16.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 250/3


DOHODA O HOSPODÁRSKOM PARTNERSTVE

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej

PREAMBULA

STRANY DOHODY

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty Európskej únie“,

a

EURÓPSKA ÚNIA na jednej strane a

BOTSWANSKÁ REPUBLIKA,

LESOTHSKÉ KRÁĽOVSTVO,

MOZAMBICKÁ REPUBLIKA,

NAMÍBIJSKÁ REPUBLIKA,

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA a

SVAZIJSKÉ KRÁĽOVSTVO,

ďalej len „štáty Juhoafrického rozvojového spoločenstva, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o hospodárskom partnerstve“, na strane druhej (ďalej len „štáty SADC-DHP“),

BERÚC DO ÚVAHY, že zmluvné strany chcú ďalej posilniť svoje obchodné prepojenia a vybudovať úzke a trvalé vzťahy založené na partnerstve a spolupráci;

V PRESVEDČENÍ, že táto dohoda ďalej prehĺbi a posilní hospodárske a obchodné vzťahy medzi zmluvnými stranami;

ŽELAJÚC SI vytvoriť nové pracovné príležitosti, pritiahnuť investície a zlepšiť životné podmienky na území zmluvných strán a zároveň podporiť udržateľný rozvoj;

UZNÁVAJÚC význam spolupráce na účely financovania rozvoja pri vykonávaní tejto dohody;

UZNÁVAJÚC úsilie štátov SADC-DHP zabezpečiť hospodársky a sociálny rozvoj pre ľudí z regiónu Juhoafrického rozvojového spoločenstva (ďalej len „región SADC“);

POTVRDZUJÚC záväzok strán podporovať regionálnu spoluprácu a hospodársku integráciu v SADC a podporovať liberalizáciu obchodu medzi zmluvnými stranami;

UZNÁVAJÚC osobitné potreby a záujmy štátov SADC-DHP a potrebu zohľadniť rozdiely v úrovni ich hospodárskeho rozvoja, ako aj geografické a socioekonomické problémy;

UZNÁVAJÚC osobitnú situáciu Botswany, Lesotha, Namíbie a Svazijska (ďalej len „štáty BLNS“) v tejto dohode a potrebu zohľadniť vplyv, ktorý má na ne liberalizácia obchodu podľa dohody o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Južnou Afrikou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísanú 11. októbra 1999 (ďalej len „DORS“);

UZNÁVAJÚC osobitnú situáciu a potreby najmenej rozvinutých krajín štátov SADC-DHP uplatnením osobitného a diferencovaného zaobchádzania a asymetrie;

UZNÁVAJÚC osobitnú situáciu Lesotha ako jedinej najmenej rozvinutej krajiny SACU a že vplyv zníženia colných príjmov v dôsledku DORS a tejto dohody si vyžaduje prioritu v pomoci pre obchod;

UZNÁVAJÚC osobitnú situáciu tých štátov SADC-DHP, ktorá vyplýva z dlhodobých ozbrojených konfliktov a vyžaduje si osobitné a diferencované zaobchádzanie a asymetriu;

BERÚC DO ÚVAHY práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ide o ich členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii (ďalej len „WTO“) a znovu potvrdzujúc význam mnohostranného obchodného systému;

PROPOMÍNAJÚC význam, ktorý zmluvné strany pripisujú zásadám a pravidlám, ktorými sa riadi mnohostranný obchodný systém a na potrebu uplatňovať ich transparentným a nediskriminačným spôsobom;

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o partnerstve medzi členmi africkej, karibskej a tichomorskej skupiny štátov (ďalej len „AKT“) na jednej strane a Európskym spoločenstvom (ďalej len „ES“) a jeho členskými štátmi na druhej strane podpísanú 23. júna 2000 a revidovanú v roku 2005 (ďalej len „Dohoda z Cotonou“);

POTVRDZUJÚC záväzok zmluvných strán podporovať hospodársky rozvoj v štátoch SADC-DHP s cieľom dosiahnuť miléniové rozvojové ciele;

SO ZRETEĽOM NA DORS;

SO ZRETEĽOM NA záväzok zmluvných strán zabezpečiť, aby ich vzájomné dojednania podporili proces regionálnej integrácie podľa zmluvy o Juhoafrickom rozvojovom spoločenstve podpísanej 17. augusta 1992, v znení zmien (ďalej len „zmluva SADC“);

UZNÁVAJÚC zvláštny prípad Juhoafrickej colnej únie (ďalej len „SACU“), ktorá bola zriadená na základe dohody o juhoafrickej colnej únii z roku 2002 medzi vládami Botswanskej republiky, Lesothského kráľovstva, Namíbijskej republiky, Juhoafrickej republiky a Svazijského kráľovstva, a ktorá bola podpísaná 21. októbra 2002 (ďalej len „dohoda SACU“);

POTVRDZUJÚC podporu a povzbudenie, ktoré zmluvné strany venujú procesu liberalizácie obchodu;

ZDÔRAZŇUJÚC význam poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja pri znižovaní chudoby v štátoch SADC-DHP;

SA DOHODLI na uzavretí tejto dohody:

ČASŤ I

TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ĎALŠIE OBLASTI SPOLUPRÁCE

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Ciele

Dohoda má tieto ciele:

a)

prispieť k zníženiu a odstráneniu chudoby vybudovaním obchodného partnerstva v súlade s cieľom udržateľného rozvoja, miléniovými rozvojovými cieľmi a Dohodou z Cotonou;

b)

podporiť regionálnu integráciu, hospodársku spoluprácu a dobrú správu vecí verejných s cieľom vytvoriť a uplatňovať účinný, predvídateľný a transparentný regionálny regulačný rámec pre obchod a investície medzi zmluvnými stranami a medzi štátmi SADC-DHP;

c)

podporiť postupnú integráciu štátov SADC-DHP do svetového hospodárstva v súlade s ich politickými rozhodnutiami a prioritami rozvoja;

d)

zlepšiť kapacitu štátov SADC-DHP, pokiaľ ide o obchodnú politiku a otázky týkajúce sa obchodu;

e)

podporiť podmienky na zvýšenie investícií a iniciatív súkromného sektora a posilniť dodávateľské kapacity, konkurencieschopnosť a hospodársky rast v štátoch SADC-DHP a

f)

posilniť existujúce vzťahy medzi zmluvnými stranami na základe solidarity a vzájomného záujmu. Na tento účel, v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z WTO, sa dohodou posilnia obchodné a hospodárske vzťahy, upevní vykonávanie protokolu o obchode v regióne Juhoafrického rozvojového spoločenstva (SADC), podpísaného 24. augusta 1996 (ďalej len „protokol SADC o obchode“), ako aj dohody SACU, podporí nová obchodná dynamika medzi zmluvnými stranami prostredníctvom progresívnej, asymetrickej liberalizácie obchodu medzi nimi a posilní sa, rozšíri sa a prehĺbi sa spolupráca vo všetkých oblastiach týkajúcich sa obchodu.

Článok 2

Zásady

1.   Táto dohoda vychádza zo základných zásad, ako aj nevyhnutných a základných súčastí stanovených v článkoch 2 a 9 Dohody z Cotonou. Táto dohoda vychádza z dosiahnutých cieľov Dohody z Cotonou, DORS a predchádzajúcich dohôd medzi štátmi AKT a ES v oblasti regionálnej spolupráce a integrácie, ako aj hospodárskej a obchodnej spolupráce.

2.   Táto dohoda sa vykonáva doplňujúcim a vzájomne posilňujúcim spôsobom vo vzťahu k Dohode z Cotonou a dohode o obchode, rozvoji a spolupráci, s výhradou článkov 110 a 111.

3.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom vykonávať túto dohodu spôsobom, ktorý je v súlade s rozvojovými politikami a programami regionálnej integrácie, do ktorých štáty SADC-DHP sú alebo by mohli byť zapojené.

4.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom splniť svoje záväzky a povinnosti a zlepšiť schopnosť štátov SADC-DHP vykonávať túto dohodu.

Článok 3

Regionálna integrácia

1.   Zmluvné strany uznávajú, že regionálna integrácia je nevyhnutnou súčasťou ich partnerstva a dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov tejto dohody.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú význam regionálnej a subregionálnej integrácie medzi štátmi SADC-DHP pre dosiahnutie lepších hospodárskych príležitostí, silnejšej politickej stability a pre posilnenie účinnejšej integrácie rozvojových krajín do svetového hospodárstva.

3.   Zmluvné strany podporujú najmä integračné procesy, ktoré sú založené na dohode SACU, zmluve SADC a Zakladajúcom akte Africkej únie prijatom 11. júla 2000, ako aj na rozvojové politiky a politické ciele súvisiace s týmito procesmi. Zmluvné strany sa zamerajú na vykonávanie tejto dohody obojstranne prospešným spôsobom prostredníctvom týchto nástrojov, pričom sa zohľadní ich úroveň rozvoja, potreby, zemepisné skutočnosti a príslušné stratégie udržateľného rozvoja.

Článok 4

Monitorovanie

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú priebežne monitorovať vykonávanie a dopad tejto dohody prostredníctvom vhodných mechanizmov a harmonogramu, v rámci svojich príslušných participačných procesov a inštitúcií, ako aj tých, ktoré sa stanovujú na základe tejto dohody, s cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahli ciele tejto dohody, jej riadne vykonávanie a aby sa maximalizoval prínos vyplývajúci z tejto dohody pre najzraniteľnejšie skupiny.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú navzájom okamžite konzultovať o akejkoľvek otázke týkajúcej sa vykonávania tejto dohody.

Článok 5

Spolupráca na medzinárodných fórach

Zmluvné strany sa usilujú spolupracovať na všetkých medzinárodných fórach, na ktorých sa diskutuje o otázkach súvisiacich s touto dohodou.

KAPITOLA II

Obchod a trvalo udržateľný rozvoj

Článok 6

Kontext a ciele

1.   Zmluvné strany sa odvolávajú na Agendu 21 konferencie o životnom prostredí a rozvoji z roku 1992, vyhlásenie MOP o základných princípoch a právach pri práci z roku 1998, johannesburský plán vykonávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja z roku 2002, ministerské vyhlásenie Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práci pre všetkých z roku 2006, deklaráciu MOP o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu z roku 2008 a na konferenciu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji z roku 2012 s názvom „Budúcnosť, akú chceme“.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok podporovať rozvoj medzinárodného obchodu tak, aby prispeli k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného rozvoja v jeho troch pilieroch (ekonomický rozvoj, sociálny rozvoj a ochrana životného prostredia) v záujme blaha súčasnej a budúcich generácií, a budú sa usilovať zabezpečiť, aby bol tento cieľ začlenený a zohľadnený na každej úrovni ich obchodného vzťahu.

3.   Ustanovenia tejto kapitoly nepodliehajú ustanoveniam ČASTI III, s výnimkou článku 7.

Článok 7

Udržateľný rozvoj

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že cieľ udržateľného rozvoja sa má uplatňovať a integrovať na každej úrovni ich hospodárskeho partnerstva v záujme naplnenia celkových záväzkov stanovených v článkoch 1, 2 a 9 Dohody z Cotonou, a najmä všeobecného záväzku znížiť a v konečnom dôsledku odstrániť chudobu spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja.

2.   Zmluvné strany si uvedomujú, že tento cieľ sa v prípade tejto dohody uplatňuje ako záväzok:

a)

pri uplatňovaní tejto dohody v plnej miere zohľadňovať to, čo je v najlepšom záujme ich príslušného obyvateľstva a budúcich generácií z ľudského, kultúrneho, hospodárskeho, sociálneho, zdravotného a environmentálneho hľadiska a

b)

v rámci metód prijímania rozhodnutí zohľadňovať základné zásady vlastníctva, účasti a dialógu.

3.   Následne sa zmluvné strany dohodli, že budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj zameraný na ľudí.

Článok 8

Mnohostranné environmentálne a pracovné normy a dohody

1.   Zmluvné strany uznávajú hodnotu medzinárodnej správy a dohôd v oblasti životného prostredia ako reakcie medzinárodného spoločenstva na globálne alebo regionálne environmentálne problémy, ako aj dôstojnú prácu pre všetkých ako kľúčový prvok trvalo udržateľného rozvoja všetkých krajín a ako prioritný cieľ medzinárodnej spolupráce.

2.   Berúc do úvahy Dohodu z Cotonou, a najmä jej články 49 a 50, zmluvné strany v kontexte tohto článku opätovne potvrdzujú svoje práva a svoj záväzok plniť svoje záväzky v súvislosti s mnohostrannými environmentálnymi dohodami a dohovormi Medzinárodnej organizácie práce (MOP), ktoré ratifikovali.

Článok 9

Právo na reguláciu a úrovne ochrany

1.   Zmluvné strany uznávajú právo každej zmluvnej strany stanoviť vlastnú úroveň ochrany v oblasti životného prostredia a práce, ako aj prijať alebo náležite zmeniť svoje príslušné právne predpisy a politiky v súlade s medzinárodne uznanými normami a dohodami, ktorých sú zmluvnou stranou.

2.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú dôležitosť ochrany, ako je zakotvená vo vnútroštátnych pracovnoprávnych a environmentálnych právnych predpisoch.

3.   Uznávajúc, že nie je vhodné podporovať obchod alebo investície oslabovaním alebo obmedzovaním vnútroštátnej úrovne pracovnoprávnej a environmentálnej ochrany, zmluvná strana sa neodchýli alebo neustále neupustí od účinného presadzovania svojich environmentálnych a pracovnoprávnych právnych predpisov na tento účel.

Článok 10

Obchod a investície podporujúce trvalo udržateľný rozvoj

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok posilniť príspevok obchodu a investícií k trvalo udržateľnému rozvoju v rámci jeho hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozmeru.

2.   Zmluvná strana môže požiadať prostredníctvom Výboru pre obchod a rozvoj o konzultácie s druhou zmluvnou stranou týkajúce sa akejkoľvek záležitosti podľa tejto kapitoly.

3.   Do dialógu a spolupráce v tejto kapitole prostredníctvom Výboru pre obchod a rozvoj sa môžu zapojiť iné príslušné orgány a zúčastnené strany.

Článok 11

Spolupráca v oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja

1.   Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce týkajúcej sa aspektov politík v oblasti životného prostredia a práce, ktoré súvisia s obchodom, pri dosahovaní cieľov tejto dohody.

2.   Zmluvné strany si vymieňajú informácie a skúsenosti, pokiaľ ide o ich činnosti na posilnenie súdržnosti a vzájomnej podpory medzi obchodom a sociálnymi a environmentálnymi cieľmi, ako aj posilňujú dialóg a spoluprácu v otázkach trvalo udržateľného rozvoja, ktoré môžu vyvstať v kontexte obchodných vzťahov.

3.   Pokiaľ ide o odseky 1 a 2, zmluvné strany môžu spolupracovať okrem iného v týchto oblastiach:

a)

obchodné aspekty politík v oblasti práce alebo životného prostredia na medzinárodných fórach, ako je napríklad program dôstojnej práce MOP a mnohostranné environmentálne dohody;

b)

dopad tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj;

c)

sociálna zodpovednosť podnikov;

d)

aspekty spoločného záujmu súvisiace s obchodom s cieľom podporiť zachovanie biologickej diverzity a jej trvalo udržateľného využívania;

e)

aspekty súvisiace s obchodom týkajúce sa trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a

f)

aspekty súvisiace s obchodom týkajúce sa trvalo udržateľných rybárskych postupov.

KAPITOLA III

Oblasti spolupráce

Článok 12

Rozvojová spolupráca

1.   Zmluvné strany sa zaväzujú k spolupráci s cieľom vykonávať túto dohodu a podporovať obchod a rozvojové stratégie štátov SADC-DHP v rámci všeobecného procesu regionálnej integrácie SADC. Táto spolupráca môže byť finančného a nefinančného rázu.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že rozvojová spolupráca je zásadným prvkom ich partnerstva a základným faktorom na dosiahnutie cieľov tejto dohody stanovených v článku 1. Spolupráca na účely financovania rozvoja v rámci regionálnej hospodárskej spolupráce a integrácie, ako sa stanovuje v Dohode z Cotonou, sa uskutočňuje tak, aby sa podporovalo a propagovalo úsilie štátov SADC-DHP so zámerom dosiahnuť ciele a maximalizovať očakávaný prínos z tejto dohody. Oblasti spolupráce a technickej pomoci sú stanovené podľa potreby v tejto dohode. Spolupráca sa uskutočňuje na základe postupov stanovených v tomto článku. Tieto spôsoby sa priebežne podrobujú preskúmaniu a podľa potreby sa upravia v súlade s ustanoveniami článku 116.

3.   Financovanie EÚ (1) týkajúce sa rozvojovej spolupráce medzi štátmi SADC-DHP a EÚ na podporu vykonávania tejto dohody sa uskutočňuje v rámci pravidiel a príslušných postupov stanovených v Dohode z Cotonou, najmä programových postupov Európskeho rozvojového fondu a v rámci príslušných nástrojov financovaných zo všeobecného rozpočtu Únie. V tejto súvislosti je podpora vykonávania tejto dohody prioritou.

4.   V súlade so zásadami komplementárnosti a účinnosti pomoci, ako sú obsiahnuté v Parížskej deklarácii o účinnosti rozvojovej pomoci z roku 2005 a akčnom programe z Akkry z roku 2008, sa členské štáty Európskej únie spoločne zaväzujú podporovať prostredníctvom svojich príslušných rozvojových politík a nástrojov rozvojovú spoluprácu v rámci regionálnej hospodárskej spolupráce a integrácie a vykonávania tejto dohody v štátoch SADC-DHP a na regionálnej úrovni.

5.   Zmluvné strany uznávajú, že na vykonávanie tejto dohody a čo najlepšie využitie jej prínosov budú potrebné primerané zdroje. V tejto súvislosti budú zmluvné strany spolupracovať, aby umožnili štátom SADC-DHP získať ďalšie finančné nástroje, ako aj uľahčili účasť ďalších darcov ochotných podporiť úsilie štátov SADC-DHP dosiahnuť ciele tejto dohody.

6.   Zmluvné strany sa zhodli na tom, že mechanizmus financovania regionálneho rozvoja ako je fond DHP by poskytol užitočný nástroj na účinné nasmerovanie zdrojov na financovanie rozvoja a na vykonávanie sprievodných opatrení DHP. EÚ súhlasí s tým, že bude podporovať úsilie regiónu zriadiť takýto mechanizmus. EÚ bude po uskutočnení uspokojivého auditu do fondu prispievať.

Článok 13

Priority spolupráce

1.   Na účely vykonávania tejto dohody a zohľadnenia rozvojových politík štátov SADC-DHP sa zmluvné strany dohodli, že oblasti uvedené v tomto článku a článku 14 sú prioritné oblasti obchodnej a hospodárskej spolupráce.

2.   Spolupráca v oblasti obchodu s tovarom sa zameria na posilnenie obchodu s tovarom a schopnosti štátov SADC-DHP obchodovať, vrátane postupného odstránenia ciel a colných sadzieb v súlade so záväzkami týkajúcimi sa liberalizácie v tejto dohode, prostredníctvom riadneho uplatňovania pravidiel pôvodu, nástrojov na ochranu obchodu, necolných opatrení, sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „SFS“) a technických prekážok obchodu, ako aj podpory colnej spolupráce a uľahčovanie obchodu.

3.   Spolupráca v oblasti konkurencieschopnosti na strane ponuky sa zameria na zvýšenie konkurencieschopnosti štátov SADC-DHP a odstránenie obmedzení na strane ponuky na vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni a najmä úrovni jednotlivých podnikov. Táto spolupráca zahŕňa okrem iného také oblasti ako je výroba, technologický rozvoj a inovácie, marketing, financovanie, distribúcia, preprava, diverzifikácia hospodárskej základne, ako aj rozvoj súkromného sektora, zlepšovanie obchodného a podnikateľského prostredia a podpora malých a stredných podnikov v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, priemyslu a služieb.

4.   Spolupráca v oblasti infraštruktúry na podporu podnikania sa zameria na rozvoj konkurenčného prostredia na podporu podnikania v oblastiach, ako sú informačné a komunikačné technológie, doprava a energetika.

5.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom rozvíjať a podporovať obchod so službami, ako je stanovené v článku 73.

6.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom rozvíjať a podporovať obchod so službami, ako je stanovené v článkoch 8 až 11, 16 až 19 a 73 a 74.

7.   Spolupráca v oblasti obchodných údajov sa zameria na zlepšenie schopnosti štátov SADC-DHP v oblasti zberu, analýzy a šírenia obchodných údajov.

8.   Spolupráca v oblasti posilňovania inštitucionálnych kapacít v súvislosti s DHP sa zameria na podporovanie inštitucionálnych štruktúr potrebných na riadenie vykonávania DHP, vybudovanie kapacít na obchodné rokovania a obchodnú politiku v spolupráci s príslušnými inštitucionálnymi mechanizmami vytvorenými podľa zmluvy SADC a dohody SACU alebo v príslušných štátoch SADC-DHP.

Článok 14

Spolupráca v oblasti fiškálnych úprav

1.   Zmluvné strany uznávajú, že postupné odstránenie alebo zníženie colných sadzieb stanovené v tejto dohode môže ovplyvniť daňové príjmy štátov SADC-DHP a dohodli sa na spolupráci v tejto oblasti.

2.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v súlade s článkom 12, najmä v oblasti:

a)

podpory fiškálnych reforiem a

b)

podpory opatrení doplňujúcich fiškálne reformy v záujme zmiernenia čistého fiškálneho vplyvu tejto dohody, ktorý sa určí v súlade so spoločne dohodnutým mechanizmom.

3.   Zmluvné strany uznávajú, že vplyv zníženia cla zasiahne najmä fiškálne príjmy Lesotha, a súhlasia, že budú venovať osobitnú pozornosť situácii Lesotha pri uplatňovaní článku 12.

Článok 15

Typy intervencií

Rozvojová spolupráca podľa tejto dohody môže zahŕňať, ale nie je obmedzená na tieto intervencie v súvislosti touto dohodou:

a)

rozvoj politiky;

b)

rozvoj právnych predpisov a regulačného rámca;

c)

inštitucionálny/organizačný rozvoj;

d)

budovanie kapacít a odborná príprava (2);

e)

služby v oblasti technického poradenstva;

f)

administratívne služby;

g)

podpora v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení a technických prekážok obchodu a

h)

prevádzková podpora zahŕňajúca zariadenie, materiál a súvisiace operácie.

Článok 16

Spolupráca v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky podľa článku 46 Dohody z Cotonou a ich práva, povinnosti a možnosti stanovené v Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva obsiahnutej v prílohe IC k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „Dohoda TRIPS“).

2.   Zmluvné strany súhlasia s poskytnutím a zabezpečením primeranej, účinnej a nediskriminačnej ochrany práv duševného vlastníctva, ako aj zabezpečením opatrení na presadzovanie týchto práv proti ich porušovaniu, v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.

3.   Zmluvné strany môžu spolupracovať v záležitostiach týkajúcich sa zemepisných označení v súlade s ustanoveniami oddielu 3 (články 22 až 24) Dohody TRIPS. Zmluvné strany uznávajú význam zemepisných označení a výrobkov s označením pôvodu pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

4.   Zmluvné strany súhlasia, že je dôležité reagovať na primerané žiadosti s cieľom vzájomne si poskytovať informácie a objasnenia týkajúce sa zemepisných označení a iných záležitostí súvisiacich s právami duševného vlastníctva. Bez toho, aby bol dotknutý všeobecný charakter takejto spolupráce, zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode poveriť medzinárodné a regionálne organizácie expertízou v oblasti zemepisných označení.

5.   Zmluvné strany považujú tradičné vedomosti za dôležitú oblasť a môžu v nej spolupracovať v budúcnosti.

6.   Zmluvné strany môžu v budúcnosti uvažovať o začatí rokovaní o ochrane duševného vlastníctva, a štáty SADC-DHP majú za svoj cieľ a budú sa usilovať o to, aby rokovali kolektívne. Ak by sa začali rokovania, EÚ zváži zahrnutie ustanovení o spolupráci a osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní.

7.   Ak zmluvná strana, ktorá nie je zmluvnou stranou budúcej dohody o ochrane práv duševného vlastníctva dojednanou v súlade s odsekom 6, sa k nej chce pripojiť, môže rokovať o podmienkach jej prístupu k uvedenej dohode.

8.   Ak by akákoľvek dohoda pochádzajúca z rokovaní predpokladaných v odsekoch 6 a 7 mala za výsledok, ktorý sa ukáže ako nezlučiteľný s budúcim rozvojom rámca SADC o regionálnych právach duševného vlastníctva, zmluvné strany sa budú spoločne usilovať upraviť túto dohodu tak, aby bola v súlade s týmto regionálnym rámcom, a zároveň zabezpečia rovnováhu prínosov.

