02014A0529(01) — EL — 01.01.2019 — 002.002


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου

(ΕΕ L 161 της 29.5.2014, σ. 3)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της 14ης Μαΐου 2018

  L 175

1

11.7.2018

►M2

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της 14ης Μαΐου 2018

  L 188

17

25.7.2018

►M3

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2018 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ της 21ης Νοεμβρίου 2018

  L 20

40

23.1.2019

►M4

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2018 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ της 2ας Ιουλίου 2018

  L 192

36

18.7.2019


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 192, 18.7.2015, σ.  32  (2014/529)
▼B

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρουΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «τα κράτη μέλη»,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση» ή «η ΕΕ»

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «η Ευρατόμ»,

αφενός, και

Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ

αφετέρου,

εφεξής καλούμενες από κοινού «τα μέρη»,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις στενές ιστορικές σχέσεις και τους προοδευτικά στενότερους δεσμούς μεταξύ των μερών, καθώς και την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις σχέσεις κατά φιλόδοξο και καινοτόμο τρόπο,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ υπέρ μια στενής και διαρκούς σχέσης που να στηρίζεται στις κοινές αξίες, δηλαδή τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και τα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, τη μη εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δέσμευση υπέρ των αρχών της οικονομίας της αγοράς που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε ευρωπαϊκές πολιτικές,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ουκρανία, ως μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει κοινή ιστορία και κοινές αξίες με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και δεσμεύεται να προωθήσει αυτές τις αξίες,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδει η Ουκρανία στην ευρωπαϊκή της ταυτότητα,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ισχυρή δημόσια στήριξη στην Ουκρανία της ευρωπαϊκής επιλογής της χώρας,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας και χαιρετίζει την ευρωπαϊκή επιλογή της, καθώς και τη δέσμευσή της να οικοδομήσει βαθιά και σταθερή δημοκρατία και οικονομία της αγοράς,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι κοινές αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση – δηλαδή, η δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και το κράτος δικαίου – είναι επίσης ουσιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πολιτική σύνδεση και η οικονομική ολοκλήρωση της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στις επιδόσεις της Ουκρανίας όσον αφορά τη διασφάλιση του σεβασμού των κοινών αξιών και στις προόδους σύγκλισης με την ΕΕ στον πολιτικό, οικονομικό και νομικό τομέα,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να εφαρμόσουν όλες τις αρχές και διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και ειδικότερα της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, των τελικών εγγράφων των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης του 1991 και 1992 αντίστοιχα, του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη του 1990, της Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948 και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, ιδίως συνεργαζόμενα στενά προς τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επιτύχουν την στενότερη σύγκλιση των θέσεων όσον αφορά διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ),

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να επαναβεβαιώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, για την καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, και να συνεργαστούν για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεχίσουν τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και εναρμόνισης στην Ουκρανία, συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση και την εμβάθυνση της πολιτικής σύνδεσης,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόσει η Ουκρανία τις πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές, νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και δεσμευόμενες να υποστηρίξουν ενεργά τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επιτύχουν την οικονομική ολοκλήρωση, μεταξύ άλλων μέσω μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ως αναπόσπαστου τμήματος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή των μερών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και μέσω εκτενούς κανονιστικής προσέγγισης,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτή η εκτενής και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, σε συνδυασμό με την ευρύτερη διαδικασία νομοθετικής προσέγγισης, θα συμβάλει στην περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να αναπτύξουν ευνοϊκό νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών και, κυρίως, στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων και την τόνωση του ανταγωνισμού, καθοριστικών παραγόντων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στηριζόμενες στη δέσμευση των μερών να εφαρμόσουν τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, να διευκολύνουν την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής και τη βελτίωση της ενοποίησης της αγοράς και της κανονιστικής προσέγγισης με τα βασικά στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ, να προωθήσουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να επιτύχουν υψηλό βαθμό πυρηνικής ασφάλειας,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να εντείνουν τον διάλογο – με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της κοινής ευθύνης και εταιρικής σχέσης – και τη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης των συνόρων, με μια σφαιρική προσέγγιση που θα εστιάζεται στη νόμιμη μετανάστευση και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και στην αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της θέσπισης καθεστώτος ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ουκρανίας σε εύθετο χρόνο, εφόσον πληρούνται οι όροι για την καλή διαχείριση και την ασφαλή κινητικότητα,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να μειώσουν την προμήθεια και τη ζήτηση παράνομων ναρκωτικών και να εντείνουν τη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν τις επαφές μεταξύ των λαών,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να ενισχύσουν τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία,

ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να εναρμονίσουν σταδιακά τη νομοθεσία της Ουκρανίας με εκείνη της Ένωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και να την εφαρμόσουν αποτελεσματικά,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η παρούσα συμφωνία δεν θα προδικάσει τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας και αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξής τους,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή την Ιρλανδία, έχουν από κοινού κοινοποιήσει στην Ουκρανία ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή η Ιρλανδία παύσουν να δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4α του πρωτοκόλλου αριθ. 21 ή σύμφωνα με το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή την Ιρλανδία ενημερώνουν αμέσως την Ουκρανία για κάθε αλλαγή της θέσης τους· στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις διατάξεις της συμφωνίας ιδίω ονόματι. Το ίδιο ισχύει για τη Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22 που προσαρτάται στις Συνθήκες, σχετικά με τη θέση της Δανίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:Άρθρο 1

Στόχοι

1.  
Θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου.
2.  

Οι στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι:

α) 

να ενισχυθεί η σταδιακή προσέγγιση μεταξύ των μερών βάσει κοινών αξιών και στενών και προνομιακών δεσμών και να αυξηθούν η σύνδεση της Ουκρανίας με τις πολιτικές της ΕΕ και η συμμετοχή της σε προγράμματα και οργανισμούς,

β) 

να προβλεφθεί το κατάλληλο πλαίσιο για ενισχυμένο πολιτικό διάλογο σχετικά με όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

γ) 

να προαχθούν, να διατηρηθούν και να ενισχυθούν η ειρήνη και η σταθερότητα σε περιφερειακή και διεθνή διάσταση σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη του 1990,

δ) 

να εδραιωθούν οι συνθήκες για ενισχυμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που θα συμβάλουν στη σταδιακή ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, μεταξύ άλλων, με την καθιέρωση μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, όπως αναφέρεται στον Τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας και να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ουκρανία για να ολοκληρώσει τη μετάβαση προς μια λειτουργούσα οικονομία αγοράς, μέσω, μεταξύ άλλων, της προοδευτικής προσέγγισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Ένωσης,

ε) 

να προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

στ) 

να καθιερωθούν οι συνθήκες για μια όλο και πιο στενή συνεργασία σε άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 2

Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζεται, ιδίως, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη του 1990, καθώς και σε άλλες σχετικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και στη Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και ο σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου αποτελούν τη βάση για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των μερών και συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας συμφωνίας. Η προώθηση του σεβασμού των αρχών της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και της ανεξαρτησίας, καθώς και η αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών και των φορέων τους συνιστούν επίσης ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 3

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές μιας ελεύθερης οικονομίας της αγοράς στηρίζουν τη σχέση μεταξύ αυτών. Το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η καταπολέμηση των διαφόρων μορφών διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα έχουν καίρια σημασία για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μερών.ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 4

Στόχοι του πολιτικού διαλόγου

1.  
Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών σχετικά με όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα ενισχυθεί. Τούτο θα συμβάλει στη σταδιακή σύγκλιση σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ουκρανίας στον ευρωπαϊκό χώρο ασφάλειας.
2.  

Στόχοι του πολιτικού διαλόγου είναι οι εξής:

α) 

εμβάθυνση της πολιτικής σύνδεσης και βελτίωση της σύγκλισης και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας.

β) 

προώθηση της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας βάσει ενός αποτελεσματικού πολυμερούς συστήματος,

γ) 

ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των μερών σχετικά με τη διεθνή ασφάλεια και τη διαχείριση της κρίσης, ιδίως, για να αντιμετωπιστούν τα παγκόσμια και περιφερειακά προβλήματα και οι σοβαρές απειλές,

δ) 

ενθάρρυνση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των μερών που στηρίζεται στα αποτελέσματα με στόχο την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο,

ε) 

ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, της μη εισαγωγής διακρίσεων έναντι ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και του σεβασμού της διαφορετικότητας, καθώς και συμβολή στην εδραίωση των εσωτερικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων,

στ) 

ανάπτυξη του διαλόγου και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των μερών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας,

ζ) 

προώθηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων.

Άρθρο 5

Φόρουμ για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου

1.  
Τα μέρη διεξάγουν τακτικές συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου σε επίπεδο κορυφής.
2.  
Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος λαμβάνει χώρα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 460 της παρούσας συμφωνίας και στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων, μεταξύ εκπροσώπων των μερών σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών.
3.  

Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται επίσης με τις ακόλουθες μορφές:

α) 

τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο πολιτικών διευθυντών, επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας και εμπειρογνωμόνων, για ειδικές περιοχές και θέματα, μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και εκπροσώπων της Ουκρανίας, αφετέρου,

β) 

πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών φόρουμ,

γ) 

τακτικές συνεδριάσεις τόσο σε επίπεδο ανωτάτων υπαλλήλων όσο και εμπειρογνωμόνων των στρατιωτικών οργάνων των μερών,

δ) 

κάθε άλλο μέσο, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση και παγιοποίηση αυτού του διαλόγου.

4.  
Τα μέρη θεσπίζουν, με αμοιβαία συμφωνία, άλλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τον πολιτικό διάλογο, περιλαμβανομένων έκτακτων διαβουλεύσεων.
5.  
Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 467 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 6

Διάλογος και συνεργασία σχετικά με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις

Τα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές πολιτικές τους στηρίζονται στις κοινές αρχές των μερών και, ειδικότερα, τη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών θεσμών και το κράτος δικαίου, καθώς και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως αναφέρεται ιδίως στο άρθρο 14 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 7

Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

1.  
Τα μέρη εντείνουν τον διάλογο και τη συνεργασία και προωθούν τη σταδιακή σύγκλιση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), και εξετάζουν, ιδίως, θέματα πρόληψης των συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων, περιφερειακής σταθερότητας, αφοπλισμού, μη διάδοσης και ελέγχου όπλων και ελέγχου εξαγωγής όπλων, καθώς και ενισχυμένου διαλόγου προς αμοιβαίο όφελος στον τομέα του διαστήματος. Η συνεργασία στηρίζεται στις κοινές αξίες και στα αμοιβαία συμφέροντα και αποσκοπεί στην αύξηση της πολιτικής σύγκλισης και αποτελεσματικότητας και στην προώθηση κοινού προγραμματισμού πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, τα μέρη κάνουν χρήση των διμερών, διεθνών και περιφερειακών φόρουμ.
2.  
Η Ουκρανία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους υπέρ των αρχών του σεβασμού της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, όπως ορίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και τη δέσμευσή τους να προωθήσουν αυτές τις αρχές στις διμερείς και πολυμερείς σχέσεις.
3.  
Τα μέρη αντιμετωπίζουν εγκαίρως και με συνεπή τρόπο τις προκλήσεις που απειλούν αυτές τις αρχές σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, περιλαμβανομένου του υπουργικού επιπέδου.

Άρθρο 8

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) του 1998 και των σχετικών πράξεών του.

Άρθρο 9

Περιφερειακή σταθερότητα

1.  
Τα μέρη εντείνουν τις κοινές προσπάθειές τους για την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της δημοκρατικής ανάπτυξης στον κοινό τους χώρο γειτνίασης, και συνεργάζονται, ιδίως, με σκοπό την ειρηνική διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων.
2.  
Οι προσπάθειες αυτές τηρούν τις κοινές αρχές διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και σε άλλα συναφή πολυμερή έγγραφα

Άρθρο 10

Πρόληψη συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων και στρατιωτική-τεχνολογική συνεργασία

1.  
Τα μέρη επιδιώκουν να ενισχύσουν την πρακτική συνεργασία για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων, ειδικότερα με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής της Ουκρανίας στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ, καθώς και στις σχετικές ασκήσεις και την κατάρτιση, περιλαμβανομένων εκείνων που διεξάγονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).
2.  
Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα στηρίζεται στις προϋποθέσεις και ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας όσον αφορά τη διαβούλευση και τη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων.
3.  
Τα μέρη διερευνούν τις δυνατότητες στρατιωτικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η Ουκρανία και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) καθιερώνουν στενές επαφές για να συζητούν τη βελτίωση του στρατιωτικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών ζητημάτων.

Άρθρο 11

Μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής

1.  
Τα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών, καθώς και των φορέων τους, είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για μη κρατικούς φορείς, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Συνεπώς, τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών και των φορέων τους, μεριμνώντας για την πλήρη τήρηση και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριμένο τομέα. Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα διάταξη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.
2.  

Τα μέρη επιπλέον συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών και των φορέων τους:

α) 

μεριμνώντας για την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρηση, κατά περίπτωση, και την πλήρη εφαρμογή όλων των άλλων συναφών διεθνών πράξεων·

β) 

βελτιώνοντας περαιτέρω το σύστημα εθνικών ελέγχων εξαγωγών, προκειμένου να ελέγχονται αποτελεσματικά οι εξαγωγές και η διαμετακόμιση αγαθών που συνδέονται με τα όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της τελικής χρησιμοποίησης των τεχνολογιών και αγαθών διπλής χρήσης, και προβλέποντας αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους εξαγωγής.

3.  
Τα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν έναν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα συνοδεύει και θα ενδυναμώνει τα στοιχεία αυτά.

Άρθρο 12

Αφοπλισμός, έλεγχος των εξοπλισμών, έλεγχος εξαγωγών όπλων και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων

Τα μέρη αναπτύσσουν περαιτέρω τη συνεργασία όσον αφορά τον αφοπλισμό, καθώς και τη μείωση των αποθεμάτων τους πλεοναζόντων μικρών όπλων και ελαφρού οπλισμού, αλλά και για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που έχουν στον πληθυσμό και στο περιβάλλον εγκαταλελειμμένοι μη εκραγέντες μηχανισμοί, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 (Περιβάλλον) του τίτλου V της παρούσας συμφωνίας. Η συνεργασία όσον αφορά τον αφοπλισμό περιλαμβάνει επίσης ελέγχους των εξοπλισμών, ελέγχους εξαγωγών όπλων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων, περιλαμβανομένων των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού. Τα μέρη προωθούν την καθολική προσχώρηση και συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς πράξεις και αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά τους, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 13

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Τα μέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με στόχο να αποτρέπουν και να καταπολεμούν την τρομοκρατία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό και το ανθρωπιστικό δίκαιο.ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 14

Κράτος δικαίου και σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους σε θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και στην ενίσχυση των θεσμών σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον τομέα της διοίκησης γενικά όσο και στον τομέα της επιβολής του νόμου και της διοίκησης της δικαιοσύνης, ειδικότερα. Η συνεργασία πρέπει να αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της, καθώς και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών πρέπει να κατευθύνει τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας.

Άρθρο 15

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς και με τις αντίστοιχες πράξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνεργασία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 16

Συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της διαχείρισης των συνόρων

1.  
Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη σημασία της κοινής διαχείρισης των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταξύ των εδαφών τους και αναπτύσσουν περαιτέρω τον σφαιρικό διάλογο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η παράνομη μετανάστευση, η νόμιμη μετανάστευση, η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η εμπορία ανθρώπων, καθώς και η ένταξη μεταναστευτικών προβλημάτων στις εθνικές στρατηγικές για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών προέλευσης των μεταναστών. Ο διάλογος αυτός στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της κοινής ευθύνης και εταιρικής σχέσης.
2.  

Σύμφωνα με την αντίστοιχη ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η συνεργασία πρέπει να εστιάζεται, ειδικότερα, στα εξής:

α) 

αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της μετανάστευσης, διερευνώντας ενεργά τις πιθανότητες συνεργασίας σ’ αυτόν τον τομέα με τρίτες χώρες και διεθνή φόρουμ·

β) 

χάραξη από κοινού αποτελεσματικής και προληπτικής πολιτικής κατά της παράνομης μετανάστευσης, της λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για την καταπολέμηση δικτύων λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και της προστασίας των θυμάτων της διακίνησης αυτής·

γ) 

καθιέρωση σφαιρικού διαλόγου σε θέματα ασύλου και ειδικότερα σε θέματα που συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή της σύμβασης του 1951 των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των προσφύγων και του πρωτοκόλλου για το καθεστώς των προσφύγων του 1967 και άλλων σχετικών διεθνών πράξεων, καθώς και διασφάλιση του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης·

δ) 

τους κανόνες εισδοχής, τα δικαιώματα και το καθεστώς των ατόμων που γίνονται δεκτά, και τη δίκαιη μεταχείριση και την ένταξη νομίμως εγκατεστημένων αλλοδαπών·

ε) 

περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρησιακών μέτρων στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων·

i) 

Η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάρτιση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, περιλαμβανομένων των τεχνικών πτυχών, ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες και, εφόσον είναι εφικτό, ανταλλαγή αξιωματικών συνδέσμων.

ii) 

Οι προσπάθειες των μερών σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να αποσκοπούν στην αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

στ) 

ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων·

ζ) 

ανάπτυξη αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής που πρέπει να περιλαμβάνει και την περιφερειακή της διάσταση,·και

η) 

ανταλλαγή απόψεων για την άτυπη απασχόληση μεταναστών.

Άρθρο 17

Μεταχείριση εργαζομένων

1.  
Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και στην ΕΕ, η μεταχείριση εργαζομένων που είναι υπήκοοι της Ουκρανίας και απασχολούνται νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους δεν υπόκειται σε τυχόν διακρίσεις λόγω εθνικότητας, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή ή την απόλυση, σε σχέση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους.
2.  
Η Ουκρανία, με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στην Ουκρανία, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφός της.

Άρθρο 18

Κινητικότητα των εργαζομένων

1.  

Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν στα κράτη μέλη και στην ΕΕ όσον αφορά την κινητικότητα εργαζομένων:

α) 

πρέπει να διατηρηθούν, και εφόσον είναι δυνατό να βελτιωθούν, οι ισχύουσες διευκολύνσεις πρόσβασης Ουκρανών εργαζόμενων στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών·

β) 

τα άλλα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξετάσουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων συμφωνιών.

2.  
Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη θέσπιση άλλων περισσότερο ευνοϊκών διατάξεων σε συμπληρωματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τους νόμους, τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη και στην ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών μελών και της ΕΕ.

Άρθρο 19

Κυκλοφορία προσώπων

1.  

Τα μέρη θα διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή:

α) 

της συμφωνίας, της 18ης Ιουνίου 2007, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για την επανεισδοχή προσώπων (μέσω της μικτής επιτροπής επανεισδοχής που συγκροτήθηκε από το άρθρο 15 αυτής)·

β) 

της συμφωνίας, της 18ης Ιουνίου 2007, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ουκρανίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων (μέσω της μικτής επιτροπής για τη διαχείριση της συμφωνίας που συγκροτήθηκε από το άρθρο 12 αυτής).

2.  
Τα μέρη προσπαθούν επίσης να ενισχύσουν την κινητικότητα των πολιτών και να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στον διάλογο όσον αφορά τις θεωρήσεις.
3.  
Τα μέρη θεσπίζουν σταδιακά μέτρα προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης σε εύθετο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καθιερωθεί οι όροι καλά διαχειριζόμενης και ασφαλούς κινητικότητας, οι οποίοι καθορίστηκαν στο σχέδιο δράσης σε δύο φάσεις για την ελευθέρωση των θεωρήσεων που παρουσιάστηκε στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας της 22ας Νοεμβρίου 2010.

Άρθρο 20

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Τα μέρη συνεργάζονται για να αποτρέπουν και να καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό τα μέρη ενισχύουν τη διμερή και διεθνή συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα, καθώς και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τα μέρη διασφαλίζουν την εφαρμογή των σχετικών διεθνών προτύπων, ειδικότερα των προτύπων της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και εκείνων που ισοδυναμούν με τα πρότυπα που ενέκρινε η Ένωση.

Άρθρο 21

Συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, των πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών

1.  
Τα μέρη συνεργάζονται σε θέματα που συνδέονται με τα παράνομα ναρκωτικά, βάσει από κοινού συμφωνημένων αρχών σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις και λαμβανομένων υπόψη της Πολιτικής Δήλωσης και της Ειδικής Δήλωσης για τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται για τη μείωση της ζήτησης των ναρκωτικών οι οποίες εγκρίθηκαν από την εικοστή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον Ιούνιο του 1998.
2.  
Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, στη μείωση της προμήθειας, της διακίνησης και της ζήτησης των παράνομων ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τοξικομανίας στην υγεία και την κοινωνία. Αποσκοπεί επίσηςστην αποτελεσματικότερη πρόληψη της παρεκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
3.  
Τα μέρη χρησιμοποιούν τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών, διασφαλίζοντας μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ζητήματα που διακυβεύονται.

Άρθρο 22

Καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς

1.  
Τα μέρη συνεργάζονται για την καταπολέμηση και την πρόληψη εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων, οργανωμένων ή άλλων.
2.  

Η συνεργασία αφορά την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων:

α) 

της λαθραίας διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και όπλων και παράνομων ναρκωτικών,

β) 

του λαθρεμπορίου αγαθών,

γ) 

οικονομικών εγκλημάτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της φορολογίας,

δ) 

της διαφθοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα,

ε) 

της πλαστογραφίας εγγράφων,

στ) 

του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

3.  

Τα μέρη ενισχύουν τη διμερή, περιφερειακή και διεθνή συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στην οποία συμμετέχει η Europol. Τα μέρη αναπτύσσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, όσον αφορά ιδίως:

α) 

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων και για τις τεχνικές διερεύνησης υποθέσεων και την εγκληματολογική έρευνα,

β) 

την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες,

γ) 

την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και την κατάρτιση και, εφόσον είναι σκόπιμο, ανταλλαγές προσωπικού,

δ) 

θέματα που σχετίζονται με την προστασία μαρτύρων και θυμάτων.

4.  
Τα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη σύμβαση των ΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος του 2000 και τα τρία πρωτόκολλά της, τη σύμβαση των ΗΕ κατά της διαφθοράς του 2003 και άλλες αντίστοιχες διεθνείς πράξεις.

Άρθρο 23

Συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

1.  
Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, το δίκαιο περί προσφύγων και το ανθρωπιστικό δίκαιο, και την αντίστοιχη νομοθεσία και τους κανονισμούς των μερών. Ειδικότερα τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται βάσει της πλήρους εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 2001, της Παγκόσμιας Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των ΗΕ του 2006 και άλλων αντίστοιχων πράξεων των ΗΕ και των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων και πράξεων.
2.  

Επιδιώκουν τούτο, ειδικότερα, με την ανταλλαγή:

α) 

πληροφοριών για τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους,

β) 

εμπειριών και πληροφοριών για τις τάσεις της τρομοκρατίας και όσον αφορά τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τους τεχνικούς τομείς και την εκπαίδευση, και

γ) 

εμπειριών σχετικά με την πρόληψη της τρομοκρατίας.

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο.

Άρθρο 24

Νομική συνεργασία

1.  
Τα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, κάνοντας πλήρη χρήση των σχετικών διεθνών και διμερών πράξεων και βάσει των αρχών της ασφάλειας δικαίου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.
2.  
Τα μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν περαιτέρω τη δικαστική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας σε αστικά θέματα βάσει των εφαρμοστέων πολυμερών νομικών πράξεων, ειδικότερα της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στον τομέα της διεθνούς νομικής συνεργασίας και επίλυσης των διαφορών, καθώς και για την προστασία των παιδιών.
3.  
Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τα μέρη προσπαθούν να βελτιώσουν τους διακανονισμούς για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και έκδοση. Αυτό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την υπογραφή και εφαρμογή των σχετικών διεθνών πράξεων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του 1998, στο οποίο γίνεται παραπομπή στο άρθρο 8 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και στενότερη συνεργασία με την Eurojust.ΤΙΤΛΟΣ ΙV

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εθνικη μεταχειριση και προσβαση των εμπορευματων στην αγοραΤμημα 1

Κοινες διαταξεις

Άρθρο 25

Στόχος

Τα μέρη δημιουργούν προοδευτικά ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που διαρκεί, κατ' ανώτατο όριο, 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας ( 1 ), σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, καθώς και με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (εφεξής «ΓΣΔΕ»).

Άρθρο 26

Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

1.  
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για τις συναλλαγές εμπορευμάτων ( 2 ) καταγωγής από εδάφη των μερών.
2.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ως «καταγόμενο προϊόν ή προϊόν καταγωγής» νοείται κάθε προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται στους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο πρωτόκολλο Ι της παρούσας συμφωνίας (Για τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).Τμημα 2

Καταργηση τελωνειακων δασμων, τελων και λοιπων επιβαρυνσεων

Άρθρο 27

Ορισμός τελωνειακών δασμών

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, στους «τελωνειακούς δασμούς» περιλαμβάνονται δασμοί ή επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων ή συνδέονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων τελών ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή ή συνδέονται με αυτές. Στους «τελωνειακούς δασμούς» δεν περιλαμβάνονται:

α) 

επιβαρύνσεις ισοδύναμες με εσωτερικό φόρο οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 32 της παρούσας συμφωνίας·

β) 

δασμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 (μέτρα αποκατάστασης) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας·

γ) 

τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 28

Ταξινόμηση εμπορευμάτων

Η ταξινόμηση των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των μερών καθορίζεται στην αντίστοιχη δασμολογική ονοματολογία κάθε μέρους βάσει του Εναρμονισμένου Συστήματος της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων του 1983 (εφεξής «το ΕΣ») και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

Άρθρο 29

Κατάργηση των τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών

1.  
Κάθε μέρος μειώνει ή καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς σε προϊόντα καταγωγής του άλλου μέρους σύμφωνα με τους πίνακες υποχρεώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι-Α της παρούσας συμφωνίας (εφεξής «πίνακες υποχρεώσεων»).

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, για τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη που υπάγονται στον τελωνειακό κώδικα 6309 00 00 της Ουκρανίας, η Ουκρανία καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα Ι-Β της παρούσας συμφωνίας.

2.  
Για κάθε εμπόρευμα, ο βασικός δασμολογικός συντελεστής επί του οποίου εφαρμόζονται οι διαδοχικές μειώσεις δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι εκείνος που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ένα μέρος μειώσει έναν δασμό μάλλον ευνοούμενου κράτους (εφεξής «ΜΕΚ») τον οποίο εφαρμόζει, ο εν λόγω δασμός εφαρμόζεται ως βασικός συντελεστής μόνον εφόσον είναι χαμηλότερος από τον συντελεστή δασμού που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεων του εν λόγω μέρους.
4.  
Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη, κατόπιν αιτήσεως ενός εξ αυτών, πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επίσπευσης και διεύρυνσης του πεδίου κατάργησης των δασμών για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Απόφαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 465 της παρούσας συμφωνίας (εφεξής επίσης η «επιτροπή εμπορίου»), σχετικά με την επιτάχυνση ή την κατάργηση τελωνειακού δασμού επί συγκεκριμένου εμπορεύματος, υπερισχύει κάθε δασμολογικού συντελεστή ή κατηγορίας σταδιακής κατάργησης που έχει καθοριστεί βάσει των πινάκων υποχρεώσεών τους για το συγκεκριμένο εμπόρευμα.

Άρθρο 30

Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill)

Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να αυξήσει οποιονδήποτε υπάρχοντα δασμό, ούτε να εγκρίνει νέο δασμό, για εμπορεύματα καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει ένα μέρος:

α) 

να αυξάνει έναν δασμό στο ύψος που καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεών του, έπειτα από μονομερή μείωση· ή

β) 

να διατηρεί ή να αυξάνει έναν δασμό, όπως εγκρίνεται από το όργανο επίλυσης διαφορών (εφεξής «ΟΕΔ») του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (εφεξής «ΠΟΕ»).

Άρθρο 31

Τελωνειακοί δασμοί επί των εξαγωγών

1.  
Τα μέρη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν τελωνειακούς δασμούς, φόρους ή κάθε άλλο μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλεται στις εξαγωγές ή συνδέεται με τις εξαγωγές εμπορευμάτων προς το έδαφος του άλλου μέρους.
2.  
Οι υπάρχοντες τελωνειακοί δασμοί ή τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζει η Ουκρανία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι-Γ της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται σταδιακά εντός μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεών της που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι-Γ της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση επικαιροποίησης του τελωνειακού κώδικα της Ουκρανίας, οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του πίνακα υποχρεώσεων του παραρτήματος Ι-Γ της παρούσας συμφωνίας εξακολουθούν να ισχύουν βάσει αντιστοιχίας στην περιγραφή των εμπορευμάτων. Η Ουκρανία δύναται να θεσπίσει μέτρα διασφάλισης για τους εξαγωγικούς δασμούς όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι-Δ της παρούσας συμφωνίας. Αυτά τα μέτρα διασφάλισης λήγουν στο τέλος της περιόδου που προσδιορίζεται για το συγκεκριμένο εμπόρευμα στο παράρτημα Ι-Δ της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 32

Εξαγωγικές επιδοτήσεις και άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος

1.  
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν διατηρούν σε ισχύ, δεν θεσπίζουν και δεν επαναφέρουν σε ισχύ εξαγωγικές επιδοτήσεις ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος σε σχέση με γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για το έδαφος του άλλου μέρους.
2.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εξαγωγικές επιδοτήσεις» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) της συμφωνίας για τη γεωργία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας του ΠΟΕ (εφεξής «συμφωνία για τη γεωργία»), περιλαμβανομένης κάθε τροποποίησης του εν λόγω άρθρου αυτής της συμφωνίας για τη γεωργία.

Άρθρο 33

Τέλη και άλλες επιβαρύνσεις

Έκαστο μέρος διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο VIII της ΓΣΔΕ 1994 και τις ερμηνευτικές της σημειώσεις, ότι τα παντός είδους τέλη και επιβαρύνσεις, με εξαίρεση τους δασμούς ή άλλα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 27 της παρούσας συμφωνίας, που επιβάλλονται επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών εμπορευμάτων ή σε σχέση με αυτές, δεν υπερβαίνουν κατά το ύψος τους το κατά προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν αποτελούν έμμεση προστασία των εγχώριων εμπορευμάτων ούτε επιβάρυνση των εισαγωγών ή εξαγωγών για φορολογικούς σκοπούς.Τμημα 3

Μη δασμολογικα μετρα

Άρθρο 34

Εθνική μεταχείριση

Έκαστο μέρος χορηγεί εθνική μεταχείριση στα εμπορεύματα του άλλου μέρους σύμφωνα με το άρθρο III της ΓΣΔΕ 1994, συμπεριλαμβανομένων των ερμηνευτικών της σημειώσεων. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο III της ΓΣΔΕ 1994 και οι ερμηνευτικές της σημειώσεις ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 35

Περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών

Κανένα μέρος δεν θεσπίζει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμό ή οποιοδήποτε μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών οποιουδήποτε εμπορεύματος του άλλου μέρους ή επί των εξαγωγών ή των πωλήσεων προς εξαγωγή οποιουδήποτε εμπορεύματος το οποίο προορίζεται για το έδαφος του άλλου μέρους, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης της παρούσας συμφωνίας ή σύμφωνα με το άρθρο XI της ΓΣΔΕ 1994 και τις ερμηνευτικές της σημειώσεις. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο XI της ΓΣΔΕ 1994 και οι ερμηνευτικές της σημειώσεις ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος αυτής.Τμημα 4

Ειδικες εξαιρεσεις σχετικα με τα εμπορευματα

Άρθρο 36

Γενικές εξαιρέσεις

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζει τη θέσπιση ή την επιβολή μέτρων εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους σύμφωνα με τα άρθρα ΧΧ και ΧΧΙ της ΓΣΔΕ 1994 και των ερμηνευτικών της σημειώσεων, που έχουν ενσωματωθεί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.Τμημα 5

Διοικητικη συνεργασια και συντονισμος με αλλες χωρες

Άρθρο 37

Ειδικές διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία

1.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι ουσιαστική για την εφαρμογή και τον έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμούν τις παρατυπίες και την απάτη σε τελωνειακά θέματα σε σχέση με την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων, καθώς και την υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου.
2.  
Οσάκις ένα μέρος διαπιστώνει, βάσει αντικειμενικών τεκμηριωμένων πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και εξακρίβωσης της ύπαρξης παρατυπιών ή απάτης από το άλλο μέρος στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων), σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
3.  

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας κατά την έρευνα τελωνειακών παρατυπιών ή απάτης νοείται, μεταξύ άλλων:

α) 

επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων)·

β) 

επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεξαγωγή ή/και στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του εκ των υστέρων ελέγχου του πιστοποιητικού καταγωγής·

γ) 

επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης άδειας για διενέργεια αποστολών διοικητικής συνεργασίας προκειμένου να επαληθευτεί η γνησιότητα των εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την παραχώρηση της εν λόγω προτιμησιακής μεταχείρισης.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας του άλλου μέρους και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για διάπραξη παρατυπιών ή απάτης.

4.  

Η εφαρμογή της προσωρινής αναστολής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

Το μέρος που προβαίνει στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμίας εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπιών ή απάτης από το άλλο μέρος, κοινοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην επιτροπή εμπορίου τις διαπιστώσεις του, καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων που αναφέρεται ανωτέρω, τα εν λόγω προϊόντα τυγχάνουν προτιμησιακής μεταχείρισης.

β) 

Όταν τα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου, όπως αναφέρεται στο σημείο α), και δεν επιτύχουν να συμφωνήσουν επί μίας αποδεκτής λύσης εντός τριών μηνών από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εμπορίου, το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να αναστέλλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) συγκεκριμένου(-ων) προϊόντος(-ων). Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται στην επιτροπή εμπορίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

γ) 

Οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο επίπεδο που είναι αναγκαίο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους. Κάθε προσωρινή αναστολή δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ωστόσο, μία προσωρινή αναστολή δύναται να ανανεωθεί. Οι προσωρινές αναστολές κοινοποιούνται αμέσως μετά την έγκρισή τους στην επιτροπή εμπορίου. Οι αναστολές αυτές αποτελούν το αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου με σκοπό ιδίως την κατάργησή τους, μόλις πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

5.  
Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην επιτροπή εμπορίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, το ενδιαφερόμενο μέρος δημοσιεύει ανακοίνωση για τους εισαγωγείς στις επίσημες πηγές πληροφοριών του. Η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει ότι, για το συγκεκριμένο προϊόν, έχει διαπιστωθεί, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης.

Άρθρο 38

Διαχείριση διοικητικών σφαλμάτων

Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπράξουν σφάλμα κατά τη διαχείριση του προτιμησιακού συστήματος εξαγωγών, και ειδικότερα κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, και εφόσον το σφάλμα αυτό έχει επιπτώσεις στους εισαγωγικούς δασμούς, το μέρος που υφίσταται τις επιπτώσεις αυτές δύναται να ζητήσει από την επιτροπή εμπορίου να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης όλων των κατάλληλων μέτρων με σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης.

Άρθρο 39

Συμφωνίες με άλλες χώρες

1.  
Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή την εγκαθίδρυση τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελεύθερων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.
2.  
Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου, όσον αφορά συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών. Ειδικότερα, σε περίπτωση προσχώρησης τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διενεργούνται τέτοιες διαβουλεύσεις για να διασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της ΕΕ και της Ουκρανίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μετρα αποκαταστασηςΤμημα 1

Συνολικα μετρα διασφαλισης

Άρθρο 40

Γενικές διατάξεις

1.  
Τα μέρη διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου ΧΙΧ της ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης»). Το μέρος ΕΕ διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 5 της συμφωνίας για τη γεωργία που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία»), με εξαίρεση το εμπόριο γεωργικών προϊόντων που υπόκειται σε προτιμησιακό καθεστώς δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου 1 (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση εμπορευμάτων στην αγορά) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 41

Διαφάνεια

1.  
Το μέρος που κινεί έρευνα διασφάλισης κοινοποιεί στο άλλο μέρος την έναρξη τέτοιας έρευνας αποστέλλοντας επίσημη κοινοποίηση σε αυτό το μέρος, εάν αυτό το τελευταίο έχει ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον.
2.  
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι ένα μέρος έχει ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον, όταν συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών του εισαγόμενου προϊόντος κατά τα αμέσως προηγούμενα τρία έτη, βάσει του όγκου ή της αξίας του σε απόλυτες τιμές.
3.  
Παρά τις διατάξεις του άρθρου 40 της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη του άρθρου 3.2 της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, το μέρος που κινεί έρευνα διασφάλισης και σκοπεύει να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης παρέχει αμέσως στο άλλο μέρος, με ειδική γραπτή κοινοποίηση, όλες τις σχετικές πληροφορίες που οδηγούν στην έναρξη έρευνας διασφάλισης και την επιβολή μέτρων διασφάλισης, και εφόσον είναι σκόπιμο, τις προσωρινές διαπιστώσεις και τις τελικές διαπιστώσεις της έρευνας, και προβλέπει τη δυνατότητα διαβουλεύσεων με το άλλο μέρος.

Άρθρο 42

Εφαρμογή μέτρων

1.  
Κατά την επιβολή μέτρων διασφάλισης, τα μέρη προσπαθούν να τα επιβάλουν κατά τρόπο που επηρεάζει λιγότερο τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές τους.
2.  
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν ένα μέρος θεωρεί ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης, το μέρος που προτίθεται να επιβάλλει τέτοια μέτρα ενημερώνει το άλλο μέρος και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διμερών διαβουλεύσεων. Εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, το εισάγον μέρος δύναται να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος.

Άρθρο 43

Αναπτυσσόμενη χώρα

Στο βαθμό που η Ουκρανία χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη χώρα ( 3 ) για τους σκοπούς του άρθρου 9 της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης, δεν υπόκειται σε κανένα μέτρο διασφάλισης που εφαρμόζει το μέρος ΕΕ, στον βαθμό που πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 της εν λόγω συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης.Τμημα 2

Μετρα διασφαλισης σε επιβατικα αυτοκινητα

Άρθρο 44

Μέτρα διασφάλισης σε επιβατικά αυτοκίνητα

1.  

Η Ουκρανία δύναται να εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης υπό μορφή υψηλότερου εισαγωγικού δασμού επί επιβατικών αυτοκινήτων καταγωγής ( 4 ) του μέρους ΕΕ στο πλαίσιο της δασμολογικής κλάσης 8703 (εφεξής «το προϊόν»), όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος, εάν πληρείται κάθε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

εάν, ως συνέπεια της μείωσης ή της κατάργησης τελωνειακού δασμού βάσει της παρούσας συμφωνίας, το προϊόν εισάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτους αριθμούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε να προκαλεί σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδούς προϊόντος·

β) 

εάν ο συνολικός όγκος (σε μονάδες) ( 5 ) των εισαγωγών του προϊόντος, οποιοδήποτε έτος, υπερβαίνει το επίπεδο ενεργοποίησης το οποίο καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεών του που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας· και

γ) 

εάν ο συνολικός όγκος των εισαγωγών του προϊόντος στην Ουκρανία (σε μονάδες) ( 6 ) κατά την τελευταία δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει το αργότερο τον προτελευταίο μήνα πριν η Ουκρανία καλέσει το μέρος ΕΕ για διαβουλεύσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, υπερβαίνει το ποσοστό ενεργοποίησης που καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεων της Ουκρανίας στο παράρτημα ΙΙ όλων των νέων ταξινομήσεων ( 7 ) επιβατικών αυτοκινήτων στην Ουκρανία για την ίδια περίοδο.

