 903 148 000

11 604 439 000

50

5 802 219 500

4 903 148 000

 

Francuska

9 947 380 000

23 286 561 000

50

11 643 280 500

9 947 380 000

 

Hrvatska

269 162 000

459 302 000

50

229 651 000

229 651 000

Hrvatska

Italija

6 241 490 000

17 121 047 000

50

8 560 523 500

6 241 490 000

 

Cipar

119 229 000

177 085 000

50

88 542 500

88 542 500

Cipar

Latvija

104 543 000

274 048 000

50

137 024 000

104 543 000

 

Litva

160 059 000

395 700 000

50

197 850 000

160 059 000

 

Luksemburg

275 481 000

363 484 000

50

181 742 000

181 742 000

Luksemburg

Mađarska

467 100 000

1 156 112 000

50

578 056 000

467 100 000

 

Malta

67 040 000

96 738 000

50

48 369 000

48 369 000

Malta

Nizozemska

2 884 590 000

7 241 616 000

50

3 620 808 000

2 884 590 000

 

Austrija

1 607 452 000

3 575 020 000

50

1 787 510 000

1 607 452 000

 

Poljska

1 889 516 000

4 330 202 000

50

2 165 101 000

1 889 516 000

 

Portugal

895 989 000

1 877 440 000

50

938 720 000

895 989 000

 

Rumunjska

593 753 000

1 768 712 000

50

884 356 000

593 753 000

 

Slovenija

185 469 000

404 677 000

50

202 338 500

185 469 000

 

Slovačka

276 354 000

813 883 000

50

406 941 500

276 354 000

 

Finska

930 644 000

2 170 886 000

50

1 085 443 000

930 644 000

 

Švedska

2 133 382 000

5 125 505 000

50

2 562 752 500

2 133 382 000

 

Ujedinjena Kraljevina

11 838 873 000

25 335 255 000

50

12 667 627 500

11 838 873 000

 

Ukupno

64 774 479 000

154 105 533 000

 

77 052 766 500

64 591 871 500

 


TABLICA 2.

Raščlanjivanje vlastitih sredstava od PDV-a u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 3)

Država članica

1 % ograničene osnovice PDV-a

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava temeljenih na PDV-u (u %)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 767 744 000

0,30

530 323 200

Bugarska

215 501 000

0,30

64 650 300

Češka

708 186 000

0,30

212 455 800

Danska

1 062 675 000

0,30

318 802 500

Njemačka

13 506 186 000

0,15

2 025 927 900

Estonija

108 283 000

0,30

32 484 900

Irska

837 734 000

0,30

251 320 200

Grčka

777 516 000

0,30

233 254 800

Španjolska

4 903 148 000

0,30

1 470 944 400

Francuska

9 947 380 000

0,30

2 984 214 000

Hrvatska

229 651 000

0,30

68 895 300

Italija

6 241 490 000

0,30

1 872 447 000

Cipar

88 542 500

0,30

26 562 750

Latvija

104 543 000

0,30

31 362 900

Litva

160 059 000

0,30

48 017 700

Luksemburg

181 742 000

0,30

54 522 600

Mađarska

467 100 000

0,30

140 130 000

Malta

48 369 000

0,30

14 510 700

Nizozemska

2 884 590 000

0,15

432 688 500

Austrija

1 607 452 000

0,30

482 235 600

Poljska

1 889 516 000

0,30

566 854 800

Portugal

895 989 000

0,30

268 796 700

Rumunjska

593 753 000

0,30

178 125 900

Slovenija

185 469 000

0,30

55 640 700

Slovačka

276 354 000

0,30

82 906 200

Finska

930 644 000

0,30

279 193 200

Švedska

2 133 382 000

0,15

320 007 300

Ujedinjena Kraljevina

11 838 873 000

0,30

3 551 661 900

Ukupno

64 591 871 500

 

16 598 937 750


TABLICA 3.

Određivanje jedinstvene stope i raščlanjivanje sredstava temeljenih na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnog dohotka

Jedinstvena stopa vlastitih sredstava iz „dodatne osnovice”

Vlastita sredstva iz „dodatne osnovice” po jedinstvenoj stopi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

4 364 202 000

 

2 652 185 262

Bugarska

451 147 000

 

274 168 204

Češka

1 645 692 000

 

1 000 109 543

Danska

2 916 093 000

 

1 772 149 611

Njemačka

33 059 999 000

 

20 091 013 685

Estonija

219 513 000

 

133 401 053

Irska

2 049 014 000

 

1 245 213 840

Grčka

1 822 161 000

 

1 107 352 169

Španjolska

11 604 439 000

 

7 052 176 340

Francuska

23 286 561 000

 

14 151 561 702

Hrvatska

459 302 000

 

279 124 109

Italija

17 121 047 000

 

10 404 694 494

Cipar

177 085 000

 

107 616 977

Latvija

274 048 000

0,6077137  (7)

166 542 719

Litva

395 700 000

 

240 472 304

Luksemburg

363 484 000

 

220 894 200

Mađarska

1 156 112 000

 

702 585 079

Malta

96 738 000

 

58 789 006

Nizozemska

7 241 616 000

 

4 400 829 115

Austrija

3 575 020 000

 

2 172 588 564

Poljska

4 330 202 000

 

2 631 522 997

Portugal

1 877 440 000

 

1 140 945 973

Rumunjska

1 768 712 000

 

1 074 870 480

Slovenija

404 677 000

 

245 927 749

Slovačka

813 883 000

 

494 607 834

Finska

2 170 886 000

 

1 319 277 122

Švedska

5 125 505 000

 

3 114 839 510

Ujedinjena Kraljevina

25 335 255 000

 

15 396 581 074

Ukupno

154 105 533 000

 

93 652 040 715


TABLICA 4.

Izračun bruto smanjenja doprinosa koji se temelji na BND-u za Dansku, Nizozemsku i Švedsku te njegovo financiranje u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 6)

Država članica

Bruto smanjenje

Postotni udio osnovice BND-a

Ključ BND koji se koristi za bruto smanjenje

Financiranje smanjenja

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,83

31 168 279

31 168 279

Bugarska

 

0,29

3 222 004

3 222 004

Češka

 

1,07

11 753 211

11 753 211

Danska

– 141 660 311

1,89

20 826 167

– 120 834 144

Njemačka

 

21,45

236 108 063

236 108 063

Estonija

 

0,14

1 567 719

1 567 719

Irska

 

1,33

14 633 658

14 633 658

Grčka

 

1,18

13 013 518

13 013 518

Španjolska

 

7,53

82 876 639

82 876 639

Francuska

 

15,11

166 308 075

166 308 075

Hrvatska

 

0,30

3 280 245

3 280 245

Italija

 

11,11

122 275 177

122 275 177

Cipar

 

0,11

1 264 707

1 264 707

Latvija

 

0,18

1 957 197

1 957 197

Litva

 

0,26

2 826 012

2 826 012

Luksemburg

 

0,24

2 595 932

2 595 932

Mađarska

 

0,75

8 256 726

8 256 726

Malta

 

0,06

690 884

690 884

Nizozemska

– 757 337 819

4,70

51 718 211

– 705 619 608

Austrija

 

2,32

25 532 095

25 532 095

Poljska

 

2,81

30 925 458

30 925 458

Portugal

 

1,22

13 408 310

13 408 310

Rumunjska

 

1,15

12 631 796

12 631 796

Slovenija

 

0,26

2 890 124

2 890 124

Slovačka

 

0,53

5 812 594

5 812 594

Finska

 

1,41

15 504 044

15 504 044

Švedska

– 201 593 520

3,33

36 605 357

– 164 988 163

Ujedinjena Kraljevina

 

16,44

180 939 448

180 939 448

Ukupno

–1 100 591 650

100,00

1 100 591 650

0


TABLICA 5.

Korekcija proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu za 2016. u skladu s člankom 4. Odluke 2014/335/EU, Euratom (poglavlje 1 5)

Opis

Koeficijent (8)

Iznos

1.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u indikativnoj neograničenoj osnovici PDV-a

18,0077

 

2.

Udio Ujedinjene Kraljevine (u %) u ukupnom iznosu dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju

7,2983

 

3.

(1) – (2)

10,7095

 

4.

Ukupni iznos dodijeljenih rashoda

 

129 383 323 229

5

Rashodi koji se odnose na proširenje (9)

 

34 414 600 712

6.

Ukupan iznos dodijeljenih rashoda prilagođenih proširenju = (4) – (5)

 

94 968 722 517

7.

Prvobitan iznos korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (3) × (6) × 0,66

 

6 712 622 123

8.

Prednost Ujedinjene Kraljevine (10)

 

1 524 007 149

9.

Temeljni korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu = (7) – (8)

 

5 188 614 974

10.

Neočekivani dobici iz tradicionalnih vlastitih sredstavar (11)

 

–49 835 714

11.

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu = (9) – (10)

 

5 238 450 688


TABLICA 6.

Izračun financiranja korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu koji iznosi –5 238 450 688 EUR (poglavlje 1 5)

Država članica

Postotni udio osnovice BND-a

Udjeli bez Ujedinjene Kraljevine

Udjeli bez Njemačke, Nizozemske, Austrije, Švedske i Ujedinjene Kraljevine

Tri četvrtine udjela Njemačke, Nizozemske, Austrije i Švedske u stupcu 2

Stupac 4, raspodijeljen u skladu sa stupcem 3

Ljestvica financiranja

Ljestvica financiranja primijenjena na korekciju

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,83

3,39

5,47

 

1,56

4,95

259 335 598

Bugarska

0,29

0,35

0,57

 

0,16

0,51

26 808 676

Češka

1,07

1,28

2,06

 

0,59

1,87

97 792 567

Danska

1,89

2,26

3,66

 

1,04

3,31

173 284 078

Njemačka

21,45

25,67

0,00

–19,26

0,00

6,42

336 225 054

Estonija

0,14

0,17

0,28

 

0,08

0,25

13 044 203

Irska

1,33

1,59

2,57

 

0,73

2,32

121 759 321

Grčka

1,18

1,42

2,28

 

0,65

2,07

108 278 950

Španjolska

7,53

9,01

14,55

 

4,15

13,16

689 574 892

Francuska

15,11

18,08

29,19

 

8,33

26,42

1 383 765 970

Hrvatska

0,30

0,36

0,58

 

0,16

0,52

27 293 273

Italija

11,11

13,30

21,46

 

6,13

19,42

1 017 390 340

Cipar

0,11

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 522 988

Latvija

0,18

0,21

0,34

 

0,10

0,31

16 284 856

Litva

0,26

0,31

0,50

 

0,14

0,45

23 513 828

Luksemburg

0,24

0,28

0,46

 

0,13

0,41

21 599 445

Mađarska

0,75

0,90

1,45

 

0,41

1,31

68 700 073

Malta

0,06

0,08

0,12

 

0,03

0,11

5 748 498

Nizozemska

4,70

5,62

0,00

–4,22

0,00

1,41

73 648 300

Austrija

2,32

2,78

0,00

–2,08

0,00

0,69

36 358 479

Poljska

2,81

3,36

5,43

 

1,55

4,91

257 315 203

Portugal

1,22

1,46

2,35

 

0,67

2,13

111 563 815

Rumunjska

1,15

1,37

2,22

 

0,63

2,01

105 102 831

Slovenija

0,26

0,31

0,51

 

0,14

0,46

24 047 272

Slovačka

0,53

0,63

1,02

 

0,29

0,92

48 363 672

Finska

1,41

1,69

2,72

 

0,78

2,46

129 001 366

Švedska

3,33

3,98

0,00

–2,99

0,00

1,00

52 127 140

Ujedinjena Kraljevina

16,44

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Ukupno

100,00

100,00

100,00

–28,54

28,54

100,00

5 238 450 688

Izračuni se vrše na petnaest decimala.