Článok 17

Spolupráca v oblasti verejného obstarávania

1.   Zmluvné strany uznávajú význam transparentnosti verejného obstarávania s cieľom podporovať hospodársky rozvoj a industrializáciu. Zmluvné strany sa dohodli na význame spolupráce s cieľom zlepšiť vzájomné pochopenie príslušných systémov verejného obstarávania. Zmluvné strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok týkajúci sa transparentných a predvídateľných systémov verejného obstarávania v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Zmluvné strany uznávajú, že je dôležité naďalej uverejňovať svoje právne predpisy, alebo inak sprístupňovať verejnosti svoje právne predpisy, nariadenia a všeobecne platné administratívne rozhodnutia, ako aj akékoľvek ich úpravy, pričom na toto uverejnenie využijú oficiálne určené elektronické alebo tlačené médiá, ktoré sú všeobecne distribuované a ku ktorým má verejnosť neustále jednoduchý prístup. Zmluvné strany súhlasia, že je dôležité reagovať na primerané žiadosti s cieľom vzájomne si poskytovať informácie a objasnenia týkajúce sa vyššie uvedených záležitostí.

3.   Zmluvné strany môžu v budúcnosti uvažovať o začatí rokovaní o verejnom obstarávaní, a štáty SADC-DHP majú za svoj cieľ a budú sa usilovať o to, aby rokovali kolektívne. Ak by sa začali rokovania, EÚ súhlasí so zahrnutím ustanovení o spolupráci a osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní.

4.   Ak zmluvná strana, ktorá nie je zmluvnou stranou budúcej dohody o verejnom obstarávaní, sa k nej chce pripojiť, môže rokovať o podmienkach jej prístupu k tejto dohode.

5.   Ak by akákoľvek dohoda pochádzajúca z rokovaní predpokladaných v odsekoch 3 a 4 mala za výsledok, ktorý sa ukáže ako nezlučiteľný s budúcim rozvojom rámca SADC o regionálnom verejnom obstarávaní, zmluvné strany sa budú spoločne usilovať upraviť túto dohodu tak, aby bola v súlade s regionálnym rámcom, a zároveň zabezpečia rovnováhu prínosov.

Článok 18

Spolupráca v oblasti hospodárskej súťaže

1.   Zmluvné strany uznávajú, že určité podnikateľské postupy, ako sú protisúťažné dohody alebo zosúladené postupy a zneužívania dominantného postavenia, môžu obmedziť obchod medzi zmluvnými stranami, a tým ohroziť plnenie cieľov tejto dohody.

2.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže v súlade s článkom 13 ods. 6.

3.   Zmluvné strany môžu v budúcnosti uvažovať o začatí rokovaní o hospodárskej súťaži, a štáty SADC-DHP majú za svoj cieľ a budú sa usilovať o to, aby rokovali kolektívne. Ak by sa začali rokovania, EÚ súhlasí so zahrnutím ustanovení o spolupráci a osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní.

4.   Ak zmluvná strana, ktorá nie je zmluvnou stranou budúcej dohody o hospodárskej súťaži, sa k nej chce pripojiť, môže rokovať o podmienkach jej prístupu k uvedenej dohode.

5.   Ak by akákoľvek dohoda pochádzajúca z rokovaní predpokladaných v odsekoch 3 a 4 mala za výsledok, ktorý sa ukáže ako nezlučiteľný s budúcim rozvojom rámca SADC o regionálnej hospodárskej súťaži, zmluvné strany sa budú spoločne usilovať upraviť túto dohodu tak, aby bola v súlade s regionálnym rámcom, a zároveň zabezpečia rovnováhu prínosov.

Článok 19

Spolupráca v oblasti správy v daňových záležitostiach

Strany uznávajú význam spolupráce o zásadách dobrej správy v oblasti daňových záležitostí prostredníctvom príslušných orgánov.

ČASŤ II

OBCHOD A ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S OBCHODOM

KAPITOLA I

Obchod s tovarom

Článok 20

Zóna voľného obchodu

1.   Touto dohodou sa vytvára zóna voľného obchodu medzi zmluvnými stranami v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT 1994“), najmä s jej článkom XXIV.

2.   Táto dohoda zohľadňuje zásadu asymetrie, a to úmerne k osobitným potrebám a obmedzeniam kapacít štátov SADC-DHP, pokiaľ ide o úrovne záväzkov a ich harmonogram podľa tejto dohody.

Článok 21

Rozsah pôsobnosti

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na obchod s tovarom medzi zmluvnými stranami (3).

Článok 22

Pravidlá pôvodu

Colné preferencie stanovené v tejto dohode sa uplatňujú na tovar, ktorý spĺňa podmienky podľa pravidiel pôvodu stanovených v protokole 1.

Článok 23

Clo

1.   Clo zahŕňa akékoľvek clo alebo poplatky akéhokoľvek druhu vrátane akejkoľvek formy daňovej prirážky alebo príplatku uložené na dovoz tovaru alebo v súvislosti s ním, okrem:

a)

vnútroštátnych daní alebo iných vnútroštátnych poplatkov uložených v súlade s článkom 40 alebo

b)

ciel uložených v súlade s kapitolou II ČASTI II alebo

c)

poplatkov a iných nákladov uložených v súlade s článkom 27.

2.   Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi zmluvnými stranami v prípade všetkých výrobkov, ktoré podliehajú liberalizácii, nezavedie nijaké nové clo, ani sa nezvýši už existujúce clo, s výnimkou:

a)

odseku 7;

b)

odseku 9;

c)

odseku 7 oddielu A ČASTI 1 PRÍLOHY I a

d)

odseku 8 oddielu A ČASTI 1 PRÍLOHY I.

3.   Pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak, základné clo pre každý výrobok, na ktorý sa uplatňujú záväzky týkajúce sa zníženia cla stanovené v tejto dohode, je colná sadzba podľa doložky najvyšších výhod (ďalej len „DNV“), ktorá sa účinne uplatňuje dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

4.   V prípadoch, keď sa proces znižovania cla nezačne dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody, základné clo, na ktoré sa uplatnia záväzky týkajúce sa zníženia cla stanovené v tejto dohode, je buď základné clo uvedené v odseku 3 alebo colná sadzba podľa DNV uplatňovaná v prvý deň príslušného harmonogramu znižovania cla, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

5.   V deň nadobudnutia platnosti tejto dohody EÚ oznámi svoj zoznam základných ciel, na ktoré sa uplatňujú záväzky týkajúce sa zníženia cla stanovené v tejto dohode, sekretariátu SACU a ministerstvu priemyslu a obchodu Mozambiku. V deň nadobudnutia platnosti tejto dohody SACU a Mozambik oznámia svoje príslušné zoznamy základných ciel, na ktoré sa uplatňujú záväzky týkajúce sa zníženia cla stanovené v tejto dohode, Európskej komisii. Po oznámení, ako sa stanovuje v tomto odseku, každá zmluvná strana uverejní všetky tieto zoznamy podľa svojich vlastných vnútroštátnych postupov a do jedného mesiaca po výmene oznámení. Výbor pre obchod a rozvoj na prvom zasadaní po oznámení a uverejnení prijme zoznamy základných ciel poskytnuté zmluvnými stranami alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide. Clá uvedené v zozname EÚ, ktoré sú súčasťou ČASTI II PRÍLOHY I, a clá v zozname Mozambiku, ktoré sú súčasťou ČASTI II PRÍLOHY III, slúžia na informatívne účely a nepredstavujú základné clá v zmysle odseku 3.

6.   Znížené clá vypočítané v súlade s harmonogramami odstraňovania cla obsiahnutými v tejto dohode sa uplatňujú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto, alebo v prípade osobitných ciel na dve desatinné miesta.

7.   Ak kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tejto dohody niektorá zmluvná strana zvýši alebo zníži svoju colnú sadzbu uplatňovanú podľa DNV, colná sadzba uplatňovaná vo vzťahu k druhej zmluvnej strane sa súčasne zvýši alebo zníži, pokiaľ sa zachováva rozpätie preferencie v súlade so zoznamom zmluvnej strany, a to pre tie colné preferencie, ktoré sú vyjadrené ako percento colnej sadzby uplatňovanej podľa DNV.

8.   Ak kedykoľvek po nadobudnutí platnosti tejto dohody niektorá zmluvná strana zníži svoju colnú sadzbu uplatňovanú podľa DNV, táto znížená colná sadzba sa uplatňuje vo vzťahu k druhej zmluvnej strane, pokiaľ je nižšia ako pevná colná sadzba vypočítaná v súlade zoznamom zmluvnej strany, a to pre tie colné preferencie, ktoré sú úplne vyjadrené ako pevná colná sadzba.

9.   Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na výrobky vyňaté zo záväzkov týkajúcich sa zníženia cla, ktoré sú označené v kategórii postupného znižovania cla „X“ v zozname každej zmluvnej strany uvedenom v PRÍLOHÁCH I, II a III.

Článok 24

Clo EÚ na výrobky s pôvodom v štátoch SADC-DHP

1.   Výrobky s pôvodom v Botswane, Lesothe, Mozambiku, Namíbii a Svazijsku sa dovážajú do EÚ v súlade s bezcolným a bezkvótovým zaobchádzaním stanoveným pre tieto krajiny v PRÍLOHE I.

2.   Výrobky s pôvodom v Južnej Afrike sa dovážajú do EÚ v súlade so zaobchádzaním stanoveným pre Južnú Afriku v PRÍLOHE I.

Článok 25

Clá štátov SADC-DHP na výrobky s pôvodom v EÚ

1.   Výrobky s pôvodom v EÚ sa dovážajú do SACU v súlade so zaobchádzaním stanoveným v PRÍLOHE II.

2.   Výrobky s pôvodom v EÚ sa dovážajú do Mozambiku v súlade so zaobchádzaním stanoveným v PRÍLOHE III.

Článok 26

Vývozné clá alebo dane

1.   Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody, pokiaľ nie je v tomto článku stanovené inak, sa v obchode medzi zmluvnými stranami nezavedú nijaké nové clá alebo dane uložené na vývoz tovaru alebo v súvislosti s ním ani sa nezvýšia už uplatňované clá alebo dane, pokiaľ nie je stanovené inak v tomto článku.

2.   Za výnimočných okolností, ak je to odôvodnené osobitnými potrebami príjmov, alebo ak je to potrebné na ochranu nerozvinutých odvetví alebo životného prostredia, alebo ak je to nevyhnutné na predchádzanie alebo zmiernenie kritického všeobecného alebo miestneho nedostatku potravín alebo iných výrobkov kľúčových pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, Botswana, Lesotho, Namíbia, Mozambik a Svazijsko môžu zaviesť po konzultácii s EÚ, dočasné clá alebo dane uložené na vývoz tovaru alebo v súvislosti s ním, na obmedzený počet dodatočných výrobkov.

3.   Za výnimočných okolností, ak štáty SADC-DHP môžu odôvodniť priemyselné rozvojové potreby, tieto štáty SADC-DHP môžu zaviesť dočasné clá na vývoz alebo dane uložené na vývoz tovaru do EÚ alebo v súvislosti s ním, na obmedzený počet dodatočných výrobkov. Štát SADC-DHP, ktorý si želá zaviesť takéto dočasné clá alebo dane, oznámi EÚ takéto clo a poskytne všetky relevantné informácie a zdôvodnenie, ako aj konzultuje svoj zámer s EÚ, ak EÚ o to požiada. Takéto dočasné clá alebo dane sa uplatňujú iba na celkový počet osem (8) výrobkov, ako sú vymedzené na úrovni colných položiek harmonizovaného systému na šesťmiestnej úrovni, alebo v prípade „rúd a koncentrátov“ na úrovni colných položiek harmonizovaného systému na štvormiestnej úrovni, pre každý štát SADC-DHP v ktoromkoľvek konkrétnom čase a uplatňujú sa na obdobie nepresahujúce dvanásť (12) rokov celkom. Toto obdobie môže byť predĺžené alebo obnovené pre ten istý výrobok po dohode s EÚ.

4.   Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na odsek 3, ale nie na odsek 2:

a)

štát SADC-DHP je prvých šesť (6) rokov od dátumu zavedenia vývoznej dane alebo cla vyňatý z uplatňovania tejto dane alebo cla, ak ročná suma jeho vývozu do EÚ sa rovná priemernému objemu vývozu do EÚ takéhoto výrobku počas troch (3) rokov predchádzajúcich dátumu zavedenia dane alebo cla. Štát SADC-DHP je od siedmeho roku od zavedenia uvedenej vývoznej dane alebo cla až do skončenia jeho platnosti podľa odseku 3 vyňatý z uplatňovania tejto dane alebo cla, ak ročná suma jeho vývozu do EÚ sa rovná 50 % priemerného objemu vývozu do EÚ takéhoto výrobku počas troch (3) rokov predchádzajúcich dátumu zavedenia dane alebo cla, a

b)

vývozné clá alebo dane nepresiahnu 10 % ad valorem vývoznej hodnoty výrobku.

5.   Akékoľvek výhodnejšie zaobchádzanie pozostávajúce alebo vo vzťahu k clám a daniam, ktoré uplatňujú štáty SADC-DHP na vývoz akéhokoľvek výrobku určeného pre obchodnú veľmoc, sa po nadobudnutí platnosti tejto dohody poskytne podobnému výrobku určenému na územie EÚ. Na účely tohto článku je pojem „obchodná veľmoc“ vymedzený podľa článku 28 ods. 6.

6.   Kedykoľvek má štát SADC-DHP opodstatnené pochybnosti, či zásielka výrobku, na ktorú sa nevzťahujú vývozné clá podľa odsekov 1, 3 a 4, bola opätovne vyvezená z EÚ alebo presmerovaná – bez toho, aby sa dostala do EÚ – do jednej alebo viacerých tretích krajín, tento štát SADC-DHP môže predložiť túto záležitosť Výboru pre obchod a rozvoj.

7.   Výbor pre obchod a rozvoj preskúma záležitosť do deväťdesiatich (90) dní. Po preskúmaní, ak Výbor pre obchod a rozvoj neprijme nijaké rozhodnutie, colné orgány dotknutého štátu SADC-DHP môžu požiadať Výbor pre obchod a rozvoj, aby rozhodol, aby dovozca dotknutého výrobku do EÚ vyhlásil, že dovážaný výrobok bude spracovaný v EÚ a nebude opätovne vyvezený do tretích krajín.

8.   Ak, potom ako systém využívajúci takéto vyhlásenia bol v prevádzke aspoň deväťdesiat (90) dní, štát SADC-DHP má naďalej opodstatnené pochybnosti, či zásielka výrobku, na ktorú sa nevzťahujú vývozné clá podľa odsekov 1, 3 a 4, bola opätovne vyvezená z EÚ alebo presmerovaná – bez toho, aby sa dostala do EÚ – do jednej alebo viacerých tretích krajín, tento štát SADC-DHP môže informovať Výbor pre obchod a rozvoj o príčinách svojich obáv.

9.   Po vykonaní týchto krokov, ak je nemožné nájsť riešenie do tridsiatich (30) dní, príslušný štát SADC-DHP môže zaviesť účinné opatrenia s cieľom zabrániť takémuto obchádzaniu za predpokladu, že tieto opatrenia budú čo najmenej obmedzovať obchod a vylúčia tie hospodárske subjekty, ktoré preukázali, že nie sú zapojené do obchádzania. Retroaktívne obnovenie vývozných ciel na zásielku, ktorá bola opätovne vyvezená z EÚ do jednej alebo viacerých tretích krajín, môže predstavovať náhradnú možnosť.

10.   Strany sa dohodli, že ustanovenia tohto článku preskúmajú v Spoločnej rade štátov SADC-DHP – EÚ (ďalej len „Spoločná rada“) najneskôr tri (3) roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody, pričom plne zohľadnia ich vplyv na rozvoj a diverzifikáciu hospodárstiev štátov SADC-DHP.

Článok 27

Poplatky a platby

1.   Všetky poplatky a platby akéhokoľvek druhu, iné ako dovozné a vývozné clá a iné dane, na ktoré sa článok 40 vzťahuje, ukladané na dovoz alebo vývoz, resp. v súvislosti s týmto dovozom či vývozom, nesmú presiahnuť náklady na poskytnuté služby a nesmú predstavovať nepriamu ochranu domácich výrobkov alebo zdaňovanie dovozu alebo vývozu na fiškálne účely.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 30, nijaká strana neuloží vysoké sankcie za menej závažné porušenia colných predpisov alebo procedurálnych požiadaviek. Najmä nijaká sankcia vo vzťahu k pozabudnutiu alebo chybe v colnej dokumentácii, ktorá je ľahko napraviteľná a stala sa bez podvodného úmyslu alebo z hrubej nedbanlivosti, nesmie byť väčšia, ako je nevyhnutné, s cieľom slúžiť len ako výstraha.

3.   Ustanovenia tohto článku sa rozšíria na poplatky a platby uložené vládnymi orgánmi v súvislosti s dovozom a vývozom vrátane ustanovení týkajúcich sa:

a)

konzulárnych transakcií, ako sú konzulárne faktúry a osvedčenia;

b)

množstvových obmedzení;

c)

udeľovania licencií;

d)

devízovej kontroly;

e)

štatistických služieb;

f)

dokumentov, dokumentácie a certifikácie;

g)

analýzy a kontroly a

h)

karantény, sanitácie a fumigácie.

4.   Za poskytnutie konzulárnych služieb sa poplatky a iné platby neukladajú.

Článok 28

Priaznivejšie zaobchádzanie na základe dohôd o voľnom obchode

1.   V súvislosti s clami vymedzenými v článkoch 23 ods. 1 a 26 ods. 1, ako aj poplatkami a inými platbami vymedzenými v článku 27 EÚ rozšíri na štáty SADC-DHP akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že EÚ sa stane zmluvnou stranou preferenčnej obchodnej dohody s tretími stranami po podpísaní tejto dohody.

2.   V súvislosti s clami vymedzenými v článkoch 23 ods. 1 a 26 ods. 1, ako aj poplatkami a inými platbami vymedzenými v článku 27 štáty SADC-DHP rozšíria, individuálne alebo spoločne, podľa toho, o aký prípad ide, na žiadosť EÚ, na EÚ akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že štáty SADC-DHP sa stanú zmluvnou stranou preferenčnej obchodnej dohody s ktoroukoľvek obchodnou veľmocou po podpísaní tejto dohody.

3.   Odchylne od odseku 2 štáty SADC-DHP nerozšíria na EÚ zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že štáty SADC-DHP, individuálne alebo spoločne, podľa toho, o aký prípad ide, v dôsledku toho, že sa stanú zmluvnou stranou preferenčnej obchodnej dohody s krajinami africkej, karibskej a tichomorskej skupiny alebo inými africkými krajinami a regiónmi.

4.   Odchylne od odseku 2, ak štát SADC-DHP preukáže, že v dôsledku preferenčnej obchodnej dohody, ktorú uzatvoril s obchodnou veľmocou, dostáva celkovo podstatne výhodnejšie zaobchádzanie, než mu ponúka Európska únia, zmluvné strany sa navzájom konzultujú a spoločne sa rozhodnú, ako čo najlepšie vykonávať ustanovenia odseku 2.

5.   Ustanovenia tohto článku sa nevykladajú tak, že na EÚ alebo na ktorýkoľvek štát SADC-DHP ukladajú povinnosť recipročne rozšíriť akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie uplatniteľné v dôsledku toho, že EÚ alebo ktorýkoľvek štát SADC-DHP sa v deň podpisu tejto dohody stane zmluvnou stranou preferenčnej obchodnej dohody s tretími stranami.

6.   Na účely tohto článku „obchodná veľmoc“ je každá vyspelá krajina alebo každá krajina, ktorej podiel na svetovom vývoze tovaru v roku predchádzajúcom nadobudnutiu platnosti dohody uvedenej v odseku 2 predstavuje viac ako 1 %, alebo každá skupina krajín, ktorá koná individuálne, spoločne alebo na základe dohody o hospodárskej integrácii, ktorá spoločne predstavuje podiel na svetovom vývoze tovaru viac ako 1,5 % v roku predchádzajúcom nadobudnutiu platnosti dohody o hospodárskej integrácii uvedenej v odseku 2.

7.   Odchylne od odseku 1, ak sa EÚ stane zmluvnou stranou preferenčnej obchodnej dohody s treťou stranou po podpísaní tejto dohody a táto preferenčná obchodná dohoda stanovuje priaznivejšie zaobchádzanie pre tretiu stranu, než je zaobchádzanie, ktoré EÚ poskytuje Južnej Afrike podľa tejto dohody, EÚ a Južná Afrika začnú konzultácie s cieľom rozhodnúť, či a ako rozšíriť priaznivejšie zaobchádzanie obsiahnuté v preferenčnej obchodnej dohode pre Južnú Afriku. Spoločná rada môže prijímať návrhy na zmenu ustanovení tejto dohody v súlade s článkom 117.

8.   Odchylne od odseku 2, ak sa SACU alebo najmenej rozvinutá krajina SADC-DHP stanú zmluvnou stranou preferenčnej obchodnej dohody s obchodnou veľmocou a táto preferenčná obchodná dohoda stanovuje priaznivejšie zaobchádzanie pre obchodnú veľmoc, ktoré SACU alebo dotknutá najmenej rozvinutá krajina SADC-DHP jej poskytuje, než je zaobchádzanie pre EÚ podľa tejto dohody, SACU alebo dotknutá najmenej rozvinutá krajina SADC-DHP a EÚ začnú konzultácie s cieľom rozhodnúť, či a ako rozšíriť priaznivejšie zaobchádzanie obsiahnuté v preferenčnej obchodnej dohode pre EÚ. Spoločná rada môže prijímať návrhy na zmenu ustanovení tejto dohody v súlade s článkom 117.

Článok 29

Voľný obeh

1.   V prípade tovaru s pôvodom v EÚ alebo v štátoch SADC-DHP sa bude clo vyberať na území druhej strany iba raz, keď sa bude dovážať na územie EÚ alebo štátov SADC-DHP, podľa toho, o aký prípad ide.

2.   Každé clo zaplatené pri dovoze do štátu SADC-DHP, ktorý je súčasne členským štátom SACU, sa vráti v plnej výške, keď je tovar opätovne vyvezený z colného územia štátu SADC-DHP prvého dovozu do štátu SADC-DHP, ktorý nie je súčasne členským štátom SACU. Na tieto výrobky sa teda vzťahuje clo v krajine spotreby. Kým sa štáty SADC-DHP nedohodnú na postupoch týkajúcich sa tohto odseku, fungovanie tohto odseku musí byť v súlade s platnými colnými právnymi predpismi a postupmi.

3.   Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom uľahčiť obeh tovaru a zjednodušiť colné režimy v rámci štátov SADC-DHP, ako je stanovené najmä v článku 13 ods. 2.

Článok 30

Osobitné ustanovenia o administratívnej spolupráci

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonávanie a kontrolu preferenčného zaobchádzania poskytnutého na základe tejto kapitoly je nevyhnutná administratívna spolupráca a zdôrazňujú svoj záväzok bojovať proti nezrovnalostiam a podvodom v colnej oblasti a záležitostiach, ktoré s ňou súvisia.

2.   Zmluvné strany sa takisto dohodli, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby potrebné inštitucionálne štruktúry umožnili zodpovedným orgánom reagovať na žiadosti o pomoc účinne a v primeranom čase.

3.   Na účely tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 9 protokolu 2, sa za neposkytnutie administratívnej spolupráce okrem iného považuje:

a)

opakované nedodržanie povinností overiť status pôvodu dotknutého výrobku alebo výrobkov, ako je stanovené v článku 38 protokolu 1;

b)

opakované odmietnutie alebo zbytočný odklad v súvislosti s následným overením dôkazu o pôvode a/alebo oznámením výsledkov tohto overenia, ako je stanovené v článku 38 protokolu 1;

c)

opakované odmietnutie alebo zbytočný odklad v súvislosti so získaním povolenia na vykonanie kontroly administratívnej spolupráce zameranej na overenie pravosti dokumentov alebo správnosti informácií, ktoré sú relevantné pre poskytnutie príslušného preferenčného zaobchádzania, ako je stanovené v článku 7 protokolu 2.

4.   Na účely tohto článku sa môže konštatovať zistenie nezrovnalostí alebo podvodu okrem iného vtedy, ak bez legitímneho vysvetlenia dôjde k rýchlemu nárastu dovozu tovaru nad zvyčajnú úroveň výrobných a vývozných kapacít druhej zmluvnej strany, s ktorým súvisia objektívne informácie o nezrovnalostiach alebo podvode.

5.   Ak jedna zo zmluvných strán na základe objektívnej informácie zistí, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, dotknutá zmluvná strana môže za výnimočných okolností v súlade s týmto článkom dočasne pozastaviť príslušné preferenčné zaobchádzanie s dotknutým výrobkom, resp. výrobkami a s jeho, resp. s ich konkrétnym pôvodom.