2.  
Ο δασμός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τον μικρότερο από τους δασμολογικούς συντελεστές ΜΕΚ που επικρατούσαν ή το δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ που εφαρμοζόταν στην πράξη την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ή τον δασμολογικό συντελεστή που καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεων της Ουκρανίας στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας. Ο δασμός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για το υπόλοιπο το έτος αυτό, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι δασμοί που εφαρμόζει η Ουκρανία δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεων της Ουκρανίας στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.
4.  
Οι αποστολές του υπό εξέταση προϊόντος, οι οποίες ήταν καθ' οδόν βάσει σύμβασης που συνήφθη πριν από την επιβολή του πρόσθετου δασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από τον σχετικό πρόσθετο δασμό. Εντούτοις, οι αποστολές αυτές θα προστίθενται στον όγκο των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος κατά το επόμενο έτος προκειμένου να πληρωθούν οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γι’ αυτό το έτος.
5.  
Η Ουκρανία εφαρμόζει κάθε μέτρο διασφάλισης με διαφανή τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, η Ουκρανία κοινοποιεί, το ταχύτερο δυνατό και γραπτώς, στο μέρος ΕΕ την πρόθεσή της να εφαρμόσει τέτοιο μέτρο και παρέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες, καθώς και τον όγκο (σε μονάδες) των εισαγωγών του προϊόντος, τον συνολικό όγκο (σε μονάδες) των εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων κάθε προέλευσης και τις νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ουκρανία για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Ουκρανία καλεί το μέρος ΕΕ σε διαβουλεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα από τη λήψη τέτοιων μέτρων ώστε να επιτραπεί η συζήτηση σχετικά με αυτήν την πληροφορία. Κανένα μέτρο δεν εγκρίνεται εντός περιόδου 30 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης σε διαβουλεύσεις.
6.  
Η Ουκρανία δύναται να εφαρμόσει μέτρο διασφάλισης μόνο μετά από έρευνα των αρμόδιων αρχών της σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης και για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης ενσωματώνονται και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας, τηρουμένων των αναλογιών. Τέτοια έρευνα πρέπει να αποδεικνύει ότι, ως συνέπεια της μείωσης ή της κατάργησης τελωνειακού δασμού βάσει της παρούσας συμφωνίας, το προϊόν εισάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτους αριθμούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε προκαλεί σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδούς προϊόντος.
7.  
Η Ουκρανία κοινοποιεί πάραυτα και γραπτώς στο μέρος ΕΕ την έναρξη έρευνας, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
8.  
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ουκρανία τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης και, για το σκοπό αυτό, το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος αυτής, τηρουμένων των αναλογιών.
9.  
Οι σχετικοί παράγοντες για τον καθορισμό της ζημίας στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης αξιολογούνται για τουλάχιστον τρεις συνεχείς δωδεκάμηνες περιόδους, δηλαδή τουλάχιστον για τρία έτη συνολικά.
10.  
Η έρευνα αξιολογεί επίσης όλους τους γνωστούς παράγοντες, πέραν των αυξημένων προτιμησιακών εισαγωγών βάσει της παρούσας συμφωνίας, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επίσης ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. Οι αυξημένες εισαγωγές προϊόντος καταγωγής του μέρους ΕΕ δεν θεωρείται ότι αποτελούν συνέπεια της κατάργησης ή της μείωσης τελωνειακού δασμού, εφόσον οι εισαγωγές του ιδίου προϊόντος από άλλες πηγές έχουν αυξηθεί σε συγκρίσιμο επίπεδο.
11.  
Η Ουκρανία ενημερώνει το μέρος ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γραπτώς σχετικά με τις διαπιστώσεις και τα αιτιολογημένα συμπεράσματα της έρευνας πολύ ενωρίτερα από τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να εξετάσουν τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.
12.  
Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα επιβατικά αυτοκίνητα που δικαιολογούν τη λήψη τέτοιων μέτρων είναι αξιόπιστα, κατάλληλα και προσβάσιμα στο κοινό εγκαίρως. Η Ουκρανία παρέχει χωρίς καθυστέρηση μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τον όγκο (σε μονάδες) των εισαγωγών του προϊόντος, τον συνολικό όγκο (σε μονάδες) των εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων κάθε προέλευσης και τις νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην Ουκρανία.
13.  
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 στοιχείο α) και 6 έως 11 του παρόντος άρθρου.
14.  
Η Ουκρανία δεν εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος κατά τη διάρκεια του έτους ένα. Η Ουκρανία δεν εφαρμόζει ούτε διατηρεί μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος και δεν συνεχίζει καμία έρευνα προς τον σκοπό αυτό μετά το έτος 15.
15.  
Η εφαρμογή και η λειτουργία του παρόντος άρθρου μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο συζήτησης και επανεξέτασης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου.

Άρθρο 45

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος και του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας συμφωνίας:

1. 

ως «προϊόν» νοούνται μόνον τα επιβατικά αυτοκίνητα καταγωγής του μέρους ΕΕ και τα οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση 8703 σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που καθορίστηκαν στο πρωτόκολλο Ι της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας·

2. 

η «σοβαρή ζημία» ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης· Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται μέρος αυτής, τηρουμένων των αναλογιών·

3. 

ως «ομοειδές προϊόν» νοείται ένα πανομοιότυπο προϊόν, δηλαδή όμοιο από κάθε άποψη με το εξεταζόμενο προϊόν, ή, αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο προϊόν, ένα άλλο προϊόν το οποίο, αν και όχι όμοιο από κάθε άποψη, έχει χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με εκείνα του υπό εξέταση προϊόντος·

4. 

ως «μεταβατική περίοδος» νοείται περίοδος 10 μηνών αρχής γενομένης από την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Η μεταβατική περίοδος παρατείνεται για επιπλέον τρία έτη, εφόσον πριν από το τέλος του έτους 10, η Ουκρανία παρουσιάσει αιτιολογημένη αίτηση στην επιτροπή εμπορίου που αναφέρεται στο άρθρο 465 της παρούσας συμφωνίας και η επιτροπή εμπορίου έχει συζητήσει επ’ αυτού·

5. 

το «έτος ένα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

6. 

το «έτος δύο» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

7. 

το «έτος τρία» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δεύτερη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

8. 

το «έτος τέσσερα» αντιστοιχεί σε περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την τρίτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

9. 

το «έτος πέντε» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την τέταρτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

10. 

το «έτος έξι» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την πέμπτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

11. 

το «έτος επτά» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την έκτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

12. 

το «έτος οκτώ» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την έβδομη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

13. 

το «έτος εννέα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την όγδοη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

14. 

το «έτος δέκα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ένατη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

15. 

το «έτος έντεκα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δέκατη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

16. 

το «έτος δώδεκα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ενδέκατη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

17. 

το «έτος δεκατρία» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δωδέκατη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

18. 

το «έτος δεκατέσσερα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δέκατη τρίτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

19. 

το «έτος δεκαπέντε» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δέκατη τετάρτη επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.Τμημα 3

Μη σωρευση

Άρθρο 45α

Μη σώρευση

Κανένα μέρος δεν μπορεί να εφαρμόσει ταυτόχρονα, για το ίδιο προϊόν:

α) 

μέτρο διασφάλισης δυνάμει του τμήματος 2 (Μέτρα διασφάλισης επί επιβατικών αυτοκινήτων) του παρόντος κεφαλαίου· και

β) 

μέτρο δυνάμει του άρθρου XIX της ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης.Τμημα 4

Μετρα αντινταμπινγκ και αντισταθμιστικα μετρα

Άρθρο 46

Γενικές διατάξεις

1.  
Τα μέρη διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, της συμφωνίας περί εφαρμογής του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία αντιντάμπινγκ») και της συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΕΑΜ»).
2.  
Οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που θεσπίστηκαν δυνάμει του κεφαλαίου 1 (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση εμπορευμάτων στην αγορά) του Τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 47

Διαφάνεια

1.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι δασμοί αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων της συμφωνίας αντιντόπινγκ και της συμφωνίας ΕΑΜ αντίστοιχα και ότι πρέπει να βασίζονται σε ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα.
2.  
Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός μέρους λάβουν επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα λήψης μέτρων αντιντάμπινγκ που αφορά εισαγωγές από το άλλο μέρος, και το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη έρευνας, το μέρος αυτό απευθύνει στο άλλο μέρος γραπτή κοινοποίηση παραλαβής του αιτήματος.
3.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6.5 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ και του άρθρου 12.4 της συμφωνίας ΕΑΜ, τα μέρη εξασφαλίζουν, αμέσως μετά την επιβολή προσωρινών μέτρων και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, την πλήρη και έγκυρη αποκάλυψη όλων των ουσιαστικών περιστατικών και παρατηρήσεων που αποτελούν τη βάση της απόφασης για την εφαρμογή μέτρων,. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται γραπτώς και παρέχουν στους ενδιαφερομένους επαρκή χρόνο για τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους. Μετά την τελική κοινοποίηση, τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν τουλάχιστον 10 ημέρες για την υποβολή των παρατηρήσεών τους.
4.  
Εφόσον η διεξαγωγή της έρευνας δεν επιβραδύνεται άσκοπα και σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία ενός μέρους όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας, δίνεται στους ενδιαφερομένους ευκαιρία ακρόασης προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους στη διάρκεια των ερευνών αντιντάμπινγκ και ερευνών κατά των επιδοτήσεων.

Άρθρο 48

Εξέταση του δημόσιου συμφέροντος

Μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικοί δασμοί μπορούν να εφαρμοστούν από ένα μέρος στην περίπτωση που, βάσει των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες κατά την έρευνα, μπορεί να συναχθεί σαφώς το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον. Ο καθορισμός του δημόσιου συμφέροντος στηρίζεται σε εκτίμηση όλων των διαφόρων συμφερόντων συνολικά, καθώς και των συμφερόντων του εγχώριου κλάδου παραγωγής, των χρηστών και καταναλωτών και των εισαγωγέων στον βαθμό που έχουν παράσχει σχετικές πληροφορίες στις αρχές που διενεργούν την έρευνα.

Άρθρο 49

Κανόνας του χαμηλότερου δασμού

Εάν ένα μέρος αποφασίσει να επιβάλει προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικό δασμό, το ποσό του δασμού αυτού δεν υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ ή αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, αλλά πρέπει να είναι χαμηλότερο από το περιθώριο αυτό εάν ο συγκεκριμένος χαμηλότερος δασμός είναι επαρκής ώστε να αποτρέπεται η ζημία για τον εγχώριο κλάδο παραγωγής.

Άρθρο 50

Εφαρμογή μέτρων και επανεξέταση

1.  
Τα μέρη δύνανται να εφαρμόζουν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα μόνον εφόσον έχει αποδειχθεί σε προκαταρκτική βάση η ύπαρξη ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων που προκαλούν ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής.
2.  
Πριν από την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών, τα μέρη διερευνούν τη δυνατότητα εφαρμογής εποικοδομητικών μέτρων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ειδικών περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας κάθε μέρους, τα μέρη πρέπει να προτιμούν αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές, στον βαθμό που οι προτεινόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων από τους εξαγωγείς είναι κατάλληλες και εφόσον η αποδοχή τους δεν θεωρείται ότι θα δημιουργούσε πρακτικές δυσκολίες.
3.  
Στην περίπτωση που εξαγωγέας υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για επανεξέταση ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικού μέτρου, το μέρος που έχει επιβάλει το μέτρο εξετάζει το αίτημα επειγόντως και με αντικειμενικό τρόπο και ενημερώνει τον εξαγωγέα σχετικά με τα αποτελέσματα της εξέτασης το ταχύτερο δυνατό.Τμημα 5

Διαβουλευσεις

Άρθρο 50α

Διαβουλεύσεις

1.  
Ένα μέρος παρέχει στο άλλο τη δυνατότητα διαβουλεύσεων κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου όσον αφορά ειδικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης. Τα θέματα αυτά μπορούν να αφορούν, χωρίς να περιορίζονται, στη μέθοδο υπολογισμού των περιθωρίων του ντάμπινγκ, καθώς και διαφόρων προσαρμογών, τη χρήση στατιστικών, την ανάπτυξη των εισαγωγών, τον καθορισμό της ζημίας και την εφαρμογή του κανόνα του χαμηλότερου δασμού.
2.  
Οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα το ταχύτερο δυνατό και κανονικά εντός 21 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.
3.  
Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος διεξάγονται με την επιφύλαξη και την πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 41 και του άρθρου 47 της παρούσας συμφωνίας.Τμημα 6

Θεσμικες διαταξεις

Άρθρο 51

Διάλογος σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης

1.  
Τα μέρη συμφώνησαν να καθιερώσουν διάλογο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης ως ένα φόρουμ συνεργασίας σε θέματα μέτρων αποκατάστασης.
2.  

Ο διάλογος σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης διεξάγεται με τους εξής στόχους:

α) 

την αύξηση των γνώσεων των μερών και της κατανόησής τους σχετικά με τους νόμους, τις πολιτικές και τις πρακτικές αποκατάστασης του άλλου μέρους·

β) 

την επίβλεψη της εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου·

γ) 

τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των μερών που είναι αρμόδιες για ζητήματα μέτρων αποκατάστασης·

δ) 

τη συζήτηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα εμπορικής άμυνας·

ε) 

τη συνεργασία για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μέτρων αποκατάστασης.

3.  
Οι συνεδριάσεις στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης πραγματοποιούνται σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών. Η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης συμφωνείται από κοινού εκ των προτέρων.Τμημα 7

Επιλυση διαφορων

Άρθρο 52

Επίλυση διαφορών

Το κεφάλαιο 14 (Επίλυση διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται στα τμήματα 1, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος κεφαλαίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τεχνικα εμποδια στο εμποριο

Άρθρο 53

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.  
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στην ανάπτυξη, τη θέσπιση και την εφαρμογή προτύπων, τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης, όπως ορίζονται στη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΤΕΕ»), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών.
2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, όπως ορίζονται στο παράρτημα Α της συμφωνίας για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΥΦΥ»), ούτε στις προδιαγραφές προμηθειών που καταρτίζονται από τις δημόσιες αρχές για τις απαιτήσεις ίδιας παραγωγής ή κατανάλωσης.
3.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος 1 της συμφωνίας ΤΕΕ.

Άρθρο 54

Βεβαίωση της συμφωνίας ΤΕΕ

Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα μεταξύ τους ισχύοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει της συμφωνίας ΤΕΕ, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 55

Τεχνική συνεργασία

1.  
Τα μέρη εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών, της μετρολογίας, της εποπτείας της αγοράς, της διαπίστευσης και των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης αποβλέποντας στην αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης των αντίστοιχων συστημάτων τους και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές τους. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να καθιερώσουν ρυθμιστικούς διαλόγους σε οριζόντιο επίπεδο και σε τομεακά επίπεδα.
2.  

Στη μεταξύ τους συνεργασία, τα μέρη επιδιώκουν να προσδιορίζουν, να αναπτύσσουν και να προωθούν πρωτοβουλίες διευκόλυνσης του εμπορίου οι οποίες μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν:

α) 

την ενίσχυση της κανονιστικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και δεδομένων· επιστημονική και τεχνική συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών κανονισμών τους, των προτύπων, των δοκιμών, της εποπτείας της αγοράς, της πιστοποίησης και της διαπίστευσης και της αποτελεσματικής χρήσης των κανονιστικών πόρων·

β) 

την προώθηση και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων οργανισμών τους, του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, που είναι αρμόδιοι για τη μετρολογία, την τυποποίηση, τις δοκιμές, την εποπτεία της αγοράς, την πιστοποίηση και τη διαπίστευση·

γ) 

την προώθηση της ανάπτυξης υποδομής για την ποιότητα στον τομέα της τυποποίησης, της μετρολογίας, της διαπίστευσης, της εκτίμησης της συμμόρφωσης και του συστήματος εποπτείας της αγοράς στην Ουκρανία·

δ) 

την προώθηση της συμμετοχής της Ουκρανίας στις εργασίες των σχετικών ευρωπαϊκών οργανισμών·

ε) 

την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση εμποδίων στο εμπόριο εφόσον ανακύπτουν·

στ) 

τον συντονισμό των θέσεών τους σε διεθνείς εμπορικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ και η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (εφεξής «ΟΕΕ-ΟΗΕ»).

Άρθρο 56

Προσέγγιση των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων και της εκτίμησης της συμμόρφωσης

1.  
Η Ουκρανία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιτύχει σταδιακά τη συμμόρφωση με τους τεχνικούς κανόνες και τις διαδικασίες τυποποίησης της ΕΕ, τη μετρολογία, τη διαπίστευση, τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης και το σύστημα εποπτείας της αγοράς, και δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές και τις πρακτικές που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις και κανονισμούς της ΕΕ ( 8 ).
2.  

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της παραγράφου 1, η Ουκρανία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας:

i) 

ενσωματώνει το αντίστοιχο κεκτημένο της ΕΕ στη νομοθεσία της ·

ii) 

προβαίνει στις διοικητικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και της συμφωνίας για την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων (εφεξής «ΣΕΣΑ») που αναφέρεται στο άρθρο 57 της παρούσας συμφωνίας· και

iii) 

προβλέπει το αποτελεσματικό και διαφανές διοικητικό σύστημα που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

3.  
Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας και το τηρούν.
4.  
Αφού η παρούσα συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η Ουκρανία παρέχει, μία φορά κάθε χρόνο, στο μέρος ΕΕ εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση που οι δράσεις που απαριθμούνται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας δεν έχουν εφαρμοστεί εντός του εφαρμοστέου χρονοδιαγράμματος, η Ουκρανία υποδεικνύει νέο χρονοδιάγραμμα για την περάτωση τέτοιων δράσεων.
5.  
Η Ουκρανία αποφεύγει να τροποποιεί την οριζόντια και τομεακή νομοθεσία της που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, εκτός όσον αφορά τη σταδιακή εναρμόνιση της εν λόγω νομοθεσίας με το αντίστοιχο κεκτημένο της ΕΕ και την τήρηση αυτής της εναρμόνισης.
6.  
Η Ουκρανία κοινοποιεί στο μέρος ΕΕ κάθε τέτοια αλλαγή στην εθνική νομοθεσία της.
7.  
Η Ουκρανία εξασφαλίζει ότι οι σχετικοί εθνικοί οργανισμοί της συμμετέχουν πλήρως σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, νόμιμης και βασικής μετρολογίας και εκτίμησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαπίστευσης, σύμφωνα με τον τομέα δραστηριότητας και το καθεστώς μέλους που διαθέτει.
8.  
Η Ουκρανία μεταφέρει σταδιακά το σύνολο των ευρωπαϊκών προτύπων (EN) ως εθνικά πρότυπα, περιλαμβανομένων των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, των οποίων η εθελούσια χρήση εννοείται ότι συμφωνεί με τη νομοθεσία που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας. Ταυτόχρονα με αυτήν τη μεταφορά, η Ουκρανία καταργεί τα αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα, καθώς και την εφαρμογή των διακρατικών προτύπων (GOST/ГОСТ), που αναπτύχθηκαν πριν από το 1992. Επιπλέον, η Ουκρανία εκπληρώνει σταδιακά όλες τις άλλες προϋποθέσεις του μέλους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πλήρη μέλη των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

Άρθρο 57

Συμφωνία για την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων

1.  
Τα μέρη συμφωνούν να προσθέσουν ΣΕΣΑ ως πρωτόκολλο στην παρούσα συμφωνία, που θα καλύπτει έναν ή περισσότερους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας μόλις συμφωνηθεί ότι η σχετική τομεακή και οριζόντια νομοθεσία της Ουκρανίας, οι θεσμοί και τα πρότυπα έχουν πλήρως ευθυγραμμιστεί με εκείνα της ΕΕ.
2.  
Η ΣΕΣΑ θα προβλέπει ότι οι συναλλαγές εμπορευμάτων μεταξύ των μερών στους τομείς τους οποίους καλύπτει, λαμβάνουν χώρα υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που εφαρμόζονται στις συναλλαγές τέτοιων εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
Αφού το μέρος ΕΕ διενεργήσει έλεγχο και υπάρξει συμφωνία σχετικά με την πρόοδο της εναρμόνισης της σχετικής τεχνικής νομοθεσίας, των προτύπων και της υποδομής της Ουκρανίας, η ΣΕΣΑ θα προστεθεί ως πρωτόκολλο στην παρούσα συμφωνία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, βάσει της διαδικασίας για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, καλύπτοντας τους τομείς εκείνους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας για τους οποίους θεωρείται ότι έχουν εναρμονιστεί. Προβλέπεται ότι η ΣΕΣΑ θα επεκταθεί τελικά για να καλύπτει όλους τους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.
4.  
Μόλις η ΣΕΣΑ καλύψει τους τομείς του καταλόγου, τα μέρη, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας και βάσει της διαδικασίας για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, εξετάζουν εάν είναι σκόπιμο να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύπτει άλλους βιομηχανικούς τομείς.
5.  
Έως ότου προϊόν καλυφθεί από τη ΣΕΣΑ, η σχετική ισχύουσα νομοθεσία των μερών εφαρμόζεται σε αυτό λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της συμφωνίας ΤΕΕ.

Άρθρο 58

Σήμανση και τοποθέτηση ετικέτας

1.  
Με την επιφύλαξη των άρθρων 56 και 57 της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τη σήμανση και την τοποθέτηση ετικέτας ή τις απαιτήσεις σήμανσης, τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις αρχές του άρθρου 2.2 της συμφωνίας ΤΕΕ, βάσει των οποίων οι εν λόγω απαιτήσεις δεν εκπονούνται, εγκρίνονται ή εφαρμόζονται με σκοπό ή με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περιττά εμπόδια στις διεθνείς συναλλαγές. Για τον σκοπό αυτό, αυτές οι απαιτήσεις σήμανσης ή τοποθέτησης ετικέτας δεν περιορίζουν το εμπόριο σε βαθμό μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο για την επίτευξη θεμιτού στόχου, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που θα δημιουργούσε η μη υλοποίηση του στόχου.
2.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική σήμανση ή τοποθέτηση ετικέτας, τα μέρη συμφωνούν ότι:

α) 

θα προσπαθούν να ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις τους για σήμανση ή τοποθέτηση ετικέτας, εκτός για ό,τι απαιτείται για την υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα και για σήμανση και τοποθέτηση ετικέτας για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος, ή για άλλους εύλογους σκοπούς δημόσιας πολιτικής·

β) 

ένα μέρος μπορεί να καθορίζει τη μορφή της σήμανσης ή της ετικέτας, αλλά δεν απαιτεί την έγκριση, την καταχώριση ή την πιστοποίηση των σημάτων, και

γ) 

τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να απαιτούν την αναγραφή των πληροφοριών στη σήμανση ή στην ετικέτα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Υγειονομικα και φυτοϋγειονομικα μετρα

Άρθρο 59

Στόχος

1.  

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να διευκολύνεται το εμπόριο προϊόντων που καλύπτονται από υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα μεταξύ των μερών, και παράλληλα να διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων και των φυτών, μέσω:

α) 

της διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται στο εμπόριο·

β) 

της προσέγγισης των νόμων της Ουκρανίας με εκείνους της ΕΕ·

γ) 

της αναγνώρισης του καθεστώτος υγείας των ζώων και φυτών των μερών και της εφαρμογής της αρχής της περιφερειοποίησης·

δ) 

της καθιέρωσης μηχανισμού για την αναγνώριση της ισοδυναμίας υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων που εφαρμόζει ένα μέρος·

ε) 

της περαιτέρω εφαρμογής των αρχών της συμφωνίας ΥΦΥ·

στ) 

της καθιέρωσης μηχανισμών και διαδικασιών για τη διευκόλυνση του εμπορίου· και

ζ) 

της βελτίωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μερών σχετικά με υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα.

2.  
Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει επίσης στην επίτευξη αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ των μερών σχετικά με τα πρότυπα της ορθής μεταχείρισης των ζώων.

Άρθρο 60

Πολυμερείς υποχρεώσεις

Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της συμφωνίας ΥΦΥ.

Άρθρο 61

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα ενός μέρους τα οποία μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών, περιλαμβανομένων των μέτρων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 62

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1. 

«υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα», τα μέτρα όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος Α της συμφωνίας ΥΦΥ, και τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου·

2. 

«ζώα», τα χερσαία και υδρόβια ζώα, όπως ορίζονται στον Κώδικα υγείας χερσαίων ζώων ή στον Κώδικα υγείας υδρόβιων οργανισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (εφεξής «OIE») αντίστοιχα·

3. 

«ζωικά προϊόντα», τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, περιλαμβανομένων των προϊόντων υδρόβιων ζώων, όπως ορίζονται στον Κώδικα υγείας χερσαίων ζώων ή στον Κώδικα υγείας υδρόβιων οργανισμών του OIE·

4. 

«ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», τα ζωικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV-A, Μέρος 2 (ΙΙ) της παρούσας συμφωνίας·

5. 

«φυτά», τα ζώντα φυτά και συγκεκριμένα ζώντα μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων:

α) 

οι καρποί, υπό τη βοτανική τους έννοια, άλλοι από τους διατηρημένους σε βαθεία ψύξη·

β) 

τα λαχανικά, άλλα από τα διατηρημένα σε βαθεία ψύξη·

γ) 

οι κόνδυλοι, οι ρίζες, οι βολβοί, τα ριζώματα·

δ) 

τα κομμένα άνθη·

ε) 

τα κλαδιά με φύλλωμα·

στ) 

τα κομμένα δένδρα με φύλλωμα·

ζ) 

οι καλλιέργειες φυτικών ιστών·

η) 

φύλλα, φυλλώματα·

θ) 

ζωντανή γύρη· και

ι) 

οφθαλμοί, μοσχεύματα και εμβόλια.

6. 

«φυτικά προϊόντα», τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή δεν έχουν υποβληθεί σε απλή προπαρασκευή, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά, που καθορίζονται στο παράρτημα IV-A, Μέρος 3 της παρούσας συμφωνίας·

7. 

«σπόροι προς σπορά», οι σπόροι κατά τη βοτανική έννοια, που προορίζονται για φύτευση·

8. 

«παράσιτα (επιβλαβείς οργανισμοί)», κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτού, ζώο ή παθογόνος οργανισμός, επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα·

9. 

«προστατευμένες ζώνες», στην περίπτωση του μέρους ΕΕ, οι ζώνες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (εφεξής «η οδηγία 2000/29/ΕΚ»)·

10. 

«ασθένεια ζώων», κάθε κλινική ή παθολογική εκδήλωση μόλυνσης σε ζώα·

11. 

«ασθένεια υδατοκαλλιέργειας», κάθε κλινική ή μη κλινική μόλυνση με έναν ή περισσότερους αιτιολογικούς παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στον Κώδικα υγείας υδρόβιων οργανισμών του OIE·

12. 

«μόλυνση ζώων», η κατάσταση κατά την οποία τα ζώα διατηρούν μολυσματικό παράγοντα με ή χωρίς την παρουσία κλινικής ή παθολογικής εκδήλωσης μόλυνσης·

13. 

«πρότυπα ορθής μεταχείρισης των ζώων», τα πρότυπα για την προστασία των ζώων, όπως εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τα μέρη και, ανάλογα με την περίπτωση, σε συμφωνία με τα πρότυπα OIE και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

14. 

«ενδεδειγμένο επίπεδο υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας», το ενδεδειγμένο επίπεδο υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παραρτήματος Α της συμφωνίας ΥΦΥ·

15. 

«περιοχή», όσον αφορά την υγεία των ζώων, ζώνες ή περιοχές όπως ορίζονται στο κώδικα υγείας των ζώων του OIE, και για την υδατοκαλλιέργεια όπως ορίζεται στον διεθνή κώδικα υγείας των υδρόβιων ζώων του OIE, υπό την αίρεση ότι, όσον αφορά την επικράτεια του μέρους ΕΕ, θα ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά του και το μέρος ΕΕ θα θεωρείται ως μια ενότητα·

16. 

«ζώνη απαλλαγμένη από παράσιτα», η ζώνη στην οποία δεν εμφανίζεται κρούσμα παρασίτων όπως αποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία και όπου, ενδεχομένως, αυτός ο όρος αναγνωρίζεται επισήμως·

17. 

«περιφερειοποίηση», η έννοια της διαίρεσης σε περιφέρειες όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της συμφωνίας ΥΦΥ·

18. 

«αποστολή», η ποσότητα ζωικών προϊόντων του ιδίου είδους, που καλύπτεται από το ίδιο πιστοποιητικό ή έγγραφο, που αποστέλλεται με το ίδιο μέσο μεταφοράς, από έναν μόνον αποστολέα και κατάγεται από την ίδια χώρα εξαγωγής ή τμήμα χώρας εξαγωγής. Μία αποστολή δύναται να αποτελείται από μία ή περισσότερες παρτίδες.

19. 

«αποστολή φυτών ή φυτικών προϊόντων», η ποσότητα φυτών, φυτικών προϊόντων και/ή άλλων ειδών που μεταφέρονται από μία χώρα σε άλλη και καλύπτονται, κατά περίπτωση από ενιαίο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό (μία αποστολή δύναται να αποτελείται από μία ή περισσότερες παρτίδες)·

20. 

«παρτίδα», ένα σύνολο μονάδων του ίδιου εμπορεύματος, αναγνωρίσιμο από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της προέλευσής του, και το οποίο αποτελεί μέρος μιας αποστολής·

21. 

«ισοδυναμία για λόγους εμπορίου» (εφεξής «ισοδυναμία»), η κατάσταση στην οποία το εισάγον μέρος αποδέχεται τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας του εξάγοντος μέρους ως ισοδύναμα, ακόμα και αν τα εν λόγω μέτρα διαφέρουν από τα δικά του, σε περίπτωση που το εξάγον μέρος αποδεικνύει αντικειμενικά στο εισάγον μέρος ότι με τα μέτρα του επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας του εισάγοντος μέρους·

22. 

«τομέας», η δομή της παραγωγής και του εμπορίου για ένα προϊόν ή μία κατηγορία προϊόντων σε ένα μέρος·

23. 

«υποτομέας», ένα σαφώς οριζόμενο και ελεγχόμενο τμήμα ενός τομέα·

24. 

«εμπορεύματα», τα ζώα και τα φυτά, ή κατηγορίες αυτών, ή συγκεκριμένα προϊόντα και άλλα αντικείμενα που μεταφέρονται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στα σημεία 2 έως 7 του παρόντος άρθρου·

25. 

«ειδική άδεια εισαγωγής», μία επίσημη εκ των προτέρων άδεια την οποία οι αρμόδιες αρχές του εισάγοντος μέρους απευθύνουν σε έναν συγκεκριμένο εισαγωγέα και από την οποία εξαρτάται η εισαγωγή μιας ή πολλαπλών αποστολών εμπορεύματος προερχόμενου από το εξάγον μέρος, εντός του πλαισίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

26. 

«εργάσιμες ημέρες», οι ημέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής, του Σαββάτου και των δημόσιων αργιών ενός από τα μέρη·

27. 

«επιθεώρηση», η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά πληρούν τις νομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων και ανταποκρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

28. 

«επιθεώρηση της υγείας των φυτών», η επίσημη οπτική εξέταση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων ρυθμιζόμενων αντικειμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παράσιτα και/ή να καθοριστεί η συμμόρφωση με τους φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς·

29. 

«επαλήθευση», ο έλεγχος, μέσω εξέτασης και διερεύνησης αντικειμενικών στοιχείων του κατά πόσον έχουν τηρηθεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Άρθρο 63

Αρμόδιες αρχές

Τα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με τη δομή, την οργάνωση και τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών τους κατά την πρώτη συνεδρίαση της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης (εφεξής «υποεπιτροπή ΥΦΔ») που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται για κάθε μεταβολή των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και των σημείων επαφής.

Άρθρο 64

Κανονιστική προσέγγιση

1.  
Η Ουκρανία εναρμονίζει τη νομοθεσία της για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και για την καλή διαβίωση των ζώων με εκείνη της ΕΕ όπως καθορίζεται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Τα μέρη συνεργάζονται σε θέματα προσέγγισης της νομοθεσίας και της δημιουργίας θεσμικής υποδομής.
3.  
Η υποεπιτροπή ΥΦΔ παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της διαδικασίας προσέγγισης, που καθορίζεται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να προβαίνει στις αναγκαίες συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα προσέγγισης της νομοθεσίας.
4.  
Το αργότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία υποβάλλει στην υποεπιτροπή ΥΦΔ συνολική στρατηγική για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ανά τομείς προτεραιότητας που αφορούν τα μέτρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV-A, στο παράρτημα IV-B και στο παράρτημα IV-Γ της παρούσας συμφωνίας, διευκολύνοντας το εμπόριο ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή ομάδας εμπορευμάτων. Η στρατηγική αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και θα προστεθεί στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας ( 9 ).

Άρθρο 65

Αναγνώριση για λόγους εμπορίου του καθεστώτος υγείας των ζώων και του καθεστώτος των επιβλαβών οργανισμών και περιφερειακοί όροι

Α.   Αναγνώριση του καθεστώτος για τις ασθένειες των ζώων, τις μολύνσεις των ζώων ή τους επιβλαβείς οργανισμούς

1.  

Όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων και τις μολύνσεις ζώων (περιλαμβανομένων των ζωονόσων), ισχύουν τα ακόλουθα:

α) 

Το εισάγον μέρος αναγνωρίζει, για λόγους εμπορίου, το καθεστώς υγείας των ζώων του εξάγοντος μέρους ή των περιοχών του, όπως ορίζονται από το εξάγον μέρος σύμφωνα με το προσάρτημα VII μέρος A της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τις ασθένειες ζώων που αναφέρονται στο προσάρτημα VI-A της παρούσας συμφωνίας.

β) 

Όταν ένα από τα μέρη θεωρεί ότι έχει, για το έδαφός του ή για μία περιοχή, ειδικό καθεστώς όσον αφορά μία συγκεκριμένη ασθένεια ζώων, εκτός από αυτές που απαριθμούνται στο προσάρτημα VI-A της παρούσας συμφωνίας, δύναται να ζητήσει αναγνώριση του καθεστώτος αυτού σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προσάρτημα VII Μέρος Γ της παρούσας συμφωνίας. Το εισάγον μέρος δύναται να ζητήσει εγγυήσεις όσον αφορά την εισαγωγή ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, που κρίνονται κατάλληλα για το συμφωνηθέν καθεστώς των μερών.

γ) 

Το καθεστώς των εδαφών ή των περιοχών, ή το καθεστώς των τομέων ή των υποτομέων των μερών, το οποίο έχει οριστεί ανάλογα με τον επιπολασμό ή τη συχνότητα εμφάνισης ασθενειών ζώων, άλλων από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα VI-A της παρούσας συμφωνίας, ή μολύνσεων ζώων, ή/και ανάλογα με τον συνδεόμενο κίνδυνο, κατά περίπτωση, όπως ορίζεται από τον OIE, γίνεται αποδεκτό από τα μέρη ως βάση για το εμπόριο μεταξύ τους. Το εισάγον μέρος δύναται να ζητήσει, όσον αφορά την εισαγωγή ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, εγγυήσεις σύμφωνες με το καθεστώς που έχει οριστεί βάσει των συστάσεων του OIE, κατά περίπτωση.

δ) 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 67, 69 και 73 της παρούσας συμφωνίας, και εκτός αν το εισάγον μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης, κάθε μέρος λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που επιτρέπουν τη διενέργεια του εμπορίου βάσει των στοιχείων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

2.  

Όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) 

Τα μέρη αναγνωρίζουν για λόγους εμπορίου το καθεστώς επιβλαβών οργανισμών όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα VI-B της παρούσας συμφωνίας.

β) 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 67, 69 και 73 της παρούσας συμφωνίας, και εκτός αν το εισάγον μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης, κάθε μέρος λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που επιτρέπουν τη διενέργεια του εμπορίου βάσει του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου.

Β.   Αναγνώριση της περιφερειοποίησης/διαίρεσης σε ζώνες, των περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς (εφεξής «ΠΑΕΟ») και των προστατευμένων ζωνών (εφεξής «ΠΖ»).

3.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν την έννοια της περιφερειοποίησης και των περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως ορίζεται στον Οργανισμό για τη Διατροφή και τη Γεωργία/στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των φυτών του 1997 και διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα (εφεξής «ISPM») του Οργανισμού για τη Διατροφή και τη Γεωργία, καθώς και την έννοια των περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, την οποία συμφωνούν να εφαρμόζουν στο εμπόριο μεταξύ τους.
4.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι αποφάσεις για την περιφερειοποίηση όσον αφορά τις ασθένειες ζώων και ιχθύων που παρατίθενται στο παράρτημα VI-A, και τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα VI-B της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος VII Μέρος A και B της παρούσας συμφωνίας.
5.  
α) 

Όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων και σύμφωνα με το άρθρο 67 της παρούσας συμφωνίας, το εξάγον μέρος που επιδιώκει την αναγνώριση της απόφασής του περιφερειοποίησης από το εισάγον μέρος, κοινοποιεί τα μέτρα του με πλήρεις εξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τους ορισμούς και τις αποφάσεις του. Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν το εισάγον μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η απόφαση για περιφερειοποίηση θεωρείται αποδεκτή.

β) 

Οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Το εισάγον μέρος αξιολογεί τα συμπληρωματικά στοιχεία εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Η επαλήθευση που αναφέρεται στο στοιχείο α) διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 71 της παρούσας συμφωνίας και εντός 25 ημερών από την παραλαβή της αίτησης για επαλήθευση.

6.  
α) 

Όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς, κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι το εμπόριο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση, το καθεστώς για τους επιβλαβείς οργανισμούς που ισχύει σε περιοχή αναγνωρισμένη ως προστατευμένη ζώνη ή ως περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς από το άλλο μέρος. Ένα μέρος που επιδιώκει αναγνώριση της ΠΑΕΟ του από το άλλο μέρος κοινοποιεί τα μέτρα του και, κατόπιν αιτήσεως, παρέχει πλήρεις εξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την καθιέρωση και τη διατήρησή της, όπως ορίζεται από τους σχετικούς ISPM, όπως κρίνουν σκόπιμο τα μέρη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν ένα μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, η απόφαση για περιφερειοποίηση της ΠΑΕΟ θεωρείται αποδεκτή.

β) 

Οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Το εισάγον μέρος αξιολογεί τα συμπληρωματικά στοιχεία εντός τριών μηνών από την παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων. Η επαλήθευση που αναφέρεται στο στοιχείο α) διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 71 της παρούσας απόφασης και εντός 12 μηνών από την παραλαβή της αίτησης για επαλήθευση, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και της συγκεκριμένης καλλιέργειας.

7.  
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παραγράφων 4 έως 6 του παρόντος άρθρου, και με την επιφύλαξη του άρθρου 73 της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος λαμβάνει, χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις, τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του εμπορίου επί της βάσης αυτής.

Γ.   Διαμερισματοποίηση

Τα μέρη δεσμεύονται να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της διαμερισματοποίησης που αναφέρεται στο παράρτημα XIV της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 66

Καθορισμός ισοδυναμίας

1.  

Η ισοδυναμία δύναται να αναγνωρίζεται σε σχέση με:

α) 

ένα μεμονωμένο μέτρο· ή

β) 

ομάδα μέτρων· ή

γ) 

ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε τομέα, υποτομέα, εμπορεύματα ή ομάδα εμπορευμάτων.

2.  
Κατά τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας, τα μέρη τηρούν τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αντικειμενική απόδειξη της ισοδυναμίας από το εξάγον μέρος και την αντικειμενική αξιολόγηση της απόδειξης αυτής από το εισάγον μέρος. Τούτο δύναται να περιλαμβάνει επιθεώρηση ή επαλήθευση.
3.  
Κατόπιν αιτήσεως του εξάγοντος μέρους όσον αφορά την αναγνώριση ισοδυναμίας, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριών μηνών από την παραλαβή από το εισάγον μέρος τέτοιου αιτήματος, κινούν τη διαδικασία διαβουλεύσεων που περιλαμβάνει τα στάδια που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, στην περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων από το εξάγον μέρος, τα μέρη, κατόπιν αιτήσεως του εισάγοντος μέρους, συμφωνούν στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας, σχετικά με ένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και τη διεξαγωγή της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.
4.  
Όταν επιτευχθεί η νομοθετική προσέγγιση ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, το γεγονός αυτό θεωρείται ως αίτηση της Ουκρανίας να κινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης της ισοδυναμίας των σχετικών μέτρων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
5.  
Εκτός κι αν συμφωνηθεί διαφορετικά, το εισάγον μέρος ολοκληρώνει τον καθορισμό της ισοδυναμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εντός 360 ημερών από την παραλαβή από το εξάγον μέρος της αίτησης, περιλαμβανομένου ενός φακέλου που αποδεικνύει την ισοδυναμία, με εξαίρεση τις εποχιακές καλλιέργειες όταν δικαιολογείται η καθυστέρηση των αξιολογήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση κατά τη διάρκεια κατάλληλης περιόδου ανάπτυξης μιας καλλιέργειας.
6.  
Το εισάγον μέρος καθορίζει την ισοδυναμία όσον αφορά φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ISPM, κατά περίπτωση.
7.  