TABLICA 7.

Sažetak financiranja (12) općeg proračuna prema kategoriji vlastitih sredstava i državi članici

Država članica

Tradicionalna vlastita sredstva (TVS)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u, uključujući prilagodbe

Ukupna vlastita sredstva (13)

Udio u ukupnim „nacionalnim doprinosima” (%)

Neto pristojbe u sektori šećera (80 %)

Neto carine (80 %)

Ukupna neto tradicionalna vlastita sredstva (80 %)

Troškovi prikupljanja (20 % bruto TVS-a (p.m.)

Vlastita sredstva temeljena na PDV-u

Vlastita sredstva temeljena na BND-u

Smanjenje u korist: Danske, Nizozemske, Austrije i Švedske

Korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu

Ukupno „nacionalni doprinosi”

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

7 000 000

2 113 800 000

2 120 800 000

530 200 000

530 323 200

2 652 185 262

31 168 279

259 335 598

3 473 012 339

3,15

5 593 812 339

Bugarska

400 000

67 900 000

68 300 000

17 075 000

64 650 300

274 168 204

3 222 004

26 808 676

368 849 184

0,33

437 149 184

Češka

3 600 000

265 700 000

269 300 000

67 325 000

212 455 800

1 000 109 543

11 753 211

97 792 567

1 322 111 121

1,20

1 591 411 121

Danska

3 600 000

415 800 000

419 400 000

104 850 000

318 802 500

1 772 149 611

– 120 834 144

173 284 078

2 143 402 045

1,94

2 562 802 045

Njemačka

28 100 000

4 415 800 000

4 443 900 000

1 110 975 000

2 025 927 900

20 091 013 685

236 108 063

336 225 054

22 689 274 702

20,58

27 133 174 702

Estonija

0

29 900 000

29 900 000

7 475 000

32 484 900

133 401 053

1 567 719

13 044 203

180 497 875

0,16

210 397 875

Irska

0

333 500 000

333 500 000

83 375 000

251 320 200

1 245 213 840

14 633 658

121 759 321

1 632 927 019

1,48

1 966 427 019

Grčka

1 500 000

155 400 000

156 900 000

39 225 000

233 254 800

1 107 352 169

13 013 518

108 278 950

1 461 899 437

1,33

1 618 799 437

Španjolska

5 000 000

1 501 400 000

1 506 400 000

376 600 000

1 470 944 400

7 052 176 340

82 876 639

689 574 892

9 295 572 271

8,43

10 801 972 271

Francuska

33 000 000

1 743 100 000

1 776 100 000

444 025 000

2 984 214 000

14 151 561 702

166 308 075

1 383 765 970

18 685 849 747

16,95

20 461 949 747

Hrvatska

1 900 000

47 300 000

49 200 000

12 300 000

68 895 300

279 124 109

3 280 245

27 293 273

378 592 927

0,34

427 792 927

Italija

5 000 000

1 952 000 000

1 957 000 000

489 250 000

1 872 447 000

10 404 694 494

122 275 177

1 017 390 340

13 416 807 011

12,17

15 373 807 011

Cipar

0

19 600 000

19 600 000

4 900 000

26 562 750

107 616 977

1 264 707

10 522 988

145 967 422

0,13

165 567 422

Latvija

0

34 000 000

34 000 000

8 500 000

31 362 900

166 542 719

1 957 197

16 284 856

216 147 672

0,20

250 147 672

Litva

900 000

85 900 000

86 800 000

21 700 000

48 017 700

240 472 304

2 826 012

23 513 828

314 829 844

0,29

401 629 844

Luksemburg

0

19 000 000

19 000 000

4 750 000

54 522 600

220 894 200

2 595 932

21 599 445

299 612 177

0,27

318 612 177

Mađarska

2 200 000

150 100 000

152 300 000

38 075 000

140 130 000

702 585 079

8 256 726

68 700 073

919 671 878

0,83

1 071 971 878

Malta

0

13 200 000

13 200 000

3 300 000

14 510 700

58 789 006

690 884

5 748 498

79 739 088

0,07

92 939 088

Nizozemska

7 700 000

2 555 700 000

2 563 400 000

640 850 000

432 688 500

4 400 829 115

– 705 619 608

73 648 300

4 201 546 307

3,81

6 764 946 307

Austrija

3 400 000

223 600 000

227 000 000

56 750 000

482 235 600

2 172 588 564

25 532 095

36 358 479

2 716 714 738

2,46

2 943 714 738

Poljska

13 700 000

602 600 000

616 300 000

154 075 000

566 854 800

2 631 522 997

30 925 458

257 315 203

3 486 618 458

3,16

4 102 918 458

Portugal

200 000

136 800 000

137 000 000

34 250 000

268 796 700

1 140 945 973

13 408 310

111 563 815

1 534 714 798

1,39

1 671 714 798

Rumunjska

1 000 000

141 000 000

142 000 000

35 500 000

178 125 900

1 074 870 480

12 631 796

105 102 831

1 370 731 007

1,24

1 512 731 007

Slovenija

0

73 600 000

73 600 000

18 400 000

55 640 700

245 927 749

2 890 124

24 047 272

328 505 845

0,30

402 105 845

Slovačka

1 400 000

100 600 000

102 000 000

25 500 000

82 906 200

494 607 834

5 812 594

48 363 672

631 690 300

0,57

733 690 300

Finska

800 000

137 600 000

138 400 000

34 600 000

279 193 200

1 319 277 122

15 504 044

129 001 366

1 742 975 732

1,58

1 881 375 732

Švedska

2 800 000

575 000 000

577 800 000

144 450 000

320 007 300

3 114 839 510

– 164 988 163

52 127 140

3 321 985 787

3,01

3 899 785 787

Ujedinjena Kraljevina

10 100 000

3 423 800 000

3 433 900 000

858 475 000

3 551 661 900

15 396 581 074

180 939 448

–5 238 450 688

13 890 731 734

12,60

17 324 631 734

Ukupno

133 300 000

21 333 700 000

21 467 000 000

5 366 750 000

16 598 937 750

93 652 040 715

0

0

110 250 978 465

100,00

131 717 978 465

B.   OPĆI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PO NASLOVIMA PRORAČUNA

Glava

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

1

VLASTITA SREDSTVA

131 717 978 465

133 676 652 422

130 738 028 247,59

3

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

p.m.

1 349 116 814

8 031 205 136,60

4

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

1 490 262 072

1 348 027 707

1 328 550 809,26

5

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

70 200 866

55 455 129

563 178 944,11

6

DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI SA SPORAZUMIMA I PROGRAMIMA UNIJE

60 000 000

60 000 000

4 197 795 189,34

7

ZATEZNE KAMATE I NOVČANE KAZNE

1 120 000 000

123 000 000

1 703 065 168,67

8

POSLOVI ZADUŽIVANJA I POZAJMLJIVANJA

6 928 960

5 217 537

42 413 817,62

9

RAZNI PRIHODI

25 001 000

25 001 000

19 392 981,26

 

SVEUKUPNO

134 490 371 363

136 642 470 609

146 623 630 294,45

GLAVA 1.

VLASTITA SREDSTVA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

% 2015.–2017.

 

POGLAVLJE 1 1

1 1 0

Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

p.m.

p.m.

–3 457 652,14

 

1 1 1

Nameti na skladištenje šećera

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 3

Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

p.m.

p.m.

2 152 992,41

 

1 1 7

Proizvodna naknada

133 300 000

133 300 000

124 659 108,27

93,52

1 1 8

Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

p.m.

p.m.

0,—

 

1 1 9

Pristojba za prekoračene količine

p.m.

p.m.

362 718,83

 

 

POGLAVLJE 1 1 - UKUPNO

133 300 000

133 300 000

123 717 167,37

92,81

 

POGLAVLJE 1 2

1 2 0

Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom

21 333 700 000

20 114 600 000

18 606 636 770,66

87,22

 

POGLAVLJE 1 2 - UKUPNO

21 333 700 000

20 114 600 000

18 606 636 770,66

87,22

 

POGLAVLJE 1 3

1 3 0

Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

16 598 937 750

16 279 317 150

18 268 893 143,27

110,06

 

POGLAVLJE 1 3 - UKUPNO

16 598 937 750

16 279 317 150

18 268 893 143,27

110,06

 

POGLAVLJE 1 4

1 4 0

Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

93 652 040 715

97 149 435 272

94 008 966 506,53

100,38

 

POGLAVLJE 1 4 - UKUPNO

93 652 040 715

97 149 435 272

94 008 966 506,53

100,38

 

POGLAVLJE 1 5

1 5 0

Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0,—

0,—

– 270 185 340,24

 

 

POGLAVLJE 1 5 - UKUPNO

0,—

0,—

– 270 185 340,24

 

 

POGLAVLJE 1 6

1 6 0

Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno nekim državama člancama u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

0,—

0,—

0,—

 

 

POGLAVLJE 1 6 - UKUPNO

0,—

0,—

0,—

 

 

Glava 1 - Ukupno

131 717 978 465

133 676 652 422

130 738 028 247,59

99,26

POGLAVLJE 1 1 —

NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM)

POGLAVLJE 1 2 —

CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 3 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 4 —

VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

POGLAVLJE 1 5 —

KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

POGLAVLJE 1 6 —

BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NEKIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

POGLAVLJE 1 1 —   NAMETI I OSTALE PRISTOJBE PREDVIĐENE ZAJEDNIČKOM ORGANIZACIJOM TRŽIŠTA U SEKTORU ŠEĆERA (ČLANAK 2. STAVAK 1. TOČKA (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM)