6.   Na účely tohto článku výnimočné okolnosti sú okolnosti, ktoré majú alebo by mohli mať značný negatívny vplyv na jednu zo zmluvných strán, ak by sa pokračovalo v príslušnom preferenčnom zaobchádzaní s dotknutým výrobkom, resp. výrobkami.

7.   Dočasné pozastavenie podľa odseku 5 sa uplatňuje za týchto podmienok:

a)

Zmluvná strana, ktorá na základe objektívnej informácie zistí, že nebola poskytnutá administratívna spolupráca a/alebo že došlo k nezrovnalostiam alebo podvodu, oznámi svoje zistenie spolu s objektívnymi informáciami bez zbytočného odkladu Výboru pre obchod a rozvoj a začne s ním na základe všetkých relevantných informácií a objektívnych zistení, vrátane informácií týkajúcich sa kapacitných a štrukturálnych obmedzení, konzultácie s cieľom dosiahnuť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

b)

Keď Výbor pre obchod a rozvoj záležitosť preskúma a nedosiahne dohodu do štyroch (4) mesiacov od doručenia oznámenia, dotknutá zmluvná strana môže dočasne pozastaviť preferenčné zaobchádzanie s dotknutým výrobkom, resp. výrobkami a s jeho, resp. s ich konkrétnym pôvodom. Toto dočasné pozastavenie sa bez zbytočného odkladu oznámi Výboru pre obchod a rozvoj. Na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa môže lehota pre dohodnutie v náležite odôvodnených prípadoch predĺžiť na päť (5) mesiacov;

c)

dočasné pozastavenie podľa tohto článku sa vykoná len v rozsahu nevyhnutnom na ochranu finančných záujmov dotknutej zmluvnej strany. Nesmie byť dlhšie ako šesť (6) mesiacov, môžu sa predĺžiť, ak Výbor pre obchod a rozvoj mal príležitosť opätovne preskúmať danú záležitosť. Dočasné pozastavenie sa oznámi Výboru pre obchod a rozvoj okamžite po jeho prijatí. Dočasné pozastavenie je predmetom pravidelného rokovania v rámci Výboru pre obchod a rozvoj, a to najmä s cieľom ho zrušiť hneď, ako prestanú existovať podmienky na jeho uplatňovanie.

Článok 31

Riešenie administratívnych chýb

Zmluvné strany navzájom uznávajú právo napraviť administratívne chyby počas vykonávania tejto dohody. Keď sa zistia chyby, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať Výbor pre obchod a rozvoj o preskúmanie možností na prijatie všetkých primeraných opatrení s cieľom vyriešiť situáciu.

KAPITOLA II

Nástroje na ochranu obchodu

Článok 32

Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia

Práva a povinnosti ktorejkoľvek zmluvnej strany v súvislosti s uplatňovaním antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení sa riadia príslušnými dohodami WTO. Ustanovenia tohto článku nepodliehajú ustanoveniam ČASTI III.

Článok 33

Mnohostranné ochranné opatrenia

1.   S výhradou ustanovení tohto článku nijaké z ustanovení tejto dohody nebráni nijakej zmluvnej strane prijať opatrenia v súlade s článkom XIX dohody GATT 1994, Dohodou WTO o ochranných opatreniach, článkom 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve pripojenej k Dohode z Marrákešu o založení Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „Dohoda WTO o poľnohospodárstve“) a akýmikoľvek ďalšími príslušnými dohodami WTO.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, vzhľadom na celkové rozvojové ciele tejto dohody a nepatrnú veľkosť hospodárstiev štátov SADC-DHP, Európska únia neuplatňuje na dovoz z akéhokoľvek štátu SADC-DHP nijaké opatrenia prijaté podľa článku XIX dohody GATT 1994, Dohody WTO o ochranných opatreniach a článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve.

3.   Ustanovenia odseku 2 sa budú uplatňovať počas piatich (5) rokov počnúc dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody. Najneskôr stodvadsať (120) dní pred ukončením tohto obdobia Spoločná rada preskúma fungovanie odseku 2 z hľadiska rozvojových potrieb štátov SADC-DHP s cieľom stanoviť jeho možné predĺženie na ďalšie obdobie.

4.   Ustanovenia odseku 1 nepodliehajú ustanoveniam ČASTI III.

Článok 34

Všeobecné dvojstranné ochranné opatrenia

1.   Bez ohľadu na článok 33 a po preskúmaní alternatívnych riešení môže zmluvná strana alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, uplatniť ochranné opatrenia obmedzeného trvania, ktoré sa líšia od ustanovení článkov 24 a 25, za podmienok stanovených v tomto článku a v súlade s postupmi v ňom uvedenými.

2.   Ochranné opatrenia uvedené v odseku 1 sa môžu prijať ako výsledok záväzkov, ktoré vznikli jednej zmluvnej strane podľa tejto dohody vrátane colných koncesií, ak sa výrobok s pôvodom v jednej zmluvnej strane dováža na územie druhej zmluvnej strany alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť:

a)

na území dovážajúcej zmluvnej strany alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, vážnu ujmu domácemu odvetviu vyrábajúcemu podobné alebo priamo konkurujúce výrobky

b)

narušenia v niektorom hospodárskom odvetví vyrábajúcom podobné alebo priamo konkurujúce výrobky, najmä ak tieto narušenia spôsobujú vážne sociálne problémy alebo ťažkosti, ktoré by mohli zapríčiniť vážne zhoršenie hospodárskej situácie dovážajúcej zmluvnej strany alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, alebo

c)

na území dovážajúcej zmluvnej strany alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, narušenia na trhoch s podobnými alebo priamo konkurujúcimi poľnohospodárskymi výrobkami.

Tieto ochranné opatrenia nepôjdu nad rámec toho, čo je potrebné na nápravu vážnej ujmy alebo narušení.

3.   Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku majú formu jedného alebo viacerých z týchto opatrení:

a)

pozastavenie ďalšieho znižovania úrovne dovozného cla na príslušný výrobok, ako sa stanovuje v tejto dohode,

b)

zvýšenie cla na dotknutý výrobok na úroveň, ktorá nepresahuje colnú sadzbu uplatňovanú na výrobok podľa DNV v čase prijatia opatrenia, alebo

c)

zavedenie colných kvót na príslušný výrobok.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, keď sa dováža akýkoľvek výrobok s pôvodom v ktoromkoľvek štáte SADC-DHP v takom zvýšenom množstve a za takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť situácie uvedené v odseku 2 písm. a) až c) podobnému alebo priamo konkurenčnému výrobnému odvetviu v jednom alebo vo viacerých najvzdialenejších regiónoch EÚ, EÚ môže prijať opatrenia dohľadu alebo ochranné opatrenia obmedzené na príslušný región alebo regióny v súlade s postupom stanoveným v odsekoch 6 až 8.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 3, ak sa dováža akýkoľvek výrobok s pôvodom v EÚ v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, ktoré spôsobujú, alebo hrozí, že spôsobia štátu SADC-DHP alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, jednu zo situácií uvedených v odseku 2 písm. a) až c), dotknutý štát SADC-DHP alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, môže prijať opatrenia dohľadu alebo ochranné opatrenia obmedzené na svoje územie v súlade s postupmi stanovenými v odsekoch 6 až 8.

6.   Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku:

a)

sa zachovajú len na také obdobie, ktoré môže byť potrebné na zabránenie vážnej ujme alebo narušeniam vymedzeným v odsekoch 2, 4 a 5;

b)

sa neuplatňujú na obdobie dlhšie ako dva (2) roky. Ak okolnosti odôvodňujúce uloženie ochranných opatrení pretrvávajú, tieto opatrenia môžu byť predĺžené na ďalšie obdobie, a to najviac na dva (2) roky. Keď však štát SADC-DHP alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, uplatňuje ochranné opatrenie alebo keď EÚ uplatňuje opatrenie obmedzené na územie jedného alebo viacerých svojich najvzdialenejších regiónov, toto opatrenie sa môže uplatňovať na obdobie nepresahujúce štyri (4) roky a keď okolnosti oprávňujúce uloženie ochranných opatrení pretrvávajú, tieto opatrenia môžu byť predĺžené o ďalšie štyri (4) roky;

c)

presahujúce jeden (1) rok musia obsahovať jednoznačné prvky postupne vedúce k ich zrušeniu najneskôr do konca stanoveného obdobia a

d)

sa neuplatňujú na dovoz výrobku, ktorý predtým podliehal takémuto opatreniu, počas obdobia aspoň jedného (1) roka od uplynutia platnosti tohto opatrenia.

7.   Na účely vykonávania odsekov 1 až 6 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Keď sa zmluvná strana alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, domnieva, že existuje jedna z okolností uvedených v odsekoch 2 písm. a) až c), odseku 4 a/alebo 5, okamžite túto záležitosť oznámi Výboru pre obchod a rozvoj na účely jej preskúmania;

b)

Výbor pre obchod a rozvoj môže predložiť akékoľvek odporúčanie potrebné na nápravu vzniknutých okolností. Ak Výbor pre obchod a rozvoj nepredloží nijaké odporúčanie zamerané na nápravu daných okolností alebo ak sa do tridsať (30) dní odo dňa oznámenia danej záležitosti Výboru pre obchod a rozvoj nedosiahne nijaké iné uspokojivé riešenie, dovážajúca zmluvná strana môže v súlade s týmto článkom prijať vhodné opatrenia na nápravu daných okolností;

c)

Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia stanoveného v tomto článku alebo v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 8, zmluvná strana alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, čo najskôr poskytnú Výboru pre obchod a rozvoj všetky relevantné informácie potrebné na riadne preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre príslušné strany;

d)

Pri výbere ochranných opatrení podľa tohto článku sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Ak colná sadzba uplatňovaná podľa DNV v deň, ktorý priamo predchádza dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, je nižšia ako colná sadzba uplatňovaná podľa DNV v čase prijatia opatrenia, opatrenia uplatňované v súlade s ustanoveniami odseku 3 písm. b) môžu prekročiť colnú sadzbu uplatňovanú podľa DNV v deň, ktorý priamo predchádza dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody. V takom prípade zmluvná strana alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, poskytne v súlade s ustanoveniami odseku c) Výboru pre obchod a rozvoj relevantné informácie ukazujúce, že zvýšenie cla až na úroveň uplatňovanú podľa DNV v čase nadobudnutia platnosti nie je dostatočné a že opatrenie presahujúce toto clo je potrebné na zabránenie alebo odstránenie vážnej ujmy alebo narušení podľa odseku 2;

e)

Akékoľvek ochranné opatrenie prijaté podľa tohto článku sa bezodkladne oznámi Výboru pre obchod a rozvoj a je predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu, a to najmä s cieľom vypracovať časový harmonogram na jeho zrušenie hneď, ako to okolnosti umožnia.

8.   Ak by odklad spôsobil ťažko napraviteľnú škodu, dovážajúca zmluvná strana alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, môže predbežne prijať opatrenia stanovené v odsekoch 3, 4 a/alebo 5 bez toho, aby splnila požiadavky stanovené v odseku 7.

a)

Tieto opatrenia sa môžu prijať najviac na obdobie stoosemdesiat (180) dní, keď opatrenia prijala EÚ, a na dvesto (200) dní, keď opatrenia prijal štát SADC-DHP alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, alebo keď sú opatrenia prijaté EÚ obmedzené na územie jedného alebo viacerých najvzdialenejších regiónov.

b)

Trvanie každého takéhoto predbežného opatrenia sa započíta ako časť počiatočného obdobia a každého predĺženia uvedeného v odseku 6.

c)

Pri prijímaní takýchto predbežných opatrení sa zoberie do úvahy záujem všetkých zúčastnených strán.

d)

Dovážajúca zmluvná strana alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, informuje druhú príslušnú zmluvnú stranu a okamžite túto záležitosť oznámi Výboru pre obchod a rozvoj na účely jej preskúmania.

9.   V prípade, že v dovážajúcej zmluvnej strane alebo SACU, podľa toho, o aký prípad ide, podlieha dovoz výrobku administratívnemu postupu, ktorého účelom je rýchle poskytnutie informácií o vývoji obchodných tokov, ktoré môžu spôsobiť problémy uvedené v tomto článku, dovážajúca zmluvná strana o tom bezodkladne informuje Výbor pre obchod a rozvoj.

10.   Ochranné opatrenia prijaté v súlade s ustanoveniami tohto článku nepodliehajú ustanoveniam WTO o urovnávaní sporov.

Článok 35

Ochranné opatrenia v poľnohospodárskej oblasti

1.   Bez ohľadu na článok 34 ochranné opatrenie vo forme dovozného cla sa smie uplatniť, ak objem dovozu do SACU poľnohospodárskeho výrobku uvedeného v prílohe IV s pôvodom v EÚ presahuje počas akéhokoľvek dvanásťmesačného obdobia tamtiež stanovené referenčné množstvo pre príslušný výrobok.

2.   Clo, ktoré neprekročí 25 percent súčasnej viazanej colnej sadzby WTO, alebo 25 percentuálnych bodov, podľa toho, čo je vyššie, môže byť uložené na poľnohospodárske výrobky uvedené v odseku 1. Takéto clo nesmie presiahnuť platnú sadzbu uplatňovanú podľa DNV.

3.   Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku sa zachovajú na zvyšok tohto kalendárneho roka alebo päť (5) mesiacov, podľa toho, čo je dlhšie.

4.   Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku sa nezachovávajú alebo neuplatňujú vo vzťahu k tomu istému tovaru súčasne ako:

a)

všeobecné dvojstranné ochranné opatrenie v súlade s článkom 34;

b)

opatrenie podľa článku XIX dohody GATT 1994 a Dohody WTO o ochranných opatreniach alebo

c)

osobitné ochranné opatrenie podľa článku 5 Dohody WTO o poľnohospodárstve.

5.   Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú transparentným spôsobom. Do desiatich (10) dní odo dňa uplatňovania tohto opatrenia SACU oznámi EÚ písomne a poskytne relevantné údaje týkajúce sa opatrenia. Na požiadanie SACU konzultuje EÚ o uplatňovaní opatrenia. SACU takisto oznámi Výboru pre obchod a rozvoj do tridsiatich (30) dní uloženie takéhoto opatrenia.

6.   Vykonávanie a fungovanie tohto článku môže prediskutovať a preskúmať Výbor pre obchod a rozvoj. Na požiadanie ktorejkoľvek zmluvnej strany Výbor pre obchod a rozvoj môže preskúmať referenčné množstvá poľnohospodárskych výrobkov, ako sa stanovuje v tomto článku.

7.   Ustanovenia tohto článku sa budú uplatňovať počas obdobia dvanástich (12) rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 36

Ochranné opatrenia v oblasti potravinovej bezpečnosti

1.   Zmluvné strany uznávajú, že odstránenie prekážok obchodu medzi zmluvnými stranami, ako sa predpokladá v tejto dohode, môže predstavovať veľkú výzvu pre výrobcov a spotrebiteľov v štátoch SADC-DHP v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví a dohodli sa, že v súvislosti s týmito otázkami budú medzi sebou konzultovať.

2.   Bez ohľadu na článok 34, ak je to nevyhnutné pre predchádzanie alebo uvoľnenie kritického všeobecného alebo lokálneho nedostatku potravín alebo iných výrobkov s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť štátu SADC-DHP a ak takáto situácia spôsobuje alebo pravdepodobne spôsobí značné ťažkosti pre takýto štát SADC-DHP, tento štát SADC-DHP môže prijať ochranné opatrenia v súlade s postupmi stanovenými v článku 34 ods. 7 písm. b) až d), článku 34 ods. 8 a 9. Opatrenie sa preskúma minimálne raz ročne a zruší sa ihneď, ako zaniknú okolnosti, ktoré viedli k jeho prijatiu.

Článok 37

Prechodné ochranné opatrenia štátov BLNS

1.   Zmluvné strany uznávajú citlivosť liberalizovaných výrobkov uvedených v prílohe V pre štáty BLNS.

2.   Bez ohľadu na článok 34, ak jeden z výrobkov uvedených v prílohe V a s pôvodom v EÚ sa dováža na územie jedného zo štátov štátu BLNS v takých zvýšených množstvách, že spôsobuje alebo hrozí spôsobením vážnej ujmy v ktoromkoľvek štáte BLNS, tento štát BLNS môže uplatniť prechodné ochranné opatrenie.

3.   Ochranné opatrenia uvedené v odseku 2 majú formu cla na dotknutý výrobok uvedený v prílohe V až po úroveň nepresahujúcu colnú sadzbu uplatňovanú na výrobok podľa DNV v čase prijatia opatrenia alebo zavedenia colnej kvóty (TRQ) s nulovým clom, za predpokladu, že úroveň cla mimo kvóty neprekročí colnú sadzbu uplatňovanú na výrobok podľa DNV v čase prijatia opatrenia.

4.   Tridsať (30) dní pred uplatnením ochranného opatrenia príslušný štát BLNS písomne oznámi opatrenie EÚ. Po oznámení príslušný štát BLNS má šesťdesiat (60) dní, aby poskytol všetky relevantné informácie týkajúce sa opatrenia.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, príslušný štát BLNS a EÚ začnú na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán konzultácie o ochrannom opatrení.

6.   Ochranné opatrenia uvedené v tomto článku sa uplatňujú na obdobie nepresahujúce štyri (4) roky. Ak okolnosti odôvodňujúce uloženie opatrenia pretrvávajú, tieto opatrenia môžu byť predĺžené na ďalšie obdobie, a to najviac na štyri (4) roky.

7.   Nijaké ochranné opatrenie uvedené v tomto článku sa nesmie prijať po dvanástich (12) rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 38

Ochranné opatrenia pre nerozvinuté odvetvie

1.   Bez ohľadu na článok 34 Botswana, Lesotho, Namíbia, Svazijsko a Mozambik môžu dočasne pozastaviť ďalšie zníženie colnej sadzby alebo zvýšenie colnej sadzby na úroveň, ktorá nepresahuje sadzbu uplatňovanú podľa DNV, ak výrobok s pôvodom v EÚ sa v dôsledku zníženia cla dováža na jeho územie v takých zvýšených množstvách a za takých podmienok, ktoré ohrozujú vybudovanie nerozvinutého odvetvia, alebo spôsobujú, alebo hrozí, že môžu spôsobiť narušenie nerozvinutému odvetviu vyrábajúcemu podobné alebo priamo si konkurujúce výrobky.

2.   Ochranné opatrenia prijaté v súlade s ustanoveniami s podmienkami odseku 1 štátom SADC-DHP, ktorý je zároveň členským štátom SACU, majú formu vyberania dodatočných ciel výlučne štátom SADC-DHP s odvolaním sa na toto ustanovenie.

3.   Ochranné opatrenia uvedené v odseku 1 sa môžu uplatňovať na obdobie ôsmich (8) rokov a môžu sa predĺžiť rozhodnutím Spoločnej rady.

4.   Na účely vykonávania odsekov 1 a 2 sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

Keď sa štát SADC-DHP domnieva, že existujú okolnosti stanovené v odseku 1, okamžite túto záležitosť oznámi Výboru pre obchod a rozvoj na účely preskúmania. Príslušný štát SADC-DHP poskytne Výboru pre obchod a rozvoj všetky relevantné informácie potrebné pre dôkladné preskúmanie situácie;

b)

Výbor pre obchod a rozvoj môže predložiť akékoľvek odporúčanie s cieľom nájsť riešenie prijateľné na nápravu vzniknutých okolností. Ak Výbor pre obchod a rozvoj nepredloží nijaké odporúčanie alebo sa nedosiahlo nijaké iné uspokojivé riešenie do tridsať (30) dní odo dňa oznámenia danej záležitosti Výboru pre obchod a rozvoj, príslušný štát SADC-DHP môže prijať opatrenia v súlade s týmto článkom;

c)

Pri uplatňovaní opatrení podľa odseku 1 sa musia uprednostniť tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody, a

d)

akékoľvek opatrenie prijaté podľa tohto článku sa bezodkladne oznámi Výboru pre obchod a rozvoj a je predmetom pravidelných rokovaní v rámci tohto orgánu.

5.   Za kritických okolností, keď by oneskorenie spôsobilo škodu, ktorú by bolo ťažké napraviť, príslušný štát SADC-DHP môže predbežne prijať opatrenia stanovené v odseku 1 bez toho, aby splnil požiadavky stanovené v odseku 4. Takéto opatrenie sa môže vykonať na maximálne obdobie dvesto (200) dní. Trvanie každého takéhoto predbežného opatrenia sa započíta ako časť obdobia uvedeného v odseku 3. Pri prijímaní takýchto predbežných opatrení sa zoberie do úvahy záujem všetkých zúčastnených strán. Príslušný dovážajúci štát SADC-DHP informuje EÚ a okamžite túto záležitosť oznámi Výboru pre obchod a rozvoj na účely preskúmania takéhoto predbežného opatrenia.

6.   Členské štáty SACU majú právo požiadať o uplatnenie článku 26 Dohody SACU.

KAPITOLA III

Necolné opatrenia

Článok 39

Zákaz množstvových obmedzení

Zmluvné strany môžu uplatňovať množstvové obmedzenia, pokiaľ sú takéto obmedzenia uplatňované v súlade s Dohodou o založení WTO.

Článok 40

Národné zaobchádzanie v oblasti vnútroštátneho zdaňovania a regulácie

1.   Zmluvné strany uznávajú, že vnútroštátne dane alebo iné vnútroštátne poplatky a právne predpisy, nariadenia a požiadavky ovplyvňujúce vnútroštátny predaj, ponuku na predaj, nákup, dopravu, distribúciu alebo použitie výrobkov, ako aj vnútroštátne množstvové predpisy vyžadujúce si zmiešavanie, spracovanie alebo používanie výrobkov v špecifikovaných objemoch alebo pomeroch, by sa nemali uplatňovať na dovážané alebo domáce výrobky s cieľom poskytnúť ochranu domácej výrobe.

2.   Dovezené výrobky s pôvodom v druhej zmluvnej strane nepodliehajú, priamo ani nepriamo, vnútroštátnym daniam alebo iným vnútroštátnym poplatkom akéhokoľvek druhu nad rámec tých, ktoré sa priamo alebo nepriamo uplatňujú na podobné domáce výrobky. Okrem toho strany nijako inak neuplatňujú vnútroštátne dane ani iné vnútroštátne poplatky na dovážané alebo domáce výrobky spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami stanovenými v odseku 1 (4).

3.   Zaobchádzanie poskytnuté dovezeným výrobkom s pôvodom v druhej zmluvnej strane nie je nevýhodnejšie ako zaobchádzanie poskytnuté podobným výrobkom domáceho pôvodu, pokiaľ ide o všetky právne predpisy, nariadenia a požiadavky, ktoré majú vplyv na ich vnútroštátny predaj, ponuku na predaj, nákup, prepravu, distribúciu alebo použitie. Ustanovenia tohto odseku nebránia uplatňovaniu diferencovaných vnútroštátnych dopravných poplatkov, ktoré sú založené výhradne na hospodárskej prevádzke dopravných prostriedkov, a nie na pôvode výrobku.

4.   Zmluvné strany neprijmú ani nezachovajú nijaký vnútroštátny množstvový predpis týkajúci sa zmiešavania, spracovania alebo používania výrobkov v špecifikovaných objemoch alebo pomeroch, ktorý si vyžaduje, priamo alebo nepriamo, aby akýkoľvek špecifikovaný objem alebo pomer ktoréhokoľvek výrobku, na ktorý sa vzťahuje tento predpis, musel byť dodávaný z domácich zdrojov. Okrem toho strany nijako inak neuplatňujú vnútroštátne množstvové predpisy spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami stanovenými v odseku 1.

5.   Nijaké vnútroštátne množstvové predpisy týkajúce sa zmiešavania, spracovania alebo používania výrobkov v špecifikovaných objemoch alebo pomeroch sa neuplatňujú takým spôsobom, aby sa akékoľvek takéto sumy alebo pomery rozdeľovali medzi dodávky z vonkajších zdrojov.

6.   Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na právne predpisy, nariadenia a požiadavky, ktorými sa riadi verejné obstarávanie výrobkov vládnymi agentúrami nakupovaných na vládne účely, a nie s cieľom ďalšieho komerčného predaja alebo s cieľom použiť ich v rámci poskytovania služieb na komerčný predaj.

7.   Ustanoveniami tohto článku sa nebráni vyplácaniu subvencií určených výhradne domácim výrobcom vrátane platieb pochádzajúcich z príjmu z vnútroštátnych daní alebo poplatkov uplatňovaných v súlade s ustanoveniami tohto článku, ako aj subvencií formou vládnych nákupov domácich výrobkov.