Το εισάγον μέρος δύναται να αποσύρει ή να αναστείλει μία ισοδυναμία εφόσον ένα μέρος τροποποιήσει μέτρα που επηρεάζουν την ισοδυναμία, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, το εξάγον μέρος ενημερώνει το εισάγον μέρος σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης των μέτρων του για τα οποία έχει αναγνωριστεί ισοδυναμία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στην ισοδυναμία που έχει αναγνωριστεί. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πληροφορίας αυτής, το εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος κατά πόσο η ισοδυναμία θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται βάσει των προτεινόμενων μέτρων.

β) 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, το εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης των μέτρων του για τα οποία έχει αναγνωριστεί ισοδυναμία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων στην ισοδυναμία που έχει αναγνωριστεί. Στην περίπτωση που το εισάγον μέρος δεν συνεχίσει να αναγνωρίζει την ισοδυναμία, τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν για τους όρους επανέναρξης της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου βάσει των προτεινόμενων μέτρων.

8.  
Η αναγνώριση, απόσυρση ή αναστολή της ισοδυναμίας εναπόκειται αποκλειστικά στο εισάγον μέρος που ενεργεί σύμφωνα με το διοικητικό και νομοθετικό του πλαίσιο. Το εν λόγω μέρος παρέχει γραπτώς στο εξάγον μέρος πλήρεις εξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τους ορισμούς και τις αποφάσεις που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση μη αναγνώρισης, απόσυρσης ή αναστολής της ισοδυναμίας, το εισάγον μέρος αναφέρει στο εξάγον μέρος τους όρους υπό τους οποίους η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δύναται να επανακινηθεί.
9.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 της παρούσας απόφασης, το εισάγον μέρος δύναται να μην αποσύρει ή να μην αναστείλει την ισοδυναμία προτού τεθούν σε ισχύ τα προτεινόμενα νέα μέτρα από ένα μέρος.
10.  
Σε περίπτωση που το εισάγον μέρος αναγνωρίσει επισήμως την ισοδυναμία, βάσει της διαδικασίας διαβουλεύσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας συμφωνίας, η υποεπιτροπή ΥΦΔ δηλώνει την αναγνώριση της ισοδυναμίας του εμπορίου μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας. Η απόφαση προβλέπει επίσης τη μείωση των φυσικών ελέγχων στα σύνορα, απλοποιημένα πιστοποιητικά και διαδικασίες προεπιλογής για τις εγκαταστάσεις, κατά περίπτωση.

Το καθεστώς ισοδυναμίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας συμφωνίας.

11.  
Μετά την προσέγγιση των νόμων, ο καθορισμός της ισοδυναμίας λαμβάνει χώρα πάνω σ’αυτήν τη βάση

Άρθρο 67

Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών

1.  
Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των επίσημων δομών και μηχανισμών του ελέγχου στους οποίους ανατίθεται η εφαρμογή μέτρων ΥΦΥ και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων τους. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω εκθέσεων που εκπονούν διεθνείς φορείς ελέγχου όταν αυτές δημοσιεύονται και τα μέρη δύνανται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων ή άλλες πληροφορίες κατά περίπτωση.
2.  
Στο πλαίσιο της προσέγγισης της νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64, ή του καθορισμού της ισοδυναμίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 66 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις νομοθετικές και άλλες διαδικαστικές αλλαγές που υιοθετούνται στους εν λόγω τομείς.
3.  
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το μέρος ΕΕ ενημερώνει την Ουκρανία όσο το δυνατό νωρίτερα για τις αλλαγές της νομοθεσίας του μέρους ΕΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Ουκρανία να εξετάσει το ενδεχόμενο αντίστοιχης τροποποίησης της δικής της νομοθεσίας.

Θα πρέπει να επιτυγχάνεται το αναγκαίο επίπεδο συνεργασίας προκειμένου να διευκολύνεται η διαβίβαση νομοθετικών εγγράφων κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος τα σημεία επαφής του. Τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία κάθε αλλαγή της εν λόγω πληροφορίας.

Άρθρο 68

Κοινοποίηση, διαβούλευση και διευκόλυνση της επικοινωνίας

1.  

Κάθε μέρος κοινοποιεί γραπτώς στο άλλο μέρος εντός δύο εργάσιμων ημερών κάθε σοβαρό ή σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, κυρίως κάθε επείγουσα ανάγκη ελέγχου τροφίμων ή καταστάσεις που εμπεριέχουν σαφώς εντοπισμένο κίνδυνο σοβαρών συνεπειών στην υγεία, που συνδέονται με την κατανάλωση ζωικών ή φυτικών προϊόντων, και ειδικότερα:

α) 

κάθε μέτρο που επηρεάζει αποφάσεις περί περιφερειοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 65 της παρούσας συμφωνίας·

β) 

την παρουσία ή την εξέλιξη κάθε ασθένειας ζώων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI-A ή κάθε ρυθμιζόμενου επιβλαβούς οργανισμού του καταλόγου που περιέχεται στο παράρτημα VI-B της παρούσας συμφωνίας·

γ) 

σημαντικά επιδημιολογικά ευρήματα ή που έχουν άμεση σχέση με κινδύνους όσον αφορά ασθένειες ζώων και επιβλαβείς οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI-A και στο παράρτημα VI-B της παρούσας συμφωνίας ή νέες ασθένειες ζώων ή νέους επιβλαβείς οργανισμούς· και

δ) 

οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα πέραν των βασικών απαιτήσεων που απορρέουν από τα υγειονομικά μέτρα που έχουν λάβει τα μέρη για τον έλεγχο ή την εξάλειψη ασθενειών ζώων ή επιβλαβών οργανισμών ή για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των φυτών και οποιεσδήποτε μεταβολές στις πολιτικές πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εμβολιασμού.

2.  
α) 

Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται γραπτώς προς τα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

β) 

Ως γραπτή κοινοποίηση νοείται η κοινοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται μόνο προς τα σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

3.  
Όταν ένα μέρος ανησυχεί σοβαρά όσον αφορά ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, πραγματοποιούνται, κατόπιν αιτήσεως του μέρους, διαβουλεύσεις για την εξέταση της κατάστασης, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε εντός 15 εργάσιμων ημερών. Κάθε μέρος οφείλει, σε παρόμοιες περιπτώσεις, να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να αποφεύγεται η διαταραχή του εμπορίου και να επιτυγχάνεται αμοιβαίως αποδεκτή λύση η οποία να συμβιβάζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων και των φυτών.
4.  
Μετά από αίτηση ενός μέρους, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε εντός 20 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Κάθε μέρος προσπαθεί, σε παρόμοιες καταστάσεις, να παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες.
5.  
Μετά από αίτηση ενός μέρους, οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου διεξάγονται μέσω βιντεοσκόπησης ή τηλεδιάσκεψης. Το μέρος που υπέβαλε την αίτηση εξασφαλίζει τη σύνταξη των πρακτικών της διαβούλευσης, τα οποία εγκρίνονται επίσημα από τα μέρη. Για τους σκοπούς της έγκρισης αυτής, ισχύει το άρθρο 67 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.
6.  
Ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης και ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που θα εφαρμόζεται αμοιβαία για κάθε κτηνιατρική ή φυτοϋγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού η Ουκρανία εφαρμόσει την αναγκαία νομοθεσία σ’αυτόν τον τομέα και δημιουργήσει τις συνθήκες για την ορθή επιτόπια λειτουργία των εν λόγω μηχανισμών.

Άρθρο 69

Εμπορικοί όροι

1.  

Γενικοί όροι εισαγωγής

α) 

Για κάθε εμπόρευμα που καλύπτεται από το παράρτημα IV-A και το παράρτημα IV-Γ(2) της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν γενικούς όρους εισαγωγής. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 65 της παρούσας συμφωνίας, οι όροι εισαγωγής του εισάγοντος μέρους εφαρμόζονται στο σύνολο του εδάφους του εξάγοντος μέρους. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με το άρθρο 67 αυτής, το εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος για τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του εισαγωγής εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A και στο παράρτημα IV-Γ(2) της παρούσας συμφωνίας. Στις παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, τα υποδείγματα των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή εμπορικών εγγράφων, όπως περιγράφονται από το εισάγον μέρος.

β) 
i) 

Όσον αφορά την κοινοποίηση, από τα μέρη, τροποποιήσεων ή προτάσεων τροποποίησης των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις της συμφωνίας ΥΦΥ και των μεταγενέστερων αποφάσεων σχετικά με την κοινοποίηση μέτρων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 της παρούσας συμφωνίας, το εισάγον μέρος λαμβάνει υπόψη τον χρόνο μεταφοράς μεταξύ των μερών, προκειμένου να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιηθέντων όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

ii) 

Αν το εισάγον μέρος αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις κοινοποίησης, εξακολουθεί να κάνει δεκτό το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που εγγυάται τους όρους που ίσχυαν προηγουμένως, για διάστημα έως 30 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων όρων εισαγωγής.

2.  

Όροι εισαγωγής μετά την αναγνώριση της ισοδυναμίας

α) 

Εντός 90 ημερών από την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση της ισοδυναμίας, τα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της αναγνώρισης της ισοδυναμίας, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι μεταξύ τους συναλλαγές εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A και στο παράρτημα IV-C(2) της παρούσας συμφωνίας, σε τομείς και υποτομείς, κατά περίπτωση, για τους οποίους όλα τα αντίστοιχα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα του εξάγοντος μέρους αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα από το εισάγον μέρος. Για τα εμπορεύματα αυτά, το υπόδειγμα για το επίσημο πιστοποιητικό ή το επίσημο έγγραφο που απαιτείται από το εισάγον μέρος δύναται, στο στάδιο αυτό, να αντικαθίσταται από πιστοποιητικό που συντάσσεται όπως προβλέπει το παράρτημα ΧΙΙ.Β της παρούσας συμφωνίας.

β) 

Όσον αφορά εμπορεύματα σε τομείς ή υποτομείς, κατά περίπτωση, για τους οποίους ένα ή ορισμένα αλλά όχι όλα τα μέτρα αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα, το εμπόριο θα εξακολουθεί να διεξάγεται βάσει της τήρησης των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Μετά από αίτημα του εξάγοντος μέρους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

3.  
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A και στο παράρτημα IV-Γ(2) της παρούσας συμφωνίας δεν υπόκεινται σε άδεια εισαγωγής.

Η ενδεχόμενη έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν θα έχει καμία επίπτωση στη συνολική βοήθεια δημιουργίας θεσμών.

4.  
Όσον αφορά τους όρους που επηρεάζουν το εμπόριο των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), μετά από αίτημα του εξάγοντος μέρους, τα μέρη αρχίζουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΔ, σύμφωνα με το άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να συμφωνήσουν για τους εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους εισαγωγής του εισάγοντος μέρους. Οι εναλλακτικοί ή συμπληρωματικοί αυτοί όροι δύνανται, κατά περίπτωση, να βασίζονται σε μέτρα του εξάγοντος μέρους αναγνωρισμένα ως ισοδύναμα από το εισάγον μέρος. Εφόσον επέλθει συμφωνία, το εισάγον μέρος λαμβάνει, εντός 90 ημερών από τη απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ, τα αναγκαία νομοθετικά ή/και διοικητικά μέτρα ώστε να επιτρέψει τις εισαγωγές επί της βάσης αυτής.
5.  

Κατάλογος των εγκαταστάσεων, έγκριση υπό όρους

α) 

Για την εισαγωγή των ζωικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A, Μέρος 2 της παρούσας συμφωνίας, μετά από αίτηση του εξάγοντος μέρους και με τη σύσταση των κατάλληλων εγγυήσεων, το εισάγον μέρος εγκρίνει προσωρινά τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας που αναφέρονται στο παράρτημα VIII(2.1) της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες βρίσκονται επί του εδάφους του εξάγοντος μέρους, χωρίς να προηγηθεί επιθεώρηση των μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Μια τέτοια έγκριση είναι σύμφωνη με τους όρους και τις διατάξεις που καθορίζονται στο παράρτημα VIII της παρούσας συμφωνίας. Εκτός αν ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, το εισάγον μέρος λαμβάνει, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή από το εισάγον μέρος της αίτησης και των σχετικών εγγυήσεων, τα αναγκαία νομοθετικά ή/και διοικητικά μέτρα ώστε να επιτρέψει τις εισαγωγές επί της βάσης αυτής.

Ο αρχικός κατάλογος των εγκαταστάσεων εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτημα VIII της παρούσας συμφωνίας.

β) 

Όσον αφορά την εισαγωγή ζωικών προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), το εξάγον μέρος ενημερώνει το εισάγον μέρος για τον κατάλογο των εγκαταστάσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του εξάγοντος μέρους.

6.  
Κατόπιν αιτήσεως ενός μέρους, το άλλο μέρος παρέχει τις αναγκαίες εξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τους ορισμούς και τις αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 70

Διαδικασία πιστοποίησης

1.  
Για σκοπούς της διαδικασίας πιστοποίησης και έκδοσης πιστοποιητικών και επισήμων εγγράφων, τα μέρη συμφωνούν ως προς τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Η υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας δύναται να συμφωνεί για κανόνες που θα τηρούνται στην περίπτωση ηλεκτρονικής πιστοποίησης, απόσυρσης ή αντικατάστασης πιστοποιητικών.
3.  
Στο πλαίσιο της προσέγγισης των νομοθεσιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ως προς κοινά υποδείγματα πιστοποιητικών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 71

Επαλήθευση

1.  

Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, κάθε μέρος δικαιούται:

α) 

να επαληθεύει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του παραρτήματος Χ της παρούσας συμφωνίας, το σύνολο ή μέρος του γενικού προγράμματος ελέγχου των αρχών του άλλου μέρους ή άλλων μέτρων, κατά περίπτωση. Τα έξοδα των επαληθεύσεων βαρύνουν το μέρος που προβαίνει σε αυτές·

β) 

από την ημερομηνία που θα καθορίσουν τα μέρη, να του υποβάλλεται, κατόπιν αιτήματός του, από το άλλο μέρος το σύνολο ή μέρος του γενικού προγράμματος ελέγχου του μέρους αυτού, καθώς και εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί βάσει του εν λόγω προγράμματος·

γ) 

όσον αφορά τις εργαστηριακές δοκιμές σχετικά με τα εμπορεύματα του παραρτήματος IV-A και του παραρτήματος IV-Γ(2) της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, κατά περίπτωση, να συμμετέχει στο πρόγραμμα περιοδικού συγκριτικού ελέγχου συγκεκριμένων δοκιμών που οργανώνονται από το εργαστήριο αναφοράς του άλλου μέρους. Οι δαπάνες συμμετοχής καλύπτονται από το συμμετέχον μέρος.

2.  
Τα μέρη ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου με τρίτα μέρη και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων που εφαρμόζονται από τα μέρη. Οι διατάξεις περί απορρήτου που εφαρμόζουν τα μέρη, ισχύουν στην περίπτωση ανταλλαγής και/ή δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, κατά περίπτωση.
3.  
Η υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας δύναται να τροποποιεί, μέσω απόφασης, το παράρτημα Χ της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εργασία που έχουν διεκπεραιώσει διεθνείς οργανισμοί.
4.  
Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης δύνανται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 64, 66 και 72 της παρούσας συμφωνίας από τα μέρη ή από ένα εκ των μερών.

Άρθρο 72

Έλεγχοι εισαγωγής και τέλη επιθεώρησης

1.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το εισάγον μέρος κατά την εισαγωγή αποστολών από το εξάγον μέρος τηρούν τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙ, Μέρος Α της παρούσας συμφωνίας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δύνανται να συμβάλουν στη διαδικασία επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 71 της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Η συχνότητα των υλικών ελέγχων εισαγωγής που εφαρμόζει κάθε μέρος καθορίζεται στο παράρτημα ΧΙ, Μέρος Β της παρούσας συμφωνίας. Ένα μέρος δύναται να τροποποιεί τη συχνότητα αυτή εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία του, ως αποτέλεσμα της προόδου που υλοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66 και 69 της παρούσας συμφωνίας, ή ως αποτέλεσμα των επαληθεύσεων, διαβουλεύσεων ή άλλων μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας τροποποιεί ανάλογα, με απόφαση, το παράρτημα ΧΙ, Μέρος Β της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Τα τέλη επιθεώρησης δύνανται να καλύπτουν μόνο τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων εισαγωγής από την αρμόδια αρχή. Τα τέλη υπολογίζονται πάνω στην ίδια βάση με τα τέλη που επιβάλλονται για την επιθεώρηση παρόμοιων εγχώριων προϊόντων.
4.  
Το εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, για τυχόν τροποποιήσεις, και τους λόγους που οδήγησαν στις εν λόγω τροποποιήσεις, σχετικά με τα μέτρα που επηρεάζουν τους ελέγχους εισαγωγής και με τα τέλη επιθεώρησης καθώς και για κάθε σημαντική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων αυτών.
5.  
Από την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δύνανται να συμφωνούν σχετικά με τους όρους έγκρισης των αμοιβαίων ελέγχων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο β), με σκοπό να προσαρμόσουν και να μειώσουν αμοιβαία, κατά περίπτωση, τη συχνότητα των φυσικών ελέγχων εισαγωγής για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας.

Από την ημερομηνία αυτή, τα μέρη δύνανται να εγκρίνουν αμοιβαία τους ελέγχους ορισμένων εμπορευμάτων και, κατά περίπτωση, να μειώνουν ή να αντικαθιστούν τους ελέγχους εισαγωγής για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα.

6.  
Οι όροι που απαιτούνται για να εγκριθεί η προσαρμογή των ελέγχων εισαγωγής περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙ της παρούσας συμφωνίας βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 6 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 73

Μέτρα διασφάλισης

1.  
Στην περίπτωση που το εισάγον μέρος λαμβάνει, στο έδαφός του, μέτρα για τον έλεγχο κάθε περίπτωσης που ενδέχεται να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, το εξάγον μέρος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει ισοδύναμα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου του κινδύνου αυτού στο έδαφος του εισάγοντος μέρους.
2.  
Το εισάγον μέρος δύναται, για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων ή των φυτών, να λάβει προσωρινά μέτρα απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων και των φυτών. Όσον αφορά τις αποστολές που μεταφέρονται μεταξύ των μερών, το εισάγον μέρος εξετάζει την καταλληλότερη και αναλογικότερη λύση προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διαταράξεις του εμπορίου.
3.  
Το μέρος που θεσπίζει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ενημερώνει το άλλο μέρος το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία λήψης των μέτρων. Μετά από αίτημα ενός μέρους, και σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να εξετάσουν την κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Τα μέρη λαμβάνουν δεόντως υπόψη κάθε πληροφορία που παρέχεται στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων και προσπαθούν να αποτρέπουν αναίτια διαταραχή του εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον αυτό είναι δυνατό, το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 74

Επιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης (ΥΦΔ)

1.  
Συγκροτείται υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης (ΥΦΔ). Η υποεπιτροπή ΥΦΔ συνεδριάζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και εν συνεχεία κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών, ή τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Εάν συμφωνηθεί από τα μέρη, η συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται να πραγματοποιείται μέσω βιντεοσκόπησης ή τηλεδιάσκεψης. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί επίσης να εξετάζει θέματα και εκτός συνεδρίασης, δι' αλληλογραφίας.
2.  

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) 

παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μελετά κάθε θέμα σχετικό με το παρόν κεφάλαιο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ενδεχομένως όσον αφορά την εφαρμογή του·

β) 

αναθεωρεί τα παραρτήματα του παρόντος κεφαλαίου, κυρίως με γνώμονα την πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·

γ) 

βάσει της αναθεώρησης που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου ή εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν κεφάλαιο, τροποποιεί, μέσω απόφασης, τα παραρτήματα IV έως XIV της παρούσας συμφωνίας· και

δ) 

βάσει της αναθεώρησης που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, εκφέρει γνώμες και διατυπώνει συστάσεις προς άλλους φορείς, όπως ορίζεται στις θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

3.  
Τα μέρη συμφωνούν να συγκροτούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, τεχνικές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των μερών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν τεχνικά και επιστημονικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Όταν απαιτείται πρόσθετη εμπειρογνωσία, τα μέρη δύνανται να συγκροτούν ομάδες ad hoc, περιλαμβανομένων και των επιστημονικών ομάδων. Η σύνθεση των ομάδων ad hοc δεν περιορίζεται αναγκαστικώς σε εκπροσώπους των μερών.
4.  
Η υποεπιτροπή ΥΦΔ υποβάλλει τακτικά έκθεση στην επιτροπή εμπορίου που συγκροτείται βάσει του άρθρου 465 της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις δραστηριότητές της και τις αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
5.  
Η υποεπιτροπή ΥΦΔ θεσπίζει τον κανονισμό εργασίας της κατά την πρώτη της συνεδρίαση.
6.  
Όλες οι αποφάσεις, οι συστάσεις, η έκθεση ή κάθε άλλη δράση της υποεπιτροπής ΥΦΔ ή κάθε άλλης ομάδας που συγκροτείται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ, οι οποίες αφορούν τις άδειες εισαγωγής, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαφάνεια, την αναγνώριση της περιφερειοποίησης, την ισοδυναμία και εναλλακτικά μέτρα, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από τις παραγράφους 2 και 3, εγκρίνονται με συναίνεση μεταξύ των μερών.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διευκολυνση των τελωνειακων διαδικασιων και των εμπορικων συναλλαγων

Άρθρο 75

Σκοποί

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία των ζητημάτων διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του διμερούς εμπορίου. Τα μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα με στόχο να διασφαλισθεί ότι η συναφής νομοθεσία και οι διαδικασίες εκάστου μέρους, καθώς και οι διοικητικές ικανότητες των αντίστοιχων δημόσιων διοικήσεών τους, ανταποκρίνονται κατ’ αρχήν στους στόχους του αποτελεσματικού ελέγχου και της προώθησης της διευκόλυνσης του θεμιτού εμπορίου.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι πρέπει να θεωρηθούν ως υψίστης σημασίας, αφενός, οι θεμιτοί στόχοι δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της διευκόλυνσης των συναλλαγών, της ασφάλειας και της πρόληψης της απάτης, και, αφετέρου, μια ισόρροπη προσέγγιση των στόχων αυτών.

Άρθρο 76

Νομοθεσία και διαδικασίες

1.  

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι αντίστοιχες εμπορικές και τελωνειακές νομοθεσίες τους είναι κατ’ αρχήν σταθερές και συνεκτικές, και ότι οι διατάξεις και διαδικασίες είναι αναλογικές, διαφανείς, προβλέψιμες, χωρίς διακρίσεις, αμερόληπτες, εφαρμόζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο και αποτελεσματικό και, μεταξύ άλλων:

α) 

προστατεύουν και διευκολύνουν το θεμιτό εμπόριο μέσω της αποτελεσματικής επιβολής των νομοθετικών απαιτήσεων και της συμμόρφωσης προς αυτές·

β) 

αποφεύγουν τον άσκοπο φόρτο ή τον φόρτο που εισάγει διακρίσεις στους οικονομικούς παράγοντες, προλαμβάνουν την απάτη και παρέχουν περαιτέρω διευκολύνσεις στους οικονομικούς φορείς με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης·

γ) 

εφαρμόζουν ενιαίο διοικητικό έγγραφο για τους σκοπούς των τελωνειακών διασαφήσεων·

δ) 

επιφέρουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και πρακτικών στα σύνορα·

ε) 

εφαρμόζουν σύγχρονες τελωνειακές τεχνικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκτίμηση της επικινδυνότητας, οι εκ των υστέρων έλεγχοι και οι μέθοδοι λογιστικού ελέγχου των εταιρειών με σκοπό την απλούστευση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών εισόδου των εμπορευμάτων και θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία·

στ) 

αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών και στην αύξηση της δυνατότητας πρόβλεψης εκ μέρους των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

ζ) 

με την επιφύλαξη της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων εκτίμησης της επικινδυνότητας, διασφαλίζουν τη μη διακριτική εφαρμογή των απαιτήσεων και διαδικασιών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων·

η) 

εφαρμόζουν τις διεθνείς νομικές πράξεις που ισχύουν στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίσθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, εφεξής «ΠΟΤ» (το πλαίσιο προτύπων του 2005 για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1990 για την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, τη σύμβαση του 1983 για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων), τον ΠΟΕ (π.χ. περί δασμολογητέας αξίας), τον ΟΗΕ (τη σύμβαση TIR του 1975, τη σύμβαση του 1982 για την εναρμόνιση των ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τα Τελωνειακά Προσχέδια·

θ) 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μεταφέρουν στη νομοθεσία τους και να εφαρμόσουν τις διατάξεις της αναθεωρημένης σύμβασης του Κιότο του 1973 για την απλούστευση και την εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων·

ι) 

προβλέπουν την εκ των προτέρων έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη και τους κανόνες καταγωγής. Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι μια απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί μόνον αφού ενημερωθεί σχετικά ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και χωρίς αναδρομική ισχύ, εκτός αν η απόφαση έχει ληφθεί βάσει εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών·

ια) 

θεσπίζουν και εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες για εξουσιοδοτημένους εμπόρους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις·

ιβ) 

θεσπίζουν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε κύρωση επιβάλλεται για ήσσονος σημασίας παράβαση των τελωνειακών κανονισμών ή των διαδικαστικών απαιτήσεων είναι ανάλογη της παράβασης και δεν εισάγει διακρίσεις και ότι, κατά την εφαρμογή της, δεν προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·

ιγ) 

εφαρμόζουν κανόνες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι αναλογικοί όσον αφορά την αδειοδότηση των εκτελωνιστών.

2.  

Για να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας, καθώς και για να διασφαλισθούν η αποφυγή διακρίσεων, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η ακεραιότητα και η πλήρης απόδοση ευθυνών για τις διάφορες πράξεις, τα μέρη:

α) 

λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση, την απλούστευση και την τυποποίηση των δεδομένων και των εγγράφων που απαιτούν οι τελωνειακές και άλλες υπηρεσίες·

β) 

απλουστεύουν τις απαιτήσεις και τις διατυπώσεις, εφόσον είναι δυνατόν, όσον αφορά την ταχεία παράδοση και διασάφηση των εμπορευμάτων·

γ) 

θεσπίζουν αποτελεσματικές και ταχείες διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες εγγυώνται το δικαίωμα προσφυγής κατά διοικητικών ενεργειών, κανόνων και αποφάσεων των τελωνειακών και άλλων αρχών που επηρεάζουν τις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων. Οι εν λόγω διαδικασίες προσφυγής είναι εύκολα προσπελάσιμες από όλους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το δε κόστος τους είναι λογικό και ανάλογο με τα ποσά τα οποία αφορούν οι προσφυγές. Τα μέρη λαμβάνουν επίσης μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά προσβληθείσας αποφάσεως, τα αγαθά τίθενται κανονικά σε ελεύθερη κυκλοφορία ενώ οι πληρωμές των δασμών μπορούν να παραμείνουν εκκρεμείς με την επιφύλαξη τυχόν μέτρων διασφάλισης που κρίνονται αναγκαία. Όταν απαιτείται, αυτό θα πρέπει να γίνεται υπό την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης, π.χ. τριτεγγύησης ή κατάθεσης·

δ) 

εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι υψηλότερες προδιαγραφές ακεραιότητας, ιδιαίτερα στα σύνορα, μέσω της εφαρμογής μέτρων που αντανακλούν τις αρχές των σχετικών διεθνών συμβάσεων και πράξεων στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως της αναθεωρημένης Δήλωσης της Αρούσα του ΠΟΤ (2003) και του κοινοτικού προσχεδίου περί τελωνειακής δεοντολογίας (2007).

3.  

Τα μέρη συμφωνούν να καταργήσουν:

α) 

οποιαδήποτε απαίτηση για την υποχρεωτική χρησιμοποίηση εκτελωνιστών·

β) 

οποιαδήποτε απαίτηση για την υποχρεωτική διενέργεια ελέγχων προ της αποστολής ή επιθεώρησης στον προορισμό.

4.  

Διατάξεις για τη διαμετακόμιση

α) 

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι κανόνες και ορισμοί σχετικά με τη διαμετακόμιση που προβλέπονται στις διατάξεις του ΠΟΕ (άρθρο V της GATT του 1994, και σχετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε διευκρινίσεων ή βελτιώσεων που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα για τη διευκόλυνση του εμπορίου). Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης όταν η διαμετακόμιση εμπορευμάτων αρχίζει ή τελειώνει στο έδαφος ενός εκ των μερών (εσωτερική διαμετακόμιση).

β) 

Τα μέρη επιδιώκουν τη σταδιακή διασυνδεσιμότητα των αντίστοιχων συστημάτων τελωνειακής διαμετακόμισης ενόψει της μελλοντικής συμμετοχής της Ουκρανίας στο κοινό σύστημα διαμετακόμισης που προβλέπεται στη Σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί του καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης.

γ) 

Τα μέρη εξασφαλίζουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών στα εδάφη τους για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα μέρη προωθούν επίσης τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της διαμετακόμισης.

Άρθρο 77

Σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα

Τα μέρη συμφωνούν:

α) 

να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση, στο μέτρο του δυνατού με ηλεκτρονικά μέσα, των οικείων νομοθετικών διατάξεων και των διαδικασιών τους, καθώς και της αιτιολόγησής τους. Χρειάζεται να θεσπισθεί μηχανισμός διαβούλευσης και να προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση νέων ή τροποποιημένων διατάξεων έως την έναρξη ισχύος τους·

β) 

ότι είναι απαραίτητο να διεξάγονται έγκαιρες και τακτικές διαβουλεύσεις με τους εμπορικούς εκπροσώπους για τις νομοθετικές προτάσεις και διαδικασίες που αφορούν τελωνειακά και εμπορικά θέματα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να δημιουργηθούν μηχανισμοί κατάλληλων και τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής κοινότητας·

γ) 

να δημοσιοποιούν τις σχετικές ανακοινώσεις διοικητικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων των υπηρεσιών και των διαδικασιών εισόδου, των ωραρίων και των διαδικασιών λειτουργίας των τελωνείων στους λιμένες και στα σημεία διέλευσης των συνόρων, καθώς και των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την παροχή πληροφοριών·

δ) 

να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπηρεσιών μέσω της χρήσης μη αυθαιρέτων και προσβάσιμων στο κοινό διαδικασιών, όπως μνημονίων συμφωνίας βασιζόμενων στα μνημόνια που εκδίδει ο ΠΟΤ·

ε) 

να εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες τελωνειακές και συναφείς απαιτήσεις και διαδικασίες τους εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εμπορικής κοινότητας, ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές και περιορίζουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό το εμπόριο.

Άρθρο 78

Τέλη και επιβαρύνσεις

Τα μέρη απαγορεύουν τα διοικητικά τέλη τα οποία έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή.

Όσον αφορά όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται από τις τελωνειακές αρχές κάθε μέρους, συμπεριλαμβανομένων των τελών και επιβαρύνσεων για καθήκοντα που αναλαμβάνει άλλη οντότητα εξ ονόματος των εν λόγω αρχών, κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, και με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του κεφαλαίου 1 (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των εμπορευμάτων στην αγορά) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι:

α) 

τα τέλη και οι επιβαρύνσεις μπορούν να επιβάλλονται μόνο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εκτός του καθορισθέντος ωραρίου και σε μέρη άλλα από αυτά που προβλέπονται στις τελωνειακές διατάξεις, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, σε σχέση με τις συγκεκριμένες εισαγωγές ή εξαγωγές ή για κάθε διατύπωση που απαιτείται για την πραγματοποίηση των εν λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών·

β) 

τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας·

γ) 

τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν υπολογίζονται κατ’ αξία·

δ) 

οι πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις δημοσιεύονται. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν αιτιολόγηση του τέλους ή της επιβάρυνσης για την παρασχεθείσα υπηρεσία, την αρμόδια αρχή, τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που θα εφαρμοσθούν, την προθεσμία και τον τρόπος της πληρωμής·

Οι πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις δημοσιεύονται στο επίσημα ορισμένο μέσο και, όπου είναι εφικτό και δυνατό, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο.

ε) 

δεν επιβάλλονται νέα ή τροποποιημένα τέλη και επιβαρύνσεις εάν δεν δημοσιευθούν προηγουμένως οι σχετικές πληροφορίες και δεν δοθεί εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

Άρθρο 79

Δασμολογητέα αξία

1.  
Η συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της GATT του 1994 που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, διέπει τους κανόνες για τη δασμολογητέα αξία που εφαρμόζονται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών. Οι διατάξεις της ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος αυτής. Δεν χρησιμοποιούνται ελάχιστες δασμολογητέες αξίες.
2.  
Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη κοινής προσέγγισης σε ζητήματα που αφορούν τη δασμολογητέα αξία.

Άρθρο 80

Τελωνειακή συνεργασία

Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους για την εξασφάλιση της υλοποίησης των στόχων του παρόντος κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας εύλογη ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της διευκόλυνσης, αφενός, και του αποτελεσματικού ελέγχου και της ασφάλειας, αφετέρου. Προς τον σκοπό αυτόν, τα μέρη χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, τα κοινοτικά Τελωνειακά Προσχέδια ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης.

Για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη, μεταξύ άλλων:

α) 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή νομοθεσία και τις τελωνειακές διαδικασίες·

β) 

αναλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες σχετικές με τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διέλευσης, και επίσης εργάζονται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής κοινότητας·

γ) 

συνεργάζονται στον τομέα του αυτοματισμού των τελωνειακών και άλλων εμπορικών διαδικασιών.

δ) 

ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, σχετικές πληροφορίες και δεδομένα με σεβασμό στον εμπιστευτικό χαρακτήρα ευαίσθητων δεδομένων και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ε) 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και/ή διεξάγουν διαβουλεύσεις με σκοπό τη διαμόρφωση, στο μέτρο του δυνατού, κοινών θέσεων στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στον τομέα των τελωνείων, όπως ο ΠΟΕ, ο ΠΟΤ, ο ΟΗΕ, η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη·

στ) 

συνεργάζονται για τον προγραμματισμό και την παροχή τεχνικής βοήθειας, ιδίως για να διευκολύνουν τις μεταρρυθμίσεις στον τελωνειακό τομέα και στον τομέα της διευκόλυνσης του εμπορίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας·

ζ) 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις τελωνειακές πράξεις, εστιάζοντας ιδίως στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και δη στον τομέα των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

η) 

προωθούν τον συντονισμό μεταξύ όλων των συνοριακών αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων και την ενίσχυση των ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς συνοριακούς ελέγχους, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο·

θ) 

αναγνωρίζουν αμοιβαίως, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους και τους τελωνειακούς ελέγχους. Το πεδίο, η εφαρμογή και οι πρακτικές λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας αποφασίζονται από την υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 83 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 81

Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 80 της παρούσας συμφωνίας, οι διοικήσεις των μερών παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου ΙΙ της παρούσας συμφωνίας για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.

Άρθρο 82

Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων

Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση των ικανοτήτων με σκοπό τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και την εφαρμογή τελωνειακών μεταρρυθμίσεων.

Άρθρο 83

Υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

Συγκροτείται υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, η οποία υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητές της στην επιτροπή σύνδεσης με τη σύνθεση που προβλέπει το άρθρο 465 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας. Το έργο της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας περιλαμβάνει τακτικές διαβουλεύσεις και παρακολούθηση της εφαρμογής και της διαχείρισης του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της τελωνειακής συνεργασίας, της διασυνοριακής τελωνειακής συνεργασίας και διαχείρισης, της τεχνικής βοήθειας, των κανόνων καταγωγής και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, καθώς και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα.

Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) 

μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος κεφαλαίου και των πρωτοκόλλων 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας·

β) 

αποφασίζει σχετικά με μέτρα και πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και των πρωτοκόλλων 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, της αμοιβαίας αναγνώρισης των τελωνειακών ελέγχων και των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης, καθώς και των πλεονεκτημάτων που καθορίζονται με κοινή συμφωνία·

γ) 

ανταλλάσσει απόψεις επί παντός ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών μέτρων και των πόρων που προορίζονται για αυτά·

δ) 

διατυπώνει συστάσεις εάν χρειασθεί·και

ε) 

εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 84

Προσέγγιση της τελωνειακής νομοθεσίας

Η σταδιακή προσέγγιση προς την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, όπως προβλέπεται στα ενωσιακά και διεθνή πρότυπα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα XV της παρούσας συμφωνίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Εγκατασταση, εμπορικες συναλλαγες στον τομεα των υπηρεσιων και ηλεκτρονικο εμποριοΤμημα 1

Γενικες διαταξεις

Άρθρο 85

Στόχος, πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

1.  
Τα μέρη, επιβεβαιώνοντας τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία ΠΟΕ, ορίζουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη σταδιακή αμοιβαία ελευθέρωση της εγκατάστασης και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και για τη συνεργασία στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
2.  
Οι δημόσιες συμβάσεις ρυθμίζονται από το κεφάλαιο 8 (Δημόσιες συμβάσεις) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, και καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι επιβάλλει υποχρέωση σχετικά με δημόσιες συμβάσεις.
3.  
Οι επιδοτήσεις ρυθμίζονται στο κεφάλαιο 10 (Ανταγωνισμός) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, και οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα μέρη.
4.  
Κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα ρύθμισης και θέσπισης νέων κανονιστικών ρυθμίσεων για την επίτευξη θεμιτών πολιτικών στόχων, υπό την επιφύλαξ ότι είναι συμβατές με το παρόν κεφάλαιο.
5.  
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ενός μέρους, ούτε σε μέτρα που αφορούν θέματα σχετικά με την υπηκοότητα, τη διαμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί της κυκλοφορίας των προσώπων του τίτλου ΙΙΙ (Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) της παρούσας συμφωνίας, καμία διάταξη του παρόντος τίτλου δεν απαγορεύει στα μέρη να εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση της εισόδου ή της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας φυσικών προσώπων και την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας αυτών διαμέσου των εθνικών τους συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να ακυρώνουν ή να αποδυναμώνουν τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε μέρος από τους όρους του παρόντος κεφαλαίου ( 10 ).

Άρθρο 86

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

1. 

«μέτρο», κάθε μέτρο που λαμβάνεται από ένα μέρος υπό μορφή νόμου, κανονισμού, κανόνα, διαδικασίας, απόφασης, διοικητικής πράξης ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή·

2. 

«μέτρο που λαμβάνεται ή διατηρείται από μέρος», το μέτρο που λαμβάνεται από:

α) 

κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές· και

β) 

μη κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί από κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ή αρχές·

3. 

«φυσικό πρόσωπο ενός μέρους», υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοος της Ουκρανίας σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία·

4. 

«νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή με άλλο τρόπο οργανωθεί, βάσει του ισχύοντος δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, η οποία ανήκει στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των οικονομικών συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων, των προσωπικών εταιρειών, των κοινών επιχειρήσεων, των ατομικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων·

5. 

ως «νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ» ή «νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας» νοείται:

νομικό πρόσωπο που συγκροτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, αντιστοίχως, και έχει την καταστατική έδρα του, την κεντρική του διοίκηση ή τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων του στο έδαφος για το οποίο ισχύει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος της Ουκρανίας, αντιστοίχως·

Εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο έχει μόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική του διοίκηση στο έδαφος για το οποίο ισχύει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος της Ουκρανίας, αντιστοίχως, δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ ή νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας, αντιστοίχως, εκτός εάν αν οι δραστηριότητές του έχουν πραγματική και αδιάλειπτη σχέση με την οικονομία του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας, αντιστοίχως·

6. 

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύονται εκτός του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, αντιστοίχως, καλύπτονται επίσης από την παρούσα συμφωνία εάν τα σκάφη τους έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας και φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας·

7. 

«θυγατρική εταιρεία νομικού προσώπου ενός μέρους», νομικό πρόσωπο επί του οποίου ασκείται ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νομικό πρόσωπο του ίδιου μέρους ( 11

8. 