1 1 0
Nameti na proizvodnju koji se odnose na tržišnu godinu 2005./2006. i prethodne godine

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

–3 457 652,14

Napomene

Zajedničkom organizacijom tržišta u sektoru šećera bilo je predviđeno da proizvođači šećera, izoglukoze i inulinskog sirupa moraju platiti namete na osnovnu proizvodnju i B proizvodnju. Ovi nameti bili su namijenjeni pokrivanju rashoda za potporu tržištu. Trenutačno iznosi uneseni u ovaj članak temelje se na reviziji prije utvrđenih nameta. Nameti za tržišne godine 2007./2008. i sljedeće godine unose se u članak 1 1 7 ovog poglavlja kao proizvodna naknada.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 1260/2001 od 19. lipnja 2001. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 178, 30.6.2001., str. 1.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Uredba Vijeća (EU) br. 1360/2013 od 2. prosinca 2013. o utvrđivanju pristojbi na proizvodnju u sektoru šećera za tržišne godine 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004., 2004./2005. i 2005./2006., koeficijenta potrebnog za izračun dodatnih pristojbi za tržišne godine 2001./2002. i 2004./2005. i iznosa koji proizvođači šećera trebaju platiti prodavateljima šećerne repe u pogledu razlike između maksimalne pristojbe i pristojbe koju treba naplatiti za tržišne godine 2002./2003., 2003./2004. i 2005./2006. (SL L 343, 19.12.2013., str. 2.).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

–2 250 956,24

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

– 684 341,45

Francuska

p.m.

p.m.

– 278 021,83

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

– 244 332,62

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

–3 457 652,14

1 1 1
Nameti na skladištenje šećera

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi koje nove države članice naplaćuju u slučaju neuklanjanja zaliha šećera koje se smatraju viškom u smislu Uredbe Komisije (EZ) br. 60/2004 od 14. siječnja 2004. o utvrđivanju prijelaznih mjera u sektoru šećera zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (SL L 9, 15.1.2004., str. 8.).

U njega se unose i prihodi od nepodmirenih nameta na skladištenje šećera jer je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1260/2001 od 19. lipnja 2001. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 178, 30.6.2001., str. 1.) ukinut namet na skladištenje.

Ovim člankom pokrivaju se i nepodmireni iznosi na temelju članka 5. Uredbe Komisije (EEZ) br. 65/82 od 13. siječnja 1982. o utvrđivanju detaljnijih pravila za prenošenje šećera u sljedeću tržišnu godinu (SL L 9, 14.1.1982., str. 14.) ako se ne poštuje obveza skladištenja prenesenih količina šećera, i nepodmireni iznosi u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1789/81 od 30. lipnja 1981. o utvrđivanju općih pravila o sustavu minimalnih zaliha u sektoru šećera (SL L 177, 1.7.1981., str. 39.) ako se ne poštuju opća pravila o sustavu minimalnih zaliha u sektoru šećera.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EZ, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

p.m.

p.m.

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

p.m.

p.m.

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 1 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3
Naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog šećera te za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

2 152 992,41

Napomene

Iznosi koji se odnose na naknade koje se naplaćuju za proizvodnju neizvezenih C šećera, C izoglukoze i C inulinskog sirupa. Njima su obuhvaćene i naknade koje se naplaćuju za nadomjesni C šećer i nadomjesnu C izoglukozu.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Komisije (EEZ) br. 2670/81 od 14. rujna 1981. o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote (SL L 262, 16.9.1981., str. 14.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

2 152 992,41

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

2 152 992,41

1 1 7
Proizvodna naknada

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

133 300 000

133 300 000

124 659 108,27

Napomene

U okviru postojeće zajedničke organizacije tržišta u sektoru šećera proizvodnu naknadu plaćaju poduzeća koja proizvode šećer, izoglukozu ili inulinski sirup.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 58, 28.2.2006., str. 1.), a posebno njezin članak 16.

Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.), a posebno njezin članak 51.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.), a posebno njezin članak 128.

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105, a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

7 000 000

7 000 000

6 601 725,90

Bugarska

400 000

400 000

401 391,00

Češka

3 600 000

3 600 000

3 350 305,44

Danska

3 600 000

3 600 000

3 340 317,25

Njemačka

28 100 000

28 100 000

26 339 173,20

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

1 500 000

1 500 000

1 428 318,00

Španjolska

5 000 000

5 000 000

4 728 467,70

Francuska

33 000 000

33 000 000

30 933 280,80

Hrvatska

1 900 000

1 900 000

1 723 713,67

Italija

5 000 000

5 000 000

3 962 693,25

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

900 000

900 000

812 268,00

Luksemburg

0,—

Mađarska

2 200 000

2 200 000

2 138 688,72

Malta

0,—

Nizozemska

7 700 000

7 700 000

7 243 992,00

Austrija

3 400 000

3 400 000

3 159 246,60

Poljska

13 700 000

13 700 000

12 917 870,62

Portugal

200 000

200 000

56 250,00

Rumunjska

1 000 000

1 000 000

788 619,15

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finska

800 000

800 000

728 991,00

Švedska

2 800 000

2 800 000

2 563 532,39

Ujedinjena Kraljevina

10 100 000

10 100 000

10 122 962,83

Članak 1 1 7 — Ukupno

133 300 000

133 300 000

124 659 108,27

1 1 8
Jednokratni iznosi za dodatne kvote šećera i dopunske kvote izoglukoze

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Jednokratni iznos naplaćuje se za dodatnu kvotu šećera ili dopunsku kvotu izoglukoze koje su dodijeljene poduzećima u skladu s člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 58, 28.2.2006., str. 1.), a posebno njezin članak 8. i članak 9. stavci 2. i 3.

Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

0,—

Bugarska

p.m.

p.m.

0,—

Češka

p.m.

p.m.

0,—

Danska

p.m.

p.m.

0,—

Njemačka

p.m.

p.m.

0,—

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

0,—

Hrvatska

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

0,—

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

0,—

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 8 — Ukupno

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9
Pristojba za prekoračene količine

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

362 718,83

Napomene

Pristojbu za prekoračene količine države članice naplaćuju dotičnim poduzećima koja se nalaze na njihovu državnom području u skladu s člankom 142. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ) br. 318/2006 od 20. veljače 2006. o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru šećera (SL L 58, 28.2.2006., str. 1.), a posebno njezin članak 15.

Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote (SL L 176, 30.06.2006., str. 22.).

Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.), a posebno njezin članak 64.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105, a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

32 272,24

Bugarska

p.m.

p.m.

341,62

Češka

p.m.

p.m.

899,04

Danska

p.m.

p.m.

8 619,20

Njemačka

p.m.

p.m.

1 015,49

Estonija

0,—

Irska

p.m.

p.m.

0,—

Grčka

p.m.

p.m.

0,—

Španjolska

p.m.

p.m.

0,—

Francuska

p.m.

p.m.

384 375,00

Hrvatska

p.m.

p.m.

0,—

Italija

p.m.

p.m.

0,—

Cipar

0,—

Latvija

p.m.

p.m.

0,—

Litva

p.m.

p.m.

0,—

Luksemburg

0,—

Mađarska

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Nizozemska

p.m.

p.m.

–64 851,75

Austrija

p.m.

p.m.

0,—

Poljska

p.m.

p.m.

47,99

Portugal

p.m.

p.m.

0,—

Rumunjska

p.m.

p.m.

0,—

Slovenija

p.m.

p.m.

0,—

Slovačka

p.m.

p.m.

0,—

Finska

p.m.

p.m.

0,—

Švedska

p.m.

p.m.

0,—

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

0,—

Članak 1 1 9 — Ukupno

p.m.

p.m.

362 718,83

POGLAVLJE 1 2 —   CARINE I OSTALE PRISTOJBE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1. TOČKE (A) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

1 2 0
Carine i ostale pristojbe iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

21 333 700 000

20 114 600 000

18 606 636 770,66

Napomene

Dodjela carina kao vlastitih sredstava za financiranje zajedničkih rashoda jasno proizlazi iz slobodnog kretanja robe unutar Unije. Ovim člankom mogu biti obuhvaćeni nameti, premije, dodatni ili kompenzacijski iznosi, dodatni iznosi ili faktori, carine Zajedničke carinske tarife i ostale pristojbe koje su utvrdile ili će ih utvrditi institucije Europske unije u odnosu na trgovinu s trećim zemljama te carine na proizvode u okviru Ugovora o Europskoj zajednici za zajednicu i čelik, koji je istekao.

Navedeni su neto iznosi bez troškova naplate.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105, a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (a).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

2 113 800 000

1 984 800 000

1 772 171 334,68

Bugarska

67 900 000

65 100 000

59 444 034,78

Češka

265 700 000

250 600 000

223 880 020,27

Danska

415 800 000

381 200 000

327 266 351,45

Njemačka

4 415 800 000

4 124 900 000

3 815 805 891,35

Estonija

29 900 000

27 800 000

25 298 073,34

Irska

333 500 000

314 600 000

280 925 399,77

Grčka

155 400 000

151 000 000

135 746 739,95

Španjolska

1 501 400 000

1 429 900 000

1 312 929 886,39

Francuska

1 743 100 000

1 676 800 000

1 562 649 013,63

Hrvatska

47 300 000

44 000 000

38 614 875,57

Italija

1 952 000 000

1 829 400 000

1 684 758 023,35

Cipar

19 600 000

19 600 000

18 343 389,46

Latvija

34 000 000

32 400 000

29 713 167,06

Litva

85 900 000

80 300 000

73 054 272,67

Luksemburg

19 000 000

18 300 000

16 481 816,36

Mađarska

150 100 000

141 600 000

125 897 835,33

Malta

13 200 000

12 600 000

11 806 196,08

Nizozemska

2 555 700 000

2 411 000 000

2 180 736 875,48

Austrija

223 600 000

214 500 000

193 962 423,13

Poljska

602 600 000

550 400 000

505 492 228,49

Portugal

136 800 000

136 800 000

117 680 528,24

Rumunjska

141 000 000

137 500 000

126 219 939,11

Slovenija

73 600 000

69 500 000

62 685 962,40

Slovačka

100 600 000

96 900 000

87 560 373,96

Finska

137 600 000

126 300 000

124 345 169,36

Švedska

575 000 000

549 400 000

503 405 935,98

Ujedinjena Kraljevina

3 423 800 000

3 237 400 000

3 189 761 013,02

Članak 1 2 0 — Ukupno

21 333 700 000

20 114 600 000

18 606 636 770,66

POGLAVLJE 1 3 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA PROIZLAZE IZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (B) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

