6.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/26


REGULAMENT (CE) NR. 1216/2008 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2008

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei (1), în special articolul 11 litera (a),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 enumeră persoanele fizice și juridice, organismele și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

În data de 2 și 24 octombrie și 10 noiembrie 2008, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 se modifică prin prezentul regulament astfel cum se indică în anexa la acesta.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2008.

Pentru Comisie

Eneko LANDÁBURU

Director general pentru relații externe


(1)  JO L 162, 30.4.2004, p. 32.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 872/2004 al Consiliului se modifică după cum urmează:

(1)

Se elimină numele următoarei persoane fizice și datele privind aceasta:

„Charles R. Bright. Data nașterii: 29.8.1948. Alte informații: fost ministru de finanțe.”

(2)

Mențiunea „Ali Kleilat. Data nașterii: 10.7.1970. Locul nașterii: Beirut. Cetățenie: libaneză” se înlocuiește cu următorul text:

„Ali Kleilat [alias (a) Ali Qoleilat, (b) Ali Koleilat Delbi]. Data nașterii: 10.7.1970. Locul nașterii: Beirut. Cetățenie: libaneză. Număr de pașaport: 0508734. Număr de înregistrare național: 2016, Mazraa. Alte informații: om de afaceri, implicat în furnizarea de arme către Charles Taylor în 2003. Continuă să fie în relații cu fostul președinte al Liberiei, Charles Taylor.”

(3)

Mențiunea „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data nașterii: 27.9.1965. Cetățenie: liberiană. Alte informații: fostă soție a fostului președinte Charles Taylor. Fost reprezentant permanent al Liberiei pe lângă Organizația Maritimă Internațională. Fost membru de rang înalt al guvernului Liberiei” se înlocuiește cu următorul text:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Data nașterii: 27.9.1965. Cetățenie: liberiană. Alte informații: (a) fostă soție a fostului președinte Charles Taylor, continuând să aibă legături cu acesta; (b) fost reprezentant permanent al Liberiei pe lângă Organizația Maritimă Internațională; fost membru de rang înalt al guvernului Liberiei. (c) în prezent, rezident în Regatul Unit.”

(4)

Mențiunea „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Data nașterii: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Alte informații: fost președinte al Liberiei” se înlocuiește cu următorul text:

„Charles Ghankay Taylor [alias (a) Charles MacArthur Taylor, (b) Jean-Paul Some, (c) Jean-Paul Sone]. Data nașterii: (a) 1.9.1947, (b) 28.1.1948. Alte informații: (a) fost președinte al Liberiei, (b) în prezent, Curtea de la Haga a deschis o acțiune penală împotriva acestuia.”

(5)

Mențiunea „Charles «Chuckie» Taylor (Junior). Alte informații: fiu al fostului președinte Charles Taylor” se înlocuiește cu următorul text:

„Charles Taylor (Junior) [alias (a) Chuckie Taylor (b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, (c) Junior Charles Taylor II]. Alte informații: (a) asociat, consilier și fiu al fostului președinte al Liberiei, Charles Taylor, continuând să aibă legături cu acesta, (b) în prezent, s-a deschis o acțiune penală împotriva acestuia în Statele Unite ale Americii.”