«υποκατάστημα νομικού προσώπου», τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, ο οποίος:

α) 

έχει χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας·

β) 

διαθέτει διαχειριστική δομή· και

γ) 

διαθέτει τον υλικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τρίτους, οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται νομικός δεσμός με τη μητρική εταιρεία, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να συναλλάσσονται απευθείας με την εν λόγω μητρική εταιρεία αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνιστά την επέκταση αυτής·

9. 

ως «εγκατάσταση» νοείται:

α) 

όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας, το δικαίωμα να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης, νομικού προσώπου και/ή της ίδρυσης υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπίας στην Ουκρανία ή στο μέρος ΕΕ, αντιστοίχως·

β) 

όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, το δικαίωμα των φυσικών προσώπων του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα και να ιδρύουν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων ασκούν ουσιαστικό έλεγχο.

10. 

«επενδυτής», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέρους που ενδιαφέρεται να ασκήσει ή ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της σύστασης επιχείρησης·

11. 

ο όρος «οικονομικές δραστηριότητες» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες βιομηχανικού, εμπορικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, καθώς και τις δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελμάτων, αλλά όχι τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας·

12. 

«λειτουργία», η άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων·

13. 

ο όρος «υπηρεσίες» περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας·

14. 

«υπηρεσίες και λοιπές δραστηριότητες που παρέχονται κατά την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας», υπηρεσίες ή δραστηριότητες που δεν παρέχονται ούτε σε εμπορική βάση ούτε σε ανταγωνισμό με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς·

15. 

«διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών», η παροχή υπηρεσίας:

α) 

από το έδαφος ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους·

β) 

στο έδαφος μέρους για τους χρήστες υπηρεσιών του άλλου μέρους·

16. 

«πάροχος υπηρεσιών ενός μέρους», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέρους που ενδιαφέρεται να παράσχει ή ήδη παρέχει υπηρεσία, μεταξύ άλλων μέσω εγκατάστασης·

17. 

«στελέχη», φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο ενός μέρους, εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, και τα οποία είναι υπεύθυνα για τη σύσταση ή τον κατάλληλο έλεγχο, τη διοίκηση και τη λειτουργία μιας εγκατάστασης.

Ο όρος «στελέχη» περιλαμβάνει τους επιχειρηματικούς επισκέπτες που είναι αρμόδιοι για τη σύσταση μιας εγκατάστασης και τα πρόσωπα που μετατίθενται ενδοϋπηρεσιακά·

α) 

ως «επιχειρηματικοί επισκέπτες» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ανώτερη θέση και είναι υπεύθυνα για τη σύσταση μια εγκατάστασης. Οι επιχειρηματικοί επισκέπτες δεν συμμετέχουν σε απευθείας συναλλαγές με το ευρύ κοινό και δεν λαμβάνουν αμοιβή από πηγή που βρίσκεται στην επικράτεια του μέρους υποδοχής·

β) 

ως «πρόσωπα μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν απασχοληθεί από νομικό πρόσωπο ενός μέρους ή υπήρξαν εταίροι σε αυτό (εκτός από τους πλειοψηφούντες μετόχους) επί ένα τουλάχιστον έτος και τα οποία μετατίθενται προσωρινά σε εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους. Το σχετικό φυσικό πρόσωπο πρέπει να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i) 

Διευθυντικά στελέχη:

Ανώτερα στελέχη νομικού προσώπου που ασκούν κατ’ εξοχήν διευθυντικά καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία ή τη διεύθυνση κατά κύριο λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων της επιχείρησης ή εξομοιούμενων παραγόντων· στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται τα εξής:

— 
η διοίκηση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υποδιαίρεσης αυτής·
— 
η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας των άλλων υπαλλήλων με εποπτικές, επαγγελματικές ή διοικητικές αρμοδιότητες·
— 
έχουν την εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό ή να προτείνουν την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού ή να αναλαμβάνουν άλλες συναφείς ενέργειες.
ii) 

Εξειδικευμένο προσωπικό:

Τα άτομα που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη διαχείριση της εγκατάστασης. Για την αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων λαμβάνονται υπόψη, όχι μόνον οι γνώσεις που αφορούν ειδικά την εγκατάσταση, αλλά και το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει υψηλού επιπέδου προσόντα για ένα είδος εργασίας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, καθώς και την ιδιότητα του μέλους αναγνωρισμένου επαγγέλματος.

18. 

«ασκούμενοι πτυχιούχοι», φυσικά πρόσωπα ενός μέρους που έχουν απασχοληθεί από νομικό πρόσωπο του εν λόγω μέρους τουλάχιστον επί ένα έτος, διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και μετατέθηκαν προσωρινά σε εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη ή την απόκτηση κατάρτισης σε επιχειρηματικές τεχνικές ή μεθόδους ( 12

19. 

«πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών», τα φυσικά πρόσωπα που είναι αντιπρόσωποι παρόχου υπηρεσιών ενός μέρους και επιζητούν προσωρινή είσοδο στο έδαφος του άλλου μέρους με σκοπό τη διαπραγμάτευση της πώλησης υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση υπηρεσιών για τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών. Δεν συμμετέχουν στην πραγματοποίηση απευθείας πωλήσεων προς το ευρύ κοινό και δεν λαμβάνουν αμοιβή από πηγή που βρίσκεται στην επικράτεια του μέρους υποδοχής·

20. 

«συμβατικοί πάροχοι υπηρεσιών», φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο ενός μέρους, το οποίο δεν διαθέτει εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους και το οποίο έχει συνάψει σύμβαση καλής πίστης ( 13 ) για την παροχή υπηρεσιών με τελικό καταναλωτή στο δεύτερο μέρος, βάσει της οποίας απαιτείται η παρουσία σε προσωρινή βάση των υπαλλήλων του στο εν λόγω μέρος προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών·

21. 

«ανεξάρτητοι επαγγελματίες», φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσίας και είναι εγκατεστημένα ως αυτοαπασχολούμενοι στο έδαφος ενός μέρους και τα οποία δεν διαθέτουν εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους και έχουν συνάψει σύμβαση καλής πίστης (13)  για την παροχή υπηρεσιών με τελικό καταναλωτή στο δεύτερο μέρος, βάσει της οποίας απαιτείται η παρουσία τους σε προσωρινή βάση σε αυτό το μέρος προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών.Τμημα 2

Επιχειρηση

Άρθρο 87

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα μέτρα που θεσπίζονται ή διατηρούνται σε ισχύ από τα μέρη και επηρεάζουν την εγκατάσταση ( 14 ) σε σχέση με οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, με εξαίρεση τις ακόλουθες:

α) 

μεταλλεία, παραγωγή και επεξεργασία ( 15 ) πυρηνικών υλικών·

β) 

παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού·

γ) 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

δ) 

εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές ( 16 ), και

ε) 

εσωτερικές και διεθνείς υπηρεσίες αερομεταφοράς ( 17 ), είτε τακτικές είτε μη τακτικές, και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, με εξαίρεση:

i) 

τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος αποσύρεται από τη γραμμή·

ii) 

την πώληση και εμπορική προώθηση υπηρεσιών αερομεταφοράς·

iii) 

τις υπηρεσίες που αφορούν το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων («ΗΣΚ»)·

iv) 

τις υπηρεσίες εδάφους·

v) 

τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης αερολιμένα.

Άρθρο 88

Εθνική μεταχείριση και μεταχείριση μάλλον ευνοούμενου κράτους

1.  

Υπό τις επιφυλάξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI-Δ της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία επιφυλάσσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας:

i) 

όσον αφορά την εγκατάσταση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπιών νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά της νομικά πρόσωπα ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη·

ii) 

όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπιών νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ στην Ουκρανία, αφότου εγκατασταθούν, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά της νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών· ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών νομικών προσώπων τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη ( 18 ).

2.  

Υπό τις επιφυλάξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI-Α της παρούσας συμφωνίας, το μέρος ΕΕ επιφυλάσσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας:

i) 

όσον αφορά την εγκατάσταση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπιών νομικών προσώπων της Ουκρανίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει το μέρος ΕΕ στα δικά του νομικά πρόσωπα ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη·

ii) 

όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπιών νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ στην Ουκρανία, αφότου εγκατασταθούν, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά της νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών· ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών νομικών προσώπων τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι καλύτερη ( 19 ).

3.  
Υπό τις επιφυλάξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα XVI-A και XVI-Δ της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν θεσπίζουν νέους κανονισμούς ή μέτρα που εισάγουν διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την εγκατάσταση νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας στο έδαφός τους ή σε σχέση με τη λειτουργία τους, αφότου εγκατασταθούν, σε σύγκριση με τη μεταχείριση των δικών τους νομικών προσώπων.

Άρθρο 89

Επανεξέταση

1.  
Με σκοπό τη σταδιακή ελευθέρωση των προϋποθέσεων εγκατάστασης, τα μέρη επανεξετάζουν τακτικά το νομικό πλαίσιο περί εγκατάστασης ( 20 ), καθώς και το κλίμα στον τομέα αυτόν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών.
2.  
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη αξιολογούν οποιαδήποτε εμπόδια εντοπίζονται όσον αφορά την εγκατάσταση και διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών, με στόχο την εμβάθυνση των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και τη συμπερίληψη διατάξεων για την προστασία των επενδύσεων και για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους.

Άρθρο 90

Άλλες συμφωνίες

Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι περιορίζει τα δικαιώματα των επενδυτών των μερών να επωφεληθούν από οποιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική διεθνή συμφωνία σχετικά με τις επενδύσεις της οποίας είναι μέρη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουκρανία.

Άρθρο 91

Πρότυπο μεταχείρισης των υποκαταστημάτων και των γραφείων αντιπροσωπίας

1.  
Οι διατάξεις του άρθρου 88 της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ μέρους ενός από τα μέρη, ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο έδαφός του υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπίας του άλλου μέρους, τα οποία δεν έχουν συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, λόγω των νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπίας και των υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπίας των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του ή, όσον αφορά χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας.
2.  
Η διαφορετική μεταχείριση δεν υπερβαίνει τον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος ως αποτέλεσμα των εν λόγω νομικών και τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας.Τμημα 3

Διασυνοριακη παροχη υπηρεσιων

Άρθρο 92

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα μέτρα των μερών τα οποία επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) 

τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες ( 21

β) 

τις εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές ( 22 )· και

γ) 

τις εσωτερικές και διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες ( 23 ), είτε τακτικές είτε μη τακτικές, και τις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, με εξαίρεση:

i) 

τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος αποσύρεται από τη γραμμή·

ii) 

την πώληση και εμπορική προώθηση υπηρεσιών αερομεταφοράς·

iii) 

τις υπηρεσίες ΗΣΚ·

iv) 

τις υπηρεσίες εδάφους·

v) 

τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης αερολιμένα.

Άρθρο 93

Πρόσβαση στην αγορά

1.  
Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, έκαστο μέρος επιφυλάσσει στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που προβλέπουν οι ειδικές δεσμεύσεις των παραρτημάτων XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας.
2.  

Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά, τα μέτρα τα οποία δεν διατηρούνται σε ισχύ ούτε θεσπίζονται από ένα μέρος, είτε σε επίπεδο περιφερειακής υποδιαίρεσης είτε στο σύνολο του εδάφους του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήματα XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας, είναι τα εξής:

α) 

περιορισμοί ως προς τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών, υπό μορφή είτε αριθμητικών ποσοστώσεων, μονοπωλίων, αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών ή επιβολής του κριτηρίου των οικονομικών αναγκών·

β) 

περιορισμοί ως προς τη συνολική αξία συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών ή στοιχείων του ενεργητικού υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή επιβολής του κριτηρίου των οικονομικών αναγκών·

γ) 

περιορισμοί ως προς τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών ή ως προς τη συνολική ποσότητα των παραγόμενων υπηρεσιών, η οποία εκφράζεται με καθορισμένες αριθμητικές μονάδες, υπό μορφή ποσοστώσεων ή απαίτησης για εξέταση των οικονομικών αναγκών.

Άρθρο 94

Εθνική μεταχείριση

1.  
Στους τομείς στους οποίους οι υποχρεώσεις πρόσβασης στην αγορά περιλαμβάνονται στα παραρτήματα XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας, και με την επιφύλαξη τυχόν όρων και περιορισμών που καθορίζονται σε αυτά, έκαστο μέρος επιφυλάσσει στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους, όσον αφορά όλα τα μέτρα που επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που επιφυλάσσει στις δικές του ομοειδείς υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών.
2.  
Ένα μέρος είναι δυνατόν να πληροί την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παραχωρώντας στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους, είτε τυπικά πανομοιότυπη μεταχείριση με αυτή που επιφυλάσσει στις δικές του ομοειδείς υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών, είτε τυπικά διαφορετική μεταχείριση.
3.  
Η τυπικά πανομοιότυπη ή η τυπικά διαφορετική μεταχείριση θεωρείται ότι είναι λιγότερο ευνοϊκή εάν τροποποιεί τους όρους ανταγωνισμού υπέρ των υπηρεσιών ή παρόχων υπηρεσιών του μέρους, σε σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες ή παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους.
4.  
Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν νοούνται ως απαίτηση έναντι οιουδήποτε μέρους να αντισταθμίσει τυχόν εγγενή ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που απορρέουν από τον αλλοδαπό χαρακτήρα των εκάστοτε υπηρεσιών ή παρόχων υπηρεσιών.

Άρθρο 95

Κατάλογος δεσμεύσεων

1.  
Οι τομείς στων οποίων την ελευθέρωση προβαίνει κάθε μέρος σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο και οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης που εφαρμόζονται, μέσω επιφυλάξεων, σε υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους στους εν λόγω τομείς καθορίζονται σε καταλόγους δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, όπως υφίστανται ή ενδέχεται να προκύψουν δυνάμει της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1989 για τη διασυνοριακή τηλεόραση και της ευρωπαϊκής σύμβασης του 1992 για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές, οι κατάλογοι δεσμεύσεων των παραρτημάτων XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας δεν περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Άρθρο 96

Επανεξέταση

Ενόψει της σταδιακής ελευθέρωσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεταξύ των μερών, η Επιτροπή Εμπορίου επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τους καταλόγους των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 95 της παρούσας συμφωνίας. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την εφαρμογή και την επιβολή του κεκτημένου της ΕΕ όπως αναφέρεται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας, καθώς και ο αντίκτυπός του στην κατάργηση των εναπομενόντων εμποδίων για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μεταξύ των μερών.Τμημα 4

Προσωρινη παρουσια φυσικων προσωπων για επιχειρηματικους σκοπους

Άρθρο 97

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται για τα μέτρα των μερών που αφορούν την είσοδο και την προσωρινή διαμονή ( 24 ) στο έδαφός τους κατηγοριών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 86 παράγραφοι 17 έως 21 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 98

Στελέχη

1.  
Κάθε νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ ή κάθε νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές εταιρείες, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία αντιπροσωπίας του που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Ουκρανίας ή του μέρους ΕΕ, αντιστοίχως, να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν στελέχη, κατά την έννοια του άρθρου 86 της παρούσας συμφωνίας, που απασχολούνται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα, θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπίας. Οι άδειες διαμονής και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της συγκεκριμένης απασχόλησης. Η είσοδος και η προσωρινή διαμονή των εν λόγω υπαλλήλων επιτρέπεται για χρονική περίοδο έως τριών ετών.
2.  
Η είσοδος και προσωρινή παρουσία εντός του εδάφους του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας υπηκόων της Ουκρανίας και του μέρους της ΕΕ, αντιστοίχως, επιτρέπεται όταν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα είναι εκπρόσωποι νομικών προσώπων και είναι επιχειρηματικοί επισκέπτες κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 17 στοιχείο α) της παρούσας συμφωνίας. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η είσοδος και η προσωρινή διαμονή επιχειρηματικών επισκεπτών επιτρέπεται για περίοδο έως 90 ημερών ανά δωδεκάμηνο.

Άρθρο 99

Ασκούμενοι πτυχιούχοι

Κάθε νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ ή κάθε νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας έχει δικαίωμα να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές εταιρείες, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία αντιπροσωπίας του που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Ουκρανίας ή του μέρους ΕΕ, αντιστοίχως, να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την εγκατάσταση, ασκούμενους πτυχιούχους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα, θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπίας. Η είσοδος και η προσωρινή διαμονή ασκούμενων πτυχιούχων επιτρέπεται για περίοδο έως ενός έτους.

Άρθρο 100

Πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών

Κάθε μέρος επιτρέπει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή επιχειρηματικών επισκεπτών για περίοδο έως 90 ημερών ανά δωδεκάμηνο.

Άρθρο 101

Πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει

1.  
Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει δυνάμει της Γενικής Συμφωνίας του 1994 για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (εφεξής «GATS») όσον αφορά την είσοδο και προσωρινή διαμονή των παρόχων συμβατικών υπηρεσιών.
2.  

Για κάθε τομέα που απαριθμείται κατωτέρω, κάθε μέρος επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών στο έδαφός του από παρόχους συμβατικών υπηρεσιών του άλλου μέρους, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στα παραρτήματα XVI-Γ και XVI-ΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες:

α) 

Νομικές υπηρεσίες

β) 

Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων

γ) 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της φορολογίας

δ) 

Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου

ε) 

Υπηρεσίες μηχανικού, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού

στ) 

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

ζ) 

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

η) 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

θ) 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης

ι) 

Υπηρεσίες συναφείς προς τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης

ια) 

Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

ιβ) 

Συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών

ιγ) 

Συντήρηση και επιδιόρθωση εξοπλισμού στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση ή μετά τη χρηματοδοτική μίσθωση

ιδ) 

Υπηρεσίες μετάφρασης

ιε) 

Διερευνητικές εργασίες του χώρου των εργοταξίων

ιστ) 

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες

ιζ) 

Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες οργάνωσης περιηγήσεων

ιη) 

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας

3.  

Οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα μέρη τελούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση ως υπάλληλοι νομικού προσώπου, το οποίο έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες·

β) 

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος θα πρέπει να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες ως υπάλληλοι του νομικού προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες τουλάχιστον κατά το έτος αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για είσοδο στο άλλο μέρος. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης εισόδου στο άλλο μέρος, τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής πείρας ( 25 ) στον τομέα δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.

γ) 

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος πρέπει να διαθέτουν:

i) 

πανεπιστημιακό πτυχίο ή άλλο τίτλο ο οποίος πιστοποιεί γνώσεις ανάλογου επιπέδου ( 26 )· και

ii) 

επαγγελματικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που ισχύουν στο μέρος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

δ) 

Το φυσικό πρόσωπο δεν λαμβάνει αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος του άλλου μέρους πέραν της αμοιβής που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί το φυσικό πρόσωπο·

ε) 

Η προσωρινή είσοδος και διαμονή φυσικών προσώπων στο οικείο μέρος υπολογίζεται για αθροιστική περίοδο όχι άνω των έξι μηνών ή, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, εικοσιπέντε εβδομάδων ανά δωδεκάμηνο ή για τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι βραχύτερη·

στ) 

Η πρόσβαση που χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά μόνον τη δραστηριότητα υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και δεν παρέχει δικαίωμα άσκησης του επαγγελματικού τίτλου του μέρους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

ζ) 

Ο αριθμός των προσώπων που καλύπτονται από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν υπερβαίνει τον αριθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως είναι δυνατόν να καθορίζεται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του μέρους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

η) 

Άλλοι περιορισμοί που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των φυσικών προσώπων με τη μορφή επιβολής του κριτηρίου των οικονομικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στα παραρτήματα XVI-Γ και XVI–ΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες.

Άρθρο 102

Ανεξάρτητοι επαγγελματίες

1.  
Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει δυνάμει της συμφωνίας GATS όσον αφορά την είσοδο και προσωρινή διαμονή ανεξάρτητων επαγγελματιών.
2.  

Για κάθε τομέα που απαριθμείται κατωτέρω, κάθε μέρος επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών στο έδαφός του από παρόχους συμβατικών υπηρεσιών του άλλου μέρους, υπό τους όρους που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στα παραρτήματα XVI-Γ και XVI-ΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες.

α) 

Νομικές υπηρεσίες

β) 

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

γ) 

Υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού

δ) 

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

ε) 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης και υπηρεσίες συναφείς προς την παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης

στ) 

Υπηρεσίες μετάφρασης

3.  

Οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα μέρη τελούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση ως αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα εγκατεστημένα στο άλλο μέρος και πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες·

β) 

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος πρέπει να διαθέτουν, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης εισόδου στο άλλο μέρος, τουλάχιστον έξι έτη επαγγελματικής πείρας στον τομέα δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης·

γ) 

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος πρέπει να διαθέτουν:

i) 

πανεπιστημιακό πτυχίο ή άλλο τίτλο ο οποίος πιστοποιεί γνώσεις ανάλογου επιπέδου ( 27 )· και

ii) 

επαγγελματικά προσόντα εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που ισχύουν στο μέρος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

δ) 

Η είσοδος και προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο έδαφος του οικείου μέρους επιτρέπονται για αθροιστική περίοδο όχι άνω των έξι μηνών ή, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου, εικοσιπέντε εβδομάδων ανά δωδεκάμηνο ή για τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με το ποια περίοδος είναι βραχύτερη·

ε) 

Η πρόσβαση που παρέχεται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά μόνο τη δραστηριότητα παροχής της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης· δεν παρέχει δικαίωμα άσκησης του επαγγελματικού τίτλου του μέρους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

στ) 

Άλλοι περιορισμοί που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των φυσικών προσώπων με τη μορφή επιβολής του κριτηρίου των οικονομικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στα παραρτήματα XVI-Γ και XVI–ΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες.Τμημα 5

Ρυθμιστικο πλαισιοΕνοτητα 1

Εγχωριες κανονιστικες ρυθμισεις

Άρθρο 103

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.  

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τα μέτρα των μερών που αφορούν την αδειοδότηση και τα οποία επηρεάζουν:

α) 

τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

β) 

την εγκατάσταση στο έδαφός τους των νομικών και φυσικών προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 86 της παρούσας συμφωνίας· ή

γ) 

την εγκατάσταση στο έδαφός τους των κατηγοριών φυσικών προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 86 παράγραφοι 17 έως 21 της παρούσας συμφωνίας.

2.  
Στην περίπτωση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στους τομείς για τους οποίους το μέρος ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στον βαθμό που εφαρμόζονται οι εν λόγω συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στην περίπτωση της εγκατάστασης, οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε τομείς για τους οποίους αναφέρονται επιφυλάξεις σύμφωνα με τα παραρτήματα XVI-A και XVI-Δ της παρούσας συμφωνίας. Στην περίπτωση της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε τομείς για τους οποίους αναφέρονται επιφυλάξεις σύμφωνα με τα παραρτήματα XVI-Γ και XVI-ΣΤ της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε μέτρα στον βαθμό που αυτά συνιστούν περιορισμούς που δεν καταχωρούνται σε πίνακες βάσει των άρθρων 88, 93 και 94 της παρούσας συμφωνίας.
4.  

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α) 

«αδειοδότηση», κάθε διαδικασία που υποχρεώνει πάροχο υπηρεσίας ή επενδυτή να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση απόφασης που τον εξουσιοδοτεί είτε να παρέχει υπηρεσία, μεταξύ άλλων μέσω εγκατάστασης, είτε να δραστηριοποιηθεί σε οικονομική δραστηριότητα εκτός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης απόφασης για την τροποποίηση ή την ανανέωση της εν λόγω εξουσιοδότησης,

β) 

«αρμόδια αρχή», κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική διοίκηση και αρχή ή μη κυβερνητική οντότητα κατά την άσκηση των εξουσιών που της έχουν εκχωρηθεί από κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ή αρχές, η οποία λαμβάνει απόφαση σχετικά με αδειοδότηση,

γ) 

«διαδικασίες αδειοδότησης», οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο πλαίσιο της αδειοδότησης.

Άρθρο 104

Προϋποθέσεις αδειοδότησης

1.  
Η αδειοδότηση πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων τα οποία δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να ασκούν κατά τρόπο αυθαίρετο την εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτουν.
2.  

Τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α) 

είναι αναλογικά προς έναν θεμιτό στόχο δημόσιας πολιτικής·

β) 

είναι σαφή και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση·

γ) 

είναι αντικειμενικά·

δ) 

είναι προκαθορισμένα·

ε) 

έχουν δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων·

στ) 

είναι διαφανή και προσβάσιμα.

3.  
Η άδεια χορηγείται αφ’ ης στιγμής ολοκληρώνεται η δέουσα εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόκτησή της.
4.  
Το άρθρο 286 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
5.  
Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι περιορισμένος λόγω της σπανιότητας των διαθέσιμων φυσικών πόρων ή τεχνικών δυνατοτήτων, τα μέρη εφαρμόζουν διαδικασία επιλογής μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία παρέχει πλήρεις εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά την κατάλληλη δημοσιοποίηση της έναρξης, της διεξαγωγής και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
6.  
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κατά τη θέσπιση των κανόνων για τη διαδικασία επιλογής τα μέρη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη θεμιτούς στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Άρθρο 105

Διαδικασίες αδειοδότησης

1.  
Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης είναι σαφείς, δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων και παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν αντικειμενικά και αμερόληπτα.
2.  
Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης είναι όσο το δυνατόν απλούστερες και δεν περιπλέκουν ούτε καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας. Τα τέλη για την υποβολή της αίτησης αδειοδότησης ( 28 ) που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες είναι εύλογα και ανάλογα του κόστους των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης.
3.  
Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν εντός εύλογης προθεσμίας η οποία δημοσιοποιείται εκ των προτέρων. Η προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται μόνον από τη χρονική στιγμή της παραλαβής όλων των εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές. Όταν δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέματος, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, από την αρμόδια αρχή, για εύλογο χρονικό διάστημα. Η παράταση και η διάρκειά της αιτιολογούνται δεόντως και κοινοποιούνται στον αιτούντα πριν από την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας.
4.  
Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτών ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενδέχεται να ανασταλεί από τις αρμόδιες αρχές έως ότου αυτές παραλάβουν όλα τα έγγραφα.
5.  
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αδειοδότησης, ο αιτών θα πρέπει να ενημερωθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Καταρχήν, ο αιτών, κατόπιν αιτήματός του, ενημερώνεται για τους λόγους απόρριψης της αίτησής του και για το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης.Υποτμημα 2

Διαταξεις γενικης εφαρμογης

Άρθρο 106

Αμοιβαία αναγνώριση

1.  
Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζει ένα μέρος να απαιτεί από τα φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους και/ή την επαγγελματική πείρα που καθορίζονται στο έδαφος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, για τον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων.
2.  
Τα μέρη ενθαρρύνουν τους αρμόδιους αντιπροσωπευτικούς επαγγελματικούς φορείς στα αντίστοιχα εδάφη τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εμπορίου συστάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση, με σκοπό την εκπλήρωση, στο σύνολό τους ή εν μέρει, εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών, των κριτηρίων που εφαρμόζει κάθε μέρος για την έγκριση, την αδειοδότηση, τη λειτουργία και την πιστοποίηση των επενδυτών και των παρόχων, επαγγελματικών ιδίως, υπηρεσιών.
3.  
Με την παραλαβή της σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Εμπορίου, εντός εύλογου χρόνου, εξετάζει τη σύσταση με σκοπό να καθορίσει κατά πόσο είναι σύμφωνη με την παρούσα συμφωνία.
4.  
Εάν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, κριθεί ότι μια σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι συμβατή με την παρούσα συμφωνία και ότι υπάρχει επαρκής αντιστοιχία μεταξύ των σχετικών κανονισμών των μερών, τα μέρη διαπραγματεύονται, προκειμένου να εφαρμόσουν την εν λόγω σύσταση μέσω των αρμόδιων αρχών τους, συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των απαιτήσεων, των επαγγελματικών προσόντων, των αδειών και άλλων κανονισμών.
5.  
Κάθε τέτοια συμφωνία πρέπει να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας του ΠΟΕ, και ιδίως με το άρθρο VII της GATS.

Άρθρο 107

Διαφάνεια και δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών

1.  
Κάθε μέρος ανταποκρίνεται αμέσως σε όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται από το άλλο μέρος για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα γενικής εφαρμογής που έχει λάβει ή τις διεθνείς συμφωνίες που αφορούν ή επηρεάζουν την παρούσα συμφωνία. Κάθε μέρος δημιουργεί επίσης ένα ή περισσότερα κέντρα πληροφόρησης για να παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συγκεκριμένες πληροφορίες σε επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τα κέντρα πληροφόρησης που έχουν δημιουργήσει. Τα κέντρα πληροφόρησης δεν είναι αναγκαίο να αποτελούν θεματοφύλακες νόμων και κανονισμών.
2.  
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει τα μέρη να παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες των οποίων η κοινολόγηση θα εμπόδιζε την επιβολή των νόμων ή θα ήταν κατ’ άλλον τρόπον αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών.Υποτμημα 3

Υπηρεσιες πληροφορικης

Άρθρο 108

Μνημόνιο συναντίληψης για τις υπηρεσίες πληροφορικής

1.  
Στον βαθμό που οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής ελευθερώνονται σύμφωνα με τα τμήματα 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι συναφείς υπηρεσίες καθιστούν εφικτή την παροχή άλλων υπηρεσιών τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα, τα μέρη διακρίνουν μεταξύ της υπηρεσίας διευκόλυνσης και του περιεχομένου ή των βασικών υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά κατά τρόπον ώστε το περιεχόμενο ή η βασική υπηρεσία να μην χαρακτηρίζεται ως υπηρεσία πληροφορικής και συναφής υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.  
Ως υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που ορίζονται στον κώδικα CPC 84 των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των βασικών υπηρεσιών όσο και των βασικών λειτουργιών ή των συνδυασμών βασικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν παρέχονται μέσω δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Βασικές υπηρεσίες είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν:

α) 

συμβουλές, στρατηγική, ανάλυση, σχεδιασμό, εξειδίκευση, μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή, ολοκλήρωση, δοκιμή, διόρθωση σφαλμάτων, επικαιροποίηση, υποστήριξη, τεχνική βοήθεια ή διαχείριση υπολογιστών ή συστημάτων υπολογιστών ή για αυτά· ή

β) 

προγράμματα πληροφορικής που ορίζονται ως τα σύνολα εντολών που απαιτούνται για να λειτουργούν και να επικοινωνούν οι υπολογιστές (στο εσωτερικό τους και μεταξύ τους), συν συμβουλές, στρατηγική, ανάλυση, σχεδιασμός, ειδίκευση, μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή, ολοκλήρωση, δοκιμή, διόρθωση σφαλμάτων, επικαιροποίηση, αναπροσαρμογή, συντήρηση, υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, διαχείριση ή χρήση προγραμμάτων υπολογιστών ή για προγράμματα υπολογιστών· ή

γ) 

επεξεργασία δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων, φιλοξενία δεδομένων ή υπηρεσίες βάσης δεδομένων· ή

δ) 

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών· ή

ε) 

υπηρεσίες κατάρτισης για το προσωπικό πελατών, σε σχέση με προγράμματα υπολογιστών, υπολογιστές ή συστήματα υπολογιστών και που δεν κατατάσσονται κάπου αλλού.Υποτμημα 4

Ταχυδρομεια και ταχυμεταφορες

Άρθρο 109

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.  
Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου για όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών οι οποίες ελευθερώνονται σύμφωνα με τα τμήματα 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου.
2.  

Για τον σκοπό του παρόντος υποτμήματος και των τμημάτων 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) 

«άδεια», έγκριση που χορηγείται σε μεμονωμένο πάροχο από κανονιστική αρχή, η οποία απαιτείται πριν από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας παροχής μιας δεδομένης υπηρεσίας.

β) 

«καθολική υπηρεσία», η μόνιμη παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συγκεκριμένης ποιότητας σε όλα τα σημεία της επικράτειας ενός μέρους σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες.

Άρθρο 110

Πρόληψη αντιανταγωνιστικών πρακτικών στον τομέα των ταχυδρομείων και των ταχυμεταφορών

Θεσπίζονται ή διατηρούνται σε ισχύ ενδεδειγμένα μέτρα με σκοπό την πρόληψη της εφαρμογής ή της συνέχισης αντιανταγωνιστικών πρακτικών από παρόχους οι οποίοι, ατομικά ή από κοινού, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους όρους συμμετοχής (όσον αφορά τις τιμές και την προσφορά) στη σχετική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης της θέσης τους στην αγορά.

Άρθρο 111

Καθολική υπηρεσία

Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το είδος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας που επιθυμεί να διατηρήσει. Αυτές καθαυτές οι υποχρεώσεις δεν θεωρούνται αντιανταγωνιστικές, υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται κατά τρόπο διαφανή, που δεν εισάγει διακρίσεις και ανταγωνιστικά ουδέτερο και ότι δεν είναι περισσότερο επαχθείς από όσο απαιτείται για το είδος της καθολικής υπηρεσίας που καθορίζεται από το μέρος.

Άρθρο 112

Άδειες

1.  
Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, θα μπορεί να απαιτείται άδεια μόνο για υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας.
2.  

Όταν απαιτείται η χορήγηση άδειας, δημοσιοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

όλα τα κριτήρια αδειοδότησης και η χρονική περίοδος που απαιτείται κανονικά για την έκδοση απόφασης σχετικά με μια αίτηση χορήγησης άδειας· και

β) 

οι όροι και οι προϋποθέσεις των αδειών.

3.  
Οι λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας καθίστανται γνωστοί στον αιτούντα κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενώ κάθε μέρος θεσπίζει διαδικασία έφεσης μέσω ανεξάρτητου φορέα. Κάθε τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι διαφανής, να μην εισάγει διακρίσεις και να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 113

Ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι νομικά διακριτός από οποιονδήποτε πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και δεν είναι υπόλογος σε αυτούς. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού φορέα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από αυτόν είναι αμερόληπτες έναντι όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

Άρθρο 114

Κανονιστική προσέγγιση

1.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς το κεκτημένο της ΕΕ.
2.  
H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας.Υποτμημα 5

Ηλεκτρονικες επικοινωνιες

Άρθρο 115

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.  
Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου για όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ελευθερώνονται σύμφωνα με τα κεφάλαια 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.
2.  

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος και των τμημάτων 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) 

«υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όλες οι υπηρεσίες που συνίστανται στη διαβίβαση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών σημάτων και παρέχονται κανονικά έναντι αμοιβής, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, οι οποίες δεν καλύπτουν την οικονομική δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή περιεχομένου η οποία απαιτεί τηλεπικοινωνίες για τη μεταφορά του. Η «ραδιοτηλεοπτική μετάδοση» ορίζεται ως η αδιάλειπτη αλυσίδα μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό, αλλά δεν καλύπτει τις ζεύξεις συνεισφοράς μεταξύ σταθμών·

β) 

«δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών», δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών·

γ) 

«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών», τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών·

δ) 

«ρυθμιστική αρχή» στον τομέα των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών, ο φορέας ή οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη νομοθετική ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο·

ε) 

ένας πάροχος υπηρεσιών θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα θέση, ήτοι σε θέση οικονομικής ισχύος που του επιτρέπει να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές·

στ) 

«διασύνδεση», η φυσική και/ή λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες ενός παρόχου υπηρεσιών η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή διαφορετικού παρόχου υπηρεσιών ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλον πάροχο υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων·

ζ) 

«καθολική υπηρεσία», το σύνολο των υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας που πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες στο έδαφος ενός μέρους ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση και σε προσιτή τιμή· το πεδίο εφαρμογής και η εφαρμογή της αποφασίζονται από κάθε μέρος·

η) 

«πρόσβαση», η διάθεση ευκολιών και/ή υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών, βάσει καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού διά σταθερών ή μη σταθερών μέσων (αυτό περιλαμβάνει ιδίως την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή, που περιλαμβάνει κτήρια, αγωγούς καλωδίων και ιστούς· την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης σε υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου·

θ) 

«τελικός χρήστης», χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό·

ι) 

«τοπικός βρόχος», φυσικό κύκλωμα που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με την αντίστοιχη ευκολία στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.

Άρθρο 116

Ρυθμιστική αρχή

1.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι νομικά διακριτές και δεν εξαρτώνται λειτουργικά από κανέναν πάροχο ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εάν ένα μέρος διατηρεί την κυριότητα ή τον έλεγχο παρόχου υπηρεσιών δημοσίων δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το εν λόγω μέρος εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό της κανονιστικής λειτουργίας από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.
2.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι στη ρυθμιστική αρχή χορηγούνται επαρκείς αρμοδιότητες για την κανονιστική ρύθμιση του τομέα. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει η ρυθμιστική αρχή δημοσιοποιούνται σε εύκολα προσβάσιμη και σαφή μορφή, ιδίως όταν τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε περισσότερους από έναν φορείς.
3.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από αυτές είναι αμερόληπτες έναντι όλων των συμμετεχόντων στην αγορά και διαφανείς.
4.  
Η ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να διενεργήσει ανάλυση του ενδεικτικού καταλόγου συναφών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα ( 29 ) της παρούσας συμφωνίας. Όταν ρυθμιστική αρχή υποχρεούται να καθορίσει δυνάμει του άρθρου 118 της παρούσας συμφωνίας εάν θα επιβάλει, θα διατηρήσει, θα τροποποιήσει ή θα άρει υποχρεώσεις, η εν λόγω αρχή καθορίζει, βάσει ανάλυσης αγοράς, κατά πόσον η συγκεκριμένη αγορά είναι όντως ανταγωνιστική.
5.  
Εάν ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι μια συγκεκριμένη αγορά δεν είναι όντως ανταγωνιστική, εντοπίζει και ορίζει παρόχους υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και επιβάλλει, διατηρεί ή τροποποιεί τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 118 της παρούσας συμφωνίας. Εάν ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι η αγορά είναι όντως ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί καμία από τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 118 της παρούσας συμφωνίας.
6.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που επηρεάζονται από απόφαση ρυθμιστικής αρχής έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα μέρη που εμπλέκονται στην απόφαση. Τα μέρη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Εφόσον εκκρεμεί το αποτέλεσμα της εν λόγω προσφυγής, ισχύει η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν το όργανο προσφυγής αποφασίσει διαφορετικά. Εάν το όργανο προσφυγής δεν έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα, αιτιολογεί πάντοτε εγγράφως τις αποφάσεις του και οι αποφάσεις του υπόκεινται σε αναθεώρηση από αμερόληπτη και ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Η εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από όργανα προσφυγής επιβάλλεται με αποτελεσματικό τρόπο.
7.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, όταν οι ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα σχετικά με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος και τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο μέτρου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι ρυθμιστικές αρχές δημοσιοποιούν τις οικείες διαδικασίες διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης δημοσιοποιούνται με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.
8.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που χρειάζονται οι ρυθμιστικές αρχές για να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος ή προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα. Οι εν λόγω πάροχοι υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η ρυθμιστική αρχή. Οι πληροφορίες που ζητεί η ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.

Άρθρο 117

Άδεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι η παροχή υπηρεσιών εγκρίνεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ύστερα από απλή κοινοποίηση και/ή καταχώριση.
2.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι μπορεί να απαιτηθεί άδεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων χορήγησης αριθμών και συχνοτήτων Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις άδειες αυτές δημοσιοποιούνται.
3.  

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, όταν απαιτείται άδεια:

α) 

δημοσιοποιούνται όλα τα κριτήρια αδειοδότησης και η εύλογη χρονική περίοδος που κανονικά απαιτείται για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση άδειας·

β) 

οι λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας δημοσιοποιούνται στον αιτούντα γραπτώς κατόπιν σχετικού αιτήματος·

γ) 

ο αιτών άδεια μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον οργάνου προσφυγής σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης χορήγησης άδειας·

δ) 

τα τέλη αδειοδότησης ( 30 ) που απαιτούνται από ένα μέρος για τη χορήγηση άδειας δεν υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες που κανονικά προκύπτουν στο πλαίσιο της διαχείρισης, του ελέγχου και της εφαρμογής των αδειών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση. Τα τέλη αδειοδότησης για τη χρήση του ραδιοφάσματος και των πόρων αριθμοδότησης δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 118

Πρόσβαση και διασύνδεση

1.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο έδαφός τους έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διαπραγματεύεται τη διασύνδεση με άλλους παρόχους δημόσια διαθέσιμων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διασύνδεση πρέπει κατ’ αρχήν να συμφωνείται βάσει εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων.
2.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που αποκτούν πληροφορίες από άλλο πάροχο υπηρεσιών κατά τη διάρκεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης των ρυθμίσεων διασύνδεσης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό τον οποίο παρασχέθηκαν και σέβονται πάντα το απόρρητο των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται.
3.  