8.   Zmluvné strany uznávajú, že vnútroštátne kontrolné opatrenia týkajúce sa maximálnej ceny, aj keď sú v súlade s ostatnými ustanoveniami tohto článku, môžu mať účinky poškodzujúce záujmy zmluvných strán, ktoré dodávajú dovážané výrobky. Zmluvné strany uplatňujúce takéto opatrenia preto zohľadňujú záujmy vyvážajúcich strán s cieľom zabrániť v čo najväčšom možnom rozsahu takýmto škodlivým účinkom.

9.   Ustanoveniami tohto článku sa nebráni nijakej zmluvnej strane zriadiť alebo zachovať vnútroštátne množstvové predpisy týkajúce sa exponovaných kinematografických filmov a spĺňajúce požiadavky článku IV dohody GATT 1947.

KAPITOLA IV

Uľahčenie v oblasti ciel a obchodu

Článok 41

Ciele

Cieľom tejto kapitoly je:

a)

posilniť spoluprácu v oblasti ciel a uľahčenia obchodu s cieľom zabezpečiť, aby príslušné právne predpisy a postupy, ako aj administratívne kapacity colných orgánov plnili ciele účinnej colnej kontroly a podpory uľahčenia obchodu;

b)

podporovať harmonizáciu colných predpisov a postupov;

c)

zabezpečiť, aby legitímne ciele verejnej politiky vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a predchádzania podvodom v oblasti ciel a uľahčenia obchodu, neboli nijak ohrozené a

d)

poskytnúť potrebnú podporu colným správam štátov SADC-DHP, aby mohli účinne vykonávať túto dohodu.

Článok 42

Colná a administratívna spolupráca

1.   S cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami tejto kapitoly a účinným spôsobom reagovať na ciele stanovené v článku 41 zmluvné strany:

a)

si vymieňajú informácie týkajúce sa colných právnych predpisov a postupov;

b)

spoločne vyvíjajú iniciatívy v oblasti ciel a uľahčenia obchodu a posilňujú administratívne kapacity;

c)

si vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy v oblasti boja proti korupcii a podvodom v záležitostiach týkajúcich sa tejto kapitoly;

d)

si vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy v oblasti otázok súvisiacich s postupmi dovozu, vývozu a tranzitu, ako aj otázok súvisiacich so zlepšovaním služieb pre podnikateľskú komunitu;

e)

si vymieňajú skúsenosti a najlepšie postupy týkajúce sa uľahčovania tranzitu;

f)

uľahčujú výmenu odborníkov medzi colnými správami a

g)

podporujú koordináciu medzi všetkými prepojenými agentúrami, a to na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni.

2.   Zmluvné strany pripravia a rozvinú posilnenú spoluprácu pri vykonávaní Systému noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu Svetovej colnej organizácie (ďalej len „WCO“) z roku 2005. Táto spolupráca zahŕňa iniciatívy s cieľom dosiahnuť vzájomné uznávanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu a výmenu predbežných informácií, ktoré umožnia účinné posúdenie a riadenie rizík na účely bezpečnosti.

3.   Zmluvné strany si navzájom poskytnú administratívnu pomoc v colných záležitostiach v súlade s ustanoveniami protokolu 2.

Článok 43

Colné právne predpisy a postupy

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že ich príslušné obchodné a colné právne predpisy a postupy sa budú v čo najväčšom možnom rozsahu zakladať na:

a)

revidovanom Kjótskom dohovore o zjednodušení a zosúladení colných režimov z roku 1999, podstatných prvkoch Systému noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu WCO, Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru, ako aj ďalších medzinárodných nástrojoch a normách platných v oblasti ciel a obchodu;

b)

potrebe chrániť a uľahčovať legitímny obchod;

c)

potrebe vyhnúť sa nepotrebnej a diskriminačnej záťaži hospodárskych subjektov, potrebe chrániť proti podvodom a korupcii a potrebe poskytnúť ďalšie uľahčenie pre hospodárske subjekty dosahujúce vysoký súlad s predpismi;

d)

potrebe, aby každá zmluvná strana uplatňovala jednotný administratívny doklad alebo jeho elektronický ekvivalent;

e)

používaní moderných colných metód vrátane hodnotenia rizík, zjednodušených postupov na vstup a prepustenie výrobkov, kontrol po prepustení a auditu spoločností;

f)

transparentnosti, účinnosti a proporcionalite s cieľom znížiť náklady a zvýšiť predvídateľnosť pre hospodárske subjekty;

g)

potrebe nediskriminácie z hľadiska požiadaviek a postupov uplatniteľných na dovoz, vývoz a na výrobky v tranzite, pričom je prijateľné, že so zásielkami sa môže zaobchádzať rozdielne podľa objektívnych kritérií hodnotenia rizík;

h)

postupnom vývoji systémov vrátane systémov zakladajúcich sa na informačných technológiách, pre vývozné i dovozné operácie, s cieľom uľahčiť výmenu informácií medzi hospodárskymi subjektmi, colnými správami a inými agentúrami;

i)

prijatí systémov na uľahčenie dovozu výrobkov na základe používania zjednodušených colných režimov a procesov, vrátane vybavenia pred príchodom;

j)

odstránení všetkých požiadaviek na povinné využívanie kontrol pred odoslaním, ako sú vymedzené v Dohode WTO o kontrole pred odoslaním, alebo v ich ekvivalente;

k)

používaní pravidiel zabezpečujúcich, že sankcie za menej závažné porušenia colných predpisov alebo procedurálnych požiadaviek sú primerané a ich uplatnením nedochádza k zbytočnému odkladu pri colnom konaní;

l)

systéme záväzných pravidiel v colných záležitostiach, a to najmä pokiaľ ide o colné zatrieďovanie a pravidlá pôvodu, v súlade s pravidlami stanovenými v ich príslušných právnych predpisoch;

m)

uľahčení tranzitu;

n)

odstránení všetkých požiadaviek na povinné využívanie colných deklarantov a

o)

transparentných, nediskriminačných a primeraných pravidlách, pokiaľ ide o udeľovanie oprávnení colným deklarantom.

2.   V záujme zlepšenia pracovných metód a zabezpečenia transparentnosti a účinnosti colných operácií zmluvné strany:

a)

zabezpečia dodržiavanie najvyšších noriem integrity prostredníctvom uplatňovania protikorupčných opatrení v tejto oblasti;

b)

prijmú ďalšie kroky na zníženie množstva, zjednodušenie a štandardizáciu údajov v dokumentácii požadovanej colnými orgánmi a inými príslušnými agentúrami;

c)

keď je to možné, zjednodušia požiadavky a formality týkajúce sa rýchleho prepustenia a preclenia výrobkov;

d)

zabezpečia účinné, rýchle a nediskriminačné konania umožňujúce právo na odvolanie sa proti administratívnym opatreniam, výrokom a rozhodnutiam colných a iných orgánov, ktoré majú vplyv na dovoz alebo vývoz tovaru alebo na tovar v tranzite. Odvolacie postupy budú ľahko dostupné pre všetkých vrátane malých a stredných podnikov a

e)

vytvoria prostredie na účinné presadzovanie legislatívnych požiadaviek.

Článok 44

Uľahčenie tranzitu

1.   Zmluvné strany zabezpečia slobodný tranzit cez svoje územie po trase, ktorá je pre tento tranzit najvhodnejšia. Kontroly alebo požiadavky musia byť nediskriminačné, primerané a uplatňované jednotne.

2.   Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie zákonných colných kontrol, zmluvné strany poskytujú doprave v rámci tranzitu zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie poskytované domácim výrobkom, vývozu a dovozu a ich pohybu.

3.   Zmluvné strany:

a)

zavedú režimy dopravy pod colným dohľadom, ktoré umožňujú tranzit výrobkov bez zaplatenia ciel alebo iných poplatkov pod podmienkou poskytnutia príslušnej záruky;

b)

podporujú a vykonávajú regionálne tranzitné dohody;

c)

využívajú medzinárodné normy a nástroje týkajúce sa tranzitu a

d)

podporujú koordináciu všetkých príslušných agentúr, a to na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni.

Článok 45

Vzťahy s podnikateľskou komunitou

Zmluvné strany sa dohodli, že:

a)

zabezpečia, aby všetky colné právne predpisy, postupy, poplatky a platby, ako aj ich príslušné vysvetlenia, boli verejne dostupné v čo najväčšej miere v elektronickej podobe;

b)

uskutočnia, pokiaľ je to možné, včasné a pravidelné konzultácie so zástupcami z oblasti obchodu o legislatívnych návrhoch a postupoch týkajúcich sa colných a obchodných otázok;

c)

zavedú v prípade potreby nové alebo zmenené právne predpisy a postupy, a informácie týkajúce sa ich nadobudnutia platnosti oznámia takým spôsobom, aby hospodárske subjekty mali možnosť dobre sa pripraviť na ich dodržiavanie. Zmluvné strany zverejnia relevantné oznámenia administratívnej povahy vrátane požiadaviek orgánov a postupov pre vstup tovaru, pracovnej doby a prevádzkových postupov colných úradov v prístavoch a na hraničných priechodoch, ako aj kontaktné miesta, ktorým možno adresovať žiadosti o informácie a

d)

podporia spoluprácu medzi hospodárskymi subjektmi a príslušnými orgánmi prostredníctvom použitia nástrojov, ako sú memorandá o porozumení.

Článok 46

Colné hodnotenie

1.   Dohoda o uplatňovaní článku VII dohody GATT 1994 (ďalej len „Dohoda WTO o určovaní colnej hodnoty“) riadi pravidlá colného hodnotenia uplatňované na obchod, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom dosiahnuť spoločný prístup k otázkam týkajúcim sa určovania colnej hodnoty.

Článok 47

Harmonizácia colných noriem na regionálnej úrovni

1.   Strany podporia harmonizáciu colných právnych predpisov, postupov, noriem a požiadaviek.

2.   Obsah a tempo tohto procesu určí každá zmluvná strana.

Článok 48

Podpora colných správ štátov SADC-DHP

1.   Strany uznávajú význam podpory colných správ štátov SADC-DHP pri vykonávaní tejto kapitoly v súlade s ustanoveniami časti I kapitoly III.

2.   Prioritné oblasti, pokiaľ ide o takúto podporu, sú tieto:

a)

používanie moderných colných metód vrátane:

i)

riadenia rizík;

ii)

kontrol po prepustení a

iii)

automatizácie colných postupov;

b)

kontrola určovania colnej hodnoty, klasifikácia a pravidlá pôvodu, najmä v záujme splnenia požiadavky článku 43 ods. 1 písm. j);

c)

uľahčenie tranzitu a posilnenie účinnosti regionálnych tranzitných dohôd;

d)

otázky transparentnosti súvisiace so zverejňovaním a správou všetkých obchodných predpisov, ako aj príslušných poplatkov a formalít;

e)

zavedenie a vykonávanie postupov a praxe, ktoré sa opierajú o medzinárodné nástroje a normy uplatniteľné v colnej a obchodnej oblasti, okrem iného o revidovaný Kjótsky dohovor o zjednodušení a zosúladení colných režimov a Systém noriem na zabezpečenie a uľahčenie globálneho obchodu WCO.

3.   Zmluvné strany uznávajú, že sú potrebné hodnotiace štúdie osobitných potrieb zohľadňujúce situáciu v každej krajine a využívajúce nástroje WTO a WCO na hodnotenie potrieb alebo akýkoľvek iný vzájomne dohodnutý nástroj.

Článok 49

Prechodné ustanovenia

1.   Strany uznávajú, že na zabezpečenie bezproblémového vykonávania ustanovení tejto kapitoly sú nevyhnutné prechodné opatrenia.

2.   S ohľadom na potrebu posilnenia kapacít v oblasti ciel a uľahčovania obchodu a bez toho, aby boli dotknuté práva a záväzky prijaté v rámci WTO, štáty SADC-DHP využívajú prechodné obdobie ôsmich (8) rokov na splnenie požiadaviek uvedených v článkoch 27, 43, 44 a 45, pokiaľ pri nadobudnutí platnosti tejto dohody existuje potreba budovania kapacít.

3.   Spoločná rada môže rozhodnúť, že predĺži toto prechodné obdobie o dva (2) roky v prípade, že ešte neboli dosiahnuté potrebné kapacity.

Článok 50

Osobitný výbor pre colné otázky a uľahčenie obchodu

1.   Zmluvné strany týmto zriaďujú Osobitný výbor pre colné otázky a uľahčenie obchodu pozostávajúci zo zástupcov zmluvných strán.

2.   Úlohami Osobitného výboru pre colné otázky a uľahčenie obchodu sú:

a)

monitorovanie vykonávania a správy tejto kapitoly a protokolu I;

b)

poskytovanie fóra pre konzultáciu a diskusiu o všetkých otázkach týkajúcich sa ciel, vrátane pravidiel pôvodu, všeobecných colných postupov, určovania colnej hodnoty, colného zatrieďovania, tranzitu a vzájomnej administratívnej spolupráce v colných záležitostiach;

c)

posilňovanie spolupráce týkajúcej sa vytvárania, uplatňovania a presadzovania pravidiel pôvodu a súvisiacich colných postupov, všeobecných colných postupov a vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach;

d)

posilňovanie spolupráce, pokiaľ ide o budovanie kapacít a technickú pomoc;

e)

monitorovanie plnenia článku 47;

f)

stanovenie svojho rokovacieho poriadku a

g)

riešenie všetkých ďalších záležitostí, na ktorých sa s ohľadom na túto kapitolu zmluvné strany dohodnú.

3.   Zmluvné strany sa vopred dohodnú na dátume a programe stretnutí Osobitného výboru pre colné otázky a uľahčenie obchodu.

4.   Osobitnému výboru pre colné otázky a uľahčenie obchodu predsedá striedavo jedna alebo druhá zmluvná strana.

5.   Osobitný výbor pre colné otázky a uľahčenie obchodu podáva správy Výboru pre obchod a rozvoj.

KAPITOLA V

Technické prekážky obchodu

Článok 51

Mnohostranné záväzky

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok rešpektovať práva a povinnosti stanovené v Dohode o technických prekážkach obchodu (ďalej len „Dohoda WTO o TBT“).

2.   Činnosti, ktoré strany vykonávajú podľa tejto kapitoly, vychádzajú z uvedených práv a povinností.

Článok 52

Ciele

Zmluvné strany sa dohodli:

a)

na spolupráci s cieľom uľahčiť a zvýšiť obchod s tovarom medzi sebou tým, že identifikujú nepotrebné prekážky obchodu, budú im predchádzať a odstránia ich podľa podmienok Dohody WTO o TBT;

b)

na spolupráci s cieľom posilniť regionálnu integráciu a osobitne integráciu štátov SADC-DHP, ako aj spoluprácu vo veciach týkajúcich sa technických prekážok obchodu a

c)

na vytvorení a posilnení technickej kapacity štátov SADC-DHP v záležitostiach týkajúcich sa technických prekážok obchodu.

Článok 53

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody vymedzené v Dohode WTO o TBT, pokiaľ majú vplyv na obchod, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v Dohode WTO o TBT.

Článok 54

Regionálna spolupráca a integrácia

Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca medzi vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré sa zaoberajú záležitosťami týkajúcimi sa technických prekážok obchodu, a to ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, je dôležitá v záujme uľahčenia obchodu v rámci regiónu a medzi zmluvnými stranami, ako aj celého procesu regionálnej integrácie, a zaväzujú sa na tento účel spolupracovať.

Článok 55

Transparentnosť

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú zásadu transparentnosti pri uplatňovaní technických predpisov a noriem v súlade s Dohodou WTO o TBT.

2.   Zmluvné strany uznávajú význam účinného mechanizmu na konzultácie, oznamovanie a výmenu informácií, pokiaľ ide o technické predpisy a normy v súlade s Dohodou WTO o TBT.

3.   Strany sa dohodli, že zavedú mechanizmus včasného varovania s cieľom zabezpečiť, aby boli štáty SADC-DHP vopred informované o nových opatreniach EÚ, ktoré môžu ovplyvniť ich vývoz do EÚ. Zmluvné strany budú optimálne využívať existujúci mechanizmus a vyhnú sa zbytočným zdvojovaniam mnohostranných alebo jednostranných mechanizmov.

Článok 56

Opatrenia týkajúce sa technických prekážok obchodu

Zmluvné strany sa dohodli, že budú určovať a vykonávať mechanizmy podporované v rámci Dohody WTO o TBT, ktoré sú najvhodnejšie pre príslušné prioritné záležitosti alebo odvetvia. Súčasťou takýchto mechanizmov môže byť:

a)

posilnenie spolupráce s cieľom uľahčiť prístup ku svojim príslušným trhom lepším vzájomným poznaním a pochopením svojich príslušných systémov v oblasti technických predpisov, noriem, metrológie, akreditácie a posudzovania zhody;

b)

výmena informácií, určovanie a zavádzanie vhodných mechanizmov, pokiaľ ide o osobitné otázky alebo odvetvia, t. j. zosúladenie s medzinárodnými normami, dôvera v dodávateľovo vyhlásenie o zhode, používanie medzinárodne uznávanej akreditácie v prípade orgánov posudzovania zhody a použitie medzinárodných systémov na testovanie a certifikáciu;

c)

identifikácia a organizácia opatrení pre dané odvetvie, pokiaľ ide o normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody s cieľom uľahčiť porozumenie príslušných trhov a prístup k nim. Tieto odvetvia sa vyberú so zreteľom na kľúčové oblasti obchodu vrátane prioritných výrobkov;

d)

rozvoj činností a opatrení v oblasti spolupráce s cieľom podporiť vykonávanie práv a záväzkov vyplývajúcich z Dohody WTO o TBT;

e)

v prípade potreby rozvoj spoločných stanovísk a prístupov týkajúcich sa technických regulačných postupov vrátane transparentnosti, konzultácií, potreby a primeranosti, používania medzinárodných noriem, požiadaviek posudzovania zhody, používania analýzy vplyvu a hodnotenia rizík, dohľadu nad trhom a činnostiach presadzovania;

f)

podpora harmonizácie v oblastiach spoločného záujmu vždy, keď je to možné, so zreteľom na medzinárodné normy a používanie takýchto noriem pri vytváraní technických predpisov a postupov posudzovania zhody;

g)

záväzok v primeranom časovom horizonte zvážiť rokovania o vzájomnom uznávaní dohôd v odvetviach spoločného hospodárskeho záujmu;

h)

podpora spolupráce medzi orgánmi zmluvných strán zodpovednými za technické predpisy, metrológiu, normalizáciu, skúšobníctvo, certifikáciu, kontrolu a akreditáciu a

i)

podpora účasti štátov SADC-DHP v medzinárodných organizáciách pre normalizáciu.

Článok 57

Úloha Výboru pre obchod a rozvoj v záležitostiach týkajúcich sa technických prekážok obchodu

Zmluvné strany sa dohodli, že Výbor pre obchod a rozvoj bude zodpovedný za:

a)

sledovanie a preskúmanie vykonávania tejto kapitoly;

b)

poskytovanie koordinácie a poradenstva v záležitostiach týkajúcich sa technických prekážok obchodu;

c)

určenie a preskúmanie prioritných odvetví a výrobkov a z toho vyplývajúcich prioritných oblastí spolupráce;

d)

predkladanie odporúčaní na zmeny tejto kapitoly v prípade potreby a ak je to vhodné a

e)

riešenie všetkých ďalších záležitostí, na ktorých sa s ohľadom na túto kapitolu zmluvné strany dohodnú.

Článok 58

Budovanie kapacít a technická pomoc

1.   Zmluvné strany uznávajú význam spolupráce v oblastiach technických predpisov, noriem, metrológie, akreditácie a posudzovania zhody v záujme dosiahnutia cieľov tejto kapitoly.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že prioritné oblasti spolupráce sú tieto:

a)

zavedenie primeraných opatrení na účely vzájomnej výmeny odborných skúseností vrátane vhodnej odbornej prípravy určenej na zabezpečenie primeranej a trvalej technickej spôsobilosti príslušných organizácií pre normalizáciu a posudzovanie zhody štátov SADC-DHP a vzájomné porozumenie medzi takýmito organizáciami na území zmluvných strán;

b)

rozvoj kapacít štátov SADC-DHP v oblasti technických predpisov, metrológie, noriem, akreditácie a posudzovania zhody okrem iného prostredníctvom modernizácie alebo zriaďovania laboratórií a iných zariadení. V tejto súvislosti zmluvné strany uznávajú význam posilnenia regionálnej spolupráce a potrebu zohľadniť prioritné výrobky a odvetvia;

c)

vypracovanie a prijatie, v rámci štátov SADC-DHP, harmonizovaných technických predpisov, noriem, metrológie, akreditácie a postupov posudzovania zhody na základe príslušných medzinárodných noriem;

d)

podpora účasti štátov SADC-DHP na medzinárodných normalizačných, akreditačných a metrologických činnostiach a

e)

rozvoj informačných a oznamovacích miest v oblasti technických prekážok obchodu v rámci štátov SADC-DHP.

KAPITOLA VI

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Článok 59

Mnohostranné záväzky

1.   Zmluvné strany potvrdzujú svoj záväzok rešpektovať práva a povinnosti stanovené na základe Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „Dohoda WTO o SFS“), Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (ďalej len „IPPC“), Komisie pre Codex Alimentarius a Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (ďalej len „OIE“).

2.   Činnosti, ktoré strany vykonávajú podľa tejto kapitoly, vychádzajú z uvedených práv a povinností.

Článok 60

Ciele

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že budú:

a)

uľahčovať obchod a investície v rámci štátov SADC-DHP a medzi zmluvnými stranami a pritom zabezpečovať, aby sa prijaté opatrenia uplatňovali iba v rozsahu potrebnom na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín v súlade s ustanoveniami Dohody WTO o SFS.

b)

spolupracovať na posilnení regionálnej integrácie a osobitne na spolupráci štátov SADC-DHP v záležitostiach týkajúcich sa sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (ďalej len „SFS opatrenia“) a riešiť problémy vyplývajúce z SFS opatrení týkajúcich sa schválených prioritných výrobkov a odvetví, ktoré sú uvedené v PRÍLOHE VI, pričom náležite zohľadnia regionálnu integráciu;

c)

podporovať spoluprácu s cieľom stanoviť vhodnú úroveň ochrany, pokiaľ ide o SFS opatrenia, a

d)

zabezpečovať a posilňovať technickú kapacitu štátov SADC-DHP s cieľom vykonávať a monitorovať SFS opatrenia vrátane podpory väčšieho používania medzinárodných noriem a iných záležitostí týkajúcich sa SFS.

Článok 61

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na SFS opatrenia vymedzené v Dohode WTO o SFS.

2.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú vymedzenia použité v Dohode WTO o SFS a v medzinárodných organizáciách pre normalizáciu, najmä Komisie pre Codex Alimentarius, IPPC a OIE.

Článok 62

Príslušné orgány

1.   Príslušnými orgánmi v zmluvných stranách na vykonávanie opatrení uvedených v tejto kapitole sú príslušné SFS orgány.

2.   Zmluvné strany sa v súlade s touto dohodou navzájom informujú o svojich príslušných orgánoch SFS a akýchkoľvek zmenách, ktoré sa ich týkajú.

Článok 63

Transparentnosť

1.   Zmluvné strany opätovne potvrdzujú zásadu transparentnosti pri uplatňovaní SFS opatrení v súlade s Dohodou WTO o SFS.

2.   Zmluvné strany uznávajú význam účinného mechanizmu na konzultácie, oznamovanie a výmenu informácií, pokiaľ ide o SFS opatrenia v súlade s Dohodou WTO o SFS.

3.   Dovážajúca zmluvná strana informuje vyvážajúcu zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách svojich sanitárnych a fytosanitárnych dovozných požiadaviek, ktoré môžu ovplyvniť obchod spadajúci do oblasti pôsobnosti tejto kapitoly. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby zaviesť mechanizmy na výmenu takýchto informácií.

4.   Zmluvné strany budú pri stanovovaní dovozných podmienok uplatňovať zásadu rozdelenia do oblastí alebo jednotiek a zohľadnia pritom medzinárodné normy. Oblasti alebo jednotky s vymedzeným sanitárnym alebo fytosanitárnym statusom môžu zmluvné strany určiť a navrhnúť spoločne, a to od prípadu k prípadu, vždy, keď je to možné s cieľom predísť narušeniu obchodu.

Článok 64

Výmena informácií

1.   Zmluvné strany sa dohodli, že zavedú systém včasného varovania s cieľom zabezpečiť, aby štáty SADC-DHP boli vopred informované o nových SFS opatreniach EÚ, ktoré môžu ovplyvniť vývoz štátov SADC-DHP do EÚ. Tento systém bude tam, kde je to vhodné, založený na existujúcich mechanizmoch.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať na ďalšom rozvoji siete na epidemiologický dohľad nad chorobami zvierat a v oblasti zdravia rastlín. Zmluvné strany sa budú takisto informovať o výskyte škodcov a chorôb, ktoré pre druhú zmluvnú stranu predstavujú známe a bezprostredné riziko.

