16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 11/14


MEDIA 2007 — ARENDUS, LEVI, PROMOTSIOON JA KOOLITUS

KONKURSIKUTSE — EACEA/03/08

Koolitus

(2008/C 11/06)

1.   Eesmärgid ja kirjeldus

Selle konkursikutse alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1718/2006/EÜ ühenduse ühtse mitmeaastase programmi kohta audiovisuaalvaldkonnas aastateks 2007-2013.

Ülalmainitud Nõukogu otsuse eesmärkide hulgas on ka:

Audiovisuaalvaldkonna koolitustegevuse Euroopa mõõtme suurendamine: toetades Euroopa koolitusspetsialistide võrgustikku ja liikuvust.

2.   Kõlblikud kandidaadid

Käesolev teade on suunatud Euroopa ettevõtete gruppidele, kelle tegevus aitab kaasa eelnimetatud eesmärkide saavutamisele.

Taotleja tegevuskoht peab asuma ühes järgmistest riikidest:

27 Euroopa Liidu riiki,

EFTA riigid (Šveitsi puhul tingimusel,)

Horvaata, sõltuvalt antud riigiga programmi MEDIA raames koostöölepingu sõlmimisest.

3.   Projektide eelarved

Käesoleva pakkumise maksimaalne eelarve on 1 600 000 EUR.

Komisjoni rahaline toetus ei tohi ületada 50 %/ 75 % arvesseminevate kulude kogusummast.

Rahastamine toimub toetuse vormis.

Projektide maksimumkestus on 12 kuud.

4.   Tähtaeg

Taotlused tuleb saata (EACEA) hiljemalt 14. märts 2008.

5.   Lisateave

Pakkumiskutse täielik tekst ja kandideerimisvormid on kättesaadaval aadressil:

http://ec.europa.eu/media

Taotlused peavad vastama pakkumiskutse täistekstis sätestatud tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada ettenähtud vorme.