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύμφωνα με το άρθρο 116 της παρούσας συμφωνίας ότι συγκεκριμένη αγορά, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που αναφέρονται στα συνημμένα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, δεν είναι όντως ανταγωνιστική, η ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να επιβάλει στον πάροχο υπηρεσιών που κρίνεται ότι έχει σημαντική ισχύ στην αγορά μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες υποχρεώσεις που αφορούν τη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση:

α) 

υποχρέωση αμεροληψίας, ώστε να διασφαλισθεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις σε άλλους παρόχους ισοδύναμων υπηρεσιών, και ότι παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των εταίρων του·

β) 

υποχρέωση καθετοποιημένης επιχείρησης να καθιστά διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές τιμολογήσεις της, όταν υπάρχει απαίτηση μη διακριτικής μεταχείρισης ή για την πρόληψη αθέμιτης διεπιδότησης. Οι ρυθμιστικές αρχές δύνανται να καθορίζουν τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιούνται·

γ) 

υποχρεώσεις σε σχέση με την ικανοποίηση εύλογων αιτήσεων για πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της αποδεσμοποιημένης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις όπου η ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι μη εύλογοι όροι και προϋποθέσεις με ανάλογο αποτέλεσμα θα δυσχέραιναν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο λιανικού εμπορίου ή ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον των τελικών χρηστών·

δ) 

υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών χονδρικώς για μεταπώληση από τρίτους· παροχής ελεύθερης πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου· παροχής συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτηρίων ή ιστών· παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για υπηρεσίες ευφυών δικτύων· παροχής πρόσβασης σε συστήματα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών· διασύνδεσης δικτύων ή ευκολιών δικτύου.

Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να συνοδεύουν τις υποχρεώσεις αυτές με όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία γ) και δ) της παρούσας παραγράφου·

ε) 

υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και με ελέγχους τιμών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων προσανατολισμού των τιμών με γνώμονα το κόστος, και υποχρεώσεις σχετικά με τα συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή συγκεκριμένων τύπων διασύνδεσης και/ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις στις οποίες η ανάλυση της αγοράς καταδεικνύει ότι, λόγω της έλλειψης πραγματικού ανταγωνισμού, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης ενδέχεται να διατηρεί τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να συμπιέζει τις τιμές, εις βάρος των τελικών χρηστών.

Οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την επένδυση που πραγματοποίησε ο φορέας εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς επενδεδυμένου κεφαλαίου.

στ) 

υποχρέωση δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη ρυθμιστική αρχή σε πάροχο υπηρεσιών προσδιορίζοντας τις συγκεκριμένες αγορές προϊόντων/υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές. Επικαιροποιημένες πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι εμπιστευτικές και δεν αφορούν επιχειρηματικά απόρρητα, πρέπει να δημοσιοποιούνται κατά τρόπον που εγγυάται την εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στις πληροφορίες αυτές·

ζ) 

υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια, βάσει των οποίων απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, και ιδίως στην περίπτωση που οικονομικός φορέας υπέχει υποχρεώσεις μη διακριτικής μεταχείρισης, η ρυθμιστική αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον εν λόγω φορέα να δημοσιεύει προσφορά αναφοράς, που θα είναι επαρκώς αναλυτική προκειμένου να εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία· στην εν λόγω προσφορά αναφοράς περιλαμβάνονται, αφενός, περιγραφή των σχετικών προσφορών, διαχωρισμένων ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και, αφετέρου, οι συναφείς όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

4.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών που ζητά διασύνδεση με πάροχο υπηρεσιών ο οποίος ορίζεται ως έχων σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά μπορεί να προσφύγει, είτε ανά πάσα στιγμή είτε εντός εύλογης προθεσμίας που έχει δημοσιοποιηθεί, σε ανεξάρτητο εγχώριο φορέα, ο οποίος μπορεί να είναι ρυθμιστική αρχή κατά την έννοια του άρθρου 115 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της παρούσας συμφωνίας, για την επίλυση διαφορών όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις διασύνδεσης και/ή πρόσβασης.

Άρθρο 119

Ανεπαρκείς πόροι

1.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που διέπουν την κατανομή και τη χρήση πόρων εν ανεπαρκεία, συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων, των αριθμών και των δικαιωμάτων διέλευσης, εφαρμόζονται κατά τρόπο αντικειμενικό, έγκαιρο και διαφανή που δεν δημιουργεί διακρίσεις. Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις εκχωρούμενες ζώνες συχνοτήτων δημοσιοποιείται, αλλά δεν απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία ταυτοποίησης των συχνοτήτων που εκχωρούνται για ειδική χρήση από το κράτος.
2.  
Τα μέρη μεριμνούν για την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στο έδαφός τους με σκοπό να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Όταν η ζήτηση για συγκεκριμένες συχνότητες υπερβαίνει τις διαθέσιμες, ακολουθούνται προσήκουσες και διαφανείς διαδικασίες για την παραχώρηση των εν λόγω συχνοτήτων ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση τους και να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
3.  
Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η παραχώρηση όλων των εθνικών πόρων αριθμοδότησης και η διαχείριση των εθνικών σχεδίων αριθμοδότησης ανατίθενται στην ρυθμιστική αρχή.
4.  
Όταν οι δημόσιες ή οι τοπικές αρχές διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών που εκμεταλλεύονται δίκτυα και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να εξασφαλίζεται ουσιαστικός διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ, αφενός, της αρμοδιότητας παροχής των δικαιωμάτων διέλευσης και, αφετέρου, των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.

Άρθρο 120

Καθολική υπηρεσία

1.  
Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το είδος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας που επιθυμεί να διατηρήσει.
2.  
Οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν θεωρούνται αντιανταγωνιστικές αυτές καθαυτές, υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό που δεν εισάγει διακρίσεις. Η διαχείριση των υποχρεώσεων αυτών είναι ουδέτερη ως προς τον ανταγωνισμό και δεν είναι περισσότερο επαχθής από όσο απαιτείται για το είδος της καθολικής υπηρεσίας που καθορίζεται από το μέρος.
3.  
Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών είναι επιλέξιμοι για την παροχή καθολικής υπηρεσίας και κανείς εξ αυτών δεν αποκλείεται εκ προοιμίου από αυτή. Ο καθορισμός γίνεται μέσω αποτελεσματικού και διαφανούς μηχανισμού που δεν εισάγει διακρίσεις. Όταν είναι αναγκαίο, τα μέρη αξιολογούν κατά πόσον η παροχή καθολικής υπηρεσίας αντιπροσωπεύει αθέμιτη επιβάρυνση σε οργανισμό(-ούς) καθορισμένο(-ους) να παρέχει(-ουν) καθολική υπηρεσία. Εφόσον δικαιολογείται βάσει του υπολογισμού αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν όφελος της αγοράς το οποίο αποκομίζει ο οργανισμός που προσφέρει καθολική υπηρεσία, οι ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν κατά πόσον απαιτείται μηχανισμός για την αντιστάθμιση του οικείου(-ων) παρόχου(-ων) ή για τον καταμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας.
4.  

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι:

α) 

διατίθενται στους χρήστες πλήρεις κατάλογοι όλων των συνδρομητών ( 31 ) σε εγκεκριμένη από την εθνική ρυθμιστική αρχή μορφή, είτε έντυποι είτε ηλεκτρονικοί, ή σε αμφότερες τις μορφές· οι κατάλογοι πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως·

β) 

οι οργανισμοί που παρέχουν τις υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α) εφαρμόζουν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την επεξεργασία των πληροφοριών που τους έχουν παρασχεθεί από άλλους οργανισμούς.

Άρθρο 121

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Τα μέρη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν μέτρα τα οποία περιορίζουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 122

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

Κάθε μέρος εξασφαλίζει το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης μέσω δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να περιορίζει το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών.

Άρθρο 123

Διαφορές μεταξύ παρόχων υπηρεσιών

1.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει μεταξύ παρόχων δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο, η οικεία ρυθμιστική αρχή, κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη της διαφοράς, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το ταχύτερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, εντός τεσσάρων μηνών.
2.  
Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής δημοσιοποιείται, τηρουμένων των απαιτήσεων περί επιχειρηματικού απορρήτου. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται πλήρης έκθεση των λόγων επί των οποίων βασίζεται η απόφαση.
3.  
Όταν αυτή η διαφορά αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, οι ρυθμιστικές αρχές συντονίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 124

Κανονιστική προσέγγιση

1.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς το κεκτημένο της ΕΕ.
2.  
H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας.Υποτμημα 6

Χρηματοπιστωτικες υπηρεσιες

Άρθρο 125

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.  
Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου για όλες τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που ελευθερώνονται σύμφωνα με τα κεφάλαια 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου.
2.  

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος και των κεφαλαίων 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) 

«χρηματοπιστωτική υπηρεσία», κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται από πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός μέρους. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i) 

Ασφάλιση και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες

1. 

άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης):

α) 

ζωής·

β) 

κλάδων εκτός ζωής.

2. 

αντασφάλιση και επανεκχώρηση·

3. 

ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση, και

4. 

επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, αναλογιστικές μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώσεων.

ii) 

Τραπεζικές και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών):

1. 

αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό,

2. 

κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών·

3. 

χρηματοδοτική μίσθωση,

4. 

όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και των ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών,

5. 

εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων,

6. 

συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών είτε στο χρηματιστήριο είτε σε εξωχρηματιστηριακές αγορές ή με άλλο τρόπο σε σχέση με τα εξής:

α) 

τίτλους χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων των επιταγών, των συναλλαγματικών, των πιστοποιητικών καταθέσεων)·

β) 

συναλλάγματος,

γ) 

παράγωγων προϊόντων που περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (futures) και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (options), χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές,

δ) 

μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, που περιλαμβάνουν προϊόντα όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) και οι συμφωνίες προθεσμιακών τιμών,

ε) 

μεταβιβάσιμων κινητών αξιών,

στ) 

άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου.

7. 

συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις,

8. 

υπηρεσίες χρηματομεσιτείας,

9. 

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου, διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία,

10. 

υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων,

11. 

παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και λογισμικού επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών δεδομένων και συναφές λογισμικό,

12. 

υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 11, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και των συμβουλών για επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συμβουλών για εξαγορές καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων.

β) 

«πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέρους που ενδιαφέρεται να παράσχει ή παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο όρος «πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» δεν καλύπτει δημόσιες οντότητες.

γ) 

ως «δημόσια οντότητα» νοείται:

1. 

κρατική αρχή, κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή ενός μέρους, ή οντότητα που ανήκει ή ελέγχεται από ένα μέρος, η οποία έχει επιφορτισθεί κυρίως με την εκτέλεση κρατικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του κράτους, μη συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που ασχολούνται κυρίως με την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε εμπορική βάση· ή

2. 

ιδιωτική οντότητα επιφορτισμένη με λειτουργίες οι οποίες κανονικά εκτελούνται από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή, όταν ασκεί αυτές τις λειτουργίες.

δ) 

Ως «νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται, οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που έχουν σχέση με υφιστάμενα και νέα προϊόντα ή με τον τρόπο παράδοσης ενός προϊόντος, οι οποίες δεν παρέχονται από κανέναν φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο έδαφος ενός μέρους, παρέχονται όμως στο έδαφος του άλλου μέρους.

Άρθρο 126

Μέτρα προληπτικής εποπτείας

1.  

Κάθε μέρος δύναται να θεσπίζει ή να διατηρεί σε ισχύ, για λόγους προληπτικής εποπτείας, μέτρα τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν:

α) 

την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων ή των προσώπων τα οποία έχουν καταπιστευματική αξίωση έναντι του παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

β) 

τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος ενός μέρους.

2.  
Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις πέραν των αναγκαίων για την επίτευξη του στόχου τους και δεν εισάγουν διακριτική μεταχείριση εις βάρος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους, σε σχέση με τους δικούς του παρεμφερείς παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
3.  
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν νοείται ως απαίτηση από ένα από τα μέρη να κοινολογεί πληροφορίες σχετικές με επιχειρηματικές υποθέσεις και λογαριασμούς μεμονωμένων καταναλωτών ούτε πληροφορίες εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα που έχουν στην κατοχή τους δημόσιοι φορείς.
4.  
Με την επιφύλαξη των λοιπών μέσων για την προληπτική εποπτεία της διασυνοριακής παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ένα μέρος μπορεί να ζητήσει την καταγραφή των διασυνοριακών παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους και των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Άρθρο 127

Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των ρυθμίσεων

1.  

Κάθε μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει εκ των προτέρων σε όλους τους ενδιαφερόμενους τα μέτρα γενικής εφαρμογής που σκοπεύει να θεσπίσει, ώστε να τους επιτρέψει να διατυπώσουν παρατηρήσεις. Τα μέτρα αυτά γνωστοποιούνται ως εξής:

α) 

με επίσημη δημοσίευση· ή

β) 

υπό άλλη γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.

2.  
Έκαστο Μέρος γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους τους όρους που ισχύουν σε αυτό για τη συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος, το οικείο μέρος τον ενημερώνει για την πορεία εξέτασης της αίτησής του. Σε περίπτωση που το οικείο μέρος χρειασθεί συμπληρωματικά στοιχεία από τον αιτούντα, τον ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Κάθε μέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται στο έδαφός του. Τα εν λόγω διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα είναι μεταξύ άλλων: οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του ΟΟΣΑ, η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς» της ομάδας χωρών G20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και οι «Σαράντα συστάσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και οι «Εννέα ειδικές συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης.

Τα μέρη λαμβάνουν επίσης υπόψη τις «Δέκα βασικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών» που εξέδωσαν οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας κρατών G7, και αναλαμβάνουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την εφαρμογή τους κατά τις διμερείς επαφές τους.

Άρθρο 128

Νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του να παρέχουν οιαδήποτε νέα χρηματοπιστωτική υπηρεσία της οποίας την παροχή το μέρος θα επέτρεπε στους δικούς τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας. Ένα μέρος μπορεί να καθορίζει τη νομική μορφή υπό την οποία μπορεί να παρέχεται η υπηρεσία και να απαιτεί έγκριση για την παροχή της υπηρεσίας. Όταν απαιτείται τέτοια έγκριση, η σχετική απόφαση λαμβάνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η δε έγκριση μπορεί να απορρίπτεται μόνο για τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 126 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 129

Επεξεργασία δεδομένων

1.  
Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους να διαβιβάζουν πληροφορίες υπό ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, προς ή από το έδαφός του, με σκοπό την επεξεργασία δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή απαιτείται στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων των εν λόγω παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
2.  
Κάθε μέρος θεσπίζει ή διατηρεί σε ισχύ επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και της ελευθερίας των ατόμων, ιδίως όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 130

Ειδικές εξαιρέσεις

1.  
Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι αποτρέπει τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων τους, να διεξάγουν ή να παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα στο έδαφός τους δραστηριότητες που αποτελούν μέρος κρατικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εκτός εάν οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ανταγωνιστικά με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς όπως προβλέπεται από τις εσωτερικές διατάξεις του μέρους.
2.  
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που διεξάγονται από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα κατά την εφαρμογή νομισματικών ή συναλλαγματικών πολιτικών.
3.  
Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι αποτρέπει τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων τους, να διεξάγουν ή να παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα στο έδαφός τους, δραστηριότητες ή υπηρεσίες για λογαριασμό ή με την εγγύηση ή τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων των μερών ή των δημόσιων φορέων τους.

Άρθρο 131

Αυτορρυθμιζόμενες οργανώσεις

Στις περιπτώσεις που ένα μέρος απαιτεί υπαγωγή, συμμετοχή ή πρόσβαση σε αυτορρυθμιζόμενη οργάνωση, σε χρηματιστήριο αξιών, σε αγορά κινητών αξιών ή προθεσμιακή αγορά, σε οργανισμό συμψηφισμού τίτλων ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή ένωση, προκειμένου να μπορούν οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους να παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φορείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του μέρους, ή στις περιπτώσεις που το μέρος παρέχει άμεσα ή έμμεσα στα εν λόγω νομικά πρόσωπα προνόμια ή πλεονεκτήματα για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το μέρος διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των άρθρων 88 και 94 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 132

Συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η χορήγηση εθνικής μεταχείρισης, κάθε μέρος παρέχει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού που διαχειρίζονται δημόσιοι φορείς, και στα επίσημα μέσα χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων. Το παρόν άρθρο δεν έχει σκοπό να παράσχει πρόσβαση στις δυνατότητες δανεισμού εσχάτης ανάγκης του μέρους.

Άρθρο 133

Κανονιστική προσέγγιση

1.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ουκρανίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς το κεκτημένο της ΕΕ.
2.  
H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας.Υποτμημα 7

Υπηρεσιες μεταφορων

Άρθρο 134

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές που διέπουν την ελευθέρωση των υπηρεσιών μεταφορών σύμφωνα με τα τμήματα 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 135

Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές

1.  
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των λιμένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται επίσης στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας και τρίτων χωρών και μεταξύ των λιμένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
2.  
Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας ή μεταξύ των λιμένων επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης, η διακίνηση εξοπλισμού, όπως κενών εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος δεν μεταφέρεται ως φορτίο έναντι αμοιβής μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας ή μεταξύ των λιμένων επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ως τμήμα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.
3.  

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος και των τμημάτων 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) 

«διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές», μεταξύ άλλων, οι μεταφορές από πόρτα σε πόρτα και οι συνδυασμένες μεταφορές, οι οποίες συνίστανται στη μεταφορά εμπορευμάτων με τη χρησιμοποίηση περισσότερων του ενός τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων μεταφορών, βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς και, για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνουν το δικαίωμα να συνάπτουν απευθείας σύμβαση με παρόχους άλλου είδους υπηρεσιών μεταφοράς·

β) 

«υπηρεσίες χειρισμού φορτίων», οι δραστηριότητες που ασκούνται από επιχειρήσεις στοιβασίας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων των άμεσων δραστηριοτήτων των λιμενεργατών, όταν αυτό το εργατικό δυναμικό οργανώνεται ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις στοιβασίας ή τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται περιλαμβάνουν την οργάνωση και την επίβλεψη των ακόλουθων εργασιών:

i) 

φόρτωση/εκφόρτωση φορτίου προς/από πλοίο,

ii) 

πρόσδεση/ελευθέρωση φορτίου,

iii) 

παραλαβή/παράδοση και φύλαξη φορτίων πριν από την αποστολή ή μετά την εκφόρτωση·

γ) 

«υπηρεσίες εκτελωνισμού» (ή εναλλακτικά: «υπηρεσίες εκτελωνιστών»), οι δραστηριότητες που συνίστανται στη διεκπεραίωση, εξ ονόματος άλλου μέρους, τελωνειακών διατυπώσεων σχετικά με τις εισαγωγές, εξαγωγές ή μεταφορές φορτίων, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παρόχου της υπηρεσίας ή σύνηθες συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητάς του·

δ) 

«υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης», οι δραστηριότητες που συνίστανται στην αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων είτε σε λιμενικές περιοχές είτε στην ενδοχώρα, με σκοπό την φόρτωση/εκφόρτωση, επισκευή και προετοιμασία τους για αποστολή·

ε) 

«υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου», οι δραστηριότητες που συνίστανται στην εκπροσώπηση σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, υπό την ιδιότητα του πράκτορα, των επιχειρηματικών συμφερόντων μίας ή περισσότερων ατμοπλοϊκών γραμμών ή ναυτιλιακών εταιρειών για τους ακόλουθους σκοπούς:

i) 

την εμπορία και την πώληση υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, από τον καθορισμό της τιμής έως την έκδοση τιμολογίου και την έκδοση της φορτωτικής εξ ονόματος των εταιρειών, την αγορά και μεταπώληση των απαραίτητων συναφών υπηρεσιών, την κατάρτιση των σχετικών εγγράφων και την παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών,

ii) 

την εκπροσώπηση των εταιρειών, την οργάνωση του ελλιμενισμού του πλοίου ή, εφόσον απαιτείται, την ανάληψη του φορτίου.

στ) 

«υπηρεσίες διαμετακόμισης εμπορευμάτων», οι δραστηριότητες που συνίστανται στη διοργάνωση και επόπτευση αποστολών εκ μέρους πρακτόρων διαμετακόμισης, με αγορά υπηρεσιών μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών, προετοιμασίας των σχετικών εγγράφων και παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών

ζ) 

«υπηρεσίες τροφοδότησης (feeder)», η προετοιμασία της μεταφοράς και η περαιτέρω μεταφορά διεθνών φορτίων διά θαλάσσης, ιδίως σε εμπορευματοκιβώτια, μεταξύ λιμένων που βρίσκονται σε ένα από τα μέρη.

4.  
Κάθε μέρος επιφυλάσσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του άλλου μέρους ή τα οποία εκμεταλλεύονται πάροχοι υπηρεσιών του άλλου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά του πλοία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στους λιμένες, τη χρήση των υποδομών και των υπηρεσιών των λιμένων, και τη χρήση βοηθητικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ( 32 ), καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές διευκολύνσεις και την παραχώρηση σταθμών αγκυροβόλησης και διευκολύνσεων για τη φόρτωση και εκφόρτωση.
5.  
Τα μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της άνευ περιορισμών πρόσβασης στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και συναλλαγές σε εμπορική βάση και χωρίς διακρίσεις.
6.  

Κατά την εφαρμογή των αρχών των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα μέρη, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας:

α) 

δεν περιλαμβάνουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες σχετικά με το εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου και δεν θέτουν σε εφαρμογή αυτές τις ρήτρες κατανομής φορτίου σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες διμερείς συμφωνίες· και

β) 

καταργούν ή απέχουν από τη θέσπιση οιουδήποτε διοικητικού, τεχνικού ή άλλου μέτρου το οποίο ενδέχεται να συνιστά συγκεκαλυμμένο περιορισμό και να εισάγει διακρίσεις εις βάρος υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

7.  

Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου μέρους να διαθέτουν εγκαταστάσεις στο έδαφός του υπό όρους εγκατάστασης και λειτουργίας όχι λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που ισχύουν για τους ημεδαπούς παρόχους υπηρεσιών ή για τους παρόχους οποιασδήποτε τρίτης χώρας, αναλόγως του ποιοι όροι είναι οι πλέον ευνοϊκοί. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες των εν λόγω εγκαταστάσεων, κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του, να επιδίδεται σε οικονομικές δραστηριότητες, όπως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

α) 

δημοσιοποίηση, εμπορία και πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών υπηρεσιών, από τον καθορισμό της τιμής έως την έκδοση τιμολογίου, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ ονόματος άλλων παρόχων διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, σε άμεση επαφή με τους πελάτες·

β) 

την παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων με μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (με την επιφύλαξη οποιουδήποτε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών)·

γ) 

κατάρτιση τεκμηρίωσης όσον αφορά τα παραστατικά μεταφοράς, τα τελωνειακά έγγραφα ή άλλα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή και τη φύση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων·

δ) 

οργάνωση του ελλιμενισμού σκαφών ή παραλαβή φορτίων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ ονόματος άλλων παρόχων διεθνών θαλάσσιων μεταφορών·

ε) 

σύναψη τυχόν επιχειρηματικών διακανονισμών με οποιαδήποτε τοπική ναυτιλιακή εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του διορισμού του τοπικού προσωπικού ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·

στ) 

αγορά και χρησιμοποίηση είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ ονόματος των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) υπηρεσιών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και των επικουρικών υπηρεσιών για όλα τα μέσα μεταφοράς, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας μεταφορών·

ζ) 

κατοχή του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

8.  
Κάθε μέρος θέτει στη διάθεση των παρόχων διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου μέρους, με εύλογους όρους και περιορισμούς που δεν εισάγουν διακρίσεις, τις ακόλουθες υπηρεσίες στον λιμένα: πλοήγηση, ρυμούλκηση και παροχή βοήθειας με ρυμουλκά, προμήθειες, προμήθεια καυσίμων και ανεφοδιασμός σε νερό, συλλογή αποβλήτων και διάθεση έρματος, υπηρεσίες λιμενάρχη, βοηθήματα ναυσιπλοΐας, υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των πλοίων και παρέχονται από παράκτιους σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών, υδροδότηση και ηλεκτροδότηση, μέσα επείγουσας επισκευής, αγκυροβόλιο, θέση πρόσδεσης και συναφείς υπηρεσίες.
9.  
Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου μέρους να παρέχουν υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών οι οποίες περιλαμβάνουν σκέλος θαλάσσιας μεταφοράς στις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας του άλλου μέρους.
10.  
Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου μέρους να κάνουν χρήση, χωρίς διακρίσεις και υπό τους όρους που έχουν συμφωνήσει οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, υπηρεσίες τροφοδότησης μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας ή μεταξύ των λιμένων επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες παρέχονται από τους παρόχους υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο πρώτο μέρος.
11.  
Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή των ναυτιλιακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Εάν σε ορισμένα ζητήματα η παρούσα συμφωνία είναι λιγότερο ευνοϊκή από τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, υπερισχύουν οι πλέον ευνοϊκές διατάξεις με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του μέρους ΕΕ και λαμβανομένης υπόψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας αντικαθιστούν εκείνες προηγούμενων διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, εφόσον οι τελευταίες αυτές διατάξεις είτε δεν συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, είτε είναι ταυτόσημες. Οι διατάξεις υφιστάμενων διμερών συμφωνιών που δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 136

Σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

1.  
Για να εξασφαλισθούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών καθορίζονται με ενδεχόμενες ειδικές συμφωνίες που θα συναφθούν στο μέλλον στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.
2.  
Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικούς τους όρους αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε την προηγουμένη της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Οι διατάξεις υφιστάμενων διμερών συμφωνιών που δεν καλύπτονται από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ενδεχόμενες συμφωνίες που θα συναφθούν στο μέλλον, παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 137

Αεροπορικές μεταφορές

1.  
Για να εξασφαλισθούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών θα πρέπει να καθορίζονται βάσει της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση Κοινού Εναέριου Χώρου ΕΕ-Ουκρανίας (εφεξής «ΚΕΧΕΟ»).
2.  
Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας ΚΕΧΕΟ, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περαιτέρω περιορισμούς ή μεγαλύτερες διακρίσεις σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 138

Κανονιστική προσέγγιση

Η Ουκρανία προσαρμόζει τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία του μέρους ΕΕ που ισχύει ανά πάσα στιγμή στον τομέα των αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών, στον βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας.Τμημα 6

Ηλεκτρονικο εμποριο

Άρθρο 139

Στόχοι και αρχές

1.  
Τα μέρη, αναγνωρίζοντας ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων αυξάνει τις ευκαιρίες εμπορικών συναλλαγών σε πολλούς τομείς, συμφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ τους, ιδίως μέσω της συνεργασίας στα θέματα που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
2.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προστασίας των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου.
3.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι παραδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια του τμήματος 3 (Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών) του παρόντος κεφαλαίου, που δεν μπορούν να υπαχθούν σε δασμούς.

Άρθρο 140

Κανονιστικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

1.  

Τα μέρη διατηρούν διάλογο σχετικά με κανονιστικά ζητήματα που απορρέουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τον οποίο μεταξύ άλλων θα καλυφθούν τα ακόλουθα ζητήματα:

α) 

η αναγνώριση πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδονται για το κοινό και η διευκόλυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών πιστοποίησης,

β) 

η ευθύνη ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά την μεταβίβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών·

γ) 

η μεταχείριση των ηλεκτρονικών εμπορικών επικοινωνιών που δεν ζητήθηκαν,

δ) 

η προστασία των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου,

ε) 

κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

2.  
Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αντίστοιχη νομοθεσία των μερών για τα προαναφερόμενα ζητήματα, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.Τμημα 7

Εξαιρεσεις

Άρθρο 141

Γενικές εξαιρέσεις

1  
Με την επιφύλαξη των γενικών εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 472 της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων XVI-A, XVI-B, XVI-Γ, XVI-Δ, XVI-E, XVI-ΣΤ και XVΙΙ της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στις εξαιρέσεις του παρόντος άρθρου.
2.  

Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ χωρών στις οποίες επικρατούν παρόμοιες συνθήκες, ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό της εγκατάστασης ή της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, καμία από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα:

α) 

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας ηθικής ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης·

β) 

είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών·

γ) 

αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, εφόσον τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται σε συνδυασμό με περιορισμούς επί των εγχώριων επενδυτών ή επί της εγχώριας προσφοράς ή κατανάλωσης υπηρεσιών·

δ) 

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία·

ε) 

τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς νόμους και κανονισμούς που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν:

i) 

την πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πλημμελούς εκτέλεσης συμβάσεων,

ii) 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων, όσον αφορά την επεξεργασία και τη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα ατομικών στοιχείων και λογαριασμών,

iii) 

την ασφάλεια·

στ) 

τα οποία προσκρούουν στο άρθρο 88 παράγραφος 1 και στο άρθρο 94 της παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η διαφορά στη μεταχείριση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δίκαιης ή αποτελεσματικής επιβολής ή είσπραξης άμεσων φόρων για οικονομικές δραστηριότητες, επενδυτές ή παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους ( 33 ).

3.  
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων XVI-A, XVI-B, XVI-Γ, XVI-Δ, XVI-E και XVI-ΣΤ της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στα αντίστοιχα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των μερών ή στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο έδαφος εκάστου μέρους και οι οποίες συνδέονται, έστω και παρεμπιπτόντως, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Άρθρο 142

Φορολογικά μέτρα

Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παραχωρούν ή πρόκειται να παραχωρήσουν στο μέλλον τα μέρη βάσει συμφωνιών μεταξύ των μερών οι οποίες αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης.

Άρθρο 143

Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας

1.  

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι:

α) 

απαιτείται από τα μέρη να παρέχουν πληροφορίες των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρούν αντίθετη προς τα βασικά τους συμφέροντα για λόγους ασφαλείας· ή

β) 

εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν μέτρα τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την προάσπιση των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειάς τους, και τα οποία:

i) 

αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού,

ii) 

αφορούν οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται αμέσως ή εμμέσως με στόχο τον εφοδιασμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων,

iii) 

αφορούν σχάσιμα ή συντήξιμα υλικά ή τα υλικά από τα οποία παράγονται· ή

iv) 

λαμβάνονται σε καιρό πολέμου ή άλλης έκτακτης κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις· ή

γ) 

εμποδίζουν τα μέρη να λαμβάνουν μέτρα για την εκτέλεση υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Τρεχουσες πληρωμες και κυκλοφορια κεφαλαιων

Άρθρο 144

Τρέχουσες πληρωμές

Τα μέρη δεσμεύονται να μην επιβάλλουν περιορισμούς και επιτρέπουν να πραγματοποιούνται σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα όλες οι πληρωμές και οι μεταβιβάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών πληρωμών μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της συμφωνίας του ΔΝΤ.

Άρθρο 145

Κινήσεις κεφαλαίων

1.  
Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις ( 34 ) σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας υποδοχής, τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας), καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό των επενδεδυμένων αυτών κεφαλαίων και των κερδών που απορρέουν ενδεχομένως από αυτά.
2.  

Όσον αφορά άλλες συναλλαγές επί του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη διασφαλίζουν:

α) 

την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές συναλλαγές ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός εκ των μερών·

β) 

την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και χρηματοπιστωτικά δάνεια και πιστώσεις από τους επενδυτές του άλλου μέρους.

3.  
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την ελευθέρωση των συναλλαγών επί του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, η οποία ισοδυναμεί με την ελευθέρωση στο μέρος ΕΕ πριν από τη χορήγηση της μεταχείρισης εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 του παραρτήματος XVII της παρούσας συμφωνίας. Μια θετική εκτίμηση της ουκρανικής νομοθεσίας σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων, την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και τη συνέχιση της επιβολής της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παραρτήματος XVII της παρούσας συμφωνίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε απόφαση της επιτροπής εμπορίου που αποβλέπει στη χορήγηση μεταχείρισης εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
4.  
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν εισάγουν νέους περιορισμούς στην κυκλοφορία κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων του μέρους ΕΕ και της Ουκρανίας και δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικές τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Άρθρο 146

Μέτρα διασφάλισης

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι πληρωμές ή οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ των μερών προκαλούν, ή απειλούν να προκαλέσουν, σοβαρές δυσχέρειες για την εφαρμογή της συναλλαγματικής πολιτικής ή της νομισματικής πολιτικής ( 35 ) σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ουκρανία, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ του μέρους ΕΕ και της Ουκρανίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. Το μέρος που θεσπίζει το μέτρο διασφάλισης ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος για τη θέσπιση του μέτρου αυτού και υποβάλλει, το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την άρση αυτού του μέτρου.

Άρθρο 147

Διατάξεις διευκόλυνσης και περαιτέρω ελευθέρωσης

1.  
Τα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ των μερών, ώστε να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα που επιτρέπουν τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κανόνων του μέρους ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.
3.  
Έως το τέλος του πέμπτου έτους μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου επανεξετάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και καθορίζει τις λεπτομέρειες για περαιτέρω ελευθέρωση.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Δημοσιες συμβασεις

Άρθρο 148

Στόχοι

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη συμβολή των διαφανών, αμερόληπτων, ανταγωνιστικών και ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και καθορίζουν ως στόχο τους το αποτελεσματικό, αμοιβαίο και σταδιακό άνοιγμα των αντίστοιχων αγορών συμβάσεων.

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων με βάση την αρχή της εθνικής μεταχείρισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης στον παραδοσιακό τομέα, καθώς και στον τομέα των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Προβλέπει τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων της Ουκρανίας με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, συνοδευόμενη από θεσμική μεταρρύθμιση και δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων, βασιζόμενου στις αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις του μέρους ΕΕ, καθώς και στους όρους και ορισμούς που καθορίζονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (εφεξής «η οδηγία 2004/18/ΕΚ») και στην οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (εφεξής «η οδηγία 2004/17/ΕΚ»).

Άρθρο 149

Πεδίο εφαρμογής

1.  
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς κοινής ωφελείας και σε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.
2.  
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε συμβαλλόμενη αρχή και σε κάθε συμβαλλόμενη οντότητα που πληροί τους ορισμούς του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων (εφεξής «οι συμβαλλόμενες αρχές» και στις δύο περιπτώσεις). Καλύπτει επίσης τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς κοινής ωφελείας, όπως οι κρατικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τις σχετικές δραστηριότητες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα στους τομείς κοινής ωφελείας.
3.  
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε συμβάσεις των οποίων η αξία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα XXI-ΙΣΤ.

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Κατά την εφαρμογή των κατώτατων αυτών ορίων, η Ουκρανία θα υπολογίσει και θα μετατρέψει τις τιμές αυτές στο εθνικό της νόμισμα, με εφαρμογή της τιμής συναλλάγματος της Εθνικής της Τράπεζας.

Τα κατώτατα αυτά όρια αναθεωρούνται τακτικά κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης το πρώτο ζυγό έτος μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, με βάση τη μέση ημερήσια τιμή του ευρώ, εκφραζόμενη σε Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα, κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η αναθεωρημένη κατά τον τρόπο αυτό αξία των κατώτατων ορίων στρογγυλοποιείται, ενδεχομένως, προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα ευρώ. Η αναθεώρηση των κατώτατων ορίων θα υιοθετηθεί από την επιτροπή εμπορίου σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον τίτλο VII (Θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις) της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 150

Θεσμικό πλαίσιο

1.  
Τα μέρη καθορίζουν ή διατηρούν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τους κατάλληλους μηχανισμούς που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος δημόσιων συμβάσεων και την εφαρμογή των σχετικών αρχών.
2.  

Στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης, η Ουκρανία ορίζει ειδικότερα:

α) 

κεντρικό εκτελεστικό όργανο, υπεύθυνο για την οικονομική πολιτική, στο οποίο ανατίθεται η διασφάλιση συνεκτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις. Ένα τέτοιο όργανο θα διευκολύνει και θα συντονίσει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και θα κατευθύνει τη διαδικασία της νομοθετικής προσέγγισης

β) 

ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο όργανο στο οποίο ανατίθεται η επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές ή οντότητες κατά τη σύναψη των συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, «ανεξάρτητο» σημαίνει ότι το εν λόγω όργανο αποτελεί δημόσια αρχή, χωριστή από όλες τις αναθέτουσες οντότητες και τους οικονομικούς φορείς. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει το εν λόγω όργανο είναι δυνατό να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

3.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι εκτελούνται στην πράξη οι αποφάσεις των αρχών που φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο των καταγγελιών.

Άρθρο 151

Βασικά πρότυπα που διέπουν την ανάθεση των συμβάσεων

1.  
Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμμορφώνονται με σειρά βασικών προτύπων για την ανάθεση όλων των συμβάσεων, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 15 του παρόντος άρθρου. Τα βασικά πρότυπα απορρέουν άμεσα από τους κανόνες και τις αρχές των δημόσιων συμβάσεων, όπως διέπονται από το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των αρχών της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

Δημοσίευση

2.  

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι όλοι οι προβλεπόμενοι διαγωνισμοί δημοσιεύονται σε κατάλληλο μέσο ενημέρωσης με ικανοποιητικό τρόπο:

α) 

για να επιτραπεί στην αγορά να ανοίξει στον ανταγωνισμό· και

β) 

για να επιτραπεί στους τυχόν ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να έχουν κατάλληλη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τον προβλεπόμενο διαγωνισμό πριν από την ανάθεση της σύμβασης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη της σύμβασης.

3.  
Η δημοσίευση είναι κατάλληλη προς το οικονομικό συμφέρον της σύμβασης των οικονομικών φορέων.
4.  
Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία της σύμβασης που πρέπει να ανατεθεί, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τη μέθοδο ανάθεσης, τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και κάθε άλλη επιπλέον πληροφορία που χρειάζονται ευλόγως οι οικονομικοί φορείς για να αποφασίσουν κατά πόσον πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη της σύμβασης.

Ανάθεση συμβάσεων

5.  
Όλες οι συμβάσεις ανατίθενται με διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες ανάθεσης που αποκλείουν πρακτικές διαφθοράς. Ο αμερόληπτος αυτός χαρακτήρας διασφαλίζεται ιδίως με την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατά τρόπο που να μη δημιουργεί δυσμενείς διακρίσεις, με την ισότιμη πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων, με τον καθορισμό κατάλληλων προθεσμιών, καθώς και με τη θέσπιση διαφανούς και αντικειμενικής προσέγγισης.
6.  
Όταν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας που απαιτείται, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν γενικές περιγραφές επιδόσεων και λειτουργιών, καθώς και διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα.
7.  
Στην περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για ένα έργο, μια προμήθεια ή μια υπηρεσία δεν γίνεται μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων κατασκευής ούτε αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο ή σε συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή, εκτός αν η εν λόγω μνεία δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης και συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο». Η χρησιμοποίηση γενικών περιγραφών εκτέλεσης ή λειτουργιών θεωρείται προτιμότερη.
8.  
Οι αναθέτουσες οντότητες δεν επιβάλλουν όρους που οδηγούν σε άμεση ή έμμεση δυσμενή διάκριση κατά των οικονομικών φορέων του άλλου μέρους, όπως η απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα, περιοχή ή έδαφος με της αναθέτουσας οντότητας.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις της σύμβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος μπορεί να κληθεί να εγκαταστήσει ορισμένες υποδομές της επιχείρησής του στον τόπο εκτέλεσης.