1 3 0
Vlastita sredstva koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

16 598 937 750

16 279 317 150

18 268 893 143,27

Napomene

Jedinstvena stopa koja vrijedi za sve države članice, a primjenjuje se na usklađene osnovice PDV-a utvrđene pravilima Unije, iznosi 0,30 %. Osnovica koja se u ovu svrhu uzima u obzir ne premašuje 50 % BND-a za svaku državu članicu.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (b) i članak 2. stavak 4.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

530 323 200

516 597 300

511 842 600,00

Bugarska

64 650 300

62 357 400

59 662 964,05

Češka

212 455 800

204 113 400

196 423 722,98

Danska

318 802 500

306 711 900

302 486 306,91

Njemačka

2 025 927 900

1 947 663 300

3 776 991 726,96

Estonija

32 484 900

30 842 400

28 498 014,00

Irska

251 320 200

242 726 400

214 960 200,00

Grčka

233 254 800

227 779 200

216 364 200,00

Španjolska

1 470 944 400

1 416 915 600

1 327 940 850,00

Francuska

2 984 214 000

2 913 773 100

2 892 563 036,04

Hrvatska

68 895 300

65 774 850

62 324 066,43

Italija

1 872 447 000

1 826 488 800

1 703 589 150,00

Cipar

26 562 750

25 881 300

24 307 200,00

Latvija

31 362 900

29 487 300

26 840 306,04

Litva

48 017 700

45 314 700

42 528 984,96

Luksemburg

54 522 600

52 522 800

45 415 200,00

Mađarska

140 130 000

130 172 400

129 806 559,35

Malta

14 510 700

13 695 900

11 921 060,04

Nizozemska

432 688 500

418 055 850

796 827 900,00

Austrija

482 235 600

467 034 600

449 740 050,00

Poljska

566 854 800

549 946 800

512 331 791,15

Portugal

268 796 700

261 332 700

235 658 100,00

Rumunjska

178 125 900

165 256 500

165 422 772,12

Slovenija

55 640 700

53 565 000

55 037 400,00

Slovačka

82 906 200

79 902 900

78 020 250,00

Finska

279 193 200

274 607 100

274 014 000,00

Švedska

320 007 300

305 226 750

564 070 620,92

Ujedinjena Kraljevina

3 551 661 900

3 645 570 900

3 563 304 111,32

Članak 1 3 0 — Ukupno

16 598 937 750

16 279 317 150

18 268 893 143,27

POGLAVLJE 1 4 —   VLASTITA SREDSTVA KOJA SE TEMELJE NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU U SKLADU S ČLANKOM 2. STAVKOM 1. TOČKOM (C) ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM

1 4 0
Vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

93 652 040 715

97 149 435 272

94 008 966 506,53

Napomene

Sredstva temeljena na BND-u „dodatna” su sredstva kojima se osiguravaju prihodi potrebni za pokrivanje rashoda koji premašuju iznose prikupljene tradicionalnim vlastitim sredstvima, plaćanjima temeljenima na PDV-u i ostalim prihodima za određenu godinu. Tako se sredstvima temeljenima na BND-u osigurava da je opći proračun Unije uvijek ex ante uravnotežen.

Stopa preuzetih obveza temeljena na BND-u određuje se dodatnim prihodima potrebnima za financiranje rashoda previđenih u proračunu, a koji se ne pokrivaju ostalim sredstvima (plaćanja temeljena na PDV-u, tradicionalna vlastita sredstva i ostali prihodi). Stoga se stopa preuzetih obveza primjenjuje na BND svake države članice.

Stopa koja se u ovoj financijskoj godini primjenjuje na bruto nacionalni dohodak država članica iznosi 0,6077%.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točka (c).

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

2 652 185 262

2 733 775 413

2 677 114 262,96

Bugarska

274 168 204

281 365 594

272 938 188,95

Češka

1 000 109 543

1 020 585 364

954 997 310,58

Danska

1 772 149 611

1 808 680 961

1 778 972 038,17

Njemačka

20 091 013 685

20 646 938 325

19 854 398 529,96

Estonija

133 401 053

134 108 593

129 683 490,04

Irska

1 245 213 840

1 256 583 955

1 062 586 372,04

Grčka

1 107 352 169

1 135 260 631

1 164 029 800,00

Španjolska

7 052 176 340

7 219 986 146

7 097 387 238,04

Francuska

14 151 561 702

14 650 391 312

14 360 602 477,04

Hrvatska

279 124 109

282 833 623

274 929 001,88

Italija

10 404 694 494

10 763 324 824

10 445 402 587,00

Cipar

107 616 977

111 290 286

107 251 143,96

Latvija

166 542 719

166 921 883

162 773 242,00

Litva

240 472 304

242 644 067

240 751 810,04

Luksemburg

220 894 200

225 849 452

200 386 395,04

Mađarska

702 585 079

692 524 059

695 077 810,41

Malta

58 789 006

58 892 738

52 599 532,00

Nizozemska

4 400 829 115

4 534 954 332

4 360 923 078,96

Austrija

2 172 588 564

2 232 878 182

2 119 039 398,04

Poljska

2 631 522 997

2 732 857 573

2 700 793 018,44

Portugal

1 140 945 973

1 172 210 977

1 131 025 757,04

Rumunjska

1 074 870 480

1 059 757 104

1 017 023 674,74

Slovenija

245 927 749

252 657 754

242 842 620,04

Slovačka

494 607 834

500 601 819

487 964 975,96

Finska

1 319 277 122

1 372 422 809

1 318 547 149,96

Švedska

3 114 839 510

3 160 809 363

2 855 045 339,49

Ujedinjena Kraljevina

15 396 581 074

16 698 328 133

16 243 880 263,75

Članak 1 4 0 — Ukupno

93 652 040 715

97 149 435 272

94 008 966 506,53

POGLAVLJE 1 5 —   KOREKCIJA PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

1 5 0
Korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člancima 4. i 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

0,—

0,—

– 270 185 340,24

Napomene

Mehanizam korekcije proračunske neravnoteže u korist Ujedinjene Kraljevine (korekcija za Ujedinjenu Kraljevinu) uveden je na temelju sastanka Europskog vijeća u Fontainebleau u lipnju 1984. i odluke o vlastitim sredstvima iz 1985. koja je iz njega proizašla. Svrha mehanizma jest smanjenje proračunske neravnoteže Ujedinjene Kraljevine smanjivanjem njegovih plaćanja Uniji.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

259 335 598

300 419 482

227 330 088,00

Bugarska

26 808 676

30 919 770

23 176 845,00

Češka

97 792 567

112 153 956

81 066 891,67

Danska

173 284 078

198 759 194

151 054 775,49

Njemačka

336 225 054

388 574 256

290 405 952,96

Estonija

13 044 203

14 737 434

11 012 214,96

Irska

121 759 321

138 088 264

90 230 685,00

Grčka

108 278 950

124 755 826

98 844 864,96

Španjolska

689 574 892

793 417 224

602 682 405,96

Francuska

1 383 765 970

1 609 957 772

1 219 446 279,00

Hrvatska

27 293 273

31 081 094

23 330 517,12

Italija

1 017 390 340

1 182 801 065

886 982 795,04

Cipar

10 522 988

12 229 889

9 107 348,04

Latvija

16 284 856

18 343 345

13 822 068,00

Litva

23 513 828

26 664 592

20 443 703,04

Luksemburg

21 599 445

24 819 001

17 016 030,00

Mađarska

68 700 073

76 102 711

59 016 985,04

Malta

5 748 498

6 471 829

4 466 547,00

Nizozemska

73 648 300

85 347 594

63 786 269,04

Austrija

36 358 479

42 022 646

30 994 725,96

Poljska

257 315 203

300 318 619

229 804 274,15

Portugal

111 563 815

128 816 366

96 042 290,04

Rumunjska

105 102 831

116 458 609

86 185 448,71

Slovenija

24 047 272

27 765 014

20 621 247,00

Slovačka

48 363 672

55 012 032

41 436 080,04

Finska

129 001 366

150 818 003

111 965 874,96

Švedska

52 127 140

59 486 260

41 826 593,74

Ujedinjena Kraljevina

–5 238 450 688

–6 056 341 847

–4 822 285 140,16

Članak 1 5 0 — Ukupno l

0

0

– 270 185 340,24

POGLAVLJE 1 6 —   BRUTO SMANJENJE GODIŠNJEG DOPRINOSA TEMELJENOG NA BND-U ODOBRENO NEKIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

1 6 0
Bruto smanjenje godišnjeg doprinosa temeljenog na BND-u odobreno nekim državama člancama u skladu s člankom 2. stavkom 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

0,—

0,—

0,—

Napomene

Ovaj članak namijenjen je unosu smanjenja godišnjih doprinosa koji se temelje na BND-u određenih država članica u skladu s Odlukom 2014/335/EU, Euratom.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.), a posebno njezin članak 10. stavak 9.

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 2. stavak 5.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

31 168 279

31 449 227

0,—

Bugarska

3 222 004

3 236 817

0,—

Češka

11 753 211

11 740 767

0,—

Danska

– 120 834 144

– 121 632 572

0,—

Njemačka

236 108 063

237 521 435

0,—

Estonija

1 567 719

1 542 779

0,—

Irska

14 633 658

14 455 684

0,—

Grčka

13 013 518

13 059 986

0,—

Španjolska

82 876 639

83 058 391

0,—

Francuska

166 308 075

168 537 432

0,—

Hrvatska

3 280 245

3 253 705

0,—

Italija

122 275 177

123 820 797

0,—

Cipar

1 264 707

1 280 278

0,—

Latvija

1 957 197

1 920 262

0,—

Litva

2 826 012

2 791 366

0,—

Luksemburg

2 595 932

2 598 162

0,—

Mađarska

8 256 726

7 966 765

0,—

Malta

690 884

677 499

0,—

Nizozemska

– 705 619 608

– 709 333 867

0,—

Austrija

25 532 095

14 730 040

0,—

Poljska

30 925 458

31 438 669

0,—

Portugal

13 408 310

13 485 062

0,—

Rumunjska

12 631 796

12 191 397

0,—

Slovenija

2 890 124

2 906 563

0,—

Slovačka

5 812 594

5 758 900

0,—

Finska

15 504 044

15 788 289

0,—

Švedska

– 164 988 163

– 166 340 637

0,—

Ujedinjena Kraljevina

180 939 448

192 096 804

0,—

Članak 1 6 0 — Ukupno

0

0

0,—

GLAVA 3.

VIŠKOVI, SALDA I PRILAGODBE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

% 2015.– 2017.