Článok 65

Úloha Výboru pre obchod a rozvoj v záležitostiach týkajúcich sa SFS

Výbor pre obchod a rozvoj je zodpovedný za:

a)

sledovanie a preskúmanie vykonávania tejto kapitoly;

b)

poskytovanie poradenstva a odporúčaní s cieľom dosiahnuť ciele tejto kapitoly prostredníctvom jej vykonávania;

c)

poskytnutie fóra pre diskusiu a výmenu informácií, ako aj pre otázky spolupráce,

d)

predkladanie odporúčaní na zmenu tejto kapitoly v prípade potreby a ak je to vhodné

e)

preskúmanie zoznamu prioritných výrobkov a odvetví uvedených v PRÍLOHE VI, ako aj z toho vyplývajúcich prioritných oblastí spolupráce;

f)

posilnenie spolupráce v oblasti rozvoja, uplatňovania a presadzovania SFS opatrení a

g)

diskusiu o akýchkoľvek iných, s ňou súvisiacich záležitostí.

Článok 66

Konzultácie

Ak sa jedna zmluvná strana domnieva, že iná zmluvná strana prijala opatrenia, ktoré môžu ovplyvniť alebo už ovplyvnili prístup na jej trh, uskutočnia sa primerané konzultácie s cieľom predísť zbytočnému odkladu a nájsť vhodné riešenie v súlade s Dohodou WTO o SFS. V tomto ohľade si zmluvné strany vymenia mená a adresy kontaktných miest, ktoré disponujú s odbornými znalosťami v oblasti SFS, aby uľahčili komunikáciu a výmenu informácií.

Článok 67

Spolupráca, posilňovanie kapacít a technická pomoc

Zmluvné strany sa dohodli:

a)

podporovať spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami zmluvných strán;

b)

spolupracovať pri uľahčovaní regionálnej harmonizácie opatrení a rozvoji príslušných regulačných rámcov a politík v rámci štátov SADC-DHP a medzi nimi, a tým posilniť vnútroregionálny obchod a investície a

c)

spolupracovať v týchto prioritných oblastiach:

i)

budovanie technických kapacít vo verejných a súkromných sektoroch štátov SADC-DHP s cieľom umožniť sanitárne a fytosanitárne kontroly vrátane vzdelávacích a informačných podujatí zameraných na inšpekciu, certifikáciu, dohľad a kontrolu;

ii)

budovanie kapacít v štátoch SADC-DHP na zachovanie a rozšírenie ich príležitostí na prístup na ich trh;

iii)

budovanie kapacít s cieľom zabezpečiť, aby sa prijaté opatrenia nestali zbytočnými prekážkami obchodu, za súčasného uznania práv zmluvných strán zaviesť vlastné primerané úrovne ochrany;

iv)

posilnenie technických kapacít SFS opatrení vrátane podpory väčšieho používania medzinárodných noriem;

v)

podpora spolupráce pri vykonávaní Dohody WTO o SFS, najmä posilnenie oznamovacích postupov a informačných miest štátov SADC-DHP, ako aj ďalšie záležitosti týkajúce sa príslušných medzinárodných organizácií pre normalizáciu;

vi)

rozvoj kapacít na analýzu rizík, harmonizáciu, súlad s predpismi, testovanie, certifikáciu, monitorovanie rezíduí, vysledovateľnosť a akreditáciu vrátane modernizácie alebo zriadenia laboratórií a iných zariadení s cieľom pomôcť štátom SADC-DHP dodržiavať medzinárodné normy. V tejto súvislosti zmluvné strany uznávajú význam posilnenia regionálnej spolupráce a potrebu zohľadniť prioritné výrobky a odvetvia stanovené v súlade s touto kapitolou a

vii)

podpora účasti štátov SADC-DHP v príslušných medzinárodných organizáciách pre normalizáciu.

KAPITOLA VII

Poľnohospodárstvo

Článok 68

Spolupráca v poľnohospodárstve

1.   Zmluvné strany zdôrazňujú význam poľnohospodárskeho odvetvia štátov SADC-DHP pre ich potravinovú bezpečnosť, vytváranie zamestnanosti na vidieku, zvyšovanie príjmov poľnohospodárskych podnikov, vytváranie inkluzívneho vidieckeho hospodárstva a základu pre širšiu industrializáciu a udržateľný rozvoj, ako aj pre prispievanie k dosahovaniu cieľov tejto dohody.

2.   Od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody sa v obchode medzi zmluvnými stranami nepovoľuje používanie vývozných subvencií na poľnohospodárske výrobky.

3.   Zakladá sa poľnohospodárske partnerstvo medzi EÚ a štátmi SADC-DHP s cieľom uľahčiť výmenu názorov medzi zmluvnými stranami, okrem iného v oblasti potravinovej bezpečnosti, rozvoja, regionálnych hodnotových reťazcov a integrácie. Rozsah otázok a prevádzkové pravidlá poľnohospodárskeho partnerstva sa stanovia spoločnou dohodou zmluvných strán konajúcich v rámci výboru uvedeného v článku 103.

KAPITOLA VIII

Bežné platby a pohyb kapitálu

Článok 69

Bežné platby

1.   S výhradou ustanovení článkov 70 a 71 sa zmluvné strany zaväzujú neuplatňovať nijaké obmedzenia na všetky platby za bežné transakcie vo voľne vymeniteľnej mene medzi ich osobami s pobytom a všetky ich povoliť.

2.   Zmluvné strany môžu prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa ustanovenia odseku 1 nepoužívali na uskutočnenie presunov, ktoré nie sú v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany.

Článok 70

Ochranné opatrenia

1.   Ak v jednom alebo vo viacerých štátoch SADC-DHP alebo v jednom alebo vo viacerých členských štátoch Európskej únie platby a pohyb kapitálu medzi zmluvnými stranami za výnimočných okolností spôsobujú alebo ak hrozí, že spôsobia vážne ťažkosti pri uplatňovaní menovej politiky alebo politiky výmenného kurzu, môže EÚ alebo príslušný štát SADC-DHP na obdobie, ktoré nepresiahne šesť (6) mesiacov, prijať v súvislosti s platbami a pohybom kapitálu ochranné opatrenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné.

2.   Spoločná rada je okamžite informovaná o prijatí každého ochranného opatrenia a čo najskôr o časovom harmonograme jeho odstránenia.

Článok 71

Problémy s platobnou bilanciou

Ak jeden alebo viac členských štátov Európskej únie alebo štát SADC-DHP majú vážne problémy s platobnou bilanciou alebo vonkajšie finančné ťažkosti alebo im takéto ťažkosti hrozia, môžu prijať reštriktívne opatrenia v súlade s podmienkami stanovenými podľa Dohody o založení WTO a s článkami Dohody o Medzinárodnom menovom fonde, ktoré majú obmedzené trvanie a nesmú ísť za rámec nevyhnutný na nápravu situácie týkajúcej sa platobnej bilancie. Zmluvná strana, ktorá prijala alebo zachováva tieto opatrenia, bezodkladne o tom informuje druhú zmluvnú stranu a predloží jej v čo najkratšej lehote harmonogram odstraňovania príslušných opatrení.

KAPITOLA IX

Obchod so službami a investície

Článok 72

Ciele

Zmluvné strany uznávajú rastúci význam obchodu so službami a investícií pre rozvoj svojich hospodárstiev a opätovne potvrdzujú svoje záväzky týkajúce sa služieb v článkoch 41 až 43 Dohody z Cotonou, ako aj ich príslušné práva a povinnosti podľa Všeobecnej dohody o obchode so službami (ďalej len „GATS“).

Článok 73

Obchod so službami

1.   Zmluvné strany môžu rokovať o obchode so službami s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti tejto dohody. V tejto súvislosti Botswana, Lesotho, Mozambik a Svazijsko (ďalej len „zúčastnené štáty SADC-DHP“) na jednej strane a Európska únia na strane druhej začali a budú pokračovať v rokovaniach o obchode so službami.

2.   Rokovania medzi EÚ a zúčastnenými štátmi SADC-DHP sa riadia týmito zásadami:

a)

rokovania zahŕňajú vymedzenie pojmov a zásad liberalizácie obchodu so službami;

b)

rokovania zahŕňajú zoznamy záväzkov, v ktorých sú stanovené podmienky uplatniteľné na liberalizáciu obchodu so službami. Takéto podmienky sú uvedené pre každé liberalizované odvetvie a v prípade potreby zahŕňajú obmedzenia prístupu na trh a národné zaobchádzanie, ako aj prechodné obdobia na liberalizáciu;

c)

rokovania sa takisto zaoberajú právnymi predpismi podporujúcimi liberalizáciu obchodu so službami;

d)

liberalizácia obchodu so službami bude spĺňať požiadavky článku V dohody GATS;

e)

liberalizáciu obchodu so službami bude recipročná a asymetrická zohľadňujúc rozvojové potreby zúčastnených štátov SADC-DHP. To môže znamenať zahrnutie ustanovení o spolupráci a o osobitnom a diferencovanom zaobchádzaní;

f)

rokovania budú vychádzať z príslušných ustanovení v existujúcich uplatniteľných právnych rámcoch.

3.   Európska únia a zúčastnené štáty SADC-DHP sa dohodli, že budú spolupracovať na posilnení regulačných rámcov zúčastnených štátov SADC-DHP, ako aj na podpore vykonávania záväzkov vyplývajúcich z rokovaní v súlade s článkom 13 ods. 5. Zmluvné strany uznávajú, že v súlade s článkom 13 ods. 8 budovanie obchodných kapacít môže podporovať rozvoj hospodárskych činností.

4.   Ak zmluvná strana, ktorá nie je zmluvnou stranou dohody o obchode so službami dojednanou v súlade s odsekmi 1 a 2, sa k nej chce pripojiť, môže rokovať o podmienkach jej prístupu k tejto dohode.

5.   Ak by akákoľvek dohoda pochádzajúca z rokovaní predpokladaných v odsekoch 1 a 4 mala za výsledok, ktorý sa ukáže ako nezlučiteľný s budúcim rozvojom rámca SADC o regionálnych službách, zmluvné strany budú rokovať s cieľom zosúladiť túto dohodu s regionálnym rámcom a zároveň zabezpečiť rovnováhu prínosov.

Článok 74

Obchod a investície

1.   Európska únia a zúčastnené štáty SADC-DHP sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti investícií v súlade s článkom 13 ods. 6 a môžu v budúcnosti uvažovať o rokovaniach o dohode o investíciách v hospodárskych odvetviach iných než služby.

2.   Ak zmluvná strana, ktorá nie je zmluvnou stranou dohody o investíciách dojednanou v súlade s odsekom 1, sa k nej chce pripojiť, môže rokovať o podmienkach jej prístupu k tejto dohode.

3.   Ak by akákoľvek dohoda pochádzajúca z rokovaní predpokladaných v odsekoch 1 a 2 mala za výsledok, ktorý sa ukáže ako nezlučiteľný s budúcim rozvojom rámca SADC o regionálnych investíciách, zmluvné strany budú rokovať s cieľom zosúladiť túto dohodu s regionálnym rámcom a zároveň zabezpečiť rovnováhu prínosov.

ČASŤ III

PREDCHÁDZANIE SPOROM A ICH UROVNÁVANIE

KAPITOLA I

Cieľ a rozsah pôsobnosti

Článok 75

Cieľ

1.   Cieľom tejto kapitoly je predchádzať akýmkoľvek sporom medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom a uplatňovaním tejto dohody a urovnávať ich v záujme dosiahnutia, ak je to možné, obojstranne prijateľného riešenia.

2.   Pre spory, ktoré sa týkajú kolektívnej žaloby SACU, pôsobí SACU na účely tejto časti ako kolektívny subjekt a Európska únia koná voči SACU ako takej.

3.   Pre spory, ktoré sa týkajú individuálneho opatrenia štátu SADC-DHP, príslušný štát SADC-DHP pôsobí samostatne pre účely tejto časti a Európska únia pôsobí len voči príslušnému štátu, o ktorom sa domnieva, že porušil ustanovenie tejto dohody.

Článok 76

Rozsah pôsobnosti

1.   Časť III sa uplatňuje na každý spor týkajúci sa výkladu a uplatňovania tejto dohody, ak nie je výslovne stanovené inak.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa v prípade sporu týkajúceho sa financovania rozvojovej spolupráce medzi zmluvnými stranami uplatňuje postup stanovený v článku 98 Dohody z Cotonou.

KAPITOLA II

Konzultácie a mediácia

Článok 77

Konzultácie

1.   Zmluvné strany sa usilujú vyriešiť akýkoľvek spor uvedený v článku 76 tak, že začnú v dobrej viere konzultácie s cieľom čo najskôr dosiahnuť zmierlivé riešenie.

2.   Zmluvná strana požiada o konzultácie prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej druhej zmluvnej strane, v ktorej uvedie sporné opatrenie a tie ustanovenia dohody, s ktorými je opatrenie podľa jej názoru v rozpore, a kópiu tejto žiadosti zašle Výboru pre obchod a rozvoj.

3.   Konzultácie sa uskutočnia do štyridsiatich (40) dní odo dňa doručenia žiadosti. Konzultácie sa považujú za ukončené do šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia žiadosti s výnimkou prípadu, že sa obidve zmluvné strany dohodnú pokračovať v konzultáciách. Všetky informácie poskytnuté v rámci rokovaní zostanú dôvernými.

4.   Konzultácie o naliehavých záležitostiach vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze alebo sezónneho tovaru, sa uskutočnia do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia žiadosti a považujú sa za ukončené do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti.

5.   Ak sa konzultácie neuskutočnia v lehotách stanovených v odsekoch 3 alebo 4, alebo ak sa konzultácie ukončia bez toho, aby sa dospelo k dohode o vzájomne prijateľnom riešení, sťažujúca sa zmluvná strana môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu v súlade s článkom 79.

Článok 78

Mediácia

1.   Ak konzultácie neprinesú vzájomne prijateľné riešenie, zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že vec predložia mediátorovi. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmetom mediácie bude tá istá záležitosť, ktorá bola obsahom žiadosti o konzultácie.

2.   Ak sa zmluvné strany nedohodnú na mediátorovi do pätnástich (15) dní odo dňa uzatvorenia dohody o riešení sporu mediáciou, predseda Výboru pre obchod a rozvoj alebo jeho zástupca vyberie mediátora žrebovaním z jednotlivcov, ktorí sú zaradení do zoznamu uvedenom v článku 94 a ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi ani jednej zo zmluvných strán. Výber sa uskutoční v prítomnosti zástupcu každej zmluvnej strany do dvadsiatich piatich (25) dní odo dňa predloženia dohody o riešení sporu mediáciou. Mediátor zvolá zasadnutie zmluvných strán najneskôr do tridsiatich (30) dní od svojho vymenovania. Každá zmluvná strana mu predloží svoje argumenty najneskôr pätnásť (15) dní pred zasadnutím a mediátor oznámi svoje stanovisko najneskôr do štyridsiatich piatich (45) dní od svojho vymenovania.

3.   Stanovisko mediátora môže zahŕňať odporúčanie o tom, akým spôsobom možno spor vyriešiť v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Stanovisko mediátora je nezáväzné.

4.   Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene lehôt uvedených v odseku 2. O zmene týchto lehôt môže tiež rozhodnúť mediátor na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo z vlastnej iniciatívy z dôvodu konkrétnych problémov dotknutej zmluvnej strany alebo zložitosti prípadu.

5.   Konania týkajúce sa mediácie a najmä všetky predkladané informácie a stanoviská zaujímané zmluvnými stranami v priebehu tohto konania zostanú dôverné.

KAPITOLA III

Postupy urovnávania sporov

Článok 79

Začatie rozhodcovského konania

1.   Ak sa zmluvným stranám nepodarí vyriešiť spor konzultáciami podľa článku 77 alebo na základe mediácie podľa článku 78, sťažujúca sa zmluvná strana môže požiadať o zriadenie rozhodcovského tribunálu.

2.   Žiadosť o zriadenie rozhodcovského tribunálu sa podáva písomne zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a Výboru pre obchod a rozvoj. Sťažujúca sa zmluvná strana vo svojej žiadosti uvedie konkrétne sporné opatrenia a vysvetlí, akým spôsobom tieto opatrenia porušujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 80

Zriadenie rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál sa skladá z troch (3) rozhodcov.

2.   Každá strana sporu vymenuje jedného rozhodcu do desiatich (10) dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu. Dvaja (2) rozhodcovia vymenujú do dvadsiatich (20) dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského tribunálu. Predseda rozhodcovského tribunálu nesmie byť štátnym príslušníkom jednej zo strán sporu, ani mať stály pobyt na ich území.

3.   Ak všetci traja (3) rozhodcovia nebudú vymenovaní do dvadsiatich (20) dní, alebo ak jedna strana sporu písomne predloží Výboru pre obchod a rozvoj do desiatich (10) dní od vymenovania tretieho rozhodcu odôvodnenú námietku týkajúcu sa vybraných rozhodcov, jedna strana sporu môže požiadať predsedu Výboru pre obchod a rozvoj alebo jeho zástupcu, aby vybral všetkých troch (3) členov losovaním zo zoznamu stanoveného podľa článku 94, a to jedného z osôb navrhnutých sťažujúcou sa zmluvnou stranou, jedného z osôb navrhnutých zmluvnou stranou, voči ktorej sťažnosť smerovala, a jedného z osôb vybraných stranami sporu s cieľom predsedať zasadnutiam. V prípade, že sa strany sporu dohodnú na jednom alebo viacerých členoch rozhodcovského tribunálu, zostávajúci člen resp. členovia sa vyberú v súlade s postupom stanoveným v tomto odseku.

4.   Predseda Výboru pre obchod a rozvoj alebo jeho zástupca vyberie rozhodcov do piatich (5) dní od doručenia žiadosti jednej strany sporu uvedenej v odseku 3 a v prítomnosti zástupcu každej strany sporu.

5.   Dňom zriadenia rozhodcovského tribunálu je deň, keď boli traja (3) rozhodcovia definitívne zvolení.

Článok 81

Predbežná správa rozhodcovského tribunálu

Rozhodcovský tribunál predloží stranám sporu spravidla najneskôr do stodvadsiatich (120) dní odo dňa svojho zriadenia priebežnú správu obsahujúcu opisnú časť, ako aj zistenia a závery. V naliehavých prípadoch sa lehota skráti na šesťdesiat (60) dní. Každá strana sporu môže rozhodcovskému tribunálu do pätnástich (15) dní od predloženia správy predložiť písomné pripomienky ku konkrétnym aspektom priebežnej správy.

Článok 82

Nález rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru pre obchod a rozvoj do stopäťdesiatich (150) dní odo dňa svojho zriadenia. Ak usúdi, že túto lehotu nemožno dodržať, predseda rozhodcovského tribunálu o tom musí strany sporu a Výbor pre obchod a rozvoj písomne informovať, uviesť dôvody omeškania a dátum predpokladaného ukončenia činnosti tribunálu. Nález tribunálu by za nijakých okolností nemal byť oznámený neskôr ako stoosemdesiat (180) dní odo dňa zriadenia rozhodcovského tribunálu.

2.   V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie na to, aby oznámil svoj nález do deväťdesiatich (90) dní odo dňa svojho zriadenia. Rozhodcovský súd môže do desiatich (10) dní od svojho zriadenia vydať predbežný nález o tom, či pokladá prípad za naliehavý.

3.   Každá strana sporu môže rozhodcovský tribunál požiadať, aby vydal odporúčanie o tom, akým spôsobom by zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, mohla uviesť svoje konanie do súladu s ustanoveniami dohody.

Článok 83

Splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, vykoná všetky opatrenia potrebné na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu a strany sporu sa vynasnažia o dohodu v otázke lehoty potrebnej na splnenie tohto nálezu.

Článok 84

Primeraná lehota na splnenie nálezu

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre obchod a rozvoj primeranú lehotu, ktorú potrebuje na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, najneskôr tridsať (30) dní od doručenia nálezu rozhodcovského tribunálu stranám sporu.

2.   Po oznámení zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala, sa strany sporu usilujú dohodnúť na primeranej lehote. Ak sa strany sporu nedohodnú na primeranej lehote na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, sťažujúca sa zmluvná strana do tridsiatich (30) dní odo dňa oznámenia vykonaného podľa odseku 1 požiada pôvodný rozhodcovský tribunál, aby určil dĺžku primeranej lehoty. Táto žiadosť sa súčasne oznámi zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a Výboru pre obchod a rozvoj. Rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru pre obchod a rozvoj do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia žiadosti.

3.   Rozhodcovský tribunál pri stanovovaní dĺžky primeranej lehoty vezme do úvahy časový úsek, v ktorom zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, obvykle prijíma legislatívne alebo administratívne opatrenia porovnateľné s tými, ktoré táto strana sporu považuje za nevyhnutné na zabezpečenie splnenia nálezu. Rozhodcovský tribunál takisto zohľadní kapacitné obmedzenia a rôznu úroveň rozvoja, ktoré môžu mať vplyv na prijímanie nevyhnutných opatrení zmluvnou stranou, voči ktorej sťažnosť smerovala.

4.   Ak nie je možné znovu zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatňujú sa postupy uvedené v článku 80. Lehota na oznámenie nálezu je štyridsaťpäť (45) dní odo dňa doručenia žiadosti uvedenej v odseku 2.

5.   Primeranú lehotu možno na základe dohody strán sporu predĺžiť.

Článok 85

Preskúmanie opatrení prijatých na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu

1.   Pred skončením primeranej lehoty oznámi zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre obchod a rozvoj akékoľvek opatrenie, ktoré prijala na splnenie nálezu rozhodcovského súdu.

2.   V prípade názorovej nezhody medzi stranami sporu, pokiaľ ide o zlučiteľnosť opatrenia oznámeného podľa odseku 1 s ustanoveniami tejto dohody, sťažujúca sa strana môže písomne požiadať pôvodný rozhodcovský tribunál o nález v tejto veci. V tejto žiadosti sa opíše konkrétne sporné opatrenie a vysvetlí, akým spôsobom toto opatrenie porušuje ustanovenia tejto dohody. Rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález do deväťdesiatich (90) dní odo dňa doručenia žiadosti. V naliehavých prípadoch vrátane tých, ktoré sa týkajú tovaru podliehajúceho skaze a sezónneho tovaru, rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález do štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa doručenia žiadosti.

3.   Ak nie je možné znovu zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatňujú sa postupy uvedené v článku 80. Lehota na oznámenie nálezu je stopäť (105) dní odo dňa doručenia žiadosti uvedenej v odseku 2.

Článok 86

Dočasné nápravné prostriedky v prípade nesplnenia nálezu

1.   Ak zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, neoznámi nijaké opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia nálezu rozhodcovského tribunálu pred uplynutím primeranej lehoty, alebo ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 85 ods. 1 nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, predloží ponuku na kompenzáciu, ak o to požiada sťažujúca sa zmluvná strana. Takáto kompenzácia môže zahŕňať finančnú kompenzáciu alebo z nej pozostávať, hoci nijaké z ustanovení tejto dohody neukladá zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, povinnosť takúto finančnú kompenzáciu ponúknuť.

2.   Ak sa do tridsiatich (30) dní od skončenia primeranej lehoty alebo nálezu rozhodcovského tribunálu podľa článku 85 o tom, že prijaté opatrenie nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, nedosiahne nijaká dohoda o kompenzácii, sťažujúca sa zmluvná strana je oprávnená po oznámení zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, prijať vhodné opatrenia.

3.   Pri prijímaní takýchto opatrení sa sťažujúca sa zmluvná strana usiluje o to, aby zvolila opatrenia úmerné porušeniu, ktoré v čo najmenšej miere ovplyvnia dosahovanie cieľov tejto dohody, a zohľadňuje ich vplyv na hospodárstvo zmluvnej strany, voči ktorej sťažnosť smerovala, a jednotlivých štátov SADC-DHP.

4.   Ak EÚ neoznámi nijaké opatrenie prijaté na zabezpečenie splnenia nálezu rozhodcovského súdu najneskôr pred uplynutím primeranej lehoty, alebo ak rozhodcovský súd rozhodne, že opatrenie oznámené podľa článku 85 odseku 1 nie je v súlade s povinnosťami strany sporu podľa tejto dohody, a ak sťažujúca sa zmluvná strana tvrdí, že prijatie primeraných opatrení by mohlo vážne poškodiť jej hospodárstvo, EÚ preskúma možnosť poskytnutia finančnej kompenzácie.

5.   Európska únia prejaví náležitú zdržanlivosť pri požadovaní kompenzácie alebo prijímaní primeraných opatrení podľa odsekov 1 alebo 2.

6.   Kompenzácia alebo primerané opatrenia sú dočasné a uplatňujú sa len dovtedy, kým nie je opatrenie porušujúce ustanovenia tejto dohody zrušené alebo zmenené takým spôsobom, aby bolo v súlade s touto dohodou, alebo pokiaľ sa strany sporu nedohodnú na urovnaní sporu.