9.  
Καθορίζονται επαρκείς προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την υποβολή προσφορών, ώστε να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς του άλλου μέρους να αξιολογήσουν δεόντως τους υποψηφίους και να προετοιμάσουν την προσφορά τους.
10.  
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους εφαρμοστέους κανόνες, τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου σε όλους τους συμμετέχοντες.
11.  

Οι αναθέτουσες οντότητες μπορούν να καλέσουν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων να υποβάλουν προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

η πρόσκληση αυτή γίνεται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις·· και

β) 

η επιλογή βασίζεται μόνο σε αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η εμπειρία των υποψηφίων στον συγκεκριμένο τομέα, το μέγεθος και η υποδομή των επιχειρήσεών τους ή οι τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητές τους.

Κατά την πρόσκληση περιορισμένου αριθμού υποψηφίων για την υποβολή προσφοράς, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

12.  
Οι αναθέτουσες οντότητες μπορούν να εφαρμόσουν διαδικασίες με διαπραγμάτευση μόνο σε εξαιρετικές και συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
13.  
Οι αναθέτουσες οντότητες μπορούν να εφαρμόσουν συστήματα προεπιλογής μόνον εφόσον ο κατάλογος των προεπιλεγέντων φορέων καταρτίζεται με επαρκώς δημοσιοποιημένη, διαφανή και ανοικτή διαδικασία. Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος ανατίθενται επίσης χωρίς διακρίσεις.
14.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις ανατίθενται με διαφανή τρόπο στον αιτούντα που υπέβαλε την πλέον προσφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά ή την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, με βάση τα κριτήρια ανάθεσης και τους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν καθοριστεί και κοινοποιηθεί εκ των προτέρων. Οι τελικές αποφάσεις κοινοποιούνται αμελλητί σε όλους τους αιτούντες. Κατόπιν αιτήματος μη επιλεγέντος υποψηφίου, οι λόγοι απόρριψης διευκρινίζονται λεπτομερώς, ώστε να επιτραπεί η επανεξέταση της απόφασης.

Δικαστική προστασία

15.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον να συνάψει συγκεκριμένη σύμβαση και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από μια εικαζόμενη παράβαση, δικαιούται αποτελεσματικής και αμερόληπτης δικαστικής προστασίας κατά κάθε απόφασης της αναθέτουσας οντότητας που έχει σχέση με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια και στο τέλος μιας τέτοιας διαδικασίας επανεξέτασης δημοσιεύονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

Άρθρο 152

Σχεδιασμός της προσέγγισης των νομοθεσιών

1.  
Πριν από την έναρξη της προσέγγισης των νομοθεσιών, η Ουκρανία υποβάλλει στην επιτροπή εμπορίου αναλυτικό χάρτη πορείας για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου με χρονοδιαγράμματα και ορόσημα που θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις μεταρρυθμίσεις ως προς την προσέγγιση των νομοθεσιών και τη δημιουργία θεσμικής υποδομής. Ο εν λόγω χάρτης πορείας είναι σύμφωνος με τις φάσεις και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στο παράρτημα XXI-A της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Ο χάρτης πορείας θα καλύψει όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης και το γενικό νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων δημόσιων συμβάσεων, ιδίως: την προσέγγιση των νομοθεσιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στον τομέα κοινής ωφελείας, τις συμβάσεις παραχώρησης και τις διαδικασίες επανεξέτασης, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρητικών οργάνων και των μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας.
3.  
Έπειτα από ευνοϊκή γνώμη της επιτροπής εμπορίου, ο εν λόγω χάρτης πορείας θεωρείται ως το έγγραφο αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Η Ένωση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή συνδρομής στην Ουκρανία κατά την εφαρμογή του χάρτη πορείας.

Άρθρο 153

Προσέγγιση των νομοθεσιών

1.  
Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων θα καταστεί σταδιακά συμβατή με το ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.
2.  
Η προσέγγιση των νομοθεσιών πραγματοποιείται σε διαδοχικές φάσεις, όπως καθορίζεται στο παράρτημα XXI-A και στα παραρτήματα XXI-B έως XXI-E, XXI-Ζ, XXI-H, και XXI-Ι της παρούσας συμφωνίας. Τα παραρτήματα XXI-ΣΤ και XXI-Θ της παρούσας συμφωνίας επισημαίνουν μη υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να μεταφερθούν στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ τα παραρτήματα ΧΧΙ-ΙΑ έως ΙΔ της παρούσας συμφωνίας επισημαίνουν στοιχεία του ενωσιακού κεκτημένου που παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της προσέγγισης των νομοθεσιών. Στη διαδικασία αυτή, λαμβάνονται δεόντως υπόψη η αντίστοιχη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τα μέτρα εφαρμογής που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και, αν παραστεί ανάγκη, οι τυχόν τροποποιήσεις που θα έχουν επέλθει εν τω μεταξύ στο ενωσιακό κεκτημένο. Η εφαρμογή κάθε φάσης αξιολογείται από την επιτροπή εμπορίου και, έπειτα από θετική αξιολόγηση εκ μέρους της εν λόγω επιτροπής, συνδέεται με την αμοιβαία παροχή πρόσβασης στην αγορά, όπως καθορίζεται στο παράρτημα ΧΧΙ-Α της παρούσας συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί αμελλητί στην Ουκρανία τυχόν τροποποιήσεις του ενωσιακού κεκτημένου. Παρέχει κατάλληλες συμβουλές και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών.
3.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι η επιτροπή εμπορίου προβαίνει στην αξιολόγηση της επόμενης φάσης μόλις εκτελεστούν και εγκριθούν τα μέτρα εφαρμογής του προηγούμενου σταδίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι πτυχές και οι τομείς των δημόσιων συμβάσεων που δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο συνάδουν προς τις αρχές της διαφάνειας, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 151 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 154

Πρόσβαση στην αγορά

1.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι το αποτελεσματικό και αμοιβαίο άνοιγμα των αντίστοιχων αγορών τους θα επιτευχθεί σταδιακά και ταυτόχρονα. Κατά τη διαδικασία της προσέγγισης των νομοθεσιών, η έκταση της αμοιβαία παρεχόμενης πρόσβασης στην αγορά συνδέεται με την επιτευχθείσα πρόοδο κατά τη διαδικασία αυτή, όπως ορίζεται στο παράρτημα XXI-A της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Η επόμενη φάση ανοίγματος της αγοράς αποφασίζεται, αφού γίνει αξιολόγηση της ποιότητας της νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί και της πρακτικής εφαρμογής της. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται τακτικά από την επιτροπή εμπορίου.
3.  
Στον βαθμό που ένα μέρος έχει ανοίξει, σύμφωνα με το παράρτημα XXI-A της παρούσας συμφωνίας, την αγορά συμβάσεων στο άλλο μέρος, το μέρος ΕΕ επιτρέπει στις ουκρανικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης - ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένες στο μέρος ΕΕ ή όχι - σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρείες του μέρους ΕΕ. Η Ουκρανία επιτρέπει στις εταιρείες του μέρους ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης - ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία ή όχι - σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις ουκρανικές εταιρείες.
4.  
Μετά την εφαρμογή της τελευταίας φάσης της διαδικασίας προσέγγισης των νομοθεσιών, τα μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα αμοιβαίας παροχής πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τις συμβάσεις των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 149 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.
5.  
Η Φινλανδία επιφυλάσσεται να λάβει θέση όσον αφορά τις νήσους Aland.

Άρθρο 155

Ενημέρωση

1.  
Τα μέρη διασφαλίζουν την επαρκή ενημέρωση των αναθετουσών οντοτήτων και των οικονομικών φορέων όσον αφορά τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων μέσω της δημοσίευσης όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων και διοικητικών αποφάσεων.
2.  
Τα μέρη διασφαλίζουν την αποτελεσματική δημοσιοποίηση των προκηρύξεων διαγωνισμών.

Άρθρο 156

Συνεργασία

1.  
Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους με την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα κανονιστικά πλαίσια.
2.  
Το μέρος ΕΕ διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μεταξύ άλλων μέσω της τεχνικής βοήθειας, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI σχετικά με την οικονομική συνεργασία (Οικονομική συνεργασία, με διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης) της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνονται ειδικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική βοήθεια μέσω των κατάλληλων μηχανισμών και των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ.
3.  
Στο παράρτημα XXI-ΙΕ της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος των θεμάτων συνεργασίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Διανοητικη ιδιοκτησιαΤμημα 1

Γενικες διαταξεις

Άρθρο 157

Στόχοι

Οι στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι:

α) 

να διευκολυνθεί η παραγωγή και η εμπορευματοποίηση των καινοτόμων και δημιουργικών προϊόντων στα μέρη· και

β) 

να επιτευχθεί επαρκές και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 158

Φύση και έκταση των υποχρεώσεων

1.  
Τα μέρη εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συνθηκών που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία στις οποίες είναι μέρη, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΓ της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία TRIPS»). Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου συμπληρώνουν και διευκρινίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ των μερών βάσει της συμφωνίας TRIPS και άλλων διεθνών συνθηκών στο πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.
2.  
Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν τα δικαιώματα του δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού λογισμικών και βάσεων δεδομένων, και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που αφορούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, τα σήματα, τις εμπορικές επωνυμίες, εφόσον προστατεύονται ως αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει του οικείου εγχώριου δικαίου, τα σχέδια και υποδείγματα, τις διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, τις ενδείξεις προέλευσης, τις φυτικές ποικιλίες, την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών και την προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10α της σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (1967) (εφεξής «η σύμβαση των Παρισίων»).

Άρθρο 159

Μεταφορά τεχνολογίας

1.  
Τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς πρακτικές και πολιτικές τους που επηρεάζουν τη μεταφορά της τεχνολογίας. Η ανταλλαγή αυτή περιλαμβάνει, κυρίως, μέτρα για τη διευκόλυνση των ροών πληροφοριών, των επιχειρηματικών κοινοπραξιών, της αδειοδότησης και των συμφωνιών υπεργολαβίας σε εθελοντική βάση. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κατάλληλου και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη μεταφορά τεχνολογίας στις χώρες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως το σχετικό νομικό πλαίσιο και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
2.  
Τα μέρη διασφαλίζουν την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 160

Ανάλωση δικαιωμάτων

Τα μέρη είναι ελεύθερα να καθιερώσουν δικό τους σύστημα για την ανάλωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας TRIPS.Τμημα 2

Προτυπα Για Τα Δικαιωματα Διανοητικης ΙδιοκτησιαςΥποτμημα 1

Δικαιωματα δημιουργου και συγγενικα δικαιωματα

Άρθρο 161

Χορήγηση προστασίας

Τα μέρη συμμορφώνονται με τα εξής:

α) 

τα άρθρα 1 έως 22 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (1961) (εφεξής «η σύμβαση της Ρώμης»)·

β) 

τα άρθρα 1 έως 18 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων (1886, τελευταία τροποποίηση το 1979) (εφεξής «η σύμβαση της Βέρνης»)·

γ) 

τα άρθρα 1 έως 14 της Συνθήκης (1996) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (εφεξής «WIPO») για την πνευματική ιδιοκτησία (εφεξής «WCT»)· και

δ) 

τα άρθρα 1 έως 23 της συνθήκης του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (1996).

Άρθρο 162

Διάρκεια των δικαιωμάτων του δημιουργού

1.  
Τα δικαιώματα ενός δημιουργού λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου κατά την έννοια του άρθρου 2 της Σύμβασης της Βέρνης προστατεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του δημιουργού και εβδομήντα έτη μετά τον θάνατό του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό.
2.  
Σε περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας, η διάρκεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται από τον θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού.
3.  
Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, η διάρκεια προστασίας είναι εβδομήντα έτη αφότου το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό. Πάντως, όταν το υιοθετηθέν από τον δημιουργό ψευδώνυμο δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του ή αν ο δημιουργός αποκαλύψει την ταυτότητα του κατά την περίοδο που αναφέρεται στη πρώτη πρόταση, εφαρμόζεται η διάρκεια της προστασίας που ορίζεται στη παράγραφο 1.
4.  
Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα, τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια, και η διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό, η διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε μέρος χωριστά.
5.  
Στην περίπτωση έργων, η διάρκεια προστασίας των οποίων δεν έχει υπολογιστεί μετά τον θάνατο του δημιουργού ή των δημιουργών και τα οποία δεν κατέστησαν νομίμως προσιτά στο κοινό εντός εβδομήντα ετών από τη δημιουργία τους, η προστασία λήγει.

Άρθρο 163

Διάρκεια της προστασίας των κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων

1.  
Ο κύριος σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου θεωρείται ως δημιουργός του ή ένας από τους δημιουργούς του. Τα μέρη είναι ελεύθερα να ορίσουν και άλλους συνδημιουργούς.
2.  
Η διάρκεια προστασίας ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου λήγει έπειτα από εβδομήντα τουλάχιστον έτη μετά τον θάνατο του τελευταίου επιζώντος μίας ομάδας συγκεκριμένων προσώπων, είτε τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί ως συνδημιουργοί είτε όχι. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τον κύριο σκηνοθέτη, τον σεναριογράφο, τον συγγραφέα των διαλόγων και τον συνθέτη της μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό έργο.

Άρθρο 164

Διάρκεια των συγγενικών δικαιωμάτων

1.  
Τα δικαιώματα των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα δικαιώματα αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη.
2.  
Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την υλική ενσωμάτωση. Ωστόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δημοσιευθεί νομίμως στη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα εν λόγω δικαιώματα λήγουν τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη δημοσίευση κατά την περίοδο που μνημονεύεται στην πρώτη πρόταση και εάν το φωνογράφημα έχει παρουσιαστεί νομίμως στο κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης παρουσίασης στο κοινό.
3.  
Τα δικαιώματα των παραγωγών της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινίας αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την υλική ενσωμάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση της ταινίας στο κοινό, τα δικαιώματα αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη. Ως «ταινία» νοείται κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό έργο ή κινούμενες εικόνες, ανεξάρτητα από το αν συνοδεύονται από ήχο ή όχι.
4.  
Τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών εκπνέουν το ενωρίτερο 50 έτη μετά την πρώτη μετάδοση μιας εκπομπής, είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.

Άρθρο 165

Προστασία προτέρως αδημοσίευτων έργων

Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, για πρώτη φορά δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό, έργο προτέρως αδημοσίευτο, δικαιούται προστασίας ανάλογης με τα περιουσιακά δικαιώματα του δημιουργού. Η διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων αυτών είναι είκοσι πέντε έτη από τη στιγμή που για πρώτη φορά το έργο δημοσιεύθηκε νομίμως ή παρουσιάστηκε νομίμως στο κοινό.

Άρθρο 166

Σχολιασμένες και επιστημονικές δημοσιεύσεις

Τα μέρη μπορούν επίσης να προστατεύουν τις σχολιασμένες και επιστημονικές δημοσιεύσεις έργων που έχουν γίνει κτήμα του δημοσίου. Η μέγιστη διάρκεια προστασίας αυτών των δικαιωμάτων είναι τριάντα έτη από τη στιγμή που το έργο δημοσιεύθηκε νομίμως για πρώτη φορά.

Άρθρο 167

Προστασία των φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 162 της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη μπορούν να προβλέπουν την προστασία άλλων φωτογραφιών.

Άρθρο 168

Συνεργασία για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων

Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη σύναψης συμφωνιών μεταξύ των αντίστοιχων εταιρειών τους συλλογικής διαχείρισης με σκοπό την αμοιβαία εξασφάλιση της ευκολότερης πρόσβασης και χορήγησης αδειών για τη χρήση περιεχομένου μεταξύ των εδαφών των μερών, καθώς και την εξασφάλιση της αμοιβαίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη χρήση των έργων ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων των μερών. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αντίστοιχες εταιρείες τους συλλογικής διαχείρισης είναι απαραίτητο να επιτύχουν υψηλό επίπεδο εξορθολογισμού και διαφάνειας όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 169

Δικαίωμα υλικής ενσωμάτωσης

1.  
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως υλική ενσωμάτωση νοείται η ενσωμάτωση ήχων και εικόνων ή της παράστασής τους, μέσω της οποίας μπορούν να γίνουν αντιληπτοί, να αναπαραχθούν ή να παρουσιαστούν μέσω ειδικής συσκευής.
2.  
Τα μέρη παρέχουν στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους.
3.  
Τα μέρη παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.
4.  
Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 όταν αναμεταδίδει απλώς μέσω καλωδίου εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Άρθρο 170

Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίαση στο κοινό

1.  

Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου:

α) 

ως «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή» νοείται η μετάδοση ήχων ή εικόνων και ήχων ή των παραστάσεών τους με ασύρματα μέσα με σκοπό τη λήψη τους από το κοινό, η μετάδοση μέσω δορυφόρου, και η μετάδοση κρυπτογραφημένων σημάτων, εφόσον τα μέσα για την αποκρυπτογράφησή τους παρέχονται στο κοινό από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη συναίνεσή του·

β) 

ως «παρουσίαση στο κοινό» νοείται η μετάδοση στο κοινό με κάθε μέσο, εκτός από τη ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, των ήχων μιας εκτέλεσης ή των ήχων ή των αναπαραστάσεων ήχων που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η «παρουσίαση στο κοινό» περιλαμβάνει την παροχή της δυνατότητας ακοής από το κοινό των ήχων ή των παραστάσεών τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα.

2.  
Τα μέρη προβλέπουν για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό των εκτελέσεών τους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση αποτελεί ήδη μέρος ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ή γίνεται από υλική ενσωμάτωση.
3.  
Τα μέρη παρέχουν στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές και στους παραγωγούς φωνογραφημάτων το δικαίωμα ενιαίας και εύλογης αμοιβής για τη χρήση των φωνογραφημάτων τους που δημοσιεύονται για εμπορικούς σκοπούς ή αναπαραγωγής των εν λόγω φωνογραφημάτων, για ραδιοτηλεοπτική ασύρματη μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό, και για να εξασφαλίζεται ότι η αμοιβή αυτή κατανέμεται μεταξύ των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών των φωνογραφημάτων. Τα μέρη, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών και παραγωγών φωνογραφημάτων, μπορούν να θεσπίζουν τους όρους για την κατανομή αυτής της αμοιβής μεταξύ τους.
4.  
Τα μέρη προβλέπουν για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση των εκπομπών τους, καθώς και την παρουσίαση των εκπομπών τους στο κοινό, εάν η παρουσίαση αυτή γίνεται σε μέρη όπου η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό έναντι καταβολής αντιτίμου.

Άρθρο 171

Δικαίωμα διανομής

1.  
Τα μέρη παρέχουν στους δημιουργούς, όσον αφορά το πρωτότυπο ή αντίγραφο των έργων τους, το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή άλλως.
2.  

Τα μέρη προβλέπουν το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης στο κοινό, μέσω πωλήσεως ή με άλλους τρόπους, των αντικειμένων που σημειώνονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων τους:

α) 

για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·

β) 

για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·

γ) 

για τους παραγωγούς των πρώτων υλικών ενσωματώσεων ταινιών όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους·

δ) 

για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των εκπομπών τους, όπως ορίζει το άρθρο 169 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 172

Περιορισμοί

1.  

Τα μέρη μπορούν να προβλέπουν περιορισμούς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 169, 170 και 171 της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με:

α) 

την ιδιωτική χρήση·

β) 

τη χρήση σύντομων αποσπασμάτων κατά την παρουσίαση γεγονότων της επικαιρότητας·

γ) 

την εφήμερη υλική ενσωμάτωση, από έναν ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, με χρήση των δικών του εγκαταστάσεων, και για τις δικές του εκπομπές·

δ) 

τη χρήση αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας ή επιστημονικής έρευνας.

2.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα μέρη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν σχετικά με την προστασία των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραφημάτων, των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των παραγωγών των πρώτων υλικών ενσωματώσεων ταινιών, περιορισμούς της ίδιας φύσεως με αυτούς που προβλέπονται στη νομοθεσία τους για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην περίπτωση των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Ωστόσο, η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών μπορεί να προβλέπεται μόνον στον βαθμό που οι άδειες αυτές συμβιβάζονται με τη σύμβαση της Ρώμης.
3.  
Οι περιορισμοί κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνον σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση των προστατευομένων αντικειμένων και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου.

Άρθρο 173

Δικαίωμα αναπαραγωγής

Τα μέρη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν, την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει:

α) 

στους δημιουργούς, όσον αφορά τα έργα τους·

β) 

στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·

γ) 

στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·

δ) 

στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους·

ε) 

στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.

Άρθρο 174

Δικαίωμα παρουσίασης έργων στο κοινό και δικαίωμα διάθεσης άλλων αντικειμένων στο κοινό

1.  
Τα μέρη παρέχουν στους δημιουργούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν κάθε παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπον ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.
2.  

Τα μέρη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπον ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος:

α) 

στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·

β) 

στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·

γ) 

στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους·

δ) 

στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής αναμετάδοσης.

3.  
Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν αναλώνονται με οιαδήποτε πράξη παρουσίασης ή διάθεσης στο κοινό, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 175

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

1.  

Τα μέρη προβλέπουν ότι οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 173 της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν:

α) 

την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή· ή

β) 

τη νόμιμη χρήση

ενός έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και οι οποίες δεν έχουν καμία ανεξάρτητη οικονομική σημασία, εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 173.

2.  
Όταν τα μέρη προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το δικαίωμα αναπαραγωγής δυνάμει του άρθρου 173, μπορούν επίσης να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το δικαίωμα διανομής που αναφέρεται στο άρθρο 171 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, στον βαθμό που δικαιολογείται από τον σκοπό της επιτρεπόμενης πράξης αναπαραγωγής.
3.  
Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς στα δικαιώματα που καθορίζονται στα άρθρα 173 και 174 της παρούσας συμφωνίας μόνον σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου.

Άρθρο 176

Προστασία τεχνολογικών μέτρων

1.  
Τα μέρη παρέχουν την κατάλληλη έννομη προστασία κατά της εξουδετέρωσης κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν τον σκοπό.
2.  

Τα μέρη παρέχουν κατάλληλη έννομη προστασία κατά της κατασκευής, εισαγωγής, διανομής, πώλησης, εκμίσθωσης, διαφήμισης για πώληση ή εκμίσθωση, ή κατοχής για εμπορικούς σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες:

α) 

αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση της προστασίας· ή

β) 

πέραν από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση περιορισμένης σημασίας· ή

γ) 

έχουν πρωτίστως σχεδιαστεί, παραχθεί, προσαρμοστεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου.

3.  
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «τεχνολογικό μέτρο» νοείται κάθε τεχνολογία, μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που, με τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, μη επιτρεπόμενες από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος, όπως ορίζεται από την εγχώρια νομοθεσία κάθε μέρους. Τα τεχνολογικά μέτρα θεωρούνται «αποτελεσματικά» όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογής διαδικασίας ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφησης, διατάραξης της μετάδοσης ή άλλης μετατροπής του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου, ή προστατευτικού μηχανισμού ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας.
4.  
Όταν τα μέρη προβλέπουν περιορισμούς στα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 172 και 175 της παρούσας συμφωνίας, δύνανται επίσης να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι παρέχουν στον επωφελούμενο εξαίρεσης ή περιορισμού τα μέσα που του επιτρέπουν να επωφεληθεί από την εν λόγω εξαίρεση ή περιορισμό στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον ο επωφελούμενος έχει εκ του νόμου πρόσβαση στο εν λόγω προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο.
5.  
Οι διατάξεις του άρθρου 175 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων συμφωνηθέντων συμβατικώς κατά τρόπον ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν θέλει.

Άρθρο 177

Ενημέρωση για το καθεστώς των δικαιωμάτων

1.  

Τα μέρη παρέχουν την κατάλληλη έννομη προστασία έναντι κάθε προσώπου που εν γνώσει του προβαίνει άνευ αδείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:

α) 

αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων·

β) 

διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στο κοινό έργων ή άλλου αντικειμένου προστατευομένων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων,

εάν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια αυτή προτρέπει, επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύπτει την παραβίαση δικαιώματος του δημιουργού ή άλλων συγγενικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου μέρους.

2.  
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «πληροφορία για το καθεστώς των δικαιωμάτων» νοείται κάθε παρεχόμενη από τον δικαιούχο πληροφορία η οποία επιτρέπει την αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου που αναφέρεται στο υποτμήμα 1, του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου, ή πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, καθώς και κάθε αριθμός ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές.

Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές συνοδεύει αντιγραφή ή εμφανίζεται σε συνδυασμό με την παρουσίαση στο κοινό ενός έργου ή άλλου προστατευόμενου υλικού που αναφέρεται στο υποτμήμα 1.

Άρθρο 178

Δικαιούχοι και αντικείμενο του δικαιώματος εκμίσθωσης και δανεισμού

1.  

Τα μέρη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα συναίνεσης ή απαγόρευσης για την εκμίσθωση και το δανεισμό στα ακόλουθα πρόσωπα:

α) 

στον δημιουργό, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του έργου του·

β) 

στον καλλιτέχνη ερμηνευτή ή εκτελεστή, όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις της ερμηνείας ή εκτέλεσής του·

γ) 

στον παραγωγό φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά του·

δ) 

στον παραγωγό της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης μιας ταινίας, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα της ταινίας του.

2.  
Οι εν λόγω διατάξεις δεν καλύπτουν δικαιώματα εκμίσθωσης και δανεισμού σε σχέση με έργα αρχιτεκτονικής και έργα εφαρμοσμένης τέχνης.
3.  
Τα μέρη μπορούν να παρεκκλίνουν από το αποκλειστικό δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τον δημόσιο δανεισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον οι δημιουργοί λαμβάνουν αμοιβή για τον δανεισμό αυτό. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν την αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους πολιτιστικής προαγωγής.
4.  
Όταν τα μέρη δεν εφαρμόζουν το αποκλειστικό δικαίωμα του παρόντος άρθρου για τα φωνογραφήματα, τις ταινίες και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβλέπουν οπωσδήποτε αμοιβή για τους δημιουργούς.
5.  
Τα μέρη μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων από την πληρωμή της αμοιβής που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.

Άρθρο 179

Δικαίωμα εύλογης αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση

1.  
Εάν ο δημιουργός ή ο καλλιτέχνης ερμηνευτής ή εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το δικαίωμα εκμίσθωσης ενός φωνογραφήματος ή του πρωτοτύπου ή αντιγράφου ταινίας σε παραγωγό φωνογραφημάτων ή ταινιών, διατηρεί το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την εκμίσθωση.
2.  
Οι δημιουργοί ή οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές δεν μπορούν να παραιτηθούν από την εύλογη αμοιβή για την εκμίσθωση.
3.  
Η διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής μπορεί να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν δημιουργούς ή καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές.
4.  
Τα μέρη μπορούν να καθορίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, καθώς και από ποιον μπορεί να απαιτηθεί ή να ληφθεί η εν λόγω αμοιβή.

Άρθρο 180

Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

1.  
Τα μέρη προστατεύουν τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, με δικαιώματα δημιουργού, ως λογοτεχνικά έργα, κατά την έννοια της σύμβασης της Βέρνης. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» περιλαμβάνει και το προπαρασκευαστικό υλικό σχεδιασμού τους.
2.  
Η προστασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ισχύει για κάθε μορφή έκφρασης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατεύεται εφόσον είναι πρωτότυπο με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του. Η παροχή της προστασίας δεν εξαρτάται από την εφαρμογή κανενός άλλου κριτηρίου.

Άρθρο 181

Δημιουργός προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

1.  
Δημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι το φυσικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών προσώπων που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ή, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία των μερών, το νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως δικαιούχος από τη νομοθεσία αυτή.
2.  
Όταν ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει δημιουργηθεί από κοινού από ομάδα φυσικών προσώπων, τα αποκλειστικά δικαιώματα ανήκουν από κοινού στα πρόσωπα αυτά.
3.  
Στην περίπτωση που η νομοθεσία των μερών αναγνωρίζει συλλογικά έργα, δημιουργός θεωρείται το πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία των μερών ότι έχει δημιουργήσει το έργο.
4.  
Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή δημιουργείται από υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχει δώσει ο εργοδότης του, ο εργοδότης δικαιούται να ασκεί αποκλειστικά όλα τα περιουσιακά δικαιώματα επί του ούτως δημιουργηθέντος προγράμματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με σύμβαση.

Άρθρο 182

Πράξεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή

Με την επιφύλαξη των άρθρων 183 και 184 της παρούσας συμφωνίας, στα αποκλειστικά δικαιώματα του δικαιούχου κατά την έννοια του άρθρου 181, περιλαμβάνεται το δικαίωμα να πραγματοποιεί ή να παρέχει άδεια για:

α) 

οριστική ή προσωρινή αναπαραγωγή προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. Εφόσον η φόρτωση, η εμφάνιση στην οθόνη, η εκτέλεση, η μεταβίβαση ή η αποθήκευση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, απαιτούν τέτοια αναπαραγωγή, οι πράξεις αυτές υπόκεινται σε άδεια εκ μέρους του δικαιούχου·

β) 

μετάφραση, προσαρμογή, διαρρύθμιση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του προσώπου που τροποποιεί το πρόγραμμα·

γ) 

οποιαδήποτε μορφή διανομής στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης, του πρωτότυπου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των αντιγράφων του.

Άρθρο 183

Εξαιρέσεις στις πράξεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή

1.  
Ελλείψει ειδικών συμβατικών διατάξεων, δεν απαιτείται η άδεια του δικαιούχου για τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 182 στοιχεία α) και β) της παρούσας συμφωνίας, όταν αυτές είναι αναγκαίες για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφαλμάτων.
2.  
Η δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου από πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να εμποδίζεται συμβατικώς, στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τη χρήση αυτή.
3.  
Το πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δικαιούται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, να παρακολουθεί, να μελετά ή να δοκιμάζει τη λειτουργία του προγράμματος αυτού, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και αρχές που αποτελούν τη βάση του οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης, μεταβίβασης ή αποθήκευσης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή την οποία δικαιούται να διενεργήσει.

Άρθρο 184

Αντίστροφη μεταγλώττιση

1.  

Δεν απαιτείται άδεια του δικαιούχου εφόσον η αναπαραγωγή του κώδικα και η τροποποίηση της μορφής του κατά την έννοια του άρθρου 182 στοιχεία α) και β), είναι αναγκαίες για να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα ενός ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με άλλα προγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) 

οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από τον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης αντιγράφου του προγράμματος ή για λογαριασμό τους από πρόσωπο που έχει σχετική άδεια·

β) 

οι αναγκαίες πληροφορίες για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας δεν έχουν ήδη καταστεί ευκόλως και ταχέως προσιτές στα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· και

γ) 

οι πράξεις αυτές περιορίζονται στα μέρη του πρωτότυπου προγράμματος που είναι αναγκαία για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας.

2.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν επιτρέπουν οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατ' εφαρμογή της:

α) 

να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός της επίτευξης της διαλειτουργικότητας του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή·

β) 

να ανακοινωθούν σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που τούτο απαιτείται για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητά του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή· ή

γ) 

να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, παραγωγή ή εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του οποίου η έκφραση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, ή για οιαδήποτε άλλη πράξη που προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Βέρνης, το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή του κατά τρόπο που προσβάλλει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή έρχεται σε σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Άρθρο 185

Προστασία των βάσεων δεδομένων

1.  
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «βάση δεδομένων» νοείται η συλλογή έργων, δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή κατ’ άλλον τρόπο.
2.  
Η προστασία που προβλέπεται βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν αφορά τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη λειτουργία βάσεων δεδομένων προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 186

Αντικείμενο της προστασίας

1.  
Σύμφωνα με το υποτμήμα 1, οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή της διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα προστατεύονται ως τέτοια βάσει του δικαιώματος του δημιουργού. Δεν εφαρμόζονται άλλα κριτήρια προκειμένου να προσδιορισθεί αν επιδέχονται προστασία.
2.  
Η προστασία βάσει του δικαιώματος του δημουργού που παρέχεται στις βάσεις δεδομένων σύμφωνα με το υποτμήμα 1 δεν εκτείνεται στο περιεχόμενό τους και δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που υφίστανται για το εν λόγω περιεχόμενο.

Άρθρο 187

Δημιουργός της βάσης δεδομένων

1.  
Ο δημιουργός μιας βάσης δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών προσώπων που δημιούργησαν τη βάση δεδομένων ή, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία των μερών, το νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως δικαιούχος από τη νομοθεσία.
2.  
Σε περίπτωση που η νομοθεσία των μερών αναγνωρίζει συλλογικά έργα, τα περιουσιακά δικαιώματα ανήκουν στο πρόσωπο που έχει το δικαίωμα δημιουργού.
3.  
Όταν μια βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί από κοινού από ομάδα φυσικών προσώπων, τα αποκλειστικά δικαιώματα ανήκουν από κοινού στα πρόσωπα αυτά.

Άρθρο 188

Πράξεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων

Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, όσον αφορά την έκφραση της βάσης αυτής που επιδέχεται προστασία βάσει του δικαιώματος του δημιουργού, να εκτελεί ή να επιτρέπει τις ακόλουθες πράξεις:

α) 

προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει·

β) 

μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης δεδομένων·

γ) 

οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό·

δ) 

οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων στο κοινό·

ε) 

οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β).

Άρθρο 189

Εξαιρέσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων

1.  
Ο νόμιμος χρήστης μιας βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις απαριθμούμενες στο άρθρο 188 πράξεις της παρούσας συμφωνίας οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την κανονική χρησιμοποίησή της χωρίς άδεια του δημιουργού της βάσης δεδομένων. Στο μέτρο που ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό.
2.  

Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν τους περιορισμούς στα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 188 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

όταν πρόκειται για αναπαραγωγή μη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς·

β) 

όταν πρόκειται για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον πάντοτε αναφέρεται η πηγή, στον βαθμό που η χρήση αυτή δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό·

γ) 

όταν πρόκειται για χρήση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για τους σκοπούς διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας·

δ) 

όταν πρόκειται για άλλες εξαιρέσεις από το δικαίωμα του δημιουργού τις οποίες προβλέπει κατά παράδοση κάθε μέρος, με την επιφύλαξη των στοιχείων α), β) και γ).

3.  
Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης, το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή του κατά τρόπο που προσβάλλει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή έρχεται σε σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 190

Δικαίωμα παρακολούθησης

1.  
Τα μέρη προβλέπουν υπέρ του δημιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης δικαίωμα παρακολούθησης το οποίο ορίζεται ως το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα, από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση ούτε εκ των προτέρων, είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης του εν λόγω έργου, μετά την πρώτη μεταβίβασή του εκ μέρους του δημιουργού.
2.  
Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 δικαίωμα εφαρμόζεται σε όλες τις μεταπωλήσεις στις οποίες συμμετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων τέχνης.
3.  
Τα μέρη μπορούν να προβλέψουν, δυνάμει της νομοθεσίας τους, ότι το δικαίωμα της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στις μεταπωλήσεις στις οποίες ο πωλητής έχει αποκτήσει το έργο απευθείας από τον δημιουργό λιγότερο από τρία έτη πριν από τη μεταπώληση και εφόσον η τιμή μεταπώλησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ελάχιστο ποσό.
4.  
Το ποσοστό καταβάλλεται από τον πωλητή. Τα μέρη μπορούν να προβλέψουν ότι ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εκτός του πωλητή, είναι αποκλειστικά ή από κοινού με τον πωλητή υπεύθυνο για την καταβολή του ποσοστού.

Άρθρο 191

Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις προγραμμάτων μέσω δορυφόρου

Τα μέρη παρέχουν στον δημιουργό το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την μέσω δορυφόρου παρουσίαση στο κοινό έργων ως προς τα οποία ισχύει το δικαίωμα του δημιουργού.

Άρθρο 192

Καλωδιακή αναμετάδοση

Κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι κατά την καλωδιακή αναμετάδοση εκπομπών από το άλλο μέρος στο έδαφός του τηρούνται τα σχετικά δικαιώματα του δημιουργού και άλλα συγγενικά δικαιώματα και ότι η αναμετάδοση αυτή γίνεται βάσει ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των δημιουργών, των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων.Υποτμημα 2

Σηματα

Άρθρο 193

Διαδικασία καταχώρισης

1.  
Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία προβλέπουν σύστημα καταχώρισης των σημάτων, σύμφωνα με το οποίο οι λόγοι απόρριψης της καταχώρισης ενός σήματος που λαμβάνει η αρμόδια για τα σήματα διοικητική αρχή είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι λόγοι απόρριψης της καταχώρισης κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτούντα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί στην απόρριψη αυτή και να προσφύγει δικαστικά κατά της τελικής απόρριψης. Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία προβλέπουν, επίσης, τη δυνατότητα εναντίωσης σε αιτήσεις για σήματα. Η εν λόγω διαδικασία εναντίωσης διεξάγεται κατ’ αντιπαράθεση. Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία παρέχουν στο κοινό πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις αιτήσεις και τις καταχωρίσεις των σημάτων.
2.  

Τα μέρη παρέχουν τους λόγους απαράδεκτου ή ακυρότητας καταχώρισης ενός σήματος. Δεν καταχωρίζονται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

α) 

τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα·

β) 

τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·

γ) 

τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν, στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

δ) 

τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου·

ε) 

τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά:

i) 

από το σχήμα που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος· ή

ii) 

από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος· ή

iii) 

από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν·

στ) 

τα σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη·

ζ) 

τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

η) 

τα σήματα τα οποία, ελλείψει αδείας των αρμόδιων αρχών, απορρίπτονται ή ακυρώνονται δυνάμει του άρθρου 6β της σύμβασης των Παρισίων·

3.  

Τα μέρη παρέχουν τους λόγους απαράδεκτου ή ακυρότητας καταχώρισης ενός σήματος όσον αφορά συγκρούσεις με προγενέστερα δικαιώματα. Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο:

α) 

εάν είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο σήμα, και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο, είναι πανομοιότυπα με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα·

β) 

εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

4.  
Τα μέρη προβλέπουν επίσης τους διάφορους άλλους λόγους απαράδεκτου ή ακυρότητας καταχώρισης ενός σήματος.

Άρθρο 194

Γνωστά σήματα

Τα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η προστασία γνωστών εμπορικών σημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6α της Σύμβασης των Παρισίων και τα άρθρα 16.2 και 16.3 της συμφωνίας TRIPS.

Άρθρο 195

Δικαιώματα που παρέχει ένα σήμα

Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δύναται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο, να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

α) 

σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα με αυτά για τα οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα·

β) 

σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

Άρθρο 196

Εξαιρέσεις από τα δικαιώματα που απορρέουν από σήμα

1.  
Τα μέρη προβλέπουν τη θεμιτή χρήση περιγραφικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων, ως περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις από τα δικαιώματα που απορρέουν από ένα σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις δεν αντιβαίνουν στα νόμιμα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο ανήκει το σήμα και των τρίτων ενδιαφερομένων. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, τα μέρη μπορούν να προβλέπουν άλλες περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις.
2.  

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:

α) 

το όνομα ή τη διεύθυνσή του·

β) 

ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά τους·

γ) 

το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

3.  
Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος εάν το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από τις νομοθεσίες των εν λόγω μερών και η χρήση του γίνεται μέσα στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.

Άρθρο 197

Χρήση των σημάτων

1.  
Εάν, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο έδαφος, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μια συνεχή πενταετία, το σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα, εκτός εάν συντρέχουν εύλογοι λόγοι για τη μη χρήση.
2.  

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α) 

η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή·

β) 

η επίθεση του σήματος επί προϊόντων ή στη συσκευασία τους, αποκλειστικά με προορισμό την εξαγωγή.

3.  
Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου ή η χρήση του από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν σήμα συλλογικό, εγγύησης ή πιστοποίησης θεωρείται ως χρήση από το δικαιούχο κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 198

Λόγοι ανάκλησης

1.  
Τα μέρη προβλέπουν ότι ένα σήμα είναι δυνατόν να ανακληθεί εάν, επί μια συνεχή πενταετία, δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του στο οικείο έδαφος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί και δεν συντρέχουν εύλογοι λόγοι για τη μη χρήση. Κανείς δεν μπορεί, ωστόσο, να επικαλεσθεί την ανάκληση των δικαιωμάτων του δικαιούχου επί του σήματος εάν, κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της αίτησης ανάκλησης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός προθεσμίας τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης ανάκλησης, η οποία δεν αρχίζει να προσμετράται πριν από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, αν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης συνέβησαν μόνον αφού έλαβε γνώση ο δικαιούχος του γεγονότος ότι θα μπορούσε να υποβληθεί η αίτηση ανάκλησης.
2.  

Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, μετά την ημερομηνία καταχώρισης, το σήμα:

α) 

συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωρισθεί·

β) 

λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 199

Εν μέρει απαράδεκτο, ανάκληση ή ακυρότητα

Εάν οι λόγοι απαραδέκτου, ανάκλησης ή ακυρότητας ενός σήματος αφορούν μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες το εν λόγω σήμα έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, το απαράδεκτο ή η ανάκληση ή η ακυρότητα καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα ή τις συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες.

Άρθρο 200

Χρόνος προστασίας

Η διάρκεια της παρεχόμενης προστασίας στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία, μετά την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη. Ο δικαιούχος μπορεί να ανανεώσει τη διάρκεια προστασίας για περαιτέρω περιόδους 10 ετών.Υποτμημα 3

Γεωγραφικες ενδειξεις

Άρθρο 201

Πεδίο εφαρμογής του υποτμήματος

1.  
Το παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται για την αναγνώριση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων καταγωγής του εδάφους των μερών.
2.  
Οι γεωγραφικές ενδείξεις ενός μέρους που πρέπει να προστατεύονται από το άλλο μέρος εμπίπτουν στην παρούσα συμφωνία εφόσον καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 202 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 202

Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις

1.  
Μετά την εξέταση της ουκρανικής νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXII-A Μέρος A της παρούσας συμφωνίας, το μέρος ΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω νόμοι πληρούν τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα XXII-A μέρος B της παρούσας συμφωνίας.
2.  
Μετά την εξέταση της νομοθεσίας του μέρους ΕΕ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXII-A μέρος A της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω νόμοι πληρούν τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα XXII-A μέρος B της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος XXII-Β της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων για τα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής του μέρους ΕΕ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XXII-Γ της παρούσας συμφωνίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους, τους αρωματισμένους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά του μέρους ΕΕ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας, που έχουν καταχωρισθεί από το μέρος ΕΕ δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Ουκρανία προστατεύει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα.
4.  
Το μέρος ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του παραρτήματος XXII-Β της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων για τους οίνους, τους αρωματισμένους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά της Ουκρανίας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας, που έχουν καταχωρισθεί από την Ουκρανία δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, προστατεύει τις εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα.

Άρθρο 203

Προσθήκη νέων γεωγραφικών ενδείξεων

1.  
Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης στα παραρτήματα XXII-Γ και XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας νέων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης και κατόπιν εξετάσεως των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 202 παράγραφοι 3 και 4 της παρούσας συμφωνίας, προς ικανοποίηση αμφοτέρων των μερών.
2.  
Δεν απαιτείται από ένα μέρος να προστατεύει ως γεωγραφική ένδειξη μια ονομασία η οποία συγχέεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Άρθρο 204

Πεδίο εφαρμογής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων

1.  

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα XXII-Γ και XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας, καθώς και εκείνες που προστίθενται σύμφωνα με το άρθρο 203 της παρούσας συμφωνίας, προστατεύονται από:

α) 

κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας για συγκρίσιμα προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή του προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, ή εφόσον η εν λόγω χρήση εκμεταλλεύεται τη φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης·

β) 

κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, ακόμη και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ. …», «απομίμηση», «άρωμα», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

γ) 

κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και από τη συσκευασία του προϊόντος σε περιέκτες που ενδέχεται να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την καταγωγή του·

δ) 

οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

2.  
Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στα εδάφη των μερών.
3.  
Εάν οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμες, προστασία παρέχεται σε καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και του πραγματικού κίνδυνου σύγχυσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της συμφωνίας TRIPS, τα μέρη αποφασίζουν από κοινού τους πρακτικούς όρους χρησιμοποίησης, υπό τους οποίους οι ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης των καταναλωτών. Μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι ακριβής όσον αφορά το πραγματικό έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν.
4.  
Όταν ένα μέρος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με μια τρίτη χώρα, προτείνει την προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης της τρίτης χώρας και η ονομασία αυτή είναι ομώνυμη με γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους, το τελευταίο αυτό μέρος ενημερώνεται και του δίνεται η ευκαιρία να διατυπώσει σχόλια πριν τεθεί υπό προστασία η ονομασία αυτή.
5.  
Η παρούσα συμφωνία ουδόλως δεσμεύει ένα μέρος να προστατεύσει μια γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους που δεν προστατεύεται ή παύει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Τα μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους εάν μια γεωγραφική ένδειξη παύσει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.
6.  
Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας θίγει το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν παραπλανά το κοινό.

Άρθρο 205

Δικαίωμα χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων

1.  
Επιτρέπεται σε κάθε οντότητα να χρησιμοποιεί την εμπορική ονομασία που προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους, αρωματισμένους οίνους ή αλκοολούχα ποτά, τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
2.  
Εφόσον μια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας δεν υπόκειται στην καταχώριση των χρηστών ή σε επιπλέον επιβαρύνσεις.

Άρθρο 206

Σχέση με σήματα

1.  
Τα μέρη αρνούνται να καταχωρίσουν ή προβλέπουν την ακύρωση σήματος το οποίο αντιστοιχεί σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 204 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για ομοειδή προϊόντα, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του σήματος έχει υποβληθεί μετά την ημερομηνία αίτησης καταχώρισης της γεωγραφικής ένδειξης στο οικείο έδαφος.
2.  
Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 202 της παρούσας συμφωνίας, η ημερομηνία αίτησης καταχώρισης είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 της παρούσας συμφωνίας, η ημερομηνία αίτησης καταχώρισης είναι η ημερομηνία διαβίβασης στο άλλο μέρος του αιτήματος για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης.
4.  
Τα μέρη δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν μια γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 203 της παρούσας συμφωνίας, εφόσον, για ένα σήμα με φήμη ή αναγνωρισιμότητα, η προστασία μπορεί να οδηγήσει στην παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος.
5.  
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέρη προστατεύουν επίσης τις γεωγραφικές ενδείξεις όταν υπάρχει προηγούμενο σήμα· ως προηγούμενο σήμα νοείται ένα σήμα, του οποίου η χρήση αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 204 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης ή το οποίο έχει καταχωρισθεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τη σχετική νομοθεσία, στο έδαφος ενός εκ των μερών, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε αίτηση για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης από το άλλο μέρος δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Το εν λόγω σήμα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να ανανεώνεται κατά παρέκκλιση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκληση του σήματος στη νομοθεσία περί σημάτων των μερών.

Άρθρο 207

Επιβολή της προστασίας

Τα μέρη εφαρμόζουν την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 204 έως 206 της παρούσας συμφωνίας, μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων των αρχών τους, μεταξύ άλλων και στα τελωνειακά σύνορα. Εφαρμόζουν, επίσης, την εν λόγω προστασία κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερόμενου μέρους.

Άρθρο 208

Προσωρινά μέτρα

1.  
Τα προϊόντα που παρήχθησαν και σημάνθηκαν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο πριν τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία, αλλά που δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, μπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.
2.  
Τα προϊόντα που παρήχθησαν και σημάνθηκαν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, με τις γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 3 και 4 παρακάτω, αφού τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία και πριν λήξουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 παρακάτω, αλλά τα οποία δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, μπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται στο έδαφος του μέρους από το οποίο κατάγεται το προϊόν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.
3.  

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 10 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η παρεχόμενη προστασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας στις ακόλουθες γεωγραφικές ενδείξεις του μέρους ΕΕ δεν αποτελεί κώλυμα για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω γεωγραφικών ονομασιών με σκοπό τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση ορισμένων συγκρίσιμων προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας:

α) 

Champagne,

β) 

Cognac,

γ) 

Madeira,

δ) 

Porto,

ε) 

Jerez /Xérès/ Sherry,

στ) 

Calvados,

ζ) 

Grappa,

η) 

Anis Português,

θ) 

Armagnac,

ι) 

Marsala,

ια) 

Malaga,

ιβ) 

Tokaj

4.  

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου επτά ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η παρεχόμενη προστασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας στις ακόλουθες γεωγραφικές ενδείξεις του μέρους ΕΕ δεν αποτελεί κώλυμα για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω γεωγραφικών ενδείξεων με σκοπό τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση ορισμένων συγκρίσιμων προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας:

α) 

Parmigiano Reggiano,

β) 

Roquefort,

γ) 

Φέτα

Άρθρο 209

Γενικοί κανόνες

1.  
Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που αναφέρονται στα άρθρα 202 και 203 της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος του μέρους στην αγορά του οποίου διατίθενται τα προϊόντα.
2.  
Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει από τις προδιαγραφές των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν καταχωρισθεί εξετάζεται από την υποεπιτροπή ΓΕ που συγκροτείται βάσει του άρθρου 211 της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Η καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας μπορεί να ακυρωθεί μόνο από το μέρος από το οποίο κατάγεται το προϊόν.
4.  
Προδιαγραφή προϊόντος σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα είναι εκείνη που εγκρίνεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσης εγκεκριμένων τροποποιήσεων, από τις αρχές του μέρους από το οποίο κατάγεται το προϊόν.

Άρθρο 210

Συνεργασία και διαφάνεια

1.  
Τα μέρη, είτε απευθείας είτε μέσω της υποεπιτροπής ΓΕ που συγκροτείται με το άρθρο 211 της παρούσας συμφωνίας, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Ειδικότερα ένα μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο μέρος πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις τροποποιήσεις τους και με τα αρμόδια πρόσωπα για τις διατάξεις ελέγχου.
2.  
Κάθε μέρος μπορεί να δημοσιεύσει τις προδιαγραφές προϊόντος ή σύνοψή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων προσώπων για τις διατάξεις ελέγχου που αντιστοιχούν στις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις του άλλου μέρους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 211

Υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις

1.  
Συγκροτείται υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις (υποεπιτροπή ΓΕ). Η εν λόγω υποεπιτροπή υποβάλλει αναφορά για τις δραστηριότητές της στην Επιτροπή Σύνδεσης, στη σύνθεσή της σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας. Η υποεπιτροπή ΓΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΕ και της Ουκρανίας με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου τους για τις γεωγραφικές ενδείξεις.
2.  
Η υποεπιτροπή ΓΕ λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση. Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό. Η υποεπιτροπή ΓΕ συνεδριάζει κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών, εναλλάξ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία, σε χρόνο, τόπο και με τρόπο (περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της βιντεοδιάσκεψης) που καθορίζονται αμοιβαία από τα μέρη, το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
3.  

Η υποεπιτροπή ΓΕ μεριμνά επίσης για την ορθή λειτουργία του παρόντος υποτμήματος και μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εφαρμογή και την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για τα εξής:

α) 

την τροποποίηση του παραρτήματος XXII-A Μέρος Α της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τις αναφορές στην εφαρμοστέα νομοθεσία των μερών·

β) 

την τροποποίηση του παραρτήματος XXII-A Μέρος Β της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τα στοιχεία για την καταχώριση και τον έλεγχο των γεωγραφικών ενδείξεων·

γ) 

την τροποποίηση του παραρτήματος XXII-Β της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ένστασης·

δ) 

την τροποποίηση των παραρτημάτων XXII-Γ και XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις·

ε) 

την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις και τυχόν άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των γεωγραφικών ενδείξεων·

στ) 

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις με στόχο την εξέταση της προστασίας τους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.Υποτμημα 4

Σχεδια η υποδειγματα

Άρθρο 212

Ορισμός

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας νοούνται ως:

α) 

«σχέδιο ή υπόδειγμα»: η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει·

β) 

«προϊόν»: κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξαρτημάτων που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, της συσκευασίας και της παρουσίασης, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων, αποκλειομένων όμως των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή·

γ) 

«σύνθετο προϊόν»: το προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να αντικατασταθούν επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του προϊόντος.

Άρθρο 213

Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία

1.  
Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία εξασφαλίζουν την προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων που έχουν δημιουργηθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, είναι νέα και παρουσιάζουν ατομικό χαρακτήρα.
2.  

Το σχέδιο ή υπόδειγμα που εφαρμόζεται ή ενσωματώνεται σε ένα προϊόν το οποίο αποτελεί συστατικό σύνθετου προϊόντος λογίζεται ότι είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα μόνον εάν:

α) 

το συστατικό, αφού ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος· και

β) 

τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν, αυτά καθαυτά, τις προϋποθέσεις ως προς το νεωτερισμό και τον ατομικό χαρακτήρα.

3.  

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα:

α) 

στην περίπτωση μη καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό·

β) 

στην περίπτωση καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας.

Τα σχέδια ή υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα αν τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν μόνο σε επουσιώδεις λεπτομέρειες.

4.  

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα εάν η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο κοινό:

α) 

στην περίπτωση μη καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό·

β) 

στην περίπτωση καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία προτεραιότητας.

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο ατομικός χαρακτήρας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του σχεδιαστή κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.

5.  
Η εν λόγω προστασία παρέχεται με καταχώριση και χορηγεί στους δικαιούχους αποκλειστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα μη καταχωρισθέντα σχέδια που διατίθενται στο κοινό χορηγούν τα ίδια αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά μόνον εφόσον η προσβαλλόμενη χρήση προκύπτει από αντιγραφή του προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος.
6.  
Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι έχει διατεθεί στο κοινό, αν έχει δημοσιευθεί μέσω της καταχώρισής του ή με άλλον τρόπο, ή έχει εκτεθεί, έχει χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο ή έχει γίνει γνωστό με άλλον τρόπο, εκτός εάν τα γεγονότα αυτά λογικά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές στους ειδικευμένους κύκλους του κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του εδάφους στο οποίο διεκδικείται προστασία, πριν από την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας. Σε περίπτωση προστασίας μη καταχωρισθέντος σχεδίου, ένα σχέδιο θεωρείται ότι έχει διατεθεί στο κοινό, αν έχει δημοσιευθεί, έχει εκτεθεί, έχει χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο ή έχει γίνει γνωστό, κατά τρόπον ώστε τα γεγονότα αυτά λογικά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά, κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, στους ειδικευμένους κύκλους του κλάδου οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του εδάφους στο οποίο διεκδικείται προστασία.

Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό αποκλειστικά και μόνο επειδή έγινε γνωστό σε τρίτον με τη ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση να παραμείνει απόρρητο.

7.  

Η γνωστοποίηση δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου αν ένα σχέδιο ή υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία στο πλαίσιο καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος έχει διατεθεί στο κοινό:

α) 

από τον σχεδιαστή, τον διάδοχό του ή τρίτον κατόπιν πληροφοριών που παρέσχε ή ενεργειών στις οποίες προέβη ο σχεδιαστής ή ο διάδοχός του· και

β) 

κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας.

8.  
Η παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση όπου το σχέδιο ή υπόδειγμα διατέθηκε στο κοινό συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς όσον αφορά τον δημιουργό ή τον εξ αυτού έλκοντα δικαίωμα.

Άρθρο 214

Χρόνος προστασίας

1.  
Η χρονική διάρκεια προστασίας που προσφέρεται στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία μετά την καταχώριση ανέρχεται σε πέντε έτη τουλάχιστον. Ο δικαιούχος δύναται να παρατείνει τη διάρκεια προστασίας για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με όριο τα 25 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
2.  
Η διάρκεια της προστασίας που παρέχεται στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία για τα μη καταχωρισθέντα σχέδια ανέρχεται σε τουλάχιστον μία τριετία από την ημερομηνία κατά την οποία το σχετικό σχέδιο ή υπόδειγμα διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό στο έδαφος ενός εκ των μερών.

Άρθρο 215

Ακυρότητα ή απαράδεκτο της καταχώρισης

1.  

Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία μπορούν να προβλέψουν ότι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση ή κηρύσσεται άκυρο μετά την καταχώριση για ουσιαστικούς λόγους μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

αν το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν αντιστοιχεί στον ορισμό του άρθρου 212 παράγραφος α) της παρούσας συμφωνίας·

β) 

αν δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 213 και του άρθρου 217 (παράγραφοι 3, 4 και 5) της παρούσας συμφωνίας·

γ) 

αν, δυνάμει απόφασης δικαστηρίου, ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα επί του σχεδίου·

δ) 

αν το σχέδιο έρχεται σε σύγκρουση με προηγούμενο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο ετέθη στη διάθεση του κοινού μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, την ημερομηνία προτεραιότητας του σχεδίου ή υποδείγματος, και το οποίο ετέθη υπό προστασία από ημερομηνία προγενέστερη της εν λόγω ημερομηνίας με καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα ή αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα·

ε) 

αν, σε μεταγενέστερο σχέδιο, γίνεται χρήση διακριτικού σημείου, ενώ η νομοθεσία του οικείου μέρους που διέπει το διακριτικό αυτό σημείο, παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα να απαγορεύει την εν λόγω χρήση·

στ) 

αν το σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί μη επιτρεπόμενη χρησιμοποίηση έργου προστατευόμενου από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων του εν ενδιαφερόμενου μέρους·

ζ) 

αν το σχέδιο αποτελεί αθέμιτη χρήση οποιουδήποτε εκ των στοιχείων που απαριθμούνται στο άρθρο 6β της Σύμβασης των Παρισίων ή συμβόλων, εμβλημάτων και θυρεών πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 6β της εν λόγω Συμβάσεως, τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία για το δημόσιο συμφέρον στο έδαφος ενός εκ των μερών·

Η παρούσα παράγραφος τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να καθορίσουν τυπικές προϋποθέσεις για τις αιτήσεις καταχώρισης σχεδίων.

2.  
Ένα μέρος δύναται να αποφασίσει, εναλλακτικώς προς την ακυρότητα, να περιορίσει τη χρήση σχεδίου ή υποδείγματος που μπορεί να θεωρηθεί άκυρο για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 216

Παρεχόμενα δικαιώματα

Ο κάτοχος ενός προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος έχει τουλάχιστον το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να εμποδίζει τρίτα μέρη να το χρησιμοποιούν, χωρίς τη συγκατάθεσή του, για την παραγωγή, την προσφορά, τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη χρήση προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα, καθώς και για την αποθήκευση ενός τέτοιου προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 217

Εξαιρέσεις

1.  

Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση των σχεδίων ή υποδειγμάτων δεν πρέπει να ασκούνται:

α) 

σε πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για μη εμπορικούς σκοπούς·

β) 

σε πράξεις για πειραματικούς σκοπούς·

γ) 

σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγματος χάριν παραδείγματος ή διδασκαλίας, εφόσον αυτές οι πράξεις δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτουν παρανόμως τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και εφόσον μνημονεύεται η πηγή από την οποία ελήφθησαν.

2.  

Εξάλλου, τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν πρέπει να ασκούνται:

α) 

στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών εγγεγραμμένων σε άλλη χώρα, όταν εισέρχονται προσωρινά στο έδαφος του οικείου μέρους·

β) 

στην εισαγωγή από το ενδιαφερόμενο μέρος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων με σκοπό την επισκευή των εν λόγω πλοίων και αεροσκαφών·

γ) 

στην εκτέλεση επισκευών επ' αυτών.

3.  
Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία.
4.  
Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία πρέπει υποχρεωτικώς να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους, ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα να μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, γύρω ή επάνω σε άλλο προϊόν, ώστε καθένα από τα προϊόντα αυτά να μπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του.
5.  
Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί σχεδίου ή υποδείγματος το οποίο αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

Άρθρο 218

Σχέση με το δικαίωμα δημιουργού

Σχέδιο ή υπόδειγμα που προστατεύεται δια δικαιώματος επί σχεδίου το οποίο έχει καταχωρισθεί σε ένα από τα μέρη, σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα, δύναται επίσης να τύχει προστασίας βάσει της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας του μέρους αυτού από την ημερομηνία κατά την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή. Η έκταση και οι προϋποθέσεις παροχής της προστασίας, καθώς και ο απαιτούμενος βαθμός πρωτοτυπίας, καθορίζονται από έκαστο μέρος.Υποτμημα 5

Διπλωματα ευρεσιτεχνιας

Άρθρο 219

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημόσια υγεία

1.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της Δήλωσης σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη Δημόσια Υγεία, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 (εφεξής «η δήλωση της Ντόχα») από την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ. Κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη εξασφαλίζουν τη συνάφεια με τη Δήλωση της Ντόχα.
2.  
Τα μέρη συμβάλλουν στην εφαρμογή και τηρούν την απόφαση του γενικού συμβουλίου του ΠΟΕ, της 30ής Αυγούστου 2003, σχετικά με την παράγραφο 6 της Δήλωσης της Ντόχα.

Άρθρο 220

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας

1.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα φάρμακα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία προστατεύονται από ευρεσιτεχνία στα αντίστοιχα εδάφη τους υπόκεινται σε διαδικασία διοικητικής έγκρισης ή καταχώρισης πριν διατεθούν στην αγορά τους. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της πρώτης έγκρισης για τη διάθεση του προϊόντος στις αντίστοιχες αγορές τους, όπως ορίζει προς τον σκοπό αυτόν η σχετική νομοθεσία, μπορεί να συντομεύσει την περίοδο πραγματικής προστασίας που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
2.  
Τα μέρη προβλέπουν περαιτέρω περίοδο προστασίας για ένα φάρμακο ή φυτοπροστατευτικό προϊόν που προστατεύεται από ευρεσιτεχνία και υπόκειται σε διοικητική διαδικασία χορήγησης άδειας, η οποία είναι ίση με την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μειωμένη κατά πέντε έτη.
3.  
Στην περίπτωση φαρμάκων για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί παιδιατρικές μελέτες και των οποίων τα αποτελέσματα εκφράζονται στις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα μέρη προβλέπουν παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου προστασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 221

Προστασία βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

1.  
Τα μέρη προστατεύουν τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου περί ευρεσιτεχνίας. Τα μέρη προσαρμόζουν, εφόσον χρειασθεί, το δίκαιό τους περί ευρεσιτεχνίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, και ιδίως από τη συμφωνία TRIPS και τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα του 1992 (εφεξής «CBD»).
2.  

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος:

α) 

ως «βιολογικό υλικό» νοείται το υλικό που περιέχει γενετικές πληροφορίες και μπορεί να αυτοαναπαραχθεί ή να αναπαραχθεί μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα·

β) 

ως «μικροβιολογική διαδικασία» νοείται κάθε διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί μικροβιολογικό υλικό, εμπεριέχει επέμβαση σε μικροβιολογικό υλικό ή παράγει μικροβιολογικό υλικό.

3.  
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις οι οποίες είναι νέες, εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής, ακόμη και αν έχουν ως αντικείμενο ένα προϊόν που αποτελείται από ή περιέχει βιολογικό υλικό, ή μια μέθοδο για την παραγωγή, επεξεργασία ή χρησιμοποίηση βιολογικού υλικού.

Βιολογικό υλικό το οποίο έχει απομονωθεί από το φυσικό του περιβάλλον ή έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνικής μεθόδου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εφεύρεσης, ακόμη και στην περίπτωση που προϋπήρχε στη φύση.

Ένα στοιχείο που έχει απομονωθεί από το ανθρώπινο σώμα ή που έχει παραχθεί με άλλο τρόπο με τεχνική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας ή της μερικής ακολουθίας ενός γονιδίου, μπορεί να αποτελεί εφεύρεση επιδεκτική κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ακόμη και αν η δομή του εν λόγω στοιχείου είναι ίδια με εκείνη ενός φυσικού στοιχείου. Η βιομηχανική εφαρμογή μιας ακολουθίας ή μερικής ακολουθίας ενός γονιδίου πρέπει να γνωστοποιείται στην αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

4.  

Δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας:

α) 

οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων·

β) 

οι κυρίως βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών ή ζώων·

γ) 

το ανθρώπινο σώμα, στα διάφορα στάδια του σχηματισμού και της ανάπτυξής του, καθώς και η απλή ανακάλυψη ενός από τα επιμέρους στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας ή της μερικής ακολουθίας γονιδίου.

Εφευρέσεις που αφορούν φυτά ή ζώα μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εάν η δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής της εφεύρεσης δεν περιορίζεται σε ορισμένη φυτική ποικιλία ή φυλή ζώου. Το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης για εφευρέσεις που έχουν ως αντικείμενο μικροβιολογική μέθοδο ή άλλες τεχνικές μεθόδους ή προϊόν που παράγεται μέσω τέτοιων μεθόδων.

5.  

Οι εφευρέσεις αποκλείονται της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όταν η εμπορική εκμετάλλευσή τους αντίκειται στη δημόσια πολιτική ή στα χρηστά ήθη· ωστόσο, η εμπορική τους εκμετάλλευση δεν θεωρείται ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη απλώς για τον λόγο ότι απαγορεύεται από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Τα ακόλουθα, ιδίως, θεωρούνται ότι αποκλείονται της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:

α) 

οι μέθοδοι κλωνοποίησης ανθρώπων·

β) 

οι μέθοδοι τροποποίησης της βλαστικής γενετικής ταυτότητας του ανθρώπινου όντος·

γ) 

οι χρήσεις ανθρωπίνων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς·

δ) 

οι μέθοδοι τροποποίησης της γενετικής ταυτότητας των ζώων που ενδέχεται να προκαλέσουν σε αυτά ταλαιπωρίες χωρίς ουσιαστική ιατρική χρησιμότητα για τον άνθρωπο ή για τα ζώα, καθώς και τα ζώα που παράγονται με τέτοιες μεθόδους.

6.  
Η προστασία που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βιολογικό υλικό το οποίο, λόγω της εφευρέσεως, διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες, εκτείνεται σε κάθε βιολογικό υλικό που υπό πανομοιότυπη ή διαφοροποιημένη μορφή λαμβάνεται από το βιολογικό αυτό υλικό με αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό και έχει τις ίδιες ιδιότητες.
7.  
Η προστασία που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μέθοδο που επιτρέπει την παραγωγή βιολογικού υλικού το οποίο, λόγω της εφευρέσεως, διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες, εκτείνεται στο βιολογικό υλικό που λαμβάνεται ευθέως με την μέθοδο αυτή και σε κάθε άλλο βιολογικό υλικό που, από το ίδια βιολογικό υλικό που ελήφθη ευθέως, λαμβάνεται υπό πανομοιότυπη ή διαφοροποιημένη μορφή με αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό και έχει τις ίδιες ιδιότητες.
8.  
Η προστασία που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ένα προϊόν το οποίο περιέχει ή αποτελείται από γενετικές πληροφορίες εκτείνεται σε κάθε ύλη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, στην οποία ενσωματώνεται το προϊόν και στην οποία περιέχονται και ασκούν τις λειτουργίες τους οι σχετικές γενετικές πληροφορίες.
9.  
Η προστασία που αναφέρεται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου δεν εκτείνεται στο βιολογικό υλικό το οποίο προκύπτει δια αναπαραγωγής ή πολλαπλασιασμού βιολογικού υλικού διατιθέμενου στην αγορά στο έδαφος των μερών, από τον ίδιο τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του, εφόσον η εν λόγω αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμός απορρέει κατ’ ανάγκη από τη χρήση για την οποία διατέθηκε το βιολογικό υλικό στην αγορά, εφόσον το παραχθέν υλικό δεν χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τυχόν άλλες αναπαραγωγές ή πολλαπλασιασμούς.
10.  
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η πώληση ή άλλη μορφή εμπορίας φυτικού υλικού αναπαραγωγής από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του, σε γεωργό, με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση, συνεπάγεται ότι ο γεωργός έχει την άδεια να χρησιμοποιεί το προϊόν της συγκομιδής του για αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό από αυτόν τον ίδιο στη δική του γεωργική εκμετάλλευση. Η έκταση και οι προϋποθέσεις της παρέκκλισης αυτής αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες των μερών, στις κανονιστικές διατάξεις και στις πρακτικές των μερών όσον αφορά τα δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας.

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η πώληση ή άλλη μορφή εμπορίας ζώων εκτροφής ή άλλου ζωικού υλικού αναπαραγωγής από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του σε γεωργό, συνεπάγεται ότι ο τελευταίος έχει την άδεια να χρησιμοποιήσει τα προστατευόμενα ζώα για γεωργική χρήση. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει τη διάθεση του ζώου ή άλλου ζωικού υλικού αναπαραγωγής για την άσκηση της γεωργικής του δραστηριότητος, αλλά όχι την πώληση στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας αναπαραγωγής ή για τον σκοπό αυτό. Η έκταση και οι προϋποθέσεις της παρέκκλισης που προβλέπονται ανωτέρω διέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες, κανονιστικές διατάξεις και πρακτικές.

11.  

Τα μέρη προβλέπουν υποχρεωτικές άδειες λόγω αλληλεξάρτησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) 

αν ένας βελτιωτής δεν μπορεί να αποκτήσει ή να εκμεταλλευθεί δικαίωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας χωρίς να προσβάλει προγενέστερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μπορεί να ζητήσει υποχρεωτική άδεια για τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση της προστατευόμενης με το εν λόγω δίπλωμα εφεύρεσης, εφόσον η άδεια αυτή είναι απαραίτητη για την εκμετάλλευση της προστατευτέας φυτικής ύλης, έναντι καταβολής ανάλογης αμοιβής. Τα μέρη προβλέπουν ότι, όταν χορηγείται τέτοια άδεια, ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιούται αμοιβαία άδεια, υπό λογικούς όρους, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την προστατευόμενη ποικιλία·

β) 

αν ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά βιοτεχνολογική εφεύρεση δεν μπορεί να την εκμεταλλευθεί χωρίς να προσβάλει προγενέστερο δικαίωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας, μπορεί να ζητήσει υποχρεωτική άδεια για τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση της προστατευόμενης από αυτό το δικαίωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας, έναντι καταβολής ανάλογης αμοιβής. Τα μέρη προβλέπουν ότι, όταν χορηγείται τέτοια άδεια, ο κάτοχος του δικαιώματος παραγωγής φυτικής ποικιλίας δικαιούται αμοιβαία άδεια, υπό λογικούς όρους, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την προστατευόμενη εφεύρεση.

12.  

Οι αιτούντες άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, πρέπει να αποδεικνύουν:

α) 

ότι έχουν απευθυνθεί μάταια στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του δικαιώματος παραγωγής φυτικής ποικιλίας για να λάβουν συμβατική άδεια·

β) 

ότι η ποικιλία ή η εφεύρεση συνιστά αξιόλογη τεχνική πρόοδο σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος, σε σχέση με την εφεύρεση που διεκδικείται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την προστατευόμενη φυτική ποικιλία.

Άρθρο 222

Προστασία των στοιχείων που υποβάλλονται με σκοπό την έγκριση άδειας εμπορίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα

1.  
Τα μέρη υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα για να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο και τη μη εξάρτηση από τα στοιχεία που υποβάλλονται με σκοπό την έγκριση άδειας για τη διάθεση φαρμακευτικού προϊόντος στην αγορά.
2.  
Προς τον σκοπό αυτό, όταν ένα μέρος ζητεί να υποβληθούν δεδομένα δοκιμών ή μελέτες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου πριν από την έγκριση για τη διάθεση στο εμπόριο του προϊόντος αυτού, το μέρος, για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης στο εν λόγω μέρος, δεν επιτρέπει σε άλλους αιτούντες να διαθέσουν στην αγορά το ίδιο ή ομοειδές προϊόν, δυνάμει της έγκρισης για την εμπορία η οποία απονέμεται στον αιτούντα που είχε παράσχει τα δεδομένα δοκιμών ή τις μελέτες, εκτός αν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ο αιτών που είχε παράσχει τα δεδομένα δοκιμών ή τις μελέτες. Κατά την περίοδο αυτή, τα δεδομένα δοκιμών ή οι μελέτες που υποβάλλονται για την πρώτη έγκριση δεν θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος κάθε μεταγενέστερου αιτούντος που αποβλέπει στη λήψη έγκρισης εμπορίας ενός φαρμάκου, εκτός αν παρέχεται η συγκατάθεση του πρώτου αιτούντος.
3.  
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της στον τομέα των φαρμάκων με εκείνη της ΕΕ σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί από την επιτροπή εμπορίου.

Άρθρο 223

Προστασία των δεδομένων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

1.  
Τα μέρη καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας πριν χορηγήσουν έγκριση για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.
2.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν προσωρινό δικαίωμα στον ιδιοκτήτη μιας έκθεσης δοκιμής ή μελέτης που υποβάλλεται για πρώτη φορά με σκοπό την επίτευξη άδειας εμπορίας για ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν. Κατά την περίοδο αυτή, η έκθεση δοκιμής ή μελέτης δεν χρησιμοποιείται προς όφελος οιουδήποτε προσώπου που αποβλέπει στη λήψη έγκρισης εμπορίας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εκτός αν παρέχεται η ρητή συγκατάθεση του πρώτου ιδιοκτήτη. Η προστασία αυτή στο εξής αναφέρεται ως «προστασία δεδομένων».
3.  
Τα μέρη καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληροί η έκθεση δοκιμής ή μελέτης.
4.  
Η χρονική περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 10 τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της πρώτης έγκρισης άδειας στο εν λόγω μέρος. Τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν να παράσχουν παράταση της περιόδου προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε 13 έτη.
5.  
Τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι εν λόγω περίοδοι παρατείνονται για κάθε παράταση αδείας για χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας ( 36 ). Στην περίπτωση αυτή, η συνολική περίοδος προστασίας των δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, 13 έτη ή, για φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, 15 έτη.
6.  
Μια δοκιμή ή μια μελέτη προστατεύεται επίσης εάν είναι απαραίτητη για την ανανέωση ή την επανεξέταση της άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές, η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 30 μήνες.
7.  
Τα μέρη καθορίζουν τους κανόνες για να αποφευχθεί η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. Κάθε αιτών που σκοπεύει να διενεργήσει δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επαληθεύσει ότι δεν έχουν ήδη διενεργηθεί ή αρχίσει οι εν λόγω δοκιμές και μελέτες.
8.  
Ο νέος αιτών και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν από κοινού δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά. Το κόστος που συνεπάγεται η κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και μελετών καθορίζεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, ο οποίος δεν δημιουργεί διακρίσεις. Ένας νέος αιτών καλείται μόνον να συμμετέχει στην κάλυψη του κόστους των πληροφοριών τις οποίες απαιτείται να υποβάλει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις άδειας.
9.  
Όταν ο νέος υποψήφιος και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς την κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά, ο νέος υποψήφιος ενημερώνει το μέρος.
10.  
Η αδυναμία συμφωνίας δεν εμποδίζει το μέρος να χρησιμοποιεί τις εκθέσεις δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά για την αίτηση του μελλοντικού αιτούντος.
11.  
Ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών διεκδικούν από τον νέο αιτούντα δίκαιο μερίδιο των εξόδων που πραγματοποίησε. Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποδείξει στα εμπλεκόμενα μέρη να διευθετήσουν το θέμα με τυπική και δεσμευτική διαιτησία δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.Υποτμημα 6

Τοπογραφιες προϊοντων ημιαγωγων

Άρθρο 224

Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος:

α) 

ως «προϊόν ημιαγωγών» νοείται η τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος το οποίο:

αποτελείται από σώμα υλικού που περιλαμβάνει στρώση υλικού ημιαγωγού· έχει ένα ή περισσότερα στρώματα αποτελούμενα από αγωγό, μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη, ι και έχει προορισμό να εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργίες·

β) 

ως «τοπογραφία» ενός προϊόντος ημιαγωγών νοείται μια σειρά συναφών εικόνων, όποιος και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες:

που αναπαριστούν την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών, στην οποία κάθε εικόνα περιλαμβάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάταξης μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής του·

γ) 

ως «εμπορική εκμετάλλευση» νοείται η πώληση, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εμπορικής διάθεσης ή προσφορά για τους σκοπούς αυτούς. Ωστόσο, προς τον σκοπό του άρθρου 227 της παρούσας συμφωνίας, η εμπορική εκμετάλλευση δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υπό όρους εμπιστευτικότητας, στον βαθμό που δεν πραγματοποιείται περαιτέρω διανομή σε τρίτα μέρη.

Άρθρο 225

Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία

1.  
Τα μέρη προστατεύουν τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών με τη θέσπιση νομοθετικών διατάξεων που παρέχουν αποκλειστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2.  
Τα μέρη μεριμνούν για την προστασία των τοπογραφιών ημιαγωγών μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αποτελούν προϊόν της διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού τους και δεν αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών. Όταν οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών αποτελούνται από στοιχεία που αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών, προστατεύονται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολο του, πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Άρθρο 226

Αποκλειστικά δικαιώματα

1.  

Τα κατά το άρθρο 225 παράγραφος 1 αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής άδειας προς διεξαγωγή ή το δικαίωμα απαγόρευσης οποιασδήποτε από τις παρακάτω πράξεις:

α) 

αναπαραγωγή τοπογραφίας, εφόσον προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 225 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας·

β) 

εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή προς τον σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της τοπογραφίας.

2.  
Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρει η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για την αναπαραγωγή με σκοπό την ανάλυση, την αξιολόγηση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις τοπογραφίες, ή των ίδιων των τοπογραφιών.
3.  
Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν επεκτείνονται στις αντίστοιχες πράξεις που αφορούν τοπογραφία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 225 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας και η οποία έχει δημιουργηθεί μετά από ανάλυση και αξιολόγηση άλλης τοπογραφίας, οι οποίες διεξήχθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
Τα αποκλειστικά δικαιώματα συναίνεσης ή απαγόρευσης για τις πράξεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οιαδήποτε τέτοια πράξη που έχει διαπραχθεί μετά τη νόμιμη διάθεση στο εμπόριο της τοπογραφίας ή του προϊόντος ημιαγωγών.

Άρθρο 227

Χρόνος προστασίας

Τα αποκλειστικά δικαιώματα υφίστανται 10 έτη τουλάχιστον από την πρώτη εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο ή, όταν η καταχώριση αποτελεί προϋπόθεση της γένεσης ή διατήρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων, 10 έτη μετά την πρώτη από τις ακόλουθες ημερομηνίες:

α) 

το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο,

β) 

το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο υπεβλήθη νομοτύπως η αίτηση καταχώρισης.Υποτμημα 7

Άλλες Διαταξεις

Άρθρο 228

Φυτικές ποικιλίες

Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση και ενίσχυση της προστασίας των φυτικών ποικιλιών με βάση τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών του 1961, όπως αναθεωρήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1972, στις 23 Οκτωβρίου 1978 και στις 19 Μαρτίου 1991, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής εξαίρεσης από τα δικαιώματα βελτιωτού φυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.2 της ανωτέρω σύμβασης.

Άρθρο 229

Γενετικοί πόροι, παραδοσιακές γνώσεις και λαϊκή παράδοση

1.  
Με την επιφύλαξη της εθνικής τους νομοθεσίας, τα μέρη τηρούν, προστατεύουν και διατηρούν τις γνώσεις, τις καινοτομίες και τις πρακτικές των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων που αναπτύσσουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και την αυτοσυντηρούμενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας και προάγουν την ευρύτερη εφαρμογή τους με τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση των κατόχων των εν λόγω γνώσεων, καινοτομιών και πρακτικών και ενθαρρύνουν την ισόρροπη κατανομή των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των εν λόγω γνώσεων, καινοτομιών και πρακτικών.
2.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της λήψης κατάλληλων μέτρων, με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, για τη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων και συμφωνούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη διεθνώς συμφωνημένων προτύπων sui generis για τη νομική προστασία των παραδοσιακών γνώσεων.
3.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι οι διατάξεις οι σχετικές με τη διανοητική ιδιοκτησία του παρόντος υποτμήματος και η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) εφαρμόζονται βάσει αμοιβαίας υποστήριξης.
4.  
Τα μέρη συμφωνούν στην τακτική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με πολυμερείς συζητήσεις:Τμημα 3

Επιβολη των δικαιωματων διανοητικης ιδιοκτησιας

Άρθρο 230

Γενικές υποχρεώσεις

1.  
Αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της συμφωνίας TRIPS και ειδικότερα του Μέρους ΙΙΙ αυτής, και θεσπίζουν τα ακόλουθα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα, διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης για να εξασφαλίσουν την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ( 37 ). Τα εν λόγω μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης πρέπει να είναι θεμιτά και δίκαια, να μην είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ λόγου και να μην προβλέπουν παράλογες προθεσμίες ούτε να συνεπάγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
2.  
Τα εν λόγω μέτρα και τα μέτρα αποκατάστασης πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων στο θεμιτό εμπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της κατάχρησής τους.