 

POGLAVLJE 3 0

3 0 0

Višak dostupan iz prethodne financijske godine

p.m.

1 349 116 814

1 434 557 707,74

 

3 0 2

Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 3 0 - UKUPNO

p.m.

1 349 116 814

1 434 557 707,74

 

 

POGLAVLJE 3 1

3 1 0

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 1 0 3

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i na sljedeće financijske godine

p.m.

p.m.

– 181 930 423,57

 

 

Članak 3 1 0 - Ukupno

p.m.

p.m.

– 181 930 423,57

 

 

POGLAVLJE 3 1 - UKUPNO

p.m.

p.m.

– 181 930 423,57

 

 

POGLAVLJE 3 2

3 2 0

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 2 0 3

Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

p.m.

p.m.

6 958 480 072,45

 

 

Članak 3 2 0 - Ukupno

p.m.

p.m.

6 958 480 072,45

 

 

POGLAVLJE 3 2 - UKUPNO

p.m.

p.m.

6 958 480 072,45

 

 

POGLAVLJE 3 3

3 3 0

Netiranje usklađivanja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u za prethodne financijske godine

p.m.

p.m.

 

 

 

POGLAVLJE 3 3 - UKUPNO

p.m.

p.m.

 

 

 

POGLAVLJE 3 4

3 4 0

Prilagodba koja se odnosi na učinak nesudjelovanja određenih država članica u određenim politikama u području slobode, sigurnosti i pravde

p.m.

p.m.

–7 041 092,78

 

 

POGLAVLJE 3 4 - UKUPNO

p.m.

p.m.

–7 041 092,78

 

 

POGLAVLJE 3 5

3 5 0

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 5 0 4

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

0,—

–27 203 917,64

 

 

Članak 3 5 0 - Ukupno

p.m.

0,—

–27 203 917,64

 

 

POGLAVLJE 3 5 - UKUPNO

p.m.

0,—

–27 203 917,64

 

 

POGLAVLJE 3 6

3 6 0

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 6 0 4

Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

p.m.

0,—

– 145 657 209,60

 

 

Članak 3 6 0 - Ukupno

p.m.

0,—

– 145 657 209,60

 

 

POGLAVLJE 3 6 - UKUPNO

p.m.

0,—

– 145 657 209,60

 

 

POGLAVLJE 3 7

3 7 0

Usklađenja u vezi s primjenom odluka o vastitim sredstvima

p.m.

0,—

 

 

 

POGLAVLJE 3 7 - UKUPNO

p.m.

0,—

 

 

 

Glava 3 - Ukupno

p.m.

1 349 116 814

8 031 205 136,60

 

POGLAVLJE 3 0 —

VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 1 —

SALDA I PRILAGODBA SALDA TEMELJENIH NA PDV-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

POGLAVLJE 3 2 —

SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU/PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

POGLAVLJE 3 3 —

NETIRANJE USKLAĐIVANJA VLASTITIH SREDSTAVA KOJA SE TEMELJE NA PDV-U I BND-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

POGLAVLJE 3 4 —

PRILAGODBA KOJA SE ODNOSI NA NESUDJELOVANJE ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA U ODREĐENIM POLITIKAMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

POGLAVLJE 3 5 —

REZULTAT KONAČNOG IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 6 —

REZULTAT PRIJELAZNIH AŽURIRANJA IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

POGLAVLJE 3 7 —

USKLAĐENJA U VEZI S PRIMJENOM ODLUKA O VASTITIM SREDSTVIMA

POGLAVLJE 3 0 —   VIŠAK DOSTUPAN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0 0
Višak dostupan iz prethodne financijske godine

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

1 349 116 814

1 434 557 707,74

Napomene

U skladu s člankom 18. Financijske uredbe, saldo svake financijske godine, u slučaju viška ili manjka, unosi se kao prihod ili rashod u proračun sljedeće financijske godine.

Odgovarajuće projekcije takvih prihoda ili rashoda unose se u proračun tijekom proračunskog postupka te po potrebi u pismo izmjene podneseno na temelju članka 39. Financijske uredbe. One se pripremaju u skladu s načelima utvrđenima člankom 1(1). Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014.

Nakon završetka financijskog izvještavanja za svaku financijsku godinu, svako odstupanje od projekcija unosi se u proračun za sljedeću financijsku godinu putem izmjene proračuna koja se Komisiji mora dostaviti u roku od 15 dana od podnošenja privremenog financijskog izvještaja.

Manjak se unosi u članak 27 02 01 izvještaja o rashodima u odjeljku III. „Komisija”.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 18.

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 29.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.).

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezin članak 7.

3 0 2
Višak vlastitih sredstava koji proizlazi iz vraćanja viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovaj članak namijenjen je unosu svakog viška iz Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja nakon što se dosegne ciljni iznos u skladu s člancima 3 i 4. Uredbe (EZ, Euratom) br. 480/2009.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 480/2009 od 25. svibnja 2009. o osnivanju Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja (SL L 145, 10.6.2009., str. 10.).

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.), a posebno njezin članak 7. stavak 2.

POGLAVLJE 3 1 —   SALDA I PRILAGODBA SALDA TEMELJENIH NA PDV-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

3 1 0
Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 1 0 3
Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i na sljedeće financijske godine

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

– 181 930 423,57

Napomene

Na temelju članka 7. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89, države članice moraju Komisiji do 31. srpnja dostaviti izvještaj o ukupnom iznosu osnovice sredstava od PDV-a za prethodnu kalendarsku godinu.

Svaka država članica tereti se za iznos izračunan na temelju tog izvještaja u skladu s propisima Europske unije te se u njezinu korist knjiži 12 iznosa plaćanja izvršenih prethodne financijske godine. Komisija izračunava saldo svake države članice i pravovremeno je obavješćuje kako bi ta država članica mogla unijeti svoj saldo u račun Komisije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 prvog radnog dana u prosincu te iste godine.

Zbog svih korekcija u prethodno navedenim izvještajima koji su posljedica Komisijinih kontrola u skladu s člankom 9. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 i/ili svih promjena u BND-u iz prethodnih financijskih godina koji utječu na ograničavanje osnovice PDV-a, prilagođavat će se salda PDV-a.

Komisija izvješćuje države članice o iznosima koji proizlaze iz tog izračuna prije 1. veljače sljedeće godine nakon one u kojoj su dostavljeni podaci za prilagodbu.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155, 7.6.1989., str. 9.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.), a posebno njezin članak 10b.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

72 870 422,32

Bugarska

p.m.

p.m.

1 463 491,19

Češka

p.m.

p.m.

9 670 282,40

Danska

p.m.

p.m.

–7 938 586,81

Njemačka

p.m.

p.m.

– 103 806 392,35

Estonija

p.m.

p.m.

608 207,50

Irska

p.m.

p.m.

7 098 740,69

Grčka

p.m.

p.m.

–45 285 857,90

Španjolska

p.m.

p.m.

–72 891 855,57

Francuska

p.m.

p.m.

–43 477 376,79

Hrvatska

p.m.

p.m.

–1 184 196,21

Italija

p.m.

p.m.

– 216 644 308,93

Cipar

p.m.

p.m.

11 238 367,08

Latvija

p.m.

p.m.

1 669 310,93

Litva

p.m.

p.m.

357 646,34

Luksemburg

p.m.

p.m.

14 819 300,57

Mađarska

p.m.

p.m.

4 362 134,20

Malta

p.m.

p.m.

3 629 621,99

Nizozemska

p.m.

p.m.

–26 154 725,61

Austrija

p.m.

p.m.

–4 400 310,88

Poljska

p.m.

p.m.

30 171 014,47

Portugal

p.m.

p.m.

18 273 460,27

Rumunjska

p.m.

p.m.

–12 397 596,34

Slovenija

p.m.

p.m.

1 905 097,92

Slovačka

p.m.

p.m.

6 966 837,99

Finska

p.m.

p.m.

–8 411 875,12

Švedska

p.m.

p.m.

1 365 258,22

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

174 193 464,86

Stavka 3 1 0 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

– 181 930 423,57

POGLAVLJE 3 2 —   SALDA I PRILAGODBE SALDA TEMELJENIH NA BRUTO NACIONALNOM DOHOTKU/PROIZVODU ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE NA TEMELJU PRIMJENE ČLANKA 10B. UREDBE (EU, EURATOM) BR. 609/2014

3 2 0
Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

3 2 0 3
Primjena članka 10b. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 na 1995. i sljedeće financijske godine

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

6 958 480 072,45

Napomene

Na temelju podataka za ukupni bruto nacionalni dohodak i njegove sastavne dijelove iz prethodne godine, koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003, svaka država članica tereti se za iznos izračunan u skladu s propisima Europske unije te se u njezinu korist knjiži 12 plaćenih iznosa izvršenih prethodne financijske godine.

Zbog promjena u bruto nacionalnom proizvodu/bruto nacionalnom dohotku iz prethodnih financijskih godina u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) 1287/2003, a sukladno njezinim člancima 4. i 5., svaka dotična država članica prilagođava saldo utvrđen u skladu s člankom 10b. stavkom 4. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014.

Komisija izvješćuje države članice o iznosima koji proizlaze iz tog izračuna prije 1. veljače sljedeće godine nakon one u kojoj su dostavljeni podaci za prilagodbu.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.), a posebno njezin članak 10b.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

147 715 885,84

Bugarska

p.m.

p.m.

59 923 060,18

Češka

p.m.

p.m.

51 630 545,28

Danska

p.m.

p.m.

–60 418 755,24

Njemačka

p.m.

p.m.

383 851 122,16

Estonija

p.m.

p.m.

11 786 069,02

Irska

p.m.

p.m.

156 656 865,08

Grčka

p.m.

p.m.

– 247 848 527,88

Španjolska

p.m.

p.m.

– 333 271 028,58

Francuska

p.m.

p.m.

300 400 009,19

Hrvatska

p.m.

p.m.

–5 553 213,60

Italija

p.m.

p.m.

1 167 876 744,85

Cipar

p.m.

p.m.

55 183 667,43

Latvija

p.m.

p.m.

–1 292 762,15

Litva

p.m.

p.m.

6 460 362,25

Luksemburg

p.m.

p.m.

73 793 818,93

Mađarska

p.m.

p.m.

42 700 936,90

Malta

p.m.

p.m.

17 766 797,67

Nizozemska

p.m.

p.m.

538 657 199,49

Austrija

p.m.

p.m.

–72 667 801,63

Poljska

p.m.

p.m.

196 206 494,27

Portugal

p.m.

p.m.

21 687 976,96

Rumunjska

p.m.

p.m.

40 481 495,14

Slovenija

p.m.

p.m.

