Europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld

Kommissionen lägger fram en ny europeisk agenda för kulturen, som är ett försök att möta globaliseringens utmaningar. Denna nya europeiska kulturstrategi ska förstärka kultursamarbetet inom Europeiska unionen (EU) och fokuserar på konkreta förslag för att nå en rad gemensamma mål.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 10 maj 2007 om en europeisk agenda för en kultur i en alltmer globaliserad värld [KOM(2007) 242 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Kultursektorn spelar en väsentlig roll med ett omfattande socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande. Kulturen har följaktligen alltid haft en given plats i den europeiska integrationsprocessen.

Med hänsyn till detta och med utgångspunkt i resultaten av det samråd på Internet som genomförts med kultursektorns aktörer, har kommissionen lagt fram en ny europeisk agenda för kulturen med ett begränsat antal mål. För att arbeta mot dessa mål, föreslår kommissionen också i agendan också nya metoder för samarbete med och mellan länderna i Europeiska unionen (EU), andra styrelsenivåer och det civila samhället.

Målen för den nya europeiska kulturagendan utgår från tre prioriteringar:

Kulturell mångfald och interkulturell dialog

En anda av öppenhet och utbyten mellan olika kulturer bör främjas. I detta sammanhang ska den nya europeiska agendan för kultur

Stimulans av kreativiteten inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning

Kulturindustrierna bidrar till en dynamisk europeisk ekonomi och till EU:s konkurrenskraft. Kultursektorn sysselsätter till exempel över fem miljoner människor i EU. Kommissionen föreslår följande mål:

Kulturen som ett väsentligt inslag i EU:s internationella förbindelser

I linje med Unescokonventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, som undertecknats av de flesta medlemsländerna och av EU, föreslås i den nya kulturagendan att kulturdimensionen stärks som ett väsentligt inslag i EU:s internationella förbindelser. Denna prioritering åtföljs av en rad åtgärder i syfte att

Arbetsmetoder

För att nå dessa mål vill kommissionen inleda en strukturerad dialog med kultursektorn som omfattar såväl enskilda konstnärer och kreatörer som kulturindustrierna. I detta syfte rekommenderar kommissionen följande:

Den nya kulturstrategin och de föreslagna åtgärderna vilar på ett närmare samarbete mellan EU och dess medlemsländer genom den öppna samordningsmetoden. Syftet med strategin är dessutom att utveckla en strukturerad dialog med kultursektorn.

Den nya europeiska agendan för kulturen kommer att kompletteras av andra åtgärder knutna till kultursektorn, som Europeiska året för interkulturell dialog.

Bakgrund

Kultursektorn är sedan tidigare redan föremål för ett flertal åtgärder på Europanivå för att främja kulturen, som det nuvarande programmet Kultur, medborgarna och programmet Media.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 19 juli 2010 om genomförandet av den europeiska kulturagendan [KOM(2010)390 slutlig – ej offentliggjort i EUT]. Rapporten presenterar de framsteg som gjorts i fråga om målen för den europeiska kulturagendan, både på europeisk och nationell nivå, liksom de första erfarenheterna av de nya arbetsmetoderna.

Att främja kulturell mångfald och interkulturell dialog har innefattat en mängd frågor och åtgärder som:

Flera åtgärder har vidtagits för att främja kulturen som en drivkraft för kreativitet, till exempel:

Främjandet av kultur i EU:s yttre förbindelser har fått ökat slagkraft sedan agendan antogs och har innefattat:

De första erfarenheterna av den öppna samordningsmetoden visar att den generellt sätt är ett effektivt redskap för samarbete i kultursektorn. Den har dock inte använts länge nog för att dra några konkreta slutsatser. I framtiden kommer samarbetet att behöva förstärkas, med anpassade arbetsmetoder. Den strukturerade dialogen i kultursektorn sker genom tematiska plattformar av europeiska sammanslutningar och det europeiska kulturforumet. Dessa tematiska plattformar har varit särskilt bra för att intensifiera dialogen med denna sektor. Framtida insatser kommer dock att behöva göras för att uppnå en mer fokuserad framtida dialog med det civila samhället.

See also

Senast ändrat den 14.10.2010