03/Volumul 41

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

99


32002R0349


L 055/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 349/2002 AL COMISIEI

din 25 februarie 2002

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 896/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 al Consiliului în ceea ce privește regimul importurilor de banane în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 404/93 al Consiliului din 13 februarie 1993 privind organizarea comună a piețelor în sectorul bananelor (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2587/2001 (2), în special articolul 20,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 896/2001 (3) al Comisiei, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2351/2001 (4), a stabilit normele de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93, aplicabile de la 1 iulie 2001 pentru gestionarea contingentelor tarifare la import, astfel cum au fost prevăzute la articolul 18 alineatul (1) din acest din urmă regulament.

(2)

Articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 404/93, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2587/2001, a modificat contingentele tarifare la import de la 1 ianuarie 2002. Articolul a redus, în special, volumul contingentului tarifar C cu 100 000 de tone și a rezervat accesul produselor provenind din țările ACP. Ca urmare a acestor modificări, este necesar să se ia în considerare faptul că structurile comerțului cu produse provenind din țările ACP se caracterizează printr-o integrare mai accentuată a diferitelor operațiuni comerciale care sunt desfășurate, în cea mai mare parte, de comercianții tradiționali, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul (1) din Regulamentul (CE) nr. 896/2001. Pentru a asigura continuitatea fluxurilor de import, prin alocarea către comercianții netradiționali a unei părți din contingentul tarifar C care să le permită să își continue activitățile comerciale, și pentru a favoriza o concurență sănătoasă, este necesar să se adapteze repartizarea contingentului tarifar C între comercianții tradiționali și comercianții netradiționali și să se modifice în consecință articolul 2 din regulamentul menționat. Noua repartizare corespunde într-o mai mare măsură operațiunilor desfășurate efectiv de fiecare dintre cele două categorii de comercianți în ultimii trei ani.

(3)

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 896/2001 indică autoritățile din fiecare stat membru care sunt competente să elibereze licențe de import pentru importul de banane din țări terțe. Ca urmare a comunicărilor a mai multor state membre, este necesar să se modifice anexa la regulamentul menționat.

(4)

Ținând seama de termenele fixate de Regulamentul (CE) nr. 896/2001, dispozițiile prezentului regulament trebuie să intre în vigoare imediat.

(5)

Comitetul de gestionare a bananelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 896/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

(1)   Contingentele tarifare A și B prevăzute la articolul 18 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CEE) nr. 404/93 sunt deschise concurenței după cum urmează:

(a)

83 % pentru comercianții tradiționali A/B în sensul articolului 3 punctul (2) din prezentul regulament;

(b)

17 % pentru comercianții netradiționali A/B în sensul articolului 6 din prezentul regulament.

(2)   Contingentul tarifar C prevăzut la articolul 18 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 404/93 este deschis concurenței:

(a)

89 % pentru comercianții tradiționali C în sensul articolului 3 punctul (3) din prezentul regulament;

(b)

11 % pentru comercianții netradiționali C în sensul articolului 6 din prezentul regulament.”

2.

Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2002.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 47, 25.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 345, 29.12.2001, p. 13.

(3)  JO L 126, 8.5.2001, p. 6.

(4)  JO L 315, 1.12.2001, p. 46.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Autorități competente din statele membre

BELGIA

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

DANEMARCA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevare Erhverv; Eksportstøttekontoret

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

GERMANIA

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Adickesallee, 40

D-60322 Frankfurt am Main

GRECIA

OPEKEPE (ex-GEDIDAGEP)

Dirección de Frutas y Hortalizas, Vino y Productos Industriales

241 Acharnon

GR-10446 Atenas

SPANIA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

FRANȚA

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

31, Quai de Grenelle

F-75738 Paris Cedex 15

IRLANDA

Department of Agriculture and Rural Development

Horticulture Division

Agriculture House (7W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

ITALIA

Până la 15 iulie 2001:

Ministero del Commercio con l'Estero

DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Din 16 iulie 2001:

Ministero delle Attività Produttive

DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

LUXEMBURG

Ministère de l'agriculture/Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, Route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

ȚĂRILE DE JOS

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

The Netherlands

AUSTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung III 10 — Obst, Gemüse, Sonderkulturen

Stubenring 1

A-1012 Wien

PORTUGALIA

Până la 31 decembrie 2001:

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1069 059 Lisboa

Din 1 ianuarie 2002:

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149 060 Lisboa

FINLANDA

Registration of operators

Maa- ja Metsätalousministeriö

Hallituskatu 3a, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Licences issued by

Tullihallitus

Erottajankatu 2

PL 512

FIN-00101 Helsinki

SUEDIA

Jordbruksverket

Vallgatan 8–10

S-551 82 Jönköping

REGATUL UNIT

Până la 15 octombrie 2001:

Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne, NE99 1AW

United Kingdom

De la 16 octombrie 2001:

Rural Payments Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne, NE99 1AW

United Kingdom”