14 745 944,15

Slovačka

p.m.

p.m.

–14 817 079,60

Finska

p.m.

p.m.

9 615 649,80

Švedska

p.m.

p.m.

41 386 196,50

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

4 355 822 400,04

Stavka 3 2 0 3 — Ukupno

p.m.

p.m.

6 958 480 072,45

POGLAVLJE 3 3 —   NETIRANJE USKLAĐIVANJA VLASTITIH SREDSTAVA KOJA SE TEMELJE NA PDV-U I BND-U ZA PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 3 0
Netiranje usklađivanja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u za prethodne financijske godine

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

 

Napomene

Rezultat izračuna za netiranje usklađivanja vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u za prethodne financijske godine.

Ovaj izračun dobiva se množenjem ukupnih iznosa koji proizlaze iz usklađenja iz stavaka od 1. do 4. članka 10.b Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014, uz iznimku posebnih usklađenja na temelju stavka 2. točaka (b) i (c) članka 10.b stavka 2. te Uredbe, te umnoška ukupnih iznosa usklađenja i postotka koji BND te države članice predstavlja u BND-u svih država članica, koji se primjenjuje na dan 15. siječnja na proračun na snazi za godinu koja slijedi nakon godine u kojoj su dostavljeni podaci za usklađenja.

Komisija izvješćuje države članice o iznosima koji proizlaze iz tog izračuna prije 1. veljače sljedeće godine nakon one u kojoj su dostavljeni podaci za prilagodbu.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije, (SL L 168, 7.6.2014., str. 105.).

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.), a posebno njegov članak 10.b stavak 5.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

 

Bugarska

p.m.

p.m.

 

Češka

p.m.

p.m.

 

Danska

p.m.

p.m.

 

Njemačka

p.m.

p.m.

 

Estonija

p.m.

p.m.

 

Irska

p.m.

p.m.

 

Grčka

p.m.

p.m.

 

Španjolska

p.m.

p.m.

 

Francuska

p.m.

p.m.

 

Hrvatska

p.m.

p.m.

 

Italija

p.m.

p.m.

 

Cipar

p.m.

p.m.

 

Latvija

p.m.

p.m.

 

Litva

p.m.

p.m.

 

Luksemburg

p.m.

p.m.

 

Mađarska

p.m.

p.m.

 

Malta

p.m.

p.m.

 

Nizozemska

p.m.

p.m.

 

Austrija

p.m.

p.m.

 

Poljska

p.m.

p.m.

 

Portugal

p.m.

p.m.

 

Rumunjska

p.m.

p.m.

 

Slovenija

p.m.

p.m.

 

Slovačka

p.m.

p.m.

 

Finska

p.m.

p.m.

 

Švedska

p.m.

p.m.

 

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

 

Članak 3 3 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

 

POGLAVLJE 3 4 —   PRILAGODBA KOJA SE ODNOSI NA NESUDJELOVANJE ODREĐENIH DRŽAVA ČLANICA U ODREĐENIM POLITIKAMA U PODRUČJU SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVDE

3 4 0
Prilagodba koja se odnosi na učinak nesudjelovanja određenih država članica u određenim politikama u području slobode, sigurnosti i pravde

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

–7 041 092,78

Napomene

Člankom 3. Protokola o stajalištu Danske i člankom 5. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske, priloženih Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, tim državama članicama dodjeljuje se potpuno izuzeće od doprinosa financijskim posljedicama određenih politika u području slobode, sigurnosti i pravde, uz iznimku odgovarajućih administrativnih troškova. Stoga one imaju pravo na prilagodbu vlastitih sredstava uplaćenih za svaku godinu u kojoj ne sudjeluju.

Doprinos svake države članice za mehanizam prilagodbe izračunava se tako da se na proračunske rashode koji proizlaze iz ove aktivnosti ili politike primijeni opseg ukupnog bruto nacionalnog dohotka i njegovih sastavnih dijelova iz prethodne godine, koji je država članica dostavila u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).

Komisija izračunava saldo svake države članice i pravovremeno je obavješćuje kako bi ta država članica mogla unijeti svoj saldo u račun iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 u skladu s člankom 11 te Uredbe.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (SL L 168, 7.6.2014., str. 39.), a posebno njezin članak 11.

Protokol o stajalištu Danske, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 3., te Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 5.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

p.m.

1 535 993,28

Bugarska

p.m.

p.m.

164 434,37

Češka

p.m.

p.m.

542 524,31

Danska

p.m.

p.m.

–3 106 869,66

Njemačka

p.m.

p.m.

11 253 226,97

Estonija

p.m.

p.m.

74 247,17

Irska

p.m.

p.m.

–2 640 389,50

Grčka

p.m.

p.m.

678 729,87

Španjolska

p.m.

p.m.

3 949 179,22

Francuska

p.m.

p.m.

8 228 944,98

Hrvatska

p.m.

p.m.

160 775,53

Italija

p.m.

p.m.

6 137 836,59

Cipar

p.m.

p.m.

64 617,86

Latvija

p.m.

p.m.

90 881,33

Litva

p.m.

p.m.

138 556,05

Luksemburg

p.m.

p.m.

126 359,34

Mađarska

p.m.

p.m.

374 636,80

Malta

p.m.

p.m.

29 182,52

Nizozemska

p.m.

p.m.

2 546 232,29

Austrija

p.m.

p.m.

1 212 008,49

Poljska

p.m.

p.m.

1 490 578,26

Portugal

p.m.

p.m.

649 241,11

Rumunjska

p.m.

p.m.

566 625,18

Slovenija

p.m.

p.m.

141 283,99

Slovačka

p.m.

p.m.

277 927,76

Finska

p.m.

p.m.

766 339,43

Švedska

p.m.

p.m.

1 637 858,33

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

p.m.

–44 132 054,65

Članak 3 4 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

–7 041 092,78

POGLAVLJE 3 5 —   REZULTAT KONAČNOG IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

3 5 0
Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 5 0 4
Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

0,—

–27 203 917,64

Napomene

Rezultat konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu.

Iznosi za 2015. temelje se na rezultatu konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2011.

Iznosi za 2016. temelje se na rezultatu konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2012.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

12 108 628

11 815 757,04

Bugarska

p.m.

1 275 199

1 392 513,00

Češka

p.m.

3 342 634

4 439 312,04

Danska

p.m.

4 686 427

3 481 339,13

Njemačka

p.m.

7 934 870

10 915 347,00

Estonija

p.m.

568 776

364 152,00

Irska

p.m.

5 094 409

3 453 266,04

Grčka

p.m.

1 773 357

2 741 328,96

Španjolska

p.m.

7 537 051

27 503 186,04

Francuska

p.m.

38 002 662

43 503 201,00

Hrvatska

382 317

0,—

Italija

p.m.

19 830 215

53 237 595,96

Cipar

p.m.

241 390

1 207 563,00

Latvija

p.m.

102 976

242 114,03

Litva

p.m.

646 364

768 575,04

Luksemburg

p.m.

1 741 166

37 104,00

Mađarska

p.m.

2 179 154

2 329 023,03

Malta

p.m.

101 561

344 459,04

Nizozemska

p.m.

4 101 900

5 167 025,04

Austrija

p.m.

1 068 284

1 172 370,96

Poljska

p.m.

7 063 680

9 350 415,63

Portugal

p.m.

3 441 569

2 909 280,96

Rumunjska

p.m.

2 351 280

2 931 076,92

Slovenija

p.m.

554 253

702 416,04

Slovačka

p.m.

1 502 129

1 459 572,00

Finska

p.m.

4 198 567

4 044 692,04

Švedska

p.m.

1 007 093

1 623 104,10

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

– 132 837 911

– 224 339 707,68

Stavka 3 5 0 4 — Ukupno

p.m.

0

–27 203 917,64

POGLAVLJE 3 6 —   REZULTAT PRIJELAZNIH AŽURIRANJA IZRAČUNA FINANCIRANJA KOREKCIJE PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA ZA UJEDINJENU KRALJEVINU

3 6 0
Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

3 6 0 4
Rezultat prijelaznih ažuriranja izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

0,—

– 145 657 209,60

Napomene

U ovu stavku unosi se razlika između korekcije koja je prethodno unesena u proračun i posljednje prijelazne korekcije za Ujedinjenu Kraljevinu prije nego se obave završni izračuni.

Iznosi za 2015. temelje se na rezultatu međuizračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2012. i 2013.

Iznosi za 2016. temelje se na rezultatu konačnog izračuna financiranja korekcije proračunskih neravnoteža za Ujedinjenu Kraljevinu u odnosu na korekciju za 2014.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno njezini članci 4. i 5.

Država članica

Proračun za 2017.

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

13 297 611

41 696 055,96

Bugarska

p.m.

2 322 802

5 399 849,04

Češka

p.m.

6 423 102

16 393 083,40

Danska

p.m.

10 254 706

26 096 695,89

Njemačka

p.m.

19 889 796

59 409 243,00

Estonija

p.m.

870 740

2 731 925,04

Irska

p.m.

13 998 232

26 072 953,92

Grčka

p.m.

5 098 964

16 075 509,96

Španjolska

p.m.

34 026 198

119 160 675,00

Francuska

p.m.

77 369 366

231 245 357,04

Hrvatska

p.m.

2 743 129

2 784 074,36

Italija

p.m.

59 231 069

184 985 384,04

Cipar

p.m.

851 288

3 521 069,04

Latvija

p.m.

1 033 546

1 744 769,08

Litva

p.m.

869 479

4 386 556,92

Luksemburg

p.m.

3 575 795

–1 314 717,96

Mađarska

p.m.

3 913 949

12 108 308,20

Malta

p.m.

643 682

1 555 077,00

Nizozemska

p.m.

4 823 050

17 466 600,00

Austrija

p.m.

2 127 855

4 156 023,96

Poljska

p.m.

19 937 548

37 845 297,50

Portugal

p.m.

6 712 478

22 456 571,04

Rumunjska

p.m.

8 464 009

19 160 983,97

Slovenija

p.m.

1 770 672

4 698 045,96

Slovačka

p.m.

3 026 145

6 628 581,96

Finska

p.m.

9 102 902

18 511 656,96

Švedska

p.m.

3 441 697

6 389 754,04

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

– 315 819 810

–1 037 022 593,92

Stavka 3 6 0 4 — Ukupno

p.m.

0

– 145 657 209,60

POGLAVLJE 3 7 —   USKLAĐENJA U VEZI S PRIMJENOM ODLUKA O VASTITIM SREDSTVIMA

3 7 0
Usklađenja u vezi s primjenom odluka o vastitim sredstvima

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

0,—

 

Napomene

Rezultati izračuna retroaktivne primjene Odluke o vlastitim sredstvima 2014/335/EU, Euratom za godine 2014. i 2015.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije SL L 168, 7.6.2014., str. 105.), a posebno članak 11.