Άρθρο 231

Επιλέξιμοι αιτούντες

1.  

Τα μέρη αναγνωρίζουν ως πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητούν την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και στο μέρος III της συμφωνίας TRIPS:

α) 

τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου·

β) 

κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως τους κατόχους άδειας εκμετάλλευσης, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές·

γ) 

τους οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων στους οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές.

2.  
Τα μέρη δύνανται να αναγνωρίζουν ως πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητούν την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και στο μέρος III της συμφωνίας TRIPS, τους οργανισμούς διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στους οποίους αναγνωρίζεται τακτικά το δικαίωμα να εκπροσωπούν δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές.Υποτμημα 1

Μετρα, διαδικασιες και μετρα αποκαταστασης σε θεματα αστικου δικαιου

Άρθρο 232

Τεκμήριο διανοητικής ιδιοκτησίας ή κατοχής συγγενικών δικαιωμάτων

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία:

α) 

για να θεωρείται ο δημιουργός λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου ως δημιουργός, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, και για να έχει κατά συνέπεια το δικαίωμα προσφυγής κατά των παραβατών, αρκεί να εμφανίζεται το όνομά του επί του έργου κατά τον συνήθη τρόπο·

β) 

η διάταξη του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους δικαιούχους συγγενικών προς το δικαίωμα του δημιουργού δικαιωμάτων ως προς το προστατευόμενο αντικείμενό τους.

Άρθρο 233

Αποδεικτικά στοιχεία

1.  
Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία κατέστη δυνατό να συγκεντρώσει και τα οποία αρκούν για τη θεμελίωση των ισχυρισμών του, ενώ παράλληλα επισημαίνει κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία επίσης θα ήταν χρήσιμα για τη θεμελίωση των ισχυρισμών του, αλλά τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου του, οι δικαστικές αρχές των μερών έχουν την εξουσία να απαιτήσουν από τον αντίδικο να προσκομίσει αυτά τα δεύτερα αποδεικτικά στοιχεία, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τάσσονται για την προστασία της εμπιστευτικότητας ορισμένων στοιχείων.
2.  
Υπό τις ίδιες συνθήκες, τα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε, σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, να μπορούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, εφόσον ενδείκνυται και κατόπιν αίτησης, να διατάσσουν την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που ευρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 234

Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1.  
Τα μέρη μεριμνούν, ακόμη και πριν από την έναρξη της διαδικασίας επί της ουσίας, ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του μέρους που προσκόμισε ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής του δικαιώματός του διανοητικής ιδιοκτησίας, να διατάσσουν την άμεση και αποτελεσματική λήψη προσωρινών μέτρων για την προστασία των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν την εικαζόμενη προσβολή, με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη λεπτομερή περιγραφή, με ή χωρίς λήψη δειγμάτων, ή την πραγματική κατάσχεση των παράνομων, κατά τους ισχυρισμούς, εμπορευμάτων και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και/ή τη διανομή των εμπορευμάτων αυτών, καθώς και των σχετικών εγγράφων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται, εφόσον απαιτείται, χωρίς να έχει προηγηθεί ακρόαση του αντιδίκου, ιδίως όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον δικαιούχο ή όταν υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων.
2.  
Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων να ανακαλούνται ή έστω να παύουν να παράγουν αποτελέσματα κατ’ αίτηση του εναγομένου, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αξιώσεων αποζημίωσης, εάν ο αιτών δεν κινήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας.

Άρθρο 235

Δικαίωμα ενημέρωσης

1.  

Τα μέρη μεριμνούν ώστε, στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και κατόπιν αιτιολογημένου και αναλογικού αιτήματος του προσφεύγοντος, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, από τον παραβάτη και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο:

α) 

διαπιστώθηκε ότι κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα·

β) 

διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα·

γ) 

διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος·

ή

δ) 

υποδείχθηκε, από το πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παρούσας παραγράφου, ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

2.  

Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται:

α) 

τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, παρόχων και άλλων προηγούμενων κατόχων των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς και των χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής για τους οποίους προορίζονταν·

β) 

τις πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

3.  

Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων κανονιστικών διατάξεων οι οποίες:

α) 

παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης·

β) 

διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου·

γ) 

διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης,

δ) 

παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, ή

ε) 

διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 236

Προσωρινά και προληπτικά μέτρα

1.  
Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι δικαστικές αρχές να μπορούν, κατόπιν αιτήματος του προσφεύγοντος, να εκδίδουν προσωρινή διαταγή, με σκοπό να προλάβουν κάθε επικείμενη προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή να απαγορεύσουν, προσωρινά και εφόσον απαιτείται υπό την προϋπόθεση επαναληπτικής καταβολής προστίμου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την εγχώρια νομοθεσία, τη συνέχιση των προσβολών του εν λόγω δικαιώματος ή να εξαρτήσουν τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλιστεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Μπορεί επίσης να εκδίδεται προσωρινή διαταγή υπό τους ιδίους όρους κατά ενδιαμέσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.
2.  
Προσωρινή διαταγή μπορεί επίσης να εκδοθεί με σκοπό την κατάσχεση ή την απόδοση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στους εμπορικούς διαύλους.
3.  
Σε περίπτωση προσβολής που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, τα μέρη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να μπορούν να διατάσσουν, εφόσον ο προσφεύγων αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζημίωσης, την προληπτική κατάσχεση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κατ’ ισχυρισμόν παραβάτη, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητούν την κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
4.  
Τα μέρη μεριμνούν ώστε η απόφαση περί των προσωρινών μέτρων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου να μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον δικαιούχο του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη ενημερώνονται αμελλητί το αργότερο κατόπιν της εκτελέσεως των μέτρων. Η επανεξέταση των μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακροάσεως, λαμβάνει χώρα κατόπιν αιτήσεως του εναγομένου, προκειμένου να αποφασιστεί, εντός ευλόγου προθεσμίας από την κοινοποίηση των μέτρων, αν τα μέτρα τροποποιούνται, ανακαλούνται ή επιβεβαιώνονται.
5.  
Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου να ανακαλούνται ή έστω να παύουν να παράγουν αποτελέσματα αιτήσει του εναγομένου, εάν ο αιτών δεν κινήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας.
6.  
Εάν τα προσωρινά μέτρα καταργηθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν την εξουσία να διατάξουν τον αιτούντα, αιτήσει του εναγομένου, να καταβάλει στον εναγόμενο προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 237

Διορθωτικά μέτρα

1.  
Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος του προσφεύγοντος και με την επιφύλαξη της αποζημίωσης που οφείλεται στον δικαιούχο λόγω της παράβασης και αυτό χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση, να διατάσσουν την απόσυρση από τους εμπορικούς διαύλους, την οριστική απομάκρυνση από τους εμπορικούς διαύλους ή την καταστροφή των προϊόντων για τα οποία διαπιστώθηκε προσβολή του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται, επίσης, να διατάσσουν την καταστροφή των υλικών και των εργαλείων που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ή την κατασκευή των προϊόντων αυτών.
2.  
Οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την εκτέλεση των εν λόγω μέτρων με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

Άρθρο 238

Δικαστικές διαταγές

Τα μέρη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να απαγορεύουν στον παραβάτη τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής στο μέλλον. Εφόσον το προβλέπει η εγχώρια νομοθεσία, η μη συμμόρφωση με την απαγόρευση αυτή υπόκειται, κατά περίπτωση, σε επαναλαμβανόμενες χρηματικές ποινές, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση. Τα μέρη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι δικαιούχοι μπορούν να στραφούν κατά ενδιαμέσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 239

Εναλλακτικά μέτρα

Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν ότι, εφόσον ενδείκνυται και έπειτα από αίτηση του προσώπου εναντίον του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 237 και/ή στο άρθρο 238 της παρούσας συμφωνίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μπορούν να διατάσσουν την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αντί της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 237 και/ή στο άρθρο 238 της παρούσας συμφωνίας, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

Άρθρο 240

Αποζημίωση

1.  

Τα μέρη μεριμνούν ώστε όταν οι δικαστικές αρχές καθορίζουν την αποζημίωση:

α) 

να λαμβάνουν υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον δικαιούχο η προσβολή· ή

β) 

εναλλακτικά προς το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, να μπορούν, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζουν την αποζημίωση ως κατ' αποκοπή ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

2.  
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραβάτης προέβη στην προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας εν αγνοία του ή ενώ δεν υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να το γνωρίζει, τα μέρη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να διατάσσουν υπέρ του ζημιωθέντος την ανάκτηση των κερδών ή την καταβολή αποζημίωσης, η οποία μπορεί να είναι προκαθορισμένη.

Άρθρο 241

Δικαστικά έξοδα

Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα εύλογα και αναλογικά δικαστικά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες στις οποίες υπεβλήθη ο νικήσας διάδικος να βαρύνουν κατά κανόνα τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός εάν αυτό αντίκειται στην αρχή της επιείκειας.

Άρθρο 242

Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων

Τα μέρη μεριμνούν ώστε, στις δικαστικές προσφυγές που ασκούνται για προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν αιτήσεως του προσφεύγοντος και με δαπάνες του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης καθώς και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της. Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν και άλλα πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας, τα οποία ενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εμφανούς διαφήμισης.

Άρθρο 243

Διοικητικές διαδικασίες

Εφόσον είναι δυνατό να διαταχθεί οποιοδήποτε μέτρο αποκατάστασης του αστικού δικαίου στο πλαίσιο της εφαρμογής διοικητικών διαδικασιών και μετά την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, οι εν λόγω διαδικασίες πρέπει να διέπονται από αρχές ανάλογες κατ’ ουσίαν προς αυτές που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.Υποτμημα 2

Ευθυνη των ενδιαμεσων παροχων υπηρεσιων

Άρθρο 244

Χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων υπηρεσιών

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες διαμεσολαβητών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για παράνομες δραστηριότητες. Με σκοπό να εξασφαλιστεί, αφενός, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών πληροφόρησης και, αφετέρου, η εφαρμογή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, κάθε μέρος προβλέπει διατάξεις για τα καθοριζόμενα στο παρόν υποτμήμα μέτρα σχετικά με τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών. Το παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται μόνο για την ευθύνη ως προς τις παραβιάσεις στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως των δικαιωμάτων δημιουργού ( 38 ).

Άρθρο 245

Ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών: «απλή μετάδοση»

1.  

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τον όρο ότι:

α) 

δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών·

β) 

δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης· και

γ) 

δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

2.  
Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των μεταδιδόμενων πληροφοριών, στον βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη μετάδοση.
3.  
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των μερών, να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να παύσει ή να προλάβει την παράβαση.

Άρθρο 246

Ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών: αποθήκευση σε κρυφή μνήμη («caching»)

1.  

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών, όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών αυτών η οποία γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες της υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός τους, υπό τον όρο ότι:

α) 

ο πάροχος δεν τροποποιεί τις πληροφορίες·

β) 

ο πάροχος τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες·

γ) 

ο πάροχος τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενημέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον κλάδο·

δ) 

ο πάροχος δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως και χρησιμοποιείται από τον κλάδο, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών· και

ε) 

ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το σημείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή μια δικαστική ή διοικητική αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή απαγόρευσε την πρόσβαση σε αυτές.

2.  
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των μερών, να απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην πρόληψη παραβίασης.

Άρθρο 247

Ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών: «φιλοξενία» (hosting)

1.  

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία συνίσταται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από έναν αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται κατόπιν αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι:

α) 

ο πάροχος υπηρεσιών δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημίωσης, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία· ή

β) 

ο πάροχος υπηρεσιών, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει αμέσως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

2.  
Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών.
3.  
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα των μερών, να απαιτούν από πάροχο υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην πρόληψη παραβίασης, ούτε θίγει τη δυνατότητα των μερών να θεσπίζουν διαδικασίες για την απόσυρση των πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές.

Άρθρο 248

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

1.  
Τα μέρη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 245, 246 και 247 της παρούσας συμφωνίας, γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.
2.  
Τα μέρη δύνανται να υποχρεώσουν τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της κοινωνίας της πληροφορίας να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί χορηγουμένων παρανόμων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που επιχειρούν αποδέκτες των υπηρεσιών τους ή να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές, κατ’ αίτησή τους, πληροφορίες που διευκολύνουν την εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους με τους οποίους έχουν συμφωνίες αποθήκευσης.

Άρθρο 249

Μεταβατική περίοδος

Η Ουκρανία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος εντός 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.Υποτμημα 3

Αλλες διαταξεις

Άρθρο 250

Συνοριακά μέτρα

1.  

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «εμπορεύματα που παραβιάζουν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας» νοούνται:

α) 

τα «εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης», ήτοι:

i) 

τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, τα οποία φέρουν χωρίς άδεια σήμα ίδιο με το σήμα που έχει δεόντως καταχωρηθεί για τους ίδιους τύπους εμπορευμάτων ή που δεν μπορεί να διακριθεί ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του από το εν λόγω σήμα και το οποίο, ως εκ τούτου, παραβιάζει τα δικαιώματα του κατόχου του σήματος·

ii) 

κάθε στοιχείο σήματος (λογότυπος, ετικέτα, αυτοκόλλητο, φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης ή έγγραφο εγγύησης), ακόμα κι αν παρουσιάζεται χωριστά, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii) 

οι συσκευασίες που φέρουν σήματα εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και παρουσιάζονται χωριστά, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο i)·

β) 

τα «πειρατικά εμπορεύματα» δηλαδή τα εμπορεύματα που είναι ή περιέχουν αντίγραφα κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου, ή προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον κάτοχο στη χώρα της παραγωγής, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ή δικαιώματος επί σχεδίου, ανεξάρτητα από εάν έχει καταχωρισθεί ή όχι στην εγχώρια νομοθεσία·

γ) 

εμπορεύματα τα οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, παραβιάζουν:

i) 

ευρεσιτεχνία·

ii) 

συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας·

iii) 

δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας·

iv) 

σχέδιο ή υπόδειγμα·

v) 

γεωγραφική ένδειξη.

2.  
Τα μέρη, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το παρόν υποτμήμα, θεσπίζουν διαδικασίες ( 39 ), ώστε να παράσχουν τη δυνατότητα σε δικαιούχο, ο οποίος έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι είναι πιθανή η εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, είσοδος ή έξοδος από το τελωνειακό έδαφος, η υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής ή η υπαγωγή σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη προϊόντων που συνεπάγονται προσβολή εμπορικών σημάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων, να μπορεί να υποβάλλει γραπτή αίτηση στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές για την αναστολή από τις τελωνειακές αρχές της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή της κατάσχεσης των εν λόγω εμπορευμάτων.
3.  
Τα μέρη προβλέπουν διατάξεις σύμφωνα με τι οποίες οι τελωνειακές αρχές, όταν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και πριν υποβληθεί αίτηση από κάτοχο δικαιώματος ή πριν ληφθεί η σχετική απόφαση έχουν βάσιμες υποψίες ότι ένα εμπόρευμα παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, να μπορούν να αναστείλουν τη θέση του εμπορεύματος σε ελεύθερη κυκλοφορία ή να το δεσμεύσουν προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στον δικαιούχο να υποβάλει αίτηση για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
4.  
Τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο μέρος ΙΙΙ της συμφωνίας TRIPS και αφορούν τον εισαγωγέα εφαρμόζονται επίσης στον εξαγωγέα ή στον κάτοχο των εμπορευμάτων.
5.  
Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση των ικανοτήτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
6.  
Η Ουκρανία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 251

Κώδικες δεοντολογίας και συνεργασία στον τομέα της εγκληματολογίας

Τα μέρη ενθαρρύνουν:

α) 

την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας από εμπορικές ή επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις με σκοπό τη συνεισφορά στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

β) 

την υποβολή στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους των σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας και των τυχόν αξιολογήσεων της εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας.

Άρθρο 252

Συνεργασία

1.  
Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.
2.  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) και σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI (Οικονομική συνεργασία, με διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης) της παρούσας συμφωνίας, οι τομείς της συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) 

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανόνες προστασίας και επιβολής· την ανταλλαγή εμπειριών στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία σχετικά με τη νομοθετική πρόοδο·

β) 

την ανταλλαγή εμπειριών στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

γ) 

την ανταλλαγή εμπειριών στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία σχετικά με την επιβολή σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο από τις τελωνειακές, τις αστυνομικές, τις διοικητικές και τις δικαστικές αρχές· τον συντονισμό με σκοπό την πρόληψη των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποτελούν προϊόν παραποίησης/απομίμησης, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες χώρες·

δ) 

την ανάπτυξη ικανοτήτων· την ανταλλαγή και επιμόρφωση του προσωπικού·

ε) 

την προώθηση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, στους επιχειρηματικούς κύκλους και στην κοινωνία των πολιτών· την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των κατόχων των δικαιωμάτων·

στ) 

την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας, για παράδειγμα μεταξύ των υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας·

ζ) 

την ενεργό προώθηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις πολιτικές για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών για τον εντοπισμό των βασικών ακροατηρίων και τη δημιουργία ενημερωτικών προγραμμάτων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, στις οποίες περιλαμβάνονται ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια και η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

3.  
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, και συμπληρωματικά προς αυτές, τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αποτελεσματικό διάλογο σχετικά με τα θέματα της διανοητικής ιδιοκτησίας («διάλογος ΔΙ»), που θα αναφέρεται στην επιτροπή εμπορίου, με σκοπό την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, καθώς και οποιουδήποτε άλλου σχετικού ζητήματος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΑνταγωνισμοςΤμημα 1

Αντιμονοπωλιακη πολιτικη και συγκεντρωσεις

Άρθρο 253

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος νοούνται ως:

1. 

«αρχή ανταγωνισμού»:

α) 

ως προς το μέρος ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· και

β) 

ως προς την Ουκρανία, η Αρχή Ανταγωνισμού της Ουκρανίας.

2. 

«δίκαιο ανταγωνισμού»:

α) 

για την ΕΕ, τα άρθρα 101, 102 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός συγκεντρώσεων της ΕΕ»), καθώς και οι κανονισμοί εφαρμογής τους και οι τροποποιήσεις τους·

β) 

για την Ουκρανία, ο νόμος αριθ. 2210-III της 11ης Ιανουαρίου 2001 (με τις τροποποιήσεις του), καθώς και οι κανονισμοί εφαρμογής του και οι τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διάταξης του νόμου αριθ. 2210-III και άλλης ουσιώδους διάταξης περί ανταγωνισμού, η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η πρώτη υπερισχύει στον βαθμό που απαιτείται για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης· καθώς και

γ) 

κάθε αλλαγή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις προαναφερθείσες πράξεις μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3. 

Το παράρτημα XXIII περιέχει επεξηγήσεις ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 254

Αρχές

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στις εμπορικές συναλλαγές τους. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές που είναι αντίθετες προς τον ανταγωνισμό μπορούν να στρεβλώσουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και γενικώς να υπονομεύσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την απελευθέρωση του εμπορίου. Συμφωνούν επομένως ότι οι ακόλουθες πρακτικές και συναλλαγές, όπως προσδιορίζονται στις εκατέρωθεν νομοθεσίες περί ανταγωνισμού, δεν συνάδουν με την παρούσα συμφωνία, στο μέτρο που ενδέχεται να επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των μερών:

α) 

συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν, να στρεβλώσουν ή να μειώσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό στην επικράτεια οιουδήποτε μέρους·

β) 

η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις στο έδαφος ενός από τα μέρη· ή

γ) 

συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία μονοπωλίων ή σε σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά του εδάφους οιουδήποτε μέρους.

Άρθρο 255

Εφαρμογή

1.  
Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία διατηρούν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις πρακτικές και συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 254 στοιχεία α), β) και γ).
2.  
Τα μέρη διατηρούν αρχές αρμόδιες και κατάλληλα εξοπλισμένες για την αποτελεσματική επιβολή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
3.  

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της εφαρμογής των αντίστοιχων νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού κατά τρόπο διαφανή, έγκαιρο, ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις και σέβεται τις αρχές της νομότυπης διαδικασίας και τα δικαιώματα υπεράσπισης. Κάθε μέρος εξασφαλίζει ειδικότερα ότι:

α) 

πριν η αρχή ανταγωνισμού ενός από τα μέρη επιβάλει κυρώσεις ή ένδικα μέσα κατά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για παράβαση της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας, η εν λόγω αρχή παρέχει στο πρόσωπο αυτό το δικαίωμα να εκθέσει προφορικά τις απόψεις του και να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που θα καθορίζεται στην αντίστοιχη περί ανταγωνισμού νομοθεσία των μερών, αφού κοινοποιήσει στο οικείο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα προσωρινά της συμπεράσματα ως προς την ύπαρξη παράβασης· και

β) 

δικαστήριο ή άλλη ανεξάρτητη δικαστική αρχή που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω μέρους επιβάλλει ή, κατόπιν αιτήματος του προσώπου, επανεξετάζει την ενδεχόμενη κύρωση ή τα ένδικα μέσα.

4.  
Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, κάθε μέρος παρέχει στο άλλο μέρος δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες επιβολής της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας του και της νομοθεσίας που συνδέεται με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτει το παρόν τμήμα.
5.  
Η αρχή ανταγωνισμού καταρτίζει και δημοσιεύει έγγραφο στο οποίο επεξηγούνται οι αρχές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον καθορισμό χρηματικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
6.  
Η αρχή ανταγωνισμού εγκρίνει και δημοσιεύει έγγραφο το οποίο επεξηγεί τις αρχές που διέπουν την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων.

Άρθρο 256

Προσέγγιση της νομοθεσίας και των πρακτικών επιβολής

Η Ουκρανία προβαίνει σε προσέγγιση της οικείας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και των οικείων πρακτικών επιβολής με το τμήμα του κεκτημένου της ΕΕ που εκτίθεται κατωτέρω:

1. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.

Χρονοδιάγραμμα: Το άρθρο 30 του κανονισμού εφαρμόζεται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός συγκεντρώσεων της ΕΕ»).

Χρονοδιάγραμμα: Το άρθρο 1 και το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Το άρθρο 20 εφαρμόζεται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών.

Χρονοδιάγραμμα: Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του κανονισμού εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας.

Χρονοδιάγραμμα: Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του κανονισμού εφαρμόζονται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 257

Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

1.  

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα:

α) 

κανένα μέρος δεν θεσπίζει ούτε διατηρεί μέτρα αντίθετα με τις αρχές του άρθρου 254 και του άρθρου 258 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας· και

β) 

τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού που αναφέρεται στο άρθρο 253 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας

στον βαθμό που η εφαρμογή των ανωτέρω αρχών και νομοθεσιών περί ανταγωνισμού δεν εμποδίζει την εκτέλεση, νόμω ή έργω, των ιδιαίτερων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

2.  
Καμία διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν θεωρείται ότι αποτρέπει ένα μέρος από την ίδρυση ή τη διατήρηση δημόσιας επιχείρησης, την παραχώρηση σε επιχειρήσεις ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων αυτών.

Άρθρο 258

Κρατικά μονοπώλια

1.  
Τα μέρη προσαρμόζουν τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα εντός περιόδου πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ότι μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων των συμβαλλόμενων μερών δεν υφίστανται μέτρα διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους γίνεται η προμήθεια και η εμπορία των προϊόντων.
2.  
Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν προδικάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών βάσει του κεφαλαίου 8 (Δημόσιες συμβάσεις) του τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας.
3.  
Καμία διάταξη της παραγράφου 1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτρέπει ένα μέρος από τη δημιουργία ή τη διατήρηση κρατικού μονοπωλίου.

Άρθρο 259

Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στον τομέα της επιβολής

1.  
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας ανταγωνισμού και της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας μέσω της προώθησης του ανταγωνισμού και της εξάλειψης των επιχειρηματικών πρακτικών ή συναλλαγών που βλάπτουν τον ανταγωνισμό.
2.  
Προς τούτο, η αρχή ανταγωνισμού ενός μέρους μπορεί να ενημερώσει την αρχή ανταγωνισμού του άλλου μέρους για τη βούλησή της για συνεργασία όσον αφορά τις ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας. Η συνεργασία αυτή δεν εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις.
3.  
Οι αρχές ανταγωνισμού των μερών, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθεσιών τους, ενδέχεται να ανταλλάσσουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη νομοθεσία και τις ενέργειες επιβολής, εντός των ορίων που επιβάλλουν οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους και λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών συμφερόντων τους.

Άρθρο 260

Διαβουλεύσεις

1.  
Κάθε μέρος, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, ξεκινά διαβουλεύσεις όσον αφορά τα αιτήματα που υποβάλλει το άλλο μέρος, με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση ή την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος. Το μέρος που υποβάλλει το αίτημα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ των μερών.
2.  
Τα μέρη προχωρούν αμέσως σε συζήτηση, κατόπιν αιτήματος ενός από αυτά, σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος τμήματος.
3.  
Για τη διευκόλυνση της συζήτησης του ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο των διαβουλεύσεων, τα μέρη φροντίζουν να ανταλλάσσουν αμοιβαία τις σχετικές μη εμπιστευτικές πληροφορίες, εντός των ορίων που επιβάλλουν οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους και λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών συμφερόντων τους.

Άρθρο 261

Κανένα μέρος δεν μπορεί να προσφύγει σε επίλυση των διαφορών βάσει του κεφαλαίου 14 (Επίλυση των διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει στο παρόν τμήμα, εξαιρουμένου του άρθρου 256 της παρούσας συμφωνίας.Τμημα 2

Κρατικες ενισχυσεις

Άρθρο 262

Γενικές αρχές

1.  
Καμία ενίσχυση χορηγούμενη από την Ουκρανία ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω κρατικών πόρων η οποία νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή της παραγωγής ορισμένων προϊόντων δεν συνάδει με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας στον βαθμό που μπορεί να επηρεάσει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών.
2.  

Εντούτοις, οι ακόλουθες ενισχύσεις είναι συμβιβάσιμες με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας:

α) 

οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση λόγω καταγωγής των προϊόντων·

β) 

οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή εξαιρετικών περιστάσεων.

3.  

Εξάλλου, δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας:

α) 

ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση,

β) 

ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος ( 40 ) ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας,

γ) 

ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα των μερών,

δ) 

ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο προς τα συμφέροντα των μερών,

ε) 

ενισχύσεις για την επίτευξη στόχων που επιτρέπονται στο πλαίσιο των ενωσιακών οριζόντιων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και των οριζόντιων και τομεακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με όρους που προβλέπονται σε αυτούς,

στ) 

ενισχύσεις για επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα υποχρεωτικά πρότυπα των οδηγιών της ΕΕ που παρατίθενται στο παράρτημα XXIX του κεφαλαίου 6 (Περιβάλλον) του τίτλου V της παρούσας συμφωνίας, εντός της προβλεπόμενης περιόδου υλοποίησης, και οι οποίες απαιτούν την προσαρμογή της μονάδας παραγωγής και του εξοπλισμού προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις, μπορούν να εγκρίνονται μέχρι ακαθάριστου ποσοστού 40 % του επιλέξιμου κόστους.

4.  
Επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες του παρόντος τμήματος, εφόσον η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν παρακωλύει, νόμω ή έργω, την εκτέλεση των ιδιαίτερων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Η ανάπτυξη του εμπορίου δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό που αντιβαίνει στα συμφέροντα των μερών.

Το παράρτημα XXIII περιέχει επεξηγήσεις ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν τμήμα.

Άρθρο 263

Διαφάνεια

1.  
Όλα τα μέρη εξασφαλίζουν τη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Προς τον σκοπό αυτό, κάθε μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος το συνολικό ποσό, τα είδη και την κατανομή ανά τομέα των κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των μερών. Οι αντίστοιχες κοινοποιήσεις θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με ό,τι αφορά τον στόχο, τη μορφή, το ποσό ή τον προϋπολογισμό, τη χορηγούσα αρχή και, ει δυνατόν, τον αποδέκτη της ενίσχυσης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν είναι αναγκαίο να κοινοποιούνται ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο των 200 000  EUR ανά τριετία. Η σχετική κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εάν έχει σταλεί στο άλλο μέρος ή εάν οι σχετικές πληροφορίες έχουν δημοσιευτεί σε δικτυακό τόπο στον οποίο υπάρχει δημόσια πρόσβαση έως την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
2.  
Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, το άλλο μέρος πρέπει να προσκομίσει περαιτέρω πληροφορίες για οιοδήποτε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και συγκεκριμένες επιμέρους υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των μερών. Τα μέρη ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι απαιτήσεις του επαγγελματικού και του επιχειρηματικού απορρήτου.
3.  

Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων του δημοσίου να είναι διαφανείς, ώστε να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά:

α) 

τους δημόσιους πόρους που διατέθηκαν άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, με τη διαμεσολάβηση επιχειρήσεων του δημοσίου ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) από δημόσιες αρχές στις οικείες επιχειρήσεις του δημοσίου·

β) 

την πραγματική χρησιμοποίηση αυτών των δημόσιων πόρων.

4.  

Τα μέρη διασφαλίζουν επιπλέον ότι η χρηματοπιστωτική και οργανωτική διάρθρωση όλων των επιχειρήσεων που απολαύουν ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος χορηγούμενου από την Ουκρανία ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ανατιθέμενου με την άσκηση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, η οποία λαμβάνει αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας με οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία, εκφράζεται σωστά σε χωριστούς λογαριασμούς, ούτως ώστε να καθίστανται σαφή τα ακόλουθα:

α) 

οι δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται με όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία χορηγείται σε επιχείρηση ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα ή όλες τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος με τις οποίες είναι επιφορτισμένη μια επιχείρηση και, αφετέρου, κάθε άλλο χωριστό προϊόν ή υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης·

β) 

όλες οι λεπτομέρειες των μεθόδων καταλογισμού ή επιμερισμού των δαπανών και των εσόδων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται βάσει των λογιστικών αρχών της αιτιότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της συνοχής, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους κοστολόγησης, όπως ή κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων, και βασίζονται σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο.

5.  
Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 264

Ερμηνεία

Τα μέρη συμφωνούν ότι θα θέσουν σε εφαρμογή το άρθρο 262, το άρθρο 263 παράγραφος 3 ή το άρθρο 263 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας χρησιμοποιώντας ως πηγές ερμηνείας τα κριτήρια που απορρέουν από την εφαρμογή των άρθρων 106, 107 και 93 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του σχετικού παράγωγου δικαίου και των οικείων πλαισίων, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων διοικητικών πράξεων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 265

Σχέση με τον ΠΟΕ

Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα αποκατάστασης ή άλλες κατάλληλες ενέργειες κατά επιδότησης ή να προσφεύγουν στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ.

Άρθρο 266

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα XVI του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV, σύμφωνα με την αμοιβαία συμφωνηθείσα απόφαση για την πρόσβαση στην αγορά, εξαιρουμένων των επιδοτήσεων για προϊόντα που καλύπτονται από το παράρτημα 1 της συμφωνίας ΠΟΕ για τη γεωργία και άλλων επιδοτήσεων που καλύπτονται από τη συμφωνία για τη γεωργία

Άρθρο 267

Εγχώριο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

Η Ουκρανία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις των άρθρων 262 έως 266 της παρούσας συμφωνίας,

1. 

εκδίδει εθνική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και δημιουργεί λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή, στην οποία ανατίθενται οι εξουσίες που είναι αναγκαίες για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 262 της παρούσας συμφωνίας, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω αρχή διαθέτει, μεταξύ άλλων, την εξουσία να εγκρίνει καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων και μεμονωμένες μη επιστρεπτέες ενισχύσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 262 και 264 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και την εξουσία να διατάσσει την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν παράνομα. Κάθε νέα ενίσχυση που χορηγείται στην Ουκρανία πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 262 και 264 της παρούσας συμφωνίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία σύστασης της αρχής.

2. 

Η Ουκρανία, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, προβαίνει σε εμπεριστατωμένη απογραφή των καθεστώτων ενισχύσεων που θεσμοθετήθηκαν πριν από τη σύσταση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εναρμονίζει τα καθεστώτα αυτά με τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 262 και 264 της παρούσας συμφωνίας, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3. 
α) 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 262 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, όλες οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Ουκρανία αξιολογούνται λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Ουκρανία θεωρείται περιοχή πανομοιότυπη με τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφονται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) 

Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, εναρμονισμένα σε επίπεδο NUTS II. Η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογούν από κοινού, στη συνέχεια, την επιλεξιμότητα των περιοχών της Ουκρανίας, καθώς και τη μέγιστη ένταση των ενισχύσεων, ούτως ώστε να καταρτισθεί ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων βάσει των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Ενεργεια σε συναρτηση με το εμποριο

Άρθρο 268

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 5 (Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας:

1. 

ως «ενεργειακά αγαθά» νοούνται το φυσικό αέριο (κωδικός HS 27.11), η ηλεκτρική ενέργεια (κωδικός HS 27.16) και το αργό πετρέλαιο (κωδικός HS: 27.09)·

2. 

ως «σταθερή υποδομή» νοείται κάθε δίκτυο διαβίβασης ή διανομής, εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου και εγκατάσταση αποθήκευσης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής «οδηγία 2003/54/ΕΚ») και στην οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (στο εξής «οδηγία 2003/55/ΕΚ»)·

3. 

ως «διαμετακόμιση» νοείται η διαμετακόμιση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 (Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, ενεργειακών αγαθών μέσω σταθερής υποδομής ή πετρελαιαγωγού·

4. 

ως «μεταφορά» νοείται η μεταφορά και διανομή, όπως καθορίζονται στην οδηγία 2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ, καθώς και η διακίνηση πετρελαίου μέσω αγωγών

5. 

ως «μη εξουσιοδοτημένη παραλαβή» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παράνομη παραλαβή ενεργειακών αγαθών από σταθερή υποδομή.

Άρθρο 269

Εγχώριες ελεγχόμενες τιμές

1.  
Η τιμή προμήθειας αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς καταναλωτές καθορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση.
2.  
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη μπορούν, εν ονόματι του γενικού οικονομικού συμφέροντος ( 41 ), να επιβάλουν υποχρέωση στις επιχειρήσεις η οποία συνδέεται με την τιμή προμήθειας αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής «ελεγχόμενη τιμή»).
3.  
Τα μέρη διασφαλίζουν ότι η υποχρέωση αυτή καθορίζεται σαφώς, είναι διαφανής, αναλογική, δεν εμπεριέχει διακρίσεις, είναι επαληθεύσιμη και έχει περιορισμένη διάρκεια. Κατά την εφαρμογή της, τα μέρη εγγυώνται επίσης την ισότιμη πρόσβαση άλλων επιχειρήσεων στους καταναλωτές.
4.  
Σε περίπτωση που η τιμή, στην οποία πωλούνται το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια στην εγχώρια αγορά, είναι ελεγχόμενη, το ενδιαφερόμενο μέρος μεριμνά ώστε πριν από την έναρξη ισχύος της ελεγχόμενης τιμής να δημοσιεύεται η μέθοδος υπολογισμού της.

Άρθρο 270

Απαγόρευση διπλής τιμολόγησης

1.  
Με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής εγχώριων ελεγχόμενων τιμών σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 269 της παρούσας συμφωνίας, κανένα μέρος ή ρυθμιστική αρχή μέρους δεν εκδίδει ούτε διατηρεί μέτρο που να οδηγεί σε υψηλότερη τιμή όσον αφορά τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων προ το άλλο μέρος από την τιμή που χρεώνεται για τα προϊόντα αυτά όταν προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.
2.  
Το εξάγον μέρος παρέχει, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, αποδεικτικά στοιχεία ότι από μέτρο που απαγορεύεται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν προκύπτει διαφορετική τιμή για τα ίδια ενεργειακά αγαθά που πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

Άρθρο 271

Τελωνειακοί δασμοί και ποσοτικοί περιορισμοί

1.  
Απαγορεύεται μεταξύ των μερών η επιβολή δασμών και ποσοτικών περιορισμών επί των εισαγωγών και εξαγωγών ενεργειακών αγαθών, καθώς και όλα τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα.
2.  
Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, ή προστασίας βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό των συναλλαγών μεταξύ των μερών.

Άρθρο 272

Διαμετακόμιση

Τα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν τη διαμετακόμιση, σύμφωνα με την αρχή της ελευθερίας της διαμετακόμισης, και σύμφωνα με τα άρθρα V.2, V.4 και V.5 της GATT 1994 και τα άρθρα 7.1 και 7.3 της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας του 1994, που ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και αποτελούν μέρος της.

Άρθρο 273

Μεταφορές

Όσον αφορά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, και ιδίως την πρόσβαση τρίτων σε σταθερή υποδομή, τα μέρη προσαρμόζουν τη νομοθεσία τους, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XXVII της παρούσας συμφωνίας και στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας του 2005, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα τιμολόγια, τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από την έναρξη ισχύος τους, οι διαδικασίες κατανομής της ικανότητας και όλοι οι άλλοι όροι είναι αντικειμενικοί, εύλογοι και διαφανείς και δεν εμπεριέχουν διακρίσεις βάσει της προέλευσης, της κυριότητας ή του προορισμού της ηλεκτρικής ενέργειας ή του αερίου.

Άρθρο 274

Συνεργασία όσον αφορά τις υποδομές

Τα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν τη χρήση των υποδομών μεταφοράς αερίου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου και, κατά περίπτωση, διαβουλεύονται σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών ή συντονίζουν από κοινού τις σχετικές ενέργειες. Τα μέρη συνεργάζονται επί θεμάτων που άπτονται του εμπορίου φυσικού αερίου, της διατηρησιμότητας και της ασφάλειας ανεφοδιασμού.

Με σκοπό την περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών ενεργειακών προϊόντων, κάθε μέρος λαμβάνει υπόψη τα ενεργειακά δίκτυα και τις ικανότητες του άλλου μέρους κατά την κατάρτιση εγγράφων πολιτικής που αφορούν σενάρια προσφοράς και ζήτησης, διασυνδέσεις, ενεργειακές στρατηγικές και σχέδια ανάπτυξης υποδομών.

Άρθρο 275

Μη εξουσιοδοτημένη παραλαβή ενεργειακών αγαθών

Κάθε μέρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση και αντιμετώπιση μη εξουσιοδοτημένης παραλαβής ενεργειακών προϊόντων που διαμετακομίζονται ή μεταφέρονται μέσω του εδάφους του.

Άρθρο 276

Διακοπή

1.  

Κάθε μέρος μεριμνά ώστε οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α) 

να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τυχαίας διακοπής, μείωσης ή παύσης της διαμετακόμισης και μεταφοράς·

β) 

να αποκαθιστούν αμέσως την κανονική λειτουργία της διαμετακόμισης ή μεταφοράς, σε περίπτωση τυχαίας διακοπής, μείωσης ή παύσης.

2.  
Το μέρος, μέσω του εδάφους του οποίου πραγματοποιείται διαμετακόμιση ή μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα μέρη ή μία ή περισσότερες οντότητες που υπόκεινται στον έλεγχο ή τη δικαιοδοσία ενός από τα μέρη, δεν διακόπτει ούτε μειώνει, ούτε επιτρέπει σε οποιαδήποτε οντότητα υπόκειται στον έλεγχο ή τη δικαιοδοσία του, περιλαμβανομένης δημόσιας εμπορικής επιχείρησης, να διακόψει ή να μειώσει, ούτε ζητά από οποιαδήποτε οντότητα που υπόκειται στη δικαιοδοσία του να διακόψει ή να μειώσει την υφιστάμενη διαμετακόμιση ή μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά σε σύμβαση ή άλλη συμφωνία που διέπει την εν λόγω διαμετακόμιση ή μεταφορά, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο της οικείας σύμβασης.
3.  
Τα μέρη συμφωνούν ότι ένα μέρος δεν θεωρείται υπεύθυνο για τη διακοπή ή τη μείωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο ε