7.   Na účely článkov 86 a 87 primerané opatrenia odkazujú na opatrenia podobné tým, ktoré sa nachádzajú v Dohovore o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov, ktorý je obsiahnutý v prílohe 2 Dohody o založení WTO (ďalej len „DSU“).

Článok 87

Preskúmanie opatrení prijatých na splnenie nálezu po prijatí primeraných opatrení

1.   Zmluvná strana, voči ktorej sťažnosť smerovala, oznámi sťažujúcej sa zmluvnej strane a Výboru pre obchod a rozvoj akékoľvek opatrenie, ktoré prijala na splnenie nálezu rozhodcovského tribunálu, ako aj svoju žiadosť ukončiť uplatňovanie primeraných opatrení sťažujúcou sa zmluvnou stranou.

2.   Ak sa strany sporu nedohodnú na zlučiteľnosti oznámeného opatrenia s ustanoveniami tejto dohody do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia oznámenia, sťažujúca sa zmluvná strana písomne požiada pôvodný rozhodcovský tribunál o nález v tejto veci. Táto žiadosť sa oznámi zmluvnej strane, voči ktorej sťažnosť smerovala, a Výboru pre obchod a rozvoj. Rozhodcovský tribunál oznámi svoj nález stranám sporu a Výboru pre obchod a rozvoj do štyridsiatich piatich (45) dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie prijaté na splnenie nálezu nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, rozhodcovský tribunál určí, či sťažujúca sa zmluvná strana môže pokračovať v uplatňovaní primeraných opatrení. Ak rozhodcovský tribunál rozhodne, že opatrenie prijaté na splnenie nálezu je v súlade s ustanoveniami tejto dohody, uplatňovanie primeraných opatrení sa ukončí.

3.   Ak nie je možné zvolať pôvodný rozhodcovský tribunál alebo niektorých z jeho členov, uplatňujú sa postupy uvedené v článku 80. Lehota na oznámenie nálezu je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia žiadosti uvedenej v odseku 2.

KAPITOLA IV

Spoločné ustanovenia

Článok 88

Vzájomne dohodnuté riešenie

Strany sporu môžu kedykoľvek dospieť k vzájomne dohodnutému riešeniu sporu podľa tejto kapitoly. Každé takéto riešenie, ak by k nemu dospeli, oznámia Výboru pre obchod a rozvoj, ako aj rozhodcovskému tribunálu. Po prijatí vzájomne uspokojivého riešenia sa tento postup urovnania sporu ukončí.

Článok 89

Rokovací poriadok a kódex správania

1.   Strany sporu sa dohodnú na rokovacom poriadku a kódexe správania, ktoré prijme Spoločná rada, do dvanástich (12) mesiacov od dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

2.   Všetky zasadnutia rozhodcovského tribunálu sú verejné v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku, pokiaľ rozhodcovský tribunál z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť strán sporu nerozhodne inak. Rozhodcovský tribunál sa schádza na neverejnom zasadnutí v prípade, že pripomienky alebo argumenty jednej zo strán sporu obsahujú dôverné informácie.

Článok 90

Informácie a technické poradenstvo

Rozhodcovský tribunál môže na žiadosť niektorej zo strán sporu alebo na vlastný podnet požiadať o informácie z akéhokoľvek zdroja, vrátane zmluvných strán zúčastnených na spore, ktorý pokladá za vhodný vo vzťahu k rozhodcovskému konaniu. Rozhodcovský tribunál má tiež právo vyžiadať si názor príslušných odborníkov, ak to považuje za potrebné. Zainteresované subjekty sú v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku oprávnené predložiť rozhodcovskému tribunálu informácie amicus curiae. Všetky takto získané informácie sa musia oznámiť obom stranám sporu a musia sa im predložiť na vyjadrenie.

Článok 91

Jazyky podaní

1.   Písomné a ústne podania strán sporu sa vykonávajú v ktoromkoľvek úradnom jazyku strán sporu.

2.   Strany sporu sa usilujú dosiahnuť dohodu o spoločnom pracovnom jazyku pre jednotlivé konania podľa tejto časti. Ak sa strany sporu nedohodnú na spoločnom pracovnom jazyku, každá strana sporu zabezpečí preklad svojich písomných podaní a tlmočenie pri pojednávaní do jazyka zvoleného stranou, voči ktorej sťažnosť smerovala, s výnimkou prípadu, keď tento jazyk je úradným jazykom tejto strany sporu, a znáša náklady na taký preklad alebo tlmočenie. Európska únia zohľadní pri stanovovaní spoločného pracovného jazyka možný vplyv takýchto nákladov na štáty SADC-DHP.

Článok 92

Pravidlá výkladu

Rozhodcovský tribunál vykladá ustanovenia tejto dohody podľa obyčajových výkladových pravidiel medzinárodného práva verejného vrátane tých, ktoré sú uvedené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve. Nálezy rozhodcovského tribunálu nemôžu rozšíriť ani obmedziť práva a povinnosti uvedené v ustanoveniach tejto dohody.

Článok 93

Nálezy rozhodcovského tribunálu

1.   Rozhodcovský tribunál vynaloží maximálne úsilie, aby sa ku každému nálezu dospelo konsenzom. Ak však k nálezu nie je možné dospieť konsenzom, nález v danej veci sa prijme väčšinou hlasov.

2.   Nález obsahuje skutkové zistenia, uplatniteľnosť príslušných ustanovení tejto dohody a odôvodnenie všetkých zistení a záverov, ku ktorým tribunál dospel. Výbor pre obchod a rozvoj nálezy rozhodcovského tribunálu zverejní, ak sa nerozhodne inak.

Článok 94

Zoznam rozhodcov

1.   Najneskôr do troch (3) mesiacov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Výbor pre obchod a rozvoj vypracuje zoznam dvadsať jeden (21) osôb, ktoré sú ochotné a schopné plniť funkciu rozhodcov. Každá zo strán sporu vyberie osem (8) osôb, ktoré budú plniť funkciu rozhodcov. Strany sporu sa tiež dohodnú na piatich (5) osobách, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej z nich a ktoré majú plniť funkciu predsedu rozhodcovského tribunálu. Výbor pre obchod a rozvoj zabezpečí, aby bol zoznam vždy udržiavaný v súlade s týmto článkom.

2.   Rozhodcovia musia mať osobitné znalosti o záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, alebo skúsenosti v oblasti práva a medzinárodného obchodu. Rozhodcovia sú nezávislí, vykonávajú túto funkciu osobne, neprijímajú pokyny od nijakej organizácie alebo vlády, ani nie sú spojení s vládou ktorejkoľvek strany sporu a konajú v súlade s kódexom správania, ktorý tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku.

3.   Výbor pre obchod a rozvoj môže zostaviť doplňujúci zoznam pätnástich (15) osôb, ktoré majú odborné znalosti problematiky v určitom odvetví v konkrétnych záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, Ak sa uplatní postup výberu podľa článku 80, predseda Výboru pre obchod a rozvoj môže použiť tento odvetvový zoznam na základe súhlasu oboch strán sporu.

Článok 95

Vzťah k záväzkom vyplývajúcim z členstva vo WTO

1.   Rozhodcovské orgány zriadené podľa tejto dohody nerozhodujú spory o právach a povinnostiach zmluvných strán podľa Dohody o založení WTO.

2.   Uplatnením ustanovení tejto dohody týkajúcich sa urovnania sporov nie je dotknuté nijaké z opatrení v rámci WTO vrátane opatrení na urovnanie sporu. Ak však zmluvná strana v súvislosti s určitým konkrétnym opatrením podala návrh na začatie konania o urovnaní sporu, či už podľa tejto dohody alebo podľa Dohody o založení WTO, nesmie podať návrh na začatie konania o urovnaní sporu týkajúci sa toho istého opatrenia na inom fóre dovtedy, kým sa neuzavrie prvé konanie. Na účely tohto odseku sa konania o urovnaní sporu podľa Dohody o založení WTO pokladajú za začaté na základe žiadosti strany sporu o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 6 DSU.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni zmluvnej strane uplatniť pozastavenie plnenia záväzkov, ktoré schválil orgán WTO na urovnávanie sporov.

Článok 96

Lehoty

1.   Všetky lehoty uvedené v tejto časti vrátane lehôt, ktoré majú rozhodcovské tribunály na oznámenie svojich nálezov, sa počítajú v kalendárnych dňoch odo dňa nasledujúceho po úkone alebo skutočnosti, ktorých sa týkajú.

2.   Každá lehota uvedená v tejto časti sa môže predĺžiť na základe vzájomnej dohody strán sporu.

ČASŤ IV

VŠEOBECNÉ VÝNIMKY

Článok 97

Doložka o všeobecných výnimkách

S výhradou požiadavky, že takéto opatrenia sa nesmú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami v situáciách vyznačujúcich sa obdobnými podmienkami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárodného obchodu, žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej morálky;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sa týkajú dovozu alebo vývozu zlata alebo striebra;

d)

sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s právnymi alebo inými predpismi, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto dohody vrátane tých, ktoré sa týkajú presadzovania colných predpisov, presadzovania monopolov uplatňovaných podľa článku II ods. 4 a článku XVII dohody GATT, ochrany patentov, ochranných známok a autorských práv, ako aj predchádzania podvodným praktikám;

e)

sa týkajú výrobkov, ktoré sú výsledkom práce väzňov;

f)

sa ukladajú na účely ochrany národných pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou;

g)

sa týkajú ochrany neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak sa takéto opatrenia uplatňujú spoločne s obmedzeniami domácej výroby alebo domácej spotreby;

h)

súvisia s výkonom povinností vyplývajúcich z akejkoľvek medzivládnej dohody o surovinách, ktorá spĺňa kritériá predložené zmluvným stranám dohody GATT a s ktorými zmluvné strany nevyslovili nesúhlas, alebo ktorá je sama takto predložená a s ktorou zmluvné strany nevyslovili nesúhlas (5);

i)

sa týkajú obmedzení vývozu domácich materiálov nutných na zabezpečenie podstatných množstiev takých materiálov pre domáci spracovateľský priemysel počas období, keď sa domáca cena takých materiálov udržuje pod úrovňou svetovej ceny ako súčasť vládneho stabilizačného plánu; Podmienkou je, že také obmedzenia nebudú zvyšovať vývoz výrobkov domáceho priemyslu alebo ochranu udelenú domácemu priemyslu a nebudú predstavovať odchýlenie od ustanovení tejto dohody týkajúcich sa nediskriminácie, alebo

j)

sú nevyhnutné na získanie alebo rozdeľovanie výrobkov, ktorých je na všeobecnej alebo miestnej úrovni nedostatok; Podmienkou je, že všetky takéto opatrenia sú v súlade so zásadou, podľa ktorej zmluvné strany a štáty SADC-DHP majú nárok na spravodlivý podiel na medzinárodných dodávkach týchto výrobkov, a že všetky takéto opatrenia, ktoré sú nezlučiteľné s ostatnými ustanoveniami tejto dohody, sa prestanú uplatňovať hneď, ako zaniknú podmienky, ktoré boli príčinou ich zavedenia.

Článok 98

Výnimky z dôvodu bezpečnosti

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že:

a)

niektorej zo zmluvných strán ukladá povinnosť poskytnúť akúkoľvek informáciu, ktorej zverejnenie je podľa tejto zmluvnej strany v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami, alebo

b)

niektorej zo zmluvných strán bráni prijať akékoľvek opatrenie, ktoré považuje za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov:

i)

vzťahujúce sa na štiepne materiály alebo na materiály, ktoré slúžia na ich výrobu; alebo

ii)

vzťahujúce sa na obchod so zbraňami, muníciou a vojenským materiálom a na taký obchod s inými výrobkami a materiálom, ktorý sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účely zásobovania ozbrojených síl, alebo

iii)

prijaté v prípade vojny alebo inej krízy medzinárodných vzťahov alebo

c)

brániace niektorej zo zmluvných strán prijať akékoľvek opatrenie na splnenie jej záväzkov vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov v záujme udržania medzinárodného mieru a bezpečnosti.

2.   Výbor pre obchod a rozvoj bude informovaný o opatreniach prijatých podľa odseku 1 písm. b) a c) a o uplynutí ich platnosti.

Článok 99

Zdaňovanie

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody ani akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto dohody nemožno vykladať tak, že zmluvnej strane bráni, aby pri uplatňovaní príslušných ustanovení svojich daňových právnych predpisov rozlišovala medzi daňovými poplatníkmi, ktorí nie sú v rovnakej situácii, najmä vzhľadom na miesto ich trvalého pobytu alebo vzhľadom na miesto ich kapitálových investícií.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody ani akékoľvek opatrenie prijaté podľa tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré sú zamerané na zamedzenie vyhýbania sa plateniu daní alebo na zamedzenie daňových únikov a ktoré sú v súlade s daňovými ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inými daňovými opatreniami alebo vnútroštátnymi daňovými právnymi predpismi.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán podľa akýchkoľvek daňových dohovorov. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi touto dohodou a akýmkoľvek takýmto dohovorom má vo veci rozpornej otázky prednosť takýto dohovor.

ČASŤ V

INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA

Článok 100

Spoločná rada

Týmto sa zriaďuje Spoločná rada štátov SADC-DHP – EÚ (ďalej len „Spoločná rada“), ktorá dohliada nad vykonávaním tejto dohody a spravuje jej vykonávanie.

Článok 101

Zloženie a úlohy

1.   Spoločnú radu tvoria na jednej strane príslušní členovia Rady EÚ a príslušní členovia Európskej komisie alebo ich zástupcovia a na druhej strane príslušní ministri štátov SADC-DHP alebo ich zástupcovia. Prvému zasadnutiu Spoločnej rady predsedajú spoločne obe zmluvné strany.

2.   V záležitostiach, v ktorých koná SACU ako kolektívny subjekt na účely tejto dohody, koná SACU ako kolektívny subjekt v takýchto záležitostiach podľa tohto ustanovenia a EÚ zaobchádza so SACU ako takou. V záležitostiach, v ktorých konajú členské štáty SACU samostatne na účely tohto ustanovenia, koná príslušný členský štát SACU v tomto postavení a EÚ zaobchádza s týmto členským štátom ako takým.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté úlohy Rady ministrov vymedzené v článku 15 Dohody z Cotonou, úlohy Spoločnej rady sú tieto:

a)

zodpovednosť za fungovanie a vykonávanie tejto dohody a sledovanie plnenia cieľov;

b)

preskúmavať všetky významné otázky vyplývajúce z tejto dohody, ktoré sú predmetom spoločného záujmu a ovplyvňujú obchod medzi zmluvnými stranami;

c)

preskúmavať návrhy a odporúčania zmluvných strán na účely revízie tejto dohody;

d)

predkladať primerané odporúčania;

e)

sledovať rozvoj hospodárskych a obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami;

f)

sledovať a hodnotiť vplyv ustanovení tejto dohody o spolupráci na udržateľný rozvoj;

g)

sledovať a hodnotiť pokrok dosiahnutý vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;

h)

vypracovať vlastný rokovací poriadok;

i)

vypracovať rokovací poriadok Výboru pre obchod a rozvoj;

j)

sledovať prácu Výboru pre obchod a rozvoj a

k)

vykonávať akékoľvek iné úlohy podľa tejto dohody.

4.   Spoločná rada môže predložiť Rade ministrov zriadenej v súlade s článkom 15 Dohody z Cotonou pravidelné správy o fungovaní tejto dohody.

Článok 102

Rozhodovacie právomoci a postupy

1.   Na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody má Spoločná rada právomoc prijímať rozhodnutia v súvislosti so všetkými záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Rozhodnutia Spoločného výboru sa prijímajú konsenzom a sú pre zmluvné strany záväzné. Zmluvné strany prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonávanie takýchto rozhodnutí v súlade s príslušnými vnútornými pravidlami.

3.   V procedurálnych záležitostiach a postupoch riešenia sporu Spoločný výbor prijíma rozhodnutia a odporúčania na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

4.   Spoločná rada sa schádza v pravidelných intervaloch, ktoré nepresiahnu obdobie dvoch (2) rokov, ako aj na mimoriadnych zasadnutiach, kedykoľvek to okolnosti vyžadujú, ak sa tak zmluvné strany na tom dohodnú.

Článok 103

Výbor pre obchod a rozvoj

1.   Spoločnej rade pri plnení úloh pomáha Výbor pre obchod a rozvoj zložený zo zástupcov zmluvných strán, obvykle na úrovni vyšších úradníkov.

2.   Výboru pre obchod a rozvoj predsedá striedavo zástupca každej zmluvnej strany na obdobie jedného roka. Prvému zasadnutiu Výboru pre obchod a rozvoj predsedajú spoločne obe zmluvné strany.

3.   Výbor môže zriadiť akékoľvek osobitné technické skupiny pre riešenie osobitných záležitostí, ktoré spadajú do ich právomoci.

4.   Výbor vypracuje rokovací poriadok osobitných technických skupín zriadených podľa odseku 3.

5.   Výbor podáva správy a zodpovedá sa Spoločnej rade.

6.   Výbor prijíma rozhodnutia alebo vydáva odporúčania v prípadoch stanovených v tejto dohode alebo v prípadoch, v ktorých Spoločná rada preniesla naň takúto právomoc. V takomto prípade výbor prijíma rozhodnutia konsenzom.

7.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

v oblasti obchodu:

i)

sleduje a vyhodnocuje vykonávanie rozhodnutí Spoločnej rady;

ii)

uľahčuje a vykonáva dohľad nad vykonávaním ustanovení tejto dohody;

iii)

zvažuje a odporúča Spoločnej rade priority v oblasti spolupráce;

iv)

vydáva odporúčania Spoločnej rade s cieľom predchádzať prípadným konfliktom, v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;

v)

vykonáva akékoľvek ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Spoločná rada;

vi)

dohliada na prácu osobitných technických skupín uvedených v odseku 3;

vii)

sleduje vývoj regionálnej integrácie a hospodárskych a obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami;

viii)

prerokúva a prijíma opatrenia, ktoré môžu uľahčiť obchodné, investičné a podnikateľské príležitosti medzi zmluvnými stranami a

ix)

prerokúva akékoľvek záležitosti týkajúce sa tejto dohody a akékoľvek otázky, ktoré by mohli mať vplyv na dosiahnutie jej cieľov.

b)

v oblasti rozvojovej spolupráce:

i)

monitoruje vykonávanie ustanovení o spolupráci uvedených v tejto dohode a koordinuje túto činnosť s darcami z tretích krajín;

ii)

vydáva odporúčania o obchodnej spolupráci medzi zmluvnými stranami;

iii)

pravidelne preskúmava priority spolupráce stanovené v tejto dohode a v prípade potreby odporúča zaradenie nových priorít;

iv)

preskúmava a prerokúva otázky spolupráce týkajúce sa regionálnej integrácie a vykonávania tejto dohody a

v)

monitoruje a posudzuje vplyv vykonávania tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj zmluvných strán.

ČASŤ VI

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 104

Vymedzenie pojmu „zmluvné strany“ a plnenie povinností

1.   Zmluvnými stranami tejto dohody sú Botswana, Lesotho, Namíbia, Južná Afrika, Svazijsko a Mozambik na jednej strane (ďalej len „štáty SADC-DHP“) a Európska únia alebo jej členské štáty, alebo Európska únia a jej členské štáty v rámci ich príslušných oblastí právomocí vyplývajúcich zo Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) na druhej strane (ďalej len „EÚ“).

2.   Pojem „zmluvná strana“ označuje štáty SADC-DHP konajúce jednotlivo na jednej strane alebo EÚ na strane druhej.

3.   Keď sa v tejto dohode odkazuje na SACU, ako v článkoch 25 ods. 1, 34, 35 a 101 a v časti III, Botswana, Lesotho, Namíbia, Južná Afrika a Svazijsko konajú spoločne, ako sa stanovuje v dohode SACU.

4.   Spoločná rada môže rozhodnúť o upravení uplatňovania odseku 3.

5.   Zmluvné strany prijímajú akékoľvek všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na plnenie svojich záväzkov na základe tejto dohody a zabezpečia, aby boli v súlade s cieľmi stanovenými v tejto dohode.

Článok 105

Výmena informácií

1.   V záujme uľahčenia komunikácie a na zabezpečenie účinného vykonávania tejto dohody zmluvné strany vymenujú po nadobudnutí platnosti tejto dohody koordinátora na výmenu informácií. Vymenovaním koordinátora na výmenu informácií nie je dotknuté osobitné určenie príslušných orgánov podľa osobitných ustanovení tejto dohody.

2.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany koordinátor druhej strany poskytne informácie o úrade alebo úradníkovi zodpovednom za všetky záležitosti týkajúce sa vykonávania tejto dohody, ako aj zabezpečí požadovanú podporu na uľahčenie komunikácie so žiadajúcou zmluvnou stranou.

3.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany druhá zmluvná strana poskytne v rozsahu prípustnom zo zákona informácie a bez odkladu odpovie na akúkoľvek otázku týkajúcu sa existujúceho alebo navrhovaného opatrenia, ktoré by mohlo mať vplyv na obchod medzi zmluvnými stranami.

Článok 106

Transparentnosť

1.   Zmluvná strana zverejní alebo sprístupní verejnosti svoje zákony, iné právne predpisy, postupy a administratívne rozhodnutia, ako aj všetky ďalšie záväzky podľa medzinárodnej dohody týkajúcej sa akejkoľvek obchodnej záležitosti, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda. Všetky takéto opatrenia prijaté po nadobudnutí platnosti tejto dohody sa oznámia druhej zmluvnej strane.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tejto dohody týkajúce sa transparentnosti, považujú sa informácie uvedené v tomto článku za oznámené druhej zmluvnej strane, keď sa sprístupnili:

a)

prostredníctvom náležitého oznámenia Svetovej obchodnej organizácii alebo

b)

na oficiálnom, bezplatnom a verejne prístupnom webovom sídle alebo

c)

koordinátorovi druhej zmluvnej strany.

Keď však EÚ poskytla takéto informácie a tieto neboli oznámené Svetovej obchodnej organizácii prostredníctvom oficiálneho, bezplatného a verejne prístupného webového sídla, štáty SADC-DHP, ktoré majú z dôvodu obmedzených kapacít problémy s prístupom na takéto webové sídlo, môžu požiadať EÚ, aby poskytla takéto informácie príslušnému koordinátorovi.

3.   Žiadne z ustanovení tejto dohody neukladá žiadnej zo zmluvných strán povinnosť poskytovať dôverné informácie, ktorých zverejnenie by bolo prekážkou v presadzovaní práva alebo by bolo inak v rozpore s verejným záujmom, alebo by poškodilo legitímne obchodné záujmy určitých podnikov, či už verejných alebo súkromných, okrem prípadu, že by ich zverejnenie bolo nevyhnutné v rámci konania o urovnaní sporu podľa tejto dohody. Ak rozhodcovský tribunál zriadený podľa ČASTI III považuje takéto zverejnenie za nevyhnutné, zabezpečí plnú ochranu dôvernosti informácií.

Článok 107

Dočasné ťažkosti pri vykonávaní

Zmluvná strana, ktorá narazí na ťažkosti pri plnení svojich povinností podľa tejto dohody v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo jej kontroly, okamžite túto záležitosť predloží Spoločnej rade.

Článok 108

Regionálne preferencie

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody neukladá žiadnej zo zmluvných strán povinnosť poskytnúť druhej zmluvnej strane akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie, než ktoré uplatňuje táto zmluvná strana ako súčasť jej procesu regionálnej integrácie.

2.   Akékoľvek priaznivejšie zaobchádzanie a zvýhodnenie, ktoré môže ktorýkoľvek štát SADC-DHP udeliť podľa tejto dohody EÚ, sa vzťahuje aj na každý štát SADC-DHP.

Článok 109

Najvzdialenejšie regióny EÚ

1.   Vzhľadom na zemepisnú blízkosť najvzdialenejších regiónov EÚ a štátov SADC-DHP a s cieľom posilniť hospodárske a sociálne väzby medzi týmito regiónmi a štátmi SADC-DHP zmluvné strany dbajú na to, aby medzi najvzdialenejšími regiónmi EÚ a štátmi SADC-DHP uľahčili spoluprácu vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Ciele vymedzené v odseku 1 sa, kdekoľvek to je možné, dosahujú prostredníctvom podpory spoločnej účasti štátov SADC-DHP a najvzdialenejších regiónov EÚ na rámcových a osobitných programoch EÚ v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

3.   Európska únia sa usiluje zabezpečiť koordináciu medzi rôznymi finančnými nástrojmi kohéznych a rozvojových politík EÚ s cieľom podporiť spoluprácu medzi štátmi SADC-DHP a najvzdialenejšími regiónmi EÚ v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

4.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nebráni EÚ, aby uplatňovala existujúce opatrenia zamerané na nápravu štrukturálnej hospodárskej a sociálnej situácie v najvzdialenejších regiónoch v súlade s článkom 349 ZFEÚ. Toto ustanovenie nedovoľuje zachovať obchodné clá medzi inými stranami než tie, ktoré sú dovolené na základe odseku 2 ČASTI III PRÍLOHY I.