Država članica

Proračun za 2017

Proračun za 2016.

Realizacija u 2015.

Belgija

p.m.

380 157 383

 

Bugarska

p.m.

12 976 885

 

Češka

p.m.

120 908 594

 

Danska

p.m.

– 147 742 832

 

Njemačka

p.m.

–1 996 696 973

 

Estonija

p.m.

7 533 435

 

Irska

p.m.

170 564 976

 

Grčka

p.m.

60 999 683

 

Španjolska

p.m.

444 555 900

 

Francuska

p.m.

1 063 986 397

 

Hrvatska

p.m.

13 236 646

 

Italija

p.m.

887 769 484

 

Cipar

p.m.

9 862 666

 

Latvija

p.m.

6 740 740

 

Litva

p.m.

12 047 755

 

Luksemburg

p.m.

4 601 725

 

Mađarska

p.m.

45 076 397

 

Malta

p.m.

2 539 423

 

Nizozemska

p.m.

–1 798 837 531

 

Austrija

p.m.

180 218 679

 

Poljska

p.m.

155 777 950

 

Portugal

p.m.

77 069 484

 

Rumunjska

p.m.

32 865 560

 

Slovenija

p.m.

22 119 731

 

Slovačka

p.m.

33 257 802

 

Finska

p.m.

132 868 521

 

Švedska

p.m.

– 635 351 204

 

Ujedinjena Kraljevina

p.m.

700 892 724

 

Članak 3 7 0 — Ukupno

p.m.

0

 

GLAVA 4.

PRIHODI KOJI PROIZLAZE OD OSOBA KOJE RADE U INSTITUCIJAMA I OSTALIM TIJELIMA UNIJE

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

% 2015.–2017.

 

POGLAVLJE 4 0

4 0 0

Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucija, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu te članova upravnih tijela Europske investicijske banke, Europske središnje banke, Europskog investicijskog fonda, njihova osoblja i osoba koje primaju mirovinu

771 386 385

718 322 869

692 085 428,54

89,72

4 0 3

Prihodi od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

p.m.

p.m.

70 706,52

 

4 0 4

Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

85 949 434

80 907 654

79 492 977,54

92,49

 

POGLAVLJE 4 0 - UKUPNO

857 335 819

799 230 523

771 649 112,60

90,01

 

POGLAVLJE 4 1

4 1 0

Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

451 191 279

426 470 277

425 649 271,37

94,34

4 1 1

Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

141 960 601

100 592 938

108 628 817,70

76,52

4 1 2

Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

110 000

110 000

156 159,02

141,96

 

POGLAVLJE 4 1 - UKUPNO

593 261 880

527 173 215

534 434 248,09

90,08

 

POGLAVLJE 4 2

4 2 0

Doprinosi za mirovinsko osiguranje od strane decentraliziranih agencija i međunarodnih organizacija kao poslodavca

39 664 373

21 623 969

22 467 448,57

56,64

4 2 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje zastupnika Europskog parlamenta

p.m.

p.m.

0,—

 

 

POGLAVLJE 4 2 - UKUPNO

39 664 373

21 623 969

22 467 448,57

56,64

 

Glava 4 - Ukupno

1 490 262 072

1 348 027 707

1 328 550 809,26

89,15

POGLAVLJE 4 0 —

RAZNI POREZI I ODBITCI

POGLAVLJE 4 1 —

DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

POGLAVLJE 4 2 —

OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

POGLAVLJE 4 0 —   RAZNI POREZI I ODBITCI

4 0 0
Prihodi od poreza na plaće i naknade članova institucija, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu te članova upravnih tijela Europske investicijske banke, Europske središnje banke, Europskog investicijskog fonda, njihova osoblja i osoba koje primaju mirovinu

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

771 386 385

718 322 869

692 085 428,54

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su svi porezi na plaće i prihode svih vrsta, uz izuzetak davanja i obiteljskih naknada koji se isplaćuju članovima Komisije, dužnosnicima, ostalim službenicima i osobama koje primaju naknade povezane s prestankom radnog odnosa iz poglavlja 01 svake glave računa rashoda te osobama koje primaju mirovinu.

Europski parlament

 

74 105 828

Vijeće

 

26 381 000

Komisija:

 

520 219 327

— administracija

(417 294 000 )

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

(18 410 671 )

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

(17 341 492 )

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

(3 582 000 )

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

(758 000 )

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

(2 631 000 )

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

(871 000 )

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

(1 399 000 )

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

(3 858 000 )

 

— Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(292 626 )

 

— Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

(865 922 )

 

— Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

(70 788 )

 

— Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) - Ured

(58 909 )

 

— Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (CSJU)

(278 931 )

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

(294 926 )

 

— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea, bivši EAHC)

(195 707 )

 

— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

(1 413 764 )

 

— Zajedničko poduzeće za elektroničke komponenete i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL, bivši Artemis i ENIAC)

(171 530 )

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(255 803 )

 

— Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama (Frontex)

(1 711 574 )

 

— Europski potporni ured za azil (EASO)

(409 497 )

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(4 717 959 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(1 692 983 )

 

— Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (Eurojust)

(842 866 )

 

— Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(1 271 895 )

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(544 252 )

 

— Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(3 706 249 )

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

(1 357 134 )

 

— Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(403 291 )

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(1 796 646 )

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(828 352 )

 

— Agencija za europski GNSS (GSA)

(607 802 )

 

— Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

(129 155 )

 

— Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(138 346 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(729 302 )

 

— Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E)

(2 053 943 )

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(1 078 351 )

 

— Europska agencija za lijekove (EMA)

(6 021 404 )

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(542 307 )

 

— Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

(261 668 )

 

— Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

(100 231 )

 

— Europski policijski ured (Europol)

(3 122 432 )

 

— Europsko zajedničko poduzeće za željeznički promet (Shift2Rail)

(20 594 )

 

— Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

(1 041 313 )

 

— Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(1 510 131 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(1 060 819 )

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

(879 324 )

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(605 924 )

 

— Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO, bivši OHIM)

(4 712 745 )

 

— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME, bivši EACI)

(1 251 057 )

 

— Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH)

(155 975 )

 

— Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA, bivša TEN-T EA)

(72 466 )

 

— Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (IMI)

(301 666 )

 

— Zajedničko poduzeće za novu generaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

(265 909 )

 

— Izvršna agencija za istraživanje (REA)

(1 802 768 )

 

— Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

(1 247 340 )

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(1 179 588 )

 

Sud Europske unije

 

28 312 000

Revizorski sud

 

10 826 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

5 013 628

Odbor regija

 

3 711 179

Europski ombudsman

 

671 423

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

659 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

21 267 000

Europska investicijska banka

 

45 720 000

Europska središnja banka

 

30 500 000

Europski investicijski fond

 

4 000 000

 

Ukupno

771 386 385

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegov članak 12.

Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju prihoda predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda EZ, predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 od 29. lipnja 1976. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 214, 6.8.1976., str. 24.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda (SL L 268, 20.10.1977., str. 1.).

Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).

Odluka br. 1247/2002/EZ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 1. srpnja 2002. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka (SL L 183, 12.7.2002., str. 1.).

Odluka Vijeća 2009/909/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja predsjednika Europskog vijeća (SL L 322, 9.12.2009., str. 35.).

Odluka Vijeća 2009/910/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa za visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (SL L 322, 9.12.2009., str. 36.).

Odluka Vijeća 2009/912/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa glavnog tajnika Vijeća Europske unije (SL L 322, 9.12.2009., str. 38.).

Uredba Vijeća (EU) 2016/300 od 29. veljače 2016. o utvrđivanju prihoda nositelja visokih javnih dužnosti EU-a (SL L 58, 4.3.2016., str. 1.).

4 0 3
Prihodi od privremenog doprinosa iz plaća članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

70 706,52

Napomene

Odredbe koje se odnose na privremeni doprinos primjenjivale su se do 30. lipnja 2003. Stoga će se ovom linijom pokriti svi prihodi koji proizlaze iz preostalog iznosa privremenog doprinosa iz plaća članova Komisije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi.

Europski parlament

 

p.m.

Vijeće

 

p.m.

Komisija:

 

p.m.

—administracija

p.m.

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

p.m.

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

p.m.

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

p.m.

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

p.m.

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

p.m.

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

p.m.

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

p.m.

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

p.m.

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

p.m.

 

— Eurojust

p.m.

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

p.m.

 

— Europska agencija za lijekove (EMEA)

p.m.

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

p.m.

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

p.m.

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

p.m.

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

p.m.

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

p.m.

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

p.m.

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

p.m.

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

p.m.

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

p.m.

 

— Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)

p.m.

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

p.m.

 

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

 

Ukupno

p.m.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno njegov članak 66.a u verziji koja je bila na snazi do 15. prosinca 2003.

Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju primitaka predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda EZ, predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju primitaka članova Revizorskog suda (SL L 268, 20.10.1977., str. 1.).

4 0 4
Prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucija, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

85 949 434

80 907 654

79 492 977,54

Napomene

U ovaj članak unose se prihodi od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi u skladu s člankom 66.a Pravilnika o osoblju.

Europski parlament

 

11 006 056

Vijeće

 

3 530 000

Komisija:

 

57 405 978

— administracija

(37 184 000 )

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

(3 865 304 )

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

(3 225 764 )

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

(707 000 )

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

(149 000 )

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

(484 000 )

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

(156 000 )

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

(266 000 )

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

(817 000 )

 

— Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(79 603 )

 

— Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

(181 084 )

 

— Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

(15 225 )

 

— Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) - Ured

(16 729 )

 

— Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (CSJU)

(60 826 )

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

(63 020 )

 

— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea, bivši EAHC)

(40 028 )

 

— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

(243 448 )

 

— Zajedničko poduzeće za elektroničke komponente i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL, bivši Artemis i ENIAC)

(38 111 )

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(60 674 )

 

— Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (bivša Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama) (Frontex)

(535 316 )

 

— Europski potporni ured za azil (EASO)

(102 849 )

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(1 171 805 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(219 186 )

 

— Europska tijelo za jačanje pravosudne suradnje (Eurojust)

(129 813 )

 

— Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(225 501 )

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(141 050 )

 

— Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(701 670 )

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

(224 447 )

 

— Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(103 364 )

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(425 108 )

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(144 926 )

 

— Agencija za europski GNSS (GSA)

(183 527 )

 

— Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

(39 587 )

 

— Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(46 922 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(168 693 )

 

— Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E)

(483 244 )

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(321 733 )

 

— Europska agencija za lijekove (EMA)

(751 543 )

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(151 815 )

 

— Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

(67 674 )

 

— Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

(36 777 )

 

— Europski policijski ured (Europol)

(63 766 )

 

— Europsko zajedničko poduzeće za željeznički promet (Shift2Rail)

(3 617 )

 

— Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

(229 082 )

 

— Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(276 734 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(221 439 )

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

(186 288 )

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(151 138 )

 

— Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO, bivši OHIM)

(1 066 464 )

 

— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME, bivši EACI)

(187 376 )

 

— Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH)

(38 868 )

 

— Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA, bivša TEN-T EA)

(12 958 )

 

— Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (IMI)

(67 173 )

 

— Zajedničko poduzeće za novu generaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

(60 780 )

 

— Izvršna agencija za istraživanje (REA)

(301 492 )

 

— Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

(253 152 )

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(256 285 )

 

Sud Europske unije

 

6 172 000

Revizorski sud

 

1 850 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

983 267

Odbor regija

 

742 064

Europski ombudsman

 

103 069

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

112 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

4 045 000

 

Ukupno

85 949 434

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 66.a.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Uredba Vijeća br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom od 25. srpnja 1967. o utvrđivanju prihoda predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda EZ, predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda te predsjednika, članova i tajnika Službeničkog suda Europske unije (SL 187, 8.8.1967., str. 1.).

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 od 18. listopada 1977. o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda (SL L 268, 20.10.1977., str. 1.).

Odluka Europskog parlamenta 94/262/EZUČ, EZ, Euratom od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).

Odluka br. 1247/2002/EZ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 1. srpnja 2002. o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje obavljanje dužnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka (SL L 183, 12.7.2002., str. 1.).

Odluka Vijeća 2009/909/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja predsjednika Europskog vijeća (SL L 322, 9.12.2009., str. 35.).

Odluka Vijeća 2009/910/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa za visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (SL L 322, 9.12.2009., str. 36.).

Odluka Vijeća 2009/912/EU od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta radnog odnosa glavnog tajnika Vijeća Europske unije (SL L 322, 9.12.2009., str. 38.).

Uredba Vijeća (EU) 2016/300 od 29. veljače 2016. o utvrđivanju prihoda nositelja visokih javnih dužnosti EU-a (SL L 58, 4.3.2016., str. 1.).

POGLAVLJE 4 1 —   DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

4 1 0
Doprinosi osoblja za mirovinsko osiguranje

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

451 191 279

426 470 277

425 649 271,37

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su doprinosi osoblja za financiranje mirovinskog osiguranja.

Europski parlament

 

64 712 299

Vijeće

 

22 584 000

Komisija:

 

308 270 359

— administracija

(186 924 000 )

 

— istraživanje i tehnološki razvoj

(19 229 056 )

 

— istraživanje (neizravne aktivnosti)

(16 315 072 )

 

— Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

(3 331 000 )

 

— Europski ured za odabir osoblja (EPSO)

(912 000 )

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)

(4 751 000 )

 

— Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)

(1 440 000 )

 

— Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu (PMO)

(2 655 000 )

 

— Ured za publikacije Europske unije (OP)

(4 582 000 )

 

— Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)

(507 385 )

 

— Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA)

(1 109 049 )

 

— Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

(99 566 )

 

— Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) - Ured

(119 375 )

 

— Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (CSJU)

(317 733 )

 

— Ured Zajednice za biljne sorte (CPVO)

(344 690 )

 

— Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea, bivši EAHC)

(330 772 )

 

— Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)

(2 281 586 )

 

— Zajedničko poduzeće za elektroničke komponenete i sustave za vodeći položaj Europe (ECSEL, bivši Artemis i ENIAC)

(208 957 )

 

— Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

(410 300 )

 

— Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (bivša Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama) (Frontex)

(2 855 903 )

 

— Europski potporni ured za azil (EASO)

(708 543 )

 

— Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

(6 012 140 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

(1 159 365 )

 

— Europsko tijelo za jačanje pravosudne suradnje (Eurojust)

(1 294 901 )

 

— Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)

(1 616 455 )

 

— Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop)

(818 766 )

 

— Europska agencija za kemikalije (ECHA)

(4 050 331 )

 

— Europska agencija za okoliš (EEA)

(1 314 336 )

 

— Agencija za kontrolu ribarstva (EFCA)

(524 714 )

 

— Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

(2 756 111 )

 

— Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

(72 377 )

 

— Agencija za europski GNSS (GSA)

(996 289 )

 

— Europski institut za jednakost spolova (EIGE)

(247 286 )

 

— Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

(311 894 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA)

(918 432 )

 

— Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (F4E)

(2 876 597 )

 

— Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)

(1 770 531 )

 

— Europska agencija za lijekove (EMA)

(4 800 661 )

 

— Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

(775 381 )

 

— Europska agencija za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

(440 305 )

 

— Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)

(236 375 )

 

— Europski policijski ured (Europol)

(4 367 449 )

 

— Europsko zajedničko poduzeće za željeznički promet (Shift2Rail)

(57 822 )

 

— Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

(1 264 210 )

 

— Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

(2 408 254 )

 

— Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

(106 168 )

 

— Europska zaklada za izobrazbu (ETF)

(989 275 )

 

— Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

(832 332 )

 

— Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO, bivši OHIM)

(5 958 239 )

 

— Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME, bivši EACI)

(1 994 106 )

 

— Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik (FCH)

(204 350 )

 

— Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA, bivša TEN-T EA)

(1 267625)

 

— Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove (IMI)

(344 805 )

 

— Zajedničko poduzeće za novu generaciju europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)

(315 085 )

 

— Izvršna agencija za istraživanje (REA)

(3 084 013 )

 

— Jedinstveni odbor za rješavanje (SRB)

(1 049 452 )

 

— Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

(1 600 940 )

 

Sud Europske unije

 

19 111 000

Revizorski sud

 

7 618 000

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

5 304 342

Odbor regija

 

4 148 349

Europski ombudsman

 

575 930

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

546 000

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

18 321 000

 

Ukupno

451 191 279

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 od 29. lipnja 1976. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja službenika Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (SL L 214, 6.8.1976., str. 24.).

4 1 1
Prijenos ili otkup mirovinskih prava od strane osoblja

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

141 960 601

100 592 938

108 628 817,70

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćena su plaćanja Uniji u aktuarskoj protuvrijednosti ili paušalnoj otkupnoj vrijednosti mirovinskih prava koja su dužnosnici stekli na prethodnim radnim mjestima.

Europski Parlament

 

9 200 000

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

132 760 601

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

141 960 601

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

4 1 2
Doprinosi za mirovinsko osiguranje dužnosnika i privremenog osoblja na dopustu za osobne potrebe

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

110 000

110 000

156 159,02

Napomene

Dužnosnici i ostali službenici koji koriste dopust za osobne potrebe mogu i dalje stjecati mirovinska prava pod uvjetom da snose trošak doprinosa poslodavca.

Europski parlament

 

10 000

Vijeće

 

p.m.

Komisija

 

100 000

Sud Europske unije

 

p.m.

Revizorski sud

 

p.m.

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

p.m.

Odbor regija

 

p.m.

Europski ombudsman

 

p.m.

Europski nadzornik za zaštitu podataka

 

p.m.

Europska služba za vanjsko djelovanje

 

p.m.

 

Ukupno

110 000

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

POGLAVLJE 4 2 —   OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

4 2 0
Doprinosi za mirovinsko osiguranje od strane decentraliziranih agencija i međunarodnih organizacija kao poslodavca

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

39 664 373

21 623 969

22 467 448,57

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su doprinosi za mirovinsko osiguranje od strane decentraliziranih agencija i međunarodnih organizacija kao poslodavca.

Komisija

 

39 664 373

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

4 2 1
Doprinosi za mirovinsko osiguranje zastupnika Europskog parlamenta

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovim prihodima obuhvaćeni su doprinosi zastupnika Europskog parlamenta za financiranje mirovinskog osiguranja.

Europski parlament

 

p.m.

Pravna osnova

Pravilnik o plaćanju troškova i doplataka zastupnicima Europskog parlamenta, a posebno njegov prilog III.

GLAVA 5.

PRIHODI KOJI PROIZLAZE IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJA

Članak

Stavka

Podnaslov

Proračunska godina 2017.

Proračunska godina 2016.

Proračunska godina 2015.

% 2015.–2017.

 

POGLAVLJE 5 0

5 0 0

Prihodi od prodaje pokretne imovine (isporuka robe)

5 0 0 0

Prihodi od prodaje vozila — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

45 974,09

 

5 0 0 1

Prihodi od prodaje ostale pokretne imovine — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

268 295,18

 

5 0 0 2

Prihodi od isporuke robe ostalim institucijama ili tijelima — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

980 439,05

 

 

Članak 5 0 0 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 294 708,32

 

5 0 1

Prihodi od prodaje nepokretne imovine

p.m.

p.m.

0,—

 

5 0 2

Prihodi od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

29 997,40

 

 

POGLAVLJE 5 0 - UKUPNO

p.m.

p.m.

1 324 705,72

 

 

POGLAVLJE 5 1

5 1 0

Prihodi od iznajmljivanja namještaja i opreme — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

162 123,02

 

5 1 1

Prihodi od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam te nadoknada troškova povezanih s davanjem u najam

5 1 1 0

Prihodi od davanja nepokretne imovine u najam i podnajam — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

19 395 117,20

 

5 1 1 1

Nadoknada troškova povezanih s davanjem u najam — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

2 421 124,33

 

 

Članak 5 1 1 - Ukupno

p.m.

p.m.

21 816 241,53

 

 

POGLAVLJE 5 1 - UKUPNO

p.m.

p.m.

21 978 364,55

 

 

POGLAVLJE 5 2

5 2 0

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima institucija

200 866

455 129

325 004,84

161,80

5 2 1

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova te bankovnih i ostalih kamata po računima organizacija koje primaju subvencije, a preneseni su na Komisiju

25 000 000

10 000 000

86 241 722,81

344,97

5 2 2

Kamate na pretfinanciranje

40 000 000

40 000 000

13 329 281,22

33,32

5 2 3

Prihodi ostvareni po fiducijarnim računima — Namjenski prihodi

p.m.

p.m.

220 876,60

 

 

POGLAVLJE 5 2 - UKUPNO

65 200 866

50 455 129

100 116 885,47

153,55

 

POGLAVLJE 5 5

5 5 0

Prihodi od pružanja usluga i rada za druge institucije ili tijela, uključujući povrat troškova službenih putovanja od strane drugih institucija ili tijela plaćenih u njihovo ime — Namjenski prihodi

p.m.