Článok 110

Vzťah k Dohode z Cotonou

1.   S výnimkou ustanovení o rozvojovej spolupráci stanovených v hlave II časti 3 Dohody z Cotonou majú v prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami tejto dohody a ustanoveniami hlavy II časti 3 Dohody z Cotonou vo veci predmetného rozporu prednosť ustanovenia tejto dohody.

2.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že bráni ktorejkoľvek zmluvnej strane prijať primerané opatrenia podľa Dohody z Cotonou.

Článok 111

Vzťah k dohode o obchode, rozvoji a spolupráci

Vzťah medzi touto dohodou a dohodou o obchode, rozvoji a spolupráci sa riadi ustanoveniami protokolu 4.

Článok 112

Vzťah k Dohode o založení WTO

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadne z ustanovení tejto dohody im neukladá povinnosť konať spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťami v rámci Svetovej obchodnej organizácie.

Článok 113

Nadobudnutie platnosti (6)

1.   Táto dohoda sa podpíše, ratifikuje alebo schváli v súlade s uplatniteľnými ústavnými alebo vnútornými pravidlami a postupmi každej zmluvnej strany.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť tridsať (30) dní po uložení poslednej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení.

3.   Do nadobudnutia platnosti tejto dohody sa EÚ a štáty SADC-DHP dohodli uplatňovať ustanovenia tejto dohody, ktoré spadajú do ich príslušných právomocí (ďalej len „predbežné vykonávanie“). Možno to uskutočniť buď predbežným vykonávaním tam, kde je to možné, alebo ratifikáciou tejto dohody.

4.   Táto dohoda sa predbežne vykonáva medzi EÚ a štátom SADC-DHP desať (10) dní po doručení oznámenia o predbežnom vykonávaní od strany EÚ alebo o ratifikácii alebo predbežnom vykonávaní od tohto štátu SADC-DHP, podľa toho, čo nastane neskôr.

5.   Predbežné vykonávanie tejto dohody medzi EÚ a členom SACU vylučuje koncesie týkajúce sa prístupu na poľnohospodársky trh a koncesie týkajúce sa prístupu na trh rybného hospodárstva uvedené v článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 1, ktoré sú označené v colných sadzobníkoch hviezdičkou (*), ako sú stanovené v prílohách I a II, a to až dovtedy, kým všetci členovia SACU neratifikujú alebo predbežne nevykonávajú túto dohodu.

6.   Predbežné vykonávanie alebo nadobudnutie platnosti tejto dohody medzi EÚ a členom SACU vylučuje koncesie týkajúce sa prístupu na poľnohospodársky trh uvedené v článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 1, ktoré sú v colných sadzobníkoch označené hviezdičkou (*), ako sú stanovené v prílohách I a II, a to až dovtedy, kým nesplnia podmienky stanovené v článku 16 protokolu 3.

7.   Oznámenia týkajúce sa predbežného vykonávania alebo ratifikácie sa zasielajú generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie, ktorý je depozitárom tejto dohody. Overené kópie oznámení sa podávajú výkonnému tajomníkovi sekretariátu SADC.

8.   Ak sa zmluvné strany rozhodnú ešte predtým, ako táto dohoda nadobudne platnosť, že ju budú predbežne vykonávať, platí domnienka, že všetky odkazy v tejto dohode na dátum nadobudnutia platnosti sa považujú za odkazy na dátum nadobudnutia platnosti tohto predbežného vykonávania.

Článok 114

Trvanie

1.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Každá zmluvná strana môže druhej zmluvnej strane písomne oznámiť svoj úmysel vypovedať túto dohodu.

3.   Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť (6) mesiacov po oznámení uvedenom v odseku 2.

Článok 115

Územná pôsobnosť

1.   Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktoré sa vzťahuje ZEÚ a ZFEÚ, a za podmienok v nich stanovených, a na druhej strane na územia štátov SADC-DHP.

2.   Používanie pojmu „územie“ v tejto dohode je potrebné chápať v tomto zmysle.

Článok 116

Doložka o preskúmaní

1.   Zmluvné strany sa dohodli preskúmať túto dohodu v celom rozsahu najneskôr päť (5) rokov po nadobudnutí jej platnosti. Takéto preskúmanie sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté prípady úprav, preskúmania alebo revízií, ktoré sú v tejto dohode stanovené inak, ako napríklad tie, ktoré sa predpokladajú podľa článkov 12 ods. 2, 16 ods. 8, 17 ods. 5, 18 ods. 5, 26 ods. 10, 33 ods. 3, 35 ods. 6 a 65 písm. e).

2.   Pokiaľ ide o vykonávanie tejto dohody, každá zmluvná strana môže podávať návrhy zamerané na prispôsobenie obchodnej spolupráce na základe skúseností získaných v priebehu jej vykonávania.

3.   Zmluvné strany súhlasia s tým, že túto dohodu môže byť potrebné preskúmať vzhľadom na ďalší vývoj medzinárodných hospodárskych vzťahov a uplynutie platnosti Dohody z Cotonou.

Článok 117

Zmeny

1.   Ktorákoľvek zmluvná strana môže predložiť Spoločnej rade na zváženie a schválenie návrhy na zmeny tejto dohody.

2.   Zmeny tejto dohody sa po prijatí Spoločnou radou predložia zmluvným stranám na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie v súlade s ich príslušnými ústavnými alebo vnútroštátnymi právnymi požiadavkami.

Článok 118

Pristúpenie nových členských štátov k EÚ

1.   Spoločná rada bude upovedomená o každej žiadosti o členstvo v EÚ, ktorú podá tretí štát. Počas rokovaní medzi EÚ a kandidátskym štátom EÚ poskytne štátom SADC-DHP všetky príslušné informácie. Štáty SADC-DHP informujú o svojich obavách a môžu požiadať EÚ o konzultácie, aby EÚ ich mohla vziať plne do úvahy. Európska únia informuje štáty SADC-DHP o každom pristúpení štátu k EÚ.

2.   Každý nový členský štát Európskej únie sa odo dňa pristúpenia k EÚ stáva zmluvnou stranou tejto dohody prostredníctvom doložky s takýmto účinkom zakotvenej v akte o pristúpení. Ak v akte o pristúpení k Únii nie je ustanovené takéto automatické pristúpenie členského štátu EÚ k tejto dohode, pristúpi k nej dotknutý členský štát EÚ uložením aktu o pristúpení na generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý zašle overené kópie štátom SADC-DHP.

3.   Zmluvné strany preskúmajú účinky pristúpenia nových členských štátov EÚ na túto dohodu. Spoločná rada môže rozhodnúť o akýchkoľvek prechodných alebo pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.

Článok 119

Pristúpenie

1.   Tretí štát alebo organizácia, ktoré majú právomoc v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, môžu požiadať o pristúpenie k tejto dohode. Ak Spoločná rada súhlasí, že takúto žiadosť zváži, strany a štát alebo organizácia žiadajúca o pristúpenie uskutočnia rokovania o podmienkach pristúpenia. Protokol o pristúpení schváli Spoločná rada a následne bude predložený na ratifikáciu, prijatie alebo schválenie v súlade s príslušnými ústavnými alebo vnútroštátnymi právnymi požiadavkami zmluvných strán.

2.   Zmluvné strany preskúmajú účinky pristúpenia na túto dohodu. Spoločná rada môže rozhodnúť o akýchkoľvek prechodných alebo pozmeňujúcich opatreniach, ktoré môžu byť potrebné.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 sa zmluvné strany dohodli, že v prípade žiadosti Angoly o pristúpenie k tejto dohode, podanej Spoločnej rade, by sa rokovania o podmienkach pristúpenia mali viesť na základe tejto dohody, pri zohľadnení osobitnej situácie Angoly.

Článok 120

Jazyky a autentické znenia

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozporu sa odkáže na jazyk, v ktorom bola táto dohoda dojednaná.

Článok 121

Prílohy

Prílohy, protokoly a poznámky k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 122

Práva a povinnosti podľa tejto dohody

Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, že osobám udeľuje iné práva či ukladá iné povinnosti, ako sú práva a povinnosti, ktoré medzi zmluvnými stranami vznikli na základe medzinárodného práva verejného.

Na dôkaz čoho splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Съставено в Казан на десети юни две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Kasane el diez de junio de dos mil dieciséis.

V Kasane dne desátého června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Kasane, den tiende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Kasane am zehnten Juni zweitausendundsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunikuu kümnendal päeval Kasanes.

Έγινε στο Κασάνε, στις δέκα Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Kasane on the tenth day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Kasane, le dix juin deux mille seize.

Sastavljeno u Kasaneu desetog lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Kasane, addì dieci giugno duemilasedici.

Kasanē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada desmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dešimtą dieną Kasanėje.

Kelt Kasanében, a kétezer-tizenhatodik év június havának tizedik napján.

Magħmul f'Kasane fl-għaxar jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Kasane, tien juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Kasane dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Kasane, em dez de junho de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Kasane, la zece iunie două mii șaisprezece.

V Kasane desiateho júna roku dvetisíc šestnásť.

V Kasaneju, deseti dan junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Kasanessa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Kasane den tionde juni år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For the Republic of Botswana

Image

For the Kingdom of Lesotho

Image

Pela República de Moçambique

Image

For the Republic of Namibia

Image

For the Republic of South Africa

Image

For the Kingdom of Swaziland

Image


(1)  Pojem „EÚ“ používaný v tejto dohode je vymedzený v článku 104.

(2)  Na účely tohto článku pojem „budovanie kapacít“ môže zahŕňať najmä odbornú prípravu, inštitucionálny rozvoj, organizačný rozvoj (štruktúry a postupy), prevádzkovú podporu a postupy medziinštitucionálnej komunikácie a spolupráce.

(3)  Pojmy „tovar“ a „výrobok“ majú rovnaký význam, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak.

(4)  Daň, ktorá spĺňa požiadavky prvej vety tohto odseku, sa považuje za nekonzistentnú s ustanoveniami v jeho druhej vete iba v prípadoch, keď došlo k hospodárskej súťaži medzi spoplatneným výrobkom na jednej strane a priamo si konkurujúcim alebo nahraditeľným výrobkom na strane druhej.

(5)  Výnimka stanovená v tomto pododseku sa vzťahuje aj na akúkoľvek dohodu o surovinách, ktorá je v súlade so zásadami schválenými uznesením Hospodárskej a sociálnej rady č. 30 (IV) z 28. marca 1947.

(6)  Zmluvné strany pripojeného Protokolu o zemepisných označeniach a o obchodovaní s vínom a liehovými nápojmi vykonajú záväzky prevzaté uvedeným protokolom.


ZOZNAM PRÍLOH A PROTOKOLOV

PRÍLOHA I:

Colné sadzby EÚ na výrobky s pôvodom v štátoch SADC-DHP

PRÍLOHA II:

Colné sadzby Colnej únie Južnej Afriky (SACU) na výrobky s pôvodom v EÚ

PRÍLOHA III:

Colné sadzby Mozambiku na výrobky s pôvodom v EÚ

PRÍLOHA IV:

Ochranné opatrenia v poľnohospodárskej oblasti

PRÍLOHA V:

Prechodné ochranné opatrenia Botswany, Lesotha, Namíbie a Svazijska

PRÍLOHA VI:

Prioritné výrobky a odvetvia SFS

PROTOKOL 1:

O vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a o metódach administratívnej spolupráce

PROTOKOL 2:

Vzájomná administratívna pomoc v colných záležitostiach

PROTOKOL 3:

Zemepisné označenia a obchodovanie s vínom a liehovými nápojmi

PROTOKOL 4:

O vzťahu medzi touto dohodou a dohodou o obchode, rozvoji a spolupráci

ZÁVEREČNÝ AKT

 


PRÍLOHA I

COLNÉ SADZBY EÚ NA VÝROBKY S PÔVODOM V ŠTÁTOCH SADC-DHP

ČASŤ I

Všeobecné poznámky

1.

Ak sa kategória postupného znižovania cla označuje písmenom, koncesia alebo časť koncesie, ako sú uvedené v tejto PRÍLOHE, sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody v zmysle článku 113 ods. 2 alebo od príslušného dňa predbežného uplatňovania tejto dohody v zmysle článku 113 ods. 4, podľa toho, čo nastane skôr, na tovar s pôvodom v štáte SADC-DHP a predložený na colné odbavenie v EÚ.

2.

Ak kategória postupného znižovania cla označená písmenom je navyše označená hviezdičkou („*“), koncesia alebo časť koncesie, ako sú uvedené v tejto PRÍLOHE, sa uplatňujú odo dňa, keď sú obe podmienky uvedené v článku 113 ods. 5 a ods. 6 splnené, na tovar s pôvodom v štáte SADC-DHP a predložený na colné odbavenie v EÚ.

3.

Ak sa v stĺpci zoznamu v ČASTI II s názvom „kategória postupného znižovania cla pre Južnú Afriku“ uvádza colná sadzba namiesto kategórie postupného znižovania cla označenej písmenom, tak toto clo, ako je opísané v tejto PRÍLOHE, sa uplatňuje odo dňa uvedeného v odseku 1.

4.

Všeobecné odkazy na určitú kategóriu výrobkov, ktoré sa v oddieloch A a B nachádzajú v hranatých zátvorkách, slúžia len na orientačné účely. Rozsah výrobkov každej kategórie postupného znižovania cla je uvedený v ČASTI II tohto zoznamu.

5.

Okrem požiadaviek stanovených v článku 23 ods. 5 EÚ oznámi ministerstvu obchodu a priemyslu Južnej Afriky ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody svoj zoznam ciel, ktorý sa uplatňuje v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody na tovar s pôvodom v Južnej Afrike a ktorý je uvedený v kategórii postupného znižovania cla „B*“ a „C *“. Po oznámení, ako je stanovené v tomto odseku, EÚ zverejní tento zoznam podľa svojich vlastných vnútorných postupov a do jedného mesiaca po oznámení. Výbor pre obchod a rozvoj prijme na svojom prvom zasadnutí po oznámení a uverejnení tento zoznam oznámený EÚ.

ODDIEL A

Odstránenie ciel

6.

Pokiaľ nie je v zozname EÚ obsiahnutom v časti II tejto PRÍLOHY stanovené inak, na odstránenie ciel EÚ sa podľa článku 24 uplatňujú tieto kategórie postupného znižovania cla:

a)

clá na tovar s pôvodom, ktorý je v zozname EÚ uvedený v kategórii postupného znižovania cla „A“, sa odstránia ku dňu, ktorý je uvedený v odseku 1 tejto PRÍLOHY;

b)

clá na tovar s pôvodom, ktorý je v zozname EÚ uvedený v kategórii postupného znižovania cla „A*“, sa odstránia ku dňu, ktorý je uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY;

c)

[ryby] clá na tovar s pôvodom, ktorý je v zozname EÚ uvedený v kategórii postupného znižovania cla „B*“, sa budú postupne znižovať v súlade s týmito ustanoveniami:

i)

ku dňu uvedenému v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 83 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

ii)

dňa 1. januára nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 67 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

iii)

rok po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 50 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

iv)

dva (2) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 33 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

v)

tri (3) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 17 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody a

vi)

štyri (4) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY, sa zvyšné clá odstraňujú.

d)

[ryby] clá na tovar s pôvodom, ktorý je v zozname EÚ uvedený v kategórii postupného znižovania cla „C*“, sa budú postupne znižovať v súlade s týmito ustanoveniami:

i)

ku dňu uvedenému v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 90 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

ii)

dňa 1. januára nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 80 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

iii)

rok po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 70 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

iv)

dva (2) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 60 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

v)

tri (3) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 50 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

vi)

štyri (4) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 40 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

vii)

päť (5) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 30 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

viii)

šesť (6) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 20 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody;

ix)

sedem (7) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 10 percent cla EÚ uplatňovaného na tovar s pôvodom v Južnej Afrike v deň pred nadobudnutím platnosti tejto dohody a

x)

osem (8) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY, sa zvyšné clá odstraňujú.

e)

[sladké pomaranče] clá na tovar s pôvodom, ktorý je v zozname EÚ uvedený v kategórii postupného znižovania cla „D*“, sú odo dňa, ktorý je uvedený v odseku 1 tejto PRÍLOHY, vyňaté zo záväzkov týkajúcich sa zníženia cla, a to s výnimkou období od:

1. júna do 15. októbra, počas ktorého sa neuplatňuje žiadne clo a

od 16. októbra do 30. novembra, a s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY, počas ktorého sa clá budú postupne znižovať v súlade s týmito ustanoveniami:

i)

v deň uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 91 percent základného cla;

ii)

dňa 1. januára nasledujúceho po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 82 percent základného cla;

iii)

jeden rok po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 73 percent základného cla;

iv)

dva (2) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 64 percent základného cla;

v)

tri (3) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 55 percent základného cla;

vi)

štyri (4) roky po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 45 percent základného cla;

vii)

päť (5) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 36 percent základného cla;

viii)

šesť (6) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 27 percent základného cla;

ix)

sedem (7) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 18 percent základného cla;

x)

osem (8) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 9 percent základného cla, a

xi)

deväť(9) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY, sa zvyšné clá odstraňujú.

7.

Clá na tovar s pôvodom, ktorý je v zozname EÚ uvedený v položkách v kategórii postupného znižovania cla „X“, sú vyňaté zo záväzkov týkajúcich sa zníženia cla.

ODDIEL B

Colné kvóty na osobitný tovar

8.

Colné kvóty, ktoré EÚ poskytuje podľa tejto dohody, sa riadia podľa zásady „prvé prijaté, prvé vybavené“.

9.

Colné kvóty, ktorá sa uplatňovali na dovoz výrobkov pochádzajúcich z Južnej Afriky podľa dohody o obchode, rozvoji a spolupráci do EÚ, ktoré sú poskytnuté v rámci tejto dohody za rovnakých podmienok, sa uplatňujú odo dňa uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY. Ak je dátum uvedený v odseku 1 tejto PRÍLOHY po 1. januári a pred 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo výrobku dovezeného do EÚ v rámci colných kvót dohody o obchode, rozvoji a spolupráci od 1. januára roku po dni uvedenom v odseku 1 tejto PRÍLOHY do príslušného dátumu sa odpočíta od množstva výrobku, ktoré môže byť dovezené do EÚ v rámci príslušných colných kvót stanovených v tejto dohode.

10.

S clami na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v tomto oddiele, hoci nebolo označené ako také v zozname EÚ, sa zaobchádza podľa kategórie postupného znižovania cla „X“, ako sa stanovuje v odseku 7 oddielu A.

11.

Bez ohľadu na článok 116 zmluvné strany na žiadosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán preskúmajú správu colných kvót, a to aj so zreteľom na ich účinnosť pri zabezpečovaní vyčerpania colných kvót. Zmluvné strany môžu predkladať odporúčania na úpravu uplatňovania colných kvót na základe tohto preskúmania.

12.

Na colné kvóty udelené EÚ sa podľa článku 24 ods. 2 uplatňujú tieto kategórie postupného znižovania cla:

a)

[sušené odstredené mlieko] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „E*“, ktoré je s účinnosťou od dňa uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

500

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

b)

[maslo] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „F*“, ktoré je s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

500

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

c)

[kvety: ruže, orchidey a chryzantémy] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „G*“, ktoré je s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Po roku 2020 sa colné kvóty zvýšia o 15 metrických ton ročne.

Tieto colné kvóty sa v rámci kalendárneho roka uplatňujú od 1. júna do 31. októbra na orchidey (KN 0603 13 00), a od 1. novembra do 31. mája na ruže (KN 0603 11 00) a chryzantémy (KN 0603 14 00).

Clá na orchidey (KN 0603 13 00) sa okrem toho od 1. novembra do 31. mája odstraňujú a takýto tovar je počas tohto obdobia povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok.

Clá a colné kvóty na tovar s pôvodom uvedeným v kategórii postupného znižovania sa s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY odstraňujú.

d)

[kvety: ľalie a „ostatné“] celkové množstvo tovar s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „H*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok od 1. júna do 31. októbra, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

870

2016

888

2017

906

2018

924

2019

942

2020

960

Po roku 2020 sa colné kvóty zvýšia o 18 metrických ton ročne.

Clá na tovar s pôvodom sa okrem toho od 1. novembra do 31. mája odstraňujú a takýto tovar je počas tohto obdobia povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok.

Clá a colné kvóty na tovar s pôvodom uvedeným v kategórii postupného znižovania sa s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY odstraňujú.

e)

[kvety: iné ako čerstvé] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „I*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 25 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

725

2016

740

2017

755

2018

770

2019

785

2020

800

Po roku 2020 sa colné kvóty zvýšia o 15 metrických ton ročne.

Clá a colné kvóty na tovar s pôvodom uvedeným v kategórii postupného znižovania sa s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY odstraňujú.

f)

[jahody] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „J*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

370,0

2016

377,5

2017

385,0

2018

392,5

2019

400,0

2020

407,5

Po roku 2020 sa colné kvóty zvýšia o 7,5 metrických ton ročne.

g)

[cukor] celkové množstvá tovaru pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „K*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, sú uvedené ďalej:

Množstvo rafinovaného cukru alebo trstinového cukru určeného na rafináciu

(metrické tony)

 

Množstvo trstinového cukru určeného na rafináciu

(metrické tony)

50 000

 

100 000

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

h)

[biely kryštalický prášok] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „L*“, ktoré je s účinnosťou od dňa uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

500

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

i)

[citrusové džemy] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „M*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

100

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

j)

[konzervované ovocie, okrem tropického konzervovaného ovocia] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „N*“, ktoré je s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo hrušiek, marhúľ a broskýň

(metrické tony)

Množstvo zmesí iného ako tropického ovocia

(metrické tony)

2015

59 630,25

26 552,20

2016

60 866,00

27 102,40

2017

62 102,75

27 652,60

2018

63 339,50

28 202,80

2019

64 576,25

28 753,00

2020

65 813,00

29 303,20

Po roku 2020 sa colné kvóty zvýšia o 1 236,75 metrických ton ročne, pokiaľ ide o hrušky, marhule a broskyne a o 550,20 metrických ton ročne, pokiaľ ide o zmesy iného ako tropického ovocia.

S účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY:

celkové množstvo tovaru s pôvodom v tejto kategórii postupného znižovania povolené dovážať každý kalendárny rok je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

57 156

clá sa budú postupne znižovať v súlade s týmito ustanoveniami:

i)

v deň uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 45 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

ii)

dňa 1. januára nasledujúceho po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 41 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

iii)

jeden rok po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 36 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

iv)

dva (2) roky po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 32 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

v)

tri (3) roky po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 27 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

vi)

štyri (4) roky po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 23 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

vii)

päť (5) rokov po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 18 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod

viii)

šesť (6) rokov po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 14 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

ix)

sedem (7) rokov po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 9 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod;

x)

osem (8) rokov po 1. januári nasledujúcom po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa každé clo zníži na 5 percent sadzby uplatňovanej podľa doložky najvyšších výhod a

xi)

deväť rokov (9) rokov po 1. januári nasledujúcom po dni uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY, sa zvyšné clá odstraňujú.

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, je 57 156 metrických ton znížených o množstvo dovezené v rámci colných kvót dohody o obchode, rozvoji a spolupráci a tejto dohody od 1. januára daného roku do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY.

k)

[konzervované tropické ovocie] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „O*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

2 900

2016

2 960

2017

3 020

2018

3 080

2019

3 140

2020

3 200

Po roku 2020 sa colné kvóty zvýšia o 60 metrických ton ročne.

S účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY sa clá na tovar patriaci pod číselný znak KN 2007 99 50 tejto kategórie postupného znižovania cla odstránia a dovoz takéhoto tovaru prestane podliehať colným kvótam, resp. započítavať do ich čerpania.

l)

[mrazená pomarančová šťava] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „P*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

1 015

2016

1 036

2017

1 057

2018

1 078

2019

1 099

2020

1 120

Po roku 2020 sa množstvá colných kvót zvýšia o 21 metrických ton ročne.

Clá na tovar s pôvodom v rámci tejto colnej kvóty sa s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY odstraňujú.

m)

[jablková šťava a ananásová šťava] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „Q*“, ktoré je s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(metrické tony)

2015

7 250

2016

7 400

2017

7 550

2018

7 700

2019

7 850

2020

8 000

Po roku 2020 sa množstvá v rámci colnej kvóty zvýšia o 150 metrických ton ročne.

S účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY:

sa clá a colné kvóty na tovar patriaci pod číselný znak KN EÚ 2009 41 92 (okrem tovaru s hodnotou nepresahujúcou 30 EUR na 100 kg čistej váhy) a na tovar patriaci pod číselný znak KN EÚ 2009 49 30 tejto kategórie postupného znižovania odstránia a

celkové množstvo tovaru s pôvodom pre zvyšný tovar v tejto kategórii postupného znižovania cla, ktoré je povolené dovážať s colnou sadzbou 50 % podľa platnej doložky najvyšších výhod každý kalendárny rok, je 47 % celkového množstva podľa tabuľky uvedenej vyššie pre rok, v ktorom nastane deň uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY.

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, je 47 % celkového množstva podľa tabuľky uvedenej vyššie pre rok, v ktorom nastane deň uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY, znížených o tento zvyšný tovar dovezený v rámci colných kvót dohody o obchode, rozvoji a spolupráci a tejto dohody od 1. januára daného roku do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY.

V nasledujúcich kalendárnych rokoch sa množstvá v rámci colnej kvóty každoročne zvýšia o 70,5 metrických ton, okrem obdobia desiatich (10) kalendárnych rokov od kalendárneho roku po dátume uvedenom v odseku 2 tejto PRÍLOHY, počas ktorého sa množstvá v rámci colnej kvóty každoročne zvýšia o ďalších 46,5 metrických ton, čo bude predstavovať každoročný nárast o 117,0 metrických ton.

n)

[aktívne droždie ] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „R*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

350

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

o)

[víno]

1.   liberalizované vína

Clá na tovar s pôvodom, ktorý je v položkách v kategórii postupného znižovania cla „S“ a „S*“, ktorý:

i)

má skutočný objemový alkoholometrický titer presahujúci 18 %, alebo

ii)

má skutočný objemový alkoholometrický titer nepresahujúci 13 %, iný ako biele víno a iný ako v nádobách s objemom 2 litre alebo menej,

sa odstránia a takýto tovar je povolené dovážať bez cla, s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY.

2.   Colné kvóty dohody o obchode, rozvoji a spolupráci

Celkové množstvo iného tovaru s pôvodom ako sú liberalizované vína, v kategórii postupného znižovania cla „S“, ktorý má skutočný objemový alkoholometrický titer nepresahujúci 15 %, ktoré je s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 1 tejto PRÍLOHY do dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Množstvo

(litre)

2015

49 067 000

2016

50 126 000

2017

51 185 000

2018

52 244 000

2019

53 303 000

2020

54 362 000

Po roku 2020 sa množstvá v rámci colnej kvóty zvýšia o 1 059 000 litrov ročne.

3.   Colné kvóty uplatňované od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY:

Celkové množstvo iného tovaru s pôvodom ako sú liberalizované vína, v kategórii postupného znižovania cla „S“ a „S*“, ktoré je s účinnosťou od dátumu uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Rok

Kvóta na víno A:

Množstvo vína v nádobách s objemom nepresahujúcim 2 litre

(litre)

Kvóta na víno B:

Množstvo vína v nádobách s akýmkoľvek objemom

(litre)

1

77 000 000

33 000 000

2

77 741 300

33 317 700

3

78 482 600

33 635 400

4

79 223 900

33 953 100

5

79 965 200

34 270 800

V nasledujúcich kalendárnych rokoch sa colné kvóty každoročne zvýšia o 741 300 litrov, pokiaľ ide o výrobky v rámci kvóty na víno A, a o 317 700 litrov, pokiaľ ide o výrobky v rámci kvóty na víno B.

Od 1. septembra každého roku je možné výrobky v nádobách s akýmkoľvek objemom dovážať v rámci kvóty na víno A až do konca daného kalendárneho roku.

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, budú kombinované množstvo kvóty na víno A a kvóty na víno B na zvyšok tohto kalendárneho roku predstavovať súčet:

a)

množstva colnej kvóty dohody o obchode, rozvoji a spolupráci v danom kalendárnom roku, zníženého o množstvo dovezené v rámci kvóty pred dňom uvedeným v odseku 2 tejto PRÍLOHY a

b)

110 miliónov litrov, znížených o množstvo colnej kvóty dohody o obchode, rozvoji a spolupráci v danom kalendárnom roku, pričom takto dosiahnutý výsledný rozdiel sa zníži pro rata k počtu dní, ktoré zostávajú v danom kalendárnom roku.

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY pred 31. augustom toho istého kalendárneho roka, množstvo v rámci uvedených colných kvót sa až do 31. augusta daného roku rozdelí medzi kvótu na víno A a kvótu na víno B v rovnakom pomere, ako sa uvádza v tabuľke uvedenej vyššie na rok 1 (70:30). Od 1. septembra daného roku je možné výrobky v nádobách s akýmkoľvek objemom dovážať v rámci kvóty na víno A až do konca daného kalendárneho roku.

Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 11 tejto PRÍLOHY, je možné preskúmať množstvá pridelené na kvótu na víno A a kvótu na víno B, ako aj dátum, od ktorého je možné v rámci kvóty na víno A dovážať víno v nádobách

p)

[etanol] celkové množstvo tovaru s pôvodom v kategórii postupného znižovania cla „T*“, ktoré je s účinnosťou odo dňa uvedeného v odseku 2 tejto PRÍLOHY povolené dovážať bez cla každý kalendárny rok, je uvedené ďalej:

Množstvo

(metrické tony)

80 000

Ak je dátum uvedený v odseku 2 tejto PRÍLOHY medzi 1. januárom a 31. decembrom toho istého kalendárneho roka, množstvo colnej kvóty, ktoré sa uplatňuje na zvyšok tohto kalendárneho roku, sa zníži pro rata na zvyšný počet dní príslušného kalendárneho roka.

ČASŤ II

Zoznam colných sadzieb EÚ

Vzťah ku kombinovanej nomenklatúre (KN) Európskeho spoločenstva

Ustanovenia tohto zoznamu sú vo všeobecnosti vyjadrené odkazom na KN a výklad ustanovení tohto zoznamu vrátane výrobkov uvedených v podpoložkách tohto zoznamu sa riadi všeobecnými poznámkami, poznámkami k oddielom a poznámkami ku kapitolám KN. Pokiaľ sú ustanovenia tohto zoznamu totožné s ustanoveniami KN, ustanovenia tohto zoznamu majú rovnaký význam ako zodpovedajúce ustanovenia KN.

PRÍLOHA I: Colné sadzby EÚ na výrobky s pôvodom v štátoch SADC DHP

KN 2014

Opis tovaru

Odvetvie

Clá uvedené na informatívne účely

Kategória postupného znižovania cla pre Južnú Afriku

Kategória postupného znižovania cla pre BLMNS

Poznámka

I

TRIEDA I – ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY

 

 

 

 

 

01

KAPITOLA 1 – ŽIVÉ ZVIERATÁ

 

 

 

 

 

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

 

 

 

 

 

 

Kone

 

 

 

 

 

0101 21 00

– –

Plemenné čistokrvné zvieratá

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0101 29

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0101 29 10

– – –

Jatočné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0101 29 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

11,5 %

A

A

 

0101 30 00

Somáre

Poľnohospodárstvo

7,7 %

A

A

 

0101 90 00

Ostatné

Poľnohospodárstvo

10,9 %

A

A

 

0102

Živé hovädzie zvieratá

 

 

 

 

 

 

Dobytok

 

 

 

 

 

0102 21

– –

Plemenné čistokrvné zvieratá

 

 

 

 

 

0102 21 10

– – –

Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0102 21 30

– – –

Kravy

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0102 21 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0102 29

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0102 29 05

– – –

Podrodu Bibos alebo podrodu Poephagus

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0102 29 10

– – – –

S hmotnosťou nepresahujúcou 80 kg

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 k tejto dohode považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

 

– – – –

S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg

 

 

 

 

 

0102 29 21

– – – – –

Jatočné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 29 29

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

 

– – – –

S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg

 

 

 

 

 

0102 29 41

– – – – –

Jatočné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 29 49

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

 

– – – –

S hmotnosťou presahujúcou 300 kg

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili)

 

 

 

 

 

0102 29 51

– – – – – –

Jatočné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 29 59

– – – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

 

– – – – –

Kravy

 

 

 

 

 

0102 29 61

– – – – – –

Jatočné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 29 69

– – – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

 

– – – – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0102 29 91

– – – – – –

Jatočné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 29 99

– – – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

 

Byvoly

 

 

 

 

 

0102 31 00

– –

Plemenné čistokrvné zvieratá

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0102 39

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0102 39 10

– – –

Domáce druhy

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 39 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0102 90

Ostatné

 

 

 

 

 

0102 90 20

– –

Plemenné čistokrvné zvieratá

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0102 90 91

– – –

Domáce druhy

Poľnohospodárstvo

10,2 % + 93,1 EUR/100 kg

X

A

Pokiaľ ide o kategóriu postupného znižovania cla pre BLMNS, produkty s pôvodom v Juhoafrickej republike sa na účely článku 4 ods. 15 písm. c) protokolu 1 tejto dohody považujú za dovezené priamo do EÚ v rámci bezcolného a bezkvótového režimu.

0102 90 99

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0103

Živé svine

 

 

 

 

 

0103 10 00

Plemenné čistokrvné zvieratá

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

Ostatné

 

 

 

 

 

0103 91

– –

Vážiace menej ako 50 kg

 

 

 

 

 

0103 91 10

– – –

Domáce druhy

Poľnohospodárstvo

41,2 EUR/100 kg

A

A

 

0103 91 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0103 92

– –

Vážiace 50 kg alebo viac

 

 

 

 

 

 

– – –

Domáce druhy

 

 

 

 

 

0103 92 11

– – – –

Prasnice, ktoré vrhli prasiatka aspoň raz, s hmotnosťou najmenej 160 kg

Poľnohospodárstvo

35,1 EUR/100 kg

A

A

 

0103 92 19

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

41,2 EUR/100 kg

A

A

 

0103 92 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0104

Živé ovce a kozy

 

 

 

 

 

0104 10

Ovce

 

 

 

 

 

0104 10 10

– –

Plemenné čistokrvné zvieratá

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0104 10 30

– – –

Jahňatá (do jedného roka veku)

Poľnohospodárstvo

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0104 10 80

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0104 20

Kozy

 

 

 

 

 

0104 20 10

– –

Plemenné čistokrvné zvieratá

Poľnohospodárstvo

3,2 %

A

A

 

0104 20 90

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

80,5 EUR/100 kg

A

A

 

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

 

 

 

 

 

 

Vážiaca najviac 185 g

 

 

 

 

 

0105 11

– –

Hydina druhu Gallus domesticus

 

 

 

 

 

 

– – –

Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

 

 

 

 

0105 11 11

– – – –

Na znášanie vajec

Poľnohospodárstvo

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 11 19

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

 

– – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0105 11 91

– – – –

Na znášanie vajec

Poľnohospodárstvo

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 11 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 12 00

– –

Moriaky a morky

Poľnohospodárstvo

152 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 13 00

– –

Kačice

Poľnohospodárstvo

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 14 00

– –

Husi

Poľnohospodárstvo

152 EUR/1 000 p/st

A

A

 

0105 15 00

– –

Perličky

Poľnohospodárstvo

52 EUR/1 000 p/st

A

A

 

 

Ostatné

 

 

 

 

 

0105 94 00

– –

Hydina druhu Gallus domesticus

Poľnohospodárstvo

20,9 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0105 99 10

– – –

Kačice

Poľnohospodárstvo

32,3 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 20

– – –

Husi

Poľnohospodárstvo

31,6 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 30

– – –

Moriaky a morky

Poľnohospodárstvo

23,8 EUR/100 kg

A

A

 

0105 99 50

– – –

Perličky

Poľnohospodárstvo

34,5 EUR/100 kg

A

A

 

0106

Ostatné živé zvieratá

 

 

 

 

 

 

Cicavce

 

 

 

 

 

0106 11 00

– –

Primáty

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 12 00

– –

Veľryby, delfíny a sviňuchy (cicavce radu Cetacea); lamantíny a dugongy (cicavce radu Sirenia); tulene, uškatce a mrože (cicavce podradu Pinnipedia)

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 13 00

– –

Ťavy a ostatné ťavovité (Camelidae)

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 14

– –

Králiky a zajace

 

 

 

 

 

0106 14 10

– – –

Domáce králiky

Poľnohospodárstvo

3,8 %

A

A

 

0106 14 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 19 00

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 20 00

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

Vtáky

 

 

 

 

 

0106 31 00

– –

Dravé vtáky

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 32 00

– –

Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 33 00

– –

Pštrosy; emu (Dromaius novaehollandiae)

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 39

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0106 39 10

– – –

Holuby

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0106 39 80

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

Hmyz

 

 

 

 

 

0106 41 00

– –

Včely

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 49 00

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0106 90 00

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

02

KAPITOLA 2 – MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

 

 

 

 

 

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0201 10 00

Trupy a polovičky trupov

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20

Ostatné kusy nevykostené

 

 

 

 

 

0201 20 20

– –

„Kompenzované“ štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 30

– –

Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 141,4 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 50

– –

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 212,2 EUR/100 kg

X

A

 

0201 20 90

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 265,2 EUR/100 kg

X

A

 

0201 30 00

Vykostené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 303,4 EUR/100 kg

X

A

 

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

 

 

 

0202 10 00

Trupy a polovičky trupov

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20

Ostatné kusy nevykostené

 

 

 

 

 

0202 20 10

– –

„Kompenzované“ štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 176,8 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 30

– –

Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 141,4 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 50

– –

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 20 90

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 265,3 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30

Vykostené

 

 

 

 

 

0202 30 10

– –

Predné štvrtiny, celé alebo rozdelené maximálne na päť kusov, každá štvrtina v samostatnom bloku; „kompenzované“ štvrtiny v dvoch blokoch, z ktorých jeden obsahuje prednú štvrtinu, celú alebo delenú maximálne na päť kusov a druhý obsahuje zadnú štvrtinu, okrem sviečkovice, v jednom kuse

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30 50

– –

Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 221,1 EUR/100 kg

X

A

 

0202 30 90

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 304,1 EUR/100 kg

X

A

 

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

 

 

 

Čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0203 11

– –

Trupy a polovičky trupov

 

 

 

 

 

0203 11 10

– – –

Z domácich svíň

Poľnohospodárstvo

53,6 EUR/100 kg

A

A

 

0203 11 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0203 12

– –

Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácich svíň

 

 

 

 

 

0203 12 11

– – – –

Stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

77,8 EUR/100 kg

A

A

 

0203 12 19

– – – –

Pliecka a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 12 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0203 19

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácich svíň

 

 

 

 

 

0203 19 11

– – – –

Predné časti a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 13

– – – –

Chrbty a kusy z nich, nevykostené

Poľnohospodárstvo

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 15

– – – –

Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

46,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0203 19 55

– – – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 59

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 19 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

Mrazená

 

 

 

 

 

0203 21

– –

Trupy a polovičky trupov

 

 

 

 

 

0203 21 10

– – –

Z domácich svíň

Poľnohospodárstvo

53,6 EUR/100 kg

A

A

 

0203 21 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0203 22

– –

Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácich svíň

 

 

 

 

 

0203 22 11

– – – –

Stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

77,8 EUR/100 kg

A

A

 

0203 22 19

– – – –

Pliecka a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 22 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0203 29

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

 

– – –

Z domácich svíň

 

 

 

 

 

0203 29 11

– – – –

Predné časti a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

60,1 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 13

– – – –

Chrbty a kusy z nich, nevykostené

Poľnohospodárstvo

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 15

– – – –

Bôčiky (prerastené) a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

46,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0203 29 55

– – – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 59

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

86,9 EUR/100 kg

A

A

 

0203 29 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

 

 

0204 10 00

Trupy a polovičky trupov z jahniat, čerstvé alebo chladené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

Ostatné mäso z oviec, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0204 21 00

– –

Trupy a polovičky trupov

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22

– –

Ostatné kusy nevykostené

 

 

 

 

 

0204 22 10

– – –

Krátke predné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 119,9 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 30

– – –

Chrbty a/alebo karé

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 188,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 50

– – –

Nohy

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 22 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 23 00

– –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 311,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 30 00

Trupy a polovičky trupov z jahniat, mrazené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

Ostatné mäso z oviec, mrazené

 

 

 

 

 

0204 41 00

– –

Trupy a polovičky trupov

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42

– –

Ostatné kusy nevykostené

 

 

 

 

 

0204 42 10

– – –

Krátke predné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 90,2 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 30

– – –

Chrbty a/alebo karé

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 141,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 50

– – –

Nohy

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 42 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 43

– –

Vykostené

 

 

 

 

 

0204 43 10

– – –

Z jahniat

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 43 90

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50

Mäso z kôz

 

 

 

 

 

 

– –

Čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0204 50 11

– – –

Trupy a polovičky trupov

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 171,3 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 13

– – –

Krátke predné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 119,9 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 15

– – –

Chrbty a/alebo karé

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 188,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 19

– – –

Nohy

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0204 50 31

– – – –

Kusy nevykostené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 222,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 39

– – – –

Kusy vykostené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 311,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– –

Mrazená

 

 

 

 

 

0204 50 51

– – –

Trupy a polovičky trupov

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 128,8 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 53

– – –

Krátke predné štvrtiny

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 90,2 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 55

– – –

Chrbty a/alebo karé

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 141,7 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 59

– – –

Nohy

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0204 50 71

– – – –

Kusy nevykostené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 167,5 EUR/100 kg

A

A

 

0204 50 79

– – – –

Kusy vykostené

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 234,5 EUR/100 kg

A

A

 

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

 

 

0205 00 20

Čerstvé alebo chladené

Poľnohospodárstvo

5,1 %

A

A

 

0205 00 80

Mrazená

Poľnohospodárstvo

5,1 %

A

A

 

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

 

 

0206 10

Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0206 10 10

– –

Na výrobu farmaceutických výrobkov

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0206 10 95

– – –

Hrubá bránica a tenká bránica

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 303,4 EUR/100 kg

X

A

 

0206 10 98

– – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

Z hovädzích zvierat, mrazené

 

 

 

 

 

0206 21 00

– –

Jazyky

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0206 22 00

– –

Pečene

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0206 29

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0206 29 10

– – –

Na výrobu farmaceutických výrobkov

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– – –

Ostatné

 

 

 

 

 

0206 29 91

– – – –

Hrubá bránica a tenká bránica

Poľnohospodárstvo

12,8 % + 304,1 EUR/100 kg

X

A

 

0206 29 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0206 30 00

Zo svíň, čerstvé alebo chladené

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

Zo svíň, mrazené

 

 

 

 

 

0206 41 00

– –

Pečene

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0206 49 00

– –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0206 80

Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0206 80 10

– –

Na výrobu farmaceutických výrobkov

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0206 80 91

– – –

Z koní, somárov, múl a mulíc

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0206 80 99

– – –

Z oviec a kôz

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0206 90

Ostatné, mrazené

 

 

 

 

 

0206 90 10

– –

Na výrobu farmaceutických výrobkov

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

 

– –

Ostatné

 

 

 

 

 

0206 90 91

– – –

Z koní, somárov, múl a mulíc

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0206 90 99

– – –

Z oviec a kôz

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105 , čerstvé, chladené alebo mrazené

 

 

 

 

 

 

Z hydiny druhu Gallus domesticus

 

 

 

 

 

0207 11

– –

V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0207 11 10

– – –

Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, známe ako „kurčatá 83 %“

Poľnohospodárstvo

26,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 11 30

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

Poľnohospodárstvo

29,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 11 90

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

Poľnohospodárstvo

32,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 12

– –

V celku, mrazené

 

 

 

 

 

0207 12 10

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kurčatá 70 %“

Poľnohospodárstvo

29,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 12 90

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

Poľnohospodárstvo

32,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13

– –

Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

 

– – –

Kusy

 

 

 

 

 

0207 13 10

– – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

102,4 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostené

 

 

 

 

 

0207 13 20

– – – – –

Polovičky alebo štvrtiny

Poľnohospodárstvo

35,8 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 30

– – – – –

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Poľnohospodárstvo

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 40

– – – – –

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 50

– – – – –

Prsia a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

60,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 60

– – – – –

Stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 13 70

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

100,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 13 91

– – – –

Pečene

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0207 13 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14

– –

Kusy a droby, mrazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Kusy

 

 

 

 

 

0207 14 10

– – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

102,4 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostené

 

 

 

 

 

0207 14 20

– – – – –

Polovičky alebo štvrtiny

Poľnohospodárstvo

35,8 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 30

– – – – –

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Poľnohospodárstvo

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 40

– – – – –

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 50

– – – – –

Prsia a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

60,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 60

– – – – –

Stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 14 70

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

100,8 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 14 91

– – – –

Pečene

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0207 14 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

Z moriakov alebo moriek

 

 

 

 

 

0207 24

– –

V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0207 24 10

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

Poľnohospodárstvo

34 EUR/100 kg

A

A

 

0207 24 90

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

Poľnohospodárstvo

37,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 25

– –

V celku, mrazené

 

 

 

 

 

0207 25 10

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „morky 80 %“

Poľnohospodárstvo

34 EUR/100 kg

A

A

 

0207 25 90

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „morky 73 %“, alebo inak predkladané

Poľnohospodárstvo

37,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26

– –

Kusy a droby, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

 

– – –

Kusy

 

 

 

 

 

0207 26 10

– – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

85,1 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostené

 

 

 

 

 

0207 26 20

– – – – –

Polovičky alebo štvrtiny

Poľnohospodárstvo

41 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 30

– – – – –

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Poľnohospodárstvo

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 40

– – – – –

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 50

– – – – –

Prsia a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

67,9 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – – –

Stehná a kusy z nich

 

 

 

 

 

0207 26 60

– – – – – –

Dolné stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

25,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 70

– – – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

46 EUR/100 kg

A

A

 

0207 26 80

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

83 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 26 91

– – – –

Pečene

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0207 26 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27

– –

Kusy a droby, mrazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Kusy

 

 

 

 

 

0207 27 10

– – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

85,1 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostené

 

 

 

 

 

0207 27 20

– – – – –

Polovičky alebo štvrtiny

Poľnohospodárstvo

41 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 30

– – – – –

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Poľnohospodárstvo

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 40

– – – – –

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 50

– – – – –

Prsia a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

67,9 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – – –

Stehná a kusy z nich

 

 

 

 

 

0207 27 60

– – – – – –

Dolné stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

25,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 70

– – – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

46 EUR/100 kg

A

A

 

0207 27 80

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

83 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 27 91

– – – –

Pečene

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0207 27 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

 

Z kačíc

 

 

 

 

 

0207 41

– –

V celku, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

0207 41 20

– – –

Ošklbané, odkrvené, zbavené čriev, ale nie celkom vypitvané, s hlavou a nôžkami, známe ako „kačice 85 %“

Poľnohospodárstvo

38 EUR/100 kg

A

A

 

0207 41 30

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

Poľnohospodárstvo

46,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 41 80

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

Poľnohospodárstvo

51,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 42

– –

V celku, mrazené

 

 

 

 

 

0207 42 30

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, známe ako „kačice 70 %“

Poľnohospodárstvo

46,2 EUR/100 kg

A

A

 

0207 42 80

– – –

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, známe ako „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

Poľnohospodárstvo

51,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 43 00

– –

Pečene z kŕmnych husí, čerstvé alebo chladené

Poľnohospodárstvo

Bez cla

A

A

 

0207 44

– –

Ostatné, čerstvé alebo chladené

 

 

 

 

 

 

– – –

Kusy

 

 

 

 

 

0207 44 10

– – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

128,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostené

 

 

 

 

 

0207 44 21

– – – – –

Polovičky alebo štvrtiny

Poľnohospodárstvo

56,4 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 31

– – – – –

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Poľnohospodárstvo

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 41

– – – – –

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 51

– – – – –

Prsia a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

115,5 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 61

– – – – –

Stehná a kusy z nich

Poľnohospodárstvo

46,3 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 71

– – – – –

Husacie paletá

Poľnohospodárstvo

66 EUR/100 kg

A

A

 

0207 44 81

– – – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

123,2 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – –

Droby

 

 

 

 

 

0207 44 91

– – – –

Pečene, iné ako pečene z kŕmnych husí

Poľnohospodárstvo

6,4 %

A

A

 

0207 44 99

– – – –

Ostatné

Poľnohospodárstvo

18,7 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45

– –

Ostatné, zmrazené

 

 

 

 

 

 

– – –

Kusy

 

 

 

 

 

0207 45 10

– – – –

Vykostené

Poľnohospodárstvo

128,3 EUR/100 kg

A

A

 

 

– – – –

Nevykostené

 

 

 

 

 

0207 45 21

– – – – –

Polovičky alebo štvrtiny

Poľnohospodárstvo

56,4 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 31

– – – – –

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Poľnohospodárstvo

26,9 EUR/100 kg

A

A

 

0207 45 41

